PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová 14. října 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová 14. října 2008

2 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán

3 PODNIKATELSKÝ PLÁN Proč podnikatelský plán, podnikatelský záměr? Je důležitý i pro malé firmy nebo jen pro velké? K čemu nám slouží?

4 PODNIKATESLKÝ PLÁN - Slouží především samotnému podnikateli jako výchozí dokument pro veškeré podnikové plánování, shrnuje podstatné informace o jeho prostředí, minulých a současných aktivitách, plánuje budoucí aktivity, zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé cíle. -je průkazným materiálem o tom, že společnost ví, čeho a jak chce dosáhnout

5 PODNIKATELSKÝ PLÁN Týká se tří základních otázek: 1. Kde jsme nyní? 2. Kam chceme dojít? 3. Jak se tam chceme dostat? PLÁNOVACÍ PROCES Porozumění, kde jsme. Rozhodnutí, kam chceme jít. Plánování, jak se tam chceme dostat.

6 PODNIKATELSKÝ PLÁN Co podnikatel získá vytvořením podnikatelského záměru? 1. Málo firem může růst bez dodatečných financí. Bez podnikatelského plánu Vám peněžní instituce půjčí jen s malou pravděpodobností. 2. Při tvorbě podnikatelského plánu si mnoho podnikatelů ověřilo, zda cena výrobků, služeb a předpokládaný obrat stačí na překročení bodu zvratu, jak může ovlivnit vnější prostředí, konkurence jejich prodejní strategii 3. PP umožní zaměřit se na silné stránky. PP je také důležitý pro společníky, akcionáře, zaměstnance a partnery. 4. Tvorba PP umožňuje zpřehlednit chod celé firmy.

7 PODNIKATELSKÝ PLÁN Postup při vypracování podnikatelského plánu a)osnova podnikatelského plánu b) Časový harmonogram c) Použité metody d)výzkum e)rozpočet

8 PODNIKATELSKÝ PLÁN - PP by měl být reálný, přehledný, strukturovaný, porozumět by mu měl laik i odborník Může být zpracováván - externě zpracovatel není zatížen zaběhlými stereotypy ve firmě, přináší nový pohled, má přístup k potřebným aktuálním informacím, může využít výhody z know-how firmy, nové praktické zkušenosti - interně lépe zná firmu, dosavadní procesy, lepší přístup k interním informacím

9 PODNIKATELSKÝ PLÁN Složitější záměry studie proveditelnosti - Podrobně zpracovaná studie, odpovídá na otázky: 1. Je navržený produkt, služba vůbec realizovatelný a za jakých podmínek. 2. Existují vůbec dostupné zdroje k realizaci produktů? 3. Existují potencionální zájemci o produkt či službu? Hodnotí i jiné než peněžní přínosy, zejména v oblasti veřejných projektů.

10 PODNIKATELSKÝ PLÁN Nejčastější omyly Čas reálný odhad je důležitý, zvlášť pro investory. Ovlivňuje návratnost investice hledisko času. Lidi tým kvalitních a kvalifikovaných lidí (příprava a realizace) Inovace příliš neotálet se zavedením inovace, rychlé stárnutí inovace, může vás předběhnout konkurent Konkurence reakce stávajících hráčů na trhu

11 PODNIKATELSKÝ PLÁN Nejčastější omyly Outsourcing (externí dodávky) nesnažit se za každou cenu si všechno obstarat sami. Spolupráce s externím dodatevatelem může být dlouhodobě výhodná. Přidaná hodnota projekt musí být něčím jedinečný. Přinášet něco nového, nesmí být kopií jiného projektu jiné firmy. Odhad prostředků reálný odhad, kolik bude projekt stát, umět si tuto cenu obhájit, nepodcenit nezbytnou výši kapitálu. Co bude generovat zisk reálný předpoklad příjmů, cena produktů a služeb

12 PODNIKATELSKÝ PLÁN začínající podnik 1. Titulní strana 2. Exekutivnísouhrn (miniverzepodnikatelského plánu) 3. Popis podniku (výchozí podmínky, produkt) 4. Externí prostředí (makropodmínky, trh, konkurence, zákazníci) 5. Marketingový plán (cíle, obchodní strategie, marketingový mix) 6. Operačníplán (výroba, organizace, vybavenífirmy) 7. Personální zdroje (management, klíčovílidé, pracovníci) 8. Finanční plán (rozvaha, výkaz ZZ, CF) 9. Hodnocení rizik (definice rizik, eliminace rizik) 10. Přílohy

13 PODNIKATELSKÝ PLÁN pro získání investora Externí financování kapitálový vstup do společnosti - Není to půjčka, ale zakoupení obchodního podílu - Je nutné oslovit investora tak, aby ho náš záměr zaujal potom se odvíjí další jednání - Investor tady riskuje nejen svůj vklad, ale i budoucí příjem, své jméno a čas - Finanční plán podložený silnými argumenty

14 PODNIKATELSKÝ PLÁN pro získání investora Otázky investorů se obvykle týkají: Proč a kolik a kdy by měl investovat do projektu? Jaký bude výnos investice? V čem spočívá výjimečnost projektu, produktu, služby? Má projekt nějakéjistoty? (patent, tržnípodíl, technologie ) Kde vznikánejvětšíhodnota? Jaké jsou bariéry vstupu konkurence Kde jsou hlavní segmenty a cílové trhy? Kdo jsou potenciální investoři?

15 Podnikatelský plán pro banku Potřebujete půjčit na realizaci záměru - Banky mají své osnovy podnikatelských záměrů - Vycházejí z nich při hodnocení záměru, posuzují bonitu klienta, individuálně hodnotí riziko a od toho se odvíjí výše úvěru a úroková sazba - Vychází se z minulých období, dokládají se minulé účetní výkazy i daňová přiznání posuzuje se finanční zdraví - PP je výhled do budoucnosti, realistické předpoklady

16 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Dotace zdroj financování vašeho záměru - Pokud žádáte o národní či evropské dotace, podporu určenou malým a středním podnikatelům, je nutné představit svůj podnikatelský záměr - Podnikatelský plán musí ukázat, že není závislý na podpoře, ale že je soběstačný, realizovatelný, a podpora z fondů rozvoj urychlí - V mnoha případech se PP stává součásti smlouvy o poskytnutí dotace do naslibujete nejen v žádosti, ale také v podnikatelském plánu, musíte splnit

17 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Osnova podnikatelského plánu OPPI

18 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Osnova podnikatelského plánu OPPI

19 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Osnova podnikatelského plánu OPPI

20 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Osnova podnikatelského plánu OPPI

21 PODNIKATELSKÝ PLÁN - dotace Osnova podnikatelského plánu OPPI

22 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán Rozvaha podniku poskytuje pohled na majetek podniku (aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva) Při plánování rozvahy plánujeme všechny položky rozvahy, vycházíme z minulých období, ale realisticky promítneme do rozvahy realizaci našeho záměru -Dlouhodobý majetek, oběžný majetek, vlastní i cizí zdroje financování

23 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán Výkaz zisku a ztrát náklady a výnosy podniku Náklady jaké zvýšení nebo snížení nákladů přinese realizace projektu Výnosy klíčová položka jak se změní tržby při realizaci projektu a v provozní fázi Fixní a variabilní náklady Příspěvek na úhradu fixních nákladů a tržeb stanovení objemu výroby, kdy prodejní cena pokryje variabilní náklady

24 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán Příjmy a výdaje Cash Flow Přímá metoda: Počáteční stav pen.prostředků + příjmy výdaje Nepřímá metoda: Počáteční stav peněžních prostředků + zisk (po úhradě úroků a zdanění) + odpisy (snížily vykazovaný zisk, ale nejsou peněžní výdaj) CF z provozní činnosti - Přírůstek fixního majetku, nakoupených akcií, atd. CF z investiční činnosti +/- přírustek/úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, výplata podílu ze zisku, získání dotací CF z finanční činnosti Konečný stav peněžních prostředků

25 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán - Dlouhodobý finanční plán stanovuje souhrnné cílové ukazatele tvorbu vlastních zdrojů, rozdělení, cizí zdroje, zadlužení, odměňování atd. - Krátkodobý finanční plán plán výnosů, nákladů a tvorby zisku, plánovaná rozvaha, plán peněžních toků, plán rozdělení zisku, plán externího financování - Prognóza tržeb metoda procentního podílu na tržbách, ukazatele doby obratu, hodnota dlouhodobého majetku, vlastního a cizího kapitálu, plánování cash flow

26 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán Finanční analýza - Vychází z minulých výkazů - Slouží pro externí uživatele banky, obchodní partnery, konkurenci, zaměstnance, potenciální investory; interní uživatelé informa ční systém Ukazatele likvidity okamžitá, pohotová, běžná Ukazatele rentability ROA, ROE Ukazatele využití aktiv zásob, pohledávek, závazků Ukazatele zadluženosti zadluženost podniku, úrokové krytí, finan ční páka (podíl aktiv a vlastního kapitálu)

27 PODNIKATELSKÝ PLÁN finanční plán Plánování investic Časová hodnota peněz -diskontování Metoda čistésoučasnéhodnoty Metoda vnitřního výnosového procenta Metoda doby návratnosti investičního projektu

28 Děkuji za pozornost!

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy

Basel II. Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Basel II Známe nové metody poskytování úvěrů Umíme lépe ohodnotit rizikovost klienta Víme, jak zlepšit bonitu Vaší firmy Úvodní slovo Dr. Heinz Knotzer člen představenstva a náměstek generálního ředitele

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více