Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině"

Transkript

1 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení a 36 Závazky ke společníkům a sdružení. - mezi podniky jedné finanční skupiny, které vznikají především na základě poskytnutých nebo přijatých půjček. Tyto údaje mají význam zejména pro konsolidaci účetních závěrek, při níž jde o úpravu společných údajů o majetku celé finanční skupiny o ten majetek a závazky, které jsou propojením podniků jedné finanční skupiny. účty 351-Pohledávky k podnikům ve skupině a 361-Závazky k podnikům ve skupině. - pohledávky a závazky ke společníkům v obchodních společnostech, tj. ke spolumajitelům. Pohledávky a závazky ke společníkům zahrnují: - pohledávky za upsaný vlastní kapitál za upisovateli v obchodních společnostech a družstvech a dále závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a vkladů (viz dále), - závazky ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům v komanditních společnostech a družstvech vyplývajících z jejich závislé činnosti v účetní jednotce, - pohledávky z poskytnutých krátkodobých půjček společníkům a závazky z přijatých krátkodobých půjček od společníků obchodních společností, - pohledávky a závazky při zúčtování hospodářského výsledku: při rozdělování zisku mezi společníky vzniká vůči společníkům závazek; při ztrátě vzniká předepsáním k úhradě vůči společníkům pohledávka.

2 Příklad Účtování pohledávek a závazků ke společníkům a podnikům ve skupině : Pol. Transakce Kč MD D 1 Z běžného účtu poskytnuta společníkovi půjčka , Ztráta běžného roku předepsána k úhradě , společníkům 3 Z běžného účtu poskytnuta půjčka podniku ve fin.skupině ,- 4 Na běžný účet přijata půjčka od podniku ve fin.skupině 000,- 5 V hotovosti přijata půjčka od společníka , Z běžného účtu úhrada půjčky od společníka , Na běžný účet přijata splátka půjčky poskytnuté společníku , Na běžný účet přijata úhrada ztráty od společníků , Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti v účetní jednotce a/ zúčtování hrubých mezd b/ srážka sociálního a zdravotního pojištění c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti d/ přiznání dávek nemocenského pojištění e/ srážka spoření , , , , , Výplata mezd společníkům převodem z bankovního účtu 400,- 11 Zisk běžného roku byl zčásti přidělen na výplatu společníkům (např. ve formě dividend) , Výplata dividend v hotovosti a/ částka zisku , k výplatě , b/ srážka daně z příjmu c/ vyplacená částka ,

3 Zúčtování daní a dotací účt.skupina 34. Tato skupina zúčtovacích vztahů zahrnuje vztahy k: - finančnímu úřadu, - státnímu rozpočtu, - správním orgánům, - jiným osobám. Účet 341-Daň z příjmů - je určen k evidenci závazků ze zúčtované splatné daně z příjmů za účetní období, kdy poplatníkem je účetní jednotka. - Na vrub účtu se účtují zálohy na tuto daň uhrazené v průběhu účetního období, - ve prospěch účtu je zachycován závazek vyplývající z příjmu (daňového základu) účetní jednotky za zdaňovací období podle daňového přiznání. - případné doměrky nebo vratky daně z příjmu se zúčtovávají také na tomto účtu. Souvztažnými účty pro zúčtování daňového závazku jsou účty: 591-Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 593-Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná 595-Dodatečné odvody daně z příjmu. Účet 342-Ostatní přímé daně - slouží k evidenci daně z příjmu, kdy účetní jednotka je sice plátcem daně, není však poplatníkem (poplatníkem je jiný subjekt, za něhož účetní jednotka stanovuje výši daňové povinnosti a jíž vybírá odvádí). Např. daň z příjmu zaměstnanců, srážková daň 15% z příjmu při výplatě dividend apod. Účet 343-Daň z přidané hodnoty - slouží pro zjištění daňové povinnosti či nároku ze zúčtování DPH - podrobná analytická evidence. Zůstatek na MD i D podle vztahu DPH přijaté a uhrazené. Účet 345-Ostatní daně a poplatky - slouží pro zachycení ostatních daní: spotřebních, daně silniční, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. (u spotřební daně slouží tento účet také jako zúčtovací, tj. eviduje se spotřební daň zaplacená a spotřební daň přijatá). Ostatní daně se účtují ve dvou fázích: 1) vznik závazku (D) + nákladový účet (MD) - 531,532,538 a 2) úhrada daňové povinnosti (MD) + souvztažně s účty peněžních prostředků (D) - 211,221.

4 346-Dotace ze státního rozpočtu 347-Ostatní dotace (z prostředků rozpočtů jiných orgánů) - dotace představují nenávratný příděl peněžních prostředků z rozpočtu státního či regionálních, ze státních účelových fondů, apod. - přijetí dotace představuje vždy vznik závazku (D) a je účtováno spolu s účty peněžních prostředků (MD). - použití dotace snižuje evidovaný závazek a je zúčtována podle účelu: na úhradu nákladů, na investiční výstavbu apod: a) příspěvek na úhradu provozních nákladů souvztažný je účet 648-Ostatní provozní výnosy, b) příspěvek na úhradu investičních nákladů souvztažný účet 041,042, c) příspěvek na kapitálové dovybavení souvztažný účet 413-Ostatní kapitálové fondy. - nevyužitou dotaci je třeba vrátit poskytovateli, což je zúčtováno na vrub účtu dotací (MD 346,347) a ve prospěch bankovního účtu (D 221). Příklad Účtování dotace na pořízení čističky odpadních vod: Pol. Transakce Částka MD D Počáteční zůstatek na účtu ,- 1 Na běžný účet přijata dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku čističky odpadních vod 000,- 2 Zúčtování dotace na úhradu investičních nákladů , Předání čističky do užívání , Zúčtován první odpis čističky ve výši 2,15% z , ,- 5 Oznámení o poskytnutí dotace z regionálního rozpočtu , na úhradu nákladů 6 Přijetí prostředků dotace na bankovní účet , Oznámení o přidělení dotace na kapitálové dovybavení , z rozpočtu místních orgánů samosprávy 8 Přijetí prostředků z dotace na bankovní účet ,- Pozn.: Účtování ve prospěch účtu 221 znamená vlastně placení.

5 Pořadí účtování může být i opačné nejprve je účtováno použití dotace spolu se vznikem pohledávky za subjektem (představující nárok na dotaci), který dotaci poskytuje a teprve poté je účtováno přijetí dotace MD 221, D 346,347. Je zřejmé, že musí být zajištěna časová a věcná souvislost mezi poskytnutou dotací a příslušnými náklady. Příklad: Podnik se rozhodl koupit do čističky odpadní vody nové strojní vybavení, které umožní vyšší stupeň čištění a umožní připojit i kanalizaci přilehlého města. Magistrát odhlasoval dotaci na část ceny na pořízení nového zařízení. Dotace sníží účetně celkovou pořizovací cenu nového zařízení - podnik ji totiž nehradil, nemůže ji tedy ani jako součást pořizovací ceny posléze odepisovat. Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura dodavatele zařízení a) celkem b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH (19 %) Oznámení o poskytnutí dotace Připsání dotace na účet Zařazení do užívání (cena minus dotace) Zahájení odpisování dle odpisového plánu X Jiné pohledávky a závazky účt. skupina 37. = pohledávky a závazky ke třetím subjektům, jejichž vznik je nepravidelný a které nelze evidovat na některém z jiných účtů 3. účtové třídy - jsou velmi různorodé účty této skupiny jsou určeny pro účtování : - pohledávek a závazků z prodeje či koupě podniku (371,372), - pohledávek z pronájmu (374), - pohledávek z emitovaných dluhopisů (375), - pohledávek z koupě a prodeje opcí (376,377), - závazků k jiným subjektům (379): - závazků vůči celnímu úřadu při dovozu majetku ze zahraničí (stanovené clo a DPH), - závazků z odpovědnosti za způsobenou škodu (souvztažně na MD 548- Ostatní provozní náklady), - závazků vůči peněžním ústavům vyplývajících ze sraženého spoření zaměstnanců (souvztažně MD 331) - z přijaté upisovací jistiny při nové emisi akcií,

6 - předpis pojistného - předpis úroků z poskytnutých půjček a obchodních úvěrů - přefakturace výnosů jiným subjektům - tantiémy členům správní a dozorčí rady - předpis náhrady k odstranění ekonomické újmy - pohledávek k jiným subjektům (378): - pohledávka za pojišťovnou při přiznané náhradě škody /souvzt.na D 648, resp.688/ - pohledávky z poskytnuté upisovací jistiny při nákupu nově emitovaných akcií - pohledávky za náhradu mank a škod proti právnickým i fyzickým osobám (kromě zaměstnanců a společníků ) - přefakturace výdajů jiným subjektům Deriváty - nově byl do skupiny 37. zařazen účet 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Přechodné účty aktiv a pasiv účt. skupina především k evidenci časového rozlišení nákladů a výnosů, jímž se realizuje zásada nezávislosti účetních období, spočívající v zařazení nákladů a výnosů do toho období, kam věcně patří, i když pohyb jim odpovídajících majetkových složek (např. peněžních prostředků), resp. pohledávek a závazků nastává v období jiném viz dále - dále účty pro evidenci dohadných položek aktivních i pasivních. - patří do účetního období přede dnem účetní závěrky, není však možné zjistit a doložit přesnou částku (např. plnění pojistné události od pojišťovny, uskutečněná a dosud nevyfakturovaná dodávka apod.).

7 Účtování nákladů a výnosů Charakteristika nákladů - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). - dvě podmínky pro uznání nákladů: a) účelová souvislost s výkony (v případě nenaplnění charakteristiky v této části, nelze hovořit o nákladech, ale o výdajích) b) časová souvislost s výkony (náklad pouze takové vynaložení prostředků, které souvisí s činností a výkony v běžném účetním období). Shrneme-li účetní charakteristiku nákladů : a) že jde o vynaložení (úbytek) prostředků (v peněžním vyjádření), b) musí být splněna účelová (věcná) souvislost s výkony c) musí být splněna souvislost s účetním obdobím (časová). Evidence nákladů na nákladových účtech - 5. účtová třída Pro základní vymezení skupin a účtů je použito druhové členění nákladů (spotřeba materiálu, mzdové náklady). Ve druhém stupni (na úrovni účtových skupin) je doplněno účelové členění nákladů podle oblasti činností, na které byly vynaloženy, přičemž tyto činnosti jsou vymezeny podle požadované struktury zjišťovaného hospodářského výsledku (provozní, finanční, mimořádný). - zásady evidence nákladů: 1. zásada kumulace náklady se sledují narůstajícím způsobem od počátku roku. 2. zásada zákazu kompenzace spočívá v odděleném zjišťování nákladů a výnosů téhož druhu (např. nákladové a výnosové úroky jsou sledovány na samostatných účtech) 3. zásada uzavřenosti do nákladů účetní jednotky nejsou zahrnovány ty, které jsou náklady jiných subjektů. Pokud jsou takové náklady do nákladů účetní jednotky zahrnuty (např. v důsledku způsobu vyúčtování), pak z nich musí být vyloučeny Nákladové účty - nemají počáteční zůstatek ten je na konci předcházejícího období převeden na účet hospodářského výsledku a nákladový účet se tak pro další období nuluje a účet tak nemá ani konečný zůstatek - náklady jsou sledovány narůstajícím způsobem od počátku roku

8 - zápisy jsou prováděny pouze na straně MD (jediný pohyb, nárůst)-výjimky - na konci období je zjišťován obrat účtu a převáděn na účet 710-Účet zisků a ztrát (někdy bývá pro údaj obratu účtu používáno nepřesné označení konečný zůstatek). Charakteristika jednotlivých nákladových skupin Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Účtová skupina 51 Služby - výkony spojů - přepravné (při prodeji výrobků a zboží) - nájemné - školení a výcvik zaměstnanců - náklady na úklid, odvoz odpadu - výkony výzkumu a vývoje - překlady a expertízy - poradenská a auditorská činnost - náklady na representaci (513) -pro daňové účely (pro výpočet daňového základu a daně z příjmu). Účtová skupina 52 Osobní náklady nákladů spojených s využitím pracovní síly - odměn ze závislé činnosti, a to jak zaměstnanců, tak i společníků a členů družstev - v hrubých částkách, - sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, kterým přispívá zaměstnavatel - další příspěvky na pojištění zaměstnanců nad zákonem stanovenou povinnost (525) - zákonných sociálních nákladů, které se podle zákona uznávají účetní jednotce za výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů (např. náklady na stravování zaměstnanců či příspěvky na ně, náklady na střední odborná učiliště, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, apod.), v některých případech pouze do výše stanovené zákonem (527), náklady nad tuto výši jsou evidovány (opět pro účely daňové) na samostatném účtu (528), - samostatný účet je určen pro individuálního podnikatele-fyzickou osobu, pro evidenci jeho plateb na sociální a zdravotní pojištění.

9 Účtová skupina 53 Daně a poplatky daně, správní a jiné poplatky a nákladové položky podobného charakteru v případech, kdy je poplatníkem účetní jednotka. Účtová skupina 54 Jiné provozní náklady 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, jako náklad na dosaženou tržbu z prodeje majetku. 542 Prodaný materiál zachycuje náklad na dosažené tržby z prodeje materiálu, tj. pořizovací cenu prodaného materiálu. 543 Dary zachycuje úbytek dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně v důsledku bezplatného předání, k němuž účetní jednotka není povinna. U plátce DPH je tato částka navýšena o příslušný podíl DPH (souvztažně je evidována jako DPH na výstupu na straně D účtu 343) - podklad pro výpočet daně z příjmu. 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení k evidenci uhrazených pokut, úroků z prodlení a penále podle obchodního zákoníku 545 Ostatní pokuty a penále slouží k zachycení podobných plateb, pro něž nelze využít předcházející účet 546 Odpis pohledávek - slouží také pro účely daňové, jednorázový nebo postupný odpis pohledávek, a to za přesně stanovených podmínek a ve výši určené zákonem o daních z příjmu. 548 Jiné provozní náklady slouží k zachycení dalších nákladů spojených s provozem podniku, které nelze zahrnout do nákladů na jiném účtu 54.skupiny. Jde např. o platby pojistného majetkového pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, příspěvky různým právnickým osobám (profesním sdružením apod.). 549 Manka a škody Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy a opravné položky = tři různé skupiny nákladů: - odpisy - odpisy řádné,mimořádné, - časově rozlišené komplexní náklady příštích období - tvorba rezerv a opravných položek (pro daňové účely v rozlišení na daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady). Na účtech skupiny jsou evidovány náklady provozní pro účely zjištění hospodářského výsledku z provozní činnosti.

10 Účtová skupina 56 Finanční náklady = náklady činností v oblasti hospodaření s finančním majetkem. - uhrazené úroky z úvěrů, ale i dodavatelům a jiným subjektům v případě půjček, při vystavení či eskontu směnek (účet 562), - pořizovací cena prodaných cenných papírů (účet 561), - realizované kurzové ztráty v důsledku nepříznivého vývoje směnných kursů při úhradě pohledávek a závazků (účet 563), - ostatní finanční náklady, k nimž se řadí např. poplatky za vedení bankovních účtů, za poskytnutí úvěru, za získání bankovních záruk, nerealizované nakoupené opce aj. (účet 568). Účtová skupina 57 Tvorba rezerv a opravných položek /k finančnímu majetku/ = rezervy a opravné položky vztahující se k finančnímu majetku. Náklady evidované ve skupině 56. a 57. slouží ke zjištění výsledku hospodaření z finanční činnosti. Spolu s provozními náklady vyjadřují náklady na běžnou činnost účetní jednotky. Účtová skupina 58 Mimořádné náklady - náklady související s nahodilými, předem nepředvídatelnými událostmi. Účtová skupina 59 Daně z příjmu a převodové účty - daně z příjmu účetní jednotky.

11 Účtování výnosů Charakteristika výnosů = jsou peněžním vyjádřením výkonů, které v případě prodeje vedou k dosažení tržeb. - Výnosy nelze ztotožňovat s prostředky získanými prodejem výkonů, a nelze je ani spojovat s pohybem peněžních prostředků, tj. s příjmy. pojem výnosy x pojem příjmy. Účetní chápání výnosů - stejně jako při vymezení nákladů a) aspekt časový, spojuje výnosy s činností účetní jednotky v určitém, běžném účetním období. b) aspekt věcný musí být výsledkem činnosti podniku Současné účetní chápání výnosů - za výnosy je považován i a) přírůstek zásob vlastní výroby (bez ohledu na jejich prodejnost) a dále i tzv. b) aktivace (jíž se rozumí převod složek majetku a služeb pořízených ve vlastní režii do odpovídajících aktiv). Evidence výnosů na výnosových účtech - účty 6. účtové třídy. - Základem pro vymezení skupin a účtů je druhové členění výnosů (=druh činnosti, která je zdrojem výnosu - Na úrovni skupin účtů je pak použito účelové členění výnosů, tj. podle činností, za něž je zjišťován hospodářský výsledek (provozní, finanční, mimořádná). Pro evidenci výnosů na výnosových účtech platí obdobné zásady jako pro evidenci nákladů: zásada kumulace, zákaz kompenzace, zásada uzavřenosti.

12 Charakteristika jednotlivých výnosových skupin Účtová skupina 60 - nejdůležitější složku výnosů, jsou výsledky činnosti účetní jednotky Účtová skupina 61 - výnosy v podobě zvýšení zásob výrobků, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a zvířat. Účtová skupina 62 - Aktivace -v případě, že účetní jednotka si vytvoří některé ze složek majetku vlastní činností, ve vlastní režii. Účtová skupina 64 = evidence výnosů z různých oblastí činnosti: - z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (účet 641,642), - přijaté smluvní pokuty a penále - podle obchodního zákoníku (účet 645), - výnosy z odepsaných pohledávek (účet 646), - další provozní výnosy (účet 648) - v podobě přebytků majetkových složek zjištěných při inventarizaci, náhrady soudních výdajů, a další výnosy, které nelze zařadit na jiný výnosový účet. Účtová skupina 65 - v současné době účty nejsou využívány Účtová skupina 66 = výnosy z finančních operací, které účetní jednotka uskutečnila.

13 Účtová skupina 67 Tato skupina účtů se v současné době nevyužívá. Účtová skupina 68 = výnosů vyplývajících z mimořádných událostí, které jsou nahodilé, občasné, neobvykle.

14 Časové rozlišení nákladů a výnosů Charakteristika časového rozlišení = mechanismus, který účetnictví používá k přiřazení nákladů a výnosů do období, s nímž věcně ale i časově náležejí, - čtyři základní situace: - náklady příštích období jde o situaci, kdy k výdaji dochází dříve, v běžném období, ale nákladem se tento úbytek prostředků stane v období příštím (např.nájemné na příští rok platíme na konci roku tohoto), - výdaje příštích období jde o situaci, kdy na činnost v běžném období spotřebováváme prostředky, které budeme uhrazovat pozadu, v období příštím (např. nájemné za budovu, kterou využíváme v tomto roce, bude podle smlouvy - hrazeno až na začátku příštího roku), - výnosy příštích období jde o situaci, kdy přijímáme úhradu předem za činnost, kterou budeme uskutečňovat až v období následujícím přitom nelze tuto platbu považovat za zálohu, vyplývá ze smluvního ujednání o způsobu úhrady za výkony (např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme na příští rok, přijímáme předem, v tomto roce), - příjmy příštích období jde o situaci, kdy činnost, která se stane zdrojem výnosu, probíhá v běžném období, úhrada za ni bude přijata až v období příštím(např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme v tomto období, nájemce uhradí na základě smlouvy až v období příštím).

15 Uvedené situace znázorňuje následující schéma: Běžné období Příští období Náklady v ý d a j n á k l a d v ý d a j n á k l a d Výnosy p ř í j e m v ý n o s Příjmy v ý n o s p ř í j e m Podmínky časového rozlišení: - přesné vymezení (účel), jehož se časové rozlišení týká (např. nájemné, předplatné), - přesná částka (výše), která bude na daný účel vynaložena (např. výše nájemného), - je známo období, jehož časové rozlišení týká (např. nájemné na příští rok). Časové rozlišení prováděno nemusí být ve dvou případech: 1) při pravidelném opakování v jednotlivých účetních obdobích (např. vyúčtování telefonních poplatků je prováděno měsíčně pozadu za zúčtované období, tzn. že v lednu tohoto roku budou uhrazovány telefonní poplatky za prosinec, ale tentýž posun bude i na konci tohoto roku), 2) při nevýznamném objemu částek, které tak nezkreslí vykazovaný hospodářský výsledek běžného roku. Zvláštním případem nákladů příštích období jsou tzv. komplexní náklady příštích období.

16 Účtování časového rozlišení nákladů V účtové osnově jsou pro časové rozlišení nákladů a výnosů určeny účty 38. skupiny účtů ve 3.účtové třídě (důvodem tohoto zařazení je to, že jde vlastně zúčtování pohledávek a závazků vůči jiným účetním obdobím): Náklady příštích období - aktivní účet (pohledávka) Komplexní náklady příštích období - pasivní účet (závazek) Výdaje příštích období - pasivní účet (závazek) Výnosy příštích období - pasivní účet (závazek) Příjmy příštích období - aktivní účet (pohledávka) Využití těchto účtů v konkrétních situacích vysvětlují následující příklady: Náklady příštích období V lednu roku 2000 bylo účetní jednotkou zaplaceno dopředu nájemné na příští rok ve výši ,- Kč. 1) v běžném období - musí být zaúčtován úbytek prostředků platba nájemného z běžného účtu, souvztažně nelze tuto částku zaúčtovat na nákladový účet /518/, protože o náklad běžného období nejde. Nahradí ho účet časového rozlišení 381 Náklady příštích období 2) v příštím účetním období - musí být uhrazené nájemné zahrnuto do nákladů, na příslušný nákladový účet /podle vnitřního účetního dokladu/. Souvztažný účet nebude nyní účet 221- Běžný účet, ale účet časového rozlišení, 381-Náklady příštích období bankovní účty Náklady příštích období 1/ ,- 1/ , další úč. období Ostatní služby 2/ ,- 2/ ,-

17 Výdaje příštích období. Tato situace nastane, jestliže si zaměstnanci nevybrali dovolenou v běžném roce, za kterou ji náleží mzda za dovolenou ve výši ,- a budou ji čerpat až v roce příštím, v příštím účetním období. Jsou to mzdové náklady běžného roku, ale vyplaceny budou v roce příštím. 1.v běžném roce - je třeba zahrnout náklady na mzdy za dovolenou do nákladů běžného období, kam věcně patří, ale současně nemohou být přiznány zaměstnancům /331/, protože ti dovolenou nečerpali a nebude tedy vyplacena; bude vyplacena až v období příštím, kdy si zaměstnanci dovolenou vyberou. Výdaj odpovídající zaúčtovaným nákladům bude realizován v období příštím -souvztažný účet zde bude účet časového rozlišení 383-Výdaje příštích období. 2. v příštím roce - dojde k vyčerpání dovolené a výplatě mezd za dovolenou. Tato skutečnost nebude zúčtována do nákladů /na účet 521/, nejde o náklady tohoto období, ale bude zúčtována jako čerpání výdajů příštích období, tj. na straně MD účtu 383: Mzdové náklady Výdaje příštích období 1/ ,- 1/ , nové účetní období Zaměstnanci 2/ ,- 2/ ,-

18 Komplexní náklady příštích období V běžném účetním období byla připravována propagační akce, která bude propagovat výrobky v následujících dvou letech. V běžném účetním období bylo na tuto akci vynaloženo materiálu ve výši ,-, byly nakoupeny služby výtvarníka v hodnotě ,- a vyplaceny mzdy vlastním pracovníkům ve výši ,-. Propagační akce bude zahájena od l.ledna příštího roku a poběží dva roky. 1) v běžném období a) jsou zachyceny náklady na nákladových účtech podle své povahy: - spotřeba materiálu ,- 501 / spotřeba služeb ,- 518 / mzdové náklady ,- 521/ 331 b) po ukončení prací je objem nákladů, spojených s touto akcí, ve výši Kč ,- z celkových nákladů vyloučen, a to zaúčtováním na výnosový účet 655-Zúčtování komplexních nákladů příštích období a převeden do příštích období pomocí účtu časového rozlišení 382-Komplexní náklady příštích období. 2) v příštím období - je poměrná část komplexních nákladů, tj. Kč ,-, zaúčtována do nákladů období příštího, a to na účet 555-zúčtování komplexních nákladů příštích období se souvztažným zápisem na účtu 382. V dalším roce bude zúčtována do nákladů druhá část (propagace uskutečňována ve dvou letech). 112-Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu 1a) ,- 1a) ,- 221-Běžný účet 518 Ostatní služby 1a) ,- 1a) , Zaměstnanci 521 Mzdové náklady 1a) ,- 1a) ,-

19 555-Zúčt. kompl.nákladů 382-Kompl.náklady příštích období příštích období 1b)80 000,- 1b)80 000, nové účetní období Zúčt. kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) , další účetní období Zúčt.kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) ,- Příklad: Účtování komplexních nákladů: Pol. Transakce Částka MD D 1 Spotřeba materiálu 60, Mzdové náklady 80, Faktura za nakupované služby 100, Úhrada faktury 100, Kompl. náklady příštích období /aktivace-zúčtování/ 240, Zúčtování poměrné části komplexních nákladů /čtvrtiny/ do nákladů běžného účetního období 60, Ještě třikrát bude účtováno po jedné čtvrtině v každém dalším účetním období /jako v pol. 6 /, až se účet 382 vynuluje 60,

20 Výnosy příštích období Škola přijala v prosinci běžného roku školné /v hotovosti/ na letní semestr začínající v únoru příštího roku ve výši ,-. 1) v běžném období - je třeba zaúčtovat přijetí ,-, tuto částku však nelze souvztažně zaúčtovat do výnosů, protože není výnosem běžného období, ale až období následujícího pro převod do období následujícího slouží účet časového rozlišení 384-Výnosy příštích období 2) v příštím období - bude částka ,- zúčtována na příslušný výnosový účet 602-Tržby z prodeje služeb a současně s tím budou čerpány 384-Výnosy příštích období. Běžný účet 384 Výnosy příštích období 221 1) ,- 1) , nové účetní období Tržby z prodeje služeb 2/ ,- 2/ ,- Příjmy příštích období Účetní jednotka pronajímá v běžném účetním období výrobní halu a podle uzavřené smlouvy o pronájmu jí nájemce zaplatí nájemné ve výši ,- Kč /v hotovosti/ až v lednu příštího roku. 1) běžné období - do výnosů (na účet 602) bude třeba zahrnout (na základě smlouvy o pronájmu a vnitřního účetního dokladu) částku ,-, souvztažně účet časového rozlišení 385-Příjmy příštích období. 2) příští období - přijetí platby nájemného ve výši ,- Kč v hotovosti bude zaúčtováno na účtě 211-Pokladna a souvztažně na účtu 385-Příjmy příštích období.

21 602-Tržby z prodeje služeb 385-Příjmy příštích období 1) ,- 1) , nové účetní období Pokladna 2) ,- 2) ,- Časové rozlišování nákladů a výnosů nastává v mnoha různých dalších situacích. Jednou z nich je i účtování o leasingu. Odkazujeme na příklad proúčtování celého jednoho případu finančního leasingu jak v účetnictví nájemce (leasee), tak pronajímatele (leaser), který je uveden v kapitole 1.7.

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více