Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině"

Transkript

1 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení a 36 Závazky ke společníkům a sdružení. - mezi podniky jedné finanční skupiny, které vznikají především na základě poskytnutých nebo přijatých půjček. Tyto údaje mají význam zejména pro konsolidaci účetních závěrek, při níž jde o úpravu společných údajů o majetku celé finanční skupiny o ten majetek a závazky, které jsou propojením podniků jedné finanční skupiny. účty 351-Pohledávky k podnikům ve skupině a 361-Závazky k podnikům ve skupině. - pohledávky a závazky ke společníkům v obchodních společnostech, tj. ke spolumajitelům. Pohledávky a závazky ke společníkům zahrnují: - pohledávky za upsaný vlastní kapitál za upisovateli v obchodních společnostech a družstvech a dále závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a vkladů (viz dále), - závazky ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům v komanditních společnostech a družstvech vyplývajících z jejich závislé činnosti v účetní jednotce, - pohledávky z poskytnutých krátkodobých půjček společníkům a závazky z přijatých krátkodobých půjček od společníků obchodních společností, - pohledávky a závazky při zúčtování hospodářského výsledku: při rozdělování zisku mezi společníky vzniká vůči společníkům závazek; při ztrátě vzniká předepsáním k úhradě vůči společníkům pohledávka.

2 Příklad Účtování pohledávek a závazků ke společníkům a podnikům ve skupině : Pol. Transakce Kč MD D 1 Z běžného účtu poskytnuta společníkovi půjčka , Ztráta běžného roku předepsána k úhradě , společníkům 3 Z běžného účtu poskytnuta půjčka podniku ve fin.skupině ,- 4 Na běžný účet přijata půjčka od podniku ve fin.skupině 000,- 5 V hotovosti přijata půjčka od společníka , Z běžného účtu úhrada půjčky od společníka , Na běžný účet přijata splátka půjčky poskytnuté společníku , Na běžný účet přijata úhrada ztráty od společníků , Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti v účetní jednotce a/ zúčtování hrubých mezd b/ srážka sociálního a zdravotního pojištění c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti d/ přiznání dávek nemocenského pojištění e/ srážka spoření , , , , , Výplata mezd společníkům převodem z bankovního účtu 400,- 11 Zisk běžného roku byl zčásti přidělen na výplatu společníkům (např. ve formě dividend) , Výplata dividend v hotovosti a/ částka zisku , k výplatě , b/ srážka daně z příjmu c/ vyplacená částka ,

3 Zúčtování daní a dotací účt.skupina 34. Tato skupina zúčtovacích vztahů zahrnuje vztahy k: - finančnímu úřadu, - státnímu rozpočtu, - správním orgánům, - jiným osobám. Účet 341-Daň z příjmů - je určen k evidenci závazků ze zúčtované splatné daně z příjmů za účetní období, kdy poplatníkem je účetní jednotka. - Na vrub účtu se účtují zálohy na tuto daň uhrazené v průběhu účetního období, - ve prospěch účtu je zachycován závazek vyplývající z příjmu (daňového základu) účetní jednotky za zdaňovací období podle daňového přiznání. - případné doměrky nebo vratky daně z příjmu se zúčtovávají také na tomto účtu. Souvztažnými účty pro zúčtování daňového závazku jsou účty: 591-Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 593-Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná 595-Dodatečné odvody daně z příjmu. Účet 342-Ostatní přímé daně - slouží k evidenci daně z příjmu, kdy účetní jednotka je sice plátcem daně, není však poplatníkem (poplatníkem je jiný subjekt, za něhož účetní jednotka stanovuje výši daňové povinnosti a jíž vybírá odvádí). Např. daň z příjmu zaměstnanců, srážková daň 15% z příjmu při výplatě dividend apod. Účet 343-Daň z přidané hodnoty - slouží pro zjištění daňové povinnosti či nároku ze zúčtování DPH - podrobná analytická evidence. Zůstatek na MD i D podle vztahu DPH přijaté a uhrazené. Účet 345-Ostatní daně a poplatky - slouží pro zachycení ostatních daní: spotřebních, daně silniční, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. (u spotřební daně slouží tento účet také jako zúčtovací, tj. eviduje se spotřební daň zaplacená a spotřební daň přijatá). Ostatní daně se účtují ve dvou fázích: 1) vznik závazku (D) + nákladový účet (MD) - 531,532,538 a 2) úhrada daňové povinnosti (MD) + souvztažně s účty peněžních prostředků (D) - 211,221.

4 346-Dotace ze státního rozpočtu 347-Ostatní dotace (z prostředků rozpočtů jiných orgánů) - dotace představují nenávratný příděl peněžních prostředků z rozpočtu státního či regionálních, ze státních účelových fondů, apod. - přijetí dotace představuje vždy vznik závazku (D) a je účtováno spolu s účty peněžních prostředků (MD). - použití dotace snižuje evidovaný závazek a je zúčtována podle účelu: na úhradu nákladů, na investiční výstavbu apod: a) příspěvek na úhradu provozních nákladů souvztažný je účet 648-Ostatní provozní výnosy, b) příspěvek na úhradu investičních nákladů souvztažný účet 041,042, c) příspěvek na kapitálové dovybavení souvztažný účet 413-Ostatní kapitálové fondy. - nevyužitou dotaci je třeba vrátit poskytovateli, což je zúčtováno na vrub účtu dotací (MD 346,347) a ve prospěch bankovního účtu (D 221). Příklad Účtování dotace na pořízení čističky odpadních vod: Pol. Transakce Částka MD D Počáteční zůstatek na účtu ,- 1 Na běžný účet přijata dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku čističky odpadních vod 000,- 2 Zúčtování dotace na úhradu investičních nákladů , Předání čističky do užívání , Zúčtován první odpis čističky ve výši 2,15% z , ,- 5 Oznámení o poskytnutí dotace z regionálního rozpočtu , na úhradu nákladů 6 Přijetí prostředků dotace na bankovní účet , Oznámení o přidělení dotace na kapitálové dovybavení , z rozpočtu místních orgánů samosprávy 8 Přijetí prostředků z dotace na bankovní účet ,- Pozn.: Účtování ve prospěch účtu 221 znamená vlastně placení.

5 Pořadí účtování může být i opačné nejprve je účtováno použití dotace spolu se vznikem pohledávky za subjektem (představující nárok na dotaci), který dotaci poskytuje a teprve poté je účtováno přijetí dotace MD 221, D 346,347. Je zřejmé, že musí být zajištěna časová a věcná souvislost mezi poskytnutou dotací a příslušnými náklady. Příklad: Podnik se rozhodl koupit do čističky odpadní vody nové strojní vybavení, které umožní vyšší stupeň čištění a umožní připojit i kanalizaci přilehlého města. Magistrát odhlasoval dotaci na část ceny na pořízení nového zařízení. Dotace sníží účetně celkovou pořizovací cenu nového zařízení - podnik ji totiž nehradil, nemůže ji tedy ani jako součást pořizovací ceny posléze odepisovat. Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura dodavatele zařízení a) celkem b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH (19 %) Oznámení o poskytnutí dotace Připsání dotace na účet Zařazení do užívání (cena minus dotace) Zahájení odpisování dle odpisového plánu X Jiné pohledávky a závazky účt. skupina 37. = pohledávky a závazky ke třetím subjektům, jejichž vznik je nepravidelný a které nelze evidovat na některém z jiných účtů 3. účtové třídy - jsou velmi různorodé účty této skupiny jsou určeny pro účtování : - pohledávek a závazků z prodeje či koupě podniku (371,372), - pohledávek z pronájmu (374), - pohledávek z emitovaných dluhopisů (375), - pohledávek z koupě a prodeje opcí (376,377), - závazků k jiným subjektům (379): - závazků vůči celnímu úřadu při dovozu majetku ze zahraničí (stanovené clo a DPH), - závazků z odpovědnosti za způsobenou škodu (souvztažně na MD 548- Ostatní provozní náklady), - závazků vůči peněžním ústavům vyplývajících ze sraženého spoření zaměstnanců (souvztažně MD 331) - z přijaté upisovací jistiny při nové emisi akcií,

6 - předpis pojistného - předpis úroků z poskytnutých půjček a obchodních úvěrů - přefakturace výnosů jiným subjektům - tantiémy členům správní a dozorčí rady - předpis náhrady k odstranění ekonomické újmy - pohledávek k jiným subjektům (378): - pohledávka za pojišťovnou při přiznané náhradě škody /souvzt.na D 648, resp.688/ - pohledávky z poskytnuté upisovací jistiny při nákupu nově emitovaných akcií - pohledávky za náhradu mank a škod proti právnickým i fyzickým osobám (kromě zaměstnanců a společníků ) - přefakturace výdajů jiným subjektům Deriváty - nově byl do skupiny 37. zařazen účet 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Přechodné účty aktiv a pasiv účt. skupina především k evidenci časového rozlišení nákladů a výnosů, jímž se realizuje zásada nezávislosti účetních období, spočívající v zařazení nákladů a výnosů do toho období, kam věcně patří, i když pohyb jim odpovídajících majetkových složek (např. peněžních prostředků), resp. pohledávek a závazků nastává v období jiném viz dále - dále účty pro evidenci dohadných položek aktivních i pasivních. - patří do účetního období přede dnem účetní závěrky, není však možné zjistit a doložit přesnou částku (např. plnění pojistné události od pojišťovny, uskutečněná a dosud nevyfakturovaná dodávka apod.).

7 Účtování nákladů a výnosů Charakteristika nákladů - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). - dvě podmínky pro uznání nákladů: a) účelová souvislost s výkony (v případě nenaplnění charakteristiky v této části, nelze hovořit o nákladech, ale o výdajích) b) časová souvislost s výkony (náklad pouze takové vynaložení prostředků, které souvisí s činností a výkony v běžném účetním období). Shrneme-li účetní charakteristiku nákladů : a) že jde o vynaložení (úbytek) prostředků (v peněžním vyjádření), b) musí být splněna účelová (věcná) souvislost s výkony c) musí být splněna souvislost s účetním obdobím (časová). Evidence nákladů na nákladových účtech - 5. účtová třída Pro základní vymezení skupin a účtů je použito druhové členění nákladů (spotřeba materiálu, mzdové náklady). Ve druhém stupni (na úrovni účtových skupin) je doplněno účelové členění nákladů podle oblasti činností, na které byly vynaloženy, přičemž tyto činnosti jsou vymezeny podle požadované struktury zjišťovaného hospodářského výsledku (provozní, finanční, mimořádný). - zásady evidence nákladů: 1. zásada kumulace náklady se sledují narůstajícím způsobem od počátku roku. 2. zásada zákazu kompenzace spočívá v odděleném zjišťování nákladů a výnosů téhož druhu (např. nákladové a výnosové úroky jsou sledovány na samostatných účtech) 3. zásada uzavřenosti do nákladů účetní jednotky nejsou zahrnovány ty, které jsou náklady jiných subjektů. Pokud jsou takové náklady do nákladů účetní jednotky zahrnuty (např. v důsledku způsobu vyúčtování), pak z nich musí být vyloučeny Nákladové účty - nemají počáteční zůstatek ten je na konci předcházejícího období převeden na účet hospodářského výsledku a nákladový účet se tak pro další období nuluje a účet tak nemá ani konečný zůstatek - náklady jsou sledovány narůstajícím způsobem od počátku roku

8 - zápisy jsou prováděny pouze na straně MD (jediný pohyb, nárůst)-výjimky - na konci období je zjišťován obrat účtu a převáděn na účet 710-Účet zisků a ztrát (někdy bývá pro údaj obratu účtu používáno nepřesné označení konečný zůstatek). Charakteristika jednotlivých nákladových skupin Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Účtová skupina 51 Služby - výkony spojů - přepravné (při prodeji výrobků a zboží) - nájemné - školení a výcvik zaměstnanců - náklady na úklid, odvoz odpadu - výkony výzkumu a vývoje - překlady a expertízy - poradenská a auditorská činnost - náklady na representaci (513) -pro daňové účely (pro výpočet daňového základu a daně z příjmu). Účtová skupina 52 Osobní náklady nákladů spojených s využitím pracovní síly - odměn ze závislé činnosti, a to jak zaměstnanců, tak i společníků a členů družstev - v hrubých částkách, - sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, kterým přispívá zaměstnavatel - další příspěvky na pojištění zaměstnanců nad zákonem stanovenou povinnost (525) - zákonných sociálních nákladů, které se podle zákona uznávají účetní jednotce za výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů (např. náklady na stravování zaměstnanců či příspěvky na ně, náklady na střední odborná učiliště, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, apod.), v některých případech pouze do výše stanovené zákonem (527), náklady nad tuto výši jsou evidovány (opět pro účely daňové) na samostatném účtu (528), - samostatný účet je určen pro individuálního podnikatele-fyzickou osobu, pro evidenci jeho plateb na sociální a zdravotní pojištění.

9 Účtová skupina 53 Daně a poplatky daně, správní a jiné poplatky a nákladové položky podobného charakteru v případech, kdy je poplatníkem účetní jednotka. Účtová skupina 54 Jiné provozní náklady 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, jako náklad na dosaženou tržbu z prodeje majetku. 542 Prodaný materiál zachycuje náklad na dosažené tržby z prodeje materiálu, tj. pořizovací cenu prodaného materiálu. 543 Dary zachycuje úbytek dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně v důsledku bezplatného předání, k němuž účetní jednotka není povinna. U plátce DPH je tato částka navýšena o příslušný podíl DPH (souvztažně je evidována jako DPH na výstupu na straně D účtu 343) - podklad pro výpočet daně z příjmu. 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení k evidenci uhrazených pokut, úroků z prodlení a penále podle obchodního zákoníku 545 Ostatní pokuty a penále slouží k zachycení podobných plateb, pro něž nelze využít předcházející účet 546 Odpis pohledávek - slouží také pro účely daňové, jednorázový nebo postupný odpis pohledávek, a to za přesně stanovených podmínek a ve výši určené zákonem o daních z příjmu. 548 Jiné provozní náklady slouží k zachycení dalších nákladů spojených s provozem podniku, které nelze zahrnout do nákladů na jiném účtu 54.skupiny. Jde např. o platby pojistného majetkového pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, příspěvky různým právnickým osobám (profesním sdružením apod.). 549 Manka a škody Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy a opravné položky = tři různé skupiny nákladů: - odpisy - odpisy řádné,mimořádné, - časově rozlišené komplexní náklady příštích období - tvorba rezerv a opravných položek (pro daňové účely v rozlišení na daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady). Na účtech skupiny jsou evidovány náklady provozní pro účely zjištění hospodářského výsledku z provozní činnosti.

10 Účtová skupina 56 Finanční náklady = náklady činností v oblasti hospodaření s finančním majetkem. - uhrazené úroky z úvěrů, ale i dodavatelům a jiným subjektům v případě půjček, při vystavení či eskontu směnek (účet 562), - pořizovací cena prodaných cenných papírů (účet 561), - realizované kurzové ztráty v důsledku nepříznivého vývoje směnných kursů při úhradě pohledávek a závazků (účet 563), - ostatní finanční náklady, k nimž se řadí např. poplatky za vedení bankovních účtů, za poskytnutí úvěru, za získání bankovních záruk, nerealizované nakoupené opce aj. (účet 568). Účtová skupina 57 Tvorba rezerv a opravných položek /k finančnímu majetku/ = rezervy a opravné položky vztahující se k finančnímu majetku. Náklady evidované ve skupině 56. a 57. slouží ke zjištění výsledku hospodaření z finanční činnosti. Spolu s provozními náklady vyjadřují náklady na běžnou činnost účetní jednotky. Účtová skupina 58 Mimořádné náklady - náklady související s nahodilými, předem nepředvídatelnými událostmi. Účtová skupina 59 Daně z příjmu a převodové účty - daně z příjmu účetní jednotky.

11 Účtování výnosů Charakteristika výnosů = jsou peněžním vyjádřením výkonů, které v případě prodeje vedou k dosažení tržeb. - Výnosy nelze ztotožňovat s prostředky získanými prodejem výkonů, a nelze je ani spojovat s pohybem peněžních prostředků, tj. s příjmy. pojem výnosy x pojem příjmy. Účetní chápání výnosů - stejně jako při vymezení nákladů a) aspekt časový, spojuje výnosy s činností účetní jednotky v určitém, běžném účetním období. b) aspekt věcný musí být výsledkem činnosti podniku Současné účetní chápání výnosů - za výnosy je považován i a) přírůstek zásob vlastní výroby (bez ohledu na jejich prodejnost) a dále i tzv. b) aktivace (jíž se rozumí převod složek majetku a služeb pořízených ve vlastní režii do odpovídajících aktiv). Evidence výnosů na výnosových účtech - účty 6. účtové třídy. - Základem pro vymezení skupin a účtů je druhové členění výnosů (=druh činnosti, která je zdrojem výnosu - Na úrovni skupin účtů je pak použito účelové členění výnosů, tj. podle činností, za něž je zjišťován hospodářský výsledek (provozní, finanční, mimořádná). Pro evidenci výnosů na výnosových účtech platí obdobné zásady jako pro evidenci nákladů: zásada kumulace, zákaz kompenzace, zásada uzavřenosti.

12 Charakteristika jednotlivých výnosových skupin Účtová skupina 60 - nejdůležitější složku výnosů, jsou výsledky činnosti účetní jednotky Účtová skupina 61 - výnosy v podobě zvýšení zásob výrobků, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a zvířat. Účtová skupina 62 - Aktivace -v případě, že účetní jednotka si vytvoří některé ze složek majetku vlastní činností, ve vlastní režii. Účtová skupina 64 = evidence výnosů z různých oblastí činnosti: - z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (účet 641,642), - přijaté smluvní pokuty a penále - podle obchodního zákoníku (účet 645), - výnosy z odepsaných pohledávek (účet 646), - další provozní výnosy (účet 648) - v podobě přebytků majetkových složek zjištěných při inventarizaci, náhrady soudních výdajů, a další výnosy, které nelze zařadit na jiný výnosový účet. Účtová skupina 65 - v současné době účty nejsou využívány Účtová skupina 66 = výnosy z finančních operací, které účetní jednotka uskutečnila.

13 Účtová skupina 67 Tato skupina účtů se v současné době nevyužívá. Účtová skupina 68 = výnosů vyplývajících z mimořádných událostí, které jsou nahodilé, občasné, neobvykle.

14 Časové rozlišení nákladů a výnosů Charakteristika časového rozlišení = mechanismus, který účetnictví používá k přiřazení nákladů a výnosů do období, s nímž věcně ale i časově náležejí, - čtyři základní situace: - náklady příštích období jde o situaci, kdy k výdaji dochází dříve, v běžném období, ale nákladem se tento úbytek prostředků stane v období příštím (např.nájemné na příští rok platíme na konci roku tohoto), - výdaje příštích období jde o situaci, kdy na činnost v běžném období spotřebováváme prostředky, které budeme uhrazovat pozadu, v období příštím (např. nájemné za budovu, kterou využíváme v tomto roce, bude podle smlouvy - hrazeno až na začátku příštího roku), - výnosy příštích období jde o situaci, kdy přijímáme úhradu předem za činnost, kterou budeme uskutečňovat až v období následujícím přitom nelze tuto platbu považovat za zálohu, vyplývá ze smluvního ujednání o způsobu úhrady za výkony (např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme na příští rok, přijímáme předem, v tomto roce), - příjmy příštích období jde o situaci, kdy činnost, která se stane zdrojem výnosu, probíhá v běžném období, úhrada za ni bude přijata až v období příštím(např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme v tomto období, nájemce uhradí na základě smlouvy až v období příštím).

15 Uvedené situace znázorňuje následující schéma: Běžné období Příští období Náklady v ý d a j n á k l a d v ý d a j n á k l a d Výnosy p ř í j e m v ý n o s Příjmy v ý n o s p ř í j e m Podmínky časového rozlišení: - přesné vymezení (účel), jehož se časové rozlišení týká (např. nájemné, předplatné), - přesná částka (výše), která bude na daný účel vynaložena (např. výše nájemného), - je známo období, jehož časové rozlišení týká (např. nájemné na příští rok). Časové rozlišení prováděno nemusí být ve dvou případech: 1) při pravidelném opakování v jednotlivých účetních obdobích (např. vyúčtování telefonních poplatků je prováděno měsíčně pozadu za zúčtované období, tzn. že v lednu tohoto roku budou uhrazovány telefonní poplatky za prosinec, ale tentýž posun bude i na konci tohoto roku), 2) při nevýznamném objemu částek, které tak nezkreslí vykazovaný hospodářský výsledek běžného roku. Zvláštním případem nákladů příštích období jsou tzv. komplexní náklady příštích období.

16 Účtování časového rozlišení nákladů V účtové osnově jsou pro časové rozlišení nákladů a výnosů určeny účty 38. skupiny účtů ve 3.účtové třídě (důvodem tohoto zařazení je to, že jde vlastně zúčtování pohledávek a závazků vůči jiným účetním obdobím): Náklady příštích období - aktivní účet (pohledávka) Komplexní náklady příštích období - pasivní účet (závazek) Výdaje příštích období - pasivní účet (závazek) Výnosy příštích období - pasivní účet (závazek) Příjmy příštích období - aktivní účet (pohledávka) Využití těchto účtů v konkrétních situacích vysvětlují následující příklady: Náklady příštích období V lednu roku 2000 bylo účetní jednotkou zaplaceno dopředu nájemné na příští rok ve výši ,- Kč. 1) v běžném období - musí být zaúčtován úbytek prostředků platba nájemného z běžného účtu, souvztažně nelze tuto částku zaúčtovat na nákladový účet /518/, protože o náklad běžného období nejde. Nahradí ho účet časového rozlišení 381 Náklady příštích období 2) v příštím účetním období - musí být uhrazené nájemné zahrnuto do nákladů, na příslušný nákladový účet /podle vnitřního účetního dokladu/. Souvztažný účet nebude nyní účet 221- Běžný účet, ale účet časového rozlišení, 381-Náklady příštích období bankovní účty Náklady příštích období 1/ ,- 1/ , další úč. období Ostatní služby 2/ ,- 2/ ,-

17 Výdaje příštích období. Tato situace nastane, jestliže si zaměstnanci nevybrali dovolenou v běžném roce, za kterou ji náleží mzda za dovolenou ve výši ,- a budou ji čerpat až v roce příštím, v příštím účetním období. Jsou to mzdové náklady běžného roku, ale vyplaceny budou v roce příštím. 1.v běžném roce - je třeba zahrnout náklady na mzdy za dovolenou do nákladů běžného období, kam věcně patří, ale současně nemohou být přiznány zaměstnancům /331/, protože ti dovolenou nečerpali a nebude tedy vyplacena; bude vyplacena až v období příštím, kdy si zaměstnanci dovolenou vyberou. Výdaj odpovídající zaúčtovaným nákladům bude realizován v období příštím -souvztažný účet zde bude účet časového rozlišení 383-Výdaje příštích období. 2. v příštím roce - dojde k vyčerpání dovolené a výplatě mezd za dovolenou. Tato skutečnost nebude zúčtována do nákladů /na účet 521/, nejde o náklady tohoto období, ale bude zúčtována jako čerpání výdajů příštích období, tj. na straně MD účtu 383: Mzdové náklady Výdaje příštích období 1/ ,- 1/ , nové účetní období Zaměstnanci 2/ ,- 2/ ,-

18 Komplexní náklady příštích období V běžném účetním období byla připravována propagační akce, která bude propagovat výrobky v následujících dvou letech. V běžném účetním období bylo na tuto akci vynaloženo materiálu ve výši ,-, byly nakoupeny služby výtvarníka v hodnotě ,- a vyplaceny mzdy vlastním pracovníkům ve výši ,-. Propagační akce bude zahájena od l.ledna příštího roku a poběží dva roky. 1) v běžném období a) jsou zachyceny náklady na nákladových účtech podle své povahy: - spotřeba materiálu ,- 501 / spotřeba služeb ,- 518 / mzdové náklady ,- 521/ 331 b) po ukončení prací je objem nákladů, spojených s touto akcí, ve výši Kč ,- z celkových nákladů vyloučen, a to zaúčtováním na výnosový účet 655-Zúčtování komplexních nákladů příštích období a převeden do příštích období pomocí účtu časového rozlišení 382-Komplexní náklady příštích období. 2) v příštím období - je poměrná část komplexních nákladů, tj. Kč ,-, zaúčtována do nákladů období příštího, a to na účet 555-zúčtování komplexních nákladů příštích období se souvztažným zápisem na účtu 382. V dalším roce bude zúčtována do nákladů druhá část (propagace uskutečňována ve dvou letech). 112-Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu 1a) ,- 1a) ,- 221-Běžný účet 518 Ostatní služby 1a) ,- 1a) , Zaměstnanci 521 Mzdové náklady 1a) ,- 1a) ,-

19 555-Zúčt. kompl.nákladů 382-Kompl.náklady příštích období příštích období 1b)80 000,- 1b)80 000, nové účetní období Zúčt. kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) , další účetní období Zúčt.kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) ,- Příklad: Účtování komplexních nákladů: Pol. Transakce Částka MD D 1 Spotřeba materiálu 60, Mzdové náklady 80, Faktura za nakupované služby 100, Úhrada faktury 100, Kompl. náklady příštích období /aktivace-zúčtování/ 240, Zúčtování poměrné části komplexních nákladů /čtvrtiny/ do nákladů běžného účetního období 60, Ještě třikrát bude účtováno po jedné čtvrtině v každém dalším účetním období /jako v pol. 6 /, až se účet 382 vynuluje 60,

20 Výnosy příštích období Škola přijala v prosinci běžného roku školné /v hotovosti/ na letní semestr začínající v únoru příštího roku ve výši ,-. 1) v běžném období - je třeba zaúčtovat přijetí ,-, tuto částku však nelze souvztažně zaúčtovat do výnosů, protože není výnosem běžného období, ale až období následujícího pro převod do období následujícího slouží účet časového rozlišení 384-Výnosy příštích období 2) v příštím období - bude částka ,- zúčtována na příslušný výnosový účet 602-Tržby z prodeje služeb a současně s tím budou čerpány 384-Výnosy příštích období. Běžný účet 384 Výnosy příštích období 221 1) ,- 1) , nové účetní období Tržby z prodeje služeb 2/ ,- 2/ ,- Příjmy příštích období Účetní jednotka pronajímá v běžném účetním období výrobní halu a podle uzavřené smlouvy o pronájmu jí nájemce zaplatí nájemné ve výši ,- Kč /v hotovosti/ až v lednu příštího roku. 1) běžné období - do výnosů (na účet 602) bude třeba zahrnout (na základě smlouvy o pronájmu a vnitřního účetního dokladu) částku ,-, souvztažně účet časového rozlišení 385-Příjmy příštích období. 2) příští období - přijetí platby nájemného ve výši ,- Kč v hotovosti bude zaúčtováno na účtě 211-Pokladna a souvztažně na účtu 385-Příjmy příštích období.

21 602-Tržby z prodeje služeb 385-Příjmy příštích období 1) ,- 1) , nové účetní období Pokladna 2) ,- 2) ,- Časové rozlišování nákladů a výnosů nastává v mnoha různých dalších situacích. Jednou z nich je i účtování o leasingu. Odkazujeme na příklad proúčtování celého jednoho případu finančního leasingu jak v účetnictví nájemce (leasee), tak pronajímatele (leaser), který je uveden v kapitole 1.7.

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více