Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině"

Transkript

1 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení a 36 Závazky ke společníkům a sdružení. - mezi podniky jedné finanční skupiny, které vznikají především na základě poskytnutých nebo přijatých půjček. Tyto údaje mají význam zejména pro konsolidaci účetních závěrek, při níž jde o úpravu společných údajů o majetku celé finanční skupiny o ten majetek a závazky, které jsou propojením podniků jedné finanční skupiny. účty 351-Pohledávky k podnikům ve skupině a 361-Závazky k podnikům ve skupině. - pohledávky a závazky ke společníkům v obchodních společnostech, tj. ke spolumajitelům. Pohledávky a závazky ke společníkům zahrnují: - pohledávky za upsaný vlastní kapitál za upisovateli v obchodních společnostech a družstvech a dále závazky z upsaných a nesplacených cenných papírů a vkladů (viz dále), - závazky ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům v komanditních společnostech a družstvech vyplývajících z jejich závislé činnosti v účetní jednotce, - pohledávky z poskytnutých krátkodobých půjček společníkům a závazky z přijatých krátkodobých půjček od společníků obchodních společností, - pohledávky a závazky při zúčtování hospodářského výsledku: při rozdělování zisku mezi společníky vzniká vůči společníkům závazek; při ztrátě vzniká předepsáním k úhradě vůči společníkům pohledávka.

2 Příklad Účtování pohledávek a závazků ke společníkům a podnikům ve skupině : Pol. Transakce Kč MD D 1 Z běžného účtu poskytnuta společníkovi půjčka , Ztráta běžného roku předepsána k úhradě , společníkům 3 Z běžného účtu poskytnuta půjčka podniku ve fin.skupině ,- 4 Na běžný účet přijata půjčka od podniku ve fin.skupině 000,- 5 V hotovosti přijata půjčka od společníka , Z běžného účtu úhrada půjčky od společníka , Na běžný účet přijata splátka půjčky poskytnuté společníku , Na běžný účet přijata úhrada ztráty od společníků , Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti v účetní jednotce a/ zúčtování hrubých mezd b/ srážka sociálního a zdravotního pojištění c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti d/ přiznání dávek nemocenského pojištění e/ srážka spoření , , , , , Výplata mezd společníkům převodem z bankovního účtu 400,- 11 Zisk běžného roku byl zčásti přidělen na výplatu společníkům (např. ve formě dividend) , Výplata dividend v hotovosti a/ částka zisku , k výplatě , b/ srážka daně z příjmu c/ vyplacená částka ,

3 Zúčtování daní a dotací účt.skupina 34. Tato skupina zúčtovacích vztahů zahrnuje vztahy k: - finančnímu úřadu, - státnímu rozpočtu, - správním orgánům, - jiným osobám. Účet 341-Daň z příjmů - je určen k evidenci závazků ze zúčtované splatné daně z příjmů za účetní období, kdy poplatníkem je účetní jednotka. - Na vrub účtu se účtují zálohy na tuto daň uhrazené v průběhu účetního období, - ve prospěch účtu je zachycován závazek vyplývající z příjmu (daňového základu) účetní jednotky za zdaňovací období podle daňového přiznání. - případné doměrky nebo vratky daně z příjmu se zúčtovávají také na tomto účtu. Souvztažnými účty pro zúčtování daňového závazku jsou účty: 591-Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 593-Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná 595-Dodatečné odvody daně z příjmu. Účet 342-Ostatní přímé daně - slouží k evidenci daně z příjmu, kdy účetní jednotka je sice plátcem daně, není však poplatníkem (poplatníkem je jiný subjekt, za něhož účetní jednotka stanovuje výši daňové povinnosti a jíž vybírá odvádí). Např. daň z příjmu zaměstnanců, srážková daň 15% z příjmu při výplatě dividend apod. Účet 343-Daň z přidané hodnoty - slouží pro zjištění daňové povinnosti či nároku ze zúčtování DPH - podrobná analytická evidence. Zůstatek na MD i D podle vztahu DPH přijaté a uhrazené. Účet 345-Ostatní daně a poplatky - slouží pro zachycení ostatních daní: spotřebních, daně silniční, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. (u spotřební daně slouží tento účet také jako zúčtovací, tj. eviduje se spotřební daň zaplacená a spotřební daň přijatá). Ostatní daně se účtují ve dvou fázích: 1) vznik závazku (D) + nákladový účet (MD) - 531,532,538 a 2) úhrada daňové povinnosti (MD) + souvztažně s účty peněžních prostředků (D) - 211,221.

4 346-Dotace ze státního rozpočtu 347-Ostatní dotace (z prostředků rozpočtů jiných orgánů) - dotace představují nenávratný příděl peněžních prostředků z rozpočtu státního či regionálních, ze státních účelových fondů, apod. - přijetí dotace představuje vždy vznik závazku (D) a je účtováno spolu s účty peněžních prostředků (MD). - použití dotace snižuje evidovaný závazek a je zúčtována podle účelu: na úhradu nákladů, na investiční výstavbu apod: a) příspěvek na úhradu provozních nákladů souvztažný je účet 648-Ostatní provozní výnosy, b) příspěvek na úhradu investičních nákladů souvztažný účet 041,042, c) příspěvek na kapitálové dovybavení souvztažný účet 413-Ostatní kapitálové fondy. - nevyužitou dotaci je třeba vrátit poskytovateli, což je zúčtováno na vrub účtu dotací (MD 346,347) a ve prospěch bankovního účtu (D 221). Příklad Účtování dotace na pořízení čističky odpadních vod: Pol. Transakce Částka MD D Počáteční zůstatek na účtu ,- 1 Na běžný účet přijata dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku čističky odpadních vod 000,- 2 Zúčtování dotace na úhradu investičních nákladů , Předání čističky do užívání , Zúčtován první odpis čističky ve výši 2,15% z , ,- 5 Oznámení o poskytnutí dotace z regionálního rozpočtu , na úhradu nákladů 6 Přijetí prostředků dotace na bankovní účet , Oznámení o přidělení dotace na kapitálové dovybavení , z rozpočtu místních orgánů samosprávy 8 Přijetí prostředků z dotace na bankovní účet ,- Pozn.: Účtování ve prospěch účtu 221 znamená vlastně placení.

5 Pořadí účtování může být i opačné nejprve je účtováno použití dotace spolu se vznikem pohledávky za subjektem (představující nárok na dotaci), který dotaci poskytuje a teprve poté je účtováno přijetí dotace MD 221, D 346,347. Je zřejmé, že musí být zajištěna časová a věcná souvislost mezi poskytnutou dotací a příslušnými náklady. Příklad: Podnik se rozhodl koupit do čističky odpadní vody nové strojní vybavení, které umožní vyšší stupeň čištění a umožní připojit i kanalizaci přilehlého města. Magistrát odhlasoval dotaci na část ceny na pořízení nového zařízení. Dotace sníží účetně celkovou pořizovací cenu nového zařízení - podnik ji totiž nehradil, nemůže ji tedy ani jako součást pořizovací ceny posléze odepisovat. Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura dodavatele zařízení a) celkem b) smluvní cena (bez DPH) c) DPH (19 %) Oznámení o poskytnutí dotace Připsání dotace na účet Zařazení do užívání (cena minus dotace) Zahájení odpisování dle odpisového plánu X Jiné pohledávky a závazky účt. skupina 37. = pohledávky a závazky ke třetím subjektům, jejichž vznik je nepravidelný a které nelze evidovat na některém z jiných účtů 3. účtové třídy - jsou velmi různorodé účty této skupiny jsou určeny pro účtování : - pohledávek a závazků z prodeje či koupě podniku (371,372), - pohledávek z pronájmu (374), - pohledávek z emitovaných dluhopisů (375), - pohledávek z koupě a prodeje opcí (376,377), - závazků k jiným subjektům (379): - závazků vůči celnímu úřadu při dovozu majetku ze zahraničí (stanovené clo a DPH), - závazků z odpovědnosti za způsobenou škodu (souvztažně na MD 548- Ostatní provozní náklady), - závazků vůči peněžním ústavům vyplývajících ze sraženého spoření zaměstnanců (souvztažně MD 331) - z přijaté upisovací jistiny při nové emisi akcií,

6 - předpis pojistného - předpis úroků z poskytnutých půjček a obchodních úvěrů - přefakturace výnosů jiným subjektům - tantiémy členům správní a dozorčí rady - předpis náhrady k odstranění ekonomické újmy - pohledávek k jiným subjektům (378): - pohledávka za pojišťovnou při přiznané náhradě škody /souvzt.na D 648, resp.688/ - pohledávky z poskytnuté upisovací jistiny při nákupu nově emitovaných akcií - pohledávky za náhradu mank a škod proti právnickým i fyzickým osobám (kromě zaměstnanců a společníků ) - přefakturace výdajů jiným subjektům Deriváty - nově byl do skupiny 37. zařazen účet 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. Přechodné účty aktiv a pasiv účt. skupina především k evidenci časového rozlišení nákladů a výnosů, jímž se realizuje zásada nezávislosti účetních období, spočívající v zařazení nákladů a výnosů do toho období, kam věcně patří, i když pohyb jim odpovídajících majetkových složek (např. peněžních prostředků), resp. pohledávek a závazků nastává v období jiném viz dále - dále účty pro evidenci dohadných položek aktivních i pasivních. - patří do účetního období přede dnem účetní závěrky, není však možné zjistit a doložit přesnou částku (např. plnění pojistné události od pojišťovny, uskutečněná a dosud nevyfakturovaná dodávka apod.).

7 Účtování nákladů a výnosů Charakteristika nákladů - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). - dvě podmínky pro uznání nákladů: a) účelová souvislost s výkony (v případě nenaplnění charakteristiky v této části, nelze hovořit o nákladech, ale o výdajích) b) časová souvislost s výkony (náklad pouze takové vynaložení prostředků, které souvisí s činností a výkony v běžném účetním období). Shrneme-li účetní charakteristiku nákladů : a) že jde o vynaložení (úbytek) prostředků (v peněžním vyjádření), b) musí být splněna účelová (věcná) souvislost s výkony c) musí být splněna souvislost s účetním obdobím (časová). Evidence nákladů na nákladových účtech - 5. účtová třída Pro základní vymezení skupin a účtů je použito druhové členění nákladů (spotřeba materiálu, mzdové náklady). Ve druhém stupni (na úrovni účtových skupin) je doplněno účelové členění nákladů podle oblasti činností, na které byly vynaloženy, přičemž tyto činnosti jsou vymezeny podle požadované struktury zjišťovaného hospodářského výsledku (provozní, finanční, mimořádný). - zásady evidence nákladů: 1. zásada kumulace náklady se sledují narůstajícím způsobem od počátku roku. 2. zásada zákazu kompenzace spočívá v odděleném zjišťování nákladů a výnosů téhož druhu (např. nákladové a výnosové úroky jsou sledovány na samostatných účtech) 3. zásada uzavřenosti do nákladů účetní jednotky nejsou zahrnovány ty, které jsou náklady jiných subjektů. Pokud jsou takové náklady do nákladů účetní jednotky zahrnuty (např. v důsledku způsobu vyúčtování), pak z nich musí být vyloučeny Nákladové účty - nemají počáteční zůstatek ten je na konci předcházejícího období převeden na účet hospodářského výsledku a nákladový účet se tak pro další období nuluje a účet tak nemá ani konečný zůstatek - náklady jsou sledovány narůstajícím způsobem od počátku roku

8 - zápisy jsou prováděny pouze na straně MD (jediný pohyb, nárůst)-výjimky - na konci období je zjišťován obrat účtu a převáděn na účet 710-Účet zisků a ztrát (někdy bývá pro údaj obratu účtu používáno nepřesné označení konečný zůstatek). Charakteristika jednotlivých nákladových skupin Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy Účtová skupina 51 Služby - výkony spojů - přepravné (při prodeji výrobků a zboží) - nájemné - školení a výcvik zaměstnanců - náklady na úklid, odvoz odpadu - výkony výzkumu a vývoje - překlady a expertízy - poradenská a auditorská činnost - náklady na representaci (513) -pro daňové účely (pro výpočet daňového základu a daně z příjmu). Účtová skupina 52 Osobní náklady nákladů spojených s využitím pracovní síly - odměn ze závislé činnosti, a to jak zaměstnanců, tak i společníků a členů družstev - v hrubých částkách, - sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, kterým přispívá zaměstnavatel - další příspěvky na pojištění zaměstnanců nad zákonem stanovenou povinnost (525) - zákonných sociálních nákladů, které se podle zákona uznávají účetní jednotce za výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů (např. náklady na stravování zaměstnanců či příspěvky na ně, náklady na střední odborná učiliště, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, apod.), v některých případech pouze do výše stanovené zákonem (527), náklady nad tuto výši jsou evidovány (opět pro účely daňové) na samostatném účtu (528), - samostatný účet je určen pro individuálního podnikatele-fyzickou osobu, pro evidenci jeho plateb na sociální a zdravotní pojištění.

9 Účtová skupina 53 Daně a poplatky daně, správní a jiné poplatky a nákladové položky podobného charakteru v případech, kdy je poplatníkem účetní jednotka. Účtová skupina 54 Jiné provozní náklady 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, jako náklad na dosaženou tržbu z prodeje majetku. 542 Prodaný materiál zachycuje náklad na dosažené tržby z prodeje materiálu, tj. pořizovací cenu prodaného materiálu. 543 Dary zachycuje úbytek dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně v důsledku bezplatného předání, k němuž účetní jednotka není povinna. U plátce DPH je tato částka navýšena o příslušný podíl DPH (souvztažně je evidována jako DPH na výstupu na straně D účtu 343) - podklad pro výpočet daně z příjmu. 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení k evidenci uhrazených pokut, úroků z prodlení a penále podle obchodního zákoníku 545 Ostatní pokuty a penále slouží k zachycení podobných plateb, pro něž nelze využít předcházející účet 546 Odpis pohledávek - slouží také pro účely daňové, jednorázový nebo postupný odpis pohledávek, a to za přesně stanovených podmínek a ve výši určené zákonem o daních z příjmu. 548 Jiné provozní náklady slouží k zachycení dalších nákladů spojených s provozem podniku, které nelze zahrnout do nákladů na jiném účtu 54.skupiny. Jde např. o platby pojistného majetkového pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, příspěvky různým právnickým osobám (profesním sdružením apod.). 549 Manka a škody Účtová skupina 55 Odpisy, rezervy a opravné položky = tři různé skupiny nákladů: - odpisy - odpisy řádné,mimořádné, - časově rozlišené komplexní náklady příštích období - tvorba rezerv a opravných položek (pro daňové účely v rozlišení na daňově uznatelné a daňově neuznatelné náklady). Na účtech skupiny jsou evidovány náklady provozní pro účely zjištění hospodářského výsledku z provozní činnosti.

10 Účtová skupina 56 Finanční náklady = náklady činností v oblasti hospodaření s finančním majetkem. - uhrazené úroky z úvěrů, ale i dodavatelům a jiným subjektům v případě půjček, při vystavení či eskontu směnek (účet 562), - pořizovací cena prodaných cenných papírů (účet 561), - realizované kurzové ztráty v důsledku nepříznivého vývoje směnných kursů při úhradě pohledávek a závazků (účet 563), - ostatní finanční náklady, k nimž se řadí např. poplatky za vedení bankovních účtů, za poskytnutí úvěru, za získání bankovních záruk, nerealizované nakoupené opce aj. (účet 568). Účtová skupina 57 Tvorba rezerv a opravných položek /k finančnímu majetku/ = rezervy a opravné položky vztahující se k finančnímu majetku. Náklady evidované ve skupině 56. a 57. slouží ke zjištění výsledku hospodaření z finanční činnosti. Spolu s provozními náklady vyjadřují náklady na běžnou činnost účetní jednotky. Účtová skupina 58 Mimořádné náklady - náklady související s nahodilými, předem nepředvídatelnými událostmi. Účtová skupina 59 Daně z příjmu a převodové účty - daně z příjmu účetní jednotky.

11 Účtování výnosů Charakteristika výnosů = jsou peněžním vyjádřením výkonů, které v případě prodeje vedou k dosažení tržeb. - Výnosy nelze ztotožňovat s prostředky získanými prodejem výkonů, a nelze je ani spojovat s pohybem peněžních prostředků, tj. s příjmy. pojem výnosy x pojem příjmy. Účetní chápání výnosů - stejně jako při vymezení nákladů a) aspekt časový, spojuje výnosy s činností účetní jednotky v určitém, běžném účetním období. b) aspekt věcný musí být výsledkem činnosti podniku Současné účetní chápání výnosů - za výnosy je považován i a) přírůstek zásob vlastní výroby (bez ohledu na jejich prodejnost) a dále i tzv. b) aktivace (jíž se rozumí převod složek majetku a služeb pořízených ve vlastní režii do odpovídajících aktiv). Evidence výnosů na výnosových účtech - účty 6. účtové třídy. - Základem pro vymezení skupin a účtů je druhové členění výnosů (=druh činnosti, která je zdrojem výnosu - Na úrovni skupin účtů je pak použito účelové členění výnosů, tj. podle činností, za něž je zjišťován hospodářský výsledek (provozní, finanční, mimořádná). Pro evidenci výnosů na výnosových účtech platí obdobné zásady jako pro evidenci nákladů: zásada kumulace, zákaz kompenzace, zásada uzavřenosti.

12 Charakteristika jednotlivých výnosových skupin Účtová skupina 60 - nejdůležitější složku výnosů, jsou výsledky činnosti účetní jednotky Účtová skupina 61 - výnosy v podobě zvýšení zásob výrobků, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a zvířat. Účtová skupina 62 - Aktivace -v případě, že účetní jednotka si vytvoří některé ze složek majetku vlastní činností, ve vlastní režii. Účtová skupina 64 = evidence výnosů z různých oblastí činnosti: - z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (účet 641,642), - přijaté smluvní pokuty a penále - podle obchodního zákoníku (účet 645), - výnosy z odepsaných pohledávek (účet 646), - další provozní výnosy (účet 648) - v podobě přebytků majetkových složek zjištěných při inventarizaci, náhrady soudních výdajů, a další výnosy, které nelze zařadit na jiný výnosový účet. Účtová skupina 65 - v současné době účty nejsou využívány Účtová skupina 66 = výnosy z finančních operací, které účetní jednotka uskutečnila.

13 Účtová skupina 67 Tato skupina účtů se v současné době nevyužívá. Účtová skupina 68 = výnosů vyplývajících z mimořádných událostí, které jsou nahodilé, občasné, neobvykle.

14 Časové rozlišení nákladů a výnosů Charakteristika časového rozlišení = mechanismus, který účetnictví používá k přiřazení nákladů a výnosů do období, s nímž věcně ale i časově náležejí, - čtyři základní situace: - náklady příštích období jde o situaci, kdy k výdaji dochází dříve, v běžném období, ale nákladem se tento úbytek prostředků stane v období příštím (např.nájemné na příští rok platíme na konci roku tohoto), - výdaje příštích období jde o situaci, kdy na činnost v běžném období spotřebováváme prostředky, které budeme uhrazovat pozadu, v období příštím (např. nájemné za budovu, kterou využíváme v tomto roce, bude podle smlouvy - hrazeno až na začátku příštího roku), - výnosy příštích období jde o situaci, kdy přijímáme úhradu předem za činnost, kterou budeme uskutečňovat až v období následujícím přitom nelze tuto platbu považovat za zálohu, vyplývá ze smluvního ujednání o způsobu úhrady za výkony (např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme na příští rok, přijímáme předem, v tomto roce), - příjmy příštích období jde o situaci, kdy činnost, která se stane zdrojem výnosu, probíhá v běžném období, úhrada za ni bude přijata až v období příštím(např. nájemné za budovu, kterou pronajímáme v tomto období, nájemce uhradí na základě smlouvy až v období příštím).

15 Uvedené situace znázorňuje následující schéma: Běžné období Příští období Náklady v ý d a j n á k l a d v ý d a j n á k l a d Výnosy p ř í j e m v ý n o s Příjmy v ý n o s p ř í j e m Podmínky časového rozlišení: - přesné vymezení (účel), jehož se časové rozlišení týká (např. nájemné, předplatné), - přesná částka (výše), která bude na daný účel vynaložena (např. výše nájemného), - je známo období, jehož časové rozlišení týká (např. nájemné na příští rok). Časové rozlišení prováděno nemusí být ve dvou případech: 1) při pravidelném opakování v jednotlivých účetních obdobích (např. vyúčtování telefonních poplatků je prováděno měsíčně pozadu za zúčtované období, tzn. že v lednu tohoto roku budou uhrazovány telefonní poplatky za prosinec, ale tentýž posun bude i na konci tohoto roku), 2) při nevýznamném objemu částek, které tak nezkreslí vykazovaný hospodářský výsledek běžného roku. Zvláštním případem nákladů příštích období jsou tzv. komplexní náklady příštích období.

16 Účtování časového rozlišení nákladů V účtové osnově jsou pro časové rozlišení nákladů a výnosů určeny účty 38. skupiny účtů ve 3.účtové třídě (důvodem tohoto zařazení je to, že jde vlastně zúčtování pohledávek a závazků vůči jiným účetním obdobím): Náklady příštích období - aktivní účet (pohledávka) Komplexní náklady příštích období - pasivní účet (závazek) Výdaje příštích období - pasivní účet (závazek) Výnosy příštích období - pasivní účet (závazek) Příjmy příštích období - aktivní účet (pohledávka) Využití těchto účtů v konkrétních situacích vysvětlují následující příklady: Náklady příštích období V lednu roku 2000 bylo účetní jednotkou zaplaceno dopředu nájemné na příští rok ve výši ,- Kč. 1) v běžném období - musí být zaúčtován úbytek prostředků platba nájemného z běžného účtu, souvztažně nelze tuto částku zaúčtovat na nákladový účet /518/, protože o náklad běžného období nejde. Nahradí ho účet časového rozlišení 381 Náklady příštích období 2) v příštím účetním období - musí být uhrazené nájemné zahrnuto do nákladů, na příslušný nákladový účet /podle vnitřního účetního dokladu/. Souvztažný účet nebude nyní účet 221- Běžný účet, ale účet časového rozlišení, 381-Náklady příštích období bankovní účty Náklady příštích období 1/ ,- 1/ , další úč. období Ostatní služby 2/ ,- 2/ ,-

17 Výdaje příštích období. Tato situace nastane, jestliže si zaměstnanci nevybrali dovolenou v běžném roce, za kterou ji náleží mzda za dovolenou ve výši ,- a budou ji čerpat až v roce příštím, v příštím účetním období. Jsou to mzdové náklady běžného roku, ale vyplaceny budou v roce příštím. 1.v běžném roce - je třeba zahrnout náklady na mzdy za dovolenou do nákladů běžného období, kam věcně patří, ale současně nemohou být přiznány zaměstnancům /331/, protože ti dovolenou nečerpali a nebude tedy vyplacena; bude vyplacena až v období příštím, kdy si zaměstnanci dovolenou vyberou. Výdaj odpovídající zaúčtovaným nákladům bude realizován v období příštím -souvztažný účet zde bude účet časového rozlišení 383-Výdaje příštích období. 2. v příštím roce - dojde k vyčerpání dovolené a výplatě mezd za dovolenou. Tato skutečnost nebude zúčtována do nákladů /na účet 521/, nejde o náklady tohoto období, ale bude zúčtována jako čerpání výdajů příštích období, tj. na straně MD účtu 383: Mzdové náklady Výdaje příštích období 1/ ,- 1/ , nové účetní období Zaměstnanci 2/ ,- 2/ ,-

18 Komplexní náklady příštích období V běžném účetním období byla připravována propagační akce, která bude propagovat výrobky v následujících dvou letech. V běžném účetním období bylo na tuto akci vynaloženo materiálu ve výši ,-, byly nakoupeny služby výtvarníka v hodnotě ,- a vyplaceny mzdy vlastním pracovníkům ve výši ,-. Propagační akce bude zahájena od l.ledna příštího roku a poběží dva roky. 1) v běžném období a) jsou zachyceny náklady na nákladových účtech podle své povahy: - spotřeba materiálu ,- 501 / spotřeba služeb ,- 518 / mzdové náklady ,- 521/ 331 b) po ukončení prací je objem nákladů, spojených s touto akcí, ve výši Kč ,- z celkových nákladů vyloučen, a to zaúčtováním na výnosový účet 655-Zúčtování komplexních nákladů příštích období a převeden do příštích období pomocí účtu časového rozlišení 382-Komplexní náklady příštích období. 2) v příštím období - je poměrná část komplexních nákladů, tj. Kč ,-, zaúčtována do nákladů období příštího, a to na účet 555-zúčtování komplexních nákladů příštích období se souvztažným zápisem na účtu 382. V dalším roce bude zúčtována do nákladů druhá část (propagace uskutečňována ve dvou letech). 112-Materiál na skladě 501 Spotřeba materiálu 1a) ,- 1a) ,- 221-Běžný účet 518 Ostatní služby 1a) ,- 1a) , Zaměstnanci 521 Mzdové náklady 1a) ,- 1a) ,-

19 555-Zúčt. kompl.nákladů 382-Kompl.náklady příštích období příštích období 1b)80 000,- 1b)80 000, nové účetní období Zúčt. kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) , další účetní období Zúčt.kompl.nákladů příštích období 2) ,- 2) ,- Příklad: Účtování komplexních nákladů: Pol. Transakce Částka MD D 1 Spotřeba materiálu 60, Mzdové náklady 80, Faktura za nakupované služby 100, Úhrada faktury 100, Kompl. náklady příštích období /aktivace-zúčtování/ 240, Zúčtování poměrné části komplexních nákladů /čtvrtiny/ do nákladů běžného účetního období 60, Ještě třikrát bude účtováno po jedné čtvrtině v každém dalším účetním období /jako v pol. 6 /, až se účet 382 vynuluje 60,

20 Výnosy příštích období Škola přijala v prosinci běžného roku školné /v hotovosti/ na letní semestr začínající v únoru příštího roku ve výši ,-. 1) v běžném období - je třeba zaúčtovat přijetí ,-, tuto částku však nelze souvztažně zaúčtovat do výnosů, protože není výnosem běžného období, ale až období následujícího pro převod do období následujícího slouží účet časového rozlišení 384-Výnosy příštích období 2) v příštím období - bude částka ,- zúčtována na příslušný výnosový účet 602-Tržby z prodeje služeb a současně s tím budou čerpány 384-Výnosy příštích období. Běžný účet 384 Výnosy příštích období 221 1) ,- 1) , nové účetní období Tržby z prodeje služeb 2/ ,- 2/ ,- Příjmy příštích období Účetní jednotka pronajímá v běžném účetním období výrobní halu a podle uzavřené smlouvy o pronájmu jí nájemce zaplatí nájemné ve výši ,- Kč /v hotovosti/ až v lednu příštího roku. 1) běžné období - do výnosů (na účet 602) bude třeba zahrnout (na základě smlouvy o pronájmu a vnitřního účetního dokladu) částku ,-, souvztažně účet časového rozlišení 385-Příjmy příštích období. 2) příští období - přijetí platby nájemného ve výši ,- Kč v hotovosti bude zaúčtováno na účtě 211-Pokladna a souvztažně na účtu 385-Příjmy příštích období.

21 602-Tržby z prodeje služeb 385-Příjmy příštích období 1) ,- 1) , nové účetní období Pokladna 2) ,- 2) ,- Časové rozlišování nákladů a výnosů nastává v mnoha různých dalších situacích. Jednou z nich je i účtování o leasingu. Odkazujeme na příklad proúčtování celého jednoho případu finančního leasingu jak v účetnictví nájemce (leasee), tak pronajímatele (leaser), který je uveden v kapitole 1.7.

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady -

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady - 10. přednáška a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady - - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku.

Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Časové rozlišení nákladů a výnosů Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v současné úpravě účetnictví chápán jako výsledek hospodářské činnosti

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více