Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení SVČ 5. Programy a projekty 6. Hlavní činnost SVČ 7. Doplňkové činnosti SVČ 8. Materiálně technické podmínky 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost b) Příležitostná zájmová činnost c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů d) Organizace soutěží a přehlídek (olympiády) e) Práce s talenty f) Pobytové akce a soustředění ZÚ g) Prázdninová činnost 10. Prevence sociálně patologických jevů 11. Vnější partneři střediska 12. Údaje o pracovnících SVČ 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ 16. Závěr Kolín, říjen 2014 Předkládá: Luboš Votroubek, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Výroční zpráva o činnosti školského zařízení se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků střediska volného času (dále jen SVČ) zasílá ředitel SVČ výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě a webových stránkách DDM. Výroční zpráva SVČ je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o SVČ Název organizace: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Zřizovatel : STŘEDOČESKÝ KRAJ IČ: IZO: Kontakty: telefon: fax: www stránky : ředitel SVČ : Luboš Votroubek tel.: , zástupce ředitele: Petra Pokorná tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika SVČ Středisko volného času Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (dále jen DDM) je střediskem volného času pro děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 74/2005 Sb. v platném znění. Svou činnost vyvíjí ve městě Kolín a správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností, tedy v obvodu bývalého okresu Kolín. Cílem činnosti DDM je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí, a v neposlední řadě primární prevence negativního chování a závislosti na drogách. Při činnosti všech pracovníků DDM je kladen důraz na kvalitní a profesionální práci jako služby veřejnosti, a zvyšování vlastní kvalifikace. Spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí, jejich rodičů a dalších účastníků zájmového vzdělávání je na prvním místě veškerého snažení. Činnost DDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí ŠVP DDM a jeho přílohou č. 1, závěry pracovních a dalších operativních porad, Vnitřním a Organizačním řádem DDM, osobními a profesními popisy práce a příkazy ředitele. Porady se konají pravidelně každé první úterý v měsíci od 9.30 hodin a dále vždy dle aktuální potřeby. Je o nich veden zápis, který se stává závazným dokumentem řízení. Činnost DDM zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní pracovníci na DPČ, řada příležitostných spolupracovníků na DPP a dobrovolní pracovníci. 2

3 3. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost provádí ředitel, vedoucí oddělení a úseků podle zásad uvedených ve vnitřních předpisech a směrnicích, Vnitřním a Organizačním řádu DDM Kolín. Je prováděna předběžná, průběžná a následná kontrola. Předběžná kontrola probíhá před přípravou akcí a činností formou vypracování technicko-organizačního zabezpečení (TOZ) a případně projednáním na poradě, průběžná kontrola na jednotlivých týdenních poradách o čemž je proveden zápis a následná formou vypracování hodnocení akce. Ředitel a vedoucí oddělení vykonávají návštěvy a konzultace v ZÚ, o kterých je proveden zápis v knize konzultací. Ředitel vykonává kontroly na jednotlivých akcích a táborech. S vedoucími ZÚ jsou projednávány zásadní dokumenty, zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o bezpečnosti práce, zhodnocena činnost a to přímo osobně v pracovně ZÚ, je-li potřeba, je organizováno setkání v kanceláři či klubovně DDM. Mimo to je vedoucí odd. pravidelné zájmové činnosti s vedoucími ZÚ v kontaktu prostřednictvím u a SMS. Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběžně hodnoceny na poradách, na každou akci je vypracováno hodnocení akce. V pololetí a na konci šk. roku jsou vypracovány souhrnné výkazy. V oblasti ekonomické je prováděna ředitelem a pověřenými vedoucími pracovníky řídící kontrola podle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů a nakládání s majetkem organizace, jeho evidenci, inventarizaci a vyřazováním a Vnitřní směrnice pro vnitřní kontrolní systém. 3

4 4. Struktura a personální obsazení SVČ ŘEDITEL ZÁSTUPCE. ŘEDITELE, PŘÍLEŽIT. ZČ. EKONOM TÁBORY, PRAV. ZĆ. BUDOVA RIM.SOB.. PRAV. ZĆ., SPORT.ZČ., PROPAG. RECITAČNÍ UMĚLEC. SOUTĚŽE VED. OEVŘ KLUB C SOUTĚŽE MŠMT OLYMP. PROVOZ. PRAC. AKCE (EXT.,INT.) PRAC. TÁBORY (EXT.,INT.) PRAC. PRAV. ZČ. (EXT.,INT.) PRAC. C (EXT.,INT.) ÚKLID PRAŽSKÁ UL. ÚKLID RIMAVSKÉ SOBOTY ÚLID C SPRÁVCE PRAŽSKÁ UL. EXT.PRAC. SOUTĚŽE Úseky: Ředitel Vedoucí odd. příležitostné ZČ + zástupce ředitele Vedoucí odd. pravidelné ZČ + sportovní soutěže Vedoucí odd. soutěží + správa budovy Pražská 161, technický provoz Vedoucí odd. prázdninové činnosti + Ped. prac. odd. ZČ + správa budovy ul. Rimavské Soboty Ped. prac. odd. ZČ + PR a propagace + recitační a umělecké soutěže + vedení ZÚ keramiky Vedoucí otevřeného klubu Céčko Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ekonom Úklid Správce 4

5 5. Programy a projekty Ve školním roce vypracoval DDM Kolín projekt na Nadaci Partnerství TPCA. V následujících letech a ve školním roce vypracoval DDM Kolín projekt pro spolupráci s Partners Financial Services, a.s., projekt a žádost o dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence a fondu hejtmana, žádosti o podporu z fondů kultury, sportu a mládeže města Kolín. 6. Hlavní činnost SVČ DDM vykonával hlavní činnost zájmové vzdělávání v oblastech: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), kroužcích, klubech, kurzech; b) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v místě sídla organizace, účast na příležitostních soutěžích, výletech, zábavných akcích a podobně; c) spontánní - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především zábavných a rekreačních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů často vyplývajících z nudy; d) organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT; e) práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, žáky a studenty; f) pobytové akce a soustředění; g) prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla organizace a akce tzv. příměstského tábora ve městě a mimo město formou jednodenních výletů; h) osvětová činnost - shromažďování a poskytování informací pro účastníky a organizátory zájm. vzdělávání. 7. Doplňkové činnosti SVČ Ve školním roce nevykonával DDM doplňkovou činnost. 8. Materiálně technické podmínky DDM realizuje zájmové vzdělávání v pronajatých prostorách, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném prostranství. Pracovny DDM se nacházejí ve třech budovách v majetku města Kolín: V Pražské ul. 161, kde se scházejí ZÚ, které využívají velký sál a přilehlé prostory, klubovnu v přízemí a klubovnu a rozhlasové studio v patře. Zde jsou také pracovny ředitele, ekonomky a ped. pracovníků. V této budově se uskutečňují divadelní a hudební představení, soutěže, sběratelské a společenské akce pro širokou veřejnost. V ulici Rimavské Soboty 923 pavilon v objektu bývalé mateřské školy. Od šk. roku jsou pracovny a klubovny přesunuty do suterénních prostor bývalého hospodářského pavilonu MŠ. Tyto prostory zrekonstruovalo město Kolín pro činnost DDM Kolín jako náhradu za původní prostory v pavilonu A. V těchto nových prostorách se soustředí ZÚ pohybové, keramické, výtvarné, sportovní střelby. Svou pracovnu zde má ped. pracovnice pověřená správou tohoto pavilonu. Provoz v těchto budovách je přizpůsoben potřebám ZÚ a ostatní činnosti. Je to prakticky od pondělí do neděle od 8.00 do hodin. Pro vyřízení přihlášek, informací, plateb apod. jsou pověření pracovníci DDM s jistotou k zastižení v Pražské ul. v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 9.00 do do hodin. V Pražské ul Otevřený klub Céčko (OKC). Telefon OKC je společné zařízení Města Kolín a DDM Kolín. Jedná se o tzv. otevřený klub určený pro spontánní aktivity zejména dospívajících mladých lidí a jejich odpoutání od tzv. negativních jevů. Má podobu především velké herny s kulečníky, stolním tenisem a fotbalem, šipkami, nachází se zde 5

6 výtvarný ateliér a hudební zkušebna. Klub je vybaven počítači a trvalým připojením na internet. Provoz Céčka je od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, podle potřeby i v sobotu, příp. neděli. Nově zde nabízíme a organizujeme aktivity pro žáky 9. tříd ZŠ a středních škol Klub Naplno, děti ze školních družin Klub Brykule, taneční a hudební skupiny, turnaje, kurzy výtvarných činností, besedy a setkání se zajímavými lidmi. 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost k Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Aerobik Veltruby 9 x Angličtina Veltruby 1 9 x Angličtina Veltruby 2 6 x Barvínek výtvarka 7 x Foto kroužek-začátečníci 5 x Foto kroužek-pokročilí 3 x Keramika mini 9 x Keramika předškolní 1 5 x Keramika předškolní 2 7 x Keramika předškolní 3 5 x Keramika předškolní 4 6 x Keramika školní 1 7 x Keramika školní 2 10 x Keramika školní 3 10 x Keramika Veltruby 1 8 x Keramika Veltruby 2 9 x Keramika Veltruby 3 6 x Keramika pro dospělé 1 13 x Keramika pro dospělé 2 6 x Line dance 6 x Malé divadlo 5 x Pilates začátečníci 13 x Pilates pokročilí 10 x Pilates pokročilí 7 x Ponny klub 15 x Práce s pedigem 9 x Přípravka mažoretek 6 x Skateboarding 1 4 x Skateboarding 2 6 x Sportovní střelba 1 4 x Sportovní střelba 2 6 x Sportovní střelba 3 6 x Sportovní střelba 4 9 x Sportovní střelba 5 8 x Sportovní střelba 6 4 x Šachový kroužek 1 6 x Šachový kroužek 2 5 x TKB. Matiáše-STT 9 x 6

7 TKB. Matiáše-LAT 14 x TKB. Matiáše-Formace 16 x TS Vergillio sólo A 5 x TS Vergillio sólo B 2 x TS Vergillio A 21 x TS Vergillio B 19 x TS Vergillio C 3 x Výt. tech. krok za krok-začátečníci 3 x Výt. tech. krok za krok- pokročilí 10 x Výuka kytary 17 x Celkem kroužků: Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum Název kroužku 10./13 Velká formace 10./13 Miniformace Název soutěže, přehlídky a představení TS VERGILLIO - A O pohár lanškrounské koruny - Lanškroun O pohár lanškrounské koruny - Lanškroun Umístění 10./13 Velká formace 10./13 Miniformace Velká formace Dance of live Skalice u České Lípy Miniformace Hranický pohár Hranice na Moravě Miniformace Studénecká hůlka Studénka Taneční skupina roku kvalifikace Miniformace Chrudim Velká formace Děti v akci - Praha 04./14 Miniformace O litovelský pohárek Litovel 04./14 Velká formace O litovelský pohárek Litovel 3. místo 04./14 Miniformace Taneční skupina roku MISTROVSTVÍ ČECH Chrudim MISTR ČECH 04./14 Velká formace O pohár starosty města Polná Taneční skupina roku 05./14 Miniformace MISTROVSTVÍ ČR Praha MISTR ČR Chodovské berušky DDM JM Praha 05./14 Velká formace Chodov 3. místo Chodovské berušky DDM JM Praha 05./14 Velká formace pompon s Chodov 05./14 Velká formace Děti fitness aneb sportem proti drogám MEZINÁRODNÍ FINÁLE Praha Lucerna TS VERGILLIO - B O pohár lanškrounské koruny - 10./13 Velká formace Lanškroun 10./13 Velká formace 7

8 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum Název kroužku Název soutěže, přehlídky a představení TS VERGILLIO - B Umístění Velká formace Dance of live Skalice u České Lípy 3. místo Velká formace Děti v akci - Praha 04./14 Velká formace O pohár starosty města Polná Chodovské berušky DDM JM Praha 05./14 Velká formace Chodov 05./14 Velká formace Děti fitness aneb sportem proti drogám MEZINÁRODNÍ FINÁLE Praha Lucerna TS VERGILLIO - C O pohár lanškrounské koruny - 10./13 Velká formace Lanškroun 10./13 Velká formace Velká formace Dance of live Skalice u České Lípy 3. místo Velká formace Děti v akci - Praha 3. místo 04./14 Velká formace O pohár starosty města Polná Chodovské berušky DDM JM Praha 05./14 Velká formace Chodov 05./14 Velká formace Děti fitness aneb sportem proti drogám MEZINÁRODNÍ FINÁLE Praha Lucerna TS VERGILLIO - A SÓLA, DUA, TRIA - improvizační sólo Dance of live Skalice u České Lípy Hranický pohár Hranice na Moravě - sólo rekvizity Hranický pohár Hranice na Moravě 02./14 02./14 02./14 02./14 02./14 - sólo twirling - sólo twirling na povinnou hudbu - sólo twirling na libovolnou hudbu - sólo twirling - sólo rekvizity - sólo pompons - sólo twirling Mistrovství Čech IMC Dubňany Liberecký pohár Mistrovství ČR ve twirlingu Mohelnice Mistrovství ČR ve twirlingu Mohelnice O brněnskou dračici 3. místo II. VICEMISTR ČECH I. VICEMISTR ČR II. VICEMISTR ČR 3. místo 8

9 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum 04./14 04./14 05./14 05./14 12./13 05./14 05./14 Název kroužku Název soutěže, přehlídky a představení TS VERGILLIO - A SÓLA, DUA, TRIA - sólo rekvizity + Šmídová Sára - duo kl. mažoretka + Šmídová Sára - duo kl. mažoretka + Šmídová Sára + Šmídová Katrin - trio kl. mažoretka Vedralová Pavlína Šmídová Sára Šmídová Sára Šmídová Sára Nováková Radka - improvizační sólo Říhová Michaela - improvizační sólo Vršťalová Nikola - improvizační sólo Říhová Michaela + Vršťalová Nikola - duo kl. mažoretka Říhová Michaela + Vršťalová Nikola - duo kl. mažoretka Říhová Michaela + Vršťalová Nikola - duo kl. mažoretka Pokorná Petra - improvizační sólo trenérů Mistrovství ČR v rekvizitách Opočno Mistrovství ČR NBTA v klasice Ronov n/d Mistrovství ČR IMC Dubňany Chodovské berušky Vánoční cena DDM Úvaly Mistrovství Čech IMC Dubňany Mistrovství ČR IMC Dubňany Dance of live Skalice u České Lípy Dance of live Skalice u České Lípy Dance of live Skalice u České Lípy Studénecká hůlka Chodovské berušky Dance of live Skalice u České Lípy Umístění 6. místo MISTR ČR 3. místo II. VICEMISTR ČECH MISTR ČR 9

10 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum 12./13 Název kroužku Název soutěže, přehlídky a představení TS VERGILLIO - A SÓLA, DUA, TRIA Šmídová Katrin Studénecká hůlka Vokřálová Viola Šmídová Katrin TS VERGILLIO - B SÓLA, DUA, TRIA Michnevyč Aneta - improvizační sólo Dance of live Skalice u České Lípy Karpíšková Dora Hranický pohár Hranice na Moravě Karpíšková Dora - improvizační sólo Dance of live Skalice u České Lípy Karpíšková Dora Vánoční cena DDM Úvaly Karpíšková Dora Karpíšková Dora Studénecká hůlka Jirsíková Michaela Jirsíková Michaela Studénecká hůlka Linhartová Viktorie Umístění 3. místo 3. místo 04/14 Foto kroužek To je hlína 04/14 Keramika školní 1 To je hlína 04/14 Keramika školní 2 To je hlína čestné uznání 12/13 Sportovní střelba Pohár DDM 12/13 Sportovní střelba Pohár DDM 02/14 Sportovní střelba Pohár ředitele Městské policie Brandýs 02/14 Sportovní střelba Pohár ředitele Městské policie Brandýs 02/14 Sportovní střelba Pohár ředitele Městské policie Brandýs 20/14 Sportovní střelba Pohár ředitele Městské policie Brandýs 02/14 Sportovní střelba Krajský přebor Libereckého sdružení 02/14 Sportovní střelba Krajský přebor Libereckého sdružení 3. + do 12 let místo 13 a 14 let chlapci do 12 let 1. + dívky 13 a 14 let 1. + družst. do 14 let chlapci 13 a dorost do 12 let dorost do 16 let 03/14 Sportovní střelba Mistroství ČR 03/14 Sportovní střelba Mistrovství ČR - družstva 03/14 Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny místo dívky 13 a 14 let 10

11 03/14 Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny 03/14 Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny 03/14 Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny chlapci do 12 let 2 x dorost do 16 let - družstva 04/14 Sportovní střelba Mistroství ČR mládeže - 04/14 Sportovní střelba Mistroství ČR mládeže družstva 04/14 Sportovní střelba Pohár města Černovic 07/14 Sportovní střelba 2. kolo ČPTM 2 x 11/13 Šachový kroužek Regionální žákovská liga - Milovice 05/14 Šachový kroužek Regionální žákovská liga Český Brod 6. místo 03/14 TK B. Matiáše O perníkovou pantofli - Pardubice 3. místo D-SST 05/14 TK B. Matiáše Cena města Chebu D-SST Letní cena KST Silueta Praha a TŠ AD 06/14 TK B. Matiáše Praha 3. místo D-SST 06/14 TK B. Matiáše O cenu města Neratovic 2014 D-SST b) Příležitostná zájmová činnost k Datum Název příležitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem Zápis do ZÚ Adaptační program pro 1. třídy ZŠ Kouřim Adaptační program pro 1. třídy 6.ZŠ Kolín Krokodýl malovaný čajem Česká bašta Oslava spánku a odpočinku Výroba školního rozvrhu Adaptační program pro 1. třídy ZŠ Zásmuky Adaptační program pro 1. třídy 6. ZŠ Kolín Sendražice Sportovní soutěž In-line brusle Dětský den na starém mostě Výstava Jarní fauna a flora Odpoledne plné her Zámecká prkna Soutěž o nejlepšího draka Keramika Veltruby Turnaj ve stolních hrách Hraní na drumbeny a Florbal kat. III. + IV. Dívky Stolní tenis kat. IV.B Volejbal kat. IV.B Výroba plovoucí obludy O pohár ze Zámku formace

12 Prázdniny ve městě výlet do Miskovic VII.ročník florbalového turnaje pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Setkání malých sběratelů Exit Tour Keramika Veltruby Fušeři Strašidelný ostrov Skládané papírové hvězdy a Florbal kat. III. + IV. Chlapci Barvení drumbenů Motavé závody Hraní na drumbenech Naplno Lan Party Vánoční dekor z papíru, přání Mikuláš Keramika Veltruby Vánoční odpoledne na Céčku Vánoční turnaj v pinčesu O pohár DDM Silvestr pro děti Keramika Veltruby Lepenkoví dinosauři Výroba ledových větviček Výroba ledových větviček Turnaj na tanečních podložkách Memoriál B. Matiáše Turnaj v pinčesu Keramika Veltruby Výstava Doma rádi malujeme Výroba housenky O pohár ze Zámku sóla, dua Zábavné hry s drumbeny Dětský karneval a Basketbal kat. IV Výroba přáníček Besedy s PČR Keramika Veltruby Sloní závody Besedy s PČR Setkání malých sběratelů O pohár ze Zámku sóla, dua Velikonoční tvoření Velikonoční tvoření Vybíjená kat. II.A,B Keramika Veltruby Prázdniny ve městě Výlet do Mirákula Prázdniny ve městě Velikonoční tvoření Šachový turnaj O velikonočního beránka

13 Slovní fotbal Čarodějnice na Rychtě Prvomájový dětský den Výstava fotokroužku Skála Kolínský výběr Hrou proti AIDS Keramika Veltruby Výtvarný kurz kresba krajiny II Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou kat. III. + IV Mladý zahrádkář Výtvarný kurz kresba krajiny II Výroba fotorámečku Keramika Veltruby Výstava výtvarných prací Přes pohádky do útulku ze zvířátky Loučení se školním rokem 2.ZŠ Loučení se školním rokem 5.ZŠ Prázdniny ve městě keramika, poh. hry Reprezentační zájezd TS Vergillio do SRN - Kamenz Prázdniny ve městě, výtvarničení, poh. hry Prázdniny ve městě- keramika glazování, poh.hry Prázdniny ve městě pohybové hry 12 Celkem Počet akcí: Z toho sob., ned., svát. Počet akcí: c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů Otevřený klub Céčko nabídka spontánních aktivit Návštěvnost Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2013 volnočasové aktivity 240 říjen 2013 volnočasové aktivity 288 listopad 2013 volnočasové aktivity 197 prosinec 2013 volnočasové aktivity 85 leden 2014 volnočasové aktivity 209 únor 2014 volnočasové aktivity 219 březen 2014 volnočasové aktivity 192 duben 2014 volnočasové aktivity 198 květen 2014 volnočasové aktivity 58 červen 2014 volnočasové aktivity 51 Celkem Studentský klub Naplno Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2013 volnočasové aktivity 18 říjen 2013 volnočasové aktivity 18 13

14 listopad 2013 volnočasové aktivity 25 prosinec 2013 volnočasové aktivity 11 leden 2014 volnočasové aktivity 19 únor 2014 volnočasové aktivity 21 březen 2014 volnočasové aktivity 72 duben 2014 volnočasové aktivity 31 květen 2014 volnočasové aktivity 15 červen 2014 volnočasové aktivity 7 Celkem Studentský klub BRYKULE Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2013 volnočasové aktivity 88 říjen 2013 volnočasové aktivity 126 listopad 2013 volnočasové aktivity 130 prosinec 2013 volnočasové aktivity 38 leden 2014 volnočasové aktivity 91 únor 2014 volnočasové aktivity 131 březen 2014 volnočasové aktivity 119 duben 2014 volnočasové aktivity 94 květen 2014 volnočasové aktivity 57 červen 2014 volnočasové aktivity 10 Celkem d) Organizace soutěží a přehlídek olympiády Datum Název akce Počet účastníků Německý jazyk SŠ Matematika z 5, Dějepis ZŠ Německý jazyk ZŠ Český jazyk ZŠ Český jazyk SŠ Anglický jazyk SŠ Anglický jazyk ZŠ Zeměpis A, B, C Chemie D Matematický klokan Dětská scéna - okr. kolo Biologie C Fyzika E, F Biologie D Matematika Z 6, 7, Dětská scéna - kr. kolo Dětská scéna - kr. kolo Pythagoriáda Z 6, 7, Pythagoriáda Z 5 45 Celkem Počet soutěží:

15 e) Práce s talenty Datum Název akce Počet účastníků Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Soustředění TS Vergillio 10 Celkem f) Pobytové akce a soustředění ZÚ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Reprezentační zájezd TS Vergillio do Kamenze (SRN) Celkem Počet: g) Prázdninová činnost Tábory Datum Název akce Počet dní Počet účast. Osobodny Počet prac. Z toho interních Jarní hory Koňský tábor Tábor s maminkou Koňský tábor Koňský tátor Výtvarný tábor Foto tábor Celkem Počet: Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů 15

16 Prázdninové akce ve městě Datum Název akce Účastníci Výlet do Miskovic Výlet do Mirákula Velikonoční tvoření Keramika + pohybové hry Výtvarničení + pohybové hry Keramika glazování + pohybové hry Pohybové hry 12 Celkem Počet akcí: Tyto prázdninové aktivity, akce ve městě jsou zahrnuty do odd. 9/b - Příležitostná zájmová činnost k jednorázové akce 10. Prevence sociálně patologických jevů Do oblasti prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta činnost otevřeného klubu Céčko, odd. 9., odst. c. V měsíci dubnu pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Dnes patří nám, zítra dalším, zaměřenou na problematiku spojenou s životním prostředím a tříděním odpadů. V měsíci květen pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Hrou proti AIDS společně s KHS. 11. Vnější partneři střediska Město Kolín - v oblasti prevence sociálně patologických jevů v činnosti otevřeného klubu Céčko. Financuje provozní náklady, poskytuje prostory, přispívá na činnost. Dále finanční podpora práce s talenty, výjezdů členů ZÚ na soutěže a přehlídky, soutěž ve společenských tancích, O pohár ze zámku, střelecký a šachový kroužek, podpora jednotlivých akcí v oblasti příležitostné zájmové činnosti a primární prevence. Základní a střední školy spolupráce při organizování soutěží a přehlídek olympiád, i soutěží vyhlašovaných DDM Kolín a Středočeským krajem. Psí útulek Kolín organizace výstav a soutěží na podporu opuštěných psů. Zdravotní ústav a Hygienická stanice osvětové akce, prevence AIDS. Církve besedy, adventní akce. Hasičský záchranný sbor Kolín podpora letní činnosti. Městská policie Kolín podpora letní činnosti. Policie ČR, OŘ Kolín podpora letní činnosti, besedy v OKC. Obecní úřad Veltruby podpora zájmové činnosti v obci. Fokus o.s. Mladá Boleslav, středisko Kolín 16

17 12. Údaje o pracovnících SVČ Interní pracovníci I. Základní údaje o interních pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený Počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pedagog prac pedagogických nepedagogických pedagogických způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. a odborná 11/8,4 3/2 8/6, Základní údaje o externích pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený Počet pracovníků Počet žáků na přepočtený počet pedagog prac pedagogických nepedagogických pedagogických způsobilost fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený pedagog. a odborná II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Luboš Votroubek Ped. vol. času, ředitel 1,0 USO, DPS x 36 Petra Pokorná Markéta Kalousková Ped. vol. času, ved. odd., zást. řed Ped. vol. času, ved. odd., ved. úseku 1,0 maturita SŠSP, stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 8,25 1,0 maturita OA, DPS x 9,75 Zuzana Hanzálková Ped. vol. času 1,0 FTS Mgr. 8,75 Eva Mojžíšová Ped. vol. času 1,0 Iva Prokšová Ped. vol. času, ved. odd. 0,62 Jitka Houdková Ped. vol. času 0,5 Tereza Sixtová Ped. vol. času 1,0 Renata Drahovzalová stud.ped. 563/2004 Sb., 22 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 28,5 x 7,33 x 7,75 x 4,0 Ped. Vol. Času 1,0 maturita SPŠ x 13,64 * Zuzana Hanzálková do rodičovská dovolená. Markéta Kalousková od mateřská dovolená 17

18 III. Věková struktura interních pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Věková struktura externích pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Markéta Kalousková studuje na PF UK Management ve školství Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Pracovníci DDM absolvují odborné semináře na rozvoj odborných, pedagogických, psychologických a manažerských znalostí a dovedností - NIDV, VISK, DESCARTES. Semináře mají certifikát MŠMT ČR. Finanční náklady vynaložené na DVPP Celkem bylo na DVPP vydáno ,- Kč. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 15) V červnu 2014 byla vykonána veřejnosprávní kontrola kontrolní skupinou Krajského úřadu Středočeského kraje s předmětem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. Byly shledány nedostatky v inventarizaci krátkodobých (trojkových) účtů, provádění předběžné kontroly účetních operací, likvidaci zaplaceného poplatku z prodlení Městu Kolín, v evidenci jiného DDHM vyla vypracovány zpráva o provedených opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z příspěvky a dotace na provoz toho (úč. 672) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 18

19 II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 4236 z toho mzdové výdaje 3099 ostatní celkem 1 (UZ , , , , atd.) 125 z toho soutěže a přehlídky 125 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje 514 celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 296 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 007, 012, 014) 217 z toho 001 sportovní akce 16 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, 0 FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: V hodnoceném období nebyly nově pořízeny významné investice ani dokončeny velké opravy. DDM Kolín hospodaří tak, aby na konci ekonomického roku bylo hospodaření organizace vyrovnané. Příspěvky z jiných zdrojů, byly vždy účelové Klub společenského tance, ZÚ střelecký, ZÚ šachový, TK Vergilio, soutěže a příležitostné akce, a byly řádně vyúčtovány zdrojové organizaci. Příspěvky byly poskytnuty z rozpočtu Města Kolín. 16. Závěr Počty účastníků zájmového vzdělávání ve všech oblastech jsou stabilní. mírně klesající. Většina plánovaných aktivit ve všech oblastech zájmového vzdělávání byla naplněna. V průběhu školního roku přibyly další akce a činnosti schválené ředitelem. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci externích pracovníků a prokázání jejich zdravotních předpokladů a bezúhonnosti. Získáváme nové externí spolupracovníky a rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání. Mezi SVČ a městem majitelem objektů probíhá komunikace ve věci údržby objektů, revize nájemních smluv, kalendář údržby, oprav a revizí. Město Kolín se podílí na provozu Otevřeného klubu Céčko a přispívá na některé příležitostné akce formou účelové dotace. SVČ se hlásí do výběrového řízení na pořadatele okresních a krajských kol olympiád a tato soutěže realizuje. SVČ pořádá další sportovní a výtvarné soutěže vyhlášené Středočeským krajem. DDM průběžně žádá město o příspěvky na zabezpečení některých celoměstských akcí a přehlídek, na podporu aktivit ZÚ a talentů a účast členů ZÚ na soutěžích a přehlídkách. Ekonomicky je činnost SVČ vyrovnaná. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě: Podpis ředitele a razítko SVČ, DDM Kolín: 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky:

Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz, webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah

Více