Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice"

Transkript

1 Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra Management cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: E- mail:

2 Bachelor s Dissertation Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in Czech Republic Veronika Kryšpínová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Management Major: Management of free time Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date of Submission: Date of Thesis Defense: E- mail:

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o..... Veronika Kryšpínová V Praze dne 12. června 2014

4 Abstrakt KRYŠPINOVÁ, Veronika. Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 55. V této bakalářské práci na téma Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice, byla v první části nejprve charakterizována pohybová aktivita a s ní úzce související zdraví a obezita. Jelikož za cílovou skupinou zkoumání byli zvoleni děti předškolního a mladšího školního věku, nesmí zde chybět popis těchto dvou vývojových období. Dále byly podrobně zjišťovány nabídky center volného času a následně byly mezi sebou porovnány. Analytická část měla za cíl zjistit, zda centra nabízejí programy proti obezitě, jestli jsou v kooperaci s městem nebo se školami a zda li pořádají výlety a tábory pro děti. K těmto cílům byly vytvořeny tři hypotézy, které v závěru byly buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Závěr práce tvoří návrhová část, ve které jsou vyhodnoceny hypotézy a popsány vlastní návrhy na řešení jistých nedostatků. Klíčová slova: analýza, centra volného času, komparace, mladší školní věk, nabídky volnočasových aktivit, obezita, pohybová aktivita, předškolní věk, zdraví

5 Abstract KRYŠPINOVÁ, Veronika. Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in Czech Republic. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages 55. In this work on the Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in Czech Republic, in the first part of the first characterized by physical activity and closely related health and obesity. As for the target group exploration have been elected preschool and early school age, there must be missing a description of these two developmental stages. Were also investigated in detail offers leisure centers and were compared to each other. The analytical part was designed to determine whether the centers offer programs to prevent obesity, they are in cooperation with the city or the schools and whether - if organized trips and camps for children. These targets were developed three hypotheses, which in the end were either confirmed or refuted. The conclusion is part of the design, in which hypotheses are evaluated and described their own proposals to address certain shortcomings. Keywords: analysis, leisure centers, comparison, younger school age, leisure activities, obesity, physical activity, preschool age, health

6 Obsah Úvod Teoretická část Vymezení pojmu pohybová aktivita Význam pohybu Zdraví Vliv pohybové aktivity na zdraví a její příznivé účinky Obezita Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu Charakteristika vývojového období předškolního a mladšího školního věku Instituce s volnočasovými aktivitami Centra volného času na Praze Centra volného času na Praze Komparace volnočasových center obou pražských částí Analytická část Cíl výzkumu Hypotézy Metodika výzkumu Respondenti Výsledky výzkumu Návrhová část Závěr Literatura Příloha č

7 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Analýzu nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice. Populace je velice široký pojem a proto jsem se rozhodla zaměřit se na pohybovou aktivitu dětí předškolního věku a mladšího školního věku. Inspirovaly mě k tomu mé dvě sestřenice, které cvičí od útlého věku. Ve volném čase chodí na různé kroužky, jako tancování, cvičení s dětmi, na plavání, obě se učí lyžovat, bruslit a jezdit na kole. Obě mají od malička pohyb, ke kterému je vedli rodiče. Chci tím říct, že díky rodičům a hlavně díky volnočasovým centrům mají pozitivní přístup k pohybové aktivitě. Myslím si, že je důležité, aby rodiče vedli své ratolesti k fyzické aktivitě, protože děti pak nejsou líné a nesedí jen u počítače. Děti od mala přijímají pohyb jako součást jejich života a berou ho jako hru. V dospělosti pak tyto děti mají více pozitivní přístup k pohybové aktivitě, než děti, které spíše vysedávali u počítače nebo u televizoru. K zamezení lenosti a k podpoře jakékoli aktivity přispívá volnočasové centrum, které dětem nabízí různé zájmové pravidelné kroužky. Z tohoto důvodu jsem se na ně zaměřila v druhé části své práce. Práce je rozdělena na čtyři části. Na teoretickou, komparaci volnočasových center, analytickou a návrhovou část. První část bakalářské práce zahrnuje popis pohybové aktivity a význam pohybu. Dále se zaměříme na zdraví, jeho determinanty a související prevenci. Další část bude věnována celosvětovému problému, a tím je obezita. Potom se budeme soustředit na nejdůležitější téma první části a to na děti v předškolním věku a v mladším školním věku a jejich pohybový rozvoj. V druhé části práce jsem si zvolila dvě městské části, Prahu 4 a Prahu 9, jejichž volnočasová centra vzájemně porovnávám. Cílem je zjistit, jestli mají dostatečnou nabídku a zda je stejná v obou částech města nebo zda a čím se liší. 7

8 Volnočasových center je po celé republice opravdu mnoho, proto ve třetí části své práce analyzuji pouze dvě městské části. Otázkou je, jestli centra spolupracují v rámci zlepšení kvalit a lepší propagace s městem nebo školami a jak širokou mají nabídku pohybových aktivit. Současným globálním problémem je obezita. Dříve jí trpěli spíše dospělí jedinci. V dnešní uspěchané době plné fast foodů, počítačových a televizních her se ve stále větší míře objevuje i u dětí. Rozhodla jsem se tedy zjistit, zda centra nabízejí programy související s touto problematikou. To bude hlavním cílem této bakalářské práce. K dosažení všech důležitých informací jsem vytvořila dotazník, který jsem rozeslala všem centrům volného času, která se nacházejí ve vybraných částech Prahy. Ve čtvrté části vyhodnocuji závěrečné výsledky hypotéz a navrhuji určitá řešení. V průběhu zpracování práce a k dosažení všech důležitých informací byly použity následující metody: komparace, analýza primárních dat a analýza sekundárních dat. 8

9 1. Teoretická část 1.1 Vymezení pojmu pohybová aktivita Pohybová aktivita je definována jako jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie nad klidovou úroveň. (msmt.cz, ) Na rozdíl od pohybu je pohybová aktivita činnost pravidelná a stále se opakující. Pohybovou aktivitu dělíme na: Habituální - což znamená každodenní rutinní činnost jako je například vaření, uklízení nebo oblékání Rekreační a sportovní jedná se o kolektivní hry, běžkování, bruslení, lyžování, běh aj. Zdravotní tělesná výchova tato tělesná výchova je určena zejména pro lidi s různým zdravotním postižením. Organizuje se například ve sportovních oddílech pod dozorem zkušených cvičitelů. Jedná se především o skupinová cvičení či rekondiční pobyty. Léčebná tělesná výchova Je to tělesná výchova pro lidi se zaměněným zdravotním stavem. Většinou probíhá pod lékařským dohledem jednotlivě nebo skupinově ve zdravotnických, lázeňských či rekondičních zařízeních. Využívají se speciální přístroje pro pohybovou stimulaci. Jde o relaxační i kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, pasivní pohyby apod. (Holczerová, Dvořáčková, 2013, s. 45) Dnešní doba je velice uspěchaná, lidé jsou ve stresu, ve většině případů mají sedavé zaměstnání a ve svém volnu nemají moc času na své aktivity. Díky těmto faktorům vznikají civilizační onemocnění, a proto je důležité jim předejít. Abychom předešli civilizačním onemocnění, neměli bychom zanevřít na fyzickou aktivitu, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohybové schopnosti jsou v našich genech zabudované a pohyb je pro nás přirozenou činností. Již od pravěku byl nedílnou součástí člověka. Pohyb byl nutný pro přežití, bez něho by lidé neměli obživu a nikam by se nedostali. Od vynálezů strojů, automobilů a jiných technických vymožeností jsou lidé mnohem pohodlnější. 9

10 Nemusejí pracovat fyzicky, stroje většinu práce udělají za ně, raději jedou automobilem, než aby se prošli pěšky, a doma většinu času prosedí u televizoru, než by raději trávili čas v přírodě. 1.2 Význam pohybu Zdravý životní styl je pro nás a naše zdraví nejdůležitější. Abychom my byli v duševní a fyzické pohodě, měli bychom dodržovat určitý režim zařadit do svého jídelníčku zdravé potraviny, omezit tučná jídla a pokud možno vyhýbat se fast foodům. Dále bychom si měli najít chvilku pro sebe, odpočinout si od každodenních problémů a naučit se odbourávat stres, který ovlivňuje psychickou rovnováhu jedince. V neposlední řadě bychom neměli zapomenout na pohyb, který je důležitou součástí našeho života. Pohyb je nezbytným a nejpřirozenějším předpokladem k zachování a upevňování normálních fyziologických funkcí organismu: Zvyšuje tělesnou zdatnost, Snižuje hladinu cholesterolu, Přispívá k duševní svěžesti, zvyšuje pocit duševní pohody a odolnost vůči stresu, napomáhá lepšímu prokrvení a okysličení mozku, Pomáhá proti bolestem v zádech, Zpevňuje kosti a zmenšuje tak riziko zlomenin, zvláště u lidí ve vyšším věku, Zlepšuje prokrvení kůže a tím fyzický vzhled, Je prevencí chronických neinfekčních (tzn. civilizačních) chorob. (Machová, Kubátová, 2009, s. 58) Pohyb je základním výrazovým prostředkem jedince. Dokážeme jím vyjádřit své pocity a nálady. Jedná se tedy o neverbální komunikaci. K řeči těla bezpochyby patří i mimika obličeje, zaujatý postoj, podání ruky, gestikulace, pohledy očí. 10

11 Kromě komunikačních schopností je oceňována i fyzická síla, obratnost a kondice. ( ) Snižuje stres, protože aktivuje oblasti mozku, které navozují v psychice člověka pocit radosti a štěstí, dobré nálady a vyrovnanosti. Pohybové aktivity jsou proto vhodnou náplní volného času dětí i dospělých, a mohou tedy sloužit i jako účinný preventivní prostředek proti nežádoucím sociálním vlivům, jako jsou drogy, patologické hráčství aj. (Machová, Kubátová, 2009, s. 58) 1.3 Zdraví Zdraví je nejdůležitější součástí v životě každého člověka. Jsme-li zdraví, můžeme realizovat naše potřeby, přání, své plány, ale také vykonávat každodenní činnosti, které považujeme za normálních okolností (tedy když jsme zdraví) za samozřejmost. Ovšem jak můžeme zdraví definovat? Definice není úplně jednoduchá, protože důležitost aspektů zdraví se mění s historickým vývojem společnosti. Světová zdravotnická organizace v roce 1948 definovala zdraví takto: Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. (Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 12) Z této definice můžeme říct, že zdraví má tři složky tělesnou, duševní a sociální, které jsou vzájemně úzce spjaty. Na zdraví ovšem působí i řada kladných a záporných faktorů, které se nazývají determinanty zdraví. Tyto determinanty dělíme na vnitřní a vnější. Do vnitřních determinantů patří dědičné faktory. Dědičnou (genetickou) výbavu získává každý jedinec již na začátku svého ontogenetického vývoje od obou rodičů při splynutí jejich pohlavních buněk. Do tohoto genetického základu se promítají vlivy přírodního a společenského prostředí i určitý způsob života. (Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 13) Vnější determinanty v první řadě ovlivňují naše zdraví. Do vnějších faktorů řadíme životní styl, kvalitu životního a pracovního prostředí a v neposlední řadě kvalitu a úroveň zdravotnických služeb. Na obr. 1 si ukážeme, jaký mají vliv vnitřní i vnější determinanty na zdraví. 11

12 Obr. 1 - Vzájemné vztahy mezi zdravím a determinantami zdraví Zdroj: Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 13 Z tohoto schématu můžeme říci, že nejvíce působí na zdraví determinant životního stylu spolu s determinanty životního prostředí a genetického základu. Tyto tři determinanty zásadně ovlivňují naše zdraví. Abychom předešli různým nemocem, je důležité brát v potaz prevenci a podporu zdraví. Podpora zdraví se snaží pozvednout celkovou úroveň zdraví. Hlavním zdrojem v péči o zdraví jsou lidé sami. Záleží jen na nich, zda si uvědomí, jak je pro ně zdraví důležité a co jsou ochotni udělat proto, aby se vyvarovali nemocem. Důležitou roli zde hrají ženy. O tom na jaké úrovni zdraví bude celá rodina, závisí zejména na ní. A to především v oblasti výživy, v péči o dítě, k vytváření jeho hygienických návyků a vztahu ke zdraví. Na podporu zdraví přímo navazuje prevence. Je to opatření, které se snaží předcházet nemocem. Prevenci dělíme na primární, sekundární a terciální. Primární prevence je doba, kdy nemoc dosud nevznikla. Jejím hlavním cílem je zabránit a předejít vzniku nemoci, a proto se odstraňují rizikové faktory (například umývat si ruce, vyvarovat se nadměrné konzumaci alkoholu zejména tvrdého nebo přestat kouřit). 12

13 Základem sekundární prevence se považuje zavčas diagnostikovat nemoc a zároveň určit účinnou léčbu. Zejména jde o snahu předejít komplikacím. Do sekundární prevence řadíme i preventivní prohlídky, díky nimž se může zjistit počáteční stádium nemoci. Terciální prevence se věnuje zábraně následků nemocí, vad a dysfunkcí, které by mohly vést k invaliditě. Jejím cílem je snížit míru následků nemocí a co nejdéle udržet kvalitu života. Ve většině případů si lidé uvědomují důležitost prevence, ale zároveň zastávají názor, že dokud je nic nebolí, nemají potřebu navštívit lékaře Vliv pohybové aktivity na zdraví a její příznivé účinky Jak je uvedeno v části 1.3 této práce, nejvíce působí na zdraví determinant životního stylu. Záleží jen na nás, co uděláme proto, abychom se cítili co nejlépe. Jak už sami jistě víme z vlastních zkušeností, naše tělo potřebuje pravidelný pohyb a fyzickou zátěž. Pokud se po tělesné stránce necítíme dobře - například se zadýcháváme do schodů, nemáme dostatek energie nebo jsme více unaveni a zároveň nevykonáváme žádnou pravidelnou pohybovou aktivitu, znamená to, že nemáme dostatek pohybu a tím pádem ani žádnou kondici. Podle současných odhadů má zhruba % světové populace nedostatek pohybu, (Vítek, 2008, s. 120) Nicméně co nám brání v pohybu? Ve většině případů jsme to my sami, jsme líní a hledáme si výmluvy, proč nemůžeme sportovat. Existují ale i jiné důvody, které nám brání v pohybu, podívejme se blíže na některé z nich. Nedostatek času na pohybové aktivity lidé jsou pracovně vytíženi, mají dlouhou pracovní dobu a jsou na ně kladeny vysoké nároky, které se odrážejí na jejich psychice. Po práci jsou natolik vyčerpáni, že už nemají chuť se pouštět do jakékoliv sportovní činnosti. Samozřejmě zaměstnání není jedinou příčinou, mohou za to i dopravní prostředky, ve kterých lidé tráví poměrně dost času. 13

14 Vliv rodinného prostředí důležitou roli zde hrají rodiče a jejich postoj ke sportu. Už do dětství nás rodiče vedou k jistému životnímu stylu, ovlivňují nás svými postoji a názory. Je tedy zcela zřejmé, že pokud děti budou vyrůstat v aktivní rodině, pak tedy pohybovou činnost budou považovat za automatickou. Totéž platí v opačném případě, pokud děti vyrůstají v rodině, kde se fyzická činnost moc nepěstuje, nebudou mít k pohybové aktivitě takový vztah jako děti fyzicky aktivní. Výuka ve školách i přes to, že je pohybová aktivita zejména u dětí důležitá, školy na tuto problematiku neberou tak velký zřetel jak by měly. Nejen že na školách bez sportovního zaměření má tělocvik pouze dvě vyučovací hodiny, což je pro děti opravdu málo, ale ani vyučující dětem nevštěpují do hlavy jak je fyzická činnost podstatná pro jejich zdraví. Nemůžeme se tedy divit, že děti mají málo pohybu. Pracovní prostředí - Mnoho pracovišť, vzhledem k orientaci čistě na výkon, není uzpůsobeno pro pohybové aktivity či relaxaci. Zaměstnavatelé v České republice prakticky žádným, nebo jen minimálním způsobem podporují pohybové aktivity svých zaměstnanců. (Vítek, 2008, s. 126) Roční období prostředí, ale i podnebí, ve kterém žijeme, hraje důležitou roli pro náš pohyb. V podstatě nás ovlivňuje. Například na podzim a v zimě je v České republice nepříznivé počasí a brzy se stmívá. Ačkoli je brzy, lidé se vracejí domu za tmy a už nemají náladu jít ven sportovat, přes to někteří najdou řešení ve sportovních halách, což je ale ekonomicky náročné. Ekonomické důvody zdravý životní styl a sport není levná záležitost. V současné době je trendem kupování biopotravin, které jsou dvakrát dražší, než běžné potraviny. Proto si je mohou dovolit pouze lidé, kteří mají vyšší příjem. To samé platí i u sportovních aktivit. Pokud se člověk chce věnovat nějakému sportu, musí investovat do vybavení a to také není nejlevnější. Existuje však levná možnost pohybové činnosti a tou je chůze, která nikoho nestojí peníze. 14

15 Mnozí z nás si ale však neuvědomují, že fyzická aktivita má vliv i na naší duševní pohodu. Někteří lidé se zdravotními problémy např. pociťují sníženou kvalitu života, nedostatečnou kontrolu nad sebou a svým zdravím, či vysokou hladinu deprese nebo úzkosti. (Tod, Thatcher a kol., 2012, s. 139) Je však prokázáno, že pohybová aktivita má příznivé účinky chránící před různými typy rakoviny a snižuje rizika kardiovaskulárních onemocnění jako je např. vysoký krevní tlak, mrtvice aj. Kromě toho, že pohybová aktivita může z velké části omezit vznik závažných onemocnění, přirozenou cestou odstraňuje stres a pomáhá snižovat tělesnou hmotnost. Lidem, kteří nejsou tělesně aktivní, hrozí zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu (Tod, Thatcher a kol., 2012, s. 140) Pohybová aktivita je však faktorem životního stylu, který ovlivnit lze, i když ne vždy snadno, (Tod, Thatcher a kol., 2012, s. 140) 1.4 Obezita Za vznik obezity většinou mohou příčiny, které jsou součástí našeho životního stylu, jako je např. nadměrné přejídání, neomezovaná chuť k jídlu, nízká pohybová aktivita, rodinné zvyklosti aj. Kromě těchto příčin se na vzniku obezity podílí i dědičnost, která například může za špatné spalování základních živin. V současné době se obezita řadí k nejčastějším chronickým onemocněním ve vyspělých zemích. Po staletí nebyla pokládána za nemoc, ale pouze za kosmetický defekt. Nový pohled na toto závažné onemocnění, které přináší mnoho komplikací a zkracuje život, je starý pouhých několik desetiletí. (Svačina, Bretšnajdrová, 2008, s. 7) Obezita neznamená nadměrnou hmotnost, ale nadměrné nakupení tukové tkáně (Pastucha a kol., 2011, s. 11) Jedná se tedy o nadměrné nahromadění tuku v podkožní tukové tkáni a kolem vnitřních orgánů. Jestli je člověk obézní poznáme na první pohled. První věcí, které si na obézním člověku všimneme, je jeho vyšší tělesná hmotnost, než by měl ve svém věku při své tělesné výšce mít. Vzájemný vztah mezi výškou a hmotností vyjadřují indexy. (Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 219) 15

16 Nejznámějším a nejpoužívanějším indexem tělesné hmotnosti je tzv. Body Mass Index neboli BMI, podle něhož máme možnost zjistit, jestli máme podváhu, normální tělesnou váhu, nadváhu či obezitu. BMI vypočítáme podle vzorce hmotnost v kilogramech dělenou druhou mocninou výšky v metrech. Po výpočtu BMI zjistíme číslo, díky němuž určíme kategorii, do které spadáme. Toto rozdělení vidíme v tabulce 1. Tab. 1 - Kategorie BMI BMI Kategorie Zdravotní rizika méne než 18,5 podváha vysoká 18,5-24,9 norma minimální 25,0-29,9 nadváha nízká až lehce vyšší 30,0-34,9 obezita 1. stupně zvýšená 35,0-39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká 40,0 a více obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká Zdroj: Jelikož se u dětí a adolescentů v průběhu růstu a vývoje mění složení těla (tím i hodnoty BMI), nelze toto měření u nich použít. 16

17 Kromě stupňů obezity, rozlišujeme i typy obezity. Typy se určují podle místa na těle, kde se tuk nejvíce shromažďuje. Dělíme je na: Obezitu mužského typu neboli androidní (typ jablko). U tohoto typu se tuk ukládá v oblasti hrudníku a uvnitř břicha. Obezitu ženského typu neboli gynoidní (typ hruška). U tohoto typu se na rozdíl od mužského typu tuk ukládá převážně na stehnech a hýždích. Tyto typy obezity však nejsou jednoznačně vázány na určité pohlaví (Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 220) Znamená to tedy, že androidní obezitu může mít žena a naopak gynoidní obezitou může trpět muž. S obezitou jsou spojeny i zdravotní komplikace např. dýchací potíže, bolest kloubů aj. U obézních lidí je větší pravděpodobnost výskytu diabetu II. typu, zvýšeného krevního tlaku, zvýšené hladiny cholesterolu nebo kardiovaskulární onemocnění. V současnosti se obezita netýká jen dospělé populace, ale trpí jím i ta dětská. Podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu 2001 se např. u dětí ve věku 6-11 let zvýšil podíl chlapců s nadváhou na 8,9%, u dívek na 8,5%. ( ) Podíl obézních činil v roce ,6% chlapců a 5,6% dívek. (szu.cz) Kromě dědičnosti jsou hlavní příčiny naprosto stejné jako u dospělých jedinců, to znamená nedostatečná pohybová aktivita, přejídání, nepravidelné a špatné stravování. Řada dětí po ránu nesnídá, místo obědů ve škole si kupují jídlo ve fast foodech, při sledování televize mlsají sladké nebo brambůrky a zapíjejí to slazenou limonádou, která je u nich velice oblíbená. Také nedostatek pohybu hraje u dětské obezity velkou roli. Je to tím, že dítě dopoledne sedí ve škole, odpoledne sedí u přípravy na vyučování na další den nebo sedí u počítače či televize. Je zcela zřejmé, že obézní dítě má tendenci se tělesnému cvičení vyhýbat. Důvodem je neobratnost, která může být příčinou výsměchu ostatních spolužáků. Děti trpící obezitou mají větší pravděpodobnost, že budou obézní i v dospělosti. Tomu se však dá zabránit lázeňskou léčbou zaměřenou na obezitu viz. subkapitola

18 Tomuto chronickému onemocnění se však dá předejít prevencí. Stačí jen změnit svůj životní styl, pravidelně se stravovat, pít vodu místo slazených nápojů a zapojit do svého denního režimu pravidelnou tělesnou aktivitu (chůze, plavání aj.) Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu Lázeňská léčba obezity je určena dětem od 3 do 18 let na základě návrhu dětského lékaře, který pak dále posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. (Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 226) V lázních jsou zpravidla léčeny děti, u kterých otylost doprovázejí další zdravotní problémy jako je např. zvýšená hladina cholesterolu. Pobyt v lázeňském zařízení trvá 4 6 týdnů a je turnusový. Cílem této léčby je snížení tělesné hmotnosti, naučení správných stravovacích návyků a zařazení pohybové aktivity do režimu dne. Jde tedy o snahu od základu změnit jejich životní styl. Celkový denní příjem v léčebném zařízení je rozdělen do šesti dávek doplněný pitným režimem (neslazenými vodami a neslazeným čajem). Pohybová činnost se během pobytu postupně zvyšuje a je kladen důraz na její pestrost. Součástí lázeňského pobytu je kognitivně-behaviorální léčba. V této léčbě jsou děti seznamovány s nízkoenergetickými pokrmy, učí se jíst pravidelně, nevynechávat snídani, vyvarovat se sladkostí mezi jídly a zároveň je jim ukázáno, jak lze zvýšit svou pohybovou aktivitu v každodenním životě. Zároveň je podstatné v tomto ohledu získat náklonnost rodičů, aby po propuštění z léčebného zařízení podporovali nadále své děti v nových návycích. 18

19 1.5 Charakteristika vývojového období předškolního a mladšího školního věku Člověk během svého života prochází řadou vývojových období, která se vyznačují určitými znaky. Tyto etapy života jsou nedílnou součástí naší existence. Přechod z jedné etapy života do druhé je spojen s přebíráním nové sociální pozice (statusu a role) (Slavík a kol., 2012, s. 98) Díky tomu se člověk v průběhu života vyvíjí, mění se jeho postoje, názory, vkus atd. Dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost. Dělí se na období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk - pubescence a období dorostové. (cs.wikipedia.org, 2014) Jak již bylo zmíněno, tato práce se zaměřuje na děti předškolního a mladšího školního věku. Předškolní věk Předškolní věk charakterizujeme jako dobu od 3 do 6 let. V tomto období dochází ke změnám tělesných a pohybových funkcí, k citovému a společenskému vývoji, k intenzivnímu rozvoji fantazie a krátkodobé a dlouhodobé paměti. Rozvíjejí se zejména myšlení, motorické dovednosti, vlastní sebepojetí. (Orel, Facová a kol., 2010, s. 221) Vývoj motoriky navazuje na základy položené již v období batolete. Dítě se začíná zlepšovat v koordinaci svých pohybů, opakuje slova, tím si rozšiřuje slovní zásobu. Dítě lépe rozumí, vyjadřuje se a pamatuje si, což mu umožňuje, aby si získalo jistou nezávislost. (kolektiv, 2006, s. 47) Od tří let začíná navštěvovat mateřskou školu, kde se seznamuje a přátelí s dětmi stejného věku. Tím se učí navazovat vztahy, vcítit se do druhého a rozlišovat různé druhy chování. Pohybová aktivita u dětí předškolního věku V této vývojové etapě dítě neustále touží po nějaké činnosti, je aktivní, pohybem zkouší svou odolnost, obratnost a vytrvalost. V rozmezí od 3 do 6 let by dítě mělo zvládat určité motorické schopnosti. 19

20 Dítě ve třetím a čtvrtém roce by mělo umět zvládnout: plynulou chůzi se správnými pohyby paží, překračovat a přelézat nízké překážky, koulet a házet míčem v určitém směru a správně držet a používat lžíci a hrníček. Ve čtvrtém a pátém roce by dítě mělo: chodit vyrovnaně a plynule, chodit po schodech nahoru a dolů bez držení a střídat u toho nohy, chodit po špičkách, střídat běh a chůzi podle pokynů, přelézat vyšší překážky, stát na jedné noze, plazit se po břiše aj. V pátém a šestém roce by dítě mělo zvládnout: chůzi se správným držením těla, vylézt a slézt po žebříku, zvládnout skoky snožmo, poskoky v dřepu, kotoul vpřed aj. Jak si můžeme všimnout, v této vývojové fázi hraje důležitou roli především aktivita. Dítě si přirozenou formou vytváří pozitivní vztah k pohybu. Proto považujeme tuto etapu z hlediska pohybových návyků za jedno z nejdůležitějších období. Z tohoto důvodu by rodiče měli spontánní pohybovou aktivitu svého dítěte podporovat a neomezovat ho v ní. 20

21 Mladší školní věk Mladší školní věk je doba v rozmezí od 6 do 12 let. V tomto období jde dítě do školy, je rozumově vyspělé natolik, že je schopno učit se novým věcem. (kolektiv, 2006, s. 50) Dítě by mělo být fyzicky a psychicky zralé natolik, aby vyhovovalo školním požadavkům. Jedná se především o naplnění následujících skupin psychofyzických vlastností: biologická (tělesná) vyspělost - dostatečný vzrůst, váha, proporce, věk a nízká nemocnost mentální (rozumová) vyspělost - schopnost pozornosti, racionálnější přístup k realitě, schopnost odlišit práci od hry, schopnost mluvit, používat základní symboly citová vyspělost - relativní citová stabilita, dítě zná pojem odměny a trestu, preferuje kladné věci (pochvala, odměna), dítě disponuje citovou vnímavostí - solidaritou (ochranitelský postoj ke slabším, trpícím živým tvorům) sociální vyspělost - dítě je zvyklé na kontakt s dětmi, je schopné se začlenit a spolupracovat. (studium-psychologie.cz, 2012) Nástupem do školy pro dítě nastává mnoho nových změn, kterým se musí přizpůsobit. Dítě se začíná odpoutávat od rodiny, přijímá autoritu učitele, soustředí se na vyučování, plní zadané úkoly, má zájem o úspěch a rozvíjí kamarádské vztahy. Jeho pohybová aktivita se výrazně sníží, protože celé dopoledne musí sedět v lavici. Jelikož není dítě čilé jako v předškolním věku, zmenší se jeho fyzická kondice. Rodiče by proto měli naučit své děti, aby aktivně trávili svůj volný čas a tím jím vytvořili pozitivní přístup ke sportu. Nezáleží na tom, jestli si děti po škole budou hrát na hřišti nebo jestli budou navštěvovat nějaký kroužek. Důležité je, že nebudou sedět doma u počítače. 21

22 Pohybová aktivita u dětí mladšího školního věku Největší prostor pro kladný vztah k pohybu je v hodinách tělesné výchovy. (vemeste.cz, 2011) Vyučující by se proto měli snažit při sportování děti nadchnout, motivovat je a tím jim ke sportu vytvořit pozitivní vztah. U dětí v mladším školním věku by se zejména měla rozvíjet: Akční a reakční rychlost štafetové sprinty s nejrůznějšími úkoly (např. obíhat něco, sedat si, běžet po čtyřech, hledat po odstartování předměty v prostoru, apod.) Dynamickou sílu hody a skoky do výšky i dálky, slouží pro posílení horních a dolních končetin, působí na koordinaci pohybů, ideální zakomponování do hry Koordinaci např. molekuly nebo tvorba písmen z těl, překážkové dráhy a celkové skloubení více činností naráz Flexibilitu taktéž překážkové dráhy, statické zvyšování kloubní pohyblivosti. (vemeste.cz, 2011) Tyto vlastnosti slouží jako prostředek, který je důležitý ke správnému a dostatečnému vývoji dětského organismu. 22

23 2. Instituce s volnočasovými aktivitami Už z toho důvodu, že děti ve škole většinu času prosedí v lavicích, by měli trávit svůj volný čas aktivněji. Existuje proto nepřeberné množství institucí se zaměřením na volnočasové aktivity. Patří sem například: Školní družiny patří mezi školská zařízení na základních školách, která jsou přednostně určena nejmladším žákům a jsou finančně dostupná. Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. (msmt.cz, ) Kromě toho, že nabízí různorodou nabídku zájmových aktivit, děti tráví svůj volný čas ve známém prostředí, což jim dává pocit bezpečí. Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo školní družiny 269,9 tis. žáků, tj. o 18,3% více než ve školním roce 2007/08. (msmt.cz, ) Školní kluby stejně jako školní družiny jsou školní kluby školská zařízení, která poskytují zájmové vzdělání žákům. Školní klub se od družiny zejména liší starším věkem účastníků a odlišnými formami aktivit. Školní klub navštěvují přednostně děti druhého stupně základní školy nebo žáci osmiletého gymnázia. v roce 2012/13 existovalo 526 (meziročně o 3 více) školních klubů, které navštěvovalo 44,9 tis. žáků. Počet žáků navštěvujících školní kluby zaznamenal oproti předešlému roku 2010/11 mírný nárůst (o 0,6 %). (msmt.cz, ) Střediska volného času tak jako školní družiny a školní kluby patří střediska volného času ke školským zařízením. Střediska mohou navštěvovat děti, žáci, studenti, mládež, ale dokonce i dospělí. Profesionální tým pedagogů vede a motivuje návštěvníky středisek k rozvoji jejich osobnosti, učí je jak správně a zejména smysluplně využívat svůj volný čas, což je jejich prioritním cílem. Organizují kroužky, soutěže, dlouhodobé a jednorázové aktivity, kurzy, tábory, spontánní aktivity aj. Zapojují se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů, organizují výměnné a zahraniční pobyty, a rovněž stáže pracovníků. (msmt.cz, ) 23

24 Porovnávat nabídky volnočasových center v celé republice by bylo obtížné, proto byly vybrány dvě městské části hlavního města Prahy. 2.1 Centra volného času na Praze 4 Rodinné centrum Honzík Rodinné centrum HONZÍK je zcela soukromé zařízení, které provozuje celotýdenní jesle a školku pro děti od 1 do 6 let věku. (centrumhonzik.cz, ) V současné době má dvě pobočky a to na Praze 4 na Pankráci a na Praze 9 na Proseku. My se nadále budeme soustřeďovat jen na pobočku na Praze 4. Toto centrum je bráno spíše jako školkové zařízení, které ale nabízí i nepravidelné hlídání dětí, pořádání oslav a dětských setkání. Krom jiného zde probíhají i zájmové kroužky, angličtina, flétna a tanečky. Rodinné centrum U motýlků Rodinné centrum U motýlků má jedinou pobočku na Praze 4 v Kunraticích a nabízí široké spektrum služeb pro rodinu i rozsáhlou veřejnost. V nabídce můžeme najít: Kurzy pro děti Baletní tanečky jedná se o taneční cvičení dětí od 3 do 6 let. Základy klasického tance jsou doplněny hudebně-pohybovými aktivitami, rytmikou. Vše v hravém duchu motivovaném zvířátky, básničkami a písničkami. Důrazu je kladen na dobrý vztah k pohybu, správné držení těla a základy tance. (umotylku.cz, 2013) Hudební dílna v dílničce děti zpívají, tancují a hrají na jednoduché nástroje (bubínky, zvonkohry a další). Jde především o rozvoj rytmiky. Angličtina pro nejmenší COOKIE & FRIENDS kurz angličtiny je založen na mluvení a poslechu. Děti jsou prostřednictvím písniček doprovázených pohybem pozvolna seznamovány s jazykem, ( ). (umotylku.cz, 2013) Děti jsou zapojovány do pohybových aktivit, sluchových a rytmických her, hraní příběhů atd. 24

25 Kurzy pro rodiče s dětmi Cvičení s rytmikou cvičení je uzpůsobeno dané věkové kategorii dětí a je doprovázeno různými písničkami a říkadly. Lektorky dbají na podporu psychomotorického vývoje, procvičuje se hrubá a jemná motorika. Dítě se učí být v kolektivu a spolupracovat s ním. PLAYWISELY - v České republice je tento program ojedinělý. Základem tohoto programu jsou speciální výukové karty, na kterých jsou různé obrázky, zvuky, slova, čísla, tvary a barvy. Tím se rozšiřuje smyslový, pohybový, jazykový, rozumový, psychický a sociální potenciál dítěte. PlayWisely je zaměřený na rozvoj mozkové kapacity a pohybové obratnosti dětí od narození do 5 let. YAMAHA tento hudební kurz vychází z předpokladu, že všechny děti reagují na zvuky, tóny a rytmus. Proto tento kurz obsahuje písně, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladem, hru na rytmické hudební nástroje aj. Děti se učí zvykat na kolektiv. Mateřské centrum Balónek Mateřské centrum Balónek nabízí rodičům příležitost k aktivnímu trávení volného času se svými dětmi v předškolním věku. Cvičení pro děti od 18 do 36 měsíců Cvičení a rytmika pro děti probíhá formou říkanek, písniček a her. K dispozici jsou gymnastické míče, obruče, míčky, tunely, klouzačka, hudební nástroje a mnoho dalšího. Rozvíjí se pohybové schopnosti dítěte, rytmické cítění, rozvíjí se slovní zásoba, děti se učí pracovat v kolektivu, to vše lehkou a zábavnou formou. (mcbalonek.cz) Ostrov objevů cílem tohoto programu je stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Kurzy navštěvují děti od 1 do 3 let. Lekce jsou sestaveny podle věku dítěte a aktivity seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte (třídící hry, objevování, tvůrčí činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, dechová cvičení, rytmické a pohybové aktivity). Během těchto aktivit dítě postupně zapojuje všechny smysly (ochutnává, čichá, pozoruje, hmatá a poslouchá), a stimuluje a rozvíjí svůj mozek. (ostrovobjevu.cz, ) 25

26 Plavání dětí s rodiči od 6 měsíců děti se kromě plavání naučí také základním plaveckým dovednostem jako je správné dýchání, potápění, orientace pod vodou aj. Šikovný brouček je výtvarně ekologický kroužek pro děti od 1,5 roku. Kroužek rozvíjí u dětí manuální zručnost, estetické cítění, trpělivost a kreativitu. (mcbalonek.cz) Klub Junior Klub Junior je volnočasové centrum nabízející dětem a mládeži pestrou škálu zájmových a vzdělávacích aktivit. Jednotlivé lekce vyučují lektoři s vysokoškolským vzděláním s praxí v oboru práce s dětmi. Cílem klubu je rozvíjet osobnost dětí. Klub Junior má v nabídce kroužky: Hudební flétna, klavír, hudební teorie, housle, viola, kytara, sborový zpěv, sólový zpěv Jazykové angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština Pohybové aerobik, gymnastika, holky v pohybu (jóga, pilates, strečink, břišní tance, hip hop atd.), judo, sportovní hry, tenis, zumba Výtvarné Tvořínek (technika uměleckořemeslných dovedností, malování, keramika), dramatická tvorba, výtvarná tvorba, oděvy a design (rozvoj manuální zručnosti, fantazie a kreativity) Počítačové práce s počítačem, tvorba webových stránek Vzdělávací čtení a psaní, chystáme se do školy (kroužek určený pro předškolní děti, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, představivosti, myšlení, pozornosti a schopnosti soustředit se, komunikační schopnosti, práce v kolektivu aj.), nápravy specifických poruch učení (speciálně pedagogické procvičování motoriky, grafomotoriky, udržení pozornosti, zraková a sluchová představivost aj.) 26

27 Hobby centrum 4 Hobby centrum 4 je centrum volného času nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé a seniory. Pro děti a mládež centrum poskytuje pravidelné kurzy a kroužky. Předškoláci pro tuto věkovou skupinu centrum nabízí širokou nabídku zájmových kroužků: Sportovní, taneční Přírodovědné Výtvarné, hudební Dramatické Jazykové Školáci mimo klasické kroužky a kurzy, školákům centrum nabízí: Příležitostné akce tvořivé, výtvarné a dramatické dílny, hudební dílny. Tematické akce Strašidelná noc v knihovně, Den dětí, Den pro planetu zemi, Dýňový den aj. Akce celopražského charakteru Dětský modelářský den, Den mladého tance. Výukové programy pro školy výuka na lezecké stěně, práce v nahrávacím studiu. Dům dětí a mládeže Jižní Město Dům dětí a mládeže Jižní Město je středisko volného času, které nabízí pravidelnou zájmovou činnost dětem a mládeži. Jejich hlavní cílovou skupinou jsou děti od 6 let, ale středisko má nabídku i pro mladší děti (od 2 do 5 let). Středisko ve své nabídce má kroužky zaměřené na: Cvičení cvičení na míčích, gymnastika, jóga, kung- fu, aerobik, mažoretky. Divadlo a šerm dramatický krouže, historický šerm, loutkování. Hudebku zpěv, zobcová flétna, flétna, elektrická kytara, dudy aj. Sport basketbal, skateboarding, florbal, stolní tenis, volejbal. 27

28 Tanec latinsko americké, zumba, jazz dance, muzikálový tanec, orientální tanec, street dance. Turistiku, rukodělné činnosti a počítače Dům dětí a mládeže Monet DDM Monet je středisko zaměřené na předškolní a školní děti. Pro nejmladší děti jsou zde kurzy cvičení pro děti a rodiče a kurzy angličtiny. Předškoláci se rozvíjejí v hudebním kroužku, protahují svá těla v pohybové průpravě, zkoušejí keramiku, výtvarku. (ddmmonet.cz, 2013) DDM Monet má pět hlavních okruhů zájmových činností: Sportovní sekce aerobik, badminton, speedminton, florbal, horolezectví, jóga, karate, pohybová průprava aj. Taneční sekce aerobik, dětský balet, hip hop, house dance, orientální tanec, street dance, taneční přípravka. Hudební sekce akustická kytara, elektrické klávesy, flétna, hudební přípravka. Umělecká sekce výtvarně rukodělný kroužek, keramická dílna, malba a kresba, dramatický kroužek, textilní dílna. Naučná sekce netradiční svět zvířat a rostlin, stopaři času, věda je zábava, astronom. 28

29 2.2 Centra volného času na Praze 9 Mateřské centrum Veselý čertík Veselý čertík je mateřské centrum a rodinný klub, který organizuje jednorázové akce i pravidelné kroužky a kurzy. Kurzy jsou rozděleny do tří skupin: Batolata (0 3 roky) kurzy jsou určeny pro rodiče s dětmi. Pro batolata jsou připraveny různé druhy aktivit jako např. cvičení a říkadla s rodiči nebo Yamaha class. Předškoláci (3 6 let) program pro předškoláky je sestaven tak, aby děti rozvíjeli svou pohybovou aktivitu, motoriku a tvůrčí schopnosti. Pro předškoláky Veselý čertík nabízí: Sportovní hry pro nejmenší Baletní přípravku Dětskou jógu Taneční hrátky Výtvarku v pohybu Cheer Academy malé roztleskávačky Dospěláci i pro dospělé jsou zde nabídnuty dva kurzy a to Power jóga fit and slim s hlídáním dětí a fyzioterapie. Klub Slunečnice Klub Slunečnice je určen pro rodiče a děti předškolního a mladšího školního věku. Cílem klubu je zpříjemnit rodičům a dětem trávení volného času a zkvalitňovat volnočasové aktivity. Klub slunečnice nabízí tyto kroužky: Všeználek program je určený pro děti od 1,5 let. Formou písniček, pohybu, říkadel a tvoření, děti zapojují svou fantazii, procvičují jemnou a globální motoriku, prostorovou a časovou orientaci, vizuální paměť, sluchovou percepci, logické myšlení a ústní vyjadřování. 29

30 Pastelka výtvarný kroužek pro děti od 2,5 let. Keramika, výtvarný ateliér pro děti Hravá jóga pro děti kroužek zaměřený na rozvoj pohybového aparátu u dětí. Cvičení rodičů s dětmi dítě rozvíjí svůj pohybový aparát, smyslové vnímání a učí se spolupracovat s dospělými a dětmi. Pohybové hry formou her je rozvíjená fyzická zdatnost dětí. Cvičení je zaměřeno na všestrannou pohybovou průpravu, orientaci v prostoru, na rozvoj koordinovaného pohybu a smyslu pro kolektivní hry. Tanečky a rytmika pro děti od 4 let Děti rytmizují pomocí tleskání, učí se správnému držení těla, dýchání a seznamují se s jednoduchými tanečními kroky (valčík, polka, chacha, jive, mazurka). (klubslunecnice.cz) Lakros Slunečnice sportovní kroužek je určen pro děti od 6 do 12 let s cílem všestranně rozvíjet herní dovednosti. Hrajeme si s písničkou program je určen pro rodiče s dětmi od 2 do 3,5 let. Cílem tohoto kurzu je rozvoj hudebního cítění, spojení hudby s pohybem a seznámení s hudebními nástroji. Letadýlko Dětské centrum Letadýlko nabízí pro širokou veřejnost velkou škálu volnočasových aktivit. Dětské centrum kromě volnočasových aktivit nabízí i Baby klub určený dětem od 2,5 do 5 let s možností hlídání. Nabídka zájmových kroužků dětského centra: Hudební Přírodovědný Přípravka juda Jóga pro děti Tanečky, baletní přípravka děti se naučí základní prvky tance, učí se správnému držení těla, zlepšují si koordinaci a rovnováhu. Tanečně sportovní hry / pohybová průprava s rytmikou kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových, rytmických a tanečních schopností. Součástí výuky jsou tanečky, jednoduchá choreografie, pohybové hry se sportovním náčiním (míče, švihadla, obruče). 30

31 Dětský klub a mateřské centrum Letnice Mateřské centrum má k dispozici volnou hernu, která je vybavena hračkami, knížkami, bazénkem s kuličkami a výtvarnými potřebami. Dále nabízí miniškoličku, která je otevřena pouze na dva dny a je určena pro děti od 2,5 do 4 let. Děti si zde hrají, učí se říkanky, cvičí, tancují, kreslí atd. Dětský klub pořádá různé akce a výlety a nabízí zájmové kroužky. Tvořivá dílna děti batikují, vyrábí si šperky, pletou náramky z bavlnek, vytváří si těžítka z kamenů, vytváří koláže, skládají origami atd. Počítačový kroužek děti se učí základní informace o počítači, učí se tvořit prezentace, texty a tabulky, upravují fotografie a videa. Junior zumba děti sportují a kombinují posilovací cviky s tanečními kroky Junior aerobik děti se učí základní aerobní cviky a nacvičují správné držení těla a rytmiky. Moderní yoyování Yoyo je velmi kreativní a zábavný druh žonglování, (klubletnice.cz, 2014) Kurzy probíhají stylem výcviku na soutěže. Tento styl podporuje u dětí soutěživost. Rodinné centrum MUM Rodinné centrum MUM vytváří prostor pro děti, rodiče i prarodiče, kde mohou navazovat nová přátelství, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat a rozvíjet se. Rodinné centrum nabízí jednorázové a pravidelné programy pro děti i dospělé. Pravidelné programy pro děti: Angličtina pro děti Flétnička Hudební škola YAMAHA Keramika Výtvarka 31

32 Pohybové a výtvarné hrátky cílem kurzu je podpora pohybového vývoje, podpora spontánního pohybu, vnímání rytmu a rozvoj řeči. Divadelní kroužek hravou formou děti rozvíjejí svou osobnost a nenásilnou formou odbourávají stud. Mateřské centrum Cirkus Mateřské centrum Cirkus je centrum pro děti, rodiče i prarodiče, kde společně tráví svůj volný čas a zároveň mají možnost využívat nabízené programy a kurzy. Kurzy pro rodiče s dětmi Cvičení pro děti kurz podporuje aktivní přirozený pohyb, psychomotorický vývoj dětí, zlepšuje jejich motoriku a koordinaci. Výtvarný kurz Barvičky děti se učí pracovat se štětcem, vodovkami, papírem, voskovkami, nůžkami apod. Kurz je vhodný pro děti od 2 do 4 let. Hudební škola YAMAHA Kurzy pro děti Výtvarný kurz Pastelky kurz je určen pro starší děti od 4 do 6 let. Děti pracují ve skupinkách a používají různý materiál (např. dřevo, látka, plast aj.). Robinsoni Příprava dětí na pobyt ve školce - cvičí se v samostatném oblékání, obouvání, svačení a dalších dovednostech a zvykají si na kamarády. (mccirkus.cz, 2011) Taneční přípravka děti se učí pracovat s rytmem a nacvičují jednoduché taneční choreografie. Šašci jedná se o cvičení s pomůckami, přeskoky, podlézání, přelézání, běhání apod. Orientační běh kurz je vhodný pro děti od 6 let. Děti se zábavnou formou učí běhat v terénu, používat mapy a pracovat s buzolou. Jóga pro děti 32

33 Dům dětí a mládeže Horní Počernice Dům dětí a mládeže je středisko určené pro aktivně strávený volný čas dětí, mládeže i dospělých. Ve své nabídce má mnoho pravidelných zájmových činností. Patří sem: Deskové hry a šachy děti luští hlavolamy, řeší kvízy a hrají společenské hry. Prohlubují si tím schopnosti v oblasti komunikace, soustředění, strategie a taktiky. Dílna + modelář tímto kurzem se děti zdokonalují v manuálních dovednostech a učí se pracovat s dřevěným materiálem. Jazyky angličtina, francouzština, španělština. Hudba a hudební nástroje flétna, kytara, klávesy a rytmy Keramika Příroda kroužky zaměřené na hry v přírodě, poznávání přírody a turistiky, děti se učí tábornické dovednosti (stavba stanu, šifrování, druhy ohnišť, orientace v přírodě a další). Sporty florbal, atletika, stolní tenis, sportovní střelba, jóga, In-line bruslení, historický šerm, míčové hry. Tanec děti se učí základy klasického tance, základy hip hopu a house stylu. Step, latinsko americké tance, irské tance, taneční modeling. Výpočetní technika děti se učí psát všemi deseti, tvořit počítačové hry, programovat atd. Výtvarný ateliér 33

34 Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 je středisko volného času pro děti a mládež. Středisko má dvě pobočky na Praze 9 a to na Proseku a na Černém Mostě. Instituce má výběr z mnoha kroužků. Estetika, tvoření Dílnička začátečníci kroužek je určen pro děti předškolního věku. Děti se učí pracovat ve skupinách, učí se míchat barvy, pracovat s tvary, pracují se sádrou a hlínou. Keramika děti se učí různými způsoby tvarovat a modelovat keramiku, tím rozvíjejí svou fantazii a kreativitu. Šikovné ručičky děti se učí zacházet s nůžkami, papírem, učí se kreslit, malovat, lepit atd. Hudba, divadlo Hrátky s flétničkou Zpěváčci Sport Hrátky s batolátky na kurzu děti tancují, zpívají, cvičí. Cílem je podporovat zdravý sociální a psychomotorický vývoj dětí. Pohybové hry Kroužek je zaměřen na získání základních pohybových dovedností, správného držení těla, koordinaci pohybů a celkový všestranný rozvoj. (ddmpraha9.cz, ) Sportovní hry pro nejmenší děti si nacvičují správné držení těla, zlepšují svou koordinaci pohybů, vyzkouší si gymnastické nářadí a naučí se některé gymnastické prvky. Tanec Baby dance děti se v kurzu naučí jak správně rozcvičit a protáhnout tělo, zapamatují si krátké sestavy, čímž si procvičí svou paměť. Z dance je kurz s prvky aerobiku, latinsko amerických tanců a dalších tanečních stylů. Cílem kurzu je zlepšit koordinaci pohybů a vnímání rytmu. 34

35 2.3 Komparace volnočasových center obou pražských částí Oproti městské části Praha 9, která má osm volnočasových center, má městská část Praha 4 o jedno centrum méně. Všechna centra mají široké spektrum zájmových činností. V nabídce mají klasické kurzy jako je například výuka jazyků, keramika, přírodovědné, výtvarné, hudební, sportovní, taneční či umělecké kurzy. I přestože mají centra obou městských částí hodně podobných klasických kurzů, jsou tyto doplňovány a obohacovány pestřejšími nabídkami aktivit. Z patnácti center mají pouze tři pozoruhodnou nabídku. Rodinné centrum U Motýlků (Praha 4) kurz PlayWisely, Rodinný klub Veselý čertík (Praha 9) kurz Cheer Academy a Mateřské centrum Cirkus (Praha 9) kurz orientační běhu. Dále bylo zjištěno, že na rozdíl od Prahy 4 má většina center na Praze 9 ve své nabídce jógu pro děti. Přestože centra obou částí Prahy mají odlišný program aktivit, mají jeden společný cíl. Jejich účelem je hravým způsobem rozvinout pohybový aparát dětí, zlepšit koordinaci pohybu, zdokonalit jemnou i hrubou motoriku a zároveň zábavnou formou vštípit dětem pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Ve třetí části této práce budeme analyzovat výše uvedená centra, zaměříme se na jejich spolupráci se školami a městem a na problematiku dětské obezity. 35

36 3. Analytická část 3.1 Cíl výzkumu Nabídku programů zaměřené na podporu pohybových aktivit dětí už známe. Hlavním cílem výzkumu bylo soustředit se podrobněji na těchto patnáct center a zjistit, zda mají ve své nabídce programy spojené s problematikou dětské obezity. Mimo tento hlavní cíl jsem chtěla zjistit, zda centra spolupracují s městem a se školami a zda nabízejí kromě pravidelných činností například výlety nebo tábory, což řadíme do vedlejších cílů. Vedlejší cíle jsou tedy: VC č. 1 Zjistit, zda volnočasová centra spolupracují s městem a se školami VC č. 2 Zjistit, jestli kromě pravidelných kroužků centra nabízejí výlety nebo tábory. 3.2 Hypotézy Pro výzkum z těchto stanovených cílů byly vytvořeny hypotézy, které na bázi výsledků z výzkumu budou potvrzeny nebo vyvráceny. Hypotéza 1 I když centra mají velkou nabídku kroužků zaměřené na pohybovou aktivitu, předpokládám, že programy proti obezitě ve své nabídce nemají. Hypotéza 2 Předpokládám, že většina center bude spolupracovat se školami a s městem. Hypotéza 3 Předpokládám, že centra aktivně pořádají jednorázové akce a tábory. 36

37 3.3 Metodika výzkumu Metodu výzkumu jsem si zvolila formou dotazování. Dotazování může probíhat různými způsoby. (Kozel a kolektiv, 2006, s. 150) Druhy dotazování: Osobní dotazování Písemné dotazování Telefonické dotazování Elektronické dotazování Pro svůj výzkum jsem si zvolila elektronické provedení dotazníku. Dotazník jsem vytvořila na internetové stránce survio.cz. Dotazník obsahuje 10 otázek, z nichž jsou všechny uzavřené. Respondentům byl poslán , ve kterém se představuji a seznamuji respondenty s výzkumem. Zároveň je žádám o jejich čas pro vyplnění dotazníku a odkazuji je na internetovou stránku survio.cz, kde mohou můj dotazník vyplnit. Na závěr u nechybí poděkování za jejich čas věnovaný pro vyplnění dotazníku. Elektronické dotazování jsem si zvolila z důvodu úspory času respondentů, rychlé návratnosti a snadné dostupnosti. Dotazník je uveden v příloze. 3.4 Respondenti Dotazník byl zaslán vedoucím volnočasových zařízení v obou městských částech. Za respondenty jsem si vedoucí zvolila proto, že podle mého názoru mají největší přehled o svých nabídkách a jsou tím pádem schopni odpovědět na veškeré otázky v dotazníku. Vedoucí byli vstřícní a v podstatě ihned jsem obdržela zpětnou vazbu. 37

38 3.5 Výsledky výzkumu Výsledky dotazníku jsou vypracovány v grafech. V každém grafu jsou uvedeny výsledky v procentech. Části grafu jsou rozčleněny barevně a pod ním ve vysvětlivkách jsou uvedeny odezvy na jednotlivé otázky. 38

39 Graf 1 Máte dostatečnou nabídku se zaměřením na pohybovou aktivitu? 27% 73% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, že většina dotázaných center 73% uvádí, že mají dostatečnou nabídku zaměřenou na pohybovou aktivitu. Zbylých 27% přiznává, že dostatečnou nabídku na pohybové činnosti nemají. Z toho usuzuji, že tato centra upřednostňují jiné kurzy než ty se sportovním zaměřením. 39

40 Graf 2 - Probíhá v rámci zvýšení pohybové aktivity dětí spolupráce i se školami? 40% 60% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování 60% dotázaných center uvádí, že v rámci zvýšení pohybové aktivity dětí se školami nespolupracují. Zbylých 40% se školami spolupracují. Dle mého názoru je šokující, že víc jak 50% center volného času nespolupracuje se školami. 40

41 Graf 3 - Motivujete nějakým způsobem rodiče, aby šli svým dětem příkladem? 27% 73% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování Z grafu vyplývá, že 27% center má snahu nějakým způsobem motivovat rodiče, aby svým dětem šli ve cvičení a pohybu příkladem. 73% respondentů odpovědělo, že rodiče žádným způsobem nemotivují. Z toho usuzuji, že tato centra mají výborné lektory, kteří děti motivují místo rodičů. 41

42 Graf 4 - Máte ve Vaší nabídce "prázdninový balíček"? (výlety, tábory se sportovním zaměřením) 0% 100% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování Z tohoto grafu vyplývá, že všechna dotazovaná centra mají ve své nabídce jednorázové akce a tábory. Z toho usuzuji, že centra mají velký zájem o to, aby děti byli aktivní i o víkendech a prázdninách. Tímto nenásilným způsobem se děti učí samostatnosti (zejména na táborech), seznamují se s novými kamarády, učí se novým věcem a co je nejdůležitější, většinu času tráví v přírodě. 42

43 Graf 5 - Pořádáte tematické akce? (den dětí, sportovní dny atd.) 0% 100% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, že všechna tázaná centra pořádají tematické akce. Otázkou je, zda centra v rámci těchto akcí spolupracují i s městem viz. graf 6. 43

44 Graf 6 - Spolupracuje Vaše centrum s městem? 13% 87% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování 87% dotázaných center odpovědělo, že spolupracují s městem. Z toho vyplývá, že o zkvalitnění služeb volného času má město zájem, a proto kooperuje s volnočasovými centry. Naopak 13% center s městem vůbec nespolupracuje. Znamená to tedy, že centra nejspíš nepotřebují nebo nemají zájem s městem spolupracovat. 44

45 Graf 7 - Máte nějaké programy spojené s problematikou dětské obezity? 0% 100% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování Všechna centra na tuto otázku odpověděla, že ve své nabídce nemají programy zaměřené na dětskou obezitu. Domnívám se tedy, že centra jsou spokojená se svou dosavadní nabídkou pohybových aktivit, a tak nemají potřebu svou nabídku rozšiřovat, i když se jedná o docela zásadní zdravotní problém. Následující dvě otázky úzce souvisí s otázkou č. 7. Vzhledem k tomu, že u otázky č. 7 odpověď byla 100% ne, což následně ovlivnilo i další otázky, rozhodla jsem se otázku č. 8 a č. 9 neznázorňovat v grafu, ale pouze obeznámit s přesným zněním otázek a následně je okomentovat. 45

46 Otázka č. 8: Pokud ano, jaký je o ně zájem? Jelikož tato otázka navazuje na otázku č. 7, ve které byly všechny odpovědi ne, znamená to, že odpovědi budou naprosto stejné. Vzhledem k tomu, že centra nemají ve své nabídce programy proti obezitě, mohu se domnívat, že po nich není poptávka. Respektive kdyby byl zájem o takový program ze strany rodičů, pak záleží na centrech, zda budou chtít svou nabídku rozšířit a vyhovět tak svým klientům. Otázka č. 9: Pokud máte program spojený s dětskou obezitou, spolupracuje s Vámi lékař, který sestavuje plány pohybové aktivity na míru dítěte? Jak již bylo zmíněno, centra nemají program spojený s dětskou obezitou, proto nepotřebují spolupracovat se specializovaným lékařem, který by dohlížel na průběh celého odtučňovacího programu. Odpovědi na tuto otázku tedy byly 100% ne. 46

47 Graf 10 - Zaznamenáváte u dětí trpící obezitou výrazné zlepšení úbytku jejich tělesné hmotnosti? 13% 87% Ano Ne Zdroj: vlastní zpracování I přes to, že centra nemají ve své nabídce balíček specializovaný na obezitu, mohou navštěvovat střediska i plnoštíhlé děti. 13% tázaných center si všimlo na svých klientech, kteří navštěvují kroužky zaměřené na pohyb zlepšení fyzické aktivity a tím pádem i úbytek tělesné hmotnosti. Zbylých 87% respondentů odpovědělo, že nezaznamenali úbytek tělesné hmotnosti u svých klientů. Může to být také tím, že plnoštíhlé děti málo navštěvují kroužky s pohybovou aktivitou a spíše dávají přednost kroužkům, kde se pohyb moc nevyskytuje. 47

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Katedra cestovního ruchu

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY

Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY Občanské sdružení TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2013/2014 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz Zájmové kroužky ve Vaší MŠ www.rytmik-krouzky.cz Vážená paní reditelko, dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost Rytmik a od roku 1997 se zabýváme pořádáním zájmových kroužků pro děti z mateřských

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz Ústecký kraj plný pohybu a zdraví www.ceskosehybe.cz Celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 Základní škola Chýně, Za Školou 55, 253 01 Chýně NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Přehled naleznete na webových stránkách školy www.zschyne.cz, sekce zájmové kroužky. Jednotlivé aktivity pořádá

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více