KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31"

Transkript

1 Dátum vydania: Obchodný názov: Stránka: 1/5 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: GRA-MoS GREASE 400g , GRA-MoS GREASE 3Kg Relevantne identifikovane použitia latky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mazací tuk Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: RETECH SK, spol.s.r.o. Hlavná 776/ Kráľovský Chlmec Telefón/fax: 034/ Ďalšie informácie dostupné na: 1.4. Núdzové telefónne číslo: RETECH,s.r.o. Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory Telefón: ( hod.) Toxikologické informačné stredisko, Limbová 5, Bratislava Núdzové telefónne číslo 02/ Fax.:02/ Oddiel 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENOSTI: 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi: Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Nepodlieha klasifikácii. Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010) Nepodlieha klasifikácii Prvky označovania: Označenie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Nepodlieha označeniu. Označovanie podľa smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010) Nepodlieha označeniu. Zvláštne označenie: EUH210-Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov Iná nebezpečnosť: Výsledky posúdenia PBT a vpvb PBT: Nevzťahuje sa vpvb: Nevzťahuje sa 3. Oddiel 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH: 3.2. Zmesi: Opis: Aktívne zložky. Nebezpečné zložky: CAS: EINECS: Fosforodithiová kyselina, O,O-di-C1-14-alkylestery, zinočnaté soli Xi R36; N R51/53 1,5% 4. Oddiel 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI: 4.1. Opis opatrení prvej pomoci: Dýchanie: Zaistiť prívod čerstvého vzduchu. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára. Pokožka: Odstrániť znečistený odev. Ihneď omyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť. Oči: Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút pod tečúcou vodou pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára. Tráviaci systém: Nenútiť na zvracanie, ihneď zavolať lekársku pomoc. Ústa vypláchnuť vodou Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Ďalšie informácie nie sú k dispozícii Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Ďalšie informácie nie sú k dispozícii.

2 Dátum vydania: Obchodný názov: Stránka: 2/5 5. Oddiel 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA: 5.1. Hasiace prostriedky: Vhodný hasiaci prostriedok: Práškový, CO2, vodná hmla, pena odolná voči alkoholu. Nevhodné hasivá: Plný prúd vody Osobitne ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: V prípade požiaru sa môžu vytvárať toxické plyny. Oxid uhoľnatý a oxid uhličitý 5.3. Rady pre požiarnikov: Použite ochranné oblečenie a dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu, oheň haste z bezpečného miesta. Nádoby chlaďte vodou. 6. Oddiel 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ: 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranne vybavenie a núdzové postupy: Nosiť určené ochranné pomôcky viď oddiel 8..Nepovolané osoby musia opustiť miesto úniku. Zvláštne nebezpečenstvo: kĺzanie po vyliatom alebo rozliatom produkte Bezpečnostne opatrenia pre životne prostredie: Nenechať vniknúť do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd.. Pri vniknutí do kanalizácie alebo vodných tokov ihneď informovať príslušné orgány Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Zabrániť ďalšiemu rozširovaniu úniku. Zozbierať s absorbčnými materiálmi (piesok, štrkový piesok, sorbenty kyselín, univerzálne sorbenty, piliny). Kontaminovaný materiál odstrániť ako odpad podľa oddielu Odkaz na iné oddiely: Viď oddiel 7. manipulácia a skladovanie (informácie o bezpečnom zaobchádzaní). Viď oddiel 8. kontrola expozície/osobná ochrana. Viď oddiel 13. opatrenia pri zneškodňovaní. 7. Oddiel 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE: 7.1. Bezpečnostne opatrenia na bezpečne zaobchádzanie: Používať ochranné pomôcky uvedené v oddielu 8. Vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami Podmienky na bezpečne skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: Skladovať v uzavretom obale na chladnom mieste, dobre vetranom a suchom mieste Špecifické konečne použitie(-ia): Ďalšie informácie nie sú k dispozícii. 8. Oddiel 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA: 8.1. Kontrolne parametre: Názov NPEL Produkt neobsahuje žiadne relevantné množstvá, Priemerný Krátkodobý u ktorých sa musia na pracovisku kontrolovať hraničné hodnoty. ppm mg.m -3 ppm mg.m -3 Poznámk a 8.2. Kontroly expozície: Ochrana dýchacieho Pri doporučenom spôsobe použitia nie je nutná. ústrojenstva: Ochrana očí: Uzavreté ochranné okuliare. Ochrana rúk: Ochranné rukavice. Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči produktu. Výber rukavíc urobte podľa času prieniku, permeability a degradácie. Odporúčaný materiál rukavíc:pvc Ochrana pokožky: Bežný pracovný odev Špeciálne inštrukcie týkajúce sa ochrany a Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami. Pred prestávkami a ukončením práce umyť ruky. hygieny: 9. Oddiel 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: Vzhľad: Pasta (tuk), Šedá / čierna farba Zápach: Bez zápachu Prahová hodnota zápachu: ph: Teplota topenia/tuhnutia: >200 C (topenia) Teplota varu a destilační rozsah:

3 Dátum vydania: Obchodný názov: Stránka: 3/5 Teplota vzplanutia: >200 C Teplota odparovania: Horľavosť (tuhá látka,plyn): Výbušné vlastnosti: Z produktu nie je nebezpečenstvo explózie. Dolný limit výbušnosti: (% obj.): Horný limit výbušnosti (% obj.): Tlak pár (pri 20 C): Hustota pár: Relatívna hustota (pri 20 C): 0,86-0,89 g/cm3 Rozpustnosť (při 20 C): - vo vode Nie je rozpustný vo vode. Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda: Teplota samovznietenia: Teplota rozkladu: Oxidačné vlastnosti: 9.2. Ine informácie: Bod skvapnutia: <185 C 10. Oddiel 10. STABILITA A REAKTIVITA: Reaktivita: Chemická stabilita: Možnosť nebezpečných reakcií: Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplo Nekompatibilné materiály: Silné oxidačné činidlá Nebezpečné produkty rozkladu: Pri požiari sa môže uvoľňovať CO, CO Oddiel 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE: Informácie o toxikologických účinkoch: Akútna toxicita: Nie je. Dráždivosť: na kožu: na oči: Poleptanie/žieravosť: Žiadne žieravé účinky. Senzibilizácia: Nie je známe žiadne senzibilizujúce pôsobenie. Toxicita po opakovanej dávke: Karcinogenita: Mutagenita: Reprodukčná toxicita: Iné informácie: Nie sú k dispozícii. 12. Oddiel 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE: Nesmie vniknúť do povrchovej či podzemnej vody alebo kanalizácie Toxicita: Perzistencia a degradovateľnost: Bioakumulačný potenciál: Mobilita v pôde: Výsledky posúdenia PBT: vpvb: Nevzťahuje sa. Nevzťahuje sa Iné nepriaznivé účinky: 13. Oddiel 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ: Metódy spracovania odpadu: Zneškodňovanie zmesi: Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnymi odpadmi. Odovzdať do triedeného zberu odpadu Katalógové číslo odpadu Zneškodňovanie kontaminovaného obalu: Spálením v spaľovni nebezpečného odpadu alebo odovzdať v zberni nebezpečného odpadu. Katalógové číslo odpadu

4 Dátum vydania: Obchodný názov: Stránka: 4/5 Právne predpisy: Vyčistený obal je možné recyklovať. Katalógové číslo odpadu Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov. 14. Oddiel 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE: Pozemná preprava: ADR/RID: Nepodlieha regulácii prepravy Námorná preprava: IMDG-trieda: Nepodlieha regulácii prepravy Letecká preprava: ICAO / IATA - trieda: Nepodlieha regulácii prepravy. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: Nevzťahuje sa. 15. Oddiel 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE: Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: Súvisiace právne predpisy: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH). Nariadenie komisie (EÚ) č.453/2010 v platnom znení, ktoré mení a dopĺňa nariadenie 1907/2006 (REACH). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v poslednom platnom znení. Nariadenie (ES) č.648/2004 o detergentoch. Zákon NR SR č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Výnos MH SR č.3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí. Zákon NR SR č.406/2006 Z.z.- úplne znenie zákona NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Vyhláška MŽP SR č.283/2001 a č.284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov. Nariadenie vlády SR č.46/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci ve znení NV č. 471/2011 Z.z. Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané. 16. Oddiel 16. INÉ INFORMÁCIE: Úplné znenie rizikových R+H viet je uvedené v oddiele 3.: R36-Dráždi oči. R51/53-Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Použité skratky: GHS: Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok PBT: Látka perzistentná, bioakumulatívna, toxická vpvb: Látka vysoko perzistentná, veľmi bioakumulatívna NPEL: Najvyššie prípustné expozičné limity VOC: Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny) LD: Lethal dose (smrteľná dávka) LC: Lethal concentration (smrteľná koncentrácia) EC: Effect concentration (efektívna koncentrácia) ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises Dangereuses par Route (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po ceste)

5 Dátum vydania: Obchodný názov: Stránka: 5/5 RID: Règlement mezinárodní concernant le transport des Marchandises Dangereuses par chemin de fer (Poriadok pre medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru po železnici) IMDG: Medzinárodného kódexu o námornej preprave nebezpečných vecí IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Nebezpečné veci nariadenia o "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo ICAO-TI: Technické pokyny v "Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo" (ICAO) DNEL: Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivému účinku) PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie pri ktorej nedochádza k nepriaznivému účinku) Klasifikácia bola vykonaná podľa údajov a podkladov výrobcu a originál kariet bezpečnostných údajov. Pokyny pre školenie: nie je nutné špeciálne školenie, pred použitím prečítať a dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na použitie uvedené na etikete. Údaje na tomto bezpečnostnom liste sú založené na nami overených a spoľahlivých informáciách platných v dobe vydania. Uvedené údaje nenahrádzajú akostnú špecifikáciu výrobkov. * Údaje boli v porovnaní s predchádzajúcou verziou zmenené.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT Dátum vydania: 15.07.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/6 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: 1 02.0048 (spray) 1.2. Relevantne identifikovane použitia

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 18.03.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - R 34470 1.2. Příslušná určená použití Měděné

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 ANTI-RODENT SPRAY

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 ANTI-RODENT SPRAY Dátum vydania: 26.06.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/7 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: -R 30299 1.2. Relevantne identifikovane použitia latky

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 02.06.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - R 78460 1.2. Příslušná určená použití Suché

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 10.05.2013 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35417 (6kg); 1 35418 (25kg); 1 35474 (1L) 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 17.11.2011 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: TOP CUT 1 02.0049/50/51/52 5/10/25/200 litrů (kanystr,sud)

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 23.06.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 400g 1 35607, 3Kg 1 35608 1.2. Příslušná určená

Více

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 29.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/7 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: DIESEL ONE SHOT 1 35601 1.2. Relevantne identifikovane

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 08.06.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - R 34450 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 29.04.2011 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: POLYMETAL 1 01.0019-modrá složka 1.2. Příslušná

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 13. 4. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov číslo produktu: TRAFFIC FILM REMOVER 1 L

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 25.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - černý 1 34452, bílý 1 34454/49, šedý 1 34453

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 27.02.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 30297 1.2. Příslušná určená použití Deodorační

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 21.08.2011 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 30295; 30 R 30298 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 22.02.2013 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35470 (1L); 1 35255 (5L) 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 06.05.2013 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35415 (5kg); 1 35416 (25kg); 1 35473 (1L) 1.2. Příslušná

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 17.07.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 83661 1.2. Příslušná určená použití látky Aktivátor

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 10.06.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34221/22/23/24/25 1/5/10/25/210 litrů (kanystr,

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 12.02.2011 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: LUBRI-PACK S 046-057 1.2. Příslušná určená použití

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 23.05.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: g 1 35005 1.2. Příslušná určená použití Měděné

Více

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5 Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 7 Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 09.08.2012 Obchodní označení látky/ směsi:: Strana: 1/7 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: POLYFIX R 1 03.0008 1.2. Příslušná určená použití

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Špeciálne

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 02.09.2014 29.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Cleaneo Akustik Dátum vydania: 22.9.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 3.9.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35610 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 10.01.2013 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35242 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 34506 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Primer

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 1907/2006) LEPIDLO NA DREVO D3

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 1907/2006) LEPIDLO NA DREVO D3 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1. Identifikácia látky alebo zmesi Obchodný názov: LEPIDLO NA DREVO / zmes/ 1.2 Použitie látky/ zmesi: Lepidlo na lepenie dreva a z dreva odvodených

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 18.03.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 05.0002 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 29.02.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 02.07.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35099 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: 7647-14-5 Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 12.11.2012 Obchodní označení látky/ směsi:: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: SIL GASKET-GREY 1 35404; 1 35405 1.2. Příslušná

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo Strana 1 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikácia látky/prípravku (obchodný názov): Molydbenové mazivo Originálny názov prípravku: Grasa de molibdeno 100 ml Použitie

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 20.06.2008 29.10.2012 29.03.2015 ODDIEL

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 04.06.2013 Program ChemGes - aktualizace: 09.04.

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 04.06.2013 Program ChemGes - aktualizace: 09.04. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tekutý kyselý čistící prostředek řady ECO - ekologicky

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: 1.10.2006 Dátum revízie: 20.11.2007,8.1.2008, 18.2.2008 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II Strana 1 (celkom 5) Dátum vydania: Dátum revízie: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II 2009 06 15 2010 08 08 Názov výrobku: MAPETARD 1. IDENTIFIKÁCIA

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: SAK8725 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku : For

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 62026 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.07.2014 Číslo verze 12 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 180 550, 180 530, 180 540, 180 510, 180 520 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) MASTERsil Chlór šok Dátum vydania: 3.1. 2015 Dátum revízie: -- Počet

Více

WC NET AKTIVÁTOR SEPTIKOV

WC NET AKTIVÁTOR SEPTIKOV Strana 1 z 10 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: Kód : 2F0083 Číslo CAS: zmes neuvádza sa Číslo EC (EINECS): zmes neuvádza sa 1.2 Relevantné

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

Bezpečnostní list. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Narízení (EU) c. 453/2010. 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku

Bezpečnostní list. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Narízení (EU) c. 453/2010. 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku Datum vydání: 29.07.2011 strana:1 / 6 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátory produktů: Číslo položky (výrobce / dodavatel): Identifikace látky nebo přípravku: 4961ALKO

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 05.10.2012 Revize: 19.03.2012

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 05.10.2012 Revize: 19.03.2012 strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: VC121XXXX99 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Metalický vosk je určen ke

Více

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Karta bezpečnostných údajov Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Článok 31: Dodávateľ látky alebo prípravku: poskytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov zostavenú v

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

Bezpečnostní list. v souladu s předpisem 1907/2006/EC, článek 31

Bezpečnostní list. v souladu s předpisem 1907/2006/EC, článek 31 Strana 1/7 SEKCE 1: Identifikace látky/směsi a společnosti / podniku Identifikace produktu Číslo výrobku: 814 1.2 Příslušné určení použití látky nebo směsi a nedopourčené Použití látky/přípravku Údržba

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Granule odpudzujúce

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES Aktuálna verzia: 1.0.0, vystavené dňa: 08.04.2014 Nahradená verzia:, vystavené dňa: oblasť: SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spočnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov Silfos 2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1/5 1. Identifikácia prípravku a spoločnosti 1.1. Identifikácia prípravku Obchodný názov prípravku: Sirafan Speed 1.2. Použitie prípravku Prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov. Len pre profesionálne

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 22.10.2013 Program ChemGes - aktualizace: 19.03.

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 22.10.2013 Program ChemGes - aktualizace: 19.03. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: VBNBAXXXX99 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Přípravek na nádobí s vůní

Více

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/7 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Preparát

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 86027 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU3

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU19 Stavebnictví a stavitelské

Více