Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany Tel., fax.: E.mail: Zpracoval: ředitel DDM Rokycany Karel Vodička Rokycany 10.října 2012

2 2 Hlavní úkoly pro školní rok Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti,kluby mládeže, mateřský klub,nízko prahové centrum DDM. 4. Prázdninová činnost Domu dětí a mládeže Rokycany, nabídka krátkodobých akcí 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,zš,projekty DDM, Rozvoj osobnostních kompetencí pedagogů v oblasti profesního vzdělávání. Projekty ESF. 7. Spolupráce s odborem školství Plzeňského kraje, města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se střediskem dalšího vzdělávání Plzeň a NiDM Praha, pracoviště Hořovice lektorská práce pracovníků DDM. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada 9. Plán hlavních akcí ve školním roce dle jednotlivých měsíců

3 3 Hlavní úkoly pro školní rok Hlavní úkoly vycházejí z hodnotící zprávy Domu dětí a mládeže Rokycany za rok , z porad externích pracovníků a závěrů pedagogické rady pro mimoškolní zařízení.. Poznatky zhodnocení mimoškolního zařízení a jednotlivých odborných oddělení jsou podkladem pro celoroční plán v roce Hlavní úkol spočívá zajistit s celým pedagogickým kádrem zapojení co nejširšího počtu dětské a mládežnické populace do mimoškolní činnosti. Skloubit veškeré aktivity v jeden ucelený celek, tak aby se stal smysluplným naplňováním volno časových aktivit dětí našeho města, nejbližšího okolí a okresu. Navázat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, občanskými iniciativami a nabídnout možnost spolupráce a využití objektu pro mimoškolní činnost. Dům dětí a mládeže Rokycany splňuje potřeby pro mimoškolní činnost, dává dobré podmínky pro vlastní realizaci nových forem a nápadů. Ve školním roce se zaměřit na metodickou pomoc jednotlivým zájmovým útvarům, zkvalitnit výchovnou práci se zaměřením na předškolní populaci a mládež. Vytvářet podmínky pro oblasti, o které je mezi dětmi a mládeží zájem. Udržet stávající trend počtu zájmových útvarů a počtu členů s možností rozšíření nových útvarů, pro které jsou vytvořeny podmínky. V činnosti se zaměřit především na kvalitu vlastní práce u jednotlivých zájmových útvarů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími zájmových útvarů, pomáhat jim při organizaci vlastních akcí a zvýšit jejich podíl na hlavních akcí Domu dětí a mládeže Rokycany. Výchovně působit na mladou generaci, učit je ke vztahu k společným hodnotám, k přírodě, životnímu prostředí a kamarádství v kolektivu. Zvýšit orientaci na vlastní členy zájmových útvarů, jejichž prostřednictvím se podílet na primární prevenci negativních jevů v dětských a mládežnických kolektivech. Jedná se o tyto jevy ( drogy, šikana v kolektivech, kriminalita dětí a mládeže ). Vyhledávat z řad dětí a mládeže pozdější spolupracovníky v mimoškolní činnosti ( instruktory, vedoucí ). Vychovávat mladou generaci v duchu demokracie a vztahu k české republice, jejím tradicím. Prohlubovat spolupráci s občanskými sdruženími, dětskými a mládežnickými organizacemi.v úzké spolupráci se státními a obecními institucemi zlepšovat ekonomické a materiální podmínky pro vlastní mimoškolní činnost střediska. Vlastním příkladem všech pracovníků být nápomocen při řešení aktuálních problémů v zájmových kolektivech. Svou osobní kvalitní prací ukázat dětem a mládeži možnost smysluplně využívat svůj volný čas, rozvíjet vlastní zájmy a záliby. 1. Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení Oblast pro jednotlivá odborná oddělení. Zde je nutno věnovat maximální pozornost od náboru do zájmových útvarů, po celoroční vlastní pedagogickou a výchovnou práci v úzké návaznosti na stránku ekonomickou. Zvýšit podíl vedoucích oddělení, zájmových útvarů na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími ZÚ, kontrolovat povinnou dokumentaci, účtování akcí, prázdninovou činnost. Vedoucí oddělení provedou hospitaci v ZÚ 1x za čtvrt roku. A to nejen formou kontroly, ale i vlastní metodickou pomocí při činnosti nebo na akcích. Pro jednotlivá odborná oddělení ve školním roce trvá zajištění oddělení s minimálním počtem zájmových útvarů při členech. Každý interní pracovník povede minimálně tři různé zájmové útvary s počtem alespoň 50 členů a celková přímá činnost v týdnu včetně sobot a nedělí neklesne pod 15 hodin. V rámci své odborné kvalifikace si budou všichni pracovníci rozšiřovat svou odbornou způsobilost formou účasti

4 4 na odborných seminářích a školení v rámci školního vzdělávacího programu Domu dětí a mládeže Rokycany. 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Rozšiřující příprava mimoškolní činnosti úzce souvisí s pravidelnou činností. Je součástí vlastní pravidelné práce a výrazně ovlivňuje zájmové kolektivy. Zde záleží především na vedoucích zájmových útvarů do jaké míry dokážou připravit pro zájmové útvary akce o sobotách a nedělích, volných prázdninových dnech, které by rozšířily vlastní pravidelnou činnost. Pro interní pracovníky je povinná organizace minimálně dvou akcí za měsíc a podíl na jedné akci zájmových útvarů na oddělení. Tradiční formy se mohou rozšířit o spolupráci s občanskými sdruženími, navázat na výměnné akce v zahraničí. Středisko v rámci svého plánu zajistí jednu velkou akci za čtvrt roku pro své členy a širokou veřejnost, která by významným způsobem oslovila zájmové útvary. I pro letošní rok trvá úkol zapojit do příležitostné činnosti ve větší míře rodiče a spolupracovníky jednotlivých odborných oddělení a zájmových útvarů. Hlavní akce ve školním roce: Den dětí, Indiánský den,, Hry III. tisíciletí, Den Země, Cena karate, Lidová píseň, Vánoční vystoupení TS, Sportovní turnaje v ledním hokeji, kopané, volejbalu, otevírání vodácké sezóny spojené s čištěním Berounky,Noc s Andersenem,Střelecká soutěž memoriál M.Fořta, keramické a výtvarné dílny, Vánoční a letní výstavy prací zájmových útvarů DDM Rokycany, Světluška, Zajištění a podíl na oslavách města, Zlatý list, Drakiáda, Svícení světlušek, Pohádkový les,strašidelný víkend.masopustní rej, O dudách a dudácích, Hurá prázdniny a další. 3. Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti Spontánní činnost je nedílnou součástí celoroční práce a napomáhá k vlastní prezentaci činnosti, k podchycení potenciálních zájemců o pravidelnou zájmovou činnost. Na této oblasti se podílí jak interní, tak i externí pracovníci střediska. Akce, které mají již dlouholetou tradici a jsou určeny pro širokou veřejnost výrazně svou kvalitou ovlivňují pohled na středisko centra volného času. Veškeré akce spontánní činnosti směrem k dětské populaci v letošním roce ve větší míře zaměřit na předškolní a mládežnickou skupinu. Cílem akcí je nejen vlastní průběh, ale i následná prezentace v tisku, vyhodnocení kladů a záporů pro další činnost. Zkvalitnit práci v klubu mládeže a využití herny pro spontánní činnost.pokračovat v mateřském klubu pro děti od 1 roku.zajistit maximální využití venkovního hřiště a prolézaček. 4. Prázdninová činnost střediska volného času Pro většinu zájmových útvarů je prázdninová činnost vyvrcholením celoroční práce. Velmi kvalitní práce o hlavních prázdninách již nekontrastuje u některých oddělení s prázdninovou činností v době jarních a vánočních prázdnin. Příkladem zůstávají oddělení přírodovědy, estetiky, společensko vědní a tělovýchovy.u ostatních je nutno zvýšit zájem a připravit prázdninovou činnost i na tyto volné školní dny. Udržet stávající počet akcí, táborů, soustředění na jednotlivých oddělení, popřípadě zvýšit. Zde je nutno v možnostech jednotlivých vedoucích zvážit vlastní přínos pro uvedenou prázdninovou činnost. Výrazný podíl zde by měli sehrát vedoucí oddělení při vlastním zajištění prázdninové činnosti, podílu na organizaci a poté i vyúčtování. Pro letošní školní rok, je opět velmi aktuální potřeba zajištění příměstských táborů. Prázdniny ukázaly velký zájem veřejnosti, a proto je nutno tento trend udržet a novými formami zkvalitnit a zvýšit nabídku. Úkol pro interní pracovníky

5 5 zapojit co nejširší počet členů zájmových útvarů spolu s vedoucími. Pro školní rok se počítá s uskutečněním 2-3 zimních táborů a deseti letních prázdninových a příměstských táborů během hlavních prázdnin. Povinnosti každého pracovníka je zajistit letní činnost v rozsahu 2 táborů v délce delší 5 dnů pro členy svého oddělení, 1 2 krátkodobé akce a výrazně se podílet na organizaci, průběhu a vyúčtování akcí na svém oddělení. V rámci možností spolupracovat s občanskými sdruženími, metodicky napomáhat při prázdninové činnosti na jiných oddělení. Zajistit vlastní pomoc při průběhu a organizaci příměstských táborů.nově organizovat příměstský tábor o jarních prázdninách. 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy Jako v minulých letech se středisko stane ve spolupráce s odborem školství plzeňského kraje hlavním organizátorem všech okresních soutěží a olympiád. Pracovníci ve svých plánech se zaměří na vlastní přípravu soutěží, vyhodnocení a propagaci. Uvedené akce patří mezi hlavní články výchovy dětí a mládeže na školách a napomáhají při vyhledávání talentů s možností zapojení do rozšiřující přípravy vrámci mimoškolních aktivit ZUŠ a střediska. Při organizování soutěží neopomenout spolupráci s metodiky, odborem školství plzeňského kraje, AŠSK, dalšími institucemi. Vzájemně si napomáhat při organizaci soutěží. Spolupráce občanskými sdruženími: AŠSK Rokycany okresní rada, Folklorní sdružení tanečního souboru, ČSOP Kulíšek, městský úřad Rokycany. Dle celoročního plánu zajistit účast na všech akcí regionálního charakteru. Výrazně zvýšit propagaci na školách a v místním tisku. Zapojit do soutěží a vlastní organizaci interní a externí pracovníky. 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,projekty Jeden z hlavních úkolů pro interní pracovníky a vedení střediska směrem k zájmovým útvarům. Zkvalitnit vzájemnou informovanost, spolupráci na akcích, vytvářet lepší ekonomické podmínky pro činnost. Nabídnout vedoucím možnost sebevzdělávání, podíl na hlavních akcí střediska. Pravidelně 1 x za dva měsíce svolávat porady externích a dobrovolných pracovníků na svém oddělení. Vedoucí oddělení navštíví 1 x za měsíc každý zájmový útvar.zapojit se do nových projektů Plzeňského kraje a ESF. Porady pracovníků střediska 1x za měsíc dle celoročního plánu porad. Porady externích pracovníků, pedagogické rady 3 x do roka. (září,listopad, březen ). Všichni interní pracovníci zvýší svůj podíl na akcích oddělení, které pořádají jednotlivé zájmové útvary. Pedagogická 2 x do roka. 7. Spolupráce s oborem školství Plzeňského kraje a města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se středisky centra dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a NiDM Praha pracoviště Hořovice. Spolupráce je nedílnou součástí vlastní práce nejen vedení střediska, ale i všech interních pracovníků. Využít spolupráce a pomoci při zajištění vlastního chodu střediska, jednotlivých zájmových útvarů, akcí. V úzké spolupráci zlepšovat materiální podmínky střediska. Danou

6 6 spolupráci s jednotlivými institucemi rozvíjet formou vzájemné pomoci pro další zkvalitnění mimoškolní činnosti dětí a mládeže a občanů našeho města. Jako v minulých letech se zapojit do Projektu prevence kriminality města Rokycany.Úzká lektorská spolupráce se středisky dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a Hořovice na kursech doškolení v oblasti sportu a vodní turistiky.období květen, červen a srpen na řekách Otava, Vltava a Salza.V rámci projektu ESF zapojení co nejširšího spektra interních pracovníků Domu dětí a mládeže Rokycany do lektorské práce. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada Dle celoročního plánu porad v jednotlivých oblastech a úkolech, který byl schválen na zahajovací poradě dne 5.září Zároveň byla ustavena pedagogická rada, jako poradní sbor střediska ve školním roce. Pedagogická rada Karel Vodička Dana Bernasová Tereza Černá Daniel Šatra Michal Štědrý Marie Moulisová Václav Vaník Martin Krajči Jaroslav Svoboda Klement Kanaloš Jana Fruhaufová David Rychlý Monika Kotvová ředitel DDM, vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu zástupce ředitele, hlavní ekonom vedoucí oddělení estetiky, keramiky vedoucí oddělení přírodovědy, ČSOP Kulíšek vedoucí oddělení techniky vedoucí oddělení taneční a společensko vědní vedoucí ZÚ karate vedoucí ZÚ LH, vedoucí ZÚ Brontosaurus vedoucí ZÚ kopaná vedoucí ZÚ Sluníčko vedoucí ZÚ PC vedoucí ZÚ keramiky Pedagogická rada se bude scházet 2 x do roka nebo dle potřeby.v listopadu se zaměřením na hodnocení ekonomické situace v DDM a přípravu letní činnosti.součástí pedagogické rady bude i hodnocení školního vzdělávacího programu DDM Rokycany. Navíc se uskuteční dvě pedagogické rady tématicky zaměřené / bezpečnost na sportovních akcí / na vodní turistiku,cykloturistiku, lyžování v měsících únoru a červnu. Listopad: Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání, hodnocení letní činnosti, pedagogická činnost v zájmových útvarech, celoroční plán střediska. Ekonomická situace, opatření. Duben : Hlavní akce Domu dětí a mládeže Rokycany, příprava letní činnosti, nabídka nových aktivit na školní rok , Plnění rozpočtu. Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve školním roce, opatření směrem k odborným oddělením a zájmovým útvarům.. Porada externích pracovníků 2 x ročně - Zahájení školního roku, hlavní činnosti v DDM. - Hlavní akce pro zájmové útvary, celoroční plán, finanční situace - Spolupráce s občanskými sdruženími, soutěže, letní a prázdninová činnost - Pomoc ze strany vedení DDM a interních pracovníků

7 7 9. Plán hlavních akcí ve školním roce Září 1. Okresní finále atletický čtyřboj ZŠ a SŠ Tvs., AŠSK Rokycany 2. Setkání Pod Rokycanskou věží vystoupení TS,turnaj kopaná Ts + spol. vědy 3. Zavírání vodácké sezóny, splutí řeky a úklid Berounky Tvs. 4. Soutěž v PC pro ZÚ a zájemce Tech. 5. Counter strike a Warcraft pro veřejnost Tech. 6. Den otevřených dveří v objektu DDM a nábor do ZÚ DDM 7. Podzimní keramika, Est,keramika 8. Hobby výtvarka v DDM, keramika 9.VII.ročník turnaje o Pohár starosty města Rokycany FK Tvs./ srpen / 10.Světluška pro ZŠ Spol. vědy Říjen 1. Podzimní prázdniny, spontánní činnost, akce pro veřejnost DDM, keramika, TE 2. Besedy k letní činnosti, Portugalsko, Turecko letní tábory. Tvs., Přír. 3. Vystoupení tanečních souborů pro veřejnost, vítání občánků Ts. 4..Turnaj J.Masopusta,kopaná střední školy Tvs. AŠSK Rokycany 5. Eskymácké obraty a výcvik v bazénu Tvs. 6. Okresní finále v házené, hoši,dívky ZŠ,horská kola Tvs., AŠSK 7.Týden knihoven, spolupráce na akcích pro ZÚ DDM Es. 8.Netradiční výtvarné techniky, smalt v peci Es.keramika 9.Dopoledne s PC počítačová učebna TE 10,Drakiáda,Hallowean Přír., Spol. vědy 11.Podzimní prázdniny Český ráj Přír. Listopad 1. Strašidelná noc 2. Eskymácké obraty a bazén pro DDM Rokycany Tvs. 3. Soutěž v PC pro ZÚ a veřejnost TE. 4. Okresní finále ve florbale ZŠ,hoši,dívky Tvs + AŠSK Rokycany 5. Podzimní ateliér - keramika keramika 7. Memoriál M. Fořta IX. ročník ve střelbě ze vzduchovky TE. 8. Geovýlet Společenské vědy 9. Věda pro družiny ZŠ Rokycany Společenské vědy 10.Kohout Cup- fotbalový turnaj ZÚ kopaná Tvs. 11.Zimní soutěže na stadionu, bruslení Tvs. Prosinec 1. Vánoční výstava ZÚ keramiky,estetiky,keramika 2. Vánoční turnaje v LH, kopané Tvs. 3. Vánoční soutěž plastikových modelářů Přír. 4. Vánoční soutěž v šachu pro ZŠ Tvs.TE 5. Vánoční stromek pro zvířata Přír. 6.Hobby výtvarka,vánoční přání keramika

8 8 7.Geovýlet pro ZÚ DDM Spol. vědy 8. Beseda s L.Uzlem exotika v DDM pro ZÚ Přír. 9. Mikulášská besídka Ts + spol. vědy 10.Vánoční výprava oddělení přírodovědy Přír. 11. XVIII. ročník Velké ceny Karate DDM 12.Okresní finále v košíkové ZŠ hoši,dívky Tvs. + AŠSK Rokycany 13.Koleda, koleda vánoční vystoupení tan. Souborů Ts + Spol.vědy 14.Aguapalace výlet Leden 1. Sportovní lyžařský zájezd Brdy, běžky Tvs. 2. Staročeský bál TS Ts. 3. Soutěž na PC- ZÚ a veřejnost Tech. 4. Region florbal ZŠ, okres SŠ Tvs.+ AŠSK Rokycany 5. Soutěže a okresní předmětové olympiády Est,Ts 6. Filmový klub PC Tech. 7.Žďárský běh závody na běžkách pro ZŠ Tvs. 8.Korálkování netradiční výtvarné techniky 9.Počítačová herna pro zájemce Tech. 10.Zájezd do divadla Praha Únor 1. Sportovní turnaj v kopané Kohout Cup pro přípravku Tvs.. 2. Masopustní karneval TS Ts. 3. Okresní soutěže a olympiády, Přír. 4. Závody přes PC, stolní hry, člověče nezlob se Te 5. Veselé kuchtění keramika 6. Sportovní turnaje v LH, odbíjené Tvs. 6. O dudách a dudácích Ts 7.Lyže Krušné hory Pernink, zimní akce Tvs. + Tech. + Př. 8.Den s PC Warcraft + counter strike Tech. 9.Vodácká beseda pro zájemce - řeky Evropy Tvs. 10.Okresní kolo v košíkové SŠ Tvs.; AŠSK Rokycany 11.Turnaj v deskových hrách Březen 1. Lidová píseň TS Ts. 2. Muzejní noc pro členy ZÚ DDM / Andersen / 3. Příměstský tábor pro DDM Spol. vědy 4. Okresní předmětové olympiády a soutěže, Ts. 5. Závěrečné turnaje ZÚ LH Tvs. + LH 6. Digitální fotografie-výstava Tech.Př. 7 Sport pro všechny akce pro ZÚ DDM Tvs. 8. Keramika, netradiční techniky Keramika 9. Soutěž v PC pro veřejnost, programování Te

9 9 10.Velikonoční tvoření Duben 1. Otevírání vodácké sezóny, čištění Berounky Tvs. 2. Den Země Přír.+ DDM 3. Okresní finále ve vybíjené a přespolním běhu ZŠ a SŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 4. Biologická olympiáda kat.c-d Přír. 5. Soutěže v PC ZÚ a zájemci Tech. 6. Zájezd do ZOO Hluboká pro členy ZÚ DDM, 7. Okresní kolo v malé kopané ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Velikonoční výprava ZÚ Brontosaurus Přír. 9..Splutí Padrťského potoka a eskymáci v bazénu Ro Tvs. 10.Jarní střelecký turnaj ze vzduchovky, cena karate Te 11.Cesta za pokladem Spol. vědy Květen 1. Řeky Šumavy,,DDM + Gymnázium Ro Tvs. + vodáci 2. Okresní finále v Poháru Čs. rozhlasu, Tvs. + AŠSK Rokycany 3. Hry III. tisíciletí Otava pro ŠSK okresu Rokycany Tvs. + AŠSK 4. Zlatý list regionální kolo - sroubek Přír. + DDM 5. Sportovní zájezdy na vodu, Otava - Šumava DDM + Gymnázium 6. Okresní kolo Mc. Donald. S. Cup pro ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Cesta pohádkovým lesem Te + střelci 9. Okresní finále v odbíjené ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 10.Závody v paint bollu Te + střelci 11.Počítačová herna pro veřejnost Te 12.Výtvarná soutěž Červen 1.Den dětí Indiánský den, sportovní den v DDM DDM + Přír. 2.Hurá prázdniny akce pro veřejnost a DDM DDM, 3.Výstava pro ZŠ a MŠ, výrobky ZÚ keramiky II pololetí Keramika 4. Sportovní zájezd Jižní Čechy - Rakousko,DDM+ gymnázium Tvs. 5. Okresní finále v atletickém trojboji ZŠ třída Tvs. + AŠSK Rokycany 6. Zakončení školního roku dle ZÚ, DDM DDM 7. Vršíčekman triatlon XII. ročník DDM + Gymnázium Ro 8. Sportovní den pro ZÚ oddělení tělovýchovy Tvs. 9. Hobby výtvarka pro zájemce a členy DDM Keramika 10.Fotbalový turnaj přípravek ročníku Tvs. Červenec srpen Prázdninová činnost dle plánu hlavních prázdnin po jednotlivých oddělení. V rámci Domu dětí a mládeže Rokycany 7-10 táborů a odborných soustředění, 3.-5 příměstských táborů se

10 10 zaměřením na keramiku,turistiku,pc,výtvarné techniky, 10 krátkodobých akcí v rámci oddělení. U některých zájmových útvarů zahájení pravidelné činnosti v měsíci srpnu. Příloha Náborový leták Domu dětí a mládeže na školní rok Rokycany Karel Vodička, ředitel DDM Rokycany

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany

Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Rámcový plán činnosti 2013/2014 Domu dětí a mládeže Habartov a pobočky Bukovany Schéma : Úvod Rámcový plán činnosti (dále jen RPČ) je vypracován v souladu se Školským zákonem, Vyhláškou o zájmovém vzdělávání

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více