Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany Tel., fax.: E.mail: Zpracoval: ředitel DDM Rokycany Karel Vodička Rokycany 10.října 2012

2 2 Hlavní úkoly pro školní rok Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti,kluby mládeže, mateřský klub,nízko prahové centrum DDM. 4. Prázdninová činnost Domu dětí a mládeže Rokycany, nabídka krátkodobých akcí 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,zš,projekty DDM, Rozvoj osobnostních kompetencí pedagogů v oblasti profesního vzdělávání. Projekty ESF. 7. Spolupráce s odborem školství Plzeňského kraje, města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se střediskem dalšího vzdělávání Plzeň a NiDM Praha, pracoviště Hořovice lektorská práce pracovníků DDM. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada 9. Plán hlavních akcí ve školním roce dle jednotlivých měsíců

3 3 Hlavní úkoly pro školní rok Hlavní úkoly vycházejí z hodnotící zprávy Domu dětí a mládeže Rokycany za rok , z porad externích pracovníků a závěrů pedagogické rady pro mimoškolní zařízení.. Poznatky zhodnocení mimoškolního zařízení a jednotlivých odborných oddělení jsou podkladem pro celoroční plán v roce Hlavní úkol spočívá zajistit s celým pedagogickým kádrem zapojení co nejširšího počtu dětské a mládežnické populace do mimoškolní činnosti. Skloubit veškeré aktivity v jeden ucelený celek, tak aby se stal smysluplným naplňováním volno časových aktivit dětí našeho města, nejbližšího okolí a okresu. Navázat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, občanskými iniciativami a nabídnout možnost spolupráce a využití objektu pro mimoškolní činnost. Dům dětí a mládeže Rokycany splňuje potřeby pro mimoškolní činnost, dává dobré podmínky pro vlastní realizaci nových forem a nápadů. Ve školním roce se zaměřit na metodickou pomoc jednotlivým zájmovým útvarům, zkvalitnit výchovnou práci se zaměřením na předškolní populaci a mládež. Vytvářet podmínky pro oblasti, o které je mezi dětmi a mládeží zájem. Udržet stávající trend počtu zájmových útvarů a počtu členů s možností rozšíření nových útvarů, pro které jsou vytvořeny podmínky. V činnosti se zaměřit především na kvalitu vlastní práce u jednotlivých zájmových útvarů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími zájmových útvarů, pomáhat jim při organizaci vlastních akcí a zvýšit jejich podíl na hlavních akcí Domu dětí a mládeže Rokycany. Výchovně působit na mladou generaci, učit je ke vztahu k společným hodnotám, k přírodě, životnímu prostředí a kamarádství v kolektivu. Zvýšit orientaci na vlastní členy zájmových útvarů, jejichž prostřednictvím se podílet na primární prevenci negativních jevů v dětských a mládežnických kolektivech. Jedná se o tyto jevy ( drogy, šikana v kolektivech, kriminalita dětí a mládeže ). Vyhledávat z řad dětí a mládeže pozdější spolupracovníky v mimoškolní činnosti ( instruktory, vedoucí ). Vychovávat mladou generaci v duchu demokracie a vztahu k české republice, jejím tradicím. Prohlubovat spolupráci s občanskými sdruženími, dětskými a mládežnickými organizacemi.v úzké spolupráci se státními a obecními institucemi zlepšovat ekonomické a materiální podmínky pro vlastní mimoškolní činnost střediska. Vlastním příkladem všech pracovníků být nápomocen při řešení aktuálních problémů v zájmových kolektivech. Svou osobní kvalitní prací ukázat dětem a mládeži možnost smysluplně využívat svůj volný čas, rozvíjet vlastní zájmy a záliby. 1. Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení Oblast pro jednotlivá odborná oddělení. Zde je nutno věnovat maximální pozornost od náboru do zájmových útvarů, po celoroční vlastní pedagogickou a výchovnou práci v úzké návaznosti na stránku ekonomickou. Zvýšit podíl vedoucích oddělení, zájmových útvarů na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími ZÚ, kontrolovat povinnou dokumentaci, účtování akcí, prázdninovou činnost. Vedoucí oddělení provedou hospitaci v ZÚ 1x za čtvrt roku. A to nejen formou kontroly, ale i vlastní metodickou pomocí při činnosti nebo na akcích. Pro jednotlivá odborná oddělení ve školním roce trvá zajištění oddělení s minimálním počtem zájmových útvarů při členech. Každý interní pracovník povede minimálně tři různé zájmové útvary s počtem alespoň 50 členů a celková přímá činnost v týdnu včetně sobot a nedělí neklesne pod 15 hodin. V rámci své odborné kvalifikace si budou všichni pracovníci rozšiřovat svou odbornou způsobilost formou účasti

4 4 na odborných seminářích a školení v rámci školního vzdělávacího programu Domu dětí a mládeže Rokycany. 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Rozšiřující příprava mimoškolní činnosti úzce souvisí s pravidelnou činností. Je součástí vlastní pravidelné práce a výrazně ovlivňuje zájmové kolektivy. Zde záleží především na vedoucích zájmových útvarů do jaké míry dokážou připravit pro zájmové útvary akce o sobotách a nedělích, volných prázdninových dnech, které by rozšířily vlastní pravidelnou činnost. Pro interní pracovníky je povinná organizace minimálně dvou akcí za měsíc a podíl na jedné akci zájmových útvarů na oddělení. Tradiční formy se mohou rozšířit o spolupráci s občanskými sdruženími, navázat na výměnné akce v zahraničí. Středisko v rámci svého plánu zajistí jednu velkou akci za čtvrt roku pro své členy a širokou veřejnost, která by významným způsobem oslovila zájmové útvary. I pro letošní rok trvá úkol zapojit do příležitostné činnosti ve větší míře rodiče a spolupracovníky jednotlivých odborných oddělení a zájmových útvarů. Hlavní akce ve školním roce: Den dětí, Indiánský den,, Hry III. tisíciletí, Den Země, Cena karate, Lidová píseň, Vánoční vystoupení TS, Sportovní turnaje v ledním hokeji, kopané, volejbalu, otevírání vodácké sezóny spojené s čištěním Berounky,Noc s Andersenem,Střelecká soutěž memoriál M.Fořta, keramické a výtvarné dílny, Vánoční a letní výstavy prací zájmových útvarů DDM Rokycany, Světluška, Zajištění a podíl na oslavách města, Zlatý list, Drakiáda, Svícení světlušek, Pohádkový les,strašidelný víkend.masopustní rej, O dudách a dudácích, Hurá prázdniny a další. 3. Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti Spontánní činnost je nedílnou součástí celoroční práce a napomáhá k vlastní prezentaci činnosti, k podchycení potenciálních zájemců o pravidelnou zájmovou činnost. Na této oblasti se podílí jak interní, tak i externí pracovníci střediska. Akce, které mají již dlouholetou tradici a jsou určeny pro širokou veřejnost výrazně svou kvalitou ovlivňují pohled na středisko centra volného času. Veškeré akce spontánní činnosti směrem k dětské populaci v letošním roce ve větší míře zaměřit na předškolní a mládežnickou skupinu. Cílem akcí je nejen vlastní průběh, ale i následná prezentace v tisku, vyhodnocení kladů a záporů pro další činnost. Zkvalitnit práci v klubu mládeže a využití herny pro spontánní činnost.pokračovat v mateřském klubu pro děti od 1 roku.zajistit maximální využití venkovního hřiště a prolézaček. 4. Prázdninová činnost střediska volného času Pro většinu zájmových útvarů je prázdninová činnost vyvrcholením celoroční práce. Velmi kvalitní práce o hlavních prázdninách již nekontrastuje u některých oddělení s prázdninovou činností v době jarních a vánočních prázdnin. Příkladem zůstávají oddělení přírodovědy, estetiky, společensko vědní a tělovýchovy.u ostatních je nutno zvýšit zájem a připravit prázdninovou činnost i na tyto volné školní dny. Udržet stávající počet akcí, táborů, soustředění na jednotlivých oddělení, popřípadě zvýšit. Zde je nutno v možnostech jednotlivých vedoucích zvážit vlastní přínos pro uvedenou prázdninovou činnost. Výrazný podíl zde by měli sehrát vedoucí oddělení při vlastním zajištění prázdninové činnosti, podílu na organizaci a poté i vyúčtování. Pro letošní školní rok, je opět velmi aktuální potřeba zajištění příměstských táborů. Prázdniny ukázaly velký zájem veřejnosti, a proto je nutno tento trend udržet a novými formami zkvalitnit a zvýšit nabídku. Úkol pro interní pracovníky

5 5 zapojit co nejširší počet členů zájmových útvarů spolu s vedoucími. Pro školní rok se počítá s uskutečněním 2-3 zimních táborů a deseti letních prázdninových a příměstských táborů během hlavních prázdnin. Povinnosti každého pracovníka je zajistit letní činnost v rozsahu 2 táborů v délce delší 5 dnů pro členy svého oddělení, 1 2 krátkodobé akce a výrazně se podílet na organizaci, průběhu a vyúčtování akcí na svém oddělení. V rámci možností spolupracovat s občanskými sdruženími, metodicky napomáhat při prázdninové činnosti na jiných oddělení. Zajistit vlastní pomoc při průběhu a organizaci příměstských táborů.nově organizovat příměstský tábor o jarních prázdninách. 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy Jako v minulých letech se středisko stane ve spolupráce s odborem školství plzeňského kraje hlavním organizátorem všech okresních soutěží a olympiád. Pracovníci ve svých plánech se zaměří na vlastní přípravu soutěží, vyhodnocení a propagaci. Uvedené akce patří mezi hlavní články výchovy dětí a mládeže na školách a napomáhají při vyhledávání talentů s možností zapojení do rozšiřující přípravy vrámci mimoškolních aktivit ZUŠ a střediska. Při organizování soutěží neopomenout spolupráci s metodiky, odborem školství plzeňského kraje, AŠSK, dalšími institucemi. Vzájemně si napomáhat při organizaci soutěží. Spolupráce občanskými sdruženími: AŠSK Rokycany okresní rada, Folklorní sdružení tanečního souboru, ČSOP Kulíšek, městský úřad Rokycany. Dle celoročního plánu zajistit účast na všech akcí regionálního charakteru. Výrazně zvýšit propagaci na školách a v místním tisku. Zapojit do soutěží a vlastní organizaci interní a externí pracovníky. 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,projekty Jeden z hlavních úkolů pro interní pracovníky a vedení střediska směrem k zájmovým útvarům. Zkvalitnit vzájemnou informovanost, spolupráci na akcích, vytvářet lepší ekonomické podmínky pro činnost. Nabídnout vedoucím možnost sebevzdělávání, podíl na hlavních akcí střediska. Pravidelně 1 x za dva měsíce svolávat porady externích a dobrovolných pracovníků na svém oddělení. Vedoucí oddělení navštíví 1 x za měsíc každý zájmový útvar.zapojit se do nových projektů Plzeňského kraje a ESF. Porady pracovníků střediska 1x za měsíc dle celoročního plánu porad. Porady externích pracovníků, pedagogické rady 3 x do roka. (září,listopad, březen ). Všichni interní pracovníci zvýší svůj podíl na akcích oddělení, které pořádají jednotlivé zájmové útvary. Pedagogická 2 x do roka. 7. Spolupráce s oborem školství Plzeňského kraje a města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se středisky centra dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a NiDM Praha pracoviště Hořovice. Spolupráce je nedílnou součástí vlastní práce nejen vedení střediska, ale i všech interních pracovníků. Využít spolupráce a pomoci při zajištění vlastního chodu střediska, jednotlivých zájmových útvarů, akcí. V úzké spolupráci zlepšovat materiální podmínky střediska. Danou

6 6 spolupráci s jednotlivými institucemi rozvíjet formou vzájemné pomoci pro další zkvalitnění mimoškolní činnosti dětí a mládeže a občanů našeho města. Jako v minulých letech se zapojit do Projektu prevence kriminality města Rokycany.Úzká lektorská spolupráce se středisky dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a Hořovice na kursech doškolení v oblasti sportu a vodní turistiky.období květen, červen a srpen na řekách Otava, Vltava a Salza.V rámci projektu ESF zapojení co nejširšího spektra interních pracovníků Domu dětí a mládeže Rokycany do lektorské práce. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada Dle celoročního plánu porad v jednotlivých oblastech a úkolech, který byl schválen na zahajovací poradě dne 5.září Zároveň byla ustavena pedagogická rada, jako poradní sbor střediska ve školním roce. Pedagogická rada Karel Vodička Dana Bernasová Tereza Černá Daniel Šatra Michal Štědrý Marie Moulisová Václav Vaník Martin Krajči Jaroslav Svoboda Klement Kanaloš Jana Fruhaufová David Rychlý Monika Kotvová ředitel DDM, vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu zástupce ředitele, hlavní ekonom vedoucí oddělení estetiky, keramiky vedoucí oddělení přírodovědy, ČSOP Kulíšek vedoucí oddělení techniky vedoucí oddělení taneční a společensko vědní vedoucí ZÚ karate vedoucí ZÚ LH, vedoucí ZÚ Brontosaurus vedoucí ZÚ kopaná vedoucí ZÚ Sluníčko vedoucí ZÚ PC vedoucí ZÚ keramiky Pedagogická rada se bude scházet 2 x do roka nebo dle potřeby.v listopadu se zaměřením na hodnocení ekonomické situace v DDM a přípravu letní činnosti.součástí pedagogické rady bude i hodnocení školního vzdělávacího programu DDM Rokycany. Navíc se uskuteční dvě pedagogické rady tématicky zaměřené / bezpečnost na sportovních akcí / na vodní turistiku,cykloturistiku, lyžování v měsících únoru a červnu. Listopad: Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání, hodnocení letní činnosti, pedagogická činnost v zájmových útvarech, celoroční plán střediska. Ekonomická situace, opatření. Duben : Hlavní akce Domu dětí a mládeže Rokycany, příprava letní činnosti, nabídka nových aktivit na školní rok , Plnění rozpočtu. Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve školním roce, opatření směrem k odborným oddělením a zájmovým útvarům.. Porada externích pracovníků 2 x ročně - Zahájení školního roku, hlavní činnosti v DDM. - Hlavní akce pro zájmové útvary, celoroční plán, finanční situace - Spolupráce s občanskými sdruženími, soutěže, letní a prázdninová činnost - Pomoc ze strany vedení DDM a interních pracovníků

7 7 9. Plán hlavních akcí ve školním roce Září 1. Okresní finále atletický čtyřboj ZŠ a SŠ Tvs., AŠSK Rokycany 2. Setkání Pod Rokycanskou věží vystoupení TS,turnaj kopaná Ts + spol. vědy 3. Zavírání vodácké sezóny, splutí řeky a úklid Berounky Tvs. 4. Soutěž v PC pro ZÚ a zájemce Tech. 5. Counter strike a Warcraft pro veřejnost Tech. 6. Den otevřených dveří v objektu DDM a nábor do ZÚ DDM 7. Podzimní keramika, Est,keramika 8. Hobby výtvarka v DDM, keramika 9.VII.ročník turnaje o Pohár starosty města Rokycany FK Tvs./ srpen / 10.Světluška pro ZŠ Spol. vědy Říjen 1. Podzimní prázdniny, spontánní činnost, akce pro veřejnost DDM, keramika, TE 2. Besedy k letní činnosti, Portugalsko, Turecko letní tábory. Tvs., Přír. 3. Vystoupení tanečních souborů pro veřejnost, vítání občánků Ts. 4..Turnaj J.Masopusta,kopaná střední školy Tvs. AŠSK Rokycany 5. Eskymácké obraty a výcvik v bazénu Tvs. 6. Okresní finále v házené, hoši,dívky ZŠ,horská kola Tvs., AŠSK 7.Týden knihoven, spolupráce na akcích pro ZÚ DDM Es. 8.Netradiční výtvarné techniky, smalt v peci Es.keramika 9.Dopoledne s PC počítačová učebna TE 10,Drakiáda,Hallowean Přír., Spol. vědy 11.Podzimní prázdniny Český ráj Přír. Listopad 1. Strašidelná noc 2. Eskymácké obraty a bazén pro DDM Rokycany Tvs. 3. Soutěž v PC pro ZÚ a veřejnost TE. 4. Okresní finále ve florbale ZŠ,hoši,dívky Tvs + AŠSK Rokycany 5. Podzimní ateliér - keramika keramika 7. Memoriál M. Fořta IX. ročník ve střelbě ze vzduchovky TE. 8. Geovýlet Společenské vědy 9. Věda pro družiny ZŠ Rokycany Společenské vědy 10.Kohout Cup- fotbalový turnaj ZÚ kopaná Tvs. 11.Zimní soutěže na stadionu, bruslení Tvs. Prosinec 1. Vánoční výstava ZÚ keramiky,estetiky,keramika 2. Vánoční turnaje v LH, kopané Tvs. 3. Vánoční soutěž plastikových modelářů Přír. 4. Vánoční soutěž v šachu pro ZŠ Tvs.TE 5. Vánoční stromek pro zvířata Přír. 6.Hobby výtvarka,vánoční přání keramika

8 8 7.Geovýlet pro ZÚ DDM Spol. vědy 8. Beseda s L.Uzlem exotika v DDM pro ZÚ Přír. 9. Mikulášská besídka Ts + spol. vědy 10.Vánoční výprava oddělení přírodovědy Přír. 11. XVIII. ročník Velké ceny Karate DDM 12.Okresní finále v košíkové ZŠ hoši,dívky Tvs. + AŠSK Rokycany 13.Koleda, koleda vánoční vystoupení tan. Souborů Ts + Spol.vědy 14.Aguapalace výlet Leden 1. Sportovní lyžařský zájezd Brdy, běžky Tvs. 2. Staročeský bál TS Ts. 3. Soutěž na PC- ZÚ a veřejnost Tech. 4. Region florbal ZŠ, okres SŠ Tvs.+ AŠSK Rokycany 5. Soutěže a okresní předmětové olympiády Est,Ts 6. Filmový klub PC Tech. 7.Žďárský běh závody na běžkách pro ZŠ Tvs. 8.Korálkování netradiční výtvarné techniky 9.Počítačová herna pro zájemce Tech. 10.Zájezd do divadla Praha Únor 1. Sportovní turnaj v kopané Kohout Cup pro přípravku Tvs.. 2. Masopustní karneval TS Ts. 3. Okresní soutěže a olympiády, Přír. 4. Závody přes PC, stolní hry, člověče nezlob se Te 5. Veselé kuchtění keramika 6. Sportovní turnaje v LH, odbíjené Tvs. 6. O dudách a dudácích Ts 7.Lyže Krušné hory Pernink, zimní akce Tvs. + Tech. + Př. 8.Den s PC Warcraft + counter strike Tech. 9.Vodácká beseda pro zájemce - řeky Evropy Tvs. 10.Okresní kolo v košíkové SŠ Tvs.; AŠSK Rokycany 11.Turnaj v deskových hrách Březen 1. Lidová píseň TS Ts. 2. Muzejní noc pro členy ZÚ DDM / Andersen / 3. Příměstský tábor pro DDM Spol. vědy 4. Okresní předmětové olympiády a soutěže, Ts. 5. Závěrečné turnaje ZÚ LH Tvs. + LH 6. Digitální fotografie-výstava Tech.Př. 7 Sport pro všechny akce pro ZÚ DDM Tvs. 8. Keramika, netradiční techniky Keramika 9. Soutěž v PC pro veřejnost, programování Te

9 9 10.Velikonoční tvoření Duben 1. Otevírání vodácké sezóny, čištění Berounky Tvs. 2. Den Země Přír.+ DDM 3. Okresní finále ve vybíjené a přespolním běhu ZŠ a SŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 4. Biologická olympiáda kat.c-d Přír. 5. Soutěže v PC ZÚ a zájemci Tech. 6. Zájezd do ZOO Hluboká pro členy ZÚ DDM, 7. Okresní kolo v malé kopané ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Velikonoční výprava ZÚ Brontosaurus Přír. 9..Splutí Padrťského potoka a eskymáci v bazénu Ro Tvs. 10.Jarní střelecký turnaj ze vzduchovky, cena karate Te 11.Cesta za pokladem Spol. vědy Květen 1. Řeky Šumavy,,DDM + Gymnázium Ro Tvs. + vodáci 2. Okresní finále v Poháru Čs. rozhlasu, Tvs. + AŠSK Rokycany 3. Hry III. tisíciletí Otava pro ŠSK okresu Rokycany Tvs. + AŠSK 4. Zlatý list regionální kolo - sroubek Přír. + DDM 5. Sportovní zájezdy na vodu, Otava - Šumava DDM + Gymnázium 6. Okresní kolo Mc. Donald. S. Cup pro ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Cesta pohádkovým lesem Te + střelci 9. Okresní finále v odbíjené ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 10.Závody v paint bollu Te + střelci 11.Počítačová herna pro veřejnost Te 12.Výtvarná soutěž Červen 1.Den dětí Indiánský den, sportovní den v DDM DDM + Přír. 2.Hurá prázdniny akce pro veřejnost a DDM DDM, 3.Výstava pro ZŠ a MŠ, výrobky ZÚ keramiky II pololetí Keramika 4. Sportovní zájezd Jižní Čechy - Rakousko,DDM+ gymnázium Tvs. 5. Okresní finále v atletickém trojboji ZŠ třída Tvs. + AŠSK Rokycany 6. Zakončení školního roku dle ZÚ, DDM DDM 7. Vršíčekman triatlon XII. ročník DDM + Gymnázium Ro 8. Sportovní den pro ZÚ oddělení tělovýchovy Tvs. 9. Hobby výtvarka pro zájemce a členy DDM Keramika 10.Fotbalový turnaj přípravek ročníku Tvs. Červenec srpen Prázdninová činnost dle plánu hlavních prázdnin po jednotlivých oddělení. V rámci Domu dětí a mládeže Rokycany 7-10 táborů a odborných soustředění, 3.-5 příměstských táborů se

10 10 zaměřením na keramiku,turistiku,pc,výtvarné techniky, 10 krátkodobých akcí v rámci oddělení. U některých zájmových útvarů zahájení pravidelné činnosti v měsíci srpnu. Příloha Náborový leták Domu dětí a mládeže na školní rok Rokycany Karel Vodička, ředitel DDM Rokycany

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rokycany Dukelská 195, 337 01 Rokycany Identifikátor školy: 600 028 755 Termín konání

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Středisko: Karlínské Spektrum hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Sportovní 34 Hudební 25 Keramické 27 Taneční 35 Předškoláci 9 Výtvarné 18 Dramatické 12 Vodácké, turistické

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Horní Bečva Minimální preventivní program 2015-2016 Obsah 1. Údaje o škole 2. Cíl programu 3. Zaměření programu 4. Realizace programu 5. Preventivní programy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ 2012 30.9. - 2.10.2011 Úvodní soustředění Talnet 12.9. - 23.12. - Školní kola AO (kategorie C, D, E, F, G, H); kategorie A, B do 15.11. 11 / 2011 - Školní kola Pythagoriády pro 5.-

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 Profilace školy

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017  Profilace školy Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2016/2017 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Výroční zpráva 2013 Kdo jsme: Pionýr je demokratické, dobrovolné samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více