Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany Tel., fax.: E.mail: Zpracoval: ředitel DDM Rokycany Karel Vodička Rokycany 10.října 2012

2 2 Hlavní úkoly pro školní rok Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti,kluby mládeže, mateřský klub,nízko prahové centrum DDM. 4. Prázdninová činnost Domu dětí a mládeže Rokycany, nabídka krátkodobých akcí 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,zš,projekty DDM, Rozvoj osobnostních kompetencí pedagogů v oblasti profesního vzdělávání. Projekty ESF. 7. Spolupráce s odborem školství Plzeňského kraje, města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se střediskem dalšího vzdělávání Plzeň a NiDM Praha, pracoviště Hořovice lektorská práce pracovníků DDM. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada 9. Plán hlavních akcí ve školním roce dle jednotlivých měsíců

3 3 Hlavní úkoly pro školní rok Hlavní úkoly vycházejí z hodnotící zprávy Domu dětí a mládeže Rokycany za rok , z porad externích pracovníků a závěrů pedagogické rady pro mimoškolní zařízení.. Poznatky zhodnocení mimoškolního zařízení a jednotlivých odborných oddělení jsou podkladem pro celoroční plán v roce Hlavní úkol spočívá zajistit s celým pedagogickým kádrem zapojení co nejširšího počtu dětské a mládežnické populace do mimoškolní činnosti. Skloubit veškeré aktivity v jeden ucelený celek, tak aby se stal smysluplným naplňováním volno časových aktivit dětí našeho města, nejbližšího okolí a okresu. Navázat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, občanskými iniciativami a nabídnout možnost spolupráce a využití objektu pro mimoškolní činnost. Dům dětí a mládeže Rokycany splňuje potřeby pro mimoškolní činnost, dává dobré podmínky pro vlastní realizaci nových forem a nápadů. Ve školním roce se zaměřit na metodickou pomoc jednotlivým zájmovým útvarům, zkvalitnit výchovnou práci se zaměřením na předškolní populaci a mládež. Vytvářet podmínky pro oblasti, o které je mezi dětmi a mládeží zájem. Udržet stávající trend počtu zájmových útvarů a počtu členů s možností rozšíření nových útvarů, pro které jsou vytvořeny podmínky. V činnosti se zaměřit především na kvalitu vlastní práce u jednotlivých zájmových útvarů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími zájmových útvarů, pomáhat jim při organizaci vlastních akcí a zvýšit jejich podíl na hlavních akcí Domu dětí a mládeže Rokycany. Výchovně působit na mladou generaci, učit je ke vztahu k společným hodnotám, k přírodě, životnímu prostředí a kamarádství v kolektivu. Zvýšit orientaci na vlastní členy zájmových útvarů, jejichž prostřednictvím se podílet na primární prevenci negativních jevů v dětských a mládežnických kolektivech. Jedná se o tyto jevy ( drogy, šikana v kolektivech, kriminalita dětí a mládeže ). Vyhledávat z řad dětí a mládeže pozdější spolupracovníky v mimoškolní činnosti ( instruktory, vedoucí ). Vychovávat mladou generaci v duchu demokracie a vztahu k české republice, jejím tradicím. Prohlubovat spolupráci s občanskými sdruženími, dětskými a mládežnickými organizacemi.v úzké spolupráci se státními a obecními institucemi zlepšovat ekonomické a materiální podmínky pro vlastní mimoškolní činnost střediska. Vlastním příkladem všech pracovníků být nápomocen při řešení aktuálních problémů v zájmových kolektivech. Svou osobní kvalitní prací ukázat dětem a mládeži možnost smysluplně využívat svůj volný čas, rozvíjet vlastní zájmy a záliby. 1. Zájmová činnost pravidelná, hlavní úkoly pro Dům dětí a mládeže Rokycany a jednotlivá oddělení Oblast pro jednotlivá odborná oddělení. Zde je nutno věnovat maximální pozornost od náboru do zájmových útvarů, po celoroční vlastní pedagogickou a výchovnou práci v úzké návaznosti na stránku ekonomickou. Zvýšit podíl vedoucích oddělení, zájmových útvarů na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. Pravidelně spolupracovat s vedoucími ZÚ, kontrolovat povinnou dokumentaci, účtování akcí, prázdninovou činnost. Vedoucí oddělení provedou hospitaci v ZÚ 1x za čtvrt roku. A to nejen formou kontroly, ale i vlastní metodickou pomocí při činnosti nebo na akcích. Pro jednotlivá odborná oddělení ve školním roce trvá zajištění oddělení s minimálním počtem zájmových útvarů při členech. Každý interní pracovník povede minimálně tři různé zájmové útvary s počtem alespoň 50 členů a celková přímá činnost v týdnu včetně sobot a nedělí neklesne pod 15 hodin. V rámci své odborné kvalifikace si budou všichni pracovníci rozšiřovat svou odbornou způsobilost formou účasti

4 4 na odborných seminářích a školení v rámci školního vzdělávacího programu Domu dětí a mládeže Rokycany. 2. Zájmová činnost příležitostná, hlavní akce ve školním roce Rozšiřující příprava mimoškolní činnosti úzce souvisí s pravidelnou činností. Je součástí vlastní pravidelné práce a výrazně ovlivňuje zájmové kolektivy. Zde záleží především na vedoucích zájmových útvarů do jaké míry dokážou připravit pro zájmové útvary akce o sobotách a nedělích, volných prázdninových dnech, které by rozšířily vlastní pravidelnou činnost. Pro interní pracovníky je povinná organizace minimálně dvou akcí za měsíc a podíl na jedné akci zájmových útvarů na oddělení. Tradiční formy se mohou rozšířit o spolupráci s občanskými sdruženími, navázat na výměnné akce v zahraničí. Středisko v rámci svého plánu zajistí jednu velkou akci za čtvrt roku pro své členy a širokou veřejnost, která by významným způsobem oslovila zájmové útvary. I pro letošní rok trvá úkol zapojit do příležitostné činnosti ve větší míře rodiče a spolupracovníky jednotlivých odborných oddělení a zájmových útvarů. Hlavní akce ve školním roce: Den dětí, Indiánský den,, Hry III. tisíciletí, Den Země, Cena karate, Lidová píseň, Vánoční vystoupení TS, Sportovní turnaje v ledním hokeji, kopané, volejbalu, otevírání vodácké sezóny spojené s čištěním Berounky,Noc s Andersenem,Střelecká soutěž memoriál M.Fořta, keramické a výtvarné dílny, Vánoční a letní výstavy prací zájmových útvarů DDM Rokycany, Světluška, Zajištění a podíl na oslavách města, Zlatý list, Drakiáda, Svícení světlušek, Pohádkový les,strašidelný víkend.masopustní rej, O dudách a dudácích, Hurá prázdniny a další. 3. Spontánní činnost směrem k dětské a mládežnické populaci, k široké veřejnosti Spontánní činnost je nedílnou součástí celoroční práce a napomáhá k vlastní prezentaci činnosti, k podchycení potenciálních zájemců o pravidelnou zájmovou činnost. Na této oblasti se podílí jak interní, tak i externí pracovníci střediska. Akce, které mají již dlouholetou tradici a jsou určeny pro širokou veřejnost výrazně svou kvalitou ovlivňují pohled na středisko centra volného času. Veškeré akce spontánní činnosti směrem k dětské populaci v letošním roce ve větší míře zaměřit na předškolní a mládežnickou skupinu. Cílem akcí je nejen vlastní průběh, ale i následná prezentace v tisku, vyhodnocení kladů a záporů pro další činnost. Zkvalitnit práci v klubu mládeže a využití herny pro spontánní činnost.pokračovat v mateřském klubu pro děti od 1 roku.zajistit maximální využití venkovního hřiště a prolézaček. 4. Prázdninová činnost střediska volného času Pro většinu zájmových útvarů je prázdninová činnost vyvrcholením celoroční práce. Velmi kvalitní práce o hlavních prázdninách již nekontrastuje u některých oddělení s prázdninovou činností v době jarních a vánočních prázdnin. Příkladem zůstávají oddělení přírodovědy, estetiky, společensko vědní a tělovýchovy.u ostatních je nutno zvýšit zájem a připravit prázdninovou činnost i na tyto volné školní dny. Udržet stávající počet akcí, táborů, soustředění na jednotlivých oddělení, popřípadě zvýšit. Zde je nutno v možnostech jednotlivých vedoucích zvážit vlastní přínos pro uvedenou prázdninovou činnost. Výrazný podíl zde by měli sehrát vedoucí oddělení při vlastním zajištění prázdninové činnosti, podílu na organizaci a poté i vyúčtování. Pro letošní školní rok, je opět velmi aktuální potřeba zajištění příměstských táborů. Prázdniny ukázaly velký zájem veřejnosti, a proto je nutno tento trend udržet a novými formami zkvalitnit a zvýšit nabídku. Úkol pro interní pracovníky

5 5 zapojit co nejširší počet členů zájmových útvarů spolu s vedoucími. Pro školní rok se počítá s uskutečněním 2-3 zimních táborů a deseti letních prázdninových a příměstských táborů během hlavních prázdnin. Povinnosti každého pracovníka je zajistit letní činnost v rozsahu 2 táborů v délce delší 5 dnů pro členy svého oddělení, 1 2 krátkodobé akce a výrazně se podílet na organizaci, průběhu a vyúčtování akcí na svém oddělení. V rámci možností spolupracovat s občanskými sdruženími, metodicky napomáhat při prázdninové činnosti na jiných oddělení. Zajistit vlastní pomoc při průběhu a organizaci příměstských táborů.nově organizovat příměstský tábor o jarních prázdninách. 5. Okresní soutěže a olympiády pro základní školy, střední školy Jako v minulých letech se středisko stane ve spolupráce s odborem školství plzeňského kraje hlavním organizátorem všech okresních soutěží a olympiád. Pracovníci ve svých plánech se zaměří na vlastní přípravu soutěží, vyhodnocení a propagaci. Uvedené akce patří mezi hlavní články výchovy dětí a mládeže na školách a napomáhají při vyhledávání talentů s možností zapojení do rozšiřující přípravy vrámci mimoškolních aktivit ZUŠ a střediska. Při organizování soutěží neopomenout spolupráci s metodiky, odborem školství plzeňského kraje, AŠSK, dalšími institucemi. Vzájemně si napomáhat při organizaci soutěží. Spolupráce občanskými sdruženími: AŠSK Rokycany okresní rada, Folklorní sdružení tanečního souboru, ČSOP Kulíšek, městský úřad Rokycany. Dle celoročního plánu zajistit účast na všech akcí regionálního charakteru. Výrazně zvýšit propagaci na školách a v místním tisku. Zapojit do soutěží a vlastní organizaci interní a externí pracovníky. 6. Metodická práce a pomoc směrem k zájmovým útvarům,projekty Jeden z hlavních úkolů pro interní pracovníky a vedení střediska směrem k zájmovým útvarům. Zkvalitnit vzájemnou informovanost, spolupráci na akcích, vytvářet lepší ekonomické podmínky pro činnost. Nabídnout vedoucím možnost sebevzdělávání, podíl na hlavních akcí střediska. Pravidelně 1 x za dva měsíce svolávat porady externích a dobrovolných pracovníků na svém oddělení. Vedoucí oddělení navštíví 1 x za měsíc každý zájmový útvar.zapojit se do nových projektů Plzeňského kraje a ESF. Porady pracovníků střediska 1x za měsíc dle celoročního plánu porad. Porady externích pracovníků, pedagogické rady 3 x do roka. (září,listopad, březen ). Všichni interní pracovníci zvýší svůj podíl na akcích oddělení, které pořádají jednotlivé zájmové útvary. Pedagogická 2 x do roka. 7. Spolupráce s oborem školství Plzeňského kraje a města Rokycany, se státními a obecními institucemi, občanskými sdruženími,spolupráce se středisky centra dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a NiDM Praha pracoviště Hořovice. Spolupráce je nedílnou součástí vlastní práce nejen vedení střediska, ale i všech interních pracovníků. Využít spolupráce a pomoci při zajištění vlastního chodu střediska, jednotlivých zájmových útvarů, akcí. V úzké spolupráci zlepšovat materiální podmínky střediska. Danou

6 6 spolupráci s jednotlivými institucemi rozvíjet formou vzájemné pomoci pro další zkvalitnění mimoškolní činnosti dětí a mládeže a občanů našeho města. Jako v minulých letech se zapojit do Projektu prevence kriminality města Rokycany.Úzká lektorská spolupráce se středisky dalšího vzdělávání pedagogů Plzeň a Hořovice na kursech doškolení v oblasti sportu a vodní turistiky.období květen, červen a srpen na řekách Otava, Vltava a Salza.V rámci projektu ESF zapojení co nejširšího spektra interních pracovníků Domu dětí a mládeže Rokycany do lektorské práce. 8. Porady interních a externích pracovníků, pedagogická rada Dle celoročního plánu porad v jednotlivých oblastech a úkolech, který byl schválen na zahajovací poradě dne 5.září Zároveň byla ustavena pedagogická rada, jako poradní sbor střediska ve školním roce. Pedagogická rada Karel Vodička Dana Bernasová Tereza Černá Daniel Šatra Michal Štědrý Marie Moulisová Václav Vaník Martin Krajči Jaroslav Svoboda Klement Kanaloš Jana Fruhaufová David Rychlý Monika Kotvová ředitel DDM, vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu zástupce ředitele, hlavní ekonom vedoucí oddělení estetiky, keramiky vedoucí oddělení přírodovědy, ČSOP Kulíšek vedoucí oddělení techniky vedoucí oddělení taneční a společensko vědní vedoucí ZÚ karate vedoucí ZÚ LH, vedoucí ZÚ Brontosaurus vedoucí ZÚ kopaná vedoucí ZÚ Sluníčko vedoucí ZÚ PC vedoucí ZÚ keramiky Pedagogická rada se bude scházet 2 x do roka nebo dle potřeby.v listopadu se zaměřením na hodnocení ekonomické situace v DDM a přípravu letní činnosti.součástí pedagogické rady bude i hodnocení školního vzdělávacího programu DDM Rokycany. Navíc se uskuteční dvě pedagogické rady tématicky zaměřené / bezpečnost na sportovních akcí / na vodní turistiku,cykloturistiku, lyžování v měsících únoru a červnu. Listopad: Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání, hodnocení letní činnosti, pedagogická činnost v zájmových útvarech, celoroční plán střediska. Ekonomická situace, opatření. Duben : Hlavní akce Domu dětí a mládeže Rokycany, příprava letní činnosti, nabídka nových aktivit na školní rok , Plnění rozpočtu. Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve školním roce, opatření směrem k odborným oddělením a zájmovým útvarům.. Porada externích pracovníků 2 x ročně - Zahájení školního roku, hlavní činnosti v DDM. - Hlavní akce pro zájmové útvary, celoroční plán, finanční situace - Spolupráce s občanskými sdruženími, soutěže, letní a prázdninová činnost - Pomoc ze strany vedení DDM a interních pracovníků

7 7 9. Plán hlavních akcí ve školním roce Září 1. Okresní finále atletický čtyřboj ZŠ a SŠ Tvs., AŠSK Rokycany 2. Setkání Pod Rokycanskou věží vystoupení TS,turnaj kopaná Ts + spol. vědy 3. Zavírání vodácké sezóny, splutí řeky a úklid Berounky Tvs. 4. Soutěž v PC pro ZÚ a zájemce Tech. 5. Counter strike a Warcraft pro veřejnost Tech. 6. Den otevřených dveří v objektu DDM a nábor do ZÚ DDM 7. Podzimní keramika, Est,keramika 8. Hobby výtvarka v DDM, keramika 9.VII.ročník turnaje o Pohár starosty města Rokycany FK Tvs./ srpen / 10.Světluška pro ZŠ Spol. vědy Říjen 1. Podzimní prázdniny, spontánní činnost, akce pro veřejnost DDM, keramika, TE 2. Besedy k letní činnosti, Portugalsko, Turecko letní tábory. Tvs., Přír. 3. Vystoupení tanečních souborů pro veřejnost, vítání občánků Ts. 4..Turnaj J.Masopusta,kopaná střední školy Tvs. AŠSK Rokycany 5. Eskymácké obraty a výcvik v bazénu Tvs. 6. Okresní finále v házené, hoši,dívky ZŠ,horská kola Tvs., AŠSK 7.Týden knihoven, spolupráce na akcích pro ZÚ DDM Es. 8.Netradiční výtvarné techniky, smalt v peci Es.keramika 9.Dopoledne s PC počítačová učebna TE 10,Drakiáda,Hallowean Přír., Spol. vědy 11.Podzimní prázdniny Český ráj Přír. Listopad 1. Strašidelná noc 2. Eskymácké obraty a bazén pro DDM Rokycany Tvs. 3. Soutěž v PC pro ZÚ a veřejnost TE. 4. Okresní finále ve florbale ZŠ,hoši,dívky Tvs + AŠSK Rokycany 5. Podzimní ateliér - keramika keramika 7. Memoriál M. Fořta IX. ročník ve střelbě ze vzduchovky TE. 8. Geovýlet Společenské vědy 9. Věda pro družiny ZŠ Rokycany Společenské vědy 10.Kohout Cup- fotbalový turnaj ZÚ kopaná Tvs. 11.Zimní soutěže na stadionu, bruslení Tvs. Prosinec 1. Vánoční výstava ZÚ keramiky,estetiky,keramika 2. Vánoční turnaje v LH, kopané Tvs. 3. Vánoční soutěž plastikových modelářů Přír. 4. Vánoční soutěž v šachu pro ZŠ Tvs.TE 5. Vánoční stromek pro zvířata Přír. 6.Hobby výtvarka,vánoční přání keramika

8 8 7.Geovýlet pro ZÚ DDM Spol. vědy 8. Beseda s L.Uzlem exotika v DDM pro ZÚ Přír. 9. Mikulášská besídka Ts + spol. vědy 10.Vánoční výprava oddělení přírodovědy Přír. 11. XVIII. ročník Velké ceny Karate DDM 12.Okresní finále v košíkové ZŠ hoši,dívky Tvs. + AŠSK Rokycany 13.Koleda, koleda vánoční vystoupení tan. Souborů Ts + Spol.vědy 14.Aguapalace výlet Leden 1. Sportovní lyžařský zájezd Brdy, běžky Tvs. 2. Staročeský bál TS Ts. 3. Soutěž na PC- ZÚ a veřejnost Tech. 4. Region florbal ZŠ, okres SŠ Tvs.+ AŠSK Rokycany 5. Soutěže a okresní předmětové olympiády Est,Ts 6. Filmový klub PC Tech. 7.Žďárský běh závody na běžkách pro ZŠ Tvs. 8.Korálkování netradiční výtvarné techniky 9.Počítačová herna pro zájemce Tech. 10.Zájezd do divadla Praha Únor 1. Sportovní turnaj v kopané Kohout Cup pro přípravku Tvs.. 2. Masopustní karneval TS Ts. 3. Okresní soutěže a olympiády, Přír. 4. Závody přes PC, stolní hry, člověče nezlob se Te 5. Veselé kuchtění keramika 6. Sportovní turnaje v LH, odbíjené Tvs. 6. O dudách a dudácích Ts 7.Lyže Krušné hory Pernink, zimní akce Tvs. + Tech. + Př. 8.Den s PC Warcraft + counter strike Tech. 9.Vodácká beseda pro zájemce - řeky Evropy Tvs. 10.Okresní kolo v košíkové SŠ Tvs.; AŠSK Rokycany 11.Turnaj v deskových hrách Březen 1. Lidová píseň TS Ts. 2. Muzejní noc pro členy ZÚ DDM / Andersen / 3. Příměstský tábor pro DDM Spol. vědy 4. Okresní předmětové olympiády a soutěže, Ts. 5. Závěrečné turnaje ZÚ LH Tvs. + LH 6. Digitální fotografie-výstava Tech.Př. 7 Sport pro všechny akce pro ZÚ DDM Tvs. 8. Keramika, netradiční techniky Keramika 9. Soutěž v PC pro veřejnost, programování Te

9 9 10.Velikonoční tvoření Duben 1. Otevírání vodácké sezóny, čištění Berounky Tvs. 2. Den Země Přír.+ DDM 3. Okresní finále ve vybíjené a přespolním běhu ZŠ a SŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 4. Biologická olympiáda kat.c-d Přír. 5. Soutěže v PC ZÚ a zájemci Tech. 6. Zájezd do ZOO Hluboká pro členy ZÚ DDM, 7. Okresní kolo v malé kopané ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Velikonoční výprava ZÚ Brontosaurus Přír. 9..Splutí Padrťského potoka a eskymáci v bazénu Ro Tvs. 10.Jarní střelecký turnaj ze vzduchovky, cena karate Te 11.Cesta za pokladem Spol. vědy Květen 1. Řeky Šumavy,,DDM + Gymnázium Ro Tvs. + vodáci 2. Okresní finále v Poháru Čs. rozhlasu, Tvs. + AŠSK Rokycany 3. Hry III. tisíciletí Otava pro ŠSK okresu Rokycany Tvs. + AŠSK 4. Zlatý list regionální kolo - sroubek Přír. + DDM 5. Sportovní zájezdy na vodu, Otava - Šumava DDM + Gymnázium 6. Okresní kolo Mc. Donald. S. Cup pro ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 8. Cesta pohádkovým lesem Te + střelci 9. Okresní finále v odbíjené ZŠ Tvs. + AŠSK Rokycany 10.Závody v paint bollu Te + střelci 11.Počítačová herna pro veřejnost Te 12.Výtvarná soutěž Červen 1.Den dětí Indiánský den, sportovní den v DDM DDM + Přír. 2.Hurá prázdniny akce pro veřejnost a DDM DDM, 3.Výstava pro ZŠ a MŠ, výrobky ZÚ keramiky II pololetí Keramika 4. Sportovní zájezd Jižní Čechy - Rakousko,DDM+ gymnázium Tvs. 5. Okresní finále v atletickém trojboji ZŠ třída Tvs. + AŠSK Rokycany 6. Zakončení školního roku dle ZÚ, DDM DDM 7. Vršíčekman triatlon XII. ročník DDM + Gymnázium Ro 8. Sportovní den pro ZÚ oddělení tělovýchovy Tvs. 9. Hobby výtvarka pro zájemce a členy DDM Keramika 10.Fotbalový turnaj přípravek ročníku Tvs. Červenec srpen Prázdninová činnost dle plánu hlavních prázdnin po jednotlivých oddělení. V rámci Domu dětí a mládeže Rokycany 7-10 táborů a odborných soustředění, 3.-5 příměstských táborů se

10 10 zaměřením na keramiku,turistiku,pc,výtvarné techniky, 10 krátkodobých akcí v rámci oddělení. U některých zájmových útvarů zahájení pravidelné činnosti v měsíci srpnu. Příloha Náborový leták Domu dětí a mládeže na školní rok Rokycany Karel Vodička, ředitel DDM Rokycany

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Výroční zpráva O činnosti a hospodaření DDM Méďa Krnov za rok 2004 dle Zásad Moravskoslezského kraje, rada kraje, část 6., článek 17 V Krnově 18.02.2005 Schváleno

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín

Zápis. ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín Zápis ze 6. schůze komise tělovýchovy a sportu, konané dne 1.6. 2015 v SOŠ informatiky a spojů Kolín Přítomni: MUDr. Balík, p. Čejka, p. Čtvrtečka, Mgr. Herčík, p. Holoubek, p. Sarauer, p. Smejkal, p.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2013-14 Hodnotící zpráva DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové školní rok 2013-14 Hodnotící zprávu předkládá SVČ: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241/1 500 03 IČ: 61222275

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013. Stříbrný rybník

Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013. Stříbrný rybník Seminář předsedů OR/KR AŠSK ČR 2012/2013 Stříbrný rybník Úvod Volby OR/KR 1. Vyplněné formuláře odeslat do 14.12.2012 2. Pověření předsedům na další období bude odesláno v lednu 2013 3. Při změně předsedy

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více