Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých politikù nìkterých stran. Myslím, že jsme již po tolika svobodných volbách vyspìli do té míry, že se nenecháme ovlivnit záplavou billboardù a velkoplošných reklam, ale jsme schopni hodnotit èiny politikù i stran. A mnozí a mnohé již mìli možnost dokázat, co dovedou. Teï, když to píši, jsou v televizi veèerní zprávy. Pan Zahradil zdùvodòuje neúspìch ODS ve volbách chybami ve volební kampani a úspìch ÈSSD kvalitnìjší volební kampaní. S údivem sleduji argumentaci a docházím k závìru, že buï jsem blázen já, anebo pan Zahradil. Já jsem pøesvìdèen, že volièi jsou myslící lidé a nenechají se zblbnout (promiòte) reklamní kampaní, ale že hodnotí, jak která strana prospívala spoleènosti a jak ona i její politici plnili svoje sliby. Vrcholem arogance pro mne byla odpovìï pana Klause na pøímý dotaz novináøe z tiskovky ODS, zda vyvodí osobní dùsledky z neúspìchu ODS ve volbách, jak sliboval. Odpovìdìl otázkou, zda tazatel volil ODS. Pokud ne, nemá dùvod mu odpovídat. Není co dodat. Ostatnì nemusíme chodit daleko. Všichni si pamatujeme, jak dopadli obèané Èakovic, když chtìli být zaèlenìni do našeho správního obvodu. Mocenským rozhodováním ODS byli pøièlenìni ke Kbelùm. Tam je také stejnì jako v Èakovicích radnice ODS. Pøitom správní èlenìní by mìla být záležitost na desítky let a která strana je teï na které radnici by nemìlo vùbec hrát roli. Mìlo by se jednat v souladu s pøáním obèanù a ne podle vùle politických stran ve snaze vládnout a ovládat. Je tøeba rozeznat, kdo usiluje o teplé místeèko, které mu zajistí klid, moc a pøíjmy a kdo chce v zájmu obèanù obhajovat jejich potøeby a již prokázal, že k tomu má pøedpoklady. Ve volebních kampaních mi vadí mnoho slov, mnoho slibù, velká snaha nalákat volièe a množství vynaložených penìz. Naštìstí již není volební úspìch pøímo závislý na množství vynaložených penìz, volièi již skuteènì zaèínají hledìt na skutky a èiny. Jsem pøesvìdèen, že volební kampaò zaèíná prvním dnem zvolení do funkce a spoèívá v nároèné práci. Preference stran nemohou být cílem, ale výsledkem realizace jejich programù. Obèané, kteøí k volbám pøišli, si uvìdomili, že volby jim umožòují vystavit politikùm i stranám úèet za jejich užiteènost. Výsledky voleb ukázaly, že volili moudøe a vìøím, že stejnì tak moudøe budou volit v komunálních i senátních volbách (kde i já se budu ucházet o jejich podporu). Pražských zastupitelù bude více. Rozhodlo o tom pražské zastupitelstvo hlasy ODS, ÈSSD a KSÈM. Proti byla vìtšina Unie svobody a nìkteøí lidovci. Ze souèasných 55 se zvýší poèet zastupitelù na 70. Bude se volit v pìti volebních obvodech. V každém mùže uspìt 14 kandidátù. Poèet zastupitelù se tak dostává na horní hranici, kterou umožòuje zákon o hl. m. Praze. Mìl by se tím vyøešit mimo jiné problém nedostatku lidí pro práci v komisích a výborech, které posuzují a pøedkládají dokumenty k rozhodnutí radním a zastupitelstvu. V roce 1998 byla metropole rozdìlena na deset volebních obvodù. Nástavba na budovì ZŠ Rychnovská v ul. Tøinecké 350. Dne jsem pøedložil radì MÈ k projednání studii nástavby umožòující funkci tìlocvièny se zázemím. Vznikly by tak prostory pro hlavní a malou tìlocviènu, dvì hygienická zázemí, šatny pro chlapce a dívky, místnost pro náøadí, pracovnu a doplòující obslužné prostory. Odhad celkových nákladù stavby èiní cca 12,5 mil. Kè. Rada MÈ vyjádøila souhlas se zahájením pøedprojektové pøípravy nástavby. V souèasné dobì chodí dìti ze ZŠ Rychnovská cvièit do tìlocvièny, která byla správcem konkurzní podstaty Letov prodána. Nemùžeme spoléhat na budoucí dohodu. Závìreèný úèet MÈ Praha Letòany za rok Rozpoèet na rok 2001 byl schválen s pøíjmy ve výši tis. Kè a výdaji ve výši tis. Kè. Financování rozdílu bylo schváleno z fondu rozvoje a rezerv ve výši tis. Kè. Jsem rád, že mohu konstatovat, že plnìní rozpoètu za rok 2001 skonèilo pøebytkem ve výši ,- Kè. Pøíjmy èinily ,- Kè a výdaje ,- Kè. Pøebytku bylo dosaženo úsporou výdajù MÈ. Stalo se tak v dobì, kdy stav veøejných financí všeobecnì není nejlepší a zvìtšuje se zadluženost obcí. Staèí se podívat do zadluženého mìsta Rokytnice nad Jizerou, které jako první mìsto zkrachovalo. Majetek prodali v dražbì V roce 2001 jsme vydali na nástavby na obecních domech v ul. Rokycanská celkem 3,4 mil. Kè, na nástavbu budovy radnice a pošty 10 mil. Kè (z celkových nákladù 45 mil. Kè, po dokonèení zde bude mít sídlo i Policie ÈR a Mìstská policie hl. m. Prahy), na provoz a údržbu MŠ Pøíborská 1,4 mil. Kè, na rekonstrukce a opravy základních škol celkem 6,7 mil. Kè, na kulturu 525 tis. Kè, na tìlovýchovnou èinnost 1,4 mil. Kè, na péèi o vzhled obce a veøejnou zeleò 5,2 mil. Kè, na protidrogovou prevenci 51 tis. Kè. Zájemci mohou další informace najít na webových stránkách MÈ. Rada MÈ na svém jednání dne doporuèila zastupitelstvu MÈ na základì zprávy auditora schválit závìreèný úèet MÈ za rok 2001 bez výhrad. Prodej obecních bytù a nástavby. V roce 2001 bylo prodáno celkem 308 bytových jednotek za celkovou èástku 86,7 mil. Kè (vèetnì splátek). Èást tìchto penìz pùjde do oprav a rekonstrukcí obecních domù. Za stejné období bylo postaveno celkem 13 bytù v nástavbách na obecních domech, ale soukromými investory do osobního vlastnictví. Vydávání Letòanských listù. Od kvìtna 2002 vychází LL v nové zajímavìjší podobì. Objevily se však výhrady ke kvalitì papíru. Proto jsme se dohodli s vydavatelem Ing. M. Chlupem (firma MCH-TECH), že od pøíštího èísla budou LL tištìny na køídovém papíøe, jak tomu bylo pøed rozšíøením zpravodaje. Zmínìná úprava nebude mít vliv na cenu nákladu pro MÈ. K letòanskému sportu. Blahopøeji ZŠ Rychnovská, která opìt vybojovala pohár starosty v Cyklistických závodech, ZŠ Fryèovická k vítìzství v 8. roè. Poháru letòanských škol a vítìzùm 2. roè. Tenisového turnaje letòanských ZŠ (žáci ZŠ a Letòanské tenisové školy). Všem dìkuji za úèast. Pøeji dìtem a mládeži pìkné prázdniny se zajímavými zážitky a nám dospìlým klidnou a vydaøenou dovolenou. A vùbec pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý

2 7. schùze dne Schválila: q zmìnu Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 Letòany. Jde napø. o èl. 3, odst. 2 nové znìní: Rozhodnutí o vyøazení bude obèanovi oznámeno písemnì. V oznámení musí být uveden dùvod, pro který byl žadatel vyøazen. Novì se vkládá do èl. 2 odst. 8 v tomto znìní: Èlenem domácnosti pro potøeby tìchto pravidel se rozumí každá osoba, která s žadatelem žije v jednom bytì. Podrobnìjší informace je na webových stránkách MÈ. q konání 8. roèníku sportovních soutìží u pøíležitosti Dne dìtí o Pohár letòanských škol dne a úhradu nákladù ve výši 7,5 tis. Kè, q poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 5 000,- Kè ZŠ Rychnovská na pronájem Kongresového sálu v hotelu DUO na Proseku pro konání 5. školního plesu pro vycházející žáky z 9. tøíd dne Souhlasila: q s poskytnutím finanèního pøíspìvku ve výši 5 000,- Kè na provoz Ústavu sociální péèe Lochovice, v nìmž je umístìn jeden letòanský obèan, q s poskytnutím finanèního pøíspìvku na rekondièní pobyt pro letòanské diabetiky ve Zderazu u Skutèe ve dnech ve výši 1 000,- Kè na osobu, q s návrhem vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mìní vyhláška hl. m. Prahy è. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy oblast ovzduší, q s prodejem bytu v Rokycanské 247 a bytu v Havíøovské 422 na základì výbìrového øízení na prodej obecního bytu, q s pronájmem uvolnìného bytu v Rýmaøovské 475 s podmínkou pøevzetí zbylého dluhu ve výši ,- Kè na dobu urèitou 10 let. Povìøila: q zástupce starosty V. Polenu zpracováním podmínek pro výbìr investora výstavby polyfunkèního domu s garážovým stáním a jejich zveøejnìním formou výzvy na úøední desce. Budou osloveni všichni zájemci, kteøí se ucházeli o výstavbu garážových domù. Nabídky investorù projedná zastupitelstvo MÈ dne Stanovila: q v souladu s výmìrem MF ÈR maximální výši základního mìsíèního nájemného v obecních bytech ve vlastnictví MÈ Praha 18 s platností od , která èiní: u I. kategorie 37,06 Kè/m 2 u II. kategorie 27,78 Kè/m 2 u III. kategorie 21,60 Kè/m 2 u IV. kategorie 15,44 Kè/m 2 Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit závìreèný úèet MÈ za rok 2001 bez výhrad. Vzala na vìdomí: q informaci o zmìnách tras a provozních parametrù linek Pražské integrované dopravy (PID). Ve dnech a se uskuteènilo jednání mezi organizací ROPID, zástupci MÈ a Úøadu MÈ Èakovice a zástupci MÈ a Úøadu MÈ Praha 18 v sídle firmy ROPID. Byly projednávány rùzné návrhy zmìn, které by byly pøijatelné pro obì MÈ, avšak k dohodì o navrácení provozu autobusù PID do pùvodního stavu nedošlo. V souèasné dobì se již nedá pøedpokládat, že by ROPID na tuto zmìnu pøistoupil. q informaci o investièním zámìru na výstavbu tenisového areálu, q informaci o stavbì mimoúrovòové køižovatky Beranových Výstavištì napojení komunikace Tupolevova. Zmìna dopravních opatøení MHD bude probíhat v termínu od nejpozdìji do Harmonogram prací je nyní zpracováván a bìhem 14 dnù bude pøedložen radì MÈ. O dalším prùbìhu stavby a následných dopravních opatøeních budou obèané prùbìžnì a vèas informováni. q informaci o spoleèenských, kulturních a sportovních akcích MÈ od ledna Jak je to s nástavbami bytových panelových domù v Letòanech Formou otázek a odpovìdí reagujeme na èetné dotazy obèanù. Co se pøipravuje? Na základì podkladù pro regeneraci sídlištì Letòany, zpracovaných Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, vznikl stavební zámìr, jehož prvotním zájmem byly nástavby panelových bytových domù a následnì byl rozšíøen o výstavbu garážového domu. V souèasné dobì probíhá projektová pøíprava nástaveb na panelové domy v severní oblasti sídlištì Letòany. Øešené území leží mezi ulicemi Veselskou, Tupolevovou, Ivanèickou, Janèovou a Místeckou. Kdo je vlastníkem bytových domù a èásti sídlištì? Pùvodnì byly v majetku Daewoo. Nyní je vlastníkem spoleènost BPT Prague, a.s., (dceøiná spoleènost Czech Property Investments, a.s.) Kdo provádí správu tìchto domù, ploch, komunikací atd.? Správu provádí od ledna 2002 spoleènost Czech Property Investments, a.s. Jakou funkci zde plní SATPO, s.r.o.? V roce 2001 se firma zabývala zprostøedkováním prodeje sídlištì, pøevzetím a optimalizací správy majetku, zajištìním pronájmù a ekonomické rentability sídlištì, zajiš ovala development celého projektu. Po dokonèení tìchto prací pøedala kompletní balík do správy vlastníka. Od ledna 2002 zajiš uje konzultaèní èinnost, development støešních nástaveb a zprostøedkování prodeje nìkterých komerèních budov. Co se zde pøipravuje? V první fázi je to výstavba 107 støešních bytù a garážového domu (urèeno k pronájmu) období , v druhé fázi pak výstavba dalších cca 250 støešních bytù. Kterých domù a ploch se tento zámìr dotýká? Jedná se o pìt blokù domù v ulici Malkovského s è. p. 583, 584, 585, 586, è. p. 588, 589, 590, è. p. 592, 593, 594, 595, è. p. 596, 597, 598, è. p. 599, 600, 601, dále jde o blok v ulici Ivanèická s è. p. 580, 581, 582 a blok v ulici Janèova s è. p. 567, 568 a 569. Kolik nových a jakých bytù vznikne? Je navrhováno 107 nových bytù v širokém spektru velikostí podlažních ploch od 50 m 2 do 100 m 2 o složení místností: garsoniéry, 2 + kk, mezonetové 3 + kk a 4 + kk. Jak se budou stavìt? Stavby jednotlivých nástaveb bytových domù budou probíhat postupnì po blocích. Pøi stavbì nástaveb budou zachovány hydroizolaèní vlastnosti stávajících støech, nedojde k ohrožení spodního stávajícího bytu napø. vyplavením apod. Po vytvoøení nových støešních rovin dojde k propojení na stávající schodištì. Pøi stavbì budou postupnì zabírány èásti pozemkù u štítových zdí pro zaøízení staveništì. Hlavní stavební dvùr pro celou stavbu bude zøízen na ohrazeném pozemku bývalého parkovištì. Jak bude stavba negativnì ovlivòovat okolí? Je samozøejmé, že stavba bude ovlivòovat okolí i v negativním smyslu. V projektové pøípravì je navržena výstavba tak, aby byl co nejmenší dopad na okolí po dobu výstavby. Jsou navrženy takové stavební práce, aby docházelo k co nejmenší prašnosti a hluènosti pøi demontáži stavebních konstrukcí a výstavbì nových. Veškerá stavební doprava a èinnost se bude odehrávat v denní dobì na severní stranì objektù, vertikální doprava je situována do štítù, aby nedošlo k zaclonìní oken a tím sice k doèasnému, ale pøesto nepøíjemnému omezení obyvatel stávajících bytù. Nebude tak dotèena klidová èást vnitrobloku. Stavba garážového domu na stávajícím parkovišti u ulice Malkovského bude provedena s minimálním možným zásahem do zelenì za protihlukovou bariérou. Nedojde k redukci porostù. Jak budou øešena nová parkovací místa? Nová parkovací stání jsou navržena v garážovém domì, což bude samostatnì stojící

3 dvoupodlažní novostavba v místì stávajícího parkovištì. Navržená kapacita nového parkovacího domu je 317 osobních vozidel. Provoznì je rozèlenìn do dvou èástí pøízemí a patro. V pøízemí vznikají krytá parkovací stání o poètu 153 míst s centrálním vjezdem naproti obslužné komunikaci k objektùm vnitrobloku, z toho jsou 4 stání navržena pro invalidy. U vjezdu do pøízemní èásti je umístìna centrální ostraha parkovacího domu. Na støeše vznikají parkovací stání odkrytá o poètu 164 míst a jsou pøístupná pomocí dvou nájezdových ramp na západní a východní stranì. Jaký bude dopad na životní prostøedí? Stavba garážového domu byla posuzována podle 7 zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí). Pro dokumentaci ke zjiš ovacímu øízení podle tohoto zákona byla zpracována hluková a akustická studie se závìrem, že tato stavba a provoz s ní související nebude zdrojem negativních vlivù na životní prostøedí a nikde nepøispìje k pøekroèení hygienických limitù vlivù na životní prostøedí. Stávající keøovitý porost svahu v místì záboru bude pøesazen do míst podél chodníku u komunikace Malkovského a dojde tím k doplnìní stávající zelenì v blízkosti stávajících objektù. Stavba a provoz nástaveb nebude zdrojem významných negativních vlivù na životní prostøedí. Zábory pro zaøízení staveništì u štítù panelových domù budou po dokonèení stavby rekultivovány a v místech k tomu vhodných budou doplnìny støední zelení. Jaký bude pøínos pro letòanské obyvatele? Vytvoøení lepšího životního prostøedí díky regeneraci prostoru k bydlení a žití. Je navržena koncepce nového kultivovanìjšího výrazu stávajících bytových panelových domù. Pøi stavbì nástaveb panelových domù dojde k regeneraci panelových objektù. Budou vytvoøeny nové støešní roviny a v dùsledku toho bude odstranìna poruchovost stávajících plochých støech a zlepší se tepelnì izolaèní podmínky v podstøešních bytech. Tím dojde ke snížení nákladù na vytápìní tìchto bytù. Fasády objektù budou rekonstruovány a barevnì sjednoceny s nástavbami. Stávající výtahy budou rekonstruovány a pøizpùsobeny novým požárním požadavkùm. V domech s è. p budou instalovány nové hydraulické výtahy. Tìmito zásahy dojde ke zvýšení bezpeènosti a snížení poruchovosti výtahù. Výstavbou garážového domu vznikne 153 krytých hlídaných parkovacích stání v pøízemí (v této lokalitì sídlištì se žádné kryté stání nenalézá) a 164 hlídaných stání na støeše. Díky stavbì garážového domu bude odstranìno stávající nevzhledné parkovištì. Garážový dùm je odsazen od komunikace Malkovského a v tomto prostoru vzniká pás vhodný pro rùst nízké zelenì. Zvýšením mocnosti pùdy dojde ke zlepšení vegetaèních podmínek. Jižní stìna objektu bude osazena trelážemi urèenými pro prorùstání zelení. Støechu garážového domu bude lemovat zeleò vysázená v kontejnerech. V zálivech u nájezdových ramp je navržen prostor pro rùst stromù. V jaké fázi je pøíprava? V souèasné dobì je zpracovaná dokumentace k územnímu øízení a probíhá proces posuzování stavebního zámìru, aby byl v souladu s vyjádøeními dotèených organizací stavebního øízení. Po vydání územního rozhodnutí bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a nato bude navazovat žádost o vydání stavebního povolení na nástavby jednotlivých panelových domù a novostavbu garážového domu. Kdy výstavba zaène a kdy skonèí? K zahájení stavby dojde ve III. ètvrtletí roku Dokonèení celého stavebního zámìru se pøedpokládá na konec roku Vzhledem k danému prostoru pro tento èlánek zùstalo zøejmì mnoho dotazù nezodpovìzeno. Proto pro všechny, kteøí se chtìjí dozvìdìt více, èi zodpovìdìt další dotazy, je pøipraveno setkání obèanù s pøedstaviteli této akce - zástupci majitele bytových domù, projektantem a zástupci mìstské èásti dne od hod v klubovém domì AVION. Všechny zájemce zveme na toto setkání. A U T O Š K O L A Babèák Výcvik skupiny B (os. auto), kondièní jízdy, školení øidièù, vše na vozech Škoda - Felicia, Ford - Escort Úøední hod.: Po - ÈT hod Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V kvìtnu oslavili 75 let Jitka Ba ková Ladislav Hlaváè Ing. František Kukla 80 let Miloslava Blabolová Palmira Cappellarová Vladimír Vrba Marta Zemanová 90 let Blažena Živná 91 let Božena Satýnková 92 let Marie Taclíková 95 let Božena Hrdinková Vážení ètenáøi, toto èíslo dostanete do rukou pøed prázdninami. Pøejeme všem bez ohledu na to, zda stráví dovolenou na chalupì, na cestách po naší krásné vlasti, nebo vyjedou k moøi èi do exotických krajù, aby se jim dovolená a dìtem prázdniny vydaøily a poèasí všem pøálo. Tìšíme se na shledanou v záøí. Vaše redakèní rada Adresa: Tupolevova 516, Praha - Letòany Tel.: , 0603/ Privat: U Sluncové 606/3, Praha 8 Tel./zázn.:

4 Nabídka aktivit pro dìti o prázdninách Na dìti èekají o letních prázdninách pro využití volného èasu rùzné zajímavé akce a pøímìstské tábory. Nabídka aktivit zahrnuje nejen výlety, ale napø. i práci s internetem èi výtvarné kurzy. Informujte se v domech dìtí: DDM hl. m. Prahy, tel Stanice pøírodovìdcù, Drtinova 1a, Praha 5, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 2, Na Smetance 1, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 3, Na Balkánì 100, tel HOBBY Centrum Praha 4, Bartákova 1200/37, tel Internetstudio, Viktorinova 8, Praha 4, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 5, Štefánikova 11, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 6, U Borovièek 1, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 7, Šimáèkova 16, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 8, Pøemyšlenská 1102, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 9, Mìšická 720, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 9, Ratiboøická 30, tel Dùm UM Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 11, Šalounova 2024, tel Dùm dìtí a mládeže Praha 13, Bronzová ul., tel Termíny prázdnin v ZŠ, SŠ a speciálních školách ve školním roce 2002/2003 Období školního vyuèování ve školním roce 2002/2003 zaène na všech ZŠ, SŠ a speciálních školách v pondìlí Podzimní prázdniny: úterý støeda Vánoèní prázdniny: pondìlí pátek Posledním vyuèovacím dnem v roce 2002 je pátek Vyuèování zaène opìt v pondìlí Vyuèování bude v I. pololetí ukonèeno ve ètvrtek Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat podle rozpisu v období od 3.2. do Pražský kraj: Støedoèeský kraj: Velikonoèní prázdniny: ètvrtek pátek Období školního vyuèování ve II. pololetí bude ukonèeno v pátek Hlavní prázdniny: pondìlí nedìle Období školního vyuèování ve školním roce 2003/2004 zaène v pondìlí V Letòanech bylo založeno Sdružení nájemníkù ÈR Sdružení nájemníkù ÈR, místní organizace SON Letòany, je dobrovolné sdružení obèanù ÈR založené s cílem prosazovat oprávnìné požadavky nájemcù a uživatelù bytù. Vzhledem k souèasné situaci v nájemním bydlení v Letòanech se chceme zamìøit zejména na poskytování právních a odborných informací o nájemních vztazích. K tomu úèelu jsme zøídili poradnu, která funguje v návštìvní místnosti vrátnice JIH Daewoo Avia. Pokud máte problém související s bydlením, obra te se na místopøedsedkyni MO SON Letòany paní Stanislavu Holomojovou, tel. 0723/ , která s Vámi domluví termín návštìvy. Zájemci o èlenství a spolupráci jsou vítáni každé druhé úterý v mìsíci v návštìvní místnosti na vrátnici JIH Daewoo Avia. RNDr. Karel Streit, pøedseda MO SON Letòany. Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od èervence do prosince StanovištìTermíny pøistavení kontejnerù VII VIII IX X XI XII 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì. To vede k zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod. Letní provoz v MŠ Pøíborská MŠ bude o prázdninách otevøena první dva týdny v èervenci ( ). V dalších dnech až do konce prázdnin mohou dìti docházet do MŠ Tøeboradice a MŠ Nìvská v Èakovicích. Jak se stát hasièem v Letòanech Sbor dobrovolných hasièù (SDH) v Letòanech zve všechny zájemce o požární ochranu do svých øad. Èlenové sboru se schází každé pondìlí ( hod.) v hasièské zbrojnici v Toužimské 51, tel Èestný název pro ZŠ Rychnovská Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR propùjèilo ZŠ Rychnovská 350 èestný název Základní škola generála Františka Fajtla DFC, Praha Letòany, Rychnovská 350 s úèinností ke dni Slavnostní pøejmenování školy se uskuteèní ve ètvrtek ve hod. pøed budovou školy za pøítomnosti pøedstavitelù MÈ, školy a pana gen. Fajtla. Doplòující informace k provozu MHD v Letòanech po dobu výstavby køižovatky Tupolevova Beranových Dnem bude pøerušen provoz MHD a PID na své trase v MÈ Praha 18 Letòany, a to od ranního provozu do veèerního provozu. MHD, Pražská integrovaná doprava a obslužný autobus hypermarketu TESCO budou pøevedeny na náhradní trasu. Obslužná linka O bude vedena v dobì výluky do ulice Veselská, Kbelská na Proseckou a dále po své trase. Linka autobusù è. 156 bude po dobu výluky zrušena a autobus è. 274 je v dobì prázdnin mimo provoz. Na objízdné trase budou zøízeny autobusové zastávky ve smìru do Èakovic Tupolevova, v Rýmaøovské ul. mezi ulicí Havíøovská - Bohumínská a Rychnovská v ul. Rychnovská. Na objízdné trase smìrem do centra budou zøízeny autobusové zastávky Rychnovská v ul. Dudkova a Tupolevova do ul. Køivoklátské poblíž køižovatky Køivoklátská - Kladrubská. Mìní se autobusová zastávka Fryèovická obìma smìry v ul. Tupolevova na protilehlou stranu komunikace vždy do zastávek pro opaèný smìr. Po dobu výstavby se ruší autobusová zastávka Na Hranici, Dobratická a Boletická obìma smìry. Upozornìní pro neukáznìné majitele psù Obèané nás upozoròují, že i v Letòanech pøibývá veøejných míst zneèištìných psími výkaly. Je alarmující, když se tento nešvar objeví i na dìtských høištích a pískovištích. Zdravotní riziko pro dìti, které si hrají v tìchto místech, je velké. Vedení radnice proto požádalo mìstské strážníky, aby dùslednì kontrolovali neukáznìné majitele psù a na místì je pokutovali blokovou pokutou (do výše 1 000,- Kè). Moudré myšlenky Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.

5 Nábor do florbalové Bohemky Prvoligový nováèek, florbalový oddíl Bohemians, poøádá nábor do žákovských a juniorských družstev pro pøíští sezonu. Hledáme chlapce roèník narození Tréninky jsou v úterý a ve ètvrtek od a od hod. na Gymnáziu Èeskolipská na Proseku. Informace na tel. 0602/ Výsledky sportovních soutìží 8. roè. Poháru letòanských škol : Vítìzem se stala ZŠ Fryèovická s 36 body pøed ZŠ Rychnovská s 31 body a ZŠ Tupolevova, která získala 29 bodù. 2. roè. Tenisového turnaje letòanských ZŠ : V kategorii mladších žákù zvítìzil Daniel Pokorný ze ZŠ Fryèovická, druhá byla Kateøina Turková ze ZŠ Rychnovská a tøetí Matìj Øíha ze ZŠ Fryèovická. V kategorii starších žákù zvítìzil Boris Del Castillo ze ZŠ Tupolevova, druhá byla Karolina Del Castillo ze ZŠ Tupolevova a tøetí Štìpán Toms z Letòanské tenisové školy. 8. roè. Cyklistických závodù ZŠ a 3. roè. O pohár starosty pod heslem Ve sportu je síla, v drogách smrt : Pohár starosty opìt vybojovala ZŠ Rychnovská. Správnou atmosféru pomohla vytvoøit i hudební skupina Kolínští kapøi, kteøí doprovázeli zpìváka Ivana Hlase. Podìkování patøí i sponzorùm akce TESCO Stores, a.s., Geosan Group, a.s., Transbeton IPS, s.r.o., Helika, a.s., a MÈ Praha 18 Letòany. Všichni pøispìli ke zdárnému prùbìhu závodù. Redakèní rada LL všem vítìzùm gratuluje a dìkuje za úèast a reprezentaci svých škol. Pøedstavujeme modeláøe Jde o dobrovolnou sportovní, zájmovou a technickou organizaci sdružující letecké, lodní, automobilové, raketové a železnièní modeláøe a stavitele plastikových modelù, které sdružuje podle odborností. Svaz je jediným zástupcem modeláøù ÈR v mezinárodních sportovních modeláøských organizacích. Základním posláním a hlavními cíli svazu je organizování, podpora a propagace modeláøského sportu v ÈR. Jde zejména o orga- Mladá rodina hledá pronájem 2+kk, 1+1 v Letòanech a okolí Tel.: 0603/499203, 0777/ nizování celostátních a mezinárodních soutìží, státní sportovní reprezentace modeláøù a její zabezpeèení, podporu práce s mládeží v modeláøských klubech a spolupráci s jinými spoleèenskými a sportovními organizacemi. Ve dnech se uskuteèní již 4. roèník Mistrovství ÈR v plastikovém modeláøství, kat. I a II pod záštitou starosty MÈ Ing. Josefa Dobrého. Bude se konat v budovì ZŠ gen. Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350. MÈ byla spolupoøadatelem i pøedchozích tøí roèníkù, které pomohla financovat. MÈ vyhlašuje na soutìži vlastní ceny a je zároveò jejich sponzorem. Jde o prestižní kategorie O nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. svìtové války a O nejlepší model letounu èeskoslovenského pilota. Vždy probíhá i výstava soutìžních a nesoutìžních modelù, která je otevøena pro veøejnost. Ceny slavnostnì pøedává starosta MÈ za úèasti váleèných veteránù. Akce je vrcholnou modeláøskou událostí roku Z programu: Sobota pøejímka modelù veøejná výstava soutìžních i nesoutìžních modelù Nedìle veøejná výstava, vyhlášení výsledkù soutìže slavnostní vyhlášení výsledkù a rozdìlení cen Informace: Petr Zatøepálek, 0603/ , Michal Ovèáèík, internet: sweb.cz/ kpmpraha Historický kvíz Oheò byl pochopitelnì pro vaøení a peèení nepostradatelný. Když vyhasl, zapaloval se: a) od jiného ohnì b) sirkami c) køesadlem a ocílkou Vymìním 3+kk za menší také v Letòanech Tel.: 0603/ Vymìním 3+1 s lodžií za 2 menší byty Mobil: (c) PRÁDELNA A MANDL, ÚKLID, MYTÍ OKEN I. KULÍÈKOVÁ, VRATIMOVSKÁ 485 PRAHA 18 - LETÒANY TEL.: HORKAN KLIMA s.r.o. Výroba nerezového chladícího zaøízení Nádražní 401, Hovorèovice Hledá pracovníky tìchto profesí sváøeè - argon elektrikáø strojní zámeèník Zájemci volejte na tel.: 0724/ , paní Vecková, fax: 02/

6 Zpráva o letectví v Letòanech Pokraèování V dalších vystoupeních na zasedání stálé pracovní skupiny pro letectví dne na radnici v Letòanech informovali øeditelé letòanských leteckých firem o svých plánech na obnovení letecké výroby v Letòanech. Ing. Ivan Dubský, øeditel firmy LETOV Letecká výroba, s.r.o. - èlen Asociace leteckých výrobcù ÈR a Francouzsko èeské obchodní komory. V roce 1995 byla založena dceøiná spoleènost LETOV ATG, v roce 1996 byl zahájen vývoj èeského bojového letounu L-159 Alca, v roce 1997 došlo k založení dalších dceøiných spoleèností: LETOV Letecká výroba, LETOV Simulátory, LE- TOV Air a LETOV Nástrojárna. Firma je od roku 2000 souèástí výrobní skupiny LATE- COERE Toulouse. V roce 2001 bylo investováno 250 mil. Kè do výrobních a kontrolních technologií, od ledna 2002 pokraèuje pøíprava výroby nových výrobních programù AIRBUS A 320 a EMBRAER ERJ 170. Z dalších je možné uvést FARCHILD DORNIER Do 728 a AIRBUS A 380. Ing. Jan Šimùnek, øeditel firmy LETOV Letecká továrna (v zastoupení informuje Ing. Matoušek). Firma se zamìøuje na výrobu ultralehkých letadel spoleènì s Belgièany ve Bludovická 400, Praha - Letòany verzi dopravní (pøeprava osob) a nákladní (do 800 kg). Ing. Igor Brunclík, øeditel firmy AVIA Propeller, s.r.o. Firma se zabývá vývojem, výrobou a servisem vrtulí pro lístové motory a vrtulových regulátorù, dále vyrábí listy a kryty pro historická letadla. Vize: Být celosvìtovým dodavatelem leteckých vrtulí. Ing. Milan Holl, CSc., øeditel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) Letòany. Ústav patøí k nejstarším na svìtì, funguje dodnes. Otázka jeho zøízení se zaèala diskutovat již v roce 1919 na tehdejším Ministerstvu veøejných prací. Byla to však záležitost vojenského letectva a tedy Ministerstva národní obrany (MNO). Z rozhodnutí MNO proto vzniká dne Vojenský vzduchoplavecký studijní ústav. Letos oslaví 80. výroèí založení. V krátké dobì se pøejmenovává na Vojenský letecký ústav studijní (VLÚS), který existoval s urèitými organizaèními zmìnami až do okupace v roce Dùležitý je rok Ústav se pøestìhoval do vlastních budov na letišti Letòany. Nejhorší období pøichází po nìmecké okupaci. V roce 1939 byl likvidován, pracovnì Ing. Josef Dobrý, starosta Letòan kandidát do Senátu Parlamentu ÈR volební obvod è. 24 Vážení obèané Prahy 9, Èakovic, Kbel, Letòan, Satalic, Vinoøe, Bìchovic, Dolních Poèernic, Horních Poèernic, Klánovic, Kolodìjí, Prahy 14, Újezdu nad Lesy, nìkteøí kandidáti se Vám budou více pøedstavovat a vkládat do kampanì více penìz a slibovat Vám mnoho..já Vám slibuji, že budu-li Vašimi hlasy na podzim zvolen, budu Vám takovým senátorem jako jsem 12 let starostou obèanùm Letòan. Dobrý starosta - dobrý senátor Pøeji Vám dobrou volbu. I u nás dobøe nakoupíte... Minimarket s rozsáhlou nabídkou základních potravin, nápojù a drogistického zboží Pro všechny sázející i nakupující nabízíme posezení v pøíjemném prostøedí Možnost použití Internetu - zavádìcí cena 0,80 Kè za minutu Možnost zapùjèení profesionálního zaøízení firmy KÄRCHER k èištìní sedaèek, kobercù a vertikálních žaluzií Dobíjení mobilních telefonù s kartami TWIST Provozní doba: Po - Pá So Ne byl podøízen Nìmeckému zkušebnímu leteckému ústavu v Berlínì, který do Letòan dosadil svého povìøence. K zásadní zmìnì dochází v roce Ústav pøechází jako celek do resortu Ministerstva všeobecného strojírenství a dostává dnešní název VZLÚ. Za významný úspìch ústavu lze považovat vývoj prvního èeskoslovenského cvièného proudového letounu L 29 Delfín, vystøelovací sedaèky pro letoun L 39 Albatros, pilotní cvièné kabiny, vrtulníkù nebo automatického kontrolního zaøízení. Ústav se rovnìž podílel na vývoji prvního èeskoslovenského turbovrtulového motoru. Podílí se i na øešení problémù neleteckých oborù (napø. výroba dopravních prostøedkù, využití mìøící a experimentální techniky v nejrùznìjší oborech prùmyslu). V ústavu se provádí témìø veškerá mìøení a zkoušky nových typù civilních a vojenských letadel. Z rozhodnutí vlády ÈR se ústav v roce 2000 vrátil pod majoritu státu (76 % - stát, 24 % Èeskoslovenská obchodní banka). Z této struktury vlastnictví vyplývají i velké možnosti, které se otvírají v evropských projektech jak civilních, tak i v NATO. Závìr Vítáme každou pøipomínku a námìt ke zlepšení provozu minimarketu tel. : 0605/289836

7 Vážení spoluobèané, Dovolte, abych se vám krátce pøedstavil. Považuji to za nutné, protože se hodlám ucházet o vaši pøízeò pøi volbách do Senátu v pøíštím roce. Kdo se na vás obrací? Jmenuji se František Vondráèek Narodil jsem se v roce 1952 v Praze. V souèasné dobì žiji a podnikám v Praze 9 - Satalicích. Co jsem dìlal a co mám za sebou Vzdìlání mám støední, maturoval jsem na strojní prùmyslovce. Díky bohaté praxi ovládám nìkolik øemesel jako instalatér, zedník, øidiè a jiné stavební profese tzv. PSV. Stavební odvìtví mne zamìstnávalo až do roku 1985 (naposledy OPS Mìlník). Pøestalo mì však bavit plnìní bezduchých pøíkazù plánovaného hospodáøství, které byly pøevážnì nesmyslné a byrokratické. Podnikatelský duch byl ve mne odjakživa zakódován. Proto jsem založil jsem právì v roce 1985 v Mratínì drobnou provozovnu pøi MNV. V ní se záhy soustøedila veškerá užiteèná a potøebná øemesla. Vyvíjely se i další pøidružené aktivity. Ve velmi krátké dobì jsme mìli nìkolik stovek zamìstnancù. Pøesto jsem až do poslední chvíle lpìl na tom, abych pracoval manuálnì spolu s øemeslníky a úøadování jsem se vìnoval po veèerech. Když se to už nedalo zvládnout, musel jsem se vìnovat pouze øízení. Drobné provozovny byly snad jedinou souèástí socialistického hospodáøství, která nabyla svázána plánováním a díky tomu jsme dosáhli hned dvojího pozitivního výsledku. Jednak jsme byli schopni zabezpeèit øemeslné práce pro ty, kdo je potøebovali, a to bez melouchaøení, a jednak jsme, díky výdìlkùm, velmi výraznì zlepšili kvalitu mratínského života vybudováním komunikací a dalších veøejnì prospìšných projektù. Pokud se týká politiky, nikdy mne nedonutili k èlenství v KSÈ, pøestože tlaky byly znaèné, a to ze zcela principielních dùvodù, které z mého curiculum vitae jistì pochopíte.protože zájem o vìci veøejné mne vždy oslovoval, stejnì jako podnikavost, pracoval jsem tam, kde jsem mohl pomoci lidem. Jednalo se o poslanecký mandát v MNV Mratín - èlen stavební komise. Jak by také ne, když v naší drobné provozovnì byly všechny stavební profese. Zmìna režimu znamenala samozøejmì okamžitý vstup do politiky. Do sametové revoluce se vrhla prakticky celá naše mratínská provozovna. Poøádali jsme autobusové zájezdy na pražské demonstrace. Na strojích pro lisování tvarovek plastových rozvodù jsme vyrábìli známé plastikové odznaky - placky se sluníèkem a s OF a rozdávali je na akcích.. Dosud vzpomínám, jak Firma FV - plast V souèasné dobì se firma FV Plast zabývá výrobou a prodejem tlakových trub a tvarovek systému FV Plast urèených pro sanitární rozvody studené a teplé vody, ústøedního a podlahového vytápìní v rozmìrové øadì od 16 do 110 mm a tlakových øadách PN 10, 16, 20 a 25. Dále vyrábí a prodává kanalizaèní systém PP HT - polypropylenový HT (High Temperatur) pro vysoké teploty, který odolává vysokým teplotám a je urèen pøedevším pro využití uvnitø budov. Všechny výrobky firmy FV Plast odpovídají ve všech parametrech normám DIN a novì normám celoevropským. KVALITA = kvalitní surovina, kvalitní výroba a dùsledná kontrola výroby ve vlastní zkušebnì. Pøedbìhli jsme normy a døíve, než to legislativa uzákoní, vybudovali jsme vlastní zkušebnu, která je schopna provádìt všechny typy zkoušek, které provádìjí jiné autorizované zkušebny. Jsme tak jedni z mála ve støední a východní Evropì, kteøí vlastní zkušebnou disponují. jsem ji pøipínal Václavu Havlovi, Tomášovi Ba ovi a Martì Kubišové. Kromì toho jsem poøádal veøejné vysvìtlující schùze pod hesly Co jsme a co chceme a Nejsme jako oni, které se konaly v celkem asi padesáti obcích Støedoèeského kraje. Pøímo politicky jsem nejprve pùsobil v OF Praha - východ. Když se politická scéna zaèala z všeobjímajícího OF profilovat, krátce jsem se úèastnil zakládání ÈSSD. Odlišnost názorù pak vyústila v práci na oddìlení ODS od OF, kdy jsem tuto stranu spoluzakládal. Zároveò jsem již v roce 1990 koupil od obce Mratín provozovnu, kterou jsem sám vybudoval. Vìøte mi, že se rozhodnì nejednalo o nìjaký švindl dohodnutý systémem já na bráchu, brácha na mì. Obec rozhodnì neprodìlala.. Z politiky jsem odešel zase proto, že jsem si musel vybrat mezi tím, že zkrachuji v podnikání a zùstanu politikem, nebo budu rozvíjet podnik a pøinesu tak jiné hodnoty, ale zanechám politiky, která mne však už nìkdy znechucovala. Vybral jsem si budování podniku, které mi tehdy pøipadalo smysluplnìjší. Urèitý èas jsem také fungoval ve spoleènosti FANDA, která, ponìkud pøekotnì a ne mojí vinou za skuteènì nehorázné úvìry, a zejména úroky, zprivatizovala nìkolik objektù na Praze 9. Stalo se to, co se stát muselo. Nerentabilní koupì pøedlužila objekty a jediné, co jsem mohl udìlat byl pøevod objektu a úvìrù na firmu SYP. Po minulosti pøichází souèasnost Už na sklonku mého pùsobení v Mratínì pod MNV mne zaujaly plastové vodní rozvody, které byly v západní cizinì bìžnì používány, ale k nám jaksi ještì nedospìly. Pøes pøekážky kladené plánovaèi jsem zajistil dodávky plastù, výrobu forem a zaèali jsme sami vyrábìt to, co bylo nedostupné. Toho se vlastnì držím doposud a vìnuji se výrobì tìchto rozvodù, kterými zásobuji jak tuzemsko, tak i zahranièní trh, kam smìøuje zhruba ètyøicet procent naší produkce. Naše firmy, z nichž Zahranièní trh Export Vyvážíme výrobky a vlastníme certifikáty pro Slovensko, Polsko, Litvu a Pobaltské republiky, Rusko, Ukrajinu, Jugoslávii, Rakousko, Chorvatsko, Makedonii. FV-plast a ekologie O našem systému na tlakové rozvody vody a kanalizaci lze hovoøit jako o naprosto ekologickém zpùsobu øešení. FV Plast Trabantská Praha 9 Satalice tel: 02/ fax: 02/ mobil: 0602/ mobil: 0603/ základní je FV Plast Satalice, dosahují stamiliónových obratù. Co mám rád? Lidi, zvíøata, umìní a sport. Nechci se moc rozepisovat, ale pro vše jmenované se snažím nìco udìlat i prakticky a podporovat tam, kde je potøeba. A už se jedná o podporu zdravotnictví - dìtské onkologie, léèebny duševnì chorých, zvíøat - výcvik slepeckých psù, podporu opuštìných zvíøat, divadla, hudby, filmu, fotbalových klubù v Mratínì a novì i TJ Pragis FV Plast Satalice, fotbalového klubu Sparta Praha ženy, squashového turnaje s mezinárodní úèastí, motoristického sportu apod. Založil jsem obèanské sdružení Forum Victoria, do kterého pùjde každý mìsíc mùj senátorský plat a tyto finanèní prostøedky budu dávat potøebným spoluobèanùm mého volebního obvodu è. 24. Proè chci kandidovat? Odpovìdìt mohu velmi lapidárnì. Podnik jsem už stabilizoval natolik, že se mohu vìnovat vìcem, se kterými nejsem spokojen. Není mi jedno, že obèané jsou každý den vystavováni neúmìrným tlakùm pøebujelé byrokracie a odíráni ze všech stran tìmi, kteøí zneužívají svùj monopol. Není mi lhostejné, že Senát nefunguje jako pojistka demokracie, ale spíše jako odkladištì politických stran. Do kandidatury vstupuji se základní myšlenkou: Senát není trafika, ale místo pro tvrdou a nezištnou práci. Motto zní možná trochu kostrbatì, ale pramení z mého hlubokého pøesvìdèení. Není mi ani jedno, s èím se Vy ve volebním obvodu potýkáte. Podle pøedbìžného prùzkumu jsou to dopravní problémy, ekologie, zdravotnictví, možnost vyžití, zejména sportovního, a v neposlední øadì i problémy spolužití mezi obèany. Všem tìmto vìcem se chci vìnovat. Zdraví a hodnì štìstí pøeje František Vondráèek

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen.uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Ing. Vladimír Konšel, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , 0602/ , fax: ,

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více