METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ"

Transkript

1 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ Platné od k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2012 ÚVOD Metodická příručka je určena pro funkci předsedy zkušební maturitní komise (dále jen předseda). Předsedové jsou spolu s řediteli škol rozhodující osoby zajišťující průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky (dílčí ústní zkoušky), které nemají výkon své funkce legislativně podmíněn úspěšným absolvováním přípravného školení organizovaného CERMATem. Vzhledem k tomu, že organizace dílčích ústních zkoušek společné části (dále též SČ) a vykazování výsledků zkoušek profilové části (dále též PČ) nejsou zcela shodné s dosavadním průběhem konání ústních maturitních zkoušek, doporučujeme proto předsedům, aby se s touto příručkou seznámili. Metodická příručka zahrnuje: procesně-dokumentovou stránku přípravy, průběhu a hodnocení ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky; procesně-dokumentovou stránku přípravy a výsledného hodnocení profilových zkoušek, související s centrálním zpracováním výsledků profilových zkoušek. 1 ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI Předsedu zkušební maturitní komise jmenuje na návrh ředitele školy krajský úřad. Jmenování je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce. Počet komisí lze pro opravné a náhradní zkoušky snížit. Ostatní členy zkušební komise jmenuje ředitel školy. Ostatními členy může ředitel školy jmenovat i jiné osoby, než jmenoval pro jarní zkušební období. Předsedovi zkušební maturitní komise náleží za výkon funkce odměna ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu funkce předsedy. Odměnu předsedovi vyplácí škola, na kterou je vyslán. Odměna bude vyplacena na základě smlouvy dle 51 občanského zákoníku (jedná se o občanskoprávní smlouvu, tj. nikoliv smlouvu pracovněprávní). Finanční prostředky na proplacení odměny předsedovi obdrží škola cestou navýšení normativu na žáka. Podmínky pro výkon funkce předsedy zkušební maturitní komise: odborná kvalifikace v příslušném nebo příbuzném oboru a přímá pedagogická činnost nejméně 5 let; předseda nesmí být v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke škole, na níž bude funkci vykonávat; předseda nevyučoval žáky, kteří konají maturitní zkoušku, v průběhu jejich středního vzdělávání. 1

2 Předseda zkušební maturitní komise řídí práci zkušební maturitní komise a odpovídá za její činnost, zajišťuje řádný průběh zkoušek a klasifikaci: u dílčích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky: o ústní zkouška z českého jazyka a literatury; o ústní zkouška z cizího jazyka; u těch částí profilové části maturitní zkoušky, které probíhají před zkušební maturitní komisí a které ředitel školy stanovil: o obhajoba maturitní práce; o ústní zkouška. Zkušební maturitní komise má: stálé členy: o předseda; o místopředseda; o třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře; další členy: o zkoušející; o přísedící; o vedoucí pedagog hlavního oboru (u oborů skupiny 82 a oborů konzervatoře). Funkce stálého člena a dalšího člena zkušební maturitní komise je slučitelná. U ústních zkoušek SČ vykonává roli zkoušejícího jeden hodnotitel ústních zkoušek 1 a roli přísedícího druhý hodnotitel ústních zkoušek. 2 OBECNÉ INFORMACE O KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH SPOLEČNÉ ČÁSTI Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky (bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou). Komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek: didaktický test; 2 písemná práce; ústní zkouška. Důvodem této komplexnosti je potřeba obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta a současně nutnost vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení povede následně ke snižování jejího významu při výuce. Volba úrovně obtížnosti se v případě komplexní zkoušky vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky současně. Žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. To neplatí, pokud žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti; v takovém případě koná žák opravnou zkoušku ze zkušebního předmětu v rozsahu všech dílčích zkoušek. 1 Hodnotitel ústních zkoušek je pedagogický pracovník, kterému CERMAT vydal osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele ústních zkoušek na základě úspěšného absolvování zákonem stanoveného školení, a byl do funkce hodnotitele jmenován ředitelem školy. 2 Didaktický test z cizích jazyků je tvořen dvěma samostatnými subtesty: subtestem poslech a subtestem čtení. 2

3 3 PROTOKOLY A FORMULÁŘE K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM Se zavedením nové maturitní zkoušky podléhají změně pouze protokoly dříve známé pod názvem: protokol o maturitní zkoušce obal a protokol o maturitní zkoušce vložka. Protokol o maturitní zkoušce obal je i nadále společný pro všechny žáky jedné třídy. Protokol bude však nově tištěn ředitelem školy z informačního systému CERMATu pod novým názvem Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Protokol o maturitní zkoušce vložka bude nově tištěn ředitelem školy z informačního systému CERMATu pod názvem Protokol o výsledcích profilové části MZ žáka. Protokol je vždy právě jeden pro každého žáka. Pro ústní zkoušky SČ zajistí ředitel školy pro každého žáka a každou jeho přihlášenou zkoušku v příslušné úrovni obtížnosti tisk následujících formulářů z informačního systému CERMATu: jeden výtisk protokolu o výsledcích ústních zkoušek společné části MZ žáka; dva výtisky záznamu o hodnocení ústních zkoušek společné části MZ. Ředitel zajistí předání příslušných formulářů jednotlivým zkušebním maturitním komisím. Ukázku dokumentace na ústní zkoušky pro jednu třídu u jedné komise naleznete v příloze č PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŽÁKA Pro každého žáka, který se v daném zkušebním období přihlásil alespoň k jedné zkoušce profilové části, je určen právě jeden protokol, to znamená, že protokol je zpracováván i pro žáka, který se k maturitní zkoušce přihlásil, ale nakonec ji nekonal. Na první straně jsou předtištěny údaje o škole (název, adresa, RED IZO) a žákovi (jméno, příjmení, třída, obor, datum a místo narození atd.). Předtištěny jsou dále názvy jednotlivých předmětů/zkoušek (resp. dílčích zkoušek) a informace, zda se jedná o zkoušky povinné či nepovinné. Pro každou žákem přihlášenou zkoušku je připravena jedna tabulka. V tabulce jsou předtištěny jen ty formy zkoušky (písemná, praktická, ústní, maturitní práce s obhajobou), které daná zkouška zahrnuje. Ručně je třeba ke každé formě doplnit: téma zkoušky, hodnocení ve formě známky a datum konání zkoušky. Do posledního řádku této tabulky se zapíše výsledek celé zkoušky, tj. výsledek za všechny formy, ze kterých se zkouška skládá. V posledním řádku každé tabulky se zkouškou je třeba ručně doplnit: právě jeden křížek v příslušném poli Konal(a) s prospěchem, Vyloučen(a), Nekonal(a). Pokud žák zkoušku konal, je třeba navíc prospěch zkoušky zapsat do připraveného pole slovy. Na druhé straně následuje podpis předsedy. Ve spodní části druhé strany jsou tabulky pro potvrzení převzetí maturitního vysvědčení a protokolu o výsledcích společné části MZ žákem. Kompletně zpracovaný protokol se digitalizuje na pracovišti datového a digitalizačního terminálu (dále jen DDT). Protokol slouží jako podklad pro zpracování výsledků profilových zkoušek na maturitním vysvědčení. Ukázku vyplněného protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka naleznete v příloze č. 2. 3

4 3.2 PROTOKOL O PRŮBĚHU PROFILOVÉ ČÁSTI A ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Protokol je zpracován pro všechny žáky jedné třídy konající maturitní zkoušku u jedné zkušební komise. Protokol obdrží předseda od ředitele školy. Na Protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ jsou předtištěny údaje o škole a třídě (RED IZO, název a adresa školy, obor, třída). Ručně je třeba doplnit: termíny konání ústních, písemných a praktických zkoušek, jméno předsedy a místopředsedy a jména a funkce dalších členů komise (třídní učitel, vedoucí oddělení konzervatoře, vedoucí pedagog hlavního oboru). Ke každému předmětu je třeba doplnit jméno zkoušejícího a přísedícího (pokud se tyto role u stejného předmětu mění, lze zapsat daný předmět do protokolu vícekrát). Po ukončení profilové části a dílčích ústních zkoušek společné části MZ je třeba doplnit podpis ředitele školy a předsedy. Ředitel poté protokol archivuje. Tento protokol se nedigitalizuje na pracovišti DDT. Ukázku vyplněného protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ naleznete v příloze č PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Protokol o výsledcích ústních zkoušek vyplňuje jeden z hodnotitelů na základě své shody hodnocení žáka s druhým hodnotitelem. Pro každého žáka a jeho zkoušku je určen jeden protokol. V protokolu jsou již vytištěné údaje o škole (název, adresa, RED IZO) a žákovi (jméno, třída, obor, datum narození). Do protokolu je třeba ručně vyplnit: právě jedno stanové pole v hlavičce protokolu, téma/číslo pracovního listu, bodové hodnocení za jednotlivé bodované oblasti a právě jeden křížek v bodovací tabulce pro označení celkového počtu žákem získaných bodů. Poté, co hodnocení žáka potvrdí zkušební maturitní komise, je třeba doplnit datum, podpisy obou hodnotitelů a podpis předsedy. Kompletně zpracovaný protokol se digitalizuje na pracovišti DDT. Protokol slouží jako podklad pro zpracování výsledků profilových zkoušek na maturitním vysvědčení. Ukázku vyplněného protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro český jazyk a literaturu ve vyšší úrovni obtížnosti naleznete v příloze č ZÁZNAM O HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK SČ MZ Záznam o hodnocení ústních zkoušek SČ MZ slouží oběma hodnotitelům jako podklad pro vyplnění protokolu o výsledcích ústních zkoušek. Každý hodnotitel vyplní pro každého žáka a jeho zkoušku jeden záznam. Pro každého žáka a každou zkoušku v příslušné úrovni jsou proto určeny právě 2 formuláře. Hodnotitelé na začátku zkoušky ručně vyplní: označení pracovního listu (tj. v rámci zkoušky z českého jazyka a literatury vyplní téma pracovního listu; u zkoušky z cizího jazyka doplní číslo pracovního listu) a identifikační údaje žáka; v průběhu zkoušky si píší poznámky a vyplňují hodnocení. Nakonec doplní své jméno, příjmení, datum a podpis. Ukázku vyplněného záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka pro český jazyk a literaturu v základní úrovni obtížnosti naleznete v příloze č. 4. 4

5 4 PRACOVNÍ LISTY U ústní zkoušky společné části MZ pracuje žák vždy s pracovním listem. 4.1 PRACOVNÍ LISTY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Škola stanoví a zveřejní do 30. září daného školního roku školní seznam literárních děl, který je určen pro dílčí ústní zkoušku. Školní seznam literárních děl obsahuje pro základní úroveň obtížnosti nejméně 40 literárních děl, pro vyšší úroveň obtížnosti nejméně 105 literárních děl a je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Každý žák si výběrem ze školního seznamu literárních děl připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá řediteli školy do 31. března daného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Při sestavování vlastního seznamu se musí žák řídit pravidly struktury zastoupení literárních děl v seznamu, který vychází z platného katalogu požadavků pro danou úroveň obtížnosti. Pro základní úroveň obtížnosti musí žák zvolit 20 literárních děl, pro vyšší úroveň obtížnosti 30 literárních děl. Seznam literárních děl zvolených žákem je seznamem, z něhož si příslušný žák losuje zadání ústní maturitní zkoušky. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam vybraných literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů, které jsou určeny ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro danou úroveň obtížnosti v daném školním roce. Škola zajistí přípravu pracovních listů založených na literárních dílech, která jsou obsahem vlastních seznamů literárních děl všech žáků školy. Tyto pracovní listy si škola tiskne sama. Pracovní listy připravuje příslušná předmětová komise školy a může tak učinit následujícím způsobem: kompletní pracovní list připraví předmětová komise školy; předmětová komise využije pracovního listu z banky pracovních listů CERMATu k formulaci vlastního pracovního listu. Příklad možného losování děl u zkoušky z českého jazyka a literatury naleznete v příloze č PRACOVNÍ LISTY Z CIZÍHO JAZYKA Pro každou zkušební maturitní komisi musí být pro požadovanou úroveň obtížnosti k dispozici 1 sada obsahující minimálně tolik kompletních pracovních listů, aby si i poslední žák losoval v daném dni u dané komise alespoň z 5 pracovních listů. Horní hranice počtu pracovních listů není nijak omezena. Na základě zadaných požadavků si ředitel školy vygeneruje v informačním systému CERMATu pracovní listy s 1., 2. a 4. částí, ke kterým ředitel dodá školou připravenou 3. část (na základě rozhodnutí školy si může nechat škola v informačním systému CERMATu vygenerovat pracovní listy včetně 3. části). Takto vytvoří tolik sad s požadovaným počtem pracovních listů (v dané úrovni obtížnosti), kolik je ve škole maturitních komisí. (CERMAT doporučuje, aby 3. část připravila škola ve stejném počtu, v jakém jsou vygenerovány zbylé části pracovních listů vytvořené CERMATem. 5

6 Při použití stejné 3. části pracovního listu u více pracovních listů však nedojde k porušení platné legislativy. Přístup školy k dané problematice je proto plně v její kompetenci.) Pracovní listy musí být očíslovány a označeny úrovní obtížnosti. Jeden kompletní pracovní list je tvořen: pracovním listem pro žáka s 1., 2. a 4. částí zpracovanou CERMATem; pracovním listem pro hodnotitele s 1., 2. a 4. částí zpracovanou CERMATem; obrazovou přílohou pracovního listu zpracovanou CERMATem; 3. částí pracovního listu zpracovanou školou (případně na přání školy CERMATem). Kompletní sady pracovních listů žáka a zkoušejícího (včetně příloh) předá ředitel školy hodnotitelům ústních zkoušek z příslušné zkušební maturitní komise. Pracovní listy nemusí být předány v tištěné podobě. Konkrétní pracovní list lze tisknout až po jeho vylosování žákem (aby nebyla mnohdy zcela zbytečně tištěna sada všech pracovních listů). Případně není nutné tisknout pracovní list vůbec a lze pracovat pouze s jeho elektronickou verzí. O jedné z těchto variant rozhodne ředitel školy. Zkušební úlohy zpracované CERMATem budou řediteli školy zpřístupněny prostřednictvím informačního systému CERMATu nejpozději 7 dnů před zahájením ústní zkoušky ve škole. 5 PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ Časový limit na přípravu žáka před vlastní zkouškou je u ústních zkoušek společné části 20 minut, čas na zkoušení činí nejvýše 15 minut, a to pro základní i vyšší úroveň obtížnosti. Proces zadávání ústní zkoušky z českého jazyka a literatury se od cizího jazyka liší pouze v pojetí pracovních listů. Před zahájením ústní zkoušky zajistí ředitel školy pro potřeby konání ústních zkoušek společné části vytištění protokolu o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka (pro každého žáka a jednu jeho ústní zkoušku jeden protokol), záznamu o hodnocení ústních zkoušek SČ MZ žáka (pro každého žáka a jednu jeho ústní zkoušku 2 záznamy) a protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ (pro každou zkušební komisi a jednu třídu jeden protokol) z informačního systému CERMATu. krok Postup při zadávání ústní zkoušky společné části MZ 1 Člen komise překontroluje úplnost zkušební dokumentace a povolené pomůcky na potítku. 2 Žák, který má být zkoušen, se dostaví do zkušební učebny. 3 Člen komise překontroluje ve zkušební učebně totožnost žáka podle průkazu totožnosti opatřeného fotografií (je-li si člen komise žákovou totožností opravdu jist, jeho průkaz totožnosti kontrolovat nemusí). 4 Žák si vylosuje číslo pracovního listu v úrovni obtížnosti, kterou si zvolil. 5 Předseda zapíše buď téma pracovního listu (u zkoušky z českého jazyka), nebo číslo pracovního listu (u zkoušky z cizího jazyka) do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek a zajistí, aby daný den nebyl pracovní list se stejným obsahem znovu losován. (V případě zkoušky z cizího jazyka to znamená vyřazení čísla pracovního listu z losování; v případě zkoušky z českého jazyka a literatury to znamená vyřazení pracovního listu daného tématu z losování.) 6

7 6 7 Hodnotitel předá žákovi příslušný pracovní list se zadáním zkoušky. Pracovní list nemusí být před losováním připraven v tištěné podobě, lze jej vytisknout až po jeho vylosování (aby nebyla mnohdy zcela zbytečně tištěna sada všech pracovních listů). Případně není nutné tisknout pracovní list vůbec a lze pracovat pouze s jeho elektronickou verzí. O jedné z těchto variant rozhodne ředitel školy. Žák se přemístí na potítko, kde má možnost se připravovat a psát si poznámky, a to po dobu 20 minut. 8 Člen komise oznámí žákovi zahájení ústní zkoušky. 9 Zkoušení žáka probíhá dle centrálně stanovené metodiky po dobu max. 15 minut. Podkladem pro oba hodnotitele (zkoušející/přísedící) je pracovní list zkoušejícího (o tom, zda bude pracovní list zkoušejícího v tištěné či elektronické podobě, rozhoduje stejně jako u pracovního listu pro žáka ředitel školy). Zkoušení vede jeden z hodnotitelů. Oba hodnotitelé si průběžně zaznamenávají svá hodnocení do tabulky ve svých záznamech o hodnocení ústní zkoušky. 10 Hodnotitel ukončí zkoušku nejdéle po 15 minutách. Žák opustí učebnu Rámcové schéma administrace dílčí ústní zkoušky naleznete v příloze č. 6. Bezprostředně po ukončení zkoušky dokončí oba hodnotitelé ve stanovené lhůtě 5 minut své poznámky do záznamů a porovnají výsledky svých hodnocení, resp. dojdou ke shodě v hodnocení žáka. Hodnocení ústní zkoušky z cizího jazyka: a. zkouška má 4 části, v každé části jsou u žáka hodnocena 3 kritéria (zadání, lexikální kompetence, gramatická kompetence), za každé kritérium může žák získat 0 3 body; b. druhá část zkoušky má tři podúlohy pro základní úroveň, resp. dvě podúlohy pro vyšší úroveň; c. třetí část zkoušky (zpracovaná školou) může mít až dvě podúlohy; d. splnění zadání se v podúlohách hodnotí zvlášť, nicméně výsledné body se za kritérium zadání určí průměrem; e. dále může žák získat 0 3 body za výslovnost (fonologii); f. za celou dílčí ústní zkoušku může proto žák získat nejvýše 39 bodů, tj. 9 bodů za každou ze 4 částí a navíc až 3 body za výslovnost. Hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury: a. v základní úrovni obtížnosti je žák hodnocen ve třech oblastech, v každé oblasti může získat 0 3 body, tzn. za celou ústní zkoušku nejvýše 9 bodů; b. ve vyšší úrovni obtížnosti je žák hodnocen v 5 oblastech, v každé oblasti může získat 0 3 body, tzn. za celou ústní zkoušku nejvýše 15 bodů. Jeden z hodnotitelů musí zakřížkovat právě jedno ze tří stavových polí v hlavičce protokolu o výsledcích ÚZ SČ MZ. Hlavička protokolu obsahuje tři stavová pole, která určují postavení žáka v rámci dané ÚZ konal(a) zkoušku, vyloučen(a) či nepřipuštěn(a), nepřítomen(na) či nedokončil(a). Na níže uvedeném obrázku je znázorněn příklad správného označení pole Konal(a) zkoušku. Pokud je žák vyloučen, nebo se dostaví ve stavu nezpůsobilém k vykonání zkoušky, označí hodnotitel pole Vyloučen(a) či nepřipuštěn(a), u žáka, který se ke zkoušce z jakéhokoliv důvodu nedostavil (např. neukončil poslední ročník), či zkoušku ze zdravotního důvodu nedokončil, označí hodnotitel pole Nepřítomen(na) či nedokončil(a). 7

8 Pokud je nutné záznam ve stavovém poli v rámci dané ústní zkoušky opravit, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové. Jeden z hodnotitelů zapíše shodu hodnocení do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek. V tabulce výsledného hodnocení musí být právě jeden křížek. Křížek musí být ve výsledné tabulce zaznamenán přesně z rohu do rohu modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně (viz obrázky). Pokud je nutné zápis výsledného hodnocení opravit, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové Oba hodnotitelé stvrdí svůj souhlas s hodnocením podpisem do protokolu o výsledcích ústní zkoušky SČ MZ žáka. 8

9 V případě, že se hodnotitelé neshodnou, pokračují v dohadovacím řízení až po ukončení zkoušek v daném dni/půldni, nejpozději však do doby, než zasedne maturitní komise. Výsledek poté zapíší do protokolu o výsledcích ústních zkoušek (viz kroky 13 14). Po přezkoušení všech žáků v daném dni/půldni u dané komise ukončí předseda zkušební maturitní komise zkoušení v daném dni/půldni a zahájí zasedání maturitní komise. Hodnotitelé předají záznamy o hodnocení ústních zkoušek a protokoly o výsledcích ústních zkoušek předsedovi zkušební maturitní komise. Předseda seznámí členy komise s hodnocením žáků. Komise o výsledcích rozhoduje hlasováním (v krajním případě může komise svým hlasováním hodnocení navržené hodnotiteli změnit zlepšit/zhoršit). Předseda a ostatní členové komise by však měli ke změně hodnocení navrženého oběma hodnotiteli přistoupit pouze v krajním případě, jelikož hodnotitelé jsou na svou roli řádně vyškoleni a certifikováni. V případě, že komise neschválí navržené hodnocení, navrhnou hodnotitelé komisi hodnocení nové. Komise o novém hodnocení opět hlasuje. (Pokud je nutné zápis výsledného hodnocení formou křížku opravit v protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka, zabarví hodnotitel původně zakřížkované pole a zakřížkuje pole nové.) Předseda komise potvrdí výsledné hodnocení svým podpisem do příslušného protokolu o výsledcích ústních zkoušek. 6 PRŮBĚH KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI Zkušební maturitní komise je pro profilové zkoušky shodná s komisí pro dílčí ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. V důsledku zavedení nové podoby maturitní zkoušky došlo v oblasti zkoušek zajišťovaných školou (tzv. profilová část) pouze ke změnám v oblasti vykazování výsledků těchto zkoušek (protokoly se tisknou z informačního systému CERMATu, viz kapitola 3.1 a 3.2). Před zkušební maturitní komisí probíhají obhajoby maturitních prací a ústní zkoušky. Skladbu zkoušek profilové části MZ a jejich formy určuje ředitel školy. Před zahájením ústních zkoušek profilové části zajistí ředitel školy vytištění protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka (pro každého žáka právě jeden protokol) a protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ (pro každou zkušební komisi a jednu třídu jeden protokol) z informačního systému CERMATu. 6.1 OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut, o délce doby přípravy rozhoduje předseda maturitní komise. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut. Po ukončení ústní zkoušky je třeba vyplnit potřebné údaje do protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka, a to dle stejných pravidel jako pro ústní zkoušky profilové části, viz kapitola

10 6.2 ÚSTNÍ ZKOUŠKA PROFILOVÉ ČÁSTI Pro ústní zkoušku zajistí ředitel školy zveřejnění 20 až 30 témat. Žák si losuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá také 15 minut. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, může předseda zkušební maturitní komise nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky rozhodnout o prodloužení doby přípravy. Po přezkoušení všech žáků v daném dni/půldni u dané komise ukončí předseda zkušební maturitní komise zkoušení daného předmětu v daném dni a zahájí zasedání maturitní komise. Pravidla vyplňování protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka: 1. Pokud žák zkoušku KONAL, jeden ze členů komise: zapíše téma ústní zkoušky; zapíše hodnocení (formou známky); zapíše datum konání; označí křížkem v posledním řádku příslušné tabulky známku; zapíše slovy v posledním řádku příslušné tabulky výslednou známku (příklad viz 3. tabulka pro zkoušku ekonomie na obrázku dále). 2. Pokud žák zkoušku NEKONAL nebo nedokončil, jeden ze členů komise: označí křížkem v posledním řádku příslušné tabulky pole Nekonal(a) ; (příklad viz 2. tabulka pro zkoušku obchodní právo na obrázku dále). 3. Pokud byl žák ze zkoušky VYLOUČEN, jeden ze členů komise: označí křížkem v posledním řádku příslušné tabulky pole Vyloučen(a) ; (příklad viz 1. tabulka pro zkoušku evropské právo na obrázku dále). V každé tabulce se zkouškou musí být v posledním řádku vždy zakřížkováno právě jedno pole (tj. u každé vyplněné zkoušky). V tabulkách, kde není vyplněn název zkoušky (zkušební předmět), se žádné pole nezaškrtává (viz 4. tabulka na obrázku dále). Předtištěná pole na protokolu (např. název zkoušky, forma zkoušky atp.) nelze za žádných okolností ručně měnit/přepisovat! 10

11 11

12 7 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ ZKOUŠEK U MATURITNÍ KOMISE 7.1 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK Hodnocení dílčí ústní zkoušky společné části a zkoušek profilové části oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek. 7.2 UKONČENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK U KOMISE Předseda předá po ukončení zkušebního dne/půldne veškeré protokoly o výsledcích ústních zkoušek žáků a záznamy o hodnocení ústních zkoušek žáků řediteli školy. Ředitel školy zajistí digitalizaci a následné odeslání protokolů (záznamy o hodnocení se nedigitalizují). Po ukončení všech zkoušek profilové části předseda podepíše Protokol o výsledcích profilových zkoušek MZ žáka a předá ho řediteli školy (na protokolu je již v každé tabulce se zkouškou vyznačen výsledek zkoušky formou křížku). Ředitel školy zajistí digitalizaci protokolu a následné odeslání. Poslední den konání zkoušek předá předseda zkušební maturitní komise řediteli školy vyplněný a podepsaný Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části MZ (protokol se nedigitalizuje). Ředitel školy archivuje veškerou dokumentaci z ústních zkoušek dle platného znění zákona o archivnictví a spisové službě. Poznámka: Digitalizují se vždy pouze kompletně zpracované protokoly, což je třeba kontrolovat zejména u protokolu o výsledcích profilových zkoušek, který může být vyplňován ve více dnech. 8 SEZNAM PŘÍLOH 1. Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu u jedné komise 2. Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka 3. Ukázka vyplněného protokolu o průběhu profilové části a ústních zkoušek SČ MZ 4. Ukázka vyplněného záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka pro ČJL-Z 5. Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro ČJL-V 6. Příklad možného losování děl u zkoušky z českého jazyka a literatury 7. Rámcové schéma administrace dílčích ústních zkoušek společné části MZ 12

13 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Příloha 1: Ukázka dokumentace na ústní zkoušky pro jednu maturitní třídu u jedné komise Příklad: u komise jsou ze třídy 4A pouze 2žáci (Marie Malá a Karel Kohout); oba žáci konají ve společné části zkoušku zčjl-z a zkoušku z AJ-Z; v profilové části konají oba žáci x dalších zkoušek. Žákyně: Marie Malá Protokol ovýsledcích profilové části žáka ČJL-Z Záznam ohodnocení ÚZ SČ AJ-Z Záznam ohodnocení ÚZ SČ ČJL-Z Protokol ovýsledcích ÚZ SČ AJ-Z Protokol ovýsledcích ÚZ SČ Žák: Karel Kohout Protokol oprůběhu PČ a ÚZ SČ MZ Protokol ovýsledcích profilové části žáka ČJL-Z Záznam ohodnocení ÚZ SČ AJ-Z Záznam ohodnocení ÚZ SČ ČJL-Z AJ-Z Protokol ovýsledcích ÚZ SČ Protokol ovýsledcích ÚZ SČ Vysvětlivky: Dokumentace pro SČ Dokumentace pro PČ...dokument se digitalizuje 1

14 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Příloha 2: Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka (1. a 2. strana) 2

15 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Příloha 3: Ukázka vyplněného protokolu o průběhu PČ a ÚZ SČ MZ (1. a poslední strana) 3

16 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Příloha 4: Ukázka vyplněného záznamu o hodnocení ústní zkoušky SČ MZ žáka pro český jazyk a literaturu v základní úrovni obtížnosti Příloha 5: Ukázka vyplněného protokolu o výsledcích ústních zkoušek SČ MZ žáka pro český jazyk a literaturu ve vyšší úrovni obtížnosti 4

17 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Příloha 6: Příklad možného losování děl u zkoušky z českého jazyka a literatury Pro ústní zkoušku společné části si žák losuje před zkušební maturitní komisí číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu; v takovém případě žák losuje znovu. Příklad postupu: Žáci odevzdávají seznam literárních děl neočíslovaný. Škola přiřadí seznamy žáků k univerzálnímu číslování 1 20/1 30. Konkrétnímu literárnímu dílu tak mohou příslušet různá čísla (Máchův Máj má u jednoho žáka číslo 1, zatímco u druhého 7 a u třetího 13 atd.). Číslo zadání Žák 1 Žák 2 Žák 3 Žák 4 1 Mácha: Máj Němcová: Babička Breton: Nadja Erben: Kytice 2 Němcová: Babička Šrámek: Splav Škvorecký: Zbabělci M. Kundera: Žert 3 Erben: Kytice Erben: Kytice Sartre: Zeď Mrštíkové: Maryša 4 K. Čapek: Krakatit Moravia: Nuda Schiller: Loupežníci Updike: Kentaur 5 Havel: Audience Kabeš: Pěší věc Zamjatin: My Poe: Povídky 6 Scott: Ivanhoe Diviš: Žalmy Halas: Sépie Šrámek: Splav 7 Zbraslavská kronika Mácha: Máj M. Kundera: Žert Lem: Solaris 8 Poláček: Muži v Remarque: Noc v M. Kundera: Körner: Anděl ofsajdu Lisabonu Nesmrtelnost milosrdenství 9 K. Toman: Měsíce Hamsun: Hlad Hus: O církvi Mácha: Máj 10 Vančura: Markéta Sabina: Oživené L. Klíma: Velký Hakl: O rodičích a Lazarová hroby román dětech 11 Viewegh: Báječná K. Čapek: Anglické K. Čapek: Továrna Shakespeare: léta pod psa listy na absolutno Hamlet 12 Hakl: O rodičích a Gellner: Radosti Baudelaire: Květy Šotola: Kuře na dětech života zla rožni 13 K. Čapek: Matka Breton: Nadja Mácha: Máj Molière: Don Juan 14 Shakespeare: K. Čapek: Válka s Bulgakov: Mistr a Řezáč: Nástup Hamlet mloky Markétka 15 Šrámek: Splav Bunin: Povídky Camus: Mor Havel: Audience 16 Fowles: Mag K. Čapek: Matka Durych: Rekviem Orwell: Nabokov: Lolita Sartre: Zeď Jirásek: Temno Orwell: Farma zvířat 18 Molière: Lakomec Kohout: Katyně Erben: Kytice Legátová: Želary 19 Mrštíkové: Maryša Křesadlo: Vančura: Markéta Eco: Baudolino Mrchopěvci Lazarová 20 Moravia: Horalka M. Kundera: Žert Shaw: Pygmalion Němcová: Babička 5

18 Metodická příručka pro předsedy zkušebních maturitních komisí PŘÍLOHY jaro 2012 Modelová situace První maturant si vylosoval číslo zadání 1 (Mácha: Máj). To znamená, že druhý maturant by musel losovat znovu, pokud by si vylosoval číslo zadání 7, třetí maturant by losoval znovu v případě, že by si vylosoval číslo 13, u čtvrtého by k opakování losování došlo v případě, že by si tento maturant vylosoval číslo 9. Druhý maturant si vylosoval číslo zadání 18 (Kohout: Katyně). Losování druhého maturanta nikterak neovlivňuje losování po něm jdoucích maturantů. Třetí maturant si vylosoval číslo zadání 18 (Erben: Kytice). Čtvrtý maturant by tedy opakoval losování rovněž v případě, že by si vylosoval číslo zadání 1. Čtvrtý maturant si vylosoval číslo zadání a) 18 (Legátová: Želary) Zadání ještě nebylo losováno, žák pracuje s vylosovaným pracovním listem b) 9 (Mácha: Máj) V takovém případě žák losuje znovu, protože Máj si vylosoval první maturant. Pokud si při druhém losování vylosuje číslo 1, losuje potřetí, ke shodě vylosovaného literárního díla s předchozími maturanty již nemůže dojít. c) 1 (Erben: Kytice) I v tomto případě žák losuje znovu, protože Kytici si vylosoval třetí maturant. Pokud si při druhém losování vylosuje číslo 9, losuje potřetí, ke shodě vylosovaného literárního díla s předchozími maturanty již nemůže dojít. Příloha 7: Rámcové schéma administrace dílčích ústních zkoušek společné části MZ 6

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek v roce 2015 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon" a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz

NOVÁ MATURITA. www.novamaturita. novamaturita.cz NOVÁ MATURITA www.novamaturita novamaturita.cz NOVÁ MATURITA - základní model nové maturity - společná část MZ - profilová část MZ - opravné a náhradní zkoušky - maturitní generálka - komplexní zkoušky

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ opravných a náhradních MATURITNÍCH ZKOUŠEK podzim 2014 Vypracovala: ZŘ TV Schvaluje: Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou Změna: 90/2010 Sb. Změna: 274/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 Od 19. ledna do 30. ledna 2015 Přednášející: Obsah Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ Podání přihlášky

Více

Maturitní komisař a jeho práce

Maturitní komisař a jeho práce Maturitní komisař a jeho práce V.Burkovec 10.3.2013 Úvod S novou formou maturitní zkoušky 1 vznikla řada funkcí, na které se pedagogové musí připravit. Kromě zadavatelů didaktických testů a písemných prací,

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Informační balíček k nové maturitě

Informační balíček k nové maturitě Informační balíček k nové maturitě pro žáky 2. a 3. ročníků SŠ Obsah PROČ NOVÁ MATURITA?...1 Z ČEHO BUDU MATUROVAT?...3 KDY BUDU MATUROVAT?...4 JAK VYPADAJÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ (STÁTNÍ) ČÁSTI MATURITY?...7

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK Proč byla nová maturita zavedena? Na úvod je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou pokus-omyl. Jedná se o promyšlený projekt, který

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ (CERMAT) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Dne 29.

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více