Sbírka příkladů ke školní části maturitní zkoušky z matematiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka příkladů ke školní části maturitní zkoušky z matematiky"

Transkript

1 Sbírka příkladů ke školní části maturitní zkoušky z matematiky. otázka. Řešení logaritmických rovnic Řešte rovnici s neznámou x R:. log(x 2 +) log(x+) = 2 2. log 2 2 x + 2 log 2 x = 0. log x + log x =. log 2 x log x = log x 2 5. log(x + 0) + log(7 2x) = 6. 2log(x 2) log( x) = 0 7. log(,5 x) = log,5 log x 8. log(x + ) + log(x 2) = 2 log 2 9. log (x + ) log (x ) = 2 log 8 0. log(x 2) log( x) = log( x).2 Základní goniometrické vzorce. Určete hodnoty všech goniometrických funkcí v bodě x, jestliže platí sin x= 5 a zároveň x ( π 2 ; π). 2. Určete hodnoty funkcí sin x, tg x a cotg x, jestliže platí cos x= - 5 a zároveň x (π; π 2 ).. Určete hodnoty všech goniometrických funkcí v bodě x, když platí cos x= - a zároveň sin x<0. Rozhodněte, z jakého kvadrantu je hledaný úhel.. Určete, kdy je definován výraz +cotg2 x +tg 2 x 5. Urči, kdy je definovaná rovnost cos x + sin x a pak jej zjednoduš. +sin (-x) =, a pak ji dokaž. cos (-x) 2. otázka 2. Řešení lineárních nerovnic Vyřešte následující nerovnici pro x R:. 2. (x ) + (2x + ) > x + (x 2) 6 7x + 6 5x 5+x 2

2 . 2 + (x+) 8 < x x 7 2x 2 2x 7 6x 2x x x x 8 x 8 x 2 2 x + x 8 (5x ) + x + x 7x+2 2 x+ x < 2x (x + )( ) > (x 2) Obecný trojúhelník kosinová věta. Vypočtěte zbývající prvky (strany a úhly) v trojúhelníku ABC, je-li dáno: a) a = 28,7, b = 9,5, α = 5 20 b) c = 20, α = 62 2, β = 8 56 c) a = 722, β = 9 25, γ = 08 0 d) a = 20, β = 5, γ = 05 e) a = 52 cm, c = 88 cm, γ = Vypočtěte vnitřní úhly trojúhelníka ABC, jsou-li dány jeho strany a = 2,, b = 56,, c = 72,8.. Rovnoběžník má stranu a = 58 cm a úhlopříčky u = 89 cm, v = 52 cm. Vypočítejte obvod o a obsah S tohoto rovnoběžníku.. Ve vzdálenosti 0 m od břehu řeky byla změřena základna AC rovnoběžná s břehem řeky o délce 6 m. Bod B na druhém konci břehu řeky je vidět z krajních bodů základny pod úhly o velikosti CAB 50' a úhel ACB 20'. Vypočtěte šířku řeky. 5. V trojúhelníku ABC je a = 6cm, b = 8cm, c = 5cm. Určete velikost úhlu β. 6. Vypočítejte velikost největšího úhlu v trojúhelníku o stranách 6 m, 9 m a 25 m. 7. Vypočtěte, v jakém zorném úhlu vidí pozorovatel kolonu vozidel na dálnici dlouhou 2km, je-li od jejího začátku vzdálen km a od konce 5km. 8. Určete velikost zorného úhlu, pod kterým je vidět šířka fotbalové branky (7,2 m) z místa, které je od jedné tyče branky vzdáleno 25 m a od druhé 2 m. 9. Po 2 přímých tratích svírajících úhel 20 vyjely z nádraží zároveň 2 vlaky, osobní vlak rychlostí 60km/h, rychlík 00km/h. Vypočtěte jejich vzdušnou vzdálenost po 0 minutách. 2

3 . otázka. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých Vyřešte soustavu rovnic s neznámými x, y R:. (x + ) 2 + (y + ) = x(x + 6) + y(y + 6) (x + ) 2 (y + ) = x(x 6) y(y 6) 2. (x + )(y 2) = (x 2)(y + ) (x )(y ) = (x + 2)(y 5). (x + )(y + 5) = (x + )(y + 8) (2x )(5y + 7) = 2(5x 6)(y + ) x 2y + 5x y 5 2x y x y + = y + 2 x+y 5 + y 5 = 2 2x y x = 2 = x + x+ y+2 = 2(x y) 5 x y = 2y x x+y 2 = x 2y 2 2x + 5y + = 5x 2 2x 5 y+ = x y 2 x + x 2y + 9 y + 2 = 9. (x + y): (x + ) = (x y): (y + ) = 0. = 7 x y 9x+2y 2x + y = 9 x y +.2 Číselné obory - největší společný dělitel, nejmenší společný násobek. Určete největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel 50 a Určete největší společný dělitel a nejmenší společný násobek čísel 75 a Obdélníkovou halu s rozměry 90 cm a 0 cm je třeba pokrýt co nejmenším počtem stejných čtvercových desek. Určete počet desek a jejich rozměry.. Jaká je strana nejmenšího možného čtverce, který je možno vydláždit obdélníkovými dlaždicemi s rozměry 50 cm a 5 cm? Kolik takových dlaždic je potřeba? 5. Stanovte nejúspornější délku prken, která se podle potřeby rozřežou na části dlouhé 60 cm, 75 cm nebo 50 cm.

4 6. Kontejner tvaru kvádru má být naplněn největšími možnými krychlovými bednami. Kolik jich bude a jaký je jejich rozměr? Rozměry kontejneru jsou,2 m, 5,6 m a 2,8 m. 7. Do lesního závodu přišlo sázet stromky 20 brigádníků. Na jednom svahu pracovalo 05 brigádníků, na druhém 60 a na třetím zbytek. Na všech svazích pracovali ve stejně početných skupinách. Kolik brigádníků pracovalo v každé skupině, když vytvořili co nejpočetnější skupiny? Kolik pracovalo skupin? 8. Běžec oběhne jedno kolo dráhy za 7 minut a motocyklista ji objede za 80 sekund. Určete dobu, po které se běžec setká s motocyklistou opět na startu. Kolik kol uběhne běžec a kolik kol ujede motocyklista? 9. Okolo obdélníkového záhonu o rozměrech 5,5 m,,65 m se mají vysázet růže tak, aby byly vzdálenosti mezi nimi stejné, aby se zasadila růže na každý roh záhonu a aby se spotřebovalo co nejméně růží. Kolik růží je potřeba a jaká mezi nimi bude vzdálenost? 0. Najděte nejmenší přirozené číslo x, které při dělení 5, 2 a 9 dá týž zbytek.. otázka. Mnohočleny Vypočítejte podíl následujících výrazů a určete podmínky, za kterých má daný výraz smysl: x x 2 x+5 2x+5 a 0a+ a+2 a 0a 2 +a 0 a 8a 0a 2 a+9 2a x 5x 2 +5x+2 x x +2x 2 2x x+ 8a 2a 2 +6a 2a a +a 2 a 5 a+ 0x +7x 2 x 2x+ 0. x +2x+ x+

5 .2 Exponenciální rovnice V množině R řešte rovnici:. 5 x + 5 x 2 = 0 2. x+ x+2 = 72 + x. 2 x + 2 x x = 8.,5 5x + 5x+2 5 = 2 5x+ 5. x + x 2 + x = 6. 2 x ( 8 )x 2 = 7. x 9 2 x + 8 = 0 8. x+ + 9 x 08 = x + x = x ( 8 ) x + 2 x ( 8 )x = 5. otázka 5. Číselné obory a intervaly Určete sjednocení, průnik a rozdíly intervalů. Intervaly zakreslete do jedné číselné osy.. A = 2; 6), B( ; 5 2. A = ( 2; 2, B = 2; 8). A = 7; ), B = (; 9). A = ; ), B = (0; 6 5. A = ( ; 0, B = (2; ) 6. A = ( ;, B = ( 2; ) 7. A = ( ; 2), B = 2; 8 8. A = ( ; 20, B = 0; 0 9. A = ( ; ), B = (; ) 0. Zapište jako interval množinu: a) všech záporných reálných čísel b) všech kladných reálných čísel c) všech nezáporných reálných čísel d) všech nekladných reálných čísel e) všech reálných čísel f) všech reálných čísel větších než 7 g) všech reálných čísel, jež jsou menší nebo rovna 5

6 5.2 Pravoúhlý trojúhelník. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C určete délky všech stran, všech výšek a velikosti všech vnitřních úhlů, když víte: a) β = 60, c a = cm b) c b = 7 cm, c = 0 cm c) α = 0, b = 6 cm d) c = 8 cm, c a = 5 cm e) v c = 8 cm, a = 0 cm f) β = 60, a = 2 cm g) c = 5cm, a = m 2. Zjistěte, který trojúhelník je pravoúhlý: a) 5, 2, b),, 5 c) 6, 8, 0 d) 8, 5, 7 e) 9, 2, 5 f) 2, 2, 8. Doplňte tabulku pro pravoúhlé trojúhelníky ABC (délky stran jsou v cm).. př. 2. př.. př.. př. 5. př. a 2 b 7 c α Žebřík je opřený o zeď pod úhlem Horní okraj žebříku je ve výšce 7, m nad zemí. Jak dlouhý je žebřík? 5. Jak vysoká je budova, která na vodorovnou dlažbu vrhá stín dlouhý 50,5 m pod úhlem 5? 6. Štít střechy tvaru rovnoramenného trojúhelníku má šířku 2,8 m. sklon střechy je 8. Vypočítejte výšku štítu. 7. Určete obsah pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže je dána velikost přepony c = 0,2 m a úhel α = Základna rovnoramenného trojúhelníku má délku 20cm, obsah trojúhelníku je 20cm 2. Vypočítejte obvod tohoto trojúhelníku. 9. Lanovka má přímou trať o délce 50 m s úhlem stoupání 5. Jaký je výškový rozdíl mezi dolní a horní stanicí? 0. Vypočtěte délku strany rovnostranného trojúhelníku, když víte, že jeho výška je 5 cm. 6

7 6. otázka 6. Obecný trojúhelník sinová věta. Vypočtěte zbývající prvky (strany a úhly) v trojúhelníku ABC, je-li dáno: a) a = 28,7, b = 9,5, α = 5 20 b) c = 20, α = 62 2, β = 8 56 c) a = 722, β = 9 25, γ = 08 0 d) a = 20, β = 5, γ = 05 e) a = 52 cm, c = 88 cm, γ = Dvě loďky jsou zaměřeny z výšky 50 m nad hladinou jezera pod hloubkovými úhly o velikostech 57 a 9. Vypočtěte vzdálenost obou loděk, jestliže zaměřovací přístroj a obě loďky jsou v rovině kolmé k hladině jezera.. Dvě obce A, B jsou odděleny lesem; obě jsou viditelné z obce C, která je s oběma spojena přímými cestami. Jak dlouhá je projektovaná cesta z A do B, jeli AC = 2 00 m, BC = 59 m a ABC = 6 2?. Stožár elektrického vedení vrhá 2 m dlouhý stín na stráň, která stoupá od paty stožáru ve směru stínu pod úhlem o velikosti α =. Určete výšku stožáru, jestliže výška Slunce nad obzorem je dána úhlem o velikosti γ = Na vrcholu kopce stojí rozhledna 5 m vysoká. Patu i vrchol vidíme z určitého místa v údolí pod výškovými úhly o velikosti α = 28 a β =. Jak vysoko je vrchol kopce nad rovinou pozorovacího místa? 6. Letadlo letí ve výšce 2500 m k pozorovatelně. V okamžiku prvního měření bylo vidět pod výškovým úhlem 28, při druhém měření pod výškovým úhlem 50. Určete vzdálenost, kterou proletělo mezi oběma měřeními. 6.2 Výrazy s mocninami a odmocninami Upravte následující výraz a zapište podmínky, za kterých má daný výraz smysl: x 5 5 y6 y 2 x x 2 y x(x 2 x ) x 2 x x y 5 7 x 2 y 2 xy xy. [ a b c 2 ] d ( y y ) y c c c 7 [ a b 2 d 5 ] (c2) 0 ( 2 ) 7

8 ( x x 5 x 5 2 x x 0) 2 8. ( m m 2 6 ) m m 5 9. ( c 7 c 5 c 0 5 ) c( c 2 ) ( b 5 b 0 ) b2 b 0 7. otázka 7. Vektor definice, souřadnice a velikost. Spočítejte velikost a souřadnice vektoru u = LK, když a) K[ ; 5] a L[; 6] b) K[2; ] a L[2; ] c) K[0; 0] a L[; ] 2. Spočítejte souřadnice středu úsečky AB, když a) A[2; 5] a B[; ] b) A[2; ] a B[8; ] c) A[2; ] a B[0; ] Spočítejte velikost úsečky AS.. Určete čísla p a q tak, aby bod S byl střed úsečky AB A[; p + 2], B[7; ], S[-q; -] Určete velikost vektoru AB.. Určete čísla m a n tak, aby bod S byl střed úsečky CD C[-2; 6], D[m+; ], S[; n-] Určete velikost vektoru SD. 5. Je dáno v = (-2; ) a B[2; -]. Určete souřadnice bodu A tak, aby v = B A. Spočítejte velikost vektoru AB. 7.2 Vztah mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 6 a x 2 = byla kořeny kvadratické rovnice ax 2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 7 a x 2 = byla kořeny kvadratické rovnice ax 2 + bx + c = 0.. Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 5 a x 2 = 2 byla kořeny kvadratické rovnice ax2 + bx + c = 0. 8

9 . Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 5 a x 8 2 = byla kořeny kvadratické rovnice ax 2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = a x 2 = byla kořeny kvadratické rovnice ax2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 5 a x 7 2 = 2 byla kořeny kvadratické rovnice ax 2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = a x 2 = byla kořeny kvadratické rovnice 2 ax 2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = 5 a x 2 = byla kořeny kvadratické rovnice 7 ax2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = a x 2 2 = byla kořeny kvadratické rovnice 5 ax2 + bx + c = Určete koeficienty a a b, tak, aby čísla x = a x 2 = 5 byla kořeny kvadratické rovnice 8 ax2 + bx + c = otázka 8. Oblouková a stupňová míra, orientovaný úhel. Převeďte stupně na radiány a radiány na stupně (postup zapište). a) f) 5 b) 5 g) 28 π c) 60 h) 9 d) 2 π 5 e) 890 i),2π 2. Určete základní velikost úhlu v intervalu 0;2π. a) 025 f) 5 b) 890 c) 0 60 d) 55 e) 080 g) 6 π i) 5,5π h) 5 6 π j) 5 8 π k) π π l) j) 20 8 π k) 5 2 π l) π. Určete bez použití kalkulačky převedením na hodnotu úhlu v. kvadrantu (postup zapište). a) cos 80 d) cos 2 π g) sin 2 π 8 b) sin 600 e) sin π h) cos π 6 c) cos 95 f) sin 570 i) cos π. Rozveďte stupně na stupně, minuty a vteřiny. a) 25,6 c) 0,2 b) 50,2 d) 228,82 e) 62,72 f) 57,25 9

10 5. Převeďte stupně, minuty a vteřiny na stupně. a) 5 2 c) 2 5 b) d) Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé e) f) x x+7 0 x 2 7 5x 0 2 x x+6 < 0 x x > x+2 2x x ( x 2 2) x + 2 (x + ) 2 (x ) 7. 2x < +x 7x 6x x x+2 6 > x 2x x x > x 6 9. (x + ) > (x ) 2 ( + x) 2 + x 2 (2x ) (x ) < (x + ) + 6 (2 + x) < x otázka 9. Řešení kvadratických rovnic V množině R řešte kvadratickou rovnici:. (x 8) 2 (x 6) 2 + (5x 2)(5x + 2) = (2x + ) 2 (x 2) 2 = (x 5) 2 (x 2)(x + 6). (5x 2) 2 (x ) 2 = 2. (x + )(x 5) = (x )( x) ( x)(x 5) 5. (x ) 2 + (x + ) 2 (x 5) 2 = 7x x 2 + x + x = x2 9 0

11 x 2 5x+ x 2 7x+7 = 5 7 2x+ x = x+ +x x+ x 2 9 x +x x = 6 x x 2 x x (2x )2 [ 2 (x + )]2 = [( 2 x)2 ( 2 )2 ] 9.2 Goniometrické funkce definice, graf, vlastnosti. Sestrojte jednu periodu grafu funkce y = sin x. Na ose x popište alespoň 8 hodnot a určete všechny vlastnosti této funkce. 2. Sestrojte jednu periodu grafu funkce y = cos x. Na ose x popište alespoň 8 hodnot a určete všechny vlastnosti této funkce.. Sestrojte do jedné soustavy souřadnic graf funkce y = sin x, y = 2sin x a y = sin (x - π ). Na ose x popište alespoň hodnoty. U funkce y = sin x určete všechny její vlastnosti.. Sestrojte do jedné soustavy souřadnic funkce: f : y = cos x, f 2 : y = 2 cos x a f : y = cos (x + π 2 ). Na ose x popište alespoň hodnoty. U funkce y = cos x určete všechny její vlastnosti. 5. Sestrojte v téže soustavě souřadnic grafy funkcí f : y = sin x a f 2 : y = sin (x + π 6 ). 6. Sestrojte v téže soustavě souřadnic grafy funkcí f : y = sin x a f 2 : y = sin 2x a určete vlastnosti, ve kterých se obě funkce liší. 7. Narýsujte grafy funkcí a vyznačte na nich alespoň hodnoty proměnné a k nim příslušné funkční hodnoty. a) y = cos (x + π ) - b) y = 2sin (x - π 2 ) + 2 c) y = cos (x+ π ) - d) y = sin(x + π) e) y = cos (x - π ) 0. otázka 0. Rovnice s neznámou ve jmenovateli Určete řešení následující rovnice s neznámou x R: x+8 = 7 6x 2 2x x 6 6 0x 5 x+ + 2 = 6 x x+2 x 2 +x 2 + x+ x+2 = 0 x 2 +2x x x+ +x x+ 5x + x + 2 = 0 x x 2 x 2 x = 6 x 2 x+ x 2 +2x 8 2x 2x+ = 2x+ 2x + 8 x 2

12 7. 2x 2 +0x 2 6x 2 9 = x 7 + 6x+5 x x+ 8. x + 2x = x x 2 2 x 9. 7x+2 9 = 0x x 2 6x 9x z +z 2(z ) z 2 = z z 0.2 Planimetrie symbolické zápisy Zapište symbolicky a danou situaci zakreslete: a) Bod D leží na polopřímce BA. b) Bod F leží v polorovině CEB. c) Bod C neleží na polopřímce AE. d) Polopřímka AB je částí přímky BD. e) Přímka p není rovnoběžná s přímkou q. f) Bod E je společný bod úsečky AB a přímky p. g) Bod B neleží v konvexním úhlu DAC. h) Poloroviny MNO a ABC splývají. i) Přímka AE má s polopřímkou AB právě jeden společný bod A. j) Velikost úsečky CE je,7 cm. k) Přímka EF je kolmá na přímku q. l) Úsečky AB a CD jsou stejně dlouhé. m) Přímka p je rovnoběžná s přímkou q. n) Vzdálenost bodu E od přímky p je,8 cm. o) Bod A je vnitřním bodem konvexního úhlu RST. p) Polorovina ABC má s polorovinou ABD společnou hraniční přímku AB.. otázka. Vzdálenost bodu od přímky. Vypočítejte vzdálenost bodu M [; 9] od přímky AB: A[; 2], B[0; 5]. 2. Vypočítejte vzdálenost bodu C [-; ] od přímky p: A[; 2], u = (,-5).. Určete vzdálenost bodu X[2;] od přímky p: x - 2y + = 0.. Vypočítejte délky všech výšek v trojúhelníku KLM, kde K[;-2], L[;0], M[;-5]. 5. Vypočítejte délku výšky v a v trojúhelníku ABC, kde A[-5; -], B[6; 2], C[-2; ]. 6. Zjistěte vzdálenost bodu P[-; ] od přímky 2x + y 2 = Určete vzdálenost bodu B[; ] od přímky p určené bodem A[0; ] a směrovým vektorem u=(; -). 8. Určete vzdálenost bodu C[2; 5] od přímky p: -2x + y = 0 2

13 .2 Řešení kvadratických nerovnic Vyřešte početně následující kvadratickou nerovnici:. x 2 5x + 6 < x 2 6x + 0. x 2 + 2x > 0. x 2 + 5x + 7 > 0 5. x 2 + 6x + 0 < 0 6. ( 2x) 2 < 7x 5 7. ( x) 2 x 8. (,5x)(x ) < 2 0,5(x 2) 2 9. (x + )( x) 2(x + 2) 2 5x ( 2x) 2 2x otázka 2. Planimetrie - základní pojmy Definujte následující pojmy a ke každému načrtněte odpovídající obrázek: a) hraniční přímka poloroviny b) úsečka c) osa úsečky d) osa úhlu e) vnitřní bod úhlu f) polorovina g) polopřímka h) pata kolmice i) rovinný pás j) úhel k) nekonvexní úhel l) pravý úhel m) plný úhel n) ostrý úhel 2.2 Mocninná funkce Načrtněte graf funkce a určete vlastnosti funkce:. y = x 2. y = x. y = x. y = 5 x

14 5. y = x 2 6. y = (x + 2) 7. y = (x + 2) 8. y = (x + ) y = (x ) 2 0. y = (x 2) +. otázka. Odchylka dvou přímek. Určete odchylku přímek p a q: a) p: 5x - y + 7 = 0 q: 2x - y + = 0 c) p: 2x - 7y + 2 = 0 q: 7x + 2y 0 = 0 e) p: x = + t y = 2 + t q: 2x + y = 0 g) p: x = t y = - - t q: x - 2y + = 0 i) p: x = 6 + 2t y = 0,5 - t q: x = -0 + t y = - t b) p: 5x + 8y - 22 = 0 q: 7x + y = 0 d) p: 8x 5y 0 = 0 q: x + 5y -8 = 0 f) p: x = t y = t q: x - 5y + = 0 h) p: x = - + t y = -2 - t q: x = 2 + t y = 5 - t j) p: x = - - t y = -2 - t q: x = +,5t y = -5 + t 2. Určete vnitřní úhly v trojúhelníku KLM, kde K[; -2], L[; 0], M[; -5].. Určete úhel α v trojúhelníku ABC, kde A[-5; -], B[; ], C[2; -].. Jsou dány přímky m: x - y + 7 = 0, n: x + 2y = 0. Určete úhel, který tyto přímky svírají..2 Posloupnosti základní pojmy, vlastnosti, graf. Napište prvních 6 členů posloupnostia n = ( ) n+ n2 n Posloupnost je dána vztahem a n+ = n + a n, a = 8. Určete a 2, a 5.. Posloupnost je dána vztahem a n+ = 2a n, a 5 =. Určete a 2, a.. Posloupnost je dána vztahem a n+2 = a n+ 2 a n, a 5 = 0, a 6 =. Určete a, a Zjistěte, která z čísel: 2, 65, 22 jsou členy posloupnosti a n = 5n + 8.

15 6. Vypočítejte prvních 6 členů posloupnosti dané rekurentně a n+2 = 2a n+ a n, n N, je-li a = a a 2 = 2. Načrtněte graf posloupnosti. 7. Vypočítejte prvních 6 členů posloupnosti dané rekurentně a n+2 = a n+ a n, n N, je-li a = a a 2 2 =. Načrtněte graf posloupnosti. 8. Vypočítejte prvních 6 členů posloupnosti dané rekurentně a n+2 = a n+ a n n, n N, je-li a = a a 2 2 = 2. Načrtněte graf posloupnosti. 9. Vypočítejte prvních 6 členů posloupnosti dané rekurentně a n+ = a n 2, n N, je-li a = a a 2 = 2. Načrtněte graf posloupnosti a určete její vlastnosti. 0. Vypočítejte prvních 6 členů posloupnosti dané rekurentně a n+2 = a n+ a n, n N, je-li a = a a 2 = 2. Načrtněte graf posloupnosti a určete její vlastnosti.. otázka. Početní operace s mocninami Daný výraz zjednodušte a určete podmínky, za kterých má tento výraz smysl:. ( x2 y z ) ( 2x5 y 2 z ) 2 2. ( a b c d 2) ( c 2 d a b 5). ( x 2y ) ( y 2 x ) ( x 0 y y 2) 2. ( 2xy c ) ( x y 2 5a2 c ) a c 2 y 5. 9x 6 y 5 z ( y x 2 z ) 2 6. ( ab 25c 2 d 2) : ( a 5cd 2) 7. [( x2 y ) : ( y 2x 2) ] 2y2 27x 8. 6a b 2 9cd ( 28c d 8a 5 b ) : ( 2 5 a 7 b 2 d 6 c ) 9. [( 2x y ) 9y z (5z2 x )2 ] 25z x 0. ( 2a c 2 b 2 d ) 2 : [ 2 (c b ) (a d) 2 ] 5

16 .2 Exponenciální funkce grafy a vlastnosti. Načrtněte graf funkce y = x. Do stejné soustavy souřadnic načrtněte grafy funkcí y = 2 x, y = ( )x, y = x. Grafy popište, dbejte na to, aby byly zachovány důležité souměrnosti a velikosti funkčních hodnot. U všech tří funkcí určete jejich vlastnosti. 2. Narýsujte grafy daných funkcí, vypočítejte do tabulky hodnoty pro x = -, -2, -, 0,, 2 a určete vlastnosti funkcí: a) y = 2 x b) y = x + 2 c) y = ( 2 )x. Sestrojte graf exponenciální funkcey = 2 x a ve stejné kartézské soustavě souřadnic sestrojte grafy funkcí: a) y = 2 2x b) y = 2 x c) y = 2 x 2 Urči vlastnosti obou funkcí.. Dokažte graficky, jestli platí následující nerovnosti: a) ( 5 ) < ( 5 5 ) 6 6 b) (2,) 2, < (2,) 2,2 5. Na základě znalosti vlastností exponenciálních funkcí určete z grafu, která z následujících mocnin je rovna, která je větší a která menší než. a) 0,6 2 b) 2,5 0, c) ( 2 )0,75 d) ( ),0 5 8 ) 2 7 f) ( e) ( 2 5 )0,5 g) 7 0,8 h) (0,) 0 6. U daných funkcí určete H(f), omezenost a rozhodněte, zda je rostoucí nebo klesající: a) y = 5 x+2 b) y = x 2 c) y = ( )x 5. otázka 5. Trojúhelník základní pojmy, vnitřní a vnější úhly. Podle jakých kritérií a jak rozdělujeme trojúhelníky? 2. Definujte slovně následující pojmy pro trojúhelníky (zakreslete do obecného trojúhelníku) a) trojúhelník b) výška trojúhelníku c) těžnice trojúhelníku d) ortocentrum e) těžiště f) střední příčka g) kružnice opsaná h) kružnice vepsaná 6

17 . Určete velikosti zbývajících vnitřních (α, β, γ) a vnějších (α, β, γ ) úhlů v trojúhelníku, znáte-li: a) α = 2 5, β = 0 2 b) α = 62 2, γ = 8 56 c) trojúhelník je pravoúhlý s úhlem β = d) β = 5, γ = 65 5 e) trojúhelník je rovnoramenný a ramena svírají úhel α = 5 2. Rozhodněte o podobnosti trojúhelníků ABC a EFG, když víte: a) <ACB =7, CA =0 m, CB =5 m <FEG =7, EF =0 mm, EG =60 mm c) ΔABC: 2, 5, 8 ΔEFG: 28, 2, 6 b) ΔABC: a =2; b =5; c =8 ΔEFG: 2; 0; 8 e) ΔABC: a = 6,2 cm; b = 7, cm; c = 8, cm ΔEFG: KL = 82,2 m; LM = 956, m; KM = 00, m d) ΔABC: b = 5,2 cm; c = 28, cm; α = 8 5 ΔEFG: α = 8 5 ; f = 0, cm; g = 56,8 cm 5. Na mapě s měřítkem : má trojúhelníkový pozemek strany o délkách,5 cm, cm a 5,8 cm. Určete jeho rozměry ve skutečnosti. 5.2 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Určete, zda dané přímky jsou rovnoběžné nebo různoběžné. V případě, že jsou rovnoběžné, určete jejich vzdálenost, v případě, že jsou různoběžné, určete jejich průsečík a odchylku. a) p: 2x + y = 0 b) p: 2x - y + = 0 q: x - y - 6 = 0 q: 2x - y 5 = 0 c) p: x -7y + = 0 q: 7x + y 9 = 0 e) p: x + y = 0 q: x + y + 5 = 0 g) p: -2x + y = 0 q: x -2y + = 0 d) p: x y 7 = 0 q: x y + 5 = 0 f) p: 5x - 8y + = 0 q: x + 9y 9 = 0 h) p: x + y 5 = 0 q: 6x + 2y + 7 = 0 2. Určete, zda dané přímky jsou rovnoběžné nebo různoběžné. V případě, že jsou rovnoběžné, určete jejich vzdálenost, v případě, že jsou různoběžné, určete jejich průsečík a odchylku. a) p: x = 5 + t y = -2 2t q: x = 2s y = 7 + s b) p: x = + t y = 2 - t c) p: x = 6 + 5t y = 9t q: x = s y = -2s q: x = 0s y = s. Rozhodněte o vzájemné poloze přímek: a) p: x y = 0 q: x = 2 - t y = -2 + t b) p: x y + 7 = 0 q: x = + t y = + t c) p: x + 2y 5 = 0 q: x = 5 + 2t y = - + t. Určete vzdálenost bodu P[2; -5] od přímky q: -x + y + 6 = 0. 7

18 5. Určete vzdálenost bodu P[-; 2] od přímky p: x y + = otázka 6. Kvadratická funkce grafy a vlastnosti. Sestrojte grafy funkce a určete všechny její vlastnosti: a) y = 2x 2 b) y = (x+2) 2 - c) y = x 2 - x + 5 d) y = 2x 2 + x - e) y = - x 2-5 f) y = (x + 2)(x - ) 2. Najděte kvadratickou funkci y = ax 2 + c, sestrojte její graf a určete všechny její vlastnosti: a) [-; ], [2; 9] b) [2; -], [-; -6]. Nakreslete graf kvadratické funkce f: y = 2x 2 - x +, určete souřadnice vrcholu, její definiční obor a obor hodnot.. Do jedné soustavy souřadnic načrtněte a popište grafy funkcí, určete souřadnice vrcholu a ke každé určete její definiční obor a obor hodnot: a) f : y = x 2, f 2: y = x 2, f : y = x 2 2 b) g : y = -x 2, g 2: y = -2x 2, g : y = -2x Nakreslete graf kvadratické funkce f: y = x 2 5x +, určete souřadnice vrcholu, její definiční obor, obor hodnot a průsečíky se souřadnými osami. 6. Určete všechny kvadratické funkce tvaru f: y = x 2 + bx + c, pro něž platí f(0) = 2, f(2) =. 7. Zjistěte, zda existují kvadratické funkce f: y = ax 2 + bx +c, pro něž platí a) f(0) = 5, f() = 2, f(-) = 8 b) f(0) = 0, f() =, f(2) = 8. Pro funkce z příkladu č.7 urči všechny jejich vlastnosti. 6.2 Početní operace s logaritmy Určete hodnoty následujících výrazů: a) 2 log log log 9 b) 2 log 27 log + log 27 log a) 5 log log 2 + log 2 6 b) log 26 + log log 5 log 25 a) 2 log + log log 2 b) log log log 7 7 a) log 256 log 0 + log 2 5 b) 2log + 9 log 5 log 5 log a) log log 6 2 log 6 2 b) 5log log 2 log log

19 7. otázka 7. Aritmetická posloupnost základní vztahy a vzorce. V aritmetické posloupnosti je dáno: a 8 =, d = 5. Určete a 8, a. 2. V aritmetické posloupnosti je dáno: a 22 = 2, d =. Určete a 0, a 5.. V aritmetické posloupnosti je dáno: a = 2, a 6 = 2. Určete s 70.. V aritmetické posloupnosti je dáno: a =, a 2 =. Určete s V aritmetické posloupnosti je dáno: a 9 = 8, a 2 = 2. Určete s V aritmetické posloupnosti je dáno: a 0 = 65, a 20 = 5. Určete s V aritmetické posloupnosti je dáno: a = 7, s 25 = 25. Určete a 25, d. 8. V aritmetické posloupnosti je dáno: a = 5, a n = 2, s n = 92. Určete n, d. 9. V aritmetické posloupnosti je dáno: a 0 = 25, a 20 = 5. Určete d, a, a V aritmetické posloupnosti je dáno: a 8 = 52, a = 0. Určete d, a, a Nepřímá úměrnost grafy a vlastnosti. Načrtněte grafy funkcí a určete všechny jejich vlastnosti: a) y = b) y = 2 c) y = x x x + 2 d) y = 2x e) y = f) y = x x x + 2. Určete průsečíky souřadných os s grafem: a) y = 2x + 2 b) y = x x. Určete D(f) a H(f) u funkcí: a) y = b) y = x x 2x c) y = x + d) y = x + 0,5 c) y = x + 2. Načrtněte grafy funkcí, určete D(f), H(f), průběh funkce, funkční hodnoty v daných bodech a zjistěte, zda daný bod patří této funkci: a) y= 2 x b) y= -0,5 x f(-) A[-; -7] f(- 2 ) B [-; 2 ] c) y= x + f(- 2 ) C [2 ; 9 2 ] d) y=- -2 f() D[ ; 6] x e) y= x+ x f) y= x+ x- f( 2 ) E [-2; - 2 ] f(- ) F[ ; 0] 9

20 8. otázka 8. Lineární funkce grafy a vlastnosti. Sestrojte grafy lineárních funkcí a určete všechny jejich vlastnosti: a) y = 2x - b) y = -2x +5 c) y = x +2 d) y = 0,5x +2 e) y = 5 x+ 2 f) y = x Sestrojte grafy lineárních funkcí a určete všechny jejich vlastnosti na daných intervalech: a) y = -x - 2, x (-0; 8) b) y = -5x + 7, x (-; ) c) y = 2x, x -5; 2,5. Stanovte předpis lineární funkce, sestrojte její graf a určete všechny její vlastnosti: a) f() = -2, f(5) = 6 b) f(-5) = -2, f(-) = 0 c) [0; 0], [2; ] d) [; -], [-2; ]. Stanovte lineární funkci, pro kterou platí: a) f: y = ax + 2 a graf funkce f prochází bodem [-7; 2] b) g: y = -x + b a graf funkce g prochází bodem [-2; ] 5. Silnice stejnoměrně klesá. Určete graficky výšku bodu, který je vzdálen od místa A 5 km, máli bod vzdálený od místa A 5 km výšku 50 m a bod vzdálený od místa A 9 km výšku 20 metrů. 6. Na natření 0 metrů plotu se spotřebuje,5 kg barvy. Natěrač má zásobu 20 kg barvy. Napište rovnici popisující závislost množství zásoby barvy (y kg) na délce natřeného plotu (x m). Určete podmínku pro x. 8.2 Obvody a obsahy geometrických obrazců. Vypočtěte obsah rovnostranného trojúhelníka, jehož obvod je 72 cm. 2. Obdélníková zahrada má obvod 0 m a obsah 000 m 2. Vypočtěte její rozměry.. Vypočtěte obvod a obsah čtverce, jehož úhlopříčka má délku 0 cm.. Kolo těžní věže má průměr,5 m. O kolik metrů se spustí klec výtahu, otočí-li se kolo pětadvacetkrát? 5. Příčný průřez náspu železniční tratě má tvar rovnoramenného lichoběžníku se základnami AB =5m; CD =0,5m a rameny BC = AD = 5m. Vypočtěte obsah průřezu. 6. Kruhový stůl o poloměru 80 cm vysoký rovněž 80 cm je pokryt čtvercovým ubrusem délce strany,2 m tak, že střed stolu se kryje se středem ubrusu. Jak vysoko nad zemí jsou rohy ubrusu? 7. Určete obsah pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kružnice o poloměru r = cm. 8. Běžec proběhl třikrát kruhovou dráhu a uběhl dva kilometry. Jaký je poloměr dráhy? 9. Obdélníkový obraz s rozměry 0cm a 60cm má být zarámován rámem konstantní šířky. Obsah plochy rámu má být stejný jako obsah rámu. Určete šířku rámu. 0. Vypočtěte obsah rovnoběžníku s úhlopříčkami u = 5 cm, u 2 = 2 cm a úhlem mezi nimi sevřeným ω = 0.. Vypočtěte délky úhlopříček obdélníku, je-li úhel jimi sevřený ω = 28 0 a jeho obsah S =,5 m 2. 20

21 9. otázka 9. Geometrická posloupnost základní vztahy a vzorce. Určete prvních 6 členů geometrické posloupnosti, je-li: a = 0, q = Určete prvních 6 členů geometrické posloupnosti, je-li: a 5 =,5; q =. 2. V geometrické posloupnosti je dáno: a =, q =. Určete a 8, s 8.. V geometrické posloupnosti je dáno: a =, q = 2. Určete a 2 9, s V geometrické posloupnosti je dáno: a = 8, a 6 = 86. Určete q, a. 6. V geometrické posloupnosti je dáno: a = 8, a = 6. Určete q, a. 7. V geometrické posloupnosti určete první a pátý člen, je-li: s 5 = 22, q =. 8. V geometrické posloupnosti určete první a desátý člen, je-li: s 0 = 6, q = V geometrické posloupnosti určete první a pátý člen, je-li: s 5 = 05, q =. 0. V geometrické posloupnosti určete první a pátý člen, je-li: s 7 =, q = Lomené výrazy Upravte a určete podmínky: a 2 9a 9 25a 2 9 a 2 a 2 a 6 x +2x 2 x 2 x +x 2 2x 5x 2 20x+20 6 x a(a b)+b(8a+b) x y 6x 6a+b + y x x a+ 2a 2b 2x+y 2x 5a a b x 2 + x 2 2x+2 x x 2 25 x2 9 x 2 x x 2 +5x x y x 2 8xy+y 2 (x2 xy) 2

22 20. otázka 20. Logaritmické funkce typy grafů a vlastnosti. Načrtni grafy funkcí a urči všechny jejich vlastnosti: a) y = log x b) y = log 7 x c) y = log Načrtněte grafy funkcí a vyšetřete jejich průběhy: a) y = log x b) y = log (x-2) c) y = log (x+) + 5. Vypočítejte funkční hodnoty funkce y = log a x a) f(25), kde a = 5 b) f(0 5 ), kde a = 0 c) f(6), kde a = 2. Rozhodněte, zda jsou pravdivé výroky: a) log 08 log 0,8 b) log 0,52 < log 0,5 c) log 5 log 7 Využijte grafy příslušných logaritmických funkcí, které načrtněte. Určete vlastnosti obou funkcí. 5. Načrtněte grafy funkcí f : y = log 2 x, f 2 : y = log x. Určete vlastnosti, které mají obě funkce 2 rozdílné Analytické vyjádření přímky v rovině. Napište obecnou rovnici přímky AB, je-li přímka dána body: a) A[; 7], B[-2; ] b) [-; 2], B[; 5] 2. Jsou dány body A[-2;] a B[2;-]. Najdi parametrické vyjádření přímky AB. Urči souřadnice bodu C[;?] tak, aby ležel na přímce AB. Na které části přímky AB bod C leží?. Náleží body M = [5; ]; N = [ 5,5; 0] přímce p, dané bodem A[-5; 7] a směrovým vektorem (; 2)?. Napište parametrické vyjádření přímky p, která prochází bodem A[2; 5] a je rovnoběžná s přímkou BC, kde B [; 7], C[-; 9]. 5. Napište obecnou rovnici přímky q, která prochází bodem Q [2; -2] a je rovnoběžná s přímkoup: x = + 2t, y = t. 6. Napište parametrické vyjádření přímky p dané bodem A[; ] a vektorem v = (-2; ), který je s ní rovnoběžný. 7. Napište obecnou rovnici přímky p, která prochází bodem A[2; ] a je kolmá k vektoru n = (2; 7). 8. Napište obecnou rovnici přímky p, která je dána parametrickým vyjádřením a) x = + 5t y = 2-2t b) x = 5t y = + t c) x = - - t y = + 2t 9. Napište parametrické i obecné vyjádření přímky, která prochází body B = [0; 2], C = [; ]. 0. Je dán trojúhelník ABC, kde A= [- 2; 5], B = [; -], C = [6; ]. Napište parametrické i obecné vyjádření stran tohoto trojúhelníku. x 22

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 <

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 < 8.. Otázka číslo Mocniny a odmocniny. b.) Zjednodušte: 6 b. b Opakování k maturitě matematika. roč. TAD : 6.) Zjednodušte: 6 6.) Vypočtěte: a. y : ( a. y ) =.) Usměrněte zlomek =.. Otázka číslo Lineární

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl:

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl: KVINTA úlohy k opakování 1. Jsou dány množiny: = {xr; x - 9 5} B = {xr; 1 - x } a) zapište dané množiny pomocí intervalů b) stanovte A B, A B, A - B, B A. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY Daniel Nechvátal :: maturitní otázky z matematiky 008 :: MOCNINY A ODMOCNINY ) Zjednodušte následující výrazy a určete, pro které hodnoty proměnných mají smysl a) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] : n n n n b) [

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 01/13-1- Obsah Posloupnosti... 4 Aritmetická posloupnost... 5 Geometrická posloupnost... 6 Geometrické řady... 7 Finanční matematika... 8 Vektor, operace s vektory... 9 Vzdálenosti

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Příklady na testy předmětu Seminář z matematiky pro studenty fakulty strojní TUL.

Příklady na testy předmětu Seminář z matematiky pro studenty fakulty strojní TUL. Příklady na testy předmětu Seminář z matematiky pro studenty fakulty strojní TUL. Jméno a příjmení(čitelně): varianta č. 90 Přezdívka(nepovinné): Zde pište své výsledky Napište rovnici přímky procházející

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy

Doučování sekunda. měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Doučování sekunda měsíc Probírané učivo Základní učivo září Opakování učiva z primy Desetinná čísla Krychle a kvádr Prvočísla a čísla složená Společný násobek a dělitel Prvočísla a čísla složená Trojúhelník

Více

Sbírka příkladů z m a t e m a t i k y. Příprava k profilové části maturitní zkoušky

Sbírka příkladů z m a t e m a t i k y. Příprava k profilové části maturitní zkoušky Sbírka příkladů z m a t e m a t i k y Příprava k profilové části maturitní zkoušky školní rok 0/0 . Algebraické výrazy ) Rozložte na součin: a) d) n n a a b + b b c) a + a a b b b n n e) a 0a f) b + 5b

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

MATEMATIKA+ MAIPD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA+ MAIPD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA+ DIDAKTICKÝ TEST MAIPD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

8. ročník 6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

8. ročník 6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6.1. Podobnost geometrických útvarů. Podobností ( podobným zobrazením ) nazýváme takové geometrické zobrazení, je-li každému bodu X přiřazen

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 008 Vyšší úroveň obtížnosti MAVCZMZ08DT MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 10 minut. Úlohy řešte v testovém

Více

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin. Funkce Pojem funkce Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Funkce vyjadřuje závislost

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NOVÁ MTURITNÍ ZKOUŠK Ilustrační test 2008 Základní úroveň obtížnosti MVCZMZ08DT MTEMTIK ZÁKLDNÍ ÚROVEŇ DIDKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 8 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém

Více

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem 17 30. DUBNA 2008 MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem Na pomoc učitelům základních škol V rámci systémového projektu Kvalita I, jednoho z projektů Evropského sociálního fondu, vydal Ústav

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie)

Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Planimetrie úvod, základní pojmy (teorie) Geometrie (původně zeměměřictví) nyní část matematiky, zabývající se studiem geometrických objektů Planimetrie rovinná geometrie Stereometrie prostorová geometrie

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 8 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 1. VÝROKOVÁ LOGIKA 1. Negujte výroky s kvantifikátory, výroky g j a jejich negace zapište i symbolicky a) Alespoň 5 dnů bude pršet. b) Úloha má právě 2 řešení. c) Žádný z předmětů mě nebaví. d) Nejvýše

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Sbírka. úloh z matematiky. pro 3. ročník. tříletých učebních oborů

Sbírka. úloh z matematiky. pro 3. ročník. tříletých učebních oborů Sbírka úloh z matematiky pro 3. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: 1 Obsah Funkce 3 Lineární funkce 6 Kvadratické funkce 13 Nepřímá úměrnost 15 Rostoucí a klesající funkce 17 Orientovaný úhel

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol,

Více

M - Planimetrie pro studijní obory

M - Planimetrie pro studijní obory M - Planimetrie pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 003 004 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO M 0030 Vyjádřete jedním desetinným číslem (4 ½ 4 ¼ ) (4 ½ + 4 ¼ ) Správné řešení: 0,5 Zjednodušte výraz : ( 4)

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 0 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Test Matematika Var: 101

Test Matematika Var: 101 Test Matematika Var: 101 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímky p: y =

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více