Debata o knize Michala Pullmanna Konec experimentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Debata o knize Michala Pullmanna Konec experimentu"

Transkript

1 1 Debata o knize Michala Pullmanna Konec experimentu Auto: Jakub Vrba Abstract Po vydání knihy Michala Pullmanna Konec experimentu, která se po metodologické i teoretické stránce vymezovala vůči starším přístupům k poslednímu období státního socialismu, se rozvinula debata na několika úrovních. Na knihu vyšlo několik recenzí, zejména se ale rozpoutala diskuze na stránkách Lidových novin, jednoho z nejčtenějších deníků v České republice. Zde byli čtenáři svědky polemiky několika publicistů na jedné straně a převážně mladších historiků na straně druhé. O několik měsíců později pak došlo k výměně článků mezi autorem knihy a historikem Karlem Hrubým na stránkách historicko-popularizačního časopisu, kde šlo především o polemiku nad totalitní povahou státního socialismu v Československu. V roce 2011 se na stránkách českého tisku rozpoutala diskuze o nedávné minulosti, konkrétně o konci osmdesátých let a kontinuitách a diskontinuitách mezi pozdním obdobím státního socialismu a současností. Příčinou bylo vydání knihy Michala Pullmanna Konec experimentu a několik následných rozhovorů s ním. Není příliš obvyklé, aby historická kniha vyvolala reakce nejen na stránkách odborných periodik, ale i v mainstreamovém tisku. V debatě se následně mísila akademická rovina, veřejná publicistika a v kontextu dalších veřejných diskuzí 1 i 1 První velkou historickou veřejnou diskuzí byla otázka reflexe vysídlení českých Němců po druhé světové válce. Viz blíže: Příhoda, Petr / Pithartm Petr: Čítanka odsunutých dějin, Praha 1998; Hahnová, Eva: Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí, Praha 1999; nebo Kunštát, Miroslav / Kopeček, Michal: Sudetoněmecká otázka v české akademické debatě po r. 1989, in: Soudobé dějiny 3/2003, s Stejný text německy pak Kunštát, Miroslav/ Kopeček, Michal: Die so gennante sudetendeutsche Frage im tschechischen akademischen Diskurs nach 1989, in: Reif, Elizabeth, Schwarz, Ingrid (eds): Zwischen Konflikt und Annäherung, Wien 2005, s Kontextem této diskuze jsou

2 2 rovina politická. Autor knihy patří k nastupující generaci českých historiků, která se snaží o pluralizaci metodologických a teoretických perspektiv ve výzkumu soudobých dějin a nabourání toho, co mnozí z nich chápou jako hegemoniální či přinejmenším jednostranný diskurs o nedávné minulosti. V současné době je ředitelem Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2008 publikoval Pullmann v časopise Soudobé dějiny článek Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, kde poukázal na neudržitelnost modelu založeného na teorii totalitarismu, jehož údajná hegemonie v historiografii se podle něj začíná pomalu rozpadat. 2 O tři roky později mu vyšla zmíněná kniha. Pullmann se v ní zaměřuje na období tzv. perestrojky v Československu. Zajímá se jak o celkový vývoj, tak o různé sociální skupiny konkrétně straníky, experty a dělníky. Nevychází z dnes tolik protěžovaných archívů bezpečnostních složek, ale spíše z dobových periodik a interních dokumentů strany, a ve své analýze se soustředí převážně na ideologický jazyk pozdně socialistické diktatury. Právě tento jazyk, který pojímá jako základ tzv. normalizačního konsenzu a následně popisuje i jeho rozpad během přestavby, nikoliv činnost disentu či represivního státu ovládajícího společnost, je předmětem jeho analýzy. 3 Rozpad ideologického jazyka vládnoucí strany a k ní přináležejících společenských elit byl z tohoto pohledu zásadním předpokladem pro zhroucení celého režimu. Konfrontační potenciál knihy byl autorovi zřejmý, neboť sám už v první větě přiznal, že díky ní nejspíše nezíská mnoho nových přátel. 4 V úvodu i v závěru knihy zdůraznil jako jeden z podnětů jeho analýzy fakt, že normalizace a pak především veřejné diskuze o období státního socialismu. K otázce legitimizace demokratického řádu a antikomunismu blíže na těchto stránkách viz: Kopeček, Michal: From the Politics of History to Memory as Political Language: Czech Dealings with Communist Past after Dostupné na: URL: < odkaz na budoucí článek M. Kopečka >. 2 Pullmann, Michal: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, in: Soudobé dějiny, 3-4/2008, s Dostupné na: URL: < > [ ]. 3 Slovy autora kniha zachycuje sémantiku přestavby způsoby, jimž se různí aktéři zmocňovali pojmu, jak ho používali, jakými obsahy ho naplňovali, jak ho reintepretovali či v jakých situacích ho opustili a nahradili pojmy jinými. Ideologie je pak v této knize v návaznosti na Michaila Bachtina spíše pojímána jako autoritativní diskurs, který v běžné komunikaci působí dvojím způsobem: vyžaduje sice od lidí bezpodmínečnou oddanost již předem daným formám (nikoliv jejich interpretativní přijetí), díky své statičnosti a nadřazenosti ovšem také může ospravedlnit použití jiných, která mají přesvědčovat svým obsahem. ( ) Ideologický jazyk sice vyžaduje formální konformitu, zároveň však dodává dílčím slovům (sloužícím k popisu nebo vyjádření požadavků) právo na existenci, a podpírá tak oprávnění promlouvajícího hovořit. ( ) Autoritativní diskurs se zpravidla stává viditelným (a analyticky zachytitelným) teprve v okamžiku, kdy přestává lehce fungovat. In: Pullmann, Michal: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011, s. 18nn. 4 Pullmann, Michal: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011, str. 11.

3 3 polistopadové uspořádání mají mnohem více společného, než si demonstranti na náměstích v roce 1989 představovali. 5 Po krátkém intermezzu dominance lidskoprávních ideí nastoupil konsenzus nový, který se stal podobně vylučujícím jako ten předešlý, i když vylučované skupiny byly jiné Romové, bezdomovci, imigranti. Socialismus a plánování byly začátkem devadesátých let důsledně nahrazeny demokracií a trhem, avšak důraz na formálnost slov i politické floskule zůstal podle autora tentýž. 6 Polemika v Lidových novinách Samotné vydání knihy větší reakce nevzbudilo, reakce přišly až po rozhovoru s autorem z 5. června 2011 v Mladé frontě Dnes, jednom z nejčtenějších deníků v České republice. 7 Zde Pullmann poukázal na to, že jeho záměrem bylo vyvolat diskuzi o příčinách jak rychlého zhroucení systému, tak i jeho předchozí poměrně dlouhé stability. Nevedla ho podle jeho slov ani láska, ani odpor k normalizaci, zdůraznil však svou provokativní tezi ze závěru knihy o tom, že neoliberální individualismus navázal na normalizační individualismus. Dodal pak ještě, že jak normalizace, tak český dnešek se opírají o ideologické rámce, které jsou vyprázdněné a nemají svůj pevný morální bod. Jako první z publicistů reagoval v dalším celostátním deníku Lidových novinách Ondřej Štindl, který uznal, že je mezi oběma režimy mnoho kontinuit a že i ten dnešní se opírá o množství floskulí. 8 Rozporoval však tezi, že by neoliberální diskurs skutečně byl tak dominantní, jak tvrdil Pullmann. O dva dny později přišel se svým příspěvkem hudební publicista Jan Rejžek. 9 Autor knihy 5 Ibid.: s Ibid.: s Chuchma, Jan: Rozhovor s Michalem Pullmannem Normalizace tu ještě neskončila, tvrdí historik Michal Pullmann, in: MF Dnes Dostupné na: URL: < [ ]. Pullmann pak dal ještě rozhovor Právu, kde ocenil, že se i díky následným reakcím Jana Rejžka otevřela debata URL: < > [ ]; a Deníku, URL: < > [ ]. Byl také hostem pořadu České televize Před půlnocí, URL: [ ]. 8 Štindl, Ondřej: Normalizace, která přežila do dneška?, in: Lidové noviny Rejžek, Jan: Ještě o normalizaci, in: Lidové noviny

4 4 se podle něj neuchýlil do ticha studovny, aby se tiše styděl, ale minulou sobotu poskytl ( ) neskutečný rozhovor, který by rád provokoval už názvem Normalizace neskončila. Jako z Haló novin. 10 Rejžek neopomenul zmínit i fakt, že Pullmannův otec byl v 80. letech zaměstnán v Moskvě. Při kritice knihy, resp. tezí z rozhovoru Rejžek nesouhlasil s popisem státně socialistické minulosti ani liberálně-demokratické současnosti. Na jednu stranu byla podle něj společnost atomizovaná, systém byl zločinný a role represivních složek byla větší, než přiznává Pullmann. Na druhou stranu není podle Rejžka neoliberální diskurs tak hegemoniální a v České republice není - na rozdíl od předchozího režimu - žádná cenzura. O týden později se do debaty zapojili historici Vítězslav Sommer a Jan Dobeš. 11 Oba zrekapitulovali hlavní teze Pullmannovy knihy a poukázali na normalizační způsob Rejžkovy argumentace, který se podle nich zakládá na kádrováctví, tj. hodnocení autora podle původu jeho předků, nikoliv na základě podstaty jeho výpovědi. Na Rejžkovu stranu se následně postavil Jaroslav Koller, který co do formy a obsahu kritiky Pullmanových tezí nic nového nepřinesl, posunul však celou debatu do poněkud odlišné roviny, když napsal, že podle něj málokteré prostředí vykazuje tolik znaků normalizačního období jako právě česká historiografie. Klientelismus, servilita a odstraňování lidí je zde běžné. 12 Příkladem se podle něj stal právě mladý historik Sommer, který nepracuje na projektech, jež má na starosti a místo práce, za kterou je pan Sommer placen, vystupuje na různých debatách, kde kritizuje současnou vládní politiku a též svého zaměstnavatele. 13 Sommera a Pullmanna podpořili další historici, jako např. Jan Mervart, Markéta Devátá a Tomáš Zahradníček. 14 Snažili se obhájit pozici historiků nezávislou na politické diskuzi a právo na 10 Haló noviny jsou oficiálním listem Komunistické strany Čech a Moravy. 11 Dobeš, Jan: Polemika, nebo kádrový posudek?, in: Lidové noviny a Vítězslav Sommer: Nehněvej se na zrcadlo, in: Lidové noviny Koller, Jaroslav: Kdo je tady normalizátor?, in: Lidové noviny Jméno je nejspíše pseudonymem. 13 Jde o Ústav pro studium totalitních režimů, který vznikl z popudu pravicové vlády v roce 2007, který dle zákona zejména: a) zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii, b) analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu Celé znění na: URL: < > [ ]. Sommer poměrně dlouhou dobu v ÚSTR pracoval, zároveň však byl k jeho fungování veřejně kritický. 14 Tomáš Zahradníček: Krajina po bitvě o knížku, in: Lidové noviny Dostupné na: URL: < > [ ]; Devátá, Markéta: Horákova, Charta a mládež Gottwaldova, in:

5 5 jiný pohled, odsoudili osobní útoky a znovu se pokusili vysvětlit základní intence Pullmannovy knihy. Až v druhé řadě následovala relativizace zaběhlého výkladového schématu totality. Do debaty se mezitím na stránkách jiných periodik zapojili i levicově orientovaní intelektuálové - jmenovitě politolog Ondřej Slačálek a filosof Michael Hauser. 15 Oproti historikům jim šlo již mnohem více o nabourání antikomunistického narativu, který podle nich stále ovládá český veřejný diskurs. A to zejména Hauserovi, který srovnal antikomunismus s antisemitismem. O obou totiž podle něj figuruje stejná lacanovská slast-strast (jouissance). Antikomunismus má v tom blízko k antisemitismu nebo současným formám rasismu. Utváří se na základě fantasmatu komunismu jako svého druhu absolutního zla a pátrá po jeho dnešních výhoncích. Ondřej Slačálek se spíše zamyslel nad rolí utopie v moderních českých dějinách, Rejžka ale neopomenul nazvat nulou z povolání. Završení celé polemiky pak představuje asi hodinová recenze knihy na jednom z vedlejších kanálů veřejnoprávního Českého rozhlasu z října Autor pořadu Jiří Berounský 17 hned na začátku pořadu zprostředkoval posluchači své dojmy z knihy. Pochopil ji jako příspěvek k hospodářským dějinám. Podle něj však nelze oddělit ekonomii nějakého období od panujícího řádu. ( ) Stále se jednalo o období totality, o kterém se autor takřka nezmiňuje. Dále podotkl, že občané nevěnovali (přestavbě) žádnou pozornost a že se diskurs odehrával (pouze) mezi komunistickými vládnoucími zasvěcenci, s nimiž nechtěl mít slušný člověk nic společného - s občany totiž nikdo nediskutoval. Podle Berounského jsme nikde jinde nebyli schopni sledovat reálnější podobu (...) binárního systému (...) jako v Československu. Pokud vůbec došlo na Pullmannovy teoretické teze a metodické přístupy, byly spíše zmíněny, blíže vysvětleny nebyly, ačkoliv hlavní část stopáže zabíraly citace knihy. Přibližně v polovině pořadu přišel na řadu asi desetiminutový rozhovor mezi hlavními aktéry celé polemiky Michalem Pullmannem a Janem Lidové noviny ; a Mervart, Jan: V čem je zakopán pes, in: Lidové noviny Hauser, Michael: Mor antikomunismu, in: Deník referendum Dostupné na: URL:< [ ]; a Ondřej Slačálek. Vláda formy, in: A Dostupné na: URL:< [ ]. 16 Jde o pořad Politická literatura na českých pultech. Byl odvysílán ve na Českém rozhlase 6. Blíže viz, URL: < [ ]. 17 Jiří Berounský se narodil v roce 1932, v padesátých letech byl podmínečně odsouzen. Vystudoval chemickou vysokou školu a následně začal i v tomto oboru pracovat. Po roce 1989 začal psát postupně politické komentáře pro Rádio Svobodná Evropa, Lidové noviny a právě i Český rozhlas 6. Viz blíže, URL: < [ ].

6 6 Rejžkem. K žádné katarzi však nedošlo. Rejžek vedle starých výtek přidal i nové. Jazyk Pullmannovy knihy mu přišel stejný jako za normalizace 18 a obvinil ho, že ve své knize nemá zmínku o Petru Fideliovi a knize Jiřího Suka. 19 Vadilo mu také, že naprosto vážně rozebírá bláboly stranických funkcionářů a neopomněl se vrátit k Pullmannovu původu první otázkou, kterou položil, se tázal, kdy že byl Pullmann poprvé na Západě. Pullmann se snažil obhajovat své teze, po pár minutách však Jiří Berounský celou diskuzi ukončil. V kontextu Pullmannovy poznámky o nabourávání hegemonie totalitněhistorického přístupu k dějinám státního socialismu je vhodné zdůraznit několik dílčích postřehů. Tomáš Zahradníček napsal v ironické nadsázce, že jsme jen krůček od vyhlášení nového karanténního hesla S antikomunisty se nemluví, na které by dnes (...) slyšela velká část univerzitní mládeže, tak se nám tu poměry za osm roků vyvinuly. Vítězslav Sommer uvedl, že Rejžkův přístup je možná pouze hysterickou reakcí vyplývající ze zjištění, že pomalu končí zlatá léta kádrováckého přístupu ke komunistické minulosti. Markéta Devátá pak v obraně celého historického stavu poukázala na to, že historici zase nemohou přijmout společenskou zakázku, aby období bylo vykládalo jako dějiny celospolečenského odboje či odporu proti komunistickému režimu (které ze zatím nejasného důvodu trvalo tak dlouho). Odborné názory a recenze Vedle výměny názorů, která se odehrávala převážně na stránkách Lidových novin, vyšlo i mnoho odborných recenzí Pullmannovy knihy, případně postřehů k celkovému posunu přístupu k moderním českým a československým dějinám. První a možná nejzajímavější recenzí, která měla přesah do celospolečenského vztahu k vlastní státně-socialistické minulosti, byla rozsáhlá recenze politologa Pavla Barši, která paradoxně vyšla ještě před Rejžkovou kritikou také v Lidových novinách. 20 Nikdo na ni však nereagoval. Barša zde poukázal na nutnost revize klasického českého přístupu k dějinám normalizace, konkrétně celospolečenský konsenzus nemohl podle něj existovat v té podobě, jak ho popsal Havel 18 Doslova měl Pullmann psát o falešném, zpuchřelém perestrojkovém jazyce stejným způsobem. 19 Tato informace je však mylná, obě práce v knize zmíněny jsou. 20 Barša, Pavel: Normalizace mimo dobro a zlo, in: Lidové noviny

7 7 ve své slavné eseji Moc bezmocných. Pullmann podle Barši sice vykračuje správným směrem, ale otázkou je, zda teze o širokém konsenzu, o nějž se měl opírat normalizační režim, nenahrazuje jen jednu jednostrannost jinou. Jestliže mainstreamová historiografie doposud až na výjimky ignorovala konsenzuální dimenzi normalizace, Pullmann ignoruje podle Barši její dimenzi represivní. Vytrácí-li se z výkladu oné historiografie aktivní participace na režimu, pak z jeho výkladu se vytrácí režim sám a s ním i vrstva nomenklaturních kádrů, která v něm vládla. Je sice pravda, jak tvrdí Pullmann, že diskurs byl schopen akomodovat zvláštní zájmy a identity existující ve společnosti. ( ) Tím, že vypouští jeho ústřední funkční vazbu na zájmy a identitu vládnoucí nomenklatury, však nekriticky reprodukuje mytický obraz, jenž normalizační režim vytvářel o sobě samém. Za předpokladu, že teze o podobnosti normalizačního a neoliberálního diskursu vede pouze k tomu, že poukazuje na konformitu většiny lidí s diskursivně nastolovanou sociální normou v době stability, je tato teze podle Barši sice pravdivá, ale triviální: platí totiž obecně o všech moderních společnostech ( ). Aby nám srovnání skutečně přiblížilo zvláštní rysy před- a porevolučního období, muselo by vzít v úvahu proměnu mocenského kontextu ( ) i proměnu normy: hegemonický diskurs komunistické normalizace, jenž vyzýval člověka, aby byl stejný jako ostatní, vyžadoval jiné formy sociální konformity, než jaké vyžaduje hegemonní diskurs neoliberální normalizace, jež vyzývá člověka, aby byl jiný, psal Barša. Pullmannova revize minulosti také podle něj zapadla do obecného vzorce politiky paměti a historiografie, jak jej známe z jiných evropských zemí. Situaci v ČR srovnal s rehabilitací fašistické paměti v Itálii, jež vedla až k vládnímu angažmá strany, která se hlásila k fašistickému dědictví. Barša svoji recenzi uzavřel: Navzdory stále hlubšímu zabořování do bahna korupce nedospěla ještě krize tak daleko jako krize italské republiky na přelomu 80. a 90. let. I z toho důvodu zatím nelze říci, zdali publikace Pullmannovy knihy, v níž zbavuje stigmatu normalizační režim, nestojí na počátku procesu, na jehož konci bude vstup KSČM do vlády. V odborných časopisech následně vyšly další dvě recenze, konkrétně se jednalo o texty historiků Jana Mervarta v Securitas Imperii a Milana Drápala v Dějinách a současnosti. 21 Oba autoři 21 Drápala, Milan: Recenze knihy Michala Pullmanna Konec experimentu, in: Dějiny a současnost. 11/2011. Dostupné na: URL:< [ ]; a Mervart, Jan: Recenze knihy Michala Pullmanna Konec experimentu, in: Securitas Imperii. 2/2011. Dostupné na:

8 8 hodnotili knihu převážně pozitivně. Podle obou by však obraz společnosti, který nabízí, mohl být propracovanější. Podle Mervarta je společnost nahlížena výhradně prizmatem oficiálních tiskovin. (...) Stálo by za úvahu, zda bezvýhradné přijetí předem určené metody zakládající se na postižení sémantického vývoje pojmů nutně vede ke skutečně plastickému obrazu tehdejší společnosti a zda paradoxně nesvádí k operaci s apriorními termíny jako výlučnost, vyjednávání a podobně. Drápala zase poukázal na roli historické paměti jednotlivých sociálních skupin. Podle obou historiků by si mnoho tezí zasloužilo hlubší rozpracování. Mervart tím myslel lepší analýzu rozložení sil v rámci československého komunistického vedení i rozvedení myšlenek ze závěru knihy. Drápala zmínil nutnost aplikace Pullmannových tezí na další zkoumání. Příkladem by mohlo být sepisování ideologicky konformních předmluv k odborným publikacím, které se jinak vymykaly normalizované produkci. Podle něj si lze představit celou škálu postojů (...) vedle rutinního přijetí coby nezbytné podmínky mohla vyvolávat v autorech pochybnosti nebo odpor vůči ideologickému jazyku, vystupňovaný třeba až do rezignace na pracovní zařazení podmíněné plněním takových požadavků. V polovině roku 2012 pak reflektoval další známý historik soudobých dějin Jiří Suk změny v přístupu mladších historiků k dějinám státního socialismu. 22 Jejich vymezení vůči teorii totalitarismu se podle něj stalo normou. Důvod je dvojí: nespokojenost s restaurovaným kapitalismem a nespokojenost se stavem bádání o socialismu a dvojí jsou i cíle. Jednak rehabilitace dvojnásobně zavrženého projektu demokratického socialismu a jednak celistvější a hlubší poznání socialistické společnosti a státu. ( ) Převládá-li první aspekt, můžeme mluvit o politickém revizionismu, dominuje-li druhý, pak jde o revizionismus metodologický. Pullmannovu knihu uvedl jako příklad revize politické. Soupeřem je mu pravicové opovržení vším komunistickým i socialistickým; proto má jeho revizionismus podle mého názoru více politický než metodologický rozměr. Podle Suka šlo v podstatě o pohled normalizátorů, i když tím nechtěl tvrdit, že jej Pullmann sdílí. Autor se podle něj příliš uzavřel ve zkoumané pětiletce a nechal stranou vliv roku 1968, z jehož perspektivy vypadá osud přestavby poněkud jinak. Absence výrazné zrcadlové perspektivy 68/89 umožňuje potlačit morální rozměr URL:< [ ]. 22 Suk, Jiří: Knihovnička, in: Dějiny a současnost. 6/2012. Dostupné na: URL: < > [ ].

9 9 místodržitelské legitimity normalizačních vládců. Polemika mezi Michalem Pullmannem a Karlem Hrubým v časopise Dějiny a současnost Na přelomu roku 2012 a 2013 byli čtenáři historicko-popularizačního časopisu Dějiny a současnost svědky takřka generační výměny názorů mezi Michalem Pullmannem a Karlem Hrubým. 23 V prvním článku Pullmann rekapituloval vývoj v české historiografie po roce 1989 a postupnou erozi modelu totalitního panství v posledních letech. Oproti tomu se Karel Hrubý snažil rehabilitovat pohled na starý režim prizmatem modelu totalitarismu. 24 Ve své reakci napsal, že existuje mnoho teorií totalitarismu. Shodují se však v tom, že monopol moci v oblasti politické, ekonomické a ideologické je spojen v jedněch rukou (mocenském centru), což umožňuje formovat a manipulovat společnost mnohostranněji, než je tomu v demokratických systémech. Pullmann podle něj zaměňuje formální stránku moci s metodou jejího uplatňování. Ani nepřítomnost či oslabení teroru (...) však totalitní charakter ještě nevyvrací. Totalitní struktura režimu je podle něj trvalým znakem. Posunem v české historiografii bude obraz totalitního režimu diferenciovanější, plastičtější a barevnější. Ale charakter totality ( ) mu to nevezme. Pullmann ve své odpovědi napsal, že doložíme-li existenci sfér mimo bezprostřední kontrolu aparátu (domácnost, sport, rekreaci) a snahu tohoto aparátu o stabilizaci práva, máme před sebou obraz moderní diktatury, a nikoliv totalitního režimu. 25 I totalitní struktury podle něj tvořili lidé. S odkazem na zahraniční diskuze podotkl, že teorie totalitarismu nám neumožní dostatečně analyzovat státní socialismus. Budeme-li lpět na antikvovaných představách o 23 Karel Hrubý se narodil v roce 1923 v tehdejším Československu. Po válce vystudoval češtinu, filosofii a sociologii na Univerzitě Karlově v Praze. V padesátých letech strávil několik let ve vězení a následně se živil jako dělník. V roce 1968 působil krátce jako sociolog ve Výzkumném ústavu družstev v Praze. Publikoval také několik studií k sociologii husitství. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigroval do Švýcarska a odborně se zaměřil na 19. a 20. století. Během Pražského jara byl u obnovování československé sociální demokracie, po emigraci byl mnoho let místopředsedou této strany v exilu a v roce 1989 dokonce krátkou chvíli jejím předsedou. Ve Švýcarsku žije dodnes. Viz blíže například, URL: < [ ]; nebo URL: < [ ]. 24 Hrubý, Karel: Totalita, teror a normalita společnosti, in: Dějiny a současnost. 3/2012 a Michal Pullmann: Život v komunistické diktatuře, in: Dějiny a současnost, 12/ Pullmann, Michal: Ještě k modelu totalitního panství, in: Dějiny a současnost, 4/2012.

10 totalitním režimu jako frontové struktuře ( ), nejenže neprospějeme odborné diskuzi, ale nejspíše ztratíme ze zřetele i naléhavé otázky historických kontinuit ( ). 10 Závěr Polemiky, které vyvolalo vydání Pullmannovy knihy, navazují na jiné veřejné debaty na historická témata nedávné minulosti v post-socialistické České republice. Vedly se na dvou rovinách, které se do jisté míry překrývaly. Na akademické úrovni šlo o kritické posouzení jednotlivých klíčových argumentů z knihy, tedy především tezí o normalizačním konsenzu a upozadění československého disentu v procesu rozpadu socialistické diktatury, ale také o posouzení metodického přístupu autora k pramenům. V obecnějším rámci šlo o reflexi celkové změny v přístupu k soudobým dějinám. Veřejná debata, kterou odstartoval rozhovor v celostátně vydávaném deníku, pak měla mnohem osobnější a také političtější vyznění. Její hlavní náplň by se dala označit jako spor o veřejnou reprezentaci komunistické minulosti a možnosti jejího kritického zkoumání více než dvě dekády po pádu režimu. Nedílnou součástí pak byla i diskuze o kontinuitě mezi státně socialistickou diktaturou a postsocialistickou demokracií. Jako takové byly tyto diskuze součástí hledání identity české politiky a politického společenství, které se po roce 1989 odehrávalo z velké části ve formě tzv. vyrovnávání se s komunistickou minulostí

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Albert Schweitzer : (1875-1965) / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965... přeložil Petr Babka -- Vydání první

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Pullmannův Pán much aneb Historie a svět dětí

Pullmannův Pán much aneb Historie a svět dětí fórum Pullmannův Pán much aneb Historie a svět dětí Od pádu komunistického režimu uply nulo už bezmála čtvrt století a je v řádu věcí, že se objevily pokusy o revizi dějin předlistopadového režimu. Na

Více

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES

SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES aktivita SMRT JANA PALACHA OČIMA NOVIN TEHDY A DNES ANOTACE: Aktivita žákům odhaluje manipulativní roli tištěných médií v období normalizace. Žáci jsou schopni porovnat texty referující o stejné události

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Dnešní program. 1. Představení Unie studentů VŠE. 2. Přednáška a diskuze do 21:15. 3. Přesun do restaurace Sklep. Hned u zastávky tramvaje Husinecká.

Dnešní program. 1. Představení Unie studentů VŠE. 2. Přednáška a diskuze do 21:15. 3. Přesun do restaurace Sklep. Hned u zastávky tramvaje Husinecká. Dnešní program 1. Představení Unie studentů VŠE. 2. Přednáška a diskuze do 21:15. 3. Přesun do restaurace Sklep. Hned u zastávky tramvaje Husinecká. Historie studentských organizací (1985-2015) Jakub Kočí

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Letní škola soudobých dějin 2013

Letní škola soudobých dějin 2013 zve učitele dějepisu základních a středních škol na 6. ročník cyklu přednášek a seminářů s podtitulem Nebojme se soudobých dějin Letní škola soudobých dějin 2013 24.-26. června 2013 v Praze Letní školu

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_02_Několik vět TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_02_Několik vět TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_02_Několik vět TÉMA SADY Dokumenty k českým

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

PLÁN ČINNOSTI ÚSTAVU PRO ROK 2008

PLÁN ČINNOSTI ÚSTAVU PRO ROK 2008 PLÁN ČINNOSTI ÚSTAVU PRO ROK 2008 Úvod Část 1 ÚSEK ZKOUMÁNÍ TOTALITNÍCH REŽIMŮ A EDIČNÍ ČINNOSTI Část 2 ÚSEK EKONOMIKY, PROVOZU A INFORMATIKY Část 3 KANCELÁŘ ÚSTAVU Schválen Radou Ústavu dne 15. dubna

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství

Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství Jiří Zounek Michal Šimáně Ústav pedagogických věd FF MU http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Východiska Situace

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ (SVS) Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně)

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ

PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ JUDITA ŠTOURACOVÁ A KOL. PROMĚNY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ČR A VE SVĚTĚ PROFESSIONAL PUBLISHING OBSAH: Úvodní poznámky 9 I. část: OBECNĚ - TEORETICKÉ OTÁZKY 13 1. kapitola.._ - Ekonomická dimenze mezinárodních

Více

Výukový materiál. Rok 1989

Výukový materiál. Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 1 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Výukový materiál Rok 1989 Projekt KONFLIKTNÍ MÍSTA PAMĚTI Rok 1989 2 Cíle Žáci 1. seznámí se s odlišnými pohledy na události roku

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více