Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly"

Transkript

1 Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly 1 Úvod Jana Tepperová, Jiří Přibyl Pronájem pracovní síly je jedním ze způsobů, jak mohou zaměstnavatelé operativně optimalizovat množství využívané práce s minimálními dodatečnými náklady. Umožňuje jim operativně řídit lidské zdroje dle aktuální potřeby. Zajímavý může být i z hlediska zaměstnanců, kterým může přinést určitou volnost, u kvalifikovaných pracovníků pak může napomoci získání důležitých zahraničních zkušeností při jistotě zachování stávajícího pracovního poměru v domovské zemi. Samozřejmě ani pronájem pracovní síly není mimo okruh zájmu daní. Jelikož s pronájmem pracovní síly je spojen výkon závislé práce, je vedle daně z příjmů aktuální i otázka pojistného sociálního pojištění. Vzhledem ke specifikům pronájmu pracovní síly vystupuje otázka osobní důchodové daně a pojistného sociálního pojištění 1 zejména v jeho mezinárodní podobě. Komplikovaná právní úprava mezinárodního pronájmu pracovní síly znesnadňuje a prodražuje jeho uplatnění a klade tím překážky mezinárodní migraci pracovní síly. V době, kdy se české podniky potýkají s nedostatkem zaměstnanců kvalifikovaných i méně kvalifikovaných, je spíše vhodné tyto překážky odstraňovat. V souvislosti s provedenými změnami v rámci stabilizace veřejných rozpočtů se změnilo prostředí i pro pronájem pracovní síly. Tato stať si klade za cíl poukázat na hlavní problémy spojené s mezinárodním pronájmem pracovní síly zejména z pohledu daně z příjmů fyzických osob a pojistného sociálního pojištění se zohledněním aktuální legislativy platné od 1. ledna Pojem mezinárodního pronájmu pracovní síly Pod pronájmem pracovní síly rozumíme vztah, ve kterém vystupují tři osoby: zaměstnanec, (právní) zaměstnavatel a uživatel (ekonomický zaměstnavatel). Mezi těmito třemi osobami existují vzájemně určité vztahy. Zaměstnanec má uzavřenu pracovněprávní smlouvu, příp. i dohodu o přidělení se zaměstnavatelem, na základě které se zavazuje vykonávat sjednaný druh práce u uživatele a podle pokynů uživatele, a to zpravidla za využití pracovních prostředků poskytnutých uživatelem. Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za výkon práce pro uživatele sjednanou odměnu. Na základě smlouvy s uživatelem je zaměstnavatel povinen poskytovat uživateli pracovníky ve sjednaném množství, čase a struktuře. Z hlediska vztahu mezi zaměstnavatelem a uživatelem se jedná o poskytnutí služby zajištění pracovníků. Zaměstnavatel však uživateli neodpovídá za provedenou práci, neřídí ji, ani mu nepředává její výsledky. Tím se liší pronájem pracovní síly od poskytování služeb. Práci zaměstnanců přímo řídí sám uživatel, Ing. Jana Tepperová, VŠE, Katedra veřejných financí, Ing. Mgr. Jiří Přibyl, VŠE, Katedra veřejných financí, 1 Pojistným sociálního pojištění rozumíme pro účely tohoto příspěvku v českém prostředí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pod tento pojem zahrnujeme i zahraniční povinné pojištění obdobného charakteru. 1

2 který ji rovněž kontroluje, od zaměstnanců přebírá a za její výsledky odpovídá. Mezi zaměstnancem a uživatelem existuje v zásadě pouze faktický vztah, kdy uživatel udílí zaměstnanci pokyny k výkonu práce a zaměstnanec dle pokynů uživatele práci vykonává. Zaměstnanec tak fakticky vykonává závislou práci pro uživatele, neboť jeho pokynů je povinen při výkonu práce dbát. Příjem je mu ovšem vyplácen jinou osobou jeho právním zaměstnavatelem. Ten jako plátce příjmu provádí v případě, že se nejedná o mezinárodní pronájem pracovní síly, srážky daně (záloh) na daň z příjmů fyzických osob. Současně sráží a odvádí i pojistné na sociální pojištění. V případě, kdy je zaměstnavatel českým rezidentem, nevzniká z hlediska českého správce daně problém s jejím výběrem. Výběr daně je ovšem ohrožen v případě, že zaměstnavatelem je osoba se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky. Obr. 1: Schéma pronájmu pracovní síly ZAMĚSTNANEC udílení pokynů výkon práce odměna za práci pracovní smlouva a závazek pracovat pro uživatele odměna za poskytnuté pracovníky ZAMĚSTNAVATEL zajišťování zaměstnanců UŽIVATEL Zdroj: Vlastní Z těchto důvodů je zákonem o daních z příjmů pro účely zajištění výběru daně považován za zaměstnavatele i uživatel, který je českým rezidentem, pokud (právním) zaměstnavatelem je český daňový nerezident. Uživatel pak je považován fiktivně za plátce příjmu a stává se plátcem daně u zaměstnanců, které využívá na základě pronájmu pracovní síly. Zálohy přitom sráží z jejich skutečné odměny, pokud je mu známa. Výše příjmu zaměstnanců však pro účely srážení daně (záloh) musí činit nejméně 60 % odměny, kterou za užití pracovní síly hradí uživatel zaměstnavateli. V případě pojistného sociálního pojištění byla situace až do konce roku 2007 odlišná. Pojistné sociálního pojištění bylo do té doby čistě záležitostí vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z hlediska uživatele bylo pojistné zajímavé pouze do té míry, že pro účely stanovení srážené daně (záloh) zohledňoval pojistné srážené zaměstnavatelem zaměstnanci, pokud měl jeho výši doloženu, při stanovení základu daně zaměstnance. Počínaje rokem 2008 došlo ke změně pojetí rozsahu zdravotního pojištění z hlediska odvodu pojistného. To se promítlo i do pojetí zaměstnavatele z hlediska pojistného na zdravotní pojištění. Záměrem legislativních změn ve zdravotním pojištění bylo co nejvíce přiblížit okruh pojištěných osob a jejich vyměřovací základy základu daně z příjmů ze závislé činnosti. S účinností od 1. ledna 2008 proto dochází ve zdravotním pojištění k rozšíření definice osob, které jsou považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, resp. dochází 2

3 k úzkému navázání definice zaměstnance a zaměstnavatele na definice těchto pojmů pro účely daně z příjmů. Změna definice zaměstnance a zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění má zásadní dopady na placení zdravotního pojištění i v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly. Do postavení plátce pojistného se tak mohou dostat i zaměstnavatelé, kteří podle předpisů platných do konce roku 2007 neměli povinnost pojistné na zdravotní pojištění odvádět. Praktická aplikace příslušných ustanovení však ukazuje, že současné právní předpisy ve věci mezinárodního pronájmu pracovní síly nejsou zcela jednoznačné a umožňují rozporuplné výklady. Tato nejednoznačnost narušuje původní cíl zjednodušení systému a v budoucnu může vést k četným soudním sporům, které proces výběru pojistného dále prodraží. 3 Postavení subjektů pronájmu pracovní síly z hlediska mezinárodních smluv V případě mezinárodních ekonomických vztahů může dojít k dvojímu zdanění konkrétního příjmu, a to jak ve státě zdroje příjmu, tak ve státě rezidence příjemce, který je odlišný od státu zdroje. Obdobná situace může nastat i v oblasti sociálního pojištění. Z těchto důvodů jsou uzavírány smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, v nichž státy dohodnou, který z nich bude oprávněn zdanit konkrétní druh příjmu, případně jaká přijmou opatření v případě, že budou ke zdanění příjmu oprávněny oba. Obdobně v oblasti sociálního pojištění jsou uzavírány smlouvy o sociálním zabezpečení, které stanoví, ve kterém ze smluvních států bude dotčená osoba účastna systému sociálního pojištění, tedy bude odvádět pojistné sociálního pojištění, a dále jsou stanovena pravidla pro přiznání dávek. Skutečnost, zda je s konkrétním státem uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, případně smlouva o sociálním zabezpečení, potom ovlivňuje režim zdanění dosaženého příjmu jakými odvody a ve kterém státě bude zatížen. To samozřejmě ovlivňuje výši čistého příjmu, který zaměstnanec za svou práci obdrží. Obdobně z hlediska uživatele ovlivňuje zatížení příjmů zaměstnanců a příjmů zaměstnavatele náklady na pronájem pracovní síly. Odvody tak mají vliv na cenu práce a na nabídku a poptávku po pracovnících z konkrétní země. Pro nabídku a poptávku je proto mimo jiné důležité, zda pracovníci jsou najímáni ze smluvního státu či nikoli. Z hlediska vztahu k jednotlivým státům lze tedy v oblasti daní z příjmů státy členit na dvě skupiny: Státy, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Státy, se kterými Česká republika takovou smlouvu neuzavřela. V případě pracovních příjmů je daň z příjmů podle obecných uzancí smluv o zamezení dvojímu zdanění zpravidla odváděna tam, kde je činnost fyzicky vykonávána. V některých případech se však daň nejprve odvede v obou státech a následně pak v závislosti na určení daňového rezidentství poplatníka dojde ve státě rezidenství k uplatnění některé metody k zamezení dvojímu zdanění 2 v souladu s příslušnou smlouvou. U sociálního pojištění je vzhledem k členství České republiky v Evropské unii problematika členitější než u smluv o zamezení dvojímu zdanění, a lze proto rozlišit tyto skupiny států: Státy, se kterými Česká republika uzavřela dvoustrannou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. S ohledem na rozdílnost systémů sociálního a zdravotního 2 Základními metodami jsou metoda zápočtu a metoda vynětí. 3

4 Smlouva o zamezení dvojímu zdanění ANO pojištění v České republice je dále vhodné dvoustranné smlouvy rozdělit podle skutečnosti, zda se vztahují i na subsystém zdravotního pojištění či nikoliv. Státy, které podléhají koordinačním nařízením Evropské unie. 3 Státy, které nemají s Českou republikou uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a nepodléhají ani koordinačním nařízením Evropské unie, tzv. státy nesmluvní. Koordinační nařízení EU v oblasti sociálního zabezpečení se vztahují na Českou republiku od jejího vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května V té době již měla Česká republika v této oblasti uzavřeny s některými evropskými státy bilaterální smlouvy. Dvoustranné smlouvy s těmito státy zůstávají sice nadále v platnosti, avšak použijí se pouze ta ustanovení, která se zabývají problematikou neupravenou koordinačními předpisy EU. Jelikož koordinační nařízení EU jsou poměrně komplexní, aplikují se dvoustranné smlouvy pouze ve velmi omezeném rozsahu a z hlediska odvodů od nich lze zcela abstrahovat. Se státem, se kterým je uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení, má Česká republika zpravidla uzavřenu i smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Naopak to již neplatí. Pouze se dvěma státy má Česká republika uzavřenu jen smlouvu o sociálním zabezpečení, aniž by s nimi měla uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. V ostatních případech je vedle smlouvy o sociálním zabezpečení vždy uzavřena i smlouva o zamezení dvojímu zdanění. Přehled států v členění podle kritéria, zda jsou či nejsou uzavřeny obě smlouvy, poskytuje následující tabulka. Tab. 1: Přehled států dle mezinárodních smluv Smlouva o sociálním zabezpečení Koordinační nařízení EU ANO 4 Dvoustranná smlouva se ZP Dvoustranná smlouva bez ZP NE Belgie Bosna a Kanada Hercegovina Albánská republika Bulharsko Chorvatsko Ukrajina Austrálie Ázerbájdžánská Dánsko Izrael republika Estonsko Japonsko Běloruská republika Finsko Korejská republika Brazílie Francie Makedonie Čína Srbsko a Černá Irsko Hora 5 republika Island Rusko Etiopie Itálie Turecko Filipínská republika Kypr USA Gruzie Lichtenštejnsko Indie Litva Indonéská republika Lotyšsko Jihoafrická republika 3 Koordinační nařízení se vztahují na všechny státy EU a dále na Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. 4 Smlouva o sociálním zabezpečení s Japonskem, Korejskou republikou a USA prochází ratifikací. 5 Smlouva je uzavřena s bývalou Svazovou republikou Jugoslávie, po jejímž rozpadu se vztahuje na oba nástupnické státy, Srbsko i Černou Horu. 4

5 NE Lucembursko Jordánsko Maďarsko Kazachstán Korejská lidově Malta demokratická republika Německo Libanonská republika Nizozemsko Malajsie Norsko Marocké království Polsko Moldavská republika Portugalsko Mongolsko Rakousko Nigérie Rumunsko Nový Zéland 6 Řecko Ruská federace Slovensko Singapurská republika Spojené arabské Slovinsko emiráty Spojené Spojené státy mexické království Španělsko Srí Lanka Švédsko Stát Kuvajt Švýcarsko Tádžikistán Thajsko Tunisko Uzbecká republika Venezuelská republika Vietnamská socialistická republika Lichtenštejnsko Chile ostatní státy Zdroj: legislativa V návaznosti na výše uvedené lze tedy konstatovat, že můžeme uvažovat o těchto kombinacích (režimech) mezinárodního pronájmu z hlediska odvodu daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální pojištění v ČR (tyto dvě platby pro zjednodušení označíme za povinné odvody): Tab. 2: Režimy povinných odvodů z hlediska mezinárodních smluv Smlouva o sociálním zabezpečení Smlouva o zamezení dvojímu zdanění ANO/ANO ANO/NE NE/ANO NE/NE Zdroj: legislativa Tabulka zachycuje ty kombinace, které se v české realitě vyskytují. Je zcela zjevné, že v praxi České republiky se lze setkat se všemi možnými kombinacemi. Toto členění je základem další analýzy dopadu povinných odvodů na mezinárodní pronájem pracovní síly. V této souvislosti 6 Smlouva prochází ratifikací. 5

6 si dovolíme uvést, že je to na jednu stranu zjednodušující pohled, protože abstrahuje od případně aplikovaných předpisů druhého státu a specifik jednotlivých smluv, na druhou stranu z hlediska smluv je toto zjednodušení akceptovatelné, neboť principielně jsou předmětné mezinárodní smlouvy postaveny na stejných základech a odlišnosti jsou z hlediska této stati marginální. 4 Analýza zatížení mezinárodního pronájmu pracovní síly povinnými odvody 4.1 Obecný rozbor Začneme případem, kdy není uzavřena žádná smlouva. V případě, kdy nemá Česká republika uzavřenu ani smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ani smlouvu o sociálním zabezpečení, řídí se povinné odvody v České republice výhradně českými vnitrostátními právními předpisy. Srážku daně (záloh) má povinnost provádět český uživatel pracovní síly z úhrad zahraničnímu zaměstnavateli při respektování limitu pro základ daně ve výši minimálně 60 % úhrady. Sociální pojištění je vhodné pro tento účel rozlišit na pojistné na sociální zabezpečení 7 a pojistné na zdravotní pojištění. Podle současné legislativy nebude pojistné na sociální zabezpečení v tomto případě odváděno pro vynětí zaměstnance zaměstnavatele se sídlem mimo území ČR a mimo území státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení. U zdravotního pojištění v současné době není jasné, zda zdravotní pojišťovny budou v tomto případě vyžadovat platbu zdravotního pojištění od českého uživatele pracovní síly či nikoliv. Zákonná úprava umožňuje v tomto směru dva výklady, z nichž jeden vede k závěru, že pojistné na zdravotní pojištění by měl odvádět český uživatel pracovní síly. Druhý právní názor však vede k závěru, že toto pojistné by měl odvést zahraniční zaměstnavatel. V případě neexistence smlouvy o sociálním zabezpečení však není splněna podmínka sídla zaměstnavatele na území ČR nebo na území smluvního státu, zahraniční zaměstnavatel by pak nemohl být pro účely zdravotního pojištění považován za zaměstnavatele. Po přijetí rozhodnutí zdravotními pojišťovnami lze očekávat rozhodnutí poplatníků, zda nadále budou či nebudou využívat a v jaké míře institut mezinárodního pronájmu pracovní síly s ohledem na případné prodražení tohoto způsobu jakožto alternativní varianty zaměstnávání pracovní síly. Odvody pojistného na sociální pojištění ovlivňují celkovou výši odvodů na mezinárodní pronájem pracovní síly nejen přímo, avšak i zprostředkovaně prostřednictvím započítávání části hrazené zaměstnavatelem do základu daně pro kalkulaci daně z příjmů ze závislé činnosti. Ani v tomto směru nepanuje mezi odborníky z daňové praxe v současné době konsenzus. Asi není pochyb o tom, že v případě platby pojistného sociálního pojištění uživatelem pracovní síly, bude toto pojistné zvyšovat základ daně zaměstnance, tj. dojde k navýšení úhrady zahraničnímu zaměstnavateli pro účely kalkulace základu daně o tu část pojistného, kterou hradí uživatel pracovní síly sám za sebe. Otázkou však zůstává, zda o pojistné, které má povinnost hradit zahraniční zaměstnavatel, má být navyšován základ daně zaměstnance u uživatele pracovní síly. Uživatel pracovní síly zpravidla hradí toto pojistné prostřednictví úhrady za pracovní sílu, ekonomicky by proto zahrnutí pojistného hrazeného zahraničním zaměstnavatelem mohlo vést ke dvojímu zdanění vzhledem ke skutečnosti, že toto pojistné je zpravidla zakalkulováno v úhradě za pronájem pracovní síly. 7 Včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 6

7 Povinné odvody související s mezinárodním pronájmem pracovní síly ze zemí, se kterými neexistují výše uvedené smlouvy, nejsou žádným způsobem zohledněny pro kalkulaci povinných odvodů ani pro výplatu dávek v ČR. Tato skutečnost může konečnou bilanci nákladů mezinárodního pronájmu pracovní síly navýšit. V nákladech na pracovní sílu pořizovanou formou mezinárodního pronájmu je rovněž nutné počítat s případným komerčním zdravotním pojištěním a dobrovolným pojistným na sociální zabezpečení, pokud chce v budoucnu zaměstnanec pobírat některou z dávek sociálního zabezpečení ČR. Jestliže je uzavřena smlouva o mezinárodním zdanění, nemá její existence v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly žádný vliv na odvod srážek záloh na daň. Srážku opět provádí český uživatel pracovní síly za podmínek stanovených českým zákonem o daních z příjmů. Pokud by však vznikla povinnost odvodu daně i u zahraničního zaměstnavatele, nastupuje v okamžiku vyúčtování daně z příjmů výrazný prvek mezinárodních smluv ve formě zohlednění dvojího zdanění tak, aby byl poplatník postižen pouze jednou daní. Vzhledem k tomu, že přeplatek z vyrovnání dvojího zdanění se nevrací, dopadá na zaměstnance zpravidla daň ve výši vyšší ze dvou daňových povinností příslušných států. Naopak existence smlouvy o sociálním zabezpečení oproti smlouvě o zamezení dvojího zdanění může mít významný vliv už na platbu povinného pojištění. V případě existence smlouvy plyne příslušný odvod pojistného sociálního pojištění do systému ČR pouze v těch případech, kdy se na zaměstnance vztahují české právní předpisy. U států, na které se vztahují koordinační nařízení EU, platí, že zaměstnanec vždy podléhá předpisům pouze jednoho smluvního státu. U států, se kterými byla uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení, tomu tak vždy být nemusí. V případě mezinárodního pronájmu pracovní síly však zpravidla platí princip jednoho pojištění i u smluv o sociálním zabezpečení. Po určitou dobu může být zaměstnanec pojištěn ve svém domovském státě, pokud pro to existují důvody dané smlouvou či jiné skutečnosti, které uzná určený nositel pojištění (pojišťovna či jiná státem určená instituce) jako důvodné. Po uplynutí této doby bude zaměstnanec pojištěný podle českých předpisů. V případě pojistného na sociální zabezpečení pak odvádí pojistné zahraniční zaměstnavatel. Stejně tomu bylo do konce roku 2008 u pojistného na zdravotní pojištění. Od ledna 2008 však není otázka odvodu pojistného na zdravotní pojištění jasná pro již zmíněnou možnost duálních výkladů platných předpisů. Problematiku tedy můžeme shrnout pro jednotlivé kombinace smluv takto (postupně po řádcích tabulky 2): - varianta A/A: postupuje se podle tuzemských předpisů a aplikují se metody zamezující dvojímu zdanění, - varianta N/A: sociální pojištění se bude řídit zahraniční právní úpravou, přičemž není jednoznačné řešení u zdravotního pojištění, u kterého může dojít k dvojí účasti a odvodu (v tuzemsku a v zahraničí), u daně z příjmů bude aplikována některá z metod zamezení dvojímu zdanění, - varianta A/N: zaměstnanec podléhá sociálnímu pojištění zpravidla pouze v jednom ze smluvních států, nejsou pravidla pro omezení dvojího zdanění, - varianta N/N: pro sociální pojištění platí totéž, co u varianty N/A, nejsou pravidla pro omezení dvojího zdanění. 4.2 Kalkulace efektivního zdanění mezinárodního pronájmu pracovní síly Následující grafy č. 2 a 3 shrnují výsledky srovnání efektivního zdanění mezinárodního pronájmu pracovní síly při zohlednění rozdílných skupin států a rozdílných přístupů k odvodu zdravotního pojištění v ČR. 7

8 Pro účely analýzy porovnáváme efektivní zdanění mezinárodního pronájmu pracovní síly u následujících skupin států a při přijetí následujících předpokladů: - státy, se kterými existuje smlouva o sociálním zabezpečení; - státy, se kterými neexistuje smlouva o sociálním zabezpečení, za předpokladu, že povinnost odvodu zdravotního pojištění v České republice neexistuje, a za předpokladu absence zákonného pojištění ve státě pronajímatele; - státy, se kterými neexistuje smlouva o sociálním zabezpečení, za předpokladu, že povinnost odvodu zdravotního pojištění má uživatel, a za předpokladu absence zákonného pojištění ve státě pronajímatele; - státy, se kterými neexistuje smlouva o sociálním zabezpečení, za předpokladu, že povinnost odvodu zdravotního pojištění má uživatel, a za předpokladu povinnosti odvodu zákonného pojištění zahraničním zaměstnavatelem v jeho domovském státě. Výše uvedené varianty mezinárodního pronájmu pracovní síly porovnáváme se zaměstnáním zaměstnance na základě pracovní smlouvy v České republice. Dále jsme přijali následující předpoklady a východiska. V případě kalkulace zahraničního pojištění předpokládáme pojistné ve výši zákonného pojistného v České republice. To platí jak pro část pojistného hrazeného zaměstnavatelem, tak pro část pojistného hrazeného zaměstnancem. Dále abstrahujeme od zdanění zaměstnavatele a zdanění zaměstnance v zemi původu. Pojistné české i zahraniční hrazené uživatelem či zaměstnavatelem v analýze vždy navyšuje příjem zaměstnance pro účely kalkulace základu daně. Pojistné hrazené zahraničním zaměstnavatelem (nikoliv část připadající na zaměstnance) a přeúčtované uživateli v ceně pronájmu považujeme vždy za součást odměny za zprostředkování. Celková výše zprostředkovatelské provize je pak dána součtem přeúčtovaného zahraničního pojistného a ziskové přirážky. Proto i v případě nulové ziskové přirážky vzniká při přeúčtování zahraničního pojistného zprostředkovatelská provize. Následně je testováno, jestli skutečný hrubý příjem zaměstnance činí v souladu se zákonem o daních z příjmů alespoň 60 % ceny pronájmu. U daně z příjmů dále předpokládáme, že zaměstnanec neprokáže, že ze zdrojů na území ČR dosahuje více než 90 % svých příjmů, proto u něj nejsou uplatňovány slevy na dani ani daňové odpočty. Pro srovnání vycházíme ze stejných nákladů práce pro uživatele pracovní síly u všech zahrnutých skupin států. Efektivní zdanění je kalkulováno následovně: PIT SSC t, LC kde: t efektivní zdanění, PIT daň z příjmů ze závislé činnosti (záloha), SSC celkové pojistné sociálního pojištění hrazené zaměstnavatel, zaměstnancem či uživatelem, LC celkové náklady práce. 8

9 efektivní zdanění (%) Graf č. 2 zachycuje srovnání efektivního zdanění výše uvedených variant mezinárodního pronájmu pracovní síly v porovnání se zaměstnáním českého zaměstnance na základě pracovní smlouvy za předpokladu nulové ziskové přirážky. Obr. 2: Efektivní zdanění mezinárodního pronájmu pracovní síly 70,00 60,00 50,00 MPPS smluvní MPPS nesmluvní - ZP zahraničí 0 40,00 30,00 20,00 MPPS nesmluvní - ZP uživatel MPPS nesmluvní - ZP uživatel + zahraniční 35 % Mzda lokální zaměstnanec 10,00 0,00 Zdroj: Vlastní Nejnižší zatížení nedosahující v nižších pásmech ani deseti procent se vyskytuje v případě, kdy zaměstnanec není účasten sociálního pojištění v České republice a současně nepodléhá ani obdobnému systému v zahraničí. Naopak nejvyšší zatížení povinnými odvody nastává v případě dvojí účasti na pojistném zdravotního pojištění v případě nesmluvního státu, pokud je zaměstnanec povinen hradit pojistné i v zahraničí, protože potom dochází k dvojí platbě tohoto pojistného. V případě, kdy se jedná o zaměstnance ze smluvního státu, se kterým je uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení, je zatížení stejné jako u tuzemského zaměstnance, což je dáno zvolenými předpoklady, kdy zejména abstrahujeme od vlivu zahraničního zdanění. Únikem ze systému sociálního pojištění lze tedy dosáhnout efektivně výrazného snížení poměru povinných odvodů na celkových nákladech pracovní síly, což jen podtrhuje významnost pojistného sociálního pojištění v českém daňovém mixu. Jestliže je tedy možný únik ze systému sociálního pojištění, což připadá v úvahu zejména v případě nesmluvních států, lze takto dosáhnout i efektivně nižších nákladů práce. Na druhou stranu mezinárodní pronájem pracovní síly může být ekonomicky nejnákladnější z uvedených variant, pokud dojde k účasti na pojištění ve státě pronajímatele, což je poměrně pravděpodobné. Dále je vhodné v této souvislosti poznamenat, že neúčast na pojištění v ČR znamená rovněž absenci čerpání dávek z tohoto pojištění. Zahrnutí občanů nesmluvních zemí například do systému důchodového pojištění se zdá z tohoto pohledu nesmyslné, vzhledem ke skutečnosti, že takto pronajatí zaměstnanci nebudou dávky důchodového pojištění nikdy čerpat. Jejich pojištění by proto nebylo správné. K jinému závěru můžeme dojít u zdravotního pojištění, kde je čerpání zdravotní péče pro tyto zaměstnance reálné. U předchozího grafu jsme předpokládali, že uživateli je známo složení odměny, kterou hradí zaměstnavateli, z hlediska jejích jednotlivých složek, je tedy schopen identifikovat výši mezd vyplácených zaměstnancům, výši přirážky i výši pojistného odváděného 9

10 efektivní zdanění (%) zaměstnavatelem. To ovšem nemusí být vždy realitou. V takovém případě, pokud ze smlouvy nevyplývá, že odměna obsahuje i odměnu za zprostředkování, je celá úhrada prováděná uživatelem zaměstnavateli považována za příjem zaměstnance. Současně předpokládáme, že uživatel nemůže navýšit základ daně zaměstnance o pojistné hrazené za něj zaměstnavatelem, protože mu tato částka není známa. To může ovlivnit břemeno uvalené na tento příjem. Výsledek je uveden v grafu č. 3. Obr. 3: Efektivní zdanění mezinárodního pronájmu pracovní síly 70,00 60,00 50,00 MPPS smluvní - ZP pronajímatel MPPS smluvní - ZP uživatel 40,00 30,00 20,00 10,00 MPPS nesmluvní - ZP zahraničí 0 MPPS nesmluvní - ZP uživatel MPPS nesmluvní - ZP uživatel + zahraniční 35 % Mzda lokální zaměstnanec 0,00 Zdroj: Vlastní Jedinou změnou oproti předchozímu grafu je tedy předpoklad, že uživatel zná pouze výši celkové částky hrazené zaměstnavateli, aniž by věděl, co je v ní obsaženo. Celou tuto částku potom musí považovat za příjem zaměstnance a sráží z ní daň z příjmů a případně zdravotní pojištění. Uživatel samozřejmě skutečnou výši hrubého příjmu zaměstnance zná, odvádí proto odvody ze skutečného příjmu. Zatímco v předchozím grafu jsme nerozlišovali skutečnost, kdy u smluvního státu odváděl pojistné na zdravotní pojištění alternativně zaměstnavatel nebo uživatel, v tomto případě tyto dvě situace rozlišujeme, protože přináší mírně odlišné výsledky. Ze srovnání lze konstatovat, že uvedené varianty se za daných předpokladů liší jen zcela nevýznamně. Břemeno se zvýší v řádu procent pouze u dvou případů, tehdy, pokud je pojistné na zdravotní pojištění povinen odvádět uživatel. V ostatních případech jsou výsledky stejné. Pokud se tedy zaměstnavatel bude rozhodovat podle svých celkových nákladů na zajištění pracovní síly prostřednictvím jejího mezinárodního pronájmu, nehraje z hlediska dosaženého příjmu zaměstnance roli, zda je mezi uživatelem a zaměstnavatelem sjednána provize za zprostředkování a zda je zaměstnavateli známa výše zahraničního pojistného. Vzhledem k uvedenému závěru si dovolíme ještě zmínit, že v rámci připravované novely zákona o daních z příjmů, která by měla být účinná od roku 2009, se uvažuje o tom, že bez ohledu na zahraniční pojistné na sociální pojištění se bude základ daně navyšovat u zaměstnanců, na které se vztahuje povinný systém pojištění v zahraničí, o fiktivní částku odpovídající pojistnému, které by za zaměstnance uhradil zaměstnavatel, pokud by zaměstnanec podléhal českému sociálnímu pojištění. Pomineme-li, že toto opatření navyšuje nepřímé administrativní náklady, vedlo by to u zaměstnanců fakticky ke dvojímu zdanění pojistného sociálního pojištění. 10

11 efektivní zdanění (%) Únik ze systému sociálního pojištění a tedy dosažení výhodnějších podmínek z hlediska ekonomických nákladů je snazší v případě, že není uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení, protože v takovém případě zpravidla zaměstnanec nepodléhá v České republice vůbec odvodům na pojistné na sociální zabezpečení. Jsou to ovšem právě nesmluvní státy, kdy může nejčastěji dojít k dvojímu pojištění bez dalšího zohlednění při výplatě dávek. U smluvních států je zpravidla tato disbalance ošetřena již základním principem jediného pojištění. S většinou států, ze kterých přichází významnější počet zaměstnanců do České republiky (nejen v rámci mezinárodního pronájmu pracovní síly), má Česká republika uzavřeny smlouvy o sociálním zabezpečení, resp. v případě členských států EU podléhají koordinačním nařízením. Určitou výjimkou je pouze Vietnam. S Vietnamem smlouva o sociálním zabezpečení uzavřena není a na území České republiky působí relativně vysoký počet pracovníků vietnamské příslušnosti. Jedná se však o většinou o osoby podnikající na základě živnostenského zákona, které se tak odvodům na sociální pojištění nevyhnou. Grafy č. 4 a 5 zachycují srovnání výše uvedených variant mezinárodního pronájmu pracovní síly v porovnání se zaměstnáním zaměstnance na základě pracovní smlouvy v závislosti na výši ziskové přirážky a při stejném hrubém příjmu ve výši průměrné mzdy. Obr. 4: Efektivní zdanění v závislosti na ziskové přirážce zaměstnavatele 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, výše ziskové přirážky (%) MPPS smluvní MPPS nesmluvní - ZP zahraničí 0 MPPS nesmluvní - ZP uživatel MPPS nesmluvní - ZP uživatel + zahraniční 35 % Mzda lokální zaměstnanec Zdroj: Vlastní 11

12 efektivní zdanění (%) Obr. 5: Efektivní zdanění v závislosti na ziskové přirážce zaměstnavatele po úpravě 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, zisková přirážka (%) MPPS smluvní MPPS nesmluvní - ZP zahraničí 0 MPPS nesmluvní - ZP uživatel MPPS nesmluvní - ZP uživatel + zahraniční 35 % Mzda lokální zaměstnanec Zdroj: Vlastní Graf č. 5 zachycuje efektivní zdanění jednotlivých variant v závislosti na ziskové přirážce po očištění jmenovatele efektivního zdanění (náklady práce uživatele) o samotnou ziskovou přirážku, která způsobuje klesající efektivní zdanění u všech variant, tak jak je zachyceno v grafu č. 4. V závislosti na výši zahraničního pojištění je pak v grafu č. 5 u všech variant zřejmý bod, od kterého efektivní zdanění narůstá. V tomto bodě je dosaženo hranice 60 % fakturované částky, tj. minimálního příjmu zaměstnance ke zdanění stanoveného zákonem o daních z příjmů. Od tohoto bodu, resp. při vyšší ziskové přirážce, dochází ke dvojímu zdanění zahraničního pojistného, které je jednak součástí fakturované částky pro kalkulaci příjmu zaměstnance a dále navyšuje příjem zaměstnance pro kalkulaci základu daně. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme však toho názoru, že takovéto dvojí zdanění není přípustné a považujeme za korektní vyjmutí pojistného ze základu daně tak, aby k němu nedocházelo. V rámci Evropských společenství je v této skutečnosti možné také spatřovat překážku volného pohybu pracovníků. 4.3 Daňová incidence v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly Výše provedená analýza sice přináší určitý obraz o vlivu daňových a kvazidaňových plateb na peněžní toky v rámci mezinárodního pronájmu pracovní síly, nemusí však vykreslovat skutečnou incidenci těchto plateb na jednotlivé zúčastněné subjekty a další osoby. Jelikož problematika daňové incidence by si vyžadovala samostatné pojednání, dovolíme si zde přednést některé obecné úvahy a hypotézy bez jejich náležité fundace. Při výše uvedené analýze jsme na problematiku mezinárodního pronájmu pracovní síly nahlíželi v zásadě z pohledu uživatele, který má dané náklady práce a je indiferentní z hlediska teritoriálního složení pracovní síly. V tomto znaku je tak jeho poptávka po práci homogenní. Zaměstnavatel vystupoval fakticky pouze jako zprostředkující subjekt a jeho zprostředkovatelská provize byla chápána jako exogenní. Daňové břemeno tak plně dopadlo na zaměstnance, jehož čistá mzda byla dána jako deterministický rozdíl mezi celkovými 12

13 náklady práce zvolenými uživatelem, příp. volbou ziskové přirážky u zaměstnavatele, a povinnými odvody coby parametry systému. To je zcela adekvátní přístup z hlediska výše provedené analýzy, nevypovídá však o skutečné incidenci, která je rozhodující z hlediska účinků daňové politiky a jejích dopadů na trh práce. Lze předpokládat, že povinné odvody hrazené zahraničním zaměstnavatelem jsou zpravidla v dlouhodobém horizontu přeneseny na uživatele pracovní síly v ceně pronájmu, případně na zaměstnance v závislosti na hloubce jednotlivých segmentů trhu. V případě přenosu odvodů dopředu na uživatele, ponesou břemeno v určité míře vlastníci uživatele, v určité míře dojde k jeho přesunu dál na odběratele uživatele. V případě pronájmu pracovní síly neprobíhá mzdové vyjednávání standardním způsobem, nýbrž do procesu vstupuje zaměstnavatel coby zprostředkovatel pracovní síly. To sice může na jednu stranu získání pracovní síly prodražit, protože vedle samotných mzdových nákladů, které by na dokonalém trhu měly být stejné (zaměstnanec by měl být indiferentní mezi zaměstnáním prostřednictvím pronájmu pracovní síly a přímo), musí uživatel uhradit i provizi zaměstnavateli za zprostředkování, na druhou stranu zprostředkovatel může díky specializaci dosahovat nižších nákladů na řízení pracovní síly, případně vyjednat i výhodnější mzdové podmínky. Výsledek je tedy dán postavením zprostředkovatele, který na jedné straně vyjednává cenu pronájmu s uživatelem, na druhé straně vede mzdová jednání se zaměstnanci. Jeho postavení vůči nabídce a poptávce se potom odráží v jeho ziskové marži. Je možné předpokládat, že u kvalifikovaných pracovníků, kde lze očekávat spíše neelastickou poptávku po práci ze strany uživatele pracovní síly, ponese daň zpravidla uživatel pracovní síly, který se ji pokusí přenést dopředu na své odběratele. Dopad daňové povinnosti vzniklé mezinárodním pronájmem pracovní síly u kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou pro uživatele jen těžko nahraditelní, bude na samotné zaměstnance prakticky nulový. Opačně tomu může být u nekvalifikované pracovní síly, kde bude oproti kvalifikované pracovní síle poptávka po práci ze strany uživatele značně elastičtější, vyšší část daně tedy ponese pronajímatel pracovní síly, který ji zohlední při počátečních mzdových jednáních s pronajatými zaměstnanci. V krátkém období ovšem může velkou roli hrát nastavení kontraktů, které zafixuje množství a ceny zpravidla zejména ve vztahu mezi zaměstnavatelem a uživatelem. Značnou roli tak bude hrát i v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly tržní struktura, přičemž situace je komplikována mezinárodními aspekty, díky nimž se násobí vstupní parametry systému. Je totiž zapotřebí se vypořádat s více než jedním daňovým systémem a systémem sociálního pojištění. 5 Závěr Mezinárodní pronájem pracovní síly je v současné době poměrně rozšířenou alternativou zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR, ať už v pozicích vyžadujících pracovníky vysoce kvalifikované či zejména u manuálních prací vyžadujících nižší kvalifikaci. Právní úprava zákonných odvodů v ČR v případě mezinárodního pronájmu pracovní síly, která je v oblasti daně z příjmů fyzických osob poměrně propracovaná, zaznamenala s účinností od ledna 2008 významné změny dané změnami přijatými v rámci reformy veřejných financí. Aplikace nových legislativních úprav je však komplikována možností dvojího výkladu některých ustanovení. Efektivní daňové zatížení mezinárodního pronájmu pracovní síly dále ovlivňuje skutečnost, zda se státem, ze kterého je zaměstnanec poskytnut, existuje smlouva o sociálním zabezpečení či nikoliv. 13

14 Tento příspěvek lze považovat za určitý základní úvod do problematiky mezinárodního pronájmu pracovní síly s nastíněním problémů, které je zde třeba řešit. Vysoké zatížení práce povinnými odvody dává zejména u nesmluvních států stimul využívat pracovníky z takovýchto států, protože může dojít k významnému snížení nákladů práce. V praxi je však tato možnost omezená vzhledem k teritoriální struktuře smluv o sociálním zabezpečení a zahraničních pracovníků působících v České republice. Dále by se měla věnovat hlubší pozornost vzájemné interakci českého systému a systémů zemí klíčových z hlediska ekonomických vztahů České republiky i se zohledněním případných skupin zaměstnanců a možných dopadů na motivaci zaměstnavatelů získávat zaměstnance z různých zemí z hlediska optimalizace nákladů práce. Literatura Pennings, F.: Úvod do evropského práva sociálního zabezpečení. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003, ISBN Krieger, T.: Public pensions and immigration: A public choice aproach. Edward Elgar, UK, 2005, ISBN Vopatová, G.: Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002, ISBN Bauer, J.: Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002, ISBN Dobešová, K.: Zdaňování mezd a platů. Praha, Polygon, 2002, ISBN Shrnutí V současném globalizovaném světě je předpokladem dalšího rozvoje i flexibilní pracovní síla, která bude zaměstnavateli k dispozici v okamžiku, v místě a množství odpovídajícím jeho potřebám s minimálními náklady na akomodaci pracovní síly. Současně i někteří zaměstnanci preferují flexibilní pracovní režimy, které jim přinášejí vyšší nezávislost. Jednou z hojně využívaných možností je pronájem pracovní síly, jehož prostřednictvím je využívána jak nízko kvalifikovaná práce, tak i práce vysoce kvalifikovaných expertů. Pronájem pracovní síly se využívá i na mezinárodní úrovni. Zde ovšem mohou představovat překážku s tím související daňové povinnosti, které mohou na jedné straně využití pronájmu pracovní síly ze zahraniční znevýhodnit nepříznivějším daňovým režimem, nebo naopak zvýhodnit, pokud je takto možno dosáhnout efektivně nižší ceny práce. Článek se zabývá posledním vývojem v této oblasti z hlediska zatížení mezinárodního pronájmu práce povinnými odvody z pohledu České republiky. Klíčová slova: Osobní důchodová daň; Pojistné sociálního pojištění; Mezinárodní pronájem pracovní síly. Summary In the contemporary globalized world, the flexible labour force constitutes the presumption of the further development. The flexible labour force has to be at disposal to the employer anytime, anywhere and in the amount reflecting his actual needs and with minimal costs. Also some employees simultaneously prefer the flexible labour contracts which allow them greater independence. One of the plentifully used alternatives represents the hire out of labour by which means both the low-qualified and high-qualified labour is employed. The hire out of labour is employed on the international level as well. In this field, some obstacles may be arose by taxes which may disadvantage the use of foreign labour force on the one 14

15 hand or take advantage of it on the other hand if the effective labour cost are lower in such case. The article discusses the recent development in this area concerning the burden of obligatory duties levied on international hire out of workers in the view of the Czech Republic. Key words: Personal income tax; Social security contributions; International hire out of labor. JEL classification: H24, H55, J21 15

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva ***

listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva *** listopad 2009 Pobírání penze není pro cizince v České republice samozřejmostí Valentina Batueva Abstrakt: Článek popisuje problematiku pobírání starobního důchodu u cizinců s trvalým pobytem v České republice,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné smlouvy ( str. 77-126 ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY

Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné smlouvy ( str. 77-126 ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ Dvoustranné smlouvy ( str. 1 76 ) Mnohostranné

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

a) Dvoustranné smlouvy

a) Dvoustranné smlouvy S e z n a m vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká republika vázána, které jsou v evidenci MZV */ a) Dvoustranné smlouvy 1. Konzulární úmluva

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ daň z příjmů a pojištění mezinárodní smlouvy pravidla EU podrobné případové studie 1. vydání edice

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí.

Mezinárodní zdanění. 1. Úvod. Každý podnikatel a účetní by měl mít alespoň základní přehled o zdaňování osob a firem v mezinárodním prostředí. Mezinárodní zdanění 1. Úvod... 1 2. Mezinárodní dvojí zdanění... 1 3. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění... 2 4. Typová struktura smlouvy... 3 5. Přehled ustanovení smlouvy... 3 6. Vyloučení dvojího zdanění

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více