Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění T150/14 Obsah I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Cestovní pojištění 1 Článek 3: Pojištění 1 Článek 4: Vznik a zánik pojištění, právo na pojistné plnění, pojistná doba, pojistné 1 Článek 5: Územní platnost pojištění, pojištěné osoby 2 Článek 6: Typy cest 2 Článek 7: Pojistná událost, pojistné plnění, spoluúčast 2 Článek 8: Přechod práva pojištěného na pojistitele 3 Článek 9: Zpracování osobních údajů pojištěných 3 Článek 10: Forma právního jednání, doručování 3 Článek 11: Výklad pojmů 4 Článek 12: Výluky z pojištění 5 Článek 13: Povinnosti pojistníka 5 Článek 14: Povinnosti pojištěného a osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění 5 Článek 15: Práva a povinnosti pojistitele a asistenční služby pojistitele 6 Článek 16: Odměny pojistitele a poplatky spojené s pojištěním 6 Článek 17: Závěrečná ustanovení I. části 6 II. ČÁST ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ODDÍL A) Pojištění léčebných výloh (PLV) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 6 Článek 2: Výluky z pojištění 6 Článek 3: Povinnosti pojištěného 7 ODDÍL B) Úrazové pojištění (ÚP) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 7 Článek 2: Výluky z pojištění 7 Článek 3: Povinnosti pojištěného 7 Článek 4: Pojistné plnění za trvalé následky úrazu 7 Článek 5: Pojistné plnění za smrt způsobenou úrazem 8 ODDÍL C) Pojištění odpovědnosti za újmu (ODP) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 8 Článek 2: Výluky z pojištění 8 Článek 3: Povinnosti pojištěného 8 ODDÍL D) Pojištění zavazadel (ZAV) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 8 Článek 2: Výluky z pojištění 9 Článek 3: Povinnosti pojištěného 9 ODDÍL E) Pojištění zpoždění a zrušení letu (PZL) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 9 Článek 2: Výluky z pojištění 9 Článek 3: Povinnosti pojištěného 9 Článek 4: Územní platnost pojištění 9 ODDÍL F Pojištění storna cesty (PSC) Článek 1: Předmět pojištění, pojistná událost 9 Článek 2: Výluky z pojištění 10 Článek 3: Povinnosti pojištěného 10 ODDÍL G) Pojištění právní asistence (PPA) Článek 1: Předmět pojištění právní ochrany, pojistná událost 10 Článek 2: Výluky z pojištění 10 Článek 3: Pojistné plnění 10 Článek 4: Ostatní ustanovení týkající se práv a povinností účastníků pojištění 12 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1: Úvodní ustanovení [1] Pro cestovní pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) a ustanovení pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP nebo VPPCP ) a smluvní ujednání. V případě rozporu mezi ustanoveními pojistné smlouvy a ustanoveními pojistných podmínek, má přednost smlouva. V případě rozporu těchto VPP a smluvních ujednání, mají přednost ustanovení smluvních ujednání; za rozpor se nepovažuje, pokud ustanovení smluvních ujednání obsahují podrobnější úpravu práv a povinností smluvních stan, na kterou tyto VPP odkazují. Pojištění se řídí právním řádem České republiky. [2] Pojistitelem se rozumí Triglav pojišťovna, a.s., se sídlem Brno - Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1. Článek 2: Cestovní pojištění [1] Cestovní pojištění (dále také jen pojištění ) je určeno k zabezpečení pojištěných při jejich cestách a pobytu mimo Českou republiku. [2] Cestovní pojištění lze sjednat jako: a) krátkodobé pojištění; b) dlouhodobé pojištění pojištění opakovaných výjezdů; c) dlouhodobé pojištění dlouhodobé pobyty. [3] Cestovní pojištění v závislosti na pojistném programu může obsahovat: a) pojištění léčebných výloh (PLV); b) úrazové pojištění (ÚP); c) pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu (ODP); d) pojištění zavazadel (ZAV); e) pojištění zpoždění letu (PZL); f) pojištění storno cesty (PSC); g) pojištění právní asistence (PPA). [4] Cestovní pojištění lze pro zeměpisné zóny Evropa a Svět A sjednat ve dvou variantách pojistného programu: a) Standard; b) Nadstandard. [5] Cestovní pojištění pro zeměpisnou zónu Svět B lze sjednat ve variantě Nadstandard. Článek 3: Pojištění [1] Pojištěny jsou fyzické osoby jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě. [2] V rámci tarifu Triglav Rodina jsou pojištěnými osobami manžel/manželka, druh/družka a neomezený počet dětí jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě. Podmínkou platnosti pojištění je, že mají společnou adresu trvalého bydliště. [3] Pojistná smlouva musí být uzavřena před nastoupením cesty pojištěných osob. Pojištěný je povinen doložit na požádání pojistitele doklad potvrzující skutečnost, že se v době sjednání pojištění nacházel na území České republiky. Pokud je pojištěných více osob, je toto potvrzení povinen doložit na požádání pojistitele každý pojištěný. Článek 4: Vznik a zánik pojištění, právo na pojistné plnění, pojistná doba, pojistné [1] Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění, je uzavřena zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy. [2] K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby byl návrh pojistné smlouvy přijat zaplacením pojistného nejpozději do 10. dne ode dne, kdy zájemce o pojištění obdržel návrh pojistné smlouvy. V případě, že pojistník neuhradí pojistné ve lhůtě uvedené v předchozí větě, platnost návrhu pojistné smlouvy zaniká. [3] Pojistitel stanoví pojistné podle rozsahu pojištění, ohodnocení rizika, limitu pojistného plnění, případně dalších skutečností rozhodujících o jeho výši. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě a je splatné v měně platné na území České republiky. [4] Zaplacením pojistného se rozumí: a) okamžik, kdy bylo pojistné připsáno na účet poskytovatele platebních služeb pojistitele, platí-li pojistník pojistné pojistiteli; 1

2 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění b) okamžik, kdy bylo pojistné připsáno na účet poskytovatele platebních služeb zástupce pojistitele, platí-li pojistník pojistné zástupci pojistitele; c) předání hotovosti pojistiteli, platí-li pojistník pojistné v hotovosti přímo pojistiteli nebo jím pověřenému zaměstnanci. [5] Pojistitel má právo na pojistné za celou pojistnou dobu, není-li v pojistné smlouvě nebo těchto VPPCP uvedeno jinak. [6] Je-li uzavřena pojistná smlouva dle ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku, pojištění vzniká (tj. je účinné) od 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, nejdříve však po uplynutí 4 hodin od sjednání pojištění. [7] Pojištění se sjednává na pojistnou dobu uvedenou v pojistné smlouvě, nejvýše však na pojistnou dobu uvedenou v ustanovení tohoto článku u jednotlivých druhů cestovního pojištění. Pojistná doba se automaticky prodlužuje v případě uvíznutí pojištěného v místě pobytu mimo území České republiky nebo při návratu zpět do České republiky z důvodu stávky dopravce, teroristického činu nebo živelních katastrof, a to po dobu nezbytnou pro návrat pojištěného na území České republiky. [8] Pojistná doba a vznik práva na pojistné plnění u krátkodobého pojištění a) Pojistná doba v případě krátkodobého cestovního pojištění nesmí přesáhnout 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. b) Právo oprávněné osoby na pojistné plnění z pojištění vzniká okamžikem překročení státní hranice České republiky při odjezdu pojištěného do zahraničí nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem překročení státní hranice České republiky při příjezdu pojištěného nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při příletu do České republiky, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. c) Právo oprávněné osoby na pojistné plnění z pojištění zavazadel a pojištění zpoždění letu vzniká okamžikem nástupu cesty resp. využitím první zakoupené služby cestovního ruchu, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem návratu pojištěného z cesty resp. vyčerpáním poslední zakoupené služby cestovního ruchu, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. [9] Pojistná doba a vznik práva na pojistné plnění u dlouhodobého pojištění - pojištění opakovaných výjezdů a) Pojištění opakovaných výjezdů je určené pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. b) Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů a začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky při odjezdu pojištěného do zahraničí nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem překročení státní hranice České republiky při příjezdu pojištěného nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při příletu do České republiky, resp. ve 24:00 hodin středoevropského času 90. kalendářního dne pobytu mimo území České republiky, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. c) Právo oprávněné osoby na pojistné plnění v případě pojistné události z pojištění zavazadel, pojištění zpoždění letu a pojištění asistenčních služeb vzniká okamžikem nástupu cesty resp. využitím první zakoupené služby cestovního ruchu, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem návratu pojištěného z cesty resp. vyčerpáním poslední zakoupené služby cestovního ruchu resp. ve 24:00 hodin středoevropského času 90. kalendářního dne pobytu mimo území České republiky, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. [10] Pojistná doba a vznik práva na pojistné plnění u dlouhodobého pojištění dlouhodobé pobyty a) Pojištění dlouhodobých pobytů je určeno pro nepřetržité dlouhodobé pobyty v zahraničí pro osoby, které v den sjednání pojistné smlouvy nedosáhly věku 70 let. b) Právo oprávněné osoby na pojistné plnění z pojištění vzniká okamžikem překročení státní hranice České republiky při odjezdu pojištěného do zahraničí nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem překročení státní hranice České republiky při příjezdu pojištěného nebo okamžikem odbavení pojištěného na letišti při příletu do České republiky, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. c) Právo oprávněné osoby na pojistné plnění z pojištění zavazadel, pojištění zpoždění letu a pojištění asistenčních služeb vzniká okamžikem nástupu cesty resp. využitím první zakoupené služby cestovního ruchu, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění, a končí okamžikem návratu pojištěného z cesty resp. vyčerpáním poslední zakoupené služby cestovního ruchu, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den konce pojištění, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. [11] Pojištění zaniká: a) uplynutím pojistné doby pojištění; b) písemnou dohodou smluvních stran; c) výpovědí pojistitele nebo pojistníka v souladu s ustanoveními občanského zákoníku; d) dalšími způsoby uvedenými v občanském zákoníku. [12] Písemnou dohodou je možné ukončit pojištění pouze za předpokladu, že písemná dohoda bude uzavřena nejpozději v den uvedený v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění; v takovém případě vrátí pojistitel pojistníkovi zaplacené pojistné snížené o náklady spojené s uzavřením pojistné smlouvy a její správou, jež činí 20 % předepsaného pojistného. Pojistník a pojištěný jsou povinni vrátit pojistiteli všechny dokumenty stvrzující sjednání pojištění. [13] Zanikne-li pojištění před uplynutím pojistné doby z jiného důvodu než uvedeného v předchozím odstavci, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistné doby, není-li v občanském zákoníku nebo v pojistné smlouvě uvedeno jinak. [14] Pojištění nemůže být během pojistné doby přerušeno. Článek 5: Územní platnost pojištění, pojištěné osoby [1] Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území státu patřícího do jedné z následujících zeměpisných zón zvolených v pojistné smlouvě: a) Evropa: zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy a Egypt nebo b) Svět A: všechny státy a území světa s výjimkou USA a přidružených států a závislých území nebo c) Svět B: všechny státy světa. [2] Pojištění se nevztahuje na události, které vznikly na území: a) České republiky, není-li dále v těchto pojistných podmínkách uvedeno jinak; b) státu, jehož je pojištěný státním občanem nebo ve kterém má pojištěný trvalé bydliště nebo je účastníkem veřejného zdravotního pojištění; c) státu, na jehož území se pojištěný zdržuje nelegálně. [3] Výjimkou je případ, kdy pojištěný má trvalý pobyt v České republice a současně je účastníkem veřejného zdravotního nebo obdobného pojištění v České republice, potom se cestovní pojištění vztahuje i na události, které vznikly v zemi, jejímž je státním občanem. [4] Pojistit je možné pouze občany České republiky a osoby, které mají trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky, pokud není dohodnuto jinak. [5] Pojistit je možné pouze osoby, jejichž věk v době sjednání pojištění nepřesáhl 69 let. Článek 6: Typy cest [1] Pojištění se vztahuje na: a) turistické cesty; b) služební cesty za účelem běžných pracovních jednání administrativního charakteru. Článek 7: Pojistná událost, pojistné plnění, spoluúčast [1] Pojistnou událostí je nahodilá událost krytá pojištěním blíže označená v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, která nastane během pojistné doby a na základě které vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění dle ustanovení pojistných podmínek. [2] Horní hranice pojistného plnění pro jednotlivá pojištění je určena limitem pojistného plnění, jehož výše je uvedena v pojistné smlouvě. [3] Pojistná částka nebo limit pojistného plnění jednotlivých pojištění jsou uvedené v Pojistné smlouvě a představují horní hranici pojistného plnění na celou pojistnou dobu a každého pojištěného individuálně; výjimkou je pojištění právní asistence, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu, kde se limity pojistného plnění vztahují na pojistnou smlouvu na všechny pojištěné osoby společně. V Pojistné smlouvě jsou dále uvedeny dílčí limity pojistného plnění a případná výše spoluúčasti pojištěného. Je-li v Pojistné smlouvě uveden dílčí limit pojistného plnění, poskytne pojistitel pojistné plnění pouze do výše dílčího limitu pojistného plnění. [4] O pojistném plnění a jeho výši rozhoduje pojistitel v souladu s těmito VPP a pojistnou smlouvou na základě předložených dokladů. [5] Šetření škodné události 5.1 Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoli vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem uvedeným v pojistné smlouvě a těchto pojistných podmínkách. Není-li osoba, která se pokládá za oprávněnou osobu, současně pojistníkem nebo pojištěným, mají povinnosti uvedené v ustanovení tohoto odstavce i pojistník a pojištěný. 5.2 Bez zbytečného odkladu po oznámení dle odstavce 5 tohoto článku zahájí pojistitel šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na písemnou žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí. 5.3 Obsahuje-li oznámení dle předchozích odstavců vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny 2

3 T150/14 nebo zamlčeny. Vyvolá-li pojistník nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu. 5.4 Jsou-li pro to důvody související se šetřením škodné události, může pojistitel požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného nebo oprávněné osoby v případě smrti pojištěného. Neposkytne-li pojištěný nebo oprávněná osoba pojistiteli souhlas nebo odvolá-li souhlas v průběhu šetření škodné události a má-li tato skutečnost podstatný vliv na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv měla tato skutečnost na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. 5.5 Zjišťování dle předchozího odstavce se provádí na základě vyšetření lékařem určeným pojistitelem. Pojistitel v tomto případě hradí: náklady spojené s touto lékařskou prohlídkou nebo vyšetřením; cestovní náklady ve výši jízdenky veřejné autobusové nebo železniční osobní dopravy druhé třídy; náklady na vystavení lékařské zprávy, pokud ji vyžaduje. 5.6 Pokud pojistitel lékařskou prohlídku, vyšetření nebo lékařskou zprávu nevyžaduje, náklady s nimi spojené nehradí. [6] Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření dle předchozích odstavců. Nelze-li ukončit šetření nutná ke zjištění škodné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do 3 měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít. [7] Pojistné plnění je vždy splatné v měně platné na území České republiky podle kurzu platného v den vzniku škodné události a na území České republiky s výjimkou přímých plateb zahraničním zdravotnickým zařízením, zahraničním poškozeným nebo jiným zahraničním subjektům, pokud není dohodnuto nebo v pojistných podmínkách stanoveno jinak. [8] Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit. [9] Způsobila-li úmyslně škodnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, nevzniká žádné osobě právo na pojistné plnění z tohoto pojištění. Článek 8: Přechod práva pojištěného na pojistitele [1] Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti anebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně. [2] Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí, zejména sdělí pojistiteli pravdivé a úplné informace o pojistné události, o třetí osobě, vůči které má právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, o jejím pojistiteli, případně právním zástupci, případně o dalších osobách jednajících jménem třetí osoby a dále případně o náhradě škody přijaté od třetí osoby nebo jiného pojistitele. [3] Pokud osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, uplatňuje nárok na náhradu škody nebo jiného obdobného práva vůči třetí osobě odpovědné za vznik pojistné události nebo vůči pojistiteli třetí osoby, je tato osoba povinna informovat třetí osobu nebo pojistitele třetí osoby o existenci práva pojistitele na náhradu škody či jiného obdobného práva podle tohoto článku. Osoba, jejíž právo přešlo na pojistitele, je dále povinna vyvinout potřebnou součinnost, aby právo pojistitele vůči třetí osobě nebo vůči pojistiteli třetí osoby mohlo být uplatněno. Osoba, jejíž právo přešlo na pojistitele, je dále povinna vykonat všechna opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva pojistitele na náhradu škody či jiného obdobného práva podle tohoto článku. [4] Zmaří-li osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky. Článek 9: Zpracování osobních údajů pojištěných [1] Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon č. 101/2000 Sb. ). Je-li pojištěný odlišnou osobou od pojistníka, dává pojištěný pojistiteli souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. uplatněním práva na poskytnutí pojistného plnění. Pro účely ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. má pojistitel postavení správce osobních údajů. [2] Pojistitel nebo jím pověřený zpracovatel (asistenční společnost) jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku (dále společně také jen subjekt údajů ) v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností pojistitele stanovených v pojistné smlouvě a obecně závazných právních předpisech. Pojistitel nebo jím pověřený zpracovatel (asistenční společnost) jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákona o archivnictví, zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetních či daňových předpisů apod.). [3] Správce je povinen: přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití s tím, že tato povinnost platí i po skončení zpracování osobních údajů; zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje; shromažďovat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu; nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; při zpracování osobních údajů dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů; poskytnout na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, pojistitel je oprávněn požadovat úhradu nákladů s tím spojených. [4] Správce je oprávněn předávat osobní údaje pro účely a po dobu stanovenou v ustanovení odstavce 2 tohoto článku i dalším subjektům (dále také jen zpracovatel ), a to na základě zvláštní písemné smlouvy o zpracování osobních údajů. [5] Správce se zavazuje zajistit, aby jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (zejména zaměstnanci správce, zpracovatelé, zaměstnanci zpracovatele) dodržovaly povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami, a to i po skončení trvání smluvního nebo pracovně-právního vztahu. Článek 10: Forma právního jednání, doručování A. Forma jednání [1] Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, musí být pojistná smlouva sjednána v písemné formě. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, je písemná forma pojistné smlouvy zachována. [2] Právní jednání, oznámení a žádosti vyžadují písemnou formu, mají-li vliv na: a) trvání a zánik pojištění, b) změny pojistného, c) změny rozsahu pojištění. [3] Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li vlastnoručně podepsáno jednající osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona či je-li učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele se zabezpečeným přístupem. [4] Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 2) tohoto článku, mohou být učiněny písemně, telefonicky, em, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové schránky umožňuje. To platí zejména pro hlášení škodné události, pro oznámení pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, a žádost pojistníka o změnu způsobu placení běžného pojistného (vyjma placení pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to pojistitel. [5] V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění a řešením škodných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní účastníky pojištění i elektronickými nebo jinými technickými prostředky (např. telefon, SMS, , fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. Pojistitel při volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací. [6] Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné vůči druhé smluvní straně, jakmile jí byly doručeny. B. Doručování [1] Pojistitel doručuje písemnosti pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě na poslední známou korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla. [2] Pokud pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba nesplní svoji povinnost podle odst. 1 tohoto článku a neoznámí pojistiteli změnu své korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo sídla, čímž zmaří doručení zásilky, považuje se písemnost za řádně došlou třetím pracovním dnem po jejím odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání. [3] Odepře-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba doručovanou písemnost převzít, písemnost se považuje za doručenou dnem, ve kterém bylo převzetí odepřeno. [4] Vrátí-li pošta pojistiteli nevyzvednutou písemnost po uplynutí úložní lhůty (odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou), čímž je doručení písemnosti zmařeno, považuje se za řádně došlou v poslední den odběrné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud tento den připadne na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, je dnem doručení první následující pracovní den. [5] Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích odstavcích (např. 3

4 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem), platí, že řádně došla dnem jejího vrácení pojistiteli. [6] Písemnosti (včetně právních jednání) doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány: a) pojistiteli na adresu sídla pojistitele, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel pojistníkovi oznámí; b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou v pojistné smlouvě či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistiteli dodatečně oznámena, budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou pojistiteli jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby. [7] Nejde-li o doručení podle odstavců 3) až 5), je písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenou dnem uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání. [8] Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou i v případě, že ji namísto adresáta převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách. [9] Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenou desátý den po jejím odeslání, nelze-li datum jejího doručení zjistit nebo není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje. [10] Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. 6, písm. b), ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenou dnem jejího převzetí. Článek 11: Výklad pojmů Akutní onemocnění je náhlá porucha zdraví pojištěného, která vznikla v průběhu trvání pojištění a která svým charakterem přímo ohrožuje život nebo zdraví pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje nutné a neodkladné léčení. Akutním onemocněním není porucha zdraví, pokud léčení začalo již před počátkem pojištění nebo pokud se porucha zdraví projevila již před počátkem pojištění, i když nebyla lékařsky vyšetřená nebo léčená. Asistenční služba pojistitele je právnická osoba, která jménem a v zastoupení pojistitele poskytuje oprávněné osobě pojistné plnění a související asistenční služby. Asistenční společnost zastupuje pojistitele při uplatňování, šetření a likvidaci pojistných událostí. Asistenční společnost nebo jiný pojistitelem pověřený zástupce mají právo jednat jménem pojistitele při všech pojistných událostech vymezených tímto pojistným programem. Adresa asistenční služby AXA Assistance CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, Praha 4. Běžné sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic, airsoft, aquaaerobic, badminton, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, boccia, bowling, bridge, bruslení na ledě, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cykloturistika, dragboat - dračí lodě, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, horské kolo (vyjma sjezdu), cheerleaders (roztleskávačky), in-line bruslení, jízda na koni, jízda na slonovi nebo velbloudovi, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle, jóga, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW1, karetní a jiné stolní společenské hry, kickbox aerobic, koloběh, kolová, korfbal, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lyžování po vyznačených trasách, metaná, nízké lanové překážky (do 1,5 m), mini trampolína, moderní gymnastika, nohejbal, orientační běh (včetně radiového), pétanque, plavání, plážový volejbal, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rafting stupně obtížnosti WW1, rybaření ze břehu, showdown, snowboarding po vyznačených trasách včetně snowparku, softbal, spinning, sportovní modelářství, squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šerm (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, turistika nebo treking v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA a na značených cestách bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb a pobyt v nadm. výšce do m n.m., via ferrata stupně obtížnosti A, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a další sporty obdobné rizikovosti. O nebezpečnosti sportů a aktivit rozhoduje pojistitel. Cenina je tiskopis určité hodnoty, např. platné poštovní známky, kolky, případně další věci určené k oběhu a obratu, které nahrazují peněžní prostředky. Cennosti jsou předměty, které mají kromě vlastní užitkové hodnoty i jinou hodnotu, např. uměleckou, historickou, sběratelskou, přičemž se může jednat o menší předmět vyšší hodnoty, např. výrobky z drahých kovů, drahé kameny, perly, cenné známky, mince. Časová cena je cena kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Doprovázející osoba je osoba vyslaná nebo určená pojistitelem, případně asistenční službou, která pojištěného doprovází na cestě do zdravotnického zařízení, v době jeho léčení ve zdravotnickém zařízení a na cestě do České republiky. Hodnota předmětu sporu je penězi vyjádřitelná hodnota objektu sporu, přičemž do hodnoty předmětu sporu se nezapočítává příslušenství (jako je např. smluvní pokuta, úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení). Krádež vloupáním je odcizení pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před krádeží v zařízení. Loupežné přepadení je zmocnění se pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo osobě pověřené pojištěným násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí. Nahodilá událost je událost, o které se odůvodněně předpokládá, že může po dobu trvání pojištění nastat, avšak v čase sjednání pojištění není zřejmé, zda a kdy nastane. Nastoupením cesty je okamžik překročení státní hranice České republiky při odjezdu pojištěného do zahraničí nebo okamžik odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky. Nebezpečné druhy sportů jsou bezmotorové a motorové létání všeho druhu, horolezectví všeho druhu, turistika po ledovcích, turistika v terénu nad m.n.m., turistika s nutností použití horolezeckých pomůcek, alpinismus, skialpinismus, lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě nebo mimo stanovený čas provozu na vyznačených tratích, akrobatické lyžování, skoky na lyžích, rafting nad stupeň obtížnosti WW 2, snowrafting, canyoning, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů bez instruktora nebo do míst s hloubkou větší než 10 metrů, kaskadérství, bojové sporty, automobilové a motocyklové závody, terénní sjezdy na horských kolech, aktivity vedoucí k překonání sportovních rekordů a další extrémní a adrenalinové sporty. O druhu a nebezpečnosti sportů rozhoduje pojistitel. Nosiče obrazových, zvukových a datových záznamů jsou zejména audiokazety, videokazety, fotografické filmy, paměťové karty všeho druhu, flash disk, diskety, CD-disc, DVD-disc. Oceňovací tabulka je seznamem tělesných poškození a procentních sazeb případných náhrad potřebných pro výpočet pojistného plnění pojišťovny za trvalé následky úrazu. Oceňovací tabulka je k dispozici v pojišťovně. Pojišťovna si vyhrazuje právo oceňovací tabulku měnit nebo doplňovat v závislosti na vývoji lékařské vědy a praxe. Výši pojistného plnění určuje pojišťovna vždy podle oceňovací tabulky platné v čase ukončení šetření pojistné události (tj. v čase konečného rozhodnutí pojišťovny o ukončení šetření nevyhnutelného ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit, o kterém je pojištěný písemně informován). Odpovědnost převzatá nad rámec stanovený právními předpisy je odpovědnost za škodu převzatou ve větším rozsahu než stanoví platný právní předpis, odpovědnost za škodu převzatou v případech, pokud ji platný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost za škodu vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění. Osoba blízká pojištěnému je dle 22 občanského zákoníku, příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Osobní doklady jsou pro účely tohoto pojištění občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz. Pojištěná osoba (pojištěný) je fyzická osoba na jejíž život, zdraví, majetek a odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje, případně jejíž práva a oprávněné zájmy jsou předmětem pojištění. Pojistná doba je doba, na kterou je sjednáno pojištění. Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Pojistná událost je nahodilá událost krytá pojištěním blíže označená v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, která nastane během pojistné doby a na základě které vzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistníkovi nebo třetí osobě pojistné plnění dle ustanovení pojistných podmínek. Pojistné plnění je plnění, které je pojistitel povinen poskytnout, pokud nastala pojistná událost; pojistitel ho poskytne v souladu s ustanoveniím pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněná vykonávat pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění Pojistník je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištění je právní vztah založený pojistnou smlouvou, kterou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.. Profesionální sport je dosahování sportovních výsledků za úplatu nebo jinou odměnu, na základě smlouvy se sportovní organizací nebo kdy je odměna za danou sportovní činnost zdrojem příjmů sportovce. Pro účely tohoto pojištění řadíme mezi profesionální sportovce také ostatní členy sportovního týmu. Rizikové sporty a aktivity jsou seskok padákem z letadla nebo z výšek, let padákem, na rogalu nebo prostřednictvím jiných pomůcek, paragliding, parasailing, bungee jumping, skok na laně, vysokohorská turistika po vyznačených trasách do m.n.m. se stupněm obtížnosti větším než T2 a pokud není potřeba použití horolezeckých pomůcek, vodní lyžování, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů s instruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů, jízda na vodním nebo sněžném skútru, speleologie, zabezpečené krátké přechody po ledovcích. Služební cesta je pro účely tohoto pojištění cesta do zahraničí za účelem běžných pracov- 4

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP ze dne 1. května 2015 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění opakovaných výjezdů k platebním kartám Expensa VPPOCP-PK ze dne 1. listopadu 2013

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění opakovaných výjezdů k platebním kartám Expensa VPPOCP-PK ze dne 1. listopadu 2013 Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění opakovaných výjezdů k platebním kartám Expensa VPPOCP-PK ze dne 1. listopadu 2013 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Allrisk (dále také jen "VPPCP-Allrisk 86054 1.8.2013") I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel 86018/2012 ze dne 1. září 2012 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění AXA Club Travel I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění je pojištění soukromé a platí pro něj zákon č. 37/2004 Sb.,

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění soukromé a platí pro něj zákon

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1.Cestovní pojištění řidiče je pojištění soukromé

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/01

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/02

Více

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro cestovní pojištění WPC 2014/03

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/14 s platností od 1. ledna 2014 Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob při prostředku v místě bydliště v České republice. strany a dále pojištěný

Více

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02)

Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění () 99.50.40.03 01.2007 verze 02 Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS PPCPKR0908, produkty TSS MAXI, TSS PLUS 1 / 18 Platnost a účinnost: od

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL PPCPKR0908, produkty Golf KOMFORT, Golf OPTIMAL 1 / 11 Platnost

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 Článek 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Územní rozsah Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného Práva a povinnosti

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K EMBOSOVANÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Embosovaných karet, Embosovaných G2 karet, Intercard, Intercard G2, Stříbrných firemních

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby

POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby CP-letenka_105.09.qxd 04.12.2007 15:25 Stránka 1 POJISTNÉ PODMÍNKY Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky pro Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Více

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození)

3. Identifikace osob platná při výběru variant Standard Family, Exclusive Family a Gold Family. ... (u cizích státních příslušníků datum narození) CESTOVNÍ POJIŠTENÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s., vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištení držitelů platebních karet č. 7100000167 mezi Československou obchodní

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více