Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. OLOMOUC 2010

2 T ímt o p r o h la š u j i, ž e js e m t u t o p r á c i v yp r a c o va l a s a mo s t a t ně, na z á k la d ě c it o va n é lit e r a t u r y a p r a me nů. V O lo mo u c i d ne 2 2. d u b na

3 R á d a b yc h p o d ě k o va la P r o f. P hd r. P av lu Š t ě p á nk o v i, P h. D. z a c e n né r a d y a o d bo r né ve d e n í. M ů j v d ě k p a t ř í p ř e d e v š í m ve d e n í G a le r ie K la t o v y / K le no vá z a z p ř íst u p ně n í s b ír k y o br a z ů a ma t e r iá lů, a s a mo z ř e j mě t a k é vš e m z a mě s t na n c ů m G a le r i e K la t o v y / K le no vá z a je j ic h v s t ř íc no u po mo c p ř i s hr o ma ž ď o vá n í ma t e r iá lů.

4 O B S A H : ÚVOD HISTORIE HRADU A ZÁMKU KLENOVÁ VZNIK REGIONÁLNÍCH GALERIÍ A GKK PŘEHLED VÝSTAVNÍ ČINNOSTI GKK V LETECH NA ZÁMKU A HRADĚ KLENOVÁ A V KLATOVECH VYUŽITÍ SBÍRKY K VÝSTAVNÍ ČINNOSTI VÝVOJ SBÍRKY, KLASIFIKACE A ZPŮSOB, JAKÝM GKK DÍLA ZÍSKÁVALA SROVNÁNÍ SBÍRKY OBRAZŮ GKK Z LET SE SBÍRKAMI DALŠÍCH GALERIÍ POZNÁMKY SEZNAM ZKRATEK ZKRATKY NÁZVŮ PUBLIKACÍ, KATALOGŮ A VÝSTAV VĚDECKÝ KATALOG SBÍRKY OBRAZŮ GKK Z LET ZÁVĚR LITERATURA (abecedně) KATALOGY VÝSTAV (abecedně) LITERATURA (chronologicky) KATALOGY VÝSTAV (chronologicky), INTERNETOVÉ ZDROJE, PRAMENY SEZNAM OBRAZOVÉ PŘÍLOHY OBRAZOVÁ PŘÍLOHA SUMMARY...259

5 ÚVOD H la v n í m t é ma t e m mé ba k a lá ř s k é d ip lo mo v é p r á c e j e k a t a lo g iz a c e č á s t i o br a z o v é s b ír k y G a le r ie K la t o v y / K le no vá, k t e r á do t ě c ht o d nů n e b y la z p r a c o vá na. J d e o p ě t s e t d e va d e s á t o s m r ů z no r o d ýc h o br a z ů, k t e r é s e s t a ly ma je t k e m G a le r ie K la t o v y / K le no vá me z i lé t y Kr o mě k a t a lo g iz a c e je m ý m ú k o le m p ř ib l íž e n í vz n ik u a h ist o r ie G a le r ie K la t o v y / K le no vá ( d á le je n G K K) a s b ír k y z le t , z ma p o vá n í č in no s t i g a le r ie a t a k é z ho d no c e n í s b í r k y. S b ír k a o br a z ů z le t t vo ř í vě t š in u s b ír k o vé ho fo nd u G K K. O d r o k u do d n e š n íc h d n ů b y lo z íská no p o u z e d v ě s t ě s e d md e s á t p ě t o br a z ů 1. P o č et no u č á s t í s b ír k o vé ho fo nd u je s b ír k a k r e s e b, k t e r á s e s v ým i d e vě t s e t o s md e s á t i je d na 2 d íl y s b ír k u o br a z ů p ř e v yš u je, a le d o kr e s e b je p o č ít á na t a k é g r a f ik a, k t e r á b y mě la t vo ř it s a mo s t a t no u s k u p in u. S b ír k a p la s t ik p ř isp ív á d o s b ír k o v é ho fo nd u p ě t i s t y d v a c e t i o s mi 3 d í l y a s b ír k a fo t o gr a f i í, f i l mů a v id e o z á z na mů s t o d e v a d e s á t i je d na d í l y. 4 H la v n í m s t yč n ý m bo d e m m i b y l a p ř ír ů s t k o vá k n ih a a vě d e c k é k a r t y. V ě d e c k é k a r t y js o u, i p ř e s mno ho p o k u s ů z a mě s t n a nc ů G K K o d o p lně n í, ne ú p l né a s p ř ír ů s t k o vo u k n iho u s e č a s t o ne s ho d o va l y, t u d íž jse m b y l a nu c e na p o u ž ít in fo r ma c e z o bo u z d r o jů. P ř ír ů s t k o vá k n ih a, kt e r á je p r a v id e ln ě d o p lňo v a ná, o bs a hu je p ř e d e v š í m ú d a j e o ná k u p e c h, p ř e vo d e c h č i d a r e c h o br a z ů s p ř ís lu š n ý m d a t e m i p r o ve n ie n c í. O b s a hu je t a k é s a mo z ř e j mě r o z mě r y, s t a v d í la, u m íst ě n í v d e p o z it á ř i a d a lš í d ů le ž it é ú d a je. V ě d e c k é k a r t y o p r o t i t o mu p ř is p ě l y ž ivo t o p is n ý m i d a t y, s ig na t u r a mi a lit e r a t u r o u, ve k t e r é lz e d í lo na lé z t. V lit e r a t u ř e z d e z a p s a né s e mi a le má lo k d y p o v e d lo p ř ís lu š n ý o br a z d o h le d a t. Š lo o s e z na m l it e r a t u r y, k t e r á s p íš e s o u v is í s a u t o r e m n e ž s d í le m s a mo t n ým. D ík y č a s o v ý m a f in a n č n í m o me z e n í m js e m p ř ís lu š no u lit e r a t u r u v yh le d á va l a 5

6 p o u z e ve V ě d e c k é k n iho v ně v O lo m o u c i, k d e je o bs á h l ý fo nd u mě le c k é l it e r a t u r y, v K n iho v n ě U n iv e r z it y P a la c k é ho a ve V e ř e jn é k n iho v ně na z á mk u K le no vá. V e lk é mno ž s t v í o br a z ů v š a k n ik d y ne b y lo p u b l ik o vá no, na t o ž v yst a vo v á no. P o k u d ne n í u ve d e no j in a k, t a k jso u k a t a lo g iz o va ná d í la ne p u b l ik o vá na. O bt íž e mi d ě la l y z k r a t k y in s t it u c í, k t e r é č a s t o mě n i l y s v é n á z v y, n a p ř. min ist e r s t vo k u lt u r y. 5 Ka t a lo g iz a c i z m ín ě n é s b ír k y G K K jse m p o ja la ja k o vě d e c k ý k a t a lo g, kt e r ý je k r o mě z á k l a d n íc h ú d a jů d o p ln ě n t a k é o ř á d n ý p o p is k a ž d é ho je d no t liv é ho d í la, c o ž v yž a d o va lo mno ho ho d in s t r á ve n ýc h v d e p o z it á ř i. B ě h e m mé ho bá d á n í p r o bě h l a r o z s á h lá in v e nt u r a s b ír e k g a le r ie ve d o u c í k r e o r g a n iz a c i u míst ě n í o br a z ů v d e p o z it á ř i a t a k é k r e s t a u r o vá n í o br a z ů ve š p a t né m s t a vu. M e z i o br a z y p ř e d a n ý m i k r e s t a u r o vá n í f ig u r o va lo t a k é p ř ib l iž n ě d va c e t d ě l s p a d a j íc íc h d o s b ír k y z le t , c o ž ve d lo k mír né mu z d r ž e n í v r á mc i mé ho bá d á n í. I p ř e s r e s t a u r á t o r s k ý z á s a h s e m i p o ve d lo t yt o o br a z y z d o k u me nt o va t a z a hr no u t je v p l né š íř i d o k a t a lo g iz a c e. V ýs le d k e m k a t a lo g iz a c e n e n í je n vě d e c k ý k a t a lo g, a le jso u t o t a k é fo t o g r a f ie k a ž d é ho k a t a lo g iz o v a n é ho o br a z u, k t e r é p ř e š l y d o a r c h iv u G K K. D o t é d o b y b y lo fo t o g r a f ic k y z d o k u me nt o vá no je n m in i mu m o br a z ů. V ě d e c k ý k a t a lo g je z d ů vo d u ú s p o r y m íst a a p a p ír u p s á n o d liš no u ve l ik o s t í p ís m a a v jin é m fo r má t o vá n í. S na ž ila js e m s e n a vá z a t k o nt a kt s N á r o d n í g a le r i í v P r a z e ( d á le je n N G ) č i G a le r i í u mě n í Ka r lo v y V a r y a G a le r i í v ýt va r n é ho u mě n í v C h e bu, a b yc h z jist i la in fo r ma c e na p ř. o č in no s t i o d d ě le n í r e g io n á ln íc h g a le r ií N G, o s b ír k á c h g a le r i e v Ka r lo v ýc h V a r e c h a g a le r ie v C he bu, k t e r é s G K K s p o lu p r a c o v a l y, a le ma r ně. S t a t ut s t u d e nt a, p íš íc ího ba k a lá ř s k o u p r á c i o d a né vě c i, je z ř e jmě ne d o s t a č u jíc í p r o p o d á n í in f o r ma c í, na t o ž p r o po u ho p o u ho u o d po vě ď na e ma i l č i t e le fo ná t. P ř e d do p s á n í m t é t o p r á c e mě la na z á mk u K le no vá ve r n is á ž v ýst a va N o r m a l i z a č n í g a l e r i e / A k v i z i c e , k t e r á je 6

7 p o s k lá d á n a z o br a z ů s p a d a jíc íc h d o mé ho vě d e c k é ho k at a lo g u. V ýst a va s e s na ž í k o n f r o nt o va t ko n fo r mn í u mě n í s u mě n í m s o u č a s n ý m. V e d le o br a z ů V i l m y V r bo v é Ko t r bo vé, Ar no š t a P a d e r lík a, J a na S me t a n y s e o b je v u jí p r á c e P e t r a P ís a ř ík a, D o min ik a L a ng a č i s k u p in y R a f a n i. 6 I p ř e s me d iá ln í, o s o b n í a mo ž n á p o li t ic k o u vá lk u, k t e r á s e v p o s le d n í m r o c e k o le m G K K r o z p o ut a la a v yú s t ila ve z mě n u ve d e n í, s e k e mně v š ic h n i c ho v a li v e lic e v s t ř íc ně a mo ji p r á c i t o na š t ě s t í p ř í liš ne p o z na me n a lo. J e d i né, c o t a t o k a u s a o v liv n i l a je mů j ná h le d na g a le r i i a l id i, k t e ř í v n í p r a c u j í. N e p ř ís lu š í m i v š a k ho d no t it na s t a lo u s it u a c i, p r o t o že je n z ú č a s t ně né o s o b y v í, ja k s e v ě c i v e s k u t e č no s t i ma j í. D o u fá m, ž e t a t o mo je p r á c e v n e s e a l e s p o ň t r o c hu p o ř á d k u d o e v id e nc e g a le r ie, u s na d n í p r a c o vn ík ů m g a le r ie p r á c i s e s b ír k o u a ji m s a mo t n ý m p ř ib líž í d o d ne s vc e lk u o p o mí je no u s b ír k u. 7

8 1. HISTORIE HRADU A ZÁMKU KLENOVÁ H r a d a z á me k K le no vá le ž í p ř ib l iž ně t ř in á c t k ilo me t r ů j iho z á p a d ně o d K la t o v na vr c hu z d v ih a j íc í m s e na d š ir o k ý m ú d o lí m ř e k y Ú h la v y a je j ího p ř ít o k u J e le nk y. 7 Z ř íc e n in a hr a d u s p o lu s p ř ile h l ý m z á mk e m a c e lý m k o mp le x e m s t a ve b v p o d hr a d í ( s ýp k a, k a p le s v. Fe l ix e, t z v. v ila ma nž e lů Ko t r bo v ýc h) je d ne s s p r a vo vá n a G a le r ií K la t o v y / K le no vá. K le no vá vst o u p ila d o d ě jin j iž n ě k d y z á vě r e m v lá d y P ř e mys la O t a k a r a I I. ( ) ne bo p o č á t k e m v lá d y V á c la v a I I. P r vn í z m ín k a o p á n e c h z K le no v é ho p o c há z í z r o k u , k d y je p r v n í m p r a me n y d o lo ž e n ý m d r ž it e le m M i lo s la u s d e K le mo v e ho, k t e r ý z a s e d a l na vě t š ím z e mské m s o u d u. P r o v ýst a v bu p r vo t n ího hr a d u s i M i lo s l a u s d e K le mo ve ho, ne bo je ho ne z n á m ý p ř e d c h ů d c e v yb r a l v ýz n a mno u p o lo hu na z a hr o c e né m k u ž e lo vé m vr c hu, o d k u d b y lo mo ž no k o nt r o lo v a t š ir o k é ú d o lí, k d e s e s t ýk a la c e s t a do S t r á žo va s d á lk o vo u c e s t o u o d K la t o v d o B a vo r. P r o t á h lá hr a d n í d is p o z ic e, s le d u j íc í s k a ln a t ý hř e be n k o p c e, b y la z ř e j mě o d po č át k u bu d o vá n a ja k o d vo u d íln á. Z 1 3. st o le t í s e d o c ho v a la hr a no lo vá s t r á ž n í a ú t o čišt ná vě ž p ř i j iho z á p a d n í m hr o t u k ýlo v it é ho p ů d o r ysu hr a d u a z b yt k y já d r a o b vo d o vé hr a d b y p ř i jih o z á p a d n í m a s e ve r o z á p a d n ím bo k u vě ž e. D r u há hr a d n í v ě ž p a k s t á la z ř e j mě u p r o s t ř e d ho r n í p o lo v in y n á d vo ř í, k d e je d n e s s k a ln a t ý p a hr be k s e s o c ho u J a r o s la v a R ó n y. H o r n í d íl hr a d u mě l p r a v id e ln ě jš í, t é mě ř o bd é ln ý p ů d o r ys s e z a o b le n ý m i r o h y, v y me z e n ý mo hu t no u, p r ů mě r n ě c m š ir o k o u o bvo d o vo u z d í. V t ét o ho r n í č á s t i hr a d u je nu t n é p ř e d p o k lá d a t v n it ř n í o b vo d o vo u z á s t a v b u, a t o z e jmé n a p a lá c, je ho ž k o nst r u k c e b y mo h l y b ýt z č á s t i d o c ho vá n y v d o ln íc h p o d la ž íc h d n e š n ího p a lá c e již n ího s t z v. hu s it s k o u k a p lí. D o k la d y p r o t e nt o p ř e d po k la d v š a k z a t ím c h yb í. R a ně g o t ic k á K le no vá b y la t e d y p r a vd ě p o d o bně ne jp o z d ě j i p o č á t k e m 1 4. s t o le t í d vo u vě ž o vá s ho r n ím d í l e m u k r yt ý m z a mo h u t no u 8

9 o ba lo vo u z d í, k n íž s e p ř ip o jo va la n iž š í hr a d b a v s t u p n ího d í lu d o ln ího s hr a no lo vo u vě ž í p ř i j ih o z á p a d n í m ná r o ž í. C e le k o bk lo p o va l č á s t e č ně d o s k á ly v y lá ma n ý p ř ík o p z a c ho va n ý t é mě ř p o c e lé m o b vo d u. B ě he m 1 4. a 1 5. s t o le t í s e na K le no vé v yst ř íd a lo ně k o li k g e n e r a c í P ř ib ík ů z K le no vé ho, k t eř í p r o k a z a t e ln ě p o c há z e l i z r o d u J a no v s k ýc h z J a no v ic. V ýr a z n á s t a ve b n í č in no s t z a v lá d y L u c e mb u r k ů s e p r o je v i la ne p o c h yb n ě i na r o d o vé m s íd le p á nů z K le no vé. J e d no u z č a s n ýc h s t a v e b 1 4. st o le t í b y lo z ř e j mě p a lá c o vé k ř íd lo, v lo ž e n é d o s e ve r o v ýc ho d n ího z a o b le né ho ná r o ž í o ba lo v é z d i ho r n ího d ílu hr a d u, z ně ho ž s e z a c ho va la d vo jic e s o u bě ž n ýc h k le nu t ýc h s k le p ů a lo me n ý v s t u p n í p o r t á l. R o v ně ž ve 1 4. s t o le t í v yr o s t ly je š t ě s e ve r o z á p a d n í k ř íd lo hr a d u a u ž š í d í l k ř íd la s e ve r o v ýc ho d n ího. Z a p r o d u kt p ř e d hu s it s k é d o b y p o k lá d á me i p a r k á no v ý o c ho z k o le m t ř í s t r a n ho r n ího d íl u hr a d u, k t e r ý vz h le d e m k c h a r a k t e r u p o d lo ž í mu s e l b ýt na s e ve r o z á p a d n í m bo k u z a lo ž e n na s le d u mo s t n íc h o b lo u k ů. P r o 1 4. s t o le t í s v ě d č í t a k é mo hu t n é hr a no lo v é p a r k á no vé b a š t y p o d p a lá c e m s hu s it s k o u k a p lí, z a c h yc e n é d o s u d na k r e s bě z p o č á t k u 1 9. s t o le t í. D o bě V á c la v a I V. o d po v íd á r a d ik á ln í p ř e s t a v ba jih o v ýc ho d n ího p a lá c e, v je ho ž p r v n í m p a t ř e vz n ik l ve lk ý s á l s p ř ist a vě n ý m r iz a l it e m, z v a n ý m h u s it s k á k a p le, v n íž je d o c ho v á na k ř íž o v á ž e br o v á k le n b a s e s vo r n ík e m. Z t é t o d o b y p o c h á z í t a k é p o lyg o n á ln í ná s t a v b a a s i s t a r š í p ln é p ů lvá lc o vé ba š t y. T a t o ná s t a v ba, s h r o t it ým i o k n y a z a k le nu t á ž e br o vo u k le n bo u, s lo u ž i la p o d le v y o br a z e n í z 1 9. s t o le t í ja k o hr a d n í k a p le. N e lz e v y lo u č it, ž e in ic iá t o r e m ne bo d o ko nč o va t e le m z m iň o va né p ř e s t a v b y p ř e d n ího p a lá c e s k a p l í n a p ů lvá lc o vé ba š t ě b y l ne jv ýz n a mn ě jš í č le n r o d u v 1 5. s t o le t í, P ř ib ík z K le no vé ho, v la s t n íc í r o d o vé s íd lo o d r o k u d o r o k u N e jp r v e s t r a n ík hu s it ů, p o z d ě ji č le n P a n s k é je d no t y, d o k á z a l bě he m s vé ho ž ivo t a o br o vsko u mě r o u r o z mno ž it r o do vé bo ha t s t v í. K s t a ve b n í m a k c í m P ř ib ík a z K le no vé ho v d o bě hu s it s k é a p o h u s it s k é p a t ř ila, vz h le d e m 9

10 k c e lk o v é s it u a c i v z e m i a a k t iv n í ú č a s t i p á na z K le no vé ho na p o lit ic k é m a vo je n s k é m d ě n í, p é č e o o c hr a n né z a ř íz e n í hr a d u. P o s mr t i P ř ib ík a z K le no vé v r o c e p o k r a č o va l v p o z d ně g o t ic k é v ýst a v b ě je ho v nu k J a n, a le s J a ne m z d e s k o nč i lo p a n s t v í K le no v s k ýc h. Z a no v ýc h ma j it e lů, me z i ně ž p a t ř il i Z d e ně k L e v z R o ž m it á lu, je ho s yn Ad a m a p o ně m Ad a m z e Š t e r nbe r k a, ne d o š lo v p r v n í p o lo v i ně 1 6. s t o le t í k ž á d n ý m v ýz n a mn ý m s t a v e b n í m ú p r a v á m. V r o c e p r o d a l Ad a m z e Š t e r n be r k a s t a t e k J iř ím u H a r a nt o v i z P o lž ic a B e z d r u ž i c, v yso k é mu ú ř e d n ík u v c ís a ř s k ýc h s lu ž bá c h, k t e r ý na hr a d ě o bno v i l p o p ů l s t o le t í o d mlk y o p ě t p a nské s íd lo. S t a ve b n í ú p r a v y s e t ýk a l y z v lá š t ě v yš š íc h o b yt n ýc h p a t e r, kt e r á s e do d ne š n íc h d o b n e d o c ho v a la. J e d in ý r e ne s a nč n í č lá n e k K le no vé d o c ho v a n ý d o d ne š n íc h d o b je bu d o v a t z v. p u r k r a b s t v í, p ř e s t a vě ná z p o z d ně g o t ic k é k u c h yn ě, k t e r á po d le v z o r u hr a d n ího p a lá c e z íska la již n í r iz a l it a v p r v n í m p a t ř e r o z mě r n ý s á lo v ý p r o st o r s fr e s k o v ý m v l ys e m e r bů ma j it e lů p a nst v í a s p ř íz n ě né š le c ht y. P o d le t r a d ic s e na K le no vé na r o d ilo t a k é ně k o lik d ě t í J iř ího H a r a nt a z P o lž i c a B e z d r u ž ic a me z i n i m i v r o c e n ik d o jin ý n e ž s la v n ý Kr yšt o f H a r a nt z Po lž ic a B e z d r u ž ic. V ýz n a mn ý r e n e s a nč n í p o lit ik, c e s t o va t e l, s p iso va t e l a hu d e b n í s k la d a t e l. P o s mr t i o t c e r o k u p a s t v í p ř e vz a l s e s v ý m br a t r e m Ad a me m. Kr yšt o f č a s e m p o s t o u p il s vo u p o lo v in u p a n s t v í s vé mu š va g r o v i P ř íb ík o v i z K le no vé ho, p o t o mk o v i r o d u, kt e r ý p a nst v í v la s t n i l p ř e d s t o le t y. T at o po lo v in a p u t o va la me z i p ř ís lu š n ík y r o d u K le no vsk ýc h a ž d o r o k u , k d y b y la p r o d á na n e jv yš š í mu k a n c lé ř i J iř í mu Ad a mo v i B o ř it o v i z M a r t in ic. D r u h á p o lo v in a p a n s t v í z ů s t á va la ne p ř e t r ž it ě v r u k o u r o d in y H a r a nt ů z P o lž ic a B e z d r u ž ic. A le t e nt o d íl t a k é na k o ne c p ř ip a d l v r o c e J iř í mu Ad a mo v i B o ř it o v i z M a r t in ic. O d t é t o do b y s e d a t u je p o s t u p n ý ú p a d e k a p u s t n u t í hr a d u. K d o vr š e n í r o z p a d u hr a d u d o š lo na p ř e lo mu 1 8. a 1 9. s t o le t í, k d y z d e t e hd e jš í ma j it e l é 10

11 ne c ha l i lá ma t k á me n, k t e r ý p r o d á va l i p o d d a n ý m ja k o s t a ve b n í ma t e r iá l. M iz e j íc í hr a d z a c hr á n i l i a ž s t a ve b n í a k c e hr a b ě t e E d u a r d a S t a d io n a z T ha n n ha u s e nu. T e n b y l ma j it e le m s t a t k u v le t e c h a z a há j i l v e lk o le p o u ú p r a vu z ř íc e n in y v d u c h u d o bo vé ho r o ma nt is mu. N e jn á k la d n ě jš í m d í le m hr a bě t e b y la v ýst a v ba t r o jd í ln é ho z á mk u. V ýc ho d n í d í l o b s a ho v a l ve 4 0. le t e c h 1 9. s t o le t í v p ř íz e m í s t á je a n a ho ř e ú ř e d n ic k é b yt y a ho s t insk é p o k o je. S t ř e d n í d í l, k t e r ý s i d o d ne s z a c ho va l s vo u v ně jš í k la s ic ist n í p o d o bu, mě l v p ř íz e m í k a nc e lá ř e, b yt y a k n iho v n u. V p r v n í m p a t ř e s p o jo v a la d ne š n í a r k á d o v á c ho d b a ho s t insk é p o ko je s t ř et í r e p r e z e nt a t iv n í č á s t í. T e nt o t ř et í d í l mě l v ýr a z no u r o ma nt ic k o u g o t iz u j íc í p o d o bu. B yl č le n ě n ý v yso k ý m i p i la s t r y, lo me n ý m i o k n y a r ů z ně v yso k ý m i š t ít y. N a š t ít e c h bu d o v y s t á l y d ř e v ě né s o c h y T ř í k r á lů, p ů s o b íc í s vo u p o lyc hr o mi í o mít k o v ý m p o v la k e m ja k o k a me n n é. U v n it ř u vá d í H e b e r ů v 8 p o p is v s t u p n í ha lu u p r o s t ř e d d ispo z ic e a ve d le n í p ř i z á p a d n í m š t ít u o b je k t u v e lk o u jíd e ln u s o le jo vo u ma l bo u n a s t ě ná c h, vz bu z u jíc í i lu z i r yt íř s k é ho s á lu o b lo ž e né ho d ř e v e m. N a ma lo va né m d e š t ě n í b y l y u p e v n ě n y z na k y b ýv a l ýc h d r ž it e lů hr a d u a d va n á c t p la s t ik č e s k ýc h k r á lů o d J o s e f a M a x e. M íst no s t p r o t i vst u p n í ha le, s t ř e mi o k n y k jih u, mě la n a s t ě ná c h v e 4 0. le t e c h 1 9. s t o le t í r o v ně ž ne p r a vé d e š t ě n í ma lo v a né J o s e f e m N a vr á t ile m. B y la p ř iz d o be na š e s t n á c t i na p le c hu ma lo va n ý m i p o r t r é t y č e s k ýc h v lá d c ů a hr d in ů o d J. H o f f ma n na. Kr o mě s t a v b y z á mk u s e hr a b ě S t ad io n z T ha n n h a u s e n u p o s t a r a l t a k é o z a be z p e č e n í a ú p r a vu hr a d u v p o d s t at ě do d ne š n í p o do b y. V p a t ř e na d d r u ho u br a no u z ř íd i l hr a b ě S t a d io n ma lo u k a p li, p ř i č e mž d a l s t a r š í s e d lo v o u st ř e c hu s e z vo n ič k o u na hr a d it s t a no vo u s t ř e c hu s ho d ino vo u vě ž ič k o u. B yla z r e s t a u r o vá n a b u d o va p u r k r a b s t v í s vr c h no s t e n s k o u k u c h yn í, s e s p iž n ý m i k v e lb y v p ř íz e m í, s d o má c í m d iv a d le m a b yt y s lu ž e b n ic t va v p r v n í m p a t ř e. N a bu d o vě b y l d o c ho vá n e r b 11

12 H a r a nt ů z Po lž ic a B e z d r u ž ic a s g r a f it o vá r u s t ik a na d vo r n í m p r ů č e lí b y la z ř e j mě no vě p r o ve d e na p o d le d o c ho va n ýc h vz o r ů. N á k la d né s t a ve b n í a k c e hr a bě t e S t a d io na z T ha n n h a u s e nu f in a nč n ě v ys í l i l y n a t o lik, ž e mu s e l v r o c e p r á c e p ř e r u š it a p a nst v í p r o d a t. N a vá z a l n a ně j n o v ý ma j it e l V á c la v V e it h, k t e r ý z ř e j mě ně k t e r á ne d o k o nč e ná d íla u z a vř e l a d ílč í m z p ů s o be m z a s á h l d o int e r ié r u z á mk u. Z je ho po p u d u vz n ik la v ýz d o ba z á me c k é ho r yt íř s k é ho s á lu o d Jo s e fa N a vr á t ila, k t e r ý p r o V e it h a p r a c o va l j iž ve V e lk ý c h J ir ná c h. M a lb a, k t e r á z miz e la p o z d ě ji p o d p ř e ma lb a m i a t a p e t a mi, mě la b ýt p o d le J. Po lá k a s ho d ná s e z a c ho va no u ú p r a vo u r yt íř s k é ho s á lu na z á mk u v J ir ná c h. V 6 0. le t e c h 1 9. s t o le t í z ís k a l K le n o vo u H e lio d o r H e id l. Z a ně j b y l z á p a d n í d í l z á mk u z b a ve n g o t iz u j íc í p o d o b y a p ř e t vo ř e n d o d ne š n í p o d o b y s p r o f i lo va n ý m i š a mb r á na m i k o le m o k e n z mě ně n ýc h na o bd é l n ík o vá. H ist o r iz u j íc í a d a p t a c e z á p a d n ího d í lu z á mk u p lo d ně z a s á h la d o int e r ié r ů. P ů vo d n í p r o st o r o vé č lá nk y b y l y o p a t ř e n y bo ha t o u š t u ko vo u v ýz d o bo u s t r o p u, t a p e t a mi a n e o r e ne s a nč n í m d e š t ě n í m. V t ét o s o u v is lo s t i d o š lo t a k é k ú p r a vě p o z d ě jš í s v a t e b n í s ín ě s p la c k o v ý m i k le n b a m i. V ýs le d k y a r c h iv n ího b á d á n í p ř ip o mí na j í je š t ě r o k u ná le z r e ne s a nč n íc h ma lo va n ýc h e r bo v n íc h p á s ů v bu d o vě p u r k r a b s t v í a je j ic h r e s t a u r a c i a k a d e m ic k o u ma l íř k o u a t e hd e jš í ma j it e lk o u V il mo u V r bo vo u - Ko t r bo vo u. V r o c e b y l a r e á l p ř e d á n d o r u k o u N á r o d n í k u lt u r n í k o mis e. P o st u p ně b y l y p r o vá d ě n y ú p r a v y, a b y z d e mo h la b ýt u míst ě na o k r e s n í g a le r ie v ýt v a r n é ho u mě n í. 12

13 2. VZNIK REGIONÁLNÍCH GALERIÍ A GKK V z n ik G K K, s t e jně ja k o d a lš íc h r e g io ná l n í g a le r i í, b y l p o d mín ě n r o z ho d nu t ím M in ist e r s t va š k o lst v í, v ě d y a u mě n í, k t e r é v r o c e , t ř i r o k y p o vz n ik u N G v P r a z e, d a lo imp u l s k r a jsk ý m ná r o d n í m v ýbo r ů m, a b y z a č a ly z a k lá d a t v r á mc i s p r á v né ho č le ně n í s t á t u k r a jské g a le r ie. 9 Ke k r a jsk ý m ná r o d n í m v ýbo r ů m s e p ř id a l y o k r e s y a t ím s e z a č a la v yt v á ř e t s íť g a le r i í, d o kt e r é mů ž e me z a ř a d it g a le r ie d ne s již z vu č n ýc h jme n, na p ř. A J G v H lu bo k é na d V lt a vo u, G V U v C he bu, G a le r ie u mě n í Ka r lo v y V a r y a d a lš í. G a l e r i e v z n i k a l y v e s m ě s v e t r a d i č n í c h k u l t u r n í c h c e n t r e c h, a i k d y ž b y l y n o v ý m i a n o v ě p o j í m a n ý m i i n s t i t u c e m i, n a v a z o v a l y v n ě k t e r ý c h m ě s t e c h i n a d o s a v a d n í ž i v e l n o u a n e s y s t e m a t i c k o u s b ě r a t e l s k o u č i n n o s t, k t e r á m ě l a r ů z n é p o d o b y p o d l e m í s t n í c h p o d m í n e k. 1 0 T o z na me n á, ž e g a le r ie n a va z o v a l y na p ř e d c h o z í s bě r a t e lsko u č in no s t m íst n íc h mu z e í, k lu bů p ř á t e l u mě n í č i d a lš íc h in s t it u c í, je j ic h ž s b ír k o vé fo nd y p ř e b ír a l y a mu s e l y je k r it ic k y z ho d no t it, c o ž ve d lo k bu d o v á n í no v ýc h s b ír k o v ýc h fo nd ů. P ř ík la d e m mů ž e b ýt M u z e u m u mě n í v O lo mo u c i, k t e r é p ř e v z a lo č á s t s b ír e k z M ě s t s k é ho mu z e a, K lu bu p ř á t e l u mě n í a p o z ů s t a lo s t i míst n íc h u mě lc ů. N a jd o u s e vš a k i g a le r ie u t v á ř e n é be z p ř e d c ho z í m íst n í s bě r a t e lské č in no s t i ja k o na p ř. G VU v C he b u, G a le r ie u mě n í Ka r lo v y V a r y, O b la s t n í g a le r ie V y s o č in y v J ih la v ě č i G K K. P o mo c no u r u k u t ě mt o g a le r i í m b e z p ř e d c ho z í s bě r a t e lsk é t r a d ic e p o d a la N G a M in ist e r s t vo š k o lst v í, vě d a u mě n í ( p o z d ě ji M in ist e r s t vo k u lt u r y). M in ist e r s t vo o r g a n iz o va lo m i mo ř á d né ná k u p y, p ř e vá d ě lo d í la z v la s t n íc h ná k u p ů d o r e g io n á ln íc h g a le r ií a N G u mo ž n i la r o z s á h l ý m i z á p ů jč k a m i o t e vř e n í p r v n íc h s t á lýc h e xp o z ic g a le r ií, c o ž b y l i p ř íp a d G K K. V r á mc i N G vz n ik lo o d d ě le n í r e g io ná ln íc h g a le r i í, k t e r é d o st a lo na s t a r o st ve š k e r o u s p o lu p r á c i a k o mu n ik a c i s r e g io n á ln í m i g a le r ie m i. P o ně k o lik a le t e c h v la s t n íc h n á k u p ů na vr a c e l y g a le r ie z á p ů jč k y o d N G a v yt vá ř e l y v la s t n í e xp o z ic e a s b ír k o vé fo nd y. 13

14 M in ist e r s t vo po k r a čo va lo i na d á le v e v ýp o mo c i g a le r ií m d íl y z v la s t n íc h ná k u p ů. S b ír k o vá č in no s t r e g io ná ln íc h g a le r ií s e z a mě ř i l a p ř e d e vš í m na č e s k é u mě n í 2 0. s t o le t í, k t e r é t e hd y je š t ě ne b ylo ve s b ír k á c h p ř í l iš z a s t o u p e no. B y l a t u s i c e z p r v u p ř e d s t a v a, ž e k a ž d á g a l e r i e b u d e t u t o s b í r k u v y t v á ř e t n a z á k l a d ě k l a s i k ů s t o l e t í p ř e d c h á z e j í c í h o. O v š e m s a m a p r a x e, n e d o s t a t e k k v a l i t n í c h d ě l p r o v š e c h n y g a l e r i e, u s m ě r n i l y t e n t o p o ž a d a v e k d o o m e z e n ě j š í c h p r o p o r c í, t a k ž e č e s k á m a l b a 1 9. s t o l e t í j e z a s t o u p e n a p o u z e t a m, k d e b y l o j i ž j ád r o s b í r k y s d í l y n ě k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h o s o b n o s t í ; n a d ě j e n a d o p l n ě n í v t ě c h t o p ř í p a d e c h n e b y l a n e r e á l n á. 1 1 G a le r ie s i o d s vé ho vz n ik u a p o č át k u v yt vá ř e n í s b ír e k č e s k é ho u mě n í 2 0. s t o le t í u v ě d o mo va l y p o t ř e bu s e s p e c ia liz o va t v r á mc i š ir o k é s ít ě r e g io ná ln íc h g a le r i í. A v t o mt o bo d ě s v ý m n e o t ř e lý m a o je d ině l ý m n á p a d e m v ybo č i l a t e hd y G a le r ie v ýt va r né ho u mě n í na K le no v é. G a le r ie v ýt v a r né ho u mě n í n a K le no vé je p ř ík la d e m t o ho, ja k n ě k o lik je d no t liv c ů v r ů z n ýc h fu nk c íc h p ř e s vě d č ilo s v é na d ř íz e né, min ist e r s t vo i N G, ž e je p o t ř e ba z bu d o va t na K le n o vé g a le r i i a ž e b y s e t at o g a le r ie mě la s p e c ia l iz o va t na mo d e r n í e xt e r ié r o vo u p la s t ik u. P o s po le č n ýc h d is k u z íc h d o š lo k r o z ho d nu t í, ž e mo d e r n í e xt e r ié r o vá p la s t ik a ne mu s í nu t ně b ý t v yst a vo vá n a v u p r a v e né m p a r k u, a le lz e j í z a s a d it d o p r o s t ř e d í r o ma nt ic k é z ř íc e n in y hr a d u. V r o c e b yla t a t o o je d in ě lá in s t it u c e z a lo ž e na p o d ná z ve m O k r e s n í g a le r ie K le no vá a je j í m p r v n í m ř e d it e le m s e s t a l k la t o vsk ý ma l íř V la d i mír L e vo r a. 1 2 Z a lo ž e n í a s la v no s t n í mu o t e vř e n í g a le r ie 1 9. č e r ve nc e p ř e d c há z e l r o k p ln ý p ř íp r a v, k t e r é ve d l V la d i m ír L e vo r a, t e hd y z a mě s t na n ý v O k r e s n í m d o mě o s vě t y v K la t o ve c h. Z d e d o s t a l z a ú k o l v yt vá ř e t p o d mín k y p r o vz n ik g a le r ie. S ně k o lik a d o br o vo ln ík y s e z a s lo u ž i l o z p ř ís t u p n ě n í t e hd y z p u s t lé ho hr a d u a z á mk u. G a le r ie z a č a la p o s t u p ně bu d o va t v la s t n í s b ír k o v ý fo nd, a le z p o č á t k u v yst a vo va la p ř e vá ž n ě u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í z e s b ír e k N G a Z á p a d o č e s k é g a le r ie v P lz n i

15 V r o c e zt r at ila k le no v s k á g a le r i e s a mo s t a t no s t a s t a la s e s o u č á s t í O k r e s n ího mu z e a a g a le r ie K la t o v y. Ř e d it e l V la d im ír L e vo r a b y l p o p o s r p no v ýc h č is t k á c h o d s u nu t na mé n ě ná p a d no u p o z ic i, k d e mo h l v k l id u d o s lo u ž it p o s le d n í r o k y d o d ů c ho d u. No v ým ř e d it e le m s e v r o c e s t a l Ka r e l Ad á me k, k t e r ý s e z a s lo u ž i l p ř e d e v š í m o o d bo r né k o nt a k t y a mo c e n s k o u z á š t it u. S p ř át e li l s e s M ir o s la v e m Ku d r no u z M in ist e r s t va k u lt u r y, J iř í m Ko t a lík e m, ř e d it e le m N G a p at r o ne m mno h ýc h r e g io ná l n íc h g a le r i í, a d a lš í m i v l iv n ý m i o s o b no s t mi t e hd e jš í k u lt u r n í s c é n y, k t e r é b y l i p r o g a le r i i ve lk ý m p ř íno s e m. V r o c e u z a vř e la G a le r ie v ýt va r né ho u mě n í na s t á t n ím z á mk u K le no vá, ja k o o d lo u č e ná č á s t O kr e s n ího mu z e a a G a le r ie v K la t o ve c h, s N G d o ho d u o s po lu p r á c i, je j í mž s m ys le m b y lo u s na d n it p ř e k le nu t í r o z vo jo v ýc h p r o b l é mů a z a jist it o d bo r no u a me t o d ic k o u p o mo c p ř i d a lš í m s p e c if ic k é m r o z vo ji. ( P ř ílo ha R e p r o d u k c e d o k u me nt ů 1., 2. ) Ak v iz ič n í i v ýst a v n í č in no s t g a le r ie b y la v t é do bě o me z e na, a t o h la v n ě d ík y ne d o s t a t k u o d bo r n ýc h p r a c o v n ík ů. V ýst a v n í s á l y G a le r ie v ýt v a r n é ho umě n í na K le no vé s d lo u h á lé t a v yst a vo v a no u e xp o z ic í u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í, t vo ř e no u př e d e v š í m z á p ů jč k a m i z N G, o bo ha t ila v ý j i me č ná s o u bo r ná v ýst a v a d íla M a x m i l iá n a P ir n e r a p ř ip r a ve n á v r o c e R o ma n e m P r a h le m 1 4. Kr o mě s t á le e xp o z ic e u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í vz n ik la t a k s t á lá e xp o z ic e d íla ma l íř k y V i l m y V r bo vé - K o t r bo vé a je j ího ma nž e l a r e s t a u r á t o r a Fr a nt iška Ko t r b y ve v i l e P a u la 1 5 ( č p. 2. ), kt e r o u ma n ž e lé o b ýv a l i. E xp o z ic e b y la p ř íst u p n á o d r o k u d o r o k u , k d y b y la z r u š e na. M e z i le t y mo h l i ná v š t ě v n íc i z h lé d no u t t a k é e xp o z ic i č e s k é k r a jino ma lb y 1 9. s t o le t í K r a j i n a d o m o v a. 1 6 Ř e d it e l Ka r e l Ad á me k s ve d o u c í m o d bo r u k u lt u r y O N V A nt o n ín e m Š á t r o u s e s t a v i l i v r o c e ná k u p n í k o mis i, k t e r á s e s na ž i la v yt yč it k o nc e p c i ná k u p ů, k t e r o u a le l i m it o va l y d o bo v é p o mě r y. Č le n y ná k u p n í k o mis e s e s t a l i, a l e i č in n í u mě lc i, k t e ř í p r o s a z o va l i s v á v la s t n í d í la, ja k o na p ř. 15

16 J a r o s la v B o c k e r č i M ir o s la v P a n g r á c. D ů r a z b y l k la d e n na e xp o z ic i e xt e r ié r o vé p la s t ik y, d o k t e r é b y la na d o p o r u č e n í o d bo r n ík ů na k u p o vá na s o c ha ř s k á d íla z k o vu č i k a me ne. V e xt e r ié r u b y la v yst a vo v á na na p ř. s o c ha ř s k á d í la B ř e t is la va B e nd y s t., H a n y W ic ht e r lo vé, V in c e n c e V in g le r a, A lo is e S o p r a, J a na H á n y, J iř ího Kr yšt ů fk a, V la d i m ír a Ko š t o va la a d a lš íc h. G a le r ie t a k é k u p o va la k mno h ý m p la s t ik á m je n a u t o r s k á p r á v a k ná s le d né mu o d lit í d o k o vu, ja k o t o b ylo v p ř íp a d ě M r t v é h o Á b e l a o d Q u id o Ko c iá na č i B ý k a o d V in c e nc e V in g le r a. P o s mr t i Ka r la Ad á mk a v r o c e b yla ř íz e n í m g a le r i e p o vě ř e na p r a c o v n ic e mu z e a M i la d a Č e r má k o vá. P o s a me t o vé r e vo lu c i s e g a le r ie o p ě t o s a mo s t a t n il a a z íska la p r o s t o r y d o mu č p / I na k la t o vské ná mě s t í, k d e vz n ik la G a le r ie U B í lé ho je d no r o ž c e, k t e r á s p o je n í m s G a le r i í v ýt va r n é ho u mě n í na s t á t n í m z á mk u K le no vá v yt vo ř ila i n s t it u c i na z ýv a no u G a le r ie K la t o v y K le no vá. Z ř iz o va t e le m G a l e r ie K la t o v y K le no v á s e s t a lo M in ist e r s t vo k u lt u r y a ř e d it e lk o u M a r c e la F la š a r o vá. H la v n í m ú k o le m, k t e r ý s e p r o lín á a ž d o s o u č a s né d o b y, s e s t a lo z a s t a v e n í c há t r a n í z á mk u a hr a d n ího t o r z a. I G a le r ie U B í lé ho je d no r o ž c e p r o š la p o s t u p n ý m i o p r a v a mi. P o s v é r e o r g a n iz a c i g a le r ie r a z a nt n ě z mě n i la k o nc e p c i. Z a č a la s e o r ie nt o va t na s o u č a s né u mě n í a s na ž i la s e o me z in á r o d n í p ř e s a h s v ýc h a k t iv it. M e z i le t y p o ř ád a la G K K p r o s lu lo u s é r i i v ýst a v Š e d á c i h l a, k t e r é b yl y r e p r e z e nt a t iv n í m i p ř e h l íd k a m i t e hd e jš íc h ž i j íc íc h a u t o r ů. D o š lo t a ké na ú p r a vu s ýp k y p a t ř íc í k a r e á lu G K K, k t e r á b y la p r o mě ně n a na v ýst a v n í p r o s t o r y. Z d e p r o b íhá k a ž d o r o č ně v ýst a va z me z in á r o d n ího s y mp o z ia v ýt va r n ýc h a k a d e m i í C O N T AC T S a v ýs t a va n e j le p š íc h a b s o lve nt ů č e s k ýc h v ýt va r n ýc h š k o l S T AR T P O I N T. D a lš í m me z in á r o d n í m s y mp o z ie m je L I N O, vě no va né l ino r yt u, v je ho ž s o u v is lo s t i s e o d r o k u ko ná f e s t iv a l P o d z im g r a f ik y v k r a j i J o s e fa V á c ha la. V r o c e s e s t a l no v ý m ř e d it e le m M a r c e l F iš e r a v r o c e p ř e š la G a le r ie K la t o v y K le no v á p o d no v ý m ná z v e m 16

17 G a le r ie K la t o v y / K le no vá p o d no vé h o z ř iz o va t e le a t o P lz e ňsk ý k r a j. O d r o k u v yd á v á g a le r ie v la s t n í č a s o p is P AR S, z a mě ř e n ý na s o u č a s né v ýt va r né u mě n í P lz e ňsk é ho k r a je, h ist o r ic k ý s bo r n ík, vě no va n ý d ě j in á m K la t o vsk a a t a k é ně k o lik v ýt va r n ýc h e d ic í. O d r o k u p o ř á d á g a le r ie n a K le no v é, v T ýn c i, v K la t o ve c h a v B e z d ě k o vě v ýt va r n ý f e s t iva l A R T FE S T, s p o je n ý s le t n í š k o lo u. V r o c e z a č a la G K K o r g a n iz o va t vě d e c k é k o n f e r e nc e, p o ř á d a né p o d h la v ič k o u K la t o vská s y mp o z ia KL AS. N a k o nc i r o k u pr a v id e ln ě o r g a n iz u je a nk e t u O s o b no s t r o k u, v n íž h ist o r ic i, t e o r e t ic i a k r it ic i u mě n í h la s u j í p r o ne jv ýz na mn ě jš í u mě le c k ý p o č in u p l yn u lé ho r o k u. Kr o mě t o ho o d r o k u G K K p r o vo z u je r e z id e nč n í c e n t r u m p r o v ýt va r né u mě n í V ila P a u la ( č p. 2 ). D a lš í m i k a ž d ý r o k s e o p a k u jíc í m i p r o je k t y jso u C e s t a, p ř e h l íd k a v ýt va r n ýc h p r a c í ž á k ů u mě le c k ýc h š k o l v r e g io nu P lz e ňs k é ho k r a je, a X + X, c o ž je p ř e h l íd k a ne j le p š íc h v ýt va r n ík ů P lz e ň s k é ho k r a je a H o r n í F a lc e, k o na ná s t ř íd a v ě v G a le r i i U B í lé ho je d no r o ž c e v K la t o ve c h a v O be r p f ä lz e r Kü n s t le r ha u s v e S c hw a nd o r fu. N yn í, p o o d vo lá n í M a r c e la F iš e r a z po s t u ř e d it e le P lz e ň s k ý m k r a je m v r o c e , je ř e d it e lk o u H a na Kr ist o vá. 17

18 3. PŘEHLED VÝSTAVNÍ ČINNOSTI GKK V LETECH NA ZÁMKU A HRADĚ KLENOVÁ A V KLATOVECH Z Á M E K A H R A D K L E N O V Á s la v n o s t n í o t e v ř e n í s b ír k a u mě n í 2 0. s t o le t í v ýst a va T v ů r č í s k u p i n y m o d e r n í h o r e a l i s m u ( O. No vá k, A x e l B e ng s, Ar mi n M ü n c h, E. Fa m ír a, O. M a t o u š e k, T o m B e ye r, V. L e vo r a, J o a c h i m J a s t r a m), s t á lá e xp o z ic e u mě n í 2 0. s t o le t í s t á lá e xp o z ic e u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í s t á lá e xp o z ic e no v é u s p o ř á d á n í s e z á p ů jč k a m i z N G P r a ha, v ýst a va p la s t ik 2 0. s t o le t í na p r o st r a nst v í p ř e d z á m k e m a v z a hr a d ě s t á lá e xp o z ic e u mě n í 1 9. a 2 0. st o le t í s t á lá e x p o z ic e z d íla ma n ž e lů V i l m y V r bo vé Ko t r bo vé a Fr a nt iš k a Ko t r b y ve v i le č p e xp o z ic e p la s t ik č e s k ýc h s o c h a ř ů s t á lá e xp o z ic e u mě n í 1 9. a 2 0. st o le t í e xp o z ic e p la s t ik ve vo lné p ř ír o d ě e xp o z ic e p la s t ik v e vo lné p ř ír o d ě ( no vé e x p o ná t y J. H á na, B. B e nd a, A. S o p r, V. V ing le r ), e xp o z ic e p la s t ik ve vo lné p ř ír o d ě s o u bo r ná v ýst a va d í la M a x m i l iá n a P ir ne r a s e z ó n n í v ýst a va ma l íř s k é ho u mě n í 1 9. s t o le t í Z m a l í ř s k ý c h s a l ó n ů v P r a z e p ř e d l e t y ( s p o lu p r á c e s N G P r a ha ) no vá e xp o z ic e K r a j i n a d o m o v a ( č e s k á k r a jino ma lb a 1 9. s t o le t í) e xp o z ic e p la s t ik ve vo ln é p ř ír o d ě ( p ř ís t u p ná je n z č á s t i) 18

19 s e z ó n n í v ýst a v a Č e s k ý p o r t r é t 1 9. s t o l e t í s e z ó n n í v ýst a v a Č e s k é z á t i š í 1 9. s t o l e t í s e z ó n n í v ýst a va r e s t a u r á t o r s k ýc h p r a c í Fr a nt iška Ko t r b y e xp o z ic e p la s t ik ve vo ln é p ř ír o d ě s e z ó n n í v ýst a v a Ar a d e c o r k. p. E lit e x K d yn ě, s e z ó n n í v ýst a va D ě t s k é p r á c e ve v i le č p. 2 O K R E S N Í M U ZE U M A G A L E R I E K L A T O V Y v ýst a v n í p a v i ló n u mu z e a T v ů r č í s k u p i n a m o d e r n í h o r e a l i s m u ( V. L e vo r a, H. Kö n ig s m a r k o vá, O. No vá k o vá, B. H o la k o vsk ý, L. Š ind e lá ř, E. Fa mír a, H e yd u k ) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a N ě m e c k á g r a f i k a N D R v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a R u d o l f S v o b o d a, p l a s t i k y, K a r e l V a l t e r, o b r a z y v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va p r á c í č le n ů v ýt va r n é ho k r o u ž k u p ř i O s v ě t o vé be s e d ě v K la t o ve c h, v ýst a va k r e s e b a o br a z ů O t t y M a t o uška, v ýst a va u mě lc ů R u d o lp h a ( N D R ) a P. M a u r a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a S. a V. M a r t i n c o v i k e r a m i k a, Č e l a k o v s k ý, K r á t k ý m l a d í v ý t v a r n í c i K l a t o v s k a, V r a t i s l a v N e c h l e b a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a v a J a n a B r o ž o v á, o b r a z y, v ýst a v a v ýt va r n ík ů o s vě t o vé be s e d y mě s t a K la t o v L. C ísař, M. Z r z a ve c k ý, C. V in a ř o vá, J. B íle k, J. B r o žo vá v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va M. Ko r e ně a J. P r o t iv y, v ýst a va k e r a m ik y G. F ifk y, v ýst a va k e r a m ik y S. a V. M a r t in c o v ýc h, v ýst a va k 7 0. na r o z e n in á m ma l íř e F r a nt y M r á c k é ho, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů 19

20 v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va k me z i n á r o d n í mu d r u ž s t e v n í mu d n i v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va S a ló n 7 2, v ýst a va P o r t r é t 2 0. s t o l e t í, v ýst a va Z á t i š í 2 0. s t o l e t í, p o s mr t ná v ýst a va V r a t is la v a N e c h le b y, v ýst a va K r a j i n a 7 2 ( G. T o ma n, J. P r o t iv a ), v ýst a v a k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů ( J. B r o ž o vá, C. V in a ř o vá, J. B íle k, L. C ísař, J. Z r z a v e c k ý), v ýst a va J o s e f R y b á k k e r a m i k a p ři p o j e n í G a le ri e v ý t v a rn é h o u m ě n í n a s t á t n í m zá m ku K le n o v á k O k r e s n í m u m u z e u a g a le r i i v K la t o v e c h, v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va m la d ýc h u mě lc ů k la t o vsk ýc h r o d á k ů J. S k a r la nt o vá P e t e r s o vá, M. H e ř má ne k, M. C ho d l, P. M ir o s la v, G. F ifk a, J. R yb á k, v ýst a va a ma t é r s k ýc h p r a c í z o bo r u u mě le c k ýc h ř e me s e l v ýs t a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va Č l o v ě k a v o l n ý č a s, v ýst a va G r a f i k a p r o t i v á l c e ( d íla č s. g r a f ik ů ), v ýst a va č le nů a ho s t ů Ar má d n ího v ýt va r né ho s t u d ia P r a ha, v ýst a va k la t o vsk ýc h ma l íř ů J. W e in ma n n a, J. B í lk a s t., J. B ílk a ml v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va k a k t u s ů, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt v a r n ík ů V. S o u š k a, J. B r o žo vé, C. V in a ř o vé, L. C ísaře, J. We in ma n n a, J. Z r z a ve c k é ho, v ýst a v a v ýt v a r n ýc h p r a c í d ě t í ma t e ř s k ýc h š k o l a š k o ln íc h d r u ž in K la t o vska v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů J. Z r z a ve c k é ho a L. C ísař e, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů J. W in ma n n a, J. B ílk a s t., J. B ílk a ml., G. T o ma n a, V. So u š k a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va V. a J. R y b á k o v i k e r a m i k a, 20

21 v ýst a v a fo t o g r a f i í R u d o lfa B ílk a a o br a z ů a ma t é r s k ýc h t vů r c ů s k u p in y K la t o v y 7 5 ( J. B r o ž o vá, C. V ina ř o v á, L. C ísař, J. Z r z a ve c k ý) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va O b r a z y V. S o u š k a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va R a d o m í r K o l á ř o b r a z y, i l u s t r a c e, v ýst a va k 3 5. v ýr o č í S N P, v ýst a va J. B r o ž o vé a C. V in a ř o vé, v ýst a va v ýt va r n ýc h p r a c í d ě t í z M a lé p e v no s t i T e r e z í n a ž á k ů L Š U K la t o v y, v ýst a va J i n d ř i c h K a b á t a O n d ř e j Š i k f o t o g r a f i e, v ýst a va s k u p in y K la t o v y v ýst a v n í p a v i lo n mu z e a v ýst a v a p r a c í č le nů Ar má d n ího v ýt va r n é ho s t u d ia P r a ha, v ýst a va v ý r o č í u č ň o v s k é h o š k o l s t v í n a K l a t o v s k u, v ýst a v a s k u p in y K la t o v y 7 5 ( J. B r o ž o vá, L. C ísař, J. P r o t iva, C. V ina ř o vá, J. Z r z a ve c k ý), d ů m č p. 1 v ýst a va M a r ie M a lá n o vé, V ě r y N ě mc o v é, M a r ie V a ňk o vé ( b a t ik a, ma c r a mé, o br a z y), v ýst a v a Š U M A V A 8 0 ( v ýst a va z e č t r ná c t i d e n n ího p o b yt u ma l íř ů z N D R, P o lska, B u lh a r s k a, S S S R a Č e c h) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va k 6 0. v ýr o č í KS Č, v ýst a va Č l o v ě k t v ů r c e, d ů m č p. 1 v ýst a va d ě t s k é ho v ýt va r né ho p r o je vu, v ýst a va V ý t v a r n é u m ě n í v b o j i p r o t i f a š i s m u ( R. S vo bo d a, V. L e vo r a, P. M a u r ), v ýst a va G u s t a v F i f k a k e r a m i k a v ýst a v n í p a v ilo n u mu z e a v ýs t a va v ýt v a r n ík ů a ma t é r ů k V Ř S R, v ýst a va S a l ó n 8 2, v ýst a va h ist o r ic k ýc h z br a n í, v ýst a va A M T E X ( a ma t é r s k á t e xt il n í t vo r ba ), d ů m č p. 1 L u b o m í r T o p i n k a, o b r a z y, Z d e n ě k R u m l e r, k r a j i n o m a l b y, 21

22 v ýst a va k n iž n íc h i lu s t r a c í z na k la d a t e lst v í A lb a t r o s, M i r o s l a v H o u š ť, J i ř í Ž i v n ý o b r a z y d ů m č p. 1 v ýst a va fo t o g r a f i í R u d o lfa B í lk a, v ýst a va č le nů Ar má d n ího v ýt va r né h o st u d ia P r a ha, P a v e l H u b e n ý m l., o b r a z y, v ýst a va k 5. v ýr o č í I nt e r k o s mu, v ýst a va P r a ž s k é m o t i v y, v ýst a va k r e s e b L a d is la va S t e h l ík a k 7 5. na r o z e n in á m, v ýst a va h ist o r ic k ýc h mo t o c yk lů, B o h u m i l S e d l á č e k o b r a z y, v ýst a va N á r o d n í d i v a d l o a K l a t o v s k o v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a H e l g a W e i s s o v á H o š k o v á o b r a z y, v ýst a va J in d ř ic h a Ko va ř ík a, J a n y Kr a u s o vé, I v a na Ko má r k a ( ilu s t r a c e, o br a z y, g r a f ik y, k r e s b y, k o lá ž e ) v ýst a va h ist o r ic k ýc h ho d in, V l a d i m í r O t m a r o b r a z y, v ýst a va L i d o v á a r c h i t e k t u r a n a K l a t o v s k u, v ýst a va lo u t e k z e s b ír e k k la t o vské h o mu z e a, d ů m č p. 1 v ýst a va M e c h a n i c k é h r a c í p ř í s t r o j e, v ýst a va Z h u d e b n í h i s t o r i e n a š e h o k r a j e d ů m č p. 1 v ýst a va H i s t o r i c k á p l a t i d l a, v ýst a va O b r a z y V l a d i m í r a F r a n z e, v ýst a va a r a nž má z e s u c h ýc h k vě t in, v ýst a va H i s t o r i c k é f i g u r k y v ýs t a v n í p a v i lo n u mu z e a výst a va P a v la H u b e né ho s t. a P a v la H u b e né ho ml. P ř í r o d o u K l a t o v s k a ( o br a z y, t e xt y), d ů m č p. 1 v ýst a va L i d o v ý o d ě v n a K l a t o v s k u, v ýst a va P ě t s t o l e t í k n i h t i s k u, v ýst a va S t r á ž c o v s k á k r a j k a d ů m č p / I no v á e xp o z ic e P o k r o k o v é t r a d i c e a r e v o l u č n í b o j e d ě l n i c k é t ř í d y n a K l a t o v s k u d ů m č p. 1 v ýst a va E s t o n s k é e x l i b r i, G u s t a v F i f k a k e r a m i k a 22

23 d ů m č p. 1 v ýst a v a P o z d r a v y z K l a t o v s k a ( s t a r é p o h le d n ic e ), V á c l a v F i a l a K r e s b y z I n d i e, v ýst a va k o mo r n í p la s t ik y z á p a d o č e s k ýc h a u t o r ů, v ýst a va V á no č n í z v yk y d ů m č p. 1 v ýst a va M a s o p u s t n í z v y k y, v ýst a va Z b r a n ě n a o b r a n u r e p u b l i k y ( r e á l ie, mo d e l y, fo t o g r a f ie ), be s e d a P o s e z e n í s u m ě l c i B. H o la k o v s k ý, V. F ia la, d ů m č p / I v ýst a va K u l t u r a l i d u P a l e s t i n y, v li s t o p a d u za n i ká e xp o zi c e P o k r o k o v é t r a d i c e a r e v o l u č n í b o j e d ě l n i c k é t ř í d y n a K l a t o v s k u v d o m ě č p / I a v zn i ká zd e G a l e ri e U B í lé h o j e d n o ro ž c e p r o s ine c le d e n P r a ž s k ý p o d z i m ( fo t o g r a f ie ) 3.1 VYUŽITÍ SBÍRKY K VÝSTAVNÍ ČINNOSTI Z p ě t i s e t d e va d e s á t i o s mi o br a z ů s b ír k y z le t jic h o p u s t ilo d e p o z it á ř z a ú č e le m v ýst a v y s e d md e s á t, 1 8 z t o ho t ř ic e t o br a z ů V i l m y V r bo vé Ko t r bo vé, k t e r é b yl y v yst a vo v á n y na v ýst a vě N G N á r o d n í u m ě l k y n ě V i l m a V r b o v á - K o t r b o v á, v ý b ě r p r a c í z t v o r b y ve V a ld š t e jns k é jíz d á r n ě ( ú no r bř e z e n) v r o c e N ě ko li k o br a z ů z je j í t vo r b y b y lo j ist ě na v ýst a vě Vi l m a V r b o v á K o t r b o v á, P o r t r é t y 2 0 ( , z á me k K le no vá ). J e ji c h p ř e s n ý p o č e t s i mi v š a k ne p o d a ř i lo z jist it. J e d e n z p r v n íc h o br a z ů, k t e r ý b y l z a p ů jč e n n a v ýst a vu a j e f a k t ic k y d o lo ž e n ý, je Z á t i š í s j a b l k e m a c h l e b e m M i lo s la v a H o lé ho z r o k u ( č. k a t ). O br a z b y l z a p ů jč e n na v ýst a vu Z á t i š í a k v ě t i n y M. H o l é h o ( Š p á lo v a g a le r ie , O b la s t n í g a le r ie L ib e r e c, G a le r i e v ýt va r né ho u mě n í 23

24 G o t t w a ld o v ). O k r e s n í mu z e u m a g a le r ie v K la t o ve c h p o ř á d a l y v r o c e v ýst a v u d ě l V la d im ír a O t ma r a, k d e s e o b je v i l y o br a z y Z i m n í k r a j i n a ( č. k a t ) a J i z e r a ( č. k a t ). V ýz na mn o u v t e hd e jš í d o bě b y l a z á p ů jč k a s o u bo r u o br a z ů A lo is e F iš á r k a N G na v ýst a vu A l o i s F i š á r e k, ve V a ld š t e jn s k é j íz d á r ně v r o c e ( č e r ve n e c s r p e n). Z a p ů jč e n y b y l y o br a z y K r a j i n a ( č. k a t. 7 3 ), Z á t i š í ( č. k a t. 7 4 ), Z á t i š í s e s k l e n i c í č e r v e n é h o v í n a ( č. k a t. 7 5), N a v e n k o v s k é a l m á r c e ( č. k a t. 7 6 ), U o t e v ř e n é h o o k n a ( č. k a t. 7 7 ), Z á t i š í s d r a p é r i í ( č. k a t. 7 8 ), Z á t i š í n a k u l a t é m s t o l e ( č. k a t. 7 9 ). N G p o ř á d a la v r o c e ve V a ld š t e jnsk é jíz d á r ně v ýst a vu P r a v o s l a v K o t í k, ( ř íje n list o p a d ) a g a le r ie na n i z a p ů jč i la d í la K o b y l k y ( č. k at ), P ř i z á p a d u s l u n c e ( č. k a t ) a O b y d l í b á s n í k a ( č. k a t ). Z a j í ma vo u v ýst a vo u u s p o ř á d a no u z o br a z ů p o c há z e j íc íc h z G K K b y la v r o c e v ýst a va Č e s k é m o d e r n í u m ě n í z e s b í r e k G a l e r i e K l a t o v y K l e n o v á v C iv ic a R a c c o lt a d e l D iseg no d i S a lò v I t á li i ( ). 2 1 G KK s e z d e p r e z e nt o va la na p ř. d íle m M ic h a e la R it t s t e ina V y s á v á n í ( č. k at ), Fr a nt iška H o d o nské ho H n í z d a n a d r y b n í k e m ( č. k a t ), I va na O u h e la D i a l o g ( č. k a t ) a da lš í m i. V r o c e z a p ů jč i la G K K o br a z y na v ýst a vu d o C a f é S r d íč k o v H o r a ž ď o v ic íc h a v r o c e do Pr á c he ň s k é ho mu z e a v P r a c ha t ic íc h. B o hu ž e l s e mi n e p o d a ř ilo z jist it o f ic iá ln í ná z v y v ýst a v. V C a fé S r d íč k o b y l y v yst a ve n y o br a z y J a na Ko ja na, je ho ž ve t š í s o u bo r d ě l G K K v la s t n í. D o P r á c he ňs k é ho mu z e a b y l z a p ů jč e n p o u z e o br a z Ú s t í n a d L a b e m o d J iř ího Ka is e r a ( č. k a t ). V r o c e po k r a č o va la G K K v z a p ů jč o vá n í d ě l N G. N a p ř ík la d na v ýst a vu J i t k a a K v ě t a V á l o v y ve V e le t r ž n í m p a lá c i ( ) 2 2 z a p ů jč i la d í lo K o l a ř i o d K vě t y V á lo vé ( č. k at ) a na v ýst a vu K o n e c s v ě t a? v P a lá c i K in s k ýc h ( ) 2 3 o br a z o d P et r y O r ie š k o vé P ř e r u š e n ý s e n ( č. k at ). 24

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu PTRZNÍ PLTNTI DKNTC: Ú JK - BLT BRN: PLICI ČKÉ RPBLIKY - DPRNÍ INPKTRÁT BRN: č.j.: KRPB-.../ČJ-05-0600DIBrno, dne.../.../05 Platnost pouze pro PDZ a ZK. Dne.../.../05 GITRÁT ĚT BRN - DBR DPRY: BRNĚNKÉ

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

3.7 U z a v e n í a p lik a c í...7 8. 4. N a b í d k a S t a r t...7 9

3.7 U z a v e n í a p lik a c í...7 8. 4. N a b í d k a S t a r t...7 9 1. ú v o d...1 0 1.1 W in d o w s 8 p ic h á z e jí...10 1.2 E d ic e s y s té m u W in d o w s 8...12 1.3 N o v in k y v e W in d o w s 8...15 1.4 M ty a fa k ta o W in d o w s 8...16 M tus: W in d o

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

Č Í Á Ě ť ň Š Í Ď ť ť Š Ě Í Í Í ň ň É É Ý Ě Í Ú Č Č Č ť Š Ď ň ř Č Č Č Ú ň ť Í ť Ú ú Í Č ť Č Č Č Č Č ň Č Š Š ď ň Č Á Í ú ň Í ň ť ň ú ŘÍ Š Ě Ý Č Í ď Í ňť ň Č Ú Á Ý Á Á Ó ť Í Í Í ť ú Ú Č ň ň Č Í ú ť ň Í ú

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie. MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie MONIKA MARŠÍKOVÁ V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol CELOROČNÍ PROJEKT

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

č č ť š č Š č ý Í Ž ý Ďš Ž č ň ŇŇ ý č ý Ž č č Í š ý Č Ž ý Í č š Š Í š č š Í Í Č č ý ů Ž č Í Ž š Í Ž č Š Ž Ž ÍŽ Í Ž Ž Í č ý ý Š ý ů Ž Í Č Ó Č Ž Ž Ú ž Č ň Ž ý Í Úč Ú Ž ýš ý č Č Ž Ž Č ú Í š š Ž Ž č Ž ý Š

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e

Obsah. Slovo úvodem T o m á š T y l i...11. O becné poznám ky. V la d im ír B e n e š s t... 15. H istorick é rem in isce n c e Obsah Slovo úvodem T o m á š T y l i...11 O becné poznám ky V la d im ír B e n e š m l... 12 H istorick é rem in isce n c e V la d im ír B e n e š s t... 15 1 Vybrané k ap itoly z a n a to m ie a fy zio

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

í é ří ří ý é íř Ú í í í šíř é Í ř í ý ů ě ý í ě ó ó í ě ýó ó í ě ýó ří í í í ří ď í š í é ů ěř ů Ť ěř í ě é ě í ů é ďí í ž í ů ě í í ý ů é í ě ý ů é ů ž ří ř í ý ěř ě ď é ú í ž Í í ž é ě ě ý ř ě ů ř š

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ř Ř Š Í í ž í ří ó ří ó Í Í Í Á Í í í č í ř í č í č š íš ěž ú í č Á Ě í čí ě ě Ž Í žď Ď č čí í ú ž Ř Á Á Í ř íš í ž í ž ř č í č í čí ř í č ří š č ří ó č ě č í ó ž ě í ě ě í í ň ď í ž č íč í č í ří š čí

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více