Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. OLOMOUC 2010

2 T ímt o p r o h la š u j i, ž e js e m t u t o p r á c i v yp r a c o va l a s a mo s t a t ně, na z á k la d ě c it o va n é lit e r a t u r y a p r a me nů. V O lo mo u c i d ne 2 2. d u b na

3 R á d a b yc h p o d ě k o va la P r o f. P hd r. P av lu Š t ě p á nk o v i, P h. D. z a c e n né r a d y a o d bo r né ve d e n í. M ů j v d ě k p a t ř í p ř e d e v š í m ve d e n í G a le r ie K la t o v y / K le no vá z a z p ř íst u p ně n í s b ír k y o br a z ů a ma t e r iá lů, a s a mo z ř e j mě t a k é vš e m z a mě s t na n c ů m G a le r i e K la t o v y / K le no vá z a je j ic h v s t ř íc no u po mo c p ř i s hr o ma ž ď o vá n í ma t e r iá lů.

4 O B S A H : ÚVOD HISTORIE HRADU A ZÁMKU KLENOVÁ VZNIK REGIONÁLNÍCH GALERIÍ A GKK PŘEHLED VÝSTAVNÍ ČINNOSTI GKK V LETECH NA ZÁMKU A HRADĚ KLENOVÁ A V KLATOVECH VYUŽITÍ SBÍRKY K VÝSTAVNÍ ČINNOSTI VÝVOJ SBÍRKY, KLASIFIKACE A ZPŮSOB, JAKÝM GKK DÍLA ZÍSKÁVALA SROVNÁNÍ SBÍRKY OBRAZŮ GKK Z LET SE SBÍRKAMI DALŠÍCH GALERIÍ POZNÁMKY SEZNAM ZKRATEK ZKRATKY NÁZVŮ PUBLIKACÍ, KATALOGŮ A VÝSTAV VĚDECKÝ KATALOG SBÍRKY OBRAZŮ GKK Z LET ZÁVĚR LITERATURA (abecedně) KATALOGY VÝSTAV (abecedně) LITERATURA (chronologicky) KATALOGY VÝSTAV (chronologicky), INTERNETOVÉ ZDROJE, PRAMENY SEZNAM OBRAZOVÉ PŘÍLOHY OBRAZOVÁ PŘÍLOHA SUMMARY...259

5 ÚVOD H la v n í m t é ma t e m mé ba k a lá ř s k é d ip lo mo v é p r á c e j e k a t a lo g iz a c e č á s t i o br a z o v é s b ír k y G a le r ie K la t o v y / K le no vá, k t e r á do t ě c ht o d nů n e b y la z p r a c o vá na. J d e o p ě t s e t d e va d e s á t o s m r ů z no r o d ýc h o br a z ů, k t e r é s e s t a ly ma je t k e m G a le r ie K la t o v y / K le no vá me z i lé t y Kr o mě k a t a lo g iz a c e je m ý m ú k o le m p ř ib l íž e n í vz n ik u a h ist o r ie G a le r ie K la t o v y / K le no vá ( d á le je n G K K) a s b ír k y z le t , z ma p o vá n í č in no s t i g a le r ie a t a k é z ho d no c e n í s b í r k y. S b ír k a o br a z ů z le t t vo ř í vě t š in u s b ír k o vé ho fo nd u G K K. O d r o k u do d n e š n íc h d n ů b y lo z íská no p o u z e d v ě s t ě s e d md e s á t p ě t o br a z ů 1. P o č et no u č á s t í s b ír k o vé ho fo nd u je s b ír k a k r e s e b, k t e r á s e s v ým i d e vě t s e t o s md e s á t i je d na 2 d íl y s b ír k u o br a z ů p ř e v yš u je, a le d o kr e s e b je p o č ít á na t a k é g r a f ik a, k t e r á b y mě la t vo ř it s a mo s t a t no u s k u p in u. S b ír k a p la s t ik p ř isp ív á d o s b ír k o v é ho fo nd u p ě t i s t y d v a c e t i o s mi 3 d í l y a s b ír k a fo t o gr a f i í, f i l mů a v id e o z á z na mů s t o d e v a d e s á t i je d na d í l y. 4 H la v n í m s t yč n ý m bo d e m m i b y l a p ř ír ů s t k o vá k n ih a a vě d e c k é k a r t y. V ě d e c k é k a r t y js o u, i p ř e s mno ho p o k u s ů z a mě s t n a nc ů G K K o d o p lně n í, ne ú p l né a s p ř ír ů s t k o vo u k n iho u s e č a s t o ne s ho d o va l y, t u d íž jse m b y l a nu c e na p o u ž ít in fo r ma c e z o bo u z d r o jů. P ř ír ů s t k o vá k n ih a, kt e r á je p r a v id e ln ě d o p lňo v a ná, o bs a hu je p ř e d e v š í m ú d a j e o ná k u p e c h, p ř e vo d e c h č i d a r e c h o br a z ů s p ř ís lu š n ý m d a t e m i p r o ve n ie n c í. O b s a hu je t a k é s a mo z ř e j mě r o z mě r y, s t a v d í la, u m íst ě n í v d e p o z it á ř i a d a lš í d ů le ž it é ú d a je. V ě d e c k é k a r t y o p r o t i t o mu p ř is p ě l y ž ivo t o p is n ý m i d a t y, s ig na t u r a mi a lit e r a t u r o u, ve k t e r é lz e d í lo na lé z t. V lit e r a t u ř e z d e z a p s a né s e mi a le má lo k d y p o v e d lo p ř ís lu š n ý o br a z d o h le d a t. Š lo o s e z na m l it e r a t u r y, k t e r á s p íš e s o u v is í s a u t o r e m n e ž s d í le m s a mo t n ým. D ík y č a s o v ý m a f in a n č n í m o me z e n í m js e m p ř ís lu š no u lit e r a t u r u v yh le d á va l a 5

6 p o u z e ve V ě d e c k é k n iho v ně v O lo m o u c i, k d e je o bs á h l ý fo nd u mě le c k é l it e r a t u r y, v K n iho v n ě U n iv e r z it y P a la c k é ho a ve V e ř e jn é k n iho v ně na z á mk u K le no vá. V e lk é mno ž s t v í o br a z ů v š a k n ik d y ne b y lo p u b l ik o vá no, na t o ž v yst a vo v á no. P o k u d ne n í u ve d e no j in a k, t a k jso u k a t a lo g iz o va ná d í la ne p u b l ik o vá na. O bt íž e mi d ě la l y z k r a t k y in s t it u c í, k t e r é č a s t o mě n i l y s v é n á z v y, n a p ř. min ist e r s t vo k u lt u r y. 5 Ka t a lo g iz a c i z m ín ě n é s b ír k y G K K jse m p o ja la ja k o vě d e c k ý k a t a lo g, kt e r ý je k r o mě z á k l a d n íc h ú d a jů d o p ln ě n t a k é o ř á d n ý p o p is k a ž d é ho je d no t liv é ho d í la, c o ž v yž a d o va lo mno ho ho d in s t r á ve n ýc h v d e p o z it á ř i. B ě h e m mé ho bá d á n í p r o bě h l a r o z s á h lá in v e nt u r a s b ír e k g a le r ie ve d o u c í k r e o r g a n iz a c i u míst ě n í o br a z ů v d e p o z it á ř i a t a k é k r e s t a u r o vá n í o br a z ů ve š p a t né m s t a vu. M e z i o br a z y p ř e d a n ý m i k r e s t a u r o vá n í f ig u r o va lo t a k é p ř ib l iž n ě d va c e t d ě l s p a d a j íc íc h d o s b ír k y z le t , c o ž ve d lo k mír né mu z d r ž e n í v r á mc i mé ho bá d á n í. I p ř e s r e s t a u r á t o r s k ý z á s a h s e m i p o ve d lo t yt o o br a z y z d o k u me nt o va t a z a hr no u t je v p l né š íř i d o k a t a lo g iz a c e. V ýs le d k e m k a t a lo g iz a c e n e n í je n vě d e c k ý k a t a lo g, a le jso u t o t a k é fo t o g r a f ie k a ž d é ho k a t a lo g iz o v a n é ho o br a z u, k t e r é p ř e š l y d o a r c h iv u G K K. D o t é d o b y b y lo fo t o g r a f ic k y z d o k u me nt o vá no je n m in i mu m o br a z ů. V ě d e c k ý k a t a lo g je z d ů vo d u ú s p o r y m íst a a p a p ír u p s á n o d liš no u ve l ik o s t í p ís m a a v jin é m fo r má t o vá n í. S na ž ila js e m s e n a vá z a t k o nt a kt s N á r o d n í g a le r i í v P r a z e ( d á le je n N G ) č i G a le r i í u mě n í Ka r lo v y V a r y a G a le r i í v ýt va r n é ho u mě n í v C h e bu, a b yc h z jist i la in fo r ma c e na p ř. o č in no s t i o d d ě le n í r e g io n á ln íc h g a le r ií N G, o s b ír k á c h g a le r i e v Ka r lo v ýc h V a r e c h a g a le r ie v C he bu, k t e r é s G K K s p o lu p r a c o v a l y, a le ma r ně. S t a t ut s t u d e nt a, p íš íc ího ba k a lá ř s k o u p r á c i o d a né vě c i, je z ř e jmě ne d o s t a č u jíc í p r o p o d á n í in f o r ma c í, na t o ž p r o po u ho p o u ho u o d po vě ď na e ma i l č i t e le fo ná t. P ř e d do p s á n í m t é t o p r á c e mě la na z á mk u K le no vá ve r n is á ž v ýst a va N o r m a l i z a č n í g a l e r i e / A k v i z i c e , k t e r á je 6

7 p o s k lá d á n a z o br a z ů s p a d a jíc íc h d o mé ho vě d e c k é ho k at a lo g u. V ýst a va s e s na ž í k o n f r o nt o va t ko n fo r mn í u mě n í s u mě n í m s o u č a s n ý m. V e d le o br a z ů V i l m y V r bo v é Ko t r bo vé, Ar no š t a P a d e r lík a, J a na S me t a n y s e o b je v u jí p r á c e P e t r a P ís a ř ík a, D o min ik a L a ng a č i s k u p in y R a f a n i. 6 I p ř e s me d iá ln í, o s o b n í a mo ž n á p o li t ic k o u vá lk u, k t e r á s e v p o s le d n í m r o c e k o le m G K K r o z p o ut a la a v yú s t ila ve z mě n u ve d e n í, s e k e mně v š ic h n i c ho v a li v e lic e v s t ř íc ně a mo ji p r á c i t o na š t ě s t í p ř í liš ne p o z na me n a lo. J e d i né, c o t a t o k a u s a o v liv n i l a je mů j ná h le d na g a le r i i a l id i, k t e ř í v n í p r a c u j í. N e p ř ís lu š í m i v š a k ho d no t it na s t a lo u s it u a c i, p r o t o že je n z ú č a s t ně né o s o b y v í, ja k s e v ě c i v e s k u t e č no s t i ma j í. D o u fá m, ž e t a t o mo je p r á c e v n e s e a l e s p o ň t r o c hu p o ř á d k u d o e v id e nc e g a le r ie, u s na d n í p r a c o vn ík ů m g a le r ie p r á c i s e s b ír k o u a ji m s a mo t n ý m p ř ib líž í d o d ne s vc e lk u o p o mí je no u s b ír k u. 7

8 1. HISTORIE HRADU A ZÁMKU KLENOVÁ H r a d a z á me k K le no vá le ž í p ř ib l iž ně t ř in á c t k ilo me t r ů j iho z á p a d ně o d K la t o v na vr c hu z d v ih a j íc í m s e na d š ir o k ý m ú d o lí m ř e k y Ú h la v y a je j ího p ř ít o k u J e le nk y. 7 Z ř íc e n in a hr a d u s p o lu s p ř ile h l ý m z á mk e m a c e lý m k o mp le x e m s t a ve b v p o d hr a d í ( s ýp k a, k a p le s v. Fe l ix e, t z v. v ila ma nž e lů Ko t r bo v ýc h) je d ne s s p r a vo vá n a G a le r ií K la t o v y / K le no vá. K le no vá vst o u p ila d o d ě jin j iž n ě k d y z á vě r e m v lá d y P ř e mys la O t a k a r a I I. ( ) ne bo p o č á t k e m v lá d y V á c la v a I I. P r vn í z m ín k a o p á n e c h z K le no v é ho p o c há z í z r o k u , k d y je p r v n í m p r a me n y d o lo ž e n ý m d r ž it e le m M i lo s la u s d e K le mo v e ho, k t e r ý z a s e d a l na vě t š ím z e mské m s o u d u. P r o v ýst a v bu p r vo t n ího hr a d u s i M i lo s l a u s d e K le mo ve ho, ne bo je ho ne z n á m ý p ř e d c h ů d c e v yb r a l v ýz n a mno u p o lo hu na z a hr o c e né m k u ž e lo vé m vr c hu, o d k u d b y lo mo ž no k o nt r o lo v a t š ir o k é ú d o lí, k d e s e s t ýk a la c e s t a do S t r á žo va s d á lk o vo u c e s t o u o d K la t o v d o B a vo r. P r o t á h lá hr a d n í d is p o z ic e, s le d u j íc í s k a ln a t ý hř e be n k o p c e, b y la z ř e j mě o d po č át k u bu d o vá n a ja k o d vo u d íln á. Z 1 3. st o le t í s e d o c ho v a la hr a no lo vá s t r á ž n í a ú t o čišt ná vě ž p ř i j iho z á p a d n í m hr o t u k ýlo v it é ho p ů d o r ysu hr a d u a z b yt k y já d r a o b vo d o vé hr a d b y p ř i jih o z á p a d n í m a s e ve r o z á p a d n ím bo k u vě ž e. D r u há hr a d n í v ě ž p a k s t á la z ř e j mě u p r o s t ř e d ho r n í p o lo v in y n á d vo ř í, k d e je d n e s s k a ln a t ý p a hr be k s e s o c ho u J a r o s la v a R ó n y. H o r n í d íl hr a d u mě l p r a v id e ln ě jš í, t é mě ř o bd é ln ý p ů d o r ys s e z a o b le n ý m i r o h y, v y me z e n ý mo hu t no u, p r ů mě r n ě c m š ir o k o u o bvo d o vo u z d í. V t ét o ho r n í č á s t i hr a d u je nu t n é p ř e d p o k lá d a t v n it ř n í o b vo d o vo u z á s t a v b u, a t o z e jmé n a p a lá c, je ho ž k o nst r u k c e b y mo h l y b ýt z č á s t i d o c ho vá n y v d o ln íc h p o d la ž íc h d n e š n ího p a lá c e již n ího s t z v. hu s it s k o u k a p lí. D o k la d y p r o t e nt o p ř e d po k la d v š a k z a t ím c h yb í. R a ně g o t ic k á K le no vá b y la t e d y p r a vd ě p o d o bně ne jp o z d ě j i p o č á t k e m 1 4. s t o le t í d vo u vě ž o vá s ho r n ím d í l e m u k r yt ý m z a mo h u t no u 8

9 o ba lo vo u z d í, k n íž s e p ř ip o jo va la n iž š í hr a d b a v s t u p n ího d í lu d o ln ího s hr a no lo vo u vě ž í p ř i j ih o z á p a d n í m ná r o ž í. C e le k o bk lo p o va l č á s t e č ně d o s k á ly v y lá ma n ý p ř ík o p z a c ho va n ý t é mě ř p o c e lé m o b vo d u. B ě he m 1 4. a 1 5. s t o le t í s e na K le no vé v yst ř íd a lo ně k o li k g e n e r a c í P ř ib ík ů z K le no vé ho, k t eř í p r o k a z a t e ln ě p o c há z e l i z r o d u J a no v s k ýc h z J a no v ic. V ýr a z n á s t a ve b n í č in no s t z a v lá d y L u c e mb u r k ů s e p r o je v i la ne p o c h yb n ě i na r o d o vé m s íd le p á nů z K le no vé. J e d no u z č a s n ýc h s t a v e b 1 4. st o le t í b y lo z ř e j mě p a lá c o vé k ř íd lo, v lo ž e n é d o s e ve r o v ýc ho d n ího z a o b le né ho ná r o ž í o ba lo v é z d i ho r n ího d ílu hr a d u, z ně ho ž s e z a c ho va la d vo jic e s o u bě ž n ýc h k le nu t ýc h s k le p ů a lo me n ý v s t u p n í p o r t á l. R o v ně ž ve 1 4. s t o le t í v yr o s t ly je š t ě s e ve r o z á p a d n í k ř íd lo hr a d u a u ž š í d í l k ř íd la s e ve r o v ýc ho d n ího. Z a p r o d u kt p ř e d hu s it s k é d o b y p o k lá d á me i p a r k á no v ý o c ho z k o le m t ř í s t r a n ho r n ího d íl u hr a d u, k t e r ý vz h le d e m k c h a r a k t e r u p o d lo ž í mu s e l b ýt na s e ve r o z á p a d n í m bo k u z a lo ž e n na s le d u mo s t n íc h o b lo u k ů. P r o 1 4. s t o le t í s v ě d č í t a k é mo hu t n é hr a no lo v é p a r k á no vé b a š t y p o d p a lá c e m s hu s it s k o u k a p lí, z a c h yc e n é d o s u d na k r e s bě z p o č á t k u 1 9. s t o le t í. D o bě V á c la v a I V. o d po v íd á r a d ik á ln í p ř e s t a v ba jih o v ýc ho d n ího p a lá c e, v je ho ž p r v n í m p a t ř e vz n ik l ve lk ý s á l s p ř ist a vě n ý m r iz a l it e m, z v a n ý m h u s it s k á k a p le, v n íž je d o c ho v á na k ř íž o v á ž e br o v á k le n b a s e s vo r n ík e m. Z t é t o d o b y p o c h á z í t a k é p o lyg o n á ln í ná s t a v b a a s i s t a r š í p ln é p ů lvá lc o vé ba š t y. T a t o ná s t a v ba, s h r o t it ým i o k n y a z a k le nu t á ž e br o vo u k le n bo u, s lo u ž i la p o d le v y o br a z e n í z 1 9. s t o le t í ja k o hr a d n í k a p le. N e lz e v y lo u č it, ž e in ic iá t o r e m ne bo d o ko nč o va t e le m z m iň o va né p ř e s t a v b y p ř e d n ího p a lá c e s k a p l í n a p ů lvá lc o vé ba š t ě b y l ne jv ýz n a mn ě jš í č le n r o d u v 1 5. s t o le t í, P ř ib ík z K le no vé ho, v la s t n íc í r o d o vé s íd lo o d r o k u d o r o k u N e jp r v e s t r a n ík hu s it ů, p o z d ě ji č le n P a n s k é je d no t y, d o k á z a l bě he m s vé ho ž ivo t a o br o vsko u mě r o u r o z mno ž it r o do vé bo ha t s t v í. K s t a ve b n í m a k c í m P ř ib ík a z K le no vé ho v d o bě hu s it s k é a p o h u s it s k é p a t ř ila, vz h le d e m 9

10 k c e lk o v é s it u a c i v z e m i a a k t iv n í ú č a s t i p á na z K le no vé ho na p o lit ic k é m a vo je n s k é m d ě n í, p é č e o o c hr a n né z a ř íz e n í hr a d u. P o s mr t i P ř ib ík a z K le no vé v r o c e p o k r a č o va l v p o z d ně g o t ic k é v ýst a v b ě je ho v nu k J a n, a le s J a ne m z d e s k o nč i lo p a n s t v í K le no v s k ýc h. Z a no v ýc h ma j it e lů, me z i ně ž p a t ř il i Z d e ně k L e v z R o ž m it á lu, je ho s yn Ad a m a p o ně m Ad a m z e Š t e r nbe r k a, ne d o š lo v p r v n í p o lo v i ně 1 6. s t o le t í k ž á d n ý m v ýz n a mn ý m s t a v e b n í m ú p r a v á m. V r o c e p r o d a l Ad a m z e Š t e r n be r k a s t a t e k J iř ím u H a r a nt o v i z P o lž ic a B e z d r u ž i c, v yso k é mu ú ř e d n ík u v c ís a ř s k ýc h s lu ž bá c h, k t e r ý na hr a d ě o bno v i l p o p ů l s t o le t í o d mlk y o p ě t p a nské s íd lo. S t a ve b n í ú p r a v y s e t ýk a l y z v lá š t ě v yš š íc h o b yt n ýc h p a t e r, kt e r á s e do d ne š n íc h d o b n e d o c ho v a la. J e d in ý r e ne s a nč n í č lá n e k K le no vé d o c ho v a n ý d o d ne š n íc h d o b je bu d o v a t z v. p u r k r a b s t v í, p ř e s t a vě ná z p o z d ně g o t ic k é k u c h yn ě, k t e r á po d le v z o r u hr a d n ího p a lá c e z íska la již n í r iz a l it a v p r v n í m p a t ř e r o z mě r n ý s á lo v ý p r o st o r s fr e s k o v ý m v l ys e m e r bů ma j it e lů p a nst v í a s p ř íz n ě né š le c ht y. P o d le t r a d ic s e na K le no vé na r o d ilo t a k é ně k o lik d ě t í J iř ího H a r a nt a z P o lž i c a B e z d r u ž ic a me z i n i m i v r o c e n ik d o jin ý n e ž s la v n ý Kr yšt o f H a r a nt z Po lž ic a B e z d r u ž ic. V ýz n a mn ý r e n e s a nč n í p o lit ik, c e s t o va t e l, s p iso va t e l a hu d e b n í s k la d a t e l. P o s mr t i o t c e r o k u p a s t v í p ř e vz a l s e s v ý m br a t r e m Ad a me m. Kr yšt o f č a s e m p o s t o u p il s vo u p o lo v in u p a n s t v í s vé mu š va g r o v i P ř íb ík o v i z K le no vé ho, p o t o mk o v i r o d u, kt e r ý p a nst v í v la s t n i l p ř e d s t o le t y. T at o po lo v in a p u t o va la me z i p ř ís lu š n ík y r o d u K le no vsk ýc h a ž d o r o k u , k d y b y la p r o d á na n e jv yš š í mu k a n c lé ř i J iř í mu Ad a mo v i B o ř it o v i z M a r t in ic. D r u h á p o lo v in a p a n s t v í z ů s t á va la ne p ř e t r ž it ě v r u k o u r o d in y H a r a nt ů z P o lž ic a B e z d r u ž ic. A le t e nt o d íl t a k é na k o ne c p ř ip a d l v r o c e J iř í mu Ad a mo v i B o ř it o v i z M a r t in ic. O d t é t o do b y s e d a t u je p o s t u p n ý ú p a d e k a p u s t n u t í hr a d u. K d o vr š e n í r o z p a d u hr a d u d o š lo na p ř e lo mu 1 8. a 1 9. s t o le t í, k d y z d e t e hd e jš í ma j it e l é 10

11 ne c ha l i lá ma t k á me n, k t e r ý p r o d á va l i p o d d a n ý m ja k o s t a ve b n í ma t e r iá l. M iz e j íc í hr a d z a c hr á n i l i a ž s t a ve b n í a k c e hr a b ě t e E d u a r d a S t a d io n a z T ha n n ha u s e nu. T e n b y l ma j it e le m s t a t k u v le t e c h a z a há j i l v e lk o le p o u ú p r a vu z ř íc e n in y v d u c h u d o bo vé ho r o ma nt is mu. N e jn á k la d n ě jš í m d í le m hr a bě t e b y la v ýst a v ba t r o jd í ln é ho z á mk u. V ýc ho d n í d í l o b s a ho v a l ve 4 0. le t e c h 1 9. s t o le t í v p ř íz e m í s t á je a n a ho ř e ú ř e d n ic k é b yt y a ho s t insk é p o k o je. S t ř e d n í d í l, k t e r ý s i d o d ne s z a c ho va l s vo u v ně jš í k la s ic ist n í p o d o bu, mě l v p ř íz e m í k a nc e lá ř e, b yt y a k n iho v n u. V p r v n í m p a t ř e s p o jo v a la d ne š n í a r k á d o v á c ho d b a ho s t insk é p o ko je s t ř et í r e p r e z e nt a t iv n í č á s t í. T e nt o t ř et í d í l mě l v ýr a z no u r o ma nt ic k o u g o t iz u j íc í p o d o bu. B yl č le n ě n ý v yso k ý m i p i la s t r y, lo me n ý m i o k n y a r ů z ně v yso k ý m i š t ít y. N a š t ít e c h bu d o v y s t á l y d ř e v ě né s o c h y T ř í k r á lů, p ů s o b íc í s vo u p o lyc hr o mi í o mít k o v ý m p o v la k e m ja k o k a me n n é. U v n it ř u vá d í H e b e r ů v 8 p o p is v s t u p n í ha lu u p r o s t ř e d d ispo z ic e a ve d le n í p ř i z á p a d n í m š t ít u o b je k t u v e lk o u jíd e ln u s o le jo vo u ma l bo u n a s t ě ná c h, vz bu z u jíc í i lu z i r yt íř s k é ho s á lu o b lo ž e né ho d ř e v e m. N a ma lo va né m d e š t ě n í b y l y u p e v n ě n y z na k y b ýv a l ýc h d r ž it e lů hr a d u a d va n á c t p la s t ik č e s k ýc h k r á lů o d J o s e f a M a x e. M íst no s t p r o t i vst u p n í ha le, s t ř e mi o k n y k jih u, mě la n a s t ě ná c h v e 4 0. le t e c h 1 9. s t o le t í r o v ně ž ne p r a vé d e š t ě n í ma lo v a né J o s e f e m N a vr á t ile m. B y la p ř iz d o be na š e s t n á c t i na p le c hu ma lo va n ý m i p o r t r é t y č e s k ýc h v lá d c ů a hr d in ů o d J. H o f f ma n na. Kr o mě s t a v b y z á mk u s e hr a b ě S t ad io n z T ha n n h a u s e n u p o s t a r a l t a k é o z a be z p e č e n í a ú p r a vu hr a d u v p o d s t at ě do d ne š n í p o do b y. V p a t ř e na d d r u ho u br a no u z ř íd i l hr a b ě S t a d io n ma lo u k a p li, p ř i č e mž d a l s t a r š í s e d lo v o u st ř e c hu s e z vo n ič k o u na hr a d it s t a no vo u s t ř e c hu s ho d ino vo u vě ž ič k o u. B yla z r e s t a u r o vá n a b u d o va p u r k r a b s t v í s vr c h no s t e n s k o u k u c h yn í, s e s p iž n ý m i k v e lb y v p ř íz e m í, s d o má c í m d iv a d le m a b yt y s lu ž e b n ic t va v p r v n í m p a t ř e. N a bu d o vě b y l d o c ho vá n e r b 11

12 H a r a nt ů z Po lž ic a B e z d r u ž ic a s g r a f it o vá r u s t ik a na d vo r n í m p r ů č e lí b y la z ř e j mě no vě p r o ve d e na p o d le d o c ho va n ýc h vz o r ů. N á k la d né s t a ve b n í a k c e hr a bě t e S t a d io na z T ha n n h a u s e nu f in a nč n ě v ys í l i l y n a t o lik, ž e mu s e l v r o c e p r á c e p ř e r u š it a p a nst v í p r o d a t. N a vá z a l n a ně j n o v ý ma j it e l V á c la v V e it h, k t e r ý z ř e j mě ně k t e r á ne d o k o nč e ná d íla u z a vř e l a d ílč í m z p ů s o be m z a s á h l d o int e r ié r u z á mk u. Z je ho po p u d u vz n ik la v ýz d o ba z á me c k é ho r yt íř s k é ho s á lu o d Jo s e fa N a vr á t ila, k t e r ý p r o V e it h a p r a c o va l j iž ve V e lk ý c h J ir ná c h. M a lb a, k t e r á z miz e la p o z d ě ji p o d p ř e ma lb a m i a t a p e t a mi, mě la b ýt p o d le J. Po lá k a s ho d ná s e z a c ho va no u ú p r a vo u r yt íř s k é ho s á lu na z á mk u v J ir ná c h. V 6 0. le t e c h 1 9. s t o le t í z ís k a l K le n o vo u H e lio d o r H e id l. Z a ně j b y l z á p a d n í d í l z á mk u z b a ve n g o t iz u j íc í p o d o b y a p ř e t vo ř e n d o d ne š n í p o d o b y s p r o f i lo va n ý m i š a mb r á na m i k o le m o k e n z mě ně n ýc h na o bd é l n ík o vá. H ist o r iz u j íc í a d a p t a c e z á p a d n ího d í lu z á mk u p lo d ně z a s á h la d o int e r ié r ů. P ů vo d n í p r o st o r o vé č lá nk y b y l y o p a t ř e n y bo ha t o u š t u ko vo u v ýz d o bo u s t r o p u, t a p e t a mi a n e o r e ne s a nč n í m d e š t ě n í m. V t ét o s o u v is lo s t i d o š lo t a k é k ú p r a vě p o z d ě jš í s v a t e b n í s ín ě s p la c k o v ý m i k le n b a m i. V ýs le d k y a r c h iv n ího b á d á n í p ř ip o mí na j í je š t ě r o k u ná le z r e ne s a nč n íc h ma lo va n ýc h e r bo v n íc h p á s ů v bu d o vě p u r k r a b s t v í a je j ic h r e s t a u r a c i a k a d e m ic k o u ma l íř k o u a t e hd e jš í ma j it e lk o u V il mo u V r bo vo u - Ko t r bo vo u. V r o c e b y l a r e á l p ř e d á n d o r u k o u N á r o d n í k u lt u r n í k o mis e. P o st u p ně b y l y p r o vá d ě n y ú p r a v y, a b y z d e mo h la b ýt u míst ě na o k r e s n í g a le r ie v ýt v a r n é ho u mě n í. 12

13 2. VZNIK REGIONÁLNÍCH GALERIÍ A GKK V z n ik G K K, s t e jně ja k o d a lš íc h r e g io ná l n í g a le r i í, b y l p o d mín ě n r o z ho d nu t ím M in ist e r s t va š k o lst v í, v ě d y a u mě n í, k t e r é v r o c e , t ř i r o k y p o vz n ik u N G v P r a z e, d a lo imp u l s k r a jsk ý m ná r o d n í m v ýbo r ů m, a b y z a č a ly z a k lá d a t v r á mc i s p r á v né ho č le ně n í s t á t u k r a jské g a le r ie. 9 Ke k r a jsk ý m ná r o d n í m v ýbo r ů m s e p ř id a l y o k r e s y a t ím s e z a č a la v yt v á ř e t s íť g a le r i í, d o kt e r é mů ž e me z a ř a d it g a le r ie d ne s již z vu č n ýc h jme n, na p ř. A J G v H lu bo k é na d V lt a vo u, G V U v C he bu, G a le r ie u mě n í Ka r lo v y V a r y a d a lš í. G a l e r i e v z n i k a l y v e s m ě s v e t r a d i č n í c h k u l t u r n í c h c e n t r e c h, a i k d y ž b y l y n o v ý m i a n o v ě p o j í m a n ý m i i n s t i t u c e m i, n a v a z o v a l y v n ě k t e r ý c h m ě s t e c h i n a d o s a v a d n í ž i v e l n o u a n e s y s t e m a t i c k o u s b ě r a t e l s k o u č i n n o s t, k t e r á m ě l a r ů z n é p o d o b y p o d l e m í s t n í c h p o d m í n e k. 1 0 T o z na me n á, ž e g a le r ie n a va z o v a l y na p ř e d c h o z í s bě r a t e lsko u č in no s t m íst n íc h mu z e í, k lu bů p ř á t e l u mě n í č i d a lš íc h in s t it u c í, je j ic h ž s b ír k o vé fo nd y p ř e b ír a l y a mu s e l y je k r it ic k y z ho d no t it, c o ž ve d lo k bu d o v á n í no v ýc h s b ír k o v ýc h fo nd ů. P ř ík la d e m mů ž e b ýt M u z e u m u mě n í v O lo mo u c i, k t e r é p ř e v z a lo č á s t s b ír e k z M ě s t s k é ho mu z e a, K lu bu p ř á t e l u mě n í a p o z ů s t a lo s t i míst n íc h u mě lc ů. N a jd o u s e vš a k i g a le r ie u t v á ř e n é be z p ř e d c ho z í m íst n í s bě r a t e lské č in no s t i ja k o na p ř. G VU v C he b u, G a le r ie u mě n í Ka r lo v y V a r y, O b la s t n í g a le r ie V y s o č in y v J ih la v ě č i G K K. P o mo c no u r u k u t ě mt o g a le r i í m b e z p ř e d c ho z í s bě r a t e lsk é t r a d ic e p o d a la N G a M in ist e r s t vo š k o lst v í, vě d a u mě n í ( p o z d ě ji M in ist e r s t vo k u lt u r y). M in ist e r s t vo o r g a n iz o va lo m i mo ř á d né ná k u p y, p ř e vá d ě lo d í la z v la s t n íc h ná k u p ů d o r e g io n á ln íc h g a le r ií a N G u mo ž n i la r o z s á h l ý m i z á p ů jč k a m i o t e vř e n í p r v n íc h s t á lýc h e xp o z ic g a le r ií, c o ž b y l i p ř íp a d G K K. V r á mc i N G vz n ik lo o d d ě le n í r e g io ná ln íc h g a le r i í, k t e r é d o st a lo na s t a r o st ve š k e r o u s p o lu p r á c i a k o mu n ik a c i s r e g io n á ln í m i g a le r ie m i. P o ně k o lik a le t e c h v la s t n íc h n á k u p ů na vr a c e l y g a le r ie z á p ů jč k y o d N G a v yt vá ř e l y v la s t n í e xp o z ic e a s b ír k o vé fo nd y. 13

14 M in ist e r s t vo po k r a čo va lo i na d á le v e v ýp o mo c i g a le r ií m d íl y z v la s t n íc h ná k u p ů. S b ír k o vá č in no s t r e g io ná ln íc h g a le r ií s e z a mě ř i l a p ř e d e vš í m na č e s k é u mě n í 2 0. s t o le t í, k t e r é t e hd y je š t ě ne b ylo ve s b ír k á c h p ř í l iš z a s t o u p e no. B y l a t u s i c e z p r v u p ř e d s t a v a, ž e k a ž d á g a l e r i e b u d e t u t o s b í r k u v y t v á ř e t n a z á k l a d ě k l a s i k ů s t o l e t í p ř e d c h á z e j í c í h o. O v š e m s a m a p r a x e, n e d o s t a t e k k v a l i t n í c h d ě l p r o v š e c h n y g a l e r i e, u s m ě r n i l y t e n t o p o ž a d a v e k d o o m e z e n ě j š í c h p r o p o r c í, t a k ž e č e s k á m a l b a 1 9. s t o l e t í j e z a s t o u p e n a p o u z e t a m, k d e b y l o j i ž j ád r o s b í r k y s d í l y n ě k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h o s o b n o s t í ; n a d ě j e n a d o p l n ě n í v t ě c h t o p ř í p a d e c h n e b y l a n e r e á l n á. 1 1 G a le r ie s i o d s vé ho vz n ik u a p o č át k u v yt vá ř e n í s b ír e k č e s k é ho u mě n í 2 0. s t o le t í u v ě d o mo va l y p o t ř e bu s e s p e c ia liz o va t v r á mc i š ir o k é s ít ě r e g io ná ln íc h g a le r i í. A v t o mt o bo d ě s v ý m n e o t ř e lý m a o je d ině l ý m n á p a d e m v ybo č i l a t e hd y G a le r ie v ýt va r né ho u mě n í na K le no v é. G a le r ie v ýt v a r né ho u mě n í n a K le no vé je p ř ík la d e m t o ho, ja k n ě k o lik je d no t liv c ů v r ů z n ýc h fu nk c íc h p ř e s vě d č ilo s v é na d ř íz e né, min ist e r s t vo i N G, ž e je p o t ř e ba z bu d o va t na K le n o vé g a le r i i a ž e b y s e t at o g a le r ie mě la s p e c ia l iz o va t na mo d e r n í e xt e r ié r o vo u p la s t ik u. P o s po le č n ýc h d is k u z íc h d o š lo k r o z ho d nu t í, ž e mo d e r n í e xt e r ié r o vá p la s t ik a ne mu s í nu t ně b ý t v yst a vo vá n a v u p r a v e né m p a r k u, a le lz e j í z a s a d it d o p r o s t ř e d í r o ma nt ic k é z ř íc e n in y hr a d u. V r o c e b yla t a t o o je d in ě lá in s t it u c e z a lo ž e na p o d ná z ve m O k r e s n í g a le r ie K le no vá a je j í m p r v n í m ř e d it e le m s e s t a l k la t o vsk ý ma l íř V la d i mír L e vo r a. 1 2 Z a lo ž e n í a s la v no s t n í mu o t e vř e n í g a le r ie 1 9. č e r ve nc e p ř e d c há z e l r o k p ln ý p ř íp r a v, k t e r é ve d l V la d i m ír L e vo r a, t e hd y z a mě s t na n ý v O k r e s n í m d o mě o s vě t y v K la t o ve c h. Z d e d o s t a l z a ú k o l v yt vá ř e t p o d mín k y p r o vz n ik g a le r ie. S ně k o lik a d o br o vo ln ík y s e z a s lo u ž i l o z p ř ís t u p n ě n í t e hd y z p u s t lé ho hr a d u a z á mk u. G a le r ie z a č a la p o s t u p ně bu d o va t v la s t n í s b ír k o v ý fo nd, a le z p o č á t k u v yst a vo va la p ř e vá ž n ě u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í z e s b ír e k N G a Z á p a d o č e s k é g a le r ie v P lz n i

15 V r o c e zt r at ila k le no v s k á g a le r i e s a mo s t a t no s t a s t a la s e s o u č á s t í O k r e s n ího mu z e a a g a le r ie K la t o v y. Ř e d it e l V la d im ír L e vo r a b y l p o p o s r p no v ýc h č is t k á c h o d s u nu t na mé n ě ná p a d no u p o z ic i, k d e mo h l v k l id u d o s lo u ž it p o s le d n í r o k y d o d ů c ho d u. No v ým ř e d it e le m s e v r o c e s t a l Ka r e l Ad á me k, k t e r ý s e z a s lo u ž i l p ř e d e v š í m o o d bo r né k o nt a k t y a mo c e n s k o u z á š t it u. S p ř át e li l s e s M ir o s la v e m Ku d r no u z M in ist e r s t va k u lt u r y, J iř í m Ko t a lík e m, ř e d it e le m N G a p at r o ne m mno h ýc h r e g io ná l n íc h g a le r i í, a d a lš í m i v l iv n ý m i o s o b no s t mi t e hd e jš í k u lt u r n í s c é n y, k t e r é b y l i p r o g a le r i i ve lk ý m p ř íno s e m. V r o c e u z a vř e la G a le r ie v ýt va r né ho u mě n í na s t á t n ím z á mk u K le no vá, ja k o o d lo u č e ná č á s t O kr e s n ího mu z e a a G a le r ie v K la t o ve c h, s N G d o ho d u o s po lu p r á c i, je j í mž s m ys le m b y lo u s na d n it p ř e k le nu t í r o z vo jo v ýc h p r o b l é mů a z a jist it o d bo r no u a me t o d ic k o u p o mo c p ř i d a lš í m s p e c if ic k é m r o z vo ji. ( P ř ílo ha R e p r o d u k c e d o k u me nt ů 1., 2. ) Ak v iz ič n í i v ýst a v n í č in no s t g a le r ie b y la v t é do bě o me z e na, a t o h la v n ě d ík y ne d o s t a t k u o d bo r n ýc h p r a c o v n ík ů. V ýst a v n í s á l y G a le r ie v ýt v a r n é ho umě n í na K le no vé s d lo u h á lé t a v yst a vo v a no u e xp o z ic í u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í, t vo ř e no u př e d e v š í m z á p ů jč k a m i z N G, o bo ha t ila v ý j i me č ná s o u bo r ná v ýst a v a d íla M a x m i l iá n a P ir n e r a p ř ip r a ve n á v r o c e R o ma n e m P r a h le m 1 4. Kr o mě s t á le e xp o z ic e u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í vz n ik la t a k s t á lá e xp o z ic e d íla ma l íř k y V i l m y V r bo vé - K o t r bo vé a je j ího ma nž e l a r e s t a u r á t o r a Fr a nt iška Ko t r b y ve v i l e P a u la 1 5 ( č p. 2. ), kt e r o u ma n ž e lé o b ýv a l i. E xp o z ic e b y la p ř íst u p n á o d r o k u d o r o k u , k d y b y la z r u š e na. M e z i le t y mo h l i ná v š t ě v n íc i z h lé d no u t t a k é e xp o z ic i č e s k é k r a jino ma lb y 1 9. s t o le t í K r a j i n a d o m o v a. 1 6 Ř e d it e l Ka r e l Ad á me k s ve d o u c í m o d bo r u k u lt u r y O N V A nt o n ín e m Š á t r o u s e s t a v i l i v r o c e ná k u p n í k o mis i, k t e r á s e s na ž i la v yt yč it k o nc e p c i ná k u p ů, k t e r o u a le l i m it o va l y d o bo v é p o mě r y. Č le n y ná k u p n í k o mis e s e s t a l i, a l e i č in n í u mě lc i, k t e ř í p r o s a z o va l i s v á v la s t n í d í la, ja k o na p ř. 15

16 J a r o s la v B o c k e r č i M ir o s la v P a n g r á c. D ů r a z b y l k la d e n na e xp o z ic i e xt e r ié r o vé p la s t ik y, d o k t e r é b y la na d o p o r u č e n í o d bo r n ík ů na k u p o vá na s o c ha ř s k á d íla z k o vu č i k a me ne. V e xt e r ié r u b y la v yst a vo v á na na p ř. s o c ha ř s k á d í la B ř e t is la va B e nd y s t., H a n y W ic ht e r lo vé, V in c e n c e V in g le r a, A lo is e S o p r a, J a na H á n y, J iř ího Kr yšt ů fk a, V la d i m ír a Ko š t o va la a d a lš íc h. G a le r ie t a k é k u p o va la k mno h ý m p la s t ik á m je n a u t o r s k á p r á v a k ná s le d né mu o d lit í d o k o vu, ja k o t o b ylo v p ř íp a d ě M r t v é h o Á b e l a o d Q u id o Ko c iá na č i B ý k a o d V in c e nc e V in g le r a. P o s mr t i Ka r la Ad á mk a v r o c e b yla ř íz e n í m g a le r i e p o vě ř e na p r a c o v n ic e mu z e a M i la d a Č e r má k o vá. P o s a me t o vé r e vo lu c i s e g a le r ie o p ě t o s a mo s t a t n il a a z íska la p r o s t o r y d o mu č p / I na k la t o vské ná mě s t í, k d e vz n ik la G a le r ie U B í lé ho je d no r o ž c e, k t e r á s p o je n í m s G a le r i í v ýt va r n é ho u mě n í na s t á t n í m z á mk u K le no vá v yt vo ř ila i n s t it u c i na z ýv a no u G a le r ie K la t o v y K le no vá. Z ř iz o va t e le m G a l e r ie K la t o v y K le no v á s e s t a lo M in ist e r s t vo k u lt u r y a ř e d it e lk o u M a r c e la F la š a r o vá. H la v n í m ú k o le m, k t e r ý s e p r o lín á a ž d o s o u č a s né d o b y, s e s t a lo z a s t a v e n í c há t r a n í z á mk u a hr a d n ího t o r z a. I G a le r ie U B í lé ho je d no r o ž c e p r o š la p o s t u p n ý m i o p r a v a mi. P o s v é r e o r g a n iz a c i g a le r ie r a z a nt n ě z mě n i la k o nc e p c i. Z a č a la s e o r ie nt o va t na s o u č a s né u mě n í a s na ž i la s e o me z in á r o d n í p ř e s a h s v ýc h a k t iv it. M e z i le t y p o ř ád a la G K K p r o s lu lo u s é r i i v ýst a v Š e d á c i h l a, k t e r é b yl y r e p r e z e nt a t iv n í m i p ř e h l íd k a m i t e hd e jš íc h ž i j íc íc h a u t o r ů. D o š lo t a ké na ú p r a vu s ýp k y p a t ř íc í k a r e á lu G K K, k t e r á b y la p r o mě ně n a na v ýst a v n í p r o s t o r y. Z d e p r o b íhá k a ž d o r o č ně v ýst a va z me z in á r o d n ího s y mp o z ia v ýt va r n ýc h a k a d e m i í C O N T AC T S a v ýs t a va n e j le p š íc h a b s o lve nt ů č e s k ýc h v ýt va r n ýc h š k o l S T AR T P O I N T. D a lš í m me z in á r o d n í m s y mp o z ie m je L I N O, vě no va né l ino r yt u, v je ho ž s o u v is lo s t i s e o d r o k u ko ná f e s t iv a l P o d z im g r a f ik y v k r a j i J o s e fa V á c ha la. V r o c e s e s t a l no v ý m ř e d it e le m M a r c e l F iš e r a v r o c e p ř e š la G a le r ie K la t o v y K le no v á p o d no v ý m ná z v e m 16

17 G a le r ie K la t o v y / K le no vá p o d no vé h o z ř iz o va t e le a t o P lz e ňsk ý k r a j. O d r o k u v yd á v á g a le r ie v la s t n í č a s o p is P AR S, z a mě ř e n ý na s o u č a s né v ýt va r né u mě n í P lz e ňsk é ho k r a je, h ist o r ic k ý s bo r n ík, vě no va n ý d ě j in á m K la t o vsk a a t a k é ně k o lik v ýt va r n ýc h e d ic í. O d r o k u p o ř á d á g a le r ie n a K le no v é, v T ýn c i, v K la t o ve c h a v B e z d ě k o vě v ýt va r n ý f e s t iva l A R T FE S T, s p o je n ý s le t n í š k o lo u. V r o c e z a č a la G K K o r g a n iz o va t vě d e c k é k o n f e r e nc e, p o ř á d a né p o d h la v ič k o u K la t o vská s y mp o z ia KL AS. N a k o nc i r o k u pr a v id e ln ě o r g a n iz u je a nk e t u O s o b no s t r o k u, v n íž h ist o r ic i, t e o r e t ic i a k r it ic i u mě n í h la s u j í p r o ne jv ýz na mn ě jš í u mě le c k ý p o č in u p l yn u lé ho r o k u. Kr o mě t o ho o d r o k u G K K p r o vo z u je r e z id e nč n í c e n t r u m p r o v ýt va r né u mě n í V ila P a u la ( č p. 2 ). D a lš í m i k a ž d ý r o k s e o p a k u jíc í m i p r o je k t y jso u C e s t a, p ř e h l íd k a v ýt va r n ýc h p r a c í ž á k ů u mě le c k ýc h š k o l v r e g io nu P lz e ňs k é ho k r a je, a X + X, c o ž je p ř e h l íd k a ne j le p š íc h v ýt va r n ík ů P lz e ň s k é ho k r a je a H o r n í F a lc e, k o na ná s t ř íd a v ě v G a le r i i U B í lé ho je d no r o ž c e v K la t o ve c h a v O be r p f ä lz e r Kü n s t le r ha u s v e S c hw a nd o r fu. N yn í, p o o d vo lá n í M a r c e la F iš e r a z po s t u ř e d it e le P lz e ň s k ý m k r a je m v r o c e , je ř e d it e lk o u H a na Kr ist o vá. 17

18 3. PŘEHLED VÝSTAVNÍ ČINNOSTI GKK V LETECH NA ZÁMKU A HRADĚ KLENOVÁ A V KLATOVECH Z Á M E K A H R A D K L E N O V Á s la v n o s t n í o t e v ř e n í s b ír k a u mě n í 2 0. s t o le t í v ýst a va T v ů r č í s k u p i n y m o d e r n í h o r e a l i s m u ( O. No vá k, A x e l B e ng s, Ar mi n M ü n c h, E. Fa m ír a, O. M a t o u š e k, T o m B e ye r, V. L e vo r a, J o a c h i m J a s t r a m), s t á lá e xp o z ic e u mě n í 2 0. s t o le t í s t á lá e xp o z ic e u mě n í 2. p o lo v in y 1 9. s t o le t í a 2 0. s t o le t í s t á lá e xp o z ic e no v é u s p o ř á d á n í s e z á p ů jč k a m i z N G P r a ha, v ýst a va p la s t ik 2 0. s t o le t í na p r o st r a nst v í p ř e d z á m k e m a v z a hr a d ě s t á lá e xp o z ic e u mě n í 1 9. a 2 0. st o le t í s t á lá e x p o z ic e z d íla ma n ž e lů V i l m y V r bo vé Ko t r bo vé a Fr a nt iš k a Ko t r b y ve v i le č p e xp o z ic e p la s t ik č e s k ýc h s o c h a ř ů s t á lá e xp o z ic e u mě n í 1 9. a 2 0. st o le t í e xp o z ic e p la s t ik ve vo lné p ř ír o d ě e xp o z ic e p la s t ik v e vo lné p ř ír o d ě ( no vé e x p o ná t y J. H á na, B. B e nd a, A. S o p r, V. V ing le r ), e xp o z ic e p la s t ik ve vo lné p ř ír o d ě s o u bo r ná v ýst a va d í la M a x m i l iá n a P ir ne r a s e z ó n n í v ýst a va ma l íř s k é ho u mě n í 1 9. s t o le t í Z m a l í ř s k ý c h s a l ó n ů v P r a z e p ř e d l e t y ( s p o lu p r á c e s N G P r a ha ) no vá e xp o z ic e K r a j i n a d o m o v a ( č e s k á k r a jino ma lb a 1 9. s t o le t í) e xp o z ic e p la s t ik ve vo ln é p ř ír o d ě ( p ř ís t u p ná je n z č á s t i) 18

19 s e z ó n n í v ýst a v a Č e s k ý p o r t r é t 1 9. s t o l e t í s e z ó n n í v ýst a v a Č e s k é z á t i š í 1 9. s t o l e t í s e z ó n n í v ýst a va r e s t a u r á t o r s k ýc h p r a c í Fr a nt iška Ko t r b y e xp o z ic e p la s t ik ve vo ln é p ř ír o d ě s e z ó n n í v ýst a v a Ar a d e c o r k. p. E lit e x K d yn ě, s e z ó n n í v ýst a va D ě t s k é p r á c e ve v i le č p. 2 O K R E S N Í M U ZE U M A G A L E R I E K L A T O V Y v ýst a v n í p a v i ló n u mu z e a T v ů r č í s k u p i n a m o d e r n í h o r e a l i s m u ( V. L e vo r a, H. Kö n ig s m a r k o vá, O. No vá k o vá, B. H o la k o vsk ý, L. Š ind e lá ř, E. Fa mír a, H e yd u k ) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a N ě m e c k á g r a f i k a N D R v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a R u d o l f S v o b o d a, p l a s t i k y, K a r e l V a l t e r, o b r a z y v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va p r á c í č le n ů v ýt va r n é ho k r o u ž k u p ř i O s v ě t o vé be s e d ě v K la t o ve c h, v ýst a va k r e s e b a o br a z ů O t t y M a t o uška, v ýst a va u mě lc ů R u d o lp h a ( N D R ) a P. M a u r a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a S. a V. M a r t i n c o v i k e r a m i k a, Č e l a k o v s k ý, K r á t k ý m l a d í v ý t v a r n í c i K l a t o v s k a, V r a t i s l a v N e c h l e b a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a v a J a n a B r o ž o v á, o b r a z y, v ýst a v a v ýt va r n ík ů o s vě t o vé be s e d y mě s t a K la t o v L. C ísař, M. Z r z a ve c k ý, C. V in a ř o vá, J. B íle k, J. B r o žo vá v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va M. Ko r e ně a J. P r o t iv y, v ýst a va k e r a m ik y G. F ifk y, v ýst a va k e r a m ik y S. a V. M a r t in c o v ýc h, v ýst a va k 7 0. na r o z e n in á m ma l íř e F r a nt y M r á c k é ho, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů 19

20 v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va k me z i n á r o d n í mu d r u ž s t e v n í mu d n i v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va S a ló n 7 2, v ýst a va P o r t r é t 2 0. s t o l e t í, v ýst a va Z á t i š í 2 0. s t o l e t í, p o s mr t ná v ýst a va V r a t is la v a N e c h le b y, v ýst a va K r a j i n a 7 2 ( G. T o ma n, J. P r o t iv a ), v ýst a v a k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů ( J. B r o ž o vá, C. V in a ř o vá, J. B íle k, L. C ísař, J. Z r z a v e c k ý), v ýst a va J o s e f R y b á k k e r a m i k a p ři p o j e n í G a le ri e v ý t v a rn é h o u m ě n í n a s t á t n í m zá m ku K le n o v á k O k r e s n í m u m u z e u a g a le r i i v K la t o v e c h, v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va m la d ýc h u mě lc ů k la t o vsk ýc h r o d á k ů J. S k a r la nt o vá P e t e r s o vá, M. H e ř má ne k, M. C ho d l, P. M ir o s la v, G. F ifk a, J. R yb á k, v ýst a va a ma t é r s k ýc h p r a c í z o bo r u u mě le c k ýc h ř e me s e l v ýs t a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va Č l o v ě k a v o l n ý č a s, v ýst a va G r a f i k a p r o t i v á l c e ( d íla č s. g r a f ik ů ), v ýst a va č le nů a ho s t ů Ar má d n ího v ýt va r né ho s t u d ia P r a ha, v ýst a va k la t o vsk ýc h ma l íř ů J. W e in ma n n a, J. B í lk a s t., J. B ílk a ml v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va k a k t u s ů, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt v a r n ík ů V. S o u š k a, J. B r o žo vé, C. V in a ř o vé, L. C ísaře, J. We in ma n n a, J. Z r z a ve c k é ho, v ýst a v a v ýt v a r n ýc h p r a c í d ě t í ma t e ř s k ýc h š k o l a š k o ln íc h d r u ž in K la t o vska v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů J. Z r z a ve c k é ho a L. C ísař e, v ýst a va k la t o vsk ýc h v ýt va r n ík ů J. W in ma n n a, J. B ílk a s t., J. B ílk a ml., G. T o ma n a, V. So u š k a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va V. a J. R y b á k o v i k e r a m i k a, 20

21 v ýst a v a fo t o g r a f i í R u d o lfa B ílk a a o br a z ů a ma t é r s k ýc h t vů r c ů s k u p in y K la t o v y 7 5 ( J. B r o ž o vá, C. V ina ř o v á, L. C ísař, J. Z r z a ve c k ý) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va O b r a z y V. S o u š k a v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ýst a va R a d o m í r K o l á ř o b r a z y, i l u s t r a c e, v ýst a va k 3 5. v ýr o č í S N P, v ýst a va J. B r o ž o vé a C. V in a ř o vé, v ýst a va v ýt va r n ýc h p r a c í d ě t í z M a lé p e v no s t i T e r e z í n a ž á k ů L Š U K la t o v y, v ýst a va J i n d ř i c h K a b á t a O n d ř e j Š i k f o t o g r a f i e, v ýst a va s k u p in y K la t o v y v ýst a v n í p a v i lo n mu z e a v ýst a v a p r a c í č le nů Ar má d n ího v ýt va r n é ho s t u d ia P r a ha, v ýst a va v ý r o č í u č ň o v s k é h o š k o l s t v í n a K l a t o v s k u, v ýst a v a s k u p in y K la t o v y 7 5 ( J. B r o ž o vá, L. C ísař, J. P r o t iva, C. V ina ř o vá, J. Z r z a ve c k ý), d ů m č p. 1 v ýst a va M a r ie M a lá n o vé, V ě r y N ě mc o v é, M a r ie V a ňk o vé ( b a t ik a, ma c r a mé, o br a z y), v ýst a v a Š U M A V A 8 0 ( v ýst a va z e č t r ná c t i d e n n ího p o b yt u ma l íř ů z N D R, P o lska, B u lh a r s k a, S S S R a Č e c h) v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a v ý s t a va k 6 0. v ýr o č í KS Č, v ýst a va Č l o v ě k t v ů r c e, d ů m č p. 1 v ýst a va d ě t s k é ho v ýt va r né ho p r o je vu, v ýst a va V ý t v a r n é u m ě n í v b o j i p r o t i f a š i s m u ( R. S vo bo d a, V. L e vo r a, P. M a u r ), v ýst a va G u s t a v F i f k a k e r a m i k a v ýst a v n í p a v ilo n u mu z e a v ýs t a va v ýt v a r n ík ů a ma t é r ů k V Ř S R, v ýst a va S a l ó n 8 2, v ýst a va h ist o r ic k ýc h z br a n í, v ýst a va A M T E X ( a ma t é r s k á t e xt il n í t vo r ba ), d ů m č p. 1 L u b o m í r T o p i n k a, o b r a z y, Z d e n ě k R u m l e r, k r a j i n o m a l b y, 21

22 v ýst a va k n iž n íc h i lu s t r a c í z na k la d a t e lst v í A lb a t r o s, M i r o s l a v H o u š ť, J i ř í Ž i v n ý o b r a z y d ů m č p. 1 v ýst a va fo t o g r a f i í R u d o lfa B í lk a, v ýst a va č le nů Ar má d n ího v ýt va r né h o st u d ia P r a ha, P a v e l H u b e n ý m l., o b r a z y, v ýst a va k 5. v ýr o č í I nt e r k o s mu, v ýst a va P r a ž s k é m o t i v y, v ýst a va k r e s e b L a d is la va S t e h l ík a k 7 5. na r o z e n in á m, v ýst a va h ist o r ic k ýc h mo t o c yk lů, B o h u m i l S e d l á č e k o b r a z y, v ýst a va N á r o d n í d i v a d l o a K l a t o v s k o v ýst a v n í p a v i lo n u mu z e a H e l g a W e i s s o v á H o š k o v á o b r a z y, v ýst a va J in d ř ic h a Ko va ř ík a, J a n y Kr a u s o vé, I v a na Ko má r k a ( ilu s t r a c e, o br a z y, g r a f ik y, k r e s b y, k o lá ž e ) v ýst a va h ist o r ic k ýc h ho d in, V l a d i m í r O t m a r o b r a z y, v ýst a va L i d o v á a r c h i t e k t u r a n a K l a t o v s k u, v ýst a va lo u t e k z e s b ír e k k la t o vské h o mu z e a, d ů m č p. 1 v ýst a va M e c h a n i c k é h r a c í p ř í s t r o j e, v ýst a va Z h u d e b n í h i s t o r i e n a š e h o k r a j e d ů m č p. 1 v ýst a va H i s t o r i c k á p l a t i d l a, v ýst a va O b r a z y V l a d i m í r a F r a n z e, v ýst a va a r a nž má z e s u c h ýc h k vě t in, v ýst a va H i s t o r i c k é f i g u r k y v ýs t a v n í p a v i lo n u mu z e a výst a va P a v la H u b e né ho s t. a P a v la H u b e né ho ml. P ř í r o d o u K l a t o v s k a ( o br a z y, t e xt y), d ů m č p. 1 v ýst a va L i d o v ý o d ě v n a K l a t o v s k u, v ýst a va P ě t s t o l e t í k n i h t i s k u, v ýst a va S t r á ž c o v s k á k r a j k a d ů m č p / I no v á e xp o z ic e P o k r o k o v é t r a d i c e a r e v o l u č n í b o j e d ě l n i c k é t ř í d y n a K l a t o v s k u d ů m č p. 1 v ýst a va E s t o n s k é e x l i b r i, G u s t a v F i f k a k e r a m i k a 22

23 d ů m č p. 1 v ýst a v a P o z d r a v y z K l a t o v s k a ( s t a r é p o h le d n ic e ), V á c l a v F i a l a K r e s b y z I n d i e, v ýst a va k o mo r n í p la s t ik y z á p a d o č e s k ýc h a u t o r ů, v ýst a va V á no č n í z v yk y d ů m č p. 1 v ýst a va M a s o p u s t n í z v y k y, v ýst a va Z b r a n ě n a o b r a n u r e p u b l i k y ( r e á l ie, mo d e l y, fo t o g r a f ie ), be s e d a P o s e z e n í s u m ě l c i B. H o la k o v s k ý, V. F ia la, d ů m č p / I v ýst a va K u l t u r a l i d u P a l e s t i n y, v li s t o p a d u za n i ká e xp o zi c e P o k r o k o v é t r a d i c e a r e v o l u č n í b o j e d ě l n i c k é t ř í d y n a K l a t o v s k u v d o m ě č p / I a v zn i ká zd e G a l e ri e U B í lé h o j e d n o ro ž c e p r o s ine c le d e n P r a ž s k ý p o d z i m ( fo t o g r a f ie ) 3.1 VYUŽITÍ SBÍRKY K VÝSTAVNÍ ČINNOSTI Z p ě t i s e t d e va d e s á t i o s mi o br a z ů s b ír k y z le t jic h o p u s t ilo d e p o z it á ř z a ú č e le m v ýst a v y s e d md e s á t, 1 8 z t o ho t ř ic e t o br a z ů V i l m y V r bo vé Ko t r bo vé, k t e r é b yl y v yst a vo v á n y na v ýst a vě N G N á r o d n í u m ě l k y n ě V i l m a V r b o v á - K o t r b o v á, v ý b ě r p r a c í z t v o r b y ve V a ld š t e jns k é jíz d á r n ě ( ú no r bř e z e n) v r o c e N ě ko li k o br a z ů z je j í t vo r b y b y lo j ist ě na v ýst a vě Vi l m a V r b o v á K o t r b o v á, P o r t r é t y 2 0 ( , z á me k K le no vá ). J e ji c h p ř e s n ý p o č e t s i mi v š a k ne p o d a ř i lo z jist it. J e d e n z p r v n íc h o br a z ů, k t e r ý b y l z a p ů jč e n n a v ýst a vu a j e f a k t ic k y d o lo ž e n ý, je Z á t i š í s j a b l k e m a c h l e b e m M i lo s la v a H o lé ho z r o k u ( č. k a t ). O br a z b y l z a p ů jč e n na v ýst a vu Z á t i š í a k v ě t i n y M. H o l é h o ( Š p á lo v a g a le r ie , O b la s t n í g a le r ie L ib e r e c, G a le r i e v ýt va r né ho u mě n í 23

24 G o t t w a ld o v ). O k r e s n í mu z e u m a g a le r ie v K la t o ve c h p o ř á d a l y v r o c e v ýst a v u d ě l V la d im ír a O t ma r a, k d e s e o b je v i l y o br a z y Z i m n í k r a j i n a ( č. k a t ) a J i z e r a ( č. k a t ). V ýz na mn o u v t e hd e jš í d o bě b y l a z á p ů jč k a s o u bo r u o br a z ů A lo is e F iš á r k a N G na v ýst a vu A l o i s F i š á r e k, ve V a ld š t e jn s k é j íz d á r ně v r o c e ( č e r ve n e c s r p e n). Z a p ů jč e n y b y l y o br a z y K r a j i n a ( č. k a t. 7 3 ), Z á t i š í ( č. k a t. 7 4 ), Z á t i š í s e s k l e n i c í č e r v e n é h o v í n a ( č. k a t. 7 5), N a v e n k o v s k é a l m á r c e ( č. k a t. 7 6 ), U o t e v ř e n é h o o k n a ( č. k a t. 7 7 ), Z á t i š í s d r a p é r i í ( č. k a t. 7 8 ), Z á t i š í n a k u l a t é m s t o l e ( č. k a t. 7 9 ). N G p o ř á d a la v r o c e ve V a ld š t e jnsk é jíz d á r ně v ýst a vu P r a v o s l a v K o t í k, ( ř íje n list o p a d ) a g a le r ie na n i z a p ů jč i la d í la K o b y l k y ( č. k at ), P ř i z á p a d u s l u n c e ( č. k a t ) a O b y d l í b á s n í k a ( č. k a t ). Z a j í ma vo u v ýst a vo u u s p o ř á d a no u z o br a z ů p o c há z e j íc íc h z G K K b y la v r o c e v ýst a va Č e s k é m o d e r n í u m ě n í z e s b í r e k G a l e r i e K l a t o v y K l e n o v á v C iv ic a R a c c o lt a d e l D iseg no d i S a lò v I t á li i ( ). 2 1 G KK s e z d e p r e z e nt o va la na p ř. d íle m M ic h a e la R it t s t e ina V y s á v á n í ( č. k at ), Fr a nt iška H o d o nské ho H n í z d a n a d r y b n í k e m ( č. k a t ), I va na O u h e la D i a l o g ( č. k a t ) a da lš í m i. V r o c e z a p ů jč i la G K K o br a z y na v ýst a vu d o C a f é S r d íč k o v H o r a ž ď o v ic íc h a v r o c e do Pr á c he ň s k é ho mu z e a v P r a c ha t ic íc h. B o hu ž e l s e mi n e p o d a ř ilo z jist it o f ic iá ln í ná z v y v ýst a v. V C a fé S r d íč k o b y l y v yst a ve n y o br a z y J a na Ko ja na, je ho ž ve t š í s o u bo r d ě l G K K v la s t n í. D o P r á c he ňs k é ho mu z e a b y l z a p ů jč e n p o u z e o br a z Ú s t í n a d L a b e m o d J iř ího Ka is e r a ( č. k a t ). V r o c e po k r a č o va la G K K v z a p ů jč o vá n í d ě l N G. N a p ř ík la d na v ýst a vu J i t k a a K v ě t a V á l o v y ve V e le t r ž n í m p a lá c i ( ) 2 2 z a p ů jč i la d í lo K o l a ř i o d K vě t y V á lo vé ( č. k at ) a na v ýst a vu K o n e c s v ě t a? v P a lá c i K in s k ýc h ( ) 2 3 o br a z o d P et r y O r ie š k o vé P ř e r u š e n ý s e n ( č. k at ). 24

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ů ž ř ř ě Ě Í Á Ě ŠŤ Í ŘÍ Í č ú ý Ý Ě Í Ý Š Ě Í ěí ú ěť ě ý Ó č č ě ý ž ž ř ý č ý ž ý ů č ý ň ý č ě Ž ť č ž ý ý ř č č ě ý š ě š é š é ě š ě ů šť ý ů ě ů ý ť ů ů ý ýš ě žíč ž ě ř Ž ú Í ů é ť ě é ž ý ř š

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Í ř ě ě ě š ř ů č ý ř ě é Ž é Ý ě úč ý ř é ý Ž ř ě ý ž éč ř é é ž ř é ý ě ř ř ě é č č ý ě š ř Ž ř ž ž ř ě é ž é ý ě š ř ý ž Ž ů ý č é ř ě ě ř č ř ř Ž ř ř Í Ž ý ě ž Ž ě ř ž Ž ř ě é ě ř č Ž é ř ě ů ř ž ě

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

ř é ů ř ř š Š ě ř é ů Š ě ř é ů ř ř é ě š ů ď ě ý ů ú é ú é ú é ú é ý ú é ř ř ů ř ě ý é ů ě é ř ě Ž é ú ř ý ě ý ř ď ů é Í ě é ě ý Š ěř é ýř é ř ů ó ě ý ř ě ř ě ý ů ě ě š ř ů ú ýš ě ů ú ý ť ě ý ý ď ě ď

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ž ž íú ž í í í í ří í í ó ří ů Ž í í í ří ží ž ž ů ů ří í ž ž í í ů ř ž ž ž íú ž í í í ří í í í ó ří ů ž ů í í í ř ž ž ů ů ří ž ží í í ů Ř ř í í Ť ř í í ří Č Ž ř Ť ů í Ž ří í ů ž ří ří ž í ř ů ď í ž ť

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

Š Á š š ý š ň ý š š ý ž Ů š š šš ý š Č š ž š š š ž š š ý ó ý ž ó ý ý žó ť š š ý š š Š ýň š šš ý š š š š žň ý ý ž ý ž ý š š š š ž š šš š š ž Š ý ň š ý ž ž š Č š ž ý š š ú š ýž š ž ý ý ý ž Ů ý ž ý š ý š

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Á Ú ŠŤ Ů ú Č š Č ř ě Ž šť ě ě ý ř š ě Č Č Ú ě ě š ě ě ů š Ž š ě š š ě ř ě ž ž š š ě š š ě ý ř š š ě ů ř š š ě ě ě ě š š ě ě š ú ě Ú ýř š š ě ě Ú š š ž ř ů ý ě ž Ě É Ú Í Í Í Š Ě Í Ú Í š ř ř Č š ě ý Í ě

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více