20. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana ovzduší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana ovzduší"

Transkript

1 20. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana ovzduší Terminologie a cíle ochrany ovzduší Nástroje ochrany ovzduší před vnášením znečišťujících látek Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší

2 Ochrana ovzduší strana 2 Úvod Ovzduším se rozumí plynný obal Země (atmosféra). Předmětem právní úpravy je vnější ovzduší, které se vyskytuje volně v prostoru. Naopak vnitřní ovzduší (uvnitř budov či jiných objektů) je předmětem ochrany v rámci práva zdravotnického a hygienického. Optimální a pokud možno konstantní zastoupení prvků a látek přirozeně se vyskytujících v ovzduší je základním předpokladem existence současných forem života na naší planetě. Nadměrné vnášení cizorodých (zejména jedovatých) látek do ovzduší narušuje tuto skladbu a rovnováhu a je příčinou některých globálních problémů životního prostředí (skleníkový efekt globální oteplování, narušování ozónové vrstvy Země, kyselé deště). Nepříznivý stav znečištěného ovzduší bezprostředně negativně ovlivňuje i stav ostatních složek životního prostředí a ekosystémů.

3 Ochrana ovzduší strana 3 Právní úprava v Evropské unii Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech

4 Ochrana ovzduší strana 4 Prameny právní úpravy v České republice Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012 ve znění novel Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ze dne 7. února 2012 Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů ze dne 12. července 2012

5 Ochrana ovzduší strana 5 Základní terminologie vnější ovzduší ovzduší v troposféře znečišťující látka každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem znečišťování ovzduší (emise) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší úroveň znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času provozovatel zdroje znečišťování právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje

6 Ochrana ovzduší strana 6 Kategorizace zdrojů znečišťování Zdroje znečišťování stacionární ( 2 písm. e)) ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů mobilní ( 2 písm. f)) samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení

7 Ochrana ovzduší strana 7 Kategorizace stacionárních zdrojů znečišťování podle typu činnosti a podle velikosti zdroje (množství určitých emitovaných látek ze stacionárního zdroje): zdroje vyjmenované v seznamu v příloze č. 2 zákona 1. Energetika spalování paliv 2. Tepelné zpracování odpadů, nakládání s odpady a odpadními vodami 3. Energetika ostatní 4. Výroba a zpracování kovů a plastů 5. Zpracování nerostných surovin 6. Chemický průmysl 7. Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl 8. Chovy hospodářských zvířat 9. Použití organických rozpouštědel 10. Nakládání s benzinem 11. Ostatní zdroje zdroje nevyjmenované zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona

8 Ochrana ovzduší strana 8 Cíle ochrany ovzduší předcházení znečišťování ovzduší snižování úrovně znečišťování omezení rizik pro lidské zdraví způsobených znečištěním ovzduší snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší

9 Ochrana ovzduší strana 9 Nástroje právní regulace na ochranu ovzduší stacionární zdroje přípustná úroveň znečištění přípustná úroveň znečišťování povinnosti subjektů administrativní nástroje plánovací a koncepční nástroje a programové dokumenty ekonomické nástroje požadavky na kvalitu paliv evidence zdrojů znečišťování ovzduší a jejich emisí (REZZO) registr informačního systému kvality ovzduší autorizace plošné mechanismy ochrany (zvláštní ochrana) sankční nástroje

10 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 10 Přípustná úroveň znečištění Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují: hodnoty imisních limitů (příloha č. 1 zákona) meze tolerance četnost překročení pro jednotlivé znečišťující látky hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky (vztahují se k přízemnímu ozónu) Přípustná úroveň znečištění představuje určitý standard kvality vnějšího ovzduší neboli maximální přípustnou koncentraci znečišťujících látek rozptýlených ve vnějším ovzduší.

11 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 11 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Příloha č. 1 zákona Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg m Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg m -3 3 Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg m -3 0 Oxid uhelnatý maximální denní osmihodinový průměr 10 μg m -3 0 Benzen 1 kalendářní rok 5 μg m -3 0 Částice PM hodin 50 μg m Částice PM 10 1 kalendářní rok 40 μg m -3 0 Částice PM 2,5 1 kalendářní rok 25 μg m -3 0 Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg m -3 0

12 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 12 Přípustná úroveň znečišťování Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují: emisní limity emisní stropy přípustná tmavost kouře technické podmínky provozu Přípustná úroveň znečišťování se vztahuje k množství znečišťujících látek, jež jsou vypouštěny z jednotlivých zdrojů znečišťování. Zjednodušeně se jedná o maximální přípustné znečištění, které jsou provozovatelé oprávněni vypouštět ze zdrojů do ovzduší.

13 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 13 Povinnosti subjektů Povinnosti subjektů lze rozdělit na: povinnosti právnických a fyzických osob uvádějící na trh paliva uvádějící na trh stacionární zdroj povinnosti provozovatele stacionárního zdroje ( 17) povinnosti osob nakládající z vybranými barvami, laky a výrobky pro opravu nátěru silničních vozidel ( 18) zajištění minimálního obsahu biopaliv ( 19) snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot ( 20)

14 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 14 Administrativní nástroje Administrativní nástroje jsou představovány výsledky rozhodovací činnosti příslušných úřadů v podobě stanovisek, závazných stanovisek a povolení orgánů ochrany ovzduší. Při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení by příslušné úřady měly přihlížet ke stávajícímu znečištění v dané oblasti. Pokud se uvedená stanoviska a povolení týkají oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jejich rozhodování vychází z programů ke zlepšení kvality ovzduší. V ostatních oblastech se orgány ochrany řídí programy snižování emisí.

15 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 15 Koncepční nástroje Mezi koncepční nástroje v oblasti ochrany ovzduší patří: Národní program snižování emisí České republiky ( 8) krajské a místní programy snižování emisí znečišťujících látek plány snížení emisí znečišťujících látek u stanovených stacionárních zdrojů Programy zlepšování kvality ovzduší ( 9; příloha č. 5) krajské a místní programy

16 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 16 Ekonomické nástroje Vůči stacionárním zdrojům znečišťování ovzduší (příloha č. 2 zákona) se uplatňují ekonomické nástroje v podobě poplatků za znečišťování ovzduší. Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách. Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t) Příloha č. 9 zákona a dále TZL SO NO x VOC

17 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 17 Plošné mechanismy ochrany (zvláštní ochrana) Zvláštní ochrana ovzduší se zajišťuje: stanovením oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovením zón pro ochranu ekosystémů a vegetace nepřetržitým sledováním úrovně znečištění ovzduší zpracováním programů ke zlepšení kvality ovzduší akčními plány obsahujícími krátkodobá opatření stanovením zvláštních imisních limitů smogovým varovným a regulačním systémem

18 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 18 Sankční nástroje Jako sankci v rámci odpovědnosti za správní delikty ( 22 a násl.) lze podle zákona o ovzduší uložit: zjednání nápravy pokuty omezení nebo zastavení provozu

19 Ochrana ovzduší strana 19 Nástroje právní regulace na ochranu ovzduší mobilní zdroje stanovení technických parametrů a emisních limitů povinnosti subjektů stanovení požadavků na složení paliv ekonomické nástroje sankční nástroje

20 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 20 Stanovení technických parametrů a emisních limitů Mobilní zdroje (silniční vozidla) mají stanoveny technické požadavky, jejichž dodržování je zajištěno prostřednictvím: schvalování typu vozidla schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a dovezeného silničního vozidla schvalování technické způsobilosti vozidla v provozu

21 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 21 Povinnosti subjektů Provozovatelé mobilních zdrojů znečišťování jsou povinni provozovat a udržovat tyto zdroje v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy včetně dodržování stanovených emisních limitů. Výrobci a dovozci jsou povinni vyrábět a dovážet pouze takové mobilní zdroje, které splňují podmínky pro provoz a emisní limity stanovené zvláštními právními předpisy. Provozovatelé mobilních zdrojů znečišťování jsou povinni plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší vydané podle 10 odst. 4 a 5.

22 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 22 Stanovení požadavků na složení paliv Požadavky na složení paliv zejména s ohledem na obsah biopaliv v pohonných hmotách jsou konkretizovány v ustanovení 19 zákona o ovzduší. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) ze dne 5. května 2010 ve znění novel Povinnost dodavatelů pohonných hmot snižovat emise skleníkových plynů z pohonných hmot je konkretizována v ustanovení 20 zákona o ovzduší.

23 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 23 Ekonomické nástroje Ekonomický nástroj motivující k využívání biopaliv představuje poplatek z objemu biopaliv za neuvedení stanoveného množství biopaliva do volného daňového oběhu.

24 Ochrana ovzduší Nástroje právní regulace strana 24 Sankční nástroje Sankce v podobě pokuty lze ukládat nejen podle zákona o ovzduší (např. výrobcům, dovozcům a prodejcům paliv), ale rovněž i v režimu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (výrobcům vozidel aj.). Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ze dne 10. ledna 2001 ve znění novel

25 Ochrana ovzduší strana 25 Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší Státní správu na úseku ochrany ovzduší zajišťuje ( 27): Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví Česká inspekce životního prostředí Česká obchodní inspekce krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady újezdní úřady a Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů celní úřady

26 Ochrana ovzduší Výkon státní správy strana 26 Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo vydává ( 11 odst. 1): stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich pořizování závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována, kterým se pouze stanoví: 1.zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie, případně pro jaké znečišťující látky 2.zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační opatření, 3.zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako součást povolení 4.emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný typ zdroje

27 Ochrana ovzduší Výkon státní správy strana 27 Krajský úřad Krajský úřad vydává ( 11 odst. 2): stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle stavebního zákona závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu, povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

28 Příklad povolení provozu strana 28

29 Příklad povolení provozu strana 29

30 Příklad povolení provozu strana 30

31 Příklad povolení provozu strana 31

32 Ochrana ovzduší Výkon státní správy strana 32 Obecní úřad obce s rozšířenou působností Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává ( 11 odst. 3): závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

33 Ochrana ovzduší Výkon státní správy strana 33 Obecní úřad Obecní úřad může vydat ( 11 odst. 4): vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší k řízením podle stavebního zákona, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak

34 20. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země Terminologie a cíle ochrany Nástroje ochrany Výkon státní správy

35 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 35 Prameny právní úpravy v České republice Původně Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 14. února 2002 ve znění novel HLAVA III Ochrana ozonové vrstvy Země HLAVA IV Ochrana klimatického systému Země zrušen a nahrazen s platností od novým: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012 ve znění novel k této základní právní úpravě ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země dále přistupují další právní předpisy:

36 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 36 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ze dne 9. prosince 2004 ve znění novel Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů ze dne 18. prosince 2008 s účinností od 1. ledna 2013 zrušena zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů ze dne 18. srpna 2009 s účinností od 1. září 2012 zrušena novým zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

37 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 37 Právní úprava platná od 1. září 2012 Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ze dne 7. února 2012 Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů ze dne 12. července 2012

38 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 38 Základní terminologie provozovatel osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení recyklace výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití regulovaná látka látka uvedená na seznamu v Příloze I. nařízení č. 1005/2009/ES, včetně svých izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve směsi a bez ohledu na to, zda je nově vyrobená, znovuzískaná, recyklovaná nebo regenerovaná

39 Ochrana ozónové vrstvy Základní terminologie strana 39 nová látka látka uvedená na seznamu v Příloze II. nařízení č. 1005/2009/ES, vyskytující se samostatně nebo ve směsi a bez ohledu na to, zda je nově vyrobená, znovuzískaná, recyklovaná nebo regenerovaná skleníkové plyny vodní pára oxid uhličitý CO 2 metan CH 4 oxid dusný N 2 O částečně nebo zcela fluorovaný uhlovodík fluorid sírový F-plyny fluorované skleníkové plyny; syntetické látky, které se nevyskytují přirozeně (např. fluorované uhlovodíky (HFC) k chlazení a mražení, chlorofluorouhlovodíky (CFC), fluorid sírový (SF 6 ) a perfluorouhlovodíky (PFC) pro elektronický průmysl)

40 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 40 Nástroje právní regulace na ochranu ozónové vrstvy Nástroje právní regulace se týkají: vlastní výroby a používání regulovaných látek obchodování s regulovanými látkami a výrobky je obsahujícími omezování úniků ekonomické nástroje sankční nástroje

41 Ochrana ozónové vrstvy Nástroje právní regulace strana 41 Regulace výroby, uvádění na trh a používání úplný zákaz výroby regulovaných látek výjimky ze zákazu a postupné omezování výroby stanovených látek zákaz uvádění na trh a používání regulovaných látek výjimky ze zákazu a postupné omezení uvádění na trh a použití regulovaných látek zákaz uvádění na trh výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky

42 Ochrana ozónové vrstvy Nástroje právní regulace strana 42 Pravidla pro obchodování s regulovanými látkami zákaz dovozu regulovaných látek nebo výrobků a zařízení je obsahujících s výjimkami zákaz vývozu regulovaných látek a výrobků je obsahující s výjimkami vývozní a dovozní licence pro případy uplatnění výjimek stanovení kvót výrobcům a dovozcům regulovaných látek označování látek a výrobků

43 Ochrana ozónové vrstvy Nástroje právní regulace strana 43 Regulace úniků regulovaných látek povinnosti subjektů: znovuzískávat regulované látky získané látky zneškodnit, regenerovat nebo recyklovat označovat obaly a výrobky kontrolovat úniky látek odstraňovat závady instalovat systémy detekce apod. certifikace osob pro realizaci: kontroly těsnosti zařízení a úniku látek zacházení s regulovanými látkami, jejich znovuzískávání, zneškodňování, servisní práce apod. evidence, vykazování a registr regulovaných látek

44 Ochrana ozónové vrstvy Nástroje právní regulace strana 44 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje představují poplatky za výrobu regulovaných látek a výrobků, které je obsahují. Poplatek činí 400 Kč za kilogram regulované látky a je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Správcem poplatku za regulované látky je Česká inspekce životního prostředí.

45 Ochrana ozónové vrstvy Nástroje právní regulace strana 45 Sankční nástroje Jako možný nepříznivý následek porušení primární povinnosti je lze uložit v podobě: opatření k nápravě, včetně uložení k nezávadnému zneškodnění, popřípadě recyklaci či regeneraci regulovaných látek nebo výrobků zrušení certifikace k zacházení s regulovanými látkami pokut

46 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 46 Nástroje právní regulace na ochranu klimatického systému Země Mezi nástroje právní regulace patří například: povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů povinnosti subjektů ekonomické nástroje povolenky rejstřík obchodování s povolenkami evidence Národní inventarizační systém sankční nástroje

47 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 47 Povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů Povolení se vztahuje na provozovatele vybraných zařízení, jimiž jsou výhradně stacionární zdroje uvedené v příloze č. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podmínkou vydání povolení je dostatečné materiální, technické a organizační vybavení ke zjišťování a vykazování emisí.

48 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 48 Povinnosti subjektů Základní povinností provozovatele zdroje skleníkových plynů je provozovat zařízení na základě povolení. Na něj navazují další povinnosti: zjišťovat a vykazovat množství emisí skleníkových plynů zajistit ověření vykázaného množství autorizovanou osobou aj. Subjektům, které vyrábějí F-plyny, jsou uloženy povinnosti: zákaz uvádění stanovených výrobků a zařízení na trh omezovat úniky a používání znovuzískávat a zneškodňovat uvedené plyny povolení k používání jako hasících prostředků označovat výrobky s obsahem těchto plynů kontrolovat úniky, instalovat systémy detekce aj.

49 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 49 Ekonomické nástroje Povolenky či obchodovatelná oprávnění představují majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší tunu oxidu uhličitého nebo množství jiného skleníkového plynu, který má stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země. Provozovatelé zdrojů skleníkových plynů mohou vypouštět jen takové množství emisí, které je pokryto jim přidělenými povolenkami.

50 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 50 Rejstřík obchodování s povolenkami

51 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 51 Evidence Národní inventarizační systém

52 Ochrana klimatického systému Nástroje právní regulace strana 52 Sankční nástroje V režimu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů lze za porušení povinností stanovených zákonem očekávat zrušení povolení a pokutu.

53 Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země strana 53 Výkon státní správy Státní správu na úseku ochrany ozónové vrstvy vykonávají ( 21 a další): Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Česká obchodní inspekce celní úřady

54 Ochrana ovzduší strana 54 Otázky 1. Jaké podklady bude správní orgán vyžadovat pro ověření, že provozovatel zdroje znečišťování ovzduší dodržuje emisní limity? 2. Uveďte alespoň 3 činnosti správních orgánů v rámci ochrany ovzduší. 3. Jaké znáte nástroje ke snižování úrovně znečišťování a znečištění ovzduší, které správní orgán v oblasti ochrany ovzduší používá? 4. Jak se dělí zdroje znečišťování ovzduší a co to je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší?

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země.

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země. PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ilona Jančářová 2012 PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek Ochrana ozónové vrstvy Země Ochrana klimatu Prameny právní úpravy

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ č. 201/2012 Sb., ze dne 2. května 2012 ve znění zákona č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. č. 225/2017 Sb., č. 369/2016 Sb. (část)

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz Osnova

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 483. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance a projekce Databáze REZZO Inventarizace skleníkových

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Změny v právní úpravě ochrany ovzduší v roce 2012

Změny v právní úpravě ochrany ovzduší v roce 2012 Změny v právní úpravě ochrany ovzduší v roce 2012 JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. V roce 2012 došlo ke změnám právní úpravy ochrany ovzduší (ve smyslu ochrany přirozeného složení atmosféry) ve všech třech

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT V České republice, tak jako v ostatních členských státech Evropské unie, platí Nařízení (ES) č. 2037/2000 pro regulované látky, chladiva

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Lenka Zítková Hotel Primavera

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Lenka Zítková Hotel Primavera Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Lenka Zítková 14.10.2015 Hotel Primavera Obsah prezentace Definice zdroje znečišťování ovzduší Kategorizace zdrojů Povinnosti zdrojů obecně Povinnosti

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

ZÁKON č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002

ZÁKON č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002 ZÁKON č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Změna: 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004

Více

201/2012 Sb./MP1. Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země. Účinnost ode dne zveřejnění. Ing. Pavel Surý v. r.

201/2012 Sb./MP1. Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země. Účinnost ode dne zveřejnění. Ing. Pavel Surý v. r. Metodický pokyn Úroveň přístupu A 201/2012 Sb./MP1 Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země Účinnost ode dne zveřejnění Schváleno pod čj. 11954/2018-SŽDC-GŘ-O15 dne 31. ledna 2018 Ing. Pavel Surý

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 10/2012 Ing. Jaromír Vachta Platnost a požadavky na zákon Platnost zákona od 1.9.2012!!! Ochranou ovzduší obecně se rozumí: předcházení znečišťování

Více

CÍLE A HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

CÍLE A HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ CÍLE A HLAVNÍ ZMĚNY V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 5. ročník konference OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE 3. až 5. listopadu 2009 České Budějovice hotel Gomel REKAPITULACE ČINNOSTÍ 2002

Více

Novela zákona o ochraně ovzduší zákon č. 369/2016 Sb. Ing. Zbyněk Krayzel

Novela zákona o ochraně ovzduší zákon č. 369/2016 Sb. Ing. Zbyněk Krayzel Novela zákona o ochraně ovzduší zákon č. 369/2016 Sb. Ing. Zbyněk Krayzel 602 829 112 zbynek.krayzel@seznam.cz www.krayzel.cz 1 4 Přípustná úroveň znečišťování Odst. 7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého

Více

Novela zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 369/2016)

Novela zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 369/2016) Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Novela zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 369/2016) Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Úprava sčítacích pravidel Přehled změn I Ověřování výsledků kontinuálního měření

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Část D Ochrana ovzduší

Část D Ochrana ovzduší Část D Ochrana ovzduší Část D Ochrana ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší a zákona č. 73/2012 Sb. o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech Obsah Povinnosti firem v podnikové

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

ZÁKON. (zákon o ochraně ovzduší)

ZÁKON. (zákon o ochraně ovzduší) ZÁKON č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Změna: 292/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

201/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

201/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší ve znění zákonů č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 172/2018 Sb. Parlament

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší

Více

86/2002 Sb. ZÁKON ze dne 14. února 2002. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ČÁST PRVNÍ OCHRANA OVZDUŠÍ

86/2002 Sb. ZÁKON ze dne 14. února 2002. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ČÁST PRVNÍ OCHRANA OVZDUŠÍ 86/2002 Sb. ZÁKON ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Změna: 521/2002 Sb. Změna: 92/2004 Sb. Změna: 92/2004 Sb. (část), 186/2004 Sb. Změna:

Více

Technik zařízení pro ochranu ovzduší

Technik zařízení pro ochranu ovzduší Technik zařízení pro ochranu ovzduší (kód: 16-007-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik zařízení

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Strategie Emisní a imisní analýza Scénáře vývoje

Více

Připravované a aktualizované právní předpisy Zákon o chemické bezpečnosti - důvody přijetí zákona (nahrazuje zákon č. 356/2003 Sb.) - stav jeho schval

Připravované a aktualizované právní předpisy Zákon o chemické bezpečnosti - důvody přijetí zákona (nahrazuje zákon č. 356/2003 Sb.) - stav jeho schval Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Ústí nad Labem 10/2011 Ing. Jaromír Vachta Připravované a aktualizované právní předpisy Zákon o chemické bezpečnosti - důvody přijetí zákona (nahrazuje zákon č. 356/2003

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. a související právní předpisy

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. a související právní předpisy Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související právní předpisy Ústí nad Labem 10/2013 Ing. Jaromír Vachta Výchozí právní předpisy/ Osnova semináře Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Zákon

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší   telefon: RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší email: barbora_cimbalnikova@env.cz telefon: 267122859 http://www.env.cz/ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Ing. Jan Kužel, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Globální cíl l a specifické

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

Zařazeno v právních oblastech Správní právo Životní prostředí Ovzduší a ozonová vrstva Země

Zařazeno v právních oblastech Správní právo Životní prostředí Ovzduší a ozonová vrstva Země Zákon o ochraně ovzduší Částka 69/2012 Platnost od 13.06.2012 Účinnost od 01.09.2012 Zařazeno v právních oblastech Správní právo Životní prostředí Ovzduší a ozonová vrstva Země Aktuální znění 01.01.2019-31.12.2019

Více

MŽP odbor ochrany ovzduší

MŽP odbor ochrany ovzduší MŽP odbor ochrany ovzduší Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kategorizace stacionárních spalovacích

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Základní pojmy. (1) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí

Základní pojmy. (1) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí Zákon č. 86/2002 Sb., ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění sebe sama (1. část); sebe sama (2. část) a zákona č. 521/2002 Sb., zákona

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ A ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Obsah Příručka pro oblast životního

Více

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ A ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Obsah Příručka pro oblast životního

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 86/2002 Sb. - poslední stav textu

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 86/2002 Sb. - poslední stav textu ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 86/2002 Sb. - poslední stav textu 86/2002 Sb. ZÁKON ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Více

86 ZÁKON ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

86 ZÁKON ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 86 ZÁKON ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OVZDUŠÍ HLAVA I OBECNÁ

Více

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ A ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Obsah Příručka pro oblast životního

Více

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 201/2012 SB. O OVZDUŠÍ A ZÁKONA Č. 73/2012 SB. O REGULOVANÝCH LÁTKÁCH A FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH Obsah Příručka pro oblast životního

Více

Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí. Zákon o životním prostředí

Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí. Zákon o životním prostředí Sdružení poradců Systémy managementu - Ochrana životního prostředí Právní požadavky v ochraně životního prostředí (velmi) stručná informace Ing. Jiří Seger Seminář ENVI GROUP s.r.o. Praha, 4.3.2016 Sdružení

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Novely: č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb.,

Více

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer

Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer Technologické zdroje povolení provozu a emisní limity Jakub Achrer seminář Koneko 21. 6. 2016, Praha Povolení provozu zdroje v příloze 2 17 odst. 3 - Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁKON ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

ZÁKON ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Strana 853 73 ZÁKON ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 505/1990 Sb., o metrologii a související předpisy Novely: č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 481/2008

Více

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší PRAHA - HRADEC KRÁLOVÉ-BRNO 13. 15. 1. 2015 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

Pojem a cíl Integrovaná prevence a omezování znečisťování (Integrated Pollution Prevention and Control IPPC) minimalizace znečistění volbou vhodných v

Pojem a cíl Integrovaná prevence a omezování znečisťování (Integrated Pollution Prevention and Control IPPC) minimalizace znečistění volbou vhodných v Integrovaná prevence a omezování znečisťování (IPPC) jaro 2012 I.Průchová 1 Pojem a cíl Integrovaná prevence a omezování znečisťování (Integrated Pollution Prevention and Control IPPC) minimalizace znečistění

Více

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních Strana 3698 Sbírka zákonů č. 294 / 2011 Částka 104 294 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. září 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více