Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka a čtyř místopředsedů - senátorky Hany Doupovcové, senátora Jaromíra Jermáře, senátora Milana Pešáka a senátorky Evy Sykové. V průběhu roku 2013 se výbor sešel na 15 schůzích, v jejichž průběhu přijal 145 usnesení a 1 záznam z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení. Výbor se zabýval celkem 32 senátními tisky, z toho 16 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů, 2 mezinárodní smlouvy, 5 zákonů týkajících se EU, Senátní tisk týkající se petice č. 2/13 Za zachování základních škol praktických (senátní tisk č. 35), Senátní tisk týkající se petice č. 9/13 Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v platném znění, Ústava České republiky (senátní tisk č. 65), Senátní tisk týkající se petice č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71), Senátní tisk týkající se petice č. 17/13 Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR (senátní tisk č. 105), Senátní tisk týkající se petice č. 18/13 (senátní tisk č. 131), Senátní tisk týkající se petice č. 23/13 Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům - za obnovení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (senátní tisk č. 181), Senátní tisk týkající se petice č. 24/13 Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání (senátní tisk č. 447), Senátní tisk č. 85 obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012, Senátní tisk č. 72 obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok Dále výbor projednal: Návrh kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv Zprávu o činnosti výboru za r. 2012, Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012, Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2011/2012, Zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

2 Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/12 (senátní tisk č. 447) Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici podepsalo celkem občanů. Slyšení se zúčastnili zástupci petentů, dotčených institucí a organizací - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČMKOS a Svazu měst a obcí ČR. Na základě usnesení č. 18/13 Výbor uskutečnil dne 4. února 2013 veřejné slyšení výboru k petici č. 2/13 "Za zachování základních škol praktických". Petici podepsalo občanů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem zrušit tento typ škol uvedeným ve vládou přijatém materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , kde je mimo jiné navrženo, aby děti bez ohledu na jejich schopnosti a vzdělávací možnosti byly zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu. Veřejné slyšení zahájil a řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Záměr petice obhajovala Mgr. Bc. J. Smetanová a Mgr. G. Brei. Diskuse se zúčastnil i Mgr. J. Nantl z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. M. Bílková z Ministerstva financí ČR, dále zmocněnkyně vlády Mgr. M. Šimůnková a Mgr. J. Dobeš z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Petice byla projednána na 6. schůzi Senátu dne 21. března 2013 a přijato usnesení č. 141/13. Dne 20. února 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 31/13 veřejné slyšení výboru na téma Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Veřejné slyšení výboru se soustředilo na otázky autonomie, odpovědnosti a postavení jednotlivých institucionálních i společenských aktérů, včetně zastoupení studentů v akademické samosprávě, případně v těchto souvislostech i na další otázky související s úpravami legislativy vysokých škol. Usnesením č. 19/13 se výbor usnesl pořádat dne 25. února 2013 veřejné slyšení na téma Právní postavení úředníka ve veřejné správě. Veřejné slyšení zahájil předseda výboru Marcel Chládek, zároveň jej také společně s prof. PhDr. Vladimírem Čechákem, CSc. z VŠ finanční a správní řídil. Vystoupili náměstek ministra vnitra ČR PhDr. Robert Ledvinka, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. z Fakulty právní UK v Praze, Antonín Metál, odborník na oblast veřejné správy, Jiří Němec, člen Komise Rady Asociace krajů ČR. Stanovisko za Svaz měst a obcí ČR přednesl Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, a Mgr. Kristina Chrástková, odbornice na pracovní právo ve veřejné správě. Cílem veřejného slyšení výboru bylo předložit k seznámení koncepci právní úpravy práv a povinností úředníků státní správy, která jednoznačně vymezuje hranice mezi politickými a úřednickými místy, a tím povede k profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Návrh zákona upravuje výkon státní moci po personální stránce a zajistí zvýšení kvality výkonu odborných agend. Nový zákon o úřednících vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let Dne 16. dubna 2013 (usnesení č. 32/13) se konalo veřejné slyšení výboru na téma Nové trendy ve vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. VSV bylo určeno pedagogům základních a středních škol. Cílem bylo nastolit diskusi k otázce zavádění progresívních metod do výuky. Ing. J. Fraus se věnoval možnosti plošné implementace ICT v základních školách. Uvedl řadu příkladů z různých zemí světa a zkušenosti s nimi. Dr. J. Zapletalová z Asociace školních psychologů ČR představila zahraniční zkušenosti s využíváním nových technologií pro podporu inkluzívního modelu vzdělávání. Prof. Dr. M. Miovský, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK v Praze nastínil některé formy rizikového chování v souvislosti se zavedením nových technologií a práce na počítači. Další vystupující prezentovali zkušenosti s výukou v plně digitalizovaných třídách v rámci projektu Vzdělání 21, Mgr. J. Řepík upozornil na úskalí a přínosy plošné implementace tabletů ve víceletých gymnáziích. Na základě usnesení č. 20/13 výbor pořádal dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti. Veřejné slyšení

3 výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Cílem bylo rozšířit možnosti vzdělávání jako základního momentu začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením, do společnosti. Mgr. J. Beer, ředitel SOU Jiřice, nastínil možnosti vzdělávání v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. JUDr. M. Mitlöhner, CSc. se věnoval problematice cílové skupiny odsouzených mužů a žen. PhDr. M. Formáčková, spisovatelka, uvedla specifika vzdělávacího procesu během výkonu trestu. M. Mikulský uvedl praktické využívání možností vzdělávat se jako sám vzdělávající se žák ve výkonu trestu. Mgr. L. Ouředníčková představila zkušenosti s pracovním umístěním po výkonu trestu. VSV tak otevřelo veřejné projednávání problematiky často opomíjené. Výbor se svým usnesením č. 41/13 rozhodl uskutečnit dne 29. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Za zdravý a klidný Spořilov. VSV se uskutečnilo k petici č. 26/12 Odvrácení ekologické katastrofy Zahradní čtvrti Starý Spořilov a petici č. 3/13 Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Občané Spořilova se důrazně postavili proti násilnému zavedení veškeré kamionové dopravy z Jižní spojky přímo do centra do jedné z největší částí Prahy 4. Petice apeluje, že situace ohrožuje zdraví obyvatel, a to nadměrným hlukem a zvýšenou prašností. Na VSV vystoupili zástupci petentů, kteří v závěru svého vystoupení přednesli návrhy na opatření a řešení. Přítomní, především občané dotčené městské části, si vyslechli stanovisko MD ČR, MŽp ČR, MZd ČR a MF ČR. Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a VOP. Přínosem VSV byla možnost občanů vyjádřit svůj názor a v diskusi reagovat na jednotlivá stanoviska. Na základě usnesení č. 62/13 se konalo dne 20. května 2013 veřejné slyšení na téma Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče. Týkalo se Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost a Petice č. 5/13 Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Cílem bylo otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Dne 10. června 2013 se uskutečnilo (usnesení č. 84/13) veřejné slyšení k petici č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71). Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Petici se podpisy převzal osobně předseda Senátu dne 21. března od zástupců petentů. Petenti přednesli odůvodnění petice a byla vyslechnuta stanoviska MK ČR, MF ČR a JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., náměstka ministra a vrchního ředitele Sekce Legislativní rady vlády. Cílem veřejného slyšení výboru bylo seznámit senátory i veřejnost s realitou financování a správy regionálních divadel, otevřít diskusi o systému kooperativního financování profesionálních divadel v regionech, zajistit, aby stát ve spolupráci s kraji a městy vytvořil tento systém, zahájit diskusi o vytvoření nového typu právnické osoby nebo potřebné změně legislativy pro veřejné neziskové instituce v oblasti živého profesionálního umění, zajistit finanční podporu veřejných neziskových organizací ze strany státu v souladu s usneseními vlády. Petice byla projednána na16. schůzi Senátu dne 27. listopadu 2013 a přijato usnesení č. 384/13. Dne 11. června 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 3/13 veřejné slyšení Nová maturitní zkouška. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Na VSV byla přednesena stanoviska ke všeobecnému vzdělávání, k přípravě učitelů, k péči o talenty, k přípravě nové maturitní zkoušky. Přednášející vystoupili s následujícími příspěvky: Jednodušší, levnější a lidštější maturita jak dál po roce 2014, Problém maturit jako projev neujasněnosti přístupu ke vzdělávání v ČR, Maturita po roce 2014 čím zajistit kvalitu výuky Aktuální stav maturitní zkoušky jaro 2013, Alternativy maturitní zkoušky, "Maturita přátelská, nebo evropská?".

4 Dne 10. září 2013 se na základě usnesení č. 102/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 17/13 senátní tisk č Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda Senátu od zástupců petentů dne 14. května Petici podepsalo celkem občanů. Cílem bylo vytýčení cesty vedoucí ke zvýšení prestiže a společenského uznání absolventů VOŠ a vymezení prostoru, ve kterém budou VOŠ poskytovat excelentní, profesně orientované vzdělávání. Byla diskutována nutnost vyjasnění postavení VOŠ v rámci vzdělávací soustavy a vytvoření koncepce pro jeho další rozvoj s ohledem na reálné požadavky trhu práce na počet absolventů středních, vyšších i vysokých škol. Petice byla projednána na 15. schůzi Senátu dne 15. října 2013 a přijato usnesení č. 370/13. Dne 19. listopadu 2013 se na základě usnesení č. 147/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/13 Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda výboru senátor Marcel Chládek dne 25. září Petici podepsalo celkem občanů. Vzhledem k tomu, že 16 % podpisů s adresami bylo chybných, počet tak klesl pod 10 tisíc. Petice poukazuje na poměry uvnitř České pošty, zejména uznávání přesčasů, formy motivace k nabídce produktů aliančních partnerů, zákaz podřízeným vykazovat přesčasy, nátlaku na zaměstnance, aby prodávali životní pojistky, stavební spoření aj. nepoštovní produkty. Cílem veřejného slyšení bylo zjistit, zda upozornění na nevyhovující pracovní poměry v České poště je oprávněné. Výbor na základě usnesení č. 25/13 pořádal dne 26. února 2013 tiskovou konferenci ke konferenci "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost". Tiskovou konferenci zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář a objasnil cíl plánované odborné konference a její program. Dále přednášející představili své příspěvky. Pozvaní účastníci připravované akce byli z řad U3V jednotlivých fakult VŠ, Asociace U3V, Akademie 3. věku, zástupci MŠMT ČR a MPSV ČR. Hlavním tématem konference je význam celoživotního učení a jeho přínosu pro společnost. Výbor se usnesl svým usnesením č. 27/13 uspořádat dne 9. března 2013 seminář Postavení žen ve společnosti, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Václav Homolka. Usnesením č. 79/13 se usnesl pořádat dne 26. dubna 2013 seminář Historie a budoucnost křesťansko-sociální politiky z pohledu mladé generace, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Jiří Čunek. Na základě usnesení č. 42/13 se konal dne 23. dubna 2013 seminář s názvem Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Tento model je v ČR často uváděn jako vzor pro moderní způsob výuky a organizace práce ve škole. Vznikl na základě dlouhodobého teoretického a později i praktického ověřování a souvisí i s přípravou a vzděláváním učitelů. Seminář zahájila velvyslankyně Finské republiky v ČR J. E. P. Hiltunen- Toivio. Řídil jej předseda výboru Marcel Chládek. O klíčových faktorech úspěchu finského vzdělávacího systému hovořila M. Lilja, obchodní rada ZÚ Finska v ČR. Upozornila, že podstatou je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů s financováním z veřejných zdrojů. Dr. K. Volmari z Finské národní rady pro vzdělávání představila předškolní a základní vzdělávání jako dobrý vstup do života. Prof. M. Risku z Univerzity v Jyväskylä se věnoval vzdělávání učitelů a ředitelů škol. Uvedl finské priority, programy pro vzdělávání ředitelů škol a pro učitele. V závěru provedla srovnání českého a finského vzdělávacího systému RNDr. M. Kleňhová, vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT ČR. Výbor přijal usnesení č. 64/13 pořádat dne 24. dubna 2013 konferenci na téma Reforma financování a správy regionálních divadel a orchestrů. Konferenci výbor pořádal za odborné podpory ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové, Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR a Asociace profesionálních divadel ČR, pod záštitou

5 předsedy Senátu Milana Štěcha. Konference se konala z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Slavnostně ji zahájil předseda Senátu Milan Štěch. Jednání řídil předseda Asociace divadel ČR J. Burian. Dále se zúčastnili představitelé vlády ČR, obou komor Parlamentu ČR, vedení krajů, měst a obcí, ředitelé divadel a symfonických orchestrů, odborná veřejnost, média a zahraniční experti z Německa, Rakouska, Francie, Švédska a Belgie. Konference se zabývala dlouhodobě neřešenými problémy z oblasti financování a správy živé kultury v ČR. Jejím cílem bylo nalézt shodu mezi odborníky, zřizovateli a politiky na další strategii při správě kulturních institucí na úrovni měst a obcí, krajů a státu. Konference byla vyvrcholením informační kampaně Asociace profesionálních divadel ČR "Pomozte svému divadlu", která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou do konce r podepsalo na 35 tisíc občanů. Dne 12. června 2013 výbor na základě usnesení č. 97/13 uskutečnil pod záštitou senátora Marcela Chládka, předsedy výboru, 3. národní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR aktuální témata Konference navazovala na závěry druhého ročníku z června roku 2012, který otevřel závažné téma úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školách. Hlavním záměrem 3. národní konference bylo poukázat na významnou odpovědnost škol všech stupňů a školských zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů jak v rámci předškolní výchovy, vyučování a praktické přípravy na povolání, tak při pohybových aktivitách a dalších akcích jimi pořádanými. Vedle informací o současném stavu a vývoji dětské úrazovosti v ČR a nejčastějších příčinách školních úrazů, se účastníci zabývali současným stavem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikací ve školství. Na základě usnesení č. 67/13 výbor pořádal dne 18. června 2013 seminář na téma Význam školní tělesné výchovy ve společnosti. Cílem semináře bylo zhodnotit význam školní tělesné výchovy ve vzdělávacím systému a její současnou úroveň. Posoudit podíl tělesné výchovy na rozvoj osobnosti dětí a mládeže a možnosti výběru sportovně talentované mládeže. Hledat příčiny nízké úrovně pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže a nastínit řešení k nápravě stávajícího neuspokojivého stavu školní tělesné výchovy. Problematika tělesné kultury je ve stínu debat o vrcholovém sportu, který při správně nastavené a realizované školní tělesné výchovy může profitovat. Dne 1. července 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 103/13 seminář na téma Transformace Národního divadla v Praze současný stav Národního divadla v kontextu vývoje české společnosti. Seminář zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Mezi přednášejícími byli prof. J. Vostrý, ředitel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU, prof. JUDr. J. Srstka, ředitel DILIA, J. Průdek, umělecký šéf opery ND v letech , prof. V. Riedlbauch, pedagog, doc. MgA. J. Hančil, rektor AMU v Praze, Dr. J. Herman, pedagog, R. Hrdinová, divadelní kritička, doc. MgA. J. Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR, R. Vašek, divadelní teoretik a kritik baletu, za MK ČR se zúčastnili Ing. M. Mejdrech a Mgr. M. Němeček, Ph.D. Na semináři byla vyslovena podpora tomu, aby transformace Národního divadla vedla všechny umělecké soubory k vyřešení vnitřních problémů provozních, finančních a uměleckých s cílem dovést ND mezi kvalitní evropské divadelní instituce. Tato snaha o mezinárodní úroveň ND musí doprovázet změna vztahu státu k poslání, které veřejnost připisuje naší první scéně. Je třeba hledat odpovídající legislativní zázemí a podstatně zvýšenou finanční podporu. Tuto otázku je třeba klást obecně, pokud jde o nízkou a stále se snižující podporu živé české kultuře, na niž v rozpočtu zbývá stále menší podíl. Úspory zasahují českou kulturu mnohem bolestivěji než českou ekonomiku a účin těchto zásahů je nevratný. Je nejvyšší čas začít o tom zásadní rozpravu. Dne 24. září 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 105/13 seminář na téma Kulturně vzdělávací programy pro děti a jejich kvalita. Seminář zahájil a celý řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Cílem semináře bylo iniciovat nutnost profesionalizace umělců - jednotlivců i souborů, kteří nabízejí kulturní představení pro děti a rodiny, na základě odborné certifikace. Důvodem je stále zhoršující se výchovná kvalita a

6 estetická úroveň programů, které jsou nabízeny mateřským či základním školám, dětským domovům, kulturním domům či se odehrávají na veřejných prostranstvích z iniciativy městských úřadů nebo soukromých společností. V současnosti není nutná pro výkon umělce působícího na děti ve výše uvedených zařízeních nebo na veřejných prostranstvích žádná odborná způsobilost, vzdělání ani garance profesionality např. nezávislou odbornou komisí. Na semináři vystoupily se svými příspěvky Mgr. Inka Rybářová, zpěvačka, textařka a spisovatelka pro děti, PhDr. Renáta Faltýnová, dětská psycholožka a speciální pedagožka, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí Kabinetu etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, Bc. Pavlína Černá, ředitelka MŠ z České Lípy, a MgA. Kateřina Havelková, předsedkyně sdružení Kultura pro děti. V závěru semináře proběhla široká diskuse z řad účastníků. Dne 11. října 2013 se konala pod záštitou výboru (usnesení č. 131/13) konference na téma Vzděláváním k demokracii, kterou pořádalo Centrum občanského vzdělávání Masarykovy Univerzity. Konferenci zahájil a úvodní slovo přednesl předseda Senátu PČR M. Štěch. Úvod do problematiky představil J. Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a následovaly příspěvky od Claudie Lenz, ředitelky oddělení Vývoje a výzkumu Evropského Wergeland Centra v Norsku a od J. Šereka z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Konference si kladla za cíl podívat se na problematiku výchovy k demokratickému občanství (VDO) z odborného a systémového hlediska. Smyslem konference bylo propojit reprezentanty státní správy, oborové didaktiky občanské výchovy na univerzitách, pedagogy ze základních a středních škol a zástupce neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují rozvoji demokracie a demokratických hodnot ve vzdělávání. Dále pak hledat vize, jak posílit rozvoj demokratických hodnot a občanství u žáků v rámci formálního vzdělávacího systému. Úkolem bylo i zvýšit povědomí české pedagogické veřejnosti o didaktickém konceptu VDO a výchovy k lidským právům tak, jak jej realizuje Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy. Součástí konference byla panelová diskuse s reprezentanty politických stran. Akci završily tři specializované workshopy, které byly připraveny na míru jednotlivým skupinám účastníků. Výsledky z workshopů poslouží jako důležitý podkladový materiál pro další rozvoj VDO v ČR. Na základě usnesení č. 132/13 výbor ve spolupráci se zástupci projektu Nenech sebou zametat pořádal dne 18. října 2013 besedu na téma Zahrnutí Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany ve výuce, Úvodní řeč přednesl předseda výboru, senátor M. Chládek, a cíle projektu Nenech sebou zametat představil T. Botlík. S dalšími příspěvky vystoupily J. Andresová zástupkyně Národního centra bezpečnějšího internetu a L. Benešová z Projektu I. O. R., Komunikujeme, o. s. Cílem besedy bylo otevřít dialog v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, představit cestu, jak o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky. Jedno z hlavních témat bylo bezpečnější užívání internetu mladými lidmi, ale také související zodpovědnost rodičů a pedagogů. Na základě usnesení č. 152/13 výbor pořádal dne 14. listopadu 2013 na základě petice veřejné projednání k situaci v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích. Cílem bylo vysvětlení vzniku problému, shrnutí informací, které vedly k odvolání ředitelky DÚ v Dobřichovicích Mgr. B. Hrbkové, vyvození závěrů do budoucna a najít řešení situace s ohledem na klienty v zařízení. Veřejné projednání řídil senátor J. Oberfalzer. Pozvaná odvolaná ředitelka Mgr. B. Hrbková se nedostavila. Na jednání vystoupili zástupci petentů Mgr. M. Veselá, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. RNDr. D. Štys, CSc., náměstek ČŠI PhDr. O. Andrys, předseda ČMKOS pracovníků školství Mgr. Fr. Dobšík, bývalý ředitel DÚ J. Stárka. V otevřené diskusi vystoupil i nový ředitel DÚ I. Kašpařík a další hosté z pléna. Dne 25. listopadu 2013 Výbor pořádal a převzal záštitu nad 3. ročníkem Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament (usnesení č. 134/13). Cílem akce bylo umožnit žákům zástupcům žákovských parlamentů základních škol - sdílet s ostatními žáky a učiteli, jak jejich škola naplňuje standardy programu Škola pro

7 demokracii, a ukázat, jakým způsobem mohou žáci do dění ve své škole aktivně vstupovat a podílet se na životě školy. Slavnostní akci zahájil senátor Jiří Oberfalzer. Představily se školy z celé republiky, pro které je zapojování žáků do procesů ve své instituci prioritou. Žáci měli také možnost diskutovat s přítomnými senátory, kteří je seznámili se svojí prací a fungováním Senátu. V závěru proběhlo vyhlášení nejlepších prezentací a předání titulů Škola pro demokracii. Svým usnesením č. 24/13 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 19. února Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 95/13 dne 26. června 2013 a na základě usnesení č. 129/13 dne 15. října Na základě usnesení č. 26/13 připravil dne 26. února 2013 slavnostní uvedení knihy "Předával jsem carský poklad, deník Františka Nováka". Slavnostní křest nové publikace shrnující životní příběh československého legionáře Františka Nováka zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář. Československá obec legionářská připravila v knižní podobě deník ruského legionáře Františka Nováka. Jeho válečné zápisky jsou cenným svědectvím o formování našeho zahraničního odboje v období 1. světové války, obsahují celou řadu dnes pozapomenutých událostí a okamžiků, které výrazně pomohly ke vzniku samostatného Československého státu. Svým usnesením č. 21/13 se výbor usnesl pořádat dne 6. května 2013 za odborné podpory předsedy Svatoboru a prezidenta Památkové komory ČR Dr. Václava Lišky pořádal Kolokvium Jiří z Poděbrad, které je jednou z akcí souvisejících s oslavami 550. výročí panovníkovy mírové mise. V r připravil projekt Všeobecné mírové organizace, která měla za cíl vytvořit Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu určené křesťanským panovníkům. Souviselo to se sjednocením Evropy v boji proti Turkům. Účastníci kolokvia si tuto dobu připomněli a hovořili na témata: Volební řád českých králů a JzP (Dr. M. Veselá), Atmosféra na královském dvoře (J. Hrubeš). Připomněli poradce JzP (prof. Dr. Z. Veselý, CSc.) a kompaktáta (Dr. B. Marek), trestní právo v jeho době (doc. Dr. K. Schelle, CSc.) a také informace o stylu odívání (Ing. K. Sluková). Průběh jednání řídil senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru. Dne 22. května 2013 výbor na základě usnesení č. 76/13 pořádal slavnostní předávání certifikátů o absolvování ročníku smyčcového souboru s flétnami ZUŠ Lounských, Praha 4. Na základě usnesení č. 92/13 výbor pořádal dne 28. května 2013 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis Klubu volných novinářů při Syndikátu novinářů ČR. Organizačním zabezpečením byla pověřena senátorka Hana Doupovcová, místopředsedkyně výboru. Výbor organizoval dne 11. června 2013 na základě usnesení č. 69/13 slavnostní vyhlášení 19. ročníku studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Této akce se zúčastnili všichni soutěžící a další osobnosti české kulturní sféry. Společnost Franze Kafky vypisuje soutěž se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Výbor se svým usnesením č. 77/13 usnesl pořádat dne 20. června 2013 slavnostní vyhlášení titulů EKOŠKOLA. Pozváni byli zástupci základních a středních škol, kteří naplnili kritéria programu Ekoškola a získali titul. Dále byli přítomni zástupci měst a obcí. Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci sami usilují o třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V ČR se jej účastní 200 škol.

8 Výbor se usnesl usnesením č. 56/13 pořádat dne 28. července 2013 slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských pěveckých kursů v rámci Letní hudební akademie Praha Tato akce byla uskutečněna jako prezentace českého hudebního školství pro cca 120 účastníků. Dne 29. července 2013 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT 13 úvodní a závěrečnou část programu v rámci mezinárodní konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2013 FQMT 13. Konference se pořádala v Praze ve dnech 29. července 3. srpna Konference byla provázena cyklem tří koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Přednášky měly za cíl seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kosmologii, astronomii a kvantové fyzice. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu PČR M. Štěch. Na základě usnesení č. 96/13 se výbor usnesl poskytnout záštitu 8. ročníku Malostranských komorních slavností 2013, které se uskutečnily ve dnech od 29. září do 3. listopadu Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. Jedná se o mezinárodní setkání umělců a teoretiků umění. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je violoncellista Jan Páleníček. Na základě usnesení č. 130/13 výbor uspořádal dne 3. prosince 2013 slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu. Cílem setkání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2013 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce Jednání mělo pracovní charakter a byly navrženy nové cesty a metody rozšiřování působnosti a využití techniky k větší medializaci folklorního hnutí v ČR. Výbor se usnesením č. 86/13 usnesl uskutečnit dne 21. května 2013 na základě žádosti velvyslance Moldavské republiky v Praze přijetí delegace výboru pro vzdělávání členy Výboru. Na přijetí navazovala prohlídka historických prostor Senátu. Dne 22. srpna 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 113/ přijetí pana Shahara Shelefa, zástupce velvyslance Státu Izrael. Dne 2. prosince 2013 výbor přijal zástupce Čeljabinské státní univerzity (usnesení č. 154/13). Během roku se výbor usnesl převzít záštity: - usnesením č. 51/13 - nad Týdnem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ve dnech května 2013, - usnesením č. 52/13 - nad Celostátními přehlídkami neprofesionálního umění v r. 2013, - usnesením č. 55/13 - nad festivalem Literární Vysočina 2013, který proběhl ve dnech června 2013 v Havlíčkově Brodě jako 11. ročník literárního festivalu, který pořádá o. s. Literární Vysočina, - usnesením č. 57/13 - nad mezinárodním projektem Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu 2013 ve dnech 25. a 26. května 2013 a 22. a 23. června 2013, který se uskutečnil ve Velkém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy, - usnesením č. 70/13 nad IX. semifinále a finále studentské debatní soutěže Studentská agora 2012/2013, - usnesením č. 143/13 nad akcí Drevanský den v Praze, kterou pořádala Společnost přátel Lužice ve spolupráci se Srbským muzeem v Chotěbuzi dne 9. listopadu 2013, - usnesením č. 145/13 - nad 5. ročníkem projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Usnesením č. 43/13 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech března 2013 výjezdní zasedání do Třeboně. Během výjezdního zasedání se uskutečnilo pracovní

9 jednání se zástupci Města a Městských slatinných lázní, setkání se starostou Novosedel nad Nežárkou Mgr. Filipem Menclem, pracovní jednání se zástupci Mikrobiologického ústavu AV ČR Opatovický mlýn, pracovní jednání se zástupci Botanického ústavu AV ČR. Dále pak pracovní setkání s řediteli a učiteli škol Třeboňska, pracovní jednání s ředitelkou Gymnázia Třeboň a prohlídka Státního zámku Třeboň, kde členové výboru dostali informace o ochraně kulturního dědictví. Historie zámku je spjata řadou šlechtických rodů, které postupně vlastnily toto panství. V prostorách zámku je umístěn Státní oblastní archiv. Uskutečnilo se také pracovní jednání se zástupkyní Státního oblastního archivu Třeboň, který je organizační složkou státu a spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Jsou zde uloženy velmi vzácné a cenné soubory archiválií od počátku 13. století do současnosti. Ve dnech července 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 106/13 výjezdní zasedání do Lán. Během cesty se proběhlo pracovní jednání s majitelem sklárny v Nižboru Rückl Crystal, a. s. Majitel sklárny a bývalý senátor Ing. J. Rückl vítá návštěvu tohoto výboru, neboť má zásadní podněty, které se týkají především učňovského školství. V Lánech se členové výboru poklonili památce prvního československého prezidenta. Předseda výboru senátor M. Chládek položil kytici na jeho hrob. T. G. Masaryk si Lány velmi oblíbil a na své přání byl pohřben na místním hřbitově spolu se svou ženou Charlottou. Dále proběhlo jednání členů výboru se zástupci deseti okolních měst a obcí. Členové výboru navštívili také Památník Lidice, senátor K. Kapoun položil kytici u pomníku pietního místa. Usnesením č. 153/13 se výbor usnesl ve dnech listopadu 2013 uskutečnit zahraniční cestu do Rakouska, která byla zacílena zvláště na problematiku duálního vzdělávání, které se vyznačuje úzkým propojením teoretické výuky a praktické profesní přípravy, čímž je následně zaručeno, že takové vzdělávání plně odpovídá požadavkům praxe. Uskutečnilo se setkání se zástupci partnerských výborů ve Spolkové Radě Parlamentu. Proběhlo jednání v Rakouské hospodářské komoře a Komenského škole. V rámci programu členové delegace navštívili také Vojenský archiv ve Vídni, odborné učiliště Spar a Bundestheater-Holding. Členové delegace se také setkali s komunálními politiky v Leobendorfu. Na základě usnesení č. 119/13 se uskutečnila ve dnech prosince 2013 zahraniční cesta do Finské republiky. Tato cesta měla mimo jiné prohloubit spolupráci s finskou stranou a navázat tak na seminář Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Podstatou úspěšnosti finského modelu je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů. V rámci programu se uskutečnilo v Helsinkách pracovní jednání na ministerstvu školství a kultury a základní škole. Proběhlo jednání s ombudsmanem a Výborem pro školství a kulturu finského Parlamentu. Další oblastí zájmu výboru byl způsob fungování technologické agentury TEKES, která je centrem inovací a financuje výzkum. Další den jednání proběhl v městě Tampere, kde se členové delegace měli možnost seznámit s předškolním a základním školstvím a odborným vzděláváním a se spoluprací s privátní sférou. Uskutečnila se návštěva centra BioMediTech a Univerzity Tampere, která je zaměřená na vzdělávání pedagogů, včetně vzdělávacího programu učitelů pro předškolní zařízení. Ustavující schůze Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti se uskutečnila dne 25. dubna Ověřovatelem byl zvolen senátor Zdeněk Berka a místopředsedou senátor Antonán Maštalíř. PV se bude podílet na přípravě nových legislativních norem a koncepčních materiálů, na spolupráci s vládními i nevládními organizacemi, projednávání zpráv týkající se oblasti LP v širší míře, které budou Senátu doručeny. Budou se zabývat podáními občanů s aktuální lidskoprávní tématikou, které obdrží výbor a budou vypracovávat odpovědi i na základě stanovisek věcně příslušných orgánů Senátu či resortů. Další problematikou je otázka vězeňství a otázka romské menšiny. Na 2. schůzi PV dne 2. července 2013 bylo zařazeno projednání podání Františka Staňka a Zdeňky Wagnerové, kteří se na výbor již několikrát obrátili se svým podnětem - nedodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a předseda PV byl pověřen věc řešit. 3. schůze

10 PV se uskutečnila dne 10. července 2013 ve věznici ve Všehrdech. Členové PV se seznámili se způsobem práce s nezletilými i ostatními vězni, jejich možnostmi vzdělávání a práce. Věznice má i vlastní výukové středisko, do kterého výjimečně mohou docházet i bývalí vězni, kteří chtějí dokončit výuční list. Na pořad 4. schůze PV dne 11. září 2013 bylo zařazeno projednání stížnosti, kterou zaslala dcera Mgr. Jany Nagyové. Na ustavující schůzi Podvýboru pro sport dne 29. ledna 2013 byli zvoleni 2 ověřovatelé - senátorka Eva Richtrová a senátor Jan Horník a místopředsedou byl zvolen senátor Jaroslav Zeman. Dalším bodem programu byl bod - Situace v tělovýchovných a sportovních organizacích ČR v souvislosti s jejich financováním ze strany státu pro rok 2013 a - Informace o stavu přípravy zákona o podpoře sportu. K tomuto bodu byl přítomen náměstek MŠMT ČR J. Kocourek a J. Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů MF ČR. Náměstek MŠMT ČR seznámil členy PV s aktuální situací financování sportu pro rok 2013 ze státního rozpočtu. Objem finančních prostředků stejný jako v roce Je to jakousi zárukou pro následující roky a příjemci dotace budou vědět, s jakou výší peněz mohou počítat. Co se týká zákona, ten je připraven v paragrafovaném znění. Na program byla dále zařazena prezentace Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který zavádí subjekt DECARO, se kterou členy PV seznámil olympijský vítěz Robert Změlík. 2. schůze PV se konala dne 18. června Na program byl zařazen bod - Informace o změnách ve sportovním prostředí. Přizváni byli předseda ČUS JUDr. Miroslav Jansta a předseda ČOV Ing. Jiří Kejval. Zdůraznili vzájemnou informovanost o postupu legislativních prací na zákonech s dopadem do sportovního prostředí. Během roku 2013 bylo doručeno 26 peticí, z toho 6 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 39 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech. Marcel Chládek předseda Výboru

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě

Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě Konference, semináře, veřejná setkání pořádaná pod záštitou Senátu březen duben 4. 3. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže, pořádané k vánoční výstavě 5. 3. 6.3. Předseda Senátu M. Štěch spolu s předsedou

Více

10. funkční období USNESENÍ

10. funkční období USNESENÍ 52/1 10. funkční období 52/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 88 ze dne 5. listopadu 2015 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

298/1 298/1 USNESENÍ. 10. funkční období

298/1 298/1 USNESENÍ. 10. funkční období 298/1 10. funkční období 298/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 191 ze dne 6. října 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

14/1 14/1 USNESENÍ. 11. funkční období

14/1 14/1 USNESENÍ. 11. funkční období 14/1 11. funkční období 14/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 26 ze dne 16. února 2017 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Parlament České republiky Senát ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2014 do 21. 11. 2014. V II.

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 22. června 2016 v 10:00 h V Praze 15. června 2016 Čj. 2246/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ VII. sjezd ČMOS PŠ zhodnotil činnost odborového svazu za období od VI. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1. Bere na vědomí vystoupení ministra školství,

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 10. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Datum: 12. 2. 2015 Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 244 Od do: 9:15 13:30 h Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2214/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. února 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 21. března 2016 v 10:00 h V Praze 16. března 2016 Čj. 2218/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období Z Á P I S petičního výboru z 34. schůze konané dne 13. 9. 2000 Přítomni: posl. K.Čelišová, K.Dostálová, V.Filip, J.Hofman, M.Horáková,

Více