Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka a čtyř místopředsedů - senátorky Hany Doupovcové, senátora Jaromíra Jermáře, senátora Milana Pešáka a senátorky Evy Sykové. V průběhu roku 2013 se výbor sešel na 15 schůzích, v jejichž průběhu přijal 145 usnesení a 1 záznam z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení. Výbor se zabýval celkem 32 senátními tisky, z toho 16 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů, 2 mezinárodní smlouvy, 5 zákonů týkajících se EU, Senátní tisk týkající se petice č. 2/13 Za zachování základních škol praktických (senátní tisk č. 35), Senátní tisk týkající se petice č. 9/13 Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v platném znění, Ústava České republiky (senátní tisk č. 65), Senátní tisk týkající se petice č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71), Senátní tisk týkající se petice č. 17/13 Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR (senátní tisk č. 105), Senátní tisk týkající se petice č. 18/13 (senátní tisk č. 131), Senátní tisk týkající se petice č. 23/13 Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům - za obnovení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (senátní tisk č. 181), Senátní tisk týkající se petice č. 24/13 Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání (senátní tisk č. 447), Senátní tisk č. 85 obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012, Senátní tisk č. 72 obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok Dále výbor projednal: Návrh kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv Zprávu o činnosti výboru za r. 2012, Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012, Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2011/2012, Zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

2 Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/12 (senátní tisk č. 447) Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici podepsalo celkem občanů. Slyšení se zúčastnili zástupci petentů, dotčených institucí a organizací - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČMKOS a Svazu měst a obcí ČR. Na základě usnesení č. 18/13 Výbor uskutečnil dne 4. února 2013 veřejné slyšení výboru k petici č. 2/13 "Za zachování základních škol praktických". Petici podepsalo občanů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem zrušit tento typ škol uvedeným ve vládou přijatém materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , kde je mimo jiné navrženo, aby děti bez ohledu na jejich schopnosti a vzdělávací možnosti byly zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu. Veřejné slyšení zahájil a řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Záměr petice obhajovala Mgr. Bc. J. Smetanová a Mgr. G. Brei. Diskuse se zúčastnil i Mgr. J. Nantl z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. M. Bílková z Ministerstva financí ČR, dále zmocněnkyně vlády Mgr. M. Šimůnková a Mgr. J. Dobeš z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Petice byla projednána na 6. schůzi Senátu dne 21. března 2013 a přijato usnesení č. 141/13. Dne 20. února 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 31/13 veřejné slyšení výboru na téma Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Veřejné slyšení výboru se soustředilo na otázky autonomie, odpovědnosti a postavení jednotlivých institucionálních i společenských aktérů, včetně zastoupení studentů v akademické samosprávě, případně v těchto souvislostech i na další otázky související s úpravami legislativy vysokých škol. Usnesením č. 19/13 se výbor usnesl pořádat dne 25. února 2013 veřejné slyšení na téma Právní postavení úředníka ve veřejné správě. Veřejné slyšení zahájil předseda výboru Marcel Chládek, zároveň jej také společně s prof. PhDr. Vladimírem Čechákem, CSc. z VŠ finanční a správní řídil. Vystoupili náměstek ministra vnitra ČR PhDr. Robert Ledvinka, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. z Fakulty právní UK v Praze, Antonín Metál, odborník na oblast veřejné správy, Jiří Němec, člen Komise Rady Asociace krajů ČR. Stanovisko za Svaz měst a obcí ČR přednesl Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, a Mgr. Kristina Chrástková, odbornice na pracovní právo ve veřejné správě. Cílem veřejného slyšení výboru bylo předložit k seznámení koncepci právní úpravy práv a povinností úředníků státní správy, která jednoznačně vymezuje hranice mezi politickými a úřednickými místy, a tím povede k profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Návrh zákona upravuje výkon státní moci po personální stránce a zajistí zvýšení kvality výkonu odborných agend. Nový zákon o úřednících vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let Dne 16. dubna 2013 (usnesení č. 32/13) se konalo veřejné slyšení výboru na téma Nové trendy ve vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. VSV bylo určeno pedagogům základních a středních škol. Cílem bylo nastolit diskusi k otázce zavádění progresívních metod do výuky. Ing. J. Fraus se věnoval možnosti plošné implementace ICT v základních školách. Uvedl řadu příkladů z různých zemí světa a zkušenosti s nimi. Dr. J. Zapletalová z Asociace školních psychologů ČR představila zahraniční zkušenosti s využíváním nových technologií pro podporu inkluzívního modelu vzdělávání. Prof. Dr. M. Miovský, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK v Praze nastínil některé formy rizikového chování v souvislosti se zavedením nových technologií a práce na počítači. Další vystupující prezentovali zkušenosti s výukou v plně digitalizovaných třídách v rámci projektu Vzdělání 21, Mgr. J. Řepík upozornil na úskalí a přínosy plošné implementace tabletů ve víceletých gymnáziích. Na základě usnesení č. 20/13 výbor pořádal dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti. Veřejné slyšení

3 výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Cílem bylo rozšířit možnosti vzdělávání jako základního momentu začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením, do společnosti. Mgr. J. Beer, ředitel SOU Jiřice, nastínil možnosti vzdělávání v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. JUDr. M. Mitlöhner, CSc. se věnoval problematice cílové skupiny odsouzených mužů a žen. PhDr. M. Formáčková, spisovatelka, uvedla specifika vzdělávacího procesu během výkonu trestu. M. Mikulský uvedl praktické využívání možností vzdělávat se jako sám vzdělávající se žák ve výkonu trestu. Mgr. L. Ouředníčková představila zkušenosti s pracovním umístěním po výkonu trestu. VSV tak otevřelo veřejné projednávání problematiky často opomíjené. Výbor se svým usnesením č. 41/13 rozhodl uskutečnit dne 29. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Za zdravý a klidný Spořilov. VSV se uskutečnilo k petici č. 26/12 Odvrácení ekologické katastrofy Zahradní čtvrti Starý Spořilov a petici č. 3/13 Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Občané Spořilova se důrazně postavili proti násilnému zavedení veškeré kamionové dopravy z Jižní spojky přímo do centra do jedné z největší částí Prahy 4. Petice apeluje, že situace ohrožuje zdraví obyvatel, a to nadměrným hlukem a zvýšenou prašností. Na VSV vystoupili zástupci petentů, kteří v závěru svého vystoupení přednesli návrhy na opatření a řešení. Přítomní, především občané dotčené městské části, si vyslechli stanovisko MD ČR, MŽp ČR, MZd ČR a MF ČR. Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a VOP. Přínosem VSV byla možnost občanů vyjádřit svůj názor a v diskusi reagovat na jednotlivá stanoviska. Na základě usnesení č. 62/13 se konalo dne 20. května 2013 veřejné slyšení na téma Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče. Týkalo se Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost a Petice č. 5/13 Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Cílem bylo otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Dne 10. června 2013 se uskutečnilo (usnesení č. 84/13) veřejné slyšení k petici č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71). Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Petici se podpisy převzal osobně předseda Senátu dne 21. března od zástupců petentů. Petenti přednesli odůvodnění petice a byla vyslechnuta stanoviska MK ČR, MF ČR a JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., náměstka ministra a vrchního ředitele Sekce Legislativní rady vlády. Cílem veřejného slyšení výboru bylo seznámit senátory i veřejnost s realitou financování a správy regionálních divadel, otevřít diskusi o systému kooperativního financování profesionálních divadel v regionech, zajistit, aby stát ve spolupráci s kraji a městy vytvořil tento systém, zahájit diskusi o vytvoření nového typu právnické osoby nebo potřebné změně legislativy pro veřejné neziskové instituce v oblasti živého profesionálního umění, zajistit finanční podporu veřejných neziskových organizací ze strany státu v souladu s usneseními vlády. Petice byla projednána na16. schůzi Senátu dne 27. listopadu 2013 a přijato usnesení č. 384/13. Dne 11. června 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 3/13 veřejné slyšení Nová maturitní zkouška. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Na VSV byla přednesena stanoviska ke všeobecnému vzdělávání, k přípravě učitelů, k péči o talenty, k přípravě nové maturitní zkoušky. Přednášející vystoupili s následujícími příspěvky: Jednodušší, levnější a lidštější maturita jak dál po roce 2014, Problém maturit jako projev neujasněnosti přístupu ke vzdělávání v ČR, Maturita po roce 2014 čím zajistit kvalitu výuky Aktuální stav maturitní zkoušky jaro 2013, Alternativy maturitní zkoušky, "Maturita přátelská, nebo evropská?".

4 Dne 10. září 2013 se na základě usnesení č. 102/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 17/13 senátní tisk č Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda Senátu od zástupců petentů dne 14. května Petici podepsalo celkem občanů. Cílem bylo vytýčení cesty vedoucí ke zvýšení prestiže a společenského uznání absolventů VOŠ a vymezení prostoru, ve kterém budou VOŠ poskytovat excelentní, profesně orientované vzdělávání. Byla diskutována nutnost vyjasnění postavení VOŠ v rámci vzdělávací soustavy a vytvoření koncepce pro jeho další rozvoj s ohledem na reálné požadavky trhu práce na počet absolventů středních, vyšších i vysokých škol. Petice byla projednána na 15. schůzi Senátu dne 15. října 2013 a přijato usnesení č. 370/13. Dne 19. listopadu 2013 se na základě usnesení č. 147/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/13 Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda výboru senátor Marcel Chládek dne 25. září Petici podepsalo celkem občanů. Vzhledem k tomu, že 16 % podpisů s adresami bylo chybných, počet tak klesl pod 10 tisíc. Petice poukazuje na poměry uvnitř České pošty, zejména uznávání přesčasů, formy motivace k nabídce produktů aliančních partnerů, zákaz podřízeným vykazovat přesčasy, nátlaku na zaměstnance, aby prodávali životní pojistky, stavební spoření aj. nepoštovní produkty. Cílem veřejného slyšení bylo zjistit, zda upozornění na nevyhovující pracovní poměry v České poště je oprávněné. Výbor na základě usnesení č. 25/13 pořádal dne 26. února 2013 tiskovou konferenci ke konferenci "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost". Tiskovou konferenci zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář a objasnil cíl plánované odborné konference a její program. Dále přednášející představili své příspěvky. Pozvaní účastníci připravované akce byli z řad U3V jednotlivých fakult VŠ, Asociace U3V, Akademie 3. věku, zástupci MŠMT ČR a MPSV ČR. Hlavním tématem konference je význam celoživotního učení a jeho přínosu pro společnost. Výbor se usnesl svým usnesením č. 27/13 uspořádat dne 9. března 2013 seminář Postavení žen ve společnosti, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Václav Homolka. Usnesením č. 79/13 se usnesl pořádat dne 26. dubna 2013 seminář Historie a budoucnost křesťansko-sociální politiky z pohledu mladé generace, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Jiří Čunek. Na základě usnesení č. 42/13 se konal dne 23. dubna 2013 seminář s názvem Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Tento model je v ČR často uváděn jako vzor pro moderní způsob výuky a organizace práce ve škole. Vznikl na základě dlouhodobého teoretického a později i praktického ověřování a souvisí i s přípravou a vzděláváním učitelů. Seminář zahájila velvyslankyně Finské republiky v ČR J. E. P. Hiltunen- Toivio. Řídil jej předseda výboru Marcel Chládek. O klíčových faktorech úspěchu finského vzdělávacího systému hovořila M. Lilja, obchodní rada ZÚ Finska v ČR. Upozornila, že podstatou je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů s financováním z veřejných zdrojů. Dr. K. Volmari z Finské národní rady pro vzdělávání představila předškolní a základní vzdělávání jako dobrý vstup do života. Prof. M. Risku z Univerzity v Jyväskylä se věnoval vzdělávání učitelů a ředitelů škol. Uvedl finské priority, programy pro vzdělávání ředitelů škol a pro učitele. V závěru provedla srovnání českého a finského vzdělávacího systému RNDr. M. Kleňhová, vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT ČR. Výbor přijal usnesení č. 64/13 pořádat dne 24. dubna 2013 konferenci na téma Reforma financování a správy regionálních divadel a orchestrů. Konferenci výbor pořádal za odborné podpory ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové, Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR a Asociace profesionálních divadel ČR, pod záštitou

5 předsedy Senátu Milana Štěcha. Konference se konala z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Slavnostně ji zahájil předseda Senátu Milan Štěch. Jednání řídil předseda Asociace divadel ČR J. Burian. Dále se zúčastnili představitelé vlády ČR, obou komor Parlamentu ČR, vedení krajů, měst a obcí, ředitelé divadel a symfonických orchestrů, odborná veřejnost, média a zahraniční experti z Německa, Rakouska, Francie, Švédska a Belgie. Konference se zabývala dlouhodobě neřešenými problémy z oblasti financování a správy živé kultury v ČR. Jejím cílem bylo nalézt shodu mezi odborníky, zřizovateli a politiky na další strategii při správě kulturních institucí na úrovni měst a obcí, krajů a státu. Konference byla vyvrcholením informační kampaně Asociace profesionálních divadel ČR "Pomozte svému divadlu", která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou do konce r podepsalo na 35 tisíc občanů. Dne 12. června 2013 výbor na základě usnesení č. 97/13 uskutečnil pod záštitou senátora Marcela Chládka, předsedy výboru, 3. národní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR aktuální témata Konference navazovala na závěry druhého ročníku z června roku 2012, který otevřel závažné téma úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školách. Hlavním záměrem 3. národní konference bylo poukázat na významnou odpovědnost škol všech stupňů a školských zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů jak v rámci předškolní výchovy, vyučování a praktické přípravy na povolání, tak při pohybových aktivitách a dalších akcích jimi pořádanými. Vedle informací o současném stavu a vývoji dětské úrazovosti v ČR a nejčastějších příčinách školních úrazů, se účastníci zabývali současným stavem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikací ve školství. Na základě usnesení č. 67/13 výbor pořádal dne 18. června 2013 seminář na téma Význam školní tělesné výchovy ve společnosti. Cílem semináře bylo zhodnotit význam školní tělesné výchovy ve vzdělávacím systému a její současnou úroveň. Posoudit podíl tělesné výchovy na rozvoj osobnosti dětí a mládeže a možnosti výběru sportovně talentované mládeže. Hledat příčiny nízké úrovně pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže a nastínit řešení k nápravě stávajícího neuspokojivého stavu školní tělesné výchovy. Problematika tělesné kultury je ve stínu debat o vrcholovém sportu, který při správně nastavené a realizované školní tělesné výchovy může profitovat. Dne 1. července 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 103/13 seminář na téma Transformace Národního divadla v Praze současný stav Národního divadla v kontextu vývoje české společnosti. Seminář zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Mezi přednášejícími byli prof. J. Vostrý, ředitel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU, prof. JUDr. J. Srstka, ředitel DILIA, J. Průdek, umělecký šéf opery ND v letech , prof. V. Riedlbauch, pedagog, doc. MgA. J. Hančil, rektor AMU v Praze, Dr. J. Herman, pedagog, R. Hrdinová, divadelní kritička, doc. MgA. J. Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR, R. Vašek, divadelní teoretik a kritik baletu, za MK ČR se zúčastnili Ing. M. Mejdrech a Mgr. M. Němeček, Ph.D. Na semináři byla vyslovena podpora tomu, aby transformace Národního divadla vedla všechny umělecké soubory k vyřešení vnitřních problémů provozních, finančních a uměleckých s cílem dovést ND mezi kvalitní evropské divadelní instituce. Tato snaha o mezinárodní úroveň ND musí doprovázet změna vztahu státu k poslání, které veřejnost připisuje naší první scéně. Je třeba hledat odpovídající legislativní zázemí a podstatně zvýšenou finanční podporu. Tuto otázku je třeba klást obecně, pokud jde o nízkou a stále se snižující podporu živé české kultuře, na niž v rozpočtu zbývá stále menší podíl. Úspory zasahují českou kulturu mnohem bolestivěji než českou ekonomiku a účin těchto zásahů je nevratný. Je nejvyšší čas začít o tom zásadní rozpravu. Dne 24. září 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 105/13 seminář na téma Kulturně vzdělávací programy pro děti a jejich kvalita. Seminář zahájil a celý řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Cílem semináře bylo iniciovat nutnost profesionalizace umělců - jednotlivců i souborů, kteří nabízejí kulturní představení pro děti a rodiny, na základě odborné certifikace. Důvodem je stále zhoršující se výchovná kvalita a

6 estetická úroveň programů, které jsou nabízeny mateřským či základním školám, dětským domovům, kulturním domům či se odehrávají na veřejných prostranstvích z iniciativy městských úřadů nebo soukromých společností. V současnosti není nutná pro výkon umělce působícího na děti ve výše uvedených zařízeních nebo na veřejných prostranstvích žádná odborná způsobilost, vzdělání ani garance profesionality např. nezávislou odbornou komisí. Na semináři vystoupily se svými příspěvky Mgr. Inka Rybářová, zpěvačka, textařka a spisovatelka pro děti, PhDr. Renáta Faltýnová, dětská psycholožka a speciální pedagožka, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí Kabinetu etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, Bc. Pavlína Černá, ředitelka MŠ z České Lípy, a MgA. Kateřina Havelková, předsedkyně sdružení Kultura pro děti. V závěru semináře proběhla široká diskuse z řad účastníků. Dne 11. října 2013 se konala pod záštitou výboru (usnesení č. 131/13) konference na téma Vzděláváním k demokracii, kterou pořádalo Centrum občanského vzdělávání Masarykovy Univerzity. Konferenci zahájil a úvodní slovo přednesl předseda Senátu PČR M. Štěch. Úvod do problematiky představil J. Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a následovaly příspěvky od Claudie Lenz, ředitelky oddělení Vývoje a výzkumu Evropského Wergeland Centra v Norsku a od J. Šereka z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Konference si kladla za cíl podívat se na problematiku výchovy k demokratickému občanství (VDO) z odborného a systémového hlediska. Smyslem konference bylo propojit reprezentanty státní správy, oborové didaktiky občanské výchovy na univerzitách, pedagogy ze základních a středních škol a zástupce neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují rozvoji demokracie a demokratických hodnot ve vzdělávání. Dále pak hledat vize, jak posílit rozvoj demokratických hodnot a občanství u žáků v rámci formálního vzdělávacího systému. Úkolem bylo i zvýšit povědomí české pedagogické veřejnosti o didaktickém konceptu VDO a výchovy k lidským právům tak, jak jej realizuje Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy. Součástí konference byla panelová diskuse s reprezentanty politických stran. Akci završily tři specializované workshopy, které byly připraveny na míru jednotlivým skupinám účastníků. Výsledky z workshopů poslouží jako důležitý podkladový materiál pro další rozvoj VDO v ČR. Na základě usnesení č. 132/13 výbor ve spolupráci se zástupci projektu Nenech sebou zametat pořádal dne 18. října 2013 besedu na téma Zahrnutí Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany ve výuce, Úvodní řeč přednesl předseda výboru, senátor M. Chládek, a cíle projektu Nenech sebou zametat představil T. Botlík. S dalšími příspěvky vystoupily J. Andresová zástupkyně Národního centra bezpečnějšího internetu a L. Benešová z Projektu I. O. R., Komunikujeme, o. s. Cílem besedy bylo otevřít dialog v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, představit cestu, jak o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky. Jedno z hlavních témat bylo bezpečnější užívání internetu mladými lidmi, ale také související zodpovědnost rodičů a pedagogů. Na základě usnesení č. 152/13 výbor pořádal dne 14. listopadu 2013 na základě petice veřejné projednání k situaci v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích. Cílem bylo vysvětlení vzniku problému, shrnutí informací, které vedly k odvolání ředitelky DÚ v Dobřichovicích Mgr. B. Hrbkové, vyvození závěrů do budoucna a najít řešení situace s ohledem na klienty v zařízení. Veřejné projednání řídil senátor J. Oberfalzer. Pozvaná odvolaná ředitelka Mgr. B. Hrbková se nedostavila. Na jednání vystoupili zástupci petentů Mgr. M. Veselá, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. RNDr. D. Štys, CSc., náměstek ČŠI PhDr. O. Andrys, předseda ČMKOS pracovníků školství Mgr. Fr. Dobšík, bývalý ředitel DÚ J. Stárka. V otevřené diskusi vystoupil i nový ředitel DÚ I. Kašpařík a další hosté z pléna. Dne 25. listopadu 2013 Výbor pořádal a převzal záštitu nad 3. ročníkem Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament (usnesení č. 134/13). Cílem akce bylo umožnit žákům zástupcům žákovských parlamentů základních škol - sdílet s ostatními žáky a učiteli, jak jejich škola naplňuje standardy programu Škola pro

7 demokracii, a ukázat, jakým způsobem mohou žáci do dění ve své škole aktivně vstupovat a podílet se na životě školy. Slavnostní akci zahájil senátor Jiří Oberfalzer. Představily se školy z celé republiky, pro které je zapojování žáků do procesů ve své instituci prioritou. Žáci měli také možnost diskutovat s přítomnými senátory, kteří je seznámili se svojí prací a fungováním Senátu. V závěru proběhlo vyhlášení nejlepších prezentací a předání titulů Škola pro demokracii. Svým usnesením č. 24/13 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 19. února Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 95/13 dne 26. června 2013 a na základě usnesení č. 129/13 dne 15. října Na základě usnesení č. 26/13 připravil dne 26. února 2013 slavnostní uvedení knihy "Předával jsem carský poklad, deník Františka Nováka". Slavnostní křest nové publikace shrnující životní příběh československého legionáře Františka Nováka zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář. Československá obec legionářská připravila v knižní podobě deník ruského legionáře Františka Nováka. Jeho válečné zápisky jsou cenným svědectvím o formování našeho zahraničního odboje v období 1. světové války, obsahují celou řadu dnes pozapomenutých událostí a okamžiků, které výrazně pomohly ke vzniku samostatného Československého státu. Svým usnesením č. 21/13 se výbor usnesl pořádat dne 6. května 2013 za odborné podpory předsedy Svatoboru a prezidenta Památkové komory ČR Dr. Václava Lišky pořádal Kolokvium Jiří z Poděbrad, které je jednou z akcí souvisejících s oslavami 550. výročí panovníkovy mírové mise. V r připravil projekt Všeobecné mírové organizace, která měla za cíl vytvořit Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu určené křesťanským panovníkům. Souviselo to se sjednocením Evropy v boji proti Turkům. Účastníci kolokvia si tuto dobu připomněli a hovořili na témata: Volební řád českých králů a JzP (Dr. M. Veselá), Atmosféra na královském dvoře (J. Hrubeš). Připomněli poradce JzP (prof. Dr. Z. Veselý, CSc.) a kompaktáta (Dr. B. Marek), trestní právo v jeho době (doc. Dr. K. Schelle, CSc.) a také informace o stylu odívání (Ing. K. Sluková). Průběh jednání řídil senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru. Dne 22. května 2013 výbor na základě usnesení č. 76/13 pořádal slavnostní předávání certifikátů o absolvování ročníku smyčcového souboru s flétnami ZUŠ Lounských, Praha 4. Na základě usnesení č. 92/13 výbor pořádal dne 28. května 2013 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis Klubu volných novinářů při Syndikátu novinářů ČR. Organizačním zabezpečením byla pověřena senátorka Hana Doupovcová, místopředsedkyně výboru. Výbor organizoval dne 11. června 2013 na základě usnesení č. 69/13 slavnostní vyhlášení 19. ročníku studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Této akce se zúčastnili všichni soutěžící a další osobnosti české kulturní sféry. Společnost Franze Kafky vypisuje soutěž se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Výbor se svým usnesením č. 77/13 usnesl pořádat dne 20. června 2013 slavnostní vyhlášení titulů EKOŠKOLA. Pozváni byli zástupci základních a středních škol, kteří naplnili kritéria programu Ekoškola a získali titul. Dále byli přítomni zástupci měst a obcí. Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci sami usilují o třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V ČR se jej účastní 200 škol.

8 Výbor se usnesl usnesením č. 56/13 pořádat dne 28. července 2013 slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských pěveckých kursů v rámci Letní hudební akademie Praha Tato akce byla uskutečněna jako prezentace českého hudebního školství pro cca 120 účastníků. Dne 29. července 2013 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT 13 úvodní a závěrečnou část programu v rámci mezinárodní konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2013 FQMT 13. Konference se pořádala v Praze ve dnech 29. července 3. srpna Konference byla provázena cyklem tří koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Přednášky měly za cíl seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kosmologii, astronomii a kvantové fyzice. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu PČR M. Štěch. Na základě usnesení č. 96/13 se výbor usnesl poskytnout záštitu 8. ročníku Malostranských komorních slavností 2013, které se uskutečnily ve dnech od 29. září do 3. listopadu Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. Jedná se o mezinárodní setkání umělců a teoretiků umění. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je violoncellista Jan Páleníček. Na základě usnesení č. 130/13 výbor uspořádal dne 3. prosince 2013 slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu. Cílem setkání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2013 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce Jednání mělo pracovní charakter a byly navrženy nové cesty a metody rozšiřování působnosti a využití techniky k větší medializaci folklorního hnutí v ČR. Výbor se usnesením č. 86/13 usnesl uskutečnit dne 21. května 2013 na základě žádosti velvyslance Moldavské republiky v Praze přijetí delegace výboru pro vzdělávání členy Výboru. Na přijetí navazovala prohlídka historických prostor Senátu. Dne 22. srpna 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 113/ přijetí pana Shahara Shelefa, zástupce velvyslance Státu Izrael. Dne 2. prosince 2013 výbor přijal zástupce Čeljabinské státní univerzity (usnesení č. 154/13). Během roku se výbor usnesl převzít záštity: - usnesením č. 51/13 - nad Týdnem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ve dnech května 2013, - usnesením č. 52/13 - nad Celostátními přehlídkami neprofesionálního umění v r. 2013, - usnesením č. 55/13 - nad festivalem Literární Vysočina 2013, který proběhl ve dnech června 2013 v Havlíčkově Brodě jako 11. ročník literárního festivalu, který pořádá o. s. Literární Vysočina, - usnesením č. 57/13 - nad mezinárodním projektem Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu 2013 ve dnech 25. a 26. května 2013 a 22. a 23. června 2013, který se uskutečnil ve Velkém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy, - usnesením č. 70/13 nad IX. semifinále a finále studentské debatní soutěže Studentská agora 2012/2013, - usnesením č. 143/13 nad akcí Drevanský den v Praze, kterou pořádala Společnost přátel Lužice ve spolupráci se Srbským muzeem v Chotěbuzi dne 9. listopadu 2013, - usnesením č. 145/13 - nad 5. ročníkem projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Usnesením č. 43/13 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech března 2013 výjezdní zasedání do Třeboně. Během výjezdního zasedání se uskutečnilo pracovní

9 jednání se zástupci Města a Městských slatinných lázní, setkání se starostou Novosedel nad Nežárkou Mgr. Filipem Menclem, pracovní jednání se zástupci Mikrobiologického ústavu AV ČR Opatovický mlýn, pracovní jednání se zástupci Botanického ústavu AV ČR. Dále pak pracovní setkání s řediteli a učiteli škol Třeboňska, pracovní jednání s ředitelkou Gymnázia Třeboň a prohlídka Státního zámku Třeboň, kde členové výboru dostali informace o ochraně kulturního dědictví. Historie zámku je spjata řadou šlechtických rodů, které postupně vlastnily toto panství. V prostorách zámku je umístěn Státní oblastní archiv. Uskutečnilo se také pracovní jednání se zástupkyní Státního oblastního archivu Třeboň, který je organizační složkou státu a spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Jsou zde uloženy velmi vzácné a cenné soubory archiválií od počátku 13. století do současnosti. Ve dnech července 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 106/13 výjezdní zasedání do Lán. Během cesty se proběhlo pracovní jednání s majitelem sklárny v Nižboru Rückl Crystal, a. s. Majitel sklárny a bývalý senátor Ing. J. Rückl vítá návštěvu tohoto výboru, neboť má zásadní podněty, které se týkají především učňovského školství. V Lánech se členové výboru poklonili památce prvního československého prezidenta. Předseda výboru senátor M. Chládek položil kytici na jeho hrob. T. G. Masaryk si Lány velmi oblíbil a na své přání byl pohřben na místním hřbitově spolu se svou ženou Charlottou. Dále proběhlo jednání členů výboru se zástupci deseti okolních měst a obcí. Členové výboru navštívili také Památník Lidice, senátor K. Kapoun položil kytici u pomníku pietního místa. Usnesením č. 153/13 se výbor usnesl ve dnech listopadu 2013 uskutečnit zahraniční cestu do Rakouska, která byla zacílena zvláště na problematiku duálního vzdělávání, které se vyznačuje úzkým propojením teoretické výuky a praktické profesní přípravy, čímž je následně zaručeno, že takové vzdělávání plně odpovídá požadavkům praxe. Uskutečnilo se setkání se zástupci partnerských výborů ve Spolkové Radě Parlamentu. Proběhlo jednání v Rakouské hospodářské komoře a Komenského škole. V rámci programu členové delegace navštívili také Vojenský archiv ve Vídni, odborné učiliště Spar a Bundestheater-Holding. Členové delegace se také setkali s komunálními politiky v Leobendorfu. Na základě usnesení č. 119/13 se uskutečnila ve dnech prosince 2013 zahraniční cesta do Finské republiky. Tato cesta měla mimo jiné prohloubit spolupráci s finskou stranou a navázat tak na seminář Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Podstatou úspěšnosti finského modelu je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů. V rámci programu se uskutečnilo v Helsinkách pracovní jednání na ministerstvu školství a kultury a základní škole. Proběhlo jednání s ombudsmanem a Výborem pro školství a kulturu finského Parlamentu. Další oblastí zájmu výboru byl způsob fungování technologické agentury TEKES, která je centrem inovací a financuje výzkum. Další den jednání proběhl v městě Tampere, kde se členové delegace měli možnost seznámit s předškolním a základním školstvím a odborným vzděláváním a se spoluprací s privátní sférou. Uskutečnila se návštěva centra BioMediTech a Univerzity Tampere, která je zaměřená na vzdělávání pedagogů, včetně vzdělávacího programu učitelů pro předškolní zařízení. Ustavující schůze Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti se uskutečnila dne 25. dubna Ověřovatelem byl zvolen senátor Zdeněk Berka a místopředsedou senátor Antonán Maštalíř. PV se bude podílet na přípravě nových legislativních norem a koncepčních materiálů, na spolupráci s vládními i nevládními organizacemi, projednávání zpráv týkající se oblasti LP v širší míře, které budou Senátu doručeny. Budou se zabývat podáními občanů s aktuální lidskoprávní tématikou, které obdrží výbor a budou vypracovávat odpovědi i na základě stanovisek věcně příslušných orgánů Senátu či resortů. Další problematikou je otázka vězeňství a otázka romské menšiny. Na 2. schůzi PV dne 2. července 2013 bylo zařazeno projednání podání Františka Staňka a Zdeňky Wagnerové, kteří se na výbor již několikrát obrátili se svým podnětem - nedodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a předseda PV byl pověřen věc řešit. 3. schůze

10 PV se uskutečnila dne 10. července 2013 ve věznici ve Všehrdech. Členové PV se seznámili se způsobem práce s nezletilými i ostatními vězni, jejich možnostmi vzdělávání a práce. Věznice má i vlastní výukové středisko, do kterého výjimečně mohou docházet i bývalí vězni, kteří chtějí dokončit výuční list. Na pořad 4. schůze PV dne 11. září 2013 bylo zařazeno projednání stížnosti, kterou zaslala dcera Mgr. Jany Nagyové. Na ustavující schůzi Podvýboru pro sport dne 29. ledna 2013 byli zvoleni 2 ověřovatelé - senátorka Eva Richtrová a senátor Jan Horník a místopředsedou byl zvolen senátor Jaroslav Zeman. Dalším bodem programu byl bod - Situace v tělovýchovných a sportovních organizacích ČR v souvislosti s jejich financováním ze strany státu pro rok 2013 a - Informace o stavu přípravy zákona o podpoře sportu. K tomuto bodu byl přítomen náměstek MŠMT ČR J. Kocourek a J. Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů MF ČR. Náměstek MŠMT ČR seznámil členy PV s aktuální situací financování sportu pro rok 2013 ze státního rozpočtu. Objem finančních prostředků stejný jako v roce Je to jakousi zárukou pro následující roky a příjemci dotace budou vědět, s jakou výší peněz mohou počítat. Co se týká zákona, ten je připraven v paragrafovaném znění. Na program byla dále zařazena prezentace Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který zavádí subjekt DECARO, se kterou členy PV seznámil olympijský vítěz Robert Změlík. 2. schůze PV se konala dne 18. června Na program byl zařazen bod - Informace o změnách ve sportovním prostředí. Přizváni byli předseda ČUS JUDr. Miroslav Jansta a předseda ČOV Ing. Jiří Kejval. Zdůraznili vzájemnou informovanost o postupu legislativních prací na zákonech s dopadem do sportovního prostředí. Během roku 2013 bylo doručeno 26 peticí, z toho 6 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 39 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech. Marcel Chládek předseda Výboru

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více