Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka a čtyř místopředsedů - senátorky Hany Doupovcové, senátora Jaromíra Jermáře, senátora Milana Pešáka a senátorky Evy Sykové. V průběhu roku 2013 se výbor sešel na 15 schůzích, v jejichž průběhu přijal 145 usnesení a 1 záznam z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení. Výbor se zabýval celkem 32 senátními tisky, z toho 16 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů, 2 mezinárodní smlouvy, 5 zákonů týkajících se EU, Senátní tisk týkající se petice č. 2/13 Za zachování základních škol praktických (senátní tisk č. 35), Senátní tisk týkající se petice č. 9/13 Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v platném znění, Ústava České republiky (senátní tisk č. 65), Senátní tisk týkající se petice č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71), Senátní tisk týkající se petice č. 17/13 Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR (senátní tisk č. 105), Senátní tisk týkající se petice č. 18/13 (senátní tisk č. 131), Senátní tisk týkající se petice č. 23/13 Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům - za obnovení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (senátní tisk č. 181), Senátní tisk týkající se petice č. 24/13 Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání (senátní tisk č. 447), Senátní tisk č. 85 obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012, Senátní tisk č. 72 obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok Dále výbor projednal: Návrh kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv Zprávu o činnosti výboru za r. 2012, Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012, Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2011/2012, Zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

2 Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/12 (senátní tisk č. 447) Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici podepsalo celkem občanů. Slyšení se zúčastnili zástupci petentů, dotčených institucí a organizací - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČMKOS a Svazu měst a obcí ČR. Na základě usnesení č. 18/13 Výbor uskutečnil dne 4. února 2013 veřejné slyšení výboru k petici č. 2/13 "Za zachování základních škol praktických". Petici podepsalo občanů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem zrušit tento typ škol uvedeným ve vládou přijatém materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , kde je mimo jiné navrženo, aby děti bez ohledu na jejich schopnosti a vzdělávací možnosti byly zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu. Veřejné slyšení zahájil a řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Záměr petice obhajovala Mgr. Bc. J. Smetanová a Mgr. G. Brei. Diskuse se zúčastnil i Mgr. J. Nantl z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. M. Bílková z Ministerstva financí ČR, dále zmocněnkyně vlády Mgr. M. Šimůnková a Mgr. J. Dobeš z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Petice byla projednána na 6. schůzi Senátu dne 21. března 2013 a přijato usnesení č. 141/13. Dne 20. února 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 31/13 veřejné slyšení výboru na téma Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Veřejné slyšení výboru se soustředilo na otázky autonomie, odpovědnosti a postavení jednotlivých institucionálních i společenských aktérů, včetně zastoupení studentů v akademické samosprávě, případně v těchto souvislostech i na další otázky související s úpravami legislativy vysokých škol. Usnesením č. 19/13 se výbor usnesl pořádat dne 25. února 2013 veřejné slyšení na téma Právní postavení úředníka ve veřejné správě. Veřejné slyšení zahájil předseda výboru Marcel Chládek, zároveň jej také společně s prof. PhDr. Vladimírem Čechákem, CSc. z VŠ finanční a správní řídil. Vystoupili náměstek ministra vnitra ČR PhDr. Robert Ledvinka, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. z Fakulty právní UK v Praze, Antonín Metál, odborník na oblast veřejné správy, Jiří Němec, člen Komise Rady Asociace krajů ČR. Stanovisko za Svaz měst a obcí ČR přednesl Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, a Mgr. Kristina Chrástková, odbornice na pracovní právo ve veřejné správě. Cílem veřejného slyšení výboru bylo předložit k seznámení koncepci právní úpravy práv a povinností úředníků státní správy, která jednoznačně vymezuje hranice mezi politickými a úřednickými místy, a tím povede k profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Návrh zákona upravuje výkon státní moci po personální stránce a zajistí zvýšení kvality výkonu odborných agend. Nový zákon o úřednících vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let Dne 16. dubna 2013 (usnesení č. 32/13) se konalo veřejné slyšení výboru na téma Nové trendy ve vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. VSV bylo určeno pedagogům základních a středních škol. Cílem bylo nastolit diskusi k otázce zavádění progresívních metod do výuky. Ing. J. Fraus se věnoval možnosti plošné implementace ICT v základních školách. Uvedl řadu příkladů z různých zemí světa a zkušenosti s nimi. Dr. J. Zapletalová z Asociace školních psychologů ČR představila zahraniční zkušenosti s využíváním nových technologií pro podporu inkluzívního modelu vzdělávání. Prof. Dr. M. Miovský, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK v Praze nastínil některé formy rizikového chování v souvislosti se zavedením nových technologií a práce na počítači. Další vystupující prezentovali zkušenosti s výukou v plně digitalizovaných třídách v rámci projektu Vzdělání 21, Mgr. J. Řepík upozornil na úskalí a přínosy plošné implementace tabletů ve víceletých gymnáziích. Na základě usnesení č. 20/13 výbor pořádal dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti. Veřejné slyšení

3 výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Cílem bylo rozšířit možnosti vzdělávání jako základního momentu začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením, do společnosti. Mgr. J. Beer, ředitel SOU Jiřice, nastínil možnosti vzdělávání v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. JUDr. M. Mitlöhner, CSc. se věnoval problematice cílové skupiny odsouzených mužů a žen. PhDr. M. Formáčková, spisovatelka, uvedla specifika vzdělávacího procesu během výkonu trestu. M. Mikulský uvedl praktické využívání možností vzdělávat se jako sám vzdělávající se žák ve výkonu trestu. Mgr. L. Ouředníčková představila zkušenosti s pracovním umístěním po výkonu trestu. VSV tak otevřelo veřejné projednávání problematiky často opomíjené. Výbor se svým usnesením č. 41/13 rozhodl uskutečnit dne 29. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Za zdravý a klidný Spořilov. VSV se uskutečnilo k petici č. 26/12 Odvrácení ekologické katastrofy Zahradní čtvrti Starý Spořilov a petici č. 3/13 Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Občané Spořilova se důrazně postavili proti násilnému zavedení veškeré kamionové dopravy z Jižní spojky přímo do centra do jedné z největší částí Prahy 4. Petice apeluje, že situace ohrožuje zdraví obyvatel, a to nadměrným hlukem a zvýšenou prašností. Na VSV vystoupili zástupci petentů, kteří v závěru svého vystoupení přednesli návrhy na opatření a řešení. Přítomní, především občané dotčené městské části, si vyslechli stanovisko MD ČR, MŽp ČR, MZd ČR a MF ČR. Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a VOP. Přínosem VSV byla možnost občanů vyjádřit svůj názor a v diskusi reagovat na jednotlivá stanoviska. Na základě usnesení č. 62/13 se konalo dne 20. května 2013 veřejné slyšení na téma Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče. Týkalo se Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost a Petice č. 5/13 Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Cílem bylo otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Dne 10. června 2013 se uskutečnilo (usnesení č. 84/13) veřejné slyšení k petici č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71). Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Petici se podpisy převzal osobně předseda Senátu dne 21. března od zástupců petentů. Petenti přednesli odůvodnění petice a byla vyslechnuta stanoviska MK ČR, MF ČR a JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., náměstka ministra a vrchního ředitele Sekce Legislativní rady vlády. Cílem veřejného slyšení výboru bylo seznámit senátory i veřejnost s realitou financování a správy regionálních divadel, otevřít diskusi o systému kooperativního financování profesionálních divadel v regionech, zajistit, aby stát ve spolupráci s kraji a městy vytvořil tento systém, zahájit diskusi o vytvoření nového typu právnické osoby nebo potřebné změně legislativy pro veřejné neziskové instituce v oblasti živého profesionálního umění, zajistit finanční podporu veřejných neziskových organizací ze strany státu v souladu s usneseními vlády. Petice byla projednána na16. schůzi Senátu dne 27. listopadu 2013 a přijato usnesení č. 384/13. Dne 11. června 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 3/13 veřejné slyšení Nová maturitní zkouška. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Na VSV byla přednesena stanoviska ke všeobecnému vzdělávání, k přípravě učitelů, k péči o talenty, k přípravě nové maturitní zkoušky. Přednášející vystoupili s následujícími příspěvky: Jednodušší, levnější a lidštější maturita jak dál po roce 2014, Problém maturit jako projev neujasněnosti přístupu ke vzdělávání v ČR, Maturita po roce 2014 čím zajistit kvalitu výuky Aktuální stav maturitní zkoušky jaro 2013, Alternativy maturitní zkoušky, "Maturita přátelská, nebo evropská?".

4 Dne 10. září 2013 se na základě usnesení č. 102/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 17/13 senátní tisk č Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda Senátu od zástupců petentů dne 14. května Petici podepsalo celkem občanů. Cílem bylo vytýčení cesty vedoucí ke zvýšení prestiže a společenského uznání absolventů VOŠ a vymezení prostoru, ve kterém budou VOŠ poskytovat excelentní, profesně orientované vzdělávání. Byla diskutována nutnost vyjasnění postavení VOŠ v rámci vzdělávací soustavy a vytvoření koncepce pro jeho další rozvoj s ohledem na reálné požadavky trhu práce na počet absolventů středních, vyšších i vysokých škol. Petice byla projednána na 15. schůzi Senátu dne 15. října 2013 a přijato usnesení č. 370/13. Dne 19. listopadu 2013 se na základě usnesení č. 147/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/13 Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda výboru senátor Marcel Chládek dne 25. září Petici podepsalo celkem občanů. Vzhledem k tomu, že 16 % podpisů s adresami bylo chybných, počet tak klesl pod 10 tisíc. Petice poukazuje na poměry uvnitř České pošty, zejména uznávání přesčasů, formy motivace k nabídce produktů aliančních partnerů, zákaz podřízeným vykazovat přesčasy, nátlaku na zaměstnance, aby prodávali životní pojistky, stavební spoření aj. nepoštovní produkty. Cílem veřejného slyšení bylo zjistit, zda upozornění na nevyhovující pracovní poměry v České poště je oprávněné. Výbor na základě usnesení č. 25/13 pořádal dne 26. února 2013 tiskovou konferenci ke konferenci "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost". Tiskovou konferenci zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář a objasnil cíl plánované odborné konference a její program. Dále přednášející představili své příspěvky. Pozvaní účastníci připravované akce byli z řad U3V jednotlivých fakult VŠ, Asociace U3V, Akademie 3. věku, zástupci MŠMT ČR a MPSV ČR. Hlavním tématem konference je význam celoživotního učení a jeho přínosu pro společnost. Výbor se usnesl svým usnesením č. 27/13 uspořádat dne 9. března 2013 seminář Postavení žen ve společnosti, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Václav Homolka. Usnesením č. 79/13 se usnesl pořádat dne 26. dubna 2013 seminář Historie a budoucnost křesťansko-sociální politiky z pohledu mladé generace, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Jiří Čunek. Na základě usnesení č. 42/13 se konal dne 23. dubna 2013 seminář s názvem Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Tento model je v ČR často uváděn jako vzor pro moderní způsob výuky a organizace práce ve škole. Vznikl na základě dlouhodobého teoretického a později i praktického ověřování a souvisí i s přípravou a vzděláváním učitelů. Seminář zahájila velvyslankyně Finské republiky v ČR J. E. P. Hiltunen- Toivio. Řídil jej předseda výboru Marcel Chládek. O klíčových faktorech úspěchu finského vzdělávacího systému hovořila M. Lilja, obchodní rada ZÚ Finska v ČR. Upozornila, že podstatou je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů s financováním z veřejných zdrojů. Dr. K. Volmari z Finské národní rady pro vzdělávání představila předškolní a základní vzdělávání jako dobrý vstup do života. Prof. M. Risku z Univerzity v Jyväskylä se věnoval vzdělávání učitelů a ředitelů škol. Uvedl finské priority, programy pro vzdělávání ředitelů škol a pro učitele. V závěru provedla srovnání českého a finského vzdělávacího systému RNDr. M. Kleňhová, vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT ČR. Výbor přijal usnesení č. 64/13 pořádat dne 24. dubna 2013 konferenci na téma Reforma financování a správy regionálních divadel a orchestrů. Konferenci výbor pořádal za odborné podpory ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové, Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR a Asociace profesionálních divadel ČR, pod záštitou

5 předsedy Senátu Milana Štěcha. Konference se konala z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Slavnostně ji zahájil předseda Senátu Milan Štěch. Jednání řídil předseda Asociace divadel ČR J. Burian. Dále se zúčastnili představitelé vlády ČR, obou komor Parlamentu ČR, vedení krajů, měst a obcí, ředitelé divadel a symfonických orchestrů, odborná veřejnost, média a zahraniční experti z Německa, Rakouska, Francie, Švédska a Belgie. Konference se zabývala dlouhodobě neřešenými problémy z oblasti financování a správy živé kultury v ČR. Jejím cílem bylo nalézt shodu mezi odborníky, zřizovateli a politiky na další strategii při správě kulturních institucí na úrovni měst a obcí, krajů a státu. Konference byla vyvrcholením informační kampaně Asociace profesionálních divadel ČR "Pomozte svému divadlu", která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou do konce r podepsalo na 35 tisíc občanů. Dne 12. června 2013 výbor na základě usnesení č. 97/13 uskutečnil pod záštitou senátora Marcela Chládka, předsedy výboru, 3. národní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR aktuální témata Konference navazovala na závěry druhého ročníku z června roku 2012, který otevřel závažné téma úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školách. Hlavním záměrem 3. národní konference bylo poukázat na významnou odpovědnost škol všech stupňů a školských zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů jak v rámci předškolní výchovy, vyučování a praktické přípravy na povolání, tak při pohybových aktivitách a dalších akcích jimi pořádanými. Vedle informací o současném stavu a vývoji dětské úrazovosti v ČR a nejčastějších příčinách školních úrazů, se účastníci zabývali současným stavem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikací ve školství. Na základě usnesení č. 67/13 výbor pořádal dne 18. června 2013 seminář na téma Význam školní tělesné výchovy ve společnosti. Cílem semináře bylo zhodnotit význam školní tělesné výchovy ve vzdělávacím systému a její současnou úroveň. Posoudit podíl tělesné výchovy na rozvoj osobnosti dětí a mládeže a možnosti výběru sportovně talentované mládeže. Hledat příčiny nízké úrovně pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže a nastínit řešení k nápravě stávajícího neuspokojivého stavu školní tělesné výchovy. Problematika tělesné kultury je ve stínu debat o vrcholovém sportu, který při správně nastavené a realizované školní tělesné výchovy může profitovat. Dne 1. července 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 103/13 seminář na téma Transformace Národního divadla v Praze současný stav Národního divadla v kontextu vývoje české společnosti. Seminář zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Mezi přednášejícími byli prof. J. Vostrý, ředitel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU, prof. JUDr. J. Srstka, ředitel DILIA, J. Průdek, umělecký šéf opery ND v letech , prof. V. Riedlbauch, pedagog, doc. MgA. J. Hančil, rektor AMU v Praze, Dr. J. Herman, pedagog, R. Hrdinová, divadelní kritička, doc. MgA. J. Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR, R. Vašek, divadelní teoretik a kritik baletu, za MK ČR se zúčastnili Ing. M. Mejdrech a Mgr. M. Němeček, Ph.D. Na semináři byla vyslovena podpora tomu, aby transformace Národního divadla vedla všechny umělecké soubory k vyřešení vnitřních problémů provozních, finančních a uměleckých s cílem dovést ND mezi kvalitní evropské divadelní instituce. Tato snaha o mezinárodní úroveň ND musí doprovázet změna vztahu státu k poslání, které veřejnost připisuje naší první scéně. Je třeba hledat odpovídající legislativní zázemí a podstatně zvýšenou finanční podporu. Tuto otázku je třeba klást obecně, pokud jde o nízkou a stále se snižující podporu živé české kultuře, na niž v rozpočtu zbývá stále menší podíl. Úspory zasahují českou kulturu mnohem bolestivěji než českou ekonomiku a účin těchto zásahů je nevratný. Je nejvyšší čas začít o tom zásadní rozpravu. Dne 24. září 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 105/13 seminář na téma Kulturně vzdělávací programy pro děti a jejich kvalita. Seminář zahájil a celý řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Cílem semináře bylo iniciovat nutnost profesionalizace umělců - jednotlivců i souborů, kteří nabízejí kulturní představení pro děti a rodiny, na základě odborné certifikace. Důvodem je stále zhoršující se výchovná kvalita a

6 estetická úroveň programů, které jsou nabízeny mateřským či základním školám, dětským domovům, kulturním domům či se odehrávají na veřejných prostranstvích z iniciativy městských úřadů nebo soukromých společností. V současnosti není nutná pro výkon umělce působícího na děti ve výše uvedených zařízeních nebo na veřejných prostranstvích žádná odborná způsobilost, vzdělání ani garance profesionality např. nezávislou odbornou komisí. Na semináři vystoupily se svými příspěvky Mgr. Inka Rybářová, zpěvačka, textařka a spisovatelka pro děti, PhDr. Renáta Faltýnová, dětská psycholožka a speciální pedagožka, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí Kabinetu etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, Bc. Pavlína Černá, ředitelka MŠ z České Lípy, a MgA. Kateřina Havelková, předsedkyně sdružení Kultura pro děti. V závěru semináře proběhla široká diskuse z řad účastníků. Dne 11. října 2013 se konala pod záštitou výboru (usnesení č. 131/13) konference na téma Vzděláváním k demokracii, kterou pořádalo Centrum občanského vzdělávání Masarykovy Univerzity. Konferenci zahájil a úvodní slovo přednesl předseda Senátu PČR M. Štěch. Úvod do problematiky představil J. Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a následovaly příspěvky od Claudie Lenz, ředitelky oddělení Vývoje a výzkumu Evropského Wergeland Centra v Norsku a od J. Šereka z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Konference si kladla za cíl podívat se na problematiku výchovy k demokratickému občanství (VDO) z odborného a systémového hlediska. Smyslem konference bylo propojit reprezentanty státní správy, oborové didaktiky občanské výchovy na univerzitách, pedagogy ze základních a středních škol a zástupce neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují rozvoji demokracie a demokratických hodnot ve vzdělávání. Dále pak hledat vize, jak posílit rozvoj demokratických hodnot a občanství u žáků v rámci formálního vzdělávacího systému. Úkolem bylo i zvýšit povědomí české pedagogické veřejnosti o didaktickém konceptu VDO a výchovy k lidským právům tak, jak jej realizuje Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy. Součástí konference byla panelová diskuse s reprezentanty politických stran. Akci završily tři specializované workshopy, které byly připraveny na míru jednotlivým skupinám účastníků. Výsledky z workshopů poslouží jako důležitý podkladový materiál pro další rozvoj VDO v ČR. Na základě usnesení č. 132/13 výbor ve spolupráci se zástupci projektu Nenech sebou zametat pořádal dne 18. října 2013 besedu na téma Zahrnutí Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany ve výuce, Úvodní řeč přednesl předseda výboru, senátor M. Chládek, a cíle projektu Nenech sebou zametat představil T. Botlík. S dalšími příspěvky vystoupily J. Andresová zástupkyně Národního centra bezpečnějšího internetu a L. Benešová z Projektu I. O. R., Komunikujeme, o. s. Cílem besedy bylo otevřít dialog v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, představit cestu, jak o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky. Jedno z hlavních témat bylo bezpečnější užívání internetu mladými lidmi, ale také související zodpovědnost rodičů a pedagogů. Na základě usnesení č. 152/13 výbor pořádal dne 14. listopadu 2013 na základě petice veřejné projednání k situaci v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích. Cílem bylo vysvětlení vzniku problému, shrnutí informací, které vedly k odvolání ředitelky DÚ v Dobřichovicích Mgr. B. Hrbkové, vyvození závěrů do budoucna a najít řešení situace s ohledem na klienty v zařízení. Veřejné projednání řídil senátor J. Oberfalzer. Pozvaná odvolaná ředitelka Mgr. B. Hrbková se nedostavila. Na jednání vystoupili zástupci petentů Mgr. M. Veselá, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. RNDr. D. Štys, CSc., náměstek ČŠI PhDr. O. Andrys, předseda ČMKOS pracovníků školství Mgr. Fr. Dobšík, bývalý ředitel DÚ J. Stárka. V otevřené diskusi vystoupil i nový ředitel DÚ I. Kašpařík a další hosté z pléna. Dne 25. listopadu 2013 Výbor pořádal a převzal záštitu nad 3. ročníkem Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament (usnesení č. 134/13). Cílem akce bylo umožnit žákům zástupcům žákovských parlamentů základních škol - sdílet s ostatními žáky a učiteli, jak jejich škola naplňuje standardy programu Škola pro

7 demokracii, a ukázat, jakým způsobem mohou žáci do dění ve své škole aktivně vstupovat a podílet se na životě školy. Slavnostní akci zahájil senátor Jiří Oberfalzer. Představily se školy z celé republiky, pro které je zapojování žáků do procesů ve své instituci prioritou. Žáci měli také možnost diskutovat s přítomnými senátory, kteří je seznámili se svojí prací a fungováním Senátu. V závěru proběhlo vyhlášení nejlepších prezentací a předání titulů Škola pro demokracii. Svým usnesením č. 24/13 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 19. února Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 95/13 dne 26. června 2013 a na základě usnesení č. 129/13 dne 15. října Na základě usnesení č. 26/13 připravil dne 26. února 2013 slavnostní uvedení knihy "Předával jsem carský poklad, deník Františka Nováka". Slavnostní křest nové publikace shrnující životní příběh československého legionáře Františka Nováka zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář. Československá obec legionářská připravila v knižní podobě deník ruského legionáře Františka Nováka. Jeho válečné zápisky jsou cenným svědectvím o formování našeho zahraničního odboje v období 1. světové války, obsahují celou řadu dnes pozapomenutých událostí a okamžiků, které výrazně pomohly ke vzniku samostatného Československého státu. Svým usnesením č. 21/13 se výbor usnesl pořádat dne 6. května 2013 za odborné podpory předsedy Svatoboru a prezidenta Památkové komory ČR Dr. Václava Lišky pořádal Kolokvium Jiří z Poděbrad, které je jednou z akcí souvisejících s oslavami 550. výročí panovníkovy mírové mise. V r připravil projekt Všeobecné mírové organizace, která měla za cíl vytvořit Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu určené křesťanským panovníkům. Souviselo to se sjednocením Evropy v boji proti Turkům. Účastníci kolokvia si tuto dobu připomněli a hovořili na témata: Volební řád českých králů a JzP (Dr. M. Veselá), Atmosféra na královském dvoře (J. Hrubeš). Připomněli poradce JzP (prof. Dr. Z. Veselý, CSc.) a kompaktáta (Dr. B. Marek), trestní právo v jeho době (doc. Dr. K. Schelle, CSc.) a také informace o stylu odívání (Ing. K. Sluková). Průběh jednání řídil senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru. Dne 22. května 2013 výbor na základě usnesení č. 76/13 pořádal slavnostní předávání certifikátů o absolvování ročníku smyčcového souboru s flétnami ZUŠ Lounských, Praha 4. Na základě usnesení č. 92/13 výbor pořádal dne 28. května 2013 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis Klubu volných novinářů při Syndikátu novinářů ČR. Organizačním zabezpečením byla pověřena senátorka Hana Doupovcová, místopředsedkyně výboru. Výbor organizoval dne 11. června 2013 na základě usnesení č. 69/13 slavnostní vyhlášení 19. ročníku studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Této akce se zúčastnili všichni soutěžící a další osobnosti české kulturní sféry. Společnost Franze Kafky vypisuje soutěž se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Výbor se svým usnesením č. 77/13 usnesl pořádat dne 20. června 2013 slavnostní vyhlášení titulů EKOŠKOLA. Pozváni byli zástupci základních a středních škol, kteří naplnili kritéria programu Ekoškola a získali titul. Dále byli přítomni zástupci měst a obcí. Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci sami usilují o třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V ČR se jej účastní 200 škol.

8 Výbor se usnesl usnesením č. 56/13 pořádat dne 28. července 2013 slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských pěveckých kursů v rámci Letní hudební akademie Praha Tato akce byla uskutečněna jako prezentace českého hudebního školství pro cca 120 účastníků. Dne 29. července 2013 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT 13 úvodní a závěrečnou část programu v rámci mezinárodní konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2013 FQMT 13. Konference se pořádala v Praze ve dnech 29. července 3. srpna Konference byla provázena cyklem tří koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Přednášky měly za cíl seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kosmologii, astronomii a kvantové fyzice. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu PČR M. Štěch. Na základě usnesení č. 96/13 se výbor usnesl poskytnout záštitu 8. ročníku Malostranských komorních slavností 2013, které se uskutečnily ve dnech od 29. září do 3. listopadu Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. Jedná se o mezinárodní setkání umělců a teoretiků umění. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je violoncellista Jan Páleníček. Na základě usnesení č. 130/13 výbor uspořádal dne 3. prosince 2013 slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu. Cílem setkání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2013 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce Jednání mělo pracovní charakter a byly navrženy nové cesty a metody rozšiřování působnosti a využití techniky k větší medializaci folklorního hnutí v ČR. Výbor se usnesením č. 86/13 usnesl uskutečnit dne 21. května 2013 na základě žádosti velvyslance Moldavské republiky v Praze přijetí delegace výboru pro vzdělávání členy Výboru. Na přijetí navazovala prohlídka historických prostor Senátu. Dne 22. srpna 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 113/ přijetí pana Shahara Shelefa, zástupce velvyslance Státu Izrael. Dne 2. prosince 2013 výbor přijal zástupce Čeljabinské státní univerzity (usnesení č. 154/13). Během roku se výbor usnesl převzít záštity: - usnesením č. 51/13 - nad Týdnem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ve dnech května 2013, - usnesením č. 52/13 - nad Celostátními přehlídkami neprofesionálního umění v r. 2013, - usnesením č. 55/13 - nad festivalem Literární Vysočina 2013, který proběhl ve dnech června 2013 v Havlíčkově Brodě jako 11. ročník literárního festivalu, který pořádá o. s. Literární Vysočina, - usnesením č. 57/13 - nad mezinárodním projektem Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu 2013 ve dnech 25. a 26. května 2013 a 22. a 23. června 2013, který se uskutečnil ve Velkém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy, - usnesením č. 70/13 nad IX. semifinále a finále studentské debatní soutěže Studentská agora 2012/2013, - usnesením č. 143/13 nad akcí Drevanský den v Praze, kterou pořádala Společnost přátel Lužice ve spolupráci se Srbským muzeem v Chotěbuzi dne 9. listopadu 2013, - usnesením č. 145/13 - nad 5. ročníkem projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Usnesením č. 43/13 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech března 2013 výjezdní zasedání do Třeboně. Během výjezdního zasedání se uskutečnilo pracovní

9 jednání se zástupci Města a Městských slatinných lázní, setkání se starostou Novosedel nad Nežárkou Mgr. Filipem Menclem, pracovní jednání se zástupci Mikrobiologického ústavu AV ČR Opatovický mlýn, pracovní jednání se zástupci Botanického ústavu AV ČR. Dále pak pracovní setkání s řediteli a učiteli škol Třeboňska, pracovní jednání s ředitelkou Gymnázia Třeboň a prohlídka Státního zámku Třeboň, kde členové výboru dostali informace o ochraně kulturního dědictví. Historie zámku je spjata řadou šlechtických rodů, které postupně vlastnily toto panství. V prostorách zámku je umístěn Státní oblastní archiv. Uskutečnilo se také pracovní jednání se zástupkyní Státního oblastního archivu Třeboň, který je organizační složkou státu a spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Jsou zde uloženy velmi vzácné a cenné soubory archiválií od počátku 13. století do současnosti. Ve dnech července 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 106/13 výjezdní zasedání do Lán. Během cesty se proběhlo pracovní jednání s majitelem sklárny v Nižboru Rückl Crystal, a. s. Majitel sklárny a bývalý senátor Ing. J. Rückl vítá návštěvu tohoto výboru, neboť má zásadní podněty, které se týkají především učňovského školství. V Lánech se členové výboru poklonili památce prvního československého prezidenta. Předseda výboru senátor M. Chládek položil kytici na jeho hrob. T. G. Masaryk si Lány velmi oblíbil a na své přání byl pohřben na místním hřbitově spolu se svou ženou Charlottou. Dále proběhlo jednání členů výboru se zástupci deseti okolních měst a obcí. Členové výboru navštívili také Památník Lidice, senátor K. Kapoun položil kytici u pomníku pietního místa. Usnesením č. 153/13 se výbor usnesl ve dnech listopadu 2013 uskutečnit zahraniční cestu do Rakouska, která byla zacílena zvláště na problematiku duálního vzdělávání, které se vyznačuje úzkým propojením teoretické výuky a praktické profesní přípravy, čímž je následně zaručeno, že takové vzdělávání plně odpovídá požadavkům praxe. Uskutečnilo se setkání se zástupci partnerských výborů ve Spolkové Radě Parlamentu. Proběhlo jednání v Rakouské hospodářské komoře a Komenského škole. V rámci programu členové delegace navštívili také Vojenský archiv ve Vídni, odborné učiliště Spar a Bundestheater-Holding. Členové delegace se také setkali s komunálními politiky v Leobendorfu. Na základě usnesení č. 119/13 se uskutečnila ve dnech prosince 2013 zahraniční cesta do Finské republiky. Tato cesta měla mimo jiné prohloubit spolupráci s finskou stranou a navázat tak na seminář Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Podstatou úspěšnosti finského modelu je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů. V rámci programu se uskutečnilo v Helsinkách pracovní jednání na ministerstvu školství a kultury a základní škole. Proběhlo jednání s ombudsmanem a Výborem pro školství a kulturu finského Parlamentu. Další oblastí zájmu výboru byl způsob fungování technologické agentury TEKES, která je centrem inovací a financuje výzkum. Další den jednání proběhl v městě Tampere, kde se členové delegace měli možnost seznámit s předškolním a základním školstvím a odborným vzděláváním a se spoluprací s privátní sférou. Uskutečnila se návštěva centra BioMediTech a Univerzity Tampere, která je zaměřená na vzdělávání pedagogů, včetně vzdělávacího programu učitelů pro předškolní zařízení. Ustavující schůze Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti se uskutečnila dne 25. dubna Ověřovatelem byl zvolen senátor Zdeněk Berka a místopředsedou senátor Antonán Maštalíř. PV se bude podílet na přípravě nových legislativních norem a koncepčních materiálů, na spolupráci s vládními i nevládními organizacemi, projednávání zpráv týkající se oblasti LP v širší míře, které budou Senátu doručeny. Budou se zabývat podáními občanů s aktuální lidskoprávní tématikou, které obdrží výbor a budou vypracovávat odpovědi i na základě stanovisek věcně příslušných orgánů Senátu či resortů. Další problematikou je otázka vězeňství a otázka romské menšiny. Na 2. schůzi PV dne 2. července 2013 bylo zařazeno projednání podání Františka Staňka a Zdeňky Wagnerové, kteří se na výbor již několikrát obrátili se svým podnětem - nedodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a předseda PV byl pověřen věc řešit. 3. schůze

10 PV se uskutečnila dne 10. července 2013 ve věznici ve Všehrdech. Členové PV se seznámili se způsobem práce s nezletilými i ostatními vězni, jejich možnostmi vzdělávání a práce. Věznice má i vlastní výukové středisko, do kterého výjimečně mohou docházet i bývalí vězni, kteří chtějí dokončit výuční list. Na pořad 4. schůze PV dne 11. září 2013 bylo zařazeno projednání stížnosti, kterou zaslala dcera Mgr. Jany Nagyové. Na ustavující schůzi Podvýboru pro sport dne 29. ledna 2013 byli zvoleni 2 ověřovatelé - senátorka Eva Richtrová a senátor Jan Horník a místopředsedou byl zvolen senátor Jaroslav Zeman. Dalším bodem programu byl bod - Situace v tělovýchovných a sportovních organizacích ČR v souvislosti s jejich financováním ze strany státu pro rok 2013 a - Informace o stavu přípravy zákona o podpoře sportu. K tomuto bodu byl přítomen náměstek MŠMT ČR J. Kocourek a J. Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů MF ČR. Náměstek MŠMT ČR seznámil členy PV s aktuální situací financování sportu pro rok 2013 ze státního rozpočtu. Objem finančních prostředků stejný jako v roce Je to jakousi zárukou pro následující roky a příjemci dotace budou vědět, s jakou výší peněz mohou počítat. Co se týká zákona, ten je připraven v paragrafovaném znění. Na program byla dále zařazena prezentace Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který zavádí subjekt DECARO, se kterou členy PV seznámil olympijský vítěz Robert Změlík. 2. schůze PV se konala dne 18. června Na program byl zařazen bod - Informace o změnách ve sportovním prostředí. Přizváni byli předseda ČUS JUDr. Miroslav Jansta a předseda ČOV Ing. Jiří Kejval. Zdůraznili vzájemnou informovanost o postupu legislativních prací na zákonech s dopadem do sportovního prostředí. Během roku 2013 bylo doručeno 26 peticí, z toho 6 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 39 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech. Marcel Chládek předseda Výboru

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) (SK RVŠ) POSED 2. 11. 2014, kemp Baldovec Daniel Thibaud, předseda Úvodní informace - veřejné a státní VŠ - 27 veřejných a státních vysokých škol, - 330 000 studentů - soukromé VŠ - 44 soukromých VŠ -

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA

IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU. Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU Stručná informace o výstupech projektu Phare č. Kasnar1 - PHARE-CZ-PAO/MOLSA 1.1ZavZprStr1.doc Zadání a složení řešitelského týmu: Podle

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 16. května 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 16. května 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více