Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka a čtyř místopředsedů - senátorky Hany Doupovcové, senátora Jaromíra Jermáře, senátora Milana Pešáka a senátorky Evy Sykové. V průběhu roku 2013 se výbor sešel na 15 schůzích, v jejichž průběhu přijal 145 usnesení a 1 záznam z jednání o výsledku projednání návrhu zákona, u něhož výbor nepřijal usnesení. Výbor se zabýval celkem 32 senátními tisky, z toho 16 senátních tisků se týkalo návrhů zákonů, 2 mezinárodní smlouvy, 5 zákonů týkajících se EU, Senátní tisk týkající se petice č. 2/13 Za zachování základních škol praktických (senátní tisk č. 35), Senátní tisk týkající se petice č. 9/13 Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. v platném znění, Ústava České republiky (senátní tisk č. 65), Senátní tisk týkající se petice č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71), Senátní tisk týkající se petice č. 17/13 Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR (senátní tisk č. 105), Senátní tisk týkající se petice č. 18/13 (senátní tisk č. 131), Senátní tisk týkající se petice č. 23/13 Petice proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům - za obnovení přiznání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku (senátní tisk č. 181), Senátní tisk týkající se petice č. 24/13 Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání (senátní tisk č. 447), Senátní tisk č. 85 obsahující Výroční zprávu o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012, Senátní tisk č. 72 obsahující Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok Dále výbor projednal: Návrh kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv Zprávu o činnosti výboru za r. 2012, Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od do a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012, Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2011/2012, Zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce Kompetence výboru jsou velmi rozsáhlé, na což upozorňuje přehled nejen projednávaných zákonů a senátních tisků, ale i stejně široká paleta aktivit, které navazují na náplň jednotlivých kategorií uvedených v názvu výboru. Největší důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen v zákonodárné činnosti, ale i s tím související pořádání seminářů, konferencí či veřejných slyšení.

2 Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/12 (senátní tisk č. 447) Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici podepsalo celkem občanů. Slyšení se zúčastnili zástupci petentů, dotčených institucí a organizací - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČMKOS a Svazu měst a obcí ČR. Na základě usnesení č. 18/13 Výbor uskutečnil dne 4. února 2013 veřejné slyšení výboru k petici č. 2/13 "Za zachování základních škol praktických". Petici podepsalo občanů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem zrušit tento typ škol uvedeným ve vládou přijatém materiálu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , kde je mimo jiné navrženo, aby děti bez ohledu na jejich schopnosti a vzdělávací možnosti byly zařazeny do hlavního vzdělávacího proudu. Veřejné slyšení zahájil a řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Záměr petice obhajovala Mgr. Bc. J. Smetanová a Mgr. G. Brei. Diskuse se zúčastnil i Mgr. J. Nantl z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. M. Bílková z Ministerstva financí ČR, dále zmocněnkyně vlády Mgr. M. Šimůnková a Mgr. J. Dobeš z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Petice byla projednána na 6. schůzi Senátu dne 21. března 2013 a přijato usnesení č. 141/13. Dne 20. února 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 31/13 veřejné slyšení výboru na téma Jaké změny legislativy potřebují české vysoké školy. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Veřejné slyšení výboru se soustředilo na otázky autonomie, odpovědnosti a postavení jednotlivých institucionálních i společenských aktérů, včetně zastoupení studentů v akademické samosprávě, případně v těchto souvislostech i na další otázky související s úpravami legislativy vysokých škol. Usnesením č. 19/13 se výbor usnesl pořádat dne 25. února 2013 veřejné slyšení na téma Právní postavení úředníka ve veřejné správě. Veřejné slyšení zahájil předseda výboru Marcel Chládek, zároveň jej také společně s prof. PhDr. Vladimírem Čechákem, CSc. z VŠ finanční a správní řídil. Vystoupili náměstek ministra vnitra ČR PhDr. Robert Ledvinka, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. z Fakulty právní UK v Praze, Antonín Metál, odborník na oblast veřejné správy, Jiří Němec, člen Komise Rady Asociace krajů ČR. Stanovisko za Svaz měst a obcí ČR přednesl Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, a Mgr. Kristina Chrástková, odbornice na pracovní právo ve veřejné správě. Cílem veřejného slyšení výboru bylo předložit k seznámení koncepci právní úpravy práv a povinností úředníků státní správy, která jednoznačně vymezuje hranice mezi politickými a úřednickými místy, a tím povede k profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Návrh zákona upravuje výkon státní moci po personální stránce a zajistí zvýšení kvality výkonu odborných agend. Nový zákon o úřednících vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let Dne 16. dubna 2013 (usnesení č. 32/13) se konalo veřejné slyšení výboru na téma Nové trendy ve vzdělávání. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. VSV bylo určeno pedagogům základních a středních škol. Cílem bylo nastolit diskusi k otázce zavádění progresívních metod do výuky. Ing. J. Fraus se věnoval možnosti plošné implementace ICT v základních školách. Uvedl řadu příkladů z různých zemí světa a zkušenosti s nimi. Dr. J. Zapletalová z Asociace školních psychologů ČR představila zahraniční zkušenosti s využíváním nových technologií pro podporu inkluzívního modelu vzdělávání. Prof. Dr. M. Miovský, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK v Praze nastínil některé formy rizikového chování v souvislosti se zavedením nových technologií a práce na počítači. Další vystupující prezentovali zkušenosti s výukou v plně digitalizovaných třídách v rámci projektu Vzdělání 21, Mgr. J. Řepík upozornil na úskalí a přínosy plošné implementace tabletů ve víceletých gymnáziích. Na základě usnesení č. 20/13 výbor pořádal dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti. Veřejné slyšení

3 výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Cílem bylo rozšířit možnosti vzdělávání jako základního momentu začleňování osob, ohrožených sociálním vyloučením, do společnosti. Mgr. J. Beer, ředitel SOU Jiřice, nastínil možnosti vzdělávání v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. JUDr. M. Mitlöhner, CSc. se věnoval problematice cílové skupiny odsouzených mužů a žen. PhDr. M. Formáčková, spisovatelka, uvedla specifika vzdělávacího procesu během výkonu trestu. M. Mikulský uvedl praktické využívání možností vzdělávat se jako sám vzdělávající se žák ve výkonu trestu. Mgr. L. Ouředníčková představila zkušenosti s pracovním umístěním po výkonu trestu. VSV tak otevřelo veřejné projednávání problematiky často opomíjené. Výbor se svým usnesením č. 41/13 rozhodl uskutečnit dne 29. dubna 2013 veřejné slyšení na téma Za zdravý a klidný Spořilov. VSV se uskutečnilo k petici č. 26/12 Odvrácení ekologické katastrofy Zahradní čtvrti Starý Spořilov a petici č. 3/13 Za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Občané Spořilova se důrazně postavili proti násilnému zavedení veškeré kamionové dopravy z Jižní spojky přímo do centra do jedné z největší částí Prahy 4. Petice apeluje, že situace ohrožuje zdraví obyvatel, a to nadměrným hlukem a zvýšenou prašností. Na VSV vystoupili zástupci petentů, kteří v závěru svého vystoupení přednesli návrhy na opatření a řešení. Přítomní, především občané dotčené městské části, si vyslechli stanovisko MD ČR, MŽp ČR, MZd ČR a MF ČR. Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Magistrátu hl. m. Prahy a VOP. Přínosem VSV byla možnost občanů vyjádřit svůj názor a v diskusi reagovat na jednotlivá stanoviska. Na základě usnesení č. 62/13 se konalo dne 20. května 2013 veřejné slyšení na téma Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče. Týkalo se Petice č. 7/13 - Za rodičovskou rovnoprávnost a Petice č. 5/13 Závěry a podněty 18. semináře DCI o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR. Veřejné slyšení výboru zahájila a řídila senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru. Cílem bylo otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací, jako například spravedlivou úpravu a vymáhání výživného, s předním hlediskem nejlepšího zájmu dítěte dle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. Dne 10. června 2013 se uskutečnilo (usnesení č. 84/13) veřejné slyšení k petici č. 11/13 Pomozte svému divadlu (senátní tisk č. 71). Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Petici se podpisy převzal osobně předseda Senátu dne 21. března od zástupců petentů. Petenti přednesli odůvodnění petice a byla vyslechnuta stanoviska MK ČR, MF ČR a JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., náměstka ministra a vrchního ředitele Sekce Legislativní rady vlády. Cílem veřejného slyšení výboru bylo seznámit senátory i veřejnost s realitou financování a správy regionálních divadel, otevřít diskusi o systému kooperativního financování profesionálních divadel v regionech, zajistit, aby stát ve spolupráci s kraji a městy vytvořil tento systém, zahájit diskusi o vytvoření nového typu právnické osoby nebo potřebné změně legislativy pro veřejné neziskové instituce v oblasti živého profesionálního umění, zajistit finanční podporu veřejných neziskových organizací ze strany státu v souladu s usneseními vlády. Petice byla projednána na16. schůzi Senátu dne 27. listopadu 2013 a přijato usnesení č. 384/13. Dne 11. června 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 3/13 veřejné slyšení Nová maturitní zkouška. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Na VSV byla přednesena stanoviska ke všeobecnému vzdělávání, k přípravě učitelů, k péči o talenty, k přípravě nové maturitní zkoušky. Přednášející vystoupili s následujícími příspěvky: Jednodušší, levnější a lidštější maturita jak dál po roce 2014, Problém maturit jako projev neujasněnosti přístupu ke vzdělávání v ČR, Maturita po roce 2014 čím zajistit kvalitu výuky Aktuální stav maturitní zkoušky jaro 2013, Alternativy maturitní zkoušky, "Maturita přátelská, nebo evropská?".

4 Dne 10. září 2013 se na základě usnesení č. 102/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 17/13 senátní tisk č Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda Senátu od zástupců petentů dne 14. května Petici podepsalo celkem občanů. Cílem bylo vytýčení cesty vedoucí ke zvýšení prestiže a společenského uznání absolventů VOŠ a vymezení prostoru, ve kterém budou VOŠ poskytovat excelentní, profesně orientované vzdělávání. Byla diskutována nutnost vyjasnění postavení VOŠ v rámci vzdělávací soustavy a vytvoření koncepce pro jeho další rozvoj s ohledem na reálné požadavky trhu práce na počet absolventů středních, vyšších i vysokých škol. Petice byla projednána na 15. schůzi Senátu dne 15. října 2013 a přijato usnesení č. 370/13. Dne 19. listopadu 2013 se na základě usnesení č. 147/13 uskutečnilo veřejné slyšení k petici č. 24/13 Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek. Veřejné slyšení výboru zahájil a řídil senátor Marcel Chládek, předseda výboru. Petici převzal osobně předseda výboru senátor Marcel Chládek dne 25. září Petici podepsalo celkem občanů. Vzhledem k tomu, že 16 % podpisů s adresami bylo chybných, počet tak klesl pod 10 tisíc. Petice poukazuje na poměry uvnitř České pošty, zejména uznávání přesčasů, formy motivace k nabídce produktů aliančních partnerů, zákaz podřízeným vykazovat přesčasy, nátlaku na zaměstnance, aby prodávali životní pojistky, stavební spoření aj. nepoštovní produkty. Cílem veřejného slyšení bylo zjistit, zda upozornění na nevyhovující pracovní poměry v České poště je oprávněné. Výbor na základě usnesení č. 25/13 pořádal dne 26. února 2013 tiskovou konferenci ke konferenci "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost". Tiskovou konferenci zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář a objasnil cíl plánované odborné konference a její program. Dále přednášející představili své příspěvky. Pozvaní účastníci připravované akce byli z řad U3V jednotlivých fakult VŠ, Asociace U3V, Akademie 3. věku, zástupci MŠMT ČR a MPSV ČR. Hlavním tématem konference je význam celoživotního učení a jeho přínosu pro společnost. Výbor se usnesl svým usnesením č. 27/13 uspořádat dne 9. března 2013 seminář Postavení žen ve společnosti, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Václav Homolka. Usnesením č. 79/13 se usnesl pořádat dne 26. dubna 2013 seminář Historie a budoucnost křesťansko-sociální politiky z pohledu mladé generace, organizačním zabezpečením byl pověřen senátor Jiří Čunek. Na základě usnesení č. 42/13 se konal dne 23. dubna 2013 seminář s názvem Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Tento model je v ČR často uváděn jako vzor pro moderní způsob výuky a organizace práce ve škole. Vznikl na základě dlouhodobého teoretického a později i praktického ověřování a souvisí i s přípravou a vzděláváním učitelů. Seminář zahájila velvyslankyně Finské republiky v ČR J. E. P. Hiltunen- Toivio. Řídil jej předseda výboru Marcel Chládek. O klíčových faktorech úspěchu finského vzdělávacího systému hovořila M. Lilja, obchodní rada ZÚ Finska v ČR. Upozornila, že podstatou je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů s financováním z veřejných zdrojů. Dr. K. Volmari z Finské národní rady pro vzdělávání představila předškolní a základní vzdělávání jako dobrý vstup do života. Prof. M. Risku z Univerzity v Jyväskylä se věnoval vzdělávání učitelů a ředitelů škol. Uvedl finské priority, programy pro vzdělávání ředitelů škol a pro učitele. V závěru provedla srovnání českého a finského vzdělávacího systému RNDr. M. Kleňhová, vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT ČR. Výbor přijal usnesení č. 64/13 pořádat dne 24. dubna 2013 konferenci na téma Reforma financování a správy regionálních divadel a orchestrů. Konferenci výbor pořádal za odborné podpory ministryně kultury ČR Mgr. Aleny Hanákové, Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR a Asociace profesionálních divadel ČR, pod záštitou

5 předsedy Senátu Milana Štěcha. Konference se konala z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Slavnostně ji zahájil předseda Senátu Milan Štěch. Jednání řídil předseda Asociace divadel ČR J. Burian. Dále se zúčastnili představitelé vlády ČR, obou komor Parlamentu ČR, vedení krajů, měst a obcí, ředitelé divadel a symfonických orchestrů, odborná veřejnost, média a zahraniční experti z Německa, Rakouska, Francie, Švédska a Belgie. Konference se zabývala dlouhodobě neřešenými problémy z oblasti financování a správy živé kultury v ČR. Jejím cílem bylo nalézt shodu mezi odborníky, zřizovateli a politiky na další strategii při správě kulturních institucí na úrovni měst a obcí, krajů a státu. Konference byla vyvrcholením informační kampaně Asociace profesionálních divadel ČR "Pomozte svému divadlu", která upozorňuje na neřešený systém financování regionálních divadel. Požadavky byly podpořeny peticí, kterou do konce r podepsalo na 35 tisíc občanů. Dne 12. června 2013 výbor na základě usnesení č. 97/13 uskutečnil pod záštitou senátora Marcela Chládka, předsedy výboru, 3. národní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR aktuální témata Konference navazovala na závěry druhého ročníku z června roku 2012, který otevřel závažné téma úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školách. Hlavním záměrem 3. národní konference bylo poukázat na významnou odpovědnost škol všech stupňů a školských zařízení za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů jak v rámci předškolní výchovy, vyučování a praktické přípravy na povolání, tak při pohybových aktivitách a dalších akcích jimi pořádanými. Vedle informací o současném stavu a vývoji dětské úrazovosti v ČR a nejčastějších příčinách školních úrazů, se účastníci zabývali současným stavem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví a její aplikací ve školství. Na základě usnesení č. 67/13 výbor pořádal dne 18. června 2013 seminář na téma Význam školní tělesné výchovy ve společnosti. Cílem semináře bylo zhodnotit význam školní tělesné výchovy ve vzdělávacím systému a její současnou úroveň. Posoudit podíl tělesné výchovy na rozvoj osobnosti dětí a mládeže a možnosti výběru sportovně talentované mládeže. Hledat příčiny nízké úrovně pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže a nastínit řešení k nápravě stávajícího neuspokojivého stavu školní tělesné výchovy. Problematika tělesné kultury je ve stínu debat o vrcholovém sportu, který při správně nastavené a realizované školní tělesné výchovy může profitovat. Dne 1. července 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 103/13 seminář na téma Transformace Národního divadla v Praze současný stav Národního divadla v kontextu vývoje české společnosti. Seminář zahájil a řídil senátor Jiří Šesták. Mezi přednášejícími byli prof. J. Vostrý, ředitel Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU, prof. JUDr. J. Srstka, ředitel DILIA, J. Průdek, umělecký šéf opery ND v letech , prof. V. Riedlbauch, pedagog, doc. MgA. J. Hančil, rektor AMU v Praze, Dr. J. Herman, pedagog, R. Hrdinová, divadelní kritička, doc. MgA. J. Burian, předseda Asociace profesionálních divadel ČR, R. Vašek, divadelní teoretik a kritik baletu, za MK ČR se zúčastnili Ing. M. Mejdrech a Mgr. M. Němeček, Ph.D. Na semináři byla vyslovena podpora tomu, aby transformace Národního divadla vedla všechny umělecké soubory k vyřešení vnitřních problémů provozních, finančních a uměleckých s cílem dovést ND mezi kvalitní evropské divadelní instituce. Tato snaha o mezinárodní úroveň ND musí doprovázet změna vztahu státu k poslání, které veřejnost připisuje naší první scéně. Je třeba hledat odpovídající legislativní zázemí a podstatně zvýšenou finanční podporu. Tuto otázku je třeba klást obecně, pokud jde o nízkou a stále se snižující podporu živé české kultuře, na niž v rozpočtu zbývá stále menší podíl. Úspory zasahují českou kulturu mnohem bolestivěji než českou ekonomiku a účin těchto zásahů je nevratný. Je nejvyšší čas začít o tom zásadní rozpravu. Dne 24. září 2013 výbor pořádal na základě usnesení č. 105/13 seminář na téma Kulturně vzdělávací programy pro děti a jejich kvalita. Seminář zahájil a celý řídil předseda výboru senátor Marcel Chládek. Cílem semináře bylo iniciovat nutnost profesionalizace umělců - jednotlivců i souborů, kteří nabízejí kulturní představení pro děti a rodiny, na základě odborné certifikace. Důvodem je stále zhoršující se výchovná kvalita a

6 estetická úroveň programů, které jsou nabízeny mateřským či základním školám, dětským domovům, kulturním domům či se odehrávají na veřejných prostranstvích z iniciativy městských úřadů nebo soukromých společností. V současnosti není nutná pro výkon umělce působícího na děti ve výše uvedených zařízeních nebo na veřejných prostranstvích žádná odborná způsobilost, vzdělání ani garance profesionality např. nezávislou odbornou komisí. Na semináři vystoupily se svými příspěvky Mgr. Inka Rybářová, zpěvačka, textařka a spisovatelka pro děti, PhDr. Renáta Faltýnová, dětská psycholožka a speciální pedagožka, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., vedoucí Kabinetu etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK, Bc. Pavlína Černá, ředitelka MŠ z České Lípy, a MgA. Kateřina Havelková, předsedkyně sdružení Kultura pro děti. V závěru semináře proběhla široká diskuse z řad účastníků. Dne 11. října 2013 se konala pod záštitou výboru (usnesení č. 131/13) konference na téma Vzděláváním k demokracii, kterou pořádalo Centrum občanského vzdělávání Masarykovy Univerzity. Konferenci zahájil a úvodní slovo přednesl předseda Senátu PČR M. Štěch. Úvod do problematiky představil J. Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a následovaly příspěvky od Claudie Lenz, ředitelky oddělení Vývoje a výzkumu Evropského Wergeland Centra v Norsku a od J. Šereka z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Konference si kladla za cíl podívat se na problematiku výchovy k demokratickému občanství (VDO) z odborného a systémového hlediska. Smyslem konference bylo propojit reprezentanty státní správy, oborové didaktiky občanské výchovy na univerzitách, pedagogy ze základních a středních škol a zástupce neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují rozvoji demokracie a demokratických hodnot ve vzdělávání. Dále pak hledat vize, jak posílit rozvoj demokratických hodnot a občanství u žáků v rámci formálního vzdělávacího systému. Úkolem bylo i zvýšit povědomí české pedagogické veřejnosti o didaktickém konceptu VDO a výchovy k lidským právům tak, jak jej realizuje Oddělení vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům Rady Evropy. Součástí konference byla panelová diskuse s reprezentanty politických stran. Akci završily tři specializované workshopy, které byly připraveny na míru jednotlivým skupinám účastníků. Výsledky z workshopů poslouží jako důležitý podkladový materiál pro další rozvoj VDO v ČR. Na základě usnesení č. 132/13 výbor ve spolupráci se zástupci projektu Nenech sebou zametat pořádal dne 18. října 2013 besedu na téma Zahrnutí Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany ve výuce, Úvodní řeč přednesl předseda výboru, senátor M. Chládek, a cíle projektu Nenech sebou zametat představil T. Botlík. S dalšími příspěvky vystoupily J. Andresová zástupkyně Národního centra bezpečnějšího internetu a L. Benešová z Projektu I. O. R., Komunikujeme, o. s. Cílem besedy bylo otevřít dialog v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, představit cestu, jak o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a politiky. Jedno z hlavních témat bylo bezpečnější užívání internetu mladými lidmi, ale také související zodpovědnost rodičů a pedagogů. Na základě usnesení č. 152/13 výbor pořádal dne 14. listopadu 2013 na základě petice veřejné projednání k situaci v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích. Cílem bylo vysvětlení vzniku problému, shrnutí informací, které vedly k odvolání ředitelky DÚ v Dobřichovicích Mgr. B. Hrbkové, vyvození závěrů do budoucna a najít řešení situace s ohledem na klienty v zařízení. Veřejné projednání řídil senátor J. Oberfalzer. Pozvaná odvolaná ředitelka Mgr. B. Hrbková se nedostavila. Na jednání vystoupili zástupci petentů Mgr. M. Veselá, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. RNDr. D. Štys, CSc., náměstek ČŠI PhDr. O. Andrys, předseda ČMKOS pracovníků školství Mgr. Fr. Dobšík, bývalý ředitel DÚ J. Stárka. V otevřené diskusi vystoupil i nový ředitel DÚ I. Kašpařík a další hosté z pléna. Dne 25. listopadu 2013 Výbor pořádal a převzal záštitu nad 3. ročníkem Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament (usnesení č. 134/13). Cílem akce bylo umožnit žákům zástupcům žákovských parlamentů základních škol - sdílet s ostatními žáky a učiteli, jak jejich škola naplňuje standardy programu Škola pro

7 demokracii, a ukázat, jakým způsobem mohou žáci do dění ve své škole aktivně vstupovat a podílet se na životě školy. Slavnostní akci zahájil senátor Jiří Oberfalzer. Představily se školy z celé republiky, pro které je zapojování žáků do procesů ve své instituci prioritou. Žáci měli také možnost diskutovat s přítomnými senátory, kteří je seznámili se svojí prací a fungováním Senátu. V závěru proběhlo vyhlášení nejlepších prezentací a předání titulů Škola pro demokracii. Svým usnesením č. 24/13 se výbor usnesl spolupořádat a převzít záštitu nad slavnostním aktem udělení autorizace novým členům České komory architektů dne 19. února Další udělení autorizace se konalo na základě usnesení č. 95/13 dne 26. června 2013 a na základě usnesení č. 129/13 dne 15. října Na základě usnesení č. 26/13 připravil dne 26. února 2013 slavnostní uvedení knihy "Předával jsem carský poklad, deník Františka Nováka". Slavnostní křest nové publikace shrnující životní příběh československého legionáře Františka Nováka zahájil místopředseda výboru Jaromír Jermář. Československá obec legionářská připravila v knižní podobě deník ruského legionáře Františka Nováka. Jeho válečné zápisky jsou cenným svědectvím o formování našeho zahraničního odboje v období 1. světové války, obsahují celou řadu dnes pozapomenutých událostí a okamžiků, které výrazně pomohly ke vzniku samostatného Československého státu. Svým usnesením č. 21/13 se výbor usnesl pořádat dne 6. května 2013 za odborné podpory předsedy Svatoboru a prezidenta Památkové komory ČR Dr. Václava Lišky pořádal Kolokvium Jiří z Poděbrad, které je jednou z akcí souvisejících s oslavami 550. výročí panovníkovy mírové mise. V r připravil projekt Všeobecné mírové organizace, která měla za cíl vytvořit Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu určené křesťanským panovníkům. Souviselo to se sjednocením Evropy v boji proti Turkům. Účastníci kolokvia si tuto dobu připomněli a hovořili na témata: Volební řád českých králů a JzP (Dr. M. Veselá), Atmosféra na královském dvoře (J. Hrubeš). Připomněli poradce JzP (prof. Dr. Z. Veselý, CSc.) a kompaktáta (Dr. B. Marek), trestní právo v jeho době (doc. Dr. K. Schelle, CSc.) a také informace o stylu odívání (Ing. K. Sluková). Průběh jednání řídil senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru. Dne 22. května 2013 výbor na základě usnesení č. 76/13 pořádal slavnostní předávání certifikátů o absolvování ročníku smyčcového souboru s flétnami ZUŠ Lounských, Praha 4. Na základě usnesení č. 92/13 výbor pořádal dne 28. května 2013 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis Klubu volných novinářů při Syndikátu novinářů ČR. Organizačním zabezpečením byla pověřena senátorka Hana Doupovcová, místopředsedkyně výboru. Výbor organizoval dne 11. června 2013 na základě usnesení č. 69/13 slavnostní vyhlášení 19. ročníku studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Této akce se zúčastnili všichni soutěžící a další osobnosti české kulturní sféry. Společnost Franze Kafky vypisuje soutěž se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Výbor se svým usnesením č. 77/13 usnesl pořádat dne 20. června 2013 slavnostní vyhlášení titulů EKOŠKOLA. Pozváni byli zástupci základních a středních škol, kteří naplnili kritéria programu Ekoškola a získali titul. Dále byli přítomni zástupci měst a obcí. Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci sami usilují o třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Ekoškola představuje jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti environmentální výchovy ve světě. Probíhá ve 40 zemích a je do něj zapojeno kolem 21 tisíc škol. V ČR se jej účastní 200 škol.

8 Výbor se usnesl usnesením č. 56/13 pořádat dne 28. července 2013 slavnostní předávání certifikátů o absolvování mistrovských pěveckých kursů v rámci Letní hudební akademie Praha Tato akce byla uskutečněna jako prezentace českého hudebního školství pro cca 120 účastníků. Dne 29. července 2013 výbor spolupořádal s organizačním výborem FQMT 13 úvodní a závěrečnou část programu v rámci mezinárodní konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky 2013 FQMT 13. Konference se pořádala v Praze ve dnech 29. července 3. srpna Konference byla provázena cyklem tří koncertů spojených s přednáškami pro veřejnost. Přednášky měly za cíl seznámit širší veřejnost se současným stavem poznání v kosmologii, astronomii a kvantové fyzice. Nad konferencí převzal záštitu předseda Senátu PČR M. Štěch. Na základě usnesení č. 96/13 se výbor usnesl poskytnout záštitu 8. ročníku Malostranských komorních slavností 2013, které se uskutečnily ve dnech od 29. září do 3. listopadu Malostranské slavnosti pořádala Kancelář Senátu za podpory a spolupráce výboru. Jedná se o mezinárodní setkání umělců a teoretiků umění. Malostranské komorní slavnosti přinášejí to nejlepší, co nabízí především česká komorní interpretační scéna. Dramaturgem festivalu je violoncellista Jan Páleníček. Na základě usnesení č. 130/13 výbor uspořádal dne 3. prosince 2013 slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok Jde o pravidelné setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů krajů a dalších hostů s představiteli Senátu. Cílem setkání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů pořádaných členy Folklorního sdružení ČR v roce 2013 a vytýčení hlavních směrů pro jejich přípravu v roce Jednání mělo pracovní charakter a byly navrženy nové cesty a metody rozšiřování působnosti a využití techniky k větší medializaci folklorního hnutí v ČR. Výbor se usnesením č. 86/13 usnesl uskutečnit dne 21. května 2013 na základě žádosti velvyslance Moldavské republiky v Praze přijetí delegace výboru pro vzdělávání členy Výboru. Na přijetí navazovala prohlídka historických prostor Senátu. Dne 22. srpna 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 113/ přijetí pana Shahara Shelefa, zástupce velvyslance Státu Izrael. Dne 2. prosince 2013 výbor přijal zástupce Čeljabinské státní univerzity (usnesení č. 154/13). Během roku se výbor usnesl převzít záštity: - usnesením č. 51/13 - nad Týdnem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ve dnech května 2013, - usnesením č. 52/13 - nad Celostátními přehlídkami neprofesionálního umění v r. 2013, - usnesením č. 55/13 - nad festivalem Literární Vysočina 2013, který proběhl ve dnech června 2013 v Havlíčkově Brodě jako 11. ročník literárního festivalu, který pořádá o. s. Literární Vysočina, - usnesením č. 57/13 - nad mezinárodním projektem Dětský mezinárodní festival hudby a pohybu 2013 ve dnech 25. a 26. května 2013 a 22. a 23. června 2013, který se uskutečnil ve Velkém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy, - usnesením č. 70/13 nad IX. semifinále a finále studentské debatní soutěže Studentská agora 2012/2013, - usnesením č. 143/13 nad akcí Drevanský den v Praze, kterou pořádala Společnost přátel Lužice ve spolupráci se Srbským muzeem v Chotěbuzi dne 9. listopadu 2013, - usnesením č. 145/13 - nad 5. ročníkem projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Usnesením č. 43/13 se výbor usnesl uskutečnit ve dnech března 2013 výjezdní zasedání do Třeboně. Během výjezdního zasedání se uskutečnilo pracovní

9 jednání se zástupci Města a Městských slatinných lázní, setkání se starostou Novosedel nad Nežárkou Mgr. Filipem Menclem, pracovní jednání se zástupci Mikrobiologického ústavu AV ČR Opatovický mlýn, pracovní jednání se zástupci Botanického ústavu AV ČR. Dále pak pracovní setkání s řediteli a učiteli škol Třeboňska, pracovní jednání s ředitelkou Gymnázia Třeboň a prohlídka Státního zámku Třeboň, kde členové výboru dostali informace o ochraně kulturního dědictví. Historie zámku je spjata řadou šlechtických rodů, které postupně vlastnily toto panství. V prostorách zámku je umístěn Státní oblastní archiv. Uskutečnilo se také pracovní jednání se zástupkyní Státního oblastního archivu Třeboň, který je organizační složkou státu a spadá pod Ministerstvo vnitra ČR. Jsou zde uloženy velmi vzácné a cenné soubory archiválií od počátku 13. století do současnosti. Ve dnech července 2013 se uskutečnilo na základě usnesení č. 106/13 výjezdní zasedání do Lán. Během cesty se proběhlo pracovní jednání s majitelem sklárny v Nižboru Rückl Crystal, a. s. Majitel sklárny a bývalý senátor Ing. J. Rückl vítá návštěvu tohoto výboru, neboť má zásadní podněty, které se týkají především učňovského školství. V Lánech se členové výboru poklonili památce prvního československého prezidenta. Předseda výboru senátor M. Chládek položil kytici na jeho hrob. T. G. Masaryk si Lány velmi oblíbil a na své přání byl pohřben na místním hřbitově spolu se svou ženou Charlottou. Dále proběhlo jednání členů výboru se zástupci deseti okolních měst a obcí. Členové výboru navštívili také Památník Lidice, senátor K. Kapoun položil kytici u pomníku pietního místa. Usnesením č. 153/13 se výbor usnesl ve dnech listopadu 2013 uskutečnit zahraniční cestu do Rakouska, která byla zacílena zvláště na problematiku duálního vzdělávání, které se vyznačuje úzkým propojením teoretické výuky a praktické profesní přípravy, čímž je následně zaručeno, že takové vzdělávání plně odpovídá požadavkům praxe. Uskutečnilo se setkání se zástupci partnerských výborů ve Spolkové Radě Parlamentu. Proběhlo jednání v Rakouské hospodářské komoře a Komenského škole. V rámci programu členové delegace navštívili také Vojenský archiv ve Vídni, odborné učiliště Spar a Bundestheater-Holding. Členové delegace se také setkali s komunálními politiky v Leobendorfu. Na základě usnesení č. 119/13 se uskutečnila ve dnech prosince 2013 zahraniční cesta do Finské republiky. Tato cesta měla mimo jiné prohloubit spolupráci s finskou stranou a navázat tak na seminář Možnosti aplikace finského vzdělávacího systému v ČR. Podstatou úspěšnosti finského modelu je dobrá strategie přijatá napříč politickým spektrem, všeobecná shoda v celonárodní diskusi a rozhodování na základě vědeckých výzkumů založených na důvěře a silné pozici učitelů. V rámci programu se uskutečnilo v Helsinkách pracovní jednání na ministerstvu školství a kultury a základní škole. Proběhlo jednání s ombudsmanem a Výborem pro školství a kulturu finského Parlamentu. Další oblastí zájmu výboru byl způsob fungování technologické agentury TEKES, která je centrem inovací a financuje výzkum. Další den jednání proběhl v městě Tampere, kde se členové delegace měli možnost seznámit s předškolním a základním školstvím a odborným vzděláváním a se spoluprací s privátní sférou. Uskutečnila se návštěva centra BioMediTech a Univerzity Tampere, která je zaměřená na vzdělávání pedagogů, včetně vzdělávacího programu učitelů pro předškolní zařízení. Ustavující schůze Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti se uskutečnila dne 25. dubna Ověřovatelem byl zvolen senátor Zdeněk Berka a místopředsedou senátor Antonán Maštalíř. PV se bude podílet na přípravě nových legislativních norem a koncepčních materiálů, na spolupráci s vládními i nevládními organizacemi, projednávání zpráv týkající se oblasti LP v širší míře, které budou Senátu doručeny. Budou se zabývat podáními občanů s aktuální lidskoprávní tématikou, které obdrží výbor a budou vypracovávat odpovědi i na základě stanovisek věcně příslušných orgánů Senátu či resortů. Další problematikou je otázka vězeňství a otázka romské menšiny. Na 2. schůzi PV dne 2. července 2013 bylo zařazeno projednání podání Františka Staňka a Zdeňky Wagnerové, kteří se na výbor již několikrát obrátili se svým podnětem - nedodržování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a předseda PV byl pověřen věc řešit. 3. schůze

10 PV se uskutečnila dne 10. července 2013 ve věznici ve Všehrdech. Členové PV se seznámili se způsobem práce s nezletilými i ostatními vězni, jejich možnostmi vzdělávání a práce. Věznice má i vlastní výukové středisko, do kterého výjimečně mohou docházet i bývalí vězni, kteří chtějí dokončit výuční list. Na pořad 4. schůze PV dne 11. září 2013 bylo zařazeno projednání stížnosti, kterou zaslala dcera Mgr. Jany Nagyové. Na ustavující schůzi Podvýboru pro sport dne 29. ledna 2013 byli zvoleni 2 ověřovatelé - senátorka Eva Richtrová a senátor Jan Horník a místopředsedou byl zvolen senátor Jaroslav Zeman. Dalším bodem programu byl bod - Situace v tělovýchovných a sportovních organizacích ČR v souvislosti s jejich financováním ze strany státu pro rok 2013 a - Informace o stavu přípravy zákona o podpoře sportu. K tomuto bodu byl přítomen náměstek MŠMT ČR J. Kocourek a J. Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů MF ČR. Náměstek MŠMT ČR seznámil členy PV s aktuální situací financování sportu pro rok 2013 ze státního rozpočtu. Objem finančních prostředků stejný jako v roce Je to jakousi zárukou pro následující roky a příjemci dotace budou vědět, s jakou výší peněz mohou počítat. Co se týká zákona, ten je připraven v paragrafovaném znění. Na program byla dále zařazena prezentace Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, který zavádí subjekt DECARO, se kterou členy PV seznámil olympijský vítěz Robert Změlík. 2. schůze PV se konala dne 18. června Na program byl zařazen bod - Informace o změnách ve sportovním prostředí. Přizváni byli předseda ČUS JUDr. Miroslav Jansta a předseda ČOV Ing. Jiří Kejval. Zdůraznili vzájemnou informovanost o postupu legislativních prací na zákonech s dopadem do sportovního prostředí. Během roku 2013 bylo doručeno 26 peticí, z toho 6 s více jak 10 tisíci podpisy. Každá petice je výborem posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro její vyřízení. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či předány věcně příslušnému výboru Senátu k přímému vyřízení. Petice s počtem podpisů nad 10 tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením 142a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu. Výbor přijal i 39 jiných podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát Parlamentu ČR obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou situaci. Na všechna doručená jiná podání byla vždy zpracována odpověď, v oprávněných případech byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů. Výroční zpráva o činnosti výboru nemůže zdaleka vystihnout šíři aktivit výboru, ale i jeho jednotlivých členů jak na půdě Senátu PČR, tak i v jejich volebních regionech. Marcel Chládek předseda Výboru

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Parlament České republiky Senát ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 V I. části zpráva podává informace o činnosti od 1. 1. 2014 do 21. 11. 2014. V II.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Hlavní město Praha Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP číslo 5 ze dne 12. září 2011

Hlavní město Praha Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP číslo 5 ze dne 12. září 2011 Hlavní město Praha Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP Usnesení výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP číslo 5 ze dne 12. září 2011 ke zprávě o činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP za I. pololetí

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2212/04 V Praze dne 11. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 18. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby.

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obory fitness industry. na období 2011 až 2015 České republice. Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby. SEKTOROVÁ DOHODA pro obory industry na období 2011 až 2015 České republice Předkládá: Sektorová rada pro osobní služby Preambule Sektorová dohoda zaměřená na sektor má zásadní význam pro rozvoj kvalitních

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více