Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodová tabulka. Název institutu (v závorce nový název, pokud se institut mění či doplňuje) ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení"

Transkript

1 ČÁST PRVNÍ ObchZ Obecná ustanovení Převodová tabulka 1 až 55 NOZ 119 až 121, 132 až 143, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990, 3024; ZOK 2až4, 7,47;ZMPS 26 Základní ustanovení 1 až 20 NOZ 132 až 137, 420 až 435, 450 až 456, 502 až 504, 2972 až 2990; ZOK 2až4, 7,47 (Účel založení osobních společností) ZOK 2/1 (Subsidiární použití ustanovení NOZ o spolcích) ZOK 3/1 (Obrácení důkazního břemene o dokazování protiprávního jednání) ZOK 4 Rozsahpůsobnosti 1 Podnikání a podnikatel 2 až 3a NOZ 420 až 422 Subsidiarita obchodního zákoníku 4 Podnik a obchodní jmění (Obchodní závod) 5, 6 NOZ 502 Organizační složka podniku (Pobočka) 7 NOZ 503 Obchodní firma 8 až 12 NOZ 423 až 428 Jednání podnikatele 13/1 až 4 Omezení jednatelského oprávnění 13/5 ZOK 47 Informační povinnosti 13a NOZ 435; ZOK 7 Prokura 14 NOZ 450 až 456 Zastoupení podnikatele 15, 16 NOZ 430, 431 Obchodní tajemství 17 až 20 NOZ 504 Podnikání zahraničních osob 21 až 26 ZMPS 26; NOZ 138 až 143, 3024 Podnikání zahraničních osob obecná ustanovení 21 až 23 NOZ 3024 Majetková účast a ochrana majetkových zájmů zahraničních osob 24, 25 ZMPS 26 Přemístění sídla 26 NOZ 138 až 143 Obchodní rejstřík 1) 27 až 38l NOZ 119 Účetnictví podnikatelů 2) 39, 40 NOZ 120, 121 Hospodářská soutěž (Zneužití a omezení soutěže) 41 až 55 NOZ 2972 až 2990 (Zakázaná konkurenční doložka) NOZ 2975 (Dotěrné obtěžování) NOZ ) Bude upraveno novým rejstříkovým zákonem, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti. 2) V podrobnostech je upraveno v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

2 Účast na hospodářské soutěži 41 až 43 NOZ 2972 až 2974 Nekalá soutěž generální klauzule 44 NOZ 2976 Klamavá reklama 45 NOZ 2977, 2979 Klamavé označení zboží a služeb 46 NOZ 2978, 2979 Vyvolání nebezpečí záměny 47 NOZ 2981 Parazitování na pověsti 48 NOZ 2982 Podplácení 49 NOZ 2983 Zlehčování 50 NOZ 2984 Srovnávací reklama 50a NOZ 2980 Porušení obchodního tajemství 51 NOZ 2985 Ohrožování zdraví a životního prostředí 52 NOZ 2987 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (Ochrana proti nekalé soutěži) ČÁST DRUHÁ ObchZ Obchodní společnosti a družstvo 53 až 55 NOZ 2988 až až260 ZOK 1až773; NOZ 123, 126, 127, 168 až 209, 432, 1320 až 1332 Základníustanoveníoobchodníchkorporacích 56až75c ZOK 1až94, 143, 190/2/i, 251, 316, 317, 421/2/m, 468 až 473, 573, 656/m, 659/2/d, 765/e; NOZ 127, 187 až 209, 432 (Obecná ustanovení o orgánech obchodní korporace) (Zástupce právnické osoby, člena orgánu korporace) (Pravidla o jednání učiněného bez povinného souhlasu nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu korporace) (Pravidla pro případ uzavření smlouvy bez doložení požadovaného znaleckého posudku) ZOK 44an. ZOK 46/3, 4 ZOK 48, 49 ZOK 50 (Pravidlajednáníčlenůorgánů) ZOK 51až53 (Pravidlo podnikatelského úsudku) ZOK 51 (Pravidlo jednání s péčí řádného hospodáře) ZOK 52, 53 (Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce) (Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace) ZOK 63až67 ZOK 68 (Zvláštní práva společníků ovládané osoby) ZOK 89 Obecnáustanoveníoobchodníchspolečnostech 56,56a ZOK 1až8 Založení společnosti (Založení korporace) 57 ZOK 6, 8 až 10 Základní kapitál 58 ZOK 30 Vklad 59 ZOK 15až17

3 Nepeněžitý vklad společníka 59/2 až 8 ZOK 17, 143, 251, 573 Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti (Správce vkladů a převod vlastnického práva) 59a ZOK 468 až ZOK 18až29 Podíl 61 ZOK 31až33 Lhůta pro podání návrhu na zápis do OR 62/1 ZOK 9 Právní úkony týkající se založení, vzniku, zániku nebo zrušení společnosti Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku Zákaz konkurence pravidla pro vydání prospěchu 63 ZOK 6 64 NOZ ZOK 5;NOZ 432 Smlouvaovýkonufunkce 66 ZOK 59až62 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská uskupení 66a ZOK 318 až 321 Většinový společník 66a/1 ZOK 73 Ovládající a ovládané osoby 66a/2 až 6 ZOK 74 až 77 Koncern 66a/7 ZOK 79 Povinnost hradit újmu při ovlivnění 66a/8, 66c ZOK 71 Zproštění povinnosti hradit újmu 66a/8 ZOK 72 Zpráva o vztazích 66a/9 až 12 ZOK 82 až 88 Jednáníveshodě 66b ZOK 78 Pověření obchodním vedením 66d Rezervní fond (Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie) 67 ZOK 316, 317 Dispozice s podnikem (Dispozice se závodem) 67a ZOK 190/2/i, 421/2/m, 656/m, 659/2/d, 765/e Zrušení a zánik společnosti (Zrušení a zánik obchodní korporace) Neplatnost společnosti (Neplatnost obchodní korporace) 68 ZOK 93, 94 68a ZOK 92 zrušeny 69až69h Likvidace 70 až 75c NOZ 187 až 209 Veřejná obchodní společnost 76 až 92 ZOK 95 až 117 Veřejná obchodní společnost základní ustanovení 76 ZOK 95 Firma veřejné obchodní společnosti 77 ZOK 96 Společenská smlouva v.o.s. 78/1 ZOK 97 až 99 Návrh na zápis v.o.s. do obchodního rejstříku 78/2 3) Práva a povinnosti společníků v.o.s. 79 až 81 ZOK 100 an. 3) Bude upraveno novým rejstříkovým zákonem, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

4 Výplata podílu na zisku a podíl na ztrátě ve v.o.s. 82 ZOK 34 až 36, 112 Společnická žaloba ve v.o.s. 82a ZOK 108 Přistoupení společníka do v.o.s. a vystoupení společníka z v.o.s. 83 ZOK 110 Zákaz konkurence ve v.o.s. 84 ZOK 109 Statutární orgán v.o.s. 85 ZOK 106 Ručení společníka v.o.s. 86, 87 ZOK 110/2, 111 Zrušení a likvidace v.o.s. 88 až 90 ZOK 113 an. Smrt společníka v.o.s. 91 ZOK 117 Vypořádání společníků v.o.s. (Podíl na likvidačním zůstatku) 92 ZOK 37až39 Komanditní společnost 93 až 104 ZOK 37 až 39, 118 až 131 (Komanditní suma) ZOK 129 až 131 Komanditní společnost základní ustanovení 93/1 ZOK 118/1 Postavení komplementářů 93/2 a 3 ZOK 119, 95/3, 44an. Přiměřené použití ustanovení o v.o.s. a s.r.o. (Přiměřené použití ustanovení o v.o.s.) 93/4 ZOK 119 Společenská smlouva k.s. 94 ZOK 124 Firma komanditní společnosti 95 ZOK 118/2 Návrh na zápis k.s. do obchodního rejstříku 96 4) Práva a povinnosti společníků k.s. 97 až 100 ZOK 120 an. Statutární orgán k.s. 101 ZOK 125 Zrušení a likvidace k.s. 102 ZOK 127, 128 zrušen 103 Vypořádání společníků k.s. (Podíl na likvidačním zůstatku) 104 ZOK 37až39 Společnostsručenímomezeným 105až153 ZOK 11až14, 31až 33, 37 až 39, 42, 43, 132 až 242; NOZ 1320 až 1332 (Druhy podílů v s.r.o.) ZOK 135, 136 (Kmenový list) ZOK 137, 138 (Povinnost odevzdat kmenový list) ZOK 152 až 154 (Valná hromada v s.r.o. korespondenční hlasování a hlasování s využitím technických prostředků) ZOK 167/2 až 4 (Kumulativní hlasování v s.r.o.) ZOK 178 až 180 (Vystoupení společníka z s.r.o.) ZOK 202 (Další způsoby zániku účasti společníka s.r.o. ve společnosti) ZOK 206 4) Bude upraveno novým rejstříkovým zákonem, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

5 (Uvolněný podíl v s.r.o.) ZOK 212 Společnost s ručením omezeným obecná ustanovení 105 až 108 ZOK 132 až 134 Vklad společníka s.r.o. 109 ZOK 142 Společenská smlouva s.r.o. 110 ZOK 146 an. Povinné splacení vkladu před zápisem s.r.o. do OR 111 ZOK 148 Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku 112 5) Vkladová povinnost společníka s.r.o. 113 ZOK 150, 151 Obchodnípodílvs.r.o. základníustanovení 114 ZOK 31až33 Převod podílu v s.r.o. 115 ZOK 207 až 210 Přechod obchodního podílu v s.r.o. 116 ZOK 42 Dědění podílu v s.r.o. 116/2, 3 ZOK 211 Rozdělení podílu v s.r.o. (Rozdělení podílu) 117 ZOK 43 Zastavení obchodního podílu v s.r.o. 117a NOZ 1320 až 1332; ZOK 32/3, 207 Seznam společníků s.r.o. 118 ZOK 139 až 141 Povinnost v případě spojení obchodních podílů v ruku jednoho společníka s.r.o. 119 Nabytí vlastních obchodních podílů s.r.o. 120 ZOK 149 Finanční asistence v s.r.o. 120a, 120b ZOK 200 Příplatková povinnost v s.r.o. 121 ZOK 162 až 166 Právo na informace společníka s.r.o. 122 ZOK 155, 156 Podíl na zisku společníka s.r.o. 123 ZOK 161, 34 až 36 Rezervní fond v s.r.o. 124 Působnost valné hromady s.r.o. 125 ZOK 190 Účast společníka na valné hromadě s.r.o. 126 ZOK 168 Valná hromada v s.r.o. usnášeníschopnost, hlasování 127/1 až 4 ZOK 169 až 172 Zákaz výkonu hlasovacích práv společníka s.r.o. 127/5, 9 ZOK 173 Hlasování mimo valnou hromadu v s.r.o. 127/7, 8 ZOK 174 Svolání valné hromady s.r.o. 128, 129/1, 2 ZOK 181 až 187 Průběh valné hromady s.r.o. 129/3, 4 ZOK 188, 189 Hlasování per rollam v s.r.o. 130 ZOK 175 až 177 Neplatnost rozhodnutí valné hromady s.r.o. 131 ZOK 191 až 193 Společnická žaloba společníka s.r.o. 131a ZOK 157 až 160 Jednočlennás.r.o. 132 ZOK 11až14 Jednatelé s.r.o. 133 až 136 ZOK 194 až 199 Dozorčí rada v s.r.o. 137 až 140 ZOK 201 5) Bude upraveno novým rejstříkovým zákonem, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

6 Změna společenské smlouvy 141 ZOK 171, 172/2 Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. obecná ustanovení Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. převzetím vkladové povinnosti Zvýšení základního kapitálu v s.r.o. z vlastních zdrojů 142, 145 ZOK 216 až ZOK 219 až ZOK 227 až 232 Snížení základního kapitálu v s.r.o. 146, 147 ZOK 233 až 240 Zrušení účasti společníka s.r.o. soudem 148 ZOK 205 Vyloučení společníka z s.r.o. 149 ZOK 204 Dohoda o ukončení účasti společníka v s.r.o. 149a ZOK 203 Vypořádání (Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl v s.r.o.) 150 ZOK 213 až 215 Zrušení a likvidace s.r.o. 151, 152 ZOK 241, 242 Podíl na likvidačním zůstatku v s.r.o. 153 ZOK 37 až 39 Akciová společnost 154 až 220zc ZOK 243 až 551 Akciová společnost, základní ustanovení (Obecná ustanovení) 154 an. ZOK 243 až 317, 344 až 347, 431 až 434; NOZ 123, 126 Firma akciové společnosti 154/2 ZOK 243/2 Akcie 155, 157 ZOK 256 až 285 Forma akcie 156 ZOK 263 (Kusová akcie) ZOK 257 Akcie na jméno 156 ZOK 269 až 273 Akcie na majitele 156 ZOK 274 Zaknihované akcie 156 ZOK 275 Seznam akcionářů 156/2 ZOK 264 až 268 Samostatně převoditelná práva 156a ZOK 281 až 283 Rozhodný den 156b ZOK 284 Druhy akcií 157 až 159 ZOK 276, 277 Prioritní akcie 159 ZOK 278 až 280 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy 160 ZOK 286 až 294 Nabývání vlastních zatímních listů a akcií (Upisování a nabývání vlastních akcií) 161 an. ZOK 298 až 310 Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie 161d/2 ZOK 316, 317 Finanční asistence a.s. 161f ZOK 311 až 315 Založení a vznik a.s. 162 ZOK 250 Zakladatelská smlouva 163 Emisní kurs akcie 163a ZOK 247 Emisní ážio 163a/3 ZOK 248, 249

7 Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií 164 an. Ustavující valná hromada 169 an. Ocenění nepeněžitého vkladu 171/3 ZOK 251 až 254 Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií 172 Stanovy 173 an. ZOK 250 Stanovy 173, 174 NOZ 123 Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti 173/3, 4 ZOK 431 až 434 Vznik společnosti 175 až 177 NOZ 126 Zatímní list 176 ZOK 285 Vkladová povinnost akcionáře 177 ZOK 344 až 347 Práva a povinnosti akcionáře 178 an. ZOK 322 až 341, 344 až 395, 428, 429 Podíly na zisku společnosti 178 ZOK 348 až 352 Hlasovací právo 180/1, 2 ZOK 353 Právo akcionáře na vysvětlení 180/3 až 5 ZOK 357 až 360 (Kumulativní hlasování na valné hromadě) ZOK 354 až 356 Právo akcionáře uplatňovat protinávrhy 180/6, 7 ZOK 361 až 364 Kvalifikovaný akcionář 181 ZOK 365/1 Práva kvalifikovaných akcionářů 181, 182 ZOK 365 až 370 Neplatnost usnesení valné hromady (Akcionářská žaloba) 183 ZOK 371 až 374 Neplatnost usnesení valné hromady 183 ZOK 428, 429 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů 183a ZOK 322 až 341 Povinný veřejný návrh smlouvy 183a/5 ZOK 327 až 332 zrušeny 183b až 183h Právo výkupu účastnických cenných papírů (Nucený přechod účastnických cenných papírů) 183i až 183n ZOK 375 až 394 (Právo odkupu) ZOK 395 Orgány společnosti 184 an. ZOK 12, 79 až 81, 396 až 463 (Systém vnitřní struktury společnosti) ZOK 396, 397 Valná hromada úvodní ustanovení 184 ZOK 398 až 401 Rozhodování per rollam 184/2 ZOK 418 až 420 Rozhodný den k účasti na valné hromadě 184/3 ZOK 405 Svolání valné hromady 184a ZOK 402 až 411 Schopnost valné hromady se usnášet 185 ZOK 412 Listina přítomných akcionářů 185/2 ZOK 413 Náhradní valná hromada 185/3 ZOK 414

8 Rozhodování valné hromady 186 ZOK 415 až 417 Povinný odkup účastnických cenných papírů 186a ZOK 333 až 341 Výměna akcií 186b ZOK 342, 343 Nemožnost akcionáře vykonávat hlasovací právo 186c ZOK 426 Dohody o výkonu hlasovacích práv 186d Působnost valné hromady a.s. 187 ZOK 421 až 427 Funkcionáři valné hromady a.s. 188 ZOK 422 Zápis z valné hromady a.s. 189 ZOK 423 Jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady 190 ZOK 12 Smlouva o převodu zisku (Koncern) 190a ZOK 79 až 81 Ovládací smlouva (Koncern) 190b ZOK 79 až 81 Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku (Koncern) 190c an. ZOK 79 až 81 Dualistický systém 191 an. ZOK 435 až 455 Představenstvo a.s. 191 až 196 ZOK 435 až 445 Zákaz konkurence člena představenstva 196 ZOK 441, 442 Dozorčí rada 197 až 201 ZOK 446 až 455 Zákaz konkurence člena dozorčí rady 200/3 ZOK 451, 452 (Monistický systém) ZOK 456 až 463 (Správní rada) ZOK 457 až 460 (Předseda správní rady) ZOK 461, 462 (Statutární ředitel) ZOK 463 (Změny výše základního kapitálu úvodní ustanovení) ZOK 464 až 473 Zvýšení základního kapitálu 202 an. ZOK 468 až 515 Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 202, 211/4 ZOK /4b ZOK 468 až an. ZOK 474 až 479 Upsání akcií na základě veřejné nabídky 204 ZOK 480 až 483 Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií 204a ZOK 484 až 486 Omezení přednostního práva akcionáře 204a/5, 6 ZOK 487 až 489 Zánik a vzdání se přednostního práva akcionáře 204a/7 ZOK 490 Poukázka na akcie 204b Zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů Povinnost představenstva podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu 205 ZOK ZOK 477

9 Podmíněné zvýšení základního kapitálu 207 ZOK 505 až 510 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 208, 209 ZOK 495 až 504 Kombinované zvýšení základního kapitálu 209a Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 210 ZOK 511 až 515 Snížení základního kapitálu 211 an. ZOK 516 až 548 Způsoby snížení základního kapitálu 213 an. ZOK 521 až 524 Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů 213a ZOK 524 až 526 Vzetí akcií z oběhu na základě losování 213b ZOK 527 až 531 Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy 213c ZOK 532 až 535 Upuštění od vydání akcií 213d ZOK 536 Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií 214 ZOK 537 až 543 Ochrana věřitelů 215 ZOK 518 Povinnost představenstva podat návrh na zápis snížení základního kapitálu 216 ZOK 519 Zjednodušené snížení základního kapitálu 216a, 216b ZOK 544, 545 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu 216c ZOK 546 až 548 Rezervní fond a opční listy 217, 217a ZOK 295 až 297, 544/1b Rezervní fond 217 ZOK 544/1b Opční listy (Cenné papíry k uplatnění přednostních práv) 217a ZOK 295 až 297 Likvidace akciové společnosti 218 až 220 ZOK 549 až 551 Družstvo 221 až 260 ZOK 552 až 773 Družstvo základní ustanovení (Obecná ustanovení) 221 až 226 ZOK 552 až 628, 727 až 737; NOZ 126 Bytové družstvo základní ustanovení 221/2 ZOK 727 až 731 Povinnost přispět na úhradu ztráty družstva, uhrazovací povinnost přesahující členský vklad 222/2 ZOK 587 až 594 Vklady 223 ZOK 563 až 574 Další členský vklad 223/4 ZOK 572 Nepeněžitý vklad do družstva 223/5 ZOK 573, 574 Založení družstva 224 an. ZOK 555 až 561 Vznik družstva 225 NOZ 126 Členská práva a povinnosti (Družstevní podíl) 226 an. ZOK 595 až 609 Práva a povinnosti členů základní ustanovení 226/1/c ZOK 575, 576 Vznik a zánik členství 227 an. ZOK 577 až 623 Vznik členství 227 ZOK 577 až 583 Členství v bytovém družstvu 227 an. ZOK 733 až 735

10 Seznam členů družstva 228 ZOK 580 až 583 Převod členských práv a povinností (Převod družstevního podílu) 229 ZOK 599 až 601 Zánik členství způsoby 229 an. ZOK 610 až 613 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu 230 ZOK 736 Zánik členství 231 ZOK 610 až 622 Vyloučení člena z družstva 231/4 až 6 ZOK 614 až 622 Přechod členských práv a povinností v bytovém družstvu (Přechod družstevního podílu) Přechod členských práv a povinností (Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu) 232 ZOK 602 až ZOK 737 Vypořádací podíl 233, 234 ZOK 623 až 628 Nedělitelný fond 235 Podíl člena na zisku 236 ZOK 586 Orgány družstva 237 až 251 ZOK 584, 585, 629 až 726 Orgány družstva obecná ustanovení 237, 238, 246 až 248 ZOK 629 až 634 Schopnost členské schůze se usnášet 238/3 ZOK 644 až 646 Členská schůze úvodní ustanovení 239 ZOK 635 Členská schůze bytového družstva 239 až 242 ZOK 755 Svolání členské schůze 239/2, 3 ZOK 636 Doplnění programu členské schůze 239/2 ZOK 643 Působnost členské schůze 239/4, 5 ZOK 656 až 662 Dílčí členská schůze 239/6 ZOK 664 až 668 Shromáždění delegátů 239/7 ZOK 669 až 671 Vznik a zánik funkce delegáta 239/7 ZOK 672 až 676 Náhradní členská schůze 239/8 ZOK 647, 648 Rozhodování členské schůze 240 ZOK 649 až 651 Zápis z členské schůze 241 ZOK 659 Členská žaloba 242 ZOK 584, 585 Neplatnost usnesení členské schůze 242 ZOK 663 Představenstvo družstva 243, 243a, 250 ZOK 705 až 714 Kontrolní komise družstva 244, 244a, 250 ZOK 715 až 725 Orgány malého družstva 245 ZOK 726 Zákaz konkurence člena představenstva družstva 249 ZOK 710, 711 Zákaz konkurence člena kontrolní komise družstva Řádnáúčetnízávěrkaavýročnízprávao hospodaření 249 ZOK 722, , 253 ZOK 707

11 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 254 až 259 NOZ 168 až až 259 ZOK 93, 756, 757, 771 až 773 Použití předpisů o obchodních společnostech 260 (Informační deska družstva) ZOK 562 (Snížení základního členského vkladu) ZOK 568 až 571 (Obsah členství) ZOK 584 až 586 (Zvýšení základního členského vkladu) ZOK 566, 567 (Splynutí družstevních podílů) ZOK 606 (Rozdělení družstevního podílu) ZOK 607 (Finanční asistence) ZOK 608, 609 (Rozhodování per rollam v družstvu) ZOK 652 až 655 (Práva a povinnosti delegáta) ZOK 677 (Seznam delegátů) ZOK 678 až 683 (Hlasovací právo delegáta) ZOK 684 (Svolání shromáždění delegátů) ZOK 685 až 687 (Pozvánka na shromáždění delegátů) ZOK 688 až 694 (Doplnění programu shromáždění delegátů) ZOK 690 (Usnášeníschopnost shromáždění delegátů) ZOK 691 až 694 (Náhradní shromáždění delegátů) ZOK 695, 696 (Jednání shromáždění delegátů) ZOK 697, 698 (Náhradník delegáta) ZOK 699 až 701 (Neplatnost usnesení shromáždění delegátů) ZOK 702 až 704 (Zápis o jednání představenstva družstva) ZOK 709 (Zápis o jednání kontrolní komise družstva) ZOK 721 (Družstevní byt a družstevní nebytový prostor) ZOK 729 (Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena) ZOK 732 (Omezení hospodaření bytového družstva) ZOK 750 až 752 (Samospráva bytového družstva) ZOK 753, 754 (Sociální družstvo základní ustanovení) ZOK 758 až 764 (Omezení hospodaření sociálního družstva) ZOK 765, 766 (Vypořádací podíl v sociálním družstvu) ZOK 767, 768 (Členská schůze sociálního družstva) ZOK 769, 770 (Zrušení a zánik sociálního družstva) ZOK 771 až 773 ČÁST TŘETÍ ObchZ Obchodní závazkové vztahy 261 až 755 NOZ 1 až 14, 545, 555 an., 558/2, 574 an., 609 až 653, 1721 až 3014, 3017, 3036

12 Obchodní závazkové vztahy obecná ustanovení (Všeobecná ustanovení o závazcích) 261 až 408 NOZ 1721 až 2054 Předmět právní úpravy a její povaha 261 až 265 NOZ 1 až 14, 545, 558/2, 1801, 2184 až 2188 Předmět úpravy 261 NOZ 9 Směnná smlouva (Směna) 261/6 NOZ 2184 až 2188 Působnost zákona dle dohody 262 NOZ 9, 1/2 Kogentní ustanovení 263 NOZ 1/2 Obchodní zvyklosti 264 NOZ 9/2, 10/2, 545, 558/2 Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku 265 NOZ 6 až 8, 1801 Některá ustanovení o právních úkonech 266 až 268 NOZ 2, 555 an., 574 an. Výklad právních úkonů (Výklad právních jednání) Neplatnost právních úkonů (Neplatnost právních jednání) 266 NOZ 2, 555 až , 268 NOZ 574 až 588 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy 269 až 288 NOZ 1724 an. Smlouva obecná ustanovení 269 NOZ 1724 až 1730 Obsah smlouvy 270, 271, 273 až 275 NOZ 1746 až 1755 Forma smlouvy 272 NOZ 1756 až 1758 Veřejný návrh na uzavření smlouvy (Veřejná nabídka) Obchodní veřejná soutěž (Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku) 276 až 280 NOZ 1780 až až 288 NOZ 1772 až 1779 Smlouva o smlouvě budoucí 289 až 292 NOZ 1785 až 1788 Některá ustanovení o společných závazcích a o společných právech Některá ustanovení o společných závazcích (Dlužníci zavázáni společně a nerozdílně) 293 až 296 NOZ 1869 an. 293 NOZ 1872 až 1876 Dělitelné plnění 294 NOZ 1871 Nedělitelné plnění 295 NOZ 1869 až 1870 Některá ustanovení o společných právech (Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně) 296 NOZ 1877, 1878 zrušeny 297 až 299 Zajištění závazku 300 až 323 NOZ 2010 až 2054 Některáustanoveníosmluvnípokutě(Smluvní pokuta) 300 až 302 NOZ 2048 až 2052 Ručení 303 až 312 NOZ 2018 až 2028 Bankovní záruka (Finanční záruka) 313 až 322 NOZ 2029 až 2039 Uznání závazku (Uznání dluhu) 323 NOZ 2053, 2054

13 Zánik závazku jeho splněním 324 až 343 NOZ 1908 až 1980 (Splnění dluhu obecná ustanovení) NOZ 1908 až 1913 Způsob plnění 324 až 334 NOZ 1926 až 1938 Kvitance 333 NOZ 1949 až 1951 Místo plnění 335 až 339 NOZ 1954 až 1957 Doba plnění (Čas plnění) 340 až 343, 369a NOZ 1958 až 1967 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku 344 až 372 NOZ 1968 an. Odstoupení od smlouvy 344 až 351 NOZ 2001 až 2005 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění (Následná nemožnost plnění) 352 až 354 NOZ 2006 až 2008 Odstupné 355 NOZ 1992 Zmaření účelu smlouvy 356, 357 Některá ustanovení o započtení (Započtení) 358 až 364 NOZ 1982 až 1991 Prodlení dlužníka 365 až 369 NOZ 1968 až 1974 Prodlení věřitele 370 až 372 NOZ 1975, 1976 Náhrada škody (Závazky z deliktů a závazky zjinýchprávníchdůvodů) 373 až 386 NOZ 2894 až 2990 Porušení smluvní povinnosti 373 NOZ 2913/1 Okolnost vylučující odpovědnost 374 NOZ 2913/2 Porušení smluvní povinnosti třetí osobou 331, 375 NOZ 2914 Zavinění poškozeného 376 NOZ 2918 Oznamovací povinnost 377 NOZ 2902 Způsob náhrady škody 378 až 382 NOZ 2900, 2951 an. Škoda způsobená několika osobami 383 NOZ 2915/1, 2916 Prevence 384 NOZ 2900, 2903/1 Omezení nároku na náhradu 385 Nemožnost vzdání se nároku 386 NOZ 2896 an. Promlčení 387 až 408 NOZ 609 až 653, 3017, 3036 Předmět promlčení 387 NOZ 609 až 618 Účinky promlčení 388 až 390 NOZ 609 až 618 Počátek běhu promlčecí doby 391 až 396 NOZ 619 až 628 Délka promlčecí doby 397 NOZ 629, 630 Promlčení práva na náhradu škody 398 NOZ 636 Promlčení práva na náhradu škody na dopravované věci 399 NOZ 625 Změna v osobě věřitele či dlužníka 400 NOZ 643 6) Prodloužení promlčecí doby 401 NOZ 630 6) Obecné ustanovení 111 OZ o tom, že změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv, se vypouští, nebo v některých nově upravených situacích tato změna vliv má, např. při přechodu povinnosti na dědice.

14 Stavění běhu promlčecí doby zahájením řízení 402 až 406 NOZ 647 až 652, 3017 Uznání dluhu 407 NOZ 653 Obecné omezení promlčecí doby 408 (Přechodné ustanovení pro lhůty a doby) NOZ 3036 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích 409 až 728 NOZ 2055 až 2893 Kupní smlouva (Koupě) 409 až 470 NOZ 2079 až 2183 Definice kupní smlouvy (Definice koupě) 409/1 NOZ 2079 Kupní cena 409/2 NOZ 2080 Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena 410 NOZ 2086 Povinnosti prodávajícího 411 až 416 NOZ 2087 až 2094 Doklady ke zboží 417 až 419 NOZ 2087, 2094 Předmět koupě 420, 421 NOZ 2095 až 2098 Vady zboží 422 až 428 NOZ 2099 až 2105, 2112 Záruka za jakost 429 až 435 NOZ 2113 až 2117 Nároky z vad zboží 436 až 441 NOZ 2106 až 2111 Dodávka většího množství zboží 442 NOZ 2093 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě 443 až 446 NOZ 2132 až 2157 Výhrada vlastnického práva 445 NOZ 2132 až 2134 Povinnosti kupujícího 447 až 454 NOZ 2118 až 2120 Smlouva bez určení kupní ceny 448/2 NOZ 2085/2 Nebezpečí škody na věci 455 až 461 NOZ 2121 až 2125 Uchování věci 462 až 465 NOZ 2120 Svépomocný prodej 466 až 468 NOZ 2126, 2127 Zvláštní ustanovení o náhradě škody 469, 470 Koupě na zkoušku 471, 472 NOZ 2150, 2151 Cenová doložka 473 až 475 NOZ 2154 až 2156 Smlouva o prodeji podniku (Koupě závodu) 476 až 488a NOZ 2175 až 2183 Smlouva o nájmu podniku (Pacht závodu) 488b až 488i NOZ 2332 až 2344, 2349 až 2357 Smlouva o koupi najaté věci 489 až 496 Smlouva o úvěru (Úvěr) 497 až 507 NOZ 2395 až 2400 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví (Licence) 508 až 515 NOZ 2358 až 2389 Nevýhradní licence 511/1 NOZ 2361, 2362 Podlicence 511/2 NOZ 2363 Smlouva uložení věci (Úschova) 516 až 526 NOZ 2402 až 2408

15 Smlouva o skladování (Skladování) 527 až 535 NOZ 2415 až 2429 Svépomocný prodej 534/2 NOZ 2428 Smlouva o dílo (Dílo) 536 až 565 NOZ 2586 až 2651 Definice smlouvy o dílo 536/1 NOZ 2586/1 Definice díla 536/2 NOZ 2587 Způsob určení ceny za dílo 536/3 NOZ 2586/2 Provedení díla 537, 538 NOZ 2589 až 2592 Věci k provedení díla 539 až 541 NOZ 2596 až 2598 Vlastnické právo k předmětu díla 542 až 545 NOZ 2599 až 2603 Cena za dílo 546 až 549 NOZ 2610 až 2614 Určení ceny podle rozpočtu 547 NOZ 2620 až 2622 Způsob provádění díla 550 až 553 NOZ 2593, 2594 Provedení díla 554, 555 NOZ 2604 až 2608 Dílo s nehmotným výsledkem 556 až 559 NOZ 2631 až 2635 Vady díla 560 až 565 NOZ 2615 až 2619 (Stavba jako předmět díla) NOZ 2623 až 2630 (Vady stavby) NOZ 2629, 2630 (Péče o zdraví) NOZ 2636 až 2651 Smlouva mandátní (Příkaz) 566 až 576 NOZ 2430 až 2444 Povinnosti mandatáře (Příkazníka) 567, 568/1, 2 NOZ 2432 až 2434 Plná moc 568/3, 4 NOZ 2439 Předání věci 569 NOZ 2435 Odpovědnost za škodu 570 NOZ 2437 Nárok na úplatu (Odměnu) 571 NOZ 2438 Úhrada nákladů 572 NOZ 2436 Výpově mandatáře (Příkazníka) 575 NOZ 2440 Smlouva komisionářská (Komise) 577 až 590 NOZ 2455 až 2470 Smlouva o kontrolní činnosti (Kontrolní činnost) 591 až 600 NOZ 2652 až 2661 Smlouva zasílatelská (Zasílatelství) 601 až 609 NOZ 2471 až 2482 Mezizasílatel 605/2 NOZ 2473 Smlouva o přepravě věci (Přeprava věci) 610 až 629 NOZ 2555 až 2577 Náložný list 612 až 616 NOZ 2572 až 2577 Přepravní lhůta 617 NOZ 2558 Přerušení přepravy 618/1 NOZ 2559 Přechod práv ze smlouvy na příjemce 619 NOZ 2561 Vydání zásilky osobě oprávněné z náložného listu 620 NOZ 2576 Další dopravce 621 NOZ 2579

16 Odpovědnost za škodu na zásilce 622 až 624 NOZ 2566 Svépomocný prodej 623/2 NOZ 2570 Přepravné 625 NOZ 2564, 2565 Přepravní řády 629 NOZ 2578 Smlouva o nájmu dopravního prostředku (Nájem dopravního prostředku) Smlouva o provozu dopravního prostředku (Provoz dopravního prostředku) 630 až 637 NOZ 2321 až až 641 NOZ 2582 až 2585 Smlouva o zprostředkování (Zprostředkování) 642 až 651 NOZ 2445 až 2454 Provize 642 NOZ 2445 Splatnost provize 644 až 647 NOZ 2447 až 2450 Smlouva o obchodním zastoupení (Obchodní zastoupení) 652 až 672a NOZ 2483 až 2520 Obchodní zástupce 652/2 NOZ 2484 Rozhodné území 653 NOZ 2485 Jednání obchodního zástupce 654 NOZ 2486 Povinnosti obchodního zástupce 655 až 657 NOZ 2489 až 2494 Povinnosti zastoupeného 655a, 662a, 663 NOZ 2495 až 2498 Ručení za splnění povinnosti třetí osobou 658 NOZ 2492 Provize 659 až 662 NOZ 2499 až 2508 Zakázaná ujednání 660/4, 662/3, 662a/3, 669/6, 669a/2 NOZ 2519 Předání podkladů a pomůcek 663 NOZ 2496 Nevýhradní obchodní zastoupení 664 NOZ 2488 Výhradní obchodní zastoupení 665, 666 NOZ 2487 Trvání obchodního zastoupení 667 až 668/1 NOZ 2509 Výpově obchodního zastoupení 668/2 až 6, 670, 672 NOZ 2510 až 2513 Zvláštní odměna (odškodnění) 669, 669a NOZ 2514 až 2517 Konkurenční doložka 672a NOZ 2518 Smlouva o tichém společenství (Tichá společnost) 673 až 681 NOZ 2747 až 2755 Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě 673, 676, 677 NOZ 2751 až 2753 Zánik tiché společnosti 679 až 681 NOZ 2754, 2755 Smlouva o otevření akreditivu (Akreditiv) 682 až 691 NOZ 2682 až 2693 Potvrzený akreditiv 687 NOZ 2687 až 2689 Dokumentární akreditiv 689, 690 NOZ 2690 až 2692 Jiné akreditivy 691 NOZ 2693 Smlouva o inkasu (Inkaso) 692 až 699 NOZ 2694 až 2700 Bankovní dokumentární inkaso (Dokumentární inkaso) 697 až 699 NOZ 2699, 2700

17 Smlouva o bankovním uložení věci 700 až 707 NOZ 2402 až 2408 Smlouva o běžném účtu (Účet) 708 až 715a NOZ 2662 až 2668 (Platební účet) 7) NOZ 2669 Smlouva o vkladovém účtu (Jiný než platební účet) 716 až 719b NOZ 2670 až 2675 Slib odškodnění 725 až 728 NOZ 2890 až ) Dnes upraveno v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti obecně

Kapitálové společnosti obecně J. Kožiak Kapitálové společnosti obecně Charakteristické rysy Účast má podobu majetkové investice Osobní účast na činnosti možná (častá u malých s.r.o.), ale nepovinná Velmi omezené nebo žádné ručení za

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Zvláštní část vybrané smluvní typy

Zvláštní část vybrané smluvní typy Zvláštní část vybrané smluvní typy Pojmenované a nepojmenované smlouvy Pojmenované smlouvy (nominátní kontrakty) smluvní typy Nepojmenované smlouvy (inominátní kontrakty) 269 odst. 2 Struktura smluvního

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva

Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva VII Obsah ČÁST I HLAVA I DÍL I Obecná ustanovení Základní ustanovení Obchodní zákoník jako kodex obchodního práva KAPITOLA 1.1 Postavení a význam obchodního zákoníku.............. 3 1.1.1 Rozsah působnosti..............................

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Obchodní společnosti - právní úprava - základní pojmy - založení a vznik - práva a povinnosti společníků - rozdělení na osobní a kapitálové - osobní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní

Více

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost

JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Akciová společnost JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno josef.silhan@law.muni.cz Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) typicky kapitálová forma OS vhodná pro větší rozsah podnikání

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

14. LEDNA Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1

14. LEDNA Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1 14. LEDNA 2016 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 1 B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 telefon:

Více

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra Otázka: Obchodní společnosti Předmět: Ekonomie Přidal(a): Bárbra - Podniky soukromých podnikatelů mají výhody (jednotlivec je ve všem rozhodující osobou) ale i nevýhody (nedostatek kapitálu, velké podnikatelské

Více

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------------------- Článek

Více

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Seznam zkratek... XIII Předmluva... XV ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Část první Obecná ustanovení ( 1 až 59zb)... 1 Hlava I Základní ustanovení ( 1 až 9)... 1 Hlava II Některá ustanovení

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích NOVINKA Seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK: (aktuálně se manuál vztahuje ke 139 paragrafům ZOK) 2 Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích Seznam příspěvků zařazených k jednotlivým paragrafům v Praktickém manuálu ZOK: (aktuálně se manuál vztahuje k více než 245 paragrafům ZOK) 2, 98, 124, 146, 250, 553 Musí být předmět podnikání spadající

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27

Seznam autorů... 5 Seznam použitých zkratek KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva... 27 Obsah Seznam autorů......................................... 5 Seznam použitých zkratek............................... 21 KAPITOLA I. Pojem, povaha, předmět, systém a prameny obchodního práva............

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Otázka: Právní formy podnikání. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lenik

Otázka: Právní formy podnikání. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lenik Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): lenik Právní formy podnikání (právní normy upravující právní formy podnikání, základní pojmy, státní podnik, veřejná obchodní společnost, komanditní

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více