Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014"

Transkript

1 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015

2 Obsah: strana: 1 Úvod Příjemce zprávy Identifikační údaje příspěvkové organizace Místo přezkoumání Ověřované období Předmět a účel forenzního šetření Základní metodická východiska Právní dokumenty Ověření správnosti vedení účetnictví Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Způsoby oceňování Inventarizace majetku a závazků Bilanční kontinuita Testy spolehlivosti Výsledek kontroly faktur došlých Výsledek kontroly faktur vydaných Výsledek kontroly pokladních dokladů Výsledek kontroly bankovních výpisů Výsledek účtování ostatních dokladů Dílčí závěr subkapitoly Testy věcné správnosti Rok Období roku Účtová třída 0 dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Drobný majetek Pořízení a vyřazení majetku Dílčí závěr k účtové třídě Účtová třída 1 zásoby a opravné položky Účtová třída 2 účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Pokladna a ceniny Účty v bankách Běžné bankovní úvěry Účtová třída 3 zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Časové rozlišení a dohadné účty Účtovací třída 4 jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování Jmění účetní jednotky a upravující položky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Fondy účetní jednotky

3 Výsledky hospodaření Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé zálohy na transfery Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Rozpočet Veřejné zakázky Vnější revize Závěr Tabulka 1 Obsah Sbírky listin k datu Tabulka 2 - Přehled účtů dlouhodobého nehmotného majetku v CZK Tabulka 3 - Přehled účtů dlouhodobého hmotného majetku v CZK Tabulka 4 Přehled chybně uplatněných odpisů majetku vedeného na účtu Tabulka 5 - Přehled chybně uplatněných odpisů majetku vedeného na účtu Tabulka 6 účet 311 Odběratelé Tabulka 7 účet 321 Dodavatelé Tabulka 8 účet 331 Zaměstnanci konečné zůstatky Seznam příloh: Příloha č. 1 Statistická tabulka testovaného vzorku příspěvkové organizace Příloha č. 2 Vyhodnocení zjišťovacího rizika Příloha č. 3 Testy věcné správnosti za rok 2013 Příloha č. 4 Testy věcné správnosti za roku 2014 Příloha č. 5 Oprávnění auditorské společnosti Příloha č. 6 Oprávnění auditora č Termíny a zkratky: MF Ministerstvo financí ČÚS České účetní standardy KA ČR Komora auditorů České republiky ul. ulice č.p. číslo popisné st.p. stavební parcela k.ú. katastrální území č. číslo Manž. manželů CD compat disk CZK koruna česká č.ú. číslo účtu D strana dal účtování MD strana má dáti účtování FV faktura vydaná MFF Mezinárodní filmový festival DJKT Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci FP faktura přijatá 3

4 OSA Ochranný svaz autorů DILIA Divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. UFD Unie filmových distributorů MKS Městské kulturní středisko 4

5 1 Úvod Na základě smlouvy o poskytnutí forenzního šetření za období 01/2013 až 04/2014 uzavřené dne mezi Městem Červený Kostelec, zastoupeným panem Ing. Rostislavem Petrákem, a společností FIZA, a.s. bylo provedeno forenzní šetření výše jmenované příspěvkové organizace v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a ustanoveními především obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o účetnictví, vyhlášky MF ČR vztahující se k plnění povinností příspěvkových organizací v oblasti účetnictví a daní (citace viz níže), ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění, zákona o daních z příjmů, aplikačních doložek Komory auditorů České republiky a zákona o auditorech. 1.1 Příjemce zprávy Zpráva o forenzním šetření je určena starostovi Města Červený Kostelec, následně jeho radě a zastupitelstvu a také statutárnímu zástupci příspěvkové organizace. 1.2 Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Městské kulturní středisko Červený Kostelec Sídlo: Červený Kostelec, Žižkova 365, PSČ Identifikační číslo: Zřizovatel: Město Červený Kostelec 1.3 Místo přezkoumání Místem přezkoumání je Městské kulturní středisko Červený Kostelec, Žižkova 365, Červený Kostelec. 1.4 Ověřované období Forenzní šetření bylo provedeno za období 01/2013 až 04/2014. Tato období byla zahájena dnem a uzavřena dnem a následně zahájena dnem a uzavřena dnem Předmět a účel forenzního šetření Předmětem zakázky bylo provedení forenzního šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 zahrnující poskytnutí odborných služeb v podobě systematického a nezávislého zkoumání realizovaného auditorem, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů. Forenzní šetření zahrnuje ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a na ně navazujících dokumentech. Zahrnuje rovněž posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných vedením města a vedením příspěvkové organizace. 5

6 Účelem forenzního šetření je získat významnou jistotu o správnosti údajů a informací uvedených v účetnictví a v účetní závěrce, mzdových výkazech, daňovém přiznání k daním z příjmů a dodržování příslušných právních předpisů ČR. 1.6 Základní metodická východiska Základní postup uplatněný při ověřování výše uvedených skutečností: sběr informací; testování, zpracování a analýza získaných informací; formulace výsledků formou zprávy o provedeném forenzním šetření. Tento postup byl uplatněn s přihlédnutím k těmto legislativním normám: zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech); zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ); vyhlášce MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění; Českým účetním standardům pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.; zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (konec účinnosti ); zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, s účinností od ); zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (konec účinnosti ); zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s účinností od ); zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodním auditorským standardům International Standards of Auditing; Aplikačním doložkám KA ČR a dalším navazujícím normám, předpisům a ustanovením. Jednotlivé postupové kroky lze blíže charakterizovat takto: sběr informací probíhal prostřednictvím pozorování, dotazování, získání podkladů z právní, účetní a daňové evidence a dalších podpůrných materiálů, informací a dat příspěvkové organizace; testování, zpracování, přepočet a analýza získaných informací byla provedena využitím testů věcné správnosti, kdy byly ověřeny obraty a zůstatky rozvahových i výsledkových účtů a informací uvedených v ostatních předložených dokumentech vč. oprávněnosti, tj. vzájemné provázanosti a podmíněnosti jednotlivých zaúčtovaných operací a testů spolehlivosti vnitřního kontrolního systému; zpracování závěrů z analýz (syntéza informací) bylo provedeno formou zápisů z jednání, zjišťovacích protokolů a následném zpracování zprávy o provedeném forenzním šetření. 6

7 2 Právní dokumenty Příspěvková organizace je organizací zřizovanou na základě 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě tohoto zákona vydá zřizovatel zřizovací listinu, která musí minimálně obsahovat tyto skutečnosti: a) úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen "svěřený majetek"), f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně, g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 1. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu určeném zřizovací listinou. Do svého vlastnictví může nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který byla zřízena, a to způsoby určenými citovaným zákonem. Veškeré údaje o vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení jsou zveřejňovány v Ústředním věstníku České republiky. Za nahlášení údajů je odpovědný zřizovatel. Příspěvková organizace je také zapsána v obchodním rejstříku. Zřizovatel rozhoduje o rozdělení zisku nebo krytí ztráty, o nabytí nebo zcizení majetku, o výši příspěvku na činnost a dalších skutečnostech tak, jak stanoví citovaný zákon. Zřizovatelem příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec je město Červený Kostelec. Příspěvková organizace vznikla na základě usnesení Zastupitelstva města č. 2. Statutárním orgánem příspěvkové společnosti je ředitel, který je jmenován radou města. Funkci zřizovatele vykonává rada města. Řediteli přísluší uzavírat jménem organizace smlouvy související s jejím hospodařením a činností a vydává organizační řád. Z tohoto titulu je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat zřizovatele o všech záležitostech hospodaření organizace. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace včetně kontroly hospodaření se svěřeným majetkem a dodržování předmětu činnosti. Ředitelé organizace byli: v době od do pan Petr Mědílek; v době od do paní Bc. Pavla Čermáková; v době od do byla pověřena řízením organizace paní Kateřina Kultová; v době od do paní Kateřina Kultová; 1 Viz 27, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. 7

8 v době od do paní Iva Ceprová; v době od do byla pověřena řízením organizace paní Mgr. Lenka Slavíková; v době od do paní Mgr. Lenka Slavíková; a v době od do současnosti - probíhá výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace. Kromě toho byl na základě rozhodnutí rady města jmenován do této funkce s účinností od do pan Josef Vlček. Toto rozhodnutí však nebylo nikdy zapsáno do Obchodního rejstříku a nebylo rovněž doloženo rozhodnutí rady města o odvolání paní Kateřiny Kultové z funkce ředitele organizace. V období od až do tak byli za řízení organizace odpovědní dva ředitelé. K provedení forenzního šetření byly příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Červený Kostelec poskytnuty tyto právní dokumenty: Zřizovací listina o vzniku Městského kulturního střediska Červený Kostelec ze dne vč. přílohy č. 1 v původním znění a v aktualizovaném znění podle stavu ke dni a přílohy č. 2; Smlouva o výpůjčce budovy v ul. Břetislava Kafky č.p. 573, Červený Kostelec, nacházející se na parcele st.p. 512/1, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod ze dne , půjčitel: Město Červený Kostelec; Smlouva o výpůjčce budovy v ul. Manž. Burdychových č.p. 672, Červený Kostelec, nacházející se na parcele st.p. 508, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod ze dne , půjčitel: Město Červený Kostelec; Smlouva o výpůjčce budovy v ul. B. Němcové č.p. 127, Červený Kostelec, nacházející se na parcele st.p. 96, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod ze dne , půjčitel: Město Červený Kostelec; Smlouva o výpůjčce budovy v ul. Manž. Burdychových č.p. 367, Červený Kostelec, nacházející se na parcele st.p. 507, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod ze dne , půjčitel: Město Červený Kostelec; Smlouva o výpůjčce budovy v ul. Žižkova č.p. 365, Červený Kostelec, nacházející se na parcele st.p. 405, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod ze dne , půjčitel: Město Červený Kostelec; Smlouva o nájmu nebytových prostor výstavní síň o výměře 101,30 m 2 a depozitáře o výměře 16,47 m 2 týkající se přízemí objektu Městského úřadu čp. 120 na náměstí T.G.M., Červený Kostelec, zapsané na LV č , k.ú. Červený Kostelec č vedeného u Katastrálního úřadu v Náchodě za účelem provozování výstavní síně vč. dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne , pronajímatel: Město Červený Kostelec; a dále jako součást Dotazníku k forenznímu šetření: Směrnice Zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany vydaná dne a schválená starostou města Červený Kostelec téhož dne. Směrnice řeší organizaci a zabezpečení požární ochrany organizace ve smyslu 6, odst. 1, písm. a) zákona 8

9 č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 30 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.; Vnitřní směrnice Městského kulturního střediska řešící jak oběh účetních dokladů, tak také způsob účtování, odpisový plán, obecná pravidla provádění inventarizace majetku a závazků, účtování jednotlivých fondů, účtování mezd a souvisejících dalších složek osobních nákladů, poskytování cestovních náhrad, účtování cenin, způsob vedení pokladny, faktur dodavatelských, faktur vydaných, vedení účtů organizace a účtování na nich, časové rozlišení, účtování prostřednictvím dohadných položek a účtování tzv. interních účetních zápisů; popis ostatních významných skutečností tak, jak je uložen v přílohách D 1/2 a D 2/2. Z veřejně dostupného zdroje, konkrétně z byly dále auditorem získány tyto informace: Tabulka 1 Obsah Sbírky listin k datu Číslo listiny Pr 246/SL17/KSHK Pr 246/SL16/KSHK Typ listiny rozhod. o statut. orgánu rozhod. o statut. orgánu účetní Pr 246/SL15/KSHK závěrka 2012 účetní Pr 246/SL14/KSHK závěrka 2011 účetní Pr 246/SL13/KSHK závěrka 2009 účetní Pr 246/SL12/KSHK závěrka 2008 účetní Pr 246/SL11/KSHK závěrka 2007 Pr 246/SL10/KSHK Pr 246/SL9/KSHK Pr 246/SL8/KSHK Pr 246/SL7/KSHK Pr 246/SL6/KSHK Pr 246/SL5/KSHK Vznik listiny Došlo na soud Založeno do SL Stránek Popis dokumentu Jmenování Mgr.L.Slavíkové do funkce Odvoláni Ivy Ceprové z funkce účetní závěrka účetní závěrka účetní závěrka účetní závěrka ostatní usnesení RM Změna adresy zakladatelské dokumenty ZL ze dne

10 Číslo listiny Pr 246/SL4/KSHK Pr 246/SL3/KSHK Pr 246/SL2/KSHK Pr 246/SL1/KSHK Typ listiny rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory zakladatelské dokumenty, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Vznik listiny Došlo na soud Založeno do SL Stránek Popis dokumentu Odvolání K.Kultové a jmenování do funkce Ivy Ceprové Jmenování do funkce Kateřiny Kultové Jmenování do funkce Pavly Čermákové ZL ze dne Mimo jiné na základě analýzy těchto dokumentů byly provedeny závěry tak, jak jsou obsaženy v jednotlivých subkapitolách této práce. Analýzou předaných dokumentů byly zjištěny především tyto závažné skutečnosti: Zřizovací listina č.j /2009 ze dne v článku V., bod 1. stanoví, že vlastník majetku, tj. Město Červený Kostelec předává příspěvkové organizaci do výpůjčky majetek nemovitý a k hospodaření svěřuje majetek movitý dle inventurního soupisu, který je přílohou č. 1. Hospodaření s tímto majetkem se řídí pravidly uvedenými v příloze č Byly zjištěny tyto skutečnosti: v rámci přílohy č. 1 specifikující majetek movitý předávaný příspěvkové organizaci do správy je i položka č. 21 s názvem Divadlo J.K.Tyla v ceně ,- Kč. Přitom v příloze č. 1 nazvané Dlouhodobý hmotný majetek nemovitosti ve výpůjčce je divalo J.K.Tyla vedeno pod inventárním číslem KUL v ceně ,91 Kč. Položka č. 21 u majetku svěřeného do správy tak s největší pravděpodobností představuje majetek movitý, není však blíže specifikováno, o jaký majetek konkrétně se jedná, není znám jeho přesný název a cena a nelze také vyloučit, zda tato položka nepředstavuje soubor movitých věcí; není možné určit datum vydání této přílohy. Vzhledem k tomu, že Zřizovací listina ze dne tuto přílohu obsahuje, byl v ní specifikovaný majetek ve správě příspěvkové organizace minimálně od data vydání této Zřizovací listiny. Protože jej obsahuje i posledně platná Zřizovací listina, měly by být tyto položky majetku 2 Zřizovací listina č.j /2009, strana č. 2, článek V. 10

11 vedeny na účtech 022, to v případě dlouhodobého hmotného majetku, nebo na účtu 028, to v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku. Tak tomu ale není, protože na analytikách účtu 022 není: Křídlo Petrof v ceně ,- Kč; Zařízení vzduchotechniky v ceně ,- Kč; Regulátor jevištní v ceně ,- Kč; Počítač Brilliance v ceně ,- Kč; a Divadlo J.K.Tylla v ceně ,- Kč. Uvedené položky nejsou součástí majetkových účtů k a není zřejmé, zda byly vyřazeny se souhlasem města či nikoli. Naopak položka Program na PC v majetku dohledána byla, konkrétně na účtu 013. Na analytikách účtu 028 nebylo možné dohledat tyto položky: varhany Delicia v ceně Kč; jídelna Ludvík v ceně ,- Kč; skříňky k pultu v ceně ,50 Kč; videorekordér AVEX v ceně ,- Kč; televizor barevný v ceně ,- Kč; pult mix v ceně ,- Kč; pult mix v ceně ,- Kč; zesilovač AKT 216 v ceně ,- Kč; varhany Forenation v ceně ,- Kč; rozvaděč v ceně ,- Kč; kotel vodní v ceně ,- Kč; kotel parní v ceně ,- Kč; tiskárna Fujitsu color v ceně ; a laserová tiskárna v ceně ,60 Kč. Kromě toho příloha obsahuje ještě 2 kusy projektorů MEO v ceně ,- Kč za jeden kus, v seznamu majetku je pod názvem Promítací stroj MEO 5xB uvedena cena za jeden kus ,-Kč. Jeden byl pořízen a druhý Pokud se nejedná o totožný majetek, pak nebyly v seznamech majetku nalezeny ani tyto projektory. Je tak zřejmé, že organizace nejen neprováděla inventarizace majetku tak, jak určuje zákon o účetnictví, ale že také dokumenty, které jsou součástí Zřizovací listiny, nejsou aktuální, což mj. znemožňuje provádění důsledné kontroly hospodaření příspěvkové organizace i její vlastní odpovědné řízení vč. možného porušení rozpočtové kázně dle 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; Vnitřní směrnice k vedení účetnictví je spíše obecná. Ve svém znění v podstatě kopíruje obecně platné povinnosti určené zákonem o účetnictví a na něj navazující vyhláškou MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění 3 a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 4 Neurčuje důsledně odpisy s přihlédnutím 3 Dále jen vyhláška 4 Dále jen ČÚS 11

12 k individuálnímu využití a tím i ekonomické životnosti jednotlivých položek dlouhodobého majetku, způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků, nejsou aktualizovány sazby tuzemského cestovného a také náhrad za použití vlastních dopravních prostředků, neurčuje, co konkrétně je a co není předmětem časového rozlišení nákladů a výnosů, nestanoví způsoby tvorby a rozpouštění dohadných položek a rezerv. Kromě toho chybí samostatná směrnice řešící systémy hmotné a nehmotné zainteresovanosti, způsoby použití kurzů a účtování kurzových rozdílů a také povinnosti v oblasti archivace a skartace účetních dokladů, účetních knih, zápisů, závěrek, podpisová oprávnění apod. Stručně řečeno, příspěvkové organizaci chybí ucelená, komplexní metodika účetnictví. Předání a převzetí funkce ředitele příspěvkové organizace bylo doloženo pouze v případě nástupu paní Mgr. Lenky Slavíkové do funkce. V ostatních případech změny ředitele příspěvkové organizace nebyly tyto dokumenty doloženy. Z hlediska minimálního rozsahu právních dokumentů chybí zejména: organizační řád, který dle článku IV. Zřizovací listiny vydává ředitel organizace. Tento řád však nebyl žádným z ředitelů vydán. V organizaci tak od počátku jejího působení není/nejsou určen/o/a/y zejména: systém jejího řízení, v jeho rámci pak soustava řídících aktů a způsoby řešení případných sporů; vnitřní organizační uspořádání, určení pravomocí a odpovědností organizačních jednotek, způsoby jejich rozhodování (rozhodovací pravomoci a s nimi spojené odpovědnosti) a také způsoby provádění organizačních změn; vymezení práv a povinností jak vedoucích, tak i ostatních zaměstnanců organizace, způsoby předávání a přejímání funkcí a agend a také způsoby zastupování; vnitřní kontrolní systém; pravidla vydávání a používání razítek organizace; pravidla podepisování; alespoň rámcové popisy jednotlivých činností v členění dle pracovních míst organizace; kompletní archivační a skartační řád řešící v podmínkách organizace spisovou, archivní a skartační službu, zejména: členění písemností na archiválie a dále ty, které budou skartovány v jednotlivých legislativními předpisy určených lhůtách; způsob přijímání jednotlivých druhů písemností a ostatních dokumentů, jejich třídění a sledování jejich toku organizací; způsob odesílání písemností a ostatních dokumentů; způsoby skartace; a způsoby věrohodného dokumentování všech výše uvedených povinností; směrnice řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména: zásady bezpečné práce a pořádku na pracovištích; zásady bezpečné práce a manipulace se stroji, přístroji a zařízeními; zásady bezpečné práce a manipulace s IS/IT prostředky; druhy bezpečnostních pomůcek, způsoby a příkladové situace jejich využití; zásady poskytování první pomoci v nouzi; postup řešení mimořádných situací kolizí; rozmístění a způsoby použití prostředků ochrany zdraví; provádění pravidelných kontrol těchto prostředků z hlediska jejich funkčnosti a expirace; 12

13 samostatně pak řešení těchto povinností vč. určení funkčních pravomocí a odpovědností v případě pořádání jednorázových akcí ve volném prostoru (např. koncerty pod širým nebem a podobně). Testováním komplexnosti právních předpisů příspěvkové organizace tak byly zjištěny nedostatky, zejména chybějící organizační řád, archivační a skartační řád, stanovení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také ucelená metodika účetnictví řešící všechny oblasti vedení účetnictví organizace a také vypracování účetní závěrky. Není tak dodržena povinnost vyplývající ze Zřizovací listiny, konkrétně jejího čl. IV, celá část pátá zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ( 101 a následující), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zejména jeho 3 a zákon o účetnictví, zejména pak jeho 7, 8, 11, část čtvrtá a pátá. Kromě toho byly zjištěny nedostatky ve Zřizovací listině, konkrétně v Příloze č. 1 specifikující movitý majetek svěřený do hospodaření příspěvkové organizace, kdy většina položek svěřených k hospodaření není vykazována v soupisech jak dlouhodobého hmotného, tak drobného dlouhodobého hmotného majetku, což svědčí nejen o nedůsledném provádění inventarizací, 5 ale i neaktuálnosti základní právní listiny. To svědčí nejen o porušení části páté zákona o účetnictví, ale také 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5 viz kapitola třetí 13

14 3 Ověření správnosti vedení účetnictví 3.1 Rozsah a způsob vedení účetnictví Účetní jednotka má, v souladu se zákonem o účetnictví povinnost účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. O veškerých nákladech a výnosech přitom účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení. Přitom o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, musí účtovat do období, s nimiž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, a to podvojnými zápisy. Není-li možné tuto zásadu dodržet, může být o těchto skutečnostech účtováno v období, ve kterém byly zjištěny. Ověřením plnění této základní povinnosti bylo zjištěno, že příspěvková organizace nedodržela povinnost provádění inventarizací předepsaným způsobem tak, jak je v této práci blíže uvedeno, nerozpouštěla počáteční stavy účtů časového rozlišení a dohadných položek, a tím nedodržela zásadu časové a věcné souvislosti nákladů s výnosy tak, jak je uvedeno v další části této práce, vyřazovala majetek bez souhlasu zřizovatele, nevedla důsledně podrozvažnou evidenci, chybně účtovala o rozdělení hospodářského výsledku v rozporu s rozhodnutím zřizovatele, nedodržela povinnost vedení skladové evidence při způsobu B účtování zásob 6, nedodržela zásadu časové a věcné souvislosti nákladů s výnosy v případě účtování o silniční dani a porušila řadu dalších předpisů tak, jak je uvedeno v další části této práce. Tyto nedostatky je nutné chápat a hodnotit s přihlédnutím k jejich významnosti, tedy jejich absolutnímu vlivu na finanční pozici a finanční výkonnost příspěvkové organizace a změny ve vykazování této pozice a výkonnosti. Při vedení účetnictví je v 4 zákona o účetnictví stanovena povinnost dodržovat zejména směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky, obsahové vymezení účetní závěrky a účetní metody. Všechny tyto povinnosti by měly být stanoveny ve vnitřní směrnici účetní jednotky s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám jejího reprodukčního procesu. Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec má zpracovánu Vnitřní směrnici k vedení účetnictví, která je spíše obecná. 7 Tato směrnice neobsahuje datum vydání. Kromě již výše popsaných nedostatků tak není možné určit, jakého dne vstoupila v platnost. Testováním, zda příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec plní povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a vede účetnictví odpovídajícím způsobem, bylo zjištěno nedodržení 3 odst. 1 zákona o účetnictví, kdy se jedná o porušení věrného a poctivého obrazu účetnictví a vedení účetnictví správným, úplným, průkazným, srozumitelným a přehledným způsobem a dále 7 a 8 tohoto zákona, což souvisí jak s věrným a poctivým obrazem účetnictví, tak také s jeho správností, úplností, srozumitelností a přehledností. Dále bylo zjištěno nedodržení 29 a 30 zákona o účetnictví v případě neprovádění řádných inventur a dalších zákonných předpisů tak, jak je uvedeno v závěrech jednotlivých subkapitol této práce. Nedostatky týkající se Vnitřní směrnice k vedení účetnictví příspěvkové organizace jsou blíže popsány v kapitole druhé této práce. Jak vyplývá z další části této zprávy, není možné vyloučit ani porušení rozpočtové kázně dle 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 6 Viz 9, odst. 7 vyhlášky 7 Viz kapitola č. 2 této práce 14

15 3.2 Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat náležitosti stanovené 11 odst. 1 zákona o účetnictví. Jednou z náležitostí je i podpisový záznam podle 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Proto doklady, na kterých chybí podpis osoby odpovědné za zaúčtování a osoby odpovědné za účetní případ, nelze považovat za průkazné. Účetní jednotka musí mít stanoveno vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob vztahujících se k připojování podpisového záznamu, a to tak, aby bylo možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny. Podepisování účetních dokladů příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec není určeno žádným vnitřním předpisem, i když některé povinnosti je možné ve vydané Vnitřní směrnici k vedení účetnictví identifikovat. V převážné většině případů však na účetních dokladech chybí jak podpis osoby odpovědné za její účtování, tak podpis osoby odpovědné za účetní případ. Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků rovněž jiných právních předpisů. Při provádění forenzního šetření bylo zjištěno, že příspěvková organizace tuto povinnost dodržuje. Účetní jednotky účtují dle zákona o účetnictví v deníku, v hlavní knize, v knihách analytických účtů a knihách podrozvahových účtů. Příspěvková organizace vedla v uvedených obdobích hlavní knihu, knihy analytické evidence a deník, nevedla však knihy podrozvažné evidence. Vzhledem k tomu, že nebyly prováděny inventarizace majetku a závazků zákonem určeným způsobem, není možné odpovědně posoudit správnost, úplnost a průkaznost účetních zápisů v těch knihách, které příspěvková organizace vedla. Při provádění forenzního šetření bylo zjištěno, že Vnitřní směrnice příspěvkové organizace k vedení účetnictví neurčuje jednoznačně povinnost podepisování účetních dokladů jak osobou odpovědnou za účetní případ, tak osobou odpovědnou za zaúčtování. Toto zjištění je přímým porušením 11 a 33a zákona o účetnictví. Kromě toho bylo zjištěno, že příspěvková organizace nevede knihy podrozvažné evidence a v důsledku neprovádění inventarizací majetku a závazků není možné ověřit správnost, úplnost a průkaznost účetních záznamů ani v těch účetních knihách, které jsou vedeny. To je přímým porušením 8 zákona o účetnictví s návazností na porušení 3 a 7 tohoto zákona. 3.3 Způsoby oceňování Dle zákona o účetnictví oceňují účetní jednotky majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby dle 25 zákona o účetnictví a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž je účetní závěrka sestavena, způsoby podle 27 zákona o účetnictví. Z jednotlivých složek majetku a závazků se dle 25 odst. 1 zákona o účetnictví oceňují: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, 15

16 f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, h) nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1,- Kč, l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady související s jeho pořízením. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. Reálnou hodnotou se k okamžiku ocenění podle zákona o účetnictví oceňují: a) cenné papíry s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, b) deriváty, c) finanční umístění a technické rezervy u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění podle zvláštních právních předpisů, kromě veřejného zdravotního pojištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, e) část majetku a závazků zajištěná deriváty, f) pohledávky, které účetní jednotky nabyla a určila k obchodování, g) závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. Každá organizace by měla mít vnitřním předpisem upraveny používané účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku. Příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec nemá zpracován žádný takový vnitřní předpis, ve kterém by byl uveden konkrétní způsob oceňování dlouhodobého majetku i ostatního majetku a závazků v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace. Není tak zcela bez pochyb zřejmé, zda byly dodrženy zákonem určené a prováděcími předpisy na něj navazující povinnosti, jejichž dodržení je nezbytné pro správné určení hodnoty majetku a závazků příspěvkové organizace. 16

17 Ověřením bylo zjištěno, že účetní jednotka nemá v žádném vnitřním předpisu blíže specifikovány způsoby ocenění jednotlivých druhů majetku a závazků. Není tak zřejmé, zda byly dodrženy zásady oceňování majetku a závazků určené částí čtvrtou zákona o účetnictví, 55, 57 a 58 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a navazující České účetní standardy. Toto konstatování se týká všech složek majetku a závazků. 3.4 Inventarizace majetku a závazků Dle 29 a 30 zákona o účetnictví zjišťují účetní jednotky inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou, tzn. v případě příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za rok 2013 k , případně k jinému datu určenému příkazem ředitele příspěvkové organizace k inventarizaci v souladu s 29 a 30 zákona o účetnictví a Vnitřní směrnicí k vedení účetnictví. Každý druh majetku a závazků musí být inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy majetku a závazků se zjišťují fyzickou inventurou u hmotného majetku, příp. u nehmotného majetku, zásob a hotovosti v pokladně nebo dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, příp. u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru, a tyto stavy jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech, které musí mít náležitosti dle 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Při provádění forenzního šetření u příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec bylo zjištěno, že příspěvková organizace má sice vypracovánu Vnitřní směrnici k vedení účetnictví, ta však v případě inventarizací určuje, že celý proces inventarizace je zahájen a určen vydáním písemného příkazu ředitele příspěvkové organizace k jejímu provedení. Příspěvková organizace doložila pouze dokument s názvem Jmenování inventarizační komise vydaný bývalou ředitelkou paní Ivou Ceprovou ze dne Ten však není příkazem k provedení inventarizace, nestanoví proces jejího provádění od jejího zahájení až po ukončení a schválení jejích výsledků. Není tak doloženo, že by příspěvková organizace inventarizaci majetku a závazků vůbec provedla zákonem předepsaným způsobem se všemi důsledky, které toto konstatování znamená pro věrný a poctivý obraz účetnictví příspěvkové organizace. Pro celkovou úplnost a správné pochopení zjištění je nutné blíže uvést, že příspěvková organizace písemně nezpracovala příkaz ředitele příspěvkové organizace k inventurám, nebyl určen časový průběh inventarizace, způsoby jejího provádění, odpovědnosti a pravomoci a také proškolení odpovědných pracovníků příspěvkové organizace před jejich zahájením. Nebyly tak provedeny inventarizace žádného druhu majetku ani žádného druhu závazků. Jejich absence byla jednou z nosných příčin zjištěných nedostatků. Jediným dokladem o možném provedení částečné inventarizace je Předávací protokol, kde je jako předávající označena paní Dalibora Mědílková a přebírající paní Mgr. Lenka Slavíková, kde je uveden k datu stav pokladny ve výši ,- Kč, specifikovány nevyplněné předané šeky k fondu kultury a k fondu pro zahraniční styky škol, výše svěřených finančních prostředků na spravovaných bankovních účtech a další fakta týkající se rozpočtu příspěvkové organizace, pracovních smluv a dalších náležitostí k předání. V účetnictví příspěvkové organizace je však k datu stav účtu 261 pokladna uveden ve výši 5 625,- Kč. To znamená, že inventurní rozdíl, konkrétně přebytek ve výši ,- Kč nebyl zaúčtován, nebyla zjištěna a zdokumentována příčina nebo příčiny vzniklého přebytku 17

18 a hmotně odpovědná osoba nebyla brána k odpovědnosti. Nezaúčtování zjištěného rozdílu je porušením části páté zákona o účetnictví. Ověřením bylo zjištěno, že příspěvková organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec má vypracovánu Vnitřní směrnici, která mj. řeší povinnosti organizace a jejího ředitele v oblasti inventarizace, ten však nevydal příkaz k inventarizaci majetku a závazků blíže určující celý proces jejího provedení. Chybí zejména určení časového průběhu inventarizací, způsob jejich provádění, odpovědnosti a pravomoci a také proškolení odpovědných pracovníků příspěvkové organizace před jejich zahájením. Výše uvedené zjištění je v rozporu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě toho bylo zjištěno, že v rozporu s předávacím protokolem ze dne nebyl zaúčtován inventarizační rozdíl, konkrétně přebytek v případě pokladny příspěvkové organizace ve výši ,- Kč. Tím byly porušeny nejen v předchozí větě citované zákona o účetnictví, ale také 3, 7 a 8 tohoto zákona. Není tak možné vyloučit porušení rozpočtové kázně dle 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 3.5 Bilanční kontinuita Porovnáním počátečních zůstatků v rozvaze s konečnými zůstatky rozvahy sestavené vždy k příslušného roku bylo zjištěno: zůstatky rozvažných účtů k předcházejícího roku byly převedeny na správné účty účtového rozvrhu sestaveného na základě účtové osnovy platné od příslušného roku; a zůstatky v rozvaze k příslušného roku navazují, po přihlédnutí k rozdílům vykázaným v převodovém můstku, na konečné zůstatky minulé roční účetní závěrky. Porovnáním údajů rozvah k jednotlivých let s údaji v účetnictví bylo zjištěno, že údaje tohoto výkazu navazují na stavy příslušných účtů účtové osnovy. Součty v tomto formuláři jsou správné. Ověřením této oblasti nebyly zjištěny nedostatky. Faktury přijaté 3.6 Testy spolehlivosti Výsledek kontroly faktur došlých Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly, s výjimkou zjištění uvedeného v závěru této části práce, nalezeny tyto chyby: d.č. FP13003 jedná se o zálohovou fakturu ve výši 912,- Kč, která nebyla vedena v podrozvažné evidenci; d.č. FP13106 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. FP13003 ve výši ,- Kč; d.č. FP13108 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. FP13003 ve výši ,- Kč; d.č. FP13131 jedná se o platbu rozhlasového poplatku ve výši 540,- Kč, který byl chybně zaúčtován na účet , správně měl být zaúčtován na účet 538 Jiné daně a poplatky; 18

19 d.č. FP13474 jedná se o přefakturaci vodného, stočného a srážkových vod od města Červený Kostelec v celkové výši 2 256,- Kč, kdy částka stočného a srážkových vod ve výši celkem 1 184,58 Kč byla chybně účtována na účet Stočné a odvod srážkových vod nejsou výdajem na energii, ale službou, správně má být účtováno na účet 518 Ostatní služby; d.č. FP13494 jedná se o přefakturaci elektrické energie od Autokemping Rozkoš ve výši 3 247,14 Kč, která byla chybně účtována na stranu MD účtu 518, správně patří na stranu MD účtu ; d.č. FP13517 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. FP13003 ve výši ,- Kč; d.č. FP13528 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. FP13003 ve výši 2 090,- Kč; d.č. FP13678 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. FP13003 ve výši ,- Kč. Závazky Byl přezkoušen vybraný vzorek dokladů a byly, s výjimkou zjištění uvedeného v závěru této části práce, nalezeny tyto chyby: d.č. ZA13003 jedná se o chybné přeúčtování mzdy k výplatě ve výši 659,- Kč, a to ze strany D správného účtu 331 na stranu D chybného účtu 378; d.č. ZA13018 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 900,- Kč; d.č. ZA13019 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 5 000,- Kč; d.č. ZA13023 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši ,- Kč; d.č. ZA13024 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 306,- Kč; d.č. ZA13029 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 485,- Kč; d.č. ZA13053 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 900,- Kč; d.č. ZA13056 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 255,- Kč; d.č. ZA13063 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 425,- Kč; d.č. ZA13066 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 230,- Kč; d.č. ZA13088 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 290,- Kč; d.č. ZA13090 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 1 326,- Kč; d.č. ZA13107 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 230,- Kč; d.č. ZA13131 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 798,- Kč; d.č. ZA13136 jedná se o chybné přeúčtováním výživného ve výši 4 500,- Kč, a to ze strany D správného účtu 333 na stranu D chybného účtu 378; d.č. ZA13160 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 536,- Kč; d.č. ZA13177 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 383,- Kč; d.č. ZA13210 jedná se o chybné přeúčtováním penzijního pojištění ve výši 100,- Kč, a to ze strany D správného účtu 333 na stranu D chybného účtu 378; d.č. ZA13211 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 900,- Kč; d.č. ZA13219 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 1 020,- Kč; 19

20 d.č. ZA13225 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 713,- Kč; d.č. ZA13238 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 366,- Kč; d.č. ZA13243 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 2 448,- Kč; d.č. ZA13255 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 900,- Kč; d.č. ZA13257 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 5 000,- Kč; d.č. ZA13259 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 602,- Kč; d.č. ZA13265 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 9 960,- Kč; d.č. ZA13278 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 375,- Kč; d.č. ZA13279 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši ,- Kč; d.č. ZA13297 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 1 901,- Kč; d.č. ZA13308 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 250,- Kč; d.č. ZA13316 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 4 500,- Kč; d.č. ZA13336 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 500,- Kč; d.č. ZA13339 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 5 500,- Kč; d.č. ZA13345 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 400,- Kč; d.č. ZA13347 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 400,- Kč; d.č. ZA13348 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši ,- Kč; d.č. ZA13400 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 2 970,- Kč; d.č. ZA13417 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 425,- Kč; d.č. ZA13433 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 5 100,- Kč; d.č. ZA13436 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 1 938,- Kč; d.č. ZA13459 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 3 230,- Kč; d.č. ZA13483 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 900,- Kč; d.č. ZA13498 jedná se o stejnou chybu jako v případě d.č. ZA13003 ve výši 425,- Kč. Obecně Účtování provádí účetní na základě vstupu do programu umožněného využitím odpovídajícího hesla. Vnitřní směrnice k vedení účetnictví neobsahuje jednoznačné určení 20

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet Důvodová zpráva k předložení zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice

O b e c S e l e t i c e. Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce. Obec Seletice Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví obce Obec Seletice 1 OBSAH: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ.... 3 2. VNITROORGANIZAČNÍ ÚČETNICTVÍ, ÚČTOVÝ ROZVRH... 3 3. SEZNAM ÚČETNÍCH KNIH V SOUSTAVĚ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ,

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Schvalování Účetní závěrky a závěrečného účtu Mikroregion Jesenicka

Schvalování Účetní závěrky a závěrečného účtu Mikroregion Jesenicka Důvodová zpráva k předložení Radě MRJ Schvalování Účetní závěrky a závěrečného účtu Mikroregion Jesenicka Rada MRJ schvaluje do 30.6. 2017 účetní závěrku a závěrečný účet MRJ za předchozí rok. Postupy

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více