Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví"

Transkript

1 Světové dědictví

2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 se sešla v Paříži Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání a přijala Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví s cílem čelit stále se zvyšujícímu ohrožení kulturního a přírodního dědictví v důsledku sociálních a ekonomických změn. Úmluva byla podepsána dne 16. listopadu 1972 a vstoupila v platnost dne 17. prosince 1975.

3 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Hlavním posláním Úmluvy je stanovit povinnost signatářských států, aby zabezpečily ochranu, zachování a předávání světového kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Podpisem Úmluvy uznává každý signatářský stát, že je jeho povinností toto dědictví zabezpečit. Aby se tak stalo, učiní vše při maximálním využití svých vlastních zdrojů, popř. s využitím mezinárodní pomoci. Úmluvu dosud ratifikovalo celkem 190 zemí. (pozn. říjen 2013) Všechny signatářské státy musí přijmout stanovené podmínky týkající se světového kulturního a přírodního dědictví a snažit se o jeho ochranu, jako např. vytvořit služby vztahující se k ochraně světového dědictví, zpracovávat metodiku své práce a rozvíjet vědecké a technické studie a výzkumy.

4 Kulturní dědictví Pojem kulturní dědictví specifikuje Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v článku 1 kapitoly č. I. Pro účely Úmluvy jsou za kulturní dědictví považovány: 1) památníky: architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 2) skupiny budov: skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 3) lokality: výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska. Pojem kulturní dědictví v kontrastu k přírodnímu dědictví zahrnuje stopy lidské činnosti ve fyzickém prostředí. Je tedy zdrojem informací o životě a činnosti lidí a historickém vývoji řemesel, technologií a umění a zároveň zdrojem emocionálních a estetických prožitků člověka.

5 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví se soustředí na hmotné kulturní dědictví. Nemateriální kulturní dědictví je vymezeno na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO) ze 17. října 2003 (kapitola I., článek 2, odstavec 1). (Další viz web MK ČR / Regionální a národnostní kultura)

6

7 (Kulturní dědictví, Zahraniční vztahy)

8 ZÁKLADNÍ POJMY ve vazbě ke světovému dědictví o o o o o o o o o o o o o o o o o o Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Výbor světového dědictví Sekretariát Výboru světového dědictví = Centrum světového dědictví (se sídlem v Paříži) Seznam světového kulturního a přírodního dědictví (UNESCO) Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví světové dědictví 1) kulturní dědictví materiální/nemateriální, 2) přírodní dědictví (viz Úmluva kapitola I., čl. 1 a 2) světový statek (World Heritage property) nárazníková zóna (buffer zone) mimořádná univerzální hodnota (OUV/outstanding universal value) kritéria periodický monitoring (periodická zpráva) roční monitoring (roční monitorovací zpráva) národní kontaktní místo (focal point/point focal) (národní) indikativní seznam (/national/ Tentative List/La Liste indicative /nationale/) nominace nominační dokumentace Management Plan (MP) (plán nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví) správce/koordinátor statku property manager/ property coordinator site manager (místní správce) steering group (řídící skupina) ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla (Český národní komitét ICOMOS) IUCN Světová unie pro ochranu přírody ICCROM Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturních statků

9 Výbor světového dědictví Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee/Le Comité du patrimoine mondial) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund/Le Fonds du patrimoine mondial), které zahájily svoji činnost v roce Výbor je tvořen 21 státy Úmluvy, které jsou zvoleny v průběhu řádného zasedání Generální konference UNESCO, složené ze zástupců všech signatářských států. Výboru předkládají signatářské státy soupis kulturních a přírodních statků, které se nacházejí na jeho území a odpovídají kritériím k zápisu na Seznam světového dědictví. Jeho činnost a úkoly vymezují Operační směrnice k provádění Úmluvy z hlavních: 1. sestavování Seznamu světového dědictví, 2. sledování stavu statků zapsaných na Seznam světového dědictví, 3. rozhodování o zápisu statků na Seznam světového dědictví, 4. mezinárodní pomoc a správa a využívání Fondu světového dědictví, 5. zkoumání a vyhodnocení naplňování Úmluvy (včetně Operačních směrnic).

10

11

12 Fond světového dědictví Fond světového dědictví je fondem na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví mimořádné univerzální hodnoty, který byl stanoven depozitním fondem. Příspěvky do Fondu a jiné formy pomoci mohou být použity pouze na účely určené Výborem světového dědictví a mohou být přijaty pouze za předpokladu, že Výbor rozhodne o realizaci programu či projektu. Všeobecným pravidlem je, že mezinárodní společenství hradí pouze část nákladů na potřebné práce. Vklad státu těžícího z mezinárodní pomoci tvoří podstatný díl zdrojů věnovaných na každý program či projekt. Výjimkou je, že mu to jeho zdroje nedovolují.

13 Sekretariát Výboru světového dědictví (= Centrum světového dědictví) - pomáhá Výboru světového dědictví na základě článku 14 Úmluvy - Sekretariát je jmenován generálním ředitelem UNESCO - Sekretariát sídlí v Paříži jako jedna z jednotek mezinárodního sekretariátu UNESCO - funkci Sekretariátu plní Centrum světového dědictví (World Heritage Centre/WHC Le Centre du patrimoine mondiale) založeno roku úkoly Sekretariátu specifikují Operační směrnice (kapitola I.F, článek 28), hlavními úkoly jsou: pořádat zasedání valného shromáždění a Výboru, provádět rozhodnutí Výboru světového dědictví a usnesení valného shromáždění a podávat zprávu o jejich plnění, přijímat, zapisovat, ověřovat, archivovat a předávat příslušným poradním organizacím návrhy na zápis na Seznam světového dědictví, koordinovat studie a činnosti Globální strategie pro reprezentativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví, organizovat proces předávání pravidelných (periodických) zpráv a koordinovat aktivní sledování,

14 koordinovat mezinárodní pomoc, mobilizovat mimorozpočtové zdroje pro zachování a správu statků světového dědictví, pomáhat signatářským státům pro provádění programů a projektů Výboru a propagovat světové dědictví a Úmluvu díky šíření informací mezi signatářskými státy, poradními organizacemi a širokou veřejností. Článek 29 Operačních směrnic k tomu uvádí: Tyto činnosti se řídí rozhodnutími a strategickými cíli, které stanoví Výbor pro světové dědictví, stejně jako usneseními valného shromáždění signatářských států a jsou uskutečňovány v těsné spolupráci s poradními organizacemi. Koordinací činností související s naplňováním Úmluvy je za každý signatářský stát pověřeno tzv. národní kontaktní místo (koordinátor) (focal point/point focal).

15

16 Poradní organizace Jejich činnost vymezují Operační směrnice, kapitola I.G, článek Poradními organizacemi jsou: ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla (International Council on Monuments and Sites; Český národní komitét ICOMOS (sdružení) (http://icomos.sweb.cz/index.htm) ICCROM Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturních statků (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property; IUCN Světová unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature; jsou poradní složkou k provádění Úmluvy; Sekretariátu připravovat dokumentaci Výboru a předsednictva, program jednání jeho zasedání a výkon rozhodnutí Výboru; napomáhá rozvoji a provádění Globální strategie pro reprezentativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví a Globální strategie pro vzdělávání, předkládání pravidelných zpráv a neustálé úsilí o stále účinnější využívání Fondu světového dědictví; dohlíží na zachovalost statků světového dědictví a zabývat se žádostmi o mezinárodní pomoc; účastní jednání Výboru a předsednictva Výboru světového dědictví jako poradní orgán.! Statky k zápisu na Seznam světového dědictví hodnotí pouze ICOMOS (kulturní) a IUCN (přírodní).

17 Organizace a administrativa dotýkající se Úmluvy v ČR Dne 15. listopadu 1990 přistoupila tehdejší ČSFR k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991, od roku 1993 přijala závazky ČSFR nově vzniklá Česká republika. (Československo členem UNESCO od roku 1945 /4. 11./.) UNESCO a Česká republika Česká komise pro UNESCO (poradní orgán vlády, zřízena Usnesením vlády ČR č. 299 ze dne ) stálý sekretariát při MZV Stálá mise České republiky při UNESCO (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) zajišťuje (diplomatické) vztahy mezi ČR a UNESCO přírodní dědictví: Ministerstvo životního prostředí kulturní dědictví: Ministerstvo kultury ČR, Odd. pro UNESCO a Odbor památkové péče Národní památkový ústav, generální ředitelství, oddělení památek s mezinárodním statusem (zde focal point)

18 Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Směrnice konkretizují principy vlastní Úmluvy a definují procesy, kterými se řídí agenda světového dědictví. Jsou tedy de facto prováděcím dokumentem Úmluvy. Jejich současná verze pochází z roku 2012.

19 Směrnice řeší tato témata: I. Organizační otázky (Úmluva, Generální shromáždění, Výbor světového dědictví, Centrum světového dědictví a jeho sekretariát, poradní organizace, partneři a jiné související dokumenty) II. Seznam světového dědictví (základní charakteristiky /popis, atributy/, hodnotící kritéria, integrita, autenticita, ochrana a správa) III. Procesní otázky zápisu statku na Seznam (včetně kalendáře) IV. Postupy sledování stavu konzervace (ochrany) statků V. Předkládání periodických zpráv VI. Posilování podpory světového dědictví (podpora vědy a výzkumu, osvěty a vzdělávání) VII. Fond světového dědictví VIII. Emblém světového dědictví a jeho užívání IX. Informační zdroje

20 Přílohami jsou: 1. vzor ratifikace a přijetí, 2. formát podání na indikativní seznam (2A, 2B), 3. směrnice k zápisu specifických druhů statků, 4. autenticita ve vztahu k Úmluvě, 5. formát nominační dokumentace, 6. postupy při hodnocení nominací poradními organizacemi, 7. formát pro podání periodické zprávy, 8. formulář žádosti o mezinárodní pomoc, 9. kritéria posuzování žádostí o mezinárodní pomoc poradními organizace, 10. formát prohlášení mimořádné univerzální hodnoty, 11. změny u statků světového dědictví (náležitosti procesu).

21 (Národní) indikativní seznam (Tentative List/La Liste indicative) Princip sestavování národního indikativního seznamu vyplývá ze závazku signatářské země Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vyhledávat na území státu takové kulturní a přírodní statky, které naplňují kritéria tzv. mimořádné univerzální hodnoty, tedy statky celosvětového významu. Tyto seznamy jsou veřejně přístupné na stránkách Centra světového dědictví V České republice tento seznam zveřejňuje také Ministerstvo kultury ČR na svých webových stránkách. Jeho formát vymezují Operační směrnice (příloha 2A a 2B). Proces zápisu na národní indikativní seznam upravuje v ČR metodika MK ČR. Česká republika v současnosti avizuje k zápisu celkem 17 statků, z toho 16 kulturních. /pozn. U některých nominací dojde ke slučování (viz lázně)./ Aktuálně připravovanými nominacemi za ČR jsou kulturní statky: Památky Velké Moravy (2013), Hornická kulturní krajina Krušnohoří (2014) a Evropská lázeňská města (2015). ((Příprava nominací probíhala do roku 2011 v rámci VaV NPÚ.)

22 Typy statků 1) jednotlivý statek (jako památka, kulturní krajina, historický urbánní celek, liniová stavba atp.) - národní statek - přeshraniční statek 2) sériový statek - sériový národní statek - sériový přeshraniční statek - sériový transnacionální statek

23 Mimořádná univerzální hodnota: Její definice a kritéria Na základě odstavce 2 článku 11 Úmluvy Výbor světového dědictví aktualizuje a publikuje Seznam světového dědictví. V odstavci se říká, že je seznamem vlastnictví tvořícího část kulturního a přírodního dědictví, který považuje za vlastnictví mající mimořádnou univerzální hodnotu dle takových kritérií, jaká stanoví. Znamená to tedy, že mimořádná univerzální hodnota statku se definuje výhradně podle kritérií, která se stala důvodem k zápisu na Seznam světového dědictví. Kritéria pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty jsou blíže specifikována v Operačních směrnicích k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a pro signatářské státy v zásadě představují určitý návod pro relevantní definice hodnot, pro které je statek nominován a následně zapsán.

24 Struktura prohlášení mimořádné univerzální hodnoty Formát OUV (formální náležitosti: maximálně 1-2 strany A4) 1. Krátké shrnutí a. souhrn faktografických informací kde se statek nachází, co představuje, jaká období jsou v jeho vývoji závažná; soustředí se na znaky statku a jejich rozvíjení; b. souhrn hodnot (včetně atributů / znaků) preferuje se text v narativní formě, užívána klíčová slova, která mohou být užitečná pro definici statku; 2. Kritéria (hodnoty a atributy/znaky, které je manifestují) definována OPG viz dále; 3. Integrita (viz OPG 87., přírodní i kulturní statky) zda má statek uvnitř všechny své znaky; zda má statek přiměřený rozsah tomu, jaké vlastnosti a postupy by měl reprezentovat (tj. zda je celistvý); zde se jmenují prvky, které statek ohrožují či poškozují; 4. Autenticita (pouze kulturní statky); 5. Podmínky správy a ochrany a. komplexní systém správy a ochrany, b. zvláštní dlouhodobá očekávání. Formulace prohlášení vychází z výsledků tzv. srovnávací analýzy.

25 Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví (verze leden 2012) Kapitola II.D Kritéria pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty (celkem 10, pro kulturní statky prvních 6) Článek 77. Výbor se domnívá, že statek má mimořádní univerzální hodnotu (viz odstavce 49-53), pokud tento statek splňuje alespoň jedno z následujících kritérií. Navrhované statky proto musí: i. představovat mistrovský výtvor lidské tvořivosti, ii. svědčit o výrazné výměně hodnot lidstva po dané období nebo ve vymezené kulturní oblasti, či ve vývoji stavitelství nebo technologie, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinné tvorby, iii. přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo o živé či již zaniklé civilizaci, iv. představovat výjimečný příklad určitého stavebního typu nebo stavebního či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných období v lidských dějinách, v. být výjimečným příkladem tradičního lidského sídla, tradičního využití suchozemského území nebo moře, které je reprezentativní pro určitou kulturu (nebo kultury) či pro vzájemné působení člověka a životního prostředí, zejména pokud se toto prostředí stalo zranitelným pod dopadem nezvratné přeměny, vi. být přímo nebo hmotně spojen s událostmi nebo živými tradicemi, způsoby myšlení nebo víry, s uměleckými a literárními díly, která mají mimořádný univerzální význam (Výbor se domnívá, že toto kritérium má být pokud možno užíváno společně s dalšími kritérii), (vii) - (x) přírodní dědictví

26 Příprava nominace statku a nominační dokumentace Při přípravě nominace si stát plánuje, kdy předloží nominaci statku. Centrum světového dědictví při její přípravě nabízí poradenství a pomoc. Nominace se mohou do Centra světového dědictví předkládat také k posouzení a ke kontrole, zda jsou podklady kompletní, a to v termínu ke Nominace na zařazení na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví musí být připravena dle následující osnovy, a to v termínu k 1. 2.: Analytický souhrn Kapitola 1. Identifikace statku Kapitola 2. Popis statku Kapitola 3. Zdůvodnění zápisu Kapitola 4. Stav dochování a péče o statek, faktory ovlivňující stav statku Kapitola 5. Ochrana a správa statku (zde Management Plan) Kapitola 6. Sledování statku (Monitoring) Kapitola 7. Dokumentace Kapitola 8. Kontaktní informace odpovědných subjektů Kapitola 9. Podpis jménem státu

27 Management Plan (Plán nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví) - po roce 1998 je povinnou součástí nominační dokumentace navrhovaného statku tzv. Management Plan (MP); - pro statky zapsané na Seznam před rokem 1998 dochází ke zpětnému zpracování MP; - pro tvorbu MP neexistuje obecně platná metodika v rámci Operačních směrnic k provádění Úmluvy, MP je pouze uváděn ve výčtu správních systémů v kapitole II.F, článek 108; dále k tomu odborné publikace; - v ČR je v současné době pouze uplatňována doporučená struktura tohoto dokumentu na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: - jeho hlavním smyslem formulovat mechanismus, kterým bude zaručena účinná ochrana statku navrhovaného statku k zápisu pro současné i budoucí generace.

28 Stručně k procesu zápisu na Seznam světového dědictví - nominovat statky k zápisu mohou pouze země, které podepsaly Úmluvu; - podmínkou pro přípravu nominace statku k zápisu na Seznam světového dědictví je skutečnost, že se nachází na národním indikativním seznamu; - pokud lze u statku prokázat minimálně jedno z vymezených kritérií a signatářská země zároveň garantuje dle Úmluvy jeho vysoký stupeň ochrany, pak může být takové místo, které je současně registrováno v národním indikativním seznamu, připraveno k nominaci na zápis na Seznam světového dědictví; - dále je třeba rozlišovat mezi přírodním a kulturním statkem; - přípravou nominačních návrhů z oblasti kulturního dědictví byla od počátku 90. let 20. století z rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky pověřena odborná organizace státní památkové péče, tedy Národní památkový ústav; aktuálně od roku 2011 vstupují do přípravy i další subjekty; zpracováváno podle předem dané osnovy (OPG příloha 5); - finální nominační návrh s podpisem ministra je Ministerstvem kultury ČR oficiálně přes Stálou misi ČR při UNESCO zaslán k rozhodnutí Výboru světového dědictví, konkrétně do jeho Sekretariátu, tedy Centra světového dědictví v Paříži; - po doručení následuje hodnocení poradních organizací Výboru, detaily hodnocení komentují veřejně přístupné Operační směrnice; - na základě doporučení poradních organizací připraví Výbor světového dědictví své rozhodnutí; - konečné rozhodnutí je vydáno na řádném zasedání Výboru světového dědictví, čímž je proces zápisu završen. Statek může být: 1. zapsán, 2. nezapsán, 3. přezkum odložen k doplnění, 4. odložena žádost o zápis.

29 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Na základě Úmluvy je postupně vytvářen Seznam světového dědictví (World Heritage List/La Liste du patrimoine mondial), na který jsou zapisovány kulturní a přírodní statky, kterým byla Výborem světového dědictví přiznána mimořádná univerzální hodnota. Od června 2013 je na Seznamu celkem 981 statků ze 160 zemí, z toho: 759 kulturních statků 193 přírodních statků 29 smíšených statků

30

31 Česká republika má na Seznamu zatím dvanáct statků, jsou jimi následující: Historické centrum Prahy (1992), Historické centrum Českého Krumlova (1992), Historické centrum Telče (1992), Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994), Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995), Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996), Vesnice Holašovice (1998), Zahrady a zámek v Kroměříži (1998), Zámek Litomyšl (1999), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), Vila Tugendhat v Brně (2001), Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003)

32 Světové dědictví v České republice

33

34 Periodický monitoring = Předkládání pravidelných zpráv o provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vymezují Operační směrnice, kapitola V., článek Signatářské státy jsou vyzvány, aby na Generální konferenci UNESCO prostřednictvím Výboru světového dědictví předkládaly pravidelné zprávy o zákonných ustanoveních a správních předpisech, jakož i o dalších opatřeních, která budou přijata pro uplatňování Úmluvy, včetně zachovalosti statků světového dědictví, které se nacházejí na jejich území. - zprávy jsou předkládány zhruba každých šest let dle harmonogramu; - postup a formát zpráv je definován přílohou 7 Operačních směrnic skládají se ze dvou oddílů: I. oddíl (legislativní ustanovení, správní texty), II. oddíl (zabývá se zachovalostí statků); - pro předkládání periodických zpráv jsou země rozděleny do pěti regionů: 1) Arabské státy, 2) Afrika, 3) Asie a Tichomoří, 4) Latinská Amerika a Karibská oblast, 5) Evropa a Severní Amerika (pořadí dle harmonogramu); - předkládání zpráv koordinuje národní kontaktní místo (koordinátor), tzv. focal point/point focal

35 Periodické zprávy hlavní cíle: a) poskytnout přehled o tom, jak je naplňována Úmluva o ochraně světového dědictví ze strany signatářského státu; b) poskytnout přehled o tom, jak je v průběhu času zachovávána mimořádná univerzální hodnota statků zapsaných na Seznam světového dědictví; c) poskytovat aktualizované informace o statcích světového dědictví, aby mohly být zaznamenávány změny podmínek a zachovalosti statků, d) poskytnout mechanismus pro regionální spolupráci, výměnu informací a zkušeností mezi signatářskými státy, pokud jde o provádění Úmluvy a zachovávání světového dědictví.

36 Roční monitoring světového dědictví v ČR = Průběžné sledování statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Jednou z povinností signatářských států vyplývajících ze zápisu statku do Seznamu světového dědictví je jeho průběžné sledování. Dne 1. července 1999 schválilo za tímto účelem Ministerstvo kultury ČR závaznou Metodiku sledování památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v České republice. Metodika byla do praxe zavedena v roce 2000, od kdy je v České republice prováděn průběžný roční monitoring a zpracovávány tzv. roční monitorovací zprávy ( RMZ ) za všechny světové statky. Metodika byla aktualizována v roce 2011 (viz publikaci). Koordinací ročního monitoringu je pověřeno generální ředitelství NPÚ (oddělení památek s mezinárodním statusem). RMZ zpracovávají příslušná územní pracoviště NPÚ. RMZ tak vytvářejí kontinuální bázi informací o statcích světového kulturního dědictví v ČR.

37 Roční monitoring statků světového dědictví v České republice Vesnická památková rezervace Holašovice Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2011 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Finální výstup, České Budějovice 2012

38 Doporučení závěrem publikace NPÚ KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha : NPÚ, VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Odborné a metodické publikace, sv vyd. Praha : Národní památkový ústav, POLÁKOVÁ, Jana (ed.). Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, Publikace jsou rovněž ke stažení v pdf-formátu na webových stránkách NPÚ.

39

40 Děkuji za pozornost! Kontakt: Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D. (focal point) oddělení památek s mezinárodním statusem Národní památkový ústav, generální ředitelství Valdštejnské nám. 3/ Praha 1 - Malá Strana tel.: , e - mail:

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování Věra Kučová Národní památkový ústav (www.npu.cz) Co je UNESCO a jak vzniká Seznam světového (kulturního

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje

Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje Pravidla pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje 1. Obecný úvod Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje (dále jen Seznam ) je zřízen

Více

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Generální konference UNESCO, scházejíc se v Paříži ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 na svém sedmnáctém zasedání, majíc na paměti, že

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd. Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd. Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO Bc. Eva Peřinová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ROPA 2014...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA 2014...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Paříž, 17. října 2003 ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Generální konference Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Prováděcí směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví

Prováděcí směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví Upozornění: tento překlad je neautorizovaný a pracovní. Nebyla provedena ani jeho jazyková, ani věcná korektura. Prováděcí směrnice k naplňování Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví přijaté

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Série evropských dohod (CEST) - č. 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Tromsø, 18. června 2009 2 CETS 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům, 18.6.2009 Preambule Členské

Více

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program

PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA pro program PODPORA VZNIKU NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST Článek I Obecně prospěšný cíl programu 1) Obecně prospěšným cílem programu Podpora vzniku nových pracovních míst je napomáhat

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Seznam příloh. Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR. Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka)

Seznam příloh. Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR. Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka) Seznam příloh Příloha č.1: Seznam památek UNESCO v ČR Příloha č.2: Tabulka Typy instalací(podle O.Blažíčka) Příloha č.3: Tabulka Klíčové kompetence (podle RVP) Příloha č.4: Tabulka Vzdělávací oblasti(podle

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků B3-04/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/9-MPK Inventarizace majetku a závazků na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: I. Všeobecné povinnosti II. Činnost dílčí

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více