Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví"

Transkript

1 Světové dědictví

2 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 se sešla v Paříži Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání a přijala Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví s cílem čelit stále se zvyšujícímu ohrožení kulturního a přírodního dědictví v důsledku sociálních a ekonomických změn. Úmluva byla podepsána dne 16. listopadu 1972 a vstoupila v platnost dne 17. prosince 1975.

3 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Hlavním posláním Úmluvy je stanovit povinnost signatářských států, aby zabezpečily ochranu, zachování a předávání světového kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Podpisem Úmluvy uznává každý signatářský stát, že je jeho povinností toto dědictví zabezpečit. Aby se tak stalo, učiní vše při maximálním využití svých vlastních zdrojů, popř. s využitím mezinárodní pomoci. Úmluvu dosud ratifikovalo celkem 190 zemí. (pozn. říjen 2013) Všechny signatářské státy musí přijmout stanovené podmínky týkající se světového kulturního a přírodního dědictví a snažit se o jeho ochranu, jako např. vytvořit služby vztahující se k ochraně světového dědictví, zpracovávat metodiku své práce a rozvíjet vědecké a technické studie a výzkumy.

4 Kulturní dědictví Pojem kulturní dědictví specifikuje Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v článku 1 kapitoly č. I. Pro účely Úmluvy jsou za kulturní dědictví považovány: 1) památníky: architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 2) skupiny budov: skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 3) lokality: výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska. Pojem kulturní dědictví v kontrastu k přírodnímu dědictví zahrnuje stopy lidské činnosti ve fyzickém prostředí. Je tedy zdrojem informací o životě a činnosti lidí a historickém vývoji řemesel, technologií a umění a zároveň zdrojem emocionálních a estetických prožitků člověka.

5 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví se soustředí na hmotné kulturní dědictví. Nemateriální kulturní dědictví je vymezeno na základě Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO) ze 17. října 2003 (kapitola I., článek 2, odstavec 1). (Další viz web MK ČR / Regionální a národnostní kultura)

6

7 (Kulturní dědictví, Zahraniční vztahy)

8 ZÁKLADNÍ POJMY ve vazbě ke světovému dědictví o o o o o o o o o o o o o o o o o o Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Výbor světového dědictví Sekretariát Výboru světového dědictví = Centrum světového dědictví (se sídlem v Paříži) Seznam světového kulturního a přírodního dědictví (UNESCO) Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví světové dědictví 1) kulturní dědictví materiální/nemateriální, 2) přírodní dědictví (viz Úmluva kapitola I., čl. 1 a 2) světový statek (World Heritage property) nárazníková zóna (buffer zone) mimořádná univerzální hodnota (OUV/outstanding universal value) kritéria periodický monitoring (periodická zpráva) roční monitoring (roční monitorovací zpráva) národní kontaktní místo (focal point/point focal) (národní) indikativní seznam (/national/ Tentative List/La Liste indicative /nationale/) nominace nominační dokumentace Management Plan (MP) (plán nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví) správce/koordinátor statku property manager/ property coordinator site manager (místní správce) steering group (řídící skupina) ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla (Český národní komitét ICOMOS) IUCN Světová unie pro ochranu přírody ICCROM Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturních statků

9 Výbor světového dědictví Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee/Le Comité du patrimoine mondial) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund/Le Fonds du patrimoine mondial), které zahájily svoji činnost v roce Výbor je tvořen 21 státy Úmluvy, které jsou zvoleny v průběhu řádného zasedání Generální konference UNESCO, složené ze zástupců všech signatářských států. Výboru předkládají signatářské státy soupis kulturních a přírodních statků, které se nacházejí na jeho území a odpovídají kritériím k zápisu na Seznam světového dědictví. Jeho činnost a úkoly vymezují Operační směrnice k provádění Úmluvy z hlavních: 1. sestavování Seznamu světového dědictví, 2. sledování stavu statků zapsaných na Seznam světového dědictví, 3. rozhodování o zápisu statků na Seznam světového dědictví, 4. mezinárodní pomoc a správa a využívání Fondu světového dědictví, 5. zkoumání a vyhodnocení naplňování Úmluvy (včetně Operačních směrnic).

10

11

12 Fond světového dědictví Fond světového dědictví je fondem na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví mimořádné univerzální hodnoty, který byl stanoven depozitním fondem. Příspěvky do Fondu a jiné formy pomoci mohou být použity pouze na účely určené Výborem světového dědictví a mohou být přijaty pouze za předpokladu, že Výbor rozhodne o realizaci programu či projektu. Všeobecným pravidlem je, že mezinárodní společenství hradí pouze část nákladů na potřebné práce. Vklad státu těžícího z mezinárodní pomoci tvoří podstatný díl zdrojů věnovaných na každý program či projekt. Výjimkou je, že mu to jeho zdroje nedovolují.

13 Sekretariát Výboru světového dědictví (= Centrum světového dědictví) - pomáhá Výboru světového dědictví na základě článku 14 Úmluvy - Sekretariát je jmenován generálním ředitelem UNESCO - Sekretariát sídlí v Paříži jako jedna z jednotek mezinárodního sekretariátu UNESCO - funkci Sekretariátu plní Centrum světového dědictví (World Heritage Centre/WHC Le Centre du patrimoine mondiale) založeno roku úkoly Sekretariátu specifikují Operační směrnice (kapitola I.F, článek 28), hlavními úkoly jsou: pořádat zasedání valného shromáždění a Výboru, provádět rozhodnutí Výboru světového dědictví a usnesení valného shromáždění a podávat zprávu o jejich plnění, přijímat, zapisovat, ověřovat, archivovat a předávat příslušným poradním organizacím návrhy na zápis na Seznam světového dědictví, koordinovat studie a činnosti Globální strategie pro reprezentativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví, organizovat proces předávání pravidelných (periodických) zpráv a koordinovat aktivní sledování,

14 koordinovat mezinárodní pomoc, mobilizovat mimorozpočtové zdroje pro zachování a správu statků světového dědictví, pomáhat signatářským státům pro provádění programů a projektů Výboru a propagovat světové dědictví a Úmluvu díky šíření informací mezi signatářskými státy, poradními organizacemi a širokou veřejností. Článek 29 Operačních směrnic k tomu uvádí: Tyto činnosti se řídí rozhodnutími a strategickými cíli, které stanoví Výbor pro světové dědictví, stejně jako usneseními valného shromáždění signatářských států a jsou uskutečňovány v těsné spolupráci s poradními organizacemi. Koordinací činností související s naplňováním Úmluvy je za každý signatářský stát pověřeno tzv. národní kontaktní místo (koordinátor) (focal point/point focal).

15

16 Poradní organizace Jejich činnost vymezují Operační směrnice, kapitola I.G, článek Poradními organizacemi jsou: ICOMOS Mezinárodní rada pro památky a sídla (International Council on Monuments and Sites; Český národní komitét ICOMOS (sdružení) (http://icomos.sweb.cz/index.htm) ICCROM Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturních statků (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property; IUCN Světová unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature; jsou poradní složkou k provádění Úmluvy; Sekretariátu připravovat dokumentaci Výboru a předsednictva, program jednání jeho zasedání a výkon rozhodnutí Výboru; napomáhá rozvoji a provádění Globální strategie pro reprezentativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví a Globální strategie pro vzdělávání, předkládání pravidelných zpráv a neustálé úsilí o stále účinnější využívání Fondu světového dědictví; dohlíží na zachovalost statků světového dědictví a zabývat se žádostmi o mezinárodní pomoc; účastní jednání Výboru a předsednictva Výboru světového dědictví jako poradní orgán.! Statky k zápisu na Seznam světového dědictví hodnotí pouze ICOMOS (kulturní) a IUCN (přírodní).

17 Organizace a administrativa dotýkající se Úmluvy v ČR Dne 15. listopadu 1990 přistoupila tehdejší ČSFR k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991, od roku 1993 přijala závazky ČSFR nově vzniklá Česká republika. (Československo členem UNESCO od roku 1945 /4. 11./.) UNESCO a Česká republika Česká komise pro UNESCO (poradní orgán vlády, zřízena Usnesením vlády ČR č. 299 ze dne ) stálý sekretariát při MZV Stálá mise České republiky při UNESCO (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) zajišťuje (diplomatické) vztahy mezi ČR a UNESCO přírodní dědictví: Ministerstvo životního prostředí kulturní dědictví: Ministerstvo kultury ČR, Odd. pro UNESCO a Odbor památkové péče Národní památkový ústav, generální ředitelství, oddělení památek s mezinárodním statusem (zde focal point)

18 Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Směrnice konkretizují principy vlastní Úmluvy a definují procesy, kterými se řídí agenda světového dědictví. Jsou tedy de facto prováděcím dokumentem Úmluvy. Jejich současná verze pochází z roku 2012.

19 Směrnice řeší tato témata: I. Organizační otázky (Úmluva, Generální shromáždění, Výbor světového dědictví, Centrum světového dědictví a jeho sekretariát, poradní organizace, partneři a jiné související dokumenty) II. Seznam světového dědictví (základní charakteristiky /popis, atributy/, hodnotící kritéria, integrita, autenticita, ochrana a správa) III. Procesní otázky zápisu statku na Seznam (včetně kalendáře) IV. Postupy sledování stavu konzervace (ochrany) statků V. Předkládání periodických zpráv VI. Posilování podpory světového dědictví (podpora vědy a výzkumu, osvěty a vzdělávání) VII. Fond světového dědictví VIII. Emblém světového dědictví a jeho užívání IX. Informační zdroje

20 Přílohami jsou: 1. vzor ratifikace a přijetí, 2. formát podání na indikativní seznam (2A, 2B), 3. směrnice k zápisu specifických druhů statků, 4. autenticita ve vztahu k Úmluvě, 5. formát nominační dokumentace, 6. postupy při hodnocení nominací poradními organizacemi, 7. formát pro podání periodické zprávy, 8. formulář žádosti o mezinárodní pomoc, 9. kritéria posuzování žádostí o mezinárodní pomoc poradními organizace, 10. formát prohlášení mimořádné univerzální hodnoty, 11. změny u statků světového dědictví (náležitosti procesu).

21 (Národní) indikativní seznam (Tentative List/La Liste indicative) Princip sestavování národního indikativního seznamu vyplývá ze závazku signatářské země Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vyhledávat na území státu takové kulturní a přírodní statky, které naplňují kritéria tzv. mimořádné univerzální hodnoty, tedy statky celosvětového významu. Tyto seznamy jsou veřejně přístupné na stránkách Centra světového dědictví V České republice tento seznam zveřejňuje také Ministerstvo kultury ČR na svých webových stránkách. Jeho formát vymezují Operační směrnice (příloha 2A a 2B). Proces zápisu na národní indikativní seznam upravuje v ČR metodika MK ČR. Česká republika v současnosti avizuje k zápisu celkem 17 statků, z toho 16 kulturních. /pozn. U některých nominací dojde ke slučování (viz lázně)./ Aktuálně připravovanými nominacemi za ČR jsou kulturní statky: Památky Velké Moravy (2013), Hornická kulturní krajina Krušnohoří (2014) a Evropská lázeňská města (2015). ((Příprava nominací probíhala do roku 2011 v rámci VaV NPÚ.)

22 Typy statků 1) jednotlivý statek (jako památka, kulturní krajina, historický urbánní celek, liniová stavba atp.) - národní statek - přeshraniční statek 2) sériový statek - sériový národní statek - sériový přeshraniční statek - sériový transnacionální statek

23 Mimořádná univerzální hodnota: Její definice a kritéria Na základě odstavce 2 článku 11 Úmluvy Výbor světového dědictví aktualizuje a publikuje Seznam světového dědictví. V odstavci se říká, že je seznamem vlastnictví tvořícího část kulturního a přírodního dědictví, který považuje za vlastnictví mající mimořádnou univerzální hodnotu dle takových kritérií, jaká stanoví. Znamená to tedy, že mimořádná univerzální hodnota statku se definuje výhradně podle kritérií, která se stala důvodem k zápisu na Seznam světového dědictví. Kritéria pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty jsou blíže specifikována v Operačních směrnicích k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a pro signatářské státy v zásadě představují určitý návod pro relevantní definice hodnot, pro které je statek nominován a následně zapsán.

24 Struktura prohlášení mimořádné univerzální hodnoty Formát OUV (formální náležitosti: maximálně 1-2 strany A4) 1. Krátké shrnutí a. souhrn faktografických informací kde se statek nachází, co představuje, jaká období jsou v jeho vývoji závažná; soustředí se na znaky statku a jejich rozvíjení; b. souhrn hodnot (včetně atributů / znaků) preferuje se text v narativní formě, užívána klíčová slova, která mohou být užitečná pro definici statku; 2. Kritéria (hodnoty a atributy/znaky, které je manifestují) definována OPG viz dále; 3. Integrita (viz OPG 87., přírodní i kulturní statky) zda má statek uvnitř všechny své znaky; zda má statek přiměřený rozsah tomu, jaké vlastnosti a postupy by měl reprezentovat (tj. zda je celistvý); zde se jmenují prvky, které statek ohrožují či poškozují; 4. Autenticita (pouze kulturní statky); 5. Podmínky správy a ochrany a. komplexní systém správy a ochrany, b. zvláštní dlouhodobá očekávání. Formulace prohlášení vychází z výsledků tzv. srovnávací analýzy.

25 Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví (verze leden 2012) Kapitola II.D Kritéria pro hodnocení mimořádné univerzální hodnoty (celkem 10, pro kulturní statky prvních 6) Článek 77. Výbor se domnívá, že statek má mimořádní univerzální hodnotu (viz odstavce 49-53), pokud tento statek splňuje alespoň jedno z následujících kritérií. Navrhované statky proto musí: i. představovat mistrovský výtvor lidské tvořivosti, ii. svědčit o výrazné výměně hodnot lidstva po dané období nebo ve vymezené kulturní oblasti, či ve vývoji stavitelství nebo technologie, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinné tvorby, iii. přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo o živé či již zaniklé civilizaci, iv. představovat výjimečný příklad určitého stavebního typu nebo stavebního či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných období v lidských dějinách, v. být výjimečným příkladem tradičního lidského sídla, tradičního využití suchozemského území nebo moře, které je reprezentativní pro určitou kulturu (nebo kultury) či pro vzájemné působení člověka a životního prostředí, zejména pokud se toto prostředí stalo zranitelným pod dopadem nezvratné přeměny, vi. být přímo nebo hmotně spojen s událostmi nebo živými tradicemi, způsoby myšlení nebo víry, s uměleckými a literárními díly, která mají mimořádný univerzální význam (Výbor se domnívá, že toto kritérium má být pokud možno užíváno společně s dalšími kritérii), (vii) - (x) přírodní dědictví

26 Příprava nominace statku a nominační dokumentace Při přípravě nominace si stát plánuje, kdy předloží nominaci statku. Centrum světového dědictví při její přípravě nabízí poradenství a pomoc. Nominace se mohou do Centra světového dědictví předkládat také k posouzení a ke kontrole, zda jsou podklady kompletní, a to v termínu ke Nominace na zařazení na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví musí být připravena dle následující osnovy, a to v termínu k 1. 2.: Analytický souhrn Kapitola 1. Identifikace statku Kapitola 2. Popis statku Kapitola 3. Zdůvodnění zápisu Kapitola 4. Stav dochování a péče o statek, faktory ovlivňující stav statku Kapitola 5. Ochrana a správa statku (zde Management Plan) Kapitola 6. Sledování statku (Monitoring) Kapitola 7. Dokumentace Kapitola 8. Kontaktní informace odpovědných subjektů Kapitola 9. Podpis jménem státu

27 Management Plan (Plán nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví) - po roce 1998 je povinnou součástí nominační dokumentace navrhovaného statku tzv. Management Plan (MP); - pro statky zapsané na Seznam před rokem 1998 dochází ke zpětnému zpracování MP; - pro tvorbu MP neexistuje obecně platná metodika v rámci Operačních směrnic k provádění Úmluvy, MP je pouze uváděn ve výčtu správních systémů v kapitole II.F, článek 108; dále k tomu odborné publikace; - v ČR je v současné době pouze uplatňována doporučená struktura tohoto dokumentu na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: - jeho hlavním smyslem formulovat mechanismus, kterým bude zaručena účinná ochrana statku navrhovaného statku k zápisu pro současné i budoucí generace.

28 Stručně k procesu zápisu na Seznam světového dědictví - nominovat statky k zápisu mohou pouze země, které podepsaly Úmluvu; - podmínkou pro přípravu nominace statku k zápisu na Seznam světového dědictví je skutečnost, že se nachází na národním indikativním seznamu; - pokud lze u statku prokázat minimálně jedno z vymezených kritérií a signatářská země zároveň garantuje dle Úmluvy jeho vysoký stupeň ochrany, pak může být takové místo, které je současně registrováno v národním indikativním seznamu, připraveno k nominaci na zápis na Seznam světového dědictví; - dále je třeba rozlišovat mezi přírodním a kulturním statkem; - přípravou nominačních návrhů z oblasti kulturního dědictví byla od počátku 90. let 20. století z rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky pověřena odborná organizace státní památkové péče, tedy Národní památkový ústav; aktuálně od roku 2011 vstupují do přípravy i další subjekty; zpracováváno podle předem dané osnovy (OPG příloha 5); - finální nominační návrh s podpisem ministra je Ministerstvem kultury ČR oficiálně přes Stálou misi ČR při UNESCO zaslán k rozhodnutí Výboru světového dědictví, konkrétně do jeho Sekretariátu, tedy Centra světového dědictví v Paříži; - po doručení následuje hodnocení poradních organizací Výboru, detaily hodnocení komentují veřejně přístupné Operační směrnice; - na základě doporučení poradních organizací připraví Výbor světového dědictví své rozhodnutí; - konečné rozhodnutí je vydáno na řádném zasedání Výboru světového dědictví, čímž je proces zápisu završen. Statek může být: 1. zapsán, 2. nezapsán, 3. přezkum odložen k doplnění, 4. odložena žádost o zápis.

29 Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Na základě Úmluvy je postupně vytvářen Seznam světového dědictví (World Heritage List/La Liste du patrimoine mondial), na který jsou zapisovány kulturní a přírodní statky, kterým byla Výborem světového dědictví přiznána mimořádná univerzální hodnota. Od června 2013 je na Seznamu celkem 981 statků ze 160 zemí, z toho: 759 kulturních statků 193 přírodních statků 29 smíšených statků

30

31 Česká republika má na Seznamu zatím dvanáct statků, jsou jimi následující: Historické centrum Prahy (1992), Historické centrum Českého Krumlova (1992), Historické centrum Telče (1992), Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994), Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995), Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996), Vesnice Holašovice (1998), Zahrady a zámek v Kroměříži (1998), Zámek Litomyšl (1999), Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000), Vila Tugendhat v Brně (2001), Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003)

32 Světové dědictví v České republice

33

34 Periodický monitoring = Předkládání pravidelných zpráv o provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví vymezují Operační směrnice, kapitola V., článek Signatářské státy jsou vyzvány, aby na Generální konferenci UNESCO prostřednictvím Výboru světového dědictví předkládaly pravidelné zprávy o zákonných ustanoveních a správních předpisech, jakož i o dalších opatřeních, která budou přijata pro uplatňování Úmluvy, včetně zachovalosti statků světového dědictví, které se nacházejí na jejich území. - zprávy jsou předkládány zhruba každých šest let dle harmonogramu; - postup a formát zpráv je definován přílohou 7 Operačních směrnic skládají se ze dvou oddílů: I. oddíl (legislativní ustanovení, správní texty), II. oddíl (zabývá se zachovalostí statků); - pro předkládání periodických zpráv jsou země rozděleny do pěti regionů: 1) Arabské státy, 2) Afrika, 3) Asie a Tichomoří, 4) Latinská Amerika a Karibská oblast, 5) Evropa a Severní Amerika (pořadí dle harmonogramu); - předkládání zpráv koordinuje národní kontaktní místo (koordinátor), tzv. focal point/point focal

35 Periodické zprávy hlavní cíle: a) poskytnout přehled o tom, jak je naplňována Úmluva o ochraně světového dědictví ze strany signatářského státu; b) poskytnout přehled o tom, jak je v průběhu času zachovávána mimořádná univerzální hodnota statků zapsaných na Seznam světového dědictví; c) poskytovat aktualizované informace o statcích světového dědictví, aby mohly být zaznamenávány změny podmínek a zachovalosti statků, d) poskytnout mechanismus pro regionální spolupráci, výměnu informací a zkušeností mezi signatářskými státy, pokud jde o provádění Úmluvy a zachovávání světového dědictví.

36 Roční monitoring světového dědictví v ČR = Průběžné sledování statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Jednou z povinností signatářských států vyplývajících ze zápisu statku do Seznamu světového dědictví je jeho průběžné sledování. Dne 1. července 1999 schválilo za tímto účelem Ministerstvo kultury ČR závaznou Metodiku sledování památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO v České republice. Metodika byla do praxe zavedena v roce 2000, od kdy je v České republice prováděn průběžný roční monitoring a zpracovávány tzv. roční monitorovací zprávy ( RMZ ) za všechny světové statky. Metodika byla aktualizována v roce 2011 (viz publikaci). Koordinací ročního monitoringu je pověřeno generální ředitelství NPÚ (oddělení památek s mezinárodním statusem). RMZ zpracovávají příslušná územní pracoviště NPÚ. RMZ tak vytvářejí kontinuální bázi informací o statcích světového kulturního dědictví v ČR.

37 Roční monitoring statků světového dědictví v České republice Vesnická památková rezervace Holašovice Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2011 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Finální výstup, České Budějovice 2012

38 Doporučení závěrem publikace NPÚ KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha : NPÚ, VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Odborné a metodické publikace, sv vyd. Praha : Národní památkový ústav, POLÁKOVÁ, Jana (ed.). Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, Publikace jsou rovněž ke stažení v pdf-formátu na webových stránkách NPÚ.

39

40 Děkuji za pozornost! Kontakt: Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D. (focal point) oddělení památek s mezinárodním statusem Národní památkový ústav, generální ředitelství Valdštejnské nám. 3/ Praha 1 - Malá Strana tel.: , e - mail:

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování Věra Kučová Národní památkový ústav (www.npu.cz) Co je UNESCO a jak vzniká Seznam světového (kulturního

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

UNESCO. Památky v České republice

UNESCO. Památky v České republice Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 29. 03. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Generální konference UNESCO, scházejíc se v Paříži ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 na svém sedmnáctém zasedání, majíc na paměti, že

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Role analýz rizik v systému bezpečnosti potravin

Role analýz rizik v systému bezpečnosti potravin Role analýz rizik v systému bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Analýzy rizik škodlivých organismů v České republice a Evropské unii Související dokumenty Usnesení

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Č. j.: MMR-25553/2013-21

Č. j.: MMR-25553/2013-21 Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 2013 a Dohodu o partnerství v programovém období

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Turistický portál Meziroční nárůst uživatelů dle Google Analytisc o 32,66% Nárůst není tak velký jako v předchozím srovnávaném období (2013-2014

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 484 návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd. Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd. Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomický věd Přínosy a dopady zapsání města na seznam UNESCO Bc. Eva Peřinová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více