Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské objekty IO 3) Provozní soubory PS 4) Výrobní technologie PSVT 5) Ostatní ucelené dodávky OUD DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH II. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D1: SO 102 KDT STŘECHA JEVIŠTĚ VELKÉHO SÁLU D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Pavel Tomáš

2 a) Účel objektu Předmětem projektu je oprava zaatikových žlabů a střešního pláště vč. dodatečného zateplení střechy jeviště velkého sálu na objektu Krušnohorského divadla v Teplicích. Oprava je navržena na části stávající střechy SO 102 KDT STŘECHA JEVIŠTĚ VELKÉHO SÁLU. Krušnohorské divadlo se nachází v ulici U Císařských lázní 761/4, Teplice. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o historickou budovu Krušnohorského divadla v Teplicích, situovaného v centru města. Předpokládá se, že nosnou konstrukci řešené střechy jeviště velkého sálu tvoří betonová monolitické konstrukce. Krytina je tvořena z měděných plechových tabulí spojovaných jednoduchou stojatou drážkou. Řešená střecha je plochá se sklonem cca od 2-5. Koruna atik je oplechována měděným plechem. Zaatikové žlaby jsou odvodněny skrz atiku chrliči do svislých dešťových svodů. Detail napojení je řešen plechovým kotlíkem. V místě zaatikových žlabů se drží voda, v oblasti kolem netěsných detailů zaatikových žlabů dochází k zatékání vody do objektu a tvorbě vlhkostních map. Po zimě 2013/2014 došlo k masivnímu poškození střešního pláště a zatékání do konstrukce střechy a interiéru KDT. Konstrukční, stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby se nemění. Jedná se o opravu střešní krytiny na stávající střeše objektu. c) Kapacity objektu, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Zůstává stávající, nemění se. d) Technické a konstrukční řešení Práce HSV 1. Zemní práce 2. Základy 3. Svislé a kompletní konstrukce 4. Vodorovné konstrukce, schodiště Je navržena oprava zaatikových žlabů a položení nové povlakové izolace z měkčeného PVC na dodatečně zateplenou konstrukci střechy. Viz. další kapitoly.

3 5. Pozemní komunikace 6. Úprava povrchů 7. Podlahy a podlahové konstrukce 8. Výplně otvorů 9. Konstrukce trubních vedení 10. Ostatní konstrukce a práce V rámci bouracích prací se demontuje stávající oplechování zaatikových žlabů z měděných plechů, oplechování koruny atiky a klempířských prvků střechy. Spolu s demontáží oplechování bude demontována stávající krytina z měděných pásů. Demontáž plechové krytiny bude provedena vč. pojistné asfaltové izolace přichycené na stáv. konstrukci. Vzhledem k nízkému sklonu stáv. střechy se předpokládá, že pod měděnou krytinou je pojistná asfaltová izolace. Stavební průzkum nebyl proveden. Před demontáží klempířských prvků bude dočasně demontován stáv. bleskosvod a topné kabely uložené ve žlabu. Po provedení stavebních prací bude bleskosvod opětovně namontován, topné kabely se budou řešeit samostatně v další etapě upřesní investor. Zaatikový žlab a navazující část střechy musí být rozkryty a následně zajišťovány hydroizolací po denních etapách, přičemž nesmí dojít k zatečení do interiéru objektu nebo je nutné zajistit provizorní zakrytí odkrytých ploch. Zaatikové žlaby budou odvodněny skrz atiku novými kruhovými PVC chrliči 1ks, DN 150 průměr ověřit na stavbě. Plastové chrliče budou mít integrovanou manžetu z hydroizolační fólie, ochranou. Chrliče budou vyvedeny do nových měděných kotlíků z revizním přepadem. Provede se přespádování koruny atiky směrem do plochy střechy min. spád 3%. Přespádování bude provedeno pomocí dřevotřískových desek, na kterou bude vytažena nový fólie a osazeny nové klempířské prvky z pozinkovaného plechu s lakovaným povrchem v odstínu mědi (imitace mědi). Před provedením nového penetračního nátěru bude stávající povrch očištěn od nečistot a zbaven ostrých výstupků.

4 Práce PSV 1. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti Před položením dodatečné tepelné izolace a nové střešní fólie z mpvc bude proveden penetrační nátěr stávající monolitické konstrukce asfaltovou emulsí. Po zaschnutí bude nataven asfaltový pás v jedné vrstvě sloužící jako parozábrana. Např. hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (plošná hmotnost 200g/m2) GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Parozábrana bude oddělena od tepelné izolace pomocí separační fólie FILTEK 300. Jako nová izolace proti vodě je navržena povlaková krytina. Je navržena z jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace z PVC-P fólie s PEC výztužnou vložkou. Např. DEKPLAN 76, ALKOPLAN. Tloušťka fólie je 1,5mm odstín v imitaci mědi (zelenkavá měď). Některé detaily (zhotovování manžet a tvarových dílců) budou opracovány homogenní fólií bez výztužné vložky tl. 1,5mm. K zesílení hydroizolace ve vnitřních koutech a vnějších rozích budou použity tvarovky z fólie z doplňkového materiálu. Provedení povlakové krytiny z fólie (horkovzdušně svařovanou ve spojích), který bude spolehlivě ukončena na všech navazujících i prostupujících konstrukcí s odvodněním do zaatikového žlabu. Jako podklad po novou povlakovou fólii bude položena separační a ochranná vrstva textilie ze sklovláknitých vláken s plošnou hmotností min. 300g/m2 (např. FILTEK V). Novou skladbu střechy je navrženo stabilizovat mechanickým kotvení. Nová hydroizolace z plastových fólií bude kotvena do betonového pokladu pomocí šroubů zušlechtilé pozinkované oceli pomocí zatloukačích hmoždinek EJOT ND-K-6 x dl. Množství a typ kotev bude upřesněn na stavbě dle technologického postupu výrobce vybrané PVC-P fólie. Skladba konstrukce je popsána ve výkresové dokumentaci ozn. S3. Takto provedená skladba splňuje index šíření plamene po povrch Broof (t3). Před provedením kotvení je nutno ověřit únosnost kotev tahovými zkouškami dle ETAG 006 při realizaci opravy. Tahové zkoušky včetně návrhu počtu kotev zajistí dodavatel stavby. Na základě tahových zkoušek bude rozhodnuto o použití příslušného druhu kotevních prvků. 2. Izolace tepelné Dodatečné zateplení střechy nad jevištěm velkého sálu bude provedeno z pěnového polystyrenu EPS 100S tl. 2x 100mm (λ=max. 0,037 W/mK). Tepelnou izolaci je třeba skládat na sraz tak, aby byla zajištěna její homogenita v celé ploše. Jednotlivé řady musí být vůči sobě posunuty na vazbu. Tepelná izolace bude položena na separační vrstvu, který bude položena na parozábranu. Tepelná izolace bude položena na stávající vyspárovanou konstrukce střechy. Dílce tepelné izolace se přikotví ke stávající betonové konstrukci střechy talířovými hmoždinkami systému EJOT. Typ a množství kotev bude součástí dílenské dokumentace dodavatele stavby. V místě okraje střechy bude vrchní deska tepelné izolace seříznuta pod úhlem 45 pro lepší stékaní vody do žlabu. Na veškerý použitý materiál budou dodány certifikáty a prohlášení o shodě. Zateplení střechy objektu je nutno provést dle technologických postupů a pokynů dodavatele/výrobce!

5 3. Izolace akustické 4. Protichemické izolace 5. Vnitřní instalace 5.1. Kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace 5.2. Elektroinstalace Před demontáží klempířských prvků bude dočasně demontován stáv. bleskosvod a topné kabely uložené ve žlabu. Po provedení stavebních prací bude bleskosvod opětovně namontován, topné kabely se budou řešit samostatně v další etapě upřesní investor Slaboproudé rozvody 5.4. EZS, EPS, PC síť 5.5. Vytápění 5.6. Vzduchotechnika 6. Sklobetonové konstrukce 7. Tesařské konstrukce Dřevěné prvky budou impregnovány. Zaatikový žlab vč. vyspádování koruny atiky bude provedeno pomocí dřevotřískových desek OSB/3 tl. 18mm.

6 8. Klempířské konstrukce Budou provedeny nové klempířské prvky z poplastovaného plechu (koutové, rohové a stěnové lišty, pásky). Plechy jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,65mm, který je ze spodní strany lakovaný a na vrchní straně je vrstva PVC. Oplechování koruny atiky okrajový krycí plech bude nově provedeno ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, resp. 0,7mm s PES lakem v barvě imitující měď. Nové kotlíky budou z měděného plechu tl. min. 0,55mm. Na jejich kotvení budou používány šrouby, nýty, příchytky nebo jiné kotevní prvky. Specifikace prvků je v této PD. Klempířské prvky je nutno doměřit na stavbě. 9. Tvrdé krytiny 10. Plastové a truhlářské konstrukce 11. Zámečnické konstrukce 12. Příčkové konstrukce montované 13. Podlahy z dlaždic 14. Podlahy z kamene 15. Podlahy lité 16. Podlahy vlysové, plovoucí, parketové 17. Podlahy povlakové 18. Keramické obklady

7 19. Nátěry Bude proveden penetrační nátěr asfaltovou emulsí po celé ploše střechy vč. žlabů a koruny atiky. 20. Malby 21. Čalounické úpravy 22. Lokální vytápění 23. Zasklívání

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE. Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE Zemní hydroizolační systém - fólie z měkčeného PVC Obsah 1. Popis a použití jednotlivých druhů PVC-P fólií Plastiflex... 3 1.1 Plastiflex GF...3 1.2 Plastiflex GLSO... 3 1.3

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc.

Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Charakteristické vlastnosti elastomerových asfaltových pásů a fólií z mpvc. Vlastnosti hydroizolací se nejvíce projeví během jejich provozu na plochých střechách, při montáži hydroizolací, při jejich opravách,

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba

Oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace, nová výstavba Níže uvedené údaje vycházejí z informací publikovaných daňovými poradci na internetu a je proto nutné vždy tyto údaje považovat pouze za pomocné při tvorbě investičních záměrů. Technické zhodnocení je

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více