ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 listopad 2012

2 1 SOUVISLOSTI Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Plzeň Mons Monitorovací a poradní výbor PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání Delegace EHMK Plzeň Delegace EHMK Mons SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI Plzeň Mons HODNOCENÍ VÝBORU Plzeň Mons POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI... 12

3 Tento dokument je zprávou o prvním zasedání Monitorovacího a poradního výboru pro Evropská hlavní města kultury. Zasedání se týkalo Evropských hlavních měst kultury 2015, a to Plzně (Česká republika) a Mons (Belgie). Uskutečnilo se dne 14. listopadu SOUVISLOSTI 1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Cílem iniciativy Evropských hlavních měst kultury (EHMK), která představuje významný počin Evropské unie v kulturní oblasti, je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur i jejich společné znaky, a také podporovat větší vzájemné poznání a porozumění mezi občany Evropy. Počínaje EHMK 2013 jsou města vybírána postupem stanoveným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019 (rozhodnutí č. 1622/2006/ES). Monitorovací a poradní výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Jeho zasedání se konají dvakrát během období od vyhlášení EHMK do začátku samotné akce, s cílem provést inventuru příprav akce a pomoci tak městům připravit vysoce kvalitní program s výrazně evropským rozměrem. V případě titulu pro rok 2015 se první monitorovací zasedání konalo dne 14. listopadu 2012, druhé se bude konat na jaře roku Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria akce a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena je finanční a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku, jestliže jsou splněny nezbytné podmínky. Cena bude udělena z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Požadavky na udělení ceny jsou uvedeny v bodě 5 níže. Vedle formálních monitorovacích zasedání uvedených výše vyzvala Evropská komise Evropská hlavní města kultury 2015 ke schůzkám s monitorovacím a poradním výborem na neformální a dobrovolné bázi šest měsíců po jejich oficiálním vyhlášení. Cílem této schůzky po vyhlášení EHMK bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim konstruktivní poradenství, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytoval metodické vedení a rady. Na prvním monitorovacím zasedání byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru. 1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015 Dvěma členskými státy oprávněnými hostit akci Evropské hlavní město kultury v roce 2015 byly Česká republika a Belgie. Soutěž v příslušném členském státu řídilo Ministerstvo kultury České republiky, resp. Belgie. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES byla soutěž organizována ve dvou kolech (předběžný výběr a konečný výběr).

4 Ve fázi předběžného výběru (přibližně 5 let před rokem akce) se setkala komise nezávislých odborníků v oblasti kultury ( výběrová komise ), aby posoudila původní návrhy podle kritérií a sestavila užší výběr měst. Města, která postoupila do užšího výběru, byla vyzvána k předložení podrobnějších přihlášek. Ve fázi konečného výběru (přibližně 9 měsíců po předběžném výběru) se výběrová komise sešla k posouzení konečných návrhů podle kritérií a doporučila jedno město z každého členského státu k udělení titulu. Zprávy o předběžném výběru a konečném výběru jsou dostupné na této internetové adrese: Zasedání, během nichž proběhl konečný výběr v Praze a Bruselu, se konala v září 2010, resp. v únoru 2010 a komise doporučila pro titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň a Mons. Česká republika a Belgie tudíž nominovaly Plzeň, resp. Mons a svou nominaci sdělily Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů na jaře a na podzim roku Komise poté předložila Radě doporučení pro úřední jmenování těchto dvou měst. Na základě toho toho jmenovala dne 19. května 2011, resp. 18. listopadu 2010 Rada ministrů EU Plzeň a Mons Evropskými hlavními městy kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Tato část uvádí doporučení, která výběrová komise vydala v září a v únoru , ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou ještě před rokem 2015 budou obě Evropská hlavní města kultury pro tento rok muset odvést Plzeň Komise vymezila pro Plzeň následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Výběrová komise blahopřeje městu Plzni k vítězství v soutěži a připomíná mu závazky, které město učinilo a které mají být splněny (např. komplex nového divadla). Výběrová komise zdůrazňuje velký význam projektů Světovar a Techmanie. Výběrová komise se domnívá, že přispění soukromého sektoru do tohoto projektu je poměrně nízké vzhledem k počtu společností působících v Plzni a že tyto společnosti by měly být v tomto ohledu ambicióznější. Výběrová komise připomíná městu jeho slib, že pokud se během příprav na rok 2015 celková ekonomická situace zlepší, program se rozroste. Výběrová komise upozorňuje na skutečnost, že město se zavázalo investovat do vzdělávání s cílem získat větší počet lépe kvalifikovaných kulturních manažerů. Výběrová komise doporučuje zvýšit rozpočet na marketing a komunikaci, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu. Výběrová komise není přesvědčena o tom, že stávající rozpočet bude dostačující. Výběrová komise očekává, že plánovaná výměna s městem Mons a společné projekty budou realizovány. Výběrová komise připomíná městu, že má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že bude realizován v plánovaném rozsahu a v budoucnosti dále rozvíjen. 1

5 Výběrová komise zdůrazňuje, že je důležité zachovat dobrou rovnováhu mezi radou projektu a městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Výběrová komise bude kontrolovat, aby tato rovnováha nebyla zpochybněna případnou změnou politické konfigurace v nadcházejících letech a aby projekt byl realizován v aktuálně navrhovaném rozsahu. Výběrová komise doufá, že Plzeň bude v budoucnosti spolupracovat s Ostravou v rámci společných projektů. Výběrová komise zdůrazňuje důležitost vyobrazení oficiálního loga projektu Evropské hlavní město kultury na komunikačních materiálech týkajících se akce. Porota dále zdůrazňuje, že udělení Ceny Meliny Mercouri Evropskou komisí není automatickým důsledkem získání titulu EHMK. Město si bude muset tuto cenu zasloužit splněním všech svých závazků uvedených v projektu se zohledněním připomínek výběrové komise a monitorovacího výboru Mons Výběrová komise vymezila pro Mons následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Rozměr kultury a demokracie ve školách by měl být zachován, třebaže tato zkušenost není v programu uvedena. Vztahy s místní komunitou SHAPE je třeba lépe rozvíjet. Multikulturní stránka, účast sociálně znevýhodněných skupin a dopad na životní prostředí by měly být zdůrazňovány i nadále. Proces výzev umělcům by měl být co nejvíce transparentní. Všechny umělecké rozměry projektu by měly být co nejviditelnější. Přihláška města Mons se vyznačuje velmi silným závazkem všech politických orgánů. Má také podporu ze strany místních ekonomických, sociálních a kulturních činitelů. Plán financování se jeví jako důkladný. Tento politický závazek a finanční podpora jsou základními zárukami pro úspěch akce. Je důležité, aby všichni zúčastnění partneři zachovali silný politický a finanční závazek vůči projektu po celou dobu příprav i během samotného roku Výběrová komise má však určité otázky k harmonogramu financování uvedenému v přihlášce, zejména k návrhu vynakládat každoročně pouze 10 % rozpočtu až do roku Vzhledem k tomu, jak důležité je období přípravných let na akci, doporučila výběrová komise začít zvyšovat výdaje dříve. Mělo by být zaručeno autonomní umělecké rozhodování. Výběrová komise velice uvítala jasné konstatování starosty města, že politické orgány jsou odhodlány respektovat uměleckou nezávislost, protože je pro ni tento prvek v celém přípravném období velmi důležitý. Evropský rozměr programu by měl přesahovat rámec vytváření sítí a měl by být dále rozvíjen na základě předložených témat. Rovněž by mělo být prohloubeno zdůraznění kulturní rozmanitosti Evropy. Je třeba rozvíjet styky s ostatními zeměmi Evropské unie a zakládat trvalá partnerství. Pokud jde o kritérium město a občané, projekt města Mons se jeví jako příkladný vzhledem k silné účasti jeho obyvatel. Pro zajištění úspěchu projektu bude třeba tento zásadní prvek udržet i nadále.

6 1.4 Monitorovací a poradní výbor Monitorovací a poradní výbor pro toto zasedání tvořili tito členové: Pan Manfred Gaulhofer a Sir Jeremy Isaacs, jmenováni Komisí na období ; Pan Steve Green a pan Jordi Pardo, jmenováni Evropským parlamentem na období (rozhodnutí Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011); Paní Erna Hennicot-Schoepges a pan Constantin Chiriac, jmenováni Radou pro kulturu na období ; Paní Elizabeth Vitouch, jmenovaná Výborem regionů na období Zasedání výboru předsedal pan Manfred Gaulhofer. 2 PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání V rámci přípravy na zasedání předložila obě Evropská hlavní města kultury 2015, Plzeň a Mons, zprávy o dosaženém pokroku. Zprávy zahrnovaly odpovědi na monitorovací dotazník Komise, který požadoval mimo jiné zprávu o dosaženém pokroku ohledně bodů vznesených výběrovou komisí. Každé město zvlášť předneslo výboru prezentaci a odpovídalo na dotazy. Výbor pak v neveřejném zasedání diskutoval o dosaženém pokroku a odsouhlasil základní nástin této zprávy. Delegace Evropských hlavních měst kultury 2015 měly následující složení: Delegace EHMK Plzeň 2015 Pan Martin Baxa, primátor Pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora Paní Helena Knížová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu Pan Tomáš Froyda, ředitel Pan Petr Forman, umělecký ředitel Paní Šárka Havlíčková, programová ředitelka Paní Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů Paní Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES Delegace EHMK Mons 2015 Marc Barvais, starosta (ff) Yves Vasseur, komisař Gilles Mahieu, dohled administrátora Pascal Keiser, nové technologie Anne-Sophie Charle, náměstkyně koordinátora Emmanuel Vinchon, poradce pro územní strategii Caroline Kadziola, komunikace Marie Noble, výkonná manažerka

7 Charlotte Jacquet, ředitelka projektů Laure Houben, koordinátorka pro územní projekty Paní Catherine Stilmant, inspektorka generálního ředitelství pro kulturu Ministerstva Federace Valonsko-Brusel: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES. Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních programů a akcí), Sylvain Pasqua, Vincent Lagarre a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů a akcí). 3 SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI 3.1 Plzeň 2015 V úvodu delegace podala výboru přehled činností prováděných v roce Plzeň 2015 o.p.s. pořádala kulturní akce a podílela se na kulturních akcích, které zahrnovaly mimo jiné slavnostní otevření Světovaru 2012, Den Meliny Mercouri, představení Autobusu 2015, vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012, otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Fórum pro kreativní Plzeň. Delegace také zmínila návštěvu předsedkyně výboru a zástupce Evropské komise v březnu a uvedla, že Plzeň 2015 si doporučení z této schůzky vzala k srdci. Delegace prezentovala komunikační a marketingové aktivity společnosti Plzeň 2015 v roce 2012, včetně definice a používání jednotného vizuálního stylu, jehož součástí je unikátní logo města Plzně i společnosti Plzeň Delegace také zdůraznila strategický komunikační cíl pro zbývající část roku 2012 a to, že celý příští rok bude věnován přesvědčování obyvatel Plzně o přínosech tohoto projektu. Pokud jde o financování, delegace podrobně uvedla své aktivity a cíle pro rok 2013: jednat a setkávat se s krajským úřadem, zapojit co nejvíce ministerstev, posílit fundraisingové aktivity, posílit spolupráci se sponzory, včetně zřízení podnikatelského klubu se zapojením primátora. Ke dni zasedání delegace potvrdila rozpočet ve výši 20 milionů EUR na krytí provozních výdajů. Delegace potvrdila, že do této výše je rozpočet zajištěn, až na podmíněné financování ve výši 1,5 milionu EUR v souvislosti s Cenou Meliny Mercouri, kterou má Evropská unie udělit na konci roku Delegace ujistila výbor, že tento rozpočet představuje minimální výši, a že doufá, že se jí podaří zajistit další veřejné a soukromé finanční prostředky. Pro umožnění kvalitního dialogu s dalšími veřejnými orgány zřídil primátor města Radu projektu EHMK. Tato rada má napomoci zlepšení dialogu a komunikace, bude však respektovat uměleckou nezávislost potřebnou k vytvoření důvěryhodného kulturního programu na celý rok. Investiční náklady pokryjí většinu infrastrukturních projektů uvedených v původní přihlášce města, např. novou budovu divadla, přestavbu bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory, sportovní a relaxační centrum v areálu Štruncových sadů, a Techmania Science Centre. Západočeská galerie nebude do zahájení akce připravena. Nový umělecký ředitel Petr Forman, jmenovaný dne 1. listopadu 2011, nastínil výboru svou uměleckou vizi. Potvrdil, že bude pokračovat v programu uvedeném v přihlášce a doplní ho o zkušenosti, které získal se svou divadelní společností na cestách po celé Evropě, a uvedl, že by chtěl do projektu přinést inspiraci, kultury a tradice z jiných oblastí Evropy. Tento přístup vedl k definování

8 tří nových projektových sloganů v rámci celkového motta Pilsen, open up! (Otevři si Plzeň!), které bude nadále zachováno: Učíme se Inspirujeme se Pomáháme si. Petr Forman se zaměří především na sestavování stěžejních projektů. Zdůraznil také, že nechce importovat existující produkce z jiných částí Evropy, ale naopak umožnit, aby věci vznikaly zdola nahoru, což ovšem může vyžadovat více času. Delegace nicméně uznala potřebu definovat do konce roku 2013 jasný a konkrétní umělecký program. Vedle včasné přípravy akce je silný umělecký program rozhodujícím faktorem pro to, aby Plzeň 2015 přilákala více soukromých sponzorů, kteří jsou přirozeně obezřetní, dokud program není dostatečně jasně definován, a ředitel společnosti Plzeň 2015 Tomáš Froyda uvedl, že stěžejní projekty musejí být připraveny do poloviny roku Delegace také zmínila vytvoření mezinárodní umělecké rady, která je pověřena výběrem projektů. Tuto radu tvoří deset mezinárodně respektovaných osobností české národnosti, keré mají mnoho kontaktů na mezinárodní úrovni a zastupují všechny kulturní obory. Rozsáhlé projekty rada vybere prostřednictvím tří výzev k předkládání návrhů, které budou zveřejněny v roce Co se týká občanů, delegace se shodla na potřebě další práce, aby se zapojili všichni, i když některé iniciativy, jako např. Den Meliny Mercouri, již ke zvýšení povědomí přispěly. Pokud jde o evropský a mezinárodní rozměr projektu, delegace poukázala na to, že realizace programu uměleckých rezidencí již začala a probíhají jednání o dalších partnerstvích se švýcarskými a německými protějšky. 3.2 Mons 2015 Delegace zdůraznila, jak je kultura začleněna do celkové strategie města z hlediska rozvoje cestovního ruchu, a ujistila výbor o tom, že město a Nadace pro Mons 2015 úzce spolupracují na základě čtvrtletních pracovních schůzek. Delegace také ujistila výbor o připravenosti města přivítat návštěvníky. Strategie města pro cestovní ruch byla rozvíjena od roku 2001, a to ve dvou základních směrech: jedním je podnikání, druhým umění a kultura. Pokud jde o využití titulu EHMK coby příležitosti k posílení pozice Mons jako kulturního místa, hodlá město v nadcházejících měsících dále pracovat ve čtyřech oblastech: v centrum města chce vytvořit kancelář pro kulturu, kde by si návštěvníci mohli koupit vstupenky na akce, chce vypracovat mezinárodní marketingovou strategii, realizovat mezinárodní komunikaci a investovat do infrastruktury, například do nového železničního nádraží. Pokroku bylo dosaženo v projektech kulturní infrastruktury, včetně rekonstrukce domu, ve kterém žil Vincent Van Gogh. Delegace také podala výboru zpětnou vazbu o mezinárodní tiskové konferenci pořádané dne 8. listopadu 2012, na níž kurátoři stěžejních výstav v roce 2015 jednotlivě nastínili jejich obsah: v centru této části uměleckého programu budou Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, svatý Jiří, výstava současného umění a dvě výstavy o technologiích. Delegace zdůraznila, že tisková konference byla prvním krokem v komunikační strategii, která do popředí staví nejatraktivnější akce pro zahraniční turisty. Delegace nicméně výbor ujistila, že se bude snažit nalézt správnou rovnováhu mezi prestižními akcemi a akcemi pro širokou veřejnost.

9 Byla zahájena kampaň zaměřená na potenciální soukromé sponzory s cílem propojit 2015 místních a regionálních podniků. Delegace Mons vyslovila přesvědčení, že rok 2015 by měl přinést ekonomickou vzpruhu celému regionu a mobilizovat sféru podnikání. K tomuto účelu byl na založen klub místních a regionálních podniků, jehož cílem je získat do svých řad 2015 firem. Myšlenka vytvoření Klubu firem pro Mons 2015 (Mons 2015 Enterprises Club) spočívá v posílení dialogu s místním ekonomickým sektorem. Poplatek za právo vstoupit do klubu byl záměrně stanoven demokraticky (250 eur ročně po dobu 4 let), aby projekt mohl podpořit co největší počet firem bez ohledu na jejich velikost. Cílem je dosáhnout do roku 2015 symbolické výše 2,015 milionu EUR (2015 firem po jednom tisíci eur), což je částka přibližně odpovídající příspěvku hlavního sponzora. Členové klubu se budou scházet na výročních gala večerech. Budou jim také poskytovány konkrétní informace o EHMK 2015, a to prostřednictvím vyhrazené sekce internetových stránek a informačního bulletinu, jehož vydávání bude v brzké době zahájeno. Delegace představila strategii zapojení občanů před rokem 2015, během roku 2015 a po roce Město bylo přesně zmapováno včetně 19 okresů tvořících region Mons a sousední oblasti Borinage, které budou prioritní oblastí pro realizaci asi 200 územních projektů. Důraz je tak jednoznačně kladen na místní měřítko, včetně komunitních center, rodin a škol. Zvláštní pozornost bude věnována mladým posluchačům, mimo jiné v rámci iniciativy dvacetiletí v roce Vedle zapojení občanů nadace Mons 2015 uznala, že je třeba ještě pracovat na dalším zapojení umělců. Zahajovací výstava, která se bude zabývat vztahy mezi uměním a technologií, k tomu poskytne příležitost, třebaže tvar a rozsah této akce v současné době není dobře definován. Stručně vyjádřeno, ústředním tématem výstavy je propojení a to, jakým způsobem mění akt stvoření, ale také a především vytvořená díla, vztah s regionem, vztah s veřejností a vztah mezi umělcem a veřejností. Pokud jde o evropský rozměr projektu, delegace podala přehled kontaktů navázaných s dalšími evropskými městy a projektech s evropskými partnery, např. koncepci Weekend en Folie, která by umožnila nejméně osmi evropským městům prezentovat své nejvíce inovativní umělecké iniciativy během několika dnů s využitím celého systému infrastruktury. Delegace rovněž připomněla, že výstava o svatém Jiří bude příležitostí vysvětlit, jak se jediná báje šířila po celé Evropě a byla různě interpretována na bezpočet způsobů evropskými umělci, a tedy příležitostí zdůraznit společné evropské dědictví i kulturní rozmanitost. Výstavy věnované Vincentu Van Goghovi a Paulu Verlainovi také mají přispět k evropské dimenzi programu tím, že obrátí pozornost k těmto dvěma proslulým umělcům, kteří žili v různých evropských zemích. 4 HODNOCENÍ VÝBORU Podle článku 10 rozhodnutí č. 1622/2006/ES je úkolem monitorovacího a poradního výboru sledovat plnění cílů a kritérií akce a poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. V této souvislosti jsou hodnocení a doporučení výboru následující: 4.1 Plzeň 2015 Výbor vyslovuje hlavnímu týmu společnosti Plzeň 2015 uznání za práci, kterou dosud odvedl od okamžiku výběru Plzně za Evropské hlavní město kultury pro rok Zároveň výbor konstatuje, že během krátké doby do začátku roku 2015 ještě zbývá udělat velmi mnoho práce.

10 Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že projektu chybí dostatečné zapojení na úrovni vrcholového managementu, pokud jde o aspekty celkového řízení i realizaci uměleckého programu. Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že projekt vyžaduje dva vrcholové manažery (generálního ředitele a uměleckého ředitele) pracující na plný úvazek, a vyzývá Plzeň 2015 o.p.s., aby znovu přezkoumala personální kapacity svého vrcholového managementu. Dále výbor vycítil potřebu posílit co nejdříve střední úroveň řízení, počínaje obsazením klíčových pozic pracovníky splňujícími potřebné profily. Vedle otázek vedení a personálního zabezpečení nenabyl výbor na základě znění monitorovací zprávy města Plzně dojmu, že společnost Plzeň 2015 skutečně pracuje efektivním týmovým způsobem, a připomíná důležitost týmové práce. Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad skutečností, že společnost Plzeň 2012 dosud realizovala pouze část doporučení předsedy výboru, která zazněla během jeho návštěvy v Plzni v březnu, a vybízí společnost Plzeň 2015, aby znovu přezkoumala všechny záležitosti projednávané během této schůzky. Výbor má rovněž za to, že komunikaci a spolupráci s vnějším světem (např. s orgány veřejné správy, místními umělci a občanskou společností včetně škol) je třeba ještě posílit. Přestože umělecká nezávislost je důležitá, je třeba zajistit její soulad s výstupy kvalitního a průběžného dialogu s výše zmíněnými zúčastněnými stranami, jehož smyslem je vysvětlovat cíle, program akce a získávat místní podporu. Nejedná se o jednosměrnou aktivitu v rámci vztahů s veřejností, nýbrž o opravdový proces, který má zapojit občany a zúčastněné strany do partnerství. Ten je důležitý k tomu, aby pomohl projekt efektivně uskutečnit, včetně zajištění odkazu akce, a k tomu, aby lidé ve městě přijali akci za svou. Výbor by si přál být informován o tom, kdo v rámci společnosti Plzeň 2015 zodpovídá za tento druh komunikace se všemi příslušnými odděleními městské správy (např. s pracovníky pověřenými řízením oblasti kultury, školství, urbanismu, cestovního ruchu nebo ekonomického rozvoje atd.), s místním kulturním sektorem, občanskou společností a krajskými orgány, včetně toho, jak bude společnost Plzeň 2015 v tomto dialogu dále postupovat. Jelikož se začátek roku 2015 rychle blíží, výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015 o.p.s., aby co nejdříve zpracovala první návrh uměleckého programu, včetně stěžejních projektů, které musejí podle vyjádření zástupců společnosti Plzeň 2015 být připraveny do července Výbor by také uvítal, aby se zamýšlený odkaz Plzně 2015 odrážel v uměleckém programu. Výbor vyjadřuje své obavy z relativně nízkého rozpočtu, avšak bere na vědomí, že Plzeň považuje financování do výše 18,5 milionu EUR za zajištěné, přičemž potvrzuje, že se jedná skutečně o minimum, s možným doplněním rozpočtu o částku ve výši 1,5 milionu EUR, která by byla získána při udělení Ceny Meliny Mercouri. V tomto ohledu výbor připomíná, že udělení této ceny není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dokáže realizovat umělecký program navržený v původní přihlášce, splní své ostatní závazky a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Pokud jde o financování ze strany kraje, je výbor znepokojen jeho nízkou finanční podporou, přestože Plzeňský kraj se zapojil do přihlášky. Nyní, když jsou krajské volby již věcí minulosti, by měla společnost Plzeň 2015 učinit vše pro to, aby od Plzeňského kraje získala větší finanční podporu. Výbor s politováním konstatoval, že vláda České republiky podle všeho nezvýší svůj příspěvek, přičemž jako důvody uvádí program úsporných opatření. Výbor však podporuje Plzeň v jejím úsilí hledat další financování na státní úrovni, jelikož předchozí zkušenosti ukázaly, že přínosy projektu EHMK se projevují nejen ve městě, ale v celé zemi.

11 Lepší vztahy s Plzeňským krajem by rovněž pomohly společnosti Plzeň 2015 získat další finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015, aby se spojila s dalšími Evropskými hlavními městy kultury, která byla úspěšná v zajišťování prostředků významnou měrou ze strukturálních fondů (jako jsou např. Košice), a to s cílem vyměnit si zkušenosti a poučit se z osvědčených postupů. Výbor také vyzývá Plzeň 2015, aby dále pracovala na vytváření silné sponzorské strategie a jednala s dalšími Evropskými hlavními městy kultury o jejich strategiích. Výbor si přeje být informován o případných změnách v rozpočtu, a to ve smyslu jeho snížení i zvýšení, jelikož budou mít na přípravu akce významný dopad. Výbor považuje za překvapující, že dosud nebylo učiněno více pro rozvoj spolupráci s městem Mons, jelikož může být cenným partnerem, od kterého lze získat určitá ponaučení (zejména pokud jde o soukromé sponzorství a zapojení občanů), a to nad rámec potřeby realizovat některé společné projekty, a očekává, že v tomto ohledu na svém příštím zasedání uvidí další pokrok. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na všech materiálech vnější komunikace (publikovaných tiskem i on-line). V této fázi výbor zatím není v dostatečné míře ujištěn o tom, že Plzeň 2015 v tuto chvíli splňuje dvě hlavní kritéria programu EHMK (evropský rozměr a zapojení občanů). Výbor připomíná společnosti Plzeň 2015, že udělení Ceny Meliny Mercouri není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dodrží své závazky, splní kritéria programu EHMK a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Výbor obrací pozornost Plzně 2015 k naléhavé potřebě realizovat jeho doporučení. V tomto ohledu by si výbor přál, aby mu do 15. února 2013 byly podány aktualizované informace, a to: s vhodným harmonogramem organizace práce a klíčových milníků do roku 2015 (např. oznámení stěžejních projektů, klíčové projekty v každé kategorii, komunikační strategie, atd.), s potvrzením, že rozpočet ve výši 18,5 milionů EUR je skutečně zajištěn a že byly podniknuty kroky směrem k Plzeňskému kraji s cílem získat další finanční prostředky, s dosažením pokroku směrem k zajištění adekvátního plného pracovního úvazku vedení a zajištění dostatečného počtu pracovníků a týmové práce, s uvedením osob odpovědných za komunikaci s orgány veřejné správy, místním kulturním sektorem, místní občanskou společností a krajskými orgány a s uvedením kroků k efektivnější komunikaci s těmito zainteresovanými stranami. Tuto aktualizaci je třeba zaslat Evropské komisi, která ji postoupí členům výboru. V závislosti na analýze této aktualizace může výbor vyslat jednoho ze svých členů k další návštěvě na místě spolu s úředníkem Evropské komise. 4.2 Mons 2015 Výbor je potěšen efektivní prací týmu a výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout od okamžiku výběru města Mons za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, včetně strategie časného oznámení stěžejních projektů, což poskytuje velmi dobrý základ pro další práci a komunikaci. Výbor je nicméně poněkud znepokojen otázkou účasti místních umělců a při příštím monitorovacím zasedání bude bedlivě sledovat připravené projekty k zapojení těchto umělců.

12 Výbor nemá žádnou pochybnost o umělecké nezávislosti a je přesvědčen, že realizace uměleckého programu je na správné cestě. Výbor však připomíná, že motto vítězné přihlášky zní místo, kde se kultura setkává s technologií a rád by byl ujištěn, že tato koncepce i nadále zůstává středobodem uměleckého programu. Tato myšlenka je podpořena celkovou strategií města přilákat na své území odvětví vyspělých a inovativních technologií. EHMK 2015 poskytuje vynikající příležitost k programu, který bude silně orientován na digitální technologie, aby samotné akce (a ne jen nabídka pro turisty) mohly být přenášeny lidem v celé Evropě i mimo ni. To by určitým způsobem vyvážilo současnost s kulturním dědictvím Vincenta Van Gogha a Paula Verlaina. Výbor oceňuje úzké vztahy mezi nadací Mons 2015 a městem. Výbor s potěšením konstatuje zapojení města do procesu, přál by si však na příštím zasedání aktuální informace ze strany města ohledně toho, jak přesně akce zapadá do dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Zároveň je výbor znepokojen absencí financování po roce 2015, neboť se domnívá, že zkušenosti a dovednosti nadace Mons 2015 jsou pro řešení otázek udržování odkazu nezbytné. Zkušenosti ukazují, že k efektivnímu dosažení úspěšného odkazu akce je nutné zachovat dynamiku a některé členy týmu. Výbor vítá iniciativy Mons 2015 při informování občanů a jejich zapojení do realizace projektu, a zejména oceňuje zaměření na mladé lidi. Pokud jde o evropský rozměr, výbor znovu opakuje své doporučení učiněné ve fázi výběru a vybízí nadaci Mons 2015 k tomu, aby překročila rámec pouhého importu jiného evropského umění a vytváření sítí. Výbor očekává v příštím kole programu rozpracování evropských otázek a výzev. Výbor s potěšením konstatuje, že byly obnoveny kontakty s Plzní, a těší se na společné projekty. Připomíná rovněž, že sdělování evropského rozměru by mělo být nedílnou součástí komunikace i cestou k dalšímu podnícení zájmu a přilákání občanů z celé Evropy během hlavního roku akce i mimo jeho rámec. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na veškerých materiálech o akci, a to jak během hlavního roku akce, tak v letech předcházejících. 5 POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria stanovená v článku 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES (viz níže), dodržela své závazky a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena má podobu částky ve výši 1,5 milionu EUR a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku. Obecně bude financována z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Článek 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES určuje kritéria, která kulturní program musí splňovat. Ta jsou rozdělena do dvou kategorií ( evropský rozměr a město a občané ). Pokud jde o evropský rozměr, musí program: a) podporovat spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti; b) vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze)

Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice. Výběrová komise. Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) Praha, 7.- 8. prosince 2009 2 Úvod Podle přílohy k Rozhodnutí č. 1622/2006/ES

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více