ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 listopad 2012

2 1 SOUVISLOSTI Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Plzeň Mons Monitorovací a poradní výbor PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání Delegace EHMK Plzeň Delegace EHMK Mons SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI Plzeň Mons HODNOCENÍ VÝBORU Plzeň Mons POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI... 12

3 Tento dokument je zprávou o prvním zasedání Monitorovacího a poradního výboru pro Evropská hlavní města kultury. Zasedání se týkalo Evropských hlavních měst kultury 2015, a to Plzně (Česká republika) a Mons (Belgie). Uskutečnilo se dne 14. listopadu SOUVISLOSTI 1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Cílem iniciativy Evropských hlavních měst kultury (EHMK), která představuje významný počin Evropské unie v kulturní oblasti, je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur i jejich společné znaky, a také podporovat větší vzájemné poznání a porozumění mezi občany Evropy. Počínaje EHMK 2013 jsou města vybírána postupem stanoveným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019 (rozhodnutí č. 1622/2006/ES). Monitorovací a poradní výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Jeho zasedání se konají dvakrát během období od vyhlášení EHMK do začátku samotné akce, s cílem provést inventuru příprav akce a pomoci tak městům připravit vysoce kvalitní program s výrazně evropským rozměrem. V případě titulu pro rok 2015 se první monitorovací zasedání konalo dne 14. listopadu 2012, druhé se bude konat na jaře roku Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria akce a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena je finanční a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku, jestliže jsou splněny nezbytné podmínky. Cena bude udělena z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Požadavky na udělení ceny jsou uvedeny v bodě 5 níže. Vedle formálních monitorovacích zasedání uvedených výše vyzvala Evropská komise Evropská hlavní města kultury 2015 ke schůzkám s monitorovacím a poradním výborem na neformální a dobrovolné bázi šest měsíců po jejich oficiálním vyhlášení. Cílem této schůzky po vyhlášení EHMK bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim konstruktivní poradenství, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytoval metodické vedení a rady. Na prvním monitorovacím zasedání byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru. 1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015 Dvěma členskými státy oprávněnými hostit akci Evropské hlavní město kultury v roce 2015 byly Česká republika a Belgie. Soutěž v příslušném členském státu řídilo Ministerstvo kultury České republiky, resp. Belgie. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES byla soutěž organizována ve dvou kolech (předběžný výběr a konečný výběr).

4 Ve fázi předběžného výběru (přibližně 5 let před rokem akce) se setkala komise nezávislých odborníků v oblasti kultury ( výběrová komise ), aby posoudila původní návrhy podle kritérií a sestavila užší výběr měst. Města, která postoupila do užšího výběru, byla vyzvána k předložení podrobnějších přihlášek. Ve fázi konečného výběru (přibližně 9 měsíců po předběžném výběru) se výběrová komise sešla k posouzení konečných návrhů podle kritérií a doporučila jedno město z každého členského státu k udělení titulu. Zprávy o předběžném výběru a konečném výběru jsou dostupné na této internetové adrese: Zasedání, během nichž proběhl konečný výběr v Praze a Bruselu, se konala v září 2010, resp. v únoru 2010 a komise doporučila pro titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň a Mons. Česká republika a Belgie tudíž nominovaly Plzeň, resp. Mons a svou nominaci sdělily Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů na jaře a na podzim roku Komise poté předložila Radě doporučení pro úřední jmenování těchto dvou měst. Na základě toho toho jmenovala dne 19. května 2011, resp. 18. listopadu 2010 Rada ministrů EU Plzeň a Mons Evropskými hlavními městy kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Tato část uvádí doporučení, která výběrová komise vydala v září a v únoru , ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou ještě před rokem 2015 budou obě Evropská hlavní města kultury pro tento rok muset odvést Plzeň Komise vymezila pro Plzeň následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Výběrová komise blahopřeje městu Plzni k vítězství v soutěži a připomíná mu závazky, které město učinilo a které mají být splněny (např. komplex nového divadla). Výběrová komise zdůrazňuje velký význam projektů Světovar a Techmanie. Výběrová komise se domnívá, že přispění soukromého sektoru do tohoto projektu je poměrně nízké vzhledem k počtu společností působících v Plzni a že tyto společnosti by měly být v tomto ohledu ambicióznější. Výběrová komise připomíná městu jeho slib, že pokud se během příprav na rok 2015 celková ekonomická situace zlepší, program se rozroste. Výběrová komise upozorňuje na skutečnost, že město se zavázalo investovat do vzdělávání s cílem získat větší počet lépe kvalifikovaných kulturních manažerů. Výběrová komise doporučuje zvýšit rozpočet na marketing a komunikaci, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu. Výběrová komise není přesvědčena o tom, že stávající rozpočet bude dostačující. Výběrová komise očekává, že plánovaná výměna s městem Mons a společné projekty budou realizovány. Výběrová komise připomíná městu, že má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že bude realizován v plánovaném rozsahu a v budoucnosti dále rozvíjen. 1

5 Výběrová komise zdůrazňuje, že je důležité zachovat dobrou rovnováhu mezi radou projektu a městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Výběrová komise bude kontrolovat, aby tato rovnováha nebyla zpochybněna případnou změnou politické konfigurace v nadcházejících letech a aby projekt byl realizován v aktuálně navrhovaném rozsahu. Výběrová komise doufá, že Plzeň bude v budoucnosti spolupracovat s Ostravou v rámci společných projektů. Výběrová komise zdůrazňuje důležitost vyobrazení oficiálního loga projektu Evropské hlavní město kultury na komunikačních materiálech týkajících se akce. Porota dále zdůrazňuje, že udělení Ceny Meliny Mercouri Evropskou komisí není automatickým důsledkem získání titulu EHMK. Město si bude muset tuto cenu zasloužit splněním všech svých závazků uvedených v projektu se zohledněním připomínek výběrové komise a monitorovacího výboru Mons Výběrová komise vymezila pro Mons následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Rozměr kultury a demokracie ve školách by měl být zachován, třebaže tato zkušenost není v programu uvedena. Vztahy s místní komunitou SHAPE je třeba lépe rozvíjet. Multikulturní stránka, účast sociálně znevýhodněných skupin a dopad na životní prostředí by měly být zdůrazňovány i nadále. Proces výzev umělcům by měl být co nejvíce transparentní. Všechny umělecké rozměry projektu by měly být co nejviditelnější. Přihláška města Mons se vyznačuje velmi silným závazkem všech politických orgánů. Má také podporu ze strany místních ekonomických, sociálních a kulturních činitelů. Plán financování se jeví jako důkladný. Tento politický závazek a finanční podpora jsou základními zárukami pro úspěch akce. Je důležité, aby všichni zúčastnění partneři zachovali silný politický a finanční závazek vůči projektu po celou dobu příprav i během samotného roku Výběrová komise má však určité otázky k harmonogramu financování uvedenému v přihlášce, zejména k návrhu vynakládat každoročně pouze 10 % rozpočtu až do roku Vzhledem k tomu, jak důležité je období přípravných let na akci, doporučila výběrová komise začít zvyšovat výdaje dříve. Mělo by být zaručeno autonomní umělecké rozhodování. Výběrová komise velice uvítala jasné konstatování starosty města, že politické orgány jsou odhodlány respektovat uměleckou nezávislost, protože je pro ni tento prvek v celém přípravném období velmi důležitý. Evropský rozměr programu by měl přesahovat rámec vytváření sítí a měl by být dále rozvíjen na základě předložených témat. Rovněž by mělo být prohloubeno zdůraznění kulturní rozmanitosti Evropy. Je třeba rozvíjet styky s ostatními zeměmi Evropské unie a zakládat trvalá partnerství. Pokud jde o kritérium město a občané, projekt města Mons se jeví jako příkladný vzhledem k silné účasti jeho obyvatel. Pro zajištění úspěchu projektu bude třeba tento zásadní prvek udržet i nadále.

6 1.4 Monitorovací a poradní výbor Monitorovací a poradní výbor pro toto zasedání tvořili tito členové: Pan Manfred Gaulhofer a Sir Jeremy Isaacs, jmenováni Komisí na období ; Pan Steve Green a pan Jordi Pardo, jmenováni Evropským parlamentem na období (rozhodnutí Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011); Paní Erna Hennicot-Schoepges a pan Constantin Chiriac, jmenováni Radou pro kulturu na období ; Paní Elizabeth Vitouch, jmenovaná Výborem regionů na období Zasedání výboru předsedal pan Manfred Gaulhofer. 2 PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání V rámci přípravy na zasedání předložila obě Evropská hlavní města kultury 2015, Plzeň a Mons, zprávy o dosaženém pokroku. Zprávy zahrnovaly odpovědi na monitorovací dotazník Komise, který požadoval mimo jiné zprávu o dosaženém pokroku ohledně bodů vznesených výběrovou komisí. Každé město zvlášť předneslo výboru prezentaci a odpovídalo na dotazy. Výbor pak v neveřejném zasedání diskutoval o dosaženém pokroku a odsouhlasil základní nástin této zprávy. Delegace Evropských hlavních měst kultury 2015 měly následující složení: Delegace EHMK Plzeň 2015 Pan Martin Baxa, primátor Pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora Paní Helena Knížová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu Pan Tomáš Froyda, ředitel Pan Petr Forman, umělecký ředitel Paní Šárka Havlíčková, programová ředitelka Paní Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů Paní Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES Delegace EHMK Mons 2015 Marc Barvais, starosta (ff) Yves Vasseur, komisař Gilles Mahieu, dohled administrátora Pascal Keiser, nové technologie Anne-Sophie Charle, náměstkyně koordinátora Emmanuel Vinchon, poradce pro územní strategii Caroline Kadziola, komunikace Marie Noble, výkonná manažerka

7 Charlotte Jacquet, ředitelka projektů Laure Houben, koordinátorka pro územní projekty Paní Catherine Stilmant, inspektorka generálního ředitelství pro kulturu Ministerstva Federace Valonsko-Brusel: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES. Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních programů a akcí), Sylvain Pasqua, Vincent Lagarre a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů a akcí). 3 SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI 3.1 Plzeň 2015 V úvodu delegace podala výboru přehled činností prováděných v roce Plzeň 2015 o.p.s. pořádala kulturní akce a podílela se na kulturních akcích, které zahrnovaly mimo jiné slavnostní otevření Světovaru 2012, Den Meliny Mercouri, představení Autobusu 2015, vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012, otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Fórum pro kreativní Plzeň. Delegace také zmínila návštěvu předsedkyně výboru a zástupce Evropské komise v březnu a uvedla, že Plzeň 2015 si doporučení z této schůzky vzala k srdci. Delegace prezentovala komunikační a marketingové aktivity společnosti Plzeň 2015 v roce 2012, včetně definice a používání jednotného vizuálního stylu, jehož součástí je unikátní logo města Plzně i společnosti Plzeň Delegace také zdůraznila strategický komunikační cíl pro zbývající část roku 2012 a to, že celý příští rok bude věnován přesvědčování obyvatel Plzně o přínosech tohoto projektu. Pokud jde o financování, delegace podrobně uvedla své aktivity a cíle pro rok 2013: jednat a setkávat se s krajským úřadem, zapojit co nejvíce ministerstev, posílit fundraisingové aktivity, posílit spolupráci se sponzory, včetně zřízení podnikatelského klubu se zapojením primátora. Ke dni zasedání delegace potvrdila rozpočet ve výši 20 milionů EUR na krytí provozních výdajů. Delegace potvrdila, že do této výše je rozpočet zajištěn, až na podmíněné financování ve výši 1,5 milionu EUR v souvislosti s Cenou Meliny Mercouri, kterou má Evropská unie udělit na konci roku Delegace ujistila výbor, že tento rozpočet představuje minimální výši, a že doufá, že se jí podaří zajistit další veřejné a soukromé finanční prostředky. Pro umožnění kvalitního dialogu s dalšími veřejnými orgány zřídil primátor města Radu projektu EHMK. Tato rada má napomoci zlepšení dialogu a komunikace, bude však respektovat uměleckou nezávislost potřebnou k vytvoření důvěryhodného kulturního programu na celý rok. Investiční náklady pokryjí většinu infrastrukturních projektů uvedených v původní přihlášce města, např. novou budovu divadla, přestavbu bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory, sportovní a relaxační centrum v areálu Štruncových sadů, a Techmania Science Centre. Západočeská galerie nebude do zahájení akce připravena. Nový umělecký ředitel Petr Forman, jmenovaný dne 1. listopadu 2011, nastínil výboru svou uměleckou vizi. Potvrdil, že bude pokračovat v programu uvedeném v přihlášce a doplní ho o zkušenosti, které získal se svou divadelní společností na cestách po celé Evropě, a uvedl, že by chtěl do projektu přinést inspiraci, kultury a tradice z jiných oblastí Evropy. Tento přístup vedl k definování

8 tří nových projektových sloganů v rámci celkového motta Pilsen, open up! (Otevři si Plzeň!), které bude nadále zachováno: Učíme se Inspirujeme se Pomáháme si. Petr Forman se zaměří především na sestavování stěžejních projektů. Zdůraznil také, že nechce importovat existující produkce z jiných částí Evropy, ale naopak umožnit, aby věci vznikaly zdola nahoru, což ovšem může vyžadovat více času. Delegace nicméně uznala potřebu definovat do konce roku 2013 jasný a konkrétní umělecký program. Vedle včasné přípravy akce je silný umělecký program rozhodujícím faktorem pro to, aby Plzeň 2015 přilákala více soukromých sponzorů, kteří jsou přirozeně obezřetní, dokud program není dostatečně jasně definován, a ředitel společnosti Plzeň 2015 Tomáš Froyda uvedl, že stěžejní projekty musejí být připraveny do poloviny roku Delegace také zmínila vytvoření mezinárodní umělecké rady, která je pověřena výběrem projektů. Tuto radu tvoří deset mezinárodně respektovaných osobností české národnosti, keré mají mnoho kontaktů na mezinárodní úrovni a zastupují všechny kulturní obory. Rozsáhlé projekty rada vybere prostřednictvím tří výzev k předkládání návrhů, které budou zveřejněny v roce Co se týká občanů, delegace se shodla na potřebě další práce, aby se zapojili všichni, i když některé iniciativy, jako např. Den Meliny Mercouri, již ke zvýšení povědomí přispěly. Pokud jde o evropský a mezinárodní rozměr projektu, delegace poukázala na to, že realizace programu uměleckých rezidencí již začala a probíhají jednání o dalších partnerstvích se švýcarskými a německými protějšky. 3.2 Mons 2015 Delegace zdůraznila, jak je kultura začleněna do celkové strategie města z hlediska rozvoje cestovního ruchu, a ujistila výbor o tom, že město a Nadace pro Mons 2015 úzce spolupracují na základě čtvrtletních pracovních schůzek. Delegace také ujistila výbor o připravenosti města přivítat návštěvníky. Strategie města pro cestovní ruch byla rozvíjena od roku 2001, a to ve dvou základních směrech: jedním je podnikání, druhým umění a kultura. Pokud jde o využití titulu EHMK coby příležitosti k posílení pozice Mons jako kulturního místa, hodlá město v nadcházejících měsících dále pracovat ve čtyřech oblastech: v centrum města chce vytvořit kancelář pro kulturu, kde by si návštěvníci mohli koupit vstupenky na akce, chce vypracovat mezinárodní marketingovou strategii, realizovat mezinárodní komunikaci a investovat do infrastruktury, například do nového železničního nádraží. Pokroku bylo dosaženo v projektech kulturní infrastruktury, včetně rekonstrukce domu, ve kterém žil Vincent Van Gogh. Delegace také podala výboru zpětnou vazbu o mezinárodní tiskové konferenci pořádané dne 8. listopadu 2012, na níž kurátoři stěžejních výstav v roce 2015 jednotlivě nastínili jejich obsah: v centru této části uměleckého programu budou Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, svatý Jiří, výstava současného umění a dvě výstavy o technologiích. Delegace zdůraznila, že tisková konference byla prvním krokem v komunikační strategii, která do popředí staví nejatraktivnější akce pro zahraniční turisty. Delegace nicméně výbor ujistila, že se bude snažit nalézt správnou rovnováhu mezi prestižními akcemi a akcemi pro širokou veřejnost.

9 Byla zahájena kampaň zaměřená na potenciální soukromé sponzory s cílem propojit 2015 místních a regionálních podniků. Delegace Mons vyslovila přesvědčení, že rok 2015 by měl přinést ekonomickou vzpruhu celému regionu a mobilizovat sféru podnikání. K tomuto účelu byl na založen klub místních a regionálních podniků, jehož cílem je získat do svých řad 2015 firem. Myšlenka vytvoření Klubu firem pro Mons 2015 (Mons 2015 Enterprises Club) spočívá v posílení dialogu s místním ekonomickým sektorem. Poplatek za právo vstoupit do klubu byl záměrně stanoven demokraticky (250 eur ročně po dobu 4 let), aby projekt mohl podpořit co největší počet firem bez ohledu na jejich velikost. Cílem je dosáhnout do roku 2015 symbolické výše 2,015 milionu EUR (2015 firem po jednom tisíci eur), což je částka přibližně odpovídající příspěvku hlavního sponzora. Členové klubu se budou scházet na výročních gala večerech. Budou jim také poskytovány konkrétní informace o EHMK 2015, a to prostřednictvím vyhrazené sekce internetových stránek a informačního bulletinu, jehož vydávání bude v brzké době zahájeno. Delegace představila strategii zapojení občanů před rokem 2015, během roku 2015 a po roce Město bylo přesně zmapováno včetně 19 okresů tvořících region Mons a sousední oblasti Borinage, které budou prioritní oblastí pro realizaci asi 200 územních projektů. Důraz je tak jednoznačně kladen na místní měřítko, včetně komunitních center, rodin a škol. Zvláštní pozornost bude věnována mladým posluchačům, mimo jiné v rámci iniciativy dvacetiletí v roce Vedle zapojení občanů nadace Mons 2015 uznala, že je třeba ještě pracovat na dalším zapojení umělců. Zahajovací výstava, která se bude zabývat vztahy mezi uměním a technologií, k tomu poskytne příležitost, třebaže tvar a rozsah této akce v současné době není dobře definován. Stručně vyjádřeno, ústředním tématem výstavy je propojení a to, jakým způsobem mění akt stvoření, ale také a především vytvořená díla, vztah s regionem, vztah s veřejností a vztah mezi umělcem a veřejností. Pokud jde o evropský rozměr projektu, delegace podala přehled kontaktů navázaných s dalšími evropskými městy a projektech s evropskými partnery, např. koncepci Weekend en Folie, která by umožnila nejméně osmi evropským městům prezentovat své nejvíce inovativní umělecké iniciativy během několika dnů s využitím celého systému infrastruktury. Delegace rovněž připomněla, že výstava o svatém Jiří bude příležitostí vysvětlit, jak se jediná báje šířila po celé Evropě a byla různě interpretována na bezpočet způsobů evropskými umělci, a tedy příležitostí zdůraznit společné evropské dědictví i kulturní rozmanitost. Výstavy věnované Vincentu Van Goghovi a Paulu Verlainovi také mají přispět k evropské dimenzi programu tím, že obrátí pozornost k těmto dvěma proslulým umělcům, kteří žili v různých evropských zemích. 4 HODNOCENÍ VÝBORU Podle článku 10 rozhodnutí č. 1622/2006/ES je úkolem monitorovacího a poradního výboru sledovat plnění cílů a kritérií akce a poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. V této souvislosti jsou hodnocení a doporučení výboru následující: 4.1 Plzeň 2015 Výbor vyslovuje hlavnímu týmu společnosti Plzeň 2015 uznání za práci, kterou dosud odvedl od okamžiku výběru Plzně za Evropské hlavní město kultury pro rok Zároveň výbor konstatuje, že během krátké doby do začátku roku 2015 ještě zbývá udělat velmi mnoho práce.

10 Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že projektu chybí dostatečné zapojení na úrovni vrcholového managementu, pokud jde o aspekty celkového řízení i realizaci uměleckého programu. Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že projekt vyžaduje dva vrcholové manažery (generálního ředitele a uměleckého ředitele) pracující na plný úvazek, a vyzývá Plzeň 2015 o.p.s., aby znovu přezkoumala personální kapacity svého vrcholového managementu. Dále výbor vycítil potřebu posílit co nejdříve střední úroveň řízení, počínaje obsazením klíčových pozic pracovníky splňujícími potřebné profily. Vedle otázek vedení a personálního zabezpečení nenabyl výbor na základě znění monitorovací zprávy města Plzně dojmu, že společnost Plzeň 2015 skutečně pracuje efektivním týmovým způsobem, a připomíná důležitost týmové práce. Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad skutečností, že společnost Plzeň 2012 dosud realizovala pouze část doporučení předsedy výboru, která zazněla během jeho návštěvy v Plzni v březnu, a vybízí společnost Plzeň 2015, aby znovu přezkoumala všechny záležitosti projednávané během této schůzky. Výbor má rovněž za to, že komunikaci a spolupráci s vnějším světem (např. s orgány veřejné správy, místními umělci a občanskou společností včetně škol) je třeba ještě posílit. Přestože umělecká nezávislost je důležitá, je třeba zajistit její soulad s výstupy kvalitního a průběžného dialogu s výše zmíněnými zúčastněnými stranami, jehož smyslem je vysvětlovat cíle, program akce a získávat místní podporu. Nejedná se o jednosměrnou aktivitu v rámci vztahů s veřejností, nýbrž o opravdový proces, který má zapojit občany a zúčastněné strany do partnerství. Ten je důležitý k tomu, aby pomohl projekt efektivně uskutečnit, včetně zajištění odkazu akce, a k tomu, aby lidé ve městě přijali akci za svou. Výbor by si přál být informován o tom, kdo v rámci společnosti Plzeň 2015 zodpovídá za tento druh komunikace se všemi příslušnými odděleními městské správy (např. s pracovníky pověřenými řízením oblasti kultury, školství, urbanismu, cestovního ruchu nebo ekonomického rozvoje atd.), s místním kulturním sektorem, občanskou společností a krajskými orgány, včetně toho, jak bude společnost Plzeň 2015 v tomto dialogu dále postupovat. Jelikož se začátek roku 2015 rychle blíží, výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015 o.p.s., aby co nejdříve zpracovala první návrh uměleckého programu, včetně stěžejních projektů, které musejí podle vyjádření zástupců společnosti Plzeň 2015 být připraveny do července Výbor by také uvítal, aby se zamýšlený odkaz Plzně 2015 odrážel v uměleckém programu. Výbor vyjadřuje své obavy z relativně nízkého rozpočtu, avšak bere na vědomí, že Plzeň považuje financování do výše 18,5 milionu EUR za zajištěné, přičemž potvrzuje, že se jedná skutečně o minimum, s možným doplněním rozpočtu o částku ve výši 1,5 milionu EUR, která by byla získána při udělení Ceny Meliny Mercouri. V tomto ohledu výbor připomíná, že udělení této ceny není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dokáže realizovat umělecký program navržený v původní přihlášce, splní své ostatní závazky a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Pokud jde o financování ze strany kraje, je výbor znepokojen jeho nízkou finanční podporou, přestože Plzeňský kraj se zapojil do přihlášky. Nyní, když jsou krajské volby již věcí minulosti, by měla společnost Plzeň 2015 učinit vše pro to, aby od Plzeňského kraje získala větší finanční podporu. Výbor s politováním konstatoval, že vláda České republiky podle všeho nezvýší svůj příspěvek, přičemž jako důvody uvádí program úsporných opatření. Výbor však podporuje Plzeň v jejím úsilí hledat další financování na státní úrovni, jelikož předchozí zkušenosti ukázaly, že přínosy projektu EHMK se projevují nejen ve městě, ale v celé zemi.

11 Lepší vztahy s Plzeňským krajem by rovněž pomohly společnosti Plzeň 2015 získat další finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015, aby se spojila s dalšími Evropskými hlavními městy kultury, která byla úspěšná v zajišťování prostředků významnou měrou ze strukturálních fondů (jako jsou např. Košice), a to s cílem vyměnit si zkušenosti a poučit se z osvědčených postupů. Výbor také vyzývá Plzeň 2015, aby dále pracovala na vytváření silné sponzorské strategie a jednala s dalšími Evropskými hlavními městy kultury o jejich strategiích. Výbor si přeje být informován o případných změnách v rozpočtu, a to ve smyslu jeho snížení i zvýšení, jelikož budou mít na přípravu akce významný dopad. Výbor považuje za překvapující, že dosud nebylo učiněno více pro rozvoj spolupráci s městem Mons, jelikož může být cenným partnerem, od kterého lze získat určitá ponaučení (zejména pokud jde o soukromé sponzorství a zapojení občanů), a to nad rámec potřeby realizovat některé společné projekty, a očekává, že v tomto ohledu na svém příštím zasedání uvidí další pokrok. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na všech materiálech vnější komunikace (publikovaných tiskem i on-line). V této fázi výbor zatím není v dostatečné míře ujištěn o tom, že Plzeň 2015 v tuto chvíli splňuje dvě hlavní kritéria programu EHMK (evropský rozměr a zapojení občanů). Výbor připomíná společnosti Plzeň 2015, že udělení Ceny Meliny Mercouri není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dodrží své závazky, splní kritéria programu EHMK a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Výbor obrací pozornost Plzně 2015 k naléhavé potřebě realizovat jeho doporučení. V tomto ohledu by si výbor přál, aby mu do 15. února 2013 byly podány aktualizované informace, a to: s vhodným harmonogramem organizace práce a klíčových milníků do roku 2015 (např. oznámení stěžejních projektů, klíčové projekty v každé kategorii, komunikační strategie, atd.), s potvrzením, že rozpočet ve výši 18,5 milionů EUR je skutečně zajištěn a že byly podniknuty kroky směrem k Plzeňskému kraji s cílem získat další finanční prostředky, s dosažením pokroku směrem k zajištění adekvátního plného pracovního úvazku vedení a zajištění dostatečného počtu pracovníků a týmové práce, s uvedením osob odpovědných za komunikaci s orgány veřejné správy, místním kulturním sektorem, místní občanskou společností a krajskými orgány a s uvedením kroků k efektivnější komunikaci s těmito zainteresovanými stranami. Tuto aktualizaci je třeba zaslat Evropské komisi, která ji postoupí členům výboru. V závislosti na analýze této aktualizace může výbor vyslat jednoho ze svých členů k další návštěvě na místě spolu s úředníkem Evropské komise. 4.2 Mons 2015 Výbor je potěšen efektivní prací týmu a výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout od okamžiku výběru města Mons za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, včetně strategie časného oznámení stěžejních projektů, což poskytuje velmi dobrý základ pro další práci a komunikaci. Výbor je nicméně poněkud znepokojen otázkou účasti místních umělců a při příštím monitorovacím zasedání bude bedlivě sledovat připravené projekty k zapojení těchto umělců.

12 Výbor nemá žádnou pochybnost o umělecké nezávislosti a je přesvědčen, že realizace uměleckého programu je na správné cestě. Výbor však připomíná, že motto vítězné přihlášky zní místo, kde se kultura setkává s technologií a rád by byl ujištěn, že tato koncepce i nadále zůstává středobodem uměleckého programu. Tato myšlenka je podpořena celkovou strategií města přilákat na své území odvětví vyspělých a inovativních technologií. EHMK 2015 poskytuje vynikající příležitost k programu, který bude silně orientován na digitální technologie, aby samotné akce (a ne jen nabídka pro turisty) mohly být přenášeny lidem v celé Evropě i mimo ni. To by určitým způsobem vyvážilo současnost s kulturním dědictvím Vincenta Van Gogha a Paula Verlaina. Výbor oceňuje úzké vztahy mezi nadací Mons 2015 a městem. Výbor s potěšením konstatuje zapojení města do procesu, přál by si však na příštím zasedání aktuální informace ze strany města ohledně toho, jak přesně akce zapadá do dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Zároveň je výbor znepokojen absencí financování po roce 2015, neboť se domnívá, že zkušenosti a dovednosti nadace Mons 2015 jsou pro řešení otázek udržování odkazu nezbytné. Zkušenosti ukazují, že k efektivnímu dosažení úspěšného odkazu akce je nutné zachovat dynamiku a některé členy týmu. Výbor vítá iniciativy Mons 2015 při informování občanů a jejich zapojení do realizace projektu, a zejména oceňuje zaměření na mladé lidi. Pokud jde o evropský rozměr, výbor znovu opakuje své doporučení učiněné ve fázi výběru a vybízí nadaci Mons 2015 k tomu, aby překročila rámec pouhého importu jiného evropského umění a vytváření sítí. Výbor očekává v příštím kole programu rozpracování evropských otázek a výzev. Výbor s potěšením konstatuje, že byly obnoveny kontakty s Plzní, a těší se na společné projekty. Připomíná rovněž, že sdělování evropského rozměru by mělo být nedílnou součástí komunikace i cestou k dalšímu podnícení zájmu a přilákání občanů z celé Evropy během hlavního roku akce i mimo jeho rámec. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na veškerých materiálech o akci, a to jak během hlavního roku akce, tak v letech předcházejících. 5 POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria stanovená v článku 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES (viz níže), dodržela své závazky a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena má podobu částky ve výši 1,5 milionu EUR a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku. Obecně bude financována z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Článek 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES určuje kritéria, která kulturní program musí splňovat. Ta jsou rozdělena do dvou kategorií ( evropský rozměr a město a občané ). Pokud jde o evropský rozměr, musí program: a) podporovat spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti; b) vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;

13 c) zviditelňovat společné znaky evropských kultur. Pokud jde o kritérium město a občané, musí program: a) podněcovat k účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšovat jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí; b) být udržitelný a tvořit nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje města. Výbor bude věnovat maximální pozornost tomu, jak obě města budou plnit své závazky přijaté ve fázi výběru a jak budou plnit doporučení výboru. Výbor Manfred Gaulhofer, podpis Sir Jeremy Isaacs, podpis Steve Green, podpis Constantin Chiriac, podpis Erna Hennicot Schoepges, podpis Elizabeth Vitouch, podpis Jordi Pardo, podpis

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z konečného výběru Praha, 8. září 2010 2 Podle přílohy k rozhodnutí č.1622/2006/es Evropského parlamentu a

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů 1112/05/CS WP 103 Stanovisko č. 1/2005 o úrovni ochrany zajišťované v Kanadě v souvislosti s předáváním záznamů o knihování cestujících a předběžných informací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. listopadu 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel:

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0135/13. Pozměňovací návrh. Markus Pieper, Petri Sarvamaa za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0135/13. Pozměňovací návrh. Markus Pieper, Petri Sarvamaa za skupinu PPE 20.4.2016 A8-0135/13 13, Petri Sarvamaa za skupinu PPE Bod 117 a (nový) 117a. vyzývá k vytvoření nouzového systému rychlého varování, který umožní GŘ ITEC ve spolupráci s GŘ SAFE zasílat prostřednictvím

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B

13538/14 mhr/zc/kno 1 DG D 2B Rada Evropské unie Brusel 30. září 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Personální zajištění organizační složky Smart Písek v rámci projektu Smart City

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7. Hospodářský a měnový výbor 2008/2171(INI)

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7. Hospodářský a měnový výbor 2008/2171(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 2008/2171(INI) 27. 10. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) k obchodním a hospodářským vztahům s Čínou (2008/2171(INI))

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2015/0060(NLE) 28.8.2015 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více