ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRVNÍM ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU PRO EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA KULTURY 2015 Vydal Monitorovací a poradní výbor pro Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2015 listopad 2012

2 1 SOUVISLOSTI Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Plzeň Mons Monitorovací a poradní výbor PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání Delegace EHMK Plzeň Delegace EHMK Mons SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI Plzeň Mons HODNOCENÍ VÝBORU Plzeň Mons POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI... 12

3 Tento dokument je zprávou o prvním zasedání Monitorovacího a poradního výboru pro Evropská hlavní města kultury. Zasedání se týkalo Evropských hlavních měst kultury 2015, a to Plzně (Česká republika) a Mons (Belgie). Uskutečnilo se dne 14. listopadu SOUVISLOSTI 1.1 Vyhlášení a monitorování Evropského hlavního města kultury Cílem iniciativy Evropských hlavních měst kultury (EHMK), která představuje významný počin Evropské unie v kulturní oblasti, je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur i jejich společné znaky, a také podporovat větší vzájemné poznání a porozumění mezi občany Evropy. Počínaje EHMK 2013 jsou města vybírána postupem stanoveným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007 až 2019 (rozhodnutí č. 1622/2006/ES). Monitorovací a poradní výbor se skládá ze sedmi členů jmenovaných evropskými institucemi. Jeho zasedání se konají dvakrát během období od vyhlášení EHMK do začátku samotné akce, s cílem provést inventuru příprav akce a pomoci tak městům připravit vysoce kvalitní program s výrazně evropským rozměrem. V případě titulu pro rok 2015 se první monitorovací zasedání konalo dne 14. listopadu 2012, druhé se bude konat na jaře roku Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria akce a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena je finanční a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku, jestliže jsou splněny nezbytné podmínky. Cena bude udělena z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Požadavky na udělení ceny jsou uvedeny v bodě 5 níže. Vedle formálních monitorovacích zasedání uvedených výše vyzvala Evropská komise Evropská hlavní města kultury 2015 ke schůzkám s monitorovacím a poradním výborem na neformální a dobrovolné bázi šest měsíců po jejich oficiálním vyhlášení. Cílem této schůzky po vyhlášení EHMK bylo pomoci organizačním týmům a poskytnout jim konstruktivní poradenství, aby mohly co nejlépe využít zbývající čas na přípravu a těžit ze zkušeností předchozích EHMK. Výbor nevydal oficiální doporučení, ale spíše poskytoval metodické vedení a rady. Na prvním monitorovacím zasedání byla města vyzvána, aby prezentovala dosavadní pokrok při přípravě akce a reagovala na dotazy členů výboru. 1.2 Plzeň a Mons jako Evropská hlavní města kultury 2015 Dvěma členskými státy oprávněnými hostit akci Evropské hlavní město kultury v roce 2015 byly Česká republika a Belgie. Soutěž v příslušném členském státu řídilo Ministerstvo kultury České republiky, resp. Belgie. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES byla soutěž organizována ve dvou kolech (předběžný výběr a konečný výběr).

4 Ve fázi předběžného výběru (přibližně 5 let před rokem akce) se setkala komise nezávislých odborníků v oblasti kultury ( výběrová komise ), aby posoudila původní návrhy podle kritérií a sestavila užší výběr měst. Města, která postoupila do užšího výběru, byla vyzvána k předložení podrobnějších přihlášek. Ve fázi konečného výběru (přibližně 9 měsíců po předběžném výběru) se výběrová komise sešla k posouzení konečných návrhů podle kritérií a doporučila jedno město z každého členského státu k udělení titulu. Zprávy o předběžném výběru a konečném výběru jsou dostupné na této internetové adrese: Zasedání, během nichž proběhl konečný výběr v Praze a Bruselu, se konala v září 2010, resp. v únoru 2010 a komise doporučila pro titul Evropské hlavní město kultury 2015 Plzeň a Mons. Česká republika a Belgie tudíž nominovaly Plzeň, resp. Mons a svou nominaci sdělily Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Výboru regionů na jaře a na podzim roku Komise poté předložila Radě doporučení pro úřední jmenování těchto dvou měst. Na základě toho toho jmenovala dne 19. května 2011, resp. 18. listopadu 2010 Rada ministrů EU Plzeň a Mons Evropskými hlavními městy kultury Evropská hlavní města kultury 2015: připomínky výběrové komise Tato část uvádí doporučení, která výběrová komise vydala v září a v únoru , ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou ještě před rokem 2015 budou obě Evropská hlavní města kultury pro tento rok muset odvést Plzeň Komise vymezila pro Plzeň následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Výběrová komise blahopřeje městu Plzni k vítězství v soutěži a připomíná mu závazky, které město učinilo a které mají být splněny (např. komplex nového divadla). Výběrová komise zdůrazňuje velký význam projektů Světovar a Techmanie. Výběrová komise se domnívá, že přispění soukromého sektoru do tohoto projektu je poměrně nízké vzhledem k počtu společností působících v Plzni a že tyto společnosti by měly být v tomto ohledu ambicióznější. Výběrová komise připomíná městu jeho slib, že pokud se během příprav na rok 2015 celková ekonomická situace zlepší, program se rozroste. Výběrová komise upozorňuje na skutečnost, že město se zavázalo investovat do vzdělávání s cílem získat větší počet lépe kvalifikovaných kulturních manažerů. Výběrová komise doporučuje zvýšit rozpočet na marketing a komunikaci, aby byl zajištěn skutečně evropský dopad projektu. Výběrová komise není přesvědčena o tom, že stávající rozpočet bude dostačující. Výběrová komise očekává, že plánovaná výměna s městem Mons a společné projekty budou realizovány. Výběrová komise připomíná městu, že má ambiciózní a nákladný program, a doufá, že bude realizován v plánovaném rozsahu a v budoucnosti dále rozvíjen. 1

5 Výběrová komise zdůrazňuje, že je důležité zachovat dobrou rovnováhu mezi radou projektu a městem (zastupitelstvem a zastupiteli), jeho dlouhodobou strategií a kulturní politikou na jedné straně a řízením projektu a jeho uměleckou vizí na straně druhé. Výběrová komise bude kontrolovat, aby tato rovnováha nebyla zpochybněna případnou změnou politické konfigurace v nadcházejících letech a aby projekt byl realizován v aktuálně navrhovaném rozsahu. Výběrová komise doufá, že Plzeň bude v budoucnosti spolupracovat s Ostravou v rámci společných projektů. Výběrová komise zdůrazňuje důležitost vyobrazení oficiálního loga projektu Evropské hlavní město kultury na komunikačních materiálech týkajících se akce. Porota dále zdůrazňuje, že udělení Ceny Meliny Mercouri Evropskou komisí není automatickým důsledkem získání titulu EHMK. Město si bude muset tuto cenu zasloužit splněním všech svých závazků uvedených v projektu se zohledněním připomínek výběrové komise a monitorovacího výboru Mons Výběrová komise vymezila pro Mons následující doporučení ohledně pokroku, kterého je třeba dosáhnout, a práce, kterou je třeba odvést ještě před rokem 2015: Rozměr kultury a demokracie ve školách by měl být zachován, třebaže tato zkušenost není v programu uvedena. Vztahy s místní komunitou SHAPE je třeba lépe rozvíjet. Multikulturní stránka, účast sociálně znevýhodněných skupin a dopad na životní prostředí by měly být zdůrazňovány i nadále. Proces výzev umělcům by měl být co nejvíce transparentní. Všechny umělecké rozměry projektu by měly být co nejviditelnější. Přihláška města Mons se vyznačuje velmi silným závazkem všech politických orgánů. Má také podporu ze strany místních ekonomických, sociálních a kulturních činitelů. Plán financování se jeví jako důkladný. Tento politický závazek a finanční podpora jsou základními zárukami pro úspěch akce. Je důležité, aby všichni zúčastnění partneři zachovali silný politický a finanční závazek vůči projektu po celou dobu příprav i během samotného roku Výběrová komise má však určité otázky k harmonogramu financování uvedenému v přihlášce, zejména k návrhu vynakládat každoročně pouze 10 % rozpočtu až do roku Vzhledem k tomu, jak důležité je období přípravných let na akci, doporučila výběrová komise začít zvyšovat výdaje dříve. Mělo by být zaručeno autonomní umělecké rozhodování. Výběrová komise velice uvítala jasné konstatování starosty města, že politické orgány jsou odhodlány respektovat uměleckou nezávislost, protože je pro ni tento prvek v celém přípravném období velmi důležitý. Evropský rozměr programu by měl přesahovat rámec vytváření sítí a měl by být dále rozvíjen na základě předložených témat. Rovněž by mělo být prohloubeno zdůraznění kulturní rozmanitosti Evropy. Je třeba rozvíjet styky s ostatními zeměmi Evropské unie a zakládat trvalá partnerství. Pokud jde o kritérium město a občané, projekt města Mons se jeví jako příkladný vzhledem k silné účasti jeho obyvatel. Pro zajištění úspěchu projektu bude třeba tento zásadní prvek udržet i nadále.

6 1.4 Monitorovací a poradní výbor Monitorovací a poradní výbor pro toto zasedání tvořili tito členové: Pan Manfred Gaulhofer a Sir Jeremy Isaacs, jmenováni Komisí na období ; Pan Steve Green a pan Jordi Pardo, jmenováni Evropským parlamentem na období (rozhodnutí Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011); Paní Erna Hennicot-Schoepges a pan Constantin Chiriac, jmenováni Radou pro kulturu na období ; Paní Elizabeth Vitouch, jmenovaná Výborem regionů na období Zasedání výboru předsedal pan Manfred Gaulhofer. 2 PRVNÍ SCHŮZKA MONITOROVACÍHO A PORADNÍHO VÝBORU V BRUSELU DNE 14. LISTOPADU Organizace zasedání V rámci přípravy na zasedání předložila obě Evropská hlavní města kultury 2015, Plzeň a Mons, zprávy o dosaženém pokroku. Zprávy zahrnovaly odpovědi na monitorovací dotazník Komise, který požadoval mimo jiné zprávu o dosaženém pokroku ohledně bodů vznesených výběrovou komisí. Každé město zvlášť předneslo výboru prezentaci a odpovídalo na dotazy. Výbor pak v neveřejném zasedání diskutoval o dosaženém pokroku a odsouhlasil základní nástin této zprávy. Delegace Evropských hlavních měst kultury 2015 měly následující složení: Delegace EHMK Plzeň 2015 Pan Martin Baxa, primátor Pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora Paní Helena Knížová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu Pan Tomáš Froyda, ředitel Pan Petr Forman, umělecký ředitel Paní Šárka Havlíčková, programová ředitelka Paní Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů Paní Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES Delegace EHMK Mons 2015 Marc Barvais, starosta (ff) Yves Vasseur, komisař Gilles Mahieu, dohled administrátora Pascal Keiser, nové technologie Anne-Sophie Charle, náměstkyně koordinátora Emmanuel Vinchon, poradce pro územní strategii Caroline Kadziola, komunikace Marie Noble, výkonná manažerka

7 Charlotte Jacquet, ředitelka projektů Laure Houben, koordinátorka pro územní projekty Paní Catherine Stilmant, inspektorka generálního ředitelství pro kulturu Ministerstva Federace Valonsko-Brusel: pozorovatelka zasedání, v souladu s článkem 10.2 rozhodnutí č. 1622/2006/ES. Za Evropskou komisi byli jako pozorovatelé přítomni: Ann Branch (vedoucí oddělení kulturních programů a akcí), Sylvain Pasqua, Vincent Lagarre a Antonio Farrauto (oddělení kulturních programů a akcí). 3 SHRNUTÍ PREZENTACE EHMK 2015 A OTÁZKY/ODPOVĚDI 3.1 Plzeň 2015 V úvodu delegace podala výboru přehled činností prováděných v roce Plzeň 2015 o.p.s. pořádala kulturní akce a podílela se na kulturních akcích, které zahrnovaly mimo jiné slavnostní otevření Světovaru 2012, Den Meliny Mercouri, představení Autobusu 2015, vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012, otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Fórum pro kreativní Plzeň. Delegace také zmínila návštěvu předsedkyně výboru a zástupce Evropské komise v březnu a uvedla, že Plzeň 2015 si doporučení z této schůzky vzala k srdci. Delegace prezentovala komunikační a marketingové aktivity společnosti Plzeň 2015 v roce 2012, včetně definice a používání jednotného vizuálního stylu, jehož součástí je unikátní logo města Plzně i společnosti Plzeň Delegace také zdůraznila strategický komunikační cíl pro zbývající část roku 2012 a to, že celý příští rok bude věnován přesvědčování obyvatel Plzně o přínosech tohoto projektu. Pokud jde o financování, delegace podrobně uvedla své aktivity a cíle pro rok 2013: jednat a setkávat se s krajským úřadem, zapojit co nejvíce ministerstev, posílit fundraisingové aktivity, posílit spolupráci se sponzory, včetně zřízení podnikatelského klubu se zapojením primátora. Ke dni zasedání delegace potvrdila rozpočet ve výši 20 milionů EUR na krytí provozních výdajů. Delegace potvrdila, že do této výše je rozpočet zajištěn, až na podmíněné financování ve výši 1,5 milionu EUR v souvislosti s Cenou Meliny Mercouri, kterou má Evropská unie udělit na konci roku Delegace ujistila výbor, že tento rozpočet představuje minimální výši, a že doufá, že se jí podaří zajistit další veřejné a soukromé finanční prostředky. Pro umožnění kvalitního dialogu s dalšími veřejnými orgány zřídil primátor města Radu projektu EHMK. Tato rada má napomoci zlepšení dialogu a komunikace, bude však respektovat uměleckou nezávislost potřebnou k vytvoření důvěryhodného kulturního programu na celý rok. Investiční náklady pokryjí většinu infrastrukturních projektů uvedených v původní přihlášce města, např. novou budovu divadla, přestavbu bývalého pivovaru Světovar na 4x4 Cultural Factory, sportovní a relaxační centrum v areálu Štruncových sadů, a Techmania Science Centre. Západočeská galerie nebude do zahájení akce připravena. Nový umělecký ředitel Petr Forman, jmenovaný dne 1. listopadu 2011, nastínil výboru svou uměleckou vizi. Potvrdil, že bude pokračovat v programu uvedeném v přihlášce a doplní ho o zkušenosti, které získal se svou divadelní společností na cestách po celé Evropě, a uvedl, že by chtěl do projektu přinést inspiraci, kultury a tradice z jiných oblastí Evropy. Tento přístup vedl k definování

8 tří nových projektových sloganů v rámci celkového motta Pilsen, open up! (Otevři si Plzeň!), které bude nadále zachováno: Učíme se Inspirujeme se Pomáháme si. Petr Forman se zaměří především na sestavování stěžejních projektů. Zdůraznil také, že nechce importovat existující produkce z jiných částí Evropy, ale naopak umožnit, aby věci vznikaly zdola nahoru, což ovšem může vyžadovat více času. Delegace nicméně uznala potřebu definovat do konce roku 2013 jasný a konkrétní umělecký program. Vedle včasné přípravy akce je silný umělecký program rozhodujícím faktorem pro to, aby Plzeň 2015 přilákala více soukromých sponzorů, kteří jsou přirozeně obezřetní, dokud program není dostatečně jasně definován, a ředitel společnosti Plzeň 2015 Tomáš Froyda uvedl, že stěžejní projekty musejí být připraveny do poloviny roku Delegace také zmínila vytvoření mezinárodní umělecké rady, která je pověřena výběrem projektů. Tuto radu tvoří deset mezinárodně respektovaných osobností české národnosti, keré mají mnoho kontaktů na mezinárodní úrovni a zastupují všechny kulturní obory. Rozsáhlé projekty rada vybere prostřednictvím tří výzev k předkládání návrhů, které budou zveřejněny v roce Co se týká občanů, delegace se shodla na potřebě další práce, aby se zapojili všichni, i když některé iniciativy, jako např. Den Meliny Mercouri, již ke zvýšení povědomí přispěly. Pokud jde o evropský a mezinárodní rozměr projektu, delegace poukázala na to, že realizace programu uměleckých rezidencí již začala a probíhají jednání o dalších partnerstvích se švýcarskými a německými protějšky. 3.2 Mons 2015 Delegace zdůraznila, jak je kultura začleněna do celkové strategie města z hlediska rozvoje cestovního ruchu, a ujistila výbor o tom, že město a Nadace pro Mons 2015 úzce spolupracují na základě čtvrtletních pracovních schůzek. Delegace také ujistila výbor o připravenosti města přivítat návštěvníky. Strategie města pro cestovní ruch byla rozvíjena od roku 2001, a to ve dvou základních směrech: jedním je podnikání, druhým umění a kultura. Pokud jde o využití titulu EHMK coby příležitosti k posílení pozice Mons jako kulturního místa, hodlá město v nadcházejících měsících dále pracovat ve čtyřech oblastech: v centrum města chce vytvořit kancelář pro kulturu, kde by si návštěvníci mohli koupit vstupenky na akce, chce vypracovat mezinárodní marketingovou strategii, realizovat mezinárodní komunikaci a investovat do infrastruktury, například do nového železničního nádraží. Pokroku bylo dosaženo v projektech kulturní infrastruktury, včetně rekonstrukce domu, ve kterém žil Vincent Van Gogh. Delegace také podala výboru zpětnou vazbu o mezinárodní tiskové konferenci pořádané dne 8. listopadu 2012, na níž kurátoři stěžejních výstav v roce 2015 jednotlivě nastínili jejich obsah: v centru této části uměleckého programu budou Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, svatý Jiří, výstava současného umění a dvě výstavy o technologiích. Delegace zdůraznila, že tisková konference byla prvním krokem v komunikační strategii, která do popředí staví nejatraktivnější akce pro zahraniční turisty. Delegace nicméně výbor ujistila, že se bude snažit nalézt správnou rovnováhu mezi prestižními akcemi a akcemi pro širokou veřejnost.

9 Byla zahájena kampaň zaměřená na potenciální soukromé sponzory s cílem propojit 2015 místních a regionálních podniků. Delegace Mons vyslovila přesvědčení, že rok 2015 by měl přinést ekonomickou vzpruhu celému regionu a mobilizovat sféru podnikání. K tomuto účelu byl na založen klub místních a regionálních podniků, jehož cílem je získat do svých řad 2015 firem. Myšlenka vytvoření Klubu firem pro Mons 2015 (Mons 2015 Enterprises Club) spočívá v posílení dialogu s místním ekonomickým sektorem. Poplatek za právo vstoupit do klubu byl záměrně stanoven demokraticky (250 eur ročně po dobu 4 let), aby projekt mohl podpořit co největší počet firem bez ohledu na jejich velikost. Cílem je dosáhnout do roku 2015 symbolické výše 2,015 milionu EUR (2015 firem po jednom tisíci eur), což je částka přibližně odpovídající příspěvku hlavního sponzora. Členové klubu se budou scházet na výročních gala večerech. Budou jim také poskytovány konkrétní informace o EHMK 2015, a to prostřednictvím vyhrazené sekce internetových stránek a informačního bulletinu, jehož vydávání bude v brzké době zahájeno. Delegace představila strategii zapojení občanů před rokem 2015, během roku 2015 a po roce Město bylo přesně zmapováno včetně 19 okresů tvořících region Mons a sousední oblasti Borinage, které budou prioritní oblastí pro realizaci asi 200 územních projektů. Důraz je tak jednoznačně kladen na místní měřítko, včetně komunitních center, rodin a škol. Zvláštní pozornost bude věnována mladým posluchačům, mimo jiné v rámci iniciativy dvacetiletí v roce Vedle zapojení občanů nadace Mons 2015 uznala, že je třeba ještě pracovat na dalším zapojení umělců. Zahajovací výstava, která se bude zabývat vztahy mezi uměním a technologií, k tomu poskytne příležitost, třebaže tvar a rozsah této akce v současné době není dobře definován. Stručně vyjádřeno, ústředním tématem výstavy je propojení a to, jakým způsobem mění akt stvoření, ale také a především vytvořená díla, vztah s regionem, vztah s veřejností a vztah mezi umělcem a veřejností. Pokud jde o evropský rozměr projektu, delegace podala přehled kontaktů navázaných s dalšími evropskými městy a projektech s evropskými partnery, např. koncepci Weekend en Folie, která by umožnila nejméně osmi evropským městům prezentovat své nejvíce inovativní umělecké iniciativy během několika dnů s využitím celého systému infrastruktury. Delegace rovněž připomněla, že výstava o svatém Jiří bude příležitostí vysvětlit, jak se jediná báje šířila po celé Evropě a byla různě interpretována na bezpočet způsobů evropskými umělci, a tedy příležitostí zdůraznit společné evropské dědictví i kulturní rozmanitost. Výstavy věnované Vincentu Van Goghovi a Paulu Verlainovi také mají přispět k evropské dimenzi programu tím, že obrátí pozornost k těmto dvěma proslulým umělcům, kteří žili v různých evropských zemích. 4 HODNOCENÍ VÝBORU Podle článku 10 rozhodnutí č. 1622/2006/ES je úkolem monitorovacího a poradního výboru sledovat plnění cílů a kritérií akce a poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. V této souvislosti jsou hodnocení a doporučení výboru následující: 4.1 Plzeň 2015 Výbor vyslovuje hlavnímu týmu společnosti Plzeň 2015 uznání za práci, kterou dosud odvedl od okamžiku výběru Plzně za Evropské hlavní město kultury pro rok Zároveň výbor konstatuje, že během krátké doby do začátku roku 2015 ještě zbývá udělat velmi mnoho práce.

10 Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že projektu chybí dostatečné zapojení na úrovni vrcholového managementu, pokud jde o aspekty celkového řízení i realizaci uměleckého programu. Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že projekt vyžaduje dva vrcholové manažery (generálního ředitele a uměleckého ředitele) pracující na plný úvazek, a vyzývá Plzeň 2015 o.p.s., aby znovu přezkoumala personální kapacity svého vrcholového managementu. Dále výbor vycítil potřebu posílit co nejdříve střední úroveň řízení, počínaje obsazením klíčových pozic pracovníky splňujícími potřebné profily. Vedle otázek vedení a personálního zabezpečení nenabyl výbor na základě znění monitorovací zprávy města Plzně dojmu, že společnost Plzeň 2015 skutečně pracuje efektivním týmovým způsobem, a připomíná důležitost týmové práce. Výbor vyjadřuje určité znepokojení nad skutečností, že společnost Plzeň 2012 dosud realizovala pouze část doporučení předsedy výboru, která zazněla během jeho návštěvy v Plzni v březnu, a vybízí společnost Plzeň 2015, aby znovu přezkoumala všechny záležitosti projednávané během této schůzky. Výbor má rovněž za to, že komunikaci a spolupráci s vnějším světem (např. s orgány veřejné správy, místními umělci a občanskou společností včetně škol) je třeba ještě posílit. Přestože umělecká nezávislost je důležitá, je třeba zajistit její soulad s výstupy kvalitního a průběžného dialogu s výše zmíněnými zúčastněnými stranami, jehož smyslem je vysvětlovat cíle, program akce a získávat místní podporu. Nejedná se o jednosměrnou aktivitu v rámci vztahů s veřejností, nýbrž o opravdový proces, který má zapojit občany a zúčastněné strany do partnerství. Ten je důležitý k tomu, aby pomohl projekt efektivně uskutečnit, včetně zajištění odkazu akce, a k tomu, aby lidé ve městě přijali akci za svou. Výbor by si přál být informován o tom, kdo v rámci společnosti Plzeň 2015 zodpovídá za tento druh komunikace se všemi příslušnými odděleními městské správy (např. s pracovníky pověřenými řízením oblasti kultury, školství, urbanismu, cestovního ruchu nebo ekonomického rozvoje atd.), s místním kulturním sektorem, občanskou společností a krajskými orgány, včetně toho, jak bude společnost Plzeň 2015 v tomto dialogu dále postupovat. Jelikož se začátek roku 2015 rychle blíží, výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015 o.p.s., aby co nejdříve zpracovala první návrh uměleckého programu, včetně stěžejních projektů, které musejí podle vyjádření zástupců společnosti Plzeň 2015 být připraveny do července Výbor by také uvítal, aby se zamýšlený odkaz Plzně 2015 odrážel v uměleckém programu. Výbor vyjadřuje své obavy z relativně nízkého rozpočtu, avšak bere na vědomí, že Plzeň považuje financování do výše 18,5 milionu EUR za zajištěné, přičemž potvrzuje, že se jedná skutečně o minimum, s možným doplněním rozpočtu o částku ve výši 1,5 milionu EUR, která by byla získána při udělení Ceny Meliny Mercouri. V tomto ohledu výbor připomíná, že udělení této ceny není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dokáže realizovat umělecký program navržený v původní přihlášce, splní své ostatní závazky a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Pokud jde o financování ze strany kraje, je výbor znepokojen jeho nízkou finanční podporou, přestože Plzeňský kraj se zapojil do přihlášky. Nyní, když jsou krajské volby již věcí minulosti, by měla společnost Plzeň 2015 učinit vše pro to, aby od Plzeňského kraje získala větší finanční podporu. Výbor s politováním konstatoval, že vláda České republiky podle všeho nezvýší svůj příspěvek, přičemž jako důvody uvádí program úsporných opatření. Výbor však podporuje Plzeň v jejím úsilí hledat další financování na státní úrovni, jelikož předchozí zkušenosti ukázaly, že přínosy projektu EHMK se projevují nejen ve městě, ale v celé zemi.

11 Lepší vztahy s Plzeňským krajem by rovněž pomohly společnosti Plzeň 2015 získat další finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Výbor důrazně doporučuje společnosti Plzeň 2015, aby se spojila s dalšími Evropskými hlavními městy kultury, která byla úspěšná v zajišťování prostředků významnou měrou ze strukturálních fondů (jako jsou např. Košice), a to s cílem vyměnit si zkušenosti a poučit se z osvědčených postupů. Výbor také vyzývá Plzeň 2015, aby dále pracovala na vytváření silné sponzorské strategie a jednala s dalšími Evropskými hlavními městy kultury o jejich strategiích. Výbor si přeje být informován o případných změnách v rozpočtu, a to ve smyslu jeho snížení i zvýšení, jelikož budou mít na přípravu akce významný dopad. Výbor považuje za překvapující, že dosud nebylo učiněno více pro rozvoj spolupráci s městem Mons, jelikož může být cenným partnerem, od kterého lze získat určitá ponaučení (zejména pokud jde o soukromé sponzorství a zapojení občanů), a to nad rámec potřeby realizovat některé společné projekty, a očekává, že v tomto ohledu na svém příštím zasedání uvidí další pokrok. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na všech materiálech vnější komunikace (publikovaných tiskem i on-line). V této fázi výbor zatím není v dostatečné míře ujištěn o tom, že Plzeň 2015 v tuto chvíli splňuje dvě hlavní kritéria programu EHMK (evropský rozměr a zapojení občanů). Výbor připomíná společnosti Plzeň 2015, že udělení Ceny Meliny Mercouri není automatické, nýbrž je podmíněno tím, že město dodrží své závazky, splní kritéria programu EHMK a bude se řídit doporučeními výběrové komise a monitorovacího a poradního výboru. Výbor obrací pozornost Plzně 2015 k naléhavé potřebě realizovat jeho doporučení. V tomto ohledu by si výbor přál, aby mu do 15. února 2013 byly podány aktualizované informace, a to: s vhodným harmonogramem organizace práce a klíčových milníků do roku 2015 (např. oznámení stěžejních projektů, klíčové projekty v každé kategorii, komunikační strategie, atd.), s potvrzením, že rozpočet ve výši 18,5 milionů EUR je skutečně zajištěn a že byly podniknuty kroky směrem k Plzeňskému kraji s cílem získat další finanční prostředky, s dosažením pokroku směrem k zajištění adekvátního plného pracovního úvazku vedení a zajištění dostatečného počtu pracovníků a týmové práce, s uvedením osob odpovědných za komunikaci s orgány veřejné správy, místním kulturním sektorem, místní občanskou společností a krajskými orgány a s uvedením kroků k efektivnější komunikaci s těmito zainteresovanými stranami. Tuto aktualizaci je třeba zaslat Evropské komisi, která ji postoupí členům výboru. V závislosti na analýze této aktualizace může výbor vyslat jednoho ze svých členů k další návštěvě na místě spolu s úředníkem Evropské komise. 4.2 Mons 2015 Výbor je potěšen efektivní prací týmu a výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout od okamžiku výběru města Mons za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, včetně strategie časného oznámení stěžejních projektů, což poskytuje velmi dobrý základ pro další práci a komunikaci. Výbor je nicméně poněkud znepokojen otázkou účasti místních umělců a při příštím monitorovacím zasedání bude bedlivě sledovat připravené projekty k zapojení těchto umělců.

12 Výbor nemá žádnou pochybnost o umělecké nezávislosti a je přesvědčen, že realizace uměleckého programu je na správné cestě. Výbor však připomíná, že motto vítězné přihlášky zní místo, kde se kultura setkává s technologií a rád by byl ujištěn, že tato koncepce i nadále zůstává středobodem uměleckého programu. Tato myšlenka je podpořena celkovou strategií města přilákat na své území odvětví vyspělých a inovativních technologií. EHMK 2015 poskytuje vynikající příležitost k programu, který bude silně orientován na digitální technologie, aby samotné akce (a ne jen nabídka pro turisty) mohly být přenášeny lidem v celé Evropě i mimo ni. To by určitým způsobem vyvážilo současnost s kulturním dědictvím Vincenta Van Gogha a Paula Verlaina. Výbor oceňuje úzké vztahy mezi nadací Mons 2015 a městem. Výbor s potěšením konstatuje zapojení města do procesu, přál by si však na příštím zasedání aktuální informace ze strany města ohledně toho, jak přesně akce zapadá do dlouhodobé strategie jeho rozvoje. Zároveň je výbor znepokojen absencí financování po roce 2015, neboť se domnívá, že zkušenosti a dovednosti nadace Mons 2015 jsou pro řešení otázek udržování odkazu nezbytné. Zkušenosti ukazují, že k efektivnímu dosažení úspěšného odkazu akce je nutné zachovat dynamiku a některé členy týmu. Výbor vítá iniciativy Mons 2015 při informování občanů a jejich zapojení do realizace projektu, a zejména oceňuje zaměření na mladé lidi. Pokud jde o evropský rozměr, výbor znovu opakuje své doporučení učiněné ve fázi výběru a vybízí nadaci Mons 2015 k tomu, aby překročila rámec pouhého importu jiného evropského umění a vytváření sítí. Výbor očekává v příštím kole programu rozpracování evropských otázek a výzev. Výbor s potěšením konstatuje, že byly obnoveny kontakty s Plzní, a těší se na společné projekty. Připomíná rovněž, že sdělování evropského rozměru by mělo být nedílnou součástí komunikace i cestou k dalšímu podnícení zájmu a přilákání občanů z celé Evropy během hlavního roku akce i mimo jeho rámec. Výbor připomíná, že je třeba zajistit, aby logo Evropského hlavního města kultury bylo jasně viditelné na veškerých materiálech o akci, a to jak během hlavního roku akce, tak v letech předcházejících. 5 POŽADAVKY PRO UDĚLENÍ CENY MELINY MERCOURI Na základě zprávy vypracované monitorovacím a poradním výborem po jeho druhém zasedání udělí Evropská komise vyhlášeným městům cenu na počest Meliny Mercouri, a to za podmínky, že splňují kritéria stanovená v článku 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES (viz níže), dodržela své závazky a uskutečnila doporučení daná výběrovou komisí a monitorovacím a poradním výborem. Cena má podobu částky ve výši 1,5 milionu EUR a uděluje se v zásadě tři měsíce před začátkem příslušného roku. Obecně bude financována z budoucího programu Tvůrčí Evropa, pokud bude tento program legislativním orgánem přijat. Článek 4 rozhodnutí č. 1622/2006/ES určuje kritéria, která kulturní program musí splňovat. Ta jsou rozdělena do dvou kategorií ( evropský rozměr a město a občané ). Pokud jde o evropský rozměr, musí program: a) podporovat spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti; b) vyzdvihovat bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;

13 c) zviditelňovat společné znaky evropských kultur. Pokud jde o kritérium město a občané, musí program: a) podněcovat k účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšovat jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí; b) být udržitelný a tvořit nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje města. Výbor bude věnovat maximální pozornost tomu, jak obě města budou plnit své závazky přijaté ve fázi výběru a jak budou plnit doporučení výboru. Výbor Manfred Gaulhofer, podpis Sir Jeremy Isaacs, podpis Steve Green, podpis Constantin Chiriac, podpis Erna Hennicot Schoepges, podpis Elizabeth Vitouch, podpis Jordi Pardo, podpis

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru

Výběr Evropského hlavního města kultury. pro rok 2015. v České republice. Výběrová komise. Zpráva z konečného výběru Výběr Evropského hlavního města kultury pro rok 2015 v České republice Výběrová komise Zpráva z konečného výběru Praha, 8. září 2010 2 Podle přílohy k rozhodnutí č.1622/2006/es Evropského parlamentu a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více