PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH ČERVEN v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH ČERVEN 2012. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem ČERVEN 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH ÚVOD ČESKÁ REPUBLIKA JSOU VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POVINNÉ I PRO OSOBY PRACUJÍCÍ NA DOHODY? ANO I NE. NÁVODY K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ NAVRHUJE ZŘÍZENÍ NOVÉHO DRUHU PRÁVNICKÉ OSOBY UNIVERZITNÍ NEMOCNICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH ZMENA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2011) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2011)

2 ÚVOD Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s třetím vydáním našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie, které jsme připravili v návaznosti na nabytí účinnosti či očekávané účinnosti celé řady významných právních předpisů a novel, a to jak České republice tak na Slovensku. Tento legislativní soubor je součástí probíhající reformy systému zdravotní péče v obou zemích. Komentovaná témata byla vybírána tak, aby se čtenáři z řad podnikatelů nebo zdravotnických zařízení financovaných z veřejných prostředků mohli seznámit s širším spektrem změn v sektoru zdravotnictví a farmacie. Česká republika Jedním z hlavních témat je regulace tzv. pracovně-lékařské služby, upravené nově od 1. dubna 2012 zákonem o specifických zdravotních službách. Zmíněný zákon podmiňuje výkon práce absolvováním vstupní lékařské prohlídky nejen před vznikem pracovněprávního vztahu, ale nyní také před vznikem vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr. Tato povinnost se navíc od dubna 2013 bude týkat i pracovníků vykonávajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nový zákon dále detailně reguluje činnost poskytovatelů této zdravotní služby a podmínky jejího poskytování. Dále v našich novinkách informujeme o chystané účinnosti nařízení Komise o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků, podle kterého budou moci výrobci v určitých případech poskytnout návod k použití v elektronické namísto v tištěné podobě, zejména prostřednictvím internetových stránek. Účinnost nařízení je plánována na 1. března Stejně tak pro Vás krátce shrnujeme poslední vývoj, pokud jde o zamýšlené zavedení tzv. univerzitních nemocnic. Počátkem května bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích zpracovaného ministerstvem zdravotnictví, který by měl rozvinout současnou velmi stručnou úpravu fakultních nemocnic zakotvenou s účinností od 1. dubna 2012 v zákoně o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví si od tohoto nového druhu právnické osoby slibuje vytvoření lepších podmínek pro spolupráci univerzitní nemocnice a vysoké školy a tím také pro poskytování zdravotních služeb, výuku, vědu a výzkum. Slovenská republika Více než polovinu těchto právních novinek věnujeme legislativním změnám na Slovensku. Prvním významným tématem je navrhovaná novela zákona o zdravotním pojištění, která zavádí prediktor chorobnosti, a to tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny. Zavedení této nové kategorie v rámci procesu přerozdělení si klade za cíl objektivizovat indexy rizika. V současné době se návrh nachází na přejednání ve výboru NR SR a jeho účinnost se očekává na podzim Dalším tématem, kterého se dotýkáme, je návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který se zaměřuje na striktnější požadavky na platební schopnost zdravotní pojišťovny. V předposledním článku se zabýváme chystanou novelou zákona o léčivech, jejímž cílem je transpozice směrnice EP a Rady 2010/84/EÚ. Tato novela mimo jiné zavede nové povinnosti držitelů registrace humánních léků, a to prostřednictvím uložení povinnosti zaznamenávat nežádoucí účinky registrovaných léků do databáze Eudravigilance. Závěrem shrnujeme nejvýznamnější změny, které zavedla novela zákona o veřejných zakázkách, a jejich dopad do sektoru zdravotnictví a farmacie. Věříme, že se naše novinky setkají s Vaším ohlasem a zájmem. Uvítáme z Vaší strany jakékoli náměty, které nám budou inspirací pro další vydání zdravotnických právních novinek, i dotazy nebo podněty týkající se témat diskutovaných v tomto čísle. S úctou, Václav Audes, partner 2

3 JSOU VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POVINNÉ I PRO OSOBY PRACUJÍCÍ NA DOHODY? ANO I NE. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce) jsou využívány ve vztazích s pracovníky, kteří svou činnost vykonávají v podstatně menším rozsahu než zaměstnanci v pracovněprávním poměru. Mnohdy je práce na základě těchto dohod vykonávána pouze v řádu několika jednotek hodin. Přesto zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ( Zákon o SZS ), který nabyl účinnosti dne a upravuje také tzv. pracovnělékařskou službu, podmiňuje výkon práce absolvováním vstupní lékařské prohlídky nejen před vznikem pracovněprávního vztahu, ale nově také před vznikem vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé jsou tak dle nové úpravy povinni vysílat na vstupní zdravotní prohlídky také pracovníky, kteří pro ně budou vykonávat práci v rozsahu několika málo hodin. Dle ustanovení 59 Zákona o SZS pak vstupní prohlídku sice hradí vždy osoba ucházející se o zaměstnání, nicméně v případě, že je uzavřena pracovní smlouva (či jiná obdobná smlouva, tj. například dohoda o práci konané mimo pracovní poměr), je lékařskou prohlídku povinen hradit zaměstnavatel. Tato povinnost však může být modifikována dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Co se týče sankcí za nesplnění výše uvedených povinnosti, tak Zákon o SZS výslovně stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání, která nepodstoupila vstupní zdravotní prohlídku, se považuje za zdravotně nezpůsobilou pro výkon práce. Za zaměstnávání takové osoby pak zaměstnavateli dle zákona o inspekci práce hrozí pokuta do výše až ,- Kč. Pokuta v téže výši pak hrozí i za porušení povinnosti hradit lékařskou prohlídku za zaměstnance. Co se pak týče poskytovatele zdravotních služeb, u něhož má být vstupní lékařská prohlídka provedena, tak tímto musí být poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství či v oboru pracovní lékařství, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu ustanovení 54 Zákona o SZS. V případě prací, které jsou zařazeny pouze do kategorie první (podle zákona o ochraně veřejného zdraví), a jedná-li se 3

4 pouze o provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci, může být poskytovatelem takové zdravotní služby registrující poskytovatel zdravotních služeb zaměstnance či uchazeče o zaměstnání (obvodní lékař zaměstnance) a namísto písemné smlouvy postačí písemná žádost. Důležitou informací pro zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky na základě dohod konaných mimo pracovní poměr však je, že dle přechodných ustanovení je možné poskytovat pracovnělékařské služby dle dosavadních právních předpisů ještě po dobu jednoho roku ode dne účinnosti Zákona o SZS, tj. až do , a až do této doby tedy není nutné vysílat na vstupní zdravotní prohlídky pracovníky, se kterými je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je však třeba pamatovat na to, že již s účinností Zákona o SZS je zaměstnavatel povinen hradit závodní preventivní péči v zákonem stanoveném rozsahu. To znamená, že v případě, kdy pracovník vstupní lékařskou prohlídku po absolvuje, je zaměstnavatel povinen ji po uzavření pracovního poměru uhradit, nedohodne-li se se zaměstnancem jinak. novela skutečně přijata ještě před skončením přechodného období, je zatím nejisté, nicméně zájem legislativců na odstranění nepřiměřeně tvrdé úpravy, která by vyžadovala vstupní zdravotní prohlídky u všech pracovníků, je zřejmý. Závěrem je tedy možné shrnout, že vstupní prohlídky jsou pro pracovníky vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinné, ale až od dubna Dagmar Bicková, advokátka Povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku před vznikem každého pracovněprávního či obdobného vztahu pak také může do jisté míry modifikovat prováděcí vyhláška, která je k Zákonu o SZS zamýšlena a v době přípravy tohoto článku ještě nebyla přijata. Zároveň je již v této době zvažována novelizace Zákona o SZS, která by měla zrušit povinnost absolvovat vstupní lékařské prohlídky právě v případě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. K návrhu předloženému skupinou poslanců, bylo však dne vydáno nesouhlasné stanovisko vlády s tím, že vláda připravuje vlastní legislativní řešení, které by mělo odstranit nejasnosti při aplikaci předmětného ustanovení. Zda tedy bude taková Eva Ostruszka Klusová, koncipientka 4

5 NÁVODY K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Podle současné právní úpravy (zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a nařízení vlády č. 336/2004 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky) musí být každý zdravotnický prostředek opatřen informacemi potřebnými pro jeho bezpečné a správné použití v přiloženém návodu. Dle výkladu ministerstva zdravotnictví musí být úplný návod přiložen ke zdravotnickému prostředku vždy v tištěné podobě. Návod zveřejněný na internetových stránkách ho nemůže nahradit, a to ani u zdravotnických prostředků, které budou používat výhradně profesionální uživatelé (zejm. poskytovatelé zdravotních služeb). To ale platí pouze do 1. března 2013, kdy vstoupí v účinnost nové nařízení Komise (EU) č. 207/2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků, podle kterého budou moci výrobci, v určitých případech a za splnění jasně daných podmínek, poskytnou návod k použití v elektronické namísto v tištěné podobě, zejména prostřednictvím internetových stránek. Týká se to ale pouze zdravotnických prostředků určených k použití výhradně profesionálními uživateli při výkonu práce v rámci profesionální zdravotní péče a dále pouze některých kategorií zdravotnických prostředků: pevně nainstalovaných a implantabilních prostředků, zdravotnických prostředků, které mají vestavěný systém zobrazující návod, a samostatného programového vybavení. Výrobce, který poskytuje návod v elektronické podobě namísto v podobě tištěné, pak musí na obalu nebo alespoň v přiloženém letáku uvést všechny potřebné informace k získání přístupu k návodu v elektronické podobně (např. jedinečný odkaz na příslušnou internetovou stránku, její URL) a také informaci o tom, jak lze požádat o zaslání návodu v tištěné podobě. Na základě žádosti uživatele pak musí výrobce do 7 dnů dodat tištěný návod v tištěné podobě, a to bez dalších nákladů pro uživatele. Výrobce dále musí provést posouzení toho, zda absence tištěného návodu nezvýší bezpečností rizika pro jeho uživatele, a musí splnit další požadavky na přístupnost a dostupnost návodu na internetových stránkách, včetně omezení odstávek serveru, použití běžně užívaného formátu návodu a zveřejnění všech jeho předchozích verzí. Závěrem je tedy možní shrnout, že nové nařízení účinné od 1. ledna 2013 zbaví výrobce některých zdravotnických prostředků určených pro profesionální užití povinnosti přikládat kompletní návody použití v tištěné podobě, které budou moci nahradit návody v elektronické podobě, např. zveřejněné na internetových stránkách. Výrobcům vzniknout ale jiné, nařízením pevně dané, povinnosti, a ani po jejich splnění se výrobce úplně nezbaví návodů v papírové podobě, které bude muset být připraven na požádání v poměrně krátké lhůtě uživateli dodat. Dagmar Bicková, advokátka 5

6 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ NAVRHUJE ZŘÍZENÍ NOVÉHO DRUHU PRÁVNICKÉ OSOBY UNIVERZITNÍ NEMOCNICE Počátkem května bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích zpracovaného ministerstvem zdravotnictví, který by měl rozvinout současnou velmi stručnou úpravu fakultních nemocnic zakotvenou s účinností od 1. dubna 2012 v zákoně o zdravotních službách. Jaké jsou důvody chystané novelizace a co všechno by mohla v budoucnu přinést? Dle názoru ministerstva není současná právní forma určená fakultním nemocnicím, které jsou poskytovateli zdravotních služeb a zároveň provádějí výzkumnou činnost na nejvyšší úrovni, jako státních příspěvkových organizací příliš vhodná. Jedním z důvodů je specifický a rozdílný způsob financování (u vysoké školy a fakultní nemocnice), když pouhý zlomek rozpočtu fakultních nemocnic je napojen na státní rozpočet a většinu finančních zdrojů, se kterými fakultní nemocnice hospodaří, tvoří úhrady za poskytovanou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jako státní příspěvková organizace však fakultní nemocnice hospodaří s majetkem státu a při nakládání s ním je tak omezena pravidly zakotvenými v zákoně o majetku České republiky. Oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení s hospodařením fakultní nemocnice s majetkem státu pak dle věcného záměru v praxi znesnadňuje dispozice s tímto majetkem při realizaci vzdělávací činnosti lékařské fakulty (která sama nemá dle českého práva právní subjektivitu, ale je pouze součástí vysoké školy). Uskutečňování výuky ve fakultních nemocnicích totiž vyžaduje, aby akademičtí pracovníci vysoké školy mohli využívat prostory fakultní nemocnice v souvislosti s přednáškovou činností a další výukou. S ohledem na nevhodnost dalších právních forem, které současná česká právní úprava nabízí, se pak ministerstvo rozhodlo přistoupit raději k uzákonění nového druhu právnické osoby sui generis, univerzitní nemocnice, od něhož si slibuje vytvoření lepších podmínek pro spolupráci univerzitní nemocnice a vysoké školy a tím také pro zlepšení poskytování zdravotních služeb, uskutečňování výuky, vědy a výzkumu. Věcný záměr zákona pak počítá také s omezeným počtem univerzitních nemocnic, jejichž taxativní výčet by byl obsažen přímo v zákoně. Ke zřízení nové univerzitní nemocnice či zrušení existující by tak byla vždy zapotřebí novela zákona. Univerzitní nemocnice by také měly mít přímou vazbu na lékařské fakulty (resp. vysoké školy), s nimiž by měly mít uzavřenu smlouvou o spolupráci; věcný záměr zákona počítá i se společnými pracovišti univerzitní nemocnice a vysoké školy, kterými by měly být univerzitní kliniky, univerzitní ústavy a univerzitní lékárny. Měl by být vytvořen také speciální rejstřík univerzitních nemocnic, v němž by byly zveřejňovány také zákonem stanovené informace a dokumenty týkající se jednotlivých univerzitních nemocnic. Dle znění věcného záměru se však zdá, že zákon nevyřeší otázku pracovních úvazků zaměstnanců fakultních nemocnic a s tím spojenou právní odpovědnost těchto zaměstnanců. Zákon pak nejspíš i nadále ponechá duplicitu pracovních úvazků, a to jak k univerzitní nemocnici, tak k lékařské fakultě. Lenka Teska Arnoštová, externí právní expert Eva Ostruszka Klusová, koncipientka 6

7 NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ Dňa 17. apríla 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona, ktorým dopĺňa a mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Mení a dopĺňa sa celá tretia časť zákona. Cieľom je nastaviť objektívnejšie pravidlá na prerozdeľovanie poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Podľa terajšej platnej právnej úpravy sa prerozdeľovací mechanizmus riadi kritériami veku a pohlavia - a na základe ekonomickej aktivity poistenca. Navrhovaná novela by zaviedla nový prediktor chorobnosti, a to farmaceuticko nákladové skupiny. Je definovaná kódom alebo kódmi anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv. Táto nová kategória v rámci procesu prerozdelenia, slúži na objektivizáciu indexov rizika. Stanovujú sa pravidlá pre zaradenie poistenca do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny a určujú sa kritéria pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktoré musí spĺňať, aby sa stala súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Do skupiny zaradí pacienta zdravotná poisťovňa. Skupina je zaradená do prerozdeľovacieho mechanizmu, ak splní jednu z piatich podmienok. Prvá z nich je založená na zvýšení predikčnej sily prerozdeľovacieho mechanizmu vyjadrenej koeficientom determinácie. Tento koeficient vyjadruje akú časť celkovej variability nákladov na zdravotnú starostlivosť zohľadňuje systém prerozdeľovania poistného. Druhá z nich je určená koeficientom dodatočných nákladov vynaložených na výpočet indexu rizika nákladov. Tretia z nich je určená podielom dodatočných nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť. Štvrtú podmienku určuje pomer dodatočných nákladov na poistenca zaradeného v skupine k priemerným nákladom na poistenca nezaradeného v žiadnej skupine. V piatej podmienke je určujúce či podiel liekov v skupine, ktoré boli vydané na choroby priradené skupine je väčší ako 50 percent po vyradení skupín, pri ktorých podiel liekov, ktoré boli vydané na choroby priradené skupine je menší ako 30 percent. Úrad je povinný kedykoľvek počas roka preveriť splnenie uvedených kritérií pre každú ďalšiu farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá zatiaľ nie je súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Úradu sa stanovujú zdroje údajov na tento prepočet a lehota, v ktorej musí byť prepočet vykonaný. Zdravotná poisťovňa má zároveň povinnosť predkladať, okrem doterajších údajov, aj údaje o počte poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín a zoznam týchto poistencov. Pôvodná navrhovaná účinnosť novely zákona bola 1. júna Účinnosť však bude musieť byť posunutá na neskorší termín, nakoľko výbor NR SR pre zdravotníctvo má lehotu na jej prerokovanie do , po uplynutí ktorej, bude novela predložená na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 7

8 NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH Dňa 17. apríla 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona, ktorý dopĺňa a mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Významná zmena v návrhu zákona sa týka platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne. Z pôvodných 3 ukazovateľov platobnej schopnosti sa rušia dva, a to ukazovateľ kapitálovej primeranosti, t.j. podiel vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 3% a ukazovateľ pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkoch (tzv. current ratio), teda podiel krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči poskytovateľom. Platobná schopnosť sa teda preukazuje iba schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom. Mechanizmus preukazovania platobnej schopnosti cez ukazovateľ kapitálovej primeranosti je vlastný pre komerčné poisťovne a nie je vhodný pre zdravotné poisťovne v povinnom zdravotnom poistení. Verejné zdravotné poistenie nie je založené na podnikaní, výška poistného je presne určená zákonom bez možnosti jej zvýšenia alebo zníženia, poistné podlieha prerozdeľovaniu na základe princípu solidarity. Návrh na zrušenie druhého ukazovateľa vychádza z toho, že sledovanie pomeru krátkodobých aktív a záväzkov samo o sebe, bez nadväzujúcich ďalších analýz, má pomerne malú vypovedaciu schopnosť. Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť. Tá je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky prevyšujúce 0,2 percenta objemu všetkých záväzkov, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Opätovne sa zavedie možnosť odvolania predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( úrad ) a členov správnej rady vládou na návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov ako v zákone taxatívne vymenovaných. Nakoľko teraz tak nie je možné urobiť ani pri objektívnom zistení nedostatkov v práci bez právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu. Podľa terajšej právnej úpravy je predsedu úradu možné odvolať iba ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu. Pôvodná navrhovaná účinnosť novely zákona bola 1. júna Účinnosť však bude musieť byť posunutá na neskorší termín, nakoľko výbor NR SR pre zdravotníctvo má lehotu na jej prerokovanie do , po uplynutí ktorej, bude novela predložená na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 8

9 NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH Cieľom novely je transpozícia smernice EP a Rady 2010/84/EÚ. Účelom je sprísniť dohľad nad humánnymi liekmi, ktorý vykonáva štátny ústav a tým zabrániť nežiaducim účinkom liekov uvedených na trh. Ustanovujú sa a spresňujú jeho nové úlohy v rámci kontrolnej činnosti. V rámci tohto dohľadu sú upravené povinnosti štátneho ústavu týkajúce sa transparentnosti a poskytovania informácií o dohľade nad humánnymi liekmi, zaznamenávania oznámení o podozrení na nežiaduce účinky humánneho lieku na území Slovenskej republiky Taktiež sa ukladajú nové povinnosti držiteľom registrácie humánneho lieku, a to zaznamenávať podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku, ktoré sa vyskytli na území členských štátov alebo v treťom štáte a na ktoré bol upozornený na základe oznámení od pacientov alebo zdravotníckych pracovníkov do databázy Eudravigilance, povinnosť podávať periodicky aktualizované správy o bezpečnosti humánneho lieku Európskej agentúre pre lieky. Upravuje sa lehota na podanie žiadosti o predĺženie platnosti registrácie humánneho lieku zo šiestich na deväť mesiacov. Oproti súčasnému platnému stavu sa doplňuje, aby za terapeutické použitie neregistrovaného humánneho lieku prebral zodpovednosť predpisujúci lekár. Neregistrovaným je liek, ktorého použitie nepovolilo ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti. Na terapeutické použitie humánneho lieku sa vyžaduje predchádzajúci písomný informovaný súhlas pacienta, ktorý predpisujúci lekár uchováva ako súčasť zdravotnej dokumentácie pacienta. V rámci povinnosti používať pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov liečivá a pomocné látky, ku ktorým bol vydaný certifikát sa dopĺňa možnosť, aby bol certifikát vydaný štátnym ústavom alebo ním schváleným kontrolným laboratóriom. Pôvodná účinnosť novely zákona bola určená od 21. júla 2012, vzhľadom na štádium legislatívneho procesu, v ktorom sa novela nachádza, bude musieť byť účinnosť posunutá na neskorší termín. Návrh zákona bol už prerokovaný v prvom čítaní v NR SR. NR SR súčasne určila Výboru pre zdravotníctvo lehotu na jeho prerokovanie do , po uplynutí ktorej bude predložený na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 9

10 ZMENA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Dňa schválila Národná rada Slovenskej republiky v poradí už osemnástu novelu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní ), uverejnenú v Zbierke zákonov pod číslom 91/2012 (ďalej len novela ), ktorá nadobudla účinnosť dňa Novela predstavuje transpozíciu smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Novela prináša vymedzenie niekoľkých nových pojmov životný cyklus, výskum a vývoj a kríza, ktoré sú charakteristické pre oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj dve nové legálne definície zákaziek - civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti. Civilnou zákazkou je zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti sa definuje ako zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je (i) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov; (ii) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov; (iii) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vojenského alebo citlivého vybavenia pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu; (iv) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely; alebo (v) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter. Špecifiká zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sú zohľadnené aj pri určovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti, súťažných podkladoch či vyhodnocovaní ponúk. Najrozsiahlejšiu navrhovanú zmenu predstavuje nová piata časť Zákona o verejnom obstarávaní pod názvom Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa použijú pri zadávaní zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako ,- Eur, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a rovnaká alebo vyššia ako ,- Eur, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa teda použijú pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti by sa mal využívať postup užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia (v minulosti označovaného ako priame zadanie), pričom sa nebudú aplikovať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa použitia postupu verejnej súťaže, dynamického nákupného systému, koncesií alebo súťaže návrhov. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti je však potrebné uplatňovať základné princípy vo verejnom obstarávaní, najmä transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie. Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ má preto právo určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť a dodržiavať. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany svojho subdodávateľa. Uvedeným systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor pre hospodársku súťaž medzi overenými a bezpečnostne spoľahlivými súťažiteľmi. Nanovo sa pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti zadefinovalo aj preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, ktorú možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti. Zásadná odlišnosť tkvie v tom, že na rozdiel od civilných zákaziek je okruh podmienok účasti pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti uvedený ako exemplifikatívny. 10

11 Rámcovú dohodu pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti možno uzavrieť najviac na sedem rokov (nie na štyri, ako je tomu pri civilných zákazkách), okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody ale nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30% hodnoty zákazky. V praxi sa zmeny Zákona o verejnom obstarávaní vyplývajúce z Novely budú týkať iba veľmi úzkeho okruhu verejných obstarávateľov (napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a pod.). Kamila Turčanová, advokátka Janko Kapec, koncipient 11

12 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem ČERVEN 2012 v oblasti zdravotnictví Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, z toho 21 partnerů, několika desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků, včetně 100 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 700 klientům, z toho více než 30 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Partner odpovědný za vydání Právních novinek: Mgr. Václav Audes, Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA C Inkasní Agentura PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem listopad 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH MUSÍ BÝT POSUDKOVÝ

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany čj.400/2013/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků

Více

Dodávky medicinálních a technických plynů

Dodávky medicinálních a technických plynů Čj. 383/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky medicinálních a technických plynů ZADAVATEL:

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

Novela zákoníku práce účinná od 1.10.2015 a chystané novinky v agenturním zaměstnávání. 24. listopadu 2015

Novela zákoníku práce účinná od 1.10.2015 a chystané novinky v agenturním zaměstnávání. 24. listopadu 2015 Novela zákoníku práce účinná od 1.10.2015 a chystané novinky v agenturním zaměstnávání 24. listopadu 2015 Základní informace Základní informace o advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners: červen 2001

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Antianemika dle ust. 44 a násl. zákona

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY PRA str. 1 (dřívější tzv. závodní preventivní péče) a související otázky jsou upraveny především v těchto předpisech: zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1027/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Projektové práce na pavilon VÚSL a patologii

Projektové práce na pavilon VÚSL a patologii 369/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Projektové práce na pavilon VÚSL a patologii ZADAVATEL:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 1452/2015/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Infuzní roztoky ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Služby Ruské poradenské skupiny

Služby Ruské poradenské skupiny Služby Ruské poradenské skupiny www.havelholasek.cz Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Nákup ZP videogastroskop, videokolonoskop a lithotriptor pro oddělení interní kliniky 1.LF UK a ÚVN Praha

Nákup ZP videogastroskop, videokolonoskop a lithotriptor pro oddělení interní kliniky 1.LF UK a ÚVN Praha Čj. 382/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Nákup ZP videogastroskop, videokolonoskop a lithotriptor

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Právní aspekty cloud computingu. Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1.

Právní aspekty cloud computingu. Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1. Právní aspekty cloud computingu Mgr. Ing. Jaroslav Zahradníček, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 23. 1. 2015 Právní aspekty cloud computingu Obsah prezentace 1. Cloud a právo 2.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 442/A/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky DODAVKA POČÍTAČŮ A MONITORŮ ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1016/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI

STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI STAROSTŮV PRŮVODCE VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Je nutné dokončit kanalizaci ǀ Máme v plánu rozšířit mateřskou školku ǀ Potřebuji pojistit majetek města ǀ Musím doplnit kancelářské vybavení úřadu ǀ Připravujeme

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj.: 5360/2015-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Pozáruční servis pro CT stacionární ZADAVATEL: Ústřední

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Dodávka infuzní techniky na JIP

Dodávka infuzní techniky na JIP čj.376/2012/dp-úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávka infuzní techniky na JIP ZADAVATEL: Ústřední

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Infekční oddělení ÚVN Praha, stavební úpravy pavilonu E

Infekční oddělení ÚVN Praha, stavební úpravy pavilonu E Čj. 365/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Infekční oddělení ÚVN Praha, stavební úpravy pavilonu

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH č. 79/2013 sb., ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských

Více