PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH ČERVEN v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH ČERVEN 2012. v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem ČERVEN 2012 v oblasti zdravotnictví v České republice a Slovenské republice OBSAH ÚVOD ČESKÁ REPUBLIKA JSOU VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POVINNÉ I PRO OSOBY PRACUJÍCÍ NA DOHODY? ANO I NE. NÁVODY K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ NAVRHUJE ZŘÍZENÍ NOVÉHO DRUHU PRÁVNICKÉ OSOBY UNIVERZITNÍ NEMOCNICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH ZMENA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ KONTAKTY Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2012) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2011) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2011)

2 ÚVOD Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s třetím vydáním našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie, které jsme připravili v návaznosti na nabytí účinnosti či očekávané účinnosti celé řady významných právních předpisů a novel, a to jak České republice tak na Slovensku. Tento legislativní soubor je součástí probíhající reformy systému zdravotní péče v obou zemích. Komentovaná témata byla vybírána tak, aby se čtenáři z řad podnikatelů nebo zdravotnických zařízení financovaných z veřejných prostředků mohli seznámit s širším spektrem změn v sektoru zdravotnictví a farmacie. Česká republika Jedním z hlavních témat je regulace tzv. pracovně-lékařské služby, upravené nově od 1. dubna 2012 zákonem o specifických zdravotních službách. Zmíněný zákon podmiňuje výkon práce absolvováním vstupní lékařské prohlídky nejen před vznikem pracovněprávního vztahu, ale nyní také před vznikem vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr. Tato povinnost se navíc od dubna 2013 bude týkat i pracovníků vykonávajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nový zákon dále detailně reguluje činnost poskytovatelů této zdravotní služby a podmínky jejího poskytování. Dále v našich novinkách informujeme o chystané účinnosti nařízení Komise o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků, podle kterého budou moci výrobci v určitých případech poskytnout návod k použití v elektronické namísto v tištěné podobě, zejména prostřednictvím internetových stránek. Účinnost nařízení je plánována na 1. března Stejně tak pro Vás krátce shrnujeme poslední vývoj, pokud jde o zamýšlené zavedení tzv. univerzitních nemocnic. Počátkem května bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích zpracovaného ministerstvem zdravotnictví, který by měl rozvinout současnou velmi stručnou úpravu fakultních nemocnic zakotvenou s účinností od 1. dubna 2012 v zákoně o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví si od tohoto nového druhu právnické osoby slibuje vytvoření lepších podmínek pro spolupráci univerzitní nemocnice a vysoké školy a tím také pro poskytování zdravotních služeb, výuku, vědu a výzkum. Slovenská republika Více než polovinu těchto právních novinek věnujeme legislativním změnám na Slovensku. Prvním významným tématem je navrhovaná novela zákona o zdravotním pojištění, která zavádí prediktor chorobnosti, a to tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny. Zavedení této nové kategorie v rámci procesu přerozdělení si klade za cíl objektivizovat indexy rizika. V současné době se návrh nachází na přejednání ve výboru NR SR a jeho účinnost se očekává na podzim Dalším tématem, kterého se dotýkáme, je návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který se zaměřuje na striktnější požadavky na platební schopnost zdravotní pojišťovny. V předposledním článku se zabýváme chystanou novelou zákona o léčivech, jejímž cílem je transpozice směrnice EP a Rady 2010/84/EÚ. Tato novela mimo jiné zavede nové povinnosti držitelů registrace humánních léků, a to prostřednictvím uložení povinnosti zaznamenávat nežádoucí účinky registrovaných léků do databáze Eudravigilance. Závěrem shrnujeme nejvýznamnější změny, které zavedla novela zákona o veřejných zakázkách, a jejich dopad do sektoru zdravotnictví a farmacie. Věříme, že se naše novinky setkají s Vaším ohlasem a zájmem. Uvítáme z Vaší strany jakékoli náměty, které nám budou inspirací pro další vydání zdravotnických právních novinek, i dotazy nebo podněty týkající se témat diskutovaných v tomto čísle. S úctou, Václav Audes, partner 2

3 JSOU VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY POVINNÉ I PRO OSOBY PRACUJÍCÍ NA DOHODY? ANO I NE. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce) jsou využívány ve vztazích s pracovníky, kteří svou činnost vykonávají v podstatně menším rozsahu než zaměstnanci v pracovněprávním poměru. Mnohdy je práce na základě těchto dohod vykonávána pouze v řádu několika jednotek hodin. Přesto zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ( Zákon o SZS ), který nabyl účinnosti dne a upravuje také tzv. pracovnělékařskou službu, podmiňuje výkon práce absolvováním vstupní lékařské prohlídky nejen před vznikem pracovněprávního vztahu, ale nově také před vznikem vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr. Zaměstnavatelé jsou tak dle nové úpravy povinni vysílat na vstupní zdravotní prohlídky také pracovníky, kteří pro ně budou vykonávat práci v rozsahu několika málo hodin. Dle ustanovení 59 Zákona o SZS pak vstupní prohlídku sice hradí vždy osoba ucházející se o zaměstnání, nicméně v případě, že je uzavřena pracovní smlouva (či jiná obdobná smlouva, tj. například dohoda o práci konané mimo pracovní poměr), je lékařskou prohlídku povinen hradit zaměstnavatel. Tato povinnost však může být modifikována dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Co se týče sankcí za nesplnění výše uvedených povinnosti, tak Zákon o SZS výslovně stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání, která nepodstoupila vstupní zdravotní prohlídku, se považuje za zdravotně nezpůsobilou pro výkon práce. Za zaměstnávání takové osoby pak zaměstnavateli dle zákona o inspekci práce hrozí pokuta do výše až ,- Kč. Pokuta v téže výši pak hrozí i za porušení povinnosti hradit lékařskou prohlídku za zaměstnance. Co se pak týče poskytovatele zdravotních služeb, u něhož má být vstupní lékařská prohlídka provedena, tak tímto musí být poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství či v oboru pracovní lékařství, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu ustanovení 54 Zákona o SZS. V případě prací, které jsou zařazeny pouze do kategorie první (podle zákona o ochraně veřejného zdraví), a jedná-li se 3

4 pouze o provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci, může být poskytovatelem takové zdravotní služby registrující poskytovatel zdravotních služeb zaměstnance či uchazeče o zaměstnání (obvodní lékař zaměstnance) a namísto písemné smlouvy postačí písemná žádost. Důležitou informací pro zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky na základě dohod konaných mimo pracovní poměr však je, že dle přechodných ustanovení je možné poskytovat pracovnělékařské služby dle dosavadních právních předpisů ještě po dobu jednoho roku ode dne účinnosti Zákona o SZS, tj. až do , a až do této doby tedy není nutné vysílat na vstupní zdravotní prohlídky pracovníky, se kterými je uzavřena dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je však třeba pamatovat na to, že již s účinností Zákona o SZS je zaměstnavatel povinen hradit závodní preventivní péči v zákonem stanoveném rozsahu. To znamená, že v případě, kdy pracovník vstupní lékařskou prohlídku po absolvuje, je zaměstnavatel povinen ji po uzavření pracovního poměru uhradit, nedohodne-li se se zaměstnancem jinak. novela skutečně přijata ještě před skončením přechodného období, je zatím nejisté, nicméně zájem legislativců na odstranění nepřiměřeně tvrdé úpravy, která by vyžadovala vstupní zdravotní prohlídky u všech pracovníků, je zřejmý. Závěrem je tedy možné shrnout, že vstupní prohlídky jsou pro pracovníky vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr povinné, ale až od dubna Dagmar Bicková, advokátka Povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku před vznikem každého pracovněprávního či obdobného vztahu pak také může do jisté míry modifikovat prováděcí vyhláška, která je k Zákonu o SZS zamýšlena a v době přípravy tohoto článku ještě nebyla přijata. Zároveň je již v této době zvažována novelizace Zákona o SZS, která by měla zrušit povinnost absolvovat vstupní lékařské prohlídky právě v případě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. K návrhu předloženému skupinou poslanců, bylo však dne vydáno nesouhlasné stanovisko vlády s tím, že vláda připravuje vlastní legislativní řešení, které by mělo odstranit nejasnosti při aplikaci předmětného ustanovení. Zda tedy bude taková Eva Ostruszka Klusová, koncipientka 4

5 NÁVODY K POUŽITÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Podle současné právní úpravy (zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a nařízení vlády č. 336/2004 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky) musí být každý zdravotnický prostředek opatřen informacemi potřebnými pro jeho bezpečné a správné použití v přiloženém návodu. Dle výkladu ministerstva zdravotnictví musí být úplný návod přiložen ke zdravotnickému prostředku vždy v tištěné podobě. Návod zveřejněný na internetových stránkách ho nemůže nahradit, a to ani u zdravotnických prostředků, které budou používat výhradně profesionální uživatelé (zejm. poskytovatelé zdravotních služeb). To ale platí pouze do 1. března 2013, kdy vstoupí v účinnost nové nařízení Komise (EU) č. 207/2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků, podle kterého budou moci výrobci, v určitých případech a za splnění jasně daných podmínek, poskytnou návod k použití v elektronické namísto v tištěné podobě, zejména prostřednictvím internetových stránek. Týká se to ale pouze zdravotnických prostředků určených k použití výhradně profesionálními uživateli při výkonu práce v rámci profesionální zdravotní péče a dále pouze některých kategorií zdravotnických prostředků: pevně nainstalovaných a implantabilních prostředků, zdravotnických prostředků, které mají vestavěný systém zobrazující návod, a samostatného programového vybavení. Výrobce, který poskytuje návod v elektronické podobě namísto v podobě tištěné, pak musí na obalu nebo alespoň v přiloženém letáku uvést všechny potřebné informace k získání přístupu k návodu v elektronické podobně (např. jedinečný odkaz na příslušnou internetovou stránku, její URL) a také informaci o tom, jak lze požádat o zaslání návodu v tištěné podobě. Na základě žádosti uživatele pak musí výrobce do 7 dnů dodat tištěný návod v tištěné podobě, a to bez dalších nákladů pro uživatele. Výrobce dále musí provést posouzení toho, zda absence tištěného návodu nezvýší bezpečností rizika pro jeho uživatele, a musí splnit další požadavky na přístupnost a dostupnost návodu na internetových stránkách, včetně omezení odstávek serveru, použití běžně užívaného formátu návodu a zveřejnění všech jeho předchozích verzí. Závěrem je tedy možní shrnout, že nové nařízení účinné od 1. ledna 2013 zbaví výrobce některých zdravotnických prostředků určených pro profesionální užití povinnosti přikládat kompletní návody použití v tištěné podobě, které budou moci nahradit návody v elektronické podobě, např. zveřejněné na internetových stránkách. Výrobcům vzniknout ale jiné, nařízením pevně dané, povinnosti, a ani po jejich splnění se výrobce úplně nezbaví návodů v papírové podobě, které bude muset být připraven na požádání v poměrně krátké lhůtě uživateli dodat. Dagmar Bicková, advokátka 5

6 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ NAVRHUJE ZŘÍZENÍ NOVÉHO DRUHU PRÁVNICKÉ OSOBY UNIVERZITNÍ NEMOCNICE Počátkem května bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích zpracovaného ministerstvem zdravotnictví, který by měl rozvinout současnou velmi stručnou úpravu fakultních nemocnic zakotvenou s účinností od 1. dubna 2012 v zákoně o zdravotních službách. Jaké jsou důvody chystané novelizace a co všechno by mohla v budoucnu přinést? Dle názoru ministerstva není současná právní forma určená fakultním nemocnicím, které jsou poskytovateli zdravotních služeb a zároveň provádějí výzkumnou činnost na nejvyšší úrovni, jako státních příspěvkových organizací příliš vhodná. Jedním z důvodů je specifický a rozdílný způsob financování (u vysoké školy a fakultní nemocnice), když pouhý zlomek rozpočtu fakultních nemocnic je napojen na státní rozpočet a většinu finančních zdrojů, se kterými fakultní nemocnice hospodaří, tvoří úhrady za poskytovanou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jako státní příspěvková organizace však fakultní nemocnice hospodaří s majetkem státu a při nakládání s ním je tak omezena pravidly zakotvenými v zákoně o majetku České republiky. Oddělené právní postavení vysoké školy a fakultní nemocnice ve spojení s hospodařením fakultní nemocnice s majetkem státu pak dle věcného záměru v praxi znesnadňuje dispozice s tímto majetkem při realizaci vzdělávací činnosti lékařské fakulty (která sama nemá dle českého práva právní subjektivitu, ale je pouze součástí vysoké školy). Uskutečňování výuky ve fakultních nemocnicích totiž vyžaduje, aby akademičtí pracovníci vysoké školy mohli využívat prostory fakultní nemocnice v souvislosti s přednáškovou činností a další výukou. S ohledem na nevhodnost dalších právních forem, které současná česká právní úprava nabízí, se pak ministerstvo rozhodlo přistoupit raději k uzákonění nového druhu právnické osoby sui generis, univerzitní nemocnice, od něhož si slibuje vytvoření lepších podmínek pro spolupráci univerzitní nemocnice a vysoké školy a tím také pro zlepšení poskytování zdravotních služeb, uskutečňování výuky, vědy a výzkumu. Věcný záměr zákona pak počítá také s omezeným počtem univerzitních nemocnic, jejichž taxativní výčet by byl obsažen přímo v zákoně. Ke zřízení nové univerzitní nemocnice či zrušení existující by tak byla vždy zapotřebí novela zákona. Univerzitní nemocnice by také měly mít přímou vazbu na lékařské fakulty (resp. vysoké školy), s nimiž by měly mít uzavřenu smlouvou o spolupráci; věcný záměr zákona počítá i se společnými pracovišti univerzitní nemocnice a vysoké školy, kterými by měly být univerzitní kliniky, univerzitní ústavy a univerzitní lékárny. Měl by být vytvořen také speciální rejstřík univerzitních nemocnic, v němž by byly zveřejňovány také zákonem stanovené informace a dokumenty týkající se jednotlivých univerzitních nemocnic. Dle znění věcného záměru se však zdá, že zákon nevyřeší otázku pracovních úvazků zaměstnanců fakultních nemocnic a s tím spojenou právní odpovědnost těchto zaměstnanců. Zákon pak nejspíš i nadále ponechá duplicitu pracovních úvazků, a to jak k univerzitní nemocnici, tak k lékařské fakultě. Lenka Teska Arnoštová, externí právní expert Eva Ostruszka Klusová, koncipientka 6

7 NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ Dňa 17. apríla 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona, ktorým dopĺňa a mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Mení a dopĺňa sa celá tretia časť zákona. Cieľom je nastaviť objektívnejšie pravidlá na prerozdeľovanie poistného medzi zdravotnými poisťovňami. Podľa terajšej platnej právnej úpravy sa prerozdeľovací mechanizmus riadi kritériami veku a pohlavia - a na základe ekonomickej aktivity poistenca. Navrhovaná novela by zaviedla nový prediktor chorobnosti, a to farmaceuticko nákladové skupiny. Je definovaná kódom alebo kódmi anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv. Táto nová kategória v rámci procesu prerozdelenia, slúži na objektivizáciu indexov rizika. Stanovujú sa pravidlá pre zaradenie poistenca do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny a určujú sa kritéria pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktoré musí spĺňať, aby sa stala súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Do skupiny zaradí pacienta zdravotná poisťovňa. Skupina je zaradená do prerozdeľovacieho mechanizmu, ak splní jednu z piatich podmienok. Prvá z nich je založená na zvýšení predikčnej sily prerozdeľovacieho mechanizmu vyjadrenej koeficientom determinácie. Tento koeficient vyjadruje akú časť celkovej variability nákladov na zdravotnú starostlivosť zohľadňuje systém prerozdeľovania poistného. Druhá z nich je určená koeficientom dodatočných nákladov vynaložených na výpočet indexu rizika nákladov. Tretia z nich je určená podielom dodatočných nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť. Štvrtú podmienku určuje pomer dodatočných nákladov na poistenca zaradeného v skupine k priemerným nákladom na poistenca nezaradeného v žiadnej skupine. V piatej podmienke je určujúce či podiel liekov v skupine, ktoré boli vydané na choroby priradené skupine je väčší ako 50 percent po vyradení skupín, pri ktorých podiel liekov, ktoré boli vydané na choroby priradené skupine je menší ako 30 percent. Úrad je povinný kedykoľvek počas roka preveriť splnenie uvedených kritérií pre každú ďalšiu farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá zatiaľ nie je súčasťou prerozdeľovacieho mechanizmu. Úradu sa stanovujú zdroje údajov na tento prepočet a lehota, v ktorej musí byť prepočet vykonaný. Zdravotná poisťovňa má zároveň povinnosť predkladať, okrem doterajších údajov, aj údaje o počte poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín a zoznam týchto poistencov. Pôvodná navrhovaná účinnosť novely zákona bola 1. júna Účinnosť však bude musieť byť posunutá na neskorší termín, nakoľko výbor NR SR pre zdravotníctvo má lehotu na jej prerokovanie do , po uplynutí ktorej, bude novela predložená na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 7

8 NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH Dňa 17. apríla 2012 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona, ktorý dopĺňa a mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Významná zmena v návrhu zákona sa týka platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne. Z pôvodných 3 ukazovateľov platobnej schopnosti sa rušia dva, a to ukazovateľ kapitálovej primeranosti, t.j. podiel vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktorý musí dosahovať hodnotu najmenej 3% a ukazovateľ pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkoch (tzv. current ratio), teda podiel krátkodobých aktív k neuhradeným záväzkom voči poskytovateľom. Platobná schopnosť sa teda preukazuje iba schopnosťou uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom. Mechanizmus preukazovania platobnej schopnosti cez ukazovateľ kapitálovej primeranosti je vlastný pre komerčné poisťovne a nie je vhodný pre zdravotné poisťovne v povinnom zdravotnom poistení. Verejné zdravotné poistenie nie je založené na podnikaní, výška poistného je presne určená zákonom bez možnosti jej zvýšenia alebo zníženia, poistné podlieha prerozdeľovaniu na základe princípu solidarity. Návrh na zrušenie druhého ukazovateľa vychádza z toho, že sledovanie pomeru krátkodobých aktív a záväzkov samo o sebe, bez nadväzujúcich ďalších analýz, má pomerne malú vypovedaciu schopnosť. Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť. Tá je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ku ktorému sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky prevyšujúce 0,2 percenta objemu všetkých záväzkov, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti, počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov. Opätovne sa zavedie možnosť odvolania predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( úrad ) a členov správnej rady vládou na návrh ministra zdravotníctva aj z iných dôvodov ako v zákone taxatívne vymenovaných. Nakoľko teraz tak nie je možné urobiť ani pri objektívnom zistení nedostatkov v práci bez právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu. Podľa terajšej právnej úpravy je predsedu úradu možné odvolať iba ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu. Pôvodná navrhovaná účinnosť novely zákona bola 1. júna Účinnosť však bude musieť byť posunutá na neskorší termín, nakoľko výbor NR SR pre zdravotníctvo má lehotu na jej prerokovanie do , po uplynutí ktorej, bude novela predložená na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 8

9 NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH Cieľom novely je transpozícia smernice EP a Rady 2010/84/EÚ. Účelom je sprísniť dohľad nad humánnymi liekmi, ktorý vykonáva štátny ústav a tým zabrániť nežiaducim účinkom liekov uvedených na trh. Ustanovujú sa a spresňujú jeho nové úlohy v rámci kontrolnej činnosti. V rámci tohto dohľadu sú upravené povinnosti štátneho ústavu týkajúce sa transparentnosti a poskytovania informácií o dohľade nad humánnymi liekmi, zaznamenávania oznámení o podozrení na nežiaduce účinky humánneho lieku na území Slovenskej republiky Taktiež sa ukladajú nové povinnosti držiteľom registrácie humánneho lieku, a to zaznamenávať podozrenia na nežiaduce účinky humánneho lieku, ktoré sa vyskytli na území členských štátov alebo v treťom štáte a na ktoré bol upozornený na základe oznámení od pacientov alebo zdravotníckych pracovníkov do databázy Eudravigilance, povinnosť podávať periodicky aktualizované správy o bezpečnosti humánneho lieku Európskej agentúre pre lieky. Upravuje sa lehota na podanie žiadosti o predĺženie platnosti registrácie humánneho lieku zo šiestich na deväť mesiacov. Oproti súčasnému platnému stavu sa doplňuje, aby za terapeutické použitie neregistrovaného humánneho lieku prebral zodpovednosť predpisujúci lekár. Neregistrovaným je liek, ktorého použitie nepovolilo ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti. Na terapeutické použitie humánneho lieku sa vyžaduje predchádzajúci písomný informovaný súhlas pacienta, ktorý predpisujúci lekár uchováva ako súčasť zdravotnej dokumentácie pacienta. V rámci povinnosti používať pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov liečivá a pomocné látky, ku ktorým bol vydaný certifikát sa dopĺňa možnosť, aby bol certifikát vydaný štátnym ústavom alebo ním schváleným kontrolným laboratóriom. Pôvodná účinnosť novely zákona bola určená od 21. júla 2012, vzhľadom na štádium legislatívneho procesu, v ktorom sa novela nachádza, bude musieť byť účinnosť posunutá na neskorší termín. Návrh zákona bol už prerokovaný v prvom čítaní v NR SR. NR SR súčasne určila Výboru pre zdravotníctvo lehotu na jeho prerokovanie do , po uplynutí ktorej bude predložený na hlasovanie do pléna NRSR. V druhom čítaní sa môže hlasovať o návrhu celého zákona, o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch, vrátiť navrhovaný zákon na dopracovanie jeho predkladateľovi alebo odložiť rokovanie o ňom. Kamila Turčanová, advokátka 9

10 ZMENA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Dňa schválila Národná rada Slovenskej republiky v poradí už osemnástu novelu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní ), uverejnenú v Zbierke zákonov pod číslom 91/2012 (ďalej len novela ), ktorá nadobudla účinnosť dňa Novela predstavuje transpozíciu smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Novela prináša vymedzenie niekoľkých nových pojmov životný cyklus, výskum a vývoj a kríza, ktoré sú charakteristické pre oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj dve nové legálne definície zákaziek - civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti. Civilnou zákazkou je zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti sa definuje ako zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je (i) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov; (ii) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov; (iii) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vojenského alebo citlivého vybavenia pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu; (iv) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely; alebo (v) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter. Špecifiká zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sú zohľadnené aj pri určovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti, súťažných podkladoch či vyhodnocovaní ponúk. Najrozsiahlejšiu navrhovanú zmenu predstavuje nová piata časť Zákona o verejnom obstarávaní pod názvom Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti. Pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa použijú pri zadávaní zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako ,- Eur, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a rovnaká alebo vyššia ako ,- Eur, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti sa teda použijú pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti by sa mal využívať postup užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia (v minulosti označovaného ako priame zadanie), pričom sa nebudú aplikovať ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa použitia postupu verejnej súťaže, dynamického nákupného systému, koncesií alebo súťaže návrhov. Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti je však potrebné uplatňovať základné princípy vo verejnom obstarávaní, najmä transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie. Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ má preto právo určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť a dodržiavať. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany svojho subdodávateľa. Uvedeným systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor pre hospodársku súťaž medzi overenými a bezpečnostne spoľahlivými súťažiteľmi. Nanovo sa pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti zadefinovalo aj preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, ktorú možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti. Zásadná odlišnosť tkvie v tom, že na rozdiel od civilných zákaziek je okruh podmienok účasti pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti uvedený ako exemplifikatívny. 10

11 Rámcovú dohodu pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti možno uzavrieť najviac na sedem rokov (nie na štyri, ako je tomu pri civilných zákazkách), okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody ale nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám, a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30% hodnoty zákazky. V praxi sa zmeny Zákona o verejnom obstarávaní vyplývajúce z Novely budú týkať iba veľmi úzkeho okruhu verejných obstarávateľov (napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a pod.). Kamila Turčanová, advokátka Janko Kapec, koncipient 11

12 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem ČERVEN 2012 v oblasti zdravotnictví Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, z toho 21 partnerů, několika desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků, včetně 100 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 700 klientům, z toho více než 30 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních třech letech nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala prestižní ocenění Who s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Týn 1049/ Praha 1 Česká republika Tel.: Fax: Hilleho 1843/ Brno Česká republika Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Česká republika Tel.: Fax: Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava Slovenská republika Tel.: Fax: Partner odpovědný za vydání Právních novinek: Mgr. Václav Audes, Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci Havel, Holásek & Partners s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PROSINEC 2012 OBSAH JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PO REKODIFIKACI SVĚŘENSKÝ FOND NOVÝ

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Dodávky medicinálních a technických plynů

Dodávky medicinálních a technických plynů Čj. 383/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky medicinálních a technických plynů ZADAVATEL:

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY SRPEN 2012 OBSAH PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO VADY OBCHODNÍ PODÍL U JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Bulletin veřejných zakázek

Bulletin veřejných zakázek PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Úvodem Právnická firma roku v kategorii: Veřejné zakázky (2009, 2011) Představení služeb

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA Co je pracovnělékařská služba a jaké jsou její činnosti? Je dobrovolná či povinná? Hrozí nějaké sankce, pokud nemá podnik tuto péči smluvně zajištěnou? Pracovnělékařská služba zabezpečuje

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled

Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Právní úprava smluv uzavíraných mezi poskytovateli a odběrateli podpůrných služeb v českém právu - soukromoprávní pohled Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích 21.5.2013 Hotel CD, Plzeň Hodys T. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY OBSAH: A. ÚVOD, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY B. POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOJENÉ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB C. DRUHY PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK D. ČASOVÁ SPECIFIKACE DOHLEDU A LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 442/A/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky DODAVKA POČÍTAČŮ A MONITORŮ ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Shrnutí prezentace 1. Malá novela ZVZ 2. Velká novela ZVZ 3. Připravovaná technická novela ZVZ 4. Úprava VZ v jiných oblastech

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více