Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. Tel: , Fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Každý rok v životě muzea je osobitý. K největším pozitivům roku 2008 lze přiřadit následující aktivity: - Uskutečnění jubilejní výstavy 110. let budování paměti města a regionu. Výstava byla doplněna 2 virtuálními programy a byla jí udělena záštita ministra kultury. Vyzvednout je možno i interaktivní výstavu Oděvy, chladné zbraně a zbroj dob renesančních a středověkých, ke které byl připraven i bohatý doprovodný program. - Vypracování nové ideové architektonické studie (počítačové animace) k revitalizaci expozice Komenský lidstvu, - Uspořádání semináře Musaionfilm 2008 (11.ročník přehlídky videotvorby muzeí ČR spojené s tvůrčí dílnou vedenou profesionály). Ve videotvorbě stojí naše muzeum na předním místě mezi českými muzei, což znovu prokázala i skutečnost že v roce 2008 muzeum vytvořilo 20 autorských videofilmů, na 2 filmech spolupracovalo s ČT (námět a odborná spolupráce), připravilo 3 odborné pořady Kinematograf múz pro vysílání televize Noe. Vedle toho natočilo 2 hudební CD z historie regionu a lidové písňové kultury - Tisková příprava dvou svazků časopisu Studia Comeniana et historica ( s.), První svazek byl vydán ve spolupráci s Deutsche Comenius Gesellschaft a s podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti, - Realizace muzejní noci na téma Přijďte na svatbu. Rekonstrukce tradiční svatby ze Strání se setkalo s velkým ohlasem. V tomto tematu se bude pokračovat i v příštích letech, - Velký počet tematických výstav uspořádaných ve vlastních prostorách (celkem 8) i v institucích přespolních (celkem 5), - Velký počet kulturních aktivit (celkem 24), z nichž Festival masopustních tradic v obci Strání, pro který muzeum koncipuje programovou skladbu, má mezinárodní přesah. - Velké akce představovaly jen část práce, kterou muzeum pro veřejnost a uchování kulturního dědictví vykonalo. Především byly ošetřovány a evidovány sbírky, připravovány publikace a muzejní časopis a velké úsilí se vynaložilo i na technické a stavební úpravy objektů. Položen byl nový koberec v barokním sále muzea, který byl též vymalován, opravena byla fasáda administrativního traktu, vyměněna byla dřevěná pergola v atriu. Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12.srpna 2005, Zákon 323/2005 sb) Pracovníci muzea K pracovalo v instituci 23 osob, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele)

2 2 Mgr. Petr Zemek (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí historicko-komeniologického oddělení) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Sylvie Ondrová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Lucie Kubišová (kurátor, průvodce v expozicíh) Miroslava Všetečková (dokumentátor, pracovník na úseku ISO a technické výroby časopisu SCetH, průvodce v expozicích) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor) Kateřina Angerová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Ing. Halina Trsková (interní audit) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace - interní audit vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor

3 3 - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku Základní personální údaje: Průměrný přepoč.stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Ze stavu zaměstnanců k , tj. 23 osob, je 15 odborných pracovníků. Majetek organizace: Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Stavby ,60 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,71 Oprávky k majetku ,36 Majetek celkem ,33 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Pohledávky a závazky: organizace neměla k žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. Příjmy a výdaje: Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 469,79 tržby za vlastní výrobky 29,02 spotřeba energie 876,83 tržby z prodeje služeb 226,52 spotřeba ostatních neskl.dodávek 0 tržby za prodané zboží 44,62 prodané zboží 49,17 úroky 0,46 opravy a udržování 1 070,20 použití fondů 284,23 cestovné 48,94 z toho: fond rezervní 80,00 náklady na reprezentaci 25,47 příspěvky a dotace ,00 ostatní služby 3 039,35

4 4 mzdové náklady 5 031,00 zákonné sociální pojištění 1 724,65 zákonné sociální náklady 98,42 jiné ostatní náklady 109,59 odpisy majetku 1 077,44 Náklady celkem ,85 Výnosy celkem ,85 Hospodářský výsledek organizace k Závazné ukazatele rozpočtu roku 2008: rozpočet skutečnost ukazatel schvál. uprav. k =================================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: rozšíření sbírky ,00 na provoz památníku JAK v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje - Musaionfilm 15 15,00 Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2008 nebyly překročeny. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea Vlastní výnosy ,10 tj.4,29 % z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,97 použití fondů ,13 Dotace od zřizovatele ,00. z toho: - na provoz Památníku J.A.K. v Naardenu ,00 - rozšíření sbírky ,00 Dotace Zlínského kraje ,00 Celkem výnosy ,10 Kč Rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 110 tis. Kč OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON V roce 2008 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn.

5 5 Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře Dohody o provedení práce OON celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávané publikace Studia Comeniana et Historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. Náklady na výzkum a vývoj - žádné Náklady na financování programů reprodukce majetku - žádné Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem žádné Čerpání finančních prostředků z Evropské unie - žádné Zahraniční cesty Zahraniční služební cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny. Byly uskutečněny do Maďarska (navázání spolupráce s odbornými institucemi v Sarospataku, výstava z našich sbírek v Egeru), na Slovensko (etnografická konference v Bratislavě, vlastní filmové příspěvky na Etnofilmu Čadca) a do Berlína (komeniologický seminář). Rezervní fond V roce 2008 byl do rezervního fondu přidělen dar ve výši tis. Kč od Česko-německé společnosti za účelem vydání publikace Studien zu J.A.Comenium. Studien zur Comenius- Rezeption in Deutschland. Částka byla v plné výši použita. Dále byla do fondu přidělena část hospodářského výsledku roku 2007 ve výši 8 042,64 Kč. Muzeum neprovozuje vedlejší činnost Hospodářský výsledek za rok 2008 Organizace hospodařila v roce 2008 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2008: Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí: 5287 Sbírkotvorná činnost Nákupy V roce 2008 vynaložilo muzeum za nákup sbírek částku ,- Kč. Podsbírka etnografie

6 6 Prodejce: Ludmila Vavříková, Prostřední ul. č. 2120, Uherský Brod. Soubor hospodářského a zemědělského nářadí z 20. let 20. století: - Kameninová nádoba s úzkým hrdlem cena 300,- Kč Ná Pila oblouková cena 100,- Kč Ná Mlýnek na dřevěné desce cena 200,- Kč Ná Barevný tisk v rámu Ježíš Kristus cena 500,- Kč Ná Truhla se dvěma slepými šuplíky cena 500,- Kč Ná Osy malého žebřiňáku cena 100,- Kč Ná Troky velké dřevěné cena 500,- Kč Ná Plnící pistole na jitrnice cena 100,- Kč Ná Pečící forma beránek cena 500,- Kč Ná Dřevěná lopata na zrní cena 100,- Kč Ná Dřevěná lopata na sázení chleba cena 100,- Kč Ná Prodejce: František Kohoutek, Horní Němčí, č Sváteční ženský kroj cena 1100 Kč Ná krátký ženský kožíšek ke kroji, cena 900 Kč Ná Prodejce: Věra Kuňáková, Pod zelnicemi 2052, Uh.Brod - Dřevěná kolébka-hračka cena 500,- Kč, Ná Podsbírka Historie Prodejce: Hynek Minarčík, Ústí u Vsetína 79, Vsetín - Souprava k tištění grafiky technikou sítotisku v dřevěné kazetě, 30. léta 20. stol., cena 800,- Kč H/Vt 40 Prodejce: Martina Pospíšilová, Tkalcovská 815, Uherský Brod - Album na fotografie,počátek 20. století cena 500,- Kč H/Md 1000/3/08 Podsbírka Komenský v umění Prodejce: Renáta Fučíková, Dlouhá č. 44, Praha 1 - Renata Fučíková, knižní ilustrace Komenský-dětství a studentská léta, cena 5000,-Kč CoO Renata Fučíková, knižní ilustrace Komenský učitel cena 5000,- Kč, CoO 367 Dary Etnografie - Kraslice Ludmila Kučírková, Uh. Brod, č Ná Kraslice Marie Kočicová, Uh. Brod, č Ná Kraslice Drahomíra Otisková, Orlová, č. 786 Ná Kacabajka, Vlčnov Ludmila Došková, Uh. Brod, č Ná Jupka, Vlčnov Ludmila Došková, Uh. Brod, č Ná Kroj. klobouk,vlčnov Jiřina Knorová, Uh. Brod, č Ná Vyšív. ubrus, Březová Pavla Netoličková, Uh. Brod, č Ná 13883

7 7 - Kožené kroj. řemeny Jiří Ličman, Uh. Brod, č Ná Fukar, 20. léta 20. st. František Ryšavý, Boršice u Buchl., č. 400 Ná Močkovačka František Ryšavý, Boršice u Buchl., č. 400 Ná Struhadlo na řepu L. Karlyoviczová, Uh. Brod, č Ná Model starohroz. kroje členky souboru Čečera, St. Hrozenkov Ná Sáňky na odvoz dřeva Petr Zemek, Hradčovice, č. 41 Ná Historie - Náramek ze slonové kosti Eva Gebová, Uh. Brod, č H/Md 999/1/08 Umění regionu - Ježíš Kristus, tisk v rámu Josef Gazdík, 26. dubna 1265, Uh. Brod U Příprava na Jízdu králů-obraz Alois Sikora, Brandlova 100, Hodonín U 1483 Komenský v umění: Medaile (Avers: poprsí J. A. Komenského, legenda: JAN AMOS KOMENSKÝ Revers: Uherskobrodské dny Komenského (dárce neuveden)) 2 ks i.č. CoM 148/1, CoM 148/2 Odznak (Poprsí J. A. Komenského. Opis J. A. Komenský , Fulnek. Vydáno u příležitosti 400. výročí narození J. A. K. Daroval Keramický atelier M. Pracný, Bílovec, 1 ks. i.č. CoZ 39 V roce 2008 bylo do etnografických, historických podsbírek zaevidováno 39 sbírkových předmětů, v Umění regionu 2 položky, v Komenský v umění 2 položky. Celková finanční částka za provedené nákupy činila ,- Kč. Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň PC verze revize knihy staré tisky archeologická etnografická historická numismatika výtvarné umění Komenský v umění celkem: Celkem bylo evidováno 45 nových přírůstků + přeevidováno 16 sbírkových předmětů: 1. stupněm 52 sb. předmětů, 2. stupněm 1995 předmětů, na PC bylo evidováno 1995 sb. předmětů. Celkem bylo do CES zapsáno 1283 ks sbírek ks sbírek bylo převedeno z chronologické do systematické evidence (numismatika). V podsbírce etnografie byly v PC doplňovány katalogizační karty o informace do kolonek: předmět, akvizice, poznámka u i.č (5820 položek).

8 8 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová Pro evidenční účely bylo zakoupeno počítačové vybavení DEMUS 01 (katalog), do kterého byly převedeny za spolupráce RNDr. Marie Kocinové z MZM v Brně tyto podsbírky: Numismatika, Papírová platidla, Etnografie, Historie, Archeologie, Bibliografie. U fondu Historie byly ke kartám i vloženy i fotografie sbírek. Do DEMUS 01 (výtvarné umění) byly převedeny podsbírky Umění regionu a Komenský v Umění. Dále byla nainstalována nejnovější verze DEMUSu u podsbírky Staré tisky a u Fotoarchivu a Archivu muzea. Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: - zápis katalog. karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celk. počtu 140 položek (i.č ) Knihovna Jana Kučery: - evidence: = 357 záznamů v přírůstkové knize, katalogizace: = 305 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) - regionální dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: = 40 záznamů v přírůstkové knize, elektronická katalogizace: = 69 záznamů v PC (systém Winisis) Fond 1. stupeň 2. stupeň PC revize komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovaly D. Večeřová a A. Zpurná Celkem bylo evidováno 537 nesbírkových předmětů 1. stupněm a 514 položek 2. stupněm a na PC. Digitalizace Fotografie: - skenování fotografických negativů a skleněných desek: i.č /05 (769 ks), celkem naskenováno ks - skenování negativů a diapozitivů na akci Muzejní noc Přijďte na svatbu svatba Strání, celkem 380 ks

9 9 Zpracovala: M. Nevařilová - digitalizace fotografií poskytnutých občany města (fotografie budou mimo jiné využity k doplnění publikace Uh. Brod ve fotografiích), celkem 248 ks Zpracoval Mgr. Radek Tomeček Sbírky: Etnografie: obrázky na skle (20 ks sbírek), keramika (358 ks), plastiky (21 ks), lidová řezba (36 ks), klepače, hrkače (20 ks), kraslice (302 ks), perníkové a máslové formy (56 ks), modrotiskové formy (235 ks). Celkem zdigitalizováno 1068 kusů etnografických sbírek Archeologie: 509 ks Numismatika: 82 ks Celkem v roce 2008 zdigitalizováno 1659 ks sbírkových předmětů. Zpracovali: A. Zpurná, Jan Gazdík, PhDr. Hana Všetečková Péče o sbírky Restaurování: - porcelánový popelník (H-Md 515) - mosazný lustr (H-Md 888) - slonovinový náramek (H-Md 999) - truhlice kovaná 1844 (H-Náb 106/2628) - obrazy: (U 113, U 263, U 217, U 207, U 208, U 209, U 218) Konzervace: - etnografie 66 ks - numismatika 22 ks - umění regionu, grafika 11 ks - umění regionu, obrazy 25 ks - historie 22 - Komenský v umění 1 ks - nesbírkový materiál meče a zbroj na výstavu Chladné zbraně, oděv a zbroj Celkem: 147 ks Konzervaci realizovali J. Gazdík s Alexandrou Zpurnou (textil) Základní ošetření (mytí, odrezování, voskování, tukování, ošetření proti červotoči). Expozice Vlčnov 377 ks Expozice Dolní Němčí 50 ks Celkem: 427 ks Základní očištění provedli: J. Gazdík, A. Zpurná, M. Nevařilová Revize sbírkových fondů Fyzická inventura a konzervace sbírkových předmětů ve mlýně v Dolním Němčí (50 sbírkových předmětů fondu etnografie), dlouhodobá zápůjčka HS 1/03. V památkovém objektu č. 57 ve Vlčnově byla provedena fyzická inventura 398 vystavených předmětů.

10 10 Celkem: 425 ks Zpracovali: J. Gazdík, A. Zpurná Vědeckovýzkumná činnost (přehled výzkumných úkolů) Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček Práce na textech k připravované knize. Celkem vypracováno 96 stran průvodních textů a popisů k fotografiím, fotografií bylo k použití do publikace vybráno a digitalizováno celkem 798 kusů. Digitalizované fotografie budou rovněž použity k zařazení do muzejního fotoarchivu. Fotografie a potřebné informace získávány též u uherskobrodských občanů Spolupracovali: R. Tomeček, A. Zpurná, J. Gazdík Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. V průběhu roku byl zpracován soubor fotografií pro výstavní účely. Terénní dokumentace na úseku osobností regionu edice rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení při plnění jiných úkolů. Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek Započata příprava publikace k výročí 800 let od první zmínky obce Nedachlebice. Plánované vydání v první polovině roku Historie Muzea řešitel: Dana Večeřová Rešerše v soudobém tisku v Uherském Brodě otevření a činnost muzea v prvních 10 letech jeho existence. Videodokumentace (přehled zpracovaných filmů a jejich anotace) 1. Josef Ryšavý ( ) poslední hospodář z domu čp. 57 ve Vlčnově na Uherskobrodsku Zpracovávání archivního videozáznamu rozhovoru z ledna r Autor Aleš Kapsa, 19 min. 2. Stanislav Bartek ( ) Zpracování archivního videozáznamu významné kulturní osobnosti z Nivnice. Autor Aleš Kapsa, 57 min 3. Proměny muzea. Proměny Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě v jeho archivních obrazových a zvukových záznamech z let

11 11 Námět: Pavel Popelka, režie: Aleš Kapsa, min. 4. Splněný sen Jaroslav Prílučík narozený v roce 1914 si splnil svůj sen. Ve svých 92 letech založil v Holíči své muzeum. Pavel Popelka, 31 minut 5. Kopčany rodiště TGM? Jaroslav Prílučík narozený v roce 1914 ví kde se narodil T. G. Masaryk a kdo je jeho skutečným otcem. Má pro to své důkazy. Pavel Popelka, 7 min. 6. Jaroslav Prílučík řezník a kronikář Životní osudy Jaroslava Prílučíka z Holíče. Pavel Popelka, 39 minut 7. Svatba v Polešovicích ze dne ve fotografiích Pavel Popelka, min. 8. Hody ve Skoronicích ve fotografiích ( ). Pavel Popelka, 35 min. 9. Hubertská pouť. Dub na Moravě ( ) Záznam nové tradice založené farářem Kornekem v poutním kostela Dubu nad Moravou. Pavel Popelka, 42 min střípků ze Sklípku. Fašanková atmosféra sestavená z fotografií. Jiří Sabák, 5 min. 11. Vdávala mamička svatební zvyky ze Strání prezentované v rámci Muzejní noci. Záznam: Jiří Sabák, Beata Gálová, 57 min. 12. Děti a jubilanti. Záznam pořadu Festivalu masopustních tradic ve Strání. Beata Gálová, 68 min. 13. Ej fašanku, fašanku. Záznam vystoupení folklorních souborů na Festivalu masopustních tradic ve Strání. Jiří Sabák, Beata Gálová, 50 min. 14. Fašank Reportážní sestřih z 21. ročníku Festivalu masopustních tradic ve Strání. Jiří Sabák, Beata Gálová, 34 min. 15. Chladná krása z ohně. Práce platnéře. Doprovodný film k výstavě Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních. Beata Gálová, 13. min. 16. Historie šitá na míru. Výroba historických kostýmů. Doprovodný film k výstavě Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních. Beata Gálová, 13 min. 17. Muzeum a publikum Sestřih kulturních akcí v Muzeu J.A.Komenského v Uherském Brodě. Jiří Sabák, Beata Gálová, 20 min.

12 Za město krásnější. Dokument o budování města v 70. letech minulého století. Jiří Sabák, Beata Gálová, 18 min. 19. Uherskobrodské metamorfózy. Proměny města Uherský Brod na dobových a současných fotografiích. Pavel Popelka, 5.30 min. 20. Archeologický výzkum v kostele Mistra Jana Husa v Uherském Brodě. Dokument o nálezu kosterních pozůstatků. Televizní vysílání: Filmy z vlastní produkce byly v roce 2008 zastoupeny v následujících televizních vysílání: Kinematograf múz II 11. díl Muzeum a film televize Noe, 54 min. Kinematograf múz II 12. díl Muzeum ve filmu (televize Noe, 59 min. Kinematograf múz II 13. díl Film v muzeu televize Noe, 62 min. Spolupráce na filmech: Splněný sen Jaroslava Prílučíka ČT Brno 2008; režie: Petr Hajn, námět: Pavel Popelka, 22 min. Sucholozská Kača ČT 2008, režie Petr Stodůlka, odborná spolupráce Pavel Popelka, 22 min. Natočená zvuková CD (přehled CD a jejich anotace) Lovecké právo na hradě Buchlově. Dramatizace vybraných soudních záznamů z Černých knih buchlovských, Jiří Sabák, 78 min. Legendy moravského folkloru VII. Záznam vystoupení zpěváků z Moravského Slovácka a Valašska. Jiří Sabák, 110 min. Filmové přehlídky (účast s vlastními filmovými projekty) Etnofilm Čadca, soutěžní sekce: Filip a Jakub, zvony pro Inovce. Pavel Popelka, 20 min. Dokument o výrobě zvonů ve zvonařské dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova pro rusínskou obec Inovce. Etnofilm Čadca, nesoutěžní sekce: Na zabijačce u Jožky Říhy ze Zlámance. Pavel Popelka,

13 13 Benátky filmových amatérů Snímek Chladná krása z ohně. Beata Gálová, 13 min. Čestné uznání a cena. Fotografické soutěže XXX. ročník mezinárodní fotosoutěže TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (Uherské Hradiště 2008) 1. cena v tematickém okruhu Chráněné prvky naší krajiny udělená Pavlu Popelkovi. Photografia Natura Česká a moravská krajina. Muzeum vysočiny Jihlava. 2. cena v kategorii Upravovaná fotografie udělená Pavlu Popelkovi. Ediční činnost - Vydáno číslo 79 odborného časopisu Studia Comeniana et historica jako sborník Studien zu J. A. Comenius. Studien zur Comenius-Rezeption in Deutschland (959 s.), vydáno s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Připravili: Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. Připraveno i číslo 80, tisk proběhl v únoru Katalog Musaionfilm Připravili: A. Kapsa, M. Nevařilová, A. Haluzová Výstavní činnost Výstavy ve vlastní instituci 1. Sikora Mahdal Eveno Fantazie a nadsázka ve výtvarných dílech Moarcho Evena, Vlastimila Mahdala a Aloise Sikory , Velký výstavní sál. 2. Dřevěné hračky Jaroslava Kapitána z Velehradu výstava dřevěných hraček z dílny současného autora ; Malý výstavní sál. 3. Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních výrobky platnéře Hynka Minarčíka, zbrojíře Štefana Nitranského, dobový oděv Martiny Hřibové, kroužkové brnění Jaroslava Vysokého, renesanční meče Vladimíra Červenky a sbírky Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ; Velký výstavní sál let Foto-Kastner v Uherském Brodě výstava fotografií a historických materiálů fotoateliéru Kastner ( ) ; Malý výstavní sál. 5. Cestička do školy Nejkrásnější české slabikáře

14 14 výstava školních slabikářů ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (putovní výstava byla uspořádána ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově) ; Malý výstavní sál let vytváření paměti města a regionu výstava k výročí Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ; Velký výstavní sál. 7. České inspirace Podzim tvorba českých umělců žijících na Slovensku Výstava uspořádaná ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava u příležitosti 7. ročníku Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti a na počest 90. výročí vzniku samostatného československého státu ; Sloupový sál muzea. 8. František Rajchl ( ) učitel, překladatel a muzejník výstava k 70. výročí úmrtí dlouholetého předsedy Muzejní společnosti v Uherském Brodě a regionálního polyhistora ; Malý výstavní sál. Výstavy v České republice 1. Intimní krajiny. Pavel Popelka, Dušan Špička, Jiří Žalman Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Krajina a střípky z cest Autor: Pavel Popelka, Obecní úřad Hradčovice, Čtvero ročních období Autor: Pavel Popelka, Muzeum Podhradí Buchlovice, červen červenec Fotografie (folklorní motivy) Autor: Pavel Popelka, výstava v rámci XVIII. Mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik, Klub kultury Uherské Hradiště, Výstavy v zahraničí 1. Intimní krajina. Střípky z cest. Autoři: Dušan Špička, Pavel Popelka, Maďarsko, Eger Dobó István Vármúzeum, Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod

15 15 V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce (celkem 24) Fašank ročník festivalu masopustních tradic Uspořádala obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Kraslice ročník ukázky lidové výroby zvykoslovných předmětů , expozice muzea. Jaro 1. přednáška z cyklu Rok se zvířaty a hvězdami Mezinárodní den muzeí 2008 téma: Muzea: Činitelé sociální změny a rozvoje Přijďte na svatbu / Muzejní noc 2008 rekonstrukce dobové svatby ve Strání s promítáním svatebních dobových filmů a fotografií, noční otevření expozic v rámci Festivalu muzejních nocí Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově komentovaná prohlídky usedlosti u příležitosti tradiční folklorní slavnosti Jízda králů Vlčnov a ; obec Vlčnov Tiše, tiše, Lev spí scénické čtení z knihy J. Holcmana Trvalá bydliště, kulturní program u příležitosti Musaionfilmu , expozice muzea. Tanec s křídly a jiné tance vystoupení taneční školy Farídah u příležitosti Musaionfilmu ; Sloupový sál muzea. Léto 2. přednáška z cyklu Rok se zvířaty a hvězdami , expozice muzea. Zahraniční folklorní soubory výběr vystoupení z připr. pořadu Z krajin za obzorem Mistrovská díla UNESCO (MFF Strážnice ; Atrium muzea. Uspořádalo Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici; účinkovali soubory: KUD Oton

16 16 Župančič z Artiče (Slovinsko), Ancestros z Bogoty (Kolumbice), Kihnumua (Estonsko), Towara z Cotonou (Benin) Kašpárek detektivem loutkové představení Divadla Bedruňka z Brna, uspořádáno v rámci Brodského kulturního léta ; Atrium muzea; účinkovalo: Divadlo Bedruňka (Brno). Slovenský folklorní soubor Jahodná z Košic folklorní vystoupení , Atrium muzea, akce byla součástí Uherskobrodského kulturního léta 2008 Koncert duchovní hudby koncert Dětského pěveckého sboru Řetízek (ZUŠ, Železný Brod) uspořádáno v rámci Brodského kulturního léta , Sloupový sál muzea. Dlouhý, Široký a Bystrozraký loutkové představení divadla Povidlo z Otrokovic , atrium muzea, akce byla součástí Uherskobrodského kulturního léta 2008 Orientální soaré benefiční vystoupení taneční školy Farídah a jejich hostů , atrium muzea Podzim přednáška pro ZŠ o ročním období v přírodě a ve vesmíru , expozice muzea. Uherskobrodsko v písni a tanci / EHD 2008 den otevřených dveří do muzea, projekce, koncert Koncert Komorního sboru Dvořák , Sloupový sál. Příběhy domů komentované prohlídky města Komu patří budoucnost Evropě nebo Asii? přednáška europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové , Sloupový sál. Konec monarchie u nás přednáška Mgr. Tomáše Hamrlíka pro studenty SŠ , nová třída muzea. Adventní dílny ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů

17 , expozice muzea. Zima přednáška pro ZŠ o ročním období v přírodě a ve vesmíru , nová třída muzea. Semináře a konference pořádané muzeem nebo ve spolupráci 8. Seminář knihoven a paměťových institucí Zlínského kraje Pořádala Krajská knihovna F. Bartoše ze Zlína ve spolupráci s naším muzeem. Musaionfilm ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky pod záštitou ministra kultury ČR června Promítnuto celkem 34 filmů. Lektoři přehlídky: Prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha), Doc. Jiří Myslík (kameraman, katedra kamery FAMU, Praha), Robert Tamchyna (redaktor a moderátor Českého rozhlasu Leonardo, Praha). Zahraniční spolupráce Hlavní zahraniční spolupráce byla i v roce 2008 na úseku zabezpečení provozu a činnosti Comenius Museum Naarden (zabezpečování finančního příspěvku, schvalování výstavních témat a odborných aktivit). Velmi intenzivní a široká byla též spolupráce v komeniologickém bádání. Časopis Studia Comeniana et historica disponuje řadou zahraničních přispěvatelů. Zvláště intenzivní kontakt byl při přípravě narozeninového sborníku člena redakční rady PhDr. Wernera Korthaaseho Dr. h.c., čestného předsedy společnosti Deutsche Comenius- Gesellschaft z Berlína ( 2008). Muzeum rovněž spolupracovalo s berlínskou Českou vesnicí v Rixdorfu. Muzejní pracovníci spolupracují s kolegy, vědeckými a akademickými pracovníky i zájemci o osobnost Komenského ze Slovenska, Polska, Japonska, Koreje, Francie a Itálie i dalších zemí. Spolupráce s domácími institucemi Vedle běžné kolegiální spolupráce s vědeckými pracovišti a muzei České republiky jsou naši pracovníci aktivními členy následujících komisí - D. Večeřová: člen předsednictva Unie Comenius, spolupracuje při vydávání Bulletinu). - P. Popelka: předseda poroty soutěže Gloria musaealis, člen sbírkotvorné komise Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, člen revizní komise AMG, člen redakční rady časopisu ZVUK, - H. Všetečková: člen Kulturní komise Města Uherský Brod - A. Kapsa: člen Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově.

18 18 Konzultace, celkem 177 Odborné i laické veřejnosti v roce 2008 poskytli pracovníci muzea celkem 177 konzultací, z toho 15 badatelských návštěv bylo zahraničních. Výpůjčky V roce 2008 muzeum zapůjčilo k badatelským či výstavním účelům celkem 231 sbírkových předmětů Přednášková činnost (celkem 56 přednášek) Přednášek z řad muzejních pracovníků bylo v roce 2008 uskutečněno celkem 56. (Z toho: A Haluzová 23, A.Kapsa 7, R.Tomeček 6, P.Popelka 5, L.Kubišová 5, P.Zemek 3, H.Všetečková 3, J. Gazdík 2, A. Zpurná 2). Publikační činnost Knihy Pavel Popelka. Rokem v dur i moll. Boskovice/Uherský Brod 2008, 176 s. Články pro odbornou veřejnost a recenze: Martina Nevařilová. 10 let Musaionfilmu. In: Musaionfilm 2008, 11. ročník videopřehlídky muzeí ČR Pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky vydalo Muzeum J. A. K. 2008, s. 31[sic]-21 Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Musaionfilm 2008 Zápisník z průběhu přehlídky. Věstník AMG č. 4, s. 7, Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Muzejní noc v Uherském Brodě. Věstník AMG č. 4, s. 18, Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Zápisník z přehlídky Musaionfilm Múzeum Národné múzeum Bratislava, SR č. 3, s. 38, říjen 2008 Kapsa, A. (Mgr. Aleš Kapsa). Rolnický dům a hospodářství čp. 57 v obci Vlčnov na Uherskobrodsku. Sborník příspěvků 13. Veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč. s. 15, odesláno 24. července 2008 (vydáno na přelomu l ) Petr Zemek, Martin Rothkegel, Mährische sakramentierer des zweiten Viertels des 16. Jahrhunderts. Acta Comeniana 20-21/2007, s Publicistika a popularizační příspěvky: Pavel Popelka. Soubory účinkující na 21. ročníku festivalu masopustních tradic. Zpravodaj obce Strání, roč. XXIX, č. l, rok 2008, s. 8. Pavel Popelka. Jarní výlet aneb přírodní zákony. ZVUK Zlínského kraje, jaro/léto 2008, s Pavel Popelka. Vivat Comenius (zpráva o expozici v Comenius muzeu v Naardenu). ZVUK Zlínského kraje, jaro/léto 2008, s Pavel Popelka. Krajina, domov, práce... a píseň. Rubrika: Krajina mého srdce. Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny, XXII. ročník, 2008, č. 5, s. 23.

19 Pavel Popelka. Tenerife aneb jak přišla Bohunka do práce neopálená. ZVUK Zlínského kraje, podzim/zima 2008, s Petr Zemek. Bratr Amos z Uherského Brodu a Malá stránka. Malovaný kraj 6/2008, s Petr Zemek. Révokaz a vinohradnictví na Uherskobrodsku. Malovaný kraj 1/2008, s Petr Zemek. Sady a vinice v Hradčovicích tradice kultivované krajiny. Petr Zemek. Nejslavnější polský obraz v Uherském Brodě. In: Mezi nebem a zemí. České kuriozity II, Praha 2008, s. 68/ The most famous polish picture is in Uherský Brod. In: Halfway to heaven. Czech curiosities II, Praha 2008, s. 68. Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Muzeum zve na výstavu Jednota bratrská Brodský zpravodaj č. 1, s. 8, leden 2008 Kapsa, A. (asc). Trojlístek umělců uvedou Ženičky. Dobrý den s Kurýrem č. 5, s. 15, Kapsa, A. (asc). Dřevěné hračky Jaroslava Kapitána z Velehradu. Dobrý den s Kurýrem č. 6, s. 23, ; Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Horňácké slavnosti aneb nový multimediální almanach. Folklor č. 4, s , Kapsa, A. (asc). Rytíři, zbroje a kostýmy. Dobrý den s Kurýrem č. 16, s. 26, Kapsa, A. (Aleš Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (1). Brodský zpravodaj č. 5, s. 7, květen 2008 Kapsa, A. (asc). Osmdesát let fotoateliéru. Dobrý den s Kurýrem č. 21, s. 23, Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (2). Brodský zpravodaj č. 6, s. 11, červen 2008 Kapsa, A. (asc). Zahraniční soubory v brodském muzeu. Dobrý den s Kurýrem č. 25, s. 15, Kapsa, A. (A. Kapsa). Musaionfilm Donašeč dobrých filmových zpráv, vydává Středisko amatérské kultury IMPULS v Hr. Králové, č. 3/28, s Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (3). Brodský zpravodaj č. 7, s. 13, červenec 2008 Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (4). Brodský zpravodaj č. 8, s. 17, Kapsa, A. (asc). Brody spojí Řetízek. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 33, s. 15, Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Za nejstarším slabikářem do muzea. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 36, s. 15, Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (5). Brodský zpravodaj č. 9, s. 4, září 2008 Kapsa, A. (Asc). Cestička do školy. Slovácký deník, Uh. Hradiště, č. 215, s. 3, Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? (6). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 10, s. 14, říjen 2008; Kapsa, A. (Mgr. Aleš Kapsa). Moravsko-slezská křesťanská akademie a její působení v UB. Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 10, s. 7, říjen 2008; Kapsa, A. (Aleš Kapsa). 110 let vytváření paměti města a regionu. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 40, s. 26, Kapsa, A. (asc). Výstava k 70. výročí úmrtí. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 46, s. 26, Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeum? (7). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 11, s. 9, listopad 2008 Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeum? (8). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 12, s. 9, prosinec

20 20 Za kolektiv pracovníků Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě předkládá ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc. V Uherském Brodě

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V UHERSKÉM BRODĚ ZA ROK 2010 Úvodem I v roce 2010 se snažil početně nevelký kolektiv pracovníků muzea co nejvíce přiblížit veřejnosti poklady umění a vědění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Archiv Českého rozhlasu se představuje

Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv Českého rozhlasu se představuje Archiv ČRo je podle zákona č. 499/2004 Sb. specializovaným archivem. Akreditace udělena na základě rozhodnutí Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007

Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2007 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. č 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. tel:

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost 67. výroční zpráva rok 2001 I. Provozní činnost Hospodaře ní muzea Dotace od zřizovatele činila za rok celkem 6,425.000,- Kč. Muzeum dále získalo příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 24. 2. 2017 1 1. Rozpočet organizace

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více