Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě za rok 2008 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 36, Uherský Brod, IČO , není plátce DPH. Tel: , Fax: , internet: příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR Úvodem Každý rok v životě muzea je osobitý. K největším pozitivům roku 2008 lze přiřadit následující aktivity: - Uskutečnění jubilejní výstavy 110. let budování paměti města a regionu. Výstava byla doplněna 2 virtuálními programy a byla jí udělena záštita ministra kultury. Vyzvednout je možno i interaktivní výstavu Oděvy, chladné zbraně a zbroj dob renesančních a středověkých, ke které byl připraven i bohatý doprovodný program. - Vypracování nové ideové architektonické studie (počítačové animace) k revitalizaci expozice Komenský lidstvu, - Uspořádání semináře Musaionfilm 2008 (11.ročník přehlídky videotvorby muzeí ČR spojené s tvůrčí dílnou vedenou profesionály). Ve videotvorbě stojí naše muzeum na předním místě mezi českými muzei, což znovu prokázala i skutečnost že v roce 2008 muzeum vytvořilo 20 autorských videofilmů, na 2 filmech spolupracovalo s ČT (námět a odborná spolupráce), připravilo 3 odborné pořady Kinematograf múz pro vysílání televize Noe. Vedle toho natočilo 2 hudební CD z historie regionu a lidové písňové kultury - Tisková příprava dvou svazků časopisu Studia Comeniana et historica ( s.), První svazek byl vydán ve spolupráci s Deutsche Comenius Gesellschaft a s podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti, - Realizace muzejní noci na téma Přijďte na svatbu. Rekonstrukce tradiční svatby ze Strání se setkalo s velkým ohlasem. V tomto tematu se bude pokračovat i v příštích letech, - Velký počet tematických výstav uspořádaných ve vlastních prostorách (celkem 8) i v institucích přespolních (celkem 5), - Velký počet kulturních aktivit (celkem 24), z nichž Festival masopustních tradic v obci Strání, pro který muzeum koncipuje programovou skladbu, má mezinárodní přesah. - Velké akce představovaly jen část práce, kterou muzeum pro veřejnost a uchování kulturního dědictví vykonalo. Především byly ošetřovány a evidovány sbírky, připravovány publikace a muzejní časopis a velké úsilí se vynaložilo i na technické a stavební úpravy objektů. Položen byl nový koberec v barokním sále muzea, který byl též vymalován, opravena byla fasáda administrativního traktu, vyměněna byla dřevěná pergola v atriu. Ekonomické ukazatele (dle vyhlášky ze dne 12.srpna 2005, Zákon 323/2005 sb) Pracovníci muzea K pracovalo v instituci 23 osob, jejichž zařazení bylo následující: PhDr. Pavel Popelka, CSc. (ředitel, etnograf) Ludmila Foltýnová (asistentka ředitele)

2 2 Mgr. Petr Zemek (výzkumný a vývojový pracovník, redaktor SCetH, zástupce ředitele a vedoucí historicko-komeniologického oddělení) Ing. Miroslav Seidl (investiční referent, vedoucí provozního oddělení) Alena Vrbová (ekonom muzea, vedoucí ekonomického oddělení) Mgr. Radek Tomeček (výzkumný a vývojový pracovník, archivář) PhDr. Hana Všetečková (kurátor sbírkových fondů, správce CES) Danuše Večeřová (knihovník, kurátor sbírkových fondů) Mgr. Aleš Kapsa (pracovník vztahů k veřejnosti, programový a kulturně výchovný pracovník) Alexandra Zpurná (kurátor sbírkových fondů, dokumentátor) Jan Gazdík (konzervátor, kurátor sbírkových fondů) Alexandra Haluzová (výtvarník, výstavář, konzervátor) Sylvie Ondrová (mzdová účetní, personální referent, skladová účetní) Jiří Sabák (specialista videozáznamu, videodokumentátor ISO) Lucie Kubišová (kurátor, průvodce v expozicíh) Miroslava Všetečková (dokumentátor, pracovník na úseku ISO a technické výroby časopisu SCetH, průvodce v expozicích) Zdeněk Zlámalík (řidič, údržbář) Beata Gálová (průvodce, specialista videozáznamu) Martina Nevařilová (průvodce, dokumentátor) Kateřina Angerová (průvodce) Ludmila Dudová (uklízečka) Marie Gazdíková (uklízečka) Ing. Halina Trsková (interní audit) Organizační struktura ředitel - interní audit - útvar ředitele - vedoucí komeniologicko-historického oddělení - vedoucí provozního oddělení - vedoucí ekonomického oddělení útvar ředitele - asistentka ředitele ¾ úvazku - správce audiovizuální techniky, videodokumentace - interní audit vedoucí historicko-komeniologického oddělení - historik - knihovník - redaktor časopisu, komeniolog - správce sbírek - výtvarník - konzervátor - konzervátor - dokumentátor ½ úvazku - public relations, organizace kulturně-výchovné činnosti vedoucí provozního oddělení - řidič, údržbář - průvodce, dozor

3 3 - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - průvodce, dozor ½ úvazku - uklizečka - uklizečka vedoucí ekonomického oddělení - mzdová účetní, skladová účetní - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích, ½ úvazek - pokladní v expozicích So, Ne - osobní pokladna ¼ úvazku Základní personální údaje: Průměrný přepoč.stav zaměstnanců: limit I.IV. II.IV. III.IV. IV.IV. r Ze stavu zaměstnanců k , tj. 23 osob, je 15 odborných pracovníků. Majetek organizace: Majetek organizace Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek ,52 Stavby ,60 Pozemky ,76 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,71 Oprávky k majetku ,36 Majetek celkem ,33 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena. Pohledávky a závazky: organizace neměla k žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. Příjmy a výdaje: Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč spotřeba materiálu 469,79 tržby za vlastní výrobky 29,02 spotřeba energie 876,83 tržby z prodeje služeb 226,52 spotřeba ostatních neskl.dodávek 0 tržby za prodané zboží 44,62 prodané zboží 49,17 úroky 0,46 opravy a udržování 1 070,20 použití fondů 284,23 cestovné 48,94 z toho: fond rezervní 80,00 náklady na reprezentaci 25,47 příspěvky a dotace ,00 ostatní služby 3 039,35

4 4 mzdové náklady 5 031,00 zákonné sociální pojištění 1 724,65 zákonné sociální náklady 98,42 jiné ostatní náklady 109,59 odpisy majetku 1 077,44 Náklady celkem ,85 Výnosy celkem ,85 Hospodářský výsledek organizace k Závazné ukazatele rozpočtu roku 2008: rozpočet skutečnost ukazatel schvál. uprav. k =================================================================== Mzdové náklady ,00 v tom: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Dotace od zřizovatele ,00 v tom: rozšíření sbírky ,00 na provoz památníku JAK v Naardenu ,00 Dotace Zlínského kraje - Musaionfilm 15 15,00 Závěr: Závazné ukazatele rozpočtu roku 2008 nebyly překročeny. Vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea Vlastní výnosy ,10 tj.4,29 % z výnosů celkem z toho: tržby za vlastní výkony ,97 použití fondů ,13 Dotace od zřizovatele ,00. z toho: - na provoz Památníku J.A.K. v Naardenu ,00 - rozšíření sbírky ,00 Dotace Zlínského kraje ,00 Celkem výnosy ,10 Kč Rozbor čerpání mzdových prostředků Původně přidělené mzdové prostředky ve výši tis. Kč byly upraveny na konečnou částku tis. Kč. Skutečně čerpány k byly mzdové prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na mzdy zaměstnanců a 110 tis. Kč OON schválený upravený skutečnost (v tis. Kč) rozpočet rozpočet k mzdové náklady celkem v tom: prostředky na platy OON V roce 2008 nedošlo k čerpání finančních prostředků z fondu odměn.

5 5 Ostatní osobní náklady: Autorské honoráře Dohody o provedení práce OON celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ostatní osobní náklady jsou použity na autorské honoráře vyplácené za příspěvky do muzeem vydávané publikace Studia Comeniana et Historica a na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními aktivitami muzea. Náklady na výzkum a vývoj - žádné Náklady na financování programů reprodukce majetku - žádné Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem žádné Čerpání finančních prostředků z Evropské unie - žádné Zahraniční cesty Zahraniční služební cesty souvisely s posláním našeho muzea ve znění jeho zřizovací listiny. Byly uskutečněny do Maďarska (navázání spolupráce s odbornými institucemi v Sarospataku, výstava z našich sbírek v Egeru), na Slovensko (etnografická konference v Bratislavě, vlastní filmové příspěvky na Etnofilmu Čadca) a do Berlína (komeniologický seminář). Rezervní fond V roce 2008 byl do rezervního fondu přidělen dar ve výši tis. Kč od Česko-německé společnosti za účelem vydání publikace Studien zu J.A.Comenium. Studien zur Comenius- Rezeption in Deutschland. Částka byla v plné výši použita. Dále byla do fondu přidělena část hospodářského výsledku roku 2007 ve výši 8 042,64 Kč. Muzeum neprovozuje vedlejší činnost Hospodářský výsledek za rok 2008 Organizace hospodařila v roce 2008 s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2008: Počet návštěvníků ostatních kulturních akcí: 5287 Sbírkotvorná činnost Nákupy V roce 2008 vynaložilo muzeum za nákup sbírek částku ,- Kč. Podsbírka etnografie

6 6 Prodejce: Ludmila Vavříková, Prostřední ul. č. 2120, Uherský Brod. Soubor hospodářského a zemědělského nářadí z 20. let 20. století: - Kameninová nádoba s úzkým hrdlem cena 300,- Kč Ná Pila oblouková cena 100,- Kč Ná Mlýnek na dřevěné desce cena 200,- Kč Ná Barevný tisk v rámu Ježíš Kristus cena 500,- Kč Ná Truhla se dvěma slepými šuplíky cena 500,- Kč Ná Osy malého žebřiňáku cena 100,- Kč Ná Troky velké dřevěné cena 500,- Kč Ná Plnící pistole na jitrnice cena 100,- Kč Ná Pečící forma beránek cena 500,- Kč Ná Dřevěná lopata na zrní cena 100,- Kč Ná Dřevěná lopata na sázení chleba cena 100,- Kč Ná Prodejce: František Kohoutek, Horní Němčí, č Sváteční ženský kroj cena 1100 Kč Ná krátký ženský kožíšek ke kroji, cena 900 Kč Ná Prodejce: Věra Kuňáková, Pod zelnicemi 2052, Uh.Brod - Dřevěná kolébka-hračka cena 500,- Kč, Ná Podsbírka Historie Prodejce: Hynek Minarčík, Ústí u Vsetína 79, Vsetín - Souprava k tištění grafiky technikou sítotisku v dřevěné kazetě, 30. léta 20. stol., cena 800,- Kč H/Vt 40 Prodejce: Martina Pospíšilová, Tkalcovská 815, Uherský Brod - Album na fotografie,počátek 20. století cena 500,- Kč H/Md 1000/3/08 Podsbírka Komenský v umění Prodejce: Renáta Fučíková, Dlouhá č. 44, Praha 1 - Renata Fučíková, knižní ilustrace Komenský-dětství a studentská léta, cena 5000,-Kč CoO Renata Fučíková, knižní ilustrace Komenský učitel cena 5000,- Kč, CoO 367 Dary Etnografie - Kraslice Ludmila Kučírková, Uh. Brod, č Ná Kraslice Marie Kočicová, Uh. Brod, č Ná Kraslice Drahomíra Otisková, Orlová, č. 786 Ná Kacabajka, Vlčnov Ludmila Došková, Uh. Brod, č Ná Jupka, Vlčnov Ludmila Došková, Uh. Brod, č Ná Kroj. klobouk,vlčnov Jiřina Knorová, Uh. Brod, č Ná Vyšív. ubrus, Březová Pavla Netoličková, Uh. Brod, č Ná 13883

7 7 - Kožené kroj. řemeny Jiří Ličman, Uh. Brod, č Ná Fukar, 20. léta 20. st. František Ryšavý, Boršice u Buchl., č. 400 Ná Močkovačka František Ryšavý, Boršice u Buchl., č. 400 Ná Struhadlo na řepu L. Karlyoviczová, Uh. Brod, č Ná Model starohroz. kroje členky souboru Čečera, St. Hrozenkov Ná Sáňky na odvoz dřeva Petr Zemek, Hradčovice, č. 41 Ná Historie - Náramek ze slonové kosti Eva Gebová, Uh. Brod, č H/Md 999/1/08 Umění regionu - Ježíš Kristus, tisk v rámu Josef Gazdík, 26. dubna 1265, Uh. Brod U Příprava na Jízdu králů-obraz Alois Sikora, Brandlova 100, Hodonín U 1483 Komenský v umění: Medaile (Avers: poprsí J. A. Komenského, legenda: JAN AMOS KOMENSKÝ Revers: Uherskobrodské dny Komenského (dárce neuveden)) 2 ks i.č. CoM 148/1, CoM 148/2 Odznak (Poprsí J. A. Komenského. Opis J. A. Komenský , Fulnek. Vydáno u příležitosti 400. výročí narození J. A. K. Daroval Keramický atelier M. Pracný, Bílovec, 1 ks. i.č. CoZ 39 V roce 2008 bylo do etnografických, historických podsbírek zaevidováno 39 sbírkových předmětů, v Umění regionu 2 položky, v Komenský v umění 2 položky. Celková finanční částka za provedené nákupy činila ,- Kč. Evidence sbírek tabulkový přehled Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň PC verze revize knihy staré tisky archeologická etnografická historická numismatika výtvarné umění Komenský v umění celkem: Celkem bylo evidováno 45 nových přírůstků + přeevidováno 16 sbírkových předmětů: 1. stupněm 52 sb. předmětů, 2. stupněm 1995 předmětů, na PC bylo evidováno 1995 sb. předmětů. Celkem bylo do CES zapsáno 1283 ks sbírek ks sbírek bylo převedeno z chronologické do systematické evidence (numismatika). V podsbírce etnografie byly v PC doplňovány katalogizační karty o informace do kolonek: předmět, akvizice, poznámka u i.č (5820 položek).

8 8 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, D. Večeřová Pro evidenční účely bylo zakoupeno počítačové vybavení DEMUS 01 (katalog), do kterého byly převedeny za spolupráce RNDr. Marie Kocinové z MZM v Brně tyto podsbírky: Numismatika, Papírová platidla, Etnografie, Historie, Archeologie, Bibliografie. U fondu Historie byly ke kartám i vloženy i fotografie sbírek. Do DEMUS 01 (výtvarné umění) byly převedeny podsbírky Umění regionu a Komenský v Umění. Dále byla nainstalována nejnovější verze DEMUSu u podsbírky Staré tisky a u Fotoarchivu a Archivu muzea. Evidence nesbírkových fondů Fotoarchiv: - zápis katalog. karet fotoarchivu včetně fyzické kontroly pozitivů a doplňování údajů do PC v celk. počtu 140 položek (i.č ) Knihovna Jana Kučery: - evidence: = 357 záznamů v přírůstkové knize, katalogizace: = 305 záznamů v PC (systém Winisis knihovna) - regionální dokumentace plakáty, pozvánky, katalogy, výstřižky: = 40 záznamů v přírůstkové knize, elektronická katalogizace: = 69 záznamů v PC (systém Winisis) Fond 1. stupeň 2. stupeň PC revize komeniologická dokumentace pedagogická čtení komeniologický literární archiv Knihovna J. Kučery dokumentace regionu (plakáty, pozvánky, katalogy) Novinové zprávy Fotoarchiv Celkem Na evidenci pracovaly D. Večeřová a A. Zpurná Celkem bylo evidováno 537 nesbírkových předmětů 1. stupněm a 514 položek 2. stupněm a na PC. Digitalizace Fotografie: - skenování fotografických negativů a skleněných desek: i.č /05 (769 ks), celkem naskenováno ks - skenování negativů a diapozitivů na akci Muzejní noc Přijďte na svatbu svatba Strání, celkem 380 ks

9 9 Zpracovala: M. Nevařilová - digitalizace fotografií poskytnutých občany města (fotografie budou mimo jiné využity k doplnění publikace Uh. Brod ve fotografiích), celkem 248 ks Zpracoval Mgr. Radek Tomeček Sbírky: Etnografie: obrázky na skle (20 ks sbírek), keramika (358 ks), plastiky (21 ks), lidová řezba (36 ks), klepače, hrkače (20 ks), kraslice (302 ks), perníkové a máslové formy (56 ks), modrotiskové formy (235 ks). Celkem zdigitalizováno 1068 kusů etnografických sbírek Archeologie: 509 ks Numismatika: 82 ks Celkem v roce 2008 zdigitalizováno 1659 ks sbírkových předmětů. Zpracovali: A. Zpurná, Jan Gazdík, PhDr. Hana Všetečková Péče o sbírky Restaurování: - porcelánový popelník (H-Md 515) - mosazný lustr (H-Md 888) - slonovinový náramek (H-Md 999) - truhlice kovaná 1844 (H-Náb 106/2628) - obrazy: (U 113, U 263, U 217, U 207, U 208, U 209, U 218) Konzervace: - etnografie 66 ks - numismatika 22 ks - umění regionu, grafika 11 ks - umění regionu, obrazy 25 ks - historie 22 - Komenský v umění 1 ks - nesbírkový materiál meče a zbroj na výstavu Chladné zbraně, oděv a zbroj Celkem: 147 ks Konzervaci realizovali J. Gazdík s Alexandrou Zpurnou (textil) Základní ošetření (mytí, odrezování, voskování, tukování, ošetření proti červotoči). Expozice Vlčnov 377 ks Expozice Dolní Němčí 50 ks Celkem: 427 ks Základní očištění provedli: J. Gazdík, A. Zpurná, M. Nevařilová Revize sbírkových fondů Fyzická inventura a konzervace sbírkových předmětů ve mlýně v Dolním Němčí (50 sbírkových předmětů fondu etnografie), dlouhodobá zápůjčka HS 1/03. V památkovém objektu č. 57 ve Vlčnově byla provedena fyzická inventura 398 vystavených předmětů.

10 10 Celkem: 425 ks Zpracovali: J. Gazdík, A. Zpurná Vědeckovýzkumná činnost (přehled výzkumných úkolů) Uherský Brod ve fotografiích řešitel: Mgr. Radek Tomeček Práce na textech k připravované knize. Celkem vypracováno 96 stran průvodních textů a popisů k fotografiím, fotografií bylo k použití do publikace vybráno a digitalizováno celkem 798 kusů. Digitalizované fotografie budou rovněž použity k zařazení do muzejního fotoarchivu. Fotografie a potřebné informace získávány též u uherskobrodských občanů Spolupracovali: R. Tomeček, A. Zpurná, J. Gazdík Monumenta conventus ordinis Praedicatorum Hunno-Brodae řešitel: Mgr. Radek Tomeček Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení řešitele úkolu při plnění jiných úkolů. Mečové tance v interetnických souvislostech řešitel: PhDr. Pavel Popelka, CSc. V průběhu roku byl zpracován soubor fotografií pro výstavní účely. Terénní dokumentace na úseku osobností regionu edice rukopisu Rudolfa Opletala Nivnice a její obyvatelé řešitel: Mgr. Aleš Kapsa Přerušení prací z důvodu pracovního vytížení při plnění jiných úkolů. Jiné krátkodobé výzkumy řešitel: Petr Zemek Započata příprava publikace k výročí 800 let od první zmínky obce Nedachlebice. Plánované vydání v první polovině roku Historie Muzea řešitel: Dana Večeřová Rešerše v soudobém tisku v Uherském Brodě otevření a činnost muzea v prvních 10 letech jeho existence. Videodokumentace (přehled zpracovaných filmů a jejich anotace) 1. Josef Ryšavý ( ) poslední hospodář z domu čp. 57 ve Vlčnově na Uherskobrodsku Zpracovávání archivního videozáznamu rozhovoru z ledna r Autor Aleš Kapsa, 19 min. 2. Stanislav Bartek ( ) Zpracování archivního videozáznamu významné kulturní osobnosti z Nivnice. Autor Aleš Kapsa, 57 min 3. Proměny muzea. Proměny Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě v jeho archivních obrazových a zvukových záznamech z let

11 11 Námět: Pavel Popelka, režie: Aleš Kapsa, min. 4. Splněný sen Jaroslav Prílučík narozený v roce 1914 si splnil svůj sen. Ve svých 92 letech založil v Holíči své muzeum. Pavel Popelka, 31 minut 5. Kopčany rodiště TGM? Jaroslav Prílučík narozený v roce 1914 ví kde se narodil T. G. Masaryk a kdo je jeho skutečným otcem. Má pro to své důkazy. Pavel Popelka, 7 min. 6. Jaroslav Prílučík řezník a kronikář Životní osudy Jaroslava Prílučíka z Holíče. Pavel Popelka, 39 minut 7. Svatba v Polešovicích ze dne ve fotografiích Pavel Popelka, min. 8. Hody ve Skoronicích ve fotografiích ( ). Pavel Popelka, 35 min. 9. Hubertská pouť. Dub na Moravě ( ) Záznam nové tradice založené farářem Kornekem v poutním kostela Dubu nad Moravou. Pavel Popelka, 42 min střípků ze Sklípku. Fašanková atmosféra sestavená z fotografií. Jiří Sabák, 5 min. 11. Vdávala mamička svatební zvyky ze Strání prezentované v rámci Muzejní noci. Záznam: Jiří Sabák, Beata Gálová, 57 min. 12. Děti a jubilanti. Záznam pořadu Festivalu masopustních tradic ve Strání. Beata Gálová, 68 min. 13. Ej fašanku, fašanku. Záznam vystoupení folklorních souborů na Festivalu masopustních tradic ve Strání. Jiří Sabák, Beata Gálová, 50 min. 14. Fašank Reportážní sestřih z 21. ročníku Festivalu masopustních tradic ve Strání. Jiří Sabák, Beata Gálová, 34 min. 15. Chladná krása z ohně. Práce platnéře. Doprovodný film k výstavě Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních. Beata Gálová, 13. min. 16. Historie šitá na míru. Výroba historických kostýmů. Doprovodný film k výstavě Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních. Beata Gálová, 13 min. 17. Muzeum a publikum Sestřih kulturních akcí v Muzeu J.A.Komenského v Uherském Brodě. Jiří Sabák, Beata Gálová, 20 min.

12 Za město krásnější. Dokument o budování města v 70. letech minulého století. Jiří Sabák, Beata Gálová, 18 min. 19. Uherskobrodské metamorfózy. Proměny města Uherský Brod na dobových a současných fotografiích. Pavel Popelka, 5.30 min. 20. Archeologický výzkum v kostele Mistra Jana Husa v Uherském Brodě. Dokument o nálezu kosterních pozůstatků. Televizní vysílání: Filmy z vlastní produkce byly v roce 2008 zastoupeny v následujících televizních vysílání: Kinematograf múz II 11. díl Muzeum a film televize Noe, 54 min. Kinematograf múz II 12. díl Muzeum ve filmu (televize Noe, 59 min. Kinematograf múz II 13. díl Film v muzeu televize Noe, 62 min. Spolupráce na filmech: Splněný sen Jaroslava Prílučíka ČT Brno 2008; režie: Petr Hajn, námět: Pavel Popelka, 22 min. Sucholozská Kača ČT 2008, režie Petr Stodůlka, odborná spolupráce Pavel Popelka, 22 min. Natočená zvuková CD (přehled CD a jejich anotace) Lovecké právo na hradě Buchlově. Dramatizace vybraných soudních záznamů z Černých knih buchlovských, Jiří Sabák, 78 min. Legendy moravského folkloru VII. Záznam vystoupení zpěváků z Moravského Slovácka a Valašska. Jiří Sabák, 110 min. Filmové přehlídky (účast s vlastními filmovými projekty) Etnofilm Čadca, soutěžní sekce: Filip a Jakub, zvony pro Inovce. Pavel Popelka, 20 min. Dokument o výrobě zvonů ve zvonařské dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova pro rusínskou obec Inovce. Etnofilm Čadca, nesoutěžní sekce: Na zabijačce u Jožky Říhy ze Zlámance. Pavel Popelka,

13 13 Benátky filmových amatérů Snímek Chladná krása z ohně. Beata Gálová, 13 min. Čestné uznání a cena. Fotografické soutěže XXX. ročník mezinárodní fotosoutěže TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (Uherské Hradiště 2008) 1. cena v tematickém okruhu Chráněné prvky naší krajiny udělená Pavlu Popelkovi. Photografia Natura Česká a moravská krajina. Muzeum vysočiny Jihlava. 2. cena v kategorii Upravovaná fotografie udělená Pavlu Popelkovi. Ediční činnost - Vydáno číslo 79 odborného časopisu Studia Comeniana et historica jako sborník Studien zu J. A. Comenius. Studien zur Comenius-Rezeption in Deutschland (959 s.), vydáno s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Připravili: Petr Zemek, Dana Večeřová, ve spolupráci s redakční radou časopisu, sazba Miroslava Všetečková. Připraveno i číslo 80, tisk proběhl v únoru Katalog Musaionfilm Připravili: A. Kapsa, M. Nevařilová, A. Haluzová Výstavní činnost Výstavy ve vlastní instituci 1. Sikora Mahdal Eveno Fantazie a nadsázka ve výtvarných dílech Moarcho Evena, Vlastimila Mahdala a Aloise Sikory , Velký výstavní sál. 2. Dřevěné hračky Jaroslava Kapitána z Velehradu výstava dřevěných hraček z dílny současného autora ; Malý výstavní sál. 3. Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních výrobky platnéře Hynka Minarčíka, zbrojíře Štefana Nitranského, dobový oděv Martiny Hřibové, kroužkové brnění Jaroslava Vysokého, renesanční meče Vladimíra Červenky a sbírky Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ; Velký výstavní sál let Foto-Kastner v Uherském Brodě výstava fotografií a historických materiálů fotoateliéru Kastner ( ) ; Malý výstavní sál. 5. Cestička do školy Nejkrásnější české slabikáře

14 14 výstava školních slabikářů ze sbírek Muzea Komenského v Přerově (putovní výstava byla uspořádána ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově) ; Malý výstavní sál let vytváření paměti města a regionu výstava k výročí Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ; Velký výstavní sál. 7. České inspirace Podzim tvorba českých umělců žijících na Slovensku Výstava uspořádaná ve spolupráci s Českým spolkem Bratislava u příležitosti 7. ročníku Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti a na počest 90. výročí vzniku samostatného československého státu ; Sloupový sál muzea. 8. František Rajchl ( ) učitel, překladatel a muzejník výstava k 70. výročí úmrtí dlouholetého předsedy Muzejní společnosti v Uherském Brodě a regionálního polyhistora ; Malý výstavní sál. Výstavy v České republice 1. Intimní krajiny. Pavel Popelka, Dušan Špička, Jiří Žalman Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Krajina a střípky z cest Autor: Pavel Popelka, Obecní úřad Hradčovice, Čtvero ročních období Autor: Pavel Popelka, Muzeum Podhradí Buchlovice, červen červenec Fotografie (folklorní motivy) Autor: Pavel Popelka, výstava v rámci XVIII. Mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik, Klub kultury Uherské Hradiště, Výstavy v zahraničí 1. Intimní krajina. Střípky z cest. Autoři: Dušan Špička, Pavel Popelka, Maďarsko, Eger Dobó István Vármúzeum, Expozice Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice: - J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea - Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov - JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod

15 15 V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada. Kulturní akce (celkem 24) Fašank ročník festivalu masopustních tradic Uspořádala obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. Kraslice ročník ukázky lidové výroby zvykoslovných předmětů , expozice muzea. Jaro 1. přednáška z cyklu Rok se zvířaty a hvězdami Mezinárodní den muzeí 2008 téma: Muzea: Činitelé sociální změny a rozvoje Přijďte na svatbu / Muzejní noc 2008 rekonstrukce dobové svatby ve Strání s promítáním svatebních dobových filmů a fotografií, noční otevření expozic v rámci Festivalu muzejních nocí Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově komentovaná prohlídky usedlosti u příležitosti tradiční folklorní slavnosti Jízda králů Vlčnov a ; obec Vlčnov Tiše, tiše, Lev spí scénické čtení z knihy J. Holcmana Trvalá bydliště, kulturní program u příležitosti Musaionfilmu , expozice muzea. Tanec s křídly a jiné tance vystoupení taneční školy Farídah u příležitosti Musaionfilmu ; Sloupový sál muzea. Léto 2. přednáška z cyklu Rok se zvířaty a hvězdami , expozice muzea. Zahraniční folklorní soubory výběr vystoupení z připr. pořadu Z krajin za obzorem Mistrovská díla UNESCO (MFF Strážnice ; Atrium muzea. Uspořádalo Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici; účinkovali soubory: KUD Oton

16 16 Župančič z Artiče (Slovinsko), Ancestros z Bogoty (Kolumbice), Kihnumua (Estonsko), Towara z Cotonou (Benin) Kašpárek detektivem loutkové představení Divadla Bedruňka z Brna, uspořádáno v rámci Brodského kulturního léta ; Atrium muzea; účinkovalo: Divadlo Bedruňka (Brno). Slovenský folklorní soubor Jahodná z Košic folklorní vystoupení , Atrium muzea, akce byla součástí Uherskobrodského kulturního léta 2008 Koncert duchovní hudby koncert Dětského pěveckého sboru Řetízek (ZUŠ, Železný Brod) uspořádáno v rámci Brodského kulturního léta , Sloupový sál muzea. Dlouhý, Široký a Bystrozraký loutkové představení divadla Povidlo z Otrokovic , atrium muzea, akce byla součástí Uherskobrodského kulturního léta 2008 Orientální soaré benefiční vystoupení taneční školy Farídah a jejich hostů , atrium muzea Podzim přednáška pro ZŠ o ročním období v přírodě a ve vesmíru , expozice muzea. Uherskobrodsko v písni a tanci / EHD 2008 den otevřených dveří do muzea, projekce, koncert Koncert Komorního sboru Dvořák , Sloupový sál. Příběhy domů komentované prohlídky města Komu patří budoucnost Evropě nebo Asii? přednáška europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové , Sloupový sál. Konec monarchie u nás přednáška Mgr. Tomáše Hamrlíka pro studenty SŠ , nová třída muzea. Adventní dílny ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů

17 , expozice muzea. Zima přednáška pro ZŠ o ročním období v přírodě a ve vesmíru , nová třída muzea. Semináře a konference pořádané muzeem nebo ve spolupráci 8. Seminář knihoven a paměťových institucí Zlínského kraje Pořádala Krajská knihovna F. Bartoše ze Zlína ve spolupráci s naším muzeem. Musaionfilm ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí České republiky pod záštitou ministra kultury ČR června Promítnuto celkem 34 filmů. Lektoři přehlídky: Prof. Mgr. Rudolf Adler (režisér dokumentárních filmů, katedra dokumentární tvorby FAMU, Praha), Doc. Jiří Myslík (kameraman, katedra kamery FAMU, Praha), Robert Tamchyna (redaktor a moderátor Českého rozhlasu Leonardo, Praha). Zahraniční spolupráce Hlavní zahraniční spolupráce byla i v roce 2008 na úseku zabezpečení provozu a činnosti Comenius Museum Naarden (zabezpečování finančního příspěvku, schvalování výstavních témat a odborných aktivit). Velmi intenzivní a široká byla též spolupráce v komeniologickém bádání. Časopis Studia Comeniana et historica disponuje řadou zahraničních přispěvatelů. Zvláště intenzivní kontakt byl při přípravě narozeninového sborníku člena redakční rady PhDr. Wernera Korthaaseho Dr. h.c., čestného předsedy společnosti Deutsche Comenius- Gesellschaft z Berlína ( 2008). Muzeum rovněž spolupracovalo s berlínskou Českou vesnicí v Rixdorfu. Muzejní pracovníci spolupracují s kolegy, vědeckými a akademickými pracovníky i zájemci o osobnost Komenského ze Slovenska, Polska, Japonska, Koreje, Francie a Itálie i dalších zemí. Spolupráce s domácími institucemi Vedle běžné kolegiální spolupráce s vědeckými pracovišti a muzei České republiky jsou naši pracovníci aktivními členy následujících komisí - D. Večeřová: člen předsednictva Unie Comenius, spolupracuje při vydávání Bulletinu). - P. Popelka: předseda poroty soutěže Gloria musaealis, člen sbírkotvorné komise Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, člen revizní komise AMG, člen redakční rady časopisu ZVUK, - H. Všetečková: člen Kulturní komise Města Uherský Brod - A. Kapsa: člen Společnosti Jízdy králů ve Vlčnově.

18 18 Konzultace, celkem 177 Odborné i laické veřejnosti v roce 2008 poskytli pracovníci muzea celkem 177 konzultací, z toho 15 badatelských návštěv bylo zahraničních. Výpůjčky V roce 2008 muzeum zapůjčilo k badatelským či výstavním účelům celkem 231 sbírkových předmětů Přednášková činnost (celkem 56 přednášek) Přednášek z řad muzejních pracovníků bylo v roce 2008 uskutečněno celkem 56. (Z toho: A Haluzová 23, A.Kapsa 7, R.Tomeček 6, P.Popelka 5, L.Kubišová 5, P.Zemek 3, H.Všetečková 3, J. Gazdík 2, A. Zpurná 2). Publikační činnost Knihy Pavel Popelka. Rokem v dur i moll. Boskovice/Uherský Brod 2008, 176 s. Články pro odbornou veřejnost a recenze: Martina Nevařilová. 10 let Musaionfilmu. In: Musaionfilm 2008, 11. ročník videopřehlídky muzeí ČR Pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky vydalo Muzeum J. A. K. 2008, s. 31[sic]-21 Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Musaionfilm 2008 Zápisník z průběhu přehlídky. Věstník AMG č. 4, s. 7, Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Muzejní noc v Uherském Brodě. Věstník AMG č. 4, s. 18, Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Zápisník z přehlídky Musaionfilm Múzeum Národné múzeum Bratislava, SR č. 3, s. 38, říjen 2008 Kapsa, A. (Mgr. Aleš Kapsa). Rolnický dům a hospodářství čp. 57 v obci Vlčnov na Uherskobrodsku. Sborník příspěvků 13. Veletrh muzeí České republiky, Muzeum Vysočiny Třebíč. s. 15, odesláno 24. července 2008 (vydáno na přelomu l ) Petr Zemek, Martin Rothkegel, Mährische sakramentierer des zweiten Viertels des 16. Jahrhunderts. Acta Comeniana 20-21/2007, s Publicistika a popularizační příspěvky: Pavel Popelka. Soubory účinkující na 21. ročníku festivalu masopustních tradic. Zpravodaj obce Strání, roč. XXIX, č. l, rok 2008, s. 8. Pavel Popelka. Jarní výlet aneb přírodní zákony. ZVUK Zlínského kraje, jaro/léto 2008, s Pavel Popelka. Vivat Comenius (zpráva o expozici v Comenius muzeu v Naardenu). ZVUK Zlínského kraje, jaro/léto 2008, s Pavel Popelka. Krajina, domov, práce... a píseň. Rubrika: Krajina mého srdce. Veronica. Časopis pro ochranu přírody a krajiny, XXII. ročník, 2008, č. 5, s. 23.

19 Pavel Popelka. Tenerife aneb jak přišla Bohunka do práce neopálená. ZVUK Zlínského kraje, podzim/zima 2008, s Petr Zemek. Bratr Amos z Uherského Brodu a Malá stránka. Malovaný kraj 6/2008, s Petr Zemek. Révokaz a vinohradnictví na Uherskobrodsku. Malovaný kraj 1/2008, s Petr Zemek. Sady a vinice v Hradčovicích tradice kultivované krajiny. Petr Zemek. Nejslavnější polský obraz v Uherském Brodě. In: Mezi nebem a zemí. České kuriozity II, Praha 2008, s. 68/ The most famous polish picture is in Uherský Brod. In: Halfway to heaven. Czech curiosities II, Praha 2008, s. 68. Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Muzeum zve na výstavu Jednota bratrská Brodský zpravodaj č. 1, s. 8, leden 2008 Kapsa, A. (asc). Trojlístek umělců uvedou Ženičky. Dobrý den s Kurýrem č. 5, s. 15, Kapsa, A. (asc). Dřevěné hračky Jaroslava Kapitána z Velehradu. Dobrý den s Kurýrem č. 6, s. 23, ; Kapsa, A. (Aleš Kapsa). Horňácké slavnosti aneb nový multimediální almanach. Folklor č. 4, s , Kapsa, A. (asc). Rytíři, zbroje a kostýmy. Dobrý den s Kurýrem č. 16, s. 26, Kapsa, A. (Aleš Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (1). Brodský zpravodaj č. 5, s. 7, květen 2008 Kapsa, A. (asc). Osmdesát let fotoateliéru. Dobrý den s Kurýrem č. 21, s. 23, Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (2). Brodský zpravodaj č. 6, s. 11, červen 2008 Kapsa, A. (asc). Zahraniční soubory v brodském muzeu. Dobrý den s Kurýrem č. 25, s. 15, Kapsa, A. (A. Kapsa). Musaionfilm Donašeč dobrých filmových zpráv, vydává Středisko amatérské kultury IMPULS v Hr. Králové, č. 3/28, s Kapsa, A. (A. Kapsa, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (3). Brodský zpravodaj č. 7, s. 13, červenec 2008 Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (4). Brodský zpravodaj č. 8, s. 17, Kapsa, A. (asc). Brody spojí Řetízek. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 33, s. 15, Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Za nejstarším slabikářem do muzea. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 36, s. 15, Kapsa, A. (Asc, Muzeum JAK). Co nového v muzeu? (5). Brodský zpravodaj č. 9, s. 4, září 2008 Kapsa, A. (Asc). Cestička do školy. Slovácký deník, Uh. Hradiště, č. 215, s. 3, Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeu? (6). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 10, s. 14, říjen 2008; Kapsa, A. (Mgr. Aleš Kapsa). Moravsko-slezská křesťanská akademie a její působení v UB. Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 10, s. 7, říjen 2008; Kapsa, A. (Aleš Kapsa). 110 let vytváření paměti města a regionu. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 40, s. 26, Kapsa, A. (asc). Výstava k 70. výročí úmrtí. Dobrý den s Kurýrem, Uh. Hradiště, č. 46, s. 26, Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeum? (7). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 11, s. 9, listopad 2008 Kapsa, A. (Asc, MJAKUB). Co nového v muzeum? (8). Brodský zpravodaj, Uh. Brod, č. 12, s. 9, prosinec

20 20 Za kolektiv pracovníků Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě předkládá ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc. V Uherském Brodě

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více