z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014"

Transkript

1 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června ) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu ve složení: p. Rudolf Seidl, MUDr. Zdeněk Gloger (náhradníci: Ing. Romana Bušková, MUDr. Karel Strachoň) b) návrhovou komisi ve složení: pí Alena Winterová, pí Miloslava Drobečková, p. Evžen Dvořák; (náhradníci: Ing. Jan Sembdner, Mgr. Ladislav Pokorný); c) volební komisi ve složení: p. Václav Staněk, pí Helena Menšíková, Ing. Karel Schäfer (náhradník: p. Jan Pospíšil) 2) Schválení programu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a schválilo program 29. zasedání takto: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a volební komise 3. Schválení programu 4. Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města 5. Zpráva o činnosti RM od 164. schůze rady města 6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM 7. Majetkové záležitosti města 8. Ekonomické záležitosti města a) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od do b) Závěrečný účet Města Rumburk za rok 2013 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Schválení účetní závěrky města Rumburk za účetní období roku Problematika smluvních vztahů se společností Teplo Rumburk, s. r. o. 10. Valná hromada spol. Lužická nemocnice a polikliniky, a.s. 11. Sloučení p. o. Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk a p. o. Správa rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 2/90, Rumburk 12. Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně 13. Diskuse členů zastupitelstva města 14. Závěr zasedání 3) Zpráva o činnosti RM od 164. schůze rady města Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Rumburka od 164. schůze rady města do 167. schůze rady města. 1

2 4) Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM. Usnesení č. 29/19/III/2006 Usnesení č. 19/10/II/b/2013 Usnesení č. 19/10/II/c/2013 úkol trvalý úkol trvalý trvá 5) Pozemky předkupní právo Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo neuplatnit předkupní právo ke stavbě č. e. 374 (zahradní chatka) na st. p. č. 1019/99 v k. ú. Rumburk. 6) Návrh nabytí nemovitosti Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo nabýt nemovitost (jímku) nezapsanou v katastru nemovitostí umístěnou na p. p. č. 1416/1 v k. ú. Rumburk za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč od pana J. V., Varnsdorf. 7) Pozemky prodej návrh konkrétního kupujícího Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o prodeji p. p. č. 1223/1 trvalý travní porost o výměře 1620 m², k. ú. Dolní Křečany, konkrétnímu kupujícímu v pořadí: a) J. D., Praha 6, za nabízenou cenu: ,- Kč + náklady; b) N. T., Rumburk, za nabízenou cenu: ,- Kč + náklady. 8) Přehled příjmů, výdajů a financování za období od do Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a bere na vědomí informaci pana Darka Švába, místostarosty, o přehledu příjmů, výdajů a financování za období od do v předloženém znění. 9) Závěrečný účet města Rumburk za rok 2013 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Schválení účetní závěrky města Rumburk za účetní období roku 2013 Zastupitelstvo města Rumburk: a) projednalo Závěrečný účet města Rumburk za rok 2013 v předloženém znění; b) projednalo Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Rumburk za rok 2013 s výrokem auditora bez výhrad, v předloženém znění, 2

3 c) rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Rumburk za rok 2013 bez výhrad. Zastupitelstvo města Rumburk: a) projednalo Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky města Rumburk za rok 2013 s výrokem auditora bez výhrad, v předloženém znění, b) rozhodlo schválit účetní závěrku města Rumburk za účetní období roku 2013, v předloženém znění. 10) Problematika smluvních vztahů se společností TEPLO Rumburk, s. r. o. Zastupitelstvo města Rumburk rozhodlo přizvat k projednávané problematice k bodu č. 9, jako hosta pana Jana Mareše, předsedy SBDO Průkopník, dle Jednacího řádu článku V bodu č. 15. Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) bere na vědomí soubor předložených materiálů k problematice smluvních vztahů se společností TEPLO Rumburk, s. r. o., včetně prodeje nemovitostí, b) ukládá Radě města Rumburk předložené smluvní vztahy dopracovat, c) ukládá Radě města Rumburk předložit smluvní vztahy dle bodu a) ke schválení Zastupitelstvu města Rumburk. 11) Valná hromada spol. Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) bere na vědomí Pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ , se sídlem v Rumburku, Jiráskova 1378/4, , která se bude konat dne 30. června 2014 od 10:00 hodin v Grafickém kabinetu Městské knihovny v Rumburku, na adrese Rumburk, třída 9. května 150/29, PSČ , b) rozhodlo delegovat zástupce města Rumburk na řádnou Valnou hromadu společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., se sídlem Rumburk, Jiráskova 1378/4, , IČ , konanou dne v Grafickém kabinetu Městské knihovny v Rumburku, dále jen Valná hromada, pana Jaroslava Trégra, starostu města a pověřit jej výkonem všech akcionářských práv, c) rozhodlo uložit zástupci města na této Valné hromadě společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., dále jen Společnost, prosazovat následující zájmy akcionáře města Rumburk, třída 9. května 1366/48, Rumburk, IČ : 3

4 - volbu předsedy Valné hromady Společnosti pana Darka Švába, zapisovatele Ing. Petra Urbana, ověřovatele zápisu paní Ivanu Zimovou a pana Václava Staňka a osob pověřených sčítáním hlasů pana Jana Pospíšila a Ing. Jana Sembdnera, - schválení představenstvem navrženého pořadu Valné hromady Společnosti, - vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2013, zprávy dozorčí rady o dohledu na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013, zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2013, Zprávy dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013, - schválení Výroční zprávy Společnosti za rok 2013, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a vzetí na vědomí Zprávy auditora k Výroční zprávě a ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, - schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 sestavené ke dni a vzetí na vědomí Zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013, - rozhodnutí o úhradě ztráty za účetní období roku 2013 ve výši ,49 Kč takto: 1) čerpáním rezervního fondu v částce ,00 Kč, 2) použitím ostatních kapitálových fondů v částce ,91 Kč, 3) úhradou z nerozděleného zisku minulých let v částce ,58 Kč, - schválení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013, - schválení jako auditora Společnosti pro účetní období roku 2014, společnost AUDITEX s.r.o., IČ , se sídlem Liberec, Rumjancevova 8, PSČ , - hlasovat pro návrh, že se Valná hromada Společnosti usnáší, že se Společnost podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku, - hlasovat pro návrh, že se Valná hromada Společnosti usnáší, že stávajících 525 kusů kmenových akcií původně na majitele, nyní na jméno, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, 525 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě tvořících základní kapitál společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., se mění na 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě a 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, - hlasovat pro návrh, že se Valná hromada Společnosti usnáší, že: 4

5 a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ,- Kč upsáním nových akcií o ,- Kč na ,- Kč s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě a 14 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, e) každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, f) každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti, g) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií jsou: 1) místem pro vykonání upsání nových akcií je sídlo Společnosti, na adrese Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ , 2) lhůta pro vykonání upsání nových akcií je do 15 dní ode dne doručení písemné informace představenstva Společnosti o přednostním právu dosavadním akcionářům Společnosti, kdy po provedení zápisu rozhodnutí Valné hromady o tomto zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku zveřejní a oznámí zmíněnou informaci představenstvo Společnosti, bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady, 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 14 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč, 4) akcie upisované s možností využití přednostního práva jsou 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě a 14 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. h) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů dle 491 Zákona o obchodních korporacích, budou nabídnuty pouze Městu Rumburk, IČ , se sídlem Rumburk, Třída 9. května 1366/48, PSČ , i) žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, j) upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na účet č /0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 1 roku od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, - hlasovat pro návrh, že se Valná hromada Společnosti usnáší, že se mění stanovy Společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním, v předloženém znění, s touto změnou v části stanov D. takto: V Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetdevadesátjeden tisíc korun českých). 5

6 V Akcie a zatímní listy společnosti Základní kapitál je rozdělen na 2 kusy kmenových akcií ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě, a to takto: - 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě, - 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, S 1 akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno hlasů. S 1 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je schválení znění smlouvy o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva, v předloženém znění, - schválení znění smlouvy o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady, v předloženém znění, - schválení výše odměn za výkon funkce předsedy, místopředsedy a člena představenstva a předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady, v předloženém znění, - hlasovat pro návrh, že se Valná hromada Společnosti usnáší, že dnem účinnosti změny stanov Společnosti v souvislosti s podřízením se Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, se zrušuje rezervní fond Společnosti, - v bodě Volba členů představenstva Společnosti prosazovat při volbě do představenstva Společnosti pana Darka Švába, Rumburk a Ing. Petra Urbana, Varnsdorf, - v ostatních bodech hlasovat a případně předkládat návrhy v zájmu akcionáře město Rumburk, dle vlastního uvážení, d) ukládá zástupci města Rumburk podat na následujícím zasedání ZM informaci o průběhu a přijatých usneseních Valné hromady společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., ze dne Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) rozhodlo upsat 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ , se sídlem v Rumburku, Jiráskova 1378/4, PSČ , zapsané v oddílu B, vložka 635, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, a splatit emisní kurs 6

7 této akcie na účet této společnosti č /0100 nejpozději do 1 roku od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu této společnosti takto: - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, - do částku ve výši ,-Kč, a to pro případ, že valná hromada této společnosti schválí dne 30. června 2014 navýšení jejího základního kapitálu o ,- Kč, b) rozhodlo upsat všechny akcie společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ , se sídlem v Rumburku, Jiráskova 1378/4, PSČ , zapsané v oddílu B, vložka 635, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů dle 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a/nebo které budou nabídnuty Městu Rumburk a splatit emisní kurs těchto akcií na účet této společnosti č /0100 nejpozději do 1 roku od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu této společnosti takto: - do částku ve výši ,-Kč,a to pro případ, že valná hromada této společnosti schválí dne 30. června 2014 navýšení jejího základního kapitálu o ,- Kč a všechny akcie nebudou upsány, c) rozhodlo o schválení uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne mezi Městem Rumburk a společností Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ , se sídlem v Rumburku, Jiráskova 1378/4, PSČ , zapsané v oddílu B, vložka 635, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, a to pro případ, že valná hromada této společnosti schválí dne 30. června 2014 navýšení jejího základního kapitálu o ,- Kč a město Rumburk upíše 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě této společnosti. 12) Sloučení p. o. Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk a p. o. Správa rumburských areálů sportu SRAS, U Nemocnice 2/90, Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a rozhodlo v souladu s usn. 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a) o sloučení příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 2/90, příspěvková organizace, Rumburk, IČ s příspěvkovou 7

8 organizací Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk, IČ jakožto organizaci přejímající s názvem Dům kultury Střelnice a sportoviště Města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk, IČ a to ke dni ; b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku Správy rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 2/90, příspěvková organizace, Rumburk na příspěvkovou organizaci Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace, Rumburk, IČ Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a schválilo úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, 484/29, příspěvková organizace, Rumburk, IČ , ke dni I Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a zrušilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS, U Nemocnice 2/90, příspěvková organizace, Rumburk, IČ ke dni IV. Zastupitelstvo města Rumburk projednalo a ukládá paní Aleně Winterové, místostarostce města, zajistit, prostřednictvím odboru školství, kultury a tělovýchovy, předložení příslušným správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České republiky. 13) Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo schválit Volební řád pro volbu přísedících Okresního soudu v Děčíně, v předloženém znění. Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo o volbě přísedících Okresního soudu v Děčíně aklamací. I Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo přísedící Okresního soudu v Děčíně na funkční období , paní Evu Englovou. 8

9 IV. Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo přísedícím Okresního soudu v Děčíně na funkční období , pana Jana Engla. Bc. Radka Hrubešová, v. r. tajemnice úřadu 9

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více