pdfmailer professional ACCC NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pdfmailer professional ACCC NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional"

Transkript

1 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it ACCC Austrian Czech Cultural Cooperation Zpráva za rok 2002 Partnerské budování kulturne integrovaného regionu v souvislosti s rozšírením Evropské unie - to je cíl, definovaný projektovými partnery ACCC. Dosaženo ho má být následujícími kroky, které budou realizovány behem nekolikaletého projektu: 1. Informacní transfer mezi zúcastnenými regiony 2. Propojení kulturních scén hranicních regionu 3. Profesionalizace kulturní práce pomocí know-how 4. Prohloubení kulturní kooperace ve forme konkrétních projektu a lepší uvedení kulturních produktu na trh Následující zpráva má podat informaci o tom, do jaké míry mohly být v tomto roce tyto kroky uskutecneny, jakých úspechu tým ACCC v roce 2002 dosáhl, ale i s jakými potížemi musel bojovat.

2 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it NICHT A. Všeobecné LIZENZIERT hodnocení aktivit ACCC Duraz preshranicní kulturní spolupráce byl v letošním roce kladen na konkrétní aktivity propojení kulturních scén (tedy na navázání trvalých kontaktu pres hranice, jakož i získání prostoru pro výmenu obsahu) a intenzívní verejnou práci - úkol pro partnery ACCC, který jasne formulovali úcastníci prvních kulturních setkání v listopadu. Než se budeme zabývat jednotlivými kroky realizace projektu, meli bychom nejprve osvetlit blíže požadavky, pred které byli postaveni partneri ACCC. Na strane jedné vznikaly prirozene práve kvuli silné hranici, jejíž odstranení si ACCC dala za cíl, pricemž se není tímto pojmem definována pouze ciste politicky nebo geograficky, nýbrž také psychosociálne, tedy existující hlavne v hlavách lidí. Také je k nim treba pricíst jazykovou bariéru, které vždy neusnadnovala komunikaci jak uvnitr projektové skupiny, tak pri setkáních a akcích. I když bylo využito tlumocníku, nebylo možné vždy okamžite odstranit napríklad nedorozumení, která se denne vyskytují i v komunikaci behem rozhovoru partneru, kterí hovorí stejným jazykem. Jedním z faktoru, které tedy nelze podcenovat je také cas, který je nutný k objasnení otázek pri dvoujazycných diskuzích. Ale také v "ciste" organizacne-technické oblasti byl dopad této hranice hmatatelný. Tak si napríklad projektoví partneri porádne lámali hlavu nad rozdílnými danove právními podmínkami obou zemí v souvislosti s vyplácením honoráru referentum semináre Komunikace, bylo nutno vynaložit hodne casu a prípravné práce, aby byly veškeré náležitosti právne v naprostém porádku. Na strane druhé vznikaly potíže, které mohou existovat i v rámci kulturních kooperací uvnitr národních hranic, napr. v souvislosti s rozdílnými predstavami zástupcu stejných umeleckých odvetví a kulturních smeru, k jejichž kooperaci jsme behem setkání ACCC chteli dát impulz. Tím se však budeme ješte blíže zabývat v následujících rádcích. Co se týká rozvoje projektu v zapojených regionech, zvlášte vzhledem k jeho vnímání na verejnosti, je treba uvést, že byl v letošním roce kladen duraz na hornorakouskou stranu. To je možné nejlépe vysvetlit tak, že byla hlavní projektová koordinace rízena z Mühlviertelu. K tomu se však také pridala povodnová katastrofa, která doslova "spláchla" tiskovou konferenci v Ceských Budejovicích, plánovanou na srpen, zatímco tisková konference v Linci na konci mesíce srpna probehla velmi úspešne. Tato prírodní katastrofa, se

3 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it kterou snad nikdo nepocítal, je také zodpovedná za to, že na tuto dobu rovnež plánovaná klauzura ACCC, ve které meli projektoví partneri diskutovat o obsahových aspektech a realizovat další konkrétní kroky efektivního rozvoje projektu, se také nemohla konat, jelikož byla projektová NICHT podstatných LIZENZIERT partnerka z C. Budejovic sama težce katastrofou postižena. K pomeru poctu úcastníku ze zúcastnených regionu pri ruzných akcích ACCC je možné všeobecne ríci, že podíl úcastníku z regionu, kde se akce konala, byl vždy podstatne vetší. Zámer partnerství ACCC umožnit zvlášte v souvislosti se setkáními fyzické prekracování hranice a její prekonávání jako každodennní cinnost se tedy ukázalo být úkolem, který nebude snadné rešit. Tak se behem projektu vždy znovu objevovala otázka, co je treba konkrétne zmenit ci zlepšit, aby bylo možné nároky projektu splnit. Cástecnou odpovedí byl úspech jiných aktivit ACCC. Durazne je treba pripomenout, že byl vztah úcastníku ruzných regionu pri kulturních setkáních - konajících se již v listopadu minulého roku - velmi vyrovnaný. Z toho vyplývá mj. smysluplnost metodiky akce. B. Cíle ACCC a vyhodnocování jejich realizace 2002 v souvislosti s kroky uskutecnování výše citovaného cíle projektu. Dále bychom se rádi podrobne venovali jednotlivým aktivitám ACCC v roce 1. Informacní transfer: Jako jeden z prostredku predávání informací mezi jednotlivými regiony sloužil obežníkový mail ACCC, který byl posílán predevím úcastníkum akcí ACCC, ale i jiným zájemcum, aby je upozornil na aktuální kulturní dení v sousedním regionu. Vyplnením formuláre na vebové stránce je možné se nechat zanést do rozdelovníku a získat tak informace prinejmenším o nekolika kulturních akcích na druhé ci obou stranách hranice. Úcastníci setkání ACCC v breznu hodnotili toto - samozrejme dvoujazycné - médium velmi pozitivne a zájem o jeho využití byl veliký. Doufáme tedy, že bude obežníkový mail v budoucnu využívat stále vetší okruh pracovníku v oblasti kultury a umelcu príhranicních regionu, a to proto, aby upozornili na vlastní akce, ale i z toho duvodu, aby se informovali o akcích jiných. V soucasné dobe obesíláme 100 zájemcu a multiplikátoru na obou stranách hranice. Rozdelovník se neustále rozširuje. Podstatný význam krome informací o konkrétních akcích má samozrejme i zprostredkování backgroundových vedomostí o kulturním živote a umelecké scéne sousední zeme. To se odehrálo v letošním roce v rámci 2. setkání v Ceských Budejovicích, na kterém prednášela ceská tanecní expertka a redaktorka nejvýznamnejšího ceského casopisu o tanci Tanecní zóna (Tanz-

4 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Zone) Jana Navrátová o soucasné ceské tanecní scéne. Tuto prednášku je možné nalézt také na vebové stránce ACCC v písemné forme, kde si ho mohou stáhnout ze síte i zájemci, kterí se setkání nezúcastnili. Tím jsme dospeli k další duležité soucásti ACCC, dvoujazycné vebové stránce ACCC, která byla letos ve velké míre rozšírena a obnovena. To se týká jak grafického designu, tak i její struktury a obsahu. Vedle specifických informací k ACCC a jejím aktivitám jsou duležitými elementy startovní stránky predevším pojmy "služby", "publikace", "background" a "linky", které se týkají jak informacního transferu o kulturním dení v sousedních regionech, tak možností propojení a zapojení do projektu. Cást "servis" obsahuje predevším: - prihlášku na obežníkový mail - informace o možnostech aktivní spolupráce v pracovních skupinách ACCC (viz níže) - možnost vyjádrení vlastního mínení o ACCC - cesko-nemecko-anglický slovník online - informace mladým lidem o možnosti praktika v ACCC Mezi publikacemi jsou krome tech, které byly zverejneny a vydány ACCC k jejím tématum, také jiné jako napr. o soucasné ceské literature. Informace k backgroundu jednotlivých kulturních scén se v roce 2002 týkají ceské tanecní scény a literatury. Velký význam mají samozrejme také odkazy na partnerské organizace ACCC, partnery v síti ACCC, informacní stránky o kulturním dení v regionech a na stránky, které se týkají preshranicní kulturní spolupráce. Zvlášte bychom se rádi zmínili o pojmu tisk, uvedenému rovnež na startovní stránce, kde je možné si stáhnout materiál (informace k tiskovým konferencím, tiskové texty a digitální fotografie za úcelem zverejnení). Z tohoto popisu nekolika podstatných aspektu se již rýsuje, jakou roli hraje vebová stránka (ale ne výlucne ona) pro informacní transfer a že její struktura nabízí ideální možnosti naplnení jednotlivých dílcích oblastí dalšími zajímavými a podstatnými informacemi. Od zdarilého relanche jsme obdrželi ve forme mailu pozitivní feedback k ACCC od nejruznejších návštevníku domovské stránky. Tím se stala

5 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it hodnotným nástrojem, upozornujícím nejen speciálne na ACCC, nýbrž i na kulturní dení "na druhé strane", další preshranicní aktivity v kontextu ACCC i mimo nej a možnosti aktivního spoluvytvárení. Vedle elektronických médií jsou samozrejme také tištené publikace duležitými prostredky, jejichž úcelem je informacní transfer. Prípravy zverejnení první publikace v rámci celé edicní rady ACCC - preshranicní mediální prírucky, která bude dusledkem letošního semináre ACCC, zacaly již v tomto roce (viz níže). 2. Propojení kulturních scén: ACCC usporádala na jare tohoto roku dve tzv. sít ová setkání v Ceských Budejovicích, aby dala impulz k propojení kulturních scén, tato setkání byla také prirozeným dusledkem výsledku prvních kulturních setkání v listopadu Byla zde jednotlivým zástupcum ruzných umeleckých smeru nabídnuta možnost setkání a výmeny zkušeností, úcastníci byli také ve forme exemplárních demonstrací prímo konfrontováni s tvorbou ceských umelcu: predcítání s hudbou v rámci breznového setkání, jehož hlavním tématem byla literatura, tanecní ukázkou v rámci kvetnového setkání, na nemž bylo krome literátu a zástupcu svazu spisovatelu zastoupeno i textilní umení a tanecníci.

6 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Literáti meli hned pri prvním setkání behem velmi krátké doby nápad v souvislosti s konkrétním preshranicním projektem: spolecné publikace s literárním zpracováním nejmladší historie. Vzhledem k casové tísni bylo domluveno pokracovat v rozhovorech pri druhém setkání v kvetnu, aby bylo možno objasnit mj. "technické" otázky" a zapojit na obou stranách hranice další spisovatele ci spisovatelky, které by projekt zajímal. Tato kooperace jihoceských a hornorakouských literátu a svazu spisovatelu je hezkým príkladem pro to, co bylo od samého pocátku základní myšlenkou a cílem techto setkání: po prvním poznávání spolecné vytvárení vlastních preshranicních projektu, tedy konkrétní kulturní, respektive umelecká kooperace, která by tak umožnila déletrvající komunikaci a propojení, získání casu, vytvorení prostoru a dalších podmínek (z organizacne technického hlediska kontaktováním a informováním pracovníku v oblasti kultury a umelcu, koordinací termínu, zapujcením prostoru a prizváním tlumocníku). Srovnáme-li literaturu s tancem a textilním umením, bylo zde propojení podstatne obtížnejší. Zamýšlena byla sice realizace konkrétních projektu a kooperacních nápadu, zatím však k ní nedošlo, což snad má méne do cinení se vzájemných strachem podmíneným státní hranicí, jakož spíše s rozdílnými prístupy a predstavami, které stojí v ceste i pri spolupráci uvnitr jednoho regionu (jak bylo zmíneno již na zacátku této zprávy).

7 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Umelecká kooperace vzniká vetšinou spontánne a velmi casto náhodne pri setkání na "ciste" umeleckých akcích jako festivalech, výstavách nebo workshopech, kdy motivace ke spolecné tvorbe vzniká z nadšení pro tvorbu druhého a ze vzájemné inspirace. Musí tedy existovat neco jako spolecný jmenovatel, zásadní spolecný zájem na práci a nápadech partnera. Je-li tedy naším úkolem podporovat kulturní a umeleckou kooperaci systematicky a ve vetší míre, a to ve forme podobných setkání, bude nutné vycházet z mnohem širší báze, tedy: musí se oslovit mnohem vetší okruh zájemcu a musí být pozváni na rozsáhlejší akci, kterou by bylo možno srovnat s trhy ci velkou výstavou. Musela by se však soustredit na jeden druh umení a doba jejího konání by musela být dlouhodobejší. Otázka druhove specifické propojovací práce na strane jedné a pres její úzké hranice na strane druhé (napr. ke stejnému tématu) byla také jednou s mnoha diskutovaných témat v rámci projektového partnerství, hlavne v souvislosti s tržištem rakousko-ceské kulturní výmeny, plánované na rok 2003, na které by bylo možné pohlížet jako na pilotní projekt k velké akci, jak bylo uvedeno výše. Vrátíme-li se ješte jednou ke kvetnovému setkání, došlo zde v souvislosti se soucasným tancem po prednášce na téma ceská tanecní scéna v rámci diskuze k velmi zajímavé a živé výmene zkušeností z hlediska podobných a rozdílných sociálních, ekonomických a umeleckých rámcových podmínek pro tento druh umení v Ceské republice a v Rakousku. Ceská strana byla také

8 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it ochotna dát k dispozici Hornímu Rakousku zprávy tanecního magazínu. To se týká hlavne oblasti informacního transferu, který hraje prirozene pro propojení dlouhodobe podstatnou roli. Je treba se také v souvislosti s plánovaným propojením ceské a rakouské tanecní scény zmínit o tom, že již o rok dríve ACCC zprostredkovala kontakt mezi jedním brnenským a lineckým souborem, jehož dusledkem byla spolecná vystoupení v Linci (2001) a v Brne a Vídni (2002). Jedná se o bodové propojení, které však v sobe nese potenciál dalších kontaktu mezi novými soubory, když se zamyslíme nad pozitivním ohlasem ostatních tanecníku, kterí se byli na vystoupení podívat jako diváci. Jinou tématikou a prístupem než sít ová setkání se vyznacovala kulturní setkání v listopadu 2002, které nevytvárejí tolik prostoru pro realizaci dalších preshranicních projektu, nýbrž mají uvést kulturní pracovníky a umelce mimo partnerství ACCC do obsahového spoluvytvárení ACCC, a to ve forme preshranicních pracovních skupin a jejich úcasti na tržišti I když se ve skupinách "architektura" a "divadlo" vyskytly podobné potíže z duvodu "nedostatecného spolecného jmenovatele" jako na sít ových setkáních, tato metoda se nakonec osvedcila, což se ukázalo ve velmi pozitivním ohlase úcastníku i jejich aktivite a angažmá v pracovních skupinách "preshranicní kulturní spolupráce", "práce s verejností", "kooperace se školami" a "literatura". V dusledku zkušeností se sítovými setkáními bude predbežne literatura na "tržišti 2003" jediným druhove specifickým tématem. Novým prístupem propojovací práce ACCC se má krome zmínených pracovních skupin a jimi vypracovaných aktivit stát kontaktní burza, kde se mají prezentovat již existující preshranicní kooperace a iniciativy, které se sice zamerují na své cíle, ale angažují se mimo úzké hranice jednotlivých druhu umení v tomto smeru. Propojení hraje také v následujícím aspektu dalšího vzdelávání duležitou roli. Jak již bylo výše naznaceno, nelze uvedené oblasti od sebe zcela jasne odtrhnout, také ony jsou - chceme-li to tak formulovat - mezi sebou propojeny, protkány, precházejí jedna ve druhou a podminují se vzájemne.

9 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it 3. Profesionalizace kulturní práce Další duležitou soucástí podpory preshranicní kulturní kooperace a kulturního propojení vidí partnerství ACCC ve zprostredkování know-how ve forme vzdelávacích semináru. První seminár ACCC se konal pod titulem Komunikace verbale und andere Grenzüberschreitungen (verbální a jiná prekracování hranic). Na komunikaci jako na centrální téma je možné nahlížet jako na dusledek, hrající roli pri zmínených potížích, jejichž zdaleka nezanedbatelnou cást tvorí komunikacní problémy. To se odráží nejen v našem projektu, nýbrž i zcela obecne v preshranicní kulturní práci. V souladu s potížemi pri realizaci projektu, podmínenými hranicí i jinak - jak jsme uvedli v první cásti této zprávy - bylo na seminári jak pri "komunikaci v projektových skupinách", tak i pri "interkulturní komunikaci v rakouskocesko-nemecké projektové práci" zjišteno, že tyto komunikacní potíže nejsou podmíneny pouze "národne-kulturními" rozdíly. Vedle národne a jazykove definovaného pojmu kultura existuje ješte rada jiných kritérií, jejichž prostrednictvím lze definovat kulturu jako svet života, ve kterém se jednotlivec vyvíjí (napr. sociální prostredí, vek, pohlaví a jiné, ne vždy zcela jasné aspekty, které dají vzniknout pocitu náležitosti k nejaké kulture a vedou k rozdílným predstavám, zpusobum myšlení, prístupum a mentalitám). V ohlasu na tyto aspekty semináre hovorila rada úcastníku o tom, že znovu poznali sama sebe v obtížných komunikacních situacích, které byly hrány a simulovány a které bylo treba zvládnout. Stejný pocit meli zcásti i organizátori ACCC, kterí na tomto seminári vklouzli také do role úcastníku. Jak se zachovat pri podobných problémech a konfliktech, tolerovat jiné perspektivy a rozumet jim, a tím se naucit komunikovat - to jsou zcela podstatné kvalifikace pri sít ové a preshranicní projektové práci. Domníváme se, že jsme tímto seminárem dokázali podstatne prispet k tomu, abychom si to uvedomili. Pri konkrétních prípravách k tomuto seminári jsme kooperovali se zcela jinak vytvorenou a fungující strukturou, spolkem a stredo/východoevropskou propojovací sítí MitOst. Pri realizaci projektu se ukázalo, že sjednocení a sladení ruzných rámcových podmínek, ve kterých jednotlivé projektové struktury pracují, je úkolem, který nelze podcenovat. Presto vidí partnerství ACCC v propojení sítí další duležitý krok k podpore výmeny zkušeností v rámci evropské kultury. Tento aspekt hrál také roli u kulatého stolu, kdy byly predstaveny pod titulem "Význam komunikace pri výstavbe lokálních, regionálních a internacionálních sítí" ctyri ruzná propojení (ACCC, MitOst, stredo/východoevropská sít I_CAN a Kulturní cirkus z okolí brnenského souboru, který ovšem jako takový nebyl deklarován). Diskutovalo se o ruzných konceptech a možnostech jejich spojení. Zvlášte duležité pro nás bylo slyšet od úcastníku, v jaké míre si dokáží predstavit pri uskutecnování vlastních projektových nápadu spolupráci s temito sítemi. Podobné myšlenky meli v podstate všichni prítomní, pricemž se jednalo cástecne opravdu o projekty, které by prekrocily úzký kontext ACCC. Kulatý stul tedy otevrel pohled na

10 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it projekt ACCC, který ho staví do kontextu celoevropského propojení (v príloze originálních podkladu se nachází neúplná skica k tomuto aspektu, která byla na záver vyhotovena).

11 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Seminár ACCC Komunikace Roundtable na téma "PROPOJENÍ" KULTURA A JAZYK, VZDELÁNÍ Strední, východní a jižní Evropa THEODOR- NICHT HEUSS- LIZENZIERT KOLLEG MITOST VÝTVARNÉ UMÉNÍ Strední a jižní Evropa I_CAN ACCC Tanecní kontakty Strední Evropa (zcásti pres MitOst a ACCC) KULTURNÍ CIRKUS Austrian Czech Cultural Cooperation KULTUR. SCÉNA INNSBRUCK/ Tyrolsko INFORELAIS KULTUR.SCÉNA WEINVIERTEL/ DOLNÍ RAKOUSKO (zcásti pres ACCC) KULTUR.SCÉNA BRNO/ jižní Morava KULTUR. SCENA MÜHLVIERTEL/ HORNÍ RAKOUSKO Z KRABIC VEN! Propojení celé Evropy napr. EUROPEAN FORUM FOR THE ARTS AND HERITAGE KULTUR. SCÉNA C. BUDEJOVICE/ JIŽNÍ CECHY CENTRÁLNÍ EVROPSKÁ PLATFORMA (EFAH) KULTURY A EU Florian Tilzer, ríjen 2002

12 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Co bylo úcastníky v této souvislosti jako velmi pozitivní hodnoceno, bylo setkání a osobní poznání ruzných osob, angažujících se v preshranicní kulturní spolupráci. Jejich okruh byl jiný než pri sít ových setkáních a kulturních setkáních. Z tohoto duvodu by se seminár dal nazvat také poznávacím setkáním, které v sobe nese potenciál dalších projektu a kooperací, což by mohlo prekrocit úzký rámec kontextu ACCC. Ctvrtým aspektem semináre byla komunikace s verejností, tedy praktická práce s verejností v kontextu cesko-rakouské preshranicní kulturní práce. Spolecné prednášky rakouského a ceského referenta a diskuze o teoretickém pozadí mediálního profilu jednotlivých regionu i praktické kroky v kontextu úcelnejší mediální komunikace a kooperace nabídly možnost prímého srovnání a byly dle vlastní výpovedi obou referentu velkým obohacením. Z tohoto duvodu je ji treba chápat jako podnet, který by mel být sledován v rámci prubehu projektu. Zprostredkování know-how v oblasti komunikace s verejností (jež se jak v Rakousku, tak i v Ceské republice v kontextu soucasného mediálního vývoje a dopadu na kulturní práci stává stále obtížneji zvládnutelnou úlohou) má být prohloubeno již zmínenou mediální príruckou, jako jednou z publikací ACCC. Tak jsme se dostali ke ctvrté a poslední oblasti práce ACCC. 4. Práce s verejností/kulturní produkce na trhu Domníváme se, že není již treba se opet podrobne zminovat o zprostredkování know-how v oblasti preshranicní verejné práce v souvislosti se vzdelávacím seminárem ACCC a publikací na toto téma, která se pripravuje. K již uvedeným obežníkovým mailum ACCC a vebové stránce bychom chteli pouze dodat, že jsou samozrejme v kontextu PR duležitými nástroji, i když je zde oslovená verejnost samozrejme omezena. Ocekává se však - podle okruhu zájemcu zapojených do projektu - že bude postupne narustat. Duležitým milníkem v této oblasti je samozrejme tisková konference v Linci. Zájem médií byl velmi vysoký, což dokazuje pocet úcastníku i zájmem podnícené otázky novináru (proc se tisková konference, plánovaná také v Ceských Budejovicích, nakonec nekonala a proc tedy nemohlo dojít ke srovnatelné rezonanci tisku, bylo zmíneno již v první cásti). Palcové titulky jako "Kultura pripravuje cestu", "Kultura prekonává státní hranice" a "Proti hranicím v hlavách" podtrhují duležitost podobného

13 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it preshranicního angažmá a s ním spojeného srustání regionu v kontextu celoevropského vývoje, které ACCC sleduje. Akce, o které tisk nejvíc informoval - a sice zvlášte ve forme uverejnených fotografií - byla príkladná demonstrace ceského tanencního umení v rámci 2. sítového setkání v Ceských Budejovicích, tedy konkrétní umelecká tvorba v regionu. To bezprostredne souvisí s uvádením kulturních produkcí na trh, realizovaným ACCC. Vzhledem k soucasnému tanencnímu umení to znamená umožnení výmeny mezi ceskými a rakouskými soubory. Tanecníci jsou tak podporováni ve svém dalším profesionálním vývoji, zvyšují se i jejich možnosti výdelku. To se týká také hornorakouských spisovatelu, kterí byli v dusledku literárního propojení v rámci ACCC nekolikrát pozváni do regionu Ceských Budejovic. Další podrobnosti k práci s verejností najdete v tiskových zprávách na internetu. Übersetzung D/CZ: Mag. Renata Kapeller

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Zpráva z první fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková Jana Havlíková VÚPSV Praha

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

-~--~-- F1~ ...10. (. TÉMA MESíCE ~ MOTTO OBSAH: Slovo úvodem. Téma mesíce. Zprávy z výkonné rady. Zajímavosti. Aktivity Apra. Zahranicí.

-~--~-- F1~ ...10. (. TÉMA MESíCE ~ MOTTO OBSAH: Slovo úvodem. Téma mesíce. Zprávy z výkonné rady. Zajímavosti. Aktivity Apra. Zahranicí. F1 MOTTO "Inteligentního cloveka najdete pomerne casto. Obtížnejší už je spojit charakter, odvahu a znalosti. Zvlášte v dnešní pocítacové civilizaci. Když jsem zacal delat do politiky, lidé se me ptali

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více