pdfmailer professional ACCC NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pdfmailer professional ACCC NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional NICHT LIZENZIERT pdfmailer professional"

Transkript

1 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it ACCC Austrian Czech Cultural Cooperation Zpráva za rok 2002 Partnerské budování kulturne integrovaného regionu v souvislosti s rozšírením Evropské unie - to je cíl, definovaný projektovými partnery ACCC. Dosaženo ho má být následujícími kroky, které budou realizovány behem nekolikaletého projektu: 1. Informacní transfer mezi zúcastnenými regiony 2. Propojení kulturních scén hranicních regionu 3. Profesionalizace kulturní práce pomocí know-how 4. Prohloubení kulturní kooperace ve forme konkrétních projektu a lepší uvedení kulturních produktu na trh Následující zpráva má podat informaci o tom, do jaké míry mohly být v tomto roce tyto kroky uskutecneny, jakých úspechu tým ACCC v roce 2002 dosáhl, ale i s jakými potížemi musel bojovat.

2 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it NICHT A. Všeobecné LIZENZIERT hodnocení aktivit ACCC Duraz preshranicní kulturní spolupráce byl v letošním roce kladen na konkrétní aktivity propojení kulturních scén (tedy na navázání trvalých kontaktu pres hranice, jakož i získání prostoru pro výmenu obsahu) a intenzívní verejnou práci - úkol pro partnery ACCC, který jasne formulovali úcastníci prvních kulturních setkání v listopadu. Než se budeme zabývat jednotlivými kroky realizace projektu, meli bychom nejprve osvetlit blíže požadavky, pred které byli postaveni partneri ACCC. Na strane jedné vznikaly prirozene práve kvuli silné hranici, jejíž odstranení si ACCC dala za cíl, pricemž se není tímto pojmem definována pouze ciste politicky nebo geograficky, nýbrž také psychosociálne, tedy existující hlavne v hlavách lidí. Také je k nim treba pricíst jazykovou bariéru, které vždy neusnadnovala komunikaci jak uvnitr projektové skupiny, tak pri setkáních a akcích. I když bylo využito tlumocníku, nebylo možné vždy okamžite odstranit napríklad nedorozumení, která se denne vyskytují i v komunikaci behem rozhovoru partneru, kterí hovorí stejným jazykem. Jedním z faktoru, které tedy nelze podcenovat je také cas, který je nutný k objasnení otázek pri dvoujazycných diskuzích. Ale také v "ciste" organizacne-technické oblasti byl dopad této hranice hmatatelný. Tak si napríklad projektoví partneri porádne lámali hlavu nad rozdílnými danove právními podmínkami obou zemí v souvislosti s vyplácením honoráru referentum semináre Komunikace, bylo nutno vynaložit hodne casu a prípravné práce, aby byly veškeré náležitosti právne v naprostém porádku. Na strane druhé vznikaly potíže, které mohou existovat i v rámci kulturních kooperací uvnitr národních hranic, napr. v souvislosti s rozdílnými predstavami zástupcu stejných umeleckých odvetví a kulturních smeru, k jejichž kooperaci jsme behem setkání ACCC chteli dát impulz. Tím se však budeme ješte blíže zabývat v následujících rádcích. Co se týká rozvoje projektu v zapojených regionech, zvlášte vzhledem k jeho vnímání na verejnosti, je treba uvést, že byl v letošním roce kladen duraz na hornorakouskou stranu. To je možné nejlépe vysvetlit tak, že byla hlavní projektová koordinace rízena z Mühlviertelu. K tomu se však také pridala povodnová katastrofa, která doslova "spláchla" tiskovou konferenci v Ceských Budejovicích, plánovanou na srpen, zatímco tisková konference v Linci na konci mesíce srpna probehla velmi úspešne. Tato prírodní katastrofa, se

3 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it kterou snad nikdo nepocítal, je také zodpovedná za to, že na tuto dobu rovnež plánovaná klauzura ACCC, ve které meli projektoví partneri diskutovat o obsahových aspektech a realizovat další konkrétní kroky efektivního rozvoje projektu, se také nemohla konat, jelikož byla projektová NICHT podstatných LIZENZIERT partnerka z C. Budejovic sama težce katastrofou postižena. K pomeru poctu úcastníku ze zúcastnených regionu pri ruzných akcích ACCC je možné všeobecne ríci, že podíl úcastníku z regionu, kde se akce konala, byl vždy podstatne vetší. Zámer partnerství ACCC umožnit zvlášte v souvislosti se setkáními fyzické prekracování hranice a její prekonávání jako každodennní cinnost se tedy ukázalo být úkolem, který nebude snadné rešit. Tak se behem projektu vždy znovu objevovala otázka, co je treba konkrétne zmenit ci zlepšit, aby bylo možné nároky projektu splnit. Cástecnou odpovedí byl úspech jiných aktivit ACCC. Durazne je treba pripomenout, že byl vztah úcastníku ruzných regionu pri kulturních setkáních - konajících se již v listopadu minulého roku - velmi vyrovnaný. Z toho vyplývá mj. smysluplnost metodiky akce. B. Cíle ACCC a vyhodnocování jejich realizace 2002 v souvislosti s kroky uskutecnování výše citovaného cíle projektu. Dále bychom se rádi podrobne venovali jednotlivým aktivitám ACCC v roce 1. Informacní transfer: Jako jeden z prostredku predávání informací mezi jednotlivými regiony sloužil obežníkový mail ACCC, který byl posílán predevím úcastníkum akcí ACCC, ale i jiným zájemcum, aby je upozornil na aktuální kulturní dení v sousedním regionu. Vyplnením formuláre na vebové stránce je možné se nechat zanést do rozdelovníku a získat tak informace prinejmenším o nekolika kulturních akcích na druhé ci obou stranách hranice. Úcastníci setkání ACCC v breznu hodnotili toto - samozrejme dvoujazycné - médium velmi pozitivne a zájem o jeho využití byl veliký. Doufáme tedy, že bude obežníkový mail v budoucnu využívat stále vetší okruh pracovníku v oblasti kultury a umelcu príhranicních regionu, a to proto, aby upozornili na vlastní akce, ale i z toho duvodu, aby se informovali o akcích jiných. V soucasné dobe obesíláme 100 zájemcu a multiplikátoru na obou stranách hranice. Rozdelovník se neustále rozširuje. Podstatný význam krome informací o konkrétních akcích má samozrejme i zprostredkování backgroundových vedomostí o kulturním živote a umelecké scéne sousední zeme. To se odehrálo v letošním roce v rámci 2. setkání v Ceských Budejovicích, na kterém prednášela ceská tanecní expertka a redaktorka nejvýznamnejšího ceského casopisu o tanci Tanecní zóna (Tanz-

4 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Zone) Jana Navrátová o soucasné ceské tanecní scéne. Tuto prednášku je možné nalézt také na vebové stránce ACCC v písemné forme, kde si ho mohou stáhnout ze síte i zájemci, kterí se setkání nezúcastnili. Tím jsme dospeli k další duležité soucásti ACCC, dvoujazycné vebové stránce ACCC, která byla letos ve velké míre rozšírena a obnovena. To se týká jak grafického designu, tak i její struktury a obsahu. Vedle specifických informací k ACCC a jejím aktivitám jsou duležitými elementy startovní stránky predevším pojmy "služby", "publikace", "background" a "linky", které se týkají jak informacního transferu o kulturním dení v sousedních regionech, tak možností propojení a zapojení do projektu. Cást "servis" obsahuje predevším: - prihlášku na obežníkový mail - informace o možnostech aktivní spolupráce v pracovních skupinách ACCC (viz níže) - možnost vyjádrení vlastního mínení o ACCC - cesko-nemecko-anglický slovník online - informace mladým lidem o možnosti praktika v ACCC Mezi publikacemi jsou krome tech, které byly zverejneny a vydány ACCC k jejím tématum, také jiné jako napr. o soucasné ceské literature. Informace k backgroundu jednotlivých kulturních scén se v roce 2002 týkají ceské tanecní scény a literatury. Velký význam mají samozrejme také odkazy na partnerské organizace ACCC, partnery v síti ACCC, informacní stránky o kulturním dení v regionech a na stránky, které se týkají preshranicní kulturní spolupráce. Zvlášte bychom se rádi zmínili o pojmu tisk, uvedenému rovnež na startovní stránce, kde je možné si stáhnout materiál (informace k tiskovým konferencím, tiskové texty a digitální fotografie za úcelem zverejnení). Z tohoto popisu nekolika podstatných aspektu se již rýsuje, jakou roli hraje vebová stránka (ale ne výlucne ona) pro informacní transfer a že její struktura nabízí ideální možnosti naplnení jednotlivých dílcích oblastí dalšími zajímavými a podstatnými informacemi. Od zdarilého relanche jsme obdrželi ve forme mailu pozitivní feedback k ACCC od nejruznejších návštevníku domovské stránky. Tím se stala

5 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it hodnotným nástrojem, upozornujícím nejen speciálne na ACCC, nýbrž i na kulturní dení "na druhé strane", další preshranicní aktivity v kontextu ACCC i mimo nej a možnosti aktivního spoluvytvárení. Vedle elektronických médií jsou samozrejme také tištené publikace duležitými prostredky, jejichž úcelem je informacní transfer. Prípravy zverejnení první publikace v rámci celé edicní rady ACCC - preshranicní mediální prírucky, která bude dusledkem letošního semináre ACCC, zacaly již v tomto roce (viz níže). 2. Propojení kulturních scén: ACCC usporádala na jare tohoto roku dve tzv. sít ová setkání v Ceských Budejovicích, aby dala impulz k propojení kulturních scén, tato setkání byla také prirozeným dusledkem výsledku prvních kulturních setkání v listopadu Byla zde jednotlivým zástupcum ruzných umeleckých smeru nabídnuta možnost setkání a výmeny zkušeností, úcastníci byli také ve forme exemplárních demonstrací prímo konfrontováni s tvorbou ceských umelcu: predcítání s hudbou v rámci breznového setkání, jehož hlavním tématem byla literatura, tanecní ukázkou v rámci kvetnového setkání, na nemž bylo krome literátu a zástupcu svazu spisovatelu zastoupeno i textilní umení a tanecníci.

6 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Literáti meli hned pri prvním setkání behem velmi krátké doby nápad v souvislosti s konkrétním preshranicním projektem: spolecné publikace s literárním zpracováním nejmladší historie. Vzhledem k casové tísni bylo domluveno pokracovat v rozhovorech pri druhém setkání v kvetnu, aby bylo možno objasnit mj. "technické" otázky" a zapojit na obou stranách hranice další spisovatele ci spisovatelky, které by projekt zajímal. Tato kooperace jihoceských a hornorakouských literátu a svazu spisovatelu je hezkým príkladem pro to, co bylo od samého pocátku základní myšlenkou a cílem techto setkání: po prvním poznávání spolecné vytvárení vlastních preshranicních projektu, tedy konkrétní kulturní, respektive umelecká kooperace, která by tak umožnila déletrvající komunikaci a propojení, získání casu, vytvorení prostoru a dalších podmínek (z organizacne technického hlediska kontaktováním a informováním pracovníku v oblasti kultury a umelcu, koordinací termínu, zapujcením prostoru a prizváním tlumocníku). Srovnáme-li literaturu s tancem a textilním umením, bylo zde propojení podstatne obtížnejší. Zamýšlena byla sice realizace konkrétních projektu a kooperacních nápadu, zatím však k ní nedošlo, což snad má méne do cinení se vzájemných strachem podmíneným státní hranicí, jakož spíše s rozdílnými prístupy a predstavami, které stojí v ceste i pri spolupráci uvnitr jednoho regionu (jak bylo zmíneno již na zacátku této zprávy).

7 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Umelecká kooperace vzniká vetšinou spontánne a velmi casto náhodne pri setkání na "ciste" umeleckých akcích jako festivalech, výstavách nebo workshopech, kdy motivace ke spolecné tvorbe vzniká z nadšení pro tvorbu druhého a ze vzájemné inspirace. Musí tedy existovat neco jako spolecný jmenovatel, zásadní spolecný zájem na práci a nápadech partnera. Je-li tedy naším úkolem podporovat kulturní a umeleckou kooperaci systematicky a ve vetší míre, a to ve forme podobných setkání, bude nutné vycházet z mnohem širší báze, tedy: musí se oslovit mnohem vetší okruh zájemcu a musí být pozváni na rozsáhlejší akci, kterou by bylo možno srovnat s trhy ci velkou výstavou. Musela by se však soustredit na jeden druh umení a doba jejího konání by musela být dlouhodobejší. Otázka druhove specifické propojovací práce na strane jedné a pres její úzké hranice na strane druhé (napr. ke stejnému tématu) byla také jednou s mnoha diskutovaných témat v rámci projektového partnerství, hlavne v souvislosti s tržištem rakousko-ceské kulturní výmeny, plánované na rok 2003, na které by bylo možné pohlížet jako na pilotní projekt k velké akci, jak bylo uvedeno výše. Vrátíme-li se ješte jednou ke kvetnovému setkání, došlo zde v souvislosti se soucasným tancem po prednášce na téma ceská tanecní scéna v rámci diskuze k velmi zajímavé a živé výmene zkušeností z hlediska podobných a rozdílných sociálních, ekonomických a umeleckých rámcových podmínek pro tento druh umení v Ceské republice a v Rakousku. Ceská strana byla také

8 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it ochotna dát k dispozici Hornímu Rakousku zprávy tanecního magazínu. To se týká hlavne oblasti informacního transferu, který hraje prirozene pro propojení dlouhodobe podstatnou roli. Je treba se také v souvislosti s plánovaným propojením ceské a rakouské tanecní scény zmínit o tom, že již o rok dríve ACCC zprostredkovala kontakt mezi jedním brnenským a lineckým souborem, jehož dusledkem byla spolecná vystoupení v Linci (2001) a v Brne a Vídni (2002). Jedná se o bodové propojení, které však v sobe nese potenciál dalších kontaktu mezi novými soubory, když se zamyslíme nad pozitivním ohlasem ostatních tanecníku, kterí se byli na vystoupení podívat jako diváci. Jinou tématikou a prístupem než sít ová setkání se vyznacovala kulturní setkání v listopadu 2002, které nevytvárejí tolik prostoru pro realizaci dalších preshranicních projektu, nýbrž mají uvést kulturní pracovníky a umelce mimo partnerství ACCC do obsahového spoluvytvárení ACCC, a to ve forme preshranicních pracovních skupin a jejich úcasti na tržišti I když se ve skupinách "architektura" a "divadlo" vyskytly podobné potíže z duvodu "nedostatecného spolecného jmenovatele" jako na sít ových setkáních, tato metoda se nakonec osvedcila, což se ukázalo ve velmi pozitivním ohlase úcastníku i jejich aktivite a angažmá v pracovních skupinách "preshranicní kulturní spolupráce", "práce s verejností", "kooperace se školami" a "literatura". V dusledku zkušeností se sítovými setkáními bude predbežne literatura na "tržišti 2003" jediným druhove specifickým tématem. Novým prístupem propojovací práce ACCC se má krome zmínených pracovních skupin a jimi vypracovaných aktivit stát kontaktní burza, kde se mají prezentovat již existující preshranicní kooperace a iniciativy, které se sice zamerují na své cíle, ale angažují se mimo úzké hranice jednotlivých druhu umení v tomto smeru. Propojení hraje také v následujícím aspektu dalšího vzdelávání duležitou roli. Jak již bylo výše naznaceno, nelze uvedené oblasti od sebe zcela jasne odtrhnout, také ony jsou - chceme-li to tak formulovat - mezi sebou propojeny, protkány, precházejí jedna ve druhou a podminují se vzájemne.

9 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it 3. Profesionalizace kulturní práce Další duležitou soucástí podpory preshranicní kulturní kooperace a kulturního propojení vidí partnerství ACCC ve zprostredkování know-how ve forme vzdelávacích semináru. První seminár ACCC se konal pod titulem Komunikace verbale und andere Grenzüberschreitungen (verbální a jiná prekracování hranic). Na komunikaci jako na centrální téma je možné nahlížet jako na dusledek, hrající roli pri zmínených potížích, jejichž zdaleka nezanedbatelnou cást tvorí komunikacní problémy. To se odráží nejen v našem projektu, nýbrž i zcela obecne v preshranicní kulturní práci. V souladu s potížemi pri realizaci projektu, podmínenými hranicí i jinak - jak jsme uvedli v první cásti této zprávy - bylo na seminári jak pri "komunikaci v projektových skupinách", tak i pri "interkulturní komunikaci v rakouskocesko-nemecké projektové práci" zjišteno, že tyto komunikacní potíže nejsou podmíneny pouze "národne-kulturními" rozdíly. Vedle národne a jazykove definovaného pojmu kultura existuje ješte rada jiných kritérií, jejichž prostrednictvím lze definovat kulturu jako svet života, ve kterém se jednotlivec vyvíjí (napr. sociální prostredí, vek, pohlaví a jiné, ne vždy zcela jasné aspekty, které dají vzniknout pocitu náležitosti k nejaké kulture a vedou k rozdílným predstavám, zpusobum myšlení, prístupum a mentalitám). V ohlasu na tyto aspekty semináre hovorila rada úcastníku o tom, že znovu poznali sama sebe v obtížných komunikacních situacích, které byly hrány a simulovány a které bylo treba zvládnout. Stejný pocit meli zcásti i organizátori ACCC, kterí na tomto seminári vklouzli také do role úcastníku. Jak se zachovat pri podobných problémech a konfliktech, tolerovat jiné perspektivy a rozumet jim, a tím se naucit komunikovat - to jsou zcela podstatné kvalifikace pri sít ové a preshranicní projektové práci. Domníváme se, že jsme tímto seminárem dokázali podstatne prispet k tomu, abychom si to uvedomili. Pri konkrétních prípravách k tomuto seminári jsme kooperovali se zcela jinak vytvorenou a fungující strukturou, spolkem a stredo/východoevropskou propojovací sítí MitOst. Pri realizaci projektu se ukázalo, že sjednocení a sladení ruzných rámcových podmínek, ve kterých jednotlivé projektové struktury pracují, je úkolem, který nelze podcenovat. Presto vidí partnerství ACCC v propojení sítí další duležitý krok k podpore výmeny zkušeností v rámci evropské kultury. Tento aspekt hrál také roli u kulatého stolu, kdy byly predstaveny pod titulem "Význam komunikace pri výstavbe lokálních, regionálních a internacionálních sítí" ctyri ruzná propojení (ACCC, MitOst, stredo/východoevropská sít I_CAN a Kulturní cirkus z okolí brnenského souboru, který ovšem jako takový nebyl deklarován). Diskutovalo se o ruzných konceptech a možnostech jejich spojení. Zvlášte duležité pro nás bylo slyšet od úcastníku, v jaké míre si dokáží predstavit pri uskutecnování vlastních projektových nápadu spolupráci s temito sítemi. Podobné myšlenky meli v podstate všichni prítomní, pricemž se jednalo cástecne opravdu o projekty, které by prekrocily úzký kontext ACCC. Kulatý stul tedy otevrel pohled na

10 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it projekt ACCC, který ho staví do kontextu celoevropského propojení (v príloze originálních podkladu se nachází neúplná skica k tomuto aspektu, která byla na záver vyhotovena).

11 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Seminár ACCC Komunikace Roundtable na téma "PROPOJENÍ" KULTURA A JAZYK, VZDELÁNÍ Strední, východní a jižní Evropa THEODOR- NICHT HEUSS- LIZENZIERT KOLLEG MITOST VÝTVARNÉ UMÉNÍ Strední a jižní Evropa I_CAN ACCC Tanecní kontakty Strední Evropa (zcásti pres MitOst a ACCC) KULTURNÍ CIRKUS Austrian Czech Cultural Cooperation KULTUR. SCÉNA INNSBRUCK/ Tyrolsko INFORELAIS KULTUR.SCÉNA WEINVIERTEL/ DOLNÍ RAKOUSKO (zcásti pres ACCC) KULTUR.SCÉNA BRNO/ jižní Morava KULTUR. SCENA MÜHLVIERTEL/ HORNÍ RAKOUSKO Z KRABIC VEN! Propojení celé Evropy napr. EUROPEAN FORUM FOR THE ARTS AND HERITAGE KULTUR. SCÉNA C. BUDEJOVICE/ JIŽNÍ CECHY CENTRÁLNÍ EVROPSKÁ PLATFORMA (EFAH) KULTURY A EU Florian Tilzer, ríjen 2002

12 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it Co bylo úcastníky v této souvislosti jako velmi pozitivní hodnoceno, bylo setkání a osobní poznání ruzných osob, angažujících se v preshranicní kulturní spolupráci. Jejich okruh byl jiný než pri sít ových setkáních a kulturních setkáních. Z tohoto duvodu by se seminár dal nazvat také poznávacím setkáním, které v sobe nese potenciál dalších projektu a kooperací, což by mohlo prekrocit úzký rámec kontextu ACCC. Ctvrtým aspektem semináre byla komunikace s verejností, tedy praktická práce s verejností v kontextu cesko-rakouské preshranicní kulturní práce. Spolecné prednášky rakouského a ceského referenta a diskuze o teoretickém pozadí mediálního profilu jednotlivých regionu i praktické kroky v kontextu úcelnejší mediální komunikace a kooperace nabídly možnost prímého srovnání a byly dle vlastní výpovedi obou referentu velkým obohacením. Z tohoto duvodu je ji treba chápat jako podnet, který by mel být sledován v rámci prubehu projektu. Zprostredkování know-how v oblasti komunikace s verejností (jež se jak v Rakousku, tak i v Ceské republice v kontextu soucasného mediálního vývoje a dopadu na kulturní práci stává stále obtížneji zvládnutelnou úlohou) má být prohloubeno již zmínenou mediální príruckou, jako jednou z publikací ACCC. Tak jsme se dostali ke ctvrté a poslední oblasti práce ACCC. 4. Práce s verejností/kulturní produkce na trhu Domníváme se, že není již treba se opet podrobne zminovat o zprostredkování know-how v oblasti preshranicní verejné práce v souvislosti se vzdelávacím seminárem ACCC a publikací na toto téma, která se pripravuje. K již uvedeným obežníkovým mailum ACCC a vebové stránce bychom chteli pouze dodat, že jsou samozrejme v kontextu PR duležitými nástroji, i když je zde oslovená verejnost samozrejme omezena. Ocekává se však - podle okruhu zájemcu zapojených do projektu - že bude postupne narustat. Duležitým milníkem v této oblasti je samozrejme tisková konference v Linci. Zájem médií byl velmi vysoký, což dokazuje pocet úcastníku i zájmem podnícené otázky novináru (proc se tisková konference, plánovaná také v Ceských Budejovicích, nakonec nekonala a proc tedy nemohlo dojít ke srovnatelné rezonanci tisku, bylo zmíneno již v první cásti). Palcové titulky jako "Kultura pripravuje cestu", "Kultura prekonává státní hranice" a "Proti hranicím v hlavách" podtrhují duležitost podobného

13 PDFMAILER.DE - Durch digitale Post die Portokosten um bis zu 50% senken >Test it preshranicního angažmá a s ním spojeného srustání regionu v kontextu celoevropského vývoje, které ACCC sleduje. Akce, o které tisk nejvíc informoval - a sice zvlášte ve forme uverejnených fotografií - byla príkladná demonstrace ceského tanencního umení v rámci 2. sítového setkání v Ceských Budejovicích, tedy konkrétní umelecká tvorba v regionu. To bezprostredne souvisí s uvádením kulturních produkcí na trh, realizovaným ACCC. Vzhledem k soucasnému tanencnímu umení to znamená umožnení výmeny mezi ceskými a rakouskými soubory. Tanecníci jsou tak podporováni ve svém dalším profesionálním vývoji, zvyšují se i jejich možnosti výdelku. To se týká také hornorakouských spisovatelu, kterí byli v dusledku literárního propojení v rámci ACCC nekolikrát pozváni do regionu Ceských Budejovic. Další podrobnosti k práci s verejností najdete v tiskových zprávách na internetu. Übersetzung D/CZ: Mag. Renata Kapeller

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI HORNÍ RAKOUSKO 02./03. prosince 2013 PAQ OÖ CO JE PAQ OÖ Politické odhlasování: Forum aktivní politiky trhu práce Praktická spolupráce: roční program 175 Mil Proměna nabídek

Více

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI (PAQ) HORNÍ RAKOUSKO

PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI (PAQ) HORNÍ RAKOUSKO PAKT PRO PRÁCI A KVALIFIKACI (PAQ) HORNÍ RAKOUSKO 02./03.prosince 2013 PAQ OÖ CO JE PAQ OÖ Politické odhlasování: Forum aktivní politiky trhu práce Praktická spolupráce: roční program 175 Mil Proměna nabídek

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD!

PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! PUSŤTE PŘÍRODU DO ZAHRAD! česko-rakouský přeshraniční projekt Přírodní zahrady bez hranic červen 2009 srpen 2012 Informace o projektu Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní

Více

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7

Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Budoucí využ ití Orlovny a pr ilehle žahrady, Líš en, Holžova 7 Zápis z kulatého stolu, konaného dne 5.11.2015 v 17:00 Přítomni: viz prezenční listina - příloha Diskuze probíhala ve třech fázích. V první

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost , prostor pro společnou historii a současnost Projekt, prostor pro společnou historii a současnost Projekt je zaměřen na vytvoření prostoru pro spolupráci mezi Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

Více

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová

Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže. Ludmila Brestičová Využití ICT ve volném čase dětí a mládeže Ludmila Brestičová Úvod Průběh vzdělávání dva základní způsoby: ve vyučování, ve volnočasových aktivitách. Čas věnovaný vzdělání u žáků (u dospělých práci) a volný

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

PROGRAM. 5 let přeshraničního budování kontaktů. Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation

PROGRAM. 5 let přeshraničního budování kontaktů. Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation 4. Kulturní setkání ACCC 5 let přeshraničního budování kontaktů Pohled do minulosti a budoucnosti aktivit Austrian Czech Cultural Cooperation pátek, 6. května 2005 ve Ville Sinnenreich, Rohrbach (Mühlviertel

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Dohoda o spolupráci. Preambule

Dohoda o spolupráci. Preambule oo Dohoda o spolupráci Preambule Síť PONTES je síť samostatných organizací, zařízení, seskupení a spolků, jejichž cílem je v nejširším smyslu rozvoj mezinárodní vzdělávací infrastruktury zaměřené na podporu

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Síťování v praxi sociálních pracovníků

Síťování v praxi sociálních pracovníků Prezentaci pro IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti zpracovala Bc. Tereza Komárková Síťování v praxi sociálních pracovníků program školení dopolední blok IP MPSV

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici

Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici Pohled Dolního Rakouska na problematiku přeshraniční spolupráce Mag. Martin Kaválek, Úřad vlády

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad

Analýza spolupráce středních škol a komunikační kompetence ER Praděd/Pradziad Zkušenosti škol s přeshraniční spoluprací V rámci šetření se ukázalo, že takřka 00% dotazovaných českých škol má zkušenosti s přeshraniční spoluprací, což je významný počet, rezultující z výborné práce

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/

Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/ Projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. Rozkvět zahrady jižních Čech místní akční skupina a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku

Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Future of Waste Pilotní projekty v Rakousku Odhazování odpadků na veřejných prostranstvích v Rohrbachu Dialog se zainteresovanými subjekty - potraviny jsou cenné Zelené slavnosti trvale udržitelné kulturní

Více

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací

Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů mezi regionální politikou a evropskou integrací Odborná akce ERDV - Evropského regionu Dunaj-Vltava: Smart Specialisation Strategien Synergie pro regionální kooperaci Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Manipulační prostor v oblastech střetů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Geografie Dolního Rakouska

Geografie Dolního Rakouska Obsah Geografie Dolního Rakouska Země zahrad v Dolním Rakousku Akce Přírodní zahrada Platforma Zahrady Dolního Rakouska DIE GARTEN TULLN Analýza zahradního turismu Geografie Dolního Rakouska největší spolková

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008 Konference zaměřená na aktuální trendy a inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů NABÍDKA K ÚČASTI 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání 6.

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty

Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Žiju v demokracii Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

n e w s l e t t e r at-cz

n e w s l e t t e r at-cz n e w s l e t t e r at-cz Otevření trhu práce jako šance. Jak mohou přispět programy Evropské územní spolupráce? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 1. května 2011 končí v Rakousku přechodné období pro pracovníky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Navazování kontaktů pro účely česko-německých kooperací, především projektů a institucionálních partnerství

Navazování kontaktů pro účely česko-německých kooperací, především projektů a institucionálních partnerství Alexander Dietz Bad Brambach, dne 15.05.2012 Navazování kontaktů pro účely česko-německých kooperací, především projektů a institucionálních partnerství zpracoval Alexander Dietz vědecký spolupracovník

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu?

Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Co nám dal Projekt Zlín v pohybu zdravě, bezpečně, na pohodu? Výchozí situace Zlín = město automobilů Dlouhodobý trend zhoršující se dopravní situace ve městě Růst obtěžujících vlivů automobilové dopravy

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen. Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen Mgr. Zuzana Bařtipánová Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Obecné informace o projektu S ambasadorkami k samostatnému podnikání

Více

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý.

Vážení partneři, Prosíme Vás proto o odpověď. Váš názor je pro nás důležitý. Vážení partneři, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí ve vašem městě od roku 2008. V letošním roce se uzavírá tříletá pilotní fáze, kdy by měla být činnost Agentury u Vás ukončena.

Více