Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření efektivity implementace změny firemní kultury"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Lojda, CSc. Praha Duben 2015

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Kladně, Váchal Jan

3 Poděkování: Poděkování bych chtěl věnovat Doc. Ing. Janu Lojdovi, CSc., za odborné vedení práce, cenné rady a připomínky. Dále bych chtěl poděkovat za poskytnuté informace a lidem kolem mne, kteří mě podporovali.

4 Anotace V teoretické části je popsáno, co je firemní kultura, co firemní kulturu ovlivňuje, jaký význam firemní kultura má a jak se firemní kultura mění. V praktické části jsou popsány fáze vybírání hodnoty, která bude zkoumána a pomocí hodnotícího parametru a časových horizontů ukáže, zda je projekt efektivní či nikoliv. V případě správného a efektivního postupu dojde ke zlepšení firemní kultury. Klíčová slova Podniková kultura, implementace, efektivita, hodnoty, personální oddělení Annotation The theoretical section describes what a company culture is, what influences a company culture and the importance of a company culture and how it changes. The practical part describes the phases of the selection of values which will be examined and evaluated using set parameters and time-frames and which will then show whether the project is effective or not. When a proper end effective procedure is followed, the company culture will be improved. Key words Company culture, implementation, effectiveness, values, personnel department

5 Obsah Úvod Literární rešerše Firemní kultura Definice firemní kultury Prvky firemní kultury Obsah a síla organizační kultury Zdroje neboli determinanty organizační kultury Organizační kultura a jedinec Firemní kultura a změna Organizační učení a změna Metodologické přístupy ke zkoumané firemní kultuře Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury Nástroje pro změnu organizační kultury Personální činnost při utváření firemní kultury Adaptace pracovníků Vzdělání a rozvoj pracovníků Volby vzdělávacích metod Hodnocení pracovníků Management a jeho role u změny či utváření organizační kultury Metodika zpracování Projektová studie Spokojený zákazník Kvalitní výrobek Zvyšování jména či hodnoty firmy Zlepšení v oddělení lidských zdrojů Předávání informací a společné řešení problémů... 47

6 Závěr Seznam literatury Seznam tabulek a obrázků... 52

7 Úvod V současné době je firemní kultura téma častých diskuzí, ale jen málo lidí si pod tímto pojmem dokáže představit něco konkrétního. Většina těchto lidí si neuvědomuje, že tam, kde pracují, jsou součástí firemní kultury dané firmy. Definovat firemní kulturu přesně nelze, leč patří tam atmosféra na pracovišti, firemní symboly, základní chování a přesvědčení, normy, kterými by se zaměstnanci měli řídit. Firemní kultura by měla být nastavena k dosažení firemní vize a strategie společnosti. Obecně platí, pokud je firemní kultura špatná různé neshody na pracovišti, nedodržují se normy a chování, atd. nemůže být společnost úspěšná. Z tohoto důvodu má firemní kultura veliký význam a veliké podniky se jí hodně věnují a mají jí pečlivě propracovanou. V malých a středních podnicích už tomu není věnována tak velká pozornost. Téma této práce bylo zvoleno z důvodu, že autor by rád v budoucnu pracoval jako manažer a firemní kulturu a věci spojené s ní by neměl opomíjet s tím, že vědomosti nabité při psaní této práce v budoucnu určitě využije. V první kapitole je definována firemní kultura, její prvky, jaký význam pro společnost má a co je zdrojem firemní kultury. Je zmíněna také role jedince ve firemní kultuře, jak probíhají změny a jaké typy změn mohou nastat. Další kapitola se týká implementace změny firemní kultury, která probíhá ve třech fázích rozmrazení, experimentování či změna a znovuzamrazení. Poslední část teoretické části je zaměřena na práci personálního oddělení a jeho vztah k vylepšení firemní kultury správný nábor, zajištění vzdělávání pracovníků, hodnocení pracovníků. V praktické části práce je definována efektivita a jak ji měřit. Dále budou určeny zkoumané hodnoty a postup, podle kterého se tyto hodnoty budou zkoumat. Následně bude stanoveno, čeho chce výzkum dosáhnout, co k tomu vede a za jaký časový horizont by měla být změna v určité fázi pokroku, z čehož se po přezkoumání hodnoty v daném čase zjistí, zda změna bude efektivní či nikoliv. 7

8 1 Literární rešerše 1.1 Firemní kultura Definice firemní kultury Přesně definovat firemní kulturu nelze z důvodu, že se ani představitelé, kteří se zabývají danou tématiku, neshodli na přesném znění. Částečně je to způsobeno hledisky, z jakých na ně autoři pohlíží. Může to být z hlediska sociálního klimatu, z hlediska teorie řízení, z hlediska marketingu. Firemní kulturu lze definovat následujícími způsoby: celistvým souborem hodnot, norem, vzorců jednání a institucí, který určuje způsob a podoby chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek 1 základní hodnoty, názory a přesvědčení, které existují v organizaci, vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyjadřují spojení mezi přesvědčeními, hodnotami a chováním členů organizace 2 jak se věci u nás dělají to, co je pro organizaci typické, její zvyky, převládající postoje, vytvořené vzorce akceptovaného a neakceptovaného chování 3 soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) materiální a nemateriální povahy. 4 1 NOVÝ, I., SURYNEK. A. a kolektiv. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, ISBN DENISON, D. R.. Corporate culture and organizational effectiveness. New York: John Wiley a Sons, ISBN X. s DRENNAN, D. Transforming company culture. London: McGraw-Hill Book Company, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

9 Charles Handy 5 ve svém díle určil čtyři typy kultur : a) Mocenská kultura - s touto kulturou se setkáváme v malých organizacích, kde lidi po přijmutí postojů a norem od majitele či nadřízeného mají určitou cenu a věří se jim. b) Funkční kultura - tato kultura má výskyt ve velikých byrokratických organizacích, kde vedoucí pracovníci řídí spolupráci s ostatními jednotkami pod nimi. Pracovník má pocit bezpečí a v prostředí se těžko vyrovnává se změnou. c) Úkolová kultura s touto kulturou se setkáme v organizacích maticového typu, kde je důležitější odbornost než postavení. Z toho důvodu dokáže pružně reagovat na měnící se trh. d) Osobní kultura tato kultura se vyskytuje tam, kde je základní prvek jednotlivec a skupina jednotlivců jedná pouze tehdy, pokud cítí vzájemný užitek. Často účetní nebo advokáti Prvky firemní kultury Prvky firemní kultury stejně jako definice nejsou mezi autory totožné. Ve velké míře se shodují v těchto prvcích: a) základní přesvědčení: zafixované představy o fungování reality, které lidé v organizaci považují za naprosto samozřejmé, pravdivé a nezpochybnitelné. Fungují zcela automaticky a jsou velmi stabilní a odolné vůči změně. 6 b) normy chování: jsou nepsaná pravidla, která nám říkají, co je tolerováno a co nikoliv. Pokud se ztotožníte s normami, můžete být oblíben. Pokud se s normami neztotožníte, můžete to negativně pocítit od okolí. 7 c)hodnoty: co je pro jednotlivce či skupinu explicitně či implicitně žádoucí a co ovlivňuje výběr z možných způsobů, nástrojů a cílů činnosti 8. Podle některých autorů 910 je hodnota jádro firemní kultury. Hodnoty nám udávají stupnici, co je dobré a co ne, co si můžeme 5 HANDY, Ch. Understanding Organizations. Harmondsworth: Penguin Books, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s ADLER, N. International dimensions of organizational behavior. Boston: PWS-KENT Publishing Company, ISBN s HALL, W. Managing Cultures: Making Strategic Relationships Work. Chichester: John Wiley & Sons, ISBN X. 10 HOFSTEDE, G. Kultury organizace: Software lidské mysli. Praha: Linde, ISBN X. 9

10 dovolit a co ne. Může nastat, že má společnost nastavené hodnoty, které nejsou totožné se sdílenými hodnotami. Vedoucí pracovníci by se měli řídit hodnotami společnosti a být vzorem pro své podřízené pracovníky. Vedoucí by měli s podřízenými vést diskuzi a přemýšlet nad ní, ne ji brát jako povinnost. Zaměstnanec musí mít pocit důležitosti. Pokud tomu tak není, nemůže být dobrá firemní kultura. d)postoje: říkají nám, jak lidé reagují na objekt, situaci či osobu. Jaké při tom mají emoce a jaký mají k té dané situaci, osobě či objektu vztah. 11 Viditelné a neviditelné prvky firemní kultury můžeme souhrnně znázornit pomocí tzv. kulturního ledovce (viz. Obrázek 1). Obrázek 1 Kulturní ledovec Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s. 30. Kulturní ledovec zachycuje prvky firemní kultury, které jsou viditelné hned (vnější artefakty a chování), které jsou obtížněji zjistitelné (vnitřní normy chování, postoje, hodnoty, základní přesvědčení) a jejich vzájemnou návaznost. Na obrázku je dobře vidět, které prvky jsou pro nás na první pohled neviditelné část ledovce pod vodní hladinou, a které prvky jsou viditelné ihned část ledovce nad hladinou. 11 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

11 1.1.3 Obsah a síla organizační kultury Síla kultury ukazuje, jak jsou prvky kultury sdíleny a přijaty zaměstnanci za své. V případě, že jsou hodnoty sdíleny ve velké míře, je firemní kultura silná, pokud nikoliv, je firemní kultura slabá. Pokud je slabá, zaměstnanci plně nesdílejí prvky firemní kultury, ale sdílejí částečně své individuální hodnoty, přesvědčení a normy. Členové vedení bonnského spolku prováděli průzkum v Německu. Zkoumali 500 vedoucích pracovníků a výsledkem bylo, že více než 50% vedoucích pracovníků je rozhořčeno, že top management nedodržuje firemní hodnoty. 12 Na tomto příkladu vidíme, že nestačí mít pouze definované normy firemní kultury, ale zaměstnanci jí také musí dodržovat. Pokud se správně nechová top management, tak pak normy nebudou dodržovat ani řadoví pracovníci. To znamená, že sílu implementace určují právě manažeři. U větších organizací se můžeme setkat s pojmem subkultura. Subkultura je relativně samostatná kultura, která se odlišuje normami a hodnotami od kultury, která je hlavní. Zdrojem subkultury může být např. jeden útvar zaměřený na kvalitu výrobku, další útvar zaměřený na spokojenost zákazníka. Dalším příkladem je kultura manažera a dělníka. Obecně je známo, že pokud organizace má silnou firemní kulturu a jsou v ní výskyty subkultury, tak dominantní kultura plní úlohu integrujícího činitele a subkultury nepůsobí negativně. V případě slabé firemní kultury a výskytu subkultur toto ve výsledku působí negativně na firemní kulturu LEINHART, Andrea. Respekt v zaměstnání. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN s LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

12 1.1.4 Zdroje neboli determinanty organizační kultury Faktorů, které ovlivňují obsah a sílu organizační kultury, je mnoho. Autoři je popisují trošku odlišně nebo jim nevěnují takovou pozornost. Mezi faktory patří: 1415 Vliv prostředí například vliv národní kultury, podnikatelského prostředí, požadavků zákazníka atd. Vliv zakladatele či dominantního vůdce, vlastníka nebo manažera Vliv, velikost a délka existence organizace Vliv využívaných technologií Mezi další vlivy patří organizační struktura a vztahy, míra moci a jednotlivé pozice uvnitř struktury. Důležité jsou informační systémy, systém odměňování, systém vzdělávání zaměstnanců metody a systémy řízení. Ke klíčovým vlivům patří styl vedení vedoucích pracovníků. 16 Šigut 17 vnímá ještě základní faktory a faktory managementu: 1. Základní faktory Osobnostní profil zaměstnance, ochota učit se novým věcem, počet odpracovaných let, atd. Rituály a symboly způsob chovaní vedoucích pracovníků, jakým způsobem probíhá kariérní postup či propuštění, symboly společnosti, vzhled budov, atd. Komunikace jak se předávají informace uvnitř podniku, služební cesty, podnikové časopisy, atd. 2. Faktory managementu Podniková strategie a koncepce strategie, jakou se chce podnik rozvíjet, finanční strategie, atd. Organizační struktura jak kdo s kým komunikuje a jaké procesy se používají. Řídicí systémy typy systémů a jak rychle reagují na vnější a vnitřní vlivy, atd. 14 HANDY, Ch. Understanding organizations. Harmondsworth: Penguin Books, ISBN ; 15 DRENNAN, D. Transforming company culture. London: McGraw-Hill Book Company, ISBN d 16 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi, ISBN s

13 Determinanty podnikové kultury lze dělit podle zdrojů na vnější a vnitřní. 18 Vnitřní vlivy tvoří základní faktory managementu a mezi vnější vlivy patří vlivy okolí prostředí podniku. Platí, že vnitřní vlivy jsou ovlivnitelné, zatímco vnější lze ovlivnit velice těžko. Vliv podnikatelského a tržního prostředí klíčová úloha při utváření organizační kultury a to z důvodu, že trh ovlivňuje firmu v přesvědčeních, hodnotách a normách. Pokud zaměstnanci nepřijmou hodnoty a chování, které vyžaduje trh, je úspěšnost firmy v ohrožení 19. Vliv zakladatele či vůdce zakladatel má při založení určitou vizi, kterou by chtěl realizovat a věří jí. Další lidé uvěří zakladatelově záměru a šíří ho také. V průběhu času přicházejí různé překážky. Řešení týkající se externí adaptace a interní integrace jsou tak testovány v provozu. Pokud jsou pro firmu přijatelná, přijme je a transformuje je do základních přesvědčení. Další zaměstnanci jsou informováni, že to je správné řešení. Pokud to nefunguje, jak má a přijde někdo s lepším řešením, stane se pro zaměstnance vůdce on. Silný vůdce bývá symbolem pro vnější prostředí a stává se tak imagem firmy. Vůdce také rozhoduje o cíli organizace, jak se bude odměňovat, koho přijme organizace, atd. 20 Vliv velikosti a délky existence firmy rozdělujeme tři fáze: 21 1) počáteční fáze hlavní roli má zakladatel firmy a charakteristické jsou přizpůsobivost, pružnost a schopnost improvizovat. 2) střední věk organizace firma se snaží o udržení pozice a o růst. Může jít cestou expanze na jiný trh, zavedením výrobku. Problém je, že čím firma roste, tím víc se ztrácí cíle a původní smysl existence, objevují se subkultury. Pokud to firma zvládne, dostane se do fáze zralosti. 3) organizační zralost v době, kdy se firma dostává do stagnace nebo je v interní stabilitě. Tradice je zdrojem sebevědomí a kultura se stává dysfunkční. Podle Scheina 22 má firma dvě možnosti výběru: transformace nebo destrukce. Klíčem k úspěchu je udržení rovnováhy mezi vnitřními silami a vnějšími vlivy. 18 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossy-Bass, ISBN

14 1.1.5 Organizační kultura a jedinec V prvních dnech po nástupu se nový zaměstnanec dozvídá nebo si všimne, co je žádoucí, povolené nebo nepovolené. Někdy si zaměstnanec už před přijímacím řízením zjišťuje, jaká je kultura a snaží se s ní ztotožnit. Takový postup se nazývá podle Browna 23 předvolba nebo anticipační socializace. Proces socializace je v každém podniku jiný větší firmy mají jasná zaškolovací pravidla, kde jsou předávány zkušenosti postupně, v menších firmách to funguje tak, že zaměstnanec zkoumá a zjišťuje. Očekávání zaměstnavatele od zaměstnance se dozvídá pomocí pozorování, dotazovaní nebo pokusů a omylů. V případě předvolby je proces socializace rychlejší. Pokud předvolba nebyla, může nastat situace, kdy zaměstnanec se s firemní kulturou neztotožní a je neefektivní či kontraproduktivní. Další možností je, že se přizpůsobí pouze navenek a dodržuje pravidla, ale neztotožní se s nimi. Odpovědí, proč tomu tak je, je celá řada, např. finanční, existenční, očekává v brzké době změny na vedoucím postu nebo je práce jedinečná. Nejlepší je pokud se zaměstnanec plně ztotožňuje s firemní kulturou, protože pak podává lepší výkony a je tam předpoklad karierního růstu Firemní kultura a změna První zmínky o důležitosti firemní kultury, která určovala úspěch či neúspěch, jsou z 80. let. Velice úspěšná byla kniha od Peterse a Watermana v českém překladu: Při hledání dokonalosti 25. Autoři píší, že úspěšné firmy mají dobrou firemní kulturu. Velice často se autoři napadají z důvodu, že jim připadá myšlenka autora moc prostá a že hlásí, že změna firemní kultury může nastat do jednoho roka. Většina autorů tvrdí rozmezí 6 až 15 let. Bate 26 publikoval myšlenku, že při změně organizační kultury je důležité, aby bylo splněno následující: Povědomí o současné kultuře Povědomí o žádané budoucí kultuře Přijetí Aktivační mechanismus změny 23 BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing ISBN LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s PETERS, T. J., WATERMAN, R. H.: In search of Excellence. New York: Harper-Collins, BATE, S. P. Strategies for cultural change. Oxford: Butterworth Heinemann, ISBN

15 Podle jeho výkladu je důležité znát svoji stávající kulturu, a pak zda-li je nutné ji změnit. Zabývá se tématem, zda je změna vybrána z důvodu krizové situace Organizační učení a změna Na změny a učení v organizaci popsal Brooks 27 dva pohledy: Jednosmyčkové učení nebo dvousmyčkové učení. Jednosmyčkové učení se užívá tam, kde používají pořád stejný systém a neučí se nic nového. Zato dvousmyčkový systém je využíván tam, kde diskutují o změnách, nebojí se zkoušet nové metody, ale zároveň vychází z dřívějších zkušeností. Utváření a změna organizační kultury Velice těžkým manažerským úkolem je utvoření dlouhodobého plánu pro zlepšení firemní kultury. A to hlavně z důvodu, že manažer těžko spatří žádoucí změnu a také proto, že kultura organizace je složitý mechanismus. Lukášová 28 popisuje možné tři názory: Management organizace může kulturu organizace účinně řídit a měnit Management organizace může kulturu cíleně ovlivňovat ale jen do určité míry Záměrná, plánovitá změna kultury organizace je extrémně obtížná, až neproveditelná Názor na možnost změny kultury je podmíněn tím, jak autor definuje podnikovou kulturu. Podle Nový 29 změna představuje proměnu v oblasti řízení organizace pomocí faktorů měkkých a tvrdých. Mezi měkké faktory řadí personální řízení či motivační program. Do tvrdých faktorů řadí procesní uspořádání nebo informační kanály. Typy změny kultury Změny firemní kultury mohou nastat formou změny revoluční nebo formou změny evoluční, které popsal Bate BROOKS, I. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno: Computer Press, ISBN LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s NOVÝ, I., SURYNEK. A. a kolektiv. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, ISBN s BATE, S. P. Strategies for cultural change. Oxford: Butterworth Heinemann, ISBM

16 Revoluční změna 31 Tato změna přichází na řadu v případě, že jde o zachování existence vlivem vnějšího (např: změna prostředí) či vnitřního (např: firma hospodařila ve ztrátě nebo snížená poptávka) tlaku. V první chvíli se firma snaží zvýšit výkonnost, kapacitu či účinnost. Pokud to nepomáhá je potřeba radikální změnu a to formou změny obsahu kultury. Změna zahrnuje změnu organizační struktury, manažerských systémů a mění vizi, hodnoty, normy. Je důležité ty změny časově naplánovat. Evoluční změna Tato změna je využívána v případě, kdy organizace má snahu něco zlepšit. Netýká se to celé organizace, ale jen té problémové části. Je efektivní ve fázi růstu a zrání, v dalších fázích organizace je potřeba změna radikální. Důležité je sledovat prostředí a držet s ním trend. Model změny organizační kultury Každý postup začíná identifikací potřeb a přáním něco změnit a končí vyhodnocením. Lukášová doporučuje tento postup: 1. Definovat žádoucí obsah organizační kultury 2. Provést diagnostiku současného obsahu organizační kultury 3. Porovnat současný a žádoucí obsah organizační kultury a: Identifikovat rozdíly; Formulovat silné a slabé stránky současné kultury Stanovit cíle změny 4. Připravit plán změny 5. Implementovat změnu provést potřebné intervence, monitorovat pokrok. 6. Provést diagnostiku výsledků změny Někdy označována jako změna transformační, strategická či diskontinuální 32 SACKMANN in LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

17 Na obrázku číslo 2 je vidět schéma, v jakých fázích probíhá změna firemní kultury. Obrázek 2 Model změny organizační kultury Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s Metodologické přístupy ke zkoumané firemní kultuře Ke zkoumání organizační kultury se využívá dvou metodických přístupů: systémový přístup a modelování. Modelování je metoda založená na simulování situací. Využívá se nejvíce ve fázi, kdy se firma učí. Systémový přístup rozděluje na subsystémy, které určují chování a vnitřní strukturu. Kultura pomáhá k základním funkcím podniku výkonnost, rentabilita, hospodárnost, zisk, atd. 33 Hlavní metody pro zkoumání firemní kultury: 1. Analýza podnikové kultury Jelikož jsou podniky složité systémy, není možné je analyzovat jen a pouze jedním způsobem. Jsou dva styly analýzy: Objektivistický výzkum a individualisticky-subjektivistický výzkum. 34 Objektivistický výzkum je založen na prozkoumání firemní kultury pomocí artefaktů. Individualisticky-subjektivistický výzkum je založen na analýze subjektivní interpretace poznatelných a pozorovatelných prvků podnikové kultury příslušníků podniku ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBM s MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada, ISBN MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada, ISBN

18 2. Audit podnikové kultury Funguje jako systém, který firmě ukáže příležitosti, hrozby a doporučí plán, který má zdokonalit proces strategie. Jsou dva druhy auditu, buď externí (provádí externí firma) nebo interní (provádí příslušné firemní oddělení). V případě auditu firemní kultury se zkoumá vize s podnikovou kulturou. Pokud je audit úspěšný, manažer uvidí bariéry firemní kultury, které do té chvíle neviděl Diagnostika podnikové kultury Diagnostika rozebírá příčiny jevu, jak se projevují vžité představy, přístupy a hodnoty. Důležité je být nezaujatý a tím objektivní. Postupy: 37 A) Sběr dat pomocí různých metod sběru dat za pomoci kvalitativních a kvantitativních technik. B) Zpětná vazba C) Posouzení silných a slabých stránek a to především v oblasti marketingových koncepcí D) Diagnózu firemní kultury je potřeba uskutečňovat komplexně. E) Diagnostika má být brána jako učení, jak číst firemní kulturu 4. Benchmarking Manažeři mohou také použít metodu Benchmarking, kdy porovnávají firmu s firmami se stejnými zájmy ale i jinými a snaží se zjistit, v čem je konkurence lepší - za pomoci dotazovaní nebo pozorování. Pozorováním jiných se může zjistit možnost lepších postupů, které jsou ověřené a lze je převést do svého podniku, což motivuje i zaměstnance ke zlepšení. 2.2 Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury V případě, že management má informace ohledně toho, co je třeba změnit, jakou cestou se chce dát (od preferencí na výrobek po preference zákazníka, od hromadění znalostí ke sdílení znalostí atd.), pak management rozhodne, zda je změna intenzivně nutná či nikoliv. Pokud je 36 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBN s ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBN s

19 změna menšího charakteru, tak je doporučena změna evoluční, pokud není, tak změna transformační. 38 Specifikum, které v sobě skrývá změna kultury je: změna myšlení, cítění a chování. Úkolem je dosáhnout u zaměstnanců: 39 Zpochybnění a kritické reflexe navyklého způsobu myšlení a chování, uvědomění si jeho neadekvátnosti a nefunkčnosti; Opuštění a přeučení v minulosti osvědčených vzorců myšlení a chování; Osvojení si nových způsobů myšlení a chování; Jejich uplatňování v každodenní praxi. Modely změny organizační kultury dle A. Browna 40 Autor prezentoval model, ve kterém užil více modelů jiných autorů a rozdělil ho na tři části: rozmrazení, experimentování či změna a znovuzrození. Rozmrazení Hlavní je vytvořit pocit, že změna je bezpodmínečně nutná. Je potřeba použít argumentů typu: klesly tržby, je více reklamací, zákazníci nejsou spokojeni apod. Účelem je docílit, že zavedené postupy potřebují změnu a že něco není v pořádku, což vyvolává u lidí úzkost, která jde ruku v ruce s otevřeností vůči změně. Autor identifikoval ve fázi rozmrazení dva rituály: Rituály zpochybnění a destrukce zavedených pořádků a zvyků v organizaci, podložené poskytnutím důkazů o jejich nefunkčnosti (jejich prostřednictvím je členům organizace objasněno, co je třeba změnit) Rituály racionalizace a legitimizace změny (pomocí nich je členům objasněna potřeba změny a jaký je význam změny). U rituálu přesvědčení je důležité pracovníky přesvědčit, ale ne všude vede prezentace k přesvědčení. Typicky ve velikých organizacích nevede a proto je v nich důležitá oboustranná komunikace například formou workshopů, angažováním konzultantů (mohou kritizovat jako nestranní zaměstnanci a vyvolat debatu o změně). Pod rituál racionalizace spadají vzdělávací kurzy, ale je důležité, aby se jich účastnil i top management. Typickým rysem pro 38 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing, ISBN

20 informování o změně bývá, že si zaměstnanci vymýšlejí fámy a shání informace, proč je změna nutná a snaží se tím snížit pocit úzkosti. Fáze změny neboli experimentování Hlavním bodem této fáze změny je provést intervenci důležitou k aplikování změny. Často dochází k rituálu degradace či konfliktu shazují se staré zavedené systémy (propuštění zaměstnance, který jde směrem proti změně). Důležitá je správná formulace nových hodnot, norem a postojů. Je potřeba zavést nová kritéria hodnocení a posuzování splnění cílů či jejich nedosažení. Dalšími rituály, ke kterým dochází, jsou rituály posunu a posílení. Těchto rituálů se využívá k překonání změn a přiblížení k novému systému. Hlavní je, aby si zaměstnanci dostali systém pod kůži, čehož jde dosáhnout vzdělávacími a školícími procesy. Vytváří se nové struktury, adaptovaní zaměstnanci jsou povyšováni. Pokud splní fáze rozmrazení svůj účel, zaměstnanci sami začnou hledat změnu. Problém je, že nové situace se snaží řešit podle starých principů a proto je důležité, aby jim bylo vysvětleno, proč není vhodné používat staré normy a v čem je nový systém lepší. Zaměstnanec pak začíná chápat směr, kterým se společnost chce rozvíjet. Znovuzmrazení Fáze upevnění systému, kde se nové hodnoty a přesvědčení už používají, jak mají, a organizace dostává tvar. Jak se lidi sbližují a plní systém, tak ubývá konfliktů. Zaměstnanec má pocit jistoty. Na závěr by mělo přijít vyhodnocení a nějaká oslava. Důležité je oznámení, že se dosáhlo očekávaného výsledku a tím se kultura a systémy ještě víc utuží a zaměstnanci budou plně vědět, co mohou a co ne. Projekt je důležité vyhodnotit až po poslední fázi (fáze znovuzmrazení) a výsledek řekne společnosti, jak se změna povedla a jaký měla úspěch. Měl by se vyhodnotit výsledek celé společnosti, ale i každého útvaru samostatně a pak vybrat plány pro další cestu. Změny jsou viditelné až v řádu let, nikoliv dnů či pár měsíců Nástroje pro změnu organizační kultury Změna probíhá pomocí změny prvků v organizační kultuře, kde platí, že lehčí je ovlivňovat prvky vnější kultury (artefakty) než prvky vnitřní kultury (hodnoty, postoje, normy a přesvědčení). Prvky organizační kultury lze měnit přímo změnou způsobů chování nebo 41 BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing, ISBN

21 hodnot. K přijetí je žádoucí použít nepřímých nástrojů a v této fázi je důležitý systém personálních činností a jak vedoucí pracovník řídí práci. Nepřímo ovlivňují subsystémy organizační struktura a metody řízení. 42 Artefakty, ať materiální nebo nemateriální, jsou nejsnadněji ovlivňované prvky firemní kultury a to z důvodu, že povinný oblek se předepíše předpisem či směrnicí, změnu nábytku v místnostech odsouhlasí manažer, historky či tradice jsou zapisovány do firemních publikací. Ve velkých organizacích je hojně užíváno ceremonií, neboť posilují organizační hodnoty, tradici a motivaci (Vyhlášení finančních výsledků za loňský rok a následné soutěže zakončené společnou party). Manažeři často věnují finance do vzhledu budov z důvodu dobrého image a získávání nových zákazníků. Důležitý prvek je zákazníka udržet, a pokud všechny útvary nebudou mít jako prioritu spokojenost zákazníka, tak dochází k nežádoucímu chování útvarů, které se to snažili dodržovat. Od toho je tu manažer, který musí nastavovat kontrolní systému, aby tomu zamezil. Není doporučeno mít hodně klíčových hodnot, optimální je počet osm. Obsah by měl podporovat strategie a vize společnosti. Hlavní je srozumitelnost klíčových hodnot, a aby nedocházelo k jinému chápání těchto hodnot. Je také žádoucí doplnění norem chování například formou sloganů či symbolů. Kontraproduktivní je, pokud je navenek znát nějaký symbol, který ale není dodržován. 43 Normy chování říkají zaměstnancům jaké chování je přijatelné. Pokud je chování správné, měla by přijít odměna, pokud nepřijatelné, pak by měla následovat sankce. Pokud pracovník ví, co je žádoucí, je důležité posilování norem chování z důvodu, aby se pracovník opravdu tak choval. 44 Pokud je nějaká změna a zaměstnanec dojde ke správné změně myšlení, cítění i chovaní, pak je změna nejhlubší a trvalá. 42 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více