Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření efektivity implementace změny firemní kultury"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Lojda, CSc. Praha Duben 2015

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. V Kladně, Váchal Jan

3 Poděkování: Poděkování bych chtěl věnovat Doc. Ing. Janu Lojdovi, CSc., za odborné vedení práce, cenné rady a připomínky. Dále bych chtěl poděkovat za poskytnuté informace a lidem kolem mne, kteří mě podporovali.

4 Anotace V teoretické části je popsáno, co je firemní kultura, co firemní kulturu ovlivňuje, jaký význam firemní kultura má a jak se firemní kultura mění. V praktické části jsou popsány fáze vybírání hodnoty, která bude zkoumána a pomocí hodnotícího parametru a časových horizontů ukáže, zda je projekt efektivní či nikoliv. V případě správného a efektivního postupu dojde ke zlepšení firemní kultury. Klíčová slova Podniková kultura, implementace, efektivita, hodnoty, personální oddělení Annotation The theoretical section describes what a company culture is, what influences a company culture and the importance of a company culture and how it changes. The practical part describes the phases of the selection of values which will be examined and evaluated using set parameters and time-frames and which will then show whether the project is effective or not. When a proper end effective procedure is followed, the company culture will be improved. Key words Company culture, implementation, effectiveness, values, personnel department

5 Obsah Úvod Literární rešerše Firemní kultura Definice firemní kultury Prvky firemní kultury Obsah a síla organizační kultury Zdroje neboli determinanty organizační kultury Organizační kultura a jedinec Firemní kultura a změna Organizační učení a změna Metodologické přístupy ke zkoumané firemní kultuře Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury Nástroje pro změnu organizační kultury Personální činnost při utváření firemní kultury Adaptace pracovníků Vzdělání a rozvoj pracovníků Volby vzdělávacích metod Hodnocení pracovníků Management a jeho role u změny či utváření organizační kultury Metodika zpracování Projektová studie Spokojený zákazník Kvalitní výrobek Zvyšování jména či hodnoty firmy Zlepšení v oddělení lidských zdrojů Předávání informací a společné řešení problémů... 47

6 Závěr Seznam literatury Seznam tabulek a obrázků... 52

7 Úvod V současné době je firemní kultura téma častých diskuzí, ale jen málo lidí si pod tímto pojmem dokáže představit něco konkrétního. Většina těchto lidí si neuvědomuje, že tam, kde pracují, jsou součástí firemní kultury dané firmy. Definovat firemní kulturu přesně nelze, leč patří tam atmosféra na pracovišti, firemní symboly, základní chování a přesvědčení, normy, kterými by se zaměstnanci měli řídit. Firemní kultura by měla být nastavena k dosažení firemní vize a strategie společnosti. Obecně platí, pokud je firemní kultura špatná různé neshody na pracovišti, nedodržují se normy a chování, atd. nemůže být společnost úspěšná. Z tohoto důvodu má firemní kultura veliký význam a veliké podniky se jí hodně věnují a mají jí pečlivě propracovanou. V malých a středních podnicích už tomu není věnována tak velká pozornost. Téma této práce bylo zvoleno z důvodu, že autor by rád v budoucnu pracoval jako manažer a firemní kulturu a věci spojené s ní by neměl opomíjet s tím, že vědomosti nabité při psaní této práce v budoucnu určitě využije. V první kapitole je definována firemní kultura, její prvky, jaký význam pro společnost má a co je zdrojem firemní kultury. Je zmíněna také role jedince ve firemní kultuře, jak probíhají změny a jaké typy změn mohou nastat. Další kapitola se týká implementace změny firemní kultury, která probíhá ve třech fázích rozmrazení, experimentování či změna a znovuzamrazení. Poslední část teoretické části je zaměřena na práci personálního oddělení a jeho vztah k vylepšení firemní kultury správný nábor, zajištění vzdělávání pracovníků, hodnocení pracovníků. V praktické části práce je definována efektivita a jak ji měřit. Dále budou určeny zkoumané hodnoty a postup, podle kterého se tyto hodnoty budou zkoumat. Následně bude stanoveno, čeho chce výzkum dosáhnout, co k tomu vede a za jaký časový horizont by měla být změna v určité fázi pokroku, z čehož se po přezkoumání hodnoty v daném čase zjistí, zda změna bude efektivní či nikoliv. 7

8 1 Literární rešerše 1.1 Firemní kultura Definice firemní kultury Přesně definovat firemní kulturu nelze z důvodu, že se ani představitelé, kteří se zabývají danou tématiku, neshodli na přesném znění. Částečně je to způsobeno hledisky, z jakých na ně autoři pohlíží. Může to být z hlediska sociálního klimatu, z hlediska teorie řízení, z hlediska marketingu. Firemní kulturu lze definovat následujícími způsoby: celistvým souborem hodnot, norem, vzorců jednání a institucí, který určuje způsob a podoby chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek 1 základní hodnoty, názory a přesvědčení, které existují v organizaci, vzorce chování, které jsou důsledkem těchto sdílených významů, a symboly, které vyjadřují spojení mezi přesvědčeními, hodnotami a chováním členů organizace 2 jak se věci u nás dělají to, co je pro organizaci typické, její zvyky, převládající postoje, vytvořené vzorce akceptovaného a neakceptovaného chování 3 soubor základních přesvědčení, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a chování členů organizace a v artefaktech (tj. výtvorech) materiální a nemateriální povahy. 4 1 NOVÝ, I., SURYNEK. A. a kolektiv. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, ISBN DENISON, D. R.. Corporate culture and organizational effectiveness. New York: John Wiley a Sons, ISBN X. s DRENNAN, D. Transforming company culture. London: McGraw-Hill Book Company, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

9 Charles Handy 5 ve svém díle určil čtyři typy kultur : a) Mocenská kultura - s touto kulturou se setkáváme v malých organizacích, kde lidi po přijmutí postojů a norem od majitele či nadřízeného mají určitou cenu a věří se jim. b) Funkční kultura - tato kultura má výskyt ve velikých byrokratických organizacích, kde vedoucí pracovníci řídí spolupráci s ostatními jednotkami pod nimi. Pracovník má pocit bezpečí a v prostředí se těžko vyrovnává se změnou. c) Úkolová kultura s touto kulturou se setkáme v organizacích maticového typu, kde je důležitější odbornost než postavení. Z toho důvodu dokáže pružně reagovat na měnící se trh. d) Osobní kultura tato kultura se vyskytuje tam, kde je základní prvek jednotlivec a skupina jednotlivců jedná pouze tehdy, pokud cítí vzájemný užitek. Často účetní nebo advokáti Prvky firemní kultury Prvky firemní kultury stejně jako definice nejsou mezi autory totožné. Ve velké míře se shodují v těchto prvcích: a) základní přesvědčení: zafixované představy o fungování reality, které lidé v organizaci považují za naprosto samozřejmé, pravdivé a nezpochybnitelné. Fungují zcela automaticky a jsou velmi stabilní a odolné vůči změně. 6 b) normy chování: jsou nepsaná pravidla, která nám říkají, co je tolerováno a co nikoliv. Pokud se ztotožníte s normami, můžete být oblíben. Pokud se s normami neztotožníte, můžete to negativně pocítit od okolí. 7 c)hodnoty: co je pro jednotlivce či skupinu explicitně či implicitně žádoucí a co ovlivňuje výběr z možných způsobů, nástrojů a cílů činnosti 8. Podle některých autorů 910 je hodnota jádro firemní kultury. Hodnoty nám udávají stupnici, co je dobré a co ne, co si můžeme 5 HANDY, Ch. Understanding Organizations. Harmondsworth: Penguin Books, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s ADLER, N. International dimensions of organizational behavior. Boston: PWS-KENT Publishing Company, ISBN s HALL, W. Managing Cultures: Making Strategic Relationships Work. Chichester: John Wiley & Sons, ISBN X. 10 HOFSTEDE, G. Kultury organizace: Software lidské mysli. Praha: Linde, ISBN X. 9

10 dovolit a co ne. Může nastat, že má společnost nastavené hodnoty, které nejsou totožné se sdílenými hodnotami. Vedoucí pracovníci by se měli řídit hodnotami společnosti a být vzorem pro své podřízené pracovníky. Vedoucí by měli s podřízenými vést diskuzi a přemýšlet nad ní, ne ji brát jako povinnost. Zaměstnanec musí mít pocit důležitosti. Pokud tomu tak není, nemůže být dobrá firemní kultura. d)postoje: říkají nám, jak lidé reagují na objekt, situaci či osobu. Jaké při tom mají emoce a jaký mají k té dané situaci, osobě či objektu vztah. 11 Viditelné a neviditelné prvky firemní kultury můžeme souhrnně znázornit pomocí tzv. kulturního ledovce (viz. Obrázek 1). Obrázek 1 Kulturní ledovec Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s. 30. Kulturní ledovec zachycuje prvky firemní kultury, které jsou viditelné hned (vnější artefakty a chování), které jsou obtížněji zjistitelné (vnitřní normy chování, postoje, hodnoty, základní přesvědčení) a jejich vzájemnou návaznost. Na obrázku je dobře vidět, které prvky jsou pro nás na první pohled neviditelné část ledovce pod vodní hladinou, a které prvky jsou viditelné ihned část ledovce nad hladinou. 11 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

11 1.1.3 Obsah a síla organizační kultury Síla kultury ukazuje, jak jsou prvky kultury sdíleny a přijaty zaměstnanci za své. V případě, že jsou hodnoty sdíleny ve velké míře, je firemní kultura silná, pokud nikoliv, je firemní kultura slabá. Pokud je slabá, zaměstnanci plně nesdílejí prvky firemní kultury, ale sdílejí částečně své individuální hodnoty, přesvědčení a normy. Členové vedení bonnského spolku prováděli průzkum v Německu. Zkoumali 500 vedoucích pracovníků a výsledkem bylo, že více než 50% vedoucích pracovníků je rozhořčeno, že top management nedodržuje firemní hodnoty. 12 Na tomto příkladu vidíme, že nestačí mít pouze definované normy firemní kultury, ale zaměstnanci jí také musí dodržovat. Pokud se správně nechová top management, tak pak normy nebudou dodržovat ani řadoví pracovníci. To znamená, že sílu implementace určují právě manažeři. U větších organizací se můžeme setkat s pojmem subkultura. Subkultura je relativně samostatná kultura, která se odlišuje normami a hodnotami od kultury, která je hlavní. Zdrojem subkultury může být např. jeden útvar zaměřený na kvalitu výrobku, další útvar zaměřený na spokojenost zákazníka. Dalším příkladem je kultura manažera a dělníka. Obecně je známo, že pokud organizace má silnou firemní kulturu a jsou v ní výskyty subkultury, tak dominantní kultura plní úlohu integrujícího činitele a subkultury nepůsobí negativně. V případě slabé firemní kultury a výskytu subkultur toto ve výsledku působí negativně na firemní kulturu LEINHART, Andrea. Respekt v zaměstnání. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN s LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

12 1.1.4 Zdroje neboli determinanty organizační kultury Faktorů, které ovlivňují obsah a sílu organizační kultury, je mnoho. Autoři je popisují trošku odlišně nebo jim nevěnují takovou pozornost. Mezi faktory patří: 1415 Vliv prostředí například vliv národní kultury, podnikatelského prostředí, požadavků zákazníka atd. Vliv zakladatele či dominantního vůdce, vlastníka nebo manažera Vliv, velikost a délka existence organizace Vliv využívaných technologií Mezi další vlivy patří organizační struktura a vztahy, míra moci a jednotlivé pozice uvnitř struktury. Důležité jsou informační systémy, systém odměňování, systém vzdělávání zaměstnanců metody a systémy řízení. Ke klíčovým vlivům patří styl vedení vedoucích pracovníků. 16 Šigut 17 vnímá ještě základní faktory a faktory managementu: 1. Základní faktory Osobnostní profil zaměstnance, ochota učit se novým věcem, počet odpracovaných let, atd. Rituály a symboly způsob chovaní vedoucích pracovníků, jakým způsobem probíhá kariérní postup či propuštění, symboly společnosti, vzhled budov, atd. Komunikace jak se předávají informace uvnitř podniku, služební cesty, podnikové časopisy, atd. 2. Faktory managementu Podniková strategie a koncepce strategie, jakou se chce podnik rozvíjet, finanční strategie, atd. Organizační struktura jak kdo s kým komunikuje a jaké procesy se používají. Řídicí systémy typy systémů a jak rychle reagují na vnější a vnitřní vlivy, atd. 14 HANDY, Ch. Understanding organizations. Harmondsworth: Penguin Books, ISBN ; 15 DRENNAN, D. Transforming company culture. London: McGraw-Hill Book Company, ISBN d 16 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi, ISBN s

13 Determinanty podnikové kultury lze dělit podle zdrojů na vnější a vnitřní. 18 Vnitřní vlivy tvoří základní faktory managementu a mezi vnější vlivy patří vlivy okolí prostředí podniku. Platí, že vnitřní vlivy jsou ovlivnitelné, zatímco vnější lze ovlivnit velice těžko. Vliv podnikatelského a tržního prostředí klíčová úloha při utváření organizační kultury a to z důvodu, že trh ovlivňuje firmu v přesvědčeních, hodnotách a normách. Pokud zaměstnanci nepřijmou hodnoty a chování, které vyžaduje trh, je úspěšnost firmy v ohrožení 19. Vliv zakladatele či vůdce zakladatel má při založení určitou vizi, kterou by chtěl realizovat a věří jí. Další lidé uvěří zakladatelově záměru a šíří ho také. V průběhu času přicházejí různé překážky. Řešení týkající se externí adaptace a interní integrace jsou tak testovány v provozu. Pokud jsou pro firmu přijatelná, přijme je a transformuje je do základních přesvědčení. Další zaměstnanci jsou informováni, že to je správné řešení. Pokud to nefunguje, jak má a přijde někdo s lepším řešením, stane se pro zaměstnance vůdce on. Silný vůdce bývá symbolem pro vnější prostředí a stává se tak imagem firmy. Vůdce také rozhoduje o cíli organizace, jak se bude odměňovat, koho přijme organizace, atd. 20 Vliv velikosti a délky existence firmy rozdělujeme tři fáze: 21 1) počáteční fáze hlavní roli má zakladatel firmy a charakteristické jsou přizpůsobivost, pružnost a schopnost improvizovat. 2) střední věk organizace firma se snaží o udržení pozice a o růst. Může jít cestou expanze na jiný trh, zavedením výrobku. Problém je, že čím firma roste, tím víc se ztrácí cíle a původní smysl existence, objevují se subkultury. Pokud to firma zvládne, dostane se do fáze zralosti. 3) organizační zralost v době, kdy se firma dostává do stagnace nebo je v interní stabilitě. Tradice je zdrojem sebevědomí a kultura se stává dysfunkční. Podle Scheina 22 má firma dvě možnosti výběru: transformace nebo destrukce. Klíčem k úspěchu je udržení rovnováhy mezi vnitřními silami a vnějšími vlivy. 18 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossy-Bass, ISBN

14 1.1.5 Organizační kultura a jedinec V prvních dnech po nástupu se nový zaměstnanec dozvídá nebo si všimne, co je žádoucí, povolené nebo nepovolené. Někdy si zaměstnanec už před přijímacím řízením zjišťuje, jaká je kultura a snaží se s ní ztotožnit. Takový postup se nazývá podle Browna 23 předvolba nebo anticipační socializace. Proces socializace je v každém podniku jiný větší firmy mají jasná zaškolovací pravidla, kde jsou předávány zkušenosti postupně, v menších firmách to funguje tak, že zaměstnanec zkoumá a zjišťuje. Očekávání zaměstnavatele od zaměstnance se dozvídá pomocí pozorování, dotazovaní nebo pokusů a omylů. V případě předvolby je proces socializace rychlejší. Pokud předvolba nebyla, může nastat situace, kdy zaměstnanec se s firemní kulturou neztotožní a je neefektivní či kontraproduktivní. Další možností je, že se přizpůsobí pouze navenek a dodržuje pravidla, ale neztotožní se s nimi. Odpovědí, proč tomu tak je, je celá řada, např. finanční, existenční, očekává v brzké době změny na vedoucím postu nebo je práce jedinečná. Nejlepší je pokud se zaměstnanec plně ztotožňuje s firemní kulturou, protože pak podává lepší výkony a je tam předpoklad karierního růstu Firemní kultura a změna První zmínky o důležitosti firemní kultury, která určovala úspěch či neúspěch, jsou z 80. let. Velice úspěšná byla kniha od Peterse a Watermana v českém překladu: Při hledání dokonalosti 25. Autoři píší, že úspěšné firmy mají dobrou firemní kulturu. Velice často se autoři napadají z důvodu, že jim připadá myšlenka autora moc prostá a že hlásí, že změna firemní kultury může nastat do jednoho roka. Většina autorů tvrdí rozmezí 6 až 15 let. Bate 26 publikoval myšlenku, že při změně organizační kultury je důležité, aby bylo splněno následující: Povědomí o současné kultuře Povědomí o žádané budoucí kultuře Přijetí Aktivační mechanismus změny 23 BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing ISBN LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s PETERS, T. J., WATERMAN, R. H.: In search of Excellence. New York: Harper-Collins, BATE, S. P. Strategies for cultural change. Oxford: Butterworth Heinemann, ISBN

15 Podle jeho výkladu je důležité znát svoji stávající kulturu, a pak zda-li je nutné ji změnit. Zabývá se tématem, zda je změna vybrána z důvodu krizové situace Organizační učení a změna Na změny a učení v organizaci popsal Brooks 27 dva pohledy: Jednosmyčkové učení nebo dvousmyčkové učení. Jednosmyčkové učení se užívá tam, kde používají pořád stejný systém a neučí se nic nového. Zato dvousmyčkový systém je využíván tam, kde diskutují o změnách, nebojí se zkoušet nové metody, ale zároveň vychází z dřívějších zkušeností. Utváření a změna organizační kultury Velice těžkým manažerským úkolem je utvoření dlouhodobého plánu pro zlepšení firemní kultury. A to hlavně z důvodu, že manažer těžko spatří žádoucí změnu a také proto, že kultura organizace je složitý mechanismus. Lukášová 28 popisuje možné tři názory: Management organizace může kulturu organizace účinně řídit a měnit Management organizace může kulturu cíleně ovlivňovat ale jen do určité míry Záměrná, plánovitá změna kultury organizace je extrémně obtížná, až neproveditelná Názor na možnost změny kultury je podmíněn tím, jak autor definuje podnikovou kulturu. Podle Nový 29 změna představuje proměnu v oblasti řízení organizace pomocí faktorů měkkých a tvrdých. Mezi měkké faktory řadí personální řízení či motivační program. Do tvrdých faktorů řadí procesní uspořádání nebo informační kanály. Typy změny kultury Změny firemní kultury mohou nastat formou změny revoluční nebo formou změny evoluční, které popsal Bate BROOKS, I. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno: Computer Press, ISBN LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s NOVÝ, I., SURYNEK. A. a kolektiv. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, ISBN s BATE, S. P. Strategies for cultural change. Oxford: Butterworth Heinemann, ISBM

16 Revoluční změna 31 Tato změna přichází na řadu v případě, že jde o zachování existence vlivem vnějšího (např: změna prostředí) či vnitřního (např: firma hospodařila ve ztrátě nebo snížená poptávka) tlaku. V první chvíli se firma snaží zvýšit výkonnost, kapacitu či účinnost. Pokud to nepomáhá je potřeba radikální změnu a to formou změny obsahu kultury. Změna zahrnuje změnu organizační struktury, manažerských systémů a mění vizi, hodnoty, normy. Je důležité ty změny časově naplánovat. Evoluční změna Tato změna je využívána v případě, kdy organizace má snahu něco zlepšit. Netýká se to celé organizace, ale jen té problémové části. Je efektivní ve fázi růstu a zrání, v dalších fázích organizace je potřeba změna radikální. Důležité je sledovat prostředí a držet s ním trend. Model změny organizační kultury Každý postup začíná identifikací potřeb a přáním něco změnit a končí vyhodnocením. Lukášová doporučuje tento postup: 1. Definovat žádoucí obsah organizační kultury 2. Provést diagnostiku současného obsahu organizační kultury 3. Porovnat současný a žádoucí obsah organizační kultury a: Identifikovat rozdíly; Formulovat silné a slabé stránky současné kultury Stanovit cíle změny 4. Připravit plán změny 5. Implementovat změnu provést potřebné intervence, monitorovat pokrok. 6. Provést diagnostiku výsledků změny Někdy označována jako změna transformační, strategická či diskontinuální 32 SACKMANN in LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

17 Na obrázku číslo 2 je vidět schéma, v jakých fázích probíhá změna firemní kultury. Obrázek 2 Model změny organizační kultury Zdroj: LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s Metodologické přístupy ke zkoumané firemní kultuře Ke zkoumání organizační kultury se využívá dvou metodických přístupů: systémový přístup a modelování. Modelování je metoda založená na simulování situací. Využívá se nejvíce ve fázi, kdy se firma učí. Systémový přístup rozděluje na subsystémy, které určují chování a vnitřní strukturu. Kultura pomáhá k základním funkcím podniku výkonnost, rentabilita, hospodárnost, zisk, atd. 33 Hlavní metody pro zkoumání firemní kultury: 1. Analýza podnikové kultury Jelikož jsou podniky složité systémy, není možné je analyzovat jen a pouze jedním způsobem. Jsou dva styly analýzy: Objektivistický výzkum a individualisticky-subjektivistický výzkum. 34 Objektivistický výzkum je založen na prozkoumání firemní kultury pomocí artefaktů. Individualisticky-subjektivistický výzkum je založen na analýze subjektivní interpretace poznatelných a pozorovatelných prvků podnikové kultury příslušníků podniku ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBM s MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada, ISBN MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada, ISBN

18 2. Audit podnikové kultury Funguje jako systém, který firmě ukáže příležitosti, hrozby a doporučí plán, který má zdokonalit proces strategie. Jsou dva druhy auditu, buď externí (provádí externí firma) nebo interní (provádí příslušné firemní oddělení). V případě auditu firemní kultury se zkoumá vize s podnikovou kulturou. Pokud je audit úspěšný, manažer uvidí bariéry firemní kultury, které do té chvíle neviděl Diagnostika podnikové kultury Diagnostika rozebírá příčiny jevu, jak se projevují vžité představy, přístupy a hodnoty. Důležité je být nezaujatý a tím objektivní. Postupy: 37 A) Sběr dat pomocí různých metod sběru dat za pomoci kvalitativních a kvantitativních technik. B) Zpětná vazba C) Posouzení silných a slabých stránek a to především v oblasti marketingových koncepcí D) Diagnózu firemní kultury je potřeba uskutečňovat komplexně. E) Diagnostika má být brána jako učení, jak číst firemní kulturu 4. Benchmarking Manažeři mohou také použít metodu Benchmarking, kdy porovnávají firmu s firmami se stejnými zájmy ale i jinými a snaží se zjistit, v čem je konkurence lepší - za pomoci dotazovaní nebo pozorování. Pozorováním jiných se může zjistit možnost lepších postupů, které jsou ověřené a lze je převést do svého podniku, což motivuje i zaměstnance ke zlepšení. 2.2 Implementace a vyhodnocení změny organizační kultury V případě, že management má informace ohledně toho, co je třeba změnit, jakou cestou se chce dát (od preferencí na výrobek po preference zákazníka, od hromadění znalostí ke sdílení znalostí atd.), pak management rozhodne, zda je změna intenzivně nutná či nikoliv. Pokud je 36 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBN s ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. Praha: Aspi Publishinng, ISBN s

19 změna menšího charakteru, tak je doporučena změna evoluční, pokud není, tak změna transformační. 38 Specifikum, které v sobě skrývá změna kultury je: změna myšlení, cítění a chování. Úkolem je dosáhnout u zaměstnanců: 39 Zpochybnění a kritické reflexe navyklého způsobu myšlení a chování, uvědomění si jeho neadekvátnosti a nefunkčnosti; Opuštění a přeučení v minulosti osvědčených vzorců myšlení a chování; Osvojení si nových způsobů myšlení a chování; Jejich uplatňování v každodenní praxi. Modely změny organizační kultury dle A. Browna 40 Autor prezentoval model, ve kterém užil více modelů jiných autorů a rozdělil ho na tři části: rozmrazení, experimentování či změna a znovuzrození. Rozmrazení Hlavní je vytvořit pocit, že změna je bezpodmínečně nutná. Je potřeba použít argumentů typu: klesly tržby, je více reklamací, zákazníci nejsou spokojeni apod. Účelem je docílit, že zavedené postupy potřebují změnu a že něco není v pořádku, což vyvolává u lidí úzkost, která jde ruku v ruce s otevřeností vůči změně. Autor identifikoval ve fázi rozmrazení dva rituály: Rituály zpochybnění a destrukce zavedených pořádků a zvyků v organizaci, podložené poskytnutím důkazů o jejich nefunkčnosti (jejich prostřednictvím je členům organizace objasněno, co je třeba změnit) Rituály racionalizace a legitimizace změny (pomocí nich je členům objasněna potřeba změny a jaký je význam změny). U rituálu přesvědčení je důležité pracovníky přesvědčit, ale ne všude vede prezentace k přesvědčení. Typicky ve velikých organizacích nevede a proto je v nich důležitá oboustranná komunikace například formou workshopů, angažováním konzultantů (mohou kritizovat jako nestranní zaměstnanci a vyvolat debatu o změně). Pod rituál racionalizace spadají vzdělávací kurzy, ale je důležité, aby se jich účastnil i top management. Typickým rysem pro 38 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing, ISBN

20 informování o změně bývá, že si zaměstnanci vymýšlejí fámy a shání informace, proč je změna nutná a snaží se tím snížit pocit úzkosti. Fáze změny neboli experimentování Hlavním bodem této fáze změny je provést intervenci důležitou k aplikování změny. Často dochází k rituálu degradace či konfliktu shazují se staré zavedené systémy (propuštění zaměstnance, který jde směrem proti změně). Důležitá je správná formulace nových hodnot, norem a postojů. Je potřeba zavést nová kritéria hodnocení a posuzování splnění cílů či jejich nedosažení. Dalšími rituály, ke kterým dochází, jsou rituály posunu a posílení. Těchto rituálů se využívá k překonání změn a přiblížení k novému systému. Hlavní je, aby si zaměstnanci dostali systém pod kůži, čehož jde dosáhnout vzdělávacími a školícími procesy. Vytváří se nové struktury, adaptovaní zaměstnanci jsou povyšováni. Pokud splní fáze rozmrazení svůj účel, zaměstnanci sami začnou hledat změnu. Problém je, že nové situace se snaží řešit podle starých principů a proto je důležité, aby jim bylo vysvětleno, proč není vhodné používat staré normy a v čem je nový systém lepší. Zaměstnanec pak začíná chápat směr, kterým se společnost chce rozvíjet. Znovuzmrazení Fáze upevnění systému, kde se nové hodnoty a přesvědčení už používají, jak mají, a organizace dostává tvar. Jak se lidi sbližují a plní systém, tak ubývá konfliktů. Zaměstnanec má pocit jistoty. Na závěr by mělo přijít vyhodnocení a nějaká oslava. Důležité je oznámení, že se dosáhlo očekávaného výsledku a tím se kultura a systémy ještě víc utuží a zaměstnanci budou plně vědět, co mohou a co ne. Projekt je důležité vyhodnotit až po poslední fázi (fáze znovuzmrazení) a výsledek řekne společnosti, jak se změna povedla a jaký měla úspěch. Měl by se vyhodnotit výsledek celé společnosti, ale i každého útvaru samostatně a pak vybrat plány pro další cestu. Změny jsou viditelné až v řádu let, nikoliv dnů či pár měsíců Nástroje pro změnu organizační kultury Změna probíhá pomocí změny prvků v organizační kultuře, kde platí, že lehčí je ovlivňovat prvky vnější kultury (artefakty) než prvky vnitřní kultury (hodnoty, postoje, normy a přesvědčení). Prvky organizační kultury lze měnit přímo změnou způsobů chování nebo 41 BROWN, A. D. Organisational culture. London: Pitman Publishing, ISBN

21 hodnot. K přijetí je žádoucí použít nepřímých nástrojů a v této fázi je důležitý systém personálních činností a jak vedoucí pracovník řídí práci. Nepřímo ovlivňují subsystémy organizační struktura a metody řízení. 42 Artefakty, ať materiální nebo nemateriální, jsou nejsnadněji ovlivňované prvky firemní kultury a to z důvodu, že povinný oblek se předepíše předpisem či směrnicí, změnu nábytku v místnostech odsouhlasí manažer, historky či tradice jsou zapisovány do firemních publikací. Ve velkých organizacích je hojně užíváno ceremonií, neboť posilují organizační hodnoty, tradici a motivaci (Vyhlášení finančních výsledků za loňský rok a následné soutěže zakončené společnou party). Manažeři často věnují finance do vzhledu budov z důvodu dobrého image a získávání nových zákazníků. Důležitý prvek je zákazníka udržet, a pokud všechny útvary nebudou mít jako prioritu spokojenost zákazníka, tak dochází k nežádoucímu chování útvarů, které se to snažili dodržovat. Od toho je tu manažer, který musí nastavovat kontrolní systému, aby tomu zamezil. Není doporučeno mít hodně klíčových hodnot, optimální je počet osm. Obsah by měl podporovat strategie a vize společnosti. Hlavní je srozumitelnost klíčových hodnot, a aby nedocházelo k jinému chápání těchto hodnot. Je také žádoucí doplnění norem chování například formou sloganů či symbolů. Kontraproduktivní je, pokud je navenek znát nějaký symbol, který ale není dodržován. 43 Normy chování říkají zaměstnancům jaké chování je přijatelné. Pokud je chování správné, měla by přijít odměna, pokud nepřijatelné, pak by měla následovat sankce. Pokud pracovník ví, co je žádoucí, je důležité posilování norem chování z důvodu, aby se pracovník opravdu tak choval. 44 Pokud je nějaká změna a zaměstnanec dojde ke správné změně myšlení, cítění i chovaní, pak je změna nejhlubší a trvalá. 42 LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, ISBN s

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Michal Hala. Radek Baloun

Michal Hala. Radek Baloun X. konference Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Proč a kdy realizovat personální audit? Michal Hala CORTIS Consulting, s.r.o. Radek Baloun INDRA Česká republika, s.r.o Obsah přednášky Metodický

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více