naši lidé 15 let praxe v cestovním ruchu koncesovaná průvodkyně < km za volantem bez nehody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naši lidé outdoorguide@outdoorguide.cz 15 let praxe v cestovním ruchu koncesovaná průvodkyně 670 000 < km za volantem bez nehody"

Transkript

1 USA AMERIKA OutdoorGuide - Brožura Amerika zájezdy2013

2 K o n ta k t: Tel.: GSM: , P o š to v n í z á s i l k y : OutdoorGuide Lublaňská Praha 2 Kde se s námi můžete setkat v roce 2013: veletrhy Holiday World / For Outdoor cestovní agentura naši lidé D ana J ak oubk ov á 22 let praxe v cestovním ruchu koncesovaná průvodkyně < km za volantem bez nehody S l u ž b y p r ů v o d c e / o r g a n i z á to r a z a h r n u j í Zajištění plynulého chodu akce v místě (časové rozvrhy, vyřizování formalit, základní info ke trase a navštíveným místům, fakultativní výlety ), řízení vozu, objednávání jídel v restauracích a v občerstveních, doprovod pro seniory či hendikepované klienty na základní variantě turistických tras v navštívených lokalitách. P r o g r a m a n á r o č n o s t tu r i s ti k y Klienti absolvují program individuálně dle vlastní volby na základě chuti a předložených možností. V lokalitách s plánovanou turistikou je obvykle na výběr z několika stupňů obtížnosti i délky túry, jeden tak může jít procházkou a zbytek proválet u řeky, jiný vystoupí na vrchol či proběhne park křížem krážem. Klient bude seznámem s možnostmi, obdrží tištěné průvodce a mapky (budou li třeba). Pro základní varianty turistických tras je plně dostačující běžná kondice netrénovaného jedince a netřeba žádné zvláštní vybavení čí výstroj, orientace v navšívených lokalitách je bezproblémová, vše je výborně značeno. Potřeba hovořit anglicky je zcela minimální. Jinak může klient využít doprovodu organizátora zájezdu. V s tu p n í fo r m a l i ty K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA, kterou obdržíte zdarma přes internet nebo platný pas bez biometrického kodu, ale s vízem USA. Před odjezdem každému klientovi poradíme, jak na to. K l á r a Š m íd l o v á 15 let praxe v cestovním ruchu koncesovaná průvodkyně < km za volantem bez nehody Stravování Polopenze je standardně v ceně zájezdu, obvykle snídaně a večeře, v případě pikniků snídaně a oběd. Nápoje si klient hradí zvlášť. Dle potřeby v rozpětí cca 2 dnů zastavujeme kde si v klient Č ím a j a k j e z d ím e supermarketech, může prostorné osobní vozy nebo minivany malé skupiny maximálně 12 osob/minimálně 6 pozice osob ve voze se každý den točí dle určeného klíče nikdo nesedí stále vzadu ani stále vepředu žádná z tras nezahrnuje noční přejezdy, vyjma případu nouzové situace průměrný denní počet ujetých kilometrů 350, na Aljašce 200 dokoupit potřebné. Polopenze začíná večeří v den příletu a končí snídaní v den odletu. N oc l ehy Abyste zažili romantiku Západu i v době odpočinku, kombinujeme hotely/motely turistické kategorie se stylovými, plně vybavenými a obvykle srubovými chatami. Počet osob na pokoji 2 4. V pokojích je obvykle televize, v některých hotelech je veřejný internet u recepce, někde je free wifi signál na pokoji. V odlehlých oblastech a chatách není často pokrytí ani internetem ani mobilní sítí. O u td oorg u i d e n a vše ch 7 stra n b rožu ry Am e ri ka

3 A L J A Š K A A U TE N T I C K Á Divoká příroda Aljašky je největším magnetem pro turisty. Je toho však mnohem víc, co dělá Aljašku Aljaškou. Proto do mozaiky hor, ledovců, divokých řek, temných jezer, nekonečné tundry a mnoha druhů zvěře přidáme ještě neméně fascinující vhled d o ž i v o ta i n d i á n ů, p i o n ý r s k é o s i d l o v á n í A l j a š k y i r u s k o u h i s to r i i, a s a m o s e b o u to n e j l e p š í, c o s o u v i s í s e z l a to u h o r e č k o u. Z e m i n a v š tív ím e n a p o d z i m, k d y j e z d e j š í k r á tk é v e g e ta č n í o b d o b í k o r u n o v á n o j e n tě ž k o p o p s a te l n ý m i b a r v a m i, a l e p ř e d e v š ím j e n e j v ě tš í š a n c e v i d ě t m e d v ě d y v n e j a k ti v n ě j š í fá z i j e j i c h r o č n íh o c y k l u p ř i l o v u l o s o s ů b ě h e m ta h u. A b y c h o m z a ž i l i tr a p e r s k o u r o m a n ti k u, b u d e m e n o c o v a t i v ty p i c k ý c h ( p l n ě v y b a v e n ý c h ) s r u b o v ý c h c h a tá c h, n e v y h n e m e s e m ís tn ím h o s p o d á m a v z á v ě r u s e z ó n y n á s n e b u d o u o b tě ž o v a t d a v y tu r i s tů. 1 5 DNÍ PROJEDEME ČTYŘI "SCÉNICKÉ" SILNICE S VYHLÍDKAMI A NAVŠTÍVÍME: 7k8ata6lo0g.0ceKnač letenka doprava strava ubytování vstupy Cena zájezdu zahrnuje: Letenku vč. tax Dopravu os. vozy/minivany Polopenzi Ubytování Vstupy do nár./st.parků Služby průvodce Tištěné materiály, mapky Pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: Fakultativní výlety/vstupy Nápoje Cestovní připojištění Odletová místa: Praha prioritně, variantně Vídeň, Mnichov (doprava na letiště Evropa individuální) /Anchorage (AL) An ch orag e moderní velkoměsto na úpatí Chugach Mountains (fakultativně Alaska Native Heritage Center - 25$) úžasné interaktivní centrum 1 2 indiánských kultur Aljašky, "Muzeum" vlků/vlčí suvernýry, největší přístav hydroplánů na světě aj. Alaska Range N P D en al i symbol aljašské divočiny s gigantickou M t. M cki n l ey m - nejvyšší horou USA, Wonder Lake, lehká turistika, pozorování divoké zvěře E kl u tn a původní ruská misie s nejfotografovanějším hřbitovem Aljašky, D en a' i n a Ath abascan - nejstarší osídlení oblasti indiány Athabasca I d i ta ro d Tra i l středisko nejznámějšího závodu psích spřežení F a i rb a n ks "zlaté" srdce Aljašky, hranice alpinské tundry, History of Pioneer Park/Alaskaland skanzen raných dějin Aljašky s interaktivními atrakcemi, pouliční show, saloony, sruby, kolesový parník, sušárna lososů, presbyteriánský kosteln Ú d ol í Zl atéh o potoka G ol d D red g e historický hornický kemp s pětipodlažním rypadlem, národní kulturně-technická památka z d oby " zl até h orečky", rýžován í N P Wran g el -S t. E l i as nejrozlehlejší park USA (6x větší než Yelowstone) a také jeden z nejdivočejších, s největším aktivním vulkánem Aljašky, lehká horská turistika Ch i ti n a g h ost town Cooper River město duchů s dřevěnými domy, obchody, auty... v poloze, jak je lidé opustili typi cká ven kovská H ospod a strýčka Tom a Cooper Ri ver val l ey důležitá dopravní tepna indiánů a důležité místo v období zlaté horečky Kaňon řeky M atan u ska s výhledy na gigantické ledovce Ch u g ach M ou n tai n s (karibů, horské ovce, losin), lehká turistika P ri n ce Wi l l i am S ou n d nejvyhledávanější záliv Aljašky, fakultativně půldenní plavba (od 90$) pozorování mořských zvířat, telení ledovců N P Ken ai F j ord záliv Turnagain, kde je kromě medvědů, orlů, losů a jiné divoké zvěře možno zahlédnout i bílé velryby, ruská historie Aljašky G i rd wood = "ledovcové město" nejsevernější výskyt deštného lesa na světě,, faku l tati vn ě l an ovkou (1 8$) n a M ou n t Al yeska (11 87 m) jediná možnost vidět Aljašku z výšky, fantastický výhled na sedm ledovců a hor, i záliv hluboko pod vámi s kužely sopek v pozadí jako součást pacifického kruhu ohně, lehká turistika P ortag e Lake / P ortag e G l aci er jezero plné plovoucích hor ledu, výskyt arktických ptáků, lehká turistika,, procházky, fakultativně (29$) lodí k 1 5 metrů vysokému čelu ledovce ústícího do vod jezera pan oram ati cká S eward h i g h way - pod él pobřeží Al j aškéh o zál i vu s vyhlídkovými zastávkami k pozorování zvěře S eward historický přístav, fakultativně proslulý Mořský svět (20$), lehká turistika O r i e n ta č n í te r m ín y : Pro skupinu 6 / 12 / 18 osob lze termín změnit dle potřeby

4 NEJKRÁSNĚJŠÍ PARKY A HISTORIE ZÁPAD USA 24 DNÍ K A L I F O R N I E N E VA D A U T A H A R I Z O N A K O L O R A D O W Y O M I N G I D A H O Los Angeles Hollywood bulvár, fakultativně filmová Universal Studios Hollywood (cca 77$), pro nezájemce variantně pláž Santa Monica nebo Griffith Observatory) NP Death Valley bizarní pouštní údolí, vyhlídky, bílé pláně, Bad Water nejníže položené místo na západní polokouli Calico město duchů z dob stříbrné horečky (1881), hospody, obchody, suvenýry, zábava San Francisco most Golden Gate, nejzakroucenější ulice světa, světoznámé tramvaje (cca 10$), muzeum historických lodí pod širým nebem, P e s trá p říro d a M o d e rn í ve l ko m ě s ta I n d i á n s ká ú z e m í M ě s ta d u c h ů P i kn i ky a ko u p á n í Ko v b o j s ké h o s p o d y R o m a n ti ka v p l n ě v yb a v e n ých s tyl o v ých ch a tá ch přístavní korzo Fisherman s Wharf, kolonie lachtanů, vyhlídka Twin Peaks NP Yosemite vodopády, jezero, skalní stěny//el Capitan, vyhlídky, koupání, turistika dle výběru, Mariposa Grove les sekvojí, největší stromy na světě State Historic Park Bodies úžasné opuštěné město duchů z dob zlaté horečky večerní Las Vegas horké prameny NP Zion kaňon řeky Virgin, skalní věže, smaragdová jezírka, vodopády, skalní soutěsky, turistika dle výběru Coral Pink rozlehlé písečné duny, ojedinělý rys Coloradské náhorní plošiny NP Bryce Canyon tisíce růžových věžiček "hoo doo", procházky a turistika po hraně kaňonu s vyhlídkami či na dně mezi skalami Grand Staircase Escalante National Monument scénická silnice skrz geologickou pokladnici, největší národní monument USA NP Capitol Reef indiánské petroglyfy Glen Canyon vyhlídka Salt Lake City mormonské centrum přehrada Lake Powel na řece Colorado odpočinkový den, koupání v jezeře, piknik, procházky, fakultativně možný let nad jezerem (cca 140$), výlet do unikátního kaňonu tzv. "na tělo" Antelope (cca 38$), plavba lodí (od 30$ do 100$) Horseshoe band nejhezčí skalní vyhlídka na ohyb řeky Colorado NP Grand Canyon lehká turistika po hraně kańonu (dle volby 2 11 km) s mnoha vyhlídkami, fakultativně možnost letu nad kańonem (cca 180 $) Williams/ Route Kč katalog. cena letenka doprava strava ubytování vstupy 66 zastávka v historickém městečku ve stylu padesátých let na proslulé silnici Petrified Forest zkamenělý les NM Canyon de Chelly nejdéle osídlené území, Pavoučí skála Monument Valley indiánské území Navahů, skalní monolity v červené poušti NP Mesa Verde skalní obydlí indiánů Anasazi Canyonlands Wingate cliffs indiánské skalní malby a rytiny jedny z největších ve Státech NP Arches skalní oblouky, mosty a okna, lehká turistika Trail Ridge Road nejvýše položená scénická silnice v USA NP Rocky Mountains horská krajina s vodopády, jezery včetně Medvědího, procházky a lehká turistika Jackson kovbojské městečko NP Grand Teton žulové skalní masivy nad jezerem Jenny, procházky, fakultativně výlet lodí po jezeře (cca 10$) NP Yellowstone variace barev největší podzemní sopky Ameriky, gejzíry, horké prameny, bizoni, turistika O r i e n ta č n í te r m ín y : Pro skupinu 6/12/18 osob lze termín změnit Cena zájezdu zahrnuje: Letenku vč. tax Dopravu os. vozy/minivany Polopenzi Ubytování Vstupy do nár./st.parků Služby průvodce Tištěné materiály, mapky Pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: Fakultativní výlety/vstupy Nápoje Cestovní připojištění Odletová místa: Praha prioritně, variantně Vídeň, Mnichov (doprava na letiště Evropa individuální) /San Francisco, Los Angeles (CA)

5 NEJKRÁSNĚJŠÍ PARKY A MĚSTA JIHOZÁPAD USA 16 DNÍ K A L I F O R N I E A R I Z O N A N O V É M E X I K O K O L O R A D O U T A H N E VA D A Los Angeles Hollywood bulvár, fakultativně filmová Universal Studios Hollywood (cca 77$), pro nezájemce variantně pláž Santa Monica nebo Griffith Observatory) NP Death Valley bizarní pouštní údolí, vyhlídky, bílé pláně, Bad Water nejníže položené místo na západní polokouli Las Vegas horké prameny NP Zion kaňon řeky Virgin, skalní věže, smaragdová jezírka, vodopády, skalní soutěsky, turistika dle výběru Great Sand Dunes nejvyšší písečné duny ve Státech NP Bryce Canyon tisíce růžových věžiček "hoo doo", procházky a turistika po hraně kaňonu s vyhlídkami či na dně mezi skalami Canyonlands vyhlídka do země kaňonů přehrada Lake Powel na řece Colorado odpočinkový den, koupání v jezeře, piknik, procházky, fakultativně možný let nad jezerem (cca 140$), výlet do unikátního kaňonu tzv. "na tělo" Antelope (cca 38$) Horseshoe band nejhezčí skalní vyhlídka na ohyb řeky Colorado NP Grand Canyon lehká turistika po hraně kańonu (dle volby 2 11 km) s mnoha vyhlídkami, fakultativně možnost letu nad kańonem (cca 180 $) Williams/Route 66 zastávka v historickém městečku ve stylu padesátých let na proslulé silnici Monument Valley indiánské území Navahů, skalní monolity v červené poušti NP Mesa Verde skalní obydlí indiánů Anasazi NP Arches skalní oblouky, mosty a okna, lehká turistika pouštní město Santa Fe Apache Trail průjezd mohutným kaňonem podél jezerní kaskády na řece Salt zlatokopecké městečko Goldfield, obrovské kaktusy Saguaro San Diego krásné město na pobřeží Pacifiku Palm Springs středisko horkých pramenů NP Joshua Tree bizarní pouštní krajina plná obrovských kamenných "oblin", stromů proroka Joshuy a kaktusů večerní město Phoenix nejteplejší (s nejvyšší teplotou) velkoměsto USA Hoover Dam největší vodní dílo v USA, schopné pracovat nejdéle na světě bez zásahu člověkaka, 180 km dlouhé jezero Lake Mead Orientační termín: Pro skupinu 6/12/18 osob lze termín změnit D i vo ká p říro d a M o d e rn í ve l ko m ě s ta O b ro vs ké ka ktu s y I n d i á n s ká ú ze m í M ě s ta d u c h ů P i kn i ky a ko u p á n í Ko u z l o p o u š t ě R o m a n t i ka v p l n ě v yb a v e n ých s tyl o v ých ch a tá ch 6katalog cenaKč letenka doprava strava ubytování vstupy Cena zájezdu zahrnuje: Letenku vč. tax Dopravu os. vozy/minivany Polopenzi Ubytování Vstupy do nár./st.parků Služby průvodce Tištěné materiály, mapky Pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: Fakultativní výlety/vstupy Nápoje Cestovní připojištění Odletová místa: Praha prioritně, variantně Vídeň, Mnichov (doprava na letiště Evropa individuální) /San Francisco, Los Angeles (CA)

6 P ARKY A H I S TO RI E S E VE RO Z ÁP AD U S A 21 DNÍ K A L I F O R N I E O R E G O N W A S H I N G T O N W Y O M I N G I D A H O M O N TA N A NP Redwoods (UNESCO) na pobřeží Pacifiku, pralesní porosty sekvoje vždyzelené, prérie a sídla původních obyvatel pobřeží Oregonu, bizarní krajina, skaliska a hory v oceánu, divoké pláže, nádherné lesy NP North Cascades největší chráněná horská divočina na Západě, divoké odlehlé pohoří, ledovce, jezera, řeky, horské louky, pěší turistika NVM Mount St. Helens jeden ze 160 vulkánů Pacifického kruhu ohně, národní památka, kterou proslavil výbuch v r. 1980, Větrný hřeben a jezero Spirit, pěší turistika, vyhlídky NP Olympic fantaskní divoký deštný les na pobřeží oceánu, se závěsy lišejníků a epifytů, pěší turistika Cody historické město legendární postavy Divokého západu Buffalo Billa NP Yellowstone variace barev největší podzemní sopky Ameriky, gejzíry, horké prameny, bizoni, turistika Snake River Plain obrovská tektonická sníženina kolem řeky Snake River, vyprahlá krajina nahoře, šťavnatá zeleň na dně Craters of the Moon národní památka, krajina Marsu na planetě Zemi, procházky vodopády Shoshone o 14 metrů vyšší Niagara západu Seattle Smaragdové město na vodě obklopené horami, vždyzelená brána Aljašky, fakultativně Space Needle za jasného počasí nedostižná vyhlídková věž ($ 30) NP Glacier jeden z nejpopulárnějších amerických parků, plný ledovců a jezer, pěší turistika Big Horn prérijní oblast Lidí z pustin indiánů Chipewyan NM Little Bighorn Battlefield slavné bojiště indiánů s generálem Custerem NP Crater Lake nejfotografovanější jezero severozápadu, rezervoár krystalicky modré vody uvnitř sopečného kráteru, pěší turistika San Francisco most Golden Gate, nejzakroucenější ulice světa, světoznámé tramvaje (cca 10 $), muzeum historických lodí pod širým nebem, přístavní korzo s kavárnami a obchody Fisherman s Wharf, kolonie lachtanů, vyhlídka Twin Peaks O r i e n ta č n í te r m ín y : Pro skupinu 6/12/18 osob lze termín změnit D e š tn é l e s y S o p e čn é j e vy S k a l n a t é h o ry M o d e rn í v e l k o m ě s t a B i z a rn í p o b ře ž í I n d i á n s k á ú z e m í Vo d o p á d y We s t e rn o v á m ě s t e č k a P i kn i ky a ko u p á n í Kč katalog. cena letenka doprava strava ubytování vstupy Cena zájezdu zahrnuje: Letenku vč. tax Dopravu os. vozy/minivany Polopenzi Ubytování Vstupy do nár./st.parků Služby průvodce Tištěné materiály, mapky Pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: Fakultativní výlety/vstupy Nápoje Cestovní připojištění Odletová místa: Praha prioritně, variantně Vídeň, Mnichov (doprava na letiště Evropa individuální) /San Francisco (CA)

7 J I H O VÝC H O D U S A A F L O RI D A 1 8 DNÍ JIŽNÍ KAROLÍNA GIORGIA FLORIDA LOUISIANA ALABAMA Atlanta příjemné město s historií úzce spjatou s válkou Severu proti Jihu, rodiště autorky stejnojmenného románu Margaret Mitchellové, krásný Olympijský park s fontánami a kouzelnou zahradní architekturou, Underground Atlanta podzemní nákupní zóna v historických uličkách města, muzeum Coca Coly, rodný dům a památník M. L. Kinga ml., centrální sídlo CNN Charleston romantické jižanské město a starý přístav, malebná koloniální architektura, fakultativně lodí historická pevnost Ft. Sumter (17$), kde začala válka Severu proti Jihu Savannah starý přístav a bavlníková burza, kouzelná náměstíčka se stromy porostlými tilandsií St. Augustin nejstarší španělské osídlení s nádhernou koloniální architekturou, fakultativně pevnost Castillo de San Marcos (7$), úchvatný kampus univerzity Flagler College Cape Canaveral fakultativně Kennedy Space Center (43$) kosmický přístav a zábavní park, skvělá venkovní expozice raketoplánů Orlando fakultativně možnost návštěvy Universal Studios (cca 84$) nahrávací studia a zábavní park pro děti i dospělé Miami, Miami Beach, Key Biscayne relaxace na nejznámějších floridských plážích Florida Keys pláže, koupání, fantastická scenérie malých ostrůvků, bílé pláže a tyrkysové moře, Key Largo korálové útesy, fakultativně výlet prosklenou lodí do parku John Pennecamp coral reef (24$) Key West nejjižnější bod pevninských USA, muzeum E. Hemingwaye NP Everglades mokřadní park UNESCO, palmy, mahagonové stromy, mangrove, aligátoři, pestré ptactvo, pěší turistika, fakultativně na kanoi nebo plavba vznášedlem mezi ostrovy (cca 10$) St. Petersburg město slunce na pobřeží Mexického zálivu, první prázdninové letovisko Floridy, jezerní park, most Sunshine Skyway Bridge New Orleans známé hudební město na řece Mississippi s nádhernou španělskou architekturou, fakultativně možnost plavby na kolesovém parníku (25$), skvělá večerní zábava a živá hudba blues a jazz v ulicích, jižanská atmosféra a výtečná cajunská kuchyně, fakultativně možnost plavby člunem do tzv "swamp" zatopeného lesa (cca 30$) S u b tro p i cké kl i m a M o ře a p l á že Ko l o n i á l n í a rch i te ktu ra M o d e rn í ve l ko m ě s ta J i ža n s ká a tm o s fé ra P a m á tky Ve s m írn é ce n tru m P i kn i ky a ko u p á n í M u z i ka Kč katalog. cena letenka doprava strava ubytování vstupy Cena zájezdu zahrnuje: Letenku vč. tax Dopravu os. vozy/minivany Polopenzi Ubytování Vstupy do nár./st.parků Služby průvodce Tištěné materiály, mapky Pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: Fakultativní výlety/vstupy Nápoje Cestovní připojištění Odletová místa: Praha prioritně, variantně Vídeň, Mnichov (doprava na letiště Evropa individuální) /Atlanta, Miami O r i e n ta č n í te r m ín y : Pro skupinu 6/12/18 osob lze termín změnit

8

9

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!!

Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! 2014 www.jedeme.eu Vyberte si dovolenou z pohodlí domova!!!! Nové internetové stránky s on-line vyhledáváním zájezdy CK OCEAN letenky do celého světa parkování na letišti fotogalerie z cest nejširší nabídka

Více

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY

FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY Amerika FLORIDA NEW YORK LAS VEGAS LOS ANGELES SAN FRANCISCO HAVAJSKÉ OSTROVY OKRUŽNÍ PLAVBY...objevte Ameriku www.campana.cz Vážení přátelé, předkládáme Vám nabídku zájezdů do Ameriky. Zjednodušení vízové

Více

24 let jsme tady pro Vás!

24 let jsme tady pro Vás! 24 let jsme tady pro Vás! Vážení a milí cestovatelé, děkujeme Vám za Vaši stálou přízeň, díky které vstupujeme společně s Vámi do naší 24. sezóny. Letos jsme Vám připravili opět spoustu kvalitních a zajímavých

Více

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz

splníme Vaše sny www.azteambuilding.cz splníme Vaše sny Milí přátelé, každý kontinent má svůj osobitý charakter, své jedinečné kouzlo. Stejně tak se velmi liší jednotlivé lokality v rámci těchto kontinentů, což umožňuje cestovateli nepřeberný

Více

g zájezdů 2015 Katalo

g zájezdů 2015 Katalo Katalog zájezdů 2015 Katalog zájezdů 2015 Vlasta Radim Slávek Eva Zdeňka Lenka Michal Eva Zdenek Standa Ferda Tonda Lucka Kuba Michal Táňa Martin Tomáš Helča Zbyněk Franta Do nového roku Vám přejeme pevné

Více

Turecko TURECKO. Belek. Antalya. Konakli. Side. Alanya

Turecko TURECKO. Belek. Antalya. Konakli. Side. Alanya TURECKO Turecko Kouzelná země ležící na pomezí Evropy a Asie s atmosférou Orientu se stala jednou z nejoblíbenějších dovolenkových des nací. Tradiční turecká pohos nnost se to ž proměnila v síť kvalitních

Více

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz

Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... www.bustourist.cz 2015 Zájezdy se stewardy, poznávání bez starostí... Vážení přátelé, naši milí klienti, začátek každého roku znamená pro cestovní kancelář start do nové sezóny. I my ji zahajujeme vydáním nového katalogu

Více

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz

nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. nám. Přemysla Otakara II. 84/24 370 01 České Budějovice tel: 386 355 932, 604 919 838 email: roslo@roslo.cz CK ROSLO s.r.o. Neckermann partner Lannova 57 370 01 České Budějovice tel: 387

Více

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy.

Kypr. www.vtt.cz. ostrov. Tady si to zamilujete. z Prahy. z Brna. z Ostravy. zdarma. odlety. odlety. odlety. také poznávací zájezdy. y z Prahy y z Brna y z Ostravy ostrov Kypr transfery zdarma z 88 míst ČR také poznávací zájezdy Tady si to zamilujete www.vtt.cz ostrov Kypr PRG LCA, 03:25 hod., 2240 km TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: BOE

Více

2015 ZÁJEZDY S KVĚTINOVOU A ZAHRADNÍ TÉMATIKOU

2015 ZÁJEZDY S KVĚTINOVOU A ZAHRADNÍ TÉMATIKOU 2015 ZÁJEZDY S KVĚTINOVOU A ZAHRADNÍ TÉMATIKOU VELETRHY A VÝSTAVY, FESTIVALY A SLAVNOSTI, ZAHRADY A PARKY Tip 1 Tip 2 Tip 3 HOLANDSKO květinové zájezdy 22.4 24.4. a 24.4. 28.4. 2015 RAKOUSKO Císařovy nové

Více

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015

A JEHO OSTROVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS LETECKY Z OSTRAVY. www.charis.cz 1991-2015 ŘECKO 2015 A JEHO OSTROVY 24 1991-2015 LETECKY Z OSTRAVY CHALKIDIKI THASSOS URANOPOLIS KRÉTA SANTORINI ZAKYNTHOS KOS RHODOS www.charis.cz Vážení a milí příznivci cestování do Řecka, držíte v rukou již

Více

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací:

26. sezóna. tel.: 553 616 023, mobil: 602 786 895. Obsah: Nyní si Vám dovoluji podat několik základních informací: Cestovní kancelář»vidi«privat: (pro písemný kontakt ) Ing. V. Smolka, Neumannova 16 747 07 Opava, tel.: 553 616 023 Kancelář Opava: (pro osobní kontakt): Horní náměstí 47, 746 01 Opava tel.: 553 616 023,

Více

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím

MYNACESTÁCH 2015 RELAX& FORMULE 1. Paříž. Amsterdam. ... to je zážitek! Londýn. Barcelona Ženeva Řím MYNACESTÁCH 2015 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1... to je zážitek! Monatour slaví 23. narozeniny TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují a již léta nám důvěřují... Dámy a pánové

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 2008. a řecké ostrovy, Itálie. pobytové zájezdy. 10. sezóna. www.jihospol.tours.cz CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŘECKO LÉTO 28 a řecké ostrovy, Itálie pobytové zájezdy 1. sezóna www.jihospol.tours.cz ŘECKO KRÉTA Vážení přátelé, milí zákazníci, již desátým rokem za Vámi přicházíme s nabídkou našich

Více

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay ****

Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** Lefkada Matina s ***** Zakynthos Admiral Tsilivi *** Lesbos Silver Bay **** ŘECKO 2015 KLIMA Zakynthos má subtropické klima, v létě zde teploty šplhají nad 35 C a v zimě neklesají pod bod mrazu. Podmínky

Více

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz 2012 LETECKÉ EUROVÍKENDY Paříž Řím Milano Sicílie Madrid Barcelona Valencie Bilbao Londýn Istanbul Island Stockholm Helsinky Moskva Petrohrad Ibiza Mallorca www.ckneckermann.cz Nové destinace: Petrohrad

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy

ŘECKO 2014. Již 20. sezónu s námi! Slevy Již 20. sezónu s námi! ŘECKO 2014 Při včasném objednání: dítě zdarma transfery na/z letiště zdarma zdarma taxi na letiště zdarma parkování na letišti zdarma DVD z vybraných pobytových míst a videoukázky

Více

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1.

Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE. 10% do 31.1. 10% do 31.1. Poznávací zájezdy PAŘÍŽ A VERSAILLES... se zastávkou v Remeši a koupáním v Ambergu 1. den: Odjezd ve 4.45 hod. z Brna, cesta nonstop přes Německo do Francie, krátká zastávka v Remeši prohlídka

Více

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu?

Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Proč vznikl uvedený OBSAH zájezdů za nejnižší možnou cenu? Je to jednoduché, protože nesouhlasíme s tím, že žákům a studentům jsou podsouvány ceny standardní katalogové pro dospělé! Tyto zájezdy jsou mnohokrát

Více

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA spojen arabsk emir ty abu dhabi dubaj FUJAIRAH Spojené arabské emiráty Pouštní stát při pobřeží Perského zálivu je stále častějším cílem cestovatelů. Jistota celoročního

Více

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz

Již 24 let na cestách s Vámi. Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti. www.kozaktour.cz 2015 Již 24 let na cestách s Vámi Slevy až 12 % za včasný nákup Slevy pro stálé zákazníky Slevy pro děti www.kozaktour.cz Úvod Vážení přátelé cestování, je nám velký potěšením předložit Vám nový katalog

Více

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT!

MYNACESTÁCH RELAX& FORMULE 1. Paříž Londýn. Amsterdam. Barcelona Ženeva Řím CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! MYNACESTÁCH 2014 Paříž Londýn Amsterdam Barcelona Ženeva Řím RELAX& FORMULE 1 CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Cestovatelská inspirace Monatour slaví 22. narozeniny Dámy a pánové vítáme Vás v Klubu

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy

Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Zájezdy pro seniory 55 + a dotované zájezdy Jaro a podzim 2015 Jednolůžkový pokoj bez příplatku * platí u vybraných destinací do vyčerpání kapacit Odlety z Brna a Ostravy * platí u vybraných destinací

Více

Katalog zájezdů. léto 2013. SLEva až 20 % SPECIaLISTa. na Tunisko NOvINKa - Egypt. o Vás a Vaše děti NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY. v tunisku jako doma

Katalog zájezdů. léto 2013. SLEva až 20 % SPECIaLISTa. na Tunisko NOvINKa - Egypt. o Vás a Vaše děti NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY. v tunisku jako doma www.you-travel.cz : 257 314 800 v tunisku jako doma Katalog zájezdů léto 2013 FIRST MINUTE 1 dítě zdarma NEJLEPŠÍ FIRST MINUTE CENY SLEva až 20 % SPECIaLISTa na Tunisko NOvINKa - Egypt STaRáME SE o Vás

Více

ZÁJEZD KUBA S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT

ZÁJEZD KUBA S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT NABÍDKA ZÁJEZDU PRO: MISSIS MODELS (2.) TERMÍN ZÁJEZDU : 29.10. 10.11.2015 DOPRAVA : Letecky SWISS AIR EDELWEISS POČET OSOB : SKLADBA POKOJŮ : STRAVOVÁNÍ : Havana snídaně Varadero ALL INCLUSIVE POČET NOCÍ

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66.

Itálie. Itálie Popis. Severní Jadran str. 40. Emilia Romagna str. 48. Palmová riviéra str. 53. Apulie str. 60. Kampánie, Kalábrie str. 66. Itálie Itálie Popis Sladká, božská, veselá, nespoutaná Země mnoha tváří, která stále přitahuje návštěvníky svými nekonečnými plážemi, jedinečnými historickými památkami a proslulou kuchyní. Severní Jadran

Více

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Léto 2014 Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více