BECHYŇSKÝ BØEZEN ,4 47,96 35,8 28,9 8,9. Opravamostu, stavba DPS. Likvidace PET lahví. Rekonstrukceplaveckého bazénu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ BØEZEN 2004 2003 2002 2001 2000 1999 60,4 47,96 35,8 28,9 8,9. Opravamostu, stavba DPS. Likvidace PET lahví. Rekonstrukceplaveckého bazénu"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ BØEZEN 2004 Opravamostu, stavba DPS Øaduètenáøùjistìzajímá,jakpokraèujíprácenadvounejvìtšíchstavbáchvBechyni,ato jerekonstrukce mostù (investoremje Krajskýúøad Jihoèeskéhokraje)astavbadomus peèovatelskouslužbou(investoremjevtomtopøípadìmìstobechynì). Podleinformacízískanýchnaposlednímkontrolnímdnubudevelkýmostuzavøenod15. bøeznado30.èervna2004.vtétodobìmìlbýtjiždokonèenmostvzáøeèí,kudymìlavést objízdnátrasaproosobníautomobily.vzhledemkproblémùmsezajištìnímkvalitníoceli na výrobumostníkonstrukce sedostavba mostu vzáøeèí posuneoccadva mìsíce, a protobudeproosobníautomobilyzprovoznìnmoststarý,kterývsouèasnédobìslouží pouzepropìší.nákladníautomobilovádopravadobechynìpovedevesmìruodtábora pøesopaøanyavesmìruodèeskýchbudìjovicpøestýnnadvltavouadražíè.veškerá autobusovádopravaby mìlamítobjízdnou trasupøesmostnahutích,vnejbližšídobì dojdekzávìreènému posouzenítéto trasy ana jehozákladì budou stanovenapøesná pravidla.proželezniènídopravuzatímplatí,žeposlednízastávkabudevsudomìøicícha odtudbudou cestující pøepravováni autobusypøes Hutì dobechynì. Ještì alenení s definitivníplatnostívylouèenadalšívarianta,atoujevyužitívlakovézastávky vbechyni za mostem. Cestující seale vžádnémpøípadìnemusí obávat, žeby seceny jízdenek autobusùavlakùzvyšovalydíkyprodlouženýmobjízdnýmtrasám,tytozvýšenénáklady jdounavrubinvesticnastavbu. Výstavbadomuspeèovatelskouslužboupokraèujepodleharmonogramu,tzn.,žeDPSby mìlbýtdokonèennejpozdìjivzáøí2004.podleinformacíodzástupcùdodavatelskéfirmy bymohlabýtstavbadokonèenapøibližnìomìsícdøíve. Zastupitelé mìsta se budou vtéto souvislosti na svém zasedání 10. bøezna zabývat schválenímpravidel propronajímání bytù vdomì speèovatelskouslužbou, pojejich schváleníbudouihnedpøipravenétiskopisyžádostí. Vtéto souvislostimusímznovudementovat veškeré zaruèené informace, které se v našemmìstìobjevilyotom,žeužjsoubytyvdpspøidìlenéjednotlivýmzájemcùm.není to pravda, byty pøidìlenénejsou ažádosti stále ještì nepøijímáme. Žádosti zaèneme pøijímat až po schválení výše zmiòovaných pravidel, nikdo tedy svoji pøíležitost nezmeškal. JaroslavMatìjka Rekonstrukceplaveckého bazénu Vroce 2003bylaprovedena rekonstrukce plaveckého bazénu nastadionuvbechyni. Mìstskýúøadzískaldotacinarekonstrukcibazénuvevýši11miliónùkorun,kterépoužila stavebnífirmahochtiefvsba.s.divize8,povìøenácelkovourekonstrukcí. Finanèníèástkabylapoužitatakto: výmìna technologie bazénu ,50 (vodní filtry, èerpadla, dávkovaèe chemikálií,vodovodní potrubí,zbudování nové akumulaèníjímky,chrlièe vody,vodní høíbek,masážnílavice) stavební èást ,-- (opravna strojovny, velký adìtský bazén, výmìna obkladùbazénù,odtokovékanálky,dobetonovánídnabazénù) provozní budova, zpevnìné plochy ,-- (oprava sprch awc, oprava vnitøníhozdiva,vymalování,nátìry,výmìnydveøí,výmìnazadníchoken,zámkovádlažba v okolí celého prostoru bazénù, úprava travnatého svahu a oplocení nové èásti koupalištì) oprava elektrických rozvodù ,50 (zabudování novérozvodové skøínì a svítidel,zásuvek,vypínaèù) Vmìsíci bøeznu poèítáme sdokonèením oplocení ajak to poèasí dovolí zaènou dokonèovací práce na terénních úpravách. Do konce mìsíce kvìtna poèítáme s dovybavením provozní budovy(šatny,obèerstvení).otevøení novì zrekonstruovaného koupalištìpøedpokládámevprùbìhumìsíceèervna. Katastrálníúøady MiroslavBeneš Èeský úøad zemìmìøický akatastrální pøipravil bezplatné on-line nahlížení do katastru nemovitostí.nainternetovéadrese jsouuveøejnìnyinformace oprùbìhuapoøadívyøizovánípodánípodlejednotlivýchkatastrálníchúøadùazákladníúdaje oparceláchabudovách.èíslapopisnávšechobývanýchdomù,uliceaobcevèrjemožné vyhledatvdatabáziministerstvavnitra AdresyvÈeskérepublice. Od1.ledna2004došloknovéorganizaciapøejmenováníkatastrálníchúøadù.Novýnázev katastrálního úøadu vtáboøeje: Katastrální úøad pro Jihoèeskýkraj, katastrální pracovištì Tábor.Sídlo tohoto úøadu zùstávánastejnéadrese-štítného ul. 2598, Tábor,tel , , cuzk.cz,úøedníhodiny: po8-17,st8-17pá8-13, podatelna: po8-17,út8-14,st8-17,èt8-14,pá8-13, Likvidace PET lahví Prosímeobčany,abydosběrnénádobynaplastodkládaliPETlahve pouzesešlápnuté! Tolik času apráceto jistě nikohonestojí. Stačí povolit víčko lahve, aby zní mohl unikat vzduch, ležící láhev se sešlápne a víčko se zavře. Tímto způsobem může dojít až k několikanásobně lepšímuvyužitíkontejneruatímzároveň kznačným úsporámpřimanipulaciaodvozutohotoodpadu.při21kontejnerech na plast rozmístěných ve městě, ze kterých bylo vroce 2003 odvezeno celkem60,4tunplastů,se může jednatonezanedbatelné úspory. Vzrůstající trend spotřeby plastových obalů vbechyni je patrný z tabulky.(uváděnovtunáchzarok) ,4 47,96 35,8 28,9 8,9 Vtabulcesamozřejmě nenízahrnutostálevelkémnožstvíplastového netříděného odpadu umísťovaného do popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad. Následky takovéhoto nezodpovědného přístupupřinášejídalšínákladynavytříděníaměstonavíc přicházío možnosttříděnýodpadprodatatímsnížitcelkovénáklady. I zde se může jednat o nezanedbatelnou úsporu. Město má smluvně zajištěno vykupování tříděného odpadu(papír,sklo,plast), cožpřineslodorozpočtuvroce ,-Kč,vroce ,- Kč avroce2003již ,-kč. Všechny tyto úspory samozřejmě snižují kalkulační náklady při stanovení poplatku zaodpad. Proto každý, kdo se zapojí do systému třídění odpadu, pomůže uspořit nejen městu, ale v konečném důsledkuisámsobě. (fs) MOJE KNIHA Dne 1. března bude oficiálně za hájena celonárodní anketa "Moje kniha -hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel ČR". Ve stejnou dobu bude otevřena webová stránka na které bude moci každýodevzdatsvůj hlas nejoblíbenějšíknizesvého života. Do anketysemůžekaždýzapojitjaknawebovéstránce,takivyplněním anketníholístkuvměkbechyně. Vyvrcholení kampaně Moje kniha bude vtýdnu knihoven (4-10. října),kdybudevyhlášenanejoblíbenějšíkniha. PODĚKOVÁNÍ Městská knihovna děkuje paní Vlastě Andrejsové, prodej tiskovin atabákových výrobků, kteráod roku 1998 podporuje činnostměk. JAROSLAVPODMOL Žádám Vás, kteří vlastníte nějakou keramickou plastiku dekorativní předmět,svícen,džbán,talíř apod.,vytvořenoupanemj.podmolem, abystebyli taklaskaviadalimivědětnatel. číslo Vaše výdajevámsamozřejmě nahradím. SnažímseosoupisdílapanaPodmolaprosvoubakalářskouprácina VysokéškoleaproUměleckoprůmyslovémuzeum. ZaVašeinformaceVámpředemděkuji. Zuzana Panchartková

2 MEDAILON ROŽMBERKOVÉ (tøetíaposlednízprávamz) Dav: Kamse derete? Všichnitady èekáme na jídlo a truòk ahlavnì na svatební prùvod! ŠašekKvast: Neøíkaljsemto? Mìstskýzpravodaj(MZ): Nezlobtese,jsmenovináøiajsmepozváninasvatebníveselí, abychomhomohlipopsatnašimètenáøùm. Dav: No tohle, co si nanás vymýšlíte: novináøi, co to je?jste drzouniaještìpìknì podivní.podívejtesenatojejichobleèení! Ženazdavu: Nechtetoho, dnestuuvidíme ledacospodivného. Hádáte seutruòkupo celýrok,alespoòdnessetohovystøíhejte! Šašek Kvast: Petøe, Petøe, vzpomeò si na náš rozhovor. Máš dost žrádla, chlastu a grošù? MZ:Nedivmesetomuvzruchu,tomunapìtí.VždypobytpanaPetraVokanaBechyni od roku1570znamenalpromìstovelkýzlom.tìchnávštìvstavitelù,kumštýøù,øemeslníkù, tohostavebníhoruchu,návštìvbohatýchiménìbohatýchpánù,astrologù,alchymistù, krásných žen. Tìchslavností, lovù abujaréhoživota! Co pøinese do života mìsta jeho sòatek, jakábudejeho cho, jaký budeživotna zámku ivpodzámèí? Pøece senám podaøiloprodratdozámku.nebylotonicpøíjemného.ještìktomutastrašnázima,plno snìhu;obèasibezuzdnémasopustníveselíbylonaobtíž.svatbyvmasopustubývaly èasté, jak pro rozmarnýèas, tak zpraktických dùvodù: potraviny se nekazily.kolem zámku stoly alavice posléze prostøené bohatstvím jídel apití aobsazené spoustou poddanýchzmìstaivšelijakoucháskou.alebechyòštímìšanínivyniklisvýmimravyi svýmpøedstavenímpilnìpøipraveným: Sbormìšanínù: TaBechyòskábrána Pìknìmalovaná Kdotubránumaloval Tenbarvynešanoval Tenužtadynení Nadobro ztracený Laòmuvcestubyla Laòkapøespanilá Jednounaòhopopatøila Hnedholáskanavštívila Tenužtadynení Nadobroztracený Vstínulípylíhal Tojsi,Petøectnostný Koníèkasisedlal Toulaníradostný KamsepodìlmládenecAtylaòko,Kateøinko Kdežeje mujenkonec Nechmuzraješjakovínko Tenužtadynení ToVámnaBechyni Nadobro ztracený Pøejoumìšaníni! MZ: Kdyžpùjdemedáleavýše,kohozevzácnýchhostùuvidíme? Služebník: Kromìvzácných snoubencù,panapetravoka zrožmberka,který oèividnì omládl,a panny šlechtièny Kateøiny z Ludanic tu jsou: krumlovský vladaø rodu rožmberského Vilém schotí Annou Marií, markhrabìnkou Bádenskou, pan Adam z HradcesesvoupanímatkouAnnouzRožmberka,panZachariášzHradce schotíadalší vzácníhostézkrálovstvíèeského,markhrabstvímoravskéhoijinýchzemí;žerotínové, Valdštejnové, Švamberkové, Slavatové, Šternberkové, dvoøané, konšelé, hejtmani, úøedníci,služebníci MZ: Dìkujemezadoprovod. Jeslyšet hlaholzvonù,dunìnímoždíøù,slavnostnízvukyvarhanivoláníslávy;tovšeje doprovod pohádkového sòatku. Svatební hodokvas se zdábýt nekoneèný, nášhlad soupeøí snovináøskou kázní a povinnostmi. Ale nakonec proè neochutnat a nezaznamenat kulináøskézážitkyzpøemírypokrmùapití.vždyjsmejednizmnohých, prokteré jsou pøipravenypochoutky z24volù, 156telat, 121 skopcù, 87vepøù, 3600 rakù,11500èerstvých,uzenýchisušenýchryb,všemožnédrùbeže,zvìøiny,ptactvajako jsoujeøábci,koroptve,kvíèaly,vzácnéhokoøení,sladkýchkaší,domácíhoicizokrajného ovoceadovezenýchcukrovinek!nehledìna37000lvínaa30000lpiva. Kolego,cojsi jižochutnal? Bájeènoukanèípeèínkuapaštikuzkachníchjatérek.Aty? Vynikající rybusešalvìjovouomáèkou. Aty,aty,nebudemepøecetrápitžaludkynašichètenáøù. Bylotokrásné,dobréabylotohodost.AlepøecesemusímedostatikPetroviaKateøinì, to bynámètenáøineodpustili. Kdybudevhodnéknimpøikroèit?Kdyproniknoutmezi èetné gratulanty, mezi tanec ahudbu, kterou obstarává proslulá rožmberská kapela, pozounéøizestaréhomìstapražskéhoifascinujícížidovskákapelazprahy? PetrVoksi pohrávánaloutnu,kteroudobøeovládáapozpìvujesismuzikanty.tak,snadteï. MZ: Vzácnýpane,dovoltenámotázku:CoproVástentodenznamená? PetrVok: Velkouradost,nezmìrnou nadìji;tváøívtváøneposkvrnìnémumládívelkou pokoru avíruvnìcolepšíhonežèímbyldosudpoznamenánmùjživot. MZ: A pro Vás,krásnáašastnápaníKateøino? Kateøina: Ano,šastnájsemjakoprinceznazpohádky.AlejsempanízRožmberka,atoje promìohodnìvíc! MZ: Dìkujemeaještìjednouhodnìštìstí! EPILOG Zpohádkové svatby se musí vstoupit do všedního života ivrodech šlechtických. Petr Vok ijeho cho byli renesanèními osobnostmi, to znamená velice složitými, barvitýmisespoustoupøednostíizáporù.petrvokmilovalknihy,umìní,hudbu,dobrou zábavu, ale stále vážnìji se zamýšlel nad problémy víry,smyslu života asmrti. Záhy odmítl katolicismus, dlouho však ještì trvalo, než se rozhodl pro jeden ze tøí smìrù protestantismu: luterství, kalvinismus èi èeští bratøi? Zvolil ten poslední smìr,mìl nejblížekjehochápánínáboženskétolerance;bylpøesvìdèen,žeotázkavíryjepøedevším otázkousvìdomí.vroce1582pøistoupilkjednotìèeskýchbratøí,snadipodvlivemsvé manželky,kterábylaisesvýmipøedkyjejíhorlivouvyznavaèkou.bylatovlastnìilegální církevapetrvoktímjakovelmožriskovalsvépostavení,majetekibudoucnostrodového dominia. Pro Kateøinu dal postavit vbechyni bratrský kostel sv.jiøí apovolal knìze MatìjeCyruse.ZakládalbratrskéškolynaMoravìavÈechách,stavìlsirotèince,špitály prochudé.tatojehoorientacezpùsobilvážnoubratrskouroztržku,kvùlinížsepetrvok ani nezúèastnil ètvrté svatby Vilémana Krumlovì. Nakonec po diplomatickémzásahu panaadamazhradcesebratøiusmíøili. Ještì pøed sòatkem Petra Voka skateøinousi Vilém vynutil smlouvu, ve které se Vok zavazuje,žepøípadnéhonarozenéhosynadáodosmiletdovìkudospìlostinavýchovuk bratrovi na Krumlov.Otom však nevìdìla Kateøina ani její poruèníci, zøejmì by se sòatkemzatìchtopodmínekvzniklýchznáboženskýchdùvodùnesouhlasili. Otázky víry byly otázkami myšlení aduše,ale mysl posledníhorožmberka se musela intenzivnìzabývatmajetkovýmipomìry,pøesnìøeèenodluhy.abylojichnemálo,tìch PetrovýchaještìvíceposmrtiViléma,kdysestalPetrvladaøemrožmberskéhodominia, bratrových.dosahovalyjižtakovévýše,ženejenvìøitelésipodávalidveøenakrumlovì, ale hrozilopropadnutímajetku,dokonceisvobody. Otovícesvízelnásituace, protože rožmberskýpánsenemìlrádscísaøemrudolfemii.oèekávanévìnokateøiny,kterémìlo zachránit rožmberské panství, nebylo po šetøení takøka žádné. Po smrti otce se stal poruèníkem Kateøiny asprávcem ludanického majetku moravský hejtman Zachariáš z Hradce,inventarizaceneprobìhlažádná,pakbylsepsánjakýsiseznam,coještìsprávcia úøedníci neustranili anerozebrali. Nìkteré statky avesnice byly lacino prodány. Dokoncepøipátránípodùkazechopodvodech,kteréhoseujalZdenìkKavkazØíèan,byl záhadnìzprovozenzesvìta.petrvokbylnucenprodávatpanstvípopanství,aždošloina jeho milovaný rodný Krumlov, který pod nátlakem pøevedl na císaøe Rudolfa II. RožmberskýdvùrsepøestìhovaldoTøebonì. Zbývalapotomtosòatkualespoònadìjenadìdice.Aleitaserozplynulaspostupující nemocíkateøiny.šastné manželství se pomalu rozpadalo, ikdyž Vokjí stále miloval, zahrnoval dary asvou pøízní ipøes stále vzrùstající podivné chování. Nejdøíve se její rozmarnost, nestálost pøipisovala pøílišnému mládí, pak to byly stále èastìji pláèe s hysterickými køeèemi anásledující melancholie, upadala do horeèek, které po sléze konèilyzáchvatyhoreènatéhoblouznìní.jižsamanevycházela,kekonciživotadlouhou dobu proležela. Zemøela na zámku vèeském Krumlovì. Pochována je v rožmberskéhrobcevevyšebrodskémklášteøe. PetrVok,ikdyžjižvpokroèilémvìku,zvláštìnatehdejšídobu,bylplnývitality.Dožilse 72let; trápily ho témìø po celý život moèové kameny, které tehdy lékaøi neumìli léèit. Navštívil mnohokrát láznì, ale to fyzické utrpení pøi jízdì na koni nebo vkoèárech na tehdejšíchcestáchmuselobýtnesmírné. Posledním velkým èinem Petra Voka se stala ochrana zemì proti vpádu pasovského vojska vzimì ana jaøe Dal zmincovat rožmberský støíbrný poklad, vyplatil a rozpustilnepøátelskéžoldnéøe,kteøípleniliceléjižníèechy.petrvokvyèerpánanemocen byl od záøí 1611 již trvale pøipoután na lože a6. listopadu 1611 umírá. Mnoho let pøemýšlel opomíjivosti lidského života. Mìl izálibu vsymbolice, nosil øetìz s medailonem, kde byla umrlèí hlava snápisy Memento mori (Pomni, že zemøeš) a Cogita aeternitatem (Pøemýšlej ovìènosti). I hlavu umrlèí nad svým stoleèkem v pokojimíval. SpoèívávrožmberskéhrobceveVyššímBrodì.Smutnýkonec-vymøelydvašlechtické rody,jedenèeskýajedenmoravský. -ap- Použitáliteratura: BarbarVok.Hraodesetiobrazechsprologem.PodlerománuJ.Maøánkapøepsalproscénu VladimírHavel.Tábor1939 Bonhardová,Nina:Hodinazávrati.P.1975 Bùžek,Václav-Hrdlièka,Josef:Dvoryvelmožùserbemrùže.P.1997 Hora-Hoøejš,Petr:Toulkyèeskouminulostí-3.díl.P.1994 Janáèek,Josef:Ženyèeskérenesance.P.1987 Kavka,František:Zlatývìkrùží.Kusèeskéhistorie16.století.È.Bud.1966 Koldinská,Marie:Každodennostrenesanèníhoaristokrata.P.2001 Kopta,Josef:Kratochvilnédìjeznašívlasti.P.1952 Královnyaknìžnyèeské.P.1996 Maøánek,Jiøí:BarbarVok.P.1986 Mysliveèek,Milan-Koubová,Ludmila-Vrbenská,Františka:ÈashradùvÈechách.P.1995 Pánek,Josef:PosledníRožmberkové.Velmožièeskérenesnace.P.1989 Svobodová,Anežka:PetrVokzRožmberka.P.1985 Šatra,Josef:PamìtimìstaBechynì.1922

3 Vernisáž 10. března hod. Úterý 2. března /19.00hod. /Malý sál /Vstupné: 70,- Kč Vrámci připravovanéhoturné pro rok2004 Vám nabízíme vystoupení hudební skupiny Acoustic Impact. Skupinahraje většinouautorské instrumentální skladby ve stylu jazzu, latiny a španělského flamenca. Repertoár je doplněn také skladbami autorů Al di Meola, Paca de Lucia a Johna Mc Laughlina. Středa31.3. /19.00 /Velký sál /Vstupné 200,-/170,-/140,- Dramatizaci stejnojmenné humoresky příbramské autorky Ireny Douskové, vníž jde opohled žákyně druhé třídy jiskřičkyhelenkysoučkové napočátek normalizačních sedmdesátých let. Postřeh diváka: "Skvělá Bára Hrzánová vhlavníroli táhne celépředstavení, její kolegové JarmilaVlčkováaLibor Jeník, každý asivpatnácti rolích,jsoují vícnežzdatnýminahrávači a celé to šlape jak hodinky. Nelzeotommluvit, jetřebato vidět. Pokud budoutuhle hruněkde poblížhrát,zajděte si na ni, stojí tourčitě zato..." Sobota 6. března hod./ Velký sál /Vstupné 25,-Kč Kulturní důmagalaxie Bechyně připravili proděti odpoledneplné her, soutěží atance sdj Bořkem. Sobota 27.března hod. / Velký sál / Vstupné 95,- Představení plné překvapení a legrace, loutek akostýmů včetně tolik populárních lepících pásek.všechnyděti jsou do představení aktivně zapojeny azdarma každé dostane fotku smichalovým podpisem adobrůtkuod živého zajíčka Nesquika. PRO DETI Čtvrtek 4. března /19.00 /Velký sál /Předprodej 50,- Kč Namístě 70,- Kč Děje se vrusku v době I. světové války. Dodomu Marfy Chorošenkové, příšerně nepořádné špinavé alíné ženy,jejíž muž je ve válce, přijde rakouský voják,čech VáclavAdamec, který tam byl poslán na práce ze zajateckého tábora. Marfa sezmění knepoznání. Je upravená, pracovitá akvůliadamcovisezačneiučit čístapsát.obasesblížíavdomě panuje láskyplná idylka. Náhle se objeví Marfin mužgriška, který přijel na dovolenou... Jak si s touto situací všichni poradí ajak to dopadne?...na to se přijďte podívat opremiéře! Valternovaných rolích hrají: Adamec Láďa David Luděk Fábera Čučkin Martin Pázler Čenda Roubal Griška Petr Halama Marfa Péťa Juricová Iva Balatá Režie: KarelVontroba Pondělky 1., 8.,15., 22.a 29. března /Klubovna hodin hodin, hodin hodin K tanci a poslechu hraje hasičská kapela muzika acountry skupina Samotáři. Prodej vstupenek vknihkupectví Petra Voka. Šeucouská Neděle 4. dubna /9.00 hod./klubovna Lektorka: Miluše Bubelová Kurzovné: dospělí 250,- Kč,děti 150,- Kč Přihlásit se můžete vkanceláři KD nebo na čísle

4 František Korbel èeský prùkopník vkalifornii Jméno Korbel je dobøe známé vcelých Spojených Státech, ale zejména v Kalifornii.Pro vìtšinu je jméno Korbel známé jako znaèka na lahvích vína a šampaòského, ale pouze hrstka lidí ví, že František (Franz) Korbel byl èeský emigrantaprùkopník,kterýsepøed145letyusadilvsanfranciskuastalsejedním zprvníchproducentùkalifornskéhošampaòského. ŽivotnídobrodružstvíF.Korbelajsou velmi zajímavázaèínajíbìhemjehomládív PrazeakonèívevysokémvìkuvKalifornii. VrodinìKorbelùbyli4bratøi:František,Josef,AntonínaLeoš.FrantišekKorbelse narodilpoblížtábora vbechynivjižníchèechách.jakonejstaršísynotcekorbela, kterýsloužiljakosprávcezámkuhrabìtepaara,bylposlánnastudiado Èeských Budìjovic.Františekpatøilmezivýbornéstudentyapoukonèenígymnáziabylpøijat nakarlovuuniverzitu vpraze,kdestudovalnastavitele.jehosnembylobudovat železnice amosty.ale politická atmosféra Francouzské revoluce zasáhla vroce 1848PrahuaFrantišekKorbelsespolusmnohýmistudentyzúèastnilrevolucev Prazeabojovalnabarikádách. Poté,co císaø vyslal vojáky, byla revoluce poražena,barikády byly opuštìny a obráncisevrátilidomù.kdyžsefrantišekdozvìdìl,žepolicistéprohlížejídomya hledajírebelyutekldovídnìkesvémustrýèkovi.ponìkolikamìsícíchsevrátildo Prahy vevíøe,žepoliciejehojménozapomnìla,avšakponìkolikadnechbylzatèen auvìznìnvpražskýchvojenskýchkasárnách.jednohodnezapomnìlastrážzavøít bránuafrantišekpo nìkolikavteøinovémzaváhání vyšelklidnìvenazasalutoval strážím.venkusesetkalspøítelem,snímžnaplánovaliútìkdonìmeckaøíènílodí. PopøíjezdudopøístavuBrémy sehoujalaorganizace,kterásestaralaoevropské uprchlíkysmìøujícídoameriky.plavbalodídonewyorkutrvala64dní,znichž14 dníprotrpìlmoøskounemocí.vnewyorkupracovalvelmitvrdìvlodníchdocích. Jednohodnehonavštívilagent,kterýmunabídl lépeplacenouprácipøivýstavbì panamskéželeznice. Jelikož nebyl vnew Yorku spokojený, pøijalfrantišek tuto novou pøíležitost svelkou radostí. Díky svým znalostem geometrie pracoval v kanceláøi jako projektant. Odtudmohlpozorovat,jaktisícejeho spolupracovníkù umírají namaláriivtomto panamskémpekle.po pìti letech dorazil prvnívlak k PacifikuaFrantišek si uvìdomil, žemádostpanamyarozhodla seodjetdo San Franciska.Bylo tovroce1856asan Franciskotehdybylomalýmmìstem,které právìprožívalozaèátekzlatéhoreèky.alefrantišekbyldobrodružstvími unavena radìji hledal stabilní práci. Zaèalpracovat vdøevaøské spoleènosti,kde vyrábìli krabicenadoutníky.sjehointeligencíaznalostmisevelmibrzystalpøedákem. Po deseti letech práce vsan Francisku vnìm vùnìèerstvìporaženýchstromù vyvolala nostalgické vzpomínky na jeho starou vlast ajejí lesy. Zašel proto na rakouskýkonzulátapožádalorepatriaci,kterábylaudìlena.jenžeponávratudomù zaèalypotíženanovo.podlouhémvýslechu mupohranièníúøedníkpøikázal,žese mùževrátitdorodnévesnice,ale žemùžezùstatpouzetamanesmíjiopustitbez dovolení.uvìdomilsi,žetakovýzpùsobživotanebylto, cohledáatémìøihned naplánovalnávratsesvýmibratryantonínemajosefemdoameriky. František ajeho dvabratøizaèalivsanfranciskunovýživot.františek mìl dost penìzazkušeností,abysikoupilsvouvlastnídøevaøskouspoleènost.pozvalsvého mladšího bratra Leoše aspoleènì koupili mlýn apilu vkraji Sonoma,nìkolik kilometrùprotiprouduodrionido.podnikánísedaøiloafrantišekskupovaldalší adalší hektary cedrového lesa, plného cenného døeva. Jednoho dne pøehlížel FrantišekKorbelhektaryvytìženéholesaapøišlomulíto,ževytìženákrajinaneník nièemuužiteèná.pokusilsetampìstovatobilí,aleúrodabylaslabáakonkurencese støedo-západními farmáøipøílišsilná.brzydostaljinýnápad pìstovatvinnourévu. Tato myšlenka pøedstavovala obrovský úspìch azcela zmìnila Korbelùvživot. Dovezli nejlepší oddenky zfrancie aèeských zemí,ale hlavním tajemstvím úspìchubylo pøirozenékvašení,díkynìmužsekorbelovošampaòskébrzostalo nejznámìjšímvespojenýchstátech. Vroce1889bylapùvodnívinicezachvácenapožáremakvùlinedostatkuvodyzcela shoøela.díkyodvazevybudovalinovouviniciatazaèalaopìtprosperovat.postavili svouvlastní železnici zesonomydo severních pøístavù napacifiku.korbel dále vlastnilvsanfranciskutiskárnuvybavenou modernímipøístroji,vníž vydával svùjvlastnísatirický èasopis Vosa.Jméno Korbel se stalo známýmnejen v Americe, ale ivrakousku, anakonec Korbelovi rakouská vláda odpustila jeho politické zloèiny ajmenovalahohonorárnímkonzulemvsanfrancisku.nikdy nezapomnìl na svùj pùvod aèasto podporoval svékrajany ajejich organizace. Finanènì podpoøil stavbu Sokolské haly, která sloužila èeskoslovenské gymnasticeakulturnímasociacímvsanfrancisku.vroce 1903serozhodlodejít do dùchodu. Vrátil se doprahy,aby siužil zbytek svého úžasnéhoživotave své rodnévlasti. Následujících 10 let bylopokojných, ale poté, co zaèala 1.svìtová válka avztahy mezi Evropou aspojenými Státy se zhoršily,nemohl již dostávat americké dolary. Bìhemválky trpìl azároveò zjistil, že ztratit peníze znamená ztratitipøátele.nakonecválkaskonèilaabylvelmišastný,když bylavroce1918 založenaèeskoslovenskárepublika,alepøílišsitétoradostijižneužil.zemøelvroce 1920nazápalplic.Pojehosmrtiamerickésoudyrozhodly,žejehomajetekzùstane vrukou jeho bratrù ajejich rodin.spoleènostkorbelúspìšnì pokraèovala až do roku1955,kdybylaprodánaadolfuapauluheckovým,kteøíalezachovalislavné jméno Korbel aždosouèasnosti. Fahlorová Psí trampoty Vážení, moji úvahu jsem nazvala dle obsahu aobsah jsem naplnila trpkými zkušenostmi. Na vánoční svátky knám každoročně jezdí moji rodiče. Odpoledne na Štědrý den berou děti ven, abych mohla coby Ježíšekpřichystatstromečeksnadílkou.Iminulévánocetomubylotak.Šli se podívat na rozsvícený strom na náměstí.tam je však čekala nemilá příhoda. Zhloučku stojících mladých lidí nečekaně vyběhl pes větších rozměrů, namířil kmémušestiletémusynovi askokem hopovalilnazem. Ten se připádu jen uhodil do hlavy. Prarodiče mohli pouze nečinně s hrůzou vše sledovat, neboť byli natolik vzdáleni, že okamžitá pomoc nebylamožnáapsamezilidmipředjehočinemnezpozorovali.babičkase z úleku nemohla vzpamatovat a zbytek Štědrého dne prožila v představáchvnukaspokousanýmobličejem,jakužtomnohokrátvidělav televizníchzprávách.osoby,mezinimižbylpatrně majitelpsavšakbylyv pohodě, neboť na zděšené výkřiky babičky odpovídaly nejapnými poznámkami. Možná se jednalo o pokus hravého psa se s dítětem spřátelit,ajsem ráda, žeaž nabouli avylekání dopadl dobře oprotijiným případům vposledníchletech,alevždy semivybavuje, kdykoli potkávám psynaulici.stálebezvodítekanáhubků anejento. Řekněte, komuselíbí chodníky lemované psími výkaly?po lednovéoblevě zůstaly hromádky i nadláždění,neboťpejscikonalisvojepotřebynejdálenaodhrnutýsníhpo okrajíchajakmilesníhroztál,zůstalovšepěkně ležetnaholém.cestouza nákupem potravinse mi vždyzvedá žaludek nad přehlídkou exkrementů rozmanitýchtvarů,velikostíakonzistence.vjinýchročníchobdobíchtento problém nenítak viditelný, ikdyž po návštěvě známýchsjejichratolestí, která odmítne chodit stále jenna územíchodníku,je důsledektohoještě dlouho cítit po celém schodišti. Neházejme však pejskaře do jednoho pytle. Potkávám osoby,které chodí se sáčkem vpohotovosti ahned po výkonu svého psa pozůstatek seberou a odnesou kam patří. TĚM POSÍLÁMMÉDÍKY.Alejakironickyzbytečnájesnahastaršípaní,pátrající vtrávě kdepak co zanechal její maličký pejsánek, když za chvíli vidíte sebevědomého jinocha se psem jako hora, který výslednými produkty nastřádanýmivposledníetapě trávicíhotraktulemujecestičkylázeňského parku.zdásetosnadněkomuhygienické,kdyžnatatomísta jako jednaz mála vodí maminky svoje děti? Loňskéhorokujsemsrodinounavštívila lázeňské město Kynžvart. Při lázních mají také park. Ale psi jej nenavštěvují. Užívají ho lázeňští hosté avypadá moc dobře, snad díky tomu, že je obstoupen cedulkami snápisy Zákaz vodění psů.ve městechbývajítakéoznačenéokrajové částiurčenékvenčenípsů. Často mě zaplavujívlny vzteku,slyším-livýplodychovatelů psů,kteříse ohánějí diskriminacíjejichmiláčků. Není tosnadnaopak? Nejsoudiskriminovány děti, kdyžmusívyhýbattěmnechutnostemvšude kolemsebe,kdyžseve školách učí, jak se mají chránit při napadení psem? Proč není samozřejmostí,abybylipsizabezpečenitak,abyknapadenínedošlo,aby vlastníkem bojovných či velkých plemen byl jen ten, kdo prokazatelně dokážepsa zvládnout? Ktomuto chci užjendodat,že nejsemodpůrcem psů. Moji rodičevlastnídva psy.zaplacením poplatkuproněstarostitaké nekončí. Mají pro něoplocený výběh na velké zahradě pro dostatek pohybuaitupo nich uklízejí,neboť kdyby taknečinili, asi by zanedlouho soužitísniminebyloprosousedypříjemné.anepadávúvahuaniohrožení listonošky.nakonecděkuji těmmajitelůmpejsků,kteří senadmýmislovy alespoň zamyslí, jak byto společné soužití bylo příjemnější pro všechny zúčastněné. H.Klímová Drobní amalí podnikatelé mohou získat podporu Jihočeštípodnikatelémohoutakéletosvyužívatprogramy podpormalého astředního podnikání pro rok 2004, které poskytuje Českomoravská záruční arozvojová banka (ČMZRB). Ministerstvo průmyslu aobchodu vyhlásilo celkem 8 programů: ZÁRUKA, KREDIT, START, TRH, VESNICE, REGENERACE, KOOPERACE a SPECIAL, které jsou rozdělenynazáruční,úvěrovéapříspěvkové. Asi nejzajímavějším programem je zvýhodněný úvěr KREDIT, který mohoupodnikateléžádat pro realizaci svých projektů až do výše čtyř miliónů korun súrokovousazbou pěti procent. Firmy mohou dále využít nabídku takzvaného malého úvěru KREDIT do výše miliónu korun s úrokovousazboutřiprocenta. Příspěvek na úhradu úroků z komerčních úvěrů mohou vprogramu VESNICE získat drobní podnikatelé realizující projekty v obcích do 3000obyvatel. Příspěvekažpolovinunákladů vynaloženýchnacertifikacisystémujakosti ISO čiemaslzezískat vprogramutrh. Mezi dalšími programy jsou podpory začínajících podnikatelů, zaměstnavatelů ZPSpracovníků čiprojektů vpamátkovýchrezervacích. Podrobnějšíinformace apodmínkytěchto programů lzezískat voblastní kancelářijihočeskéhospodářskékomory,vančurova2904,tábor.monika Škabroudová, , , Petr Kukla

5 Støední prùmyslová školakeramická vbechyni oslavíletos ve dnech25.a26. èervna již 120. výroèísvéhovzniku. Založenabylavbøeznu1884jakoprvníèeskákeramickáškola naúzemírakouska-uherska.odtédobypøipravilapropraxi více než 3400 absolventù jak vkeramických výtvarnì i technologickyzamìøenýchoborech,takvposledníchdvaceti letech i oborech chemických. Školaje nedílnou souèástíbechynì, jejíabsolventise ipomnohaletech kmìstu hlásíavzpomínajínaobdobíprožitévpøíjemnémaklidnémprostøedí. Vtomtoèlánkusenechcizabývatpopisemdávnýchhistorickýchudálostí,neboo nichbylovmìstskémzpravodajijižpsáno.rádbychsezamìøilnainformaceosouèasné školeananìkteréaktivityjejíchžákùazamìstnancù,kterépronikajímimovnitøníprostøedí školyajejichžprostøednictvímješkolapøímovnímánaveøejností. Zájemci ostudium simohou vybrat jeden ze ètyø studijních oborùzakonèených maturitní zkouškou. Dva znich (výtvarné zpracování keramiky aporcelánu, tvarování prùmyslovýchvýrobkù-prùmyslovýdesign)jsouumìleckyzamìøenéažácijsoupøijímáni po vykonání talentových zkoušek zkreslení, malby amodelování. Další dva obory (aplikovaná chemie, technologie keramiky) mají zamìøení technické auchazeèi konají pøijímacízkouškyzmatematikyachemie. Vpøijímacímøízenínavšechnyoboryjetéžzohlednìnprospìchuchazeèevzákladní škole.nenítajemstvím,že ostudiumtechnickýchoborùjedlouhodobì podstatnìmenší zájemnež ostudiumoborù výtvarných. Vdùsledkutoho uchazeè ostudiumnìkteréhoz technickýchoborùnemápøipøijetívelkoukonkurenciostatníchuchazeèùakonkurencepak chybíiabsolventùmškolypøipøijímánínavysokénebovyššíškoly,pøípadnìpøiuplatnìní natrhupráce. Od školníhoroku 2001/02 je ve škole vyuèován nový výtvarnì zamìøený studijní obor tvarování prùmyslových výrobkù -prùmyslový design. Ve srovnání stradièním oborem výtvarné zpracování keramiky a porcelánu jsou jeho studijní dokumenty koncipovanéšíøejiažácipøivýuce pracujínejenshlínouasádrou,aleisdalšímimateriály, jako jsou napø. plasty,døevo akovy.na designérskýobor se od samého poèátku hlásí nadanížáci.tisejižodprvníhoroèníkustudiaúspìšnìzapojujídosoutìžívyhlašovaných výrobnímipodniky,napø.dosoutìžeonávrhdesignunacapsprayeprokoh-i-noormladá Vožice.Nejvìtších úspìchù dosáhl nový obor školy díky žáku Josefu Zelenkovi. Ten v mezinárodnídesignérskésoutìži Mladýobal2003,poøádanéDesigncentremÈRvBrnì, získalprvnícenuvkategoriistøedníchškolajehopráce bylaocenìnaidruhýmmístemv soutìžionejlepšíexponát navýstavì Vzdìlání aøemeslo 2003vÈeských Budìjovicích, kteroukaždoroènìvyhlašujeministerstvoškolství,mládežeatìlovýchovyèr. Také žáci tradièních studijních oborù se svými aktivitami úspìšnì prosazují v konkurenci žákù jiných škol.studenti oboru výtvarné zpracování keramiky aporcelánu dosahujíkaždoroènìvynikajících výsledkùvsoutìživtoèenínahrnèíøskémkruhu,kterou SPŠkeramickávBechynipravidelnìpoøádáodr.1997prožákystøedníchvýtvarnýchškolz celéèeskérepubliky.žácitohoto oborusetakéhromadnìzúèastòujívýtvarnésoutìžena návrhdekoru obkladaèek adlaždic, vyhlašované opakovanì závody akciovéspoleènosti Lasselsberger.Soutìžjekaždoroènìvyhodnocovánaodbornoukomisíaautoøinejlepších návrhùjsou vyhlašovateli ocenìni. Vsoutìži onejlepší exponát na výstavì Vzdìlánía øemeslo2002získalamaturitníprácehanypranèlové Pieroti druhoucenumezivýrobky umìleckýchškol.vroce2000vytvoøilažákynìštìpánkaprokopovávrámcisvématuritní prácemonumentálníkeramickoumozaikunaprùèelíkulturníhodomuvbechynismotivem hrocha,symbolukd. Studenti oboru technologie keramiky úspìšnìprezentujísvé závìreèné práce na keramickýchkonferencích,poøádanýchstøídavìškolamivkarlovýchvarech,hodonínìa Bechyni.Vroce2001získalapráceTomášeŠtíchy Simulacevadglazur,vypracovanána základìodborné praxe vzávodì RAKO IvRakovníku,první místo vtechnickémoboruv soutìžimšmtonejlepšíexponátnavýstavìvzdìláníaøemeslo.vtétosouvislostilzeproto jen vyslovit politování, že ostudium oboru technologie keramikyjeví uchazeèi nepatrný zájem,pøestožezvelkých,modernìrekonstruovanýchkeramickýchzávodùstálepøicházejí absolventùmnabídkynapracovníuplatnìní. Žáci studijního oboru aplikovaná chemie každoroènì obsazují èelná místa v oblastním kole chemické olympiády. Nejvìtšího úspìchu dosáhl Pavel Bican, který po šestémmístì vcelostátnímkole chemickéolympiádypostoupildo mezinárodnísoutìže GrandPrixChemique poøádanévroce2003veslovinsku,avsilnékonkurenciseumístil nadevátémmístìjakonejlepšízèeskéhodružstva. Výuka všech studijních oborù je doplòována praktickými poznatky, které žáci získávajínaèetnýchtématickyzamìøenýchexkurzíchapraxích. Studentivýtvarnýchoborù navštìvují pøedevším expozice vmuzeích, stálé ipøíležitostné výstavy vpražských i mimopražských galeriích ataké ateliéryna výtvarných vysokýchškolách. Každý podzim absolvujížácitøetích roèníkùkrajináøskýkurzvnádhernékrajinìblanskéholesa.studenti technologického achemického oboru navštìvují zejména keramické závody, sklárny, potravináøské astrojírenské podniky,èistírny odpadních hmot ahygienické stanice. Bez ohledu na studovaný obor jsou pro žáky školy poøádány spoleèné návštìvy koncertù a divadelníchpøedstavenívbechyni,táboøeapraze. Žácibechyòskékeramickéškolyjsouúspìšnítakévesvézájmovéèinnosti.Èlenové støedoškolskéhodivadelníhosouborutatrmani,pùsobícíhopøikulturnímdomìvbechyni, obsadilivroce2000prvnímístonapøehlídceloutkáøskáchrudim.najiráskovìhronovì pakobdrželicenuzlatýaloisapostoupilinapøehlídkuamatérskýchdivadeldost.louisve Francii. Žáci školyse pravidelnì zapojujído akcí napomoc našim zdravotnìpostiženým spoluobèanùm,zvláštìpakdìtem.každoroènìvyberouvrámcitzv. Srdíèkovéhodne více než20000kènapodporuléèbydìtínemocnýchleukémií. VrámciprotidrogovéprevencesestávátradicíprogramStart,kterýpomáhážákùm prvních roèníkù vytvoøittøídníkolektiv,seznámitse suèitelivmimoškolním prostøedí anauèitse aktivnìvyužívatsvùjvolnýèas.vtomtopohledumajísvùjvýznamtéžzimnílyžaøskékurzy, probíhající obvykle vkrkonoších, asportovní aturistické kurzy,zamìøené vposledních letech na kanoistiku na jihoèeskýchøekách. Pravidelnì jsou organizovány též sportovní kurzyvzahranièí(chorvatsko,itálie).nadlouholetoutradicièinnostisportovníchkroužkù naspš keramické vbechyninavázalovroce 2003založeníCentra sportu, vjehožrámci pùsobíkroužkyodbíjené,košíkové,kopané,florbalu,cykloturistiky,kondièníhoposilování akalanetiky.všechnykroužkysezúèastòujíherstøedoškolskémládeže,vnichžzvláštìoddíl odbíjené dosáhl nìkolikavýbornýchvýsledkù ina krajské úrovni. Nejvìtším sportovním úspìchemškolyjevítìzstvízuzanypazourkovénaii.mistrovstvírepublikyškolnímládeže veslalomunasnowboarduvroce2004. Úspìšnìpokraèujespoluprácesezahraniènímiškolami.Povzájemnýchvýmìnách skupin žákù seškolamizestuttgartuatraunsteinu se zaèínározvíjetorganizace tvùrèích workshopù skeramickou školou vlandshutu (všechny SRN). Tato škola má podobný vzdìlávacísystémjakoškolanaše,takévìkstudentùjevzájemnìsrovnatelný. Vposledním pìtiletém období pokraèovala škola ve výstavní èinnosti nejen v tradièních, každoroènì se opakujících lokalitách (Bechynì, Kladno, Telè, Jihlava), ale výsledky své práce pøedvedla ivjindøichovì Hradci, Milevsku, Èeských Budìjovicích, KolínìaveSvitavách.Samostatnìvystavovalisvévýtvarnéprácetakéuèiteléškoly,atov Praze,ÈeskýchBudìjovicíchaTýnìnadVltavou.Nadálepokraèujedlouholetáspolupráce školy snadací pro mezinárodní keramická sympozia Bechynì pøi spolupoøádánítìchto vìhlasnýchsympozií.. Kprezentaci školyna veøejnosti pøispívátaké oblíbená korespondenèní soutìž v chemii, poøádaná naší školou každoroènì pro žáky devátých tøíd základních škol v Jihoèeském kraji avpøilehlých oblastech krajù okolních. Soutìžící, kteøí ve dvou soutìžních korespondenèních kolech dosáhnou nejlepšího hodnocení, jsou pozváni se svýmirodièiauèitelidolaboratoøíauèebenspškeramickévbechynikúèastivefinále,k vyhlášenínejúspìšnìjšíchúèastníkùakocenìnévšechfinalistù. Velmidùležitájespolupráceškolysvýrobnísférouaprofesnímisvazy.Právìdíky tétospoluprácijemožnérealizovatprovoznípraxežákùtøetíchroèníkùvšechoborù.navíc studenti ètvrtého roèníkuoboru technologie keramiky sbírají na dvoutýdenní odborné praxi podklady pro vypracování závìreèné odborné práce, která tvoøí souèást jejich maturitnízkoušky.mnohéztìchtopracímajívysokouúroveòpøesahujícírámecškoly. Velkoupomocíškolejsousponzorskéaktivityvýrobníchpodnikù,vposlednídobì zvláštìzávodùakciovéspoleènostilasselsberger,pracovišchlumèany,rakovníkahorní Bøíza.Sjejichpomocíbylo možnozøídit dalšíuèebnu výpoèetnítechniky avybavitjijak poèítaèi stablety, tak grafickým programem Photoshop, který využívají hlavnì žáci výtvarných oborù. Vrámcipomoci škole uskuteènili pracovníci RAKOIzRakovníkapro našežákyauèitelesériikurzù,zamìøenýchnazákladyobsluhyavyužitítohotoprogramu,a zajistiliiškoleníodbornýchuèitelùudodavatelesoftwaru. Nezanedbatelnájetaképomocmenšíchsoukromýchvýrobcùkeramiky,Mìstského úøadu vbechyni adalších firem, které svými sponzorskými pøíspìvky umožòují škole organizovatjižvýše zmínìnou celostátní toèíøskou soutìž.sponzorskédary jsoupoužity jednakjakocenyprovítìze,jednakdovolujízajistitdoprovodnýprogramsoutìžeiuhradit nákladynaubytováníastravovánívšechpøespolníchsoutìžících. PlodnájespolupráceseSilikátovýmsvazem.Tenškoledodáváodbornouliteraturu vlastníprovenienceapostupnìvydáváprostøedníškoly iproostatníkeramikyuèebnítexty keramickétechnologie,jejichžautorkoujeing.marcelaherainová,vyuèujícítechnologiina SPŠkeramickévBechyni. Školapodniká mnohé aktivitytaké vrámcivedlejšíèinnosti.její pøínosy slouží k vylepšenínapjatéfinanènísituacetam,kdedotacezøizovatelenejsoudostaèující.jednáse zejménaozajištìnínutnéúdržbybudov,vybaveníamodernizacivýukových,ubytovacíchi stravovacích prostor anákup materiálu asurovin. Ministerstvo školství udìlilo SPŠ keramické vbechyni certifikáty ozpùsobilosti realizovat kurzy pro keramiky, školení soukromých výrobcù keramiky vnakládání schemickými látkami izaškolení uèitelù na práci svýpoèetní technikou. Ke komerèním úèelùm jsou veøejnosti nabízeny ivolné ubytovacíastravovacíkapacityvdomovìmládeže. Ajak je škola hodnocena odborníky? Èeská školní inspekce vykonala ve škole komplexní inspekci vdubnu Vzávìru inspekèní zprávy je uvedeno: Støední prùmyslová škola keramická v Bechyni zaujímá svým vzdìlávacím programem nezastupitelné místo nejen mezi støedními školami jihoèeského regionu, ale ivcelé republice. Kvalitu vzdìlání hodnotila Èeská školní inspekce jako velmi dobrou, kvalitu øízeníaèinnostdomovamládežejakovynikající.finanèníprostøedkypøidìlenézestátního rozpoètubylyvyužityefektivnì.celkovìbylaškolahodnocenajakovynikající. O toto hodnocení SPŠ keramické v Bechyni se nezasloužili pouze uèitelé, vychovateléaprovoznípracovníciškolyadomovamládežetím,žeøádnìplnísvépracovní povinnostiaèastonezištnìpøidávajínìconavíc.navýbornýchvýsledcíchškolymajísvùj podíl ivedoucí pracovníci keramických idalších podnikù na všech úrovních øízení, soukromí podnikatelé, žáci školy ajejich rodièe, èlenové poradního sboru, pracovníci Krajského úøadu Jihoèeského kraje adøíve též Školského úøadu vtáboøe, ministerstva školství,silikátovéhosvazuasilikátovéspoleènostiidalšínejmenovaní,kteøíkontinuálnì hledají anacházejí možnosti, jak škole pomoci materiálnì, finanènì, radou ijiným zpùsobem.jsoutovšichni,kteøímajítutoškolurádiajsouochotniproninìcoudìlat.všem jimzatopatøínášdík. Na závìr bych rád vyjádøil pøesvìdèení, že všichni pracovníci školy se budou i nadále snažitzajišovat pro žáky optimální studijní podmínky srozmanitými možnostmi úèelného využití volného èasu. Vìøím, že vdalším období bude mít škola možnost pøipravovat ve výtvarných itechnických oborech talentované apracovité žáky, kteøí se budouúspìšnìuplatòovatnatrhuprácenejendoma,aleizahraniceminašírepubliky. Ing.LadislavSviták,øeditelškoly

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Novosedelský. zpravodaj

Novosedelský. zpravodaj Novosedelský èervenec 2015 zpravodaj císlo 7 rocník V. www.nove-sedlo.cz V ážení spoluobèané, polovina prázdnin je již za námi a já vìøím, že hlavnì dìti si tyto sluneèné užívají s radostí, hlavnì ve zdraví

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 E-mail: zdravemesto@dacice.cz Telefon: 384 401 286 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 ÚVOD Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné, ale dostává se vám do rukou již dvanácté, poslední letošní číslo našeho Vřeskováka. Blíží se čas vánočních svátků a

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013

PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 PROGRAM MENS SANA o. s. září 2013 Nabízíme výuku a doučování s paní Marcelou Bastlovou do naplnění volné kapacity jedná se o: individuální doučování angličtiny pro uživatele - studenty výuka španělštiny

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

6. Newfoundland FedCup

6. Newfoundland FedCup 6. Newfoundland FedCup 25.-26.05.2012 Hradec nad Moravicí, Česká republika Hotel Belaria GPS 49 51 50.421 N, 17 51 59.269 E Rozhodčí William Dobbin (IR) Frode Jevne (N) Uzávěrka přihlášek 01.05.2012 Časový

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v

Vás srdečn ě zve na oslavu MDŽ, která se koná v sobotu 5. března. od 14 hodin na sále kulturního domu v 3/2011 Dětský karneval V sobotu 12. února se konal tradiční dětský karneval. Sešlo se více jak šedesát dětí. Členky ČSŽ připravily pro děti program i občerstvení. Sálem se hemžily princezny, kouzelníci,

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více