"(= 1.#$!)!= %%!" name="description"> "(= 1.#$!)!= %%!">

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %"

Transkript

1 !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 %

2 $ (!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)>

3 "(= 1.#$!)!= %%! #"(%0!) %0)# $24 6 %0 #0!. 0#0(%0!= 8197" )(.#$# )!) + #$ )=% () $4

4 1($*?4 E F A4 G6H I A4?4 J 5J I A4A4 5GJ' ?? A4D4 J/GK' ?D D4 J 5J ?L D4?4 M GNGJ 5J ?L D4A4 J 5J5 O5G5G ?F D4D4 J 5J;' GG 5G' J' J A? P4 J 5J G5GJ ' AD P4?4 2J 5JG' 5G' J' J AD P4A4 5JGQ55G' J' J AP P4D4 NGJ 5JG' 5G' J' J AF P4P4 J P4L4 ' 2MR 5J 5JG5GJ' AI L4 J 5J /MJ R DA L4?4 J 5J 2G' 55QK' 2J5' DA L4A4 GJ 5J/ DL L4D4 KJ 5J/JJ DF L4D4?4 =>" #-#$)>" L4D4A4!".' PB L4P4 J 5J6J/GK' 2/MJR PA L4P4?4 -!8%!.! # ("# PA L4P4A4 %"S,(> PP L4P4D4 #"$ L4P4P4,"#$ 3#") LB L4P4L4 =( (%"( LA L4L4 ' J5G LP D

5 C4 5GJ ' /MJ MJR R LL C4?4 5GJ' 2G' 55QK' 2J5' LL C4A4 K5G' J' J/JJ LF C4A4?4 =>" #-#$)>" (&#( %"$ #$ LF C4A4A4 -% 8#( %"$ C4D4 5GJ' 6J/GK' 2/ LI C4D4?4 >"8! %-#( %"#$ LI C4D4A4!"#( %"$ #$' 2+=( (T) CB C4D4D4 2 #"%((%-8! %-#( %"#$ C? C4P4 J 5J62H2E/55GJ' J CA C4P4?4 %"% )(-#$"#$!(#" CA C4P4A4 %#%7=%=,(-#$(#-#$3 & CP C4P4D4 27")!".) % 8"!(# CL C4L4 ' J5G CC F4 J 5 /G CF F4?4?4 ),"U FP F4?4A4 ),"U.#( %"$ J 5J +5GJ ' J /GK' J/GK' 2 J/GK' () % 8 #(#$ () % 8 #(#$ ) (#( ' I4 ' RJ 2J G I4?4 62 G65J/GK' 2J I4A4 5G JG5H O IB J V 5M/G ID NG G ' II II P

6 1+ 1&3U&* 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY AC 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY AC 51D*-!8%>8-#$ ),& DF 51P*-!8("$ ),;) ), DF 51L*' 2/%#$ABBB;ABBP%- 1"! W1=90#.Y+%4, P? 51C*' 1)>!$! /AAIA+%4, P? 51F*!""$ )&.(W/AAY"#$, ("W/IA4?;I?4LY $10)>!0$! =/+%4, PA 51I*=( (%!%=%"AA/ PI 51?B*!"$10$ ) % "$ )>1.# %0 1W$1-) % ") =Y )# %(0$ )&.(!%=%"AA/W%XY LB 51??* %"),))(-#$(%= %0$!=!#%"J LA 51?A*"=( (%!=" LD 51?D*,$,"#$(&%$!-#$1. %#"#$>""#$+ABBP LI 51?P*!" #( %"$ #$ $%"#$ #-#$! #$ % %.1-#$"#$+ABBP C? 51?L*2 #"%-8! %-#( %"#$%%.1-#$"#$+ABBP CA 51?C*!".% %#%7=%=% )(-#$"+?IIFW%XY CD 51?F*8%=87"%.%3 #$+ABBL CL %"!%=% %-#$) &%.1-= ABBB FD 1?*>"%=87"$"$ #( %"$ #$ ?B 1A*5.) 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& AI 1P*!(.#0)Z ) FB QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY AL QUA*!"( 0%-!8#%"#$28 X' PD L

7 QUD* %"")!,1.$ PP QUP* %"")!) (#$$! PL QUL* %"")!S,("#$%#$ PC QUC* %"")!S,("#$%#$ PC QUF* %"")!) %"=#-#$% PF %/ CP QUI* 9"&9 %0)#.%/ CC QU?B* %"!T&# %-#$$!() >1"#$(91%%.1-#$"#$J FI C

8 ?4 E%! % 0 )# U38" >) 8.*#( %" #$+," %-$!450 #(#$ ) (,"#$%-$!"8!( %,"!,(=8 8%!") (>!"+ %/(0 )1#4 ( %" #$ 8 8! 8!.,=87"#$!%=%"(%= (%%.()=-#$ "#$," $"9# %0$ ) $!8 %--U % 8%.+" #(#$ ) (4 ), $%","%-$!./(0 )1.[ $ 7 (#$ ( (!( %=7" 1 $(%" 7" = " $#-+ ( 8"(-, 8-)&.(4 6 8"%!= (+ % >% ( 3#!"+ #$ %0 )>"!") (>!"# %( % (=+!)7")Z" ( 1 7#$$( #-#$)=Z=#-#$(#"!7"#$$! %,= =#$ 1("#$ W8 8( )>4!#+ 9% "(.+ " #$ %"+ %.. 1.,8+ 8. % + S, (+! #!# ()#U % 10"+ 3( )!4Y4 7#$.. $!.! 9 )> /(0 )1#% ) (+ " %7=%".+ %(.+ %0 %!=0.4!(+ 9 8%"# 8%!= #-%-.)%=!".)>"8& #( %"$ #$4 #( %" #$ ( (%8" %# )()%"!%=%"(%= %0S %4 " 0!) %0)# 8 8!!& %8-%$#( %"$ #$.+ 88#$%-) (), ( /!) %!, %.%$.) 0+9/()1%--) # +1.(%=(%,"%-$!>#( %"#$W()4"#( %"#$Y4!($.) 0) %!"+)#1.=%.($ +! 80". $ ) # %.9"%! 88! %"8", %+)>")!= %$! ),"+ 8(# )74 6 ( 8) 87\ %" #(#$ ) (,(0. #( %"$ #$ % ( %" %"#$! ()-#$ ((/ %.1-#$ % )(-#$"+0)>!(%8"8%=7".) /( )1%!-#$ 1(#$4 F

9 > )# %")# 1! 0 %.#$ ) & %=! (" "(-#$ 1=$(!$%"()##( %"#$.( 07 #0% 8! (("(9' (M!( #(W' Y%!(0 4 )#0$ $!(8) )#%-)>" ()T%(=" 2%!"$

10 A4.") 8& :2U %=# 880() 71"+) =9(%=!"#""( (%=!"87=%"#4<WRY A4?4 5" 8!% (0$ # W)=( %+), %+ 1!=%Y4 6$ )&%!"%- 8(,=:)=( %"! %")>!=(#$ )0$ )7"7#$="+) %!=0, %=<4 ()=()>!=7#$\ %", %=) ( %9=)>4# ")!! %"!(-#$ (#$ ) (") " 89) % 7">"%-+!.8:%7+,", %=)&( 1" "(%=(%&8 %("%-% 8 )78)> -(%,")>()"%! "(1(<]AA^4 #! 1>! 0$ %.($)!() 8 #%/-+!.9 )(* 8#%7#$ U (. ="+.7" 8!"+ 0! % 8", %=1-((% 1!=87"% >%=87"+1-(%"#, %=]?L^4!_ 1 %0 #. )! `)!]FL^!70!U#:.<!98" & #%-#$!() ) #$ )" 1 0) #="!(0 %.4 ) 3 %08,(=8) 9"%8"":<) %"!( (#$ ) ( >!+!U % % 9.%(.1 #$4 5 %( ( 8!"!U,"!$ 4 (%= %=!U#. 8 %% 7 1#0!# "!%=+ )>8% # ABBA 3 ) 8-#$!&J WJ! (!# +#U#!3 Y4!"("1- ) %9 %:( 1!(%"#$!#$ %"#$$ -#$+"#$ # %-#$.(&+ 0#$8"(), ( 1 (),( ()+ - $8%! =" )"(#%" 0 )&( 1. 9% + )&( 1.( 9"+ $! %0 (.(0.+!#)>(%=!,"<? 4? 5!U#!) %"! %=& %= %0 U# " ) # W2J 5+ %= %0 ( > % 8 W7 %&,"!%(+?IILY %!" I

11 $!( #( %"$ #$ &9 ( %+ 9 )>!(%8 ($ 1($8"#"!,"="8 8( %7=%."+!%!+ #&+ 3"+ "$!=!#%" )!4+ )&( 1 9% 1.%!0 1( %,= ()& "(" #$.= $!.+ %..!4 )!. =8%.)-%8"#" W)>4 #$+ U. ( %(8"#" (U0Y4!= 0!U#%.)# %. 3# `! 5 ( 3 W`5Y W`5Y )5% % (( W5Y(#$0 a8"#"!=".) S,. #( %"$ #$ W% 1?Y]?^4 8!!= )" W%>" $Y(!"W%=87"$Y4 >"$)>!(%88!.+!,"!")%.!(0" % 1.+ %4)")%. "$ #( %"$ #$4 $8 )%0 "!=!#%"%$8"#"( ( W$3 (Y!$0 ="+ 84(,( " )!#+ 8 8!%! + $!1+ %-%0 ="+ (,( #$+ )!4W( (Y4 1?*>"%=87"$ "$ #( %"$ #$ 1. Vnitní 2. Vnjší =87" $ )>!(%8 %4 (!" )%."$ #( %"$ #$88!= )=!%=,(+ 0= 9% "(. W%"+ #$.=+!#+ %..+ $!.!4Y %" )&.( Wb!+!(3+ U+ 0!+ + 1%")&.()!4Y4 >" %=87" $ 1-%8","! %"# ) ) 80) $!"$ (.,( % >"!=- #4 80 % =(#$ ( )%.!,". W"!=!#%" ="Y %" )&.( %8= %%a8" 8( ( 1= %(04 %" )&.( )>!(%8 8 %=87" %a 8!.,=87"( 9.4, ) " #( %" #$ 7"%- 9 "!=!#%"+ =" 9% "(.+%.%>" U# "#$) #$) % 8 W #$ 8!U#* 7 1#!# J "!%=]PA^4?B

12 ,-) #) $ ()!>(-&(+%.%>","%-$!.=(%( )>!= $-#$ #-#$(!" U#" A 4 A4A4 ( %"#$ ( %" #$ 8 )!!" 3# #( %"$ #$ W`5Y!U %8 :, ( ( 1.#(8"#")>#$!! 1! "( 88"1=90 9% ") (>!"+! 17"98( % D +)>,9$%"S,88"#(.8 8-9%. %"%-!=,0, (%%7"%0"(= P <]C^4 5!U#%.($8)!(#( %"$ #$$8%( 1=>!&90 )!".#( %"$ #$*!,( (=."((0$ 1.!7=!,( () 1. =8 %-!=,-#$#(. ) 1. W 1%. %.%% 0,(Y %$.!+89#( %"#$%.% %4.,8#( %"$ #$)%!0#(.)#"+)>#$!0)# %" ) =.+! $! 1 3#, %70 #(. % # "( 1.!7=4 ) %- (,(" #( %"$ #$ 8 %4) U(= %-#( %" #$+ -$8 3( % +#%" 1#$!"(+) 9$%"S, #(.%=#$ )>")!#$"%-!=,, (%%7"%0"(=4!.9(%7 $ 1=8.("!!U#" `5+ 8!) (,( ((+ 8("+ 9()"7) )(8 S,("#( %"$ #$4 ( %" A )>"!(!* + 4*5$ %# *(2( + 2.#(+!!# 2% )4 J + ABBD4c `2+ 4* 5$:% # <; 3 2%(.+ Q _ $! 6 1( )4 ) + ABBL4c 2+ 4* 5$( U$%((4ABBA4 DJ!"$ #( %"$ #$! 1,"? +! #"$ C=("#&4 P 6-S,#(.9%. %"%-!=,0, (%!U#+9%-!=,, ( "%%7"%0"(= 9%0,)>#$!0)# %") =4??

13 #$ 8 ( 9- ( #=Z #- 8%+ - (! - $ ( (), (4#( %"#$8 90) $"98 1(() >1.8 1( )!(-#$%4 ()#U#0.(.$#( %"$ #$)>"*.( " %( ( )>"!"#$ = $( #-#$ %#$+ 08( "(=%.4$#( %"$ #$! #$"+!"! $ 1 9"+ ),0 ) $.1+!. ( () >1 )>(\8 %! "(88#$%-(.4 #0%.9" %#( %"$ #$(% $!8"#" ">!=8 U ) (. %" ( " ) "8%- #$ 8 (! %45% 1+#() >1(918"(=,( %=() 84 ) >1( %.9"%"% 0$,(+ -#$# 9!- S,("#( %"$ #$%.9")!(%-#$)>!(%4J() 8 %") >1 S,("&#( %"$ #$%.( "(18%"$ ) ( %"4 ==%.( "(b (+%=7"%% #-#$U &W)>4 ),("+) #(# )4Y %-=!"#$ $#( %"$ #$ 8(!7"()#U#-.(.4 ( %"#$!="!! #"W%#8!0=Y$," $,"W)>0! #$" )>," $# 8! $,%"#(&Y4 $,"#( %" #$!!=")!! )! )1" 1# %"+1 # 3 %-+)>"8! %- W)>7"! =!% %0 ) (>!.Y )(%" %-+ %-8! %- W!%!% %-#$) (>!&+,$ 7")1"1#Y4!-%% = 8"!.! #" #( %" #$ W) $ % 1= ' 2+ =( (+ % 83 &Y)>"8! %-#( %"#$W =%7#$)>!#$ "#$ ) %)>7"! = %0!% %0) (>!.Y4]L^?A

14 A4D4,"%-$!,"%-$! 8,( 9"%0( ( %"+ 0%7 " 8!,=!U % 4 %.(%=","%-$!.,="&)>"1-#$+!.,"(#$ ) ( )%"%-$!.4," (#$ ) (. 8!U % 8 (#$ ) ( 88"#$ #-#$(18&) (!(!"#$"#$) #"* %.7 %"9"$ )!"+ &(0$!&#$!!+ &(=( (4 )!(=( 8! %# &-#$ ()& U% (% ( ) 8%8" (=!& W%4 # % #Y+ %. W%4 # % Y (#$ ) ( "( $ ()0 "( W%4 ( 9" (".! "$ ) (%"Y4 %!- > (). ( (-% 8! (), )!"*(#$ ) ()9= %! 8! =#$, ("+%- 1&!%=%"+ 0 (-8" %=7" % ( % 90$ )+ )>,9 $#" ) % (%= % 4 >!= (!," (#$ ) ( 8( )!. 8 %- 1# % 88#$ ( $ =4 >( 9 ( # :,"#$ (#$ ) ("< (),"% S % )!&+ $!( (# " (%7 1#= %+ 9 %!. 8%0 1( %-( (%-4," (#$ ) ( ( (% # (),(- ) 10+ )>($8"#" )! % (U04," (#$ ) (".( %(" ) 8. )%"%-$!,"%-$!4 )%"%-$!8! %-#$ 8!% %1d 88#$!0$ %.1%",-! 8W)>4)+)#"+( %!(- )Y 1 ()= #$ 3#0$ (%"4 )%" %-$!. 8( %--1")>"() #-) +!!) %=! (S()=#$ 8 #-#$(18#$S %)!4) konkurenní výhoda je spojována výraznji s institucionálními (kvalitativními) faktory+88#$9)&( 1"&9 1-!,0 ". %%= ) %! %! 3 %-) 1"!)! $! 10(3)!(-#$(18&. [47]?D

15 Michael Porter ve své knize Competitive Advantage of Nations [54], která je dnes již považována za klasickou literaturu, zdrazuje potebu nového chápání konkurenceschopnosti zemí, a to posunem od komparativní výhody ke konkurenní výhod. Vtšina starších teorií mezinárodního obchodu se zmiuje o nákladech, kvalit a diferenciaci výrobk pouze okrajov. Nová teorie musí reflektovat komplexní koncepci konkurence vetn segmentovaných trh, diferencovaných výrobk, technologických rozdíl a výnos z rozsahu. Musí vycházet z toho, že svtová hospodáská soutž se neustále mní a vyvíjí, a národ si musí najít roli v tomto inovaním procesu. Jak i M. Porter zmiuje, konkurenní výhoda je vytváena a udržována prostednictvím vysoce lokalizovaného procesu. Rozdíly národ ve struktue hospodáských odvtví, hodnotách, kultue, institucích a historii pispívají vysokou mírou ke konkurennímu úspchu zem (nap. pesnost a pelivost Švýcar proslavila Švýcarsko díky kvalitním hodinkám). Je proto žádoucí tmto prvkm vnovat zvýšenou pozornost a dále je rozvíjet. Je jisté, že spolenost s dobe vyvinutými institucemi 5, vysokou vzdlaností a kladným vztahem ke kultue a své historii bude vnímána atraktivnji jak pro turisty, tak pro zahraniní investory. L (#8(!#$).8 #0$!.+"! #+U% (%!.+ ($ (+" )#)!4?P

16 D4 8 U % 8 :6.("+9#%#"! 1+!.981.4/ %=) >187=("() 8Z (8 ) $!"=(0+!7%"4#%#("8"%#4<W6`#$Y :6!%=#+! 9,)+84<W8e!(eY D4?4 #0( #")>" (.. >( 98 1#= +9) (), (=# ) %"$ + % $ "#$%,=/(0 )1.( ) $"9" 8 )+ 8 9!!#"%>8-#$ ),&! #4=>"! #(%.()8" !>"%1 $"+!%"(% 1!";)%) +9 1! "+>1%!=""4 8) >1 ) % %=! ( () a. 8!&9=87"+%8= ) %0)>" (.U..4 ) $ ) ( % ( #" (!9 (+ )!) 8 8 "("#$ #%+3(1!&%=. (98", () 8%.(0$ #$ %" (#$ ) (1! %"( #"$ );%.%>"(1%=! ") # %("!.+ ) # (!"0$ % 8! 8 3# %# 1#" %- %!=%#"+ ), (%= % U#c %$! ( #") )%#) %!=%")>!(%8 %-) #!7"$ % 8 )!) 8)(%"( -%>8-( )>7")>"0)>"8.%. 90() >1"1 9"(91. 87\8 )>"0 %- (. ( %(8"#"#$ (91 #-#$, ("W%4),"U.Y?L

17 )>7")>"0 #0! )!.%)! 1=1! %"!.3!0$ "(4.%>" 8!0 ) (>!" %.78 %.8) (.%-".+) %(.W%( >#$=8"" ) (%&8 ( 1"9% %"") (>!"Y4 %.%>" )# %" "( (! )!,- &( =( (4 W=( (%%4%"( (%% )=%#$?IIL9 ABBB)&=-)D;LX]PC^4Y ) $1! %!(-)* #)# > 8 %-- U %!=" )!%. )# %" (".4.%>" % %U %0 %" )# %" (". ( %-= )!"" % 8 $ #-#$!%=%"4!%)#%:%"#$< 1 #$(:"<( 9 8("=%.( 8$ &(.8 #4 ")&.(W%77") 8"%"Y C 888!")"#$! 8& %#") 80 1(!&9- $. 8 #+ (),= (#( %" #$,%- 9 )- 8.#$8 ( %"88"#"!%=%" % %.()=-#$ #$ ) U,"#$ (91#$+ U,"#$ #$ 3"#$+ U##0 )&.( 1 9-(%" ]AP^4!!$! ) 8-#$!& %" )&.( %.%>" % (,( ( F X 3 1"$ ' 2 (,"?BX &(f]dp^ 3#+ )" (#" ()%8"#"#$ "!=!#%" )>=>0 U# %"!&a %" =#$ " )>" (&+ ( >8= (% 8 S(" W)>4)>"70! # $ )&( 1) ( 9 %%"#$ )!& 3."(#+8) )(8)>4R 4.%(!5$ (! U (%( ]AD^Y4 5 %7 # =" (, (+ 9 ) %=! " =#$ )>" (#$8) % 8"$ ( #.!&904 C "+()4%")&.($8 1(.%.!%(%"+$!1.+U+ %-%0$ ="$(="+)U,"$ ="+$ %"+ 1(8 8!(3+ b!++0!4j>!"! %"$ )&.(%-% 8( U_ 4?C

18 7" 8 %$! $( #- 7 ( 1 $9 S,( "#$%#$.)#.%") 8!%!"8(% 1!% 1 8! %#+ "# S%$.! ( 1"#$+(),(-#$ "#$,)>" (#$. 88" (),(0!) %=! ( 8( ( (%- )&( 1 )!>04 #$, (#$ ) (()#U % 0" W,( =>0Y)>" (..+!"9 88#$ " ( ( ) %7 (% 8! $%"#$ )>", 3(%"$ U,"$!1%""(U0.(.) &+>") (!8"# " %.) 8-)>"()4]AF^ D4A4.%%#=("(" %#=("(" % 8 90(,01U.+08(#$ )03 %8="+ %(=#-%"( +8( )# %0%7=% %0(!4`(!* :%(# ; 3 U 2%(.+ Q _ $! 6 1( )<]PC^+ 8 %= % ) # $ ( %(,(0 % )=4! (+ 9 #0 ( #")>" (.. 8( 8%!=87" +!( 8"! ( %-0 %) #(#$ 1 %., % 8=(+3 #"3 &W8-( %.) #"#$ (#-#$!(#"Y4 2&9 =") $ ()!>(- % 8 =( 3 & 88#$ 3# "9!- %- 18%4#0=+8!&a87- #- 2%!5$ (1.]DI^+8.1!&) &( 7">.$8".":77"0 =((0 ".+ $! "(". %$. )>$! #" =((0$ % 8!=#%-#$".9% "$ ) (>!"<4 >( 9 W=>0Y %-(!. U#". 8"!# %-$!a % %"#+1. ) +9%.%>8"* )>"0%- (.) "("$ ()!>(%"!".%-!8&"("#$() >1& %7=%"&%,="#$(&"1 9"(91.c )>"0 %- ( %0 U. ) (>!#%" )>"8& ("#$ )!& (18& 8 (#"+ $ &! )%"#$ (914!$!. )>"! 8"+ 9!13$(- U(% %- )&.( )>7"! ( (0$ $ ()!>(%"?DL b& 1 87\8 A IBB)# %"#$ "( )-?F

19 S%4)%."("#$# ("#$1(-#$0!"8"%"#" $! 0=>?A b& 1+ $!= U," U!"$!"$ )."%! 1= "U(%4]?F^ )>"0)>"0U.=( (+=!.$8"#")# %""( )!,"#$)&.(#$c 80 #0)>" (.) =(( 3#!".!%U# "(" $ ()!>(0!.+ 80 %3 #$ )"#"#$ S)! )&.( %-#$!%=%"4]PC^ N! S()=7-#$ $,"#$ )>"!& ) (!"#$!%# =(a8 9 ("=0(.3..,8+9) 8:(3#0$ % 8 "#$! 8&< (%&8 # 0" 1($ $0 %-(!.4 >!%7" %!&(!!,"#$ )&.( %-#$!%=%" (" () 8-#$ ( #"#$! )!&) 7 >!!,"#$!("#$#! FB4 0$ ( ") #( S)! % =((0$ ) (>!"4 >1%. %((=!. 9!(#-! )!. =#$ ( #=Z #-#$ ) = ( %. %" ) =((0 3#* %!+ _ + (13$ %J + Q (3 _ + %) + #$(+ R1 +!+ 2g((! U+ U >!!7"#$ %% )= 8(!( 89 (#- )>"!. S()=70 %# #0 (# =(+ =9# (90$ # #("4 %7#$ =#$ )>")!#$ 1. %- (,(" %,"#$ ) #(& (#. #( %"$ #$%=-#$#$1. #((! #0(34 % 8 "$ ) # ; 80 1! %" %-#$ >"", "$ )&.(; 8)>!%7") (>!!%U# "(" #0 (.+,(&9 ) %S1.)# %"#$"(%7-#$,8"#"#$ )&.( %-#$!%=%"#$4 ' %". %) #( =((0 3# %7 (),"% % %.%>" %0$ :3<!0$ =( ) (>!" %&(8"#" # ) " #. 8!& %!;=(("=(% 8()#U, (!7 ()!4 U ( ) "$ :"$ <#+ 1!>0$ %""%+((%",

20 )%3 %-#$(3"=(+(9"#"#$(()=%3 1"=>" 1( )>! (%-. %( =9 (.+ 1"!" ) %U % )# %"("4 (#- )>"!. (3 =((0 3#+ )"8"#" ( % 8 "$ ) #+ ( ( R1 1!+ )&.( % =( 1 %-=87" "!#, =Z$( #0$!=!#%"+ - (!". ).70! $! 10) #)!>,((>( 1)&.( %0$ )>"(% ) = ( % %.$!%!" "!(#4 #- )>" ( () 8-( %- % 88) -%!. %0"! ) >1"%.% >+ )8.!,"#$)&.( %-#$!%=%"4 "# %)>")!= R1 8 (3 )> " S()=#$ %0$ + %!! )=%.9"(%0$ (:% )(0$ =(.< ).7= %( %! >!. 7"#$ "#$ >""+! % 8 $3$Z #$!%=%")&.((%"%().%.( )>! $! 4 R %!=! $ >!!7"#$ )>"!& =( 1("+ 0 %)&1=$ ) (!"#$!%!! #"%=! = %.%>8" (%0 ) (%" "!(#+, 18%= )-%8" %-- 1 $(%" ) 1!,"#$ 8"#$ (1"4 )>"! % U! $ %.1! %?? %-#$ " )!> (!,0 ".)>% > 8$, )&.( %0$ U,"$ # %=9%=(.4! 10)>"!.(-8"!7" =# =( 8 2g((! U+ "! -+ ($!7"4 >! %--#$1(-#$=(8 Q (3 _ +$UU!+_ #(+ %) +#$( 1. %&0 "> ) (9 S)!!," #0!. 90 )&.((3#.%( %! % 8"#$! 8&4 2&#"%=! - % 8"$ ) #+) %- % 8( 3=( 9-8(0) U %""(8 "$ #( %.,8" $0!," ) 3# " (.+ 0 8( U %. ( (" % % #!90$ T%"$ (#0$ % 8 3 % " ( %! $! 10 )()%= # 8%- (=87";(#-)>"!0 #(.8( R..1 #4! 1=! !" 8%=7"#$(%= %-#$ (#-#$# 89!".(%0?I

21 #0%-"#.%(-#( %"#$+%) (!"#$!( #$%=8( (% ) () ( %"(%0$ ) #) "(+ 80 %-(%1 %-#$ "#$ # W5 Q.!Y+, (#+ )7 %" U(. (91!,"#$ "#$!(#" W! (%1#"!%.%R($ (Y4 =( + 0 8)> - $( "$!="+ #0= ) #$% # $!=* %#$ ABB?;ABBA 18! =((!)# %" 1($0(3!7"$ % 8=(8 "$ #+ (#"!9!) (" ") (%"!-%0 1(4 R"%= % %) (!"#$ #$ % 8 (%0 " U(. 9!,= 8!0! ($-) 3 (#"+!#" % 8(%0 8"("=4 %= )>"!.) (!= 8 %-#$ =( 8"+ 9 %"8" "$ ) #)>,8$#) $0(#:() >1..<%#T(8"#"#$! 8& W!. T#%.9" =Z$( #0$!=!#%" %.7 %")>"% (&Y+ 9)!%=87")>"())>!(%8#"%=! 0 %"8"%7#$( 9 "$ )4 0, "!=!#%" 8! )= 1! %" %-#$.)& (#"+ % (#" %"$ ) (>!"+%.%>":=-#$< "#$! 8& W("=%$& 3#"+ 3," U(+ %" )Y4 5 % =(%.%>8"( (%"#$! 8&+89()!8!90)#)+ %(.3( (" #- ( #" U# =(4 " %" ) #!0.((%!&9-%()! ", %-#$( &.+!!%=%" (%.( )>! $! W$3$Z#$!%=%"+!(3+ 0! #Y+88#$9 #-)>" ())==) $!9 %) ( % "(U04) %"(.3 #! 4]AF^ 2 1-)>"! =((!%U,"(3" 8 ]DF^+!%- ), =#&+ " U( %.( 0 S % (, (+ 9 %=7 1.% %" 3#. U# (.+)>()"%8" :!.#0 " ) +!98 %+ %, ( 18%8"#" (. % %.( 0 %9 ( S#=<4!"! 0=> #0 %".+! 8 )!) % %>8-#$ ),& )!(= 0= 9 % % )=+ 8 " ) #0 ) %# h 01# ( 1"9 7=!>87" % )(0 AB

22 #)#+ 88" ) "% 1 %(-) #+ 8(%-=!7!!%0 %=7. (% #-#$ =(4 $!( "#$ % %. 9% 8 %%" # 8 = #-#$ ) "8 5 +_,#(# 4 6 >80+ 9 )! S % "(" W=((0+ 3 "Y ()%. T(8!$!")!) > % 8"$ ) #+%.%>"() >""3 " (# %!0 = ( >8= $ )>"%=87" W1.\ ) 3% $ $!#$,=87"Y 9%) (>!"+!() # )# 9 ( %"8" $ ) #%=! 84 D4D4 ;$#" $#"(" ("#( %"$ #$ $ :8$!_ #( %"$ #$4<WR4>"9 %Y -(!.! 3U#-#$)&&% $-#$% )(-#$ % )(-#$ (#$ ) %8"+ 9 %.$!%" "#$ 9& 8 %) (!"#$ #$ 8!" $%"#$ %& S,( #( %" #$4.) #( %" #$ 8!. ", %4!"! %" $( #0, ( U % %-% 8 %! 10$ #( %"$ #$$( #.)!"=-! (9",0$ ()= (),( Z #0$ %-% 8+!U %0$ )>%9=! 1! 1")>?I4 AB4( "4 ( %" #$ 8 >1)>8 8!&9 ( %%a8 8 (%= %0+ " S %4 )+ 88". W"!=!#%"+ 9%0 ="+ U b!4y%.% %8"#( %" #$ 8" (.! #"$,"4 5 #( %"$ #$+9=0%-8.+%=8" %$. #( %"$ #$%"#0= 8 % ) (4 6! )>", &9 1-1% ( $ %$ $ ). #" ) &4 3. ) 3%" )>"(). %.9"%8" ( %" %$.i)>"!. #( %"$ #$4 =#-!U!)>"! (8+98 (&9( 1="#( %"$ #$)>"!+(%( 8" =!. ]DL^4>"!. ($8"!7" "!.,) 7 ""#$)!%.(&9) -,+-()!%8 A?

23 ).!0$ 3 %(#"#$((%-.46>80+9) #$ " "! #"+ -19 $,"#( %" #$+ -%7)>7"! 3 8%"# U#"4 8%"# $ 9-8( )>!(# 0=%.()=0+ 0,( =a8" (% 8 W!#$ %" " $!.Y #%# W84 #$ %- 9!!" 9% Y%%">+ 9 %- ) () 8 90)>(, = "#$()a&4 >(%!%$.#( %"$ #$ $) % "= + 8!" $%"#$ )&( 1&+ 8 %.78 =( ( $ ()!>(- &(+ 8 %a %" 3 ) (. ) #" %(.4!.)>()"% % (#" %-#$!(#" 8" 88#$) (%" $ #( %"$ #$4 "! 8 ( % $-#$ )>")!#$ (%8"! #,8"#"U. %#%#( %"#$!".% 1=1",&(91( $! T(8"#""%.4( %"#$&9+%)>")!=8$ ()%0$ %.9"%"+ )>()= #$ %" "$!=!#%"+ %-=" $!. "#$ (&+ &() "S,("&#( %"$ #$ % 8=Z(),(0$ 9% %#" %0!(#4!"" ( % 8 %!= ( 1.%(%+ # 9 8 () 80 ( %-7-.S,("&#( %"$ #$)>4)&%!# %(0(91.4 %a ) $ #$ % T(8"#" %.%> %0 )# %" )>"9 (+ 7>8! 8 U# %"8! %-#$("!,%=7"#$S"#$#&4]??^ +! &9 )> % ).(0:$!_ <#( %"$ #$+8%!"R4>"9 %+1 )( U_,8! +(!) % $!=! $ 4!(%7 )!"% 8 8! %& S,( #( %"#$+("!)%!+981()!&9 $#"( (#0$ )&.(4 AA

24 P4 "#( %"#$ :("1"#( %"#$%S%$+1 \%(, (T(88-!$ #( %"$ #$444!0)>8"9!=8"!.%&7"+$ &1,">""444 >8"9!=8"%&7">444>8"9!=8"+1.%!=4<WQ( Y P4?4 2U#" "$ #( %"$ #$! $!( %& S,( #( %" #$ % &0 U. #( %"$ #$*,"#( %"#$+=) %#"#( %"#$+#( %" #$ (1 9( #"+ ( %!=%#" %.+ ( (),(- %.+!% = %-#( %"#$+() %= %-#( %"#$+#( %" #$ %- ) " )>"!"$ ) (>!"+ #( %" #$ (! 1!9- %.+#( %"#$() U(" %.W$8 1#$!"+ 3( %-+%9" #%"#( %" #$Y, &0!7" U.()#U#. %0$ #( %"$ #$W)"+% 8(-)!4Y4 2U#""$ +()4 = ) %#"$ #( %"$ #$ F (! (! 1-% = 3#"!`!5 (3 W`5Y )5% (( W5Y ) S>!. "("#$ ( ()% %&-#$ "#$ (%=4-1=!U# "$ #( %"$ #$ W# (Y ) 9"%-#$ &- 3# 8 1(9 %>"?+ "(= %d!u# = ) %#"$ #( %"$ #$! ().( 0 7. #0 ]L^* = ) %#" #( %" #$ 8 % U #( %"$ #$+ 8 => )>!%7") %"$( +.+!#%.&%("$ 8-#$!&4" %- %-#$ %=%!=%#"U#)>()"% 7">"=(),(0$ $! 1.%(%4 $8)>!%7" %7=%.* = $( #-#$) W$!&+ &+(%1! %0 #$.!7"#$ = $( #-#$ 18&Y+ "#$ >"" W $ %.!7"Y+ "#$ #" (..4 F 5".:=) %#"#( %"#$<:"#( %"#$<&9) %9 % AD

25 W!%!" )>!(%"+ U(%.+ U b"! %0 (% (Y+ %7=% %4 "8.W).+$!.Y!7"4!"! 8-#$!U# $8 9% " (. )&( 1 9% %!(#8!&9-U S,("#( %"#$45. )%.8(,"!9!=87"#"80=#$(&+>"(%.$-18"( %0(#42( >"#+ 9 )&( 1 "("$ 9% +!.)%.+ 0 %%a8%7#$. U. #( %"$ #$4 2 # )>"!" 1 () %" ( 8 %%= "(" %.. ; 8 )>4%-!"#$!) $ #$%(+!, %= ) ( 1, (! %#"+ >1%)#$+! "(" 1.%0%.1! %! (# U(4 P4A4 ( #"(3#( %"$ #$ "#( %"#$1-%>%"U.#( %"4%=.!$.#( %"$ #$ W"#( %" #$+ (+ 3 (+#( %" #$ ( 1 9( #", %!=%#" %. )!4Y )>78" 8.#$8 ( #")>"8.`5!$!8+9%1! #"#$#$) (.#$898-8-(34 5 &( 1!! 8(0 ". )&( 1# %- &()&.( #( %"$ #$+ #0=,,( %-#$ 8#& %" ( 1! % > (0)>#$8"#" 8-#$(3&4 2&%!. ==!& $ 1-(!8"#"*!0 8"%"# 7 ("(#( %" %-1=!(#+# 9 8%! $!" %-#$"( %-#$(#-#$)!&c 8( %"# 1";)>($,"#( %"8!(8!!77"9!.8!.!".1# "+(%1= %-#$ #"% )(03#c )!8"7"+,(=87"#(.1=$#0$ c 8( %=87"1=$! % 0W)!Y%.$!%8"&0%.c % )() )#(+&(%! %.( 0$ %=%"c,=+!08( (%"##%".9% "$ ) (>!"4]FC^ AP

26 %"#%7=%"&%7"8 ="+!=!#%"i1 80" %.+)>,9>!")=$%"#$!&%!&S,(#( %"#$4 91>", %#" #( %" #$ 1#= ( %)& 1 "( i$( P4 "(= 8 i)>"! + )!1"!. #(46!&%!(%0#(.8% #?IIF%! DAX! -#$4]?^ QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY Krajina/píroda Podnebí Náklady na cestu Historie/kultura Ubytování Prostedí Celková zmna Jídlo a pití Životní náklady Bezpeí Potkat lidi Návštva pátel a píbuzných Zábava Snadná dostupnost Sport Znalost jazyka Aktivity pro dti Blízkost domova 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 )&%7=%"&% )(-#$=(W8! #"#$+$,"#$Y( 0 +9 $( "1.. =# %"# % %.9.99c %# (()>1-%8"#"%=()!&c $( % % #(= )>!%7" %7=%". (%.77" )>"84 % )(-#$!& 8( $( " 8%"# % % 2 %0+ %0! %0 ' d ! #!&9=87" % #( %" 9)>"!" U.4 6 9!%# 8" %=%.( 0)>"8.+ 8 >80+ 9 " (0 8( ) == %" (3 )>78"#"! 3 %.( 0)>"8.4 AL

27 )#0 )&. 0 ).+ 9 $( 8( 8%=7" %.%7=%=% )(-#$=(4 6!&%! %7=%. =( 8% #?IIF %! PCX! -#$%7=%"&4;%1?4 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY!"# $%#& '( ) * '+,# # %-(. )"% * /%0, 1# 2 1# 3# 4#, $%0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 ' ( # =( ) %"# %7=% %- #+ (! %- %-(% W% 1 AY4 5 ) %8 U+ 9 %7=% "#$#"8!&9 (,(")!).+88#$9$%" % #(= " 4! ("( =7" 8%=7" 11=!," "(" #%"# 9 )>!(%"(#0#-#$ =" W$!1+ #+!%! Y+() %" 1 9(0 #4,(&91-)>",!"! () (&-#$!$&! ("4 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY 5,#0 * 6&0 5%-!( %( 1#!(.0 '78 60(8# 9%,%( 6(.(8#0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 AC

28 ! %=87"#$ )&& 3# 5 W(( # U 5 (! (!# Y]?^1.%=(#$% #ABB?8%"#%7=% %+ )>)>() %! %-#$4 $," (0 %7"%%"# #" 9! #" (0c% U(%.+ 0 8( %7=% %.)>!%7" "(" W)%!=)! 1=!". ( 9=87" "(%" U #" %() $,"Y4 $! ," (0 %7=%8"%0 9(%" =#-#$ #"+ )>!%7"%0R4 P4D4 >" (."$ #( %"$ #$ " #( %" #$ %# ( #"$ )&.( #( %"$ #$ (!" +8 9!"!(#0$ ( %0$ (()8(%0" )>"!") (>!" ) &0!. %80) %"4 2 1>( 9" 0!$,"!," (#- 1(!!%& (& )! 9" (#0 (b.4! 8 >" %#!90$ % 8+ ) ()"% "(" 1.%&) (>!#%") )%.( %"+(% %"+! )%+ )>")!=!7"(91.%,( %0%.4 "#( %"#$)>!(%8!")&( 1 #$."$ 1 $(%" 8!0(=+ %a #0$ &((=!$04#+0 )>( %7=%"#+ $ 1-%( %.)=!.W) %"%%Y+8%7 0 " )=+ 9 >"- % 8#( %"$ #$ &9 )&( 1 7" "$ 1 $(%"W)>4,")!%(&Y4 80 % 8$!9 (4 %-7 %!-#$!&%!& 8) >1 "#( %" #$)!) %+ )>"!) #"7 "% 1( %#(#"$!=!#%"+% 1. %-#$ )# %"#$ "( %( (91+ %-. W(-#$Y >(+ 7 %" )("!+%.%>" %-#$)!&#( %"$ #$)!4 AF

29 P4P4 "( 80) 3!(#" 8!&90 ) >1. 8. "#$ (&4 " ( 8 )! R4 ##$ ]?B^!U % 8 ( 1+ %7=%8 1 )8 %7"% # "$ #( %"$ #$ W3+,$( #0"( +)>!(%"+U(%)!4Y!. 1=$(%0#(.+1 $! $%"!&%! S,( #( %" #$4 5!U# 1 $9 78 " (. )! )&%!"$ % #(. $8 )>4 S,(".!"$ 3(+ >" )>"9 (= %7"%" "(",!4 ##$,""(.! )=()8)!!&9 (.%88#$ $! %" S,( #( %" #$+ 0)! $ 1. 88#$ 9 W% 1AY4]I^ 1A*5.) 3"#$(&!"" # $!- " ( W)) (U # (Y ; " ( 8 8$ )" % %7=%=!(# )>7" $1-94 $"! %- " ( W(3$(3 # (Y ; " (88$ )" %%7=%=!(#+)>7" 0=$1-94

30 18%(- " ( W(!) (# (Y ; (+ - #(8 "#$!&%!&+ 0%7 S,( " #( %"#$ #)>($1-94 1,(- " ( ( W#(# (Y; " ( 8 ) =8(1- %#( %"%-(!-98(1-4 $!-"( "(W#!# (Y;(#(8"#" S,.+#0=S,("(=-#$%46$ 98 0=$1-4 &9 ( %+9) "#( %"#$8( 8!&9=87")%">.). (& W $!-+) $"! %- 18%(- " (Y ) = $%" % )>%-1=!(#i1 8)>7"$1-94 %%%"#$,(#$ 0 )# 8( ) 8 " (.7.)%=. >.).4 %%"#$ W((#-#$Y,(#$ 8%7!7" \! ()0)&.8"#"=>$ 194 P4L4 $!0 1() "#( %"#$ >) $!) (!"1((- +) 0 1(8= ) %#"#( %"#$%$!-[ 3# `5 5%.)# %.!= )#-#$%-& #) (U#("! 88#$ "#$)!& W% 1DY4]?^ 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& Produkt. kategorie Typ místa Vesnice Msto Velkomsto Metropole Kulturní ddictví Klastr 1 Krastr 2 Ddictví + umní Klastr 3 Klastr 4 Ddictví + umní + kreativní prmysly Klastr 5 Klastr 6 AI

31 ! # 8( %4 (. %8"#" )&(,"#"#$ %" $ " (.+!.)>%!8"#"$ "$ )!W84"!=!#%"+=" %")&.(Y.) "( W84%(#+ =( +% =( ) Y4!= )#-#$%-& >!U % >)! %0 3 ((%8"#" 8! $, %"# "#$ )%&* )! "!=!#%"+ )!!=!#%" ="+ )!!=!#%" k =" k %" )&.(4 5.). "( 8( )>(=!U %.+ 8! %() >!! -#$ ("! %-4 ) 8" 8( %(##$). 8 ("!( "+ =((3 "+% =((!" ) (!"%-4,(= ("!%.%>8"()#.)& )T ( "#$)!& (91 1"-#$ () >1 %%-#$%!0 "(=4 > ( )! $! ) ( >! = % )( =(! 8! %-#$ (&4 $ 1. (),= (0+ R7"+!13$+ ' 1+ ' (+!+ #1+ 7%!7" =(. >! ( P W% =( ("!=!#%" k ="Y4 >"0. $.+ "!a R!)7\+ > >!! ( L W% =( (!=!#%" k =" k %")&.(.Y4 (U#!.) %8+ 9 $! (! %"$ )&.( %"8" 88+ )>( 9 %- " ) #4 6%7 )! +9>"=(! (&88)>1909!0 (#$0!) %"! %7 ("!&4 T(8 )>"! $ =(+ 8" %-0"!=!#%"+)!> (8%.1! %%=$( 3!= =" 1 %"$ )&.(4 6 )>"! &9 %0( 89 "=0 R1 + 0 "( %=$(!". " +!+ - %( %! % 8 "$ )&.(+/(-R!+-) (!"U(% #U ) )+,(%+"(%!".&8 6 $%#+()R. (), $!1"#$ 1& 3 $!1"$ #()#U#0$ (.4 7#$.. )>"!.! 8"+9&9! 1>( 9 % 8#( %"$ #$%=$( "( 1 T(# %-0$ "$!=!#%"4 5 ) (!= ) #$.1a8$.) 0.#) (U#("!88#$"#$)!&4 DB

32 $! %-- #- )>" (& 1.!9- " #( %" #$ = 1-0)!) %%#$!7"#$ 3 #$+ 0! (! $. 8"! (,0%>80U#) (,")#) )3#.1.1 )!)&-#$( 8&(0%"8(=9"4 >( 9)!. "$ #( %"$ #$ =( 8( % >.)>%9= )%.%>"$ $.W!=!#%"="Y+)%.%=87"$ $W9% "(. %" )&.(Y ( (%8"!&9- U," %-$!. =(4 $0 )%. 8 (U0 ( ) (. (%8" ( %"#!&9-4 3!(# 1. ) = = :)>0(< (U0 "( ) #" %7=%"&4 D?

33 L4 % %/(0)1# /(0)1# :), (+(%7$ 8%"#%9") >!1!%&,"4R()%0".) >! (% >% (,#8 %=80,0!">4<W (5$ _ Y 5 ) $88 S(=%-#+! %0 ".)>",-)! 8 8( /74 :()% " ) >!< /#$.,! 1> ) % % %,-#$ (#"#$ %9!. ( =8 )!4 0 (# 8( /7 %# %" %.0%"4 %7%7$ # 8)>"7 ) >! 1. =%! %8%.77"#$(U0#$>""(444 L4?4 %%!"#$(3#-#$! %%!"#$(3#-#$! #$ 6- %- )>! > /( )1 &9 80 %.,"(! $! 1-#$ (3#-#$! & /+ )>4 3!90$ % 8+ 3 $ ()!>(0$ &(+ 3 3 "$ % ( )"!" % 8 %-) (!=!"(3#- U," #4 - =#$! & %")>!%7"%(, (+ 9 8( )!!) 8!" S % J 4 )#0 %= 8( 8!" ",&),)")=% )(-#$ ("#$U!&4!" % 8 %0)+)! 1=8 %%=7=!7"#$! &+( 18%8" ) == 1#0 (3#0 #" 1( )!). % 8 / -8"#" (.8 )>4 )!) )!"+"("( ( % 8 +0!! (#$ ) ( )$ % ( 1. ( %.( %U#"+ 8 % % 1("#$(91+ )!) 1 %.U.#0$ ) (!"+!89! #"( (!( 1 % $( #0$ "$!!#%"+ # )>()"%8"#" ( #" (!9 (+ %=! ) %-#$ #" -#$"3#( #" %"+ ) ( %"#( %"$ #$+8$ 9!" ( ("8"(4 DA

34 !" % 8 %-) 0 a8%-8, (,(0("=)+ "+ 3" $ %+!%- "$ )&.((%.( )>! $! + %- "$ %!=%" )!). "#$ %4!&a8+ 9 U%" %.9" U,"$ ) # % " ( )!) 8 &( ) %! " "! % 8 U "() (+ 89 8) % ") ) ABBL ; ( ( (1 (0 (3 % %0 (3 ) U " () ()!%AB?B4 3 $ ()!>(0$ &( W' Y U8 8 %=87" )>"() J % (!="#"&8"3 ").( (1 ( (3"%# ((! 0)>":)7"(% 9% "$ ) (>!"+ 1 % 8. 3 "#$!# 8! % (.( ) 9!%&! $! 1=!90$ % 8+ 8! 8 %-0$! 8 $ ()!>(0$ &( % # 3 1=!.#-#$ $ ()!>(-#$ (3& ; ((+ # "$!=!#%"+ (# %- 1"#$!# )!4< ]CD+ (4 P^ # 8! $ )= )">& ' :)7" U(.<+ 8 80!&= #$)>"!"$ "$!=!#%"8!90$ &(4 3#0 #"!90$ % 8 /+ 8 8( %!. % 3!90$ % 8/ WJY]CL^+ 8"(=> % 87="# 8%.77"! (90 %. 9% ) (,( 3# %.% >")>!)!&) %" 9% 3#" 1! #"#$4 6!"! &+ - 1! => )a %"#"& J + 1.=1-! () (%>8-#$(91.W! i?iy=>8 ) # %-!8& # %-#$ %-!8& %>8-#$ ),&4. $ "#"!90 % 8/8%J%! +9:1!!#$) 88,(=() >1 %%8"#"!%=%" 8 U % 8!(0$ ) #<4 ]CL+(4AD^ -7 %!0(3#0!. 8"% ( 3#-U," #/+-($8( %0). 1($8) )( ),"#$) 3&+ 0/()19!! #("#$U!&% )(04 U," 1! 1"("#$U!&ABBP;ABBC1.T)#= > )!) %0 1(4 %" 9!0 ( #( )!) > "#$ % #$ ) (>!#%" T(8"#"#$ ) 3&+ 8,(=8 ),0$ DD

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ž ý ýž í ě š é ě Ž ýž éž Í ě š č í ž ř ó ě é éž ě š ř č Ž ě ě ě Ší ě ě Í Í Í é é Í Í ž é ř é ř é ř é é é Í é ě ě ř é ě ě ř Í š č é é é ž é ě č ř Í ý ý ý í ý ě ř ů č ř ě úš í č í é ě Í ř í ě ě ý é ř é Í

Více

č č ť š č Š č ý Í Ž ý Ďš Ž č ň ŇŇ ý č ý Ž č č Í š ý Č Ž ý Í č š Š Í š č š Í Í Č č ý ů Ž č Í Ž š Í Ž č Š Ž Ž ÍŽ Í Ž Ž Í č ý ý Š ý ů Ž Í Č Ó Č Ž Ž Ú ž Č ň Ž ý Í Úč Ú Ž ýš ý č Č Ž Ž Č ú Í š š Ž Ž č Ž ý Š

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

Č š ý Š š šš é é š ý š ů š ů Á é ď ů š ů š š Ž ó Ú Č ó ý Ž š š Í é ží ů ý ó š šš é é š ý š ů ý ý ů ž ý Ú š é ů š ů š ý š é š ž š é š š š Ž š ď éš Š š é š ý Ž Ž š Š š Ž é Ž ž ů Š ý š é ý ý ú é éš š é ž

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é

íž áží ě í á Ř á á Ž č é é ě í š ě čí á řá í ý ý řá í ě í ř ě č ž á í Ž í ě é ř á ě š í é ě Žá í š ě í č ě ř ů í Ž ý í ů ř á á ý ý á í ý á í ř í ě í é á ř í ě ž Í ú Íýář č ř ů ě ší ž í á é á ž ž á ú ůž č ú č š ě ě ž á ř í š ě í ž ř č ú í í ú ě č ú š ž č ž ř ě ží ž é š í á Č ý á í ří á ý é í ě é á ě é é á í é ý č é é ó ý ř ř ů é éě í ý í ří é é é í ů

Více

Ú Í Í ř ř ě Č ří Ú ř ě Ž ý ě Ú ř ě ů ř ř ě ý ý Ž ý ň ř ř ě ýž ř ř ý ň ý ř ý ú ú ý ž Í Ú ý ě ě ý ř ř ý ě Í ř ř ř š Ž Í ř ř Š Ž ý ř Ž Í Ž Ž ý Ú ý ý ř ř É ý ý ž Ž Í ý ř ú Ů É ž Ž ž ř ž Ř Ě ů ý ě ř ě Ž žř

Více

Č Ř Ě Á Ď Á Ú Č Ý Č Ž Ž ů ď ď ň Š Ý ď ď ď ď ď ď ů ú ď ů Ž ďů ď ú ú ú ď ď ú ď ď Ů Ý Ž Ý ď ů ď ů ď ů ů ů ů ů ů ň ď Á ů ů ď ú ď Ž ů Ď ú Ž Ů Ý Ú Ž ú ň ď ď Ý Ý Ú ů ů ú ď ů ď Á Ž Ž Ž Ž ů Ž ď Ý Ď ů É ú ď ď ď

Více

ó Ú š ý š Č ě ď ě É É ř ě ě ř Ú ě š ř ě ě ě ř ř ě ů Í ů ů ř Ž ř ě ří ů ů Č ůž ě ě š ř ě úř ě ý ř ř ř ý Í ýš ě ýš ř š ý ů ý ě ě ř Š ť ť Č Ť ý ýš ě ě ý Í ě ě ů ř ú ř ě Č ř ů ý ř Í ě ý ý ý ě Č ť ě Č ř š ř

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka

Válec pístní tyče Normované válce ISO 15552, série TRB. Katalogová brožurka ISO 15552, série TRB Katalogová brožurka 2 ISO 15552, série TRB Válec zakotvení Přípoje: G 1/8 - G 1/2 Dvojčinný S magnetickým pístem Tlumení: pneumaticky, nastavitelný Pístní tyč: Vnější závit Volitelně

Více

Č í í č čí č Ž í Ý Í ří ý šíř á Í á Ý í ří ý říí éř áč í ůč ů ž Ý Í ú č í é Ž ř Ý í á ů á í é íáč í ří ě

Č í í č čí č Ž í Ý Í ří ý šíř á Í á Ý í ří ý říí éř áč í ůč ů ž Ý Í ú č í é Ž ř Ý í á ů á í é íáč í ří ě í í ý ě á č ší ý Č í íž ý ýž ě ý ůž š Ž ší í č í íž č í í ě í á í í č í ý č í č í š í í č č é š éž á í ř ů ř ě á í é á í ů ě á í Í č í ě ě Í á č í í ěř á íř ý á č úč í čí á ě š íž íž ří ý ů ý á á í ý íží

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($ !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($ ! " #$ ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3... 3 DATA OICA, 3... 3 DATA ACEA, 3... 11 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3... 1

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ť ť ťí Í É ť Í č č ž č ů ě č ů ě Ť úč ě Úč ě ů ě č Č ě č ě

ť ť ťí Í É ť Í č č ž č ů ě č ů ě Ť úč ě Úč ě ů ě č Č ě č ě Ý Č Í Á Č É Ě ť ť ťí Í É ť Í č č ž č ů ě č ů ě Ť úč ě Úč ě ů ě č Č ě č ě ž Č ě Č Č ě č úč č Č ě ž č ě ž ů ě Č ě ž Š č Č Š Í Ž ú ě č ě ě ě č č Ž ě ě ů ě ň ě ě ů ž ž Í ě č ě č ě ž Š ě Č Č ě ě č č č ě ě Č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Č á Š á á ý ý á ýá ú č á á ř ú ů á á š Í č Í á á ř á á č á Í á ý ý ů á ž ý ý ů á á ý ý š ý ů Éč á ú Ú ů á č á ř ú á á á ť ďá á č Í č á á š ř ů ů á ý á á ý ů á ř ý á Ú á á á ů á Ť ř á ÍÍ ů ý á ř ý č ů š

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

W1P. printing cloud office for you

W1P. printing cloud office for you WP pg lu ff f yu Plygfý IS řší - l pá ýu - áy, pá - áíy, y, y, ly - ppí, pé ály - ýbí hlg gál f - lul b by bu - áy, ýbí áč, í ly, í šíy - ýbí j - l - pěý bě ýby, yhí bly áy - é ply - užlé fly, h, á IS

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Strana 1 z 8 TI-P329-01 CH Vydání 1 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Popis Colima Visco a Colima Viscorol jsou magnetické stavoznaky. Stavoznaky slouží

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

é Ť é ď é ř é ř ď ř é é é ř ú ř é ě ř é é é ř é ř ě ř é ě č ř č ě ř ř č ý ů š é ž č é ř Ř Ě Ř É ř ě é ř é é ýš é ř é é ř č č ř č é ř Ě Ř Ě Ř É Á Ž ž ž č é ř é ř é ý ě ř ř ě é ý ř ř ě é éž ř č čů ý ý ž

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

č ý č í ó č éš í í Č čš í š ě č ý é ž é ž ů íž ž š ě ý č Ž ů č ý é š ší ů č í ý ž é č ž ů é í í é ěš ě č ž ů é Ť é í íí í Ž ě é í ě ýš ý Í ě ý ě ů ů č

č ý č í ó č éš í í Č čš í š ě č ý é ž é ž ů íž ž š ě ý č Ž ů č ý é š ší ů č í ý ž é č ž ů é í í é ěš ě č ž ů é Ť é í íí í Ž ě é í ě ýš ý Í ě ý ě ů ů č Č š í č ý č čš é í íč š í č í Í í č íč í č íč ó ó ý š í é íš ý ý ý í ě é ý ě í ý ó í ěý ý č Í ě í óí ý š ě č č í í ě Ú ů ě í ý é íš í í ě š í ď íí šší é é ě í š ý ě ě ší ů č íč é ě ě í š é í š ě í í š

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více