"(= 1.#$!)!= %%!" name="description"> "(= 1.#$!)!= %%!">

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %"

Transkript

1 !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 %

2 $ (!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)>

3 "(= 1.#$!)!= %%! #"(%0!) %0)# $24 6 %0 #0!. 0#0(%0!= 8197" )(.#$# )!) + #$ )=% () $4

4 1($*?4 E F A4 G6H I A4?4 J 5J I A4A4 5GJ' ?? A4D4 J/GK' ?D D4 J 5J ?L D4?4 M GNGJ 5J ?L D4A4 J 5J5 O5G5G ?F D4D4 J 5J;' GG 5G' J' J A? P4 J 5J G5GJ ' AD P4?4 2J 5JG' 5G' J' J AD P4A4 5JGQ55G' J' J AP P4D4 NGJ 5JG' 5G' J' J AF P4P4 J P4L4 ' 2MR 5J 5JG5GJ' AI L4 J 5J /MJ R DA L4?4 J 5J 2G' 55QK' 2J5' DA L4A4 GJ 5J/ DL L4D4 KJ 5J/JJ DF L4D4?4 =>" #-#$)>" L4D4A4!".' PB L4P4 J 5J6J/GK' 2/MJR PA L4P4?4 -!8%!.! # ("# PA L4P4A4 %"S,(> PP L4P4D4 #"$ L4P4P4,"#$ 3#") LB L4P4L4 =( (%"( LA L4L4 ' J5G LP D

5 C4 5GJ ' /MJ MJR R LL C4?4 5GJ' 2G' 55QK' 2J5' LL C4A4 K5G' J' J/JJ LF C4A4?4 =>" #-#$)>" (&#( %"$ #$ LF C4A4A4 -% 8#( %"$ C4D4 5GJ' 6J/GK' 2/ LI C4D4?4 >"8! %-#( %"#$ LI C4D4A4!"#( %"$ #$' 2+=( (T) CB C4D4D4 2 #"%((%-8! %-#( %"#$ C? C4P4 J 5J62H2E/55GJ' J CA C4P4?4 %"% )(-#$"#$!(#" CA C4P4A4 %#%7=%=,(-#$(#-#$3 & CP C4P4D4 27")!".) % 8"!(# CL C4L4 ' J5G CC F4 J 5 /G CF F4?4?4 ),"U FP F4?4A4 ),"U.#( %"$ J 5J +5GJ ' J /GK' J/GK' 2 J/GK' () % 8 #(#$ () % 8 #(#$ ) (#( ' I4 ' RJ 2J G I4?4 62 G65J/GK' 2J I4A4 5G JG5H O IB J V 5M/G ID NG G ' II II P

6 1+ 1&3U&* 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY AC 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY AC 51D*-!8%>8-#$ ),& DF 51P*-!8("$ ),;) ), DF 51L*' 2/%#$ABBB;ABBP%- 1"! W1=90#.Y+%4, P? 51C*' 1)>!$! /AAIA+%4, P? 51F*!""$ )&.(W/AAY"#$, ("W/IA4?;I?4LY $10)>!0$! =/+%4, PA 51I*=( (%!%=%"AA/ PI 51?B*!"$10$ ) % "$ )>1.# %0 1W$1-) % ") =Y )# %(0$ )&.(!%=%"AA/W%XY LB 51??* %"),))(-#$(%= %0$!=!#%"J LA 51?A*"=( (%!=" LD 51?D*,$,"#$(&%$!-#$1. %#"#$>""#$+ABBP LI 51?P*!" #( %"$ #$ $%"#$ #-#$! #$ % %.1-#$"#$+ABBP C? 51?L*2 #"%-8! %-#( %"#$%%.1-#$"#$+ABBP CA 51?C*!".% %#%7=%=% )(-#$"+?IIFW%XY CD 51?F*8%=87"%.%3 #$+ABBL CL %"!%=% %-#$) &%.1-= ABBB FD 1?*>"%=87"$"$ #( %"$ #$ ?B 1A*5.) 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& AI 1P*!(.#0)Z ) FB QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY AL QUA*!"( 0%-!8#%"#$28 X' PD L

7 QUD* %"")!,1.$ PP QUP* %"")!) (#$$! PL QUL* %"")!S,("#$%#$ PC QUC* %"")!S,("#$%#$ PC QUF* %"")!) %"=#-#$% PF %/ CP QUI* 9"&9 %0)#.%/ CC QU?B* %"!T&# %-#$$!() >1"#$(91%%.1-#$"#$J FI C

8 ?4 E%! % 0 )# U38" >) 8.*#( %" #$+," %-$!450 #(#$ ) (,"#$%-$!"8!( %,"!,(=8 8%!") (>!"+ %/(0 )1#4 ( %" #$ 8 8! 8!.,=87"#$!%=%"(%= (%%.()=-#$ "#$," $"9# %0$ ) $!8 %--U % 8%.+" #(#$ ) (4 ), $%","%-$!./(0 )1.[ $ 7 (#$ ( (!( %=7" 1 $(%" 7" = " $#-+ ( 8"(-, 8-)&.(4 6 8"%!= (+ % >% ( 3#!"+ #$ %0 )>"!") (>!"# %( % (=+!)7")Z" ( 1 7#$$( #-#$)=Z=#-#$(#"!7"#$$! %,= =#$ 1("#$ W8 8( )>4!#+ 9% "(.+ " #$ %"+ %.. 1.,8+ 8. % + S, (+! #!# ()#U % 10"+ 3( )!4Y4 7#$.. $!.! 9 )> /(0 )1#% ) (+ " %7=%".+ %(.+ %0 %!=0.4!(+ 9 8%"# 8%!= #-%-.)%=!".)>"8& #( %"$ #$4 #( %" #$ ( (%8" %# )()%"!%=%"(%= %0S %4 " 0!) %0)# 8 8!!& %8-%$#( %"$ #$.+ 88#$%-) (), ( /!) %!, %.%$.) 0+9/()1%--) # +1.(%=(%,"%-$!>#( %"#$W()4"#( %"#$Y4!($.) 0) %!"+)#1.=%.($ +! 80". $ ) # %.9"%! 88! %"8", %+)>")!= %$! ),"+ 8(# )74 6 ( 8) 87\ %" #(#$ ) (,(0. #( %"$ #$ % ( %" %"#$! ()-#$ ((/ %.1-#$ % )(-#$"+0)>!(%8"8%=7".) /( )1%!-#$ 1(#$4 F

9 > )# %")# 1! 0 %.#$ ) & %=! (" "(-#$ 1=$(!$%"()##( %"#$.( 07 #0% 8! (("(9' (M!( #(W' Y%!(0 4 )#0$ $!(8) )#%-)>" ()T%(=" 2%!"$

10 A4.") 8& :2U %=# 880() 71"+) =9(%=!"#""( (%=!"87=%"#4<WRY A4?4 5" 8!% (0$ # W)=( %+), %+ 1!=%Y4 6$ )&%!"%- 8(,=:)=( %"! %")>!=(#$ )0$ )7"7#$="+) %!=0, %=<4 ()=()>!=7#$\ %", %=) ( %9=)>4# ")!! %"!(-#$ (#$ ) (") " 89) % 7">"%-+!.8:%7+,", %=)&( 1" "(%=(%&8 %("%-% 8 )78)> -(%,")>()"%! "(1(<]AA^4 #! 1>! 0$ %.($)!() 8 #%/-+!.9 )(* 8#%7#$ U (. ="+.7" 8!"+ 0! % 8", %=1-((% 1!=87"% >%=87"+1-(%"#, %=]?L^4!_ 1 %0 #. )! `)!]FL^!70!U#:.<!98" & #%-#$!() ) #$ )" 1 0) #="!(0 %.4 ) 3 %08,(=8) 9"%8"":<) %"!( (#$ ) ( >!+!U % % 9.%(.1 #$4 5 %( ( 8!"!U,"!$ 4 (%= %=!U#. 8 %% 7 1#0!# "!%=+ )>8% # ABBA 3 ) 8-#$!&J WJ! (!# +#U#!3 Y4!"("1- ) %9 %:( 1!(%"#$!#$ %"#$$ -#$+"#$ # %-#$.(&+ 0#$8"(), ( 1 (),( ()+ - $8%! =" )"(#%" 0 )&( 1. 9% + )&( 1.( 9"+ $! %0 (.(0.+!#)>(%=!,"<? 4? 5!U#!) %"! %=& %= %0 U# " ) # W2J 5+ %= %0 ( > % 8 W7 %&,"!%(+?IILY %!" I

11 $!( #( %"$ #$ &9 ( %+ 9 )>!(%8 ($ 1($8"#"!,"="8 8( %7=%."+!%!+ #&+ 3"+ "$!=!#%" )!4+ )&( 1 9% 1.%!0 1( %,= ()& "(" #$.= $!.+ %..!4 )!. =8%.)-%8"#" W)>4 #$+ U. ( %(8"#" (U0Y4!= 0!U#%.)# %. 3# `! 5 ( 3 W`5Y W`5Y )5% % (( W5Y(#$0 a8"#"!=".) S,. #( %"$ #$ W% 1?Y]?^4 8!!= )" W%>" $Y(!"W%=87"$Y4 >"$)>!(%88!.+!,"!")%.!(0" % 1.+ %4)")%. "$ #( %"$ #$4 $8 )%0 "!=!#%"%$8"#"( ( W$3 (Y!$0 ="+ 84(,( " )!#+ 8 8!%! + $!1+ %-%0 ="+ (,( #$+ )!4W( (Y4 1?*>"%=87"$ "$ #( %"$ #$ 1. Vnitní 2. Vnjší =87" $ )>!(%8 %4 (!" )%."$ #( %"$ #$88!= )=!%=,(+ 0= 9% "(. W%"+ #$.=+!#+ %..+ $!.!4Y %" )&.( Wb!+!(3+ U+ 0!+ + 1%")&.()!4Y4 >" %=87" $ 1-%8","! %"# ) ) 80) $!"$ (.,( % >"!=- #4 80 % =(#$ ( )%.!,". W"!=!#%" ="Y %" )&.( %8= %%a8" 8( ( 1= %(04 %" )&.( )>!(%8 8 %=87" %a 8!.,=87"( 9.4, ) " #( %" #$ 7"%- 9 "!=!#%"+ =" 9% "(.+%.%>" U# "#$) #$) % 8 W #$ 8!U#* 7 1#!# J "!%=]PA^4?B

12 ,-) #) $ ()!>(-&(+%.%>","%-$!.=(%( )>!= $-#$ #-#$(!" U#" A 4 A4A4 ( %"#$ ( %" #$ 8 )!!" 3# #( %"$ #$ W`5Y!U %8 :, ( ( 1.#(8"#")>#$!! 1! "( 88"1=90 9% ") (>!"+! 17"98( % D +)>,9$%"S,88"#(.8 8-9%. %"%-!=,0, (%%7"%0"(= P <]C^4 5!U#%.($8)!(#( %"$ #$$8%( 1=>!&90 )!".#( %"$ #$*!,( (=."((0$ 1.!7=!,( () 1. =8 %-!=,-#$#(. ) 1. W 1%. %.%% 0,(Y %$.!+89#( %"#$%.% %4.,8#( %"$ #$)%!0#(.)#"+)>#$!0)# %" ) =.+! $! 1 3#, %70 #(. % # "( 1.!7=4 ) %- (,(" #( %"$ #$ 8 %4) U(= %-#( %" #$+ -$8 3( % +#%" 1#$!"(+) 9$%"S, #(.%=#$ )>")!#$"%-!=,, (%%7"%0"(=4!.9(%7 $ 1=8.("!!U#" `5+ 8!) (,( ((+ 8("+ 9()"7) )(8 S,("#( %"$ #$4 ( %" A )>"!(!* + 4*5$ %# *(2( + 2.#(+!!# 2% )4 J + ABBD4c `2+ 4* 5$:% # <; 3 2%(.+ Q _ $! 6 1( )4 ) + ABBL4c 2+ 4* 5$( U$%((4ABBA4 DJ!"$ #( %"$ #$! 1,"? +! #"$ C=("#&4 P 6-S,#(.9%. %"%-!=,0, (%!U#+9%-!=,, ( "%%7"%0"(= 9%0,)>#$!0)# %") =4??

13 #$ 8 ( 9- ( #=Z #- 8%+ - (! - $ ( (), (4#( %"#$8 90) $"98 1(() >1.8 1( )!(-#$%4 ()#U#0.(.$#( %"$ #$)>"*.( " %( ( )>"!"#$ = $( #-#$ %#$+ 08( "(=%.4$#( %"$ #$! #$"+!"! $ 1 9"+ ),0 ) $.1+!. ( () >1 )>(\8 %! "(88#$%-(.4 #0%.9" %#( %"$ #$(% $!8"#" ">!=8 U ) (. %" ( " ) "8%- #$ 8 (! %45% 1+#() >1(918"(=,( %=() 84 ) >1( %.9"%"% 0$,(+ -#$# 9!- S,("#( %"$ #$%.9")!(%-#$)>!(%4J() 8 %") >1 S,("&#( %"$ #$%.( "(18%"$ ) ( %"4 ==%.( "(b (+%=7"%% #-#$U &W)>4 ),("+) #(# )4Y %-=!"#$ $#( %"$ #$ 8(!7"()#U#-.(.4 ( %"#$!="!! #"W%#8!0=Y$," $,"W)>0! #$" )>," $# 8! $,%"#(&Y4 $,"#( %" #$!!=")!! )! )1" 1# %"+1 # 3 %-+)>"8! %- W)>7"! =!% %0 ) (>!.Y )(%" %-+ %-8! %- W!%!% %-#$) (>!&+,$ 7")1"1#Y4!-%% = 8"!.! #" #( %" #$ W) $ % 1= ' 2+ =( (+ % 83 &Y)>"8! %-#( %"#$W =%7#$)>!#$ "#$ ) %)>7"! = %0!% %0) (>!.Y4]L^?A

14 A4D4,"%-$!,"%-$! 8,( 9"%0( ( %"+ 0%7 " 8!,=!U % 4 %.(%=","%-$!.,="&)>"1-#$+!.,"(#$ ) ( )%"%-$!.4," (#$ ) (. 8!U % 8 (#$ ) ( 88"#$ #-#$(18&) (!(!"#$"#$) #"* %.7 %"9"$ )!"+ &(0$!&#$!!+ &(=( (4 )!(=( 8! %# &-#$ ()& U% (% ( ) 8%8" (=!& W%4 # % #Y+ %. W%4 # % Y (#$ ) ( "( $ ()0 "( W%4 ( 9" (".! "$ ) (%"Y4 %!- > (). ( (-% 8! (), )!"*(#$ ) ()9= %! 8! =#$, ("+%- 1&!%=%"+ 0 (-8" %=7" % ( % 90$ )+ )>,9 $#" ) % (%= % 4 >!= (!," (#$ ) ( 8( )!. 8 %- 1# % 88#$ ( $ =4 >( 9 ( # :,"#$ (#$ ) ("< (),"% S % )!&+ $!( (# " (%7 1#= %+ 9 %!. 8%0 1( %-( (%-4," (#$ ) ( ( (% # (),(- ) 10+ )>($8"#" )! % (U04," (#$ ) (".( %(" ) 8. )%"%-$!,"%-$!4 )%"%-$!8! %-#$ 8!% %1d 88#$!0$ %.1%",-! 8W)>4)+)#"+( %!(- )Y 1 ()= #$ 3#0$ (%"4 )%" %-$!. 8( %--1")>"() #-) +!!) %=! (S()=#$ 8 #-#$(18#$S %)!4) konkurenní výhoda je spojována výraznji s institucionálními (kvalitativními) faktory+88#$9)&( 1"&9 1-!,0 ". %%= ) %! %! 3 %-) 1"!)! $! 10(3)!(-#$(18&. [47]?D

15 Michael Porter ve své knize Competitive Advantage of Nations [54], která je dnes již považována za klasickou literaturu, zdrazuje potebu nového chápání konkurenceschopnosti zemí, a to posunem od komparativní výhody ke konkurenní výhod. Vtšina starších teorií mezinárodního obchodu se zmiuje o nákladech, kvalit a diferenciaci výrobk pouze okrajov. Nová teorie musí reflektovat komplexní koncepci konkurence vetn segmentovaných trh, diferencovaných výrobk, technologických rozdíl a výnos z rozsahu. Musí vycházet z toho, že svtová hospodáská soutž se neustále mní a vyvíjí, a národ si musí najít roli v tomto inovaním procesu. Jak i M. Porter zmiuje, konkurenní výhoda je vytváena a udržována prostednictvím vysoce lokalizovaného procesu. Rozdíly národ ve struktue hospodáských odvtví, hodnotách, kultue, institucích a historii pispívají vysokou mírou ke konkurennímu úspchu zem (nap. pesnost a pelivost Švýcar proslavila Švýcarsko díky kvalitním hodinkám). Je proto žádoucí tmto prvkm vnovat zvýšenou pozornost a dále je rozvíjet. Je jisté, že spolenost s dobe vyvinutými institucemi 5, vysokou vzdlaností a kladným vztahem ke kultue a své historii bude vnímána atraktivnji jak pro turisty, tak pro zahraniní investory. L (#8(!#$).8 #0$!.+"! #+U% (%!.+ ($ (+" )#)!4?P

16 D4 8 U % 8 :6.("+9#%#"! 1+!.981.4/ %=) >187=("() 8Z (8 ) $!"=(0+!7%"4#%#("8"%#4<W6`#$Y :6!%=#+! 9,)+84<W8e!(eY D4?4 #0( #")>" (.. >( 98 1#= +9) (), (=# ) %"$ + % $ "#$%,=/(0 )1.( ) $"9" 8 )+ 8 9!!#"%>8-#$ ),&! #4=>"! #(%.()8" !>"%1 $"+!%"(% 1!";)%) +9 1! "+>1%!=""4 8) >1 ) % %=! ( () a. 8!&9=87"+%8= ) %0)>" (.U..4 ) $ ) ( % ( #" (!9 (+ )!) 8 8 "("#$ #%+3(1!&%=. (98", () 8%.(0$ #$ %" (#$ ) (1! %"( #"$ );%.%>"(1%=! ") # %("!.+ ) # (!"0$ % 8! 8 3# %# 1#" %- %!=%#"+ ), (%= % U#c %$! ( #") )%#) %!=%")>!(%8 %-) #!7"$ % 8 )!) 8)(%"( -%>8-( )>7")>"0)>"8.%. 90() >1"1 9"(91. 87\8 )>"0 %- (. ( %(8"#"#$ (91 #-#$, ("W%4),"U.Y?L

17 )>7")>"0 #0! )!.%)! 1=1! %"!.3!0$ "(4.%>" 8!0 ) (>!" %.78 %.8) (.%-".+) %(.W%( >#$=8"" ) (%&8 ( 1"9% %"") (>!"Y4 %.%>" )# %" "( (! )!,- &( =( (4 W=( (%%4%"( (%% )=%#$?IIL9 ABBB)&=-)D;LX]PC^4Y ) $1! %!(-)* #)# > 8 %-- U %!=" )!%. )# %" (".4.%>" % %U %0 %" )# %" (". ( %-= )!"" % 8 $ #-#$!%=%"4!%)#%:%"#$< 1 #$(:"<( 9 8("=%.( 8$ &(.8 #4 ")&.(W%77") 8"%"Y C 888!")"#$! 8& %#") 80 1(!&9- $. 8 #+ (),= (#( %" #$,%- 9 )- 8.#$8 ( %"88"#"!%=%" % %.()=-#$ #$ ) U,"#$ (91#$+ U,"#$ #$ 3"#$+ U##0 )&.( 1 9-(%" ]AP^4!!$! ) 8-#$!& %" )&.( %.%>" % (,( ( F X 3 1"$ ' 2 (,"?BX &(f]dp^ 3#+ )" (#" ()%8"#"#$ "!=!#%" )>=>0 U# %"!&a %" =#$ " )>" (&+ ( >8= (% 8 S(" W)>4)>"70! # $ )&( 1) ( 9 %%"#$ )!& 3."(#+8) )(8)>4R 4.%(!5$ (! U (%( ]AD^Y4 5 %7 # =" (, (+ 9 ) %=! " =#$ )>" (#$8) % 8"$ ( #.!&904 C "+()4%")&.($8 1(.%.!%(%"+$!1.+U+ %-%0$ ="$(="+)U,"$ ="+$ %"+ 1(8 8!(3+ b!++0!4j>!"! %"$ )&.(%-% 8( U_ 4?C

18 7" 8 %$! $( #- 7 ( 1 $9 S,( "#$%#$.)#.%") 8!%!"8(% 1!% 1 8! %#+ "# S%$.! ( 1"#$+(),(-#$ "#$,)>" (#$. 88" (),(0!) %=! ( 8( ( (%- )&( 1 )!>04 #$, (#$ ) (()#U % 0" W,( =>0Y)>" (..+!"9 88#$ " ( ( ) %7 (% 8! $%"#$ )>", 3(%"$ U,"$!1%""(U0.(.) &+>") (!8"# " %.) 8-)>"()4]AF^ D4A4.%%#=("(" %#=("(" % 8 90(,01U.+08(#$ )03 %8="+ %(=#-%"( +8( )# %0%7=% %0(!4`(!* :%(# ; 3 U 2%(.+ Q _ $! 6 1( )<]PC^+ 8 %= % ) # $ ( %(,(0 % )=4! (+ 9 #0 ( #")>" (.. 8( 8%!=87" +!( 8"! ( %-0 %) #(#$ 1 %., % 8=(+3 #"3 &W8-( %.) #"#$ (#-#$!(#"Y4 2&9 =") $ ()!>(- % 8 =( 3 & 88#$ 3# "9!- %- 18%4#0=+8!&a87- #- 2%!5$ (1.]DI^+8.1!&) &( 7">.$8".":77"0 =((0 ".+ $! "(". %$. )>$! #" =((0$ % 8!=#%-#$".9% "$ ) (>!"<4 >( 9 W=>0Y %-(!. U#". 8"!# %-$!a % %"#+1. ) +9%.%>8"* )>"0%- (.) "("$ ()!>(%"!".%-!8&"("#$() >1& %7=%"&%,="#$(&"1 9"(91.c )>"0 %- ( %0 U. ) (>!#%" )>"8& ("#$ )!& (18& 8 (#"+ $ &! )%"#$ (914!$!. )>"! 8"+ 9!13$(- U(% %- )&.( )>7"! ( (0$ $ ()!>(%"?DL b& 1 87\8 A IBB)# %"#$ "( )-?F

19 S%4)%."("#$# ("#$1(-#$0!"8"%"#" $! 0=>?A b& 1+ $!= U," U!"$!"$ )."%! 1= "U(%4]?F^ )>"0)>"0U.=( (+=!.$8"#")# %""( )!,"#$)&.(#$c 80 #0)>" (.) =(( 3#!".!%U# "(" $ ()!>(0!.+ 80 %3 #$ )"#"#$ S)! )&.( %-#$!%=%"4]PC^ N! S()=7-#$ $,"#$ )>"!& ) (!"#$!%# =(a8 9 ("=0(.3..,8+9) 8:(3#0$ % 8 "#$! 8&< (%&8 # 0" 1($ $0 %-(!.4 >!%7" %!&(!!,"#$ )&.( %-#$!%=%" (" () 8-#$ ( #"#$! )!&) 7 >!!,"#$!("#$#! FB4 0$ ( ") #( S)! % =((0$ ) (>!"4 >1%. %((=!. 9!(#-! )!. =#$ ( #=Z #-#$ ) = ( %. %" ) =((0 3#* %!+ _ + (13$ %J + Q (3 _ + %) + #$(+ R1 +!+ 2g((! U+ U >!!7"#$ %% )= 8(!( 89 (#- )>"!. S()=70 %# #0 (# =(+ =9# (90$ # #("4 %7#$ =#$ )>")!#$ 1. %- (,(" %,"#$ ) #(& (#. #( %"$ #$%=-#$#$1. #((! #0(34 % 8 "$ ) # ; 80 1! %" %-#$ >"", "$ )&.(; 8)>!%7") (>!!%U# "(" #0 (.+,(&9 ) %S1.)# %"#$"(%7-#$,8"#"#$ )&.( %-#$!%=%"#$4 ' %". %) #( =((0 3# %7 (),"% % %.%>" %0$ :3<!0$ =( ) (>!" %&(8"#" # ) " #. 8!& %!;=(("=(% 8()#U, (!7 ()!4 U ( ) "$ :"$ <#+ 1!>0$ %""%+((%",

20 )%3 %-#$(3"=(+(9"#"#$(()=%3 1"=>" 1( )>! (%-. %( =9 (.+ 1"!" ) %U % )# %"("4 (#- )>"!. (3 =((0 3#+ )"8"#" ( % 8 "$ ) #+ ( ( R1 1!+ )&.( % =( 1 %-=87" "!#, =Z$( #0$!=!#%"+ - (!". ).70! $! 10) #)!>,((>( 1)&.( %0$ )>"(% ) = ( % %.$!%!" "!(#4 #- )>" ( () 8-( %- % 88) -%!. %0"! ) >1"%.% >+ )8.!,"#$)&.( %-#$!%=%"4 "# %)>")!= R1 8 (3 )> " S()=#$ %0$ + %!! )=%.9"(%0$ (:% )(0$ =(.< ).7= %( %! >!. 7"#$ "#$ >""+! % 8 $3$Z #$!%=%")&.((%"%().%.( )>! $! 4 R %!=! $ >!!7"#$ )>"!& =( 1("+ 0 %)&1=$ ) (!"#$!%!! #"%=! = %.%>8" (%0 ) (%" "!(#+, 18%= )-%8" %-- 1 $(%" ) 1!,"#$ 8"#$ (1"4 )>"! % U! $ %.1! %?? %-#$ " )!> (!,0 ".)>% > 8$, )&.( %0$ U,"$ # %=9%=(.4! 10)>"!.(-8"!7" =# =( 8 2g((! U+ "! -+ ($!7"4 >! %--#$1(-#$=(8 Q (3 _ +$UU!+_ #(+ %) +#$( 1. %&0 "> ) (9 S)!!," #0!. 90 )&.((3#.%( %! % 8"#$! 8&4 2&#"%=! - % 8"$ ) #+) %- % 8( 3=( 9-8(0) U %""(8 "$ #( %.,8" $0!," ) 3# " (.+ 0 8( U %. ( (" % % #!90$ T%"$ (#0$ % 8 3 % " ( %! $! 10 )()%= # 8%- (=87";(#-)>"!0 #(.8( R..1 #4! 1=! !" 8%=7"#$(%= %-#$ (#-#$# 89!".(%0?I

21 #0%-"#.%(-#( %"#$+%) (!"#$!( #$%=8( (% ) () ( %"(%0$ ) #) "(+ 80 %-(%1 %-#$ "#$ # W5 Q.!Y+, (#+ )7 %" U(. (91!,"#$ "#$!(#" W! (%1#"!%.%R($ (Y4 =( + 0 8)> - $( "$!="+ #0= ) #$% # $!=* %#$ ABB?;ABBA 18! =((!)# %" 1($0(3!7"$ % 8=(8 "$ #+ (#"!9!) (" ") (%"!-%0 1(4 R"%= % %) (!"#$ #$ % 8 (%0 " U(. 9!,= 8!0! ($-) 3 (#"+!#" % 8(%0 8"("=4 %= )>"!.) (!= 8 %-#$ =( 8"+ 9 %"8" "$ ) #)>,8$#) $0(#:() >1..<%#T(8"#"#$! 8& W!. T#%.9" =Z$( #0$!=!#%" %.7 %")>"% (&Y+ 9)!%=87")>"())>!(%8#"%=! 0 %"8"%7#$( 9 "$ )4 0, "!=!#%" 8! )= 1! %" %-#$.)& (#"+ % (#" %"$ ) (>!"+%.%>":=-#$< "#$! 8& W("=%$& 3#"+ 3," U(+ %" )Y4 5 % =(%.%>8"( (%"#$! 8&+89()!8!90)#)+ %(.3( (" #- ( #" U# =(4 " %" ) #!0.((%!&9-%()! ", %-#$( &.+!!%=%" (%.( )>! $! W$3$Z#$!%=%"+!(3+ 0! #Y+88#$9 #-)>" ())==) $!9 %) ( % "(U04) %"(.3 #! 4]AF^ 2 1-)>"! =((!%U,"(3" 8 ]DF^+!%- ), =#&+ " U( %.( 0 S % (, (+ 9 %=7 1.% %" 3#. U# (.+)>()"%8" :!.#0 " ) +!98 %+ %, ( 18%8"#" (. % %.( 0 %9 ( S#=<4!"! 0=> #0 %".+! 8 )!) % %>8-#$ ),& )!(= 0= 9 % % )=+ 8 " ) #0 ) %# h 01# ( 1"9 7=!>87" % )(0 AB

22 #)#+ 88" ) "% 1 %(-) #+ 8(%-=!7!!%0 %=7. (% #-#$ =(4 $!( "#$ % %. 9% 8 %%" # 8 = #-#$ ) "8 5 +_,#(# 4 6 >80+ 9 )! S % "(" W=((0+ 3 "Y ()%. T(8!$!")!) > % 8"$ ) #+%.%>"() >""3 " (# %!0 = ( >8= $ )>"%=87" W1.\ ) 3% $ $!#$,=87"Y 9%) (>!"+!() # )# 9 ( %"8" $ ) #%=! 84 D4D4 ;$#" $#"(" ("#( %"$ #$ $ :8$!_ #( %"$ #$4<WR4>"9 %Y -(!.! 3U#-#$)&&% $-#$% )(-#$ % )(-#$ (#$ ) %8"+ 9 %.$!%" "#$ 9& 8 %) (!"#$ #$ 8!" $%"#$ %& S,( #( %" #$4.) #( %" #$ 8!. ", %4!"! %" $( #0, ( U % %-% 8 %! 10$ #( %"$ #$$( #.)!"=-! (9",0$ ()= (),( Z #0$ %-% 8+!U %0$ )>%9=! 1! 1")>?I4 AB4( "4 ( %" #$ 8 >1)>8 8!&9 ( %%a8 8 (%= %0+ " S %4 )+ 88". W"!=!#%"+ 9%0 ="+ U b!4y%.% %8"#( %" #$ 8" (.! #"$,"4 5 #( %"$ #$+9=0%-8.+%=8" %$. #( %"$ #$%"#0= 8 % ) (4 6! )>", &9 1-1% ( $ %$ $ ). #" ) &4 3. ) 3%" )>"(). %.9"%8" ( %" %$.i)>"!. #( %"$ #$4 =#-!U!)>"! (8+98 (&9( 1="#( %"$ #$)>"!+(%( 8" =!. ]DL^4>"!. ($8"!7" "!.,) 7 ""#$)!%.(&9) -,+-()!%8 A?

23 ).!0$ 3 %(#"#$((%-.46>80+9) #$ " "! #"+ -19 $,"#( %" #$+ -%7)>7"! 3 8%"# U#"4 8%"# $ 9-8( )>!(# 0=%.()=0+ 0,( =a8" (% 8 W!#$ %" " $!.Y #%# W84 #$ %- 9!!" 9% Y%%">+ 9 %- ) () 8 90)>(, = "#$()a&4 >(%!%$.#( %"$ #$ $) % "= + 8!" $%"#$ )&( 1&+ 8 %.78 =( ( $ ()!>(- &(+ 8 %a %" 3 ) (. ) #" %(.4!.)>()"% % (#" %-#$!(#" 8" 88#$) (%" $ #( %"$ #$4 "! 8 ( % $-#$ )>")!#$ (%8"! #,8"#"U. %#%#( %"#$!".% 1=1",&(91( $! T(8"#""%.4( %"#$&9+%)>")!=8$ ()%0$ %.9"%"+ )>()= #$ %" "$!=!#%"+ %-=" $!. "#$ (&+ &() "S,("&#( %"$ #$ % 8=Z(),(0$ 9% %#" %0!(#4!"" ( % 8 %!= ( 1.%(%+ # 9 8 () 80 ( %-7-.S,("&#( %"$ #$)>4)&%!# %(0(91.4 %a ) $ #$ % T(8"#" %.%> %0 )# %" )>"9 (+ 7>8! 8 U# %"8! %-#$("!,%=7"#$S"#$#&4]??^ +! &9 )> % ).(0:$!_ <#( %"$ #$+8%!"R4>"9 %+1 )( U_,8! +(!) % $!=! $ 4!(%7 )!"% 8 8! %& S,( #( %"#$+("!)%!+981()!&9 $#"( (#0$ )&.(4 AA

24 P4 "#( %"#$ :("1"#( %"#$%S%$+1 \%(, (T(88-!$ #( %"$ #$444!0)>8"9!=8"!.%&7"+$ &1,">""444 >8"9!=8"%&7">444>8"9!=8"+1.%!=4<WQ( Y P4?4 2U#" "$ #( %"$ #$! $!( %& S,( #( %" #$ % &0 U. #( %"$ #$*,"#( %"#$+=) %#"#( %"#$+#( %" #$ (1 9( #"+ ( %!=%#" %.+ ( (),(- %.+!% = %-#( %"#$+() %= %-#( %"#$+#( %" #$ %- ) " )>"!"$ ) (>!"+ #( %" #$ (! 1!9- %.+#( %"#$() U(" %.W$8 1#$!"+ 3( %-+%9" #%"#( %" #$Y, &0!7" U.()#U#. %0$ #( %"$ #$W)"+% 8(-)!4Y4 2U#""$ +()4 = ) %#"$ #( %"$ #$ F (! (! 1-% = 3#"!`!5 (3 W`5Y )5% (( W5Y ) S>!. "("#$ ( ()% %&-#$ "#$ (%=4-1=!U# "$ #( %"$ #$ W# (Y ) 9"%-#$ &- 3# 8 1(9 %>"?+ "(= %d!u# = ) %#"$ #( %"$ #$! ().( 0 7. #0 ]L^* = ) %#" #( %" #$ 8 % U #( %"$ #$+ 8 => )>!%7") %"$( +.+!#%.&%("$ 8-#$!&4" %- %-#$ %=%!=%#"U#)>()"% 7">"=(),(0$ $! 1.%(%4 $8)>!%7" %7=%.* = $( #-#$) W$!&+ &+(%1! %0 #$.!7"#$ = $( #-#$ 18&Y+ "#$ >"" W $ %.!7"Y+ "#$ #" (..4 F 5".:=) %#"#( %"#$<:"#( %"#$<&9) %9 % AD

25 W!%!" )>!(%"+ U(%.+ U b"! %0 (% (Y+ %7=% %4 "8.W).+$!.Y!7"4!"! 8-#$!U# $8 9% " (. )&( 1 9% %!(#8!&9-U S,("#( %"#$45. )%.8(,"!9!=87"#"80=#$(&+>"(%.$-18"( %0(#42( >"#+ 9 )&( 1 "("$ 9% +!.)%.+ 0 %%a8%7#$. U. #( %"$ #$4 2 # )>"!" 1 () %" ( 8 %%= "(" %.. ; 8 )>4%-!"#$!) $ #$%(+!, %= ) ( 1, (! %#"+ >1%)#$+! "(" 1.%0%.1! %! (# U(4 P4A4 ( #"(3#( %"$ #$ "#( %"#$1-%>%"U.#( %"4%=.!$.#( %"$ #$ W"#( %" #$+ (+ 3 (+#( %" #$ ( 1 9( #", %!=%#" %. )!4Y )>78" 8.#$8 ( #")>"8.`5!$!8+9%1! #"#$#$) (.#$898-8-(34 5 &( 1!! 8(0 ". )&( 1# %- &()&.( #( %"$ #$+ #0=,,( %-#$ 8#& %" ( 1! % > (0)>#$8"#" 8-#$(3&4 2&%!. ==!& $ 1-(!8"#"*!0 8"%"# 7 ("(#( %" %-1=!(#+# 9 8%! $!" %-#$"( %-#$(#-#$)!&c 8( %"# 1";)>($,"#( %"8!(8!!77"9!.8!.!".1# "+(%1= %-#$ #"% )(03#c )!8"7"+,(=87"#(.1=$#0$ c 8( %=87"1=$! % 0W)!Y%.$!%8"&0%.c % )() )#(+&(%! %.( 0$ %=%"c,=+!08( (%"##%".9% "$ ) (>!"4]FC^ AP

26 %"#%7=%"&%7"8 ="+!=!#%"i1 80" %.+)>,9>!")=$%"#$!&%!&S,(#( %"#$4 91>", %#" #( %" #$ 1#= ( %)& 1 "( i$( P4 "(= 8 i)>"! + )!1"!. #(46!&%!(%0#(.8% #?IIF%! DAX! -#$4]?^ QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY Krajina/píroda Podnebí Náklady na cestu Historie/kultura Ubytování Prostedí Celková zmna Jídlo a pití Životní náklady Bezpeí Potkat lidi Návštva pátel a píbuzných Zábava Snadná dostupnost Sport Znalost jazyka Aktivity pro dti Blízkost domova 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 )&%7=%"&% )(-#$=(W8! #"#$+$,"#$Y( 0 +9 $( "1.. =# %"# % %.9.99c %# (()>1-%8"#"%=()!&c $( % % #(= )>!%7" %7=%". (%.77" )>"84 % )(-#$!& 8( $( " 8%"# % % 2 %0+ %0! %0 ' d ! #!&9=87" % #( %" 9)>"!" U.4 6 9!%# 8" %=%.( 0)>"8.+ 8 >80+ 9 " (0 8( ) == %" (3 )>78"#"! 3 %.( 0)>"8.4 AL

27 )#0 )&. 0 ).+ 9 $( 8( 8%=7" %.%7=%=% )(-#$=(4 6!&%! %7=%. =( 8% #?IIF %! PCX! -#$%7=%"&4;%1?4 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY!"# $%#& '( ) * '+,# # %-(. )"% * /%0, 1# 2 1# 3# 4#, $%0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 ' ( # =( ) %"# %7=% %- #+ (! %- %-(% W% 1 AY4 5 ) %8 U+ 9 %7=% "#$#"8!&9 (,(")!).+88#$9$%" % #(= " 4! ("( =7" 8%=7" 11=!," "(" #%"# 9 )>!(%"(#0#-#$ =" W$!1+ #+!%! Y+() %" 1 9(0 #4,(&91-)>",!"! () (&-#$!$&! ("4 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY 5,#0 * 6&0 5%-!( %( 1#!(.0 '78 60(8# 9%,%( 6(.(8#0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 AC

28 ! %=87"#$ )&& 3# 5 W(( # U 5 (! (!# Y]?^1.%=(#$% #ABB?8%"#%7=% %+ )>)>() %! %-#$4 $," (0 %7"%%"# #" 9! #" (0c% U(%.+ 0 8( %7=% %.)>!%7" "(" W)%!=)! 1=!". ( 9=87" "(%" U #" %() $,"Y4 $! ," (0 %7=%8"%0 9(%" =#-#$ #"+ )>!%7"%0R4 P4D4 >" (."$ #( %"$ #$ " #( %" #$ %# ( #"$ )&.( #( %"$ #$ (!" +8 9!"!(#0$ ( %0$ (()8(%0" )>"!") (>!" ) &0!. %80) %"4 2 1>( 9" 0!$,"!," (#- 1(!!%& (& )! 9" (#0 (b.4! 8 >" %#!90$ % 8+ ) ()"% "(" 1.%&) (>!#%") )%.( %"+(% %"+! )%+ )>")!=!7"(91.%,( %0%.4 "#( %"#$)>!(%8!")&( 1 #$."$ 1 $(%" 8!0(=+ %a #0$ &((=!$04#+0 )>( %7=%"#+ $ 1-%( %.)=!.W) %"%%Y+8%7 0 " )=+ 9 >"- % 8#( %"$ #$ &9 )&( 1 7" "$ 1 $(%"W)>4,")!%(&Y4 80 % 8$!9 (4 %-7 %!-#$!&%!& 8) >1 "#( %" #$)!) %+ )>"!) #"7 "% 1( %#(#"$!=!#%"+% 1. %-#$ )# %"#$ "( %( (91+ %-. W(-#$Y >(+ 7 %" )("!+%.%>" %-#$)!&#( %"$ #$)!4 AF

29 P4P4 "( 80) 3!(#" 8!&90 ) >1. 8. "#$ (&4 " ( 8 )! R4 ##$ ]?B^!U % 8 ( 1+ %7=%8 1 )8 %7"% # "$ #( %"$ #$ W3+,$( #0"( +)>!(%"+U(%)!4Y!. 1=$(%0#(.+1 $! $%"!&%! S,( #( %" #$4 5!U# 1 $9 78 " (. )! )&%!"$ % #(. $8 )>4 S,(".!"$ 3(+ >" )>"9 (= %7"%" "(",!4 ##$,""(.! )=()8)!!&9 (.%88#$ $! %" S,( #( %" #$+ 0)! $ 1. 88#$ 9 W% 1AY4]I^ 1A*5.) 3"#$(&!"" # $!- " ( W)) (U # (Y ; " ( 8 8$ )" % %7=%=!(# )>7" $1-94 $"! %- " ( W(3$(3 # (Y ; " (88$ )" %%7=%=!(#+)>7" 0=$1-94

30 18%(- " ( W(!) (# (Y ; (+ - #(8 "#$!&%!&+ 0%7 S,( " #( %"#$ #)>($1-94 1,(- " ( ( W#(# (Y; " ( 8 ) =8(1- %#( %"%-(!-98(1-4 $!-"( "(W#!# (Y;(#(8"#" S,.+#0=S,("(=-#$%46$ 98 0=$1-4 &9 ( %+9) "#( %"#$8( 8!&9=87")%">.). (& W $!-+) $"! %- 18%(- " (Y ) = $%" % )>%-1=!(#i1 8)>7"$1-94 %%%"#$,(#$ 0 )# 8( ) 8 " (.7.)%=. >.).4 %%"#$ W((#-#$Y,(#$ 8%7!7" \! ()0)&.8"#"=>$ 194 P4L4 $!0 1() "#( %"#$ >) $!) (!"1((- +) 0 1(8= ) %#"#( %"#$%$!-[ 3# `5 5%.)# %.!= )#-#$%-& #) (U#("! 88#$ "#$)!& W% 1DY4]?^ 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& Produkt. kategorie Typ místa Vesnice Msto Velkomsto Metropole Kulturní ddictví Klastr 1 Krastr 2 Ddictví + umní Klastr 3 Klastr 4 Ddictví + umní + kreativní prmysly Klastr 5 Klastr 6 AI

31 ! # 8( %4 (. %8"#" )&(,"#"#$ %" $ " (.+!.)>%!8"#"$ "$ )!W84"!=!#%"+=" %")&.(Y.) "( W84%(#+ =( +% =( ) Y4!= )#-#$%-& >!U % >)! %0 3 ((%8"#" 8! $, %"# "#$ )%&* )! "!=!#%"+ )!!=!#%" ="+ )!!=!#%" k =" k %" )&.(4 5.). "( 8( )>(=!U %.+ 8! %() >!! -#$ ("! %-4 ) 8" 8( %(##$). 8 ("!( "+ =((3 "+% =((!" ) (!"%-4,(= ("!%.%>8"()#.)& )T ( "#$)!& (91 1"-#$ () >1 %%-#$%!0 "(=4 > ( )! $! ) ( >! = % )( =(! 8! %-#$ (&4 $ 1. (),= (0+ R7"+!13$+ ' 1+ ' (+!+ #1+ 7%!7" =(. >! ( P W% =( ("!=!#%" k ="Y4 >"0. $.+ "!a R!)7\+ > >!! ( L W% =( (!=!#%" k =" k %")&.(.Y4 (U#!.) %8+ 9 $! (! %"$ )&.( %"8" 88+ )>( 9 %- " ) #4 6%7 )! +9>"=(! (&88)>1909!0 (#$0!) %"! %7 ("!&4 T(8 )>"! $ =(+ 8" %-0"!=!#%"+)!> (8%.1! %%=$( 3!= =" 1 %"$ )&.(4 6 )>"! &9 %0( 89 "=0 R1 + 0 "( %=$(!". " +!+ - %( %! % 8 "$ )&.(+/(-R!+-) (!"U(% #U ) )+,(%+"(%!".&8 6 $%#+()R. (), $!1"#$ 1& 3 $!1"$ #()#U#0$ (.4 7#$.. )>"!.! 8"+9&9! 1>( 9 % 8#( %"$ #$%=$( "( 1 T(# %-0$ "$!=!#%"4 5 ) (!= ) #$.1a8$.) 0.#) (U#("!88#$"#$)!&4 DB

32 $! %-- #- )>" (& 1.!9- " #( %" #$ = 1-0)!) %%#$!7"#$ 3 #$+ 0! (! $. 8"! (,0%>80U#) (,")#) )3#.1.1 )!)&-#$( 8&(0%"8(=9"4 >( 9)!. "$ #( %"$ #$ =( 8( % >.)>%9= )%.%>"$ $.W!=!#%"="Y+)%.%=87"$ $W9% "(. %" )&.(Y ( (%8"!&9- U," %-$!. =(4 $0 )%. 8 (U0 ( ) (. (%8" ( %"#!&9-4 3!(# 1. ) = = :)>0(< (U0 "( ) #" %7=%"&4 D?

33 L4 % %/(0)1# /(0)1# :), (+(%7$ 8%"#%9") >!1!%&,"4R()%0".) >! (% >% (,#8 %=80,0!">4<W (5$ _ Y 5 ) $88 S(=%-#+! %0 ".)>",-)! 8 8( /74 :()% " ) >!< /#$.,! 1> ) % % %,-#$ (#"#$ %9!. ( =8 )!4 0 (# 8( /7 %# %" %.0%"4 %7%7$ # 8)>"7 ) >! 1. =%! %8%.77"#$(U0#$>""(444 L4?4 %%!"#$(3#-#$! %%!"#$(3#-#$! #$ 6- %- )>! > /( )1 &9 80 %.,"(! $! 1-#$ (3#-#$! & /+ )>4 3!90$ % 8+ 3 $ ()!>(0$ &(+ 3 3 "$ % ( )"!" % 8 %-) (!=!"(3#- U," #4 - =#$! & %")>!%7"%(, (+ 9 8( )!!) 8!" S % J 4 )#0 %= 8( 8!" ",&),)")=% )(-#$ ("#$U!&4!" % 8 %0)+)! 1=8 %%=7=!7"#$! &+( 18%8" ) == 1#0 (3#0 #" 1( )!). % 8 / -8"#" (.8 )>4 )!) )!"+"("( ( % 8 +0!! (#$ ) ( )$ % ( 1. ( %.( %U#"+ 8 % % 1("#$(91+ )!) 1 %.U.#0$ ) (!"+!89! #"( (!( 1 % $( #0$ "$!!#%"+ # )>()"%8"#" ( #" (!9 (+ %=! ) %-#$ #" -#$"3#( #" %"+ ) ( %"#( %"$ #$+8$ 9!" ( ("8"(4 DA

34 !" % 8 %-) 0 a8%-8, (,(0("=)+ "+ 3" $ %+!%- "$ )&.((%.( )>! $! + %- "$ %!=%" )!). "#$ %4!&a8+ 9 U%" %.9" U,"$ ) # % " ( )!) 8 &( ) %! " "! % 8 U "() (+ 89 8) % ") ) ABBL ; ( ( (1 (0 (3 % %0 (3 ) U " () ()!%AB?B4 3 $ ()!>(0$ &( W' Y U8 8 %=87" )>"() J % (!="#"&8"3 ").( (1 ( (3"%# ((! 0)>":)7"(% 9% "$ ) (>!"+ 1 % 8. 3 "#$!# 8! % (.( ) 9!%&! $! 1=!90$ % 8+ 8! 8 %-0$! 8 $ ()!>(0$ &( % # 3 1=!.#-#$ $ ()!>(-#$ (3& ; ((+ # "$!=!#%"+ (# %- 1"#$!# )!4< ]CD+ (4 P^ # 8! $ )= )">& ' :)7" U(.<+ 8 80!&= #$)>"!"$ "$!=!#%"8!90$ &(4 3#0 #"!90$ % 8 /+ 8 8( %!. % 3!90$ % 8/ WJY]CL^+ 8"(=> % 87="# 8%.77"! (90 %. 9% ) (,( 3# %.% >")>!)!&) %" 9% 3#" 1! #"#$4 6!"! &+ - 1! => )a %"#"& J + 1.=1-! () (%>8-#$(91.W! i?iy=>8 ) # %-!8& # %-#$ %-!8& %>8-#$ ),&4. $ "#"!90 % 8/8%J%! +9:1!!#$) 88,(=() >1 %%8"#"!%=%" 8 U % 8!(0$ ) #<4 ]CL+(4AD^ -7 %!0(3#0!. 8"% ( 3#-U," #/+-($8( %0). 1($8) )( ),"#$) 3&+ 0/()19!! #("#$U!&% )(04 U," 1! 1"("#$U!&ABBP;ABBC1.T)#= > )!) %0 1(4 %" 9!0 ( #( )!) > "#$ % #$ ) (>!#%" T(8"#"#$ ) 3&+ 8,(=8 ),0$ DD

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Obsah Teorie automat a form ln ch jazyk II podle p edn ek doc. Mojm ra K et nsk ho Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe 1 Deterministick syntaktick anal za shora dol 1 1.1 LL(k) gramatiky : : : : : :

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

í í ť í í í š ř í ří ř š í ý í í íí ůú ú ůů ů ů í ř řú ý ř ý ý ř í ří ů ří Ú í ř ý ř ý ý í ří í ý š í ř í š ší ž í í ř í í ú í ů ú ř í š í ž ž ů ý í Č Ú í í í ť Á ří í ř í ý í í ů ů ď ý í í ů íí ů í ž

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro

Více

Technické vybavení. 4. vydání

Technické vybavení. 4. vydání Technické vybavení 4. vydání Technické vybavení programovatelnýc Obsah!... 5 1.1 Citovaná a související dokumentace... 5 1.2 Zkratky a pojmy... 5 2. Popis... 7... 7 2.2 Kompatibilita... 7 2.3 Komunikace...

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více