!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %"

Transkript

1 !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 %

2 $ (!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)>

3 "(= 1.#$!)!= %%! #"(%0!) %0)# $24 6 %0 #0!. 0#0(%0!= 8197" )(.#$# )!) + #$ )=% () $4

4 1($*?4 E F A4 G6H I A4?4 J 5J I A4A4 5GJ' ?? A4D4 J/GK' ?D D4 J 5J ?L D4?4 M GNGJ 5J ?L D4A4 J 5J5 O5G5G ?F D4D4 J 5J;' GG 5G' J' J A? P4 J 5J G5GJ ' AD P4?4 2J 5JG' 5G' J' J AD P4A4 5JGQ55G' J' J AP P4D4 NGJ 5JG' 5G' J' J AF P4P4 J P4L4 ' 2MR 5J 5JG5GJ' AI L4 J 5J /MJ R DA L4?4 J 5J 2G' 55QK' 2J5' DA L4A4 GJ 5J/ DL L4D4 KJ 5J/JJ DF L4D4?4 =>" #-#$)>" L4D4A4!".' PB L4P4 J 5J6J/GK' 2/MJR PA L4P4?4 -!8%!.! # ("# PA L4P4A4 %"S,(> PP L4P4D4 #"$ L4P4P4,"#$ 3#") LB L4P4L4 =( (%"( LA L4L4 ' J5G LP D

5 C4 5GJ ' /MJ MJR R LL C4?4 5GJ' 2G' 55QK' 2J5' LL C4A4 K5G' J' J/JJ LF C4A4?4 =>" #-#$)>" (&#( %"$ #$ LF C4A4A4 -% 8#( %"$ C4D4 5GJ' 6J/GK' 2/ LI C4D4?4 >"8! %-#( %"#$ LI C4D4A4!"#( %"$ #$' 2+=( (T) CB C4D4D4 2 #"%((%-8! %-#( %"#$ C? C4P4 J 5J62H2E/55GJ' J CA C4P4?4 %"% )(-#$"#$!(#" CA C4P4A4 %#%7=%=,(-#$(#-#$3 & CP C4P4D4 27")!".) % 8"!(# CL C4L4 ' J5G CC F4 J 5 /G CF F4?4?4 ),"U FP F4?4A4 ),"U.#( %"$ J 5J +5GJ ' J /GK' J/GK' 2 J/GK' () % 8 #(#$ () % 8 #(#$ ) (#( ' I4 ' RJ 2J G I4?4 62 G65J/GK' 2J I4A4 5G JG5H O IB J V 5M/G ID NG G ' II II P

6 1+ 1&3U&* 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY AC 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY AC 51D*-!8%>8-#$ ),& DF 51P*-!8("$ ),;) ), DF 51L*' 2/%#$ABBB;ABBP%- 1"! W1=90#.Y+%4, P? 51C*' 1)>!$! /AAIA+%4, P? 51F*!""$ )&.(W/AAY"#$, ("W/IA4?;I?4LY $10)>!0$! =/+%4, PA 51I*=( (%!%=%"AA/ PI 51?B*!"$10$ ) % "$ )>1.# %0 1W$1-) % ") =Y )# %(0$ )&.(!%=%"AA/W%XY LB 51??* %"),))(-#$(%= %0$!=!#%"J LA 51?A*"=( (%!=" LD 51?D*,$,"#$(&%$!-#$1. %#"#$>""#$+ABBP LI 51?P*!" #( %"$ #$ $%"#$ #-#$! #$ % %.1-#$"#$+ABBP C? 51?L*2 #"%-8! %-#( %"#$%%.1-#$"#$+ABBP CA 51?C*!".% %#%7=%=% )(-#$"+?IIFW%XY CD 51?F*8%=87"%.%3 #$+ABBL CL %"!%=% %-#$) &%.1-= ABBB FD 1?*>"%=87"$"$ #( %"$ #$ ?B 1A*5.) 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& AI 1P*!(.#0)Z ) FB QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY AL QUA*!"( 0%-!8#%"#$28 X' PD L

7 QUD* %"")!,1.$ PP QUP* %"")!) (#$$! PL QUL* %"")!S,("#$%#$ PC QUC* %"")!S,("#$%#$ PC QUF* %"")!) %"=#-#$% PF %/ CP QUI* 9"&9 %0)#.%/ CC QU?B* %"!T&# %-#$$!() >1"#$(91%%.1-#$"#$J FI C

8 ?4 E%! % 0 )# U38" >) 8.*#( %" #$+," %-$!450 #(#$ ) (,"#$%-$!"8!( %,"!,(=8 8%!") (>!"+ %/(0 )1#4 ( %" #$ 8 8! 8!.,=87"#$!%=%"(%= (%%.()=-#$ "#$," $"9# %0$ ) $!8 %--U % 8%.+" #(#$ ) (4 ), $%","%-$!./(0 )1.[ $ 7 (#$ ( (!( %=7" 1 $(%" 7" = " $#-+ ( 8"(-, 8-)&.(4 6 8"%!= (+ % >% ( 3#!"+ #$ %0 )>"!") (>!"# %( % (=+!)7")Z" ( 1 7#$$( #-#$)=Z=#-#$(#"!7"#$$! %,= =#$ 1("#$ W8 8( )>4!#+ 9% "(.+ " #$ %"+ %.. 1.,8+ 8. % + S, (+! #!# ()#U % 10"+ 3( )!4Y4 7#$.. $!.! 9 )> /(0 )1#% ) (+ " %7=%".+ %(.+ %0 %!=0.4!(+ 9 8%"# 8%!= #-%-.)%=!".)>"8& #( %"$ #$4 #( %" #$ ( (%8" %# )()%"!%=%"(%= %0S %4 " 0!) %0)# 8 8!!& %8-%$#( %"$ #$.+ 88#$%-) (), ( /!) %!, %.%$.) 0+9/()1%--) # +1.(%=(%,"%-$!>#( %"#$W()4"#( %"#$Y4!($.) 0) %!"+)#1.=%.($ +! 80". $ ) # %.9"%! 88! %"8", %+)>")!= %$! ),"+ 8(# )74 6 ( 8) 87\ %" #(#$ ) (,(0. #( %"$ #$ % ( %" %"#$! ()-#$ ((/ %.1-#$ % )(-#$"+0)>!(%8"8%=7".) /( )1%!-#$ 1(#$4 F

9 > )# %")# 1! 0 %.#$ ) & %=! (" "(-#$ 1=$(!$%"()##( %"#$.( 07 #0% 8! (("(9' (M!( #(W' Y%!(0 4 )#0$ $!(8) )#%-)>" ()T%(=" 2%!"$

10 A4.") 8& :2U %=# 880() 71"+) =9(%=!"#""( (%=!"87=%"#4<WRY A4?4 5" 8!% (0$ # W)=( %+), %+ 1!=%Y4 6$ )&%!"%- 8(,=:)=( %"! %")>!=(#$ )0$ )7"7#$="+) %!=0, %=<4 ()=()>!=7#$\ %", %=) ( %9=)>4# ")!! %"!(-#$ (#$ ) (") " 89) % 7">"%-+!.8:%7+,", %=)&( 1" "(%=(%&8 %("%-% 8 )78)> -(%,")>()"%! "(1(<]AA^4 #! 1>! 0$ %.($)!() 8 #%/-+!.9 )(* 8#%7#$ U (. ="+.7" 8!"+ 0! % 8", %=1-((% 1!=87"% >%=87"+1-(%"#, %=]?L^4!_ 1 %0 #. )! `)!]FL^!70!U#:.<!98" & #%-#$!() ) #$ )" 1 0) #="!(0 %.4 ) 3 %08,(=8) 9"%8"":<) %"!( (#$ ) ( >!+!U % % 9.%(.1 #$4 5 %( ( 8!"!U,"!$ 4 (%= %=!U#. 8 %% 7 1#0!# "!%=+ )>8% # ABBA 3 ) 8-#$!&J WJ! (!# +#U#!3 Y4!"("1- ) %9 %:( 1!(%"#$!#$ %"#$$ -#$+"#$ # %-#$.(&+ 0#$8"(), ( 1 (),( ()+ - $8%! =" )"(#%" 0 )&( 1. 9% + )&( 1.( 9"+ $! %0 (.(0.+!#)>(%=!,"<? 4? 5!U#!) %"! %=& %= %0 U# " ) # W2J 5+ %= %0 ( > % 8 W7 %&,"!%(+?IILY %!" I

11 $!( #( %"$ #$ &9 ( %+ 9 )>!(%8 ($ 1($8"#"!,"="8 8( %7=%."+!%!+ #&+ 3"+ "$!=!#%" )!4+ )&( 1 9% 1.%!0 1( %,= ()& "(" #$.= $!.+ %..!4 )!. =8%.)-%8"#" W)>4 #$+ U. ( %(8"#" (U0Y4!= 0!U#%.)# %. 3# `! 5 ( 3 W`5Y W`5Y )5% % (( W5Y(#$0 a8"#"!=".) S,. #( %"$ #$ W% 1?Y]?^4 8!!= )" W%>" $Y(!"W%=87"$Y4 >"$)>!(%88!.+!,"!")%.!(0" % 1.+ %4)")%. "$ #( %"$ #$4 $8 )%0 "!=!#%"%$8"#"( ( W$3 (Y!$0 ="+ 84(,( " )!#+ 8 8!%! + $!1+ %-%0 ="+ (,( #$+ )!4W( (Y4 1?*>"%=87"$ "$ #( %"$ #$ 1. Vnitní 2. Vnjší =87" $ )>!(%8 %4 (!" )%."$ #( %"$ #$88!= )=!%=,(+ 0= 9% "(. W%"+ #$.=+!#+ %..+ $!.!4Y %" )&.( Wb!+!(3+ U+ 0!+ + 1%")&.()!4Y4 >" %=87" $ 1-%8","! %"# ) ) 80) $!"$ (.,( % >"!=- #4 80 % =(#$ ( )%.!,". W"!=!#%" ="Y %" )&.( %8= %%a8" 8( ( 1= %(04 %" )&.( )>!(%8 8 %=87" %a 8!.,=87"( 9.4, ) " #( %" #$ 7"%- 9 "!=!#%"+ =" 9% "(.+%.%>" U# "#$) #$) % 8 W #$ 8!U#* 7 1#!# J "!%=]PA^4?B

12 ,-) #) $ ()!>(-&(+%.%>","%-$!.=(%( )>!= $-#$ #-#$(!" U#" A 4 A4A4 ( %"#$ ( %" #$ 8 )!!" 3# #( %"$ #$ W`5Y!U %8 :, ( ( 1.#(8"#")>#$!! 1! "( 88"1=90 9% ") (>!"+! 17"98( % D +)>,9$%"S,88"#(.8 8-9%. %"%-!=,0, (%%7"%0"(= P <]C^4 5!U#%.($8)!(#( %"$ #$$8%( 1=>!&90 )!".#( %"$ #$*!,( (=."((0$ 1.!7=!,( () 1. =8 %-!=,-#$#(. ) 1. W 1%. %.%% 0,(Y %$.!+89#( %"#$%.% %4.,8#( %"$ #$)%!0#(.)#"+)>#$!0)# %" ) =.+! $! 1 3#, %70 #(. % # "( 1.!7=4 ) %- (,(" #( %"$ #$ 8 %4) U(= %-#( %" #$+ -$8 3( % +#%" 1#$!"(+) 9$%"S, #(.%=#$ )>")!#$"%-!=,, (%%7"%0"(=4!.9(%7 $ 1=8.("!!U#" `5+ 8!) (,( ((+ 8("+ 9()"7) )(8 S,("#( %"$ #$4 ( %" A )>"!(!* + 4*5$ %# *(2( + 2.#(+!!# 2% )4 J + ABBD4c `2+ 4* 5$:% # <; 3 2%(.+ Q _ $! 6 1( )4 ) + ABBL4c 2+ 4* 5$( U$%((4ABBA4 DJ!"$ #( %"$ #$! 1,"? +! #"$ C=("#&4 P 6-S,#(.9%. %"%-!=,0, (%!U#+9%-!=,, ( "%%7"%0"(= 9%0,)>#$!0)# %") =4??

13 #$ 8 ( 9- ( #=Z #- 8%+ - (! - $ ( (), (4#( %"#$8 90) $"98 1(() >1.8 1( )!(-#$%4 ()#U#0.(.$#( %"$ #$)>"*.( " %( ( )>"!"#$ = $( #-#$ %#$+ 08( "(=%.4$#( %"$ #$! #$"+!"! $ 1 9"+ ),0 ) $.1+!. ( () >1 )>(\8 %! "(88#$%-(.4 #0%.9" %#( %"$ #$(% $!8"#" ">!=8 U ) (. %" ( " ) "8%- #$ 8 (! %45% 1+#() >1(918"(=,( %=() 84 ) >1( %.9"%"% 0$,(+ -#$# 9!- S,("#( %"$ #$%.9")!(%-#$)>!(%4J() 8 %") >1 S,("&#( %"$ #$%.( "(18%"$ ) ( %"4 ==%.( "(b (+%=7"%% #-#$U &W)>4 ),("+) #(# )4Y %-=!"#$ $#( %"$ #$ 8(!7"()#U#-.(.4 ( %"#$!="!! #"W%#8!0=Y$," $,"W)>0! #$" )>," $# 8! $,%"#(&Y4 $,"#( %" #$!!=")!! )! )1" 1# %"+1 # 3 %-+)>"8! %- W)>7"! =!% %0 ) (>!.Y )(%" %-+ %-8! %- W!%!% %-#$) (>!&+,$ 7")1"1#Y4!-%% = 8"!.! #" #( %" #$ W) $ % 1= ' 2+ =( (+ % 83 &Y)>"8! %-#( %"#$W =%7#$)>!#$ "#$ ) %)>7"! = %0!% %0) (>!.Y4]L^?A

14 A4D4,"%-$!,"%-$! 8,( 9"%0( ( %"+ 0%7 " 8!,=!U % 4 %.(%=","%-$!.,="&)>"1-#$+!.,"(#$ ) ( )%"%-$!.4," (#$ ) (. 8!U % 8 (#$ ) ( 88"#$ #-#$(18&) (!(!"#$"#$) #"* %.7 %"9"$ )!"+ &(0$!&#$!!+ &(=( (4 )!(=( 8! %# &-#$ ()& U% (% ( ) 8%8" (=!& W%4 # % #Y+ %. W%4 # % Y (#$ ) ( "( $ ()0 "( W%4 ( 9" (".! "$ ) (%"Y4 %!- > (). ( (-% 8! (), )!"*(#$ ) ()9= %! 8! =#$, ("+%- 1&!%=%"+ 0 (-8" %=7" % ( % 90$ )+ )>,9 $#" ) % (%= % 4 >!= (!," (#$ ) ( 8( )!. 8 %- 1# % 88#$ ( $ =4 >( 9 ( # :,"#$ (#$ ) ("< (),"% S % )!&+ $!( (# " (%7 1#= %+ 9 %!. 8%0 1( %-( (%-4," (#$ ) ( ( (% # (),(- ) 10+ )>($8"#" )! % (U04," (#$ ) (".( %(" ) 8. )%"%-$!,"%-$!4 )%"%-$!8! %-#$ 8!% %1d 88#$!0$ %.1%",-! 8W)>4)+)#"+( %!(- )Y 1 ()= #$ 3#0$ (%"4 )%" %-$!. 8( %--1")>"() #-) +!!) %=! (S()=#$ 8 #-#$(18#$S %)!4) konkurenní výhoda je spojována výraznji s institucionálními (kvalitativními) faktory+88#$9)&( 1"&9 1-!,0 ". %%= ) %! %! 3 %-) 1"!)! $! 10(3)!(-#$(18&. [47]?D

15 Michael Porter ve své knize Competitive Advantage of Nations [54], která je dnes již považována za klasickou literaturu, zdrazuje potebu nového chápání konkurenceschopnosti zemí, a to posunem od komparativní výhody ke konkurenní výhod. Vtšina starších teorií mezinárodního obchodu se zmiuje o nákladech, kvalit a diferenciaci výrobk pouze okrajov. Nová teorie musí reflektovat komplexní koncepci konkurence vetn segmentovaných trh, diferencovaných výrobk, technologických rozdíl a výnos z rozsahu. Musí vycházet z toho, že svtová hospodáská soutž se neustále mní a vyvíjí, a národ si musí najít roli v tomto inovaním procesu. Jak i M. Porter zmiuje, konkurenní výhoda je vytváena a udržována prostednictvím vysoce lokalizovaného procesu. Rozdíly národ ve struktue hospodáských odvtví, hodnotách, kultue, institucích a historii pispívají vysokou mírou ke konkurennímu úspchu zem (nap. pesnost a pelivost Švýcar proslavila Švýcarsko díky kvalitním hodinkám). Je proto žádoucí tmto prvkm vnovat zvýšenou pozornost a dále je rozvíjet. Je jisté, že spolenost s dobe vyvinutými institucemi 5, vysokou vzdlaností a kladným vztahem ke kultue a své historii bude vnímána atraktivnji jak pro turisty, tak pro zahraniní investory. L (#8(!#$).8 #0$!.+"! #+U% (%!.+ ($ (+" )#)!4?P

16 D4 8 U % 8 :6.("+9#%#"! 1+!.981.4/ %=) >187=("() 8Z (8 ) $!"=(0+!7%"4#%#("8"%#4<W6`#$Y :6!%=#+! 9,)+84<W8e!(eY D4?4 #0( #")>" (.. >( 98 1#= +9) (), (=# ) %"$ + % $ "#$%,=/(0 )1.( ) $"9" 8 )+ 8 9!!#"%>8-#$ ),&! #4=>"! #(%.()8" !>"%1 $"+!%"(% 1!";)%) +9 1! "+>1%!=""4 8) >1 ) % %=! ( () a. 8!&9=87"+%8= ) %0)>" (.U..4 ) $ ) ( % ( #" (!9 (+ )!) 8 8 "("#$ #%+3(1!&%=. (98", () 8%.(0$ #$ %" (#$ ) (1! %"( #"$ );%.%>"(1%=! ") # %("!.+ ) # (!"0$ % 8! 8 3# %# 1#" %- %!=%#"+ ), (%= % U#c %$! ( #") )%#) %!=%")>!(%8 %-) #!7"$ % 8 )!) 8)(%"( -%>8-( )>7")>"0)>"8.%. 90() >1"1 9"(91. 87\8 )>"0 %- (. ( %(8"#"#$ (91 #-#$, ("W%4),"U.Y?L

17 )>7")>"0 #0! )!.%)! 1=1! %"!.3!0$ "(4.%>" 8!0 ) (>!" %.78 %.8) (.%-".+) %(.W%( >#$=8"" ) (%&8 ( 1"9% %"") (>!"Y4 %.%>" )# %" "( (! )!,- &( =( (4 W=( (%%4%"( (%% )=%#$?IIL9 ABBB)&=-)D;LX]PC^4Y ) $1! %!(-)* #)# > 8 %-- U %!=" )!%. )# %" (".4.%>" % %U %0 %" )# %" (". ( %-= )!"" % 8 $ #-#$!%=%"4!%)#%:%"#$< 1 #$(:"<( 9 8("=%.( 8$ &(.8 #4 ")&.(W%77") 8"%"Y C 888!")"#$! 8& %#") 80 1(!&9- $. 8 #+ (),= (#( %" #$,%- 9 )- 8.#$8 ( %"88"#"!%=%" % %.()=-#$ #$ ) U,"#$ (91#$+ U,"#$ #$ 3"#$+ U##0 )&.( 1 9-(%" ]AP^4!!$! ) 8-#$!& %" )&.( %.%>" % (,( ( F X 3 1"$ ' 2 (,"?BX &(f]dp^ 3#+ )" (#" ()%8"#"#$ "!=!#%" )>=>0 U# %"!&a %" =#$ " )>" (&+ ( >8= (% 8 S(" W)>4)>"70! # $ )&( 1) ( 9 %%"#$ )!& 3."(#+8) )(8)>4R 4.%(!5$ (! U (%( ]AD^Y4 5 %7 # =" (, (+ 9 ) %=! " =#$ )>" (#$8) % 8"$ ( #.!&904 C "+()4%")&.($8 1(.%.!%(%"+$!1.+U+ %-%0$ ="$(="+)U,"$ ="+$ %"+ 1(8 8!(3+ b!++0!4j>!"! %"$ )&.(%-% 8( U_ 4?C

18 7" 8 %$! $( #- 7 ( 1 $9 S,( "#$%#$.)#.%") 8!%!"8(% 1!% 1 8! %#+ "# S%$.! ( 1"#$+(),(-#$ "#$,)>" (#$. 88" (),(0!) %=! ( 8( ( (%- )&( 1 )!>04 #$, (#$ ) (()#U % 0" W,( =>0Y)>" (..+!"9 88#$ " ( ( ) %7 (% 8! $%"#$ )>", 3(%"$ U,"$!1%""(U0.(.) &+>") (!8"# " %.) 8-)>"()4]AF^ D4A4.%%#=("(" %#=("(" % 8 90(,01U.+08(#$ )03 %8="+ %(=#-%"( +8( )# %0%7=% %0(!4`(!* :%(# ; 3 U 2%(.+ Q _ $! 6 1( )<]PC^+ 8 %= % ) # $ ( %(,(0 % )=4! (+ 9 #0 ( #")>" (.. 8( 8%!=87" +!( 8"! ( %-0 %) #(#$ 1 %., % 8=(+3 #"3 &W8-( %.) #"#$ (#-#$!(#"Y4 2&9 =") $ ()!>(- % 8 =( 3 & 88#$ 3# "9!- %- 18%4#0=+8!&a87- #- 2%!5$ (1.]DI^+8.1!&) &( 7">.$8".":77"0 =((0 ".+ $! "(". %$. )>$! #" =((0$ % 8!=#%-#$".9% "$ ) (>!"<4 >( 9 W=>0Y %-(!. U#". 8"!# %-$!a % %"#+1. ) +9%.%>8"* )>"0%- (.) "("$ ()!>(%"!".%-!8&"("#$() >1& %7=%"&%,="#$(&"1 9"(91.c )>"0 %- ( %0 U. ) (>!#%" )>"8& ("#$ )!& (18& 8 (#"+ $ &! )%"#$ (914!$!. )>"! 8"+ 9!13$(- U(% %- )&.( )>7"! ( (0$ $ ()!>(%"?DL b& 1 87\8 A IBB)# %"#$ "( )-?F

19 S%4)%."("#$# ("#$1(-#$0!"8"%"#" $! 0=>?A b& 1+ $!= U," U!"$!"$ )."%! 1= "U(%4]?F^ )>"0)>"0U.=( (+=!.$8"#")# %""( )!,"#$)&.(#$c 80 #0)>" (.) =(( 3#!".!%U# "(" $ ()!>(0!.+ 80 %3 #$ )"#"#$ S)! )&.( %-#$!%=%"4]PC^ N! S()=7-#$ $,"#$ )>"!& ) (!"#$!%# =(a8 9 ("=0(.3..,8+9) 8:(3#0$ % 8 "#$! 8&< (%&8 # 0" 1($ $0 %-(!.4 >!%7" %!&(!!,"#$ )&.( %-#$!%=%" (" () 8-#$ ( #"#$! )!&) 7 >!!,"#$!("#$#! FB4 0$ ( ") #( S)! % =((0$ ) (>!"4 >1%. %((=!. 9!(#-! )!. =#$ ( #=Z #-#$ ) = ( %. %" ) =((0 3#* %!+ _ + (13$ %J + Q (3 _ + %) + #$(+ R1 +!+ 2g((! U+ U >!!7"#$ %% )= 8(!( 89 (#- )>"!. S()=70 %# #0 (# =(+ =9# (90$ # #("4 %7#$ =#$ )>")!#$ 1. %- (,(" %,"#$ ) #(& (#. #( %"$ #$%=-#$#$1. #((! #0(34 % 8 "$ ) # ; 80 1! %" %-#$ >"", "$ )&.(; 8)>!%7") (>!!%U# "(" #0 (.+,(&9 ) %S1.)# %"#$"(%7-#$,8"#"#$ )&.( %-#$!%=%"#$4 ' %". %) #( =((0 3# %7 (),"% % %.%>" %0$ :3<!0$ =( ) (>!" %&(8"#" # ) " #. 8!& %!;=(("=(% 8()#U, (!7 ()!4 U ( ) "$ :"$ <#+ 1!>0$ %""%+((%",

20 )%3 %-#$(3"=(+(9"#"#$(()=%3 1"=>" 1( )>! (%-. %( =9 (.+ 1"!" ) %U % )# %"("4 (#- )>"!. (3 =((0 3#+ )"8"#" ( % 8 "$ ) #+ ( ( R1 1!+ )&.( % =( 1 %-=87" "!#, =Z$( #0$!=!#%"+ - (!". ).70! $! 10) #)!>,((>( 1)&.( %0$ )>"(% ) = ( % %.$!%!" "!(#4 #- )>" ( () 8-( %- % 88) -%!. %0"! ) >1"%.% >+ )8.!,"#$)&.( %-#$!%=%"4 "# %)>")!= R1 8 (3 )> " S()=#$ %0$ + %!! )=%.9"(%0$ (:% )(0$ =(.< ).7= %( %! >!. 7"#$ "#$ >""+! % 8 $3$Z #$!%=%")&.((%"%().%.( )>! $! 4 R %!=! $ >!!7"#$ )>"!& =( 1("+ 0 %)&1=$ ) (!"#$!%!! #"%=! = %.%>8" (%0 ) (%" "!(#+, 18%= )-%8" %-- 1 $(%" ) 1!,"#$ 8"#$ (1"4 )>"! % U! $ %.1! %?? %-#$ " )!> (!,0 ".)>% > 8$, )&.( %0$ U,"$ # %=9%=(.4! 10)>"!.(-8"!7" =# =( 8 2g((! U+ "! -+ ($!7"4 >! %--#$1(-#$=(8 Q (3 _ +$UU!+_ #(+ %) +#$( 1. %&0 "> ) (9 S)!!," #0!. 90 )&.((3#.%( %! % 8"#$! 8&4 2&#"%=! - % 8"$ ) #+) %- % 8( 3=( 9-8(0) U %""(8 "$ #( %.,8" $0!," ) 3# " (.+ 0 8( U %. ( (" % % #!90$ T%"$ (#0$ % 8 3 % " ( %! $! 10 )()%= # 8%- (=87";(#-)>"!0 #(.8( R..1 #4! 1=! !" 8%=7"#$(%= %-#$ (#-#$# 89!".(%0?I

21 #0%-"#.%(-#( %"#$+%) (!"#$!( #$%=8( (% ) () ( %"(%0$ ) #) "(+ 80 %-(%1 %-#$ "#$ # W5 Q.!Y+, (#+ )7 %" U(. (91!,"#$ "#$!(#" W! (%1#"!%.%R($ (Y4 =( + 0 8)> - $( "$!="+ #0= ) #$% # $!=* %#$ ABB?;ABBA 18! =((!)# %" 1($0(3!7"$ % 8=(8 "$ #+ (#"!9!) (" ") (%"!-%0 1(4 R"%= % %) (!"#$ #$ % 8 (%0 " U(. 9!,= 8!0! ($-) 3 (#"+!#" % 8(%0 8"("=4 %= )>"!.) (!= 8 %-#$ =( 8"+ 9 %"8" "$ ) #)>,8$#) $0(#:() >1..<%#T(8"#"#$! 8& W!. T#%.9" =Z$( #0$!=!#%" %.7 %")>"% (&Y+ 9)!%=87")>"())>!(%8#"%=! 0 %"8"%7#$( 9 "$ )4 0, "!=!#%" 8! )= 1! %" %-#$.)& (#"+ % (#" %"$ ) (>!"+%.%>":=-#$< "#$! 8& W("=%$& 3#"+ 3," U(+ %" )Y4 5 % =(%.%>8"( (%"#$! 8&+89()!8!90)#)+ %(.3( (" #- ( #" U# =(4 " %" ) #!0.((%!&9-%()! ", %-#$( &.+!!%=%" (%.( )>! $! W$3$Z#$!%=%"+!(3+ 0! #Y+88#$9 #-)>" ())==) $!9 %) ( % "(U04) %"(.3 #! 4]AF^ 2 1-)>"! =((!%U,"(3" 8 ]DF^+!%- ), =#&+ " U( %.( 0 S % (, (+ 9 %=7 1.% %" 3#. U# (.+)>()"%8" :!.#0 " ) +!98 %+ %, ( 18%8"#" (. % %.( 0 %9 ( S#=<4!"! 0=> #0 %".+! 8 )!) % %>8-#$ ),& )!(= 0= 9 % % )=+ 8 " ) #0 ) %# h 01# ( 1"9 7=!>87" % )(0 AB

22 #)#+ 88" ) "% 1 %(-) #+ 8(%-=!7!!%0 %=7. (% #-#$ =(4 $!( "#$ % %. 9% 8 %%" # 8 = #-#$ ) "8 5 +_,#(# 4 6 >80+ 9 )! S % "(" W=((0+ 3 "Y ()%. T(8!$!")!) > % 8"$ ) #+%.%>"() >""3 " (# %!0 = ( >8= $ )>"%=87" W1.\ ) 3% $ $!#$,=87"Y 9%) (>!"+!() # )# 9 ( %"8" $ ) #%=! 84 D4D4 ;$#" $#"(" ("#( %"$ #$ $ :8$!_ #( %"$ #$4<WR4>"9 %Y -(!.! 3U#-#$)&&% $-#$% )(-#$ % )(-#$ (#$ ) %8"+ 9 %.$!%" "#$ 9& 8 %) (!"#$ #$ 8!" $%"#$ %& S,( #( %" #$4.) #( %" #$ 8!. ", %4!"! %" $( #0, ( U % %-% 8 %! 10$ #( %"$ #$$( #.)!"=-! (9",0$ ()= (),( Z #0$ %-% 8+!U %0$ )>%9=! 1! 1")>?I4 AB4( "4 ( %" #$ 8 >1)>8 8!&9 ( %%a8 8 (%= %0+ " S %4 )+ 88". W"!=!#%"+ 9%0 ="+ U b!4y%.% %8"#( %" #$ 8" (.! #"$,"4 5 #( %"$ #$+9=0%-8.+%=8" %$. #( %"$ #$%"#0= 8 % ) (4 6! )>", &9 1-1% ( $ %$ $ ). #" ) &4 3. ) 3%" )>"(). %.9"%8" ( %" %$.i)>"!. #( %"$ #$4 =#-!U!)>"! (8+98 (&9( 1="#( %"$ #$)>"!+(%( 8" =!. ]DL^4>"!. ($8"!7" "!.,) 7 ""#$)!%.(&9) -,+-()!%8 A?

23 ).!0$ 3 %(#"#$((%-.46>80+9) #$ " "! #"+ -19 $,"#( %" #$+ -%7)>7"! 3 8%"# U#"4 8%"# $ 9-8( )>!(# 0=%.()=0+ 0,( =a8" (% 8 W!#$ %" " $!.Y #%# W84 #$ %- 9!!" 9% Y%%">+ 9 %- ) () 8 90)>(, = "#$()a&4 >(%!%$.#( %"$ #$ $) % "= + 8!" $%"#$ )&( 1&+ 8 %.78 =( ( $ ()!>(- &(+ 8 %a %" 3 ) (. ) #" %(.4!.)>()"% % (#" %-#$!(#" 8" 88#$) (%" $ #( %"$ #$4 "! 8 ( % $-#$ )>")!#$ (%8"! #,8"#"U. %#%#( %"#$!".% 1=1",&(91( $! T(8"#""%.4( %"#$&9+%)>")!=8$ ()%0$ %.9"%"+ )>()= #$ %" "$!=!#%"+ %-=" $!. "#$ (&+ &() "S,("&#( %"$ #$ % 8=Z(),(0$ 9% %#" %0!(#4!"" ( % 8 %!= ( 1.%(%+ # 9 8 () 80 ( %-7-.S,("&#( %"$ #$)>4)&%!# %(0(91.4 %a ) $ #$ % T(8"#" %.%> %0 )# %" )>"9 (+ 7>8! 8 U# %"8! %-#$("!,%=7"#$S"#$#&4]??^ +! &9 )> % ).(0:$!_ <#( %"$ #$+8%!"R4>"9 %+1 )( U_,8! +(!) % $!=! $ 4!(%7 )!"% 8 8! %& S,( #( %"#$+("!)%!+981()!&9 $#"( (#0$ )&.(4 AA

24 P4 "#( %"#$ :("1"#( %"#$%S%$+1 \%(, (T(88-!$ #( %"$ #$444!0)>8"9!=8"!.%&7"+$ &1,">""444 >8"9!=8"%&7">444>8"9!=8"+1.%!=4<WQ( Y P4?4 2U#" "$ #( %"$ #$! $!( %& S,( #( %" #$ % &0 U. #( %"$ #$*,"#( %"#$+=) %#"#( %"#$+#( %" #$ (1 9( #"+ ( %!=%#" %.+ ( (),(- %.+!% = %-#( %"#$+() %= %-#( %"#$+#( %" #$ %- ) " )>"!"$ ) (>!"+ #( %" #$ (! 1!9- %.+#( %"#$() U(" %.W$8 1#$!"+ 3( %-+%9" #%"#( %" #$Y, &0!7" U.()#U#. %0$ #( %"$ #$W)"+% 8(-)!4Y4 2U#""$ +()4 = ) %#"$ #( %"$ #$ F (! (! 1-% = 3#"!`!5 (3 W`5Y )5% (( W5Y ) S>!. "("#$ ( ()% %&-#$ "#$ (%=4-1=!U# "$ #( %"$ #$ W# (Y ) 9"%-#$ &- 3# 8 1(9 %>"?+ "(= %d!u# = ) %#"$ #( %"$ #$! ().( 0 7. #0 ]L^* = ) %#" #( %" #$ 8 % U #( %"$ #$+ 8 => )>!%7") %"$( +.+!#%.&%("$ 8-#$!&4" %- %-#$ %=%!=%#"U#)>()"% 7">"=(),(0$ $! 1.%(%4 $8)>!%7" %7=%.* = $( #-#$) W$!&+ &+(%1! %0 #$.!7"#$ = $( #-#$ 18&Y+ "#$ >"" W $ %.!7"Y+ "#$ #" (..4 F 5".:=) %#"#( %"#$<:"#( %"#$<&9) %9 % AD

25 W!%!" )>!(%"+ U(%.+ U b"! %0 (% (Y+ %7=% %4 "8.W).+$!.Y!7"4!"! 8-#$!U# $8 9% " (. )&( 1 9% %!(#8!&9-U S,("#( %"#$45. )%.8(,"!9!=87"#"80=#$(&+>"(%.$-18"( %0(#42( >"#+ 9 )&( 1 "("$ 9% +!.)%.+ 0 %%a8%7#$. U. #( %"$ #$4 2 # )>"!" 1 () %" ( 8 %%= "(" %.. ; 8 )>4%-!"#$!) $ #$%(+!, %= ) ( 1, (! %#"+ >1%)#$+! "(" 1.%0%.1! %! (# U(4 P4A4 ( #"(3#( %"$ #$ "#( %"#$1-%>%"U.#( %"4%=.!$.#( %"$ #$ W"#( %" #$+ (+ 3 (+#( %" #$ ( 1 9( #", %!=%#" %. )!4Y )>78" 8.#$8 ( #")>"8.`5!$!8+9%1! #"#$#$) (.#$898-8-(34 5 &( 1!! 8(0 ". )&( 1# %- &()&.( #( %"$ #$+ #0=,,( %-#$ 8#& %" ( 1! % > (0)>#$8"#" 8-#$(3&4 2&%!. ==!& $ 1-(!8"#"*!0 8"%"# 7 ("(#( %" %-1=!(#+# 9 8%! $!" %-#$"( %-#$(#-#$)!&c 8( %"# 1";)>($,"#( %"8!(8!!77"9!.8!.!".1# "+(%1= %-#$ #"% )(03#c )!8"7"+,(=87"#(.1=$#0$ c 8( %=87"1=$! % 0W)!Y%.$!%8"&0%.c % )() )#(+&(%! %.( 0$ %=%"c,=+!08( (%"##%".9% "$ ) (>!"4]FC^ AP

26 %"#%7=%"&%7"8 ="+!=!#%"i1 80" %.+)>,9>!")=$%"#$!&%!&S,(#( %"#$4 91>", %#" #( %" #$ 1#= ( %)& 1 "( i$( P4 "(= 8 i)>"! + )!1"!. #(46!&%!(%0#(.8% #?IIF%! DAX! -#$4]?^ QU?* %#S,(#( %"#$%% )=+?IIFW%XY Krajina/píroda Podnebí Náklady na cestu Historie/kultura Ubytování Prostedí Celková zmna Jídlo a pití Životní náklady Bezpeí Potkat lidi Návštva pátel a píbuzných Zábava Snadná dostupnost Sport Znalost jazyka Aktivity pro dti Blízkost domova 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 )&%7=%"&% )(-#$=(W8! #"#$+$,"#$Y( 0 +9 $( "1.. =# %"# % %.9.99c %# (()>1-%8"#"%=()!&c $( % % #(= )>!%7" %7=%". (%.77" )>"84 % )(-#$!& 8( $( " 8%"# % % 2 %0+ %0! %0 ' d ! #!&9=87" % #( %" 9)>"!" U.4 6 9!%# 8" %=%.( 0)>"8.+ 8 >80+ 9 " (0 8( ) == %" (3 )>78"#"! 3 %.( 0)>"8.4 AL

27 )#0 )&. 0 ).+ 9 $( 8( 8%=7" %.%7=%=% )(-#$=(4 6!&%! %7=%. =( 8% #?IIF %! PCX! -#$%7=%"&4;%1?4 51?* %#%7=%=% )(-#$=(+?IIFW%XY!"# $%#& '( ) * '+,# # %-(. )"% * /%0, 1# 2 1# 3# 4#, $%0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 ' ( # =( ) %"# %7=% %- #+ (! %- %-(% W% 1 AY4 5 ) %8 U+ 9 %7=% "#$#"8!&9 (,(")!).+88#$9$%" % #(= " 4! ("( =7" 8%=7" 11=!," "(" #%"# 9 )>!(%"(#0#-#$ =" W$!1+ #+!%! Y+() %" 1 9(0 #4,(&91-)>",!"! () (&-#$!$&! ("4 51A*%7=%"#$#"! ("+?IIFW%XY 5,#0 * 6&0 5%-!( %( 1#!(.0 '78 60(8# 9%,%( 6(.(8#0 4* 9 (%"#!) %=!"4! 8*JR5c.5 (j; )T)#4 AC

28 ! %=87"#$ )&& 3# 5 W(( # U 5 (! (!# Y]?^1.%=(#$% #ABB?8%"#%7=% %+ )>)>() %! %-#$4 $," (0 %7"%%"# #" 9! #" (0c% U(%.+ 0 8( %7=% %.)>!%7" "(" W)%!=)! 1=!". ( 9=87" "(%" U #" %() $,"Y4 $! ," (0 %7=%8"%0 9(%" =#-#$ #"+ )>!%7"%0R4 P4D4 >" (."$ #( %"$ #$ " #( %" #$ %# ( #"$ )&.( #( %"$ #$ (!" +8 9!"!(#0$ ( %0$ (()8(%0" )>"!") (>!" ) &0!. %80) %"4 2 1>( 9" 0!$,"!," (#- 1(!!%& (& )! 9" (#0 (b.4! 8 >" %#!90$ % 8+ ) ()"% "(" 1.%&) (>!#%") )%.( %"+(% %"+! )%+ )>")!=!7"(91.%,( %0%.4 "#( %"#$)>!(%8!")&( 1 #$."$ 1 $(%" 8!0(=+ %a #0$ &((=!$04#+0 )>( %7=%"#+ $ 1-%( %.)=!.W) %"%%Y+8%7 0 " )=+ 9 >"- % 8#( %"$ #$ &9 )&( 1 7" "$ 1 $(%"W)>4,")!%(&Y4 80 % 8$!9 (4 %-7 %!-#$!&%!& 8) >1 "#( %" #$)!) %+ )>"!) #"7 "% 1( %#(#"$!=!#%"+% 1. %-#$ )# %"#$ "( %( (91+ %-. W(-#$Y >(+ 7 %" )("!+%.%>" %-#$)!&#( %"$ #$)!4 AF

29 P4P4 "( 80) 3!(#" 8!&90 ) >1. 8. "#$ (&4 " ( 8 )! R4 ##$ ]?B^!U % 8 ( 1+ %7=%8 1 )8 %7"% # "$ #( %"$ #$ W3+,$( #0"( +)>!(%"+U(%)!4Y!. 1=$(%0#(.+1 $! $%"!&%! S,( #( %" #$4 5!U# 1 $9 78 " (. )! )&%!"$ % #(. $8 )>4 S,(".!"$ 3(+ >" )>"9 (= %7"%" "(",!4 ##$,""(.! )=()8)!!&9 (.%88#$ $! %" S,( #( %" #$+ 0)! $ 1. 88#$ 9 W% 1AY4]I^ 1A*5.) 3"#$(&!"" # $!- " ( W)) (U # (Y ; " ( 8 8$ )" % %7=%=!(# )>7" $1-94 $"! %- " ( W(3$(3 # (Y ; " (88$ )" %%7=%=!(#+)>7" 0=$1-94

30 18%(- " ( W(!) (# (Y ; (+ - #(8 "#$!&%!&+ 0%7 S,( " #( %"#$ #)>($1-94 1,(- " ( ( W#(# (Y; " ( 8 ) =8(1- %#( %"%-(!-98(1-4 $!-"( "(W#!# (Y;(#(8"#" S,.+#0=S,("(=-#$%46$ 98 0=$1-4 &9 ( %+9) "#( %"#$8( 8!&9=87")%">.). (& W $!-+) $"! %- 18%(- " (Y ) = $%" % )>%-1=!(#i1 8)>7"$1-94 %%%"#$,(#$ 0 )# 8( ) 8 " (.7.)%=. >.).4 %%"#$ W((#-#$Y,(#$ 8%7!7" \! ()0)&.8"#"=>$ 194 P4L4 $!0 1() "#( %"#$ >) $!) (!"1((- +) 0 1(8= ) %#"#( %"#$%$!-[ 3# `5 5%.)# %.!= )#-#$%-& #) (U#("! 88#$ "#$)!& W% 1DY4]?^ 1D*#) (U#("!88#$"#$)!& Produkt. kategorie Typ místa Vesnice Msto Velkomsto Metropole Kulturní ddictví Klastr 1 Krastr 2 Ddictví + umní Klastr 3 Klastr 4 Ddictví + umní + kreativní prmysly Klastr 5 Klastr 6 AI

31 ! # 8( %4 (. %8"#" )&(,"#"#$ %" $ " (.+!.)>%!8"#"$ "$ )!W84"!=!#%"+=" %")&.(Y.) "( W84%(#+ =( +% =( ) Y4!= )#-#$%-& >!U % >)! %0 3 ((%8"#" 8! $, %"# "#$ )%&* )! "!=!#%"+ )!!=!#%" ="+ )!!=!#%" k =" k %" )&.(4 5.). "( 8( )>(=!U %.+ 8! %() >!! -#$ ("! %-4 ) 8" 8( %(##$). 8 ("!( "+ =((3 "+% =((!" ) (!"%-4,(= ("!%.%>8"()#.)& )T ( "#$)!& (91 1"-#$ () >1 %%-#$%!0 "(=4 > ( )! $! ) ( >! = % )( =(! 8! %-#$ (&4 $ 1. (),= (0+ R7"+!13$+ ' 1+ ' (+!+ #1+ 7%!7" =(. >! ( P W% =( ("!=!#%" k ="Y4 >"0. $.+ "!a R!)7\+ > >!! ( L W% =( (!=!#%" k =" k %")&.(.Y4 (U#!.) %8+ 9 $! (! %"$ )&.( %"8" 88+ )>( 9 %- " ) #4 6%7 )! +9>"=(! (&88)>1909!0 (#$0!) %"! %7 ("!&4 T(8 )>"! $ =(+ 8" %-0"!=!#%"+)!> (8%.1! %%=$( 3!= =" 1 %"$ )&.(4 6 )>"! &9 %0( 89 "=0 R1 + 0 "( %=$(!". " +!+ - %( %! % 8 "$ )&.(+/(-R!+-) (!"U(% #U ) )+,(%+"(%!".&8 6 $%#+()R. (), $!1"#$ 1& 3 $!1"$ #()#U#0$ (.4 7#$.. )>"!.! 8"+9&9! 1>( 9 % 8#( %"$ #$%=$( "( 1 T(# %-0$ "$!=!#%"4 5 ) (!= ) #$.1a8$.) 0.#) (U#("!88#$"#$)!&4 DB

32 $! %-- #- )>" (& 1.!9- " #( %" #$ = 1-0)!) %%#$!7"#$ 3 #$+ 0! (! $. 8"! (,0%>80U#) (,")#) )3#.1.1 )!)&-#$( 8&(0%"8(=9"4 >( 9)!. "$ #( %"$ #$ =( 8( % >.)>%9= )%.%>"$ $.W!=!#%"="Y+)%.%=87"$ $W9% "(. %" )&.(Y ( (%8"!&9- U," %-$!. =(4 $0 )%. 8 (U0 ( ) (. (%8" ( %"#!&9-4 3!(# 1. ) = = :)>0(< (U0 "( ) #" %7=%"&4 D?

33 L4 % %/(0)1# /(0)1# :), (+(%7$ 8%"#%9") >!1!%&,"4R()%0".) >! (% >% (,#8 %=80,0!">4<W (5$ _ Y 5 ) $88 S(=%-#+! %0 ".)>",-)! 8 8( /74 :()% " ) >!< /#$.,! 1> ) % % %,-#$ (#"#$ %9!. ( =8 )!4 0 (# 8( /7 %# %" %.0%"4 %7%7$ # 8)>"7 ) >! 1. =%! %8%.77"#$(U0#$>""(444 L4?4 %%!"#$(3#-#$! %%!"#$(3#-#$! #$ 6- %- )>! > /( )1 &9 80 %.,"(! $! 1-#$ (3#-#$! & /+ )>4 3!90$ % 8+ 3 $ ()!>(0$ &(+ 3 3 "$ % ( )"!" % 8 %-) (!=!"(3#- U," #4 - =#$! & %")>!%7"%(, (+ 9 8( )!!) 8!" S % J 4 )#0 %= 8( 8!" ",&),)")=% )(-#$ ("#$U!&4!" % 8 %0)+)! 1=8 %%=7=!7"#$! &+( 18%8" ) == 1#0 (3#0 #" 1( )!). % 8 / -8"#" (.8 )>4 )!) )!"+"("( ( % 8 +0!! (#$ ) ( )$ % ( 1. ( %.( %U#"+ 8 % % 1("#$(91+ )!) 1 %.U.#0$ ) (!"+!89! #"( (!( 1 % $( #0$ "$!!#%"+ # )>()"%8"#" ( #" (!9 (+ %=! ) %-#$ #" -#$"3#( #" %"+ ) ( %"#( %"$ #$+8$ 9!" ( ("8"(4 DA

34 !" % 8 %-) 0 a8%-8, (,(0("=)+ "+ 3" $ %+!%- "$ )&.((%.( )>! $! + %- "$ %!=%" )!). "#$ %4!&a8+ 9 U%" %.9" U,"$ ) # % " ( )!) 8 &( ) %! " "! % 8 U "() (+ 89 8) % ") ) ABBL ; ( ( (1 (0 (3 % %0 (3 ) U " () ()!%AB?B4 3 $ ()!>(0$ &( W' Y U8 8 %=87" )>"() J % (!="#"&8"3 ").( (1 ( (3"%# ((! 0)>":)7"(% 9% "$ ) (>!"+ 1 % 8. 3 "#$!# 8! % (.( ) 9!%&! $! 1=!90$ % 8+ 8! 8 %-0$! 8 $ ()!>(0$ &( % # 3 1=!.#-#$ $ ()!>(-#$ (3& ; ((+ # "$!=!#%"+ (# %- 1"#$!# )!4< ]CD+ (4 P^ # 8! $ )= )">& ' :)7" U(.<+ 8 80!&= #$)>"!"$ "$!=!#%"8!90$ &(4 3#0 #"!90$ % 8 /+ 8 8( %!. % 3!90$ % 8/ WJY]CL^+ 8"(=> % 87="# 8%.77"! (90 %. 9% ) (,( 3# %.% >")>!)!&) %" 9% 3#" 1! #"#$4 6!"! &+ - 1! => )a %"#"& J + 1.=1-! () (%>8-#$(91.W! i?iy=>8 ) # %-!8& # %-#$ %-!8& %>8-#$ ),&4. $ "#"!90 % 8/8%J%! +9:1!!#$) 88,(=() >1 %%8"#"!%=%" 8 U % 8!(0$ ) #<4 ]CL+(4AD^ -7 %!0(3#0!. 8"% ( 3#-U," #/+-($8( %0). 1($8) )( ),"#$) 3&+ 0/()19!! #("#$U!&% )(04 U," 1! 1"("#$U!&ABBP;ABBC1.T)#= > )!) %0 1(4 %" 9!0 ( #( )!) > "#$ % #$ ) (>!#%" T(8"#"#$ ) 3&+ 8,(=8 ),0$ DD

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Č š ý Š š šš é é š ý š ů š ů Á é ď ů š ů š š Ž ó Ú Č ó ý Ž š š Í é ží ů ý ó š šš é é š ý š ů ý ý ů ž ý Ú š é ů š ů š ý š é š ž š é š š š Ž š ď éš Š š é š ý Ž Ž š Š š Ž é Ž ž ů Š ý š é ý ý ú é éš š é ž

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

é Ť é ď é ř é ř ď ř é é é ř ú ř é ě ř é é é ř é ř ě ř é ě č ř č ě ř ř č ý ů š é ž č é ř Ř Ě Ř É ř ě é ř é é ýš é ř é é ř č č ř č é ř Ě Ř Ě Ř É Á Ž ž ž č é ř é ř é ý ě ř ř ě é ý ř ř ě é éž ř č čů ý ý ž

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

ý č ý ž ý ů ý ů č ý ů ř ý č č ž ž ř ž ý č ý ů č ž ř ú ž é ú ú ů é é ů é ž ř é ú é ý čň ý č é é éó ř ý ř š š ř é ú ž ů é é é ř ů é ř ý ř ý ů č ň ř é ž ů é ú ž é ž č č č ý Úč ř č é é ý ý ř č é ž ý ř ř ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

Ó Š ÚČ č ÚČ Í Č Č ň ř ň ř ů ř š č ř š Í č úč š úč š š Č ř úč úč Č č Š č ř úč úč Í ř ř úč ú Š Ó ó ř č Š č Ú č č ň ř ň ř ř š Č úř Ý š č Á úč š úč Š š č Í Č ř č úč Í ř ř ú ř Ů ř Í Ů ř ů ů č Č č ř Ú ů č Č

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

č č ú š š č Č ó č č úč č č ž ú Úč ž š ů ť ú č ž č ž č úč š ž Č č ň č ž č š č š č ž č š Š č ů č č ž ž č š ó č č č č č ž č č č Ú ď Ž Úč ť ž č č ž š ů č č Ú č úč č ž č č ž č Ú ž č ťž ů Č ť č Á ó Ú š Á Č ó

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

úč ě č č ř č ř ě ý Í ěř Č ý š Č Č ú ř ě Č ř ř ě č ú ř ř ě ě ě ě š ř ů č č ý ú č ů ě ě š ř ů č Ž ě ě ě Š ř ů ř ý ě Ž Úě č č ýš č ě ý ý ě č ř ř ě Ž ě ě ě š ř ů ů č ýš č č ý č ř č ý ě š ě Ž ě Ž Š č Ž č Č

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í í ť í í í š ř í ří ř š í ý í í íí ůú ú ůů ů ů í ř řú ý ř ý ý ř í ří ů ří Ú í ř ý ř ý ý í ří í ý š í ř í š ší ž í í ř í í ú í ů ú ř í š í ž ž ů ý í Č Ú í í í ť Á ří í ř í ý í í ů ů ď ý í í ů íí ů í ž

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

Ř Í Ř Ý Ú Á Ř Í Í Í Ř Ř Á É Í Ě Ě Š Ř Ů Ř Ý Á Ř Á É Á Á Á Á Ý č ú é Í š č ž Š Á ý ý ý ý č é é é Ř Ř Í é Š é é Í ó č é ů ý é Í č Í Š é é é š ý ů é ý Ó Í Í ý ý č é ú Í ý ý Úč Í Ř Ř ů ý ý ší čů Í ů Í é čá

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Ň ľ ľ ľ Áľľł ř č ě ě ř é ŕ ě ř ý é ě ř é ä Č ě řč ě ĺ é š ě ě ř úř ě ř é Ř ĺľĺéĺ Ř Ě ľĺě ĺ Ř ĺľĺé ł Ř ł Á ř é ř Ž ĺ ř ř é ř ř ě ř é Ž é Ž é Ž é ř é Ž ý č č ů ř ř é ĺ č ř ř é ě ů ř é ýš ř ř č ý é č ř ř

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ď ď ř ď ž ď ť č ž Č ř ď ď č ď ž ž ž ý ř ť ď ť ž ů Ú ý ř ý óř č ý ž ž žž č ř ď ý ý ý ý ý ř ž ř č ý ž ž ž ŘÍ Í č ý ř č ď ú č ý ž ú č č č ř č ř ý č ž ž ů č Í ž č Í ž ř ú ú ř ž ř ž ú ž č ť ť Ž ř ú ý ž ú ý

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Č á š é á á é á Ě ý á ý á úč č č é š á ů ý ů Ú ú á á á Č é š á ů ů č é š á úč á á ů ů Í ú č é š á č é ť š č úč é č é š ú Ú é é á úč é á é é č ý ď ť ý č ťá áš č é á é č úč š ů é é úč á č úč š ů é é úč á

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Č š ý č čš é č š š é ř Š ř č Š ř é Í é č č Š ř č č ř č č ý ů ý é š č ř š ř šš é é ď š ý šť ý ů ď é ř š ý š ů š š ů ř ý š ď š é ř š ž š š Ž š ý Š é ý é ř š š Ž ý ý ý Í č é š č Č ČŠ é ý ř č é ž č š č š Á

Více

É Í ý ž č ě ě š ř ů úř řš řš řš č ů ř ř ě č ě č ž ž ě č č ř ř ě č ě č ě č řš řš řš ě ě ě č ý Ú ý Ú ě č řš ř ř Ž Ž ř ř ř ř ř ř ě ř ť ň ůí ť ť ý é é ý č ů ý ů ř ů ý ý úř é ž č ž úč č ý ů č ý ý ř š éč š ý

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Ý Í Á Í Ž ý č ý ů ů ž ž ý č ť ú ď ů ó ž ý ž č ž ž ú č č č ď č ž ť ž ž ž č ž ž ď č ž ž ď ú ť ť ý ň ž ú ž ť č ž ú ž ú ž č ž ý ž ý ň ž ž č ď č ž č ť ú Ď ž č ž č ó ůž ť ú ž č ý ž Ď ď ď ž ž ž ďť ť ú č č ž Ž

Více