ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ"

Transkript

1 ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Jiří Víšek Policejní akademie České republiky v Praze Anotace: Předkládaný článek, který nese název Odbor pro mírové operace ve struktuře Organizace spojených národů akcentuje recentní problematiku implementace operací ve prospěch míru. Článek reflektuje elementární význam Odboru pro mírové operace (Department of peacekeeping operations), jeho základní strukturu a uplatnění v procesu fungování Organizace spojených národů. V práci je uvedena základní úloha Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, právní náležitosti v rámci České republiky, které ukotvují problematiku nasazování ozbrojených sil do operací ve prospěch míru. V závěru práce jsou uvedeny aktuální trendy v praxi realizace operací ve prospěch míru a rizika, respektive příležitosti, které ovlivňují úspěšnost a efektivnost budoucího vývoje managementu operací ve prospěch míru. Klíčová slova: Mír, Odbor pro mírové operace, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Organizace spojených národů, vláda České republiky, Ústava České republiky, technologie, inovace. 1

2 Annotation: This article called Department of peacekeeping operations in structure of The United Nations accents recent problematic of implementation by peacekeeping operations. Article reflects elementary basics of Department of peacekeeping operations its structure and use in working process of The United Nations. In this thesis is shown basic role of Security council by The United Nations, legal requirements in framework of Czech Republic which anschors problematic of deployment of armed forces to the peacekeeping operations. In the last part of thesis are stated current trends in practice by realization of peacekeeping operations and risks respectively opportunities which affect success and efficiency of the future evolution for the management of peacekeeping operations. Key words: Peace, Department of peacekeeping operations, Security council of The United Nations, The United Nations, government of Czech Republic, constitution of Czech Republic, technology, innovation. 2

3 Úvod V současnosti vzniká mnoho globálních, ale i regionálních konfliktů. Řada z těchto konfliktů není prakticky koncepčně řešena, jedná se především o konflikty etnické či náboženské. Ve strategickém pohledu je nutné konfliktní situace řešit, případně jim efektivně předcházet. K prevenci konfliktů lze přistupovat diplomatickými prostředky, které v recentní době mnohdy selhávají. V situaci konfliktní nebo postkonfliktní je adekvátní implementovat nástroje, které jsou přímo určené pro charakter situací takového typu. Na úrovni Organizace spojených národů (OSN) tyto nástroje nazýváme jako mírové operace. Je žádoucí mírové operace analyzovat z mnoha pohledů, které budou rozpracovány v rámci tohoto článku. V textu bude největší pozornost věnovaná Odboru pro mírové operace 1, jednotlivým zdrojům, které jsou disponibilní pro tento typ operací. Další fáze tohoto článku bude pojednávat o úloze Rady bezpečnosti OSN a otázce efektivnosti působení v řešené oblasti. Odborný přínos tohoto článku spočívá v analýze kritického stavu managementu, resp. řízení mírových operací, což konkrétně budou limitující faktory činnosti Odboru pro mírové operace, rizika participace s ohledem na nedostatky systému a úvahy de lege ferenda. I přes více než padesát let praktických zkušeností s implementací operací mezinárodního společenství ve prospěch míru, vedených OSN a dalšími regionálními organizacemi, management těchto operací se neřídí žádnou striktně stanovenou doktrínou. Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O nepostradatelnosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly OSN obdržely Nobelovu cenu za mír. Mírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti OSN se souhlasem dalších zemí a většinou i dalších zainteresovaných stran. V případě, že se jedná o mise vojenských pozorovatelů, tvoří je neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových složek jsou vyzbrojeni, zbraně však mohou použít pouze k sebeobraně. Parametr úspěšnosti mírových operací ovlivňuje řada aspektů. Konkrétní bojové strany musí mít zájem vyřešit spory mírovou cestou. Další předpoklad úspěšnosti mírových operací spočívá v jednoznačném mandátu, který je určen 1 Pozn.: Anglický název Department of peacekeeping operations. 3

4 pro praktické provádění těchto operací. Ze strany OSN by měla být poskytnuta silná politická podpora. Nelze opomenout ani podporu prostřednictvím finančních a lidských zdrojů, bez těchto tzv. civilních zdrojů by operace byla prakticky neuskutečnitelná. Priorita nestrannosti pro OSN musí znamenat dodržování zásad Charty: v případech, kdy jedna ze stran očividně a jednoznačně porušuje ustanovení mírové smlouvy, může pokračování rovnocenného přístupu všech stran vyústit v lepším případě ve snížení efektivity operací a v horším pak ke spoluúčasti na páchání zla. Důvěryhodnost mírové činnosti OSN v devadesátých letech byla poškozena váhavostí organizace při odlišování oběti a agresora. Výše uvedené pracovní cíle budou rozpracovány do jednotlivých kapitol, na závěr tohoto článku bude uvedena ucelená struktura rizik, které v budoucnu mohou mít vliv na fungování operací ve prospěch míru, které jsou a budou prováděné OSN. Odbor pro mírové operace Odbor pro mírové operace je zřízen v rámci OSN, která vznikla na základě podpisu Charty OSN dne 26. června 1945 v San Francisku a následně vstoupila v platnost formální inaugurací ve Washingtonu D. C. dne 14. října téhož roku. OSN sídlí v New Yorku, od července 2011 má 193 členů. K budování OSN došlo po druhé světové válce, od toho si lze subjektivně odvodit, proč jsou sídlem OSN Spojené státy americké. Česká republika vnímá OSN jako prioritní mezinárodní organizaci, která je zřízená pro účely zajišťování kolektivní bezpečnosti, v praxi je sekundárně podporovaná činností, resp. kooperací s Evropskou unií (EU), Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO) a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), ale výhradně v případě, že se jedná o evropskou bezpečnost. Česká republika rovněž vnímá potřebu reformy OSN, která by učinila organizaci efektivnější a přiblížila ji potřebám recentní doby. 2 2 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN str

5 Odbor pro mírové operace provádí politické a výkonné úkoly, které jsou nutné pro úspěšnost mírových operací, prováděných po celém světě. Důležitým aspektem pro efektivnost mírových operací je aktivní spolupráce s Radou bezpečnosti OSN. 3 Odbor pro mírové operace byl ustanoven v roce 1992 pod vedením tehdejšího generálního tajemníka OSN Boutrose Boutrose Ghalího. Dříve úlohu odboru pro mírové operace (dále v textu jen odbor ) zajišťovaly skupiny pro mírový dohled, jak je uvedeno výše v textu. V čele odboru se nachází zástupce generálního tajemníka OSN, který veškeré operace řídí jeho jménem. V současnosti je vedoucím odboru Hervé Ladsous, který převzal tuto roli v roce Odbor je důležitou organizační součástí OSN. Bez jeho absence si již není možné průběh jakékoli mise představit. Organizační podpora v oblastech financí, komunikace, technologií a logistiky tvoří nedílnou součást managementu OSN. V rámci této nezastupitelné činnosti si lze představit rovněž proces získávání lidských zdrojů (z členských států) a následnou administrativu. Odbor analyzuje a zpracovává konkrétní data, která zpětně poskytuje generálnímu tajemníkovi OSN. V současné době každá mírová operace vyžaduje značné úsilí a řadu úkolů v rámci samotného plánování. Plánování mírových operací je velice složitý proces, který předchází vlastnímu řešení konfliktní situace, resp. ozbrojeného konfliktu apod. Odbor dostává mandát, který mu poskytuje Rada bezpečnosti OSN. Na základě přiděleného mandátu je prováděn proces plánování rozpočtů pro jednotlivé mise. Odbor je zodpovědný za dotaci vojenských, policejních nebo civilních pracovníků pro danou misi. Obvyklou chybou, ke které dochází před vysláním kontingentu do konfliktní oblasti, je nedostatečná analýza politických či náboženských atributů v místě řešené situace. Na základě tohoto nedostatku může dojít ke zpracování chybné strategie pro konkrétní misi. V praxi bývá v zemích třetího světa přijata strategie pro regulaci nášlapných min, které ohrožují občany žijící v dané lokalitě a mírotvůrce OSN. Obligatorní činnosti, které odbor musí provádět v rámci řešení praktických otázek, je dostatečná informovanost obou stran konfliktu o vývoji situace, případně o nových změnách, které přímo či nepřímo ohrožují bezpečnost v lokalitě konfliktu. Odbor rovněž 3 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Head of Department. United Nations Peacekeeping [online]. [cit ]. Dostupné z: 5

6 zajišťuje organizaci humanitární pomoci a zajišťuje logistiku pro všechny pracovníky OSN. Logistika v tomto slova smyslu spočívá v zajištění dodávek materiálních, organizačních a technických prostředků pro příslušníky mírových operací. V závěru práce budou uvedeny jednotlivé technologie a inovace v mírových operacích OSN, které jsou prioritně určené pro redukci počtu materiálních či lidských ztrát. Odbor pro mírové operace tvoří čtyři hlavní kanceláře, resp. úřady. První kancelář se zabývá činností, která je spojena s konkrétními operacemi. Hlavní role kanceláře pro operace představuje politickou a strategickou politiku, operační vedení a podporu pro jednotlivé mise. Kancelář pro operace zabezpečuje správu aktuálních mírových operací, kterých je v současné době Druhá kancelář se zabývá právní úpravou a institucemi, které zajišťují bezpečnost v rámci mírových operací. Tato kancelář byla založena v roce 2007, hlavním důvodem byla koordinace aktivit odboru v oblastech policejních, spravedlnosti, korektnosti, minových akcích, odzbrojování, demobilizace a znovuzačlenění bývalých bojovníků. Poslední oblastí, kterou se druhá kancelář zabývá, jsou reformy v bezpečnostním sektoru. Reformy v bezpečnostním sektoru ukotvují bezpečnost v rámci konfliktní oblasti od začátku až do konce konfliktu. Jedná se o udržitelný rozvoj míru a zprostředkování pocitu bezpečí a důvěry pro obyvatele oblasti konfliktu. OSN podporuje reformy v bezpečnostních sektoru z důvodu zajištění rozvoje efektivních, cenově dostupných a zodpovědných bezpečnostních institucí. Cílem reformních opatření je zajištění efektivní bezpečnosti pro stát a jeho obyvatele. Reformní opatření implementují nástroje, které vedou k zajištění větší profesionality jednotlivých institucí a jejich cenově dostupného ekonomického provozu. Hlavní podstata konkrétních reformních opatření v oblasti bezpečnosti spočívá v nediskriminaci a plném respektu základních lidských práv, které jsou ukotveny v národních nebo nadnárodních dokumentech, tj. Všeobecná deklarace lidských práv, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Třetí kancelář je určena pro vojenské záležitosti, která má za úkol rozmístění veškerých vojenských kapacit pro podporu objektů zájmu OSN. Kancelář pro vojenské záležitosti usiluje o zvýšení výkonnosti a efektivní aplikaci vojenských komponentů pro mírové operace OSN. Vojenské jednotky OSN nazýváme jako 5 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

7 Modré helmy, které jsou složeny z členů armád jednotlivých členských států z celého světa. Veškerý vojenských personál pracující pro Modré helmy je složen z více než 110 zemí, což tvoří přes uniformovaných příslušníků. 6 Z toho lze vydedukovat, že jednotliví příslušníci přinášejí rozdílné zvyky z oblasti kultury, zkušeností apod. Všichni jsou ale spojeni jednotnou vizí, která spočívá ve vybudování stabilní politické a mírové situace. Konkrétní úkoly vojenského personálu spočívají v monitorování sporných hranic, monitorování a pozorování situace v postkonfliktních oblastech, zajišťování bezpečnosti v konfliktní zóně, asistování při výcviku a vzdělávání příslušníků armád stran konfliktů a asistování bývalým bojovníkům při provádění mírových dohod a jejich dodržování. K prvnímu rozmístění sil v rámci mírových operací došlo v roce Rada bezpečnosti OSN vyslala vojenské pozorovatele na Blízký východ, z důvodu monitorování situace mezi Israelem a jeho arabskými sousedy. Jednotky Modrých helem nepotřebují pouze pěchotní vojáky. Výrazně vzrůstá zájem o specializovaný personál, který zahrnuje odborníky, kteří jsou schopni pomoci s obnovovací fází po např. zemětřesení, což se prakticky projevilo například na Haiti. Další odborníci jsou potřební v rámci budování dopravních komunikací, praktickým příkladem je Jižní Súdán apod. Recentní operace ve prospěch míru jsou často velice komplexní, což se projevuje v kvalitním rozmístění personálu. Dalším významným důvodem pro zlepšení současných mírových operací je kvalitní vzdělávací a výcviková činnost před vysláním do konfliktní lokality. Vojenské jednotky jsou vycvičeny pro adekvátní odezvu v případě nutnosti a nezbytnosti. Poslední kancelář se zabývá politikou hodnocení výcvikové divize. Činnost čtvrté kanceláře tedy spočívá ve vzdělávání a výcviku, který je zpětně hodnocen. Hlavním cílem je vytvořit striktní politiku a doktrínu, která by byla aplikovatelná pro rozvoj vzdělání, koordinaci a standardizaci výcvikových programů. Dalším důležitým subjektem, který se vztahuje k řešení mírových operací, je vojenský poradce. Kancelář pro vojenské záležitosti řídí vojenský poradce, současným vojenským poradce je Lieutenant General Maqsood Ahmed, který je 6 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 7

8 státním příslušníkem Pákistánu. Vojenský poradce poskytuje metodické nástroje mimo jiné Odboru pro mírové operace. V roce 2007 došlo k oddělení určité části odboru za účelem zkvalitnění jeho práce. Vznikl tedy Odbor pro podporu bojiště, jeho vedoucí je v současné době Atul Khare, který je občanem Indie. Odbor pro podporu bojiště sestává ze sedmi hlavních kanceláří. Hlavním úkolem tohoto oddělení je zabezpečení logistických podmínek každé mírové operace. Konkrétně se jedná o přesun lidí a vybavení, dodávky vody, ropných produktů do určených oblastí, vytvoření kapacit pro ubytování, dodávky lékařského materiálu nebo zajištění nouzového přežití (ubytování, pitné vody apod.). Další významný cíl Odboru pro podporu bojiště spočívá v zajištění technické vybavenosti a vytvoření telekomunikačních kanálů a internetového připojení, které v některých rozvinutých lokalitách chybí. Důležitost internetového připojení spočívá mimo jiné v kvalitní informovanosti obyvatelstva, prostřednictvím zpráv distribuovaných na webových stránkách, které reflektují recentní globální, ale i regionální bezpečnostní otázky. 7 Udržování míru mírové operace V případě vypuknutí a eskalace konfliktu, tj. nemožnosti řešení konfliktu diplomatickými prostředky může OSN přistoupit k využití vojenských nástrojů v podobě zahájení mírových operací. Hlavní kategorizace mírových operací OSN se člení podle intenzity konfliktu, volby prostředků k jeho řešení a stanovení cílů. Dělí se na: preventivní 8, nastolující mír 9, udržující či zachovávající mír 10, vynucující mír 11 a komplexnější, převážně pro civilní operace budující mír 12. Mírové operace jsou zahájeny na základě ustanovení Rady bezpečnosti OSN. Jak je výše uvedeno, příslušníci mírových sil nosí kromě modré přilby či baretu rovněž typický znak vlastní země. 13 Hlavní cíl mírových operací OSN spočívá v udržení mezinárodního míru, v souladu s principy humanity, resp. mezinárodního humanitárního práva. Mírové 7 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 Pozn.: Anglický název Conflict Prevention. Kapitola VI Charty OSN. 9 Pozn.: Anglický název Peacemaking. Kapitola VI Charty OSN. 10 Pozn.: Anglický název Peacekeeping. Kapitola VI Charty OSN. 11 Pozn.: Anglický název Peace-enforcement. Kapitola VII Charty OSN. 12 Pozn.: Anglický název Peacebuilding. 13 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN str

9 operace musí být prováděny legitimně, tedy v souladu s normami mezinárodního práva. 14 V průběhu devadesátých let 20. století se v praxi OSN objevil zajímavý fenomén. Poté, co se mírové operace změnily na komplexní a dynamické akty pro zajišťování míru, OSN v některých případech přistoupila ke kombinování mandátu podle kapitoly VI a VII Charty OSN. Mírovým jednotkám byla následně svěřena donucovací pravomoc podle kapitoly VII Charty OSN, pokud si to dynamika krizové situace v konfliktní oblasti vyžadovala. 15 OSN může při řešení mezinárodních konfliktních situací či ozbrojených konfliktů využít tzv. donucovacích opatření. Taková opatření jsou využívaná v okamžiku, kdy běžné diplomatické prostředky selhávají. Příslušná opatření jsou aktuální v oblastech, kde jsou uplatňovány hospodářské a politické sankce. Hlavní negativum ekonomických sankcí spočívá v občasných dopadech na hospodaření civilních obyvatel, například Irák pod vedením Saddáma Husajna. Účelem sankcí je donucení subjektů, aby jednaly v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN. Úloha Rady bezpečnosti Organizace spojených národů Rada bezpečnosti OSN 16 má hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Jak již bylo zmíněno, klasické operace na udržení míru byly konány v souladu s kapitolou VI Charty OSN. V současné době jsou stále častěji implementovány principy kapitoly VII Charty OSN, tedy operace vynucující mír. Podle kapitoly VII má Rada bezpečnosti OSN pravomoc přijímat kroky směřující k vynucení svých rozhodnutí, které jsou členské státy OSN povinny naplňovat a obligatorně se jimi řídit. 17 Rada bezpečnosti OSN může svým rozhodnutím specificky zavázat členské státy, ostatní orgány OSN předkládají pouze doporučení jednotlivým vládám členských států. Rada bezpečnosti má 15 členů, pět stálých, tj. Čína, Francie, Rusko, Spojené království a Spojené státy americké. Deset nestálých členů je voleno Valným shromážděním OSN na dvouleté funkční období. Každý člen OSN disponuje 14 THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN str BUREŠ, Oldřich. Operace na udržení míru OSN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN str Pozn.: Anglický název United Nations Security Council. 17 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, ISBN str

10 jedním hlasem, rozhodnutí o podstatných záležitostech vyžadují devět hlasů, včetně souhlasných hlasů všech pěti stálých členů. Toto postavení stálých pěti členů označujeme jako právo veta. V posledních letech sílí tlaky na reformu Rady bezpečnosti OSN, protože současná skladba Rady bezpečnosti OSN stále ještě koresponduje se situací po druhé světové válce, nereflektuje recentní mezinárodněpolitickou situaci. Generální tajemník OSN Kofi Annan v roce 2004 uvedl, že OSN nikdy nebyla založena pro sebevražedné účely. Co by to bylo za svět, kdyby lidé, kteří na něm žijí, by nedovolili používat sílu některým státům bez kolektivních dohod mezi členskými státy. V prohlášení závěrem konstatuje, že absence reformy OSN je hrozbou a rizikem. 18 Vyslání ozbrojených sil dle Ústavy České republiky Právní úprava vyslání ozbrojených sil je v podmínkách České republiky ukotvena v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR). Konkrétní náležitosti jsou stanoveny v článku 43 Ústavy ČR. V rámci tohoto článku je mimo jiné upraveno vyhlašování krizového stavu nejvyššího stupně, tj. válečný stav. V České republice jsou vyhlašovány čtyři krizové stavy. Stav nebezpečí, který je vyhlašován dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizové řízení, v platném znění, který vyhlašuje hejtman kraje. Druhým krizovým stavem je nouzový stav, který je vyhlašován prostřednictvím článku 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, tento krizový stav je prioritně zřízen pro řešení živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky. Nouzový stav může vyhlásit předseda vlády, jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Třetí krizový stav, tj. stav ohrožení státu je upraven v ustanoveních článku 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Stav ohrožení státu, stejně jako válečný stav je prioritně zřízen pro řešení vojenských krizových situací. Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament na návrh vlády, k přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu 18 THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN str

11 nadpoloviční většiny všech senátorů. Poslední krizový stav, tj. válečný stav je vyhlašován podle článku 43 Ústavy ČR, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Parlament dle článku 43 Ústavy České republiky rozhoduje o participaci České republiky v obranných systémech mezinárodních organizací, jíž je České republiky členem. Parlament vydává souhlas pro vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, pokud taková rozhodnutí nejsou v působnosti vlády České republiky. 19 Vláda je zmocněna rozhodovat o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. V případech, že jde o plnění závazků, které plynou z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účast na záchranných pracích, například při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. Vláda dále rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných státu přes území České republiky (průjezd vojsk Spojených států amerických v březnu 2015). Vláda mimo jiné rozhoduje o participaci ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky, případně o účasti ozbrojených sil jiných států na cvičeních konaných v České republice. Vláda České republiky rozhoduje o vyslání jednotek v souvislosti s účastí na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republiky členem, a to se souhlasem přijímajícího státu. 20 O výše uvedených náležitostech, resp. rozhodnutích musí vláda neprodleně informovat obě komory Parlamentu. Parlament je kompetentní rozhodnutí vlády zrušit. Technologie a inovace v mírových operacích OSN Členové mírových operací OSN, kteří působí v konfliktních oblastech, jsou každodenně vystaveni nebezpečí ohrožení života a zdraví. Každoročně přichází o život více než 100 příslušníků složek OSN. Oba zástupci generálního tajemníka 19 Článek 43, odst. 3 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., v platném znění. 20 Článek 43, odst. 4, písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., v platném znění. 11

12 OSN rozhodli, že je potřeba zredukovat rizika, která ohrožují výše uvedené chráněné zájmy příslušníků mírových sil. V roce 2014 byl ustanoven nový tým, za účelem implementace více moderních technologií do mírových misí OSN, aby mohla být práce mírotvůrců bezpečnější, snadnější a současně efektivnější. V oblastech, kde probíhaly nebo probíhají válečné konflikty se to týká zapojení tzv. teleoperovaných pozemních robotů, sloužících k eliminaci nášlapných min. V dalších mírových operacích byly v roce 2014 zapojeny bezpilotní letouny, které slouží k monitorování teroristických skupin, které pašují zbraně nebo lidi. Bezpilotní letouny jsou využívány v oblastech, kde je obtížné nasazení pěchotních sil. Bezpilotní letouny, resp. drony jsou připravené pracovat 24 hodin denně a jejich použití je ekonomicky efektivnější, než použití klasických pilotovaných letounů. Používání dronů by mělo mírové operace značně zefektivnit. 21 Poradenský tým expertů by měl do velení mírových operací přinést porozumění o nutnosti použití moderních technologií. Experti budou mít za úkol navštívit jednotlivé mírové operace a následně reflektovat přínos využitelnosti inovací v praxi. Výše uvedené nástroje mají za úkol zlepšit bezpečnost příslušníků mírových operací, ale i civilního obyvatelstva v problémové oblasti. Závěr V procesu operací ve prospěch míru se objevují nedostatky, které ohrožují podstatu budování míru. Zjištěná rizika a příležitosti pro zlepšení fungování mírových operací budou vymezeny v následujících pasážích článku. Participující státy jsou často vyzývány k zapojení se do operací, i když pro to nejsou kapacitně připraveny. Toto je případ České republiky. Armáda České republiky je v současnosti značně kapacitně omezena. V Bezpečnostní strategii České republiky z roku 2015 se vláda České republiky zavazuje navýšit rozpočet pro resort Ministerstva obrany České republiky. V souladu se spojeneckými závazky a po letech bezprecedentního propadu výdajů na obranu, se vláda zavazuje k postupném zvyšování rozpočtu na obranu, tento termín je stanoven do roku 2020, kdy navýšení bude činit 1, 4 % hrubého domácího produktu České republiky, další případné navyšování výdajů na 21 Drones spare troops. U T San diego [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 obranu bude reflektovat proměny v globálním bezpečnostním prostředí a ekonomické možnosti České republiky. Z uvedené tendence navyšování výdajů na obranu České republiky lze dovodit, že se tento fakt projeví i ve zvýšené participaci složek České republiky na operacích ve prospěch míru, dle mandátu OSN. Původní význam a účel operací ve prospěch míru postrádá v současné době primární smysl, který spočíval v bodech souhlas nestrannost minimální užití síly, v recentním globálním prostředí je stále více kladen požadavek na využití síly v mírových operacích OSN. Do budoucna je nutné tento aspekt potlačit a cestou diplomatického vyjednávání zredukovat eskalaci konfliktů v problémových oblastech. Základním předpokladem uskutečnění operace je souhlas stran konfliktu k jejímu provedení, tato skutečnost může limitovat konečné vyřešení konfliktu. Nestranná intervence reálně blokuje vítězství jedné ze zúčastněných stran, což obrazně znamená blokaci vítězství jedné ze stran konfliktu, tedy nevyřešení situace v problémové oblasti. Participace v takových operacích není pro přispívající státy efektivní, protože státy si poškozují vlastní mezinárodněpolitické renomé. Proto by měla být jasně vymezena právní pravidla implementace operací ve prospěch míru, v současné době existuje pouze úprava v rámci ustanovení kapitoly VI. a VII. Charty OSN. Nejednotná terminologie mírových operací snižuje transparentnost jejich provádění. Do budoucna by měla být stanovena rigorózní doktrína sloužící pro objasnění jednotlivých kategorií operací ve prospěch míru. Česká republika by měla přijmout jednotnou strategii pro podporu a kvantitativní participaci na operacích ve prospěch míru, v současné době není striktně stanovená žádná doktrína, která by upravovala systémové nasazování sil do mírových operací OSN. V současná době neexistuje efektivní zpětná vazba v procesu instrumentu operací ve prospěch míru. OSN by měla přijmout opatření pro vytvoření kontrolního, resp. dohledového týmu, který by sestával z jednotlivých členů participujících států. Operace ve prospěch míru by získaly objektivní podklad pro budoucí zlepšení. OSN, resp. participující státy by se v navazujících operacích ve prospěch míru mohly vyvarovat pochybení, která negativně ovlivnila efektivnost operací ve prospěch míru v minulosti. 13

14 V procesu operací ve prospěch míru by mělo být nasazováno více informačních a komunikačních technologií, aby docházelo k redukci rizika v rámci nasazování lidských zdrojů. V recentní době se jedná především o již uvedené tzv. drony, které spolehlivě analyzují geografický nebo jiný průběh konfliktní situace, která je předmětem aplikace operací ve prospěch míru. Literatura 1. BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN BUREŠ, Oldřich. Operace na udržení míru OSN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky AVIS, ISBN FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informačních služeb, s. ISBN THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN The Blue Helmets. A Review of United Nations Peace-Keeping, 2. vyd. New York: United Nations, ISBN Ostatní zdroje 7. United Nations. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Charta Organizace spojených národů. 9. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění. 10. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. 11. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), v platném znění. 14

15 12. Drones spare troops. U T San diego [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ KRIZOVÝ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ZÁSADY ČINNOSTI KRIZOVÉHO MANAGERA promyslet a naplánovat možné varianty řešení krizových jevů průběžně procvičovat nasazení pracovníků (včetně mluvčích) vždy být připravený

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích

Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích NA CESTĚ INTEGRACE Vojenští pozorovatelé a specialisté AČR v mírových misích Spolupráce na poli pozorovatelských aktivit v rámci mírových operací v současném pojetí byla zahájena vysláním skupin vojenských

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFICATION HUMAN RESOURCES TO OBTAINING POPULATION PROTECTION PERSONAL IN THE EVENT

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_348 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.5 AutoSave 1 Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní organizace Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2 Předmět a ročník: Téma: Výchova k občanství 9.

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Vnitřní bezpečnost (ang. internal security) se zabývá především vnitřním bezpečnostním prostředím států (někdy se hovoří i o vnitřní bezpečnosti

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Humanitární pomoc ČR do zahraničí

Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc ČR do zahraničí Humanitární pomoc České republiky Humanitární pomoc do zahraničí je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky, která ji poskytuje podle naléhavosti situace

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace

Vojenské operace 1 CHARAKTERISTIKA VOJENSKÝCH OPERACÍ. 1.1 Alianční pojetí operace Vojenské operace Autoři článku seznamují čtenáře s charakteristikou vojenských operací se specifikací aliančního pojetí. V textu článku je věnována pozornost druhům a typům vojenských operací vedených

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více