ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ"

Transkript

1 ODBOR PRO MÍROVÉ OPERACE VE STRUKTUŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Mgr. Jiří Víšek Policejní akademie České republiky v Praze Anotace: Předkládaný článek, který nese název Odbor pro mírové operace ve struktuře Organizace spojených národů akcentuje recentní problematiku implementace operací ve prospěch míru. Článek reflektuje elementární význam Odboru pro mírové operace (Department of peacekeeping operations), jeho základní strukturu a uplatnění v procesu fungování Organizace spojených národů. V práci je uvedena základní úloha Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, právní náležitosti v rámci České republiky, které ukotvují problematiku nasazování ozbrojených sil do operací ve prospěch míru. V závěru práce jsou uvedeny aktuální trendy v praxi realizace operací ve prospěch míru a rizika, respektive příležitosti, které ovlivňují úspěšnost a efektivnost budoucího vývoje managementu operací ve prospěch míru. Klíčová slova: Mír, Odbor pro mírové operace, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Organizace spojených národů, vláda České republiky, Ústava České republiky, technologie, inovace. 1

2 Annotation: This article called Department of peacekeeping operations in structure of The United Nations accents recent problematic of implementation by peacekeeping operations. Article reflects elementary basics of Department of peacekeeping operations its structure and use in working process of The United Nations. In this thesis is shown basic role of Security council by The United Nations, legal requirements in framework of Czech Republic which anschors problematic of deployment of armed forces to the peacekeeping operations. In the last part of thesis are stated current trends in practice by realization of peacekeeping operations and risks respectively opportunities which affect success and efficiency of the future evolution for the management of peacekeeping operations. Key words: Peace, Department of peacekeeping operations, Security council of The United Nations, The United Nations, government of Czech Republic, constitution of Czech Republic, technology, innovation. 2

3 Úvod V současnosti vzniká mnoho globálních, ale i regionálních konfliktů. Řada z těchto konfliktů není prakticky koncepčně řešena, jedná se především o konflikty etnické či náboženské. Ve strategickém pohledu je nutné konfliktní situace řešit, případně jim efektivně předcházet. K prevenci konfliktů lze přistupovat diplomatickými prostředky, které v recentní době mnohdy selhávají. V situaci konfliktní nebo postkonfliktní je adekvátní implementovat nástroje, které jsou přímo určené pro charakter situací takového typu. Na úrovni Organizace spojených národů (OSN) tyto nástroje nazýváme jako mírové operace. Je žádoucí mírové operace analyzovat z mnoha pohledů, které budou rozpracovány v rámci tohoto článku. V textu bude největší pozornost věnovaná Odboru pro mírové operace 1, jednotlivým zdrojům, které jsou disponibilní pro tento typ operací. Další fáze tohoto článku bude pojednávat o úloze Rady bezpečnosti OSN a otázce efektivnosti působení v řešené oblasti. Odborný přínos tohoto článku spočívá v analýze kritického stavu managementu, resp. řízení mírových operací, což konkrétně budou limitující faktory činnosti Odboru pro mírové operace, rizika participace s ohledem na nedostatky systému a úvahy de lege ferenda. I přes více než padesát let praktických zkušeností s implementací operací mezinárodního společenství ve prospěch míru, vedených OSN a dalšími regionálními organizacemi, management těchto operací se neřídí žádnou striktně stanovenou doktrínou. Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O nepostradatelnosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly OSN obdržely Nobelovu cenu za mír. Mírové operace a jejich rozmístění schvaluje Rada bezpečnosti OSN se souhlasem dalších zemí a většinou i dalších zainteresovaných stran. V případě, že se jedná o mise vojenských pozorovatelů, tvoří je neozbrojení důstojníci, kteří mají za úkol dohlížet na dodržování příměří. Vojáci mírových složek jsou vyzbrojeni, zbraně však mohou použít pouze k sebeobraně. Parametr úspěšnosti mírových operací ovlivňuje řada aspektů. Konkrétní bojové strany musí mít zájem vyřešit spory mírovou cestou. Další předpoklad úspěšnosti mírových operací spočívá v jednoznačném mandátu, který je určen 1 Pozn.: Anglický název Department of peacekeeping operations. 3

4 pro praktické provádění těchto operací. Ze strany OSN by měla být poskytnuta silná politická podpora. Nelze opomenout ani podporu prostřednictvím finančních a lidských zdrojů, bez těchto tzv. civilních zdrojů by operace byla prakticky neuskutečnitelná. Priorita nestrannosti pro OSN musí znamenat dodržování zásad Charty: v případech, kdy jedna ze stran očividně a jednoznačně porušuje ustanovení mírové smlouvy, může pokračování rovnocenného přístupu všech stran vyústit v lepším případě ve snížení efektivity operací a v horším pak ke spoluúčasti na páchání zla. Důvěryhodnost mírové činnosti OSN v devadesátých letech byla poškozena váhavostí organizace při odlišování oběti a agresora. Výše uvedené pracovní cíle budou rozpracovány do jednotlivých kapitol, na závěr tohoto článku bude uvedena ucelená struktura rizik, které v budoucnu mohou mít vliv na fungování operací ve prospěch míru, které jsou a budou prováděné OSN. Odbor pro mírové operace Odbor pro mírové operace je zřízen v rámci OSN, která vznikla na základě podpisu Charty OSN dne 26. června 1945 v San Francisku a následně vstoupila v platnost formální inaugurací ve Washingtonu D. C. dne 14. října téhož roku. OSN sídlí v New Yorku, od července 2011 má 193 členů. K budování OSN došlo po druhé světové válce, od toho si lze subjektivně odvodit, proč jsou sídlem OSN Spojené státy americké. Česká republika vnímá OSN jako prioritní mezinárodní organizaci, která je zřízená pro účely zajišťování kolektivní bezpečnosti, v praxi je sekundárně podporovaná činností, resp. kooperací s Evropskou unií (EU), Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO) a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), ale výhradně v případě, že se jedná o evropskou bezpečnost. Česká republika rovněž vnímá potřebu reformy OSN, která by učinila organizaci efektivnější a přiblížila ji potřebám recentní doby. 2 2 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN str

5 Odbor pro mírové operace provádí politické a výkonné úkoly, které jsou nutné pro úspěšnost mírových operací, prováděných po celém světě. Důležitým aspektem pro efektivnost mírových operací je aktivní spolupráce s Radou bezpečnosti OSN. 3 Odbor pro mírové operace byl ustanoven v roce 1992 pod vedením tehdejšího generálního tajemníka OSN Boutrose Boutrose Ghalího. Dříve úlohu odboru pro mírové operace (dále v textu jen odbor ) zajišťovaly skupiny pro mírový dohled, jak je uvedeno výše v textu. V čele odboru se nachází zástupce generálního tajemníka OSN, který veškeré operace řídí jeho jménem. V současnosti je vedoucím odboru Hervé Ladsous, který převzal tuto roli v roce Odbor je důležitou organizační součástí OSN. Bez jeho absence si již není možné průběh jakékoli mise představit. Organizační podpora v oblastech financí, komunikace, technologií a logistiky tvoří nedílnou součást managementu OSN. V rámci této nezastupitelné činnosti si lze představit rovněž proces získávání lidských zdrojů (z členských států) a následnou administrativu. Odbor analyzuje a zpracovává konkrétní data, která zpětně poskytuje generálnímu tajemníkovi OSN. V současné době každá mírová operace vyžaduje značné úsilí a řadu úkolů v rámci samotného plánování. Plánování mírových operací je velice složitý proces, který předchází vlastnímu řešení konfliktní situace, resp. ozbrojeného konfliktu apod. Odbor dostává mandát, který mu poskytuje Rada bezpečnosti OSN. Na základě přiděleného mandátu je prováděn proces plánování rozpočtů pro jednotlivé mise. Odbor je zodpovědný za dotaci vojenských, policejních nebo civilních pracovníků pro danou misi. Obvyklou chybou, ke které dochází před vysláním kontingentu do konfliktní oblasti, je nedostatečná analýza politických či náboženských atributů v místě řešené situace. Na základě tohoto nedostatku může dojít ke zpracování chybné strategie pro konkrétní misi. V praxi bývá v zemích třetího světa přijata strategie pro regulaci nášlapných min, které ohrožují občany žijící v dané lokalitě a mírotvůrce OSN. Obligatorní činnosti, které odbor musí provádět v rámci řešení praktických otázek, je dostatečná informovanost obou stran konfliktu o vývoji situace, případně o nových změnách, které přímo či nepřímo ohrožují bezpečnost v lokalitě konfliktu. Odbor rovněž 3 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Head of Department. United Nations Peacekeeping [online]. [cit ]. Dostupné z: 5

6 zajišťuje organizaci humanitární pomoci a zajišťuje logistiku pro všechny pracovníky OSN. Logistika v tomto slova smyslu spočívá v zajištění dodávek materiálních, organizačních a technických prostředků pro příslušníky mírových operací. V závěru práce budou uvedeny jednotlivé technologie a inovace v mírových operacích OSN, které jsou prioritně určené pro redukci počtu materiálních či lidských ztrát. Odbor pro mírové operace tvoří čtyři hlavní kanceláře, resp. úřady. První kancelář se zabývá činností, která je spojena s konkrétními operacemi. Hlavní role kanceláře pro operace představuje politickou a strategickou politiku, operační vedení a podporu pro jednotlivé mise. Kancelář pro operace zabezpečuje správu aktuálních mírových operací, kterých je v současné době Druhá kancelář se zabývá právní úpravou a institucemi, které zajišťují bezpečnost v rámci mírových operací. Tato kancelář byla založena v roce 2007, hlavním důvodem byla koordinace aktivit odboru v oblastech policejních, spravedlnosti, korektnosti, minových akcích, odzbrojování, demobilizace a znovuzačlenění bývalých bojovníků. Poslední oblastí, kterou se druhá kancelář zabývá, jsou reformy v bezpečnostním sektoru. Reformy v bezpečnostním sektoru ukotvují bezpečnost v rámci konfliktní oblasti od začátku až do konce konfliktu. Jedná se o udržitelný rozvoj míru a zprostředkování pocitu bezpečí a důvěry pro obyvatele oblasti konfliktu. OSN podporuje reformy v bezpečnostních sektoru z důvodu zajištění rozvoje efektivních, cenově dostupných a zodpovědných bezpečnostních institucí. Cílem reformních opatření je zajištění efektivní bezpečnosti pro stát a jeho obyvatele. Reformní opatření implementují nástroje, které vedou k zajištění větší profesionality jednotlivých institucí a jejich cenově dostupného ekonomického provozu. Hlavní podstata konkrétních reformních opatření v oblasti bezpečnosti spočívá v nediskriminaci a plném respektu základních lidských práv, které jsou ukotveny v národních nebo nadnárodních dokumentech, tj. Všeobecná deklarace lidských práv, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Třetí kancelář je určena pro vojenské záležitosti, která má za úkol rozmístění veškerých vojenských kapacit pro podporu objektů zájmu OSN. Kancelář pro vojenské záležitosti usiluje o zvýšení výkonnosti a efektivní aplikaci vojenských komponentů pro mírové operace OSN. Vojenské jednotky OSN nazýváme jako 5 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 6

7 Modré helmy, které jsou složeny z členů armád jednotlivých členských států z celého světa. Veškerý vojenských personál pracující pro Modré helmy je složen z více než 110 zemí, což tvoří přes uniformovaných příslušníků. 6 Z toho lze vydedukovat, že jednotliví příslušníci přinášejí rozdílné zvyky z oblasti kultury, zkušeností apod. Všichni jsou ale spojeni jednotnou vizí, která spočívá ve vybudování stabilní politické a mírové situace. Konkrétní úkoly vojenského personálu spočívají v monitorování sporných hranic, monitorování a pozorování situace v postkonfliktních oblastech, zajišťování bezpečnosti v konfliktní zóně, asistování při výcviku a vzdělávání příslušníků armád stran konfliktů a asistování bývalým bojovníkům při provádění mírových dohod a jejich dodržování. K prvnímu rozmístění sil v rámci mírových operací došlo v roce Rada bezpečnosti OSN vyslala vojenské pozorovatele na Blízký východ, z důvodu monitorování situace mezi Israelem a jeho arabskými sousedy. Jednotky Modrých helem nepotřebují pouze pěchotní vojáky. Výrazně vzrůstá zájem o specializovaný personál, který zahrnuje odborníky, kteří jsou schopni pomoci s obnovovací fází po např. zemětřesení, což se prakticky projevilo například na Haiti. Další odborníci jsou potřební v rámci budování dopravních komunikací, praktickým příkladem je Jižní Súdán apod. Recentní operace ve prospěch míru jsou často velice komplexní, což se projevuje v kvalitním rozmístění personálu. Dalším významným důvodem pro zlepšení současných mírových operací je kvalitní vzdělávací a výcviková činnost před vysláním do konfliktní lokality. Vojenské jednotky jsou vycvičeny pro adekvátní odezvu v případě nutnosti a nezbytnosti. Poslední kancelář se zabývá politikou hodnocení výcvikové divize. Činnost čtvrté kanceláře tedy spočívá ve vzdělávání a výcviku, který je zpětně hodnocen. Hlavním cílem je vytvořit striktní politiku a doktrínu, která by byla aplikovatelná pro rozvoj vzdělání, koordinaci a standardizaci výcvikových programů. Dalším důležitým subjektem, který se vztahuje k řešení mírových operací, je vojenský poradce. Kancelář pro vojenské záležitosti řídí vojenský poradce, současným vojenským poradce je Lieutenant General Maqsood Ahmed, který je 6 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 7

8 státním příslušníkem Pákistánu. Vojenský poradce poskytuje metodické nástroje mimo jiné Odboru pro mírové operace. V roce 2007 došlo k oddělení určité části odboru za účelem zkvalitnění jeho práce. Vznikl tedy Odbor pro podporu bojiště, jeho vedoucí je v současné době Atul Khare, který je občanem Indie. Odbor pro podporu bojiště sestává ze sedmi hlavních kanceláří. Hlavním úkolem tohoto oddělení je zabezpečení logistických podmínek každé mírové operace. Konkrétně se jedná o přesun lidí a vybavení, dodávky vody, ropných produktů do určených oblastí, vytvoření kapacit pro ubytování, dodávky lékařského materiálu nebo zajištění nouzového přežití (ubytování, pitné vody apod.). Další významný cíl Odboru pro podporu bojiště spočívá v zajištění technické vybavenosti a vytvoření telekomunikačních kanálů a internetového připojení, které v některých rozvinutých lokalitách chybí. Důležitost internetového připojení spočívá mimo jiné v kvalitní informovanosti obyvatelstva, prostřednictvím zpráv distribuovaných na webových stránkách, které reflektují recentní globální, ale i regionální bezpečnostní otázky. 7 Udržování míru mírové operace V případě vypuknutí a eskalace konfliktu, tj. nemožnosti řešení konfliktu diplomatickými prostředky může OSN přistoupit k využití vojenských nástrojů v podobě zahájení mírových operací. Hlavní kategorizace mírových operací OSN se člení podle intenzity konfliktu, volby prostředků k jeho řešení a stanovení cílů. Dělí se na: preventivní 8, nastolující mír 9, udržující či zachovávající mír 10, vynucující mír 11 a komplexnější, převážně pro civilní operace budující mír 12. Mírové operace jsou zahájeny na základě ustanovení Rady bezpečnosti OSN. Jak je výše uvedeno, příslušníci mírových sil nosí kromě modré přilby či baretu rovněž typický znak vlastní země. 13 Hlavní cíl mírových operací OSN spočívá v udržení mezinárodního míru, v souladu s principy humanity, resp. mezinárodního humanitárního práva. Mírové 7 United Nations Peacekeeping. United Nations [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 Pozn.: Anglický název Conflict Prevention. Kapitola VI Charty OSN. 9 Pozn.: Anglický název Peacemaking. Kapitola VI Charty OSN. 10 Pozn.: Anglický název Peacekeeping. Kapitola VI Charty OSN. 11 Pozn.: Anglický název Peace-enforcement. Kapitola VII Charty OSN. 12 Pozn.: Anglický název Peacebuilding. 13 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN str

9 operace musí být prováděny legitimně, tedy v souladu s normami mezinárodního práva. 14 V průběhu devadesátých let 20. století se v praxi OSN objevil zajímavý fenomén. Poté, co se mírové operace změnily na komplexní a dynamické akty pro zajišťování míru, OSN v některých případech přistoupila ke kombinování mandátu podle kapitoly VI a VII Charty OSN. Mírovým jednotkám byla následně svěřena donucovací pravomoc podle kapitoly VII Charty OSN, pokud si to dynamika krizové situace v konfliktní oblasti vyžadovala. 15 OSN může při řešení mezinárodních konfliktních situací či ozbrojených konfliktů využít tzv. donucovacích opatření. Taková opatření jsou využívaná v okamžiku, kdy běžné diplomatické prostředky selhávají. Příslušná opatření jsou aktuální v oblastech, kde jsou uplatňovány hospodářské a politické sankce. Hlavní negativum ekonomických sankcí spočívá v občasných dopadech na hospodaření civilních obyvatel, například Irák pod vedením Saddáma Husajna. Účelem sankcí je donucení subjektů, aby jednaly v souladu s rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN. Úloha Rady bezpečnosti Organizace spojených národů Rada bezpečnosti OSN 16 má hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Jak již bylo zmíněno, klasické operace na udržení míru byly konány v souladu s kapitolou VI Charty OSN. V současné době jsou stále častěji implementovány principy kapitoly VII Charty OSN, tedy operace vynucující mír. Podle kapitoly VII má Rada bezpečnosti OSN pravomoc přijímat kroky směřující k vynucení svých rozhodnutí, které jsou členské státy OSN povinny naplňovat a obligatorně se jimi řídit. 17 Rada bezpečnosti OSN může svým rozhodnutím specificky zavázat členské státy, ostatní orgány OSN předkládají pouze doporučení jednotlivým vládám členských států. Rada bezpečnosti má 15 členů, pět stálých, tj. Čína, Francie, Rusko, Spojené království a Spojené státy americké. Deset nestálých členů je voleno Valným shromážděním OSN na dvouleté funkční období. Každý člen OSN disponuje 14 THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN str BUREŠ, Oldřich. Operace na udržení míru OSN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN str Pozn.: Anglický název United Nations Security Council. 17 BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, ISBN str

10 jedním hlasem, rozhodnutí o podstatných záležitostech vyžadují devět hlasů, včetně souhlasných hlasů všech pěti stálých členů. Toto postavení stálých pěti členů označujeme jako právo veta. V posledních letech sílí tlaky na reformu Rady bezpečnosti OSN, protože současná skladba Rady bezpečnosti OSN stále ještě koresponduje se situací po druhé světové válce, nereflektuje recentní mezinárodněpolitickou situaci. Generální tajemník OSN Kofi Annan v roce 2004 uvedl, že OSN nikdy nebyla založena pro sebevražedné účely. Co by to bylo za svět, kdyby lidé, kteří na něm žijí, by nedovolili používat sílu některým státům bez kolektivních dohod mezi členskými státy. V prohlášení závěrem konstatuje, že absence reformy OSN je hrozbou a rizikem. 18 Vyslání ozbrojených sil dle Ústavy České republiky Právní úprava vyslání ozbrojených sil je v podmínkách České republiky ukotvena v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR). Konkrétní náležitosti jsou stanoveny v článku 43 Ústavy ČR. V rámci tohoto článku je mimo jiné upraveno vyhlašování krizového stavu nejvyššího stupně, tj. válečný stav. V České republice jsou vyhlašovány čtyři krizové stavy. Stav nebezpečí, který je vyhlašován dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizové řízení, v platném znění, který vyhlašuje hejtman kraje. Druhým krizovým stavem je nouzový stav, který je vyhlašován prostřednictvím článku 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, tento krizový stav je prioritně zřízen pro řešení živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky. Nouzový stav může vyhlásit předseda vlády, jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Třetí krizový stav, tj. stav ohrožení státu je upraven v ustanoveních článku 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Stav ohrožení státu, stejně jako válečný stav je prioritně zřízen pro řešení vojenských krizových situací. Stav ohrožení státu může vyhlásit Parlament na návrh vlády, k přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu 18 THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN str

11 nadpoloviční většiny všech senátorů. Poslední krizový stav, tj. válečný stav je vyhlašován podle článku 43 Ústavy ČR, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Parlament dle článku 43 Ústavy České republiky rozhoduje o participaci České republiky v obranných systémech mezinárodních organizací, jíž je České republiky členem. Parlament vydává souhlas pro vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, pokud taková rozhodnutí nejsou v působnosti vlády České republiky. 19 Vláda je zmocněna rozhodovat o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů. V případech, že jde o plnění závazků, které plynou z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účast na záchranných pracích, například při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. Vláda dále rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných státu přes území České republiky (průjezd vojsk Spojených států amerických v březnu 2015). Vláda mimo jiné rozhoduje o participaci ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky, případně o účasti ozbrojených sil jiných států na cvičeních konaných v České republice. Vláda České republiky rozhoduje o vyslání jednotek v souvislosti s účastí na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republiky členem, a to se souhlasem přijímajícího státu. 20 O výše uvedených náležitostech, resp. rozhodnutích musí vláda neprodleně informovat obě komory Parlamentu. Parlament je kompetentní rozhodnutí vlády zrušit. Technologie a inovace v mírových operacích OSN Členové mírových operací OSN, kteří působí v konfliktních oblastech, jsou každodenně vystaveni nebezpečí ohrožení života a zdraví. Každoročně přichází o život více než 100 příslušníků složek OSN. Oba zástupci generálního tajemníka 19 Článek 43, odst. 3 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., v platném znění. 20 Článek 43, odst. 4, písm. b) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., v platném znění. 11

12 OSN rozhodli, že je potřeba zredukovat rizika, která ohrožují výše uvedené chráněné zájmy příslušníků mírových sil. V roce 2014 byl ustanoven nový tým, za účelem implementace více moderních technologií do mírových misí OSN, aby mohla být práce mírotvůrců bezpečnější, snadnější a současně efektivnější. V oblastech, kde probíhaly nebo probíhají válečné konflikty se to týká zapojení tzv. teleoperovaných pozemních robotů, sloužících k eliminaci nášlapných min. V dalších mírových operacích byly v roce 2014 zapojeny bezpilotní letouny, které slouží k monitorování teroristických skupin, které pašují zbraně nebo lidi. Bezpilotní letouny jsou využívány v oblastech, kde je obtížné nasazení pěchotních sil. Bezpilotní letouny, resp. drony jsou připravené pracovat 24 hodin denně a jejich použití je ekonomicky efektivnější, než použití klasických pilotovaných letounů. Používání dronů by mělo mírové operace značně zefektivnit. 21 Poradenský tým expertů by měl do velení mírových operací přinést porozumění o nutnosti použití moderních technologií. Experti budou mít za úkol navštívit jednotlivé mírové operace a následně reflektovat přínos využitelnosti inovací v praxi. Výše uvedené nástroje mají za úkol zlepšit bezpečnost příslušníků mírových operací, ale i civilního obyvatelstva v problémové oblasti. Závěr V procesu operací ve prospěch míru se objevují nedostatky, které ohrožují podstatu budování míru. Zjištěná rizika a příležitosti pro zlepšení fungování mírových operací budou vymezeny v následujících pasážích článku. Participující státy jsou často vyzývány k zapojení se do operací, i když pro to nejsou kapacitně připraveny. Toto je případ České republiky. Armáda České republiky je v současnosti značně kapacitně omezena. V Bezpečnostní strategii České republiky z roku 2015 se vláda České republiky zavazuje navýšit rozpočet pro resort Ministerstva obrany České republiky. V souladu se spojeneckými závazky a po letech bezprecedentního propadu výdajů na obranu, se vláda zavazuje k postupném zvyšování rozpočtu na obranu, tento termín je stanoven do roku 2020, kdy navýšení bude činit 1, 4 % hrubého domácího produktu České republiky, další případné navyšování výdajů na 21 Drones spare troops. U T San diego [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 obranu bude reflektovat proměny v globálním bezpečnostním prostředí a ekonomické možnosti České republiky. Z uvedené tendence navyšování výdajů na obranu České republiky lze dovodit, že se tento fakt projeví i ve zvýšené participaci složek České republiky na operacích ve prospěch míru, dle mandátu OSN. Původní význam a účel operací ve prospěch míru postrádá v současné době primární smysl, který spočíval v bodech souhlas nestrannost minimální užití síly, v recentním globálním prostředí je stále více kladen požadavek na využití síly v mírových operacích OSN. Do budoucna je nutné tento aspekt potlačit a cestou diplomatického vyjednávání zredukovat eskalaci konfliktů v problémových oblastech. Základním předpokladem uskutečnění operace je souhlas stran konfliktu k jejímu provedení, tato skutečnost může limitovat konečné vyřešení konfliktu. Nestranná intervence reálně blokuje vítězství jedné ze zúčastněných stran, což obrazně znamená blokaci vítězství jedné ze stran konfliktu, tedy nevyřešení situace v problémové oblasti. Participace v takových operacích není pro přispívající státy efektivní, protože státy si poškozují vlastní mezinárodněpolitické renomé. Proto by měla být jasně vymezena právní pravidla implementace operací ve prospěch míru, v současné době existuje pouze úprava v rámci ustanovení kapitoly VI. a VII. Charty OSN. Nejednotná terminologie mírových operací snižuje transparentnost jejich provádění. Do budoucna by měla být stanovena rigorózní doktrína sloužící pro objasnění jednotlivých kategorií operací ve prospěch míru. Česká republika by měla přijmout jednotnou strategii pro podporu a kvantitativní participaci na operacích ve prospěch míru, v současné době není striktně stanovená žádná doktrína, která by upravovala systémové nasazování sil do mírových operací OSN. V současná době neexistuje efektivní zpětná vazba v procesu instrumentu operací ve prospěch míru. OSN by měla přijmout opatření pro vytvoření kontrolního, resp. dohledového týmu, který by sestával z jednotlivých členů participujících států. Operace ve prospěch míru by získaly objektivní podklad pro budoucí zlepšení. OSN, resp. participující státy by se v navazujících operacích ve prospěch míru mohly vyvarovat pochybení, která negativně ovlivnila efektivnost operací ve prospěch míru v minulosti. 13

14 V procesu operací ve prospěch míru by mělo být nasazováno více informačních a komunikačních technologií, aby docházelo k redukci rizika v rámci nasazování lidských zdrojů. V recentní době se jedná především o již uvedené tzv. drony, které spolehlivě analyzují geografický nebo jiný průběh konfliktní situace, která je předmětem aplikace operací ve prospěch míru. Literatura 1. BALABÁN, Miloš a Libor STEJSKAL. Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, ISBN BUREŠ, Oldřich. Operace na udržení míru OSN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky AVIS, ISBN FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informačních služeb, s. ISBN THAKUR, Ramesh. The United Nations, peace and security. Cambridge: University press, ISBN The Blue Helmets. A Review of United Nations Peace-Keeping, 2. vyd. New York: United Nations, ISBN Ostatní zdroje 7. United Nations. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Charta Organizace spojených národů. 9. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění. 10. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. 11. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), v platném znění. 14

15 12. Drones spare troops. U T San diego [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN. plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany

Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN. plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany Zdravotnické zabezpečení příslušníků mírových misí OSN plk. MUDr. Petr Král Odbor vojenského zdravotnictví Sekce podpory Ministerstva obrany Osnova Úvod Mírové mise OSN Zdravotnické zabezpečení misí OSN

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. školení starostů obcí 2015 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ školení starostů obcí 2015 1 OBSAH definice orgány krizového řízení bezpečností rady krizové štáby krizové stavy povinnosti starosty kontrola 2 DEFINICE Krizové řízení je souhrn řídících

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI

NÁRODNÍ ZÁKLADNA HUMANITÁRNÍ POMOCI NÁRODNÍ ZÁKLADNA NÁRODNÍ ZÁKLADNA V listopadu roku 2010 byla otevřena Národní základna humanitární pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické)

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Stav ohrožení státu a Válečný stav versus Policie České republiky. Bc. Lenka Kalatová; Bc. Milena Štuková. Anotace

Stav ohrožení státu a Válečný stav versus Policie České republiky. Bc. Lenka Kalatová; Bc. Milena Štuková. Anotace Stav ohrožení státu a Válečný stav versus Policie České republiky Bc. Lenka Kalatová; Bc. Milena Štuková Anotace Po dobu existence České republiky nedošlo k vyhlášení stavu ohrožení státu ani válečného

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 14 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Hlavní orgány OSN a jejich sídla

Hlavní orgány OSN a jejich sídla Variace 1 Hlavní orgány OSN a jejich sídla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Hlavní orgány OSN

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy PSP ČR, listopad 2014 SEMINÁŘ Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví Václav

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů Úvod Od počátku své existence musí lidstvo zápasit nejen o záchranu hmotných a kulturních hodnot, ale především o uchování samotného života. Vědecko technický pokrok přinesl lidské společnosti vedle řady

Více

Vznik mezinárodní smlouvy

Vznik mezinárodní smlouvy Vznik mezinárodní smlouvy Etapy vzniku platné mezinárodní smlouvy 1. Sjednání textu smlouvy 2. Schválení a autentifikace textu smlouvy 3. Souhlas se smlouvou (vznik mezinárodního závazku 4. Vstup smlouvy

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti

Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Aktivity NBÚ při zajišťování kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 10.4.2013 1 Zákon o kybernetické bezpečnosti Kritická informační infrastruktura 10.4.2013

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

VZNIK A BUDOVÁNÍ NCKS

VZNIK A BUDOVÁNÍ NCKS VZNIK A BUDOVÁNÍ NCKS 2016 2020 PRAHA 22. března 2016 NÁRODNÍ STRATEGIE KB A AKČNÍ PLÁN NBÚ gestor problematiky kybernetické bezpečnost Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období 2015 2020

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy

Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy egovernment 20:10 Mikulov 2014 Václav Borovička NBÚ / NCKB Národní bezpečnostní úřad Národní centrum kybernetické bezpečnosti NBÚ ustaven gestorem

Více

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Mezinárodní právo veřejné (MPV) = soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství Obecná

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Základní pojmy a legislativa ve veřejné správě s ohledem na KŘ Zpracovala: pplk. Ing.

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

IDET AFCEA Květen 2015, Brno

IDET AFCEA Květen 2015, Brno Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti Václav Borovička Obsah přednášky o Úvod do legislativy kybernetické bezpečnosti o Kybernetické předpisy zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU

Krizové řízení. Krizové řízení v NATO a EU Krizové řízení Krizové řízení v NATO a EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh U S N E S E N Í

Návrh U S N E S E N Í Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více