SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,"

Transkript

1

2

3 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází, mi dovolte, abych v úvodu svého slova pøipomnìl, že. kvìtna letošního roku uplyne 70 let od osvobození našeho mìsta sovìtskou armádou a taktéž 70 let od osvobození celé tehdejší Èeskoslovenské republiky armádami spojencù. Zároveò si budeme pøipomínat i ukonèení. svìtové války, jejíž prùbìh poznamenal životy a osudy desítek milionù lidí. V našem mìstì si tyto události pøipomeneme akcemi, které probìhnou pod záštitou rady mìsta. S místy, termíny konání a programem akcí se mùžete seznámit na jiné stránce tohoto zpravodaje. Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem rady mìsta na tyto akce pozval. Jsou poøádány proto, abychom spoleènì uctili památku všech, kteøí nedožili své životy v míru a ve spoleènosti svých blízkých. Pokud se týká èinnosti a práce orgánù mìsta, rady a zastupitelstva, je tøeba uvést, že rada jednala v mìsíci lednu a únoru, zastupitelstvo pak O projednávaných otázkách jste informováni jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách mìsta. Rada, kromì jí vyhrazených problematik, v podstatì pøipravovala obsah jednání zastupitelstva. Stìžejními body jednání zastupitelstva bylo schválení rozpoètu (podrobnou informaci najdete v obsahu tohoto zpravodaje) a schválení územního plánu mìsta, který je zveøejnìn na webových stránkách mìsta. Maximální úsilí vìnujeme pokraèujícím pracím na dokonèení rekonstrukce mateøské školy na ulici Poštovní a stavbì ZŠ Butovická energetická opatøení. Na té první se již, pøedpokládám, podaøilo vyøešit øadu problémù. Pro zajímavost uvádím, že z titulu vad projektu budeme pravdìpodobnì až soudnì vymáhat èástku cca Kè. Podobná situace nastala i na druhé stavbì. Opìt z titulu vad projektu a postupu jeho pøípravy vznikají problémy, které generují požadavky na vícepráce, a tedy i finanèní prostøedky z rozpoètu mìsta. K øešení uvedeného se sešlo mimoøádnì i zastupitelstvo, a to Výsledkem jednání bylo schválení èástky cca Kè na financování uvedené akce. Závìrem mi dovolte Vás informovat, že pøíští øádné zasedání zastupitelstva mìsta Studénky bude svoláno na od 15:00 hodin. Lubomír Šobich starosta Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY Další schùze rady mìsta se konala v zasedací místnosti Mìstského úøadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: poskytnout veøejnou finanèní podporu grant z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm o grant: Èeský svaz chovatelù, základní organizace Studénka, Spolek žen Studénka, AS Bizon Studénka se sídlem Studénka, Rodièovské sdružení pøi ZŠ Studénka, Základní škola Studénka, Butovická 346, p. Kuncek, Pøíroda kolem nás, o. p. s., Letecký modeláøský klub 60 Studénka, Sbor dobrovolných hasièù Studénkanádraží, Sbor dobrovolných hasièù Studénka-Butovice, p. Polehla POLI, se sídlem Studénka, Základní organizace OS KOVO MSV Studénka, Sportovní klub Studénka, FOTBAL STUDÉNKA, o. s., Sdružení rodièù pøi ZŠ Studénka, Sportovní klub Statek Nová Horka, Sportovní klub policie Ostrava, Soukromá základní umìlecká škola MUSICALE, v. o. s., Svaz tìlesnì postižených v ÈR, o. s., místní organizace Studénka, Základní škola T. G. Masaryka Studénka,. kvìtna 500, Raketové a míèové sporty, o. s., Základní umìlecká škola J. A. Komenského Studénka, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Slezská diakonie se sídlem Èeský Tìšín, Spoleènost pro ranou péèi, Støedisko rané péèe SPRP Ostrava, Domov Duha, p. o., se sídlem Nový Jièín, Domov Magnolie, p. o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, DÌCKO, o. p. s., se sídlem Nový Jièín, Bc. Dresler, Svaz tìlesnì postižených, o. s., místní organizace Studénka, Salus, o. p. s., se sídlem Kopøivnice, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Èeskomoravský svaz chovatelù poštovních holubù, Letecký modeláøský klub 60 Studénka, Èeský svaz chovatelù, základní organizace Studénka, Horolezecký oddíl Studénka, o. s., se sídlem Kopøivnice, Èeský svaz vèelaøù, o. s., základní organizace Studénka, se sídlem Albrechtièky, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Èeskoslovenský zálesák svaz pro pobyt v pøírodì, støedisko CHAOS Studénka, Junák, svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Albrechtièky, Junák, svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Polanka, Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Butovická se sídlem Studénka, Pøíroda kolem nás, o. p. s., poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 žadateli Vyšší odborná škola, Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Kopøivnice, pøíspìvková organizace, se sídlem Kopøivnice, udìlit výjimku z postupu dle vnitroorganizaèní smìrnice Výbìr dodavatelù u zakázek malého rozsahu pøi zadání zakázky na provedení systémového auditu Mìstského úøadu Studénka, uzavøít smlouvu o dílo na provedení systémového auditu Mìstského úøadu Studénka mezi mìstem Studénka jako objednatelem a spoleèností TRIFID CONSULT, a. s., jako zhotovitelem za cenu Kè vèetnì DPH, 3

4 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU na základì a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veøejné zakázky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby mìsta Studénka o výbìru nejvhodnìjší nabídky a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem pro èást A: C SYSTÉM CZ, a. s., se sídlem Brno-Židenice, za cenu nejvýše pøípustnou ,40 Kè vè. DPH a pro èást B: AB plus CZ, s. r. o., se sídlem Praha 7, za cenu nejvýše pøípustnou ,40 Kè vè. DPH, a to za pøedpokladu získání souhlasného stanoviska Centra pro regionální rozvoj ÈR z kontroly dokumentace k provedenému výbìrovému øízení, uzavøít nájemní smlouvy k bytùm na ul. Budovatelské a Tovární ve Studénce, uzavøít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu standardní kvality v domì na ul. Budovatelské ve Studénce, vypovìdìt smlouvu o nájmu uzavøenou mezi mìstem Studénka jako pronajímatelem a spoleèností HAMIK MASO, s. r. o., se sídlem Velká Polom jako nájemcem, a to s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou, zrušit platnost usnesení RMS z ve vìci pronájmu nebytového prostoru è. 591/6, zveøejnit zámìr pronájmu nebytového prostoru è. 591/6 v 1. nadzemním podlaží budovy èp. 591 na pozemku parc. è. 1476/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 84 m, sestávající z prodejny, skladu a sociálního zázemí za úèelem poskytování služeb obèanùm, na dobu neurèitou. Nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši minimálnì 800 Kè/m /rok, vyhovìt žádosti Ing. Sekaniny a souhlasí s bezúplatným využitím èásti pozemku parc. è. 409 ostatní plocha o výmìøe cca 1 00 m v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou (parkovištì pøed Dìlnickým domem), pro poøádání akce POLI veterán jízda historických vozidel Studénka v dobì od 8:00 do 18:00 hodin, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/73 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 44 m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Sport bar na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Pizzerie Milano na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 4 m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Vinárna F na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1640/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a pí S. Tomáškovou jako nájemcem, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. V. Martiníkem jako nájemcem, za úèelem zøízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popø. jednostopého vozidla, a to na dobu urèitou 6 mìsícù, pøi výši nájemného 9 Kè/m /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvì schválené RMS , uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene, RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IÈ: , jako oprávnìným z vìcného bøemene a p. P. Londinem jako investorem, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 738 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dìèín, zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., se sídlem Ostrava-Pøívoz, jako oprávnìným z vìcného bøemene, uzavøít dodatek ke smlouvì o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu k pozemkùm parc. è. 338/7, parc. è. 338/8, parc. è. 338/31 a parc. è. 1944/4 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako budoucím povinným z vìcného bøemene a spoleèností M.NET Studénka, s. r. o., se sídlem Studénka, Butovice, Butovická 1, IÈ: , jako budoucím oprávnìným z vìcného bøemene. Rada schválila: upravený program oslav 70. výroèí osvobození mìsta Studénky, za pøedpokladu schválení rozpoètového opatøení è. 015/1 Zastupitelstvem mìsta Studénky, provedenou inventarizaci majetku a závazkù mìsta Studénky k Rada souhlasila: s uzavøením smlouvy o výpùjèce v rámci realizace projektu CHEMICKÝ MONITORING CHEMON mezi SAK Studénka, pøíspìvková organizace, jako vypùjèitelem a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, s užitím znaku mìsta Studénky v pøipravované publikaci Èeská republika, mìsta a obce spoleènosti PROXIMA Bohemia, s. r. o., s pøijetím úèelovì urèeného daru v celkové hodnotì Kè na obìdové služby pro Základní školu Studénka, Butovická 346, od spoleènosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., s vyhlášením volného dne v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka v termínu Rada stanovila: závazné ukazatele hospodaøení pro rok 015 odboru školství, kultury a sociálních vìcí, odboru vnitøních vìcí, odboru rozvoje mìsta a investic, odboru místního hospodáøství a údržby majetku, odboru stavebního øádu a územního plánování, tajemníkovi mìstského úøadu, organizaèní složce Støedisko èistírny odpadních vod a kanalizace. Rada jmenovala: p. Libosvára èlenem grantové komise. Rada vydala: závazné ukazatele pro rok 015 pøíspìvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka,. kvìtna 500, Základní škola Sluneènice Studénka, pøíspìvková organizace, se sídlem Studénka, Mateøská škola Studénka, Komenského 700, SAK Studénka, pøíspìvková organizace, vnitroorganizaèní smìrnici Vyvìšování státní vlajky Èeské republiky a vlajky mìsta Studénky. Rada vzala na vìdomí: kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých schùzí Rady mìsta Studénky, informaci o stavu pohledávek mìsta Studénky k , ukonèení èlenství pí Vavrošové v grantové komisi k na vlastní žádost, Výroèní zprávu za rok 014 o èinnosti Mìstského úøadu Studénka v oblasti poskytování informací podle 18 odst. 1 zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, 4

5 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ve znìní pozdìjších pøedpisù, zprávu o vyøizování stížností a petic za rok 014, návrh realizace a pøípravy investièních akcí a údržby majetku mìsta pro rok 015. Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA STUDÉNKY Další zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky se konalo ve velkém sále Mìstského úøadu Studénka. Projednávaly se mimo jiné tyto záležitosti: Zastupitelstvo rozhodlo: uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 338/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako oprávnìným z vìcného bøemene a Èeskými dráhami, a. s., jako vlastníkem, uzavøít smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 314/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako budoucím oprávnìným z vìcného bøemene a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizací, jako budoucím povinným z vìcného bøemene, nevyhovìt žádosti spoleènosti Erpeko, a. s., o prodej èásti pozemku parc. è. 1618/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, bezúplatnì pøevést pozemek parc. è. 980 ostatní plocha o výmìøe 135 m a most pøes Butovický potok ev. è , vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za úèelem zajištìní pøístupu k rodinnému domu èp. 61 na ul. Malá strana ve Studénce, a to formou daru, zveøejnit zámìr prodeje pozemku parc. è. 60/11 zahrada o výmìøe 4 m vèetnì hospodáøské budovy na pozemku parc. è. 60/11, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za minimální cenu Kè, zveøejnit zámìr prodeje pozemku parc. è. 31/ trvalý travní porost o výmìøe 689 m v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kè, tj. cca 64,75 Kè/m, zveøejnit zámìr prodeje pozemkù parc. è. 1811/1 zahrada o výmìøe 87 m, parc. è. 1811/ zahrada o výmìøe 50 m a parc. è. 1811/3 zahrada o výmìøe 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kè, tj. cca 88 Kè/m. Vlastnické právo k nemovitostem je zatíženo závazkem smluvního vztahu, o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Studénka, uzavøít dodatek ke smlouvì o úvìru s vìøitelem Komerèní banka, a. s., na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní sanaèní práce, zrušit platnost usnesení ZMS z ve vìci poètu èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky a osadního výboru Nová Horka, který byl stanoven na 5, stanovit poèet èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky a osadního výboru Nová Horka na 7. Zastupitelstvo zvolilo: do funkce dalších èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky pí Šumnou, p. Pustìjovského, DiS., do funkce dalších èlenù osadního výboru Nová Horka p. Zetka, pí Peichlovou. Zastupitelstvo schválilo: rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015. Zastupitelstvo ovìøilo: že Územní plán Studénka není v rozporu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotèených orgánù a stanoviskem Moravskoslezského kraje vydanými v rámci jeho projednání. Zastupitelstvo souhlasilo: s uzavøením dodatku ke smlouvì o pùjèce mezi mìstem Studénka a Destinaèním managementem turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., s návrhem øešení námitky mìsta Studénky na vyhlášení Chránìné krajinné oblasti Poodøí. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí: obsah úplné aktualizace Územnì analytických podkladù ORP Bílovec listopad 014, dle 9 odst. 1 a 6 odst. 5 písm. f) zákona è. 183/006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhodnocení pøipomínek podaných k návrhu Územního plánu Studénka, zápis finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky z vèetnì jeho doporuèení schválit návrh rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015, kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky. Zastupitelstvo vydalo: vnitroorganizaèní smìrnici Jednací øád Zastupitelstva mìsta Studénky, Územní plán Studénka formou opatøení obecné povahy. Zastupitelstvo delegovalo: p. Šobicha, starostu, do Místní akèní skupiny Regionu Poodøí, z. s., k zastupování mìsta Studénky v rozsahu všech úkonù vèetnì hlasování spojených s jednáním valných hromad a výkonù èlena voleného orgánu. Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta 5

6 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ROZPOÈET MÌSTA STUDÉNKY PRO ROK 015 Zastupitelstvo mìsta Studénky na svém únorovém zasedání schválilo rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015, a to ve struktuøe dle vnitøního pøedpisu. Jedná se o bilanci pøíjmù, výdajù a financování s èíselnými údaji pro daný rok. Bilance je sestavena v souladu s rozpoètovými pravidly územních rozpoètù, konkrétnì v druhovém tøídìní, tj. podle položek platné rozpoètové skladby. Podstatnými údaji v bilanci jsou: celkové pøíjmy v hodnotì Kè, které jsou rozdìleny na pøíjmy daòové, nedaòové, kapitálové a pøijaté dotace, celkové výdaje ve výši Kè, které zahrnují bìžné výdaje ( Kè vèetnì rezervy) a kapitálové výdaje ( Kè), financování v celkové výši Kè. Jedná se o zapojení zùstatku na bankovních úètech mìsta, použití úvìru a splátky úvìrù a pùjèky. Rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015 je sestaven jako schodkový, nebo celkové pøíjmy rozpoètu jsou nižší než celkové rozpoètované výdaje = Schodek rozpoètu ve výši Kè je kryt v souladu se zákonem è. 50/000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, položkami financování. Ukazatel Bilance: SR 015 (v Kè) I. Pøíjmy celkem z toho daòové pøíjmy (tøída 1) nedaòové pøíjmy (tøída ) kapitálové pøíjmy (tøída 3) pøijaté dotace (tøída 4) II. Výdaje celkem (suma A + B) A. Bìžné výdaje (tøída 5) Neinvestièní nákupy a související výdaje a pøevody SF (podseskupení položek 501 až položka 534) z toho prostøedky na platy a ostatní platby za provedenou práci vèetnì pojistného (podseskupení pol. 501 až 503) pøevod sociálnímu fondu (ÚZ 14 ) reprefond opravy a udržování majetku (odbor MHÚM vèetnì DBF, RMI) Neinvestièní transfery podnikatelským subjektùm a neziskovým organizacím (seskupení pol. 5) Neinvestièní transfery a nìkteré další platby rozpoètùm (seskupení pol. 53 bez položky 534) z toho neinvest. transf. veøejným rozpoètùm územní úrovnì (podseskup. pol. 53) neinvest. transfery pøíspìvkovým a pod. organizacím (podseskup. pol. 533) Neinvestièní transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54) Neinvestièní transfery do zahranièí (seskupení pol. 55) 0 6. Ostatní bìžné výdaje (seskupení pol. 56, 59) z toho rezerva B. Kapitálové výdaje (tøída 6) III. Financování z toho zùstatky bank. úètù ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115) dlouhod. financování (pol. 813, 816) splátky úvìru, pùjèky (pol. 814)

7 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Celkové pøíjmy pøedstavují: daòové pøíjmy, které dále dìlíme na daòové pøíjmy podle zákona è. 43/000 Sb., o rozpoètovém urèení daní, a ostatní daòové pøíjmy. Daòové pøíjmy podle zákona jsou tvoøeny z pøevážné èásti sdílenými a výluènými danìmi a dalšími podíly na daních, tzv. motivaèními prvky. Sdílenými danìmi jsou danì, jejichž celostátní výnos se pøerozdìluje zákonem stanoveným zpùsobem mezi jednotlivé úrovnì veøejných rozpoètù. Jedná se o daò z pøíjmù právnických osob, daò z pøíjmù fyzických osob (vybírané srážkou, z podnikání, ze závislé èinnosti) a daò z pøidané hodnoty. Zákon o rozpoètovém urèení daní stanovuje procentní podíl z celostátního výnosu pøíslušné danì (napø. u danì z pøíjmù právnických osob je to 3,58 %), který se dále pøerozdìluje mezi obce. Procenta, kterými se jednotlivé obce podílejí na stanovené èásti výnosu sdílených daní, jsou každoroènì zveøejòována ve vyhlášce Ministerstva financí s úèinností k bìžného roku. Vyhláška je vydávána na základì dat Èeského statistického úøadu, Ministerstva práce a sociálních vìcí a Èeského úøadu zemìmìøièského a katastrálního. Konkrétní procento pro danou obec se vypoète z výmìry katastrálních území obce váha 3 %, poètu dìtí a žákù navštìvujících školu zøizovanou obcí váha 7 %, prostého poètu obyvatel obce váha 10 %, upraveného poètu obyvatel obce váha 80 %, pro který se použijí koeficienty velikostních kategorií obcí (postupné pøechody pøíloha è. zákona), pøípadnì koeficienty pro Prahu, Brno, Ostravu, Plzeò (pøíloha è. 3 zákona). V roce 015 je poèítáno s pøíjmy z tìchto daní ve výši Kè. Výluènými danìmi jsou danì, jejichž celý výnos plyne do konkrétní úrovnì veøejných rozpoètù. U obcí se jedná o výnos z danì z nemovitých vìcí ( Kè) a z danì z pøíjmù právnických osob placené obcí ( Kè). Podíly na daních motivaèní prvky pøedstavují 30% podíl na dani z pøíjmù fyzických osob z podnikání, který je pøerozdìlován podle místa bydlištì podnikatele, a 1,5% podíl na dani z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pøièemž konkrétní procento pro jednotlivé obce je dáno výše uvedenou vyhláškou a je odvozeno od poètu zamìstnancù v dané obci. Ostatní daòové pøíjmy jsou pøíjmy z místních poplatkù (komunální odpad, poplatek ze psù, za užívání veøejného prostranství), správních poplatkù a odvodù, napø. z loterií a podobných her a z výherních hracích automatù ( Kè). nedaòové pøíjmy, což jsou pøíjmy z pronájmù bytù a nebytových prostor ve vlastnictví mìsta, z poskytování služeb, z pojistných plnìní apod., kapitálové pøíjmy, které zahrnují pøíjmy z pøedpokládaného prodeje pozemkù ve vlastnictví mìsta, dotace, které dìlíme na neinvestièní a investièní. V pøípadì neinvestièních dotací se jedná pøedevším o dotaci ze státního rozpoètu na výkon státní správy Kè, dotaci poskytnutou z rozpoètu Moravskoslezského kraje na zabezpeèení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasièù ve výši Kè a dotaci úøadu práce urèenou k úhradì osobních výdajù zamìstnancù mìsta pøijatých pro výkon VPP ve výši Kè a také zamìstnancù pøijatých v rámci programu Odborná praxe pro mladé do 30 let ve výši Kè. Poskytovatelem investièních dotací v celkové výši Kè je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Ministerstvo pro místní rozvoj. Dalším pøedpokládaným pøíjmem rozpoètu jsou pohledávky mìsta Studénky po lhùtì splatnosti. Jedná se o pohledávky: v rámci pøenesené pùsobnosti, tzn. pohledávky z titulu místních poplatkù a dále nákladù øízení, uložených pokut a sankèních poplatkù, které vznikly v rámci pøenesené pùsobnosti. Jejich výše k èiní ,56 Kè. Tyto nedoplatky z poplatkové povinnosti jsou vymáhány podle zákona è. 80/009 Sb., daòový øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, který umožòuje uèinit dotaz na zamìstnavatele, banky a státní orgány, s cílem zjistit napø. zamìstnavatele dlužníkù, èísla úètù s výši finanèních prostøedù na úètu. Na základì zjištìných výsledkù dotazování jsou pak provádìny exekuce. v rámci samostatné pùsobnosti. Zde se jedná zejména o nedoplatky na nájemném, službách poskytovaných v souvislosti s nájemným a vyúètování služeb v rámci bytového a nebytového hospodáøství, za pronájem pozemkù, za stoèné, o neuhrazené vystavené faktury apod. Celková výše tìchto nedoplatkù k èiní ,65 Kè. Tyto pohledávky jsou vymáhány dle vnitøní smìrnice Pravidla pro správu pohledávek a dle platné legislativy. Dlužníkùm je zasílána 1. a. upomínka. Druhá upomínka do vlastních rukou obsahuje mimo jiné také pøedvolání k jednání s upozornìním na právní dùsledky pøi nezaplacení dluhu. Pokud k úhradì nedojde, jsou dlužné èástky žalovány a pravomocná rozhodnutí soudu jsou pøedávána k vymáhání soudnímu exekutorovi. V pøípadì požádání dlužníka o splácení dlužné èástky formou splátek, jsou návrhy dohod o splátkách prùbìžnì pøedkládány dle pøíslušnosti RMS, se lhùtou splatnosti delší než 18 mìsícù pak Zastupitelstvu mìsta Studénky (dále jen ZMS). Pokud dlužník neplní uzavøenou dohodu o splátkách, je podána žaloba k soudu. Výdajová èást rozpoètu Jak již bylo uvedeno, celkové schválené výdaje rozpoètu mìsta Studénky na rok 015 èiní Kè. Z toho jsou bìžné výdaje ve výši Kè. V rámci této èástky jsou zahrnuty i výdaje na bìžnou údržbu majetku mìsta Kè. Výdaje na investice jsou schváleny ve výši Kè. Jen pro kontrolu a srozumitelnost, výdaje vèetnì údržby a investic Kè Kè = Kè. Ilustraèní foto Z èástky bìžných výdajù tvoøí, mimo údržbu majetku, rozhodující èást tzv. provozní výdaje. Správci jednotlivých provozních kapitol, které zahrnují zabezpeèení chodu mìsta, budou v letošním roce hospodaøit s tìmito objemy prostøedkù: Odbor školství, kultury a sociálních vìcí (ŠKSV) ,00 Kè v této èástce jsou obsaženy pøíspìvky na zabezpeèení chodu škol, školky, SAK Studénka, pøíspìvková 7

8 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU organizace, veøejná finanèní podpora spolkùm, organizacím, charitì atd. Hospodaøení odboru ŠKSV v rozhodujících položkách zahrnuje: Pøíspìvek mìsta na hospodaøení škol ZŠ Sjednocení Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ Butovická Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ TGM Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) MŠ Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ Sluneènice Kè Pøíspìvek mìsta na hospodaøení SAK Studénka, pøíspìvková organizace Ve výši Kè, který je v plánu hospodaøení této pøíspìvkové organizace rozplánován k použití takto: k zabezpeèení èinnosti správy ,44 Kè k zabezpeèení èinnosti TV Odra ,00 Kè k zabezpeèení èinnosti kultury ,40 Kè k zabezpeèení provozu umìlé ledové plochy ,00 Kè ,84 Kè Rozdíl mezi touto celkovou nákladovou položkou uvedených provozních nákladù organizace, ve vztahu k výši poskytnuté dotace ( Kè) je kryt výnosy z èinností rekreaèní a rekondièní, hostinské èinnosti a výnosy z nájmù. Další významnou položkou výdajù v kapitole odboru ŠKSV je veøejná finanèní podpora, která zahrnuje jak prostøedky na granty, tak VFP na èinnost organizacím a spolkùm. Celkovì pro rok 015 èiní Kè, z toho nejvìtší objem pøedstavuje VFP poskytnutá Charitì Studénka ve výši Kè a VFP na èinnost sportovních organizací v objemu Kè. Odbor vnitøních vìcí (VV) ,00 Kè toto jsou výdaje, které mimo mzdové prostøedky a odvody z nich zabezpeèují èinnost mìstského úøadu, orgánù obce (rady, zastupitelstva), hasièských zbrojnic a s tím související èinnosti. Odbor rozvoje mìsta a investic (RMI) ,00 Kè provozní výdaje odboru na poøizování napø. odborných posudkù, rozborù, pøípravu dokumentù, organizace zadávacích a výbìrových øízení. Ilustraèní foto Odbor místního hospodáøství a údržby majetku (MHÚM) Kè v rámci hospodaøení s touto èástkou uvedený odbor zabezpeèuje napø. provoz a èinnosti: útulek pro psy Kè, správa v lesním hospodáøství Kè, veøejné WC Kè, silnice Kè (v tom oèista Kè, zimní údržba Kè, èištìní deš ových vpustí Kè), zabezpeèení provozu mìstské hromadné dopravy Kè, pøíspìvek na mezimìstské linky Kè, vybavení pøírodovìdných a technických uèeben (fyzika, chemie) na základních školách Kè, dokonèení sítì místního rozhlasu (Studénka I a Nová Horka) Kè, domovní a bytový fond Kè, nebytové hospodáøství Kè, provoz veøejného osvìtlení Kè (v tom el. energie Kè, údržba Kè, revize Kè), správa høbitovù Kè, svoz a likvidace odpadù Kè, provoz a úpravy skládky RADAR Kè, péèe o vzhled obce a veøejnou zeleò Kè (v tom napø. seèení trávy Kè, sbìr listí Kè, kácení a oøez døevin Kè). Odbor stavebního øádu a územního plánování (SØÚP) Kè odbor, který vykonává v pøevažující vìtšinì své èinnosti pøenesenou pùsobnost, státní správu. Prostøedky budou použity na poøízení odborných posudkù, doplacení poøízení územního plánu. Odbor financí a rozpoètu (FaR) Kè tato èástka se realizuje prostøednictvím pùjèek z Fondu rozvoje bydlení. Organizaèní složka Støedisko Èistírna odpadních vod a kanalizace (ÈOV) Kè v tìchto výdajích jsou naplánovány položky hospodaøení s odpadními vodami a jejich èištìní na nové ÈOV. platy zamìstnancù, vèetnì odvodù Kè, odvádìní a èištìní odpadních vod (provozní náklad) Kè. Mìstská policie Studénka (MìP) 8

9 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Kè základní èást tìchto výdajù tvoøí položky na platy a odvody Kè. Provozní výdaje MìP, napø. energie, výstroj, ochranné pomùcky, služby (telefony, školení), pohonné hmoty ( Kè), celkem Kè. Záležitosti zabezpeèované tajemníkem MìÚ: Kè toto jsou osobní výdaje vèetnì pojistného. Z nich lze uvést zejména: útulek pro psy Kè, veøejné WC Kè, VPP pracovní skupina Kè, mìstský úøad Kè, odmìny èlenùm ZMS (uvolnìní i neuvolnìní) Kè, poslední významnou položkou jsou splátky úvìrù, které pro rok 015 èiní Kè. Podrobný rozpis kapitol investic a údržby bude uveden v pøíštím èísle zpravodaje, protože do jejich obsahu, jeho rozšíøení zasáhne na své schùzi rada mìsta Jinými slovy zastupitelstvem mìsta budou navrženy další konkrétní akce k realizaci v letošním roce. Lubomír Šobich starosta Ing. Gabriela Teglová vedoucí odboru financí a rozpoètu ODBOR DOPRAVY MÌSTSKÉHO ÚØADU BÍLOVEC INFORMUJE Odbor dopravy MìÚ Bílovec by chtìl seznámit veøejnost se zmìnou zákona è. 56/001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je úèinná od Podle nových pravidel se vozidlo souèasnì odhlásí i pøihlásí. Smyslem zmìn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznaèný vlastník vozidla. Bude tak ihned zøejmé, kdo je zodpovìdný za provoz vozidla a kdo má nést následky pøi porušení pøedpisù. Pøi vyøizování pøevodù ojetých aut bude Ilustraèní foto záležet na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úøad spoleènì, jeden mùže zmocnit druhého nebo oba zmocní tøetí osobu. K zápisu a k vydání nových dokladù dojde na jednom úøadì a na základì jedné žádosti. Pøi vyøizování pøes prostøedníky bude tøeba doložit úøednì ovìøenou plnou moc. Žádosti o pøevod vozidla budou lidé vyøizovat na úøadì, který je místnì pøíslušný z pohledu prodávajícího. K pøevodu vozidla musí dojít ve lhùtì deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro pøeregistrace bude aktuální evidenèní kontrola, která nesmí být starší 14 dnù, a zákonné pojištìní (zelená karta). Majitelùm døíve zpola pøevedených aut dává zákon pøechodné pùlroèní období, aby tato vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudìlají, jejich vùz administrativnì zanikne se všemi dùsledky, jež z toho vyplývají. Podobnou povinnost mají také lidé, kteøí si vozidlo nechali doèasnì vyøadit (pøevedli do depozitu) pøed Ti musí do konce roku 015 nahlásit pøíslušnému úøadu, kde je vozidlo umístìno a jaký je úèel jeho využití. Pokud tak neuèiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu. Ministerstvo dopravy chce do budoucna umožnit zájemcùm, aby mohli administrativu vyøídit i na úøadì, pod který spadá kupující. Lidé by si tak mohli vybrat, která varianta bude pro nì výhodnìjší. Bc. Miroslav Besta vedoucí odboru dopravy MìÚ Bílovec Vážení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky, které se bude konat ve ètvrtek 9. dubna 015 od 15 hodin ve velkém sále Mìstského úøadu Studénka. Program zasedání zastupitelstva bude zveøejnìn na úøední desce, v informaèních skøínkách a na plakátovacích plochách ve mìstì týden pøed konáním zastupitelstva mìsta. Zasedání zastupitelstva je možné sledovat v pøímém pøenosu na informaèním kanále kabelové televize a on-line na internetu na stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta 9

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více