SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,"

Transkript

1

2

3 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází, mi dovolte, abych v úvodu svého slova pøipomnìl, že. kvìtna letošního roku uplyne 70 let od osvobození našeho mìsta sovìtskou armádou a taktéž 70 let od osvobození celé tehdejší Èeskoslovenské republiky armádami spojencù. Zároveò si budeme pøipomínat i ukonèení. svìtové války, jejíž prùbìh poznamenal životy a osudy desítek milionù lidí. V našem mìstì si tyto události pøipomeneme akcemi, které probìhnou pod záštitou rady mìsta. S místy, termíny konání a programem akcí se mùžete seznámit na jiné stránce tohoto zpravodaje. Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem rady mìsta na tyto akce pozval. Jsou poøádány proto, abychom spoleènì uctili památku všech, kteøí nedožili své životy v míru a ve spoleènosti svých blízkých. Pokud se týká èinnosti a práce orgánù mìsta, rady a zastupitelstva, je tøeba uvést, že rada jednala v mìsíci lednu a únoru, zastupitelstvo pak O projednávaných otázkách jste informováni jak ve zpravodaji, tak na webových stránkách mìsta. Rada, kromì jí vyhrazených problematik, v podstatì pøipravovala obsah jednání zastupitelstva. Stìžejními body jednání zastupitelstva bylo schválení rozpoètu (podrobnou informaci najdete v obsahu tohoto zpravodaje) a schválení územního plánu mìsta, který je zveøejnìn na webových stránkách mìsta. Maximální úsilí vìnujeme pokraèujícím pracím na dokonèení rekonstrukce mateøské školy na ulici Poštovní a stavbì ZŠ Butovická energetická opatøení. Na té první se již, pøedpokládám, podaøilo vyøešit øadu problémù. Pro zajímavost uvádím, že z titulu vad projektu budeme pravdìpodobnì až soudnì vymáhat èástku cca Kè. Podobná situace nastala i na druhé stavbì. Opìt z titulu vad projektu a postupu jeho pøípravy vznikají problémy, které generují požadavky na vícepráce, a tedy i finanèní prostøedky z rozpoètu mìsta. K øešení uvedeného se sešlo mimoøádnì i zastupitelstvo, a to Výsledkem jednání bylo schválení èástky cca Kè na financování uvedené akce. Závìrem mi dovolte Vás informovat, že pøíští øádné zasedání zastupitelstva mìsta Studénky bude svoláno na od 15:00 hodin. Lubomír Šobich starosta Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY Další schùze rady mìsta se konala v zasedací místnosti Mìstského úøadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti: Rada rozhodla: poskytnout veøejnou finanèní podporu grant z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm o grant: Èeský svaz chovatelù, základní organizace Studénka, Spolek žen Studénka, AS Bizon Studénka se sídlem Studénka, Rodièovské sdružení pøi ZŠ Studénka, Základní škola Studénka, Butovická 346, p. Kuncek, Pøíroda kolem nás, o. p. s., Letecký modeláøský klub 60 Studénka, Sbor dobrovolných hasièù Studénkanádraží, Sbor dobrovolných hasièù Studénka-Butovice, p. Polehla POLI, se sídlem Studénka, Základní organizace OS KOVO MSV Studénka, Sportovní klub Studénka, FOTBAL STUDÉNKA, o. s., Sdružení rodièù pøi ZŠ Studénka, Sportovní klub Statek Nová Horka, Sportovní klub policie Ostrava, Soukromá základní umìlecká škola MUSICALE, v. o. s., Svaz tìlesnì postižených v ÈR, o. s., místní organizace Studénka, Základní škola T. G. Masaryka Studénka,. kvìtna 500, Raketové a míèové sporty, o. s., Základní umìlecká škola J. A. Komenského Studénka, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Slezská diakonie se sídlem Èeský Tìšín, Spoleènost pro ranou péèi, Støedisko rané péèe SPRP Ostrava, Domov Duha, p. o., se sídlem Nový Jièín, Domov Magnolie, p. o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, DÌCKO, o. p. s., se sídlem Nový Jièín, Bc. Dresler, Svaz tìlesnì postižených, o. s., místní organizace Studénka, Salus, o. p. s., se sídlem Kopøivnice, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Èeskomoravský svaz chovatelù poštovních holubù, Letecký modeláøský klub 60 Studénka, Èeský svaz chovatelù, základní organizace Studénka, Horolezecký oddíl Studénka, o. s., se sídlem Kopøivnice, Èeský svaz vèelaøù, o. s., základní organizace Studénka, se sídlem Albrechtièky, poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 tìmto žadatelùm: Èeskoslovenský zálesák svaz pro pobyt v pøírodì, støedisko CHAOS Studénka, Junák, svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Albrechtièky, Junák, svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Polanka, Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Butovická se sídlem Studénka, Pøíroda kolem nás, o. p. s., poskytnout veøejnou finanèní podporu z rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015 žadateli Vyšší odborná škola, Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Kopøivnice, pøíspìvková organizace, se sídlem Kopøivnice, udìlit výjimku z postupu dle vnitroorganizaèní smìrnice Výbìr dodavatelù u zakázek malého rozsahu pøi zadání zakázky na provedení systémového auditu Mìstského úøadu Studénka, uzavøít smlouvu o dílo na provedení systémového auditu Mìstského úøadu Studénka mezi mìstem Studénka jako objednatelem a spoleèností TRIFID CONSULT, a. s., jako zhotovitelem za cenu Kè vèetnì DPH, 3

4 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU na základì a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veøejné zakázky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby mìsta Studénka o výbìru nejvhodnìjší nabídky a uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem pro èást A: C SYSTÉM CZ, a. s., se sídlem Brno-Židenice, za cenu nejvýše pøípustnou ,40 Kè vè. DPH a pro èást B: AB plus CZ, s. r. o., se sídlem Praha 7, za cenu nejvýše pøípustnou ,40 Kè vè. DPH, a to za pøedpokladu získání souhlasného stanoviska Centra pro regionální rozvoj ÈR z kontroly dokumentace k provedenému výbìrovému øízení, uzavøít nájemní smlouvy k bytùm na ul. Budovatelské a Tovární ve Studénce, uzavøít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu standardní kvality v domì na ul. Budovatelské ve Studénce, vypovìdìt smlouvu o nájmu uzavøenou mezi mìstem Studénka jako pronajímatelem a spoleèností HAMIK MASO, s. r. o., se sídlem Velká Polom jako nájemcem, a to s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou, zrušit platnost usnesení RMS z ve vìci pronájmu nebytového prostoru è. 591/6, zveøejnit zámìr pronájmu nebytového prostoru è. 591/6 v 1. nadzemním podlaží budovy èp. 591 na pozemku parc. è. 1476/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o celkové ploše 84 m, sestávající z prodejny, skladu a sociálního zázemí za úèelem poskytování služeb obèanùm, na dobu neurèitou. Nájemné za nebytové prostory je stanoveno ve výši minimálnì 800 Kè/m /rok, vyhovìt žádosti Ing. Sekaniny a souhlasí s bezúplatným využitím èásti pozemku parc. è. 409 ostatní plocha o výmìøe cca 1 00 m v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou (parkovištì pøed Dìlnickým domem), pro poøádání akce POLI veterán jízda historických vozidel Studénka v dobì od 8:00 do 18:00 hodin, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/73 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 44 m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Sport bar na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Pizzerie Milano na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, zveøejnit zámìr pronájmu èásti pozemku parc. è. 1356/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 4 m za úèelem zøízení venkovního posezení pøed provozovnou Vinárna F na nám. Republiky, a to na dobu urèitou od do , pøi cenì nájmu 330 Kè/m /rok, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1640/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a pí S. Tomáškovou jako nájemcem, uzavøít smlouvu o budoucí nájemní smlouvì na pronájem èásti pozemku parc. è. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výmìøe 18,75 m mezi mìstem Studénka jako budoucím pronajímatelem a p. V. Martiníkem jako nájemcem, za úèelem zøízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popø. jednostopého vozidla, a to na dobu urèitou 6 mìsícù, pøi výši nájemného 9 Kè/m /rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvì schválené RMS , uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene, RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IÈ: , jako oprávnìným z vìcného bøemene a p. P. Londinem jako investorem, uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 738 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi mìstem Studénka jako povinným z vìcného bøemene a ÈEZ Distribuce, a. s., se sídlem Dìèín, zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., se sídlem Ostrava-Pøívoz, jako oprávnìným z vìcného bøemene, uzavøít dodatek ke smlouvì o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu k pozemkùm parc. è. 338/7, parc. è. 338/8, parc. è. 338/31 a parc. è. 1944/4 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako budoucím povinným z vìcného bøemene a spoleèností M.NET Studénka, s. r. o., se sídlem Studénka, Butovice, Butovická 1, IÈ: , jako budoucím oprávnìným z vìcného bøemene. Rada schválila: upravený program oslav 70. výroèí osvobození mìsta Studénky, za pøedpokladu schválení rozpoètového opatøení è. 015/1 Zastupitelstvem mìsta Studénky, provedenou inventarizaci majetku a závazkù mìsta Studénky k Rada souhlasila: s uzavøením smlouvy o výpùjèce v rámci realizace projektu CHEMICKÝ MONITORING CHEMON mezi SAK Studénka, pøíspìvková organizace, jako vypùjèitelem a Moravskoslezským krajem se sídlem Ostrava, s užitím znaku mìsta Studénky v pøipravované publikaci Èeská republika, mìsta a obce spoleènosti PROXIMA Bohemia, s. r. o., s pøijetím úèelovì urèeného daru v celkové hodnotì Kè na obìdové služby pro Základní školu Studénka, Butovická 346, od spoleènosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., s vyhlášením volného dne v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka v termínu Rada stanovila: závazné ukazatele hospodaøení pro rok 015 odboru školství, kultury a sociálních vìcí, odboru vnitøních vìcí, odboru rozvoje mìsta a investic, odboru místního hospodáøství a údržby majetku, odboru stavebního øádu a územního plánování, tajemníkovi mìstského úøadu, organizaèní složce Støedisko èistírny odpadních vod a kanalizace. Rada jmenovala: p. Libosvára èlenem grantové komise. Rada vydala: závazné ukazatele pro rok 015 pøíspìvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka,. kvìtna 500, Základní škola Sluneènice Studénka, pøíspìvková organizace, se sídlem Studénka, Mateøská škola Studénka, Komenského 700, SAK Studénka, pøíspìvková organizace, vnitroorganizaèní smìrnici Vyvìšování státní vlajky Èeské republiky a vlajky mìsta Studénky. Rada vzala na vìdomí: kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých schùzí Rady mìsta Studénky, informaci o stavu pohledávek mìsta Studénky k , ukonèení èlenství pí Vavrošové v grantové komisi k na vlastní žádost, Výroèní zprávu za rok 014 o èinnosti Mìstského úøadu Studénka v oblasti poskytování informací podle 18 odst. 1 zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, 4

5 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ve znìní pozdìjších pøedpisù, zprávu o vyøizování stížností a petic za rok 014, návrh realizace a pøípravy investièních akcí a údržby majetku mìsta pro rok 015. Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA STUDÉNKY Další zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky se konalo ve velkém sále Mìstského úøadu Studénka. Projednávaly se mimo jiné tyto záležitosti: Zastupitelstvo rozhodlo: uzavøít smlouvu o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 338/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako oprávnìným z vìcného bøemene a Èeskými dráhami, a. s., jako vlastníkem, uzavøít smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) k pozemku parc. è. 314/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi mìstem Studénka jako budoucím oprávnìným z vìcného bøemene a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizací, jako budoucím povinným z vìcného bøemene, nevyhovìt žádosti spoleènosti Erpeko, a. s., o prodej èásti pozemku parc. è. 1618/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, bezúplatnì pøevést pozemek parc. è. 980 ostatní plocha o výmìøe 135 m a most pøes Butovický potok ev. è , vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za úèelem zajištìní pøístupu k rodinnému domu èp. 61 na ul. Malá strana ve Studénce, a to formou daru, zveøejnit zámìr prodeje pozemku parc. è. 60/11 zahrada o výmìøe 4 m vèetnì hospodáøské budovy na pozemku parc. è. 60/11, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za minimální cenu Kè, zveøejnit zámìr prodeje pozemku parc. è. 31/ trvalý travní porost o výmìøe 689 m v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kè, tj. cca 64,75 Kè/m, zveøejnit zámìr prodeje pozemkù parc. è. 1811/1 zahrada o výmìøe 87 m, parc. è. 1811/ zahrada o výmìøe 50 m a parc. è. 1811/3 zahrada o výmìøe 31 m, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu Kè, tj. cca 88 Kè/m. Vlastnické právo k nemovitostem je zatíženo závazkem smluvního vztahu, o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Studénka, uzavøít dodatek ke smlouvì o úvìru s vìøitelem Komerèní banka, a. s., na akci Rekonstrukce MŠ Poštovní sanaèní práce, zrušit platnost usnesení ZMS z ve vìci poètu èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky a osadního výboru Nová Horka, který byl stanoven na 5, stanovit poèet èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky a osadního výboru Nová Horka na 7. Zastupitelstvo zvolilo: do funkce dalších èlenù kontrolního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky pí Šumnou, p. Pustìjovského, DiS., do funkce dalších èlenù osadního výboru Nová Horka p. Zetka, pí Peichlovou. Zastupitelstvo schválilo: rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015. Zastupitelstvo ovìøilo: že Územní plán Studénka není v rozporu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotèených orgánù a stanoviskem Moravskoslezského kraje vydanými v rámci jeho projednání. Zastupitelstvo souhlasilo: s uzavøením dodatku ke smlouvì o pùjèce mezi mìstem Studénka a Destinaèním managementem turistické oblasti Poodøí Moravské Kravaøsko, o. p. s., s návrhem øešení námitky mìsta Studénky na vyhlášení Chránìné krajinné oblasti Poodøí. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí: obsah úplné aktualizace Územnì analytických podkladù ORP Bílovec listopad 014, dle 9 odst. 1 a 6 odst. 5 písm. f) zákona è. 183/006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhodnocení pøipomínek podaných k návrhu Územního plánu Studénka, zápis finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Studénky z vèetnì jeho doporuèení schválit návrh rozpoètu mìsta Studénky pro rok 015, kontrolu plnìní usnesení a úkolù pøedešlých zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky. Zastupitelstvo vydalo: vnitroorganizaèní smìrnici Jednací øád Zastupitelstva mìsta Studénky, Územní plán Studénka formou opatøení obecné povahy. Zastupitelstvo delegovalo: p. Šobicha, starostu, do Místní akèní skupiny Regionu Poodøí, z. s., k zastupování mìsta Studénky v rozsahu všech úkonù vèetnì hlasování spojených s jednáním valných hromad a výkonù èlena voleného orgánu. Plné znìní usnesení najdete na internetových stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta 5

6 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU ROZPOÈET MÌSTA STUDÉNKY PRO ROK 015 Zastupitelstvo mìsta Studénky na svém únorovém zasedání schválilo rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015, a to ve struktuøe dle vnitøního pøedpisu. Jedná se o bilanci pøíjmù, výdajù a financování s èíselnými údaji pro daný rok. Bilance je sestavena v souladu s rozpoètovými pravidly územních rozpoètù, konkrétnì v druhovém tøídìní, tj. podle položek platné rozpoètové skladby. Podstatnými údaji v bilanci jsou: celkové pøíjmy v hodnotì Kè, které jsou rozdìleny na pøíjmy daòové, nedaòové, kapitálové a pøijaté dotace, celkové výdaje ve výši Kè, které zahrnují bìžné výdaje ( Kè vèetnì rezervy) a kapitálové výdaje ( Kè), financování v celkové výši Kè. Jedná se o zapojení zùstatku na bankovních úètech mìsta, použití úvìru a splátky úvìrù a pùjèky. Rozpoèet mìsta Studénky pro rok 015 je sestaven jako schodkový, nebo celkové pøíjmy rozpoètu jsou nižší než celkové rozpoètované výdaje = Schodek rozpoètu ve výši Kè je kryt v souladu se zákonem è. 50/000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, položkami financování. Ukazatel Bilance: SR 015 (v Kè) I. Pøíjmy celkem z toho daòové pøíjmy (tøída 1) nedaòové pøíjmy (tøída ) kapitálové pøíjmy (tøída 3) pøijaté dotace (tøída 4) II. Výdaje celkem (suma A + B) A. Bìžné výdaje (tøída 5) Neinvestièní nákupy a související výdaje a pøevody SF (podseskupení položek 501 až položka 534) z toho prostøedky na platy a ostatní platby za provedenou práci vèetnì pojistného (podseskupení pol. 501 až 503) pøevod sociálnímu fondu (ÚZ 14 ) reprefond opravy a udržování majetku (odbor MHÚM vèetnì DBF, RMI) Neinvestièní transfery podnikatelským subjektùm a neziskovým organizacím (seskupení pol. 5) Neinvestièní transfery a nìkteré další platby rozpoètùm (seskupení pol. 53 bez položky 534) z toho neinvest. transf. veøejným rozpoètùm územní úrovnì (podseskup. pol. 53) neinvest. transfery pøíspìvkovým a pod. organizacím (podseskup. pol. 533) Neinvestièní transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54) Neinvestièní transfery do zahranièí (seskupení pol. 55) 0 6. Ostatní bìžné výdaje (seskupení pol. 56, 59) z toho rezerva B. Kapitálové výdaje (tøída 6) III. Financování z toho zùstatky bank. úètù ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115) dlouhod. financování (pol. 813, 816) splátky úvìru, pùjèky (pol. 814)

7 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Celkové pøíjmy pøedstavují: daòové pøíjmy, které dále dìlíme na daòové pøíjmy podle zákona è. 43/000 Sb., o rozpoètovém urèení daní, a ostatní daòové pøíjmy. Daòové pøíjmy podle zákona jsou tvoøeny z pøevážné èásti sdílenými a výluènými danìmi a dalšími podíly na daních, tzv. motivaèními prvky. Sdílenými danìmi jsou danì, jejichž celostátní výnos se pøerozdìluje zákonem stanoveným zpùsobem mezi jednotlivé úrovnì veøejných rozpoètù. Jedná se o daò z pøíjmù právnických osob, daò z pøíjmù fyzických osob (vybírané srážkou, z podnikání, ze závislé èinnosti) a daò z pøidané hodnoty. Zákon o rozpoètovém urèení daní stanovuje procentní podíl z celostátního výnosu pøíslušné danì (napø. u danì z pøíjmù právnických osob je to 3,58 %), který se dále pøerozdìluje mezi obce. Procenta, kterými se jednotlivé obce podílejí na stanovené èásti výnosu sdílených daní, jsou každoroènì zveøejòována ve vyhlášce Ministerstva financí s úèinností k bìžného roku. Vyhláška je vydávána na základì dat Èeského statistického úøadu, Ministerstva práce a sociálních vìcí a Èeského úøadu zemìmìøièského a katastrálního. Konkrétní procento pro danou obec se vypoète z výmìry katastrálních území obce váha 3 %, poètu dìtí a žákù navštìvujících školu zøizovanou obcí váha 7 %, prostého poètu obyvatel obce váha 10 %, upraveného poètu obyvatel obce váha 80 %, pro který se použijí koeficienty velikostních kategorií obcí (postupné pøechody pøíloha è. zákona), pøípadnì koeficienty pro Prahu, Brno, Ostravu, Plzeò (pøíloha è. 3 zákona). V roce 015 je poèítáno s pøíjmy z tìchto daní ve výši Kè. Výluènými danìmi jsou danì, jejichž celý výnos plyne do konkrétní úrovnì veøejných rozpoètù. U obcí se jedná o výnos z danì z nemovitých vìcí ( Kè) a z danì z pøíjmù právnických osob placené obcí ( Kè). Podíly na daních motivaèní prvky pøedstavují 30% podíl na dani z pøíjmù fyzických osob z podnikání, který je pøerozdìlován podle místa bydlištì podnikatele, a 1,5% podíl na dani z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti a funkèních požitkù, pøièemž konkrétní procento pro jednotlivé obce je dáno výše uvedenou vyhláškou a je odvozeno od poètu zamìstnancù v dané obci. Ostatní daòové pøíjmy jsou pøíjmy z místních poplatkù (komunální odpad, poplatek ze psù, za užívání veøejného prostranství), správních poplatkù a odvodù, napø. z loterií a podobných her a z výherních hracích automatù ( Kè). nedaòové pøíjmy, což jsou pøíjmy z pronájmù bytù a nebytových prostor ve vlastnictví mìsta, z poskytování služeb, z pojistných plnìní apod., kapitálové pøíjmy, které zahrnují pøíjmy z pøedpokládaného prodeje pozemkù ve vlastnictví mìsta, dotace, které dìlíme na neinvestièní a investièní. V pøípadì neinvestièních dotací se jedná pøedevším o dotaci ze státního rozpoètu na výkon státní správy Kè, dotaci poskytnutou z rozpoètu Moravskoslezského kraje na zabezpeèení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasièù ve výši Kè a dotaci úøadu práce urèenou k úhradì osobních výdajù zamìstnancù mìsta pøijatých pro výkon VPP ve výši Kè a také zamìstnancù pøijatých v rámci programu Odborná praxe pro mladé do 30 let ve výši Kè. Poskytovatelem investièních dotací v celkové výši Kè je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Ministerstvo pro místní rozvoj. Dalším pøedpokládaným pøíjmem rozpoètu jsou pohledávky mìsta Studénky po lhùtì splatnosti. Jedná se o pohledávky: v rámci pøenesené pùsobnosti, tzn. pohledávky z titulu místních poplatkù a dále nákladù øízení, uložených pokut a sankèních poplatkù, které vznikly v rámci pøenesené pùsobnosti. Jejich výše k èiní ,56 Kè. Tyto nedoplatky z poplatkové povinnosti jsou vymáhány podle zákona è. 80/009 Sb., daòový øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, který umožòuje uèinit dotaz na zamìstnavatele, banky a státní orgány, s cílem zjistit napø. zamìstnavatele dlužníkù, èísla úètù s výši finanèních prostøedù na úètu. Na základì zjištìných výsledkù dotazování jsou pak provádìny exekuce. v rámci samostatné pùsobnosti. Zde se jedná zejména o nedoplatky na nájemném, službách poskytovaných v souvislosti s nájemným a vyúètování služeb v rámci bytového a nebytového hospodáøství, za pronájem pozemkù, za stoèné, o neuhrazené vystavené faktury apod. Celková výše tìchto nedoplatkù k èiní ,65 Kè. Tyto pohledávky jsou vymáhány dle vnitøní smìrnice Pravidla pro správu pohledávek a dle platné legislativy. Dlužníkùm je zasílána 1. a. upomínka. Druhá upomínka do vlastních rukou obsahuje mimo jiné také pøedvolání k jednání s upozornìním na právní dùsledky pøi nezaplacení dluhu. Pokud k úhradì nedojde, jsou dlužné èástky žalovány a pravomocná rozhodnutí soudu jsou pøedávána k vymáhání soudnímu exekutorovi. V pøípadì požádání dlužníka o splácení dlužné èástky formou splátek, jsou návrhy dohod o splátkách prùbìžnì pøedkládány dle pøíslušnosti RMS, se lhùtou splatnosti delší než 18 mìsícù pak Zastupitelstvu mìsta Studénky (dále jen ZMS). Pokud dlužník neplní uzavøenou dohodu o splátkách, je podána žaloba k soudu. Výdajová èást rozpoètu Jak již bylo uvedeno, celkové schválené výdaje rozpoètu mìsta Studénky na rok 015 èiní Kè. Z toho jsou bìžné výdaje ve výši Kè. V rámci této èástky jsou zahrnuty i výdaje na bìžnou údržbu majetku mìsta Kè. Výdaje na investice jsou schváleny ve výši Kè. Jen pro kontrolu a srozumitelnost, výdaje vèetnì údržby a investic Kè Kè = Kè. Ilustraèní foto Z èástky bìžných výdajù tvoøí, mimo údržbu majetku, rozhodující èást tzv. provozní výdaje. Správci jednotlivých provozních kapitol, které zahrnují zabezpeèení chodu mìsta, budou v letošním roce hospodaøit s tìmito objemy prostøedkù: Odbor školství, kultury a sociálních vìcí (ŠKSV) ,00 Kè v této èástce jsou obsaženy pøíspìvky na zabezpeèení chodu škol, školky, SAK Studénka, pøíspìvková 7

8 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU organizace, veøejná finanèní podpora spolkùm, organizacím, charitì atd. Hospodaøení odboru ŠKSV v rozhodujících položkách zahrnuje: Pøíspìvek mìsta na hospodaøení škol ZŠ Sjednocení Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ Butovická Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ TGM Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) MŠ Kè (v tom Kè na bìžnou údržbu) ZŠ Sluneènice Kè Pøíspìvek mìsta na hospodaøení SAK Studénka, pøíspìvková organizace Ve výši Kè, který je v plánu hospodaøení této pøíspìvkové organizace rozplánován k použití takto: k zabezpeèení èinnosti správy ,44 Kè k zabezpeèení èinnosti TV Odra ,00 Kè k zabezpeèení èinnosti kultury ,40 Kè k zabezpeèení provozu umìlé ledové plochy ,00 Kè ,84 Kè Rozdíl mezi touto celkovou nákladovou položkou uvedených provozních nákladù organizace, ve vztahu k výši poskytnuté dotace ( Kè) je kryt výnosy z èinností rekreaèní a rekondièní, hostinské èinnosti a výnosy z nájmù. Další významnou položkou výdajù v kapitole odboru ŠKSV je veøejná finanèní podpora, která zahrnuje jak prostøedky na granty, tak VFP na èinnost organizacím a spolkùm. Celkovì pro rok 015 èiní Kè, z toho nejvìtší objem pøedstavuje VFP poskytnutá Charitì Studénka ve výši Kè a VFP na èinnost sportovních organizací v objemu Kè. Odbor vnitøních vìcí (VV) ,00 Kè toto jsou výdaje, které mimo mzdové prostøedky a odvody z nich zabezpeèují èinnost mìstského úøadu, orgánù obce (rady, zastupitelstva), hasièských zbrojnic a s tím související èinnosti. Odbor rozvoje mìsta a investic (RMI) ,00 Kè provozní výdaje odboru na poøizování napø. odborných posudkù, rozborù, pøípravu dokumentù, organizace zadávacích a výbìrových øízení. Ilustraèní foto Odbor místního hospodáøství a údržby majetku (MHÚM) Kè v rámci hospodaøení s touto èástkou uvedený odbor zabezpeèuje napø. provoz a èinnosti: útulek pro psy Kè, správa v lesním hospodáøství Kè, veøejné WC Kè, silnice Kè (v tom oèista Kè, zimní údržba Kè, èištìní deš ových vpustí Kè), zabezpeèení provozu mìstské hromadné dopravy Kè, pøíspìvek na mezimìstské linky Kè, vybavení pøírodovìdných a technických uèeben (fyzika, chemie) na základních školách Kè, dokonèení sítì místního rozhlasu (Studénka I a Nová Horka) Kè, domovní a bytový fond Kè, nebytové hospodáøství Kè, provoz veøejného osvìtlení Kè (v tom el. energie Kè, údržba Kè, revize Kè), správa høbitovù Kè, svoz a likvidace odpadù Kè, provoz a úpravy skládky RADAR Kè, péèe o vzhled obce a veøejnou zeleò Kè (v tom napø. seèení trávy Kè, sbìr listí Kè, kácení a oøez døevin Kè). Odbor stavebního øádu a územního plánování (SØÚP) Kè odbor, který vykonává v pøevažující vìtšinì své èinnosti pøenesenou pùsobnost, státní správu. Prostøedky budou použity na poøízení odborných posudkù, doplacení poøízení územního plánu. Odbor financí a rozpoètu (FaR) Kè tato èástka se realizuje prostøednictvím pùjèek z Fondu rozvoje bydlení. Organizaèní složka Støedisko Èistírna odpadních vod a kanalizace (ÈOV) Kè v tìchto výdajích jsou naplánovány položky hospodaøení s odpadními vodami a jejich èištìní na nové ÈOV. platy zamìstnancù, vèetnì odvodù Kè, odvádìní a èištìní odpadních vod (provozní náklad) Kè. Mìstská policie Studénka (MìP) 8

9 Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Kè základní èást tìchto výdajù tvoøí položky na platy a odvody Kè. Provozní výdaje MìP, napø. energie, výstroj, ochranné pomùcky, služby (telefony, školení), pohonné hmoty ( Kè), celkem Kè. Záležitosti zabezpeèované tajemníkem MìÚ: Kè toto jsou osobní výdaje vèetnì pojistného. Z nich lze uvést zejména: útulek pro psy Kè, veøejné WC Kè, VPP pracovní skupina Kè, mìstský úøad Kè, odmìny èlenùm ZMS (uvolnìní i neuvolnìní) Kè, poslední významnou položkou jsou splátky úvìrù, které pro rok 015 èiní Kè. Podrobný rozpis kapitol investic a údržby bude uveden v pøíštím èísle zpravodaje, protože do jejich obsahu, jeho rozšíøení zasáhne na své schùzi rada mìsta Jinými slovy zastupitelstvem mìsta budou navrženy další konkrétní akce k realizaci v letošním roce. Lubomír Šobich starosta Ing. Gabriela Teglová vedoucí odboru financí a rozpoètu ODBOR DOPRAVY MÌSTSKÉHO ÚØADU BÍLOVEC INFORMUJE Odbor dopravy MìÚ Bílovec by chtìl seznámit veøejnost se zmìnou zákona è. 56/001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je úèinná od Podle nových pravidel se vozidlo souèasnì odhlásí i pøihlásí. Smyslem zmìn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznaèný vlastník vozidla. Bude tak ihned zøejmé, kdo je zodpovìdný za provoz vozidla a kdo má nést následky pøi porušení pøedpisù. Pøi vyøizování pøevodù ojetých aut bude Ilustraèní foto záležet na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úøad spoleènì, jeden mùže zmocnit druhého nebo oba zmocní tøetí osobu. K zápisu a k vydání nových dokladù dojde na jednom úøadì a na základì jedné žádosti. Pøi vyøizování pøes prostøedníky bude tøeba doložit úøednì ovìøenou plnou moc. Žádosti o pøevod vozidla budou lidé vyøizovat na úøadì, který je místnì pøíslušný z pohledu prodávajícího. K pøevodu vozidla musí dojít ve lhùtì deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro pøeregistrace bude aktuální evidenèní kontrola, která nesmí být starší 14 dnù, a zákonné pojištìní (zelená karta). Majitelùm døíve zpola pøevedených aut dává zákon pøechodné pùlroèní období, aby tato vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudìlají, jejich vùz administrativnì zanikne se všemi dùsledky, jež z toho vyplývají. Podobnou povinnost mají také lidé, kteøí si vozidlo nechali doèasnì vyøadit (pøevedli do depozitu) pøed Ti musí do konce roku 015 nahlásit pøíslušnému úøadu, kde je vozidlo umístìno a jaký je úèel jeho využití. Pokud tak neuèiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu. Ministerstvo dopravy chce do budoucna umožnit zájemcùm, aby mohli administrativu vyøídit i na úøadì, pod který spadá kupující. Lidé by si tak mohli vybrat, která varianta bude pro nì výhodnìjší. Bc. Miroslav Besta vedoucí odboru dopravy MìÚ Bílovec Vážení spoluobèané, dovoluji si Vás pozvat na zasedání Zastupitelstva mìsta Studénky, které se bude konat ve ètvrtek 9. dubna 015 od 15 hodin ve velkém sále Mìstského úøadu Studénka. Program zasedání zastupitelstva bude zveøejnìn na úøední desce, v informaèních skøínkách a na plakátovacích plochách ve mìstì týden pøed konáním zastupitelstva mìsta. Zasedání zastupitelstva je možné sledovat v pøímém pøenosu na informaèním kanále kabelové televize a on-line na internetu na stránkách mìsta Lubomír Šobich starosta 9

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / )

Licence: MUBE XCRGUM60 / A60 ( :05 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00231401 Název: Mìsto Benešov NS: 00231401 Mìsto

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: VNOL XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUVO XCRGUM60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00251984 Název: Mìsto Vodòany NS: 00251984 Mìsto

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / )

Licence: MUCH XCRGUA60 / A60 ( :18 / ) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 00253979 Název: Mìsto Cheb NS: Mìsto Cheb Mìsto Cheb

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více