Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2

3 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP 8 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP VEDENÍ MUP VZDĚLÁVÁNÍ Studijní obory Doktorské studium Studium v cizích jazycích Počet studentů na MUP Absolventi MUP Školné VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vědecké granty a projekty Publikační činnost Výzkumná centra Vědecké konference na MUP Účast na vědeckých konferencích v zahraničí PROGRAM POMOCI STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ocenění Projekt Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA SPORTOVNÍ KLUB MUP, o.s VYBAVENÍ MUP Ubytování PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MUP PŘÍLOHA TABULKY 37

4 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha prošla v roce 2008 zásadní změnou v oblasti personální, studijní i prostorové. Metropolitní univerzita Praha vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce Od počátku bylo možné studovat obor Veřejná správa, ke kterému se následně přidávaly další obory, jako např. Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod a další. V roce 2008 zahájila Metropolitní univerzita Praha výuku bakalářského studijního oboru Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě, v roce 2009 získala MUP akreditaci pro magisterský obor Asijská studia a mezinárodní vztahy. Celkem tak univerzita poskytuje vzdělání v sedmi bakalářských, pěti magisterských a jednom doktorském studijním oboru, který lze studovat v anglickém i českém jazyce. V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vysoká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní univerzita Praha. Tuto změnu vnímá škola nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale především jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. Rostoucí zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V roce 2008 jsme přijali celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti roku předchozímu. V roce 2009 studuje na MUP celkem studentů, z toho studentů v prezenční formě a studentů v kombinované formě studia. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Také počet úspěšných absolventů MUP není zanedbatelný v roce 2008 úspěšně absolvovalo 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Za dobu existence MUP absolvovalo celkem 950 studentů. Výrazným znakem kvality vysoké školy je také stabilita a vysoká úroveň sboru akademických pracovníků. Také v roce 2008 univerzita úspěšně naplňovala strategii zvyšování počtu akademických pracovníků na pracovní poměr s vysokým pracovním úvazkem v nejproduktivnějším věku mezi lety. Na MUP přednášelo v roce 2008 celkem 242 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 52 % nových přednášejících oproti roku M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

5 Jsme si vědomi nezbytnosti rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. V této souvislosti MUP uspořádala v roce 2008 řadu vědeckých konferencí a seminářů. Metropolitní univerzita Praha úspěšně pokračuje nejen ve vydávání skript a sborníků, ale také ve vydávání recenzovaného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), který si za dva roky své existence vydobyl renomé na mezinárodní úrovni. Metropolitní univerzita nabízí studium nejen v Praze, ale také ve třech univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. V těchto střediscích je poskytováno vzdělávání v kombinované i prezenční formě studia. Nadále rozvíjíme také program Škola bez bariér, který umožňuje studium více než šedesáti mladým lidem se zdravotním postižením. Komplexní podporu těchto studentů realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Za projekt ve prospěch mladých lidí s postižením obdržela univerzita mezinárodní ocenění Handinnov EU Naši studenti mohou i nadále plně využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. V roce 2008 se nám podařilo rozšířit nabídku studia v zahraničí v programu Erasmus o osm zemí. V nastávajícím akademickém roce tak bude mít možnost studovat v tomto programu více než sto studentů na sedmatřiceti vysokých školách po celé Evropě. Studenti mohou studovat také v USA, Kanadě, Rusku nebo Taiwanu. Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 výrazně rozšířila také své prostorové možnosti. Největší rekonstrukcí prošlo nově pronajaté třípatrové křídlo budovy v Praze-Strašnicích, která je sídlem univerzity. Kompletní rekonstrukcí prošly také veškeré pronajaté kancelářské a přednáškové prostory včetně knihovny ve středisku v Hradci Králové, které od srpna roku 2008 sídlí v nové budově. Závěrem lze říci, že Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 nadále pokračovala v krocích, které ji posunuly směrem k největším a nejrespektovanějším soukromým univerzitám v České republice. prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. w w w. m u p. c z ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 3

6 2. MUP V DATECH 23. května 2001 vznikla Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., (VŠVSMV) s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa v prezenční formě studia 8. října 2001 VŠVSMV zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia v prezenční formě studia 23. července 2004 rozšíření akreditace studijního oboru Veřejná správa o kombinovanou formu studia a také akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 31. prosince 2004 udělení akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia v prezenční formě studia 30. června 2005 udělení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies 20. října 2005 rozšíření akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také o kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia 2. listopadu 2005 udělení záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma nad Denním centrem pro studenty se zdravotním postižením 30. prosince 2005 udělení akreditace magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví v prezenční i kombinované formě studia 12. července 2006 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Evropská studia a veřejná správa MUP V DATECH 4 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

7 5. května 2006 akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním oborem Mezinárodní obchod 15. března 2007 rektor VŠVSMV se stal členem České konference rektorů 30. května 2007 akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia a změna statutu vysoké školy na univerzitní 12. září 2007 zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV 8. října 2007 zahájení výuky v regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové 31. října 2007 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Anglofonní studia v prezenční i kombinované formě studia 3. prosince 2007 změna názvu VŠVSMV na Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (používaná zkratka MUP) 9. ledna 2008 uzavření Dohody o spolupráci při zvyšování znalostí v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví s Úřadem průmyslového vlastnictví 14. července 2008 rozhodnutí o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia 14. července 2008 akreditace doktorského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies říjen 2008 vznik Centra bezpečnostních studií, centrum zahájilo svoji činnost listopadu 2008 Metropolitní univerzita Praha obdržela mezinárodní ocenění HANDINNOV EU 2008 za nejlepší program/projekt ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením MUP V DATECH w w w. m u p. c z 5

8 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY Sídlo MUP Praha 10 Strašnice Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice telefon: , http: Budova MUP Praha 3 Žižkov Prokopova 16, Praha 3 Žižkov telefon: Budova MUP Praha 9 Jarov Učňovská 1/100, Praha 9 Jarov telefon: SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

9 w w w. m u p. c z 7

10 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP V roce 2007 otevřela Metropolitní univerzita Praha tři univerzitní střediska, aby tak rozšířila nabídku kvalitního vysokoškolského studia v regionech. PLZEŇ Koterovská 85, Plzeň telefon: http: Univerzitní středisko Metropolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. V magisterském stupni nabízí středisko obor Evropská studia a veřejná správa. Výuka probíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou měsíčně. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat také studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. LIBEREC Šamánkova 8, Liberec telefon: http: Metropolitní univerzita Praha rozšířila nabídku vysokoškolského vzdělávání v Liberci v říjnu Univerzitní středisko Liberec realizuje výuku ve třech oborech. V bakalářském stupni se jedná o Veřejnou správu, Mezinárodní vztahy a evropská studia, v magisterském stupni pak o Evropská studia a veřejnou správu. Všechny obory se vyučují kombinovanou formou studia. HRADEC KRÁLOVÉ Štefánikova 566, Hradec Králové telefon: http: UNIVERZITNÍ STŘEDISKA MUP Univerzitní středisko v Hradci Králové realizuje od akademického roku 2007 /08 výuku v bakalářském stupni v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to prezenční i kombinovanou formou. V loňském roce královéhradecké středisko rozšířilo svoji nabídku také o obor Veřejná správa. Tento obor se vyučuje kombinovanou formou. V bezbariérovém objektu střediska mohou studovat studenti s tělesným postižením, jimž MUP nabízí bezplatné studium. 8 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

11 w w w. m u p. c z 9

12 5. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP 10 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

13 6. VEDENÍ MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti Hana Valná Rektorát MUP Rektor: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek Správní rada JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka Akademické vedení MUP Vědecká rada: JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada, CSc. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Mgr. Hana Halová doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Petr Just prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Ing. Marie Kousalíková Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 11

14 VEDENÍ KATEDER MUP Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. Vedoucí katedry ekonomie: doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vedoucí katedry humanitních věd: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry informatiky: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Vedoucí katedry cizích jazyků: Hana Valná Akademické grémium MUP prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Vladimír Hičák Katarína Holečková Markéta Kozáková Jiří Rynda Ing. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Michaela Ulrichová Bc. Nikola Vilasová Bc. Milada Vyternová Andrea Whitehouse Aleš Zahradníček VEDENÍ MUP Disciplinární komise MUP PhDr. Petr Just, předseda prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Bc. Václav Balint, zástupce studentů Bc. Daniel Machytka, zástupce studentů 12 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

15 OSTATNÍ Ředitel Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Tajemnice rektora a kvestorky: Ing. Šárka Hadravová Vedoucí studijního oddělení: Bc. Martina Kodetová Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: JUDr. Josef Vochozka Vedoucí Denního centra: Mgr. Jaroslava Kněnická Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: Jiří Samek Vedoucí univerzitního střediska Hradec Králové: PhDr. Jan Outlý, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Liberec: Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Vedoucí univerzitního střediska Plzeň: Bc. Marcel Bezděk Vedoucí Centra jazykového vzdělávání: Mgr. Jan Haňka Vedoucí IT oddělení: RNDr. Jiří Doskočil Vedoucí PR oddělení: PhDr. Helena Jílková Koordinátorka e-learningu: Dr. Zuzana Horváthová, Ph.D. Tajemník pro vědeckou činnost: Dr. Jan Lachman Celkový počet akademických pracovníků MUP v roce 2008 činil 242 osob. Průměrný věk akademických pracovníků v roce 2008 představoval 42,75 let, což ukazuje na snížení o průměrné dva roky věku oproti roku Z těchto údajů vyplývá, že MUP v roce 2008 zásadně posílila počet pracovníků v pracovním poměru a nadále si udržela výrazné zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku. Vědečtí pracovníci Věk profesoři docenti odb. asistenti celkem ženy celkem ženy celkem ženy do 29 let let let let let nad 70 let celkem Přehled o počtu akademických pracovníků na MUP k 31. prosinci 2008 prof. doc. DrSc. CSc. dr., Ph.D., Th.D w w w. m u p. c z VEDENÍ MUP 13

16 7. VZDĚLÁVÁNÍ 7.1. Studijní obory Metropolitní univerzita Praha poskytovala v roce 2008 vzdělání v sedmi bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru, u většiny z nich pak v prezenční i kombinované formě. V roce 2008 zahájila MUP výuku oboru Anglofonní studia ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia, a to v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Bakalářské obory Anglofonní studia (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Průmyslové vlastnictví (prezenční i kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) Asijská studia a mezinárodní vztahy (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (od akademického roku 2009/10, prezenční i kombinovaná forma) VZDĚLÁVÁNÍ 14 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

17 7.2. Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i., pokračovala v roce 2008 v realizaci doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který zahájila v akademickém roce 2007/2008. Doktorské studium se uskutečňuje jak v prezenční, tak v kombinované formě. Standardní doba studia v doktorském studijním programu je tři roky, maximální doba tohoto studia je pět let. Absolventům studia je udělen titul Ph.D. Celkový přehled studentů v doktorském studiu v akademickém roce 2008/09 Ročník Studenti Studenti v prezenčním studiu v kombinovaném studiu celkem Studium v cizích jazycích MUP již třetím rokem realizuje studijní program International Relations and European Studies jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském stupni, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce (zahraničními i českými akademickými pracovníky). Výrazně narůstá počet řádných zahraničních studentů ve studijním programu MUP. V roce 2008 úspěšně zakončili svá studia první absolventi magisterského studia tohoto oboru, v roce 2009 budou skládat státní závěrečné zkoušky také první absolventi bakalářského studia. Tento obor studuje na MUP celkem 207 studentů, z nichž je 81 cizinců, a to nejen z Evropy, ale například i z USA, Brazílie, Vietnamu či Maroka. V roce 2008 byla zahájena výuka nového studijního oboru Anglofonní studia. Tento obor je částečně realizován v anglickém jazyce, což rozšiřuje prostor pro další mezinárodní spolupráci MUP. Veškerá výuka cizích jazyků se přesunula do budovy v Praze na Jarově, která se stala sídlem nově založeného Centra jazykového vzdělávání, které je dále členěno na oddělení anglického, německého, francouzského a španělského jazyka a jehož součástí je také oddělení češtiny pro cizince. Současně bylo v roce 2008 založeno Centrum anglofonních studií, které zajišťuje výuku oboru Anglofonní studia po stránce personální, organizační i odborné. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 15

18 V roce 2008 probíhala příprava na zahájení intenzivního dvousemestrálního kurzu českého jazyka pro cizince a intenzivních dvousemestrálních kurzů anglického jazyka. Výuka těchto kurzů začne od nového akademického roku 2009/10. Posluchači kurzů vstoupí do akademické komunity MUP a budou mít možnost studovat odborné předměty vysokoškolského programu, zároveň se mohou stát studenty MUP Počet studentů na MUP Zájem studentů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce, které si tato univerzita vydobyla v české společnosti. V roce 2008 bylo přijato celkem nových studentů, což představuje nárůst o 34 % oproti předchozímu roku. Celkem se v akademickém roce 2008/2009 zapsalo do prvních ročníků nových studentů. V roce 2009 tak na MUP studuje celkem studentů, z toho studentů v prezenční a studentů v kombinované formě studia. Mezi uchazeči o studium na MUP vzrostl v roce 2008 zájem zejména o kombinovanou formu studia, přesto zájem o prezenční formu studia zůstává nadále vysoký. Největší zájem projevili uchazeči o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia. Značný zájem byl také a obor Evropská studia a veřejná správa (také o jeho kombinovanou formu). Počet studentů MUP od roku 2001 do roku 2008 VZDĚLÁVÁNÍ 16 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

19 7.5. Absolventi MUP V roce 2008 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 455 absolventů, což představuje 86% nárůst oproti roku Celkově na MUP absolvovalo již 950 studentů. V roce 2007 založila Metropolitní univerzita Praha Klub absolventů MUP, který stojí na počátku tradice každoročního setkávání absolventů se svou bývalou Alma mater. Udržování kontaktu s absolventy poskytuje univerzitě možnost jak se dozvědět o profesní dráze svých studentů po absolvování školy. V průběhu roku 2008 se uskutečnilo několik setkání s absolventy, na nichž se představitelé MUP mohli seznámit nejen s možnostmi reálného uplatnění absolventů univerzity v praxi, ale také s cennými připomínkami a radami absolventů k obsahu studia na MUP. Podle dosavadních zkušeností pracuje většina absolventů MUP v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. Úspěšnost absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na vysoké škole Školné MUP udržuje od počátku své existence školné ve stejné výši, tj.: v prezenční formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě studia Kč za jeden akademický rok (v Bc. i Mgr. studiu) v kombinované formě doktorského studia v českém jazyce Kč za jeden akademický rok v prezenční a kombinované formě doktorského studia v anglickém jazyce EUR za jeden akademický rok Vzhledem k vysoké poptávce studentů po možnosti splácet školné po částech zavedla MUP již v roce 2006 systém rozložení splátek školného do dvou částí. VZDĚLÁVÁNÍ w w w. m u p. c z 17

20 8. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jak na kvalitní realizaci studijních programů uskutečňovaných na univerzitě, tak na specifikované výstupy spadající do oblasti veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií, mezinárodního obchodu a humanitních věd. Do vědecké činnosti se aktivně zapojují také studenti doktorského studijního programu v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, který je na MUP realizován ve spolupráci s prestižní vědeckou institucí Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. Vědecká činnost MUP stojí na několika pilířích. Jedná se o vědecké granty a projekty, publikační činnost vyučujících, pořádání vědeckých konferencí a účast na mezinárodních vědeckých konferencích Vědecké granty a projekty Vyučující MUP v minulém roce úspěšně řešili dva granty Grantové agentury ČR, další dva granty se podařilo v závěru roku získat. ŘEŠENÉ GRANTY V ROCE 2008: Protiteroristická politika Evropské unie po 11. září 2001 hlavní řešitel: Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních bezpečnostních hrozeb a rizik pro ČR a EU hlavní řešitel: PhDr. Emil Sulejmanov, Ph.D. ZÍSKANÉ GRANTY V ROCE 2008: Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání hlavní řešitel: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Budování české demokracie v letech hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví navíc řešil dva výzkumné projekty zadané Úřadem průmyslového vlastnictví a to Dopad patentu Společenství a Individuální ochrana průmyslového vzoru. MUP rovněž získala významnou dotaci v rámci programu evropských strukturálních fondů Praha Adaptabilita. 18 M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

21 8.2. Publikační činnost Metropolitní univerzita Praha vydala v roce 2008 celkem devět skript a šest sborníků z konferencí a úspěšně pokračovala ve vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), včetně rozvoje jeho webové stránky Tento časopis s půlroční periodicitou si vydobyl za dva roky své existence renomé na mezinárodní úrovni. Časopis je dílem pracovníků Centra pro studium Středního východu. Přehled publikací a skript vyučujících MUP v roce 2008 Autor Název Vydavatel ISBN Ladislav Jakl Ladislav Jakl Ladislav Jakl Irah Kučerová Martin Riegl Zdena Přádná, Marta Hošková Jiří Žváček, Jiří Henzler Jan Netušil, Zuzana de Korver Dobroslav Pičman Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium Práva na označení a průmyslové vzory Mezinárodní ekonomické vztahy. Repetitorium Anglicky mluvící země rozvíjejícího se světa Afrika Praktické postupy při přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí Druh publikace Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Powerprint skripta Statistika pro ekonomy CD Powerprint CD Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Patentové informace a známkové rešerše Powerprint skripta Powerprint skripta w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 19

22 Přehled sborníků z konferencí pořádaných MUP v roce 2008 Název sborníku Vydavatel ISBN Editor Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví Powerprint Ladislav Jakl Současné trendy ve vývoji veřejné správy Powerprint Iva Chvátalová Integrating with the European Union Aleš Čeněk Ladislav Cabada, Michal Mravinač Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků Powerprint Šárka Bendová Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce Aleš Čeněk Oldřich Bureš Velká Británie a svět v století Powerprint Martin Kovář 8.3. Výzkumná centra V současné době působí na MUP čtyři výzkumná centra. V lednu roku 2009 zahájilo svoji činnost Centrum bezpečnostních studií. Centre for Middle Eastern Studies (CMES) Metropolitní univerzita Praha založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního východu (CMES). Hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. Centre of Philosophy (CoP) Centrum pro filosofii (CoP) při Metropolitní univerzitě Praha bylo založeno v listopadu roku Jeho dlouhodobým cílem je poskytovat studentům možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy na vybraná filosofická témata. CoP pořádá diskusní kulaté stoly otevřené jednotlivcům i skupinám. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 20 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP byl zřízen 12. září Ústav vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se podílí na přípravě a zdokonalování akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

23 Center for Security Studies (C4SS) Centrum bezpečnostních studií zahájilo svoji činnost 1. ledna Centrum se orientuje na studenty ve své organizaci i aktivitách, které v současné době zahrnují výroční studentskou konferenci, výroční odbornou konferenci na aktuální bezpečnostní témata, pozice studentských pomocných vědeckých sil účastnících se výzkumných projektů pedagogů Metropolitní univerzity Praha. Studenti si vytvořili vlastní webové stránky centra Vědecké konference na MUP Metropolitní univerzita Praha v roce 2008 uspořádala osm vědeckých konferencí, některé s mezinárodní účastí. K licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 22. února 2008 Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví uspořádala konferenci k licencím v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Immigration and the EU: Focus on Middle Eastern and North African Migration 15. března 2008 Mezinárodní konferenci uspořádalo Centrum pro studium Středního východu při MUP za podpory nadace Konrad Adenauer Stiftung. Sustainable Development in Africa 20. května 2008 Centrum pro studium Středního východu ve spolupráci s Council of African Embassies in Prague, United Nations Information Centre a Prague Society for International Cooperation uspořádalo konferenci, kterou navštívila J. E. viceprezidentka Jihoafrické republiky Phumzile Mlambo-Ngcuka. Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením 23. května 2008 Metropolitní univerzita Praha uspořádala konferenci k projektu JPD 3 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Konferenci slavnostně zahájila náměstkyně primátora hl. m. Prahy paní Ing. Marie Kousalíková. w w w. m u p. c z VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 21

24 Současné trendy ve vývoji veřejné správy 30. května 2008 Mezinárodní vědecká konference s názvem Současné trendy ve vývoji veřejné správy byla zaměřena na aktuální otázky vývoje veřejné správy v České republice a Evropě, zabývala se také spoluprací veřejného a soukromého sektoru a řešila vybrané aspekty správního práva, zejména správní trestání a správní řízení v České a Slovenské republice. Efektivní využití techniky a softwaru při výuce cizích jazyků 18. září 2008 Tato vědecká konference byla tematicky zaměřena na aktuální trendy, nové metodické postupy a různé formy elektronického vzdělávání, které se v současné době aplikují při výuce cizích jazyků jak v bakalářském studijním oboru Anglofonní studia na MUP, tak i při výuce ostatních cizích jazyků v rámci katedry cizích jazyků. Výměna zkušeností v péči o handicapované studenty 25. září 2008 MUP jako koordinátor projektu From Disability to Ability uspořádala ve spolupráci s Trondheim University v Norsku, Obchodní akademií Jánské Lázně a Obchodní akademií Opava v rámci programu FM EHP/Norska konferenci o podpoře specifických potřeb studentů s postižením. Konference se zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice Peter Raeder. Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce 22. listopadu 2008 MUP ve spolupráci s Prague Security Studies Institute uspořádala konferenci Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce, která se pokusila vystihnout ryze český pohled na výzkum a praxi dvou klíčových aspektů postkonfliktní rekonstrukce v 21. století mezinárodního peacekeepingu a peacebuildingu se speciálním akcentem na příspěvky českých aktérů na národní i nadnárodní bázi, zejména v rámci EU, NATO a OSN. VĚDECKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 22 Velká Británie a svět v století 18. prosince 2008 Konference s názvem Velká Británie a svět v století, kterou pořádala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se zúčastnil zástupce z Kanceláře prezidenta republiky. M E T R O P O L I T N Í U N I V E R Z I T A P R A H A

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více