STEJNOPIS. Notářský zápis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STEJNOPIS. Notářský zápis"

Transkript

1 JUDr. Zdeňka Horáková notářka v Hodoníně l'i95 01 Hodonín, Dobrovolského 3971,1!: N 702/2014 STEJNOPIS Notářský zápis NZ 658/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne (druhého prosince roku dva tisíce čtrnáct), na adrese: Praha, Třebohostická 3069/14, jejím zástupcem ustanoveným podle 24 notářského řádu, Mgr. Jiřím Horákem, notářským kandidátem Na místo samé se dostavil: jediný akcionář níže uvedené společnosti - společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16 Švýcarská konfederace, Registrační číslo: CHE (dále též SAFICHEM GROUP AG"), zastoupená na základě plné moci ze dne , která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, zmocněncem Ing. Tomášem Plachým, MBA, nar , bydliště Praha 4, Újezd, Na Kňině 271, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem, který prohlašuje, že je způsobilý za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán Existence společnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., se sídlem Vídeňská 104, Vestec, IČ: , (dále též společnost" nebo SAFINA ASSETS, a.s."), byla ověřena z výpisu z vložky č , oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 12014, a existence společnosti s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE ze dne O těchto výpisech, výše uvedený Ing. Tomáš Plachý, MBA prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. Skutečnost, že společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG je jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s. byla prokázána předložením aktuálního seznamu akcionářů a prohlášením, že k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející tomuto rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, stejně tak i k dnešnímu dni, je jediným akcionářem společnosti SAFINA ASSETS, a.s. shora uvedená společnost SAFICHEM GROUP AG, tak jak je zapsáno na aktuálním výpisu z obchodního rejstříku společnosti SAFINA ASSETS, a.s

2 strana druhá Společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný akcionúř společnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., činí přede mnou právní jcdnúní, a to : rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu p ů sobnosti valné hromady I. Společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný akcionúf s polečnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení * 12 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o obchodních korporacích", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené společnosti v souladu se stanovami a v souladu s ustanovením 421 zákona o obchodních korporacích o: a) změně názvu obchodní firmy společnosti, a to z původního názvu: S/\FIN/\ /\SSETS, a.s. na nový název: SAFICHEM ASSETS a.s., b) změně původních stanov na stanovy nové, které nově zní: STANOVY SPOLEČNOSTI SAFICHEM ASSETS, a.s. (dále jen Společnost") I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOS T I Čl. I Obchodní firma, sídlo a internetové stránky Společnosti Obchodní firma Společnosti zní: SAFICHEM ASSETS, a.s Sídlem Společnosti je: Vestec Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese: jc-safichem- group ~ Čl. 2 Předmět podnikání Společnosti strana třetí 1 Pv d v d "k' ' S 1 v. re metem po m ani po ecnostl Je: Výroba nebezpečn } 1 ch chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směs í klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Obráběčství S 1 é\. árenství. mode l ářstv í Galvanizérství, smaltérství Výroba. obchod a služby neuvedené v příl ohách 1 až 3 živnostenského zákona P,.. ' b o b ' h ronajem nemov1tost1, ytů a ne ytovyc prostor Čl. 3 Základní kapitál Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát ' d v v k Č k ' h) osm hs1c Je no sto ctyncet orun es yc Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen Čl. 4 Akcie Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 3 těchto stanov je rozdělen na ks (slovy: šest set sedmdesát jedna kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých); a 5876 ks (slovy: padesát dva tisíc osm set sedmdesát šest kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 15,- Kč (slovy: patnáct korun českých) Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry Kromě kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost akcií není omezena II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Čl. 5 Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém monistický

3 strana čtvrtá strana pátá 2. S po 1 ecnost v znzuj v e tyto organy: ' A. valnou hromadu správní radu C. statutárního ředitele A. VALNÁ HROMADA Čl. 6 Postavení a působnost valné hromady 1 V 1 'hr d vv' ' S 1 v. a na oma a Je nejvyss1m organem po ecnost Do působnosti valné hromady náleží: rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v d ů sledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na z ákladč jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření sprúvní rady ke zvýšení základni'ho kapitálu; rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky v ů či Společno s ti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu; rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle 286 odst. I zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpis l't (dále jen Zákon o obchodních korporacích"); volba a odvolání členů správní rady; schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných Společností se členy spr{1vní rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závčrky a v zákonem stanovených v' d h ' ' 'Č tní ' v ky pnpa ec 1 mez1t1mru u e zaver ; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdroj ů, nebo o úhrad č ztráty; rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidútora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu Společnosti nebo jeho čústi; rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestw1oví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti;---- " schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují Čl. 7 Účast na valné hromadě Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Valné hromady se účastní statutární ředitel a členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané statutárním ředitelem Společnosti Čl. 8 Svolávání valné hromady Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období Valnou hromadu svolává statutární ředitel Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valnou hromadu svolává statutární ředitel tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní na internetových stránkách Společnosti dle článku I odst. 3 těchto stanov a současně ji zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními předpisy Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné hromadě 1 ' uhl Š hn. ak. 0,v. s l v vys ov1 so as v 1c 1 c1onan po ecnosti

4 strana šestá strana sedmá Čl Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na., ak v ' ktera' majl c1onan pravo Předseda valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními Rozhodování valné hromady a způsob hlasování Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. V takovém případě svolá statutární ředitel Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu,se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov Čl. 11 Rozhodování per rollam Akcionáři Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do působnosti valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podmínek stanovených v 418 a násl. zákona o obchodních korporacích S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě ,- Kč (patnáct tisíc korun českých) je na valné hromadě Společnosti spojeno tisíc (000) hlasů a s každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15,- Kč (patnáct korun českých) je na valné hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí (sedm set dvacet tři tisíc osm set sedmdesát šest) hlasů B. SPRÁVNÍ RADA Čl. 12 Postavení a působnost správní rady Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto d., stanovy nevyza UJ 1 vetsmu Jmou v v \ti'. 5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky Na valné?. předpisy hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise zjednání valné hromady Čl. 10 Řízení valné hromady Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jim určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nem t'.'tže-li z vážných důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada mt'.'tžc rozhodnout, že (i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho výkon statutárním ředitelem. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména: řádný vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; ) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; předkládá valné hromadě a statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumávat výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě; !-C. vyzad UJe imormace od statutámíh'o re d"ite1e; v v seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;

5 strana devátá strana osmá Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou em), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů před konáním zasedání.hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu,zkrátit v nezbytném rozsahu jmenuje statutárru'ho ředitele; schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou Společností s jejím statutárním ředitelem;--jmenuje a odvolává prokuristu; rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami člen průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných Čl. 15 Odměňování člena správní rady Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou Funkční období člena správní rady činí 10 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího v'k zan1 ' 'ku funk ce cvl ena J"iny' ok amz1 Čl. 14 Zasedání správní rady Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádná zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady Členu správní rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena správní rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané členu správní rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada Složení a funkční období správní rady Správní rada Společnosti má tři členy. Členy správní rady volí a odvolává valná luomada Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu.funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do konání příští valné hromady svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený Čl. 13 Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné Smlouva o výkonu funkce může členu správní rady přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Čl. 16 Postavení a působnost statutárního ředitele t Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení Společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného správní radou). V rámci své působnosti statutární ředitel zejména: vykonává usnesení valné luomady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné luomadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; svolává valnou luomadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými. a t ě m1to. stanovami; pravnum predp1sy ' ' v

6 strana jedenáctá strana desátá Smlouva o výkonu funkce může statutárnímu řediteli přiznat také podíl na zisku Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými d. pravrunu pre p1sy a tem1to stanovami ' ' v v Čl. 19 Jednání za Společnost předkládá Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším zmocněncům l-- 3. Statutární 4. ředitel Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení Společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, Čl. 20 Rozdělování zisku Společnosti O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní rady Společnosti a jejího statutárního ředitele, kterým právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá Statutární ředitel Čl. 17 Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní rady, musí býtjmenovánjednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady. Funkční období statutárního ředitele činí 1O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce jeho funkčního období jako člena správní rady.opětovné jmenování statutárního ředitele je možné Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení Čl. 21 Úhrada ztráty Společnosti O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje '. pravmm1. '. pre dp1sy va1na' hromad a v sou1a du s p latnym1 v 3. ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro Společnost nevhodná. Statutární ředitel je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce statutárního ředitele končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zaniká bez dalšího též funkce předsedy správní rady Statutární ředitel může V. V. FONDY, statutárního ředitele Statutárnímu řediteli náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny statutárního ředitele, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další výhody přiznané statutárnímu řediteli, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje správní rada ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE Čl. 22 Rezervní a účelové fondy Čl. 18 Odměňování Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje statutární ředitel, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě

7 strana dvanáctá 3. Společnost vytváří sociální fond. O jeho výši rozhoduje valná hromada na základě rozhodnutí o rozdělení zisku. Rozpočet čerpání sociálního fondu je součástí kolektivní smlouvy uzavřené mezi Společností a odborovou organizací působící ve Společnosti Čl. 23 Změny yýše základního kapitálu O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi 0 b k ' 1 ' ' ' v zpuso y, tere p atne pravm pre d p1sy. d ovo 1 UJl.., Čl. 24 Finanční asistence Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu 41 Zákona o obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 25 Právní poměry Společnosti Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích Čl. 26 Postup při změnách stanov O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později t ~ strana třináctá 4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov a založí jej do sbírky listin obchodního rejstříku c) * * * odvolání členů představenstva společnosti: Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271, Újezd, Praha 4, Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 1 O. března 1952, bydliště Štítová 243, Újezd, Praha4, Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha d) odvolání členů dozorčí rady společnosti: Ing. FRANTIŠEK DOLEČEK, dat. nar. 26. dubna 1943, bydliště Praha 8 - Libeň, Wichterlova 23 72/1 O, PSČ 18200, Ing. MICHAL ŠEDINA, dat. nar. 26. června 1978, bydliště Brno - Tuřany, Sokolnická 822/32, PSČ 62000, HANA BENEDIKTOVÁ, dat. nar. 28. ledna 1968, bydliště Chelčického 28, Chlum u Třeboně, e) ' čl ' ' d 1 v zvo em enu spravm ra y spo ecnost1 : Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975, bydliště Na Křtině 271, ÚJ. ezd Praha ' ' Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952, bydliště Štítová 243, Újezd, Praha4, Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950, bydliště Zlatnická 1129/8, Nové Město, 11 O 00 Praha

8 Příloha č. 1- NZ 658/201-i strana čtrnáctá Prohlašuji, že právní jednání účastníka tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do ~. 'h b. tří'k verejne o seznamu ne o rejs u Přílohy: plná moc ze dne , tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č , ze dne tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, výpis z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE ze dne , tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu II. O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, přečten, účastníkem v celém rozsahu schválen a přede mnou Mgr. Jiřím Horákem, notářským kandidátem, účastníkem podepsán , POWER OF ATTORNEY PLNÁ MOC SAFICHEM GROUP AG, ldent. No. CHE , with its registered seat at TÓDISTRASSE 16, 8002 ZůRICH, Switzerland, represented by Dr. Christoph von Graffenried, single statutory (hereinafter the "Sole Shareholder"), as the sole shareholder ofthe company SAFINA ASSETS, a.s., Identification No , with its registered seat at Vídeňská 104, Vestec, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File (hereinafter the "Company"), Společnost SAFICHEM GROUPAG, IČ: CHE , se sídlem TÓDISTRASSE 16, 8002 ZÚRICH, Švýcarsko, jednající panem Dr. Christophem von Graffenriedem, samostatným statutárním zástupcem (dále jen Jediný akcionář"), jako jediný akcionář společnosti SAFINA ASSETS, a.s., JČ: , se sídlem Vídeňská 104, Vestec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce (dále jen Společnost") hereby grants tímto uděluje POWEROF ATTORNEY PLNOU MOC to: Ing. Tomáš Plachý, MDA, bom: 27November1975 residing at: Na Křtině 271, Újezd, Praha 4 (hereinafter the "Attorney") Ing. Tomáši Plachému, MBA, nar. 27. listopadu 1975, bytem: Na Kftině 271, Újezd, Praha 4 (dále jen Zmocněnec") ;:::,. -/-;~"... o-lrc;r. l '-0,, --;;~ -=-:----:-. +t; I'-, ( I :"n"'j 1.f..o.. 'i ~,/ _,_ ( ~1i~).' "....~ \'-6'. \ 'i'.~~ ~ I~\-~, I \ :i,.. _f;!- ;:, o,.<:-' -~!~ <~ _ ::: ~~~-~~: :: / ;~ A # to represent the Sole Shareholder in adopting resolution of the Sole Shareholder in its capacity of the General Meeting of the Company (within the meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations) on: amending the Articles of Association of the Company to a new consolidated wording, such amendments including a change of the corporate system of the Company from dualistic corporate system to monistic corporate system and including a change of the firm (business name) of the Company; electing members ofthe Administrative Board ofthe Company; approving any agreements on the peďormance Administrative Board ofthe Company. of office of any member of the k zastupováni Jediného akcionáře při přijetí rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti (ve smyslu 12 zákona č Sb., o obchodních korporacích) o:

9 změně stanov Společnosti na nové úplné znění, přičemž součástí přijatých změn stanov bude změna systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na monistický systém a změna obchodní firmy Společnosti; volbě členů správní rady Společnosti;,,.,, schválení jakýchkoli smluv o výkonu funkce členů správní rady Společnosti. Within the scope ofthis Power of Attomey, the Attomey is authorized, in particular, to: a) adopt any above specified resolutions of the Sole Shareholder of the Company in the fonn of a notarial deed, at any time until 31 January 2015; b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or peďonn any other acts related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other documents required or connected with the above mentioned resolutions, including but not limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public (governmental) authorities, etc. V rámci této plné moci je Zmocněnec zejména oprávněn: a) přijmout jakákoli výše uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře Společnosti ve formě notářského zápisu, a to kdykoli v době do 3 ledna 2015; b) přijmout v zastoupení Jediného akcionáře jakákoli další rozhodnutí či učinit jakékoli ďa/ší-úkony vztahující se k výše uvedeným rozhodnutím, podepisovat jakékoli listiny, žádosti a/nebo jakékoli další dokumenty požadované nebo související s výše uvedenými rozhodnutími, včetně (ale nikoli výlučně) notářských zápisů a prohlášení před notářem, návrhů vůči orgánům veřejné moci, atd. The Attomey is authorized to appoint a substitute to act within the scope of this Power of Attomey, and if he appoints several of them, each of them shall be authorized to act independently. Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšího zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně. ln/ v Ziirich on/ dne i{(. /VI) v.' 2014 SAFICHEM GROUP AG: ~ l~a Dr. Christoph von Graffenried single statutory samostatný statutární zástupce I accept this Power of Attomey: Přijímám tuto plnou moc: Ing. Tomáš Plachý, MBA 2 Officlal Certification see reverse s1de

10 Official Certification Seen for authenticatlon of the reverse side signature, acknowledged in our presence by Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citlzen of Bern BE, in Kilchberg ZH, personally known to u~ who ls entered in the Register of Commerce of the Canton of ZOrtch as member of the board of directors with the right to sign individually for the SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office in ZOrich. The inspectlon of the commercial register has taken place directly before the official certification by internet inquiry. ZOrich, 28th November 2014 BK no / ag Fee CHF o\ar1-<j li ~~-"I - () ~... ~I 0((-. ~~~ '- :. -. has '-,-.. o. ~ NO~Á~,T~IESBACH..ZORICH,- yvi~<t'/ Max Bodmer, certifying officer ~ \ I J.;.;1'1;;;,:, ~... ==-~ --~ ~ ~..~.... a. '." ~:;""'~:o ::: :' ;.,., : :::: ~ ;:::;:;: act ;g 1n.. e c,.. '., C.. á,~. \.._\~ c-=-~\:-~-- ~...r-.,,.._~ ;..-, ~ ti. Sie ist vo, ~0 '; 2;!- :.,. ' 'll s:.::imp/seal cf \.., \., \..:.~. ~c;:;:;:;:: ,, >?:;~'.... Z., 5. :n /to r -:.-,.., 7. c!tn"1 by c ~..,;;, :.~~...:... : ~~ :. :, :"::=.d 2 8. Nov. Z014 '. 1.?6-~>-~~.. Q~\,y ~ S. H~ - ::. : L ~e <:.. - -~k '-- '- ;t.._sti r--h -.. -: t Tento výpis z obchodnlho ~ elektronicky podepsal "MbTSK'f SOUD v PRAZE [lt ]" dne v 14:35:4 EPVld:uyy1vQKWhUXVIJN rg Datum zápisu: Spi$Vá značka: Obchodnf firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Statutární orgán - představenstvo: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka července 2012 B vedená u Městského soudu v Praze SAFINA ASSETS, a.s. Vídeňská 104, Vestec Akciová společnost Příloha č. 2- NI ó58 / ~014 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady slévárenství, modelářství obráběčství galvanizérství, smaltérství pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor předseda představenstva: Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975 Na Krtině 271, Újezd, Praha 4 Den vzniku funkce: července 2012 Den vzniku členství: července 2012 místopředseda představenstva: Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952 Štítová 243, Újezd, Praha 4 Den vzniku funkce: července 2012 Den vzniku členství: července 2012 Zpl'lsob jednánf: Dozorčí rada: Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950 Zlatnická 1129/8, Nové Město, Praha 1 Den vzniku funkce: července 2012 Za Společnost jednají ve všech věcech navenek společně -předseda a místopředseda představenstva; nebo -předseda a jeden člen představenstva, a nebo -místopředseda a jeden člen představenstva. Samostatně může navenek za Společnost jednat pouze předseda představenstva, a to na základě písemného pověření představenstvem, pokud mu bylo uděleno. předseda dozorčí rady: Ing. FRANTIŠEK DOLEČEK, dat. nar. 26. dubna 1943 Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ Den vzniku funkce: července 2012 Den vzniku členství: července 2012 údaje platné ke dni: prosince :29 1/2

11 í'i"i w!flr t oddíl B, vložka Al z a r1i 'Zo tf HANDELSREGISTER DES KANTONS ZORICH ~g. MIC~AL ŠEDINA, dat. nar. 26. června 1978 Eintragung rno - Turany, Sokolnická 822/32 PSČ Den vzniku funkce: července 2012 Loschung Obertrag CH von: CH /a auf: 1 ~~~~ ~~hnediktova, dat. nar. 28. ledna Jedmy akcionář: e c1c. o 28, Chlum u Třeboně Den vzniku funkce: července 2012 IRefl Sitz O bisher: Ettingen 1 ZOrich I SAFICHEM GROUP AG Curych, Akcie: Tčdistrasse 16, 8002, Švýcarská konfederace 671 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 15000,- Kč podobě ve jmenovité'hodnotě ,- Kčks kmenové akcie na jméno v zaknihované Základní kapitál: l o I Aktlenkapltal (CHF) ILiberierung (CHF) IAktien-Stockelung 11 1QQ'QQQ.QQ I 1QQ'QQQ.QQ I 1QQ IRhaeeFaktieR i!l:i GHF 1'Q '000'000.00I1'000 lnhaberaktien zu CHF 1' '000' Registrační číslo: CHE podobě ve jmenovité hodnotě Ei I LO I Postadresse OI 11 Pestfaet:I EltiAgeR LO IZweck 1 I MaRElel fflit 'A'aFeA aller Aft, QeeFRat:lffle \'SR CeAeFal'18Ftfetl:IAgeR, Bef8t1:1Ag iffl Be Felett IRd1:1etfiefiRafli!ieNAg 1:1Ad E9!/, QeeFRal'lffle ver PFejektr:RaRageffleRta1:1íga ber, eewle ERlwiekl1:1Ag, VeFka1:1f l:iaei EiRfQl'lfl:IAg \'BR HaFEI l:irei SeAWtlFe. 91e Ge oelleet:lalt karr lfflff!eeiller ep/jefber, eelaeter, vep1jalter 1:1REI vefě1:1ssefa eewie alel'! 8R 8REieFeR blrtefrehffll:irger eetelliger l:irei blrtefrel'lffll:iager, 8R EieReR sie betelllgt iet, fir8ri!l8fer. Dle Gese11$chaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art. Dle Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errlchten und sich an anderen Untemehmen im ln- und Ausland beteiligen aowle alle Geschafte tatlgen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen for eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und BOrgschaften for Tochtergesellschaften und Dritte eingehen ,- Kč Splaceno: 100% Ostatní skutečnosti: Společnost SAFINA ASSETS, a.s. jako společnost nástupnická vznikla rozdělením společnosti SAFINA, a.s. IČO: , se sídlem Jesenice, Vídeňská 104, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu 8, vložce 1482, odštěpením se zajožením jedné nové nástupnické společnosti. Při rozdělení odštěpením pyešla na Vestec, nástupnickou společnost SAFINA ASSETS, a.s. odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti SAFINA, a.s., specifikovaná v oroiektu rmrfi51aní Ei I LO IAdresse der Finna 11 I TOdistrasse ZOrich LO Bemerkungen Poi"ot x1~- _ _.. ~~. " 1 91e Mlltel11:1RgeR Eler GeeelleehaA SR Elie AIEtieRAFe effelger El1:1Fet:I P1:1ellkatieR iffl SM.A1B eeler, sefefr AElresseA eekaarl, El1:1ret:1 eiageeet:ifieeerer BFief. Bel der Kapltalherabsetzung vom werden 700 lnhaberaktien zu CHF 1'000.-vemlchtet und zurockbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom festgestellt. Bei der ordentlichen KapitalerhOhung vom wird eine Forderung in der HOhe von CHF 900' verrechnet, wofor 900 lnhaberaktien zu CHF 1' ausgegeben werden. Mltteilungen an dle Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemass Erklarung vom wurde auf die eingeschrankte Revision verzichtet. Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. LO Besondere Tatbestande Ověřuji pod pořadovým číslem Vl068/2014, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z infonnačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z I listu(ů), odpovídá výstupu LO Zweigniederlassuna (en) Ref StaMendatum o Ref Publikationsorgan O SHAB Ei LO Zweigniederlassung (en) z infonnačního systému veřejné správy v elektronické podobě. V Praze... dne fo..q....Podpis ~. ~.: ~ Razítko Mgr..Jiň Horák rj~i}fs;;~, :..a~":lic.: ~!. zástupce notáře,!i..::~ r. ZdP.fsk; Heráko vé Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite/ Id Zei Ref l itzverlegung l itzverlegung / o 1 2 Ao I Lo I Personalangaben :iotú,~!:;: '.' HO<Jcn!ně = von Graffenried, Dr. Christoph, von Bem, in Kilchberg ZH 11 'I Údaje platné ke dni: prosince : GffleH fqr l<mbl Re\lfeieReR {GH ), ir TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Funktion Mitglied des Verwaltungsrates RevieieRestelle Saite/ Id Zeichnungsart Einzelunterschrift Fortsetzung auf der folgenden Seite

12 ......,,. I....,. "... HANDELSREGISTER DES KANTONS ZORICH I CHE I SAFICHEM GROUP AG J ZOrich, Alie Eintragungen ZOrich, ~L'/;~\on zo ~~o~ ~ liij "' l. ~"' ~ e ~,e Beglaublgter Auszug Der RegisterfOhrer I.V. ť1,(f}ci Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne o benstehende Originalbeglaubigung keine GOltigkeit Er enthalt1 genwartig fqr diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfallig chene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein erstellt werden, der lediglich alle gegenwartig aktuellen Eintrag1 enthalt. l --- OVěfutl, te tento opis slotený z ::-:::::.. ustfl. dosloyně souhlasí s listinou, z níž byl po, s-nou z. _.... 1s. -- ~ -"- -/I - i ~ V!fJ:!fl;..dne --~Z-:,-:g,<!,...'(. - ~'ř'-clav v., ~~ l\td! o ó ~... ""-"...,,:;t.,,~ ~ (\"') "Y ~ ~:_,...~~~; c..,,. *.J '.$f' *.<t. '<:.~) í.w A. ".,-.....!\; Or.. :i Li_~ -4 Ř \I~~ ~ APOSTILLE (Conventlon de la Haye du 5 octobre 1961) Land: Schwelzerische Eidgenossenschaft, Kanton ZOrich Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich Diese čffentliche Urkunde I This public docµment ist unterschrieben von.&&...c:. &.é~.h has been signed by z:'"''"7''""""""""''"""""""'""""'"'"""'""" 3. in seiner Eigenschaft als.:. /././...:.h.~. /.t:.'.-ť. L-: á.... acting in the capacity of 4. Sie ist7_yhen mit dem Stempel/Siegel des/der I bears t~tamp/seal of...&.:""'::::~l?""" ~L.. LL ~C:!!... ~ Bestatigt I Certifie~ 5. in I to 8090 ZOrich I 8090 Zurich 6. am I the. J.Q~!-... ZDJ4 7. durch die Staatskanzlei des Kantons ZOrich by Cl1ancery of State of the Ca~o~f ~usich unter I under Nr.././../.-4-~~ 9. Stem pel/siegel I Stamp/Seal 1 O. Unterschrift I Signature ~~ "'.. m :.,.. 'C-\.. rn~:>..,.. ~ "!'.-'">; ' '().~ ~ y I (l! ',,;,!i:}.,\~ -- ~ " IV, ' '' JI.. ~I.,...,, 1 ).:. :.J../~,J,, - (.; ~~ f~ il~....!.!:.. i ~ t.. j \?.'c t J ~ ~.. ~ ; 1 ' ť!.. 1 fi 11: ~ ;; ~ ~~,~ / t~~! ~ ~:"1:~-Y ::. '.:m ' ""' / wiiwy/ ~ 1 Schniiriger ----;-;

13 Pol \ 1/ 1 ~ 1?o WtUO r,14.\)no1jlr, Y)'hOtoVéll)' dn él (<lluhóho p1o ~ l11 cc ro ku dva 1islcc č t rn r\c 1 ), doslovna souhlosl Mttkým 1ll1>t"l"ll1 NI 6 ~ M 20 I 4 11ll0Jc11ý111 ve shlrcc notmských 1t\ pl H ~ JIJ l)1 / dct\ky I lo1ftko vó. 1101Mky v I lm h111 l 11 č. Pot vf'111j i,?c pnlohy!!icjllopi 'lu 1101Msk6ho r\pi:-1 11 N/. <158/2014 se do s lnvn č shoduji s p řílo'tt a l'lrsk6ho /(1pis11 N/. 658/ V Praze dne I Mgr. Jiř í I lorák notářský kandidát zástupce notáře JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně /ióe l'lka /yo \~' '6\ A o ~~? <S'"r-t 1 ~\ a v Hocl 0

14 UDr. Zdeňka Horáková notařka v Hodoníně i1 Hodon!n, Dobrovolského 3971$ STEJNOPIS Notářský zápis N 702/2014 NZ 658/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne (druhého prosince roku dva tisíce čtrnáct), na adrese: Praha, Třebohostická 3069/14, jejím zástupcem ustanoveným podle 24 notářského řádu, Mgr. Jiřím Horákem, notářským kandidátem Na místo samé se dostavil: jediný akcionář níže uvedené společnosti - společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, Registrační číslo: CHE (dále též SAFICHEM GROUP AG"), zastoupená na základě plné moci ze dne , která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, zmocněncem Ing. Tomášem Plachým, MBA, nar , bydliště Praha 4, Újezd, Na Křtině 271, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem, který prohlašuje, že je způsobilý za tuto společnost samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán Existence společnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., se sídlem Vídeňská 104, Vestec, IČ: , (dále též společnost" nebo SAFINA ASSETS, a.s."), byla ověřena z výpisu z vložky č , oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 12014, a existence společnosti s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE ze dne O těchto výpisech, výše uvedený Ing. Tomáš Plachý, MBA prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. Skutečnost, že společnost s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG je jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s. byla prokázána předložením aktuálního seznamu akcionářů a prohlášením, že k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející tomuto rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, stejně tak i k dnešnímu dni, je jediným akcionářem společnosti SAFINA ASSETS, a.s. shora uvedená společnost SAFICHEM GROUP AG, tak jak je zapsáno na aktuálním výpisu z obchodního rejstříku společnosti SAFINA ASSETS, a.s

STEJNOPIS. Notářský zápis

STEJNOPIS. Notářský zápis JUDr. Zde~ka Horáf(ad notářka v Hodoníně 695 01 Hodonín, Dobrovolsk6ho 3971$ STEJNOPIS Notářský zápis N 269/2014 NZ 245/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně,

Více

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stejnopis. Notářský zápis. kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Stejnopis Notářský zápis N 207/2014 NZ 184/2014 strana první sepsaný jménem JUDr. Zdeňky Horákové, notářky se sídlem v Hodoníně, dne 27.5.2014 (dvacátého sedmého května roku dva tisíce čtrnáct), na adrese:

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více