03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str BETON NA VLNÁCH str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27"

Transkript

1 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str BETON NA VLNÁCH str

2 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový beton 7 9 str. 4 6 materiály Superplastifikátory progresivní prvky technologie betonu referenční stavba Liberec Plaza zajímavá stavba Černošické zjevení ekologie Spalování odpadů v cementárnách šetří suroviny i energii EU a stavebnictví Evropské programy se rozbíhají str. 7 9 konstrukční milníky Beton v architektuře 40. a 50. let minulého století stopy architektury Secese betonové unikáty Beton na vlnách VIP Club Bodyguard summary 29 str str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2008 ročník 5 vychází 4x ročně, toto číslo vychází vydavatel: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27, IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková, MBA šéfredaktorka: Blanka Stehlíková C.N.A. fotografie: archiv Lafarge Cement, a. s., Blanka Stehlíková, Ing. Ondřej Štegr, MC-Bauchemie s. r. o., Best Communications, Obec architektů, archiv Jany Kleinové, MVDr. Ladislav Kulíšek, Ing. Pavel Bartejs design: Luděk Dolejší Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel

3 ...::: aktuality Lafarge Vážení přátelé, tak je to přece jen tady? Začátkem prázdnin jsme začali slýchat, že stavebnictví začíná pomalu ztrácet dech. Statistiky to později potvrdily. Po dlouhém období nepřetržitého růstu stavební výroba zaznamenala ve druhém čtvrtletí ve srovnání s loňským rokem celkový meziroční pokles. Nejvíce se na něm podílelo snížení nové výstavby u pozemního stavitelství. Naproti tomu podle statistik vzrostly opravy a údržby na dopravní infrastruktuře. Ochlazení ekonomiky, které zasahuje po USA také Evropu, se tedy pravděpodobně nevyhne ani České republice. Příliv fi nancí do stavebnictví však nadále pokračuje, Česko se postupně, byť opět poněkud klopotně, učí pracovat s unij ními fondy. Poptávka zahraničních investorů a jejich důvěra v tuzemský trh, a to zejména s luxusními a komerčními nemovitostmi, trvá, možná i roste. Kromě tradičního požadavku na rychlost výstavby se však čím dále, tím více prosazují vysoké nároky na řemeslné zpracování. V našem stavebnictví se ale stále více projevuje nedostatek kvalifi kovaných pracovníků. Není a nebude to jednoduché. Můžeme však najít jeden záchytný bod, který nás, dodavatele stavebních materiálů, a vás, naše odběratele, spojuje. A to je kvalita stavebních materiálů. A protože kvalita je naší stálou prioritou, jsme připraveni vaši možná těžší situaci v budoucnu alespoň trochu usnadnit. Jak? Dodávkami našich cementů, které vám pomohou rychleji, levněji a bez komplikací vyrobit betony a stavební díly, které dodáváte dál... Přeji vám ještě pár slunečných víkendových dnů a hlavně úspěšný závěr letošní stavební sezóny. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a člen představenstva LAFARGE 03/2008 1

4 aktuality Lafarge :::... Druhý ročník Dnů stavitelství a architektury Lafarge Cement, a. s., zahájila v červenci zkušební provoz nejmodernějšího technologického zařízení sloužícího pro příjem směsi kapalných odpadů, jejího skladování, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. Investice ve výši Letošní druhý ročník Dnů stavitelství a architektury navazuje na loňskou premiéru, která se setkala s velkým úspěchem jak u odborné, tak u laické veřejnosti a založila novou tradici svátku stavbařů. Cílem Dnů stavitelství a architektury, které by měly být letos podle organizátorů ještě rozsáhlejší, je zvýšit prestiž oboru a podnítit zájem mladých lidí o stavbařské řemeslo. Pod názvem se skrývá několik navazujících akcí oslovujících odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. První z akcí byl dne 10. září 2008 nominační večer tradiční soutěže Stavba roku Setkání v Senátu Parlamentu ČR a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků soutěží Stavba roku, Firma roku, Nejlepší výrobce stavebnin a Osobnost stavebnictví 2008 jsou plánovány na 20. října opět do osvědčených prostor Betlémské kaple. Projekt určený široké veřejnosti nese název Den otevřených dveří na stavbách a ve vzdělávacích a profesních organizacích a uskuteční se 18. října ve třinácti regionech ČR. Už první ročník ukázal, že zájem lidí o architektonicky zajímavé objekty postavené nejnovějšími technologiemi je obrovský. Odborníkům bude určen poslední ze čtyřlístku akcí Inženýrský den, jenž se uskuteční 13. listopadu a jehož téma Evropa bez bariér se bude dotýkat stavebnictví v kontextu Evropské unie. Do projektu se zapojily všechny významné organizace sdružené v SIA ČR Radě výstavby. Záštitu nad ním převzal opět předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Projektu se mohou aktivně účastnit stavební fi rmy i projektové kanceláře. Jednak formou prezentace svých zajímavých staveb a projektů v rámci Dne otevřených dveří a jednak formou přímé fi nanční podpory, kdy se stávají partnery celého projektu. Mezi letošními partnery akce nechybí, stejně tak jako vloni, ani Lafarge Cement, a. s. Další informace o Dnech stavitelství a architektury na Lafarge Cement, a. s., zahájila provoz na spoluspalování kapalných odpadů 41 milionů korun ušetří náklady při nákupu hlavních primárních paliv, usnadní optimalizaci spalovacího procesu a v neposlední řadě ulehčí životnímu prostředí. Zkušební provoz tohoto zařízení potrvá do Od roku 2009 se počítá s ostrým provozem. Finanční výsledky za první polovinu roku 2008 Celkový provozní výsledek hospodaření Lafarge Cement, a. s., vzrostl meziročně za první pololetí o více než 20 %, což lze označit přinejmenším za velmi uspokojivé. K této skutečnosti přispěl jako hlavní faktor především v první polovině roku stále ještě přetrvávající pozitivní vývoj poptávky po cementu. Během prvního čtvrtletí roku jsme v prodaných objemech cementu dosáhli průměrného meziročního růstu ve výši 21 %, ve druhém jsme pak i přes stagnaci v poptávce zaznamenali mírný růst celkových objemů. Ve fi nančním vyjádření to za pololetí znamená celkové tržby 735 milionů korun, což představuje cca 13% růst proti témuž období roku přecházejícího. Situace na trhu a hospodářské prognózy však ukazují, že naše i okolní ekonomiky zpomalují, což se samozřejmě ve zbytku roku projeví snížením spotřeby cementu a tedy i našich ročních ukazatelů. Dlouhodobě kladný trend se nám díky uplatnění alternativních paliv a efektivnímu provozu pece i nadále daří udržovat v oblasti průměrných nákladů na palivo, kde zaznamenáváme cca 10% meziroční pokles. Naproti tomu se negativním směrem vyvíjely především náklady na elektrickou energii a v neposlední řadě i náklady na údržbu zařízení. Tento pohyb byl kromě všeobecně výrazného růstu cen vstupů způsoben také nezbytností provedení některých neočekávaných oprav souvisejících s potřebou navýšení výrobní kapacity. Významným faktorem, který v posledním půlroce negativně ovlivnil celkový fi nanční hospodářský výsledek prakticky všech českých exportérů, a tedy i náš, jsou kursové ztráty způsobené dramatickým meziročním posílením české koruny. Jak je zřejmé z níže uvedených agregovaných ukazatelů, pololetní výsledky za celou Skupinu Lafarge se rovněž nesou v pozitivním duchu. Za jednu z nejvýznamnějších událostí v rámci Skupiny lze jistě označit akvizici společnosti Orascom, jejíž integrace do Skupiny Lafarge byla úspěšně dokončena v červnu tohoto roku. Prodeje + 8 % Provozní hospodářský výsledek + 18 % Čistý příjem na akcii + 4 % K příznivým výsledkům jako obvykle v absolutní i relativní výši nejvíce přispěla divize Cement, která vykázala celkový meziroční nárůst provozního výsledku hospodaření (COI) na úrovni +29 %. Naproti tomu obě další divize zaznamenaly meziroční pokles divize Betonu klesla o pouhá 3 %, v případě divize Sádra však šlo o opticky výrazný, v absolutních číslech však relativně zanedbatelný pokles o 62 %. Ing. Lukáš Rusek, finanční controller 2 LAFARGE 03/2008

5 ...::: aktuality Lafarge Sponzorské aktivity Projekt náhradní rodinné péče Poradna pro náhradní rodinnou péči, kterou Lafarge Cement, a. s., podporuje již třetím rokem, rozšířila své aktivity. Služby rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči doplnila o programy individuálního doučování dětí, psychosociální výcvik pro mládež, přípravu fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a v příštím roce doplní o dobrovolnické aktivity v rodinách a o asistenci pro děti. V současné době pokrývají služby poradny Ústecký kraj, v roce 2009 plánuje poradna pokrytí části Libereckého kraje. Více informací na terezin.cz. Revitalizace vrcholu Milešovky Po loňských opravách na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky podpořila i letos Lafarge Cement, a. s., Obecně prospěšnou společnost Milešovka (OPSM), která stojí za úsilím celkové obnovy vrcholu. Opravu střech a fasád skladů, obezdění záchodků pro veřejnost a především informační stojan stihla OPSM udělat vloni. Letos se zaměří na vybudování dřevěných ochozů a zázemí pro turisty. O podobě komplexní revitalizace vrcholu se rozhodne do konce roku. Podpora obcí Aktivity sedmi nejbližších obcí a města podpořila Lafarge Cement, a. s., jako jeden ze svých tří dlouhodobých projektů letos podruhé. Obce mohou využít fi nančních darů podle svého uvážení, např. na podporu kulturních aktivit v obci masopusty, vánoční besídky, nebo podpořit zájmová sdružení obce. Kromě výše uvedených projektů pomáhá Lafarge Cement, a. s., řadě dalších potřebných programů a současně organizacím v regionu, například Diagnostickému ústavu v Čížkovicích, Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, místní organizaci Svazu tělesně postižených v Lovosicích, místní organizaci Svazu včelařů v Lovosicích a dalším. Investice do chlazení kouřových plynů Bezmála 10 milionů korun investovala Lafarge Cement, a. s., v letošním roce do rekonstrukce zařízení, které ochlazuje kouřové plyny, aby omezila efekt kouřové vlečky. Zlepšila se také účinnost elektrofi ltru, který zajišťuje odprášení. Barevný efekt vlečky nad komínem cementárny souvisí s teplotou kouřových plynů. Nové zařízení nám umožňuje vstřikovat vodu do vznikající páry a tím ji ochlazujeme. Nejnovější testy ukázaly, že jsme schopni ochlazování až na C, takže v letním období vlečka úplně mizí, řekl Dr. Ing. Jan Votava, ředitel akciové společnosti. Vizuální efekt unikajících kouřových plynů závisí nejen na zchlazování, ale i na počasí, tedy vlhkosti a teplotě vzduchu. Znárodňování ve Venezuele Proces znárodnění průmyslu, který vyhlásil prezident Hugo Cháves, zasáhl i závod Skupiny Lafarge. Podpis Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) z 18. srpna odstartoval transformační fázi. Skupina si vyhradila právo hájit zájmy celého koncernu a především zájmy zaměstnanců cementárny. Bipartitní tým složený ze zástupců obou stran má za úkol nastavit podmínky pro pokračování výrobních operací a zajistit kvalitu produkce. Memorandum určilo cenu 89% podílu na 176 milionů eur, Skupině zůstává minoritní pětiprocentní podíl. Opravy v Číně pokračují Rekonstruce čínských závodů v oblasti Sichuan poničené zemětřesením nádale pokračují. V cementárně Jiangyou se podařilo uvést do provozu druhou pec již 6. července Skupina nabídla zaměstnancům, kteří ztratili své domovy, výběr ze dvou možností: fi nanční prostředky na pronájem domu, než se jejich vlastní opraví, nebo ubytování v provizorních domcích vybudovaných Lafarge Shui v těsném sousedství cementárny. Všichni zaměstnanci jsou znovu zapojeni do pracovního procesu. I pracovníci cementárny Dujiangyan jsou připraveni se znovu pustit do práce, nyní se zaměřili na opravy velkých zařízení. Více než 40 % zaměstnanců se vrátilo do svých domovů nebo si pronajalo dům. Okolo 257 lidí se přestěhovalo do provizorních domů. Sbírka pro postižené z oblasti Sichuan se vyšplhala do výše eur. Bruno Lafont ve svém prohlášení vyjádřil plnou podporu všem postiženým kolegům v Číně. Skupina Lafarge sponzoruje nové oddělení Louvru Nové oddělení určené pro expozici islámského umění v pařížském Louvru finančně podpoří Skupina Lafarge. Dlouhodobé partnerství bylo stvrzeno podpisem smlouvy. Ceremoniálu položení základního kamene, který proběhl 16. července 2008, se zúčastnil prezident Nicolas Sarkozy, saudskoarabský princ Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, ministryně kultury Christine Albanel, ředitel Muzea Louvre Henri Loyrette, předseda představenstva Skupiny Lafarge Bruno Lafont a další významní hosté. Zaměstnanci Skupiny Lafarge z celého světa získali od 1. září 2008 do 1. září 2015 volný vstup do všech sbírek Louvru. Schůze Evropské odborové rady Evropská odborová rada (The European Works Council) zasedla k jednacímu stolu 4. července Mítink, jemuž předsedal Bruno Lafont, nabídl příležitost diskutovat o zásadních tématech týkajících se budoucnosti Skupiny. Účastníci setkání debatovali o evropských direktivách emisí CO 2, o zavádění bezpečnostních standardů nebo o možnostech osobního vývoje a předávání zkušenosti mezi generacemi. Sociální rozvoj je spojen s ekonomickým. Existují také různé regionální problémy. Musíme produkovat hodnoty, abychom mohli pokračovat ve zvyšování úrovně platů, řekl Bruno Lafont. Ocenění pro Webové stránky com obdržely dvě ocenění za dostupnost, Stříbro od French Accessiweb label a certifi kát A od European label, Euracert. Dostupnost v tomto případě znamená možnost pro kohokoli, včetně postižených, seniorů nebo lidí s nízkou znalostí internetu, kdekoli a všemi způsoby připojení prohlížet Pro podporu dostupnosti byla vyvinuta řada funkcí a pomůcek, např. RSS, podcasting, vysoký kontrast barev, možnost volby velikosti fontů, poslech obsahu pomocí funkce text-to-voice, video sekce je dále opatřená titulky a audio transkripcí aj. Webové stránky obsahuji dvě stovky podstránek, měsíčně je navštíví zhruba lidí. LAFARGE 03/2008 3

6 téma :::... Snižování hlukové zátěže pokračuje Od roku 2006 akciová společnost Lafarge Cement realizovala řadu náročných úprav výrobních zařízení, které vedly ke snížení hlukové zátěže. Úsilí pokračuje i nadále. Probíhají nejen pravidelná měření, ale především další protihlukové akce, na něž byly vyčleněny nemalé finanční prostředky. Na podrobnosti se ptáme ředitele akciové společnosti Lafarge Cement Dr. Ing. Jana Votavy. Jak reagují obyvatelé okolních obcí na dosud realizovaná protihluková opatření? Především se snížil počet stížností, protože hlučnost opravdu poklesla. Ve srovnání s rokem 2006, kdy jsme realizovali první akce vedoucí k úbytku hlukové zátěže, došlo v průměru ke snížení o 10 db, měřeno ve standardních bodech v našem okolí. Hluk obtěžuje především občany Sulejovic a Čížkovic, což potvrdila i hluková mapa, kterou jsme si nechali vypracovat. Studie určila i množství objektů zasažených hlukem z naší výroby. Jak spolupracujete s obcemi v regionu? Řešení protihlukových opatření není jednoduché a musí samozřejmě respektovat množství fyzikálních zákonů o šíření zvuku hluku. Cementárna jako celek způsobuje hluk a výroba vyžaduje množství agregátů, strojů a zařízení, která vyluzují zvuky v různých tónech. Zdaleka ovšem neplatí, že ten nejhlučnější agregát má největší dopad na naše okolí. Dokonce se stává, že hlučnější zařízení pohlcuje hluk vycházející z méně hlučných strojů. Neplatí tedy, že se hluky sčítají. My se snažíme nepřetržitě a otevřeně komunikovat s okolím, sám se zúčastňují veřejných zasedání zastupitelstev, kde informuji o probíhajících zlepšeních. Mohu říci, že občané se o dění v cementárně zajímají, nicméně ne všichni mají pochopení pro technické nebo jiné limity. Protihluková opatření představují technicky i finančně nejnáročnější Trysky chlazení pláště pecní linky zásahy do výrobních zařízení. Jaké postupy snižující hluk jsou vhodné pro cementářský provoz? Zvolili jsme cestu identifi kace nejhlučnějších zařízení, která mají dopad na okolí. Na základě závěrů hlukové studie jsme vyměnili některé ventilátory, vrtule, nainstalovali tlumiče, zástěny nebo kryty. Ventilátory jsme umístili do izolovaných prostorů, vybudovali jsme stěny se schopností pohlcovat vycházející hluk. Ačkoli cementárna investovala do protihlukových opatření značné prostředky, stále překračujeme noční limity. Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémně složitý komplex především technických opatření, máme od loňského roku výjimku. I přesto se naše snaha nesnížila, chceme být dobrými sousedy, proto se snažíme dalšími opatřeními snižovat dopad výroby na region. Jaké protihlukové akce tedy probíhají letos? V letošním roce jsme se zaměřili na odhlučnění ventilátorů na homosilech, které zatěžují určitou část obce Čížkovice. Mezi další významné akce patří výměna ventilátoru na sile nedopalu, instalace tlumičů na fi ltrech, opláštění ventilátoru na lince výroby vápenců pro odsíření elektráren apod. Od poloviny roku 2006 do konce června 2007 investovala naše společnost do protihlukových opatření cca 7 milionů korun. Náklady na realizaci dalších protihlukových 4 LAFARGE 03/2008

7 ...::: téma opatření v druhé polovině roku 2007 a v roce 2008 (do ) činí dalších cca 5 milionů korun. Investice do protihlukových opatření plánované pro rok 2009 se budou opět pohybovat v řádu milionů korun. Ani oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se neobejde bez finančních injekcí, do jaké výše se vyšplhají tyto náklady v roce 2008? Není pochyb o tom, že bezpečnost na pracovišti více ovlivňuje chování lidí než jakákoli investice, nicméně fi nance umožňují, že pracoviště jsou lépe vybavena, a tím se pracovníci méně často dostávají do situací, které jsou pro ně rizikové. Letos fi - nance směřují do přístupových plošin a různých zdvihacích zařízení. Jedná se o soubor investic usnadňujících práci ve výškách, protože tyto činnosti patři k nejnebezpečnějším. Dále jsme nakoupili moderní pracovní postroje a samonavíjecí lana, která zabraňují tomu, aby se do nich pracovníci zamotali a sami sebe ohrozili. Kromě opatření, která mají přímý dopad na pracovníky, jsme investovali velký objem fi nancí do mobilních prostředků. Zastaralé typy nákladních automobilů, které postrádaly bezpečnostní pásy, jsme nahradili novými. Navíc jejich konstrukce prakticky vyloučila možnost rekonstrukce. V loňském roce jsme zavedli nové pracovní oděvy se signálními a refl exními pruhy, které zlepšily viditelnost pracovníků především při zhoršené viditelnosti. Na bezpečnostní pravidla upozorňují také informační tabule rozmístěné v areálu cementárny Bezpečnostní brýle LAFARGE 03/ Zavedli jste tzv. nulovou toleranci přestupků nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči dodavatelům a dopravcům. Bylo nutné od té doby uplatnit nějaký postih? I když máme pravidla pro dodržování bezpečnosti práce stanovená velmi striktně, nejsou sankce častým řešením situace. Občas se ale stane, že dojde k vážnému porušení bezpečnostních předpisů. Ano, v takovém případě uplatňujeme tvrdé restrikce, pracovník, který porušil bezpečnostní pravidla, pro nás přestává pracovat, odebereme mu právo vstupu do areálu cementárny. Porušování bezpečnostních pravidel se stává též důležitým kritériem pro další smluvní vztah s dodavatelem. Je jasné, že preferujeme smluvní vztahy s dodavateli, jejichž pracovníci dodržijí bezpečnostní pravidla naší společnosti.

8 téma :::... V loňském roce dosáhla cementárna významného úspěchu: tisíc sto dnů bez pracovního úrazu. Jaký podíl na něm představuje organizace práce a dodržování pracovních postupů? Technické vybavení pracovišť samozřejmě usnadňuje práci i dodržování bezpečnostních zásad, ale bez vlastního zodpovědného chování, bez toho, aby si lidé vzali za své bezpečné chování, žádná pravidla bezpečnosti prostě nefungují. Přestože pracovníci byli proškoleni a důsledně seznámeni s bezpečnostními pravidly, neuvědomili si všechna rizika. Selhání koordinace na místě zavinilo úraz, kdy došlo k poranění oka jednoho pracovníka, které se naštěstí obešlo bez trvalých následků. Podobný úraz se stal letos v březnu při čištění prašné komory v prostoru chladiče, kde došlo k výronu horkého vzduchu s prachovými částicemi. Ty způsobily drobné poranění obličeje pracovníka. Vzhledem k tomu, že byl vybaven brýlemi, horký vzduch nezasáhl oči. Při analýze úrazu jsme zjistili, že pracovník externí fi rmy si vůbec neuvědomoval, že by k výronu mohlo dojít. Mnohdy tedy nejde o to, že by se lidé nechtěli chránit, ale dostatečně nezváží rizika, která by mohla nastat. Co je podle Vašeho názoru v působení na lidi účinnější? Přesvědčování a vlídný přístup, nebo tvrdá ruka a represe? Obě metody musejí být vyvážené, protože na část pracovníků nejlépe zapůsobí přesvědčování a vysvětlování a oni pak sami dodržují bezpečnostní ustanovení, neboť chápou, že jejich dodržování je opravdu chrání. Na druhou stranu však existují lidé, kteří bez hrozby vyhození a tvrdého trestu nikdy pravidla dodržovat nebudou a nechtějí si připustit rizika. Přístup tedy musí být diferencovaný, ale samozřejmě je potřeba odhadnout, jak bude ten který pracovník reagovat, a mít možnost použít oba nástroje. Naštěstí většina lidí rozumí tlaku na bezpečnost, který má za cíl chránit největší hodnotu lidské zdraví, a proto reaguje pozitivně na vysvětlovací metody. Pokud se cokoli, vyjma lidského zdraví, pokazí, jde to napravit, byť to stojí peníze a čas. Proto princip bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodavatelů i návštěvníků nadřazujeme v naší akciové společnosti všem ostatním prioritám. Jakým způsobem jste pracovníky k bezpečnému chování přiměli? Vedle pravidelných školení existuje ještě další způsob, a to jsou tzv. audity. Jedná se vlastně o diskusi, nikoli o hledání chyb a kontrolování lidí. Odpovídá tomu i způsob komunikace manažerů s pracovníky. Cílem je vytvořit atmosféru důvěry a společně najít motivaci k zodpovědnému chování. Z dialogu vyplyne například, do jaké míry jsou různé ochranné pomůcky efektivní. Jde nám o dlouhodobý efekt, aby pracovníci sami přemýšleli o jednotlivých činnostech a na základě vlastního přesvědčení pracovali bezpečně. Jen tak se budou zdraví vracet ke svým rodinám. Přestože si většina lidí rizika plynoucí z práce uvědomuje a dobrovolně dodržuje bezpečnostní standardy, vždy zůstává určitá skupina, kterou nelze převychovat a jakákoli pozitivní motivace selhává. Proto máme nastavený velmi jasný sankční systém. V praxi se ovšem nejedná o úplnou idylu. Od loňského roku po více než třech letech došlo v cementárně rychle po sobě ke dvěma úrazům, oba byly spojeny s čištěním pecní linky. Čištění patního kusu vstup do rotační pece 6 LAFARGE 03/2008

9 Technické požadavky na...::: technologie jakost pohledového betonu Motto: Stanislav Bechyně: Betonové stavby vtiskly dnešnímu světu charakteristickou pečeť. Beton se stal pro lidskou společnost tak důležitým, jako byly v počátcích civilizace postupně dřevo, kámen, bronz a železo V poslední době architekti a projektanti často používají ve svých návrzích konstrukce z pohledového betonu. V těchto návrzích ale obvykle chybí specifi kace pohledového betonu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s tím, co by měl správný návrh pohledového betonu obsahovat. Předpokladem pro výrobu požadovaného jakostního pohledového betonového povrchu je odborné zadání, které zohledňuje, co je v daných podmínkách spolehlivě dosažitelné. Přehnaným a neproveditelným požadavkům je zapotřebí zamezit již v průběhu zadávacího řízení. Formulace zadání by měla předem vyjasnit mimo jiné tyto otázky: Jaké kvalitativní vlastnosti má mít pohledový beton? Jaké požadavky je třeba uvést při zadání? Jaké jsou požadavky na bednění? Jaké požadavky je třeba zohlednit při výrobě a zpracování betonu? Požadavky na vzhled po hledového betonu Pojmem pohledový beton se rozumějíí ty viditelné betonové plochy, u kterých existují architektonické požadavky na jejich vzhled. Pro tento účel existují následující možnosti úpravy: struktura povrchu pomocí obtisku bednění; nátěry a příměsi barvy do betonové směsi; následné opracování povrchu. Jako první část projektové dokumentace by měl architekt defi novat svoji představu o vzhledu pohledového betonu (dále jen PB). Měly by být specifi kovány následující vlastnosti PB: odstín betonu; úprava otvorů po spínacích tyčích; úprava styku bednicích dílců; struktura povrchu betonové konstrukce. Nadpraží okna ze samozhutnitelného betonu, Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové Při defi nování vlastností povrchu PB by se měl architekt vyvarovat požadavků, kterých nelze dosáhnout nebo které stojí nepřiměřené množství práce, fi nančních prostředků a výsledek ještě nemusí být zaručen. Mezi tyto požadavky patří především: plochy bez dutin a pórů; povrch hladký jako zrcadlo; rohy rovné, ostré a neolámané; jednolitý odstín povrchu betonové konstrukce. Požadavky na bednění Při návrhu bednění je důležitá kooperace architekta s výrobcem bednících systémů architekt prezentuje svoji ideu vzhledu PB a výrobce bednění by měl architekta informovat o možnostech konkrétního druhu bednění (co je reálné a nereálné vybednit). Návrh bednění by měl obsahovat: výběr konkrétního druhu bednicího systému; řešení atypických detailů bednění; specifi kace pláště bednění a jeho povrchu; styk bednicích dílců, jejich případné úpravy a těsnění; těsnění mezi bednicími dílci a navazujícími konstrukcemi (např. styk bednění x podlaha, bednění x stěna ); Strukturovaný pohledový beton, opěrná zeď, Masarykovo nádraží, Nové spojení LAFARGE 03/2008 7

10 technologie :::... úpravy hran a rohů; výkres bednění daných konstrukcí (včetně spárořezu a rozmístění spínacích míst viz obr. 1). Požadavky na beton Kvalitních a zároveň esteticky přitažlivých ploch z pohledového betonu lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li požadavky na složení, výrobu a zpracování betonu dostatečně vysoké a jsou-li také dodržovány. V praxi se však často používá beton, kde nejdůležitější požadavkem, dokonce předpokladem, bez ohledu na vhodnost jeho použití pro pohledové plochy, je co nejnižší cena. Složení betonu závisí na navržení pevnostní třídy betonu statikem a na recepturách betonárek. Přesné složení betonu pro konstrukce z PB navrhuje technolog betonu až podle projektové dokumentace a podmínek na staveništi. Dolaďování složení betonové směsi probíhá na základě provedených referenčních vzorků. Přesto je nutné v projektové dokumentaci zmínit případné použití barviva do betonu, aby mohl technolog betonu upravit recepturu čerstvého betonu. Fasáda obchodního domu z pohledového betonu v Ulmu, Německo Definice pohledového betonu používané v zahraničí: fair-face concrete (angl.) překlad: režný, neomítaný beton; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; exposed concrete (angl.) překlad: odkrytý, nechráněný beton; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; Sichtbeton (něm.) překlad: pohledový, dekorativní beton, beton s upraveným lícem; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; architectural concrete (angl.) překlad: architektonický beton; neomítaný beton šedý, bílý i barevný s režným povrchem (otisk bednění) nebo povrchem upraveným v souladu s architektonickým návrhem; betón brut (fr.) překlad: surový, režný, beton základní (šedé/béžové) barvy; používá se pro označení režného betonu (textura získaná pouze otiskem bednění) základní (šedé/béžové) barvy, jsou možné i některé jednoduché dodatečné úpravy. Zdroj: Hela R., Šrůma V.: Směrnice, pohledový architektonický beton. Při navrhování receptury betonu je také třeba dbát na kompatibilitu použité stavební chemie (plastifi kátory, retardéry, urychlovače tvrdnutí ), aby nedocházelo k znehodnocení díla vlivem různých skvrn, výkvětů na povrchu betonové konstrukce. Do betonu pro konstrukce z pohledového betonu se převážně používá portlandský cement CEM I nebo směsný cement CEM II/B-M. U konstrukcí z pohledového betonu má směsný cement oproti portlandskému výhodu v lepší stejnobarevnosti povrchu betonu. Pro barevné betony je vhodnější použít bílý portlandský cement, protože při použití šedého cementu barvivo tolik nevynikne. Požadavky na odbedňovací prostředky V projektové dokumentaci se určí druh odbedňovacího prostředku a způsob nanášení. Vhodnost použití navrženého prostředku se doporučuje ověřit při betonáži referenčních vzorků (pokud je zhotovitel bude provádět) s tím, že je vhodnější použít prostředky tekuté konzistence než pastové. Při použití pastové konzistence se na povrchu bednění lépe drží nečistoty. Obr. 1 Vzorový výkres bednění stěny Požadavky na výztuž Krytí výztuže stanovují příslušné normy v závislosti na druhu konstrukce, prostředí a druhu výztuže. Pro konstrukce z PB platí stejné zásady vyztužování jako pro konstrukce z konstrukčního betonu. Návrh výztuže by měl být doplněn o: návrh druhu distančních podložek a jejich umístění; specifi kaci vázacího drátu (u stropních konstrukcí se doporučuje 8 LAFARGE 03/2008

11 ...::: technologie používat pozinkovaný vázací drát, aby případné odstřižky drátu nezpůsobovaly stopy koroze na povrchu betonu); vzdálenost prutů u silně vyztu žených konstrukcí přizpůsobit možnostem dobrého prohutnění. Požadavky na betonáž Při betonáží konstrukcí z PB je potřeba si uvědomit, jaké zvýšené nároky jsou na tyto konstrukce kladeny oproti stavbám z konstrukčního betonu. Jedná se převážně o následující rozdíly v technologii betonáže: ukládání betonu do bednění (určení výšky hutněné vrstvy, výška ukládání betonu, max. přípustná doba mezi ukládáním jednotlivých vrstev betonu); způsob hutnění (určení druhu hutnicího prostředku, doba hutnění ); dodatečná opatření při betonáži za vysokých, resp. nízkých teplot; návrh opatření v případě výpadku hlavního dodavatele betonu (v případě používání více dodavatelů betonové směsi bude povrch betonové konstrukce rozdílný); dodržování technologických opatření (např. zvýšená čistota na stavbě). Sloup s hřibovou hlavicí podpírající strop z pohledového betonu, budova Státní technické knihovny, Praha Sloup z pohledového betonu v centrále firmy PERI ve Weissenhornu, Německo Požadavky na odbednění Vzhledem k tvaru díla a požadavkům na kvalitu PB by měl projektant stanovit dobu, po jakou budou jednotlivé konstrukce zabedněné. Předčasné odbednění, kdy beton ještě nemá dostatečnou pevnost, může porušit povrch betonu (olámané hra ny, odloupnutí povrchové vrstvy), rozdílné časy odbednění způsobují rozdíly v barevnosti povrchu. Požadavky na ošetřování betonu V projektové dokumentaci je také potřeba specifi kovat způsob ošetřování betonové konstrukce: začátek a konec ošetřování; ochrana konstrukce proti poškození; způsob ošetřování za nízkých, resp. vysokých teplot. Kontrola a hodnocení povrchu Vzhledem k absenci domácích norem zabývajících se problematikou PB je nutno hodnotící kritéria specifi kovat přímo v projektové dokumentaci nebo se odkázat na zahraniční normy (jedinou evropskou normou určující kritéria PB je rakouská norma ÖNORM B2211). Hodnotící kritéria PB jsou: pórovitost povrchu betonové konstrukce; rozdíly v barevnosti v ploše konstrukce; rozdíly ve struktuře v ploše konstrukce; geometrická přesnost konstrukce (lze hodnotit i podle českých norem ČSN P ENV a po dle ČSN ). Projektová dokumentace by také měla stanovit příslušné odstupové vzdálenosti, z kterých se budou dané konstrukce hodnotit. Oprava povrchu PB I při největší pečlivosti se mohou při výrobě pohledových betonových ploch objevit závadná místa, proto lze připustit odborné opravy těchto ploch při použití odpovídajícího materiálu. I když jsou opravy opticky nevyhovujících míst bezvadně řemeslně provedeny, zůstávají obvykle zřetelné. Mělo by se předem uvážit, zda není vhodnější od případných oprav opticky nevýrazně závadných míst raději upustit. Ing. Ondřej Šteger, Ing. Miloslava Popenková, CSc. LAFARGE 03/2008 9

12 materiály :::... Superplastifikátory progresivní prvky technologie betonu Nezbytným prvkem technologie výroby betonu je využívání nejrůznějších přísad, které výrazně ovlivňují vlastnosti čerstvého i ztuhlého betonu. Jejich použitím se dá docílit betonu s takovými parametry, jichž by jinak nemohlo být dosaženo. Plastifikační přísady Přísady jsou chemické sloučeniny, které během vmíchání do betonu modifi kují vlastnosti čerstvého betonu. Účelem používání přísad je zlepšení stávajících vlastností čerstvé nebo zatvrdlé betonové, maltové či omítkové směsi nebo získání vlastností nových. Druhy přísad se rozlišují podle jejich hlavní funkce na plastifi kační, superplastifi kační, stabilizační, pro vzdušňu jící, urychlující tuhnutí, urychlující tvrdnutí, zpomalující tuhnutí. Plastifikátory a superplastifikátory Převážnou část, kolem % z celkového objemu všech používaných druhů přísad, tvoří plastifi kační přísady. Plastifi kátory a superplastifi - kátory jsou organické makromolekulární látky, které se adsorbují na povrchu částic minerálních fází cementu a umožňují změnit jejich náboj, dispergovat přítomné aglomeráty částic, a tak cíleně upravovat konzistenci čerstvého betonu. Výsledným efektem je, že tyto přísady při nezměněné dávce vody zlepšují konzistenci (tekutost) čerstvého betonu nebo umožňují snížit dávku záměsové vody a tím i vodní součinitel, přičemž snížení dávky vody neovlivní konzistenci. V posledních letech se uplatňují tzv. superplastifi kátory, které se vyznačují defl okulačním efektem agregátů částic pojiva a výrazně snižují vodní součinitel při zachování stejné konzistence čerstvého betonu nebo umožňují dosáhnout řidší konzistence bez zvýšení obsahu záměsové vody. Plastifi kační vodoredukující přísady redukují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Superplastifi kační silně vodoredukující přísady jsou látky, které výrazně redukují potřebné množství vody při stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Kromě obecných požadavků musí být plastifi kační přísadou sníženo množství vody o více než 5 % při stejné konzistenci stanovené sednutím nebo rozlitím a u superplastifi kátoru o více než 12 %. Pevnost v tlaku přidáním plastifi kační přísady má vzrůst za 7 až 28 dní nejméně na 110 % proti referenčnímu betonu. Superplastifi kátorem v důsledku redukce množství vody při stejné zpracovatelnosti má vzrůst pevnost betonu v tlaku za jeden den nejméně na 140 % a za 28 dní nejméně na 115 % proti referenčnímu betonu. Konzistence čerstvého betonu se superplastifi kátorem se nesmí za 30 min. po přidání přísady změnit proti původnímu stavu a vzrůst konzistence proti referenčnímu betonu přidáním superplastifi kátoru má být o 160 mm (rozlitím proti 380 mm) nebo o 120 mm (sednutím proti 70 mm). U hyperplastifi kátorů lze dávku záměsové vody snížit o více než 30 %. Přísady na bázi lignosulfonanů Redukují záměsovou vodu cca o 10 %. Jsou to nejstarší zástupci superplastifi kátorů, přísady na bázi lignosulfonanů původně vznikly jako odpadní vody při výrobě celulózy. Dávkují se v poměrně malém množství 0,2 1 % z hmotnosti cementu a jejich dávka nesmí překročit určitou mez kvůli vedlejším efektům, vyvolaným přítomností těžce rozpustných cukrů, které retardují. Jsou dobrou přísadou pro letní betonáž. Mezi všeobecné výhody přísad na bázi lignosulfonanů patří zvláště: poměrně nízká cena, protože se vyrábějí z průmyslového odpadu; dobrá účinnost už při poměrně malých dávkách, přibližně v oblasti 0,2 % sušiny přísady na hmotnost cementu; dobré a dlouhodobé zkušenosti z rozsáhlého praktického používání. Na druhé straně mají přísady na bázi lignosulfonanů i nevýhody, mezi které patří zvláště: nežádoucí vedlejší provzdušňující účinek; v případě, že se vyžaduje rychlý nárůst pevností betonu, i vedlejší retardační účinek; vysoká citlivost na předávkování a z ní vyplývající potřeba dodržovat úzké rozmezí doporučených dávek přísad. Dalšího zlepšení vlastností přísad na bázi lignosulfonanů bylo dosaženo od- 10 LAFARGE 03/2008

13 ...::: materiály straňováním nežádoucích provzdušňujících účinků přidáváním odpěňovacích látek a též zmírňováním nežádoucích retardačních účinků různými zásahy při výrobě nových druhů přísad. Přísady na bázi melaminu Plastifi kační přísady na bázi sulfonovaných melaminformaldehy dových pryskyřic redukují záměsovou vodu až o 20 %. Melaminy byly prvními průmyslově používanými superplastifíkátory. Dávkují se v optimálním množství 1,6 1,8 % z hmotnosti cementu. Jejich nevýhodou je sklon ke krvácení a tixotropii betonu. Naopak však zachycují méně vzduchu než naftalenové a udržují stabilní a vhodné provzdušnění. Jejich předností je minimalizovaný vedlejší retardační účinek. Melaminové superplastifi kátory jsou běžně dodávány jako čiré kapaliny, neovlivňující barvu betonu. Přísady na bázi naftalenu Přísady na bázi naftalenu jsou kondenzační produkty kyseliny ß naftalensulfonové s formaldehydem. Patří mezi vysoce účinné superplastifi kátory bez nežádoucího vedlejšího retardačního účinku. Redukují záměsovou vodu o %. Jejich výroba je však náročnější, optimální účinek závisí na dosažení kondenzačního stupně (tj. počtu naftalensulfonových jednotek v molekule přísady). Při nedodržení čistoty vstupních surovin a nedostatcích v technologickém postupu výroby se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší provzdušňující účinky. Jsou optimálnější pro snadné udržení vhodné reologie betonu, protože poněkud zpožďují tuhnutí. Dávka se pohybuje v rozmezí 0,6 1,6 % z hmotnosti cementu. Naftalenové superplastifíkátory se prodávají jako hnědé kapaliny s celkovým obsahem sušiny mezi %. Vyšší obsah sušiny zaručuje dosažení určité zpracovatelnosti v cenově výhodnější podobě. Ztekucení samozhutněného betonu díky superplastifikační přísadě na bázi PCE produktové řady MC-PowerFlow firmy MC-Bauchemie Přísady na bázi modifikovaných polykarboxylátů Redukují záměsovou vodu o 30 i více procent. Jsou to polymery dispergující cementová zrna zejména sterickým odpuzováním, nikoli elektrostatickým odpuzováním. V těchto superplastifi kátorech je aktivní skupinou karboxylová skupina COOH, vázaná na různých místech odlišných řetězců. Tato skupina přísad novější generace byla vyvinuta pro samozhutnitelné betony a uplatňuje se také při výrobě prefabrikátů. Původní myšlenka vznikla v Japonsku již v polovině sedmdesátých let. V roce 1981 byl patentován základní polymer pro tekutý beton FC ( fl uid concrete ). Při vhodné aplikaci polykarboxylátových přísad do betonových směsí se oproti plastifi kátorům z jiných skupin výrazně sníží potřebné množství záměsové vody, dochází ke zvýšení počátečních i konečných pevností, prodlouží se doba zpracovatelnosti betonu a zvýší se odolnost proti průsakům. Dosažení uvedených efektů je však oproti ostatním skupinám (lignosulfonany) důrazněji vázáno na přesné dávkování polykarboxylátových přísad a jejich kombinací. Nevýhodou je horší kompatibilita tohoto typu s některými cementy či příměsemi. Vinylakrylátové kopolymery Redukují záměsovou vodu cca o 30 %. Jedná se o vodné roztoky na bázi akrylových polymerů, bez příměsí formaldehydu, se schopností účinně dispergovat částice cementu pomocí druhotných komponentů, schopných značnou měrou vylepšit přilnavost a možnost čerpání. Umožňují směsi její delší dobu zpracovatelnosti a značně urychlují nárůst pevnosti betonu. Dávkují se v množství 1 2 % z hmotnosti cementu. Výzkum a vývoj nových přísad stále pokračuje. Byly připraveny například superplastifikátory na bázi difosfonátů s polyoxyetylenovým pobočným řetězcem a dají se očekávat další produkty. Použití superplastifikátorů Použití superplastifi kátorů vyplývá z jejich užitných vlastností. Umožňují jak značné zvýšení pevnosti betonu a jeho trvanlivosti, snížení smrštění a dotvarování, tak přípravu čerstvého betonu libovolně měkké až tekuté konzistence bez dopadu na snížení kvality betonu. Nejnovější superplastifi kátory na bázi polykarboxylátů (polykarboxylesterů PCE aj.) mají několikanásobně vyšší účinnost než klasické superplastifi kátory, přičemž doba účinnosti může dosahovat i několika hodin. Superplastifi kátory jsou nedílnou součásti samozhutnitelného betonu, používají se k výrobě vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů (pro vysokohodnotné betony s rychlým nárůstem pevností, pro vysokohodnotné betony s dlouhou dobou zpracovatelnosti). Například efektivní přísady nové generace superplastifi kátorů na bázi polykarboxylátů umožňují připravit hutné, vysokohodnotné betony (high-performance concrete, HPC) s nízkou pórovitostí a pevností větší než 120 MPa a hlavně samozhutňující betony (selfcompacting concrete, SCC). Superplastifi kátory se používají také pro výrobu prefabrikátů, superplastifi kátory se zpomalujícím účinkem se používají pro transportbeton a staveništní beton. Některé superplastifi kátory umožňují dosáhnout vysoce kvalitních transportbetonů s urychleným vývinem pevnosti a prodlouženou zpracovatelností bez zpoždění nárůstu pevnosti betonu. Na trhu je k dispozici celá řada superplastifi kačních přísad, které jsou přizpůsobeny ke konkrétnímu užití podle požadavků uživatele. LAFARGE 03/

14 referenční stavba :::... Plaza Liberec ve finále Výstavba polyfunkčního komplexu Plaza Liberec finišuje, stavební práce pokračují podle plánu, a tak by první zákazníci měli stihnout ještě předvánoční nákupy. Atraktivní lokalita v samém centru Liberce v těsném kontaktu s historickým jádrem vzbudila zájem investorů už na počátku devadesátých let, vlastní realizace stavebních prací započala v roce Plaza Liberec nabídne nejen obchodní jednotky vyššího standardu, ale i společenské, zábavní a stravovací vybavení včetně bydlení a administrativy. Letecký snímek Založení stavby Poměrně rozsáhlá stavba nového libereckého obchodního a zábavního centra je založena v až 14 m hluboké, zapažené stavební jámě. Na celém půdorysu má čtyři podzemní podlaží a tři podlaží nadzemní, vícepodlažní část, která je obrácená do Šaldova náměstí, se vyhoupla do výšky sedmi nadzemních podlaží. V úvodních stadiích projektu byla rozpracována jak prefabrikovaná, tak monolitická varianta železobetonového skeletu. Pro realizaci byla, především vzhledem k možnostem nasazení jeřábů v hluboké a po obvodu stísněné stavební jámě, vybrána monolitická varianta skeletu, řekl Vladimír Bureš z projekční kanceláře Statika. Základní modul nosné konstrukce stavby byl zvolen s půdorysnými roz- Údaje o stavbě Název stavby: Liberec Plaza nákupní a zábavní centrum Developer: Plaza Centers Stavebník investor: P4 Plaza s. r. o. Generální projektant: ARK spol. s r. o., Ing. arch. Pavel Janoušek, Ing. arch. Boris Šonský Generální dodavatel: Kajima Subdodavatel betonů: Zapa Liberec Použité betony: C30/37 90d XC3, XA1, XD1; C35/45 XC3, XD1; C30/37 XC1 Spotřeba betonových směsí: cca m 3 Zastavěná plocha objektu: cca m 2 Obestavěný prostor: cca m 3 Komerčně využitelné plochy: cca m 2 Parkovací stání: cca 480 míst Zahájení stavby: 02/2007 Předpokládané ukončení stavby: 12/2008 měry 8,30 x 8,30 m, což vyhovovalo požadavku na klientem předepsané rozměry parkovacích stání v podzemních podlažích. V některých částech budovy pak byly podle dispozičních požadavků architekta některé sloupy základního modulu vynechány a rozpětí zvětšena na 16,60 x 16,60 m. Konstrukce Nejnižší podzemní podlaží leží přibližně 6,5 m pod trvalou úrovní hladiny spodní vody. Proto byla velká pozornost věnována hydroizolaci spodní stavby. Suterén je přes svůj velký plošný rozsah navržen jako jeden dilatační celek a je realizován v technologii bílé vany, tedy jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, doplněná vnější pojistnou izolací bentonitovými rohožemi. Stropní konstrukce podzemních podlaží jsou z důvodu maximálního využití světlé výšky podlaží navrženy jako bezprůvlakové hřibové stropy se čtvercovými hlavicemi nad sloupy. Vrchní stavba má konstrukci s obou stran nými nosnými rámy, jejichž příčle tvoří systém vzájemně pravoúhlých průvlaků, které podepírají po obvodě uložené křížem armované stropní desky. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je půdorysně rozdělena na tři dilatační celky. První dilatační spáru přirozeně vytváří pasáž směřují cí od budovy Komerční banky směrem na Zámecké náměstí. Druhá dila tační spára odděluje vícepodlažní část na Šaldově náměstí. Betony z Lafarge cementů Betonové směsi do všech částí budovy Plaza Liberec namíchala z cementů vyrobených v akciové společnosti Lafarge Cement společnost Zapa Liberec, subdodavatel betonů. Pro spodní stavbu pod hladinou spodní vody byl použit převážně beton C30/37 90d XC3, XA1, XD1, přičemž maximální pozornost byla věnována dokonalé zpracovatelnosti betonové směsi a především maximálnímu Plaza Liberec, Palachova ulice pohled od zámku 12 LAFARGE 03/2008

15 ...::: referenční stavba Pohled ze Šaldova náměstí omezení smrštění ztvrdlého betonu. Na sloupy byl použit beton C35/45 XC3, XD1. Na vrchní stavbu byl převážně použit beton C30/37 XC1. Architektonický koncept Jedinečné, doposud nezastavěné místo v centru města, k jehož uvolnění došlo postupným historicko-stavebním vývojem spojeným s demolicemi původní nekvalitní zástavby, si vyžádalo přiměřený způsob členění hmot, které navazují svou dimenzí na přilehlé městské prostředí. Objekt v hrubé půdorysné ploše 80 x 130 m byl rozdělen pěší diagonálou na dvě přibližně trojúhelníkové části s dalším dílčím členěním, informoval autor projektu Ing. arch. Pavel Janoušek. Ve vstupním podlaží je situována pasáž propojující čtyři významné lokality: náměstí Dr. E. Beneše, ulici 5. května, ulici Palachovu a Zámecké náměstí. Spojovací pasáž tak rozšiřuje stávající uliční síť, a tak usnadní každodenní život místním obyvatelům i návštěvníkům krajského města. Dominantu celého objektu představuje nový nárožní dům mezi ulicemi 5. května a Palachovou. Svým mírným vystoupením z uliční fronty architektonicky uzavírá libereckou pěší zónu. Nároží na Zámeckém náměstí je vyplněno speciálním díly ze skla, aby umožnilo vyhlídku na protilehlý zámek. V prostoru ulice 5. května byly fasády navrženy individuálně pro každou funkčně ucelenou část, tedy pro obchodní zónu, pro bydlení a pro nárožní sekci s kancelářemi. Šaldovo náměstí Nákupy i zábava Čtyři podzemní podlaží objektu pojmou nejen 480 aut, ale i menší supermarket a doplňkové provozovny. Vstupní a další dvě nadzemní podlaží zabírá vlastní nákupní galerie, kde se bude podle informací developera klást důraz především na módu. Další část budovy je věnována restauracím, kavárnám a Fantasy parku, který má sloužit k zábavě pro celé rodiny. Na ozeleněnou střechu objektu, která je přístupná i návštěvníkům centra Liberce, umístil architekt vyhlídkové terasy a kavárnu. Nacházejí se zde také luxusní byty s vlastními zelenými střešními terasami. Návrh celého komplexu respektuje blízké okolí ve vztahu k centrální liberecké pěší zóně. Díky tomu se i ulice 5. května komplexně upraví do podoby pásu s novými stromy, s lavičkami, dřevěnými platy a fontánami a tím se prodlouží zóna zasvěcená pouze chodcům. Také za zadní stranou stávajícího bloku domů na náměstí Dr. E. Beneše vznikl nový prostor s restaurací a terasou. V průběhu léta byly realizovány úpravy okolí včetně nutných dopravních opatření. Svou podobu musely změnit dvě složité křižovatky v centru města, ale největších změn se dočkala křižovatka na Zámeckém náměstí. Na křižovatce na Šaldově náměstí přibude ve směru od Palachovy ulice jeden jízdní pruh. Liberec Plaza nabídne více než 120 obchodů na m 2 pronajímatelné plochy z celkových m 2. LAFARGE 03/

16 zajímavá stavba :::... Tělo domu bylo realizováno jako prostorově tuhá železobetonová skořepina Černošické zjevení Vzrušující, šokující. To jsou přívlastky, které se pojí s domem označovaným za mezník na české architektonické scéně či dokonce za přelomové dílo. Neobvyklý kónický tvar domu, který balancuje na svahu na docela malé základně dvaceti pěti metrů čtverečních, připomíná viklan nebo také obrácenou pyramidu. Ze zahrady je možné vstoupit přímo do obytných prostor Na první pohled byste si domu možná ani nevšimli. Ač nápadité konstrukce, chová se ve svém okolí velmi skromně, nikterak na sebe neupozorňuje a kolemjdoucí by ho klidně mohl přehlédnout. Železobetonový modulový krystal posazený do svahu v Černošicích sice zvedá obytný prostor do výšky nad střechy sousední zástavby, ale přitom působí subtilně a nikterak nad okolím nevyčnívá. Zároveň však obyvatelům dopřává panoramatický výhled na Prahu a údolí Berounky. Autory bílého zjevení na černošické stráni jsou Jan Studený a Martin Vojta ze slovenské architektonické kanceláře ksa / kopecký a studený architekti. Jde o jejich první stavbu realizovanou v Čechách. Autoři zde rozvíjejí potenciál modulového konceptu obytného domu, který jejich ateliér vyvíjí již řadu let. Založení stavby Stavba maximálně využívá malého svažitého pozemku nad řekou. Díky skalnatému podloží bylo možné konstrukci založit výhradně na suterénním modulu technického zázemí, železobetonovém kvádru o rozměrech 5 x 5 x 3 m. Monolitická železobetonová základová deska má tloušťku 40 cm a jen o málo přesahuje obrys suterénu. Stabilita domu je zajištěna pouze jeho vlastní tíhou, potvrzuje Jan Šulcek, šéf statické konstrukční kanceláře Alston, jenž se zabýval statikou objektu. Kónická podnož domu pak zvedá obytný prostor do výšky nad sousední střechu. Geometrie vzájemného posunu modulů a jejich stažení obvodovým pláštěm do nového kompaktního tvaru uvolňuje svažitou zahradu a zlevňuje založení domu. Beton v hlavní roli Původně měl být dům zhotoven z dřevěných lamelových desek, později však bylo rozhodnuto, že jako materiál bude použit beton. Tělo 14 LAFARGE 03/2008

17 ...::: zajímavá stavba domu tvoří železobetonová skořepina. Tloušťka desky šikmin obrácené pyramidy činí 18 cm, délka hrany trychtýře dosahuje 9 m. Betonáž probíhala klasicky s použitím systémového bednění. Betonovalo se postupně a kvůli dobrému vyzrání betonu se bednění odstranilo až za tři měsíce. Šikmé stěny byly při betonování druhé vrstvy problémem, říká Oldřich Blinkal, jednatel stavební fi rmy OB-Stavin, která byla dodavatelem stavby. Bednění po celé délce, jak bylo zamýšleno, nebylo možné realizovat. Šikmé stěny jsme nakonec betonovali po pásech o výšce zhruba dva metry, každý v délce 4 až 9 m. Bylo to podobné, jako se betonují obruče u studní. Bednění zůstávalo jako podpora až do vytvrdnutí betonu a dokončení stropní konstrukce přízemí, která zachycuje vodorovné síly vyvolané použitím šikmých stěn. Konstrukční řešení Konstrukční řešení v principu není příliš komplikované, plně ale využívá možností železobetonové konstrukce lité do formy, říká J. Šulcek. Statické působení konstrukce je výrazně prostorové, což bylo třeba respektovat během statického návrhu i během stavby nosné konstrukce. Z vnějšku jsou betonové zdi izolovány polystyrenem a následně omítnuty cementovou stěrkou. Tepelné parametry pláště budovy jsou díky silné vrstvě polystyrenové izolace nadstandardní. Z hlediska projektu představoval hlavní problém složitý tvar domu se šikmými stěnami, které se obtížněji dokumentují v běžně používaném zobrazení v půdorysech a v řezech, připustil J. Šulcek. I při vlastní stavbě bylo nutné velmi pečlivě dbát na dodržení přesného tvaru konstrukce. Je třeba vyzvednout i velký kus práce dodavatele nosné monolitické konstrukce, který se zakázky zhostil s mimořádným nasazením a vysokou odborností, pochválil statik své kolegy stavaře. Rodinné bydlení Program domu, sestavený společně s klientem, sleduje standardní nároky na bydlení pro čtyřčlennou rodinu. V nejnižší části domu se nachází kotelna a sklep. V kalichu vyrůstajícím nad technickým modulem suterénu je umístěna vertikální vstupní hala a poslechová místnost. Variabilní platforma obytného patra s panoramatickým výhledem na východě a zahradním molem na západě je vložena mezi boxy ložnic a koupelen. Nad pobytovou zónou je navržena střešní zahrada s kruhovým pneumatickým bazénem a popínavými rostlinami, které časem pohltí povrch domu. Dům získal cenu v Soutěži Grand Prix architektů v kategorii Rodinný dům. Porota ocenila tvar stavby, architektonické gesto, které bylo schopno osvobodit velký prostor zahrady a využít nejlepší výhled z parcely. Tvar stavby zachovává co nejotevřenější původní terén. Preciznost, se kterou byl dům umístěn na pozemek, vytvořila mnoho specifi ckých prostorů a pohledů na okolní krajinu. Jednoduchý zásah vytvořil sošnou budovu s různorodými prostory. Tvar objektu je vzrušující a zároveň funkční, píše se ve vyjádření poroty. Rodinný dům v Černošicích spojuje zajímavým způsobem znaky kubismu a funkcionalismu. Kubismus se Údaje o stavbě Název stavby: RD17 Rodinný dům v Černošicích Projekt: ksa / kopecký a studený architekti Jan Studený, Martin Vojta Statika: Alston Lokalita: Černošice PARAMETRY DOMU Zastavěná plocha parteru: 25 m² Celková užitná plocha: 200 m² Balkon a zahradní terasa: 15 m² Střešní zahrada: 120 m² Obestavěný prostor: 850 m 3 Řez domem Vchod ze spodní části pozemku do kotelny a sklepních prostor Posuvné prosklené plochy zastiňují uvnitř závěsy, přehřívání domu zabraňují i vzrostlé stromy na pozemku Dům poskytuje nádherný výhled do okolní krajiny vyznačoval soustavami šikmých geometrických forem, které modelovaly především tvar a plochu průčelí. Zde však autoři stylotvorné geometrické prvky prosazují až do samotné konstrukce stavby. Dům zároveň rozvíjí funkcionalistické Le Corbusierovy teze: Horizontální okno, střešní zahrada nebo volné průčelí bez nosných konstrukčních prvků Piloty zvedající dům nad terén, jak je navrhoval Le Corbusier, jsou zde nahrazeny jedinou betonovou nohou. LAFARGE 03/

18 ekologie :::... Spalování odpadů v cementárnách šetří suroviny i energii Vysoká energetická náročnost průmyslové výroby, která se u nás pohybuje kolem 1,7násobku průměru Evropské unie, spolu s nízkou energetickou účinností zpomaluje rozvoj konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Vysoká spotřeba energie vede nejen k rychlejšímu odčerpávání primárních energetických neobnovitelných zdrojů (např. ropa, zemní plyn, uhlí), ale i ke zvyšování zátěže beztak těžce zkoušeného životního prostředí. Drcené pneumatiky Nízká energetická účinnost a efektivita se promítá do všech oblastí našeho života. Zásobování palivy a energiemi je problém, který znepokojuje celou společnost a ve větší či menší míře se dotýká každého z nás, stejně jako problematika životního prostředí vůbec. Využití obrovského potenciálu úspor energií spolu se snahou o maximální využívání obnovitelných zdrojů energie nám může pomoci se alespoň částečně vymanit z neustále se zvyšující závislosti na dovozu energií, a to zejména z problematických a rizikových částí světa. Problematika úspor energií a zvyšování energetické účinnosti je oblastí, která se nadějně rozvíjí. Těžba vápence v lomu Tuzemský energetický scénář Není pochyb o tom, že Česko potřebuje jasně formulovanou energetickou koncepci. Nezávislá Pačesova komise pověřená zpracováním návrhu energetické politiky nedávno přeložila vládě předběžný koncept. Návrh nyní posuzuje skupina odborníků, kteří se zabývají ekonomikou, energetikou a ekologií. Podle předsedy komise, akademika Václava Pačese, by neměl být hodnocen jen vliv na životní prostředí, ale i na ekonomiku, dále sociální dopady v regionech či bezpečnost a zásobování státu energiemi. Jedním z nejdůležitějších doporučení Pačesovy komise vládě je podpora energetických úspor a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, geotermální energie, biomasa, fytomasa). Upozorňuje však na fakt, že v případě Česka nelze příliš počítat se získáváním energie z vody nebo větru. Ačkoli je u nás v běhu několik desítek projektů, realizace naráží na fakt, že nikdo v místě bydliště nechce žádnou elektrárnu. Navíc v dohledné době nemají obnovitelné zdroje kapacitu ani technické možnosti nahradit klasické elektrárny. Nejekologičtějším a nejekonomičtějším řešením, jak pokrýt energetickou potřebu v současné situaci na energetickém trhu, je podle komise jádro. Komise rovněž zdůraznila potřebu široké diskuze nejen o jaderné energetice, ale také o prolomení těžebních limitů. Odborníci i veřejnost očekávají, že plány nezůstanou jen na papíře. Cementářský průmysl Výroba cementu vyžaduje velké množství energie a paliv (minerály a fosilní paliva). Prvním energeticky náročným bodem výroby z hlediska spotřeby elektrické energie je těžba a drcení vápenců, dalším homogenizace a mletí suroviny a konečným samotné mletí slínku s přísadami na konečný cement. Palivově intenzivním bodem je výpal slínku. Paliva a energie tvoří až 40 % přímých nákladů na výrobu cementu. Každá tuna vyrobeného cementu představuje v průměru 80 kg oleje anebo ekvivalentu v závislosti na druhu cementu a cca 105 kwh elektrické energie. Prioritou cementářského průmyslu je snižování spotřeby jak energie, tak paliv a zvyšování energetické účinnosti. Nejjednodušší, ale zároveň extrémně nákladnou cestou jsou přímé investice do technologií, výrobních zařízení a do optimalizace výrobního procesu. Druhou cestou ke snižování spotřeby paliv a energie a zvyšování energetické účinnosti je nahrazování fosilních paliv vybranými odpa- 16 LAFARGE 03/2008

19 ...::: ekologie dy. Další alternativou je substituce energeticky nejnáročnějšího slínku přísadami, které jsou průmyslového původu, neboli odpadními produkty z jiných průmyslových odvětví, jako jsou strusky z oceli (průmysl vysokých pecí) nebo popílku z uhlí (paliva pro elektrárny). Úspora surovin a paliv likvidací odpadů Cementářský průmysl je velkým přirozeným likvidátorem odpadů, kterými částečně nahrazuje některé surovinové a palivové komponenty běžně ve výrobě nezbytné. Cementářská rotační pec s disperzními výměníky tepla svým charakterem představuje velmi účinný a spolehlivý systém pro zachycení emisí plynných i tuhých škodlivin, které se dostávají do kouřových plynů při zpracovávání a spalování různých materiálů včetně odpadů. Faktory, které se na tom podílejí, jsou známé vysoká teplota plamene a dlouhý pobyt spalovaného paliva v oblasti nejvyšších teplot, schopnost krystalové mřížky slínkových minerálů pevně vázat téměř všechny toxické kovy, vysoká účinnost disperzních výměníků tepla při zachycování kyselých složek spalin a vysoká účinnost používaných elektrostatických odlučovačů prachu. Vysoká pevnost vazby prvků ve slínkových minerálech se projevuje i při vystavení cementových výrobků účinkům vody vyluhovatelnost prvků z těchto výrobků je tak nízká, že koncentrace prvků v povrchových vodách není nijak ovlivňována. Využití odpadu ale nemůže být improvizované, proto akciová společnost Lafarge Cement zprovoznila tzv environmentální laboratoř, Snímek výrobního areálu Lafarge Cement, a. s. která podle přesně stanovených norem monitoruje parametry všech alternativních paliv přivážených do cementárny. Možnosti likvidace odpadů v cementárnách jsou poměrně široké, nikoli však neomezené. Do cementářských pecí putují například pneumatiky, masokostní moučka, pryž, odpadní oleje nebo enviromentálně obtížné odpady z petrochemického průmyslu, které ale předtím projdou certifi kovaným procesem, kdy se přemění na alternativní paliva. Letos v červenci společnost Lafarge Cement odstartovala zkušební provoz zbrusu nového technologického zařízení, které slouží pro příjem směsi kapalných odpadů, její skladování, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. Spalování v cementářské rotační peci již žádný další odpad neprodukuje. Jedná se tedy o vysoce účinný a progresivní způsob minimalizace vzniku odpadů. Zelené naděje V současné době se na světě vyprodukuje ročně cca 1,7 miliardy tun cementu, což činí přibližně čtvrt tuny na každého obyvatele planety. Poptávka neustále roste, takže se výroba zvyšuje. Chemické procesy umožňující výrobu cementu však mj. uvolňují oxid uhličitý, takže se výroba cementu podle informací z odborných kruhů podílí na celkových světových emisích oxidu uhličitého 7 %. Nové naděje přináší tzv. zelený cement, který letos představil profesor Stanfordské univerzity v USA Brent Constantz, jak vyplývá z informací listu San Francisco Chronicle. Nová výrobní technologie chráněná bezmála šedesáti patenty eliminuje značnou část oxidu uhličitého, který se uvolňuje do atmosféry při výrobě portlandského cementu. Postup navíc umožňuje využit stavební materiály k ukládání průmyslových emisí. Profesor Constantz totiž odebírá spaliny z tepelné elektrárny a nechává je probublávat mořskou vodou čerpanou na nedalekém pobřeží. V každé tuně jím vyrobeného cementu se daří uložit zhruba půl tuny emisí. Stejný proces údajně umožňuje i výrobu alternativ k příměsím, tedy písku a štěrku. To by znamenalo, že kromě betonu by se emise daly ukládat i do asfaltových povrchů vozovek. Profesor odhaduje cenu tuny svého cementu na zhruba 100 dolarů, zatímco tuna portlandského cementu stojí kolem 110 dolarů. Žhavá novinka vyprovokovala i spoustu nedůvěřivých ohlasů z řad zavedených stavebních fi rem. Než prověří nový cement zkouška času, navrhuje profesor míchat svůj produkt s klasickým cementem v poměru jedna ku jedné. Podle: wwww.sfgate.com/chronicle LAFARGE 03/

20 EU a stavebnictví :::... Evropské programy se rozbíhají Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je na samém začátku. Výzvy k podávání projektů na operační programy jsou postupně vyhlašovány a většina projektů se nachází ve fázi schvalování. Některé se ale již realizují, což platí hlavně o projektech dopravní infrastruktury. Vizualizace terminálu Karlovy Vary Podle monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) za měsíc červen 2008 bylo od počátku programového období předloženo žádostí o podporu celkem za 204 miliardy korun, což jsou zhruba čtyři pětiny všech peněz určených na právě otevřené výzvy. Řídící orgány programů si tedy na nezájem o podporu projektů z evropských fondů stěžovat nemohou. Střední Čechy jsou zatím nejdál V programovém období let 2007 až 2013 v ČR běží 26 operačních programů (OP), z nichž je 7 tematických, 8 regionálních, 2 pro Prahu a 9 mezinárodních (pro přeshraniční spolupráci a síťové programy společné všem členským zemím EU). Na projekty v rámci těchto programů by měly být rozdány dotace z evropských fondů v celkové výši 26,7 miliardy eur (663,5 miliardy korun) a dalších 132,8 miliardy korun obnáší spolufi nancování programů z národních zdrojů. Na alokaci pro rok 2007 bylo uvolněno 93,15 miliardy korun, tedy 12,4 % z celkových prostředků. Výše citovaných 8200 podaných žádostí o podporu tedy převyšuje určené prostředky téměř o 120 %. Z údajů MMR vyplývá, že ke konci června byly schváleny 102 projekty, z nichž nejvíce (32) v regionálním operačním programu Střední Čechy (ROP SČ), na druhém místě je ROP Severovýchod (SV) se 30 schválenými programy. Celková hodnota schválených projektů činila 11,84 miliardy korun, což odpovídá 12,7 % prostředků uvolněných na alokaci v roce Z hlediska počtu projektů vyřazených z administrace, ať již na základě porušení formálních kritérií, či z hlediska posouzení kvality podané žádosti, vede s 71 % ROP Jihozápad. Příčiny takto vysokého procenta vyřazování se dají obecně zdůvodnit přetlakem zájemců o podporu v některých prioritních osách OP (především cestovní ruch). Protože může řídící orgán podpořit jen omezený počet projektů, vede takto vysoký zájem předkladatelů ke kvalitativní soutěži, hodnotí monitorovací zpráva MMR. Dalšími OP s vysokým podílem vyřazených projektových žádostí jsou OP Životní prostředí (30,4 %), ROP Jihovýchod (26,4 %) a ROP Moravskoslezsko (25,11 %). Průměrný podíl v rámci jednotlivých OP vyřazených projektů se pohyboval ke konci června ve výši 14,9 %. OP Severozápad zahájil rekonstrukci letiště v Karlových Varech Silnice nižších tříd, místní komunikace a jiné dopravní stavby bývají často předmětem regionálních operačních programů. Je tomu tak i v případě OP Severozápad, který je z hlediska objemu fi nančních prostředků největším regionálním OP v Česku. Jednou z jeho čtyř hlavních prioritních oblastí a zároveň druhou nejvíce dotovanou je dostupnost a dopravní obslužnost (na prvním místě ve výši alokace je priorita regenerace měst). Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila loni v prosinci první výzvu k předkládání projektů pro oblast podpory Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a pro oblast podpory Podpora implementace ROP Severozápad. V rámci této výzvy bylo do 18. února 2008 podáno celkem 12 projektů. Projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury postupně prošly kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocením, říká Vojtěch Krump, vedoucí oddělení publicity a propagace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Na jeho základě poté Výbor Regionální rady 22. května 2008 schválil dotace pro pět projektů. Následně byly 13. a 14. srpna podepsány smlouvy o poskytnutí dotace pro tyto první projekty podpořené z ROP SZ, pokračuje. Tyto projekty se týkají rekonstrukcí úseků silnic 1. a 2. třídy celkem přibližně za 725 milionů korun. Za dalších 98 milionů korun proběhne 3. etapa modernizace letiště Karlovy Vary. Další výzva ROP SZ byla vyhlášena dne 14. dubna 2008 a příjem žádostí do této výzvy byl ukončen dne 20. června Z celkového počtu 263 projektů podaných do této výzvy do Regionálního operačního programu bylo nejvíce předloženo do Prioritní osy Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Do dalšího hodnocení prošlo 175 projektů. Projekty procházejí od 21. července postupně jednotlivými fázemi hodnocení, které probíhá na základě předem stanovených kritérií. Na základě výsledků hodnocení pak Výbor Regionální rady v průběhu září schválí projekty, které získají dotace z ROP Severozápad, vysvětluje V. Krump. Ty projekty, u kterých bylo 18 LAFARGE 03/2008

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v konzistencích F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Nový standard betonáže COMPACTON Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON nabízí velice efektivní a spolehlivý způsob betonáže. Použitím speciálních

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT I

PŘÍSADY DO BETONŮ A MALT I Přísady do betonu a malt jsou chemické látky, které jsou určeny ke zlepšení vlastností betonové směsi nebo zatvrdlého betonu. Nejvyšší dávka přísad nesmí překročit 5 % hmotnosti pojiva, tj. cementu. Přísady

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH s.r.o. Hůrka 54 530 02 Pardubice telefon: + 420 777189401 e-mail: info@astalon.cz http: www.astalon.cz Zákazník: Investor: Projekt: Technistone, a.s., Bratří Štefanů 1070/75a, 500 03 Hradec Králové Technistone,

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 06. ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT SLOŽKY BETONU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON.

TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON. TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON EASYCRETE je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v platném znění. Jeho konzistence se udává vždy stupněm

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 1.1 ÚVODEM 1.2 VLASTNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX 1.3 OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 2.1 VÝROBNÍ PROGRAM 2.1.1 POPIS VÝROBKŮ 2.1.2 PŘEHLED

Více

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I.

PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. NOSNÉ STĚNY SLOUPY A PILÍŘE STAVITELSTVÍ I. KAMENNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE Kamenné stěny lomové zdivo kyklopské zdivo kvádrové zdivo řádkové zdivo haklíkové zdivo haklíkov kové zdivo lomové zdivo lomové

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

NÁVŠTĚVA. Bílý. krystal 124 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Bílý. krystal 124 DŮM & ZAHRADA NÁVŠTĚVA Bílý krystal 124 DŮM & ZAHRADA Komplikovaný pozemek, odvážný investor, invenční architekt to byly základní ingredience, jejichž výsledkem nemohlo být nic jiného než výjimečná stavba. Rodinný dům

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN III. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více