03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str BETON NA VLNÁCH str

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27"

Transkript

1 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str BETON NA VLNÁCH str

2 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový beton 7 9 str. 4 6 materiály Superplastifikátory progresivní prvky technologie betonu referenční stavba Liberec Plaza zajímavá stavba Černošické zjevení ekologie Spalování odpadů v cementárnách šetří suroviny i energii EU a stavebnictví Evropské programy se rozbíhají str. 7 9 konstrukční milníky Beton v architektuře 40. a 50. let minulého století stopy architektury Secese betonové unikáty Beton na vlnách VIP Club Bodyguard summary 29 str str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2008 ročník 5 vychází 4x ročně, toto číslo vychází vydavatel: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice čp. 27, IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková, MBA šéfredaktorka: Blanka Stehlíková C.N.A. fotografie: archiv Lafarge Cement, a. s., Blanka Stehlíková, Ing. Ondřej Štegr, MC-Bauchemie s. r. o., Best Communications, Obec architektů, archiv Jany Kleinové, MVDr. Ladislav Kulíšek, Ing. Pavel Bartejs design: Luděk Dolejší Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel

3 ...::: aktuality Lafarge Vážení přátelé, tak je to přece jen tady? Začátkem prázdnin jsme začali slýchat, že stavebnictví začíná pomalu ztrácet dech. Statistiky to později potvrdily. Po dlouhém období nepřetržitého růstu stavební výroba zaznamenala ve druhém čtvrtletí ve srovnání s loňským rokem celkový meziroční pokles. Nejvíce se na něm podílelo snížení nové výstavby u pozemního stavitelství. Naproti tomu podle statistik vzrostly opravy a údržby na dopravní infrastruktuře. Ochlazení ekonomiky, které zasahuje po USA také Evropu, se tedy pravděpodobně nevyhne ani České republice. Příliv fi nancí do stavebnictví však nadále pokračuje, Česko se postupně, byť opět poněkud klopotně, učí pracovat s unij ními fondy. Poptávka zahraničních investorů a jejich důvěra v tuzemský trh, a to zejména s luxusními a komerčními nemovitostmi, trvá, možná i roste. Kromě tradičního požadavku na rychlost výstavby se však čím dále, tím více prosazují vysoké nároky na řemeslné zpracování. V našem stavebnictví se ale stále více projevuje nedostatek kvalifi kovaných pracovníků. Není a nebude to jednoduché. Můžeme však najít jeden záchytný bod, který nás, dodavatele stavebních materiálů, a vás, naše odběratele, spojuje. A to je kvalita stavebních materiálů. A protože kvalita je naší stálou prioritou, jsme připraveni vaši možná těžší situaci v budoucnu alespoň trochu usnadnit. Jak? Dodávkami našich cementů, které vám pomohou rychleji, levněji a bez komplikací vyrobit betony a stavební díly, které dodáváte dál... Přeji vám ještě pár slunečných víkendových dnů a hlavně úspěšný závěr letošní stavební sezóny. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a člen představenstva LAFARGE 03/2008 1

4 aktuality Lafarge :::... Druhý ročník Dnů stavitelství a architektury Lafarge Cement, a. s., zahájila v červenci zkušební provoz nejmodernějšího technologického zařízení sloužícího pro příjem směsi kapalných odpadů, jejího skladování, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. Investice ve výši Letošní druhý ročník Dnů stavitelství a architektury navazuje na loňskou premiéru, která se setkala s velkým úspěchem jak u odborné, tak u laické veřejnosti a založila novou tradici svátku stavbařů. Cílem Dnů stavitelství a architektury, které by měly být letos podle organizátorů ještě rozsáhlejší, je zvýšit prestiž oboru a podnítit zájem mladých lidí o stavbařské řemeslo. Pod názvem se skrývá několik navazujících akcí oslovujících odbornou i laickou veřejnost, média a v neposlední řadě politickou sféru. První z akcí byl dne 10. září 2008 nominační večer tradiční soutěže Stavba roku Setkání v Senátu Parlamentu ČR a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků soutěží Stavba roku, Firma roku, Nejlepší výrobce stavebnin a Osobnost stavebnictví 2008 jsou plánovány na 20. října opět do osvědčených prostor Betlémské kaple. Projekt určený široké veřejnosti nese název Den otevřených dveří na stavbách a ve vzdělávacích a profesních organizacích a uskuteční se 18. října ve třinácti regionech ČR. Už první ročník ukázal, že zájem lidí o architektonicky zajímavé objekty postavené nejnovějšími technologiemi je obrovský. Odborníkům bude určen poslední ze čtyřlístku akcí Inženýrský den, jenž se uskuteční 13. listopadu a jehož téma Evropa bez bariér se bude dotýkat stavebnictví v kontextu Evropské unie. Do projektu se zapojily všechny významné organizace sdružené v SIA ČR Radě výstavby. Záštitu nad ním převzal opět předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Projektu se mohou aktivně účastnit stavební fi rmy i projektové kanceláře. Jednak formou prezentace svých zajímavých staveb a projektů v rámci Dne otevřených dveří a jednak formou přímé fi nanční podpory, kdy se stávají partnery celého projektu. Mezi letošními partnery akce nechybí, stejně tak jako vloni, ani Lafarge Cement, a. s. Další informace o Dnech stavitelství a architektury na Lafarge Cement, a. s., zahájila provoz na spoluspalování kapalných odpadů 41 milionů korun ušetří náklady při nákupu hlavních primárních paliv, usnadní optimalizaci spalovacího procesu a v neposlední řadě ulehčí životnímu prostředí. Zkušební provoz tohoto zařízení potrvá do Od roku 2009 se počítá s ostrým provozem. Finanční výsledky za první polovinu roku 2008 Celkový provozní výsledek hospodaření Lafarge Cement, a. s., vzrostl meziročně za první pololetí o více než 20 %, což lze označit přinejmenším za velmi uspokojivé. K této skutečnosti přispěl jako hlavní faktor především v první polovině roku stále ještě přetrvávající pozitivní vývoj poptávky po cementu. Během prvního čtvrtletí roku jsme v prodaných objemech cementu dosáhli průměrného meziročního růstu ve výši 21 %, ve druhém jsme pak i přes stagnaci v poptávce zaznamenali mírný růst celkových objemů. Ve fi nančním vyjádření to za pololetí znamená celkové tržby 735 milionů korun, což představuje cca 13% růst proti témuž období roku přecházejícího. Situace na trhu a hospodářské prognózy však ukazují, že naše i okolní ekonomiky zpomalují, což se samozřejmě ve zbytku roku projeví snížením spotřeby cementu a tedy i našich ročních ukazatelů. Dlouhodobě kladný trend se nám díky uplatnění alternativních paliv a efektivnímu provozu pece i nadále daří udržovat v oblasti průměrných nákladů na palivo, kde zaznamenáváme cca 10% meziroční pokles. Naproti tomu se negativním směrem vyvíjely především náklady na elektrickou energii a v neposlední řadě i náklady na údržbu zařízení. Tento pohyb byl kromě všeobecně výrazného růstu cen vstupů způsoben také nezbytností provedení některých neočekávaných oprav souvisejících s potřebou navýšení výrobní kapacity. Významným faktorem, který v posledním půlroce negativně ovlivnil celkový fi nanční hospodářský výsledek prakticky všech českých exportérů, a tedy i náš, jsou kursové ztráty způsobené dramatickým meziročním posílením české koruny. Jak je zřejmé z níže uvedených agregovaných ukazatelů, pololetní výsledky za celou Skupinu Lafarge se rovněž nesou v pozitivním duchu. Za jednu z nejvýznamnějších událostí v rámci Skupiny lze jistě označit akvizici společnosti Orascom, jejíž integrace do Skupiny Lafarge byla úspěšně dokončena v červnu tohoto roku. Prodeje + 8 % Provozní hospodářský výsledek + 18 % Čistý příjem na akcii + 4 % K příznivým výsledkům jako obvykle v absolutní i relativní výši nejvíce přispěla divize Cement, která vykázala celkový meziroční nárůst provozního výsledku hospodaření (COI) na úrovni +29 %. Naproti tomu obě další divize zaznamenaly meziroční pokles divize Betonu klesla o pouhá 3 %, v případě divize Sádra však šlo o opticky výrazný, v absolutních číslech však relativně zanedbatelný pokles o 62 %. Ing. Lukáš Rusek, finanční controller 2 LAFARGE 03/2008

5 ...::: aktuality Lafarge Sponzorské aktivity Projekt náhradní rodinné péče Poradna pro náhradní rodinnou péči, kterou Lafarge Cement, a. s., podporuje již třetím rokem, rozšířila své aktivity. Služby rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči doplnila o programy individuálního doučování dětí, psychosociální výcvik pro mládež, přípravu fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a v příštím roce doplní o dobrovolnické aktivity v rodinách a o asistenci pro děti. V současné době pokrývají služby poradny Ústecký kraj, v roce 2009 plánuje poradna pokrytí části Libereckého kraje. Více informací na terezin.cz. Revitalizace vrcholu Milešovky Po loňských opravách na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky podpořila i letos Lafarge Cement, a. s., Obecně prospěšnou společnost Milešovka (OPSM), která stojí za úsilím celkové obnovy vrcholu. Opravu střech a fasád skladů, obezdění záchodků pro veřejnost a především informační stojan stihla OPSM udělat vloni. Letos se zaměří na vybudování dřevěných ochozů a zázemí pro turisty. O podobě komplexní revitalizace vrcholu se rozhodne do konce roku. Podpora obcí Aktivity sedmi nejbližších obcí a města podpořila Lafarge Cement, a. s., jako jeden ze svých tří dlouhodobých projektů letos podruhé. Obce mohou využít fi nančních darů podle svého uvážení, např. na podporu kulturních aktivit v obci masopusty, vánoční besídky, nebo podpořit zájmová sdružení obce. Kromě výše uvedených projektů pomáhá Lafarge Cement, a. s., řadě dalších potřebných programů a současně organizacím v regionu, například Diagnostickému ústavu v Čížkovicích, Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, místní organizaci Svazu tělesně postižených v Lovosicích, místní organizaci Svazu včelařů v Lovosicích a dalším. Investice do chlazení kouřových plynů Bezmála 10 milionů korun investovala Lafarge Cement, a. s., v letošním roce do rekonstrukce zařízení, které ochlazuje kouřové plyny, aby omezila efekt kouřové vlečky. Zlepšila se také účinnost elektrofi ltru, který zajišťuje odprášení. Barevný efekt vlečky nad komínem cementárny souvisí s teplotou kouřových plynů. Nové zařízení nám umožňuje vstřikovat vodu do vznikající páry a tím ji ochlazujeme. Nejnovější testy ukázaly, že jsme schopni ochlazování až na C, takže v letním období vlečka úplně mizí, řekl Dr. Ing. Jan Votava, ředitel akciové společnosti. Vizuální efekt unikajících kouřových plynů závisí nejen na zchlazování, ale i na počasí, tedy vlhkosti a teplotě vzduchu. Znárodňování ve Venezuele Proces znárodnění průmyslu, který vyhlásil prezident Hugo Cháves, zasáhl i závod Skupiny Lafarge. Podpis Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) z 18. srpna odstartoval transformační fázi. Skupina si vyhradila právo hájit zájmy celého koncernu a především zájmy zaměstnanců cementárny. Bipartitní tým složený ze zástupců obou stran má za úkol nastavit podmínky pro pokračování výrobních operací a zajistit kvalitu produkce. Memorandum určilo cenu 89% podílu na 176 milionů eur, Skupině zůstává minoritní pětiprocentní podíl. Opravy v Číně pokračují Rekonstruce čínských závodů v oblasti Sichuan poničené zemětřesením nádale pokračují. V cementárně Jiangyou se podařilo uvést do provozu druhou pec již 6. července Skupina nabídla zaměstnancům, kteří ztratili své domovy, výběr ze dvou možností: fi nanční prostředky na pronájem domu, než se jejich vlastní opraví, nebo ubytování v provizorních domcích vybudovaných Lafarge Shui v těsném sousedství cementárny. Všichni zaměstnanci jsou znovu zapojeni do pracovního procesu. I pracovníci cementárny Dujiangyan jsou připraveni se znovu pustit do práce, nyní se zaměřili na opravy velkých zařízení. Více než 40 % zaměstnanců se vrátilo do svých domovů nebo si pronajalo dům. Okolo 257 lidí se přestěhovalo do provizorních domů. Sbírka pro postižené z oblasti Sichuan se vyšplhala do výše eur. Bruno Lafont ve svém prohlášení vyjádřil plnou podporu všem postiženým kolegům v Číně. Skupina Lafarge sponzoruje nové oddělení Louvru Nové oddělení určené pro expozici islámského umění v pařížském Louvru finančně podpoří Skupina Lafarge. Dlouhodobé partnerství bylo stvrzeno podpisem smlouvy. Ceremoniálu položení základního kamene, který proběhl 16. července 2008, se zúčastnil prezident Nicolas Sarkozy, saudskoarabský princ Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, ministryně kultury Christine Albanel, ředitel Muzea Louvre Henri Loyrette, předseda představenstva Skupiny Lafarge Bruno Lafont a další významní hosté. Zaměstnanci Skupiny Lafarge z celého světa získali od 1. září 2008 do 1. září 2015 volný vstup do všech sbírek Louvru. Schůze Evropské odborové rady Evropská odborová rada (The European Works Council) zasedla k jednacímu stolu 4. července Mítink, jemuž předsedal Bruno Lafont, nabídl příležitost diskutovat o zásadních tématech týkajících se budoucnosti Skupiny. Účastníci setkání debatovali o evropských direktivách emisí CO 2, o zavádění bezpečnostních standardů nebo o možnostech osobního vývoje a předávání zkušenosti mezi generacemi. Sociální rozvoj je spojen s ekonomickým. Existují také různé regionální problémy. Musíme produkovat hodnoty, abychom mohli pokračovat ve zvyšování úrovně platů, řekl Bruno Lafont. Ocenění pro Webové stránky com obdržely dvě ocenění za dostupnost, Stříbro od French Accessiweb label a certifi kát A od European label, Euracert. Dostupnost v tomto případě znamená možnost pro kohokoli, včetně postižených, seniorů nebo lidí s nízkou znalostí internetu, kdekoli a všemi způsoby připojení prohlížet Pro podporu dostupnosti byla vyvinuta řada funkcí a pomůcek, např. RSS, podcasting, vysoký kontrast barev, možnost volby velikosti fontů, poslech obsahu pomocí funkce text-to-voice, video sekce je dále opatřená titulky a audio transkripcí aj. Webové stránky obsahuji dvě stovky podstránek, měsíčně je navštíví zhruba lidí. LAFARGE 03/2008 3

6 téma :::... Snižování hlukové zátěže pokračuje Od roku 2006 akciová společnost Lafarge Cement realizovala řadu náročných úprav výrobních zařízení, které vedly ke snížení hlukové zátěže. Úsilí pokračuje i nadále. Probíhají nejen pravidelná měření, ale především další protihlukové akce, na něž byly vyčleněny nemalé finanční prostředky. Na podrobnosti se ptáme ředitele akciové společnosti Lafarge Cement Dr. Ing. Jana Votavy. Jak reagují obyvatelé okolních obcí na dosud realizovaná protihluková opatření? Především se snížil počet stížností, protože hlučnost opravdu poklesla. Ve srovnání s rokem 2006, kdy jsme realizovali první akce vedoucí k úbytku hlukové zátěže, došlo v průměru ke snížení o 10 db, měřeno ve standardních bodech v našem okolí. Hluk obtěžuje především občany Sulejovic a Čížkovic, což potvrdila i hluková mapa, kterou jsme si nechali vypracovat. Studie určila i množství objektů zasažených hlukem z naší výroby. Jak spolupracujete s obcemi v regionu? Řešení protihlukových opatření není jednoduché a musí samozřejmě respektovat množství fyzikálních zákonů o šíření zvuku hluku. Cementárna jako celek způsobuje hluk a výroba vyžaduje množství agregátů, strojů a zařízení, která vyluzují zvuky v různých tónech. Zdaleka ovšem neplatí, že ten nejhlučnější agregát má největší dopad na naše okolí. Dokonce se stává, že hlučnější zařízení pohlcuje hluk vycházející z méně hlučných strojů. Neplatí tedy, že se hluky sčítají. My se snažíme nepřetržitě a otevřeně komunikovat s okolím, sám se zúčastňují veřejných zasedání zastupitelstev, kde informuji o probíhajících zlepšeních. Mohu říci, že občané se o dění v cementárně zajímají, nicméně ne všichni mají pochopení pro technické nebo jiné limity. Protihluková opatření představují technicky i finančně nejnáročnější Trysky chlazení pláště pecní linky zásahy do výrobních zařízení. Jaké postupy snižující hluk jsou vhodné pro cementářský provoz? Zvolili jsme cestu identifi kace nejhlučnějších zařízení, která mají dopad na okolí. Na základě závěrů hlukové studie jsme vyměnili některé ventilátory, vrtule, nainstalovali tlumiče, zástěny nebo kryty. Ventilátory jsme umístili do izolovaných prostorů, vybudovali jsme stěny se schopností pohlcovat vycházející hluk. Ačkoli cementárna investovala do protihlukových opatření značné prostředky, stále překračujeme noční limity. Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémně složitý komplex především technických opatření, máme od loňského roku výjimku. I přesto se naše snaha nesnížila, chceme být dobrými sousedy, proto se snažíme dalšími opatřeními snižovat dopad výroby na region. Jaké protihlukové akce tedy probíhají letos? V letošním roce jsme se zaměřili na odhlučnění ventilátorů na homosilech, které zatěžují určitou část obce Čížkovice. Mezi další významné akce patří výměna ventilátoru na sile nedopalu, instalace tlumičů na fi ltrech, opláštění ventilátoru na lince výroby vápenců pro odsíření elektráren apod. Od poloviny roku 2006 do konce června 2007 investovala naše společnost do protihlukových opatření cca 7 milionů korun. Náklady na realizaci dalších protihlukových 4 LAFARGE 03/2008

7 ...::: téma opatření v druhé polovině roku 2007 a v roce 2008 (do ) činí dalších cca 5 milionů korun. Investice do protihlukových opatření plánované pro rok 2009 se budou opět pohybovat v řádu milionů korun. Ani oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se neobejde bez finančních injekcí, do jaké výše se vyšplhají tyto náklady v roce 2008? Není pochyb o tom, že bezpečnost na pracovišti více ovlivňuje chování lidí než jakákoli investice, nicméně fi nance umožňují, že pracoviště jsou lépe vybavena, a tím se pracovníci méně často dostávají do situací, které jsou pro ně rizikové. Letos fi - nance směřují do přístupových plošin a různých zdvihacích zařízení. Jedná se o soubor investic usnadňujících práci ve výškách, protože tyto činnosti patři k nejnebezpečnějším. Dále jsme nakoupili moderní pracovní postroje a samonavíjecí lana, která zabraňují tomu, aby se do nich pracovníci zamotali a sami sebe ohrozili. Kromě opatření, která mají přímý dopad na pracovníky, jsme investovali velký objem fi nancí do mobilních prostředků. Zastaralé typy nákladních automobilů, které postrádaly bezpečnostní pásy, jsme nahradili novými. Navíc jejich konstrukce prakticky vyloučila možnost rekonstrukce. V loňském roce jsme zavedli nové pracovní oděvy se signálními a refl exními pruhy, které zlepšily viditelnost pracovníků především při zhoršené viditelnosti. Na bezpečnostní pravidla upozorňují také informační tabule rozmístěné v areálu cementárny Bezpečnostní brýle LAFARGE 03/ Zavedli jste tzv. nulovou toleranci přestupků nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči dodavatelům a dopravcům. Bylo nutné od té doby uplatnit nějaký postih? I když máme pravidla pro dodržování bezpečnosti práce stanovená velmi striktně, nejsou sankce častým řešením situace. Občas se ale stane, že dojde k vážnému porušení bezpečnostních předpisů. Ano, v takovém případě uplatňujeme tvrdé restrikce, pracovník, který porušil bezpečnostní pravidla, pro nás přestává pracovat, odebereme mu právo vstupu do areálu cementárny. Porušování bezpečnostních pravidel se stává též důležitým kritériem pro další smluvní vztah s dodavatelem. Je jasné, že preferujeme smluvní vztahy s dodavateli, jejichž pracovníci dodržijí bezpečnostní pravidla naší společnosti.

8 téma :::... V loňském roce dosáhla cementárna významného úspěchu: tisíc sto dnů bez pracovního úrazu. Jaký podíl na něm představuje organizace práce a dodržování pracovních postupů? Technické vybavení pracovišť samozřejmě usnadňuje práci i dodržování bezpečnostních zásad, ale bez vlastního zodpovědného chování, bez toho, aby si lidé vzali za své bezpečné chování, žádná pravidla bezpečnosti prostě nefungují. Přestože pracovníci byli proškoleni a důsledně seznámeni s bezpečnostními pravidly, neuvědomili si všechna rizika. Selhání koordinace na místě zavinilo úraz, kdy došlo k poranění oka jednoho pracovníka, které se naštěstí obešlo bez trvalých následků. Podobný úraz se stal letos v březnu při čištění prašné komory v prostoru chladiče, kde došlo k výronu horkého vzduchu s prachovými částicemi. Ty způsobily drobné poranění obličeje pracovníka. Vzhledem k tomu, že byl vybaven brýlemi, horký vzduch nezasáhl oči. Při analýze úrazu jsme zjistili, že pracovník externí fi rmy si vůbec neuvědomoval, že by k výronu mohlo dojít. Mnohdy tedy nejde o to, že by se lidé nechtěli chránit, ale dostatečně nezváží rizika, která by mohla nastat. Co je podle Vašeho názoru v působení na lidi účinnější? Přesvědčování a vlídný přístup, nebo tvrdá ruka a represe? Obě metody musejí být vyvážené, protože na část pracovníků nejlépe zapůsobí přesvědčování a vysvětlování a oni pak sami dodržují bezpečnostní ustanovení, neboť chápou, že jejich dodržování je opravdu chrání. Na druhou stranu však existují lidé, kteří bez hrozby vyhození a tvrdého trestu nikdy pravidla dodržovat nebudou a nechtějí si připustit rizika. Přístup tedy musí být diferencovaný, ale samozřejmě je potřeba odhadnout, jak bude ten který pracovník reagovat, a mít možnost použít oba nástroje. Naštěstí většina lidí rozumí tlaku na bezpečnost, který má za cíl chránit největší hodnotu lidské zdraví, a proto reaguje pozitivně na vysvětlovací metody. Pokud se cokoli, vyjma lidského zdraví, pokazí, jde to napravit, byť to stojí peníze a čas. Proto princip bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodavatelů i návštěvníků nadřazujeme v naší akciové společnosti všem ostatním prioritám. Jakým způsobem jste pracovníky k bezpečnému chování přiměli? Vedle pravidelných školení existuje ještě další způsob, a to jsou tzv. audity. Jedná se vlastně o diskusi, nikoli o hledání chyb a kontrolování lidí. Odpovídá tomu i způsob komunikace manažerů s pracovníky. Cílem je vytvořit atmosféru důvěry a společně najít motivaci k zodpovědnému chování. Z dialogu vyplyne například, do jaké míry jsou různé ochranné pomůcky efektivní. Jde nám o dlouhodobý efekt, aby pracovníci sami přemýšleli o jednotlivých činnostech a na základě vlastního přesvědčení pracovali bezpečně. Jen tak se budou zdraví vracet ke svým rodinám. Přestože si většina lidí rizika plynoucí z práce uvědomuje a dobrovolně dodržuje bezpečnostní standardy, vždy zůstává určitá skupina, kterou nelze převychovat a jakákoli pozitivní motivace selhává. Proto máme nastavený velmi jasný sankční systém. V praxi se ovšem nejedná o úplnou idylu. Od loňského roku po více než třech letech došlo v cementárně rychle po sobě ke dvěma úrazům, oba byly spojeny s čištěním pecní linky. Čištění patního kusu vstup do rotační pece 6 LAFARGE 03/2008

9 Technické požadavky na...::: technologie jakost pohledového betonu Motto: Stanislav Bechyně: Betonové stavby vtiskly dnešnímu světu charakteristickou pečeť. Beton se stal pro lidskou společnost tak důležitým, jako byly v počátcích civilizace postupně dřevo, kámen, bronz a železo V poslední době architekti a projektanti často používají ve svých návrzích konstrukce z pohledového betonu. V těchto návrzích ale obvykle chybí specifi kace pohledového betonu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s tím, co by měl správný návrh pohledového betonu obsahovat. Předpokladem pro výrobu požadovaného jakostního pohledového betonového povrchu je odborné zadání, které zohledňuje, co je v daných podmínkách spolehlivě dosažitelné. Přehnaným a neproveditelným požadavkům je zapotřebí zamezit již v průběhu zadávacího řízení. Formulace zadání by měla předem vyjasnit mimo jiné tyto otázky: Jaké kvalitativní vlastnosti má mít pohledový beton? Jaké požadavky je třeba uvést při zadání? Jaké jsou požadavky na bednění? Jaké požadavky je třeba zohlednit při výrobě a zpracování betonu? Požadavky na vzhled po hledového betonu Pojmem pohledový beton se rozumějíí ty viditelné betonové plochy, u kterých existují architektonické požadavky na jejich vzhled. Pro tento účel existují následující možnosti úpravy: struktura povrchu pomocí obtisku bednění; nátěry a příměsi barvy do betonové směsi; následné opracování povrchu. Jako první část projektové dokumentace by měl architekt defi novat svoji představu o vzhledu pohledového betonu (dále jen PB). Měly by být specifi kovány následující vlastnosti PB: odstín betonu; úprava otvorů po spínacích tyčích; úprava styku bednicích dílců; struktura povrchu betonové konstrukce. Nadpraží okna ze samozhutnitelného betonu, Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové Při defi nování vlastností povrchu PB by se měl architekt vyvarovat požadavků, kterých nelze dosáhnout nebo které stojí nepřiměřené množství práce, fi nančních prostředků a výsledek ještě nemusí být zaručen. Mezi tyto požadavky patří především: plochy bez dutin a pórů; povrch hladký jako zrcadlo; rohy rovné, ostré a neolámané; jednolitý odstín povrchu betonové konstrukce. Požadavky na bednění Při návrhu bednění je důležitá kooperace architekta s výrobcem bednících systémů architekt prezentuje svoji ideu vzhledu PB a výrobce bednění by měl architekta informovat o možnostech konkrétního druhu bednění (co je reálné a nereálné vybednit). Návrh bednění by měl obsahovat: výběr konkrétního druhu bednicího systému; řešení atypických detailů bednění; specifi kace pláště bednění a jeho povrchu; styk bednicích dílců, jejich případné úpravy a těsnění; těsnění mezi bednicími dílci a navazujícími konstrukcemi (např. styk bednění x podlaha, bednění x stěna ); Strukturovaný pohledový beton, opěrná zeď, Masarykovo nádraží, Nové spojení LAFARGE 03/2008 7

10 technologie :::... úpravy hran a rohů; výkres bednění daných konstrukcí (včetně spárořezu a rozmístění spínacích míst viz obr. 1). Požadavky na beton Kvalitních a zároveň esteticky přitažlivých ploch z pohledového betonu lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li požadavky na složení, výrobu a zpracování betonu dostatečně vysoké a jsou-li také dodržovány. V praxi se však často používá beton, kde nejdůležitější požadavkem, dokonce předpokladem, bez ohledu na vhodnost jeho použití pro pohledové plochy, je co nejnižší cena. Složení betonu závisí na navržení pevnostní třídy betonu statikem a na recepturách betonárek. Přesné složení betonu pro konstrukce z PB navrhuje technolog betonu až podle projektové dokumentace a podmínek na staveništi. Dolaďování složení betonové směsi probíhá na základě provedených referenčních vzorků. Přesto je nutné v projektové dokumentaci zmínit případné použití barviva do betonu, aby mohl technolog betonu upravit recepturu čerstvého betonu. Fasáda obchodního domu z pohledového betonu v Ulmu, Německo Definice pohledového betonu používané v zahraničí: fair-face concrete (angl.) překlad: režný, neomítaný beton; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; exposed concrete (angl.) překlad: odkrytý, nechráněný beton; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; Sichtbeton (něm.) překlad: pohledový, dekorativní beton, beton s upraveným lícem; jsou tak označovány všechny typy betonových povrchů, režné i upravované, betonů šedých, bílých i barvených ve hmotě; architectural concrete (angl.) překlad: architektonický beton; neomítaný beton šedý, bílý i barevný s režným povrchem (otisk bednění) nebo povrchem upraveným v souladu s architektonickým návrhem; betón brut (fr.) překlad: surový, režný, beton základní (šedé/béžové) barvy; používá se pro označení režného betonu (textura získaná pouze otiskem bednění) základní (šedé/béžové) barvy, jsou možné i některé jednoduché dodatečné úpravy. Zdroj: Hela R., Šrůma V.: Směrnice, pohledový architektonický beton. Při navrhování receptury betonu je také třeba dbát na kompatibilitu použité stavební chemie (plastifi kátory, retardéry, urychlovače tvrdnutí ), aby nedocházelo k znehodnocení díla vlivem různých skvrn, výkvětů na povrchu betonové konstrukce. Do betonu pro konstrukce z pohledového betonu se převážně používá portlandský cement CEM I nebo směsný cement CEM II/B-M. U konstrukcí z pohledového betonu má směsný cement oproti portlandskému výhodu v lepší stejnobarevnosti povrchu betonu. Pro barevné betony je vhodnější použít bílý portlandský cement, protože při použití šedého cementu barvivo tolik nevynikne. Požadavky na odbedňovací prostředky V projektové dokumentaci se určí druh odbedňovacího prostředku a způsob nanášení. Vhodnost použití navrženého prostředku se doporučuje ověřit při betonáži referenčních vzorků (pokud je zhotovitel bude provádět) s tím, že je vhodnější použít prostředky tekuté konzistence než pastové. Při použití pastové konzistence se na povrchu bednění lépe drží nečistoty. Obr. 1 Vzorový výkres bednění stěny Požadavky na výztuž Krytí výztuže stanovují příslušné normy v závislosti na druhu konstrukce, prostředí a druhu výztuže. Pro konstrukce z PB platí stejné zásady vyztužování jako pro konstrukce z konstrukčního betonu. Návrh výztuže by měl být doplněn o: návrh druhu distančních podložek a jejich umístění; specifi kaci vázacího drátu (u stropních konstrukcí se doporučuje 8 LAFARGE 03/2008

11 ...::: technologie používat pozinkovaný vázací drát, aby případné odstřižky drátu nezpůsobovaly stopy koroze na povrchu betonu); vzdálenost prutů u silně vyztu žených konstrukcí přizpůsobit možnostem dobrého prohutnění. Požadavky na betonáž Při betonáží konstrukcí z PB je potřeba si uvědomit, jaké zvýšené nároky jsou na tyto konstrukce kladeny oproti stavbám z konstrukčního betonu. Jedná se převážně o následující rozdíly v technologii betonáže: ukládání betonu do bednění (určení výšky hutněné vrstvy, výška ukládání betonu, max. přípustná doba mezi ukládáním jednotlivých vrstev betonu); způsob hutnění (určení druhu hutnicího prostředku, doba hutnění ); dodatečná opatření při betonáži za vysokých, resp. nízkých teplot; návrh opatření v případě výpadku hlavního dodavatele betonu (v případě používání více dodavatelů betonové směsi bude povrch betonové konstrukce rozdílný); dodržování technologických opatření (např. zvýšená čistota na stavbě). Sloup s hřibovou hlavicí podpírající strop z pohledového betonu, budova Státní technické knihovny, Praha Sloup z pohledového betonu v centrále firmy PERI ve Weissenhornu, Německo Požadavky na odbednění Vzhledem k tvaru díla a požadavkům na kvalitu PB by měl projektant stanovit dobu, po jakou budou jednotlivé konstrukce zabedněné. Předčasné odbednění, kdy beton ještě nemá dostatečnou pevnost, může porušit povrch betonu (olámané hra ny, odloupnutí povrchové vrstvy), rozdílné časy odbednění způsobují rozdíly v barevnosti povrchu. Požadavky na ošetřování betonu V projektové dokumentaci je také potřeba specifi kovat způsob ošetřování betonové konstrukce: začátek a konec ošetřování; ochrana konstrukce proti poškození; způsob ošetřování za nízkých, resp. vysokých teplot. Kontrola a hodnocení povrchu Vzhledem k absenci domácích norem zabývajících se problematikou PB je nutno hodnotící kritéria specifi kovat přímo v projektové dokumentaci nebo se odkázat na zahraniční normy (jedinou evropskou normou určující kritéria PB je rakouská norma ÖNORM B2211). Hodnotící kritéria PB jsou: pórovitost povrchu betonové konstrukce; rozdíly v barevnosti v ploše konstrukce; rozdíly ve struktuře v ploše konstrukce; geometrická přesnost konstrukce (lze hodnotit i podle českých norem ČSN P ENV a po dle ČSN ). Projektová dokumentace by také měla stanovit příslušné odstupové vzdálenosti, z kterých se budou dané konstrukce hodnotit. Oprava povrchu PB I při největší pečlivosti se mohou při výrobě pohledových betonových ploch objevit závadná místa, proto lze připustit odborné opravy těchto ploch při použití odpovídajícího materiálu. I když jsou opravy opticky nevyhovujících míst bezvadně řemeslně provedeny, zůstávají obvykle zřetelné. Mělo by se předem uvážit, zda není vhodnější od případných oprav opticky nevýrazně závadných míst raději upustit. Ing. Ondřej Šteger, Ing. Miloslava Popenková, CSc. LAFARGE 03/2008 9

12 materiály :::... Superplastifikátory progresivní prvky technologie betonu Nezbytným prvkem technologie výroby betonu je využívání nejrůznějších přísad, které výrazně ovlivňují vlastnosti čerstvého i ztuhlého betonu. Jejich použitím se dá docílit betonu s takovými parametry, jichž by jinak nemohlo být dosaženo. Plastifikační přísady Přísady jsou chemické sloučeniny, které během vmíchání do betonu modifi kují vlastnosti čerstvého betonu. Účelem používání přísad je zlepšení stávajících vlastností čerstvé nebo zatvrdlé betonové, maltové či omítkové směsi nebo získání vlastností nových. Druhy přísad se rozlišují podle jejich hlavní funkce na plastifi kační, superplastifi kační, stabilizační, pro vzdušňu jící, urychlující tuhnutí, urychlující tvrdnutí, zpomalující tuhnutí. Plastifikátory a superplastifikátory Převážnou část, kolem % z celkového objemu všech používaných druhů přísad, tvoří plastifi kační přísady. Plastifi kátory a superplastifi - kátory jsou organické makromolekulární látky, které se adsorbují na povrchu částic minerálních fází cementu a umožňují změnit jejich náboj, dispergovat přítomné aglomeráty částic, a tak cíleně upravovat konzistenci čerstvého betonu. Výsledným efektem je, že tyto přísady při nezměněné dávce vody zlepšují konzistenci (tekutost) čerstvého betonu nebo umožňují snížit dávku záměsové vody a tím i vodní součinitel, přičemž snížení dávky vody neovlivní konzistenci. V posledních letech se uplatňují tzv. superplastifi kátory, které se vyznačují defl okulačním efektem agregátů částic pojiva a výrazně snižují vodní součinitel při zachování stejné konzistence čerstvého betonu nebo umožňují dosáhnout řidší konzistence bez zvýšení obsahu záměsové vody. Plastifi kační vodoredukující přísady redukují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Superplastifi kační silně vodoredukující přísady jsou látky, které výrazně redukují potřebné množství vody při stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Kromě obecných požadavků musí být plastifi kační přísadou sníženo množství vody o více než 5 % při stejné konzistenci stanovené sednutím nebo rozlitím a u superplastifi kátoru o více než 12 %. Pevnost v tlaku přidáním plastifi kační přísady má vzrůst za 7 až 28 dní nejméně na 110 % proti referenčnímu betonu. Superplastifi kátorem v důsledku redukce množství vody při stejné zpracovatelnosti má vzrůst pevnost betonu v tlaku za jeden den nejméně na 140 % a za 28 dní nejméně na 115 % proti referenčnímu betonu. Konzistence čerstvého betonu se superplastifi kátorem se nesmí za 30 min. po přidání přísady změnit proti původnímu stavu a vzrůst konzistence proti referenčnímu betonu přidáním superplastifi kátoru má být o 160 mm (rozlitím proti 380 mm) nebo o 120 mm (sednutím proti 70 mm). U hyperplastifi kátorů lze dávku záměsové vody snížit o více než 30 %. Přísady na bázi lignosulfonanů Redukují záměsovou vodu cca o 10 %. Jsou to nejstarší zástupci superplastifi kátorů, přísady na bázi lignosulfonanů původně vznikly jako odpadní vody při výrobě celulózy. Dávkují se v poměrně malém množství 0,2 1 % z hmotnosti cementu a jejich dávka nesmí překročit určitou mez kvůli vedlejším efektům, vyvolaným přítomností těžce rozpustných cukrů, které retardují. Jsou dobrou přísadou pro letní betonáž. Mezi všeobecné výhody přísad na bázi lignosulfonanů patří zvláště: poměrně nízká cena, protože se vyrábějí z průmyslového odpadu; dobrá účinnost už při poměrně malých dávkách, přibližně v oblasti 0,2 % sušiny přísady na hmotnost cementu; dobré a dlouhodobé zkušenosti z rozsáhlého praktického používání. Na druhé straně mají přísady na bázi lignosulfonanů i nevýhody, mezi které patří zvláště: nežádoucí vedlejší provzdušňující účinek; v případě, že se vyžaduje rychlý nárůst pevností betonu, i vedlejší retardační účinek; vysoká citlivost na předávkování a z ní vyplývající potřeba dodržovat úzké rozmezí doporučených dávek přísad. Dalšího zlepšení vlastností přísad na bázi lignosulfonanů bylo dosaženo od- 10 LAFARGE 03/2008

13 ...::: materiály straňováním nežádoucích provzdušňujících účinků přidáváním odpěňovacích látek a též zmírňováním nežádoucích retardačních účinků různými zásahy při výrobě nových druhů přísad. Přísady na bázi melaminu Plastifi kační přísady na bázi sulfonovaných melaminformaldehy dových pryskyřic redukují záměsovou vodu až o 20 %. Melaminy byly prvními průmyslově používanými superplastifíkátory. Dávkují se v optimálním množství 1,6 1,8 % z hmotnosti cementu. Jejich nevýhodou je sklon ke krvácení a tixotropii betonu. Naopak však zachycují méně vzduchu než naftalenové a udržují stabilní a vhodné provzdušnění. Jejich předností je minimalizovaný vedlejší retardační účinek. Melaminové superplastifi kátory jsou běžně dodávány jako čiré kapaliny, neovlivňující barvu betonu. Přísady na bázi naftalenu Přísady na bázi naftalenu jsou kondenzační produkty kyseliny ß naftalensulfonové s formaldehydem. Patří mezi vysoce účinné superplastifi kátory bez nežádoucího vedlejšího retardačního účinku. Redukují záměsovou vodu o %. Jejich výroba je však náročnější, optimální účinek závisí na dosažení kondenzačního stupně (tj. počtu naftalensulfonových jednotek v molekule přísady). Při nedodržení čistoty vstupních surovin a nedostatcích v technologickém postupu výroby se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší provzdušňující účinky. Jsou optimálnější pro snadné udržení vhodné reologie betonu, protože poněkud zpožďují tuhnutí. Dávka se pohybuje v rozmezí 0,6 1,6 % z hmotnosti cementu. Naftalenové superplastifíkátory se prodávají jako hnědé kapaliny s celkovým obsahem sušiny mezi %. Vyšší obsah sušiny zaručuje dosažení určité zpracovatelnosti v cenově výhodnější podobě. Ztekucení samozhutněného betonu díky superplastifikační přísadě na bázi PCE produktové řady MC-PowerFlow firmy MC-Bauchemie Přísady na bázi modifikovaných polykarboxylátů Redukují záměsovou vodu o 30 i více procent. Jsou to polymery dispergující cementová zrna zejména sterickým odpuzováním, nikoli elektrostatickým odpuzováním. V těchto superplastifi kátorech je aktivní skupinou karboxylová skupina COOH, vázaná na různých místech odlišných řetězců. Tato skupina přísad novější generace byla vyvinuta pro samozhutnitelné betony a uplatňuje se také při výrobě prefabrikátů. Původní myšlenka vznikla v Japonsku již v polovině sedmdesátých let. V roce 1981 byl patentován základní polymer pro tekutý beton FC ( fl uid concrete ). Při vhodné aplikaci polykarboxylátových přísad do betonových směsí se oproti plastifi kátorům z jiných skupin výrazně sníží potřebné množství záměsové vody, dochází ke zvýšení počátečních i konečných pevností, prodlouží se doba zpracovatelnosti betonu a zvýší se odolnost proti průsakům. Dosažení uvedených efektů je však oproti ostatním skupinám (lignosulfonany) důrazněji vázáno na přesné dávkování polykarboxylátových přísad a jejich kombinací. Nevýhodou je horší kompatibilita tohoto typu s některými cementy či příměsemi. Vinylakrylátové kopolymery Redukují záměsovou vodu cca o 30 %. Jedná se o vodné roztoky na bázi akrylových polymerů, bez příměsí formaldehydu, se schopností účinně dispergovat částice cementu pomocí druhotných komponentů, schopných značnou měrou vylepšit přilnavost a možnost čerpání. Umožňují směsi její delší dobu zpracovatelnosti a značně urychlují nárůst pevnosti betonu. Dávkují se v množství 1 2 % z hmotnosti cementu. Výzkum a vývoj nových přísad stále pokračuje. Byly připraveny například superplastifikátory na bázi difosfonátů s polyoxyetylenovým pobočným řetězcem a dají se očekávat další produkty. Použití superplastifikátorů Použití superplastifi kátorů vyplývá z jejich užitných vlastností. Umožňují jak značné zvýšení pevnosti betonu a jeho trvanlivosti, snížení smrštění a dotvarování, tak přípravu čerstvého betonu libovolně měkké až tekuté konzistence bez dopadu na snížení kvality betonu. Nejnovější superplastifi kátory na bázi polykarboxylátů (polykarboxylesterů PCE aj.) mají několikanásobně vyšší účinnost než klasické superplastifi kátory, přičemž doba účinnosti může dosahovat i několika hodin. Superplastifi kátory jsou nedílnou součásti samozhutnitelného betonu, používají se k výrobě vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů (pro vysokohodnotné betony s rychlým nárůstem pevností, pro vysokohodnotné betony s dlouhou dobou zpracovatelnosti). Například efektivní přísady nové generace superplastifi kátorů na bázi polykarboxylátů umožňují připravit hutné, vysokohodnotné betony (high-performance concrete, HPC) s nízkou pórovitostí a pevností větší než 120 MPa a hlavně samozhutňující betony (selfcompacting concrete, SCC). Superplastifi kátory se používají také pro výrobu prefabrikátů, superplastifi kátory se zpomalujícím účinkem se používají pro transportbeton a staveništní beton. Některé superplastifi kátory umožňují dosáhnout vysoce kvalitních transportbetonů s urychleným vývinem pevnosti a prodlouženou zpracovatelností bez zpoždění nárůstu pevnosti betonu. Na trhu je k dispozici celá řada superplastifi kačních přísad, které jsou přizpůsobeny ke konkrétnímu užití podle požadavků uživatele. LAFARGE 03/

14 referenční stavba :::... Plaza Liberec ve finále Výstavba polyfunkčního komplexu Plaza Liberec finišuje, stavební práce pokračují podle plánu, a tak by první zákazníci měli stihnout ještě předvánoční nákupy. Atraktivní lokalita v samém centru Liberce v těsném kontaktu s historickým jádrem vzbudila zájem investorů už na počátku devadesátých let, vlastní realizace stavebních prací započala v roce Plaza Liberec nabídne nejen obchodní jednotky vyššího standardu, ale i společenské, zábavní a stravovací vybavení včetně bydlení a administrativy. Letecký snímek Založení stavby Poměrně rozsáhlá stavba nového libereckého obchodního a zábavního centra je založena v až 14 m hluboké, zapažené stavební jámě. Na celém půdorysu má čtyři podzemní podlaží a tři podlaží nadzemní, vícepodlažní část, která je obrácená do Šaldova náměstí, se vyhoupla do výšky sedmi nadzemních podlaží. V úvodních stadiích projektu byla rozpracována jak prefabrikovaná, tak monolitická varianta železobetonového skeletu. Pro realizaci byla, především vzhledem k možnostem nasazení jeřábů v hluboké a po obvodu stísněné stavební jámě, vybrána monolitická varianta skeletu, řekl Vladimír Bureš z projekční kanceláře Statika. Základní modul nosné konstrukce stavby byl zvolen s půdorysnými roz- Údaje o stavbě Název stavby: Liberec Plaza nákupní a zábavní centrum Developer: Plaza Centers Stavebník investor: P4 Plaza s. r. o. Generální projektant: ARK spol. s r. o., Ing. arch. Pavel Janoušek, Ing. arch. Boris Šonský Generální dodavatel: Kajima Subdodavatel betonů: Zapa Liberec Použité betony: C30/37 90d XC3, XA1, XD1; C35/45 XC3, XD1; C30/37 XC1 Spotřeba betonových směsí: cca m 3 Zastavěná plocha objektu: cca m 2 Obestavěný prostor: cca m 3 Komerčně využitelné plochy: cca m 2 Parkovací stání: cca 480 míst Zahájení stavby: 02/2007 Předpokládané ukončení stavby: 12/2008 měry 8,30 x 8,30 m, což vyhovovalo požadavku na klientem předepsané rozměry parkovacích stání v podzemních podlažích. V některých částech budovy pak byly podle dispozičních požadavků architekta některé sloupy základního modulu vynechány a rozpětí zvětšena na 16,60 x 16,60 m. Konstrukce Nejnižší podzemní podlaží leží přibližně 6,5 m pod trvalou úrovní hladiny spodní vody. Proto byla velká pozornost věnována hydroizolaci spodní stavby. Suterén je přes svůj velký plošný rozsah navržen jako jeden dilatační celek a je realizován v technologii bílé vany, tedy jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, doplněná vnější pojistnou izolací bentonitovými rohožemi. Stropní konstrukce podzemních podlaží jsou z důvodu maximálního využití světlé výšky podlaží navrženy jako bezprůvlakové hřibové stropy se čtvercovými hlavicemi nad sloupy. Vrchní stavba má konstrukci s obou stran nými nosnými rámy, jejichž příčle tvoří systém vzájemně pravoúhlých průvlaků, které podepírají po obvodě uložené křížem armované stropní desky. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je půdorysně rozdělena na tři dilatační celky. První dilatační spáru přirozeně vytváří pasáž směřují cí od budovy Komerční banky směrem na Zámecké náměstí. Druhá dila tační spára odděluje vícepodlažní část na Šaldově náměstí. Betony z Lafarge cementů Betonové směsi do všech částí budovy Plaza Liberec namíchala z cementů vyrobených v akciové společnosti Lafarge Cement společnost Zapa Liberec, subdodavatel betonů. Pro spodní stavbu pod hladinou spodní vody byl použit převážně beton C30/37 90d XC3, XA1, XD1, přičemž maximální pozornost byla věnována dokonalé zpracovatelnosti betonové směsi a především maximálnímu Plaza Liberec, Palachova ulice pohled od zámku 12 LAFARGE 03/2008

15 ...::: referenční stavba Pohled ze Šaldova náměstí omezení smrštění ztvrdlého betonu. Na sloupy byl použit beton C35/45 XC3, XD1. Na vrchní stavbu byl převážně použit beton C30/37 XC1. Architektonický koncept Jedinečné, doposud nezastavěné místo v centru města, k jehož uvolnění došlo postupným historicko-stavebním vývojem spojeným s demolicemi původní nekvalitní zástavby, si vyžádalo přiměřený způsob členění hmot, které navazují svou dimenzí na přilehlé městské prostředí. Objekt v hrubé půdorysné ploše 80 x 130 m byl rozdělen pěší diagonálou na dvě přibližně trojúhelníkové části s dalším dílčím členěním, informoval autor projektu Ing. arch. Pavel Janoušek. Ve vstupním podlaží je situována pasáž propojující čtyři významné lokality: náměstí Dr. E. Beneše, ulici 5. května, ulici Palachovu a Zámecké náměstí. Spojovací pasáž tak rozšiřuje stávající uliční síť, a tak usnadní každodenní život místním obyvatelům i návštěvníkům krajského města. Dominantu celého objektu představuje nový nárožní dům mezi ulicemi 5. května a Palachovou. Svým mírným vystoupením z uliční fronty architektonicky uzavírá libereckou pěší zónu. Nároží na Zámeckém náměstí je vyplněno speciálním díly ze skla, aby umožnilo vyhlídku na protilehlý zámek. V prostoru ulice 5. května byly fasády navrženy individuálně pro každou funkčně ucelenou část, tedy pro obchodní zónu, pro bydlení a pro nárožní sekci s kancelářemi. Šaldovo náměstí Nákupy i zábava Čtyři podzemní podlaží objektu pojmou nejen 480 aut, ale i menší supermarket a doplňkové provozovny. Vstupní a další dvě nadzemní podlaží zabírá vlastní nákupní galerie, kde se bude podle informací developera klást důraz především na módu. Další část budovy je věnována restauracím, kavárnám a Fantasy parku, který má sloužit k zábavě pro celé rodiny. Na ozeleněnou střechu objektu, která je přístupná i návštěvníkům centra Liberce, umístil architekt vyhlídkové terasy a kavárnu. Nacházejí se zde také luxusní byty s vlastními zelenými střešními terasami. Návrh celého komplexu respektuje blízké okolí ve vztahu k centrální liberecké pěší zóně. Díky tomu se i ulice 5. května komplexně upraví do podoby pásu s novými stromy, s lavičkami, dřevěnými platy a fontánami a tím se prodlouží zóna zasvěcená pouze chodcům. Také za zadní stranou stávajícího bloku domů na náměstí Dr. E. Beneše vznikl nový prostor s restaurací a terasou. V průběhu léta byly realizovány úpravy okolí včetně nutných dopravních opatření. Svou podobu musely změnit dvě složité křižovatky v centru města, ale největších změn se dočkala křižovatka na Zámeckém náměstí. Na křižovatce na Šaldově náměstí přibude ve směru od Palachovy ulice jeden jízdní pruh. Liberec Plaza nabídne více než 120 obchodů na m 2 pronajímatelné plochy z celkových m 2. LAFARGE 03/

16 zajímavá stavba :::... Tělo domu bylo realizováno jako prostorově tuhá železobetonová skořepina Černošické zjevení Vzrušující, šokující. To jsou přívlastky, které se pojí s domem označovaným za mezník na české architektonické scéně či dokonce za přelomové dílo. Neobvyklý kónický tvar domu, který balancuje na svahu na docela malé základně dvaceti pěti metrů čtverečních, připomíná viklan nebo také obrácenou pyramidu. Ze zahrady je možné vstoupit přímo do obytných prostor Na první pohled byste si domu možná ani nevšimli. Ač nápadité konstrukce, chová se ve svém okolí velmi skromně, nikterak na sebe neupozorňuje a kolemjdoucí by ho klidně mohl přehlédnout. Železobetonový modulový krystal posazený do svahu v Černošicích sice zvedá obytný prostor do výšky nad střechy sousední zástavby, ale přitom působí subtilně a nikterak nad okolím nevyčnívá. Zároveň však obyvatelům dopřává panoramatický výhled na Prahu a údolí Berounky. Autory bílého zjevení na černošické stráni jsou Jan Studený a Martin Vojta ze slovenské architektonické kanceláře ksa / kopecký a studený architekti. Jde o jejich první stavbu realizovanou v Čechách. Autoři zde rozvíjejí potenciál modulového konceptu obytného domu, který jejich ateliér vyvíjí již řadu let. Založení stavby Stavba maximálně využívá malého svažitého pozemku nad řekou. Díky skalnatému podloží bylo možné konstrukci založit výhradně na suterénním modulu technického zázemí, železobetonovém kvádru o rozměrech 5 x 5 x 3 m. Monolitická železobetonová základová deska má tloušťku 40 cm a jen o málo přesahuje obrys suterénu. Stabilita domu je zajištěna pouze jeho vlastní tíhou, potvrzuje Jan Šulcek, šéf statické konstrukční kanceláře Alston, jenž se zabýval statikou objektu. Kónická podnož domu pak zvedá obytný prostor do výšky nad sousední střechu. Geometrie vzájemného posunu modulů a jejich stažení obvodovým pláštěm do nového kompaktního tvaru uvolňuje svažitou zahradu a zlevňuje založení domu. Beton v hlavní roli Původně měl být dům zhotoven z dřevěných lamelových desek, později však bylo rozhodnuto, že jako materiál bude použit beton. Tělo 14 LAFARGE 03/2008

17 ...::: zajímavá stavba domu tvoří železobetonová skořepina. Tloušťka desky šikmin obrácené pyramidy činí 18 cm, délka hrany trychtýře dosahuje 9 m. Betonáž probíhala klasicky s použitím systémového bednění. Betonovalo se postupně a kvůli dobrému vyzrání betonu se bednění odstranilo až za tři měsíce. Šikmé stěny byly při betonování druhé vrstvy problémem, říká Oldřich Blinkal, jednatel stavební fi rmy OB-Stavin, která byla dodavatelem stavby. Bednění po celé délce, jak bylo zamýšleno, nebylo možné realizovat. Šikmé stěny jsme nakonec betonovali po pásech o výšce zhruba dva metry, každý v délce 4 až 9 m. Bylo to podobné, jako se betonují obruče u studní. Bednění zůstávalo jako podpora až do vytvrdnutí betonu a dokončení stropní konstrukce přízemí, která zachycuje vodorovné síly vyvolané použitím šikmých stěn. Konstrukční řešení Konstrukční řešení v principu není příliš komplikované, plně ale využívá možností železobetonové konstrukce lité do formy, říká J. Šulcek. Statické působení konstrukce je výrazně prostorové, což bylo třeba respektovat během statického návrhu i během stavby nosné konstrukce. Z vnějšku jsou betonové zdi izolovány polystyrenem a následně omítnuty cementovou stěrkou. Tepelné parametry pláště budovy jsou díky silné vrstvě polystyrenové izolace nadstandardní. Z hlediska projektu představoval hlavní problém složitý tvar domu se šikmými stěnami, které se obtížněji dokumentují v běžně používaném zobrazení v půdorysech a v řezech, připustil J. Šulcek. I při vlastní stavbě bylo nutné velmi pečlivě dbát na dodržení přesného tvaru konstrukce. Je třeba vyzvednout i velký kus práce dodavatele nosné monolitické konstrukce, který se zakázky zhostil s mimořádným nasazením a vysokou odborností, pochválil statik své kolegy stavaře. Rodinné bydlení Program domu, sestavený společně s klientem, sleduje standardní nároky na bydlení pro čtyřčlennou rodinu. V nejnižší části domu se nachází kotelna a sklep. V kalichu vyrůstajícím nad technickým modulem suterénu je umístěna vertikální vstupní hala a poslechová místnost. Variabilní platforma obytného patra s panoramatickým výhledem na východě a zahradním molem na západě je vložena mezi boxy ložnic a koupelen. Nad pobytovou zónou je navržena střešní zahrada s kruhovým pneumatickým bazénem a popínavými rostlinami, které časem pohltí povrch domu. Dům získal cenu v Soutěži Grand Prix architektů v kategorii Rodinný dům. Porota ocenila tvar stavby, architektonické gesto, které bylo schopno osvobodit velký prostor zahrady a využít nejlepší výhled z parcely. Tvar stavby zachovává co nejotevřenější původní terén. Preciznost, se kterou byl dům umístěn na pozemek, vytvořila mnoho specifi ckých prostorů a pohledů na okolní krajinu. Jednoduchý zásah vytvořil sošnou budovu s různorodými prostory. Tvar objektu je vzrušující a zároveň funkční, píše se ve vyjádření poroty. Rodinný dům v Černošicích spojuje zajímavým způsobem znaky kubismu a funkcionalismu. Kubismus se Údaje o stavbě Název stavby: RD17 Rodinný dům v Černošicích Projekt: ksa / kopecký a studený architekti Jan Studený, Martin Vojta Statika: Alston Lokalita: Černošice PARAMETRY DOMU Zastavěná plocha parteru: 25 m² Celková užitná plocha: 200 m² Balkon a zahradní terasa: 15 m² Střešní zahrada: 120 m² Obestavěný prostor: 850 m 3 Řez domem Vchod ze spodní části pozemku do kotelny a sklepních prostor Posuvné prosklené plochy zastiňují uvnitř závěsy, přehřívání domu zabraňují i vzrostlé stromy na pozemku Dům poskytuje nádherný výhled do okolní krajiny vyznačoval soustavami šikmých geometrických forem, které modelovaly především tvar a plochu průčelí. Zde však autoři stylotvorné geometrické prvky prosazují až do samotné konstrukce stavby. Dům zároveň rozvíjí funkcionalistické Le Corbusierovy teze: Horizontální okno, střešní zahrada nebo volné průčelí bez nosných konstrukčních prvků Piloty zvedající dům nad terén, jak je navrhoval Le Corbusier, jsou zde nahrazeny jedinou betonovou nohou. LAFARGE 03/

18 ekologie :::... Spalování odpadů v cementárnách šetří suroviny i energii Vysoká energetická náročnost průmyslové výroby, která se u nás pohybuje kolem 1,7násobku průměru Evropské unie, spolu s nízkou energetickou účinností zpomaluje rozvoj konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Vysoká spotřeba energie vede nejen k rychlejšímu odčerpávání primárních energetických neobnovitelných zdrojů (např. ropa, zemní plyn, uhlí), ale i ke zvyšování zátěže beztak těžce zkoušeného životního prostředí. Drcené pneumatiky Nízká energetická účinnost a efektivita se promítá do všech oblastí našeho života. Zásobování palivy a energiemi je problém, který znepokojuje celou společnost a ve větší či menší míře se dotýká každého z nás, stejně jako problematika životního prostředí vůbec. Využití obrovského potenciálu úspor energií spolu se snahou o maximální využívání obnovitelných zdrojů energie nám může pomoci se alespoň částečně vymanit z neustále se zvyšující závislosti na dovozu energií, a to zejména z problematických a rizikových částí světa. Problematika úspor energií a zvyšování energetické účinnosti je oblastí, která se nadějně rozvíjí. Těžba vápence v lomu Tuzemský energetický scénář Není pochyb o tom, že Česko potřebuje jasně formulovanou energetickou koncepci. Nezávislá Pačesova komise pověřená zpracováním návrhu energetické politiky nedávno přeložila vládě předběžný koncept. Návrh nyní posuzuje skupina odborníků, kteří se zabývají ekonomikou, energetikou a ekologií. Podle předsedy komise, akademika Václava Pačese, by neměl být hodnocen jen vliv na životní prostředí, ale i na ekonomiku, dále sociální dopady v regionech či bezpečnost a zásobování státu energiemi. Jedním z nejdůležitějších doporučení Pačesovy komise vládě je podpora energetických úspor a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, geotermální energie, biomasa, fytomasa). Upozorňuje však na fakt, že v případě Česka nelze příliš počítat se získáváním energie z vody nebo větru. Ačkoli je u nás v běhu několik desítek projektů, realizace naráží na fakt, že nikdo v místě bydliště nechce žádnou elektrárnu. Navíc v dohledné době nemají obnovitelné zdroje kapacitu ani technické možnosti nahradit klasické elektrárny. Nejekologičtějším a nejekonomičtějším řešením, jak pokrýt energetickou potřebu v současné situaci na energetickém trhu, je podle komise jádro. Komise rovněž zdůraznila potřebu široké diskuze nejen o jaderné energetice, ale také o prolomení těžebních limitů. Odborníci i veřejnost očekávají, že plány nezůstanou jen na papíře. Cementářský průmysl Výroba cementu vyžaduje velké množství energie a paliv (minerály a fosilní paliva). Prvním energeticky náročným bodem výroby z hlediska spotřeby elektrické energie je těžba a drcení vápenců, dalším homogenizace a mletí suroviny a konečným samotné mletí slínku s přísadami na konečný cement. Palivově intenzivním bodem je výpal slínku. Paliva a energie tvoří až 40 % přímých nákladů na výrobu cementu. Každá tuna vyrobeného cementu představuje v průměru 80 kg oleje anebo ekvivalentu v závislosti na druhu cementu a cca 105 kwh elektrické energie. Prioritou cementářského průmyslu je snižování spotřeby jak energie, tak paliv a zvyšování energetické účinnosti. Nejjednodušší, ale zároveň extrémně nákladnou cestou jsou přímé investice do technologií, výrobních zařízení a do optimalizace výrobního procesu. Druhou cestou ke snižování spotřeby paliv a energie a zvyšování energetické účinnosti je nahrazování fosilních paliv vybranými odpa- 16 LAFARGE 03/2008

19 ...::: ekologie dy. Další alternativou je substituce energeticky nejnáročnějšího slínku přísadami, které jsou průmyslového původu, neboli odpadními produkty z jiných průmyslových odvětví, jako jsou strusky z oceli (průmysl vysokých pecí) nebo popílku z uhlí (paliva pro elektrárny). Úspora surovin a paliv likvidací odpadů Cementářský průmysl je velkým přirozeným likvidátorem odpadů, kterými částečně nahrazuje některé surovinové a palivové komponenty běžně ve výrobě nezbytné. Cementářská rotační pec s disperzními výměníky tepla svým charakterem představuje velmi účinný a spolehlivý systém pro zachycení emisí plynných i tuhých škodlivin, které se dostávají do kouřových plynů při zpracovávání a spalování různých materiálů včetně odpadů. Faktory, které se na tom podílejí, jsou známé vysoká teplota plamene a dlouhý pobyt spalovaného paliva v oblasti nejvyšších teplot, schopnost krystalové mřížky slínkových minerálů pevně vázat téměř všechny toxické kovy, vysoká účinnost disperzních výměníků tepla při zachycování kyselých složek spalin a vysoká účinnost používaných elektrostatických odlučovačů prachu. Vysoká pevnost vazby prvků ve slínkových minerálech se projevuje i při vystavení cementových výrobků účinkům vody vyluhovatelnost prvků z těchto výrobků je tak nízká, že koncentrace prvků v povrchových vodách není nijak ovlivňována. Využití odpadu ale nemůže být improvizované, proto akciová společnost Lafarge Cement zprovoznila tzv environmentální laboratoř, Snímek výrobního areálu Lafarge Cement, a. s. která podle přesně stanovených norem monitoruje parametry všech alternativních paliv přivážených do cementárny. Možnosti likvidace odpadů v cementárnách jsou poměrně široké, nikoli však neomezené. Do cementářských pecí putují například pneumatiky, masokostní moučka, pryž, odpadní oleje nebo enviromentálně obtížné odpady z petrochemického průmyslu, které ale předtím projdou certifi kovaným procesem, kdy se přemění na alternativní paliva. Letos v červenci společnost Lafarge Cement odstartovala zkušební provoz zbrusu nového technologického zařízení, které slouží pro příjem směsi kapalných odpadů, její skladování, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. Spalování v cementářské rotační peci již žádný další odpad neprodukuje. Jedná se tedy o vysoce účinný a progresivní způsob minimalizace vzniku odpadů. Zelené naděje V současné době se na světě vyprodukuje ročně cca 1,7 miliardy tun cementu, což činí přibližně čtvrt tuny na každého obyvatele planety. Poptávka neustále roste, takže se výroba zvyšuje. Chemické procesy umožňující výrobu cementu však mj. uvolňují oxid uhličitý, takže se výroba cementu podle informací z odborných kruhů podílí na celkových světových emisích oxidu uhličitého 7 %. Nové naděje přináší tzv. zelený cement, který letos představil profesor Stanfordské univerzity v USA Brent Constantz, jak vyplývá z informací listu San Francisco Chronicle. Nová výrobní technologie chráněná bezmála šedesáti patenty eliminuje značnou část oxidu uhličitého, který se uvolňuje do atmosféry při výrobě portlandského cementu. Postup navíc umožňuje využit stavební materiály k ukládání průmyslových emisí. Profesor Constantz totiž odebírá spaliny z tepelné elektrárny a nechává je probublávat mořskou vodou čerpanou na nedalekém pobřeží. V každé tuně jím vyrobeného cementu se daří uložit zhruba půl tuny emisí. Stejný proces údajně umožňuje i výrobu alternativ k příměsím, tedy písku a štěrku. To by znamenalo, že kromě betonu by se emise daly ukládat i do asfaltových povrchů vozovek. Profesor odhaduje cenu tuny svého cementu na zhruba 100 dolarů, zatímco tuna portlandského cementu stojí kolem 110 dolarů. Žhavá novinka vyprovokovala i spoustu nedůvěřivých ohlasů z řad zavedených stavebních fi rem. Než prověří nový cement zkouška času, navrhuje profesor míchat svůj produkt s klasickým cementem v poměru jedna ku jedné. Podle: wwww.sfgate.com/chronicle LAFARGE 03/

20 EU a stavebnictví :::... Evropské programy se rozbíhají Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je na samém začátku. Výzvy k podávání projektů na operační programy jsou postupně vyhlašovány a většina projektů se nachází ve fázi schvalování. Některé se ale již realizují, což platí hlavně o projektech dopravní infrastruktury. Vizualizace terminálu Karlovy Vary Podle monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) za měsíc červen 2008 bylo od počátku programového období předloženo žádostí o podporu celkem za 204 miliardy korun, což jsou zhruba čtyři pětiny všech peněz určených na právě otevřené výzvy. Řídící orgány programů si tedy na nezájem o podporu projektů z evropských fondů stěžovat nemohou. Střední Čechy jsou zatím nejdál V programovém období let 2007 až 2013 v ČR běží 26 operačních programů (OP), z nichž je 7 tematických, 8 regionálních, 2 pro Prahu a 9 mezinárodních (pro přeshraniční spolupráci a síťové programy společné všem členským zemím EU). Na projekty v rámci těchto programů by měly být rozdány dotace z evropských fondů v celkové výši 26,7 miliardy eur (663,5 miliardy korun) a dalších 132,8 miliardy korun obnáší spolufi nancování programů z národních zdrojů. Na alokaci pro rok 2007 bylo uvolněno 93,15 miliardy korun, tedy 12,4 % z celkových prostředků. Výše citovaných 8200 podaných žádostí o podporu tedy převyšuje určené prostředky téměř o 120 %. Z údajů MMR vyplývá, že ke konci června byly schváleny 102 projekty, z nichž nejvíce (32) v regionálním operačním programu Střední Čechy (ROP SČ), na druhém místě je ROP Severovýchod (SV) se 30 schválenými programy. Celková hodnota schválených projektů činila 11,84 miliardy korun, což odpovídá 12,7 % prostředků uvolněných na alokaci v roce Z hlediska počtu projektů vyřazených z administrace, ať již na základě porušení formálních kritérií, či z hlediska posouzení kvality podané žádosti, vede s 71 % ROP Jihozápad. Příčiny takto vysokého procenta vyřazování se dají obecně zdůvodnit přetlakem zájemců o podporu v některých prioritních osách OP (především cestovní ruch). Protože může řídící orgán podpořit jen omezený počet projektů, vede takto vysoký zájem předkladatelů ke kvalitativní soutěži, hodnotí monitorovací zpráva MMR. Dalšími OP s vysokým podílem vyřazených projektových žádostí jsou OP Životní prostředí (30,4 %), ROP Jihovýchod (26,4 %) a ROP Moravskoslezsko (25,11 %). Průměrný podíl v rámci jednotlivých OP vyřazených projektů se pohyboval ke konci června ve výši 14,9 %. OP Severozápad zahájil rekonstrukci letiště v Karlových Varech Silnice nižších tříd, místní komunikace a jiné dopravní stavby bývají často předmětem regionálních operačních programů. Je tomu tak i v případě OP Severozápad, který je z hlediska objemu fi nančních prostředků největším regionálním OP v Česku. Jednou z jeho čtyř hlavních prioritních oblastí a zároveň druhou nejvíce dotovanou je dostupnost a dopravní obslužnost (na prvním místě ve výši alokace je priorita regenerace měst). Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila loni v prosinci první výzvu k předkládání projektů pro oblast podpory Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu a pro oblast podpory Podpora implementace ROP Severozápad. V rámci této výzvy bylo do 18. února 2008 podáno celkem 12 projektů. Projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury postupně prošly kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocením, říká Vojtěch Krump, vedoucí oddělení publicity a propagace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Na jeho základě poté Výbor Regionální rady 22. května 2008 schválil dotace pro pět projektů. Následně byly 13. a 14. srpna podepsány smlouvy o poskytnutí dotace pro tyto první projekty podpořené z ROP SZ, pokračuje. Tyto projekty se týkají rekonstrukcí úseků silnic 1. a 2. třídy celkem přibližně za 725 milionů korun. Za dalších 98 milionů korun proběhne 3. etapa modernizace letiště Karlovy Vary. Další výzva ROP SZ byla vyhlášena dne 14. dubna 2008 a příjem žádostí do této výzvy byl ukončen dne 20. června Z celkového počtu 263 projektů podaných do této výzvy do Regionálního operačního programu bylo nejvíce předloženo do Prioritní osy Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Do dalšího hodnocení prošlo 175 projektů. Projekty procházejí od 21. července postupně jednotlivými fázemi hodnocení, které probíhá na základě předem stanovených kritérií. Na základě výsledků hodnocení pak Výbor Regionální rady v průběhu září schválí projekty, které získají dotace z ROP Severozápad, vysvětluje V. Krump. Ty projekty, u kterých bylo 18 LAFARGE 03/2008

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009 SKUPINA ČEZ Obsah Úvod 4 Skupina ČEZ a veřejnost 6 Komunikace ČEZ s veřejností 6 Nadace ČEZ 17 Dárcovství mimo Nadaci ČEZ 24 Společné filantropické projekty

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv

Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic. Nezávisle. Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Nezávisle Jak se žije s nízkou spotřebou fosilních paliv Autoři: Karel Polanecký, Ivo Kropáček, Míla Zemanová Palánová, Karel Srdečný (kapitola Vlastní výroba

Více