Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu"

Transkript

1 Pöyry Environment a.s Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu Zpráva pum68.doc strana 1

2 PODPISOVÝ LIST PRO CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE Akce: Stanovení oxygenační kapacity PUM 68 investor: Vodní energie s r.o. Jakubská 29/IV, Jindřichův Hradec Zhotovitel: Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 62 Brno Tel.: Fax: Generální ředitel: Ing. Pavel Kutálek Vedoucí střediska: Vypracovali: Technická kontrola: RNDr. Petr Moric Ing. Jana Burianová, Dr. Jaroslav Sojka Ing. Jana Burianová pum68.doc strana 2

3 1. Úvod Na základě požadavku Vodní energie s.r.o. je provedeno vyhodnocení aerační trubice PUM 68 z pohledu průtoku vzduchu, odpovídající oxygenační kapacitě (OC) a využití dmychaného vzduchu. Pro měření standardní oxygenační kapacity (OC) v aktivační nádrži vycházíme z postupu, který je uveden v EN Na stanovení OC byl použit siřičitan sodný bezvodý a síran kobaltnatý. Měření je provedeno ve válcové nádrži s objednatelem zvolených průtocích vzduchu na metr a hodinu trubice. 2. Teoretické předpoklady pro stanovení oxygenační kapacity Kinetiku přestupu kyslíku do vody lze vyjádřit diferenciální rovnicí: dc/dt = k L a T.(Cs -Ct) [1] kde Cs je rozpustnost O 2 za daných teplotních a tlakových podmínek (mg.l -1 ), Ct je aktuální koncentrace O 2 ve vodě (g/m 3 ) v čase t (h), k L a T je za daných teplotních (T je teplota o C) a tlakových (p je tlak plynu v hpa) podmínek aerace konstanta, zvaná součinitel přestupu kyslíku (h -1 ). Rychlost přestupu kyslíku do vody je závislá na deficitu kyslíku, což je diference mezi jeho koncentrací při nasycení a aktuální koncentrací v době měření a konstantu této úměrnosti vyjadřuje součinitel přestupu kyslíku. Diferenciál dc/dt je směrnicí tečny v bodě, který odpovídá času t a dosahuje největší hodnoty při koncentraci kyslíku Ct =, tedy při maximálním kyslíkovém deficitu (Cs Ct). SOTR = Cs. k L a T.V [2] kde V je objem aktivační nádrže SOTR standardní oxygenační kapacita (kg/h) Při absorpčních (snižování hodnot Ct) a desorbčních (nárůst Ct) měřeních získáme řadu párů t a Ct. Z těchto hodnot se dají pomocí nelineární regrese podle rovnice [3] zjistit parametry Cs, Co a k L a T. Naměřené páry se vyhodnotí s výpočtovými podle následujícího vztahu : Ct = Cs (Cs Co)*exp(-k L a T *t) [3] kde Co je koncentrace kyslíku v čase t = Porovnání naměřených párů s výpočtovými je provedeno jen náhodně u vybraných měření. Využití kyslíku E z přivedeného vzduchu do OAN 1 je vypočítán z rovnice: E = SOTR/Iv*3 kde Iv je intenzita aerace v m 3 na m 3 nádrže. Pokud je požadavek vyhodnotit využití dmychaného kyslíku na výšku vody (h) lze hodnotu E podělit h a pak získáme využití v %/m. pum68.doc strana 3

4 3. Metodický postup stanovení OC K měření rozpuštěného kyslíku jsou použity membránové sondy 1 ks (INSA), a 2 ks s elektroluminiscenčním podsvícením (HACH LDO typ HQd3). Všechny sondy jsou vybaveny automatickým ukládáním dat. Teplota vody byla měřena současně s kyslíkem. Kvalita vody vyhovuje EN, neboť se jedná o čerpanou podzemní vodu ze studny a lze ji označit jako čistou. Hodnota CHSK = 1,8 mg/l a vodivost 81,46 ms/m při 25 C. Ke stanovení OC byla využita nádrž válcovitého tvaru (viz obr.titulní strana) s průměrem 1,2 m a využitelnou výškou až 3,5 m s maximálním objemem V = 3,8 m 3. V případě měření pro element PUM 68 byla plnící výška 3 m a objem 3,4 m 3. Dmychaný vzduch zajišťovalo dmychadlo NERO typ ND 11 (Vakuum Bohemia s.r.o). Na obr. 1 je dmychadlo a nástavec pro regulaci dmychaného vzduchu na element PUM 68. Na obr. 2 jsou vidět přístroje na měření rozpuštěného kyslíku a plynoměr PS6RO k měření dmychaného vzduchu na element. Množství vzduchu na metr trubice bylo objednatelem zvoleno 1,5 4 6,5 9 11,5 14 m 3 /h.m. Použitá trubice byla o délce,7 m upevněná v betonových tvárnicích, jak je patrné na obr 3. Umístění sond a kvalita bublin na povrchu hladiny je vidět na obr 4. Pro každý zvolený průtok vzduchu jsou stanoveny 2 OC. pum68.doc strana 4

5 4. Dosažené výsledky Měření OC jsou pro následující stavy s množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), které jsou uvedeny v tabulce 1. U stavu 6 nebylo dosaženo požadovaných 14 m 3 /h.m, neboť dmychadlo již běželo na maximu pro dané podmínky měření Qvzd a výšky vody 3 m. Tabulka I Stav Qvzd Qvzd [m 3 /h.m] [m 3 /h.,7m] 1 1,5 1,5 2 4, 2,8 3 6,5 4,55 4 9, 6,3 5 11,5 8,5 6 13,3 9,31 Jednotlivé záznamy koncentrace rozpuštěného kyslíku v čase u použitých sond a výpočtu rovnice [3] pomocí nelineární regrese jsou uvedeny v setu grafů v příloze 6. Ve výpočtech s nelineární regresí jsou uvedeny hodnoty OC pro trubici,7 m, ale v dalších tabulkách II a III (viz příloha 6) jsou přepočteny výsledky na trubici s metrovou délkou. Hodnocení aerační trubice PUM 68 uvádí tabulka IV a graf na obr. 5. Tabulka IV Qvzd OC E [m 3 /h.m] [g/h] [%] 1, ,5 4, 3 24,5 6, ,3 9, 61 22,6 11,5 7 2,3 13, , Závislost mezi množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), stanovenou OC a využitím kyslíku ze vzduchu (Ev) v grafu na obr. 5 naznačuje optimální zatížení trubice PUM 68 kolem 5 m 3 /h.m. Nicméně vyšší zatížení Qvzd nesnižuje dramaticky hodnotu Ev v měřeném intervalu Qvzd. pum68.doc strana 5

6 OC [g/h] Ev [%] Obr , 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, Qvzd [m3/h.m] OC [g/h] E [%] 5. Závěr Předložená zpráva se stanovením OC pro aerační trubici PUM 68, které bylo provedeno dne v Chrlicích, hodnotí chování trubice při vybraném zatížení vzduchem. Závislost mezi množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), stanovenou OC a využitím kyslíku ze vzduchu (Ev) uvedenou v grafu na obr. 5 naznačuje optimální zatížení trubice PUM 68 kolem 5 m 3 /h.m. V Brně 9. července 21 Vypracovali: Dr.Jaroslav Sojka, Ing.Jana Burianová stř.16 pum68.doc strana 6

7 6. Tabulková a obrázková část pum68.doc strana 7

8 Tabulka II Vybrané veličiny z 1 měření OC pro PUM Stav Sonda Cs* K L a 2 OC E OC [mg/l] [1/h] [kg/h] [%] [kg/d] 1 INSA 12, 3,6,21 46,6 5,1 LDO 7,5 3,6,14 3,6 3,4 LDOI 8, 3,6,14 32,4 3,4 Průměr 9,2 3,6,17 36,5 4, Max. 12, 3,6,21 46,6 5,1 Min. 7,5 3,6,14 3,6 3,4 Med. 8, 3,6,14 32,4 3,4 2 INSA 1,9 6,,33 27,7 7,9 LDO 9,7 5,4,27 22,1 6,5 LDOI 9,4 6,,29 23,8 6,9 Průměr 1, 5,8,3 24,5 7,1 Max. 1,9 6,,33 27,7 7,9 Min. 9,4 5,4,27 22,1 6,5 Med. 9,7 6,,29 23,8 6,9 3 INSA 1,8 8,4,46 23,5 11, LDO 9,3 9,,43 21,7 1,3 LDOI 9,2 9,,43 21,7 1,3 Průměr 9,7 8,8,44 22,3 1,5 Max. 1,8 9,,46 23,5 11, Min. 9,2 8,4,43 21,7 1,3 Med. 9,3 9,,43 21,7 1,3 4 INSA 11,6 1,8,63 23,5 15,1 LDO 9,8 12,,6 22,1 14,4 LDOI 9,8 12,,6 22,1 14,4 Průměr 1,4 11,6,61 22,6 14,6 Max. 11,6 12,,63 23,5 15,1 Min. 9,8 1,8,6 22,1 14,4 Med. 9,8 12,,6 22,1 14,4 5 INSA 11,6 12,6,74 21,5 17,8 LDO 1,1 13,2,67 19,7 16,1 LDOI 1,2 13,2,69 19,7 16,5 Průměr 1,6 13,,7 2,3 16,8 Max. 11,6 13,2,74 21,5 17,8 Min. 1,1 12,6,67 19,7 16,1 Med. 1,2 13,2,69 19,7 16,5 6 INSA 11,1 16,8,94 23,8 22,6 LDO 9,9 15,6,79 19,6 18,9 LDOI 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Průměr 1,3 16,,84 21, 2,1 Max. 11,1 16,8,94 23,8 22,6 Min. 9,9 15,6,79 19,6 18,9 Med. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 pum68.doc strana 8

9 Tabulka III Vybrané veličiny z 2 měření OC pro PUM Stav Sonda Cs* K L a 2 OC E OC [mg/l] [1/h] [kg/h] [%] [kg/d] 1 INSA 12, 3,6,21 46,6 5,1 LDO 7,6 3,6,14 3,8 3,4 LDOI 8, 3,6,14 32,5 3,4 Průměr 9,2 3,6,17 36,6 4, Max. 12, 3,6,21 46,6 5,1 Min. 7,6 3,6,14 3,8 3,4 Med. 8, 3,6,14 32,5 3,4 2 INSA 11, 6,,33 27,8 7,9 LDO 9,7 5,4,27 22,1 6,5 LDOI 9,4 6,,29 23,8 6,9 Průměr 1, 5,8,3 24,6 7,1 Max. 11, 6,,33 27,8 7,9 Min. 9,4 5,4,27 22,1 6,5 Med. 9,7 6,,29 23,8 6,9 3 INSA 1,8 8,4,46 23,5 11, LDO 9,3 9,,43 21,7 1,3 LDOI 9,3 9,,43 21,7 1,3 Průměr 9,8 8,8,44 22,3 1,5 Max. 1,8 9,,46 23,5 11, Min. 9,3 8,4,43 21,7 1,3 Med. 9,3 9,,43 21,7 1,3 4 INSA 11,6 1,8,64 23,6 15,4 LDO 9,8 12,,6 22,1 14,4 LDOI 9,8 12,,6 22,1 14,4 Průměr 1,4 11,6,61 22,6 14,7 Max. 11,6 12,,64 23,6 15,4 Min. 9,8 1,8,6 22,1 14,4 Med. 9,8 12,,6 22,1 14,4 5 INSA 11,7 12,6,74 21,6 17,8 LDO 1,2 13,2,69 19,7 16,5 LDOI 1,2 13,2,69 19,7 16,5 Průměr 1,7 13,,7 2,3 16,9 Max. 11,7 13,2,74 21,6 17,8 Min. 1,2 12,6,69 19,7 16,5 Med. 1,2 13,2,69 19,7 16,5 6 INSA 11,2 16,8,94 23,8 22,6 LDO 9,9 15,6,79 19,7 18,9 LDOI 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Průměr 1,3 16,,84 21,1 2,1 Max. 11,2 16,8,94 23,8 22,6 Min. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Med. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 pum68.doc strana 9

10 Datum analýzy: Sonda Insa stav 1,,2-1,621-1,821 1,,5 -,825-1,315 2,,8 -,76 -,886 3, 1,2,63 -,56 4, 1,5 1,295 -,225 5, 1,7 1,92,23 6, 2,3 2,51,26 7, 2,5 3,65,525 [min. -1 ] 8, 2,9 3,588,728 9, 3,3 4,8,75 1, 3,9 4,544,684 [mg/l] 11, 4,2 4,981,771 12, 4,7 5,392,742 13, 5, 5,78,77 [mg/l] 14, 5,5 6,144,64 15, 5,9 6,488,578 16, 6,3 6,811,51 17, 6,6 7,116,536 18, 6,7 7,43,663 19, 7,1 7,673,613 2, 7,3 7,928,598 21, 7,7 8,168,58 22, 7,9 8,393,543 23, 8,1 8,66,516 24, 8,5 8,86,266 25, 8,7 8,995,265 26, 9,1 9,172,32 27, 9,2 9,339,149 28, 9,4 9,497,57 29, 9,6 9,645,55 3, 9,9 9,785 -,85 31, 1, 9,916 -,124 32, 1,3 1,4 -,21 33, 1,4 1,157 -,193 34, 1,6 1,267 -,363 35, 1,7 1,37 -,3 36, 1,9 1,468 -,422 37, 11, 1,56 -,42 38, 11,1 1,646 -,424 39, 11,1 1,727 -,413 4, 11,3 1,84 -,456 41, 11,4 1,876 -,534 42, 11,5 1,944 -,576 43, 11,5 18 -,532 44, 11,6 11,69 -,551 45, 11,7 11,125 -,525 46, 11,7 11,179 -,511 47, 11,7 11,229 -, k LaT =,6 C s = 12,4 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 1

11 Datum analýzy: Sonda Insa stav 1a,,27-1,571-1,841 1,,5 -,779-1,289 2,,9 -,32 -,892 3, 1,3,671 -,579 4, 1,6 1,333 -,237 5, 1,7 1,957,227 6, 2,3 2,544,264 7, 2,6 3,98,528 [min. -1 ] 8, 2,9 3,618,728 9, 3,3 4,19,769 1, 3,9 4,571,711 [mg/l] 11, 4,2 6,766 12, 4,7 5,416,766 13, 5, 5,82,772 [mg/l] 14, 5,6 6,165,585 15, 6, 6,58,548 16, 6,3 6,83,5 17, 6,6 7,133,563 18, 6,8 7,419,659 19, 7,1 7,689,599 2, 7,3 7,942,622 21, 7,7 8,181,531 22, 7,9 8,46,546 23, 8,1 8,618,498 24, 8,6 8,817,267 25, 8,8 5,255 26, 9,2 9,182,12 27, 9,2 9,348,128 28, 9,4 9,55,85 29, 9,6 9,653,53 3, 9,9 9,792 -,88 31, 1, 9,923 -,17 32, 1,2 1,47 -,193 33, 1,4 1,163 -,27 34, 1,7 1,272 -,388 35, 1,7 1,375 -,315 36, 1,9 1,472 -,48 37, 11, 1,564 -,46 38, 11,1 1,65 -,4 39, 11,2 1,731 -,429 4, 11,3 1,87 -,483 41, 11,4 1,879 -,551 42, 11,5 1,947 -,573 43, 11,6 11,11 -,539 44, 11,6 11,71 -,529 45, 11,7 11,128 -,532 46, 11,7 11,181 -,59 47, 11,7 11,231 -,489 48, 11,7 11,278 -, k LaT =,6 C s = 12,4 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 11

12 Cs [mg/l] Datum analýzy: Sonda Insa stav 2,,98 -,745-1,725 1, 1,3,366 -,954 2, 1,7 1,371 -,279 3, 1,8 2,28,5 4, 2,5 3,13,643 5, 3,1 3,848,728 6, 3,9 4,521,661 7, 4,5 5,131,651 [min. -1 ] 8, 5,1 5,683,563 9, 5,7 6,182,522 1, 6,1 6,633,563 [mg/l] 11, 6,6 7,42,412 12, 7, 7,412,372 13, 7,4 7,746,36 [mg/l] 14, 7,8 8,49,229 15, 8,2 8,323,133 16, 8,5 8,571,51 17, 8,8 8,795,45 18, 9, 8,998 -,12 19, 9,2 9,181 -,39 2, 9,4 9,347 -,73 21, 9,6 9,498 -,62 22, 9,8 9,634 -,116 23, 9,9 9,757 -,143 24, 1,1 9,868 -,212 25, 1,2 9,969 -,221 26, 1,3 1,6 -,26 27, 1,4 1,143 -,257 28, 1,5 1,217 -,283 29, 1,6 1,285 -,295 3, 1,7 1,346 -,34 31, 1,7 1,41 -,319 32, 1,9 1,451 -,399 33, 1,9 1,497 -, C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,1 C s = 1,93 C o = -, exper. vypočt. rozdíl Datum analýzy: Sonda Insa stav 2a,,86 -,834-1,694 1, 1,2,29 -,92 2, 1,6 1,37 -,243 3, 1,7 2,228,498 4, 2,4 3,61,641 5, 3,1 3,815,75 6, 3,9 4,497,627 7, 4,5 5,114,614 [min. -1 ] 8, 5,1 5,672,542 9, 5,7 6,177,497 1, 6,1 6,634,554 [mg/l] 11, 6,7 7,48,358 12, 7,1 7,422,362 13, 7,5 7,761,291 [mg/l] 14, 7,8 8,67,227 15, 8,2 8,344,124 16, 8,6 8,595,25 17, 8,8 8,822,62 18, 9,1 9,28 -,42 19, 9,2 9,214 -,26 2, 9,5 9,382 -,68 21, 9,6 9,534 -,36 22, 9,8 9,672 -,88 23, 9,9 9,796 -,134 24, 1,1 9,99 -,181 25, 1,2 1,11 -,229 26, 1,3 1,13 -,237 27, 1,4 1,187 -,243 28, 1,5 1,262 -,258 29, 1,6 1,331 -,259 3, 1,6 1,393 -,247 31, 1,7 1,449 -,281 32, 1,8 1,499 -,291 33, 1,9 1,545 -,315 34, 1,9 1,586 -, k LaT =,1 C s = 1,98 C o = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 12

13 Cs [mg/l] Datum analýzy: Sonda Insa stav 3,,17 -,863-1,33 1,,9,653 -,227 2, 1,6 1,972,382 3, 2,8 3,118,358 4, 3,7 4,114,454 5, 4,6 4,981,371 6, 5,4 5,734,324 7, 6,2 6,389,199 [min. -1 ] 8, 6,8 6,958,188 9, 7,3 7,453,153 1, 7,7 7,883,163 [mg/l] 11, 8,3 8,257 -,83 12, 8,6 8, , 9, 8,865 -,85 [mg/l] 14, 9,1 9,11,2 15, 9,4 9,324 -,36 16, 9,6 9,51 -,7 17, 9,7 9,671 -,69 18, 9,9 9,812 -,118 19, 1,1 9,934 -,116 2, 1,2 1,4 -,11 21, 1,2 1,132 -,18 22, 1,3 1,212 -,98 23, 1,4 1,282 -,138 24, 1,4 1,342 -,68 25, 1,5 1,395 -,85 26, 1,6 1,441 -, k LaT =,14 C s = 1,75 C o = -, exper. vypočt. rozdíl Datum analýzy: Sonda Insa stav 3a,,22 -,831-1,51 1,,9,682 -,218 2, 1,6 1,997,417 3, 2,8 3,14,37 4, 3,7 4,134,444 5, 4,6 4,998,378 6, 5,4 5,749,39 7, 6,2 6,42,22 [min. -1 ] 8, 6,8 6,97,18 9, 7,3 7,463,143 1, 7,8 7,892,142 [mg/l] 11, 8,4 8,265 -,95 12, 8,6 8,59 -,2 13, 9, 8,872 -,18 [mg/l] 14, 9,1 9,117,17 15, 9,4 9,33 -,3 16, 9,6 9,515 -,55 17, 9,7 9,676 -,54 18, 9,9 9,816 -,114 19, 1,1 9,938 -,122 2, 1,2 1,43 -,17 21, 1,3 1,135 -,125 22, 1,3 1,215 -,15 23, 1,4 1,285 -,125 24, 1,4 1,345 -,85 25, 1,5 1,398 -,72 26, 1,6 1,444 -, k LaT =,14 C s = 1,75 C o = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 13

14 Cs [mg/l] Sonda Insa stav 4,,32-1,576-1,896 1,,7,596 -,144 2, 1,3 2,411 1,131 3, 2,9 3,927 1,47 4, 4,5 5,194,734 5, 5,6 6,251,621 6, 6,7 7,135,465 7, 7,6 7,873,243 [min. -1 ] 8, 8,4 8,489,79 9, 9,1 4 -,66 1, 9,6 9,434 -,166 [mg/l] 11, 1,1 9,793 -,277 12, 1,5 1,93 -,47 13, 1,8 1,344 -,496 [mg/l] 14, 11,1 1,553 -,517 15, 11,1 1,728 -, k LaT =,18 C s = 11,61 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 4a,,32-1,587-1,97 1,,7,59 -,13 2, 1,3 2,48 1,118 3, 2,9 3,926 1,56 4, 4,4 5,194,754 5, 5,6 6,254,634 6, 6,7 7,138,468 7, 7,7 7,877,27 [min. -1 ] 8, 8,5 8,495,45 9, 9,1 9,1 -,5 1, 9,6 9,441 -,149 [mg/l] 11, 1,1 9,81 -,279 12, 1,5 1,11 -,419 13, 1,9 1,352 -,498 [mg/l] 14, 11,1 1,562 -,498 15, 11,1 1,737 -, k LaT =,18 C s = 11,62 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 14

15 Cs [mg/l] Zakázka: Datum analýzy: Analýzu provedl: PUM Dr. Jaroslav Sojka Sonda Insa stav 5,,32-1,865-2,185 1,,4,69,32 2, 1,2 2,761 1,61 3, 3,3 4,44 1,14 4, 5,1 5,81,731 5, 6,4 6,94,474 6, 7,7 7,798,118 7, 8,5 8,523 -,17 [min. -1 ] 8, 9,3 9,11 -,21 9, 9,9 9,587 -,313 1, 1,4 9,973 -,437 [mg/l] 11, 1,8 1,285 -,525 12, 11, 1,539 -,441 k LaT =,21 C s = 11,62 C o = -1,87 13, 11, 1,745 -,255 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 5a,,33-1,842-2,172 1,,5,715,255 2, 1,2 2,788 1,588 3, 3,3 4,468 1,188 4, 5,1 5,83,74 5, 6,5 6,934,484 6, 7,7 7,829,139 7, 8,6 8,555 5 [min. -1 ] 8, 9,3 9,143 -,177 9, 9,9 9,619 -,311 1, 1,4 16 -,414 [mg/l] 11, 1,8 1,319 -,511 12, 11, 1,573 -,447 13, 11, 1,778 -,262 [mg/l] 14, 11,1 1,945 -,15 k LaT =,21 C s = 11,66 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 15

16 Cs [mg/l] Zakázka: PUM 6+8 Sonda Insa stav 6,,27-1,183-1,453 1, 1,1 1,822,772 2, 3,4 4,94,664 3, 5,2 5,811,631 4, 6,5 7,18,638 5, 7,7 8,89,399 6, 8,7 8,83,14 7, 9,4 9,39 -,3 [min. -1 ] 8, 1,1 9,814 -,236 9, 1,5 1,134 -,366 1, 1,9 1,376 -,484 [mg/l] 11, 1,9 1,558 -,342 12, 1,9 1,696 -,214 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,28 C s = 11,12 C o = -1,18 13, 1,9 1,81 -,119 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 6a,,33-1,146-1,476 1, 1,1 1,856,776 2, 3,5 4,126,676 3, 5,2 5,841,661 4, 6,5 7,137,647 5, 7,7 8,117,397 6, 8,7 8,858,148 7, 9,5 9,417 -,53 [min. -1 ] 8, 1,1 9,84 -,24 9, 1,5 1,16 -,37 1, 1,9 1,41 -,479 [mg/l] 11, 1,9 1,584 -,356 12, 1,9 1,722 -,28 k LaT =,28 C s = 11,15 C o = -1,15 13, 11, 1,826 -,124 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 16

17 Sonda LDO stav 1 [min.] exper. vypočt. rozdíl,,2 -,44 -,634 1,,4,58 -,372 2,,7,494 -,236 3, 1,1,94 -,146 4, 1,3 1,29 -,1 5, 1,6 1,653,33 6, 1,9 1,996,136 7, 2,1 2,319,199 [min. -1 ] 8, 2,4 2,622,22 9, 2,7 2,98,258 1, 2,9 3,178,238 [mg/l] 11, 3,2 3,432,282 12, 3,4 3,671,271 13, 3,6 3,896,256 [mg/l] 14, 3,8 4,18,268 15, 4,1 4,37,227 16, 4,3 4,495,225 17, 4,4 4,672,232 18, 4,7 4,839,189 19, 4,8 4,996,176 2, 5, 5,144,194 21, 5,2 5,283,133 22, 5,4 5,414,64 23, 5,5 5,538,38 24, 5,6 5,654,14 25, 5,8 5,764 -,46 26, 5,9 5,867 -,73 27, 6,1 5,964 -,16 28, 6,2 6,55 -,155 29, 6,3 6,142 -,198 3, 6,5 6,223 -,257 31, 6,6 6,299 -,291 32, 6,7 6,371 -,329 33, 6,8 6,439 -,361 34, 6,9 6,53 -,417 35, 7, 6,563 -,467 36, 7,1 6,619 -,51 37, 7,2 6,673 -,557 38, 7,3 6,723 -,67 39, 7,4 6,77 -,65 4, 7,5 6,815 -,685 41, 7,6 6,857 -,723 42, 7,7 6,896 -,754 43, 7,7 6,933 -,87 44, 7,8 6,968 -,832 45, 7,9 1 -,879 46, 8, 7,33 -,917 47, 8, 7,62 -,968 k LaT =,6 C s = 7,54 C o = -,4 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 17

18 Sonda LDO stav 1a,,2 -,414 -,644 1,,4,52 -,358 2,,8,491 -,259 3, 1,1,95 -,175 4, 1,3 1,295 -,45 5, 1,7 1, , 1,9 8,128 7, 2,1 2,333,23 [min. -1 ] 8, 2,4 2,64,2 9, 2,7 2,928,278 1, 3, 3,2,25 [mg/l] 11, 3,2 3,456,276 12, 3,4 3,697,277 13, 3,6 3,924,294 [mg/l] 14, 3,9 4,138,268 15, 4,1 4,34,25 16, 4,3 4,529,249 17, 4,4 4,78,278 18, 4,7 4,876,196 19, 4,8 5,35,215 2, 5, 5,184,224 21, 5,2 5,324,164 22, 5,4 5,457,87 23, 5,6 5,581,31 24, 5,7 5,699,19 25, 5,8 5,89 -,11 26, 6, 5,913 -,47 27, 6,1 6,11 -,89 28, 6,2 6,14 -,136 29, 6,4 6,191 -,179 3, 6,5 6,272 -,218 31, 6,6 6,35 -,26 32, 6,7 6,422 -,298 33, 6,8 6,491 -,339 34, 6,9 6,555 -,385 35, 7,1 6,616 -,434 36, 7,1 6,673 -,447 37, 7,2 6,727 -,513 38, 7,4 6,777 -,583 39, 7,5 6,825 -,625 4, 7,6 6,87 -,69 41, 7,6 6,912 -,678 42, 7,7 6,952 -,78 43, 7,7 6,99 -,75 44, 7,8 7,25 -,785 45, 7,9 7,58 -,832 46, 8, 7,9 -,87 47, 8, 7,119 -,921 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,6 C s = 7,6 C o = -,41, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 18

19 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 2,,6 -,52-1,7 1,,7,358 -,292 2, 1,3 1,161 -,169 3, 1,7 1,895,155 4, 2,3 2,565,315 5, 2,8 3,178,388 6, 3,4 3,738,358 7, 3,9 4,25,4 [min. -1 ] 8, 4,4 4,718,38 9, 4,9 5,145,295 1, 5,3 5,536,276 [mg/l] 11, 5,7 5,893,233 12, 6, 6,219,229 13, 6,4 6,518,138 [mg/l] 14, 6,7 6,79,8 15, 7, 7,4,6 16, 7,3 7, , 7,5 7,475,15 18, 7,7 7,666 -,34 19, 7,9 7,839 -,21 2, 8,1 7,998 -,82 21, 8,3 8,143 -,17 22, 8,4 8,276 -,74 23, 8,5 8,397 -,83 24, 8,7 8,58 -,172 25, 8,8 8,69 -,141 26, 8,9 8,72 -,158 27, 8,9 8,787 -,143 28, 9, 8,864 -,156 29, 9,1 8,935 -,195 3, 9,2 8,999 -,191 31, 9,2 9,58 -,172 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,9 C s = 9,69 C o = -,52, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 2a,,5 -,534-1,24 1,,6,346 -,264 2, 1,3 1,151 -,149 3, 1,8 1,887,137 4, 2,3 2,559,279 5, 2,8 3,173,353 6, 3,4 3,735,345 7, 3,9 4,248,358 [min. -1 ] 8, 4,5 4,717,257 9, 4,9 5,146,296 1, 5,3 5,538,288 [mg/l] 11, 5,7 5,896,26 12, 6, 6,223,253 13, 6,4 6,522,152 [mg/l] 14, 6,7 6,795,75 15, 7, 7,45,95 16, 7,2 7,274,34 17, 7,5 7,482,22 18, 7,7 7,673 -,47 19, 7,8 7, , 8,1 6 -,84 21, 8,3 8,152 -,18 22, 8,3 8,285 -,35 23, 8,5 8,47 -,63 24, 8,7 8,518 -,172 25, 8,8 8,619 -,161 26, 8,9 8,712 -,168 27, 8,9 8,797 -,143 28, 9,1 8,875 -,175 29, 9,2 8,945 -,25 3, 9,2 9,1 -,18 31, 9,3 9,69 -,181 32, 9,3 9,123 -,157 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,9 C s = 9,7 C o = -,53, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 19

20 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 3,,5 -,413 -,873 1, 1,2,935 -,255 2, 1,8 2,94,294 3, 2,8 3,92,342 4, 3,7 3,951,281 5, 4,3 4,691,391 6, 5, 5,327,297 7, 5,6 5,875,245 [min. -1 ] 8, 6,1 6,347,227 9, 6,5 6,752,242 1, 7,1 7,12,32 [mg/l] 11, 7,3 7,42,132 12, 7,6 7,661,51 13, 7,9 7,884,34 [mg/l] 14, 8,1 8,75,15 15, 8,3 8,24 -,1 16, 8,5 8,382 -,68 17, 8,6 8,55 -,95 18, 8,7 8,61 -,12 19, 8,8 8,7 -,13 2, 8,9 8,778 -,162 21, 9,1 8,845 -,225 22, 9,1 8,93 -,197 23, 9,2 8,953 -,227 24, 9,2 8,996 -,224 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,15 C s = 9,26 C o = -,41, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 3a,,4 -,466 -,856 1, 1,2,894 -,256 2, 1,8 2,64,34 3, 2,7 3,71,331 4, 3,7 3,938,268 5, 4,3 4,684,374 6, 5,1 5,326,266 7, 5,7 5,878,218 [min. -1 ] 8, 6,1 6,354,224 9, 6,5 6,764,244 1, 7,1 7,116,46 [mg/l] 11, 7,3 7,419,139 12, 7,6 7,681,81 13, 7,8 7,95,65 [mg/l] 14, 8, 8,99,59 15, 8,3 8, , 8,5 8,48 -,42 17, 8,6 8,532 -,98 18, 8,7 8,638 -,12 19, 8,9 8,729 -,121 2, 9, 8,88 -,142 21, 9,1 8,876 -,214 22, 9,1 8,934 -,186 23, 9,2 8,984 -,26 24, 9,2 9,27 -,23 25, 9,3 9,64 -,196 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,15 C s = 9,29 C o = -,47, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 2

21 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 4,,5 -,593-1,53 1, 1,2 1,29,7 2, 2,5 2,832,352 3, 3,7 4,94,364 4, 4,7 5,127,437 5, 5,6 5,973,423 6, 6,3 6,666,46 7, 6,9 7,233,333 [min. -1 ] 8, 7,5 7,697,227 9, 7,9 8,77,167 1, 8,3 8,388,78 [mg/l] 11, 8,6 8, , 8,9 8,852 -,78 13, 9,2 9,23 -,137 [mg/l] 14, 9,4 9,163 -,27 15, 9,5 9,277 -,263 16, 9,7 9,371 -,319 17, 9,8 9,448 -,382 18, 9,9 9,51 -,42 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,2 C s = 9,79 C o = -,59, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 4a,,4 -,615-1,35 1, 1,2 1,274,44 2, 2,5 2,819,329 3, 3,7 4,85,385 4, 4,7 5,121,441 5, 5,5 5,97,44 6, 6,3 6,664,414 7, 6,9 7,233,323 [min. -1 ] 8, 7,5 7,698,238 9, 7,9 8,8,18 1, 8,3 8,392,72 [mg/l] 11, 8,7 8,647 -,23 12, 9, 8,856 -,94 13, 9,2 9,28 -,152 [mg/l] 14, 9,4 9,168 -,212 15, 9,6 9,283 -,277 16, 9,7 9,377 -,323 17, 9,8 9,454 -,376 18, 9,9 9,517 -,373 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,2 C s = 9,8 C o = -,61, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 21

22 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 5,,4 -,789-1,169 1,,9 1,368,58 2, 2,6 3,1,55 3, 4,1 4,489,49 4, 5,3 5,64,314 5, 6,3 6,499,219 6, 7,1 7,217,157 7, 7,7 7,794,84 [min. -1 ] 8, 8,3 8, , 8,7 8,628 -,42 1, 9, 8,925 -,85 [mg/l] 11, 9,3 9,165 -,125 12, 9,5 9,356 -,164 13, 9,7 9,51 -,19 [mg/l] 14, 9,9 9,634 -,226 15, 1, 9,733 -,247 11, 1, 9, 8, 7, 6, k LaT =,22 C s = 1,14 C o = -,79 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 5a,,4 -,791-1,161 1,,9 1,37,51 2, 2,6 3,14,544 3, 4,1 4,496,426 4, 5,3 5,612,32 5, 6,3 6,59,219 6, 7,1 7,228,148 7, 7,7 7,85,65 [min. -1 ] 8, 8,3 8, , 8,7 8,641 -,39 1, 9,1 8,939 -,111 [mg/l] 11, 9,3 9,178 -,142 12, 9,5 9,37 -,16 13, 9,7 9,525 -,175 [mg/l] 14, 9,9 9,648 -,22 15, 1, 9,748 -,222 11, 1, 9, 8, 7, 6, k LaT =,22 C s = 1,15 C o = -,79 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 22

23 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 6,,4 -,316 -,726 1, 1,8 2,19,229 2, 3,5 3,82,34 3, 4,9 5,28,348 4, 5,9 6,279,359 5, 6,8 7,14,264 6, 7,6 7,74,15 7, 8,2 8,231,81 [min. -1 ] 8, 8,6 8,69 -,11 9, 9, 8,91 -,89 1, 9,3 9,126 -,154 [mg/l] 11, 9,5 9,299 -,221 k LaT =,26 C s = 9,88 12, 9,7 9,433 -,267 13, 9,8 9,536 -,34 [mg/l] C o = -,32 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 6a,,4 -,351 -,741 1, 1,8 3,233 2, 3,5 3,818,338 3, 4,9 5,218,338 4, 6, 6,297,337 5, 6,9 7,129,279 6, 7,6 7,771,171 7, 8,1 8,266,126 [min. -1 ] 8, 8,6 8,647,17 9, 9, 8,941 -,29 1, 9,3 9,168 -,112 [mg/l] 11, 9,5 9,343 -,167 12, 9,7 9,478 -,242 13, 9,9 9,582 -,288 [mg/l] 14, 9,9 9,662 -,258 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,26 C s = 9,93 C o = -,35 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, , exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 23

24 Sonda LDOI stav 1,,24 -,678 -,918 1,,44 -,174 -,614 2,,73,31 -,429 3, 1,7,748 -,322 4, 1,29 1,169 -,121 5, 1,6 1,566 -,34 6, 1,88 1,94,6 7, 2,16 2,292,132 [min. -1 ] 8, 2,42 2,623,23 9, 2,66 2,935,275 1, 2,92 3,229,39 [mg/l] 11, 3,13 3,56,376 12, 3,45 3,767,317 13, 3,63 4,12,382 [mg/l] 14, 3,85 4,243,393 15, 4,8 4,461,381 16, 4,26 4,666,46 17, 4,47 4,859,389 18, 4,63 5,41,411 19, 4,81 5,212,42 2, 4,96 5,374,414 21, 5,18 5,525,345 22, 5,36 5,668,38 23, 5,52 5,83,283 24, 5,61 5,93,32 25, 5,82 6,5,23 26, 5,95 6,162,212 27, 6,8 6,268,188 28, 6,26 6,368,18 29, 6,34 6,462,122 3, 6,49 6,55,6 31, 6,61 6,634,24 32, 6,69 6,712,22 33, 6,82 6,786 -,34 34, 6,91 6,856 -,54 35, 7,5 6,921 -,129 36, 7,13 6,983 -,147 37, 7,22 7,41 -,179 38, 7,33 7,96 -,234 39, 7,44 7,148 -,292 4, 7,51 7,196 -,314 41, 7,6 7,242 -,358 42, 7,67 7,285 -,385 43, 7,76 7,326 -,434 44, 7,83 7,364 -,466 45, 7,89 7,4 -,49 46, 7,97 7,434 -,536 47, 8,5 7,466 -,584 K(T) =,6 CS = 7,98 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 24

25 Sonda LDOI stav 1a,,25 -,683 -,933 1,,43 -,176 -,66 2,,71,32 -,48 3, 1,1,751 -,349 4, 1,35 1,174 -,176 5, 1,64 1,573 -,67 6, 1,87 1,948,78 7, 2,18 2,32,122 [min. -1 ] 8, 2,45 2,635,185 9, 2,67 2,949,279 1, 2,93 3,244,314 [mg/l] 11, 3,14 3,522,382 12, 3,47 3,784,314 13, 3,64 4,31,391 [mg/l] 14, 3,86 4,263,43 15, 4,1 4,482,382 16, 4,27 4,688,418 17, 4,49 4,882,392 18, 4,64 5,65,425 19, 4,83 5,237,47 2, 4,95 5,399,449 21, 5,19 5,552,362 22, 5,38 5,695,315 23, 5,54 5,831,291 24, 5,62 5,958,338 25, 5,81 6,78,268 26, 5,96 6,191,231 27, 6,9 6,298,28 28, 6,25 6,398,148 29, 6,37 6,493,123 3, 6,5 6,582,82 31, 6,64 6,665,25 32, 6,68 6,744,64 33, 6,81 6, , 6,92 6,889 -,31 35, 7,6 6,955 -,15 36, 7,15 7,17 -,133 37, 7,26 7,75 -,185 38, 7,37 7,13 -,24 39, 7,45 7,182 -,268 4, 7,53 7,231 -,299 41, 7,62 7,277 -,343 42, 7,68 7,32 -,36 43, 7,77 7,361 -,49 44, 7,84 7,399 -,441 45, 7,9 7,435 -,465 46, 7,99 7,469 -,521 47, 8,4 7,51 -,539 48, 8,6 7,532 -,528 K(T) =,6 CS = 8,2 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 25

26 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 2,,58 -,711-1,291 1,,66,25 -,41 2, 1,4 1,119 -,281 3, 1,78 1,96,126 4, 2,26 2,618,358 5, 2,78 3,263,483 6, 3,41 3,845,435 7, 3,87 4,373,53 [min. -1 ] 8, 4,39 4,85,46 9, 4,85 5,282,432 1, 5,25 5,673,423 [mg/l] 11, 5,64 6,26,386 12, 5,98 6,346,366 13, 6,35 6,636,286 [mg/l] 14, 6,73 6,898,168 15, 6,99 7,135,145 16, 7,24 7,349,19 17, 7,48 7,543,63 18, 7,74 7,719 -,21 19, 7,87 7, , 8,6 8,22 -,38 21, 8,25 8,152 -,98 22, 8,34 8,269 -,71 23, 8,5 8,376 -,124 24, 8,67 8,472 -,198 25, 8,76 8,559 -,21 26, 8,86 8,638 -,222 27, 8,95 8,71 -,24 28, 9,7 8,774 -,296 29, 9,14 8,833 -,37 3, 9,21 8,886 -,324 31, 9,26 8,933 -,327 32, 9,28 8,977 -,33 1 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} - K(T) =,1 CS = 9,39 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 2a,,52 -,733-1,253 1,,63,232 -,398 2, 1,37 1,16 -,264 3, 1,77 1,896,126 4, 2,28 2,611,331 5, 2,79 3,257,467 6, 3,42 3,843,423 7, 3,87 4,372,52 [min. -1 ] 8, 4,41 4,851,441 9, 4,86 5,285,425 1, 5,27 5,677,47 [mg/l] 11, 5,67 6,32,362 12, 5,97 6,354,384 13, 6,37 6,644,274 [mg/l] 14, 6,75 6,97,157 15, 7,2 7,145,125 16, 7,29 7,361,71 17, 7,49 7,555,65 18, 7,76 7,732 -,28 19, 7,88 7,891,11 2, 8,7 8,35 -,35 21, 8,24 8,166 -,74 22, 8,33 8,284 -,46 23, 8,52 8,391 -,129 24, 8,68 8,488 -,192 25, 8,77 8,575 -,195 26, 8,85 8,655 -,195 27, 8,96 8,726 -,234 28, 9,9 8,791 -,299 29, 9,17 8,85 -,32 3, 9,22 8,93 -,317 31, 9,25 8,951 -,299 32, 9,29 8,994 -,296 1 K(T) =,1 CS = 9,41 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 26

27 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 3,,4 -,411 -,811 1, 1,22,937 -,283 2, 1,81 2,97,287 3, 2,74 3,96,356 4, 3,69 3,955,265 5, 4,3 4,695,395 6, 5,7 5,332,262 7, 5,69 5,88,19 [min. -1 ] 8, 6,11 6,351,241 9, 6,53 6,757,227 1, 7,11 7,17-3 [mg/l] 11, 7,29 7,47,117 12, 7,6 7,666,66 13, 7,82 7,889,69 [mg/l] 14, 8,8 8, , 8,25 8, , 8,44 8,388 -,52 17, 8,59 8,51 -,8 18, 8,74 8,616 -,124 19, 8,81 8,76 -,14 2, 8,96 8,784 -,176 21, 9,6 8,851 -,29 22, 9,11 8,99 -,21 23, 9,18 8,959 -,221 24, 9,21 2 -,28 1 K(T) =,15 CS = 9,27 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 3a,,42 -,4 -,82 1, 1,24,947 -,293 2, 1,82 2,17,287 3, 2,74 3,16,366 4, 3,71 3,965,255 5, 4,3 4,75,45 6, 5,6 5,342,282 7, 5,67 5,89,22 [min. -1 ] 8, 6,12 6,361,241 9, 6,54 6,767,227 1, 7,13 7,117 -,13 [mg/l] 11, 7,32 7,417,97 12, 7,61 7,676,66 13, 7,84 7,899,59 [mg/l] 14, 8,7 8,91,21 15, 8,26 8, , 8,47 8,398 -,72 17, 8,6 8,52 -,8 18, 8,75 8,625 -,125 19, 8,85 8,716 -,134 2, 8,96 8,794 -,166 21, 9,7 8,861 -,29 22, 9,13 8,919 -,211 23, 9,17 8,969 -,21 24, 9,21 9,11 -,199 1 K(T) =,15 CS = 9,28 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 27

28 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 4,,45 -,594-1,44 1, 1,24 1,294,54 2, 2,47 2,84,37 3, 3,75 4,16,356 4, 4,72 5,142,422 5, 5,58 5,991,411 6, 6,29 6,685,395 7, 6,89 7,254,364 [min. -1 ] 8, 7,46 7,719,259 9, 7,93 8,11,171 1, 8,34 8,413,73 [mg/l] 11, 8,69 8,668 -,22 12, 8,97 8,878 -,92 13, 9,19 9,49 -,141 [mg/l] 14, 9,42 9,189 -,231 15, 9,57 9,34 -,266 16, 9,7 9,398 -,32 17, 9,85 9,475 -,375 18, 9,94 9,538 -, K(T) =,2 CS = 9,82 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 4a,,45 -,587-1,37 1, 1,25 1,31,51 2, 2,48 2,847,367 3, 3,76 4,112,352 4, 4,7 5,149,449 5, 5,59 5,997,47 6, 6,32 6,692,372 7, 6,9 7,26,36 [min. -1 ] 8, 7,48 7,726,246 9, 7,95 8,17,157 1, 8,35 8,419,69 [mg/l] 11, 8,68 8, , 8,97 8,884 -,86 13, 9,2 9,55 -,145 [mg/l] 14, 9,41 9,195 -,215 15, 9,58 9,31 -,27 16, 9,7 9,44 -,296 17, 9,86 9,481 -,379 18, 9,94 9,544 -, K(T) =,2 CS = 9,83 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 28

29 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 5,,35 -,794-1,144 1,,87 1,37,5 2, 2,55 3,16,556 3, 4,1 4,5,4 4, 5,33 5,618,288 5, 6,29 6,516,226 6, 7,9 7,236,146 7, 7,77 7,814,44 [min. -1 ] 8, 8,27 8, , 8,69 8,651 -,39 1, 9,6 8,949 -,111 [mg/l] 11, 9,3 9,189 -,111 12, 9,54 9,381 -,159 13, 9,7 9,536 -,164 [mg/l] 14, 9,87 9,66 -,21 15, 9,99 9,759 -, K(T) =,22 CS = 1,16 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 5a,,34 -,89-1,149 1,,85 1,359,59 2, 2,53 3,99,569 3, 4,8 4,495,415 4, 5,35 5,616,266 5, 6,3 6,515,215 6, 7,1 7,236,136 7, 7,79 7,816,26 [min. -1 ] 8, 8,27 8,28,1 9, 8,68 8,653 -,27 1, 9,7 8,953 -,117 [mg/l] 11, 9,32 9,193 -,127 12, 9,55 9,386 -,164 13, 9,72 9,54 -,18 [mg/l] 14, 9,85 9,664 -,186 15, 9,96 9,764 -, K(T) =,22 CS = 1,17 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 29

30 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 6,,38 -,321 -,71 1, 1,81 2,23,213 2, 3,49 3,83,34 3, 4,88 5,224,344 4, 5,97 6,298,328 5, 6,86 7,127,267 6, 7,62 7,765,145 7, 8,18 8,258,78 [min. -1 ] 8, 8,63 8, , 9,2 8,93 -,9 1, 9,32 9,156 -,164 [mg/l] 11, 9,57 9,33 -,24 K(T) =,26 CS = 9,92 12, 9,7 9,465 -,235 13, 9,86 9,568 -,292 [mg/l] C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 6a,,38 -,356 -,736 1, 1,79 2,212 2, 3,48 3,82,34 3, 4,87 5,221,351 4, 5,95 6,32,352 5, 6,84 7,135,295 6, 7,61 7,778,168 7, 8,14 8,273,133 [min. -1 ] 8, 8,65 8, , 9,3 8,95 -,8 1, 9,28 9,177 -,13 [mg/l] 11, 9,57 9,352 -,218 12, 9,73 9,487 -,243 13, 9,85 9,591 -,259 [mg/l] 14, 9,89 9,671 -,219 K(T) =,26 CS = 9,94 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 3

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P 1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava

Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava Ing. Kratěna Jiří, Ph.D. 1) ; Ing. Arnošt Vožeh 1) ; Ing. Jiří Beneš 2) ; Ing. Petr Hořava 2) 1) HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2 7 Tenze par kapalin Tenze par (neboli tlak sytých, případně nasycených par) je tlak v jednosložkovém systému, kdy je za dané teploty v rovnováze fáze plynná s fází kapalnou nebo pevnou. Tenze par je nejvyšší

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Dekorativní a technické vybavení akvárií

Dekorativní a technické vybavení akvárií - jednotlivé typy akvárií jsou různě technicky vybavena - technicky nejvybavenější jsou dekorativní akvária, u další typů akvárií mohou některé technické prvky chybět. - filtr a substrát dna u vytíracích

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 18. dubna 2008 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin potažmo s přístrojem LI-6400,

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM

MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM METAL 007.-4.5.007, Hradec nad Moravicí MATEMATICKÉ MODELY PŘENOSOVÝCH DĚJŮ PŘI PRODMÝCHÁVÁNÍ OCELI V LICÍ PÁNVI INERTNÍM PLYNEM MATHEMATICAL MODELS OF TRANSITION PHENOMENA AT GAS BLOWING INTO LADLE Jan

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Výroční zpráva 2007. 1. Činnost společnosti v účetním období 2007

Výroční zpráva 2007. 1. Činnost společnosti v účetním období 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 společnosti LK Pumpservice, s.r.o., se sídlem Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 Vysočany, IČO 44851774, DIČ CZ44851774, zpracovaná podle zákona č. 563/1991 Sb. 1.

Více

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1 Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1 Funkce pro UO 1 Co je to matematická funkce? Mějme dvě množiny čísel. Množinu A a množinu B, které jsou neprázdné. Jestliže přiřadíme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.08_měření VA charakteristiky usměrňovací diody Střední odborná škola a Střední

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Boltzmannův zákon. Termodynamika, energie Daniela Horváthová, dhorvathova@ukf.sk Mária Rakovská, mrakovska@ukf.sk. Praktický test teoretického zákona.

Boltzmannův zákon. Termodynamika, energie Daniela Horváthová, dhorvathova@ukf.sk Mária Rakovská, mrakovska@ukf.sk. Praktický test teoretického zákona. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZIKA 7 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Boltzmannův zákon Termodynamika, energie Daniela Horváthová, dhorvathova@ukf.sk Mária

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více