Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu"

Transkript

1 Pöyry Environment a.s Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu Zpráva pum68.doc strana 1

2 PODPISOVÝ LIST PRO CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE Akce: Stanovení oxygenační kapacity PUM 68 investor: Vodní energie s r.o. Jakubská 29/IV, Jindřichův Hradec Zhotovitel: Pöyry Environment a.s. Botanická 834/56, 62 Brno Tel.: Fax: Generální ředitel: Ing. Pavel Kutálek Vedoucí střediska: Vypracovali: Technická kontrola: RNDr. Petr Moric Ing. Jana Burianová, Dr. Jaroslav Sojka Ing. Jana Burianová pum68.doc strana 2

3 1. Úvod Na základě požadavku Vodní energie s.r.o. je provedeno vyhodnocení aerační trubice PUM 68 z pohledu průtoku vzduchu, odpovídající oxygenační kapacitě (OC) a využití dmychaného vzduchu. Pro měření standardní oxygenační kapacity (OC) v aktivační nádrži vycházíme z postupu, který je uveden v EN Na stanovení OC byl použit siřičitan sodný bezvodý a síran kobaltnatý. Měření je provedeno ve válcové nádrži s objednatelem zvolených průtocích vzduchu na metr a hodinu trubice. 2. Teoretické předpoklady pro stanovení oxygenační kapacity Kinetiku přestupu kyslíku do vody lze vyjádřit diferenciální rovnicí: dc/dt = k L a T.(Cs -Ct) [1] kde Cs je rozpustnost O 2 za daných teplotních a tlakových podmínek (mg.l -1 ), Ct je aktuální koncentrace O 2 ve vodě (g/m 3 ) v čase t (h), k L a T je za daných teplotních (T je teplota o C) a tlakových (p je tlak plynu v hpa) podmínek aerace konstanta, zvaná součinitel přestupu kyslíku (h -1 ). Rychlost přestupu kyslíku do vody je závislá na deficitu kyslíku, což je diference mezi jeho koncentrací při nasycení a aktuální koncentrací v době měření a konstantu této úměrnosti vyjadřuje součinitel přestupu kyslíku. Diferenciál dc/dt je směrnicí tečny v bodě, který odpovídá času t a dosahuje největší hodnoty při koncentraci kyslíku Ct =, tedy při maximálním kyslíkovém deficitu (Cs Ct). SOTR = Cs. k L a T.V [2] kde V je objem aktivační nádrže SOTR standardní oxygenační kapacita (kg/h) Při absorpčních (snižování hodnot Ct) a desorbčních (nárůst Ct) měřeních získáme řadu párů t a Ct. Z těchto hodnot se dají pomocí nelineární regrese podle rovnice [3] zjistit parametry Cs, Co a k L a T. Naměřené páry se vyhodnotí s výpočtovými podle následujícího vztahu : Ct = Cs (Cs Co)*exp(-k L a T *t) [3] kde Co je koncentrace kyslíku v čase t = Porovnání naměřených párů s výpočtovými je provedeno jen náhodně u vybraných měření. Využití kyslíku E z přivedeného vzduchu do OAN 1 je vypočítán z rovnice: E = SOTR/Iv*3 kde Iv je intenzita aerace v m 3 na m 3 nádrže. Pokud je požadavek vyhodnotit využití dmychaného kyslíku na výšku vody (h) lze hodnotu E podělit h a pak získáme využití v %/m. pum68.doc strana 3

4 3. Metodický postup stanovení OC K měření rozpuštěného kyslíku jsou použity membránové sondy 1 ks (INSA), a 2 ks s elektroluminiscenčním podsvícením (HACH LDO typ HQd3). Všechny sondy jsou vybaveny automatickým ukládáním dat. Teplota vody byla měřena současně s kyslíkem. Kvalita vody vyhovuje EN, neboť se jedná o čerpanou podzemní vodu ze studny a lze ji označit jako čistou. Hodnota CHSK = 1,8 mg/l a vodivost 81,46 ms/m při 25 C. Ke stanovení OC byla využita nádrž válcovitého tvaru (viz obr.titulní strana) s průměrem 1,2 m a využitelnou výškou až 3,5 m s maximálním objemem V = 3,8 m 3. V případě měření pro element PUM 68 byla plnící výška 3 m a objem 3,4 m 3. Dmychaný vzduch zajišťovalo dmychadlo NERO typ ND 11 (Vakuum Bohemia s.r.o). Na obr. 1 je dmychadlo a nástavec pro regulaci dmychaného vzduchu na element PUM 68. Na obr. 2 jsou vidět přístroje na měření rozpuštěného kyslíku a plynoměr PS6RO k měření dmychaného vzduchu na element. Množství vzduchu na metr trubice bylo objednatelem zvoleno 1,5 4 6,5 9 11,5 14 m 3 /h.m. Použitá trubice byla o délce,7 m upevněná v betonových tvárnicích, jak je patrné na obr 3. Umístění sond a kvalita bublin na povrchu hladiny je vidět na obr 4. Pro každý zvolený průtok vzduchu jsou stanoveny 2 OC. pum68.doc strana 4

5 4. Dosažené výsledky Měření OC jsou pro následující stavy s množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), které jsou uvedeny v tabulce 1. U stavu 6 nebylo dosaženo požadovaných 14 m 3 /h.m, neboť dmychadlo již běželo na maximu pro dané podmínky měření Qvzd a výšky vody 3 m. Tabulka I Stav Qvzd Qvzd [m 3 /h.m] [m 3 /h.,7m] 1 1,5 1,5 2 4, 2,8 3 6,5 4,55 4 9, 6,3 5 11,5 8,5 6 13,3 9,31 Jednotlivé záznamy koncentrace rozpuštěného kyslíku v čase u použitých sond a výpočtu rovnice [3] pomocí nelineární regrese jsou uvedeny v setu grafů v příloze 6. Ve výpočtech s nelineární regresí jsou uvedeny hodnoty OC pro trubici,7 m, ale v dalších tabulkách II a III (viz příloha 6) jsou přepočteny výsledky na trubici s metrovou délkou. Hodnocení aerační trubice PUM 68 uvádí tabulka IV a graf na obr. 5. Tabulka IV Qvzd OC E [m 3 /h.m] [g/h] [%] 1, ,5 4, 3 24,5 6, ,3 9, 61 22,6 11,5 7 2,3 13, , Závislost mezi množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), stanovenou OC a využitím kyslíku ze vzduchu (Ev) v grafu na obr. 5 naznačuje optimální zatížení trubice PUM 68 kolem 5 m 3 /h.m. Nicméně vyšší zatížení Qvzd nesnižuje dramaticky hodnotu Ev v měřeném intervalu Qvzd. pum68.doc strana 5

6 OC [g/h] Ev [%] Obr , 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, Qvzd [m3/h.m] OC [g/h] E [%] 5. Závěr Předložená zpráva se stanovením OC pro aerační trubici PUM 68, které bylo provedeno dne v Chrlicích, hodnotí chování trubice při vybraném zatížení vzduchem. Závislost mezi množstvím dmychaného vzduchu (Qvzd), stanovenou OC a využitím kyslíku ze vzduchu (Ev) uvedenou v grafu na obr. 5 naznačuje optimální zatížení trubice PUM 68 kolem 5 m 3 /h.m. V Brně 9. července 21 Vypracovali: Dr.Jaroslav Sojka, Ing.Jana Burianová stř.16 pum68.doc strana 6

7 6. Tabulková a obrázková část pum68.doc strana 7

8 Tabulka II Vybrané veličiny z 1 měření OC pro PUM Stav Sonda Cs* K L a 2 OC E OC [mg/l] [1/h] [kg/h] [%] [kg/d] 1 INSA 12, 3,6,21 46,6 5,1 LDO 7,5 3,6,14 3,6 3,4 LDOI 8, 3,6,14 32,4 3,4 Průměr 9,2 3,6,17 36,5 4, Max. 12, 3,6,21 46,6 5,1 Min. 7,5 3,6,14 3,6 3,4 Med. 8, 3,6,14 32,4 3,4 2 INSA 1,9 6,,33 27,7 7,9 LDO 9,7 5,4,27 22,1 6,5 LDOI 9,4 6,,29 23,8 6,9 Průměr 1, 5,8,3 24,5 7,1 Max. 1,9 6,,33 27,7 7,9 Min. 9,4 5,4,27 22,1 6,5 Med. 9,7 6,,29 23,8 6,9 3 INSA 1,8 8,4,46 23,5 11, LDO 9,3 9,,43 21,7 1,3 LDOI 9,2 9,,43 21,7 1,3 Průměr 9,7 8,8,44 22,3 1,5 Max. 1,8 9,,46 23,5 11, Min. 9,2 8,4,43 21,7 1,3 Med. 9,3 9,,43 21,7 1,3 4 INSA 11,6 1,8,63 23,5 15,1 LDO 9,8 12,,6 22,1 14,4 LDOI 9,8 12,,6 22,1 14,4 Průměr 1,4 11,6,61 22,6 14,6 Max. 11,6 12,,63 23,5 15,1 Min. 9,8 1,8,6 22,1 14,4 Med. 9,8 12,,6 22,1 14,4 5 INSA 11,6 12,6,74 21,5 17,8 LDO 1,1 13,2,67 19,7 16,1 LDOI 1,2 13,2,69 19,7 16,5 Průměr 1,6 13,,7 2,3 16,8 Max. 11,6 13,2,74 21,5 17,8 Min. 1,1 12,6,67 19,7 16,1 Med. 1,2 13,2,69 19,7 16,5 6 INSA 11,1 16,8,94 23,8 22,6 LDO 9,9 15,6,79 19,6 18,9 LDOI 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Průměr 1,3 16,,84 21, 2,1 Max. 11,1 16,8,94 23,8 22,6 Min. 9,9 15,6,79 19,6 18,9 Med. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 pum68.doc strana 8

9 Tabulka III Vybrané veličiny z 2 měření OC pro PUM Stav Sonda Cs* K L a 2 OC E OC [mg/l] [1/h] [kg/h] [%] [kg/d] 1 INSA 12, 3,6,21 46,6 5,1 LDO 7,6 3,6,14 3,8 3,4 LDOI 8, 3,6,14 32,5 3,4 Průměr 9,2 3,6,17 36,6 4, Max. 12, 3,6,21 46,6 5,1 Min. 7,6 3,6,14 3,8 3,4 Med. 8, 3,6,14 32,5 3,4 2 INSA 11, 6,,33 27,8 7,9 LDO 9,7 5,4,27 22,1 6,5 LDOI 9,4 6,,29 23,8 6,9 Průměr 1, 5,8,3 24,6 7,1 Max. 11, 6,,33 27,8 7,9 Min. 9,4 5,4,27 22,1 6,5 Med. 9,7 6,,29 23,8 6,9 3 INSA 1,8 8,4,46 23,5 11, LDO 9,3 9,,43 21,7 1,3 LDOI 9,3 9,,43 21,7 1,3 Průměr 9,8 8,8,44 22,3 1,5 Max. 1,8 9,,46 23,5 11, Min. 9,3 8,4,43 21,7 1,3 Med. 9,3 9,,43 21,7 1,3 4 INSA 11,6 1,8,64 23,6 15,4 LDO 9,8 12,,6 22,1 14,4 LDOI 9,8 12,,6 22,1 14,4 Průměr 1,4 11,6,61 22,6 14,7 Max. 11,6 12,,64 23,6 15,4 Min. 9,8 1,8,6 22,1 14,4 Med. 9,8 12,,6 22,1 14,4 5 INSA 11,7 12,6,74 21,6 17,8 LDO 1,2 13,2,69 19,7 16,5 LDOI 1,2 13,2,69 19,7 16,5 Průměr 1,7 13,,7 2,3 16,9 Max. 11,7 13,2,74 21,6 17,8 Min. 1,2 12,6,69 19,7 16,5 Med. 1,2 13,2,69 19,7 16,5 6 INSA 11,2 16,8,94 23,8 22,6 LDO 9,9 15,6,79 19,7 18,9 LDOI 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Průměr 1,3 16,,84 21,1 2,1 Max. 11,2 16,8,94 23,8 22,6 Min. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 Med. 9,9 15,6,79 19,7 18,9 pum68.doc strana 9

10 Datum analýzy: Sonda Insa stav 1,,2-1,621-1,821 1,,5 -,825-1,315 2,,8 -,76 -,886 3, 1,2,63 -,56 4, 1,5 1,295 -,225 5, 1,7 1,92,23 6, 2,3 2,51,26 7, 2,5 3,65,525 [min. -1 ] 8, 2,9 3,588,728 9, 3,3 4,8,75 1, 3,9 4,544,684 [mg/l] 11, 4,2 4,981,771 12, 4,7 5,392,742 13, 5, 5,78,77 [mg/l] 14, 5,5 6,144,64 15, 5,9 6,488,578 16, 6,3 6,811,51 17, 6,6 7,116,536 18, 6,7 7,43,663 19, 7,1 7,673,613 2, 7,3 7,928,598 21, 7,7 8,168,58 22, 7,9 8,393,543 23, 8,1 8,66,516 24, 8,5 8,86,266 25, 8,7 8,995,265 26, 9,1 9,172,32 27, 9,2 9,339,149 28, 9,4 9,497,57 29, 9,6 9,645,55 3, 9,9 9,785 -,85 31, 1, 9,916 -,124 32, 1,3 1,4 -,21 33, 1,4 1,157 -,193 34, 1,6 1,267 -,363 35, 1,7 1,37 -,3 36, 1,9 1,468 -,422 37, 11, 1,56 -,42 38, 11,1 1,646 -,424 39, 11,1 1,727 -,413 4, 11,3 1,84 -,456 41, 11,4 1,876 -,534 42, 11,5 1,944 -,576 43, 11,5 18 -,532 44, 11,6 11,69 -,551 45, 11,7 11,125 -,525 46, 11,7 11,179 -,511 47, 11,7 11,229 -, k LaT =,6 C s = 12,4 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 1

11 Datum analýzy: Sonda Insa stav 1a,,27-1,571-1,841 1,,5 -,779-1,289 2,,9 -,32 -,892 3, 1,3,671 -,579 4, 1,6 1,333 -,237 5, 1,7 1,957,227 6, 2,3 2,544,264 7, 2,6 3,98,528 [min. -1 ] 8, 2,9 3,618,728 9, 3,3 4,19,769 1, 3,9 4,571,711 [mg/l] 11, 4,2 6,766 12, 4,7 5,416,766 13, 5, 5,82,772 [mg/l] 14, 5,6 6,165,585 15, 6, 6,58,548 16, 6,3 6,83,5 17, 6,6 7,133,563 18, 6,8 7,419,659 19, 7,1 7,689,599 2, 7,3 7,942,622 21, 7,7 8,181,531 22, 7,9 8,46,546 23, 8,1 8,618,498 24, 8,6 8,817,267 25, 8,8 5,255 26, 9,2 9,182,12 27, 9,2 9,348,128 28, 9,4 9,55,85 29, 9,6 9,653,53 3, 9,9 9,792 -,88 31, 1, 9,923 -,17 32, 1,2 1,47 -,193 33, 1,4 1,163 -,27 34, 1,7 1,272 -,388 35, 1,7 1,375 -,315 36, 1,9 1,472 -,48 37, 11, 1,564 -,46 38, 11,1 1,65 -,4 39, 11,2 1,731 -,429 4, 11,3 1,87 -,483 41, 11,4 1,879 -,551 42, 11,5 1,947 -,573 43, 11,6 11,11 -,539 44, 11,6 11,71 -,529 45, 11,7 11,128 -,532 46, 11,7 11,181 -,59 47, 11,7 11,231 -,489 48, 11,7 11,278 -, k LaT =,6 C s = 12,4 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 11

12 Cs [mg/l] Datum analýzy: Sonda Insa stav 2,,98 -,745-1,725 1, 1,3,366 -,954 2, 1,7 1,371 -,279 3, 1,8 2,28,5 4, 2,5 3,13,643 5, 3,1 3,848,728 6, 3,9 4,521,661 7, 4,5 5,131,651 [min. -1 ] 8, 5,1 5,683,563 9, 5,7 6,182,522 1, 6,1 6,633,563 [mg/l] 11, 6,6 7,42,412 12, 7, 7,412,372 13, 7,4 7,746,36 [mg/l] 14, 7,8 8,49,229 15, 8,2 8,323,133 16, 8,5 8,571,51 17, 8,8 8,795,45 18, 9, 8,998 -,12 19, 9,2 9,181 -,39 2, 9,4 9,347 -,73 21, 9,6 9,498 -,62 22, 9,8 9,634 -,116 23, 9,9 9,757 -,143 24, 1,1 9,868 -,212 25, 1,2 9,969 -,221 26, 1,3 1,6 -,26 27, 1,4 1,143 -,257 28, 1,5 1,217 -,283 29, 1,6 1,285 -,295 3, 1,7 1,346 -,34 31, 1,7 1,41 -,319 32, 1,9 1,451 -,399 33, 1,9 1,497 -, C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,1 C s = 1,93 C o = -, exper. vypočt. rozdíl Datum analýzy: Sonda Insa stav 2a,,86 -,834-1,694 1, 1,2,29 -,92 2, 1,6 1,37 -,243 3, 1,7 2,228,498 4, 2,4 3,61,641 5, 3,1 3,815,75 6, 3,9 4,497,627 7, 4,5 5,114,614 [min. -1 ] 8, 5,1 5,672,542 9, 5,7 6,177,497 1, 6,1 6,634,554 [mg/l] 11, 6,7 7,48,358 12, 7,1 7,422,362 13, 7,5 7,761,291 [mg/l] 14, 7,8 8,67,227 15, 8,2 8,344,124 16, 8,6 8,595,25 17, 8,8 8,822,62 18, 9,1 9,28 -,42 19, 9,2 9,214 -,26 2, 9,5 9,382 -,68 21, 9,6 9,534 -,36 22, 9,8 9,672 -,88 23, 9,9 9,796 -,134 24, 1,1 9,99 -,181 25, 1,2 1,11 -,229 26, 1,3 1,13 -,237 27, 1,4 1,187 -,243 28, 1,5 1,262 -,258 29, 1,6 1,331 -,259 3, 1,6 1,393 -,247 31, 1,7 1,449 -,281 32, 1,8 1,499 -,291 33, 1,9 1,545 -,315 34, 1,9 1,586 -, k LaT =,1 C s = 1,98 C o = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 12

13 Cs [mg/l] Datum analýzy: Sonda Insa stav 3,,17 -,863-1,33 1,,9,653 -,227 2, 1,6 1,972,382 3, 2,8 3,118,358 4, 3,7 4,114,454 5, 4,6 4,981,371 6, 5,4 5,734,324 7, 6,2 6,389,199 [min. -1 ] 8, 6,8 6,958,188 9, 7,3 7,453,153 1, 7,7 7,883,163 [mg/l] 11, 8,3 8,257 -,83 12, 8,6 8, , 9, 8,865 -,85 [mg/l] 14, 9,1 9,11,2 15, 9,4 9,324 -,36 16, 9,6 9,51 -,7 17, 9,7 9,671 -,69 18, 9,9 9,812 -,118 19, 1,1 9,934 -,116 2, 1,2 1,4 -,11 21, 1,2 1,132 -,18 22, 1,3 1,212 -,98 23, 1,4 1,282 -,138 24, 1,4 1,342 -,68 25, 1,5 1,395 -,85 26, 1,6 1,441 -, k LaT =,14 C s = 1,75 C o = -, exper. vypočt. rozdíl Datum analýzy: Sonda Insa stav 3a,,22 -,831-1,51 1,,9,682 -,218 2, 1,6 1,997,417 3, 2,8 3,14,37 4, 3,7 4,134,444 5, 4,6 4,998,378 6, 5,4 5,749,39 7, 6,2 6,42,22 [min. -1 ] 8, 6,8 6,97,18 9, 7,3 7,463,143 1, 7,8 7,892,142 [mg/l] 11, 8,4 8,265 -,95 12, 8,6 8,59 -,2 13, 9, 8,872 -,18 [mg/l] 14, 9,1 9,117,17 15, 9,4 9,33 -,3 16, 9,6 9,515 -,55 17, 9,7 9,676 -,54 18, 9,9 9,816 -,114 19, 1,1 9,938 -,122 2, 1,2 1,43 -,17 21, 1,3 1,135 -,125 22, 1,3 1,215 -,15 23, 1,4 1,285 -,125 24, 1,4 1,345 -,85 25, 1,5 1,398 -,72 26, 1,6 1,444 -, k LaT =,14 C s = 1,75 C o = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 13

14 Cs [mg/l] Sonda Insa stav 4,,32-1,576-1,896 1,,7,596 -,144 2, 1,3 2,411 1,131 3, 2,9 3,927 1,47 4, 4,5 5,194,734 5, 5,6 6,251,621 6, 6,7 7,135,465 7, 7,6 7,873,243 [min. -1 ] 8, 8,4 8,489,79 9, 9,1 4 -,66 1, 9,6 9,434 -,166 [mg/l] 11, 1,1 9,793 -,277 12, 1,5 1,93 -,47 13, 1,8 1,344 -,496 [mg/l] 14, 11,1 1,553 -,517 15, 11,1 1,728 -, k LaT =,18 C s = 11,61 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 4a,,32-1,587-1,97 1,,7,59 -,13 2, 1,3 2,48 1,118 3, 2,9 3,926 1,56 4, 4,4 5,194,754 5, 5,6 6,254,634 6, 6,7 7,138,468 7, 7,7 7,877,27 [min. -1 ] 8, 8,5 8,495,45 9, 9,1 9,1 -,5 1, 9,6 9,441 -,149 [mg/l] 11, 1,1 9,81 -,279 12, 1,5 1,11 -,419 13, 1,9 1,352 -,498 [mg/l] 14, 11,1 1,562 -,498 15, 11,1 1,737 -, k LaT =,18 C s = 11,62 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 14

15 Cs [mg/l] Zakázka: Datum analýzy: Analýzu provedl: PUM Dr. Jaroslav Sojka Sonda Insa stav 5,,32-1,865-2,185 1,,4,69,32 2, 1,2 2,761 1,61 3, 3,3 4,44 1,14 4, 5,1 5,81,731 5, 6,4 6,94,474 6, 7,7 7,798,118 7, 8,5 8,523 -,17 [min. -1 ] 8, 9,3 9,11 -,21 9, 9,9 9,587 -,313 1, 1,4 9,973 -,437 [mg/l] 11, 1,8 1,285 -,525 12, 11, 1,539 -,441 k LaT =,21 C s = 11,62 C o = -1,87 13, 11, 1,745 -,255 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 5a,,33-1,842-2,172 1,,5,715,255 2, 1,2 2,788 1,588 3, 3,3 4,468 1,188 4, 5,1 5,83,74 5, 6,5 6,934,484 6, 7,7 7,829,139 7, 8,6 8,555 5 [min. -1 ] 8, 9,3 9,143 -,177 9, 9,9 9,619 -,311 1, 1,4 16 -,414 [mg/l] 11, 1,8 1,319 -,511 12, 11, 1,573 -,447 13, 11, 1,778 -,262 [mg/l] 14, 11,1 1,945 -,15 k LaT =,21 C s = 11,66 C o = -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 15

16 Cs [mg/l] Zakázka: PUM 6+8 Sonda Insa stav 6,,27-1,183-1,453 1, 1,1 1,822,772 2, 3,4 4,94,664 3, 5,2 5,811,631 4, 6,5 7,18,638 5, 7,7 8,89,399 6, 8,7 8,83,14 7, 9,4 9,39 -,3 [min. -1 ] 8, 1,1 9,814 -,236 9, 1,5 1,134 -,366 1, 1,9 1,376 -,484 [mg/l] 11, 1,9 1,558 -,342 12, 1,9 1,696 -,214 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,28 C s = 11,12 C o = -1,18 13, 1,9 1,81 -,119 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl Sonda Insa stav 6a,,33-1,146-1,476 1, 1,1 1,856,776 2, 3,5 4,126,676 3, 5,2 5,841,661 4, 6,5 7,137,647 5, 7,7 8,117,397 6, 8,7 8,858,148 7, 9,5 9,417 -,53 [min. -1 ] 8, 1,1 9,84 -,24 9, 1,5 1,16 -,37 1, 1,9 1,41 -,479 [mg/l] 11, 1,9 1,584 -,356 12, 1,9 1,722 -,28 k LaT =,28 C s = 11,15 C o = -1,15 13, 11, 1,826 -,124 [mg/l] exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 16

17 Sonda LDO stav 1 [min.] exper. vypočt. rozdíl,,2 -,44 -,634 1,,4,58 -,372 2,,7,494 -,236 3, 1,1,94 -,146 4, 1,3 1,29 -,1 5, 1,6 1,653,33 6, 1,9 1,996,136 7, 2,1 2,319,199 [min. -1 ] 8, 2,4 2,622,22 9, 2,7 2,98,258 1, 2,9 3,178,238 [mg/l] 11, 3,2 3,432,282 12, 3,4 3,671,271 13, 3,6 3,896,256 [mg/l] 14, 3,8 4,18,268 15, 4,1 4,37,227 16, 4,3 4,495,225 17, 4,4 4,672,232 18, 4,7 4,839,189 19, 4,8 4,996,176 2, 5, 5,144,194 21, 5,2 5,283,133 22, 5,4 5,414,64 23, 5,5 5,538,38 24, 5,6 5,654,14 25, 5,8 5,764 -,46 26, 5,9 5,867 -,73 27, 6,1 5,964 -,16 28, 6,2 6,55 -,155 29, 6,3 6,142 -,198 3, 6,5 6,223 -,257 31, 6,6 6,299 -,291 32, 6,7 6,371 -,329 33, 6,8 6,439 -,361 34, 6,9 6,53 -,417 35, 7, 6,563 -,467 36, 7,1 6,619 -,51 37, 7,2 6,673 -,557 38, 7,3 6,723 -,67 39, 7,4 6,77 -,65 4, 7,5 6,815 -,685 41, 7,6 6,857 -,723 42, 7,7 6,896 -,754 43, 7,7 6,933 -,87 44, 7,8 6,968 -,832 45, 7,9 1 -,879 46, 8, 7,33 -,917 47, 8, 7,62 -,968 k LaT =,6 C s = 7,54 C o = -,4 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 17

18 Sonda LDO stav 1a,,2 -,414 -,644 1,,4,52 -,358 2,,8,491 -,259 3, 1,1,95 -,175 4, 1,3 1,295 -,45 5, 1,7 1, , 1,9 8,128 7, 2,1 2,333,23 [min. -1 ] 8, 2,4 2,64,2 9, 2,7 2,928,278 1, 3, 3,2,25 [mg/l] 11, 3,2 3,456,276 12, 3,4 3,697,277 13, 3,6 3,924,294 [mg/l] 14, 3,9 4,138,268 15, 4,1 4,34,25 16, 4,3 4,529,249 17, 4,4 4,78,278 18, 4,7 4,876,196 19, 4,8 5,35,215 2, 5, 5,184,224 21, 5,2 5,324,164 22, 5,4 5,457,87 23, 5,6 5,581,31 24, 5,7 5,699,19 25, 5,8 5,89 -,11 26, 6, 5,913 -,47 27, 6,1 6,11 -,89 28, 6,2 6,14 -,136 29, 6,4 6,191 -,179 3, 6,5 6,272 -,218 31, 6,6 6,35 -,26 32, 6,7 6,422 -,298 33, 6,8 6,491 -,339 34, 6,9 6,555 -,385 35, 7,1 6,616 -,434 36, 7,1 6,673 -,447 37, 7,2 6,727 -,513 38, 7,4 6,777 -,583 39, 7,5 6,825 -,625 4, 7,6 6,87 -,69 41, 7,6 6,912 -,678 42, 7,7 6,952 -,78 43, 7,7 6,99 -,75 44, 7,8 7,25 -,785 45, 7,9 7,58 -,832 46, 8, 7,9 -,87 47, 8, 7,119 -,921 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,6 C s = 7,6 C o = -,41, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 18

19 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 2,,6 -,52-1,7 1,,7,358 -,292 2, 1,3 1,161 -,169 3, 1,7 1,895,155 4, 2,3 2,565,315 5, 2,8 3,178,388 6, 3,4 3,738,358 7, 3,9 4,25,4 [min. -1 ] 8, 4,4 4,718,38 9, 4,9 5,145,295 1, 5,3 5,536,276 [mg/l] 11, 5,7 5,893,233 12, 6, 6,219,229 13, 6,4 6,518,138 [mg/l] 14, 6,7 6,79,8 15, 7, 7,4,6 16, 7,3 7, , 7,5 7,475,15 18, 7,7 7,666 -,34 19, 7,9 7,839 -,21 2, 8,1 7,998 -,82 21, 8,3 8,143 -,17 22, 8,4 8,276 -,74 23, 8,5 8,397 -,83 24, 8,7 8,58 -,172 25, 8,8 8,69 -,141 26, 8,9 8,72 -,158 27, 8,9 8,787 -,143 28, 9, 8,864 -,156 29, 9,1 8,935 -,195 3, 9,2 8,999 -,191 31, 9,2 9,58 -,172 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,9 C s = 9,69 C o = -,52, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 2a,,5 -,534-1,24 1,,6,346 -,264 2, 1,3 1,151 -,149 3, 1,8 1,887,137 4, 2,3 2,559,279 5, 2,8 3,173,353 6, 3,4 3,735,345 7, 3,9 4,248,358 [min. -1 ] 8, 4,5 4,717,257 9, 4,9 5,146,296 1, 5,3 5,538,288 [mg/l] 11, 5,7 5,896,26 12, 6, 6,223,253 13, 6,4 6,522,152 [mg/l] 14, 6,7 6,795,75 15, 7, 7,45,95 16, 7,2 7,274,34 17, 7,5 7,482,22 18, 7,7 7,673 -,47 19, 7,8 7, , 8,1 6 -,84 21, 8,3 8,152 -,18 22, 8,3 8,285 -,35 23, 8,5 8,47 -,63 24, 8,7 8,518 -,172 25, 8,8 8,619 -,161 26, 8,9 8,712 -,168 27, 8,9 8,797 -,143 28, 9,1 8,875 -,175 29, 9,2 8,945 -,25 3, 9,2 9,1 -,18 31, 9,3 9,69 -,181 32, 9,3 9,123 -,157 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,9 C s = 9,7 C o = -,53, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 19

20 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 3,,5 -,413 -,873 1, 1,2,935 -,255 2, 1,8 2,94,294 3, 2,8 3,92,342 4, 3,7 3,951,281 5, 4,3 4,691,391 6, 5, 5,327,297 7, 5,6 5,875,245 [min. -1 ] 8, 6,1 6,347,227 9, 6,5 6,752,242 1, 7,1 7,12,32 [mg/l] 11, 7,3 7,42,132 12, 7,6 7,661,51 13, 7,9 7,884,34 [mg/l] 14, 8,1 8,75,15 15, 8,3 8,24 -,1 16, 8,5 8,382 -,68 17, 8,6 8,55 -,95 18, 8,7 8,61 -,12 19, 8,8 8,7 -,13 2, 8,9 8,778 -,162 21, 9,1 8,845 -,225 22, 9,1 8,93 -,197 23, 9,2 8,953 -,227 24, 9,2 8,996 -,224 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,15 C s = 9,26 C o = -,41, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 3a,,4 -,466 -,856 1, 1,2,894 -,256 2, 1,8 2,64,34 3, 2,7 3,71,331 4, 3,7 3,938,268 5, 4,3 4,684,374 6, 5,1 5,326,266 7, 5,7 5,878,218 [min. -1 ] 8, 6,1 6,354,224 9, 6,5 6,764,244 1, 7,1 7,116,46 [mg/l] 11, 7,3 7,419,139 12, 7,6 7,681,81 13, 7,8 7,95,65 [mg/l] 14, 8, 8,99,59 15, 8,3 8, , 8,5 8,48 -,42 17, 8,6 8,532 -,98 18, 8,7 8,638 -,12 19, 8,9 8,729 -,121 2, 9, 8,88 -,142 21, 9,1 8,876 -,214 22, 9,1 8,934 -,186 23, 9,2 8,984 -,26 24, 9,2 9,27 -,23 25, 9,3 9,64 -,196 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,15 C s = 9,29 C o = -,47, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 2

21 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 4,,5 -,593-1,53 1, 1,2 1,29,7 2, 2,5 2,832,352 3, 3,7 4,94,364 4, 4,7 5,127,437 5, 5,6 5,973,423 6, 6,3 6,666,46 7, 6,9 7,233,333 [min. -1 ] 8, 7,5 7,697,227 9, 7,9 8,77,167 1, 8,3 8,388,78 [mg/l] 11, 8,6 8, , 8,9 8,852 -,78 13, 9,2 9,23 -,137 [mg/l] 14, 9,4 9,163 -,27 15, 9,5 9,277 -,263 16, 9,7 9,371 -,319 17, 9,8 9,448 -,382 18, 9,9 9,51 -,42 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,2 C s = 9,79 C o = -,59, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 4a,,4 -,615-1,35 1, 1,2 1,274,44 2, 2,5 2,819,329 3, 3,7 4,85,385 4, 4,7 5,121,441 5, 5,5 5,97,44 6, 6,3 6,664,414 7, 6,9 7,233,323 [min. -1 ] 8, 7,5 7,698,238 9, 7,9 8,8,18 1, 8,3 8,392,72 [mg/l] 11, 8,7 8,647 -,23 12, 9, 8,856 -,94 13, 9,2 9,28 -,152 [mg/l] 14, 9,4 9,168 -,212 15, 9,6 9,283 -,277 16, 9,7 9,377 -,323 17, 9,8 9,454 -,376 18, 9,9 9,517 -,373 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, k LaT =,2 C s = 9,8 C o = -,61, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 21

22 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 5,,4 -,789-1,169 1,,9 1,368,58 2, 2,6 3,1,55 3, 4,1 4,489,49 4, 5,3 5,64,314 5, 6,3 6,499,219 6, 7,1 7,217,157 7, 7,7 7,794,84 [min. -1 ] 8, 8,3 8, , 8,7 8,628 -,42 1, 9, 8,925 -,85 [mg/l] 11, 9,3 9,165 -,125 12, 9,5 9,356 -,164 13, 9,7 9,51 -,19 [mg/l] 14, 9,9 9,634 -,226 15, 1, 9,733 -,247 11, 1, 9, 8, 7, 6, k LaT =,22 C s = 1,14 C o = -,79 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 5a,,4 -,791-1,161 1,,9 1,37,51 2, 2,6 3,14,544 3, 4,1 4,496,426 4, 5,3 5,612,32 5, 6,3 6,59,219 6, 7,1 7,228,148 7, 7,7 7,85,65 [min. -1 ] 8, 8,3 8, , 8,7 8,641 -,39 1, 9,1 8,939 -,111 [mg/l] 11, 9,3 9,178 -,142 12, 9,5 9,37 -,16 13, 9,7 9,525 -,175 [mg/l] 14, 9,9 9,648 -,22 15, 1, 9,748 -,222 11, 1, 9, 8, 7, 6, k LaT =,22 C s = 1,15 C o = -,79 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 22

23 Cs [mg/l] Sonda LDO stav 6,,4 -,316 -,726 1, 1,8 2,19,229 2, 3,5 3,82,34 3, 4,9 5,28,348 4, 5,9 6,279,359 5, 6,8 7,14,264 6, 7,6 7,74,15 7, 8,2 8,231,81 [min. -1 ] 8, 8,6 8,69 -,11 9, 9, 8,91 -,89 1, 9,3 9,126 -,154 [mg/l] 11, 9,5 9,299 -,221 k LaT =,26 C s = 9,88 12, 9,7 9,433 -,267 13, 9,8 9,536 -,34 [mg/l] C o = -,32 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDO stav 6a,,4 -,351 -,741 1, 1,8 3,233 2, 3,5 3,818,338 3, 4,9 5,218,338 4, 6, 6,297,337 5, 6,9 7,129,279 6, 7,6 7,771,171 7, 8,1 8,266,126 [min. -1 ] 8, 8,6 8,647,17 9, 9, 8,941 -,29 1, 9,3 9,168 -,112 [mg/l] 11, 9,5 9,343 -,167 12, 9,7 9,478 -,242 13, 9,9 9,582 -,288 [mg/l] 14, 9,9 9,662 -,258 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} k LaT =,26 C s = 9,93 C o = -,35 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, , exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 23

24 Sonda LDOI stav 1,,24 -,678 -,918 1,,44 -,174 -,614 2,,73,31 -,429 3, 1,7,748 -,322 4, 1,29 1,169 -,121 5, 1,6 1,566 -,34 6, 1,88 1,94,6 7, 2,16 2,292,132 [min. -1 ] 8, 2,42 2,623,23 9, 2,66 2,935,275 1, 2,92 3,229,39 [mg/l] 11, 3,13 3,56,376 12, 3,45 3,767,317 13, 3,63 4,12,382 [mg/l] 14, 3,85 4,243,393 15, 4,8 4,461,381 16, 4,26 4,666,46 17, 4,47 4,859,389 18, 4,63 5,41,411 19, 4,81 5,212,42 2, 4,96 5,374,414 21, 5,18 5,525,345 22, 5,36 5,668,38 23, 5,52 5,83,283 24, 5,61 5,93,32 25, 5,82 6,5,23 26, 5,95 6,162,212 27, 6,8 6,268,188 28, 6,26 6,368,18 29, 6,34 6,462,122 3, 6,49 6,55,6 31, 6,61 6,634,24 32, 6,69 6,712,22 33, 6,82 6,786 -,34 34, 6,91 6,856 -,54 35, 7,5 6,921 -,129 36, 7,13 6,983 -,147 37, 7,22 7,41 -,179 38, 7,33 7,96 -,234 39, 7,44 7,148 -,292 4, 7,51 7,196 -,314 41, 7,6 7,242 -,358 42, 7,67 7,285 -,385 43, 7,76 7,326 -,434 44, 7,83 7,364 -,466 45, 7,89 7,4 -,49 46, 7,97 7,434 -,536 47, 8,5 7,466 -,584 K(T) =,6 CS = 7,98 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 24

25 Sonda LDOI stav 1a,,25 -,683 -,933 1,,43 -,176 -,66 2,,71,32 -,48 3, 1,1,751 -,349 4, 1,35 1,174 -,176 5, 1,64 1,573 -,67 6, 1,87 1,948,78 7, 2,18 2,32,122 [min. -1 ] 8, 2,45 2,635,185 9, 2,67 2,949,279 1, 2,93 3,244,314 [mg/l] 11, 3,14 3,522,382 12, 3,47 3,784,314 13, 3,64 4,31,391 [mg/l] 14, 3,86 4,263,43 15, 4,1 4,482,382 16, 4,27 4,688,418 17, 4,49 4,882,392 18, 4,64 5,65,425 19, 4,83 5,237,47 2, 4,95 5,399,449 21, 5,19 5,552,362 22, 5,38 5,695,315 23, 5,54 5,831,291 24, 5,62 5,958,338 25, 5,81 6,78,268 26, 5,96 6,191,231 27, 6,9 6,298,28 28, 6,25 6,398,148 29, 6,37 6,493,123 3, 6,5 6,582,82 31, 6,64 6,665,25 32, 6,68 6,744,64 33, 6,81 6, , 6,92 6,889 -,31 35, 7,6 6,955 -,15 36, 7,15 7,17 -,133 37, 7,26 7,75 -,185 38, 7,37 7,13 -,24 39, 7,45 7,182 -,268 4, 7,53 7,231 -,299 41, 7,62 7,277 -,343 42, 7,68 7,32 -,36 43, 7,77 7,361 -,49 44, 7,84 7,399 -,441 45, 7,9 7,435 -,465 46, 7,99 7,469 -,521 47, 8,4 7,51 -,539 48, 8,6 7,532 -,528 K(T) =,6 CS = 8,2 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 25

26 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 2,,58 -,711-1,291 1,,66,25 -,41 2, 1,4 1,119 -,281 3, 1,78 1,96,126 4, 2,26 2,618,358 5, 2,78 3,263,483 6, 3,41 3,845,435 7, 3,87 4,373,53 [min. -1 ] 8, 4,39 4,85,46 9, 4,85 5,282,432 1, 5,25 5,673,423 [mg/l] 11, 5,64 6,26,386 12, 5,98 6,346,366 13, 6,35 6,636,286 [mg/l] 14, 6,73 6,898,168 15, 6,99 7,135,145 16, 7,24 7,349,19 17, 7,48 7,543,63 18, 7,74 7,719 -,21 19, 7,87 7, , 8,6 8,22 -,38 21, 8,25 8,152 -,98 22, 8,34 8,269 -,71 23, 8,5 8,376 -,124 24, 8,67 8,472 -,198 25, 8,76 8,559 -,21 26, 8,86 8,638 -,222 27, 8,95 8,71 -,24 28, 9,7 8,774 -,296 29, 9,14 8,833 -,37 3, 9,21 8,886 -,324 31, 9,26 8,933 -,327 32, 9,28 8,977 -,33 1 C m = C s-(c s-c o)*exp{-kt*t} - K(T) =,1 CS = 9,39 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 2a,,52 -,733-1,253 1,,63,232 -,398 2, 1,37 1,16 -,264 3, 1,77 1,896,126 4, 2,28 2,611,331 5, 2,79 3,257,467 6, 3,42 3,843,423 7, 3,87 4,372,52 [min. -1 ] 8, 4,41 4,851,441 9, 4,86 5,285,425 1, 5,27 5,677,47 [mg/l] 11, 5,67 6,32,362 12, 5,97 6,354,384 13, 6,37 6,644,274 [mg/l] 14, 6,75 6,97,157 15, 7,2 7,145,125 16, 7,29 7,361,71 17, 7,49 7,555,65 18, 7,76 7,732 -,28 19, 7,88 7,891,11 2, 8,7 8,35 -,35 21, 8,24 8,166 -,74 22, 8,33 8,284 -,46 23, 8,52 8,391 -,129 24, 8,68 8,488 -,192 25, 8,77 8,575 -,195 26, 8,85 8,655 -,195 27, 8,96 8,726 -,234 28, 9,9 8,791 -,299 29, 9,17 8,85 -,32 3, 9,22 8,93 -,317 31, 9,25 8,951 -,299 32, 9,29 8,994 -,296 1 K(T) =,1 CS = 9,41 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 26

27 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 3,,4 -,411 -,811 1, 1,22,937 -,283 2, 1,81 2,97,287 3, 2,74 3,96,356 4, 3,69 3,955,265 5, 4,3 4,695,395 6, 5,7 5,332,262 7, 5,69 5,88,19 [min. -1 ] 8, 6,11 6,351,241 9, 6,53 6,757,227 1, 7,11 7,17-3 [mg/l] 11, 7,29 7,47,117 12, 7,6 7,666,66 13, 7,82 7,889,69 [mg/l] 14, 8,8 8, , 8,25 8, , 8,44 8,388 -,52 17, 8,59 8,51 -,8 18, 8,74 8,616 -,124 19, 8,81 8,76 -,14 2, 8,96 8,784 -,176 21, 9,6 8,851 -,29 22, 9,11 8,99 -,21 23, 9,18 8,959 -,221 24, 9,21 2 -,28 1 K(T) =,15 CS = 9,27 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 3a,,42 -,4 -,82 1, 1,24,947 -,293 2, 1,82 2,17,287 3, 2,74 3,16,366 4, 3,71 3,965,255 5, 4,3 4,75,45 6, 5,6 5,342,282 7, 5,67 5,89,22 [min. -1 ] 8, 6,12 6,361,241 9, 6,54 6,767,227 1, 7,13 7,117 -,13 [mg/l] 11, 7,32 7,417,97 12, 7,61 7,676,66 13, 7,84 7,899,59 [mg/l] 14, 8,7 8,91,21 15, 8,26 8, , 8,47 8,398 -,72 17, 8,6 8,52 -,8 18, 8,75 8,625 -,125 19, 8,85 8,716 -,134 2, 8,96 8,794 -,166 21, 9,7 8,861 -,29 22, 9,13 8,919 -,211 23, 9,17 8,969 -,21 24, 9,21 9,11 -,199 1 K(T) =,15 CS = 9,28 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 27

28 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 4,,45 -,594-1,44 1, 1,24 1,294,54 2, 2,47 2,84,37 3, 3,75 4,16,356 4, 4,72 5,142,422 5, 5,58 5,991,411 6, 6,29 6,685,395 7, 6,89 7,254,364 [min. -1 ] 8, 7,46 7,719,259 9, 7,93 8,11,171 1, 8,34 8,413,73 [mg/l] 11, 8,69 8,668 -,22 12, 8,97 8,878 -,92 13, 9,19 9,49 -,141 [mg/l] 14, 9,42 9,189 -,231 15, 9,57 9,34 -,266 16, 9,7 9,398 -,32 17, 9,85 9,475 -,375 18, 9,94 9,538 -, K(T) =,2 CS = 9,82 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 4a,,45 -,587-1,37 1, 1,25 1,31,51 2, 2,48 2,847,367 3, 3,76 4,112,352 4, 4,7 5,149,449 5, 5,59 5,997,47 6, 6,32 6,692,372 7, 6,9 7,26,36 [min. -1 ] 8, 7,48 7,726,246 9, 7,95 8,17,157 1, 8,35 8,419,69 [mg/l] 11, 8,68 8, , 8,97 8,884 -,86 13, 9,2 9,55 -,145 [mg/l] 14, 9,41 9,195 -,215 15, 9,58 9,31 -,27 16, 9,7 9,44 -,296 17, 9,86 9,481 -,379 18, 9,94 9,544 -, K(T) =,2 CS = 9,83 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 28

29 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 5,,35 -,794-1,144 1,,87 1,37,5 2, 2,55 3,16,556 3, 4,1 4,5,4 4, 5,33 5,618,288 5, 6,29 6,516,226 6, 7,9 7,236,146 7, 7,77 7,814,44 [min. -1 ] 8, 8,27 8, , 8,69 8,651 -,39 1, 9,6 8,949 -,111 [mg/l] 11, 9,3 9,189 -,111 12, 9,54 9,381 -,159 13, 9,7 9,536 -,164 [mg/l] 14, 9,87 9,66 -,21 15, 9,99 9,759 -, K(T) =,22 CS = 1,16 C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 5a,,34 -,89-1,149 1,,85 1,359,59 2, 2,53 3,99,569 3, 4,8 4,495,415 4, 5,35 5,616,266 5, 6,3 6,515,215 6, 7,1 7,236,136 7, 7,79 7,816,26 [min. -1 ] 8, 8,27 8,28,1 9, 8,68 8,653 -,27 1, 9,7 8,953 -,117 [mg/l] 11, 9,32 9,193 -,127 12, 9,55 9,386 -,164 13, 9,72 9,54 -,18 [mg/l] 14, 9,85 9,664 -,186 15, 9,96 9,764 -, K(T) =,22 CS = 1,17 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 29

30 Cs [mg/l] Sonda LDOI stav 6,,38 -,321 -,71 1, 1,81 2,23,213 2, 3,49 3,83,34 3, 4,88 5,224,344 4, 5,97 6,298,328 5, 6,86 7,127,267 6, 7,62 7,765,145 7, 8,18 8,258,78 [min. -1 ] 8, 8,63 8, , 9,2 8,93 -,9 1, 9,32 9,156 -,164 [mg/l] 11, 9,57 9,33 -,24 K(T) =,26 CS = 9,92 12, 9,7 9,465 -,235 13, 9,86 9,568 -,292 [mg/l] C = -, exper. vypočt. rozdíl Sonda LDOI stav 6a,,38 -,356 -,736 1, 1,79 2,212 2, 3,48 3,82,34 3, 4,87 5,221,351 4, 5,95 6,32,352 5, 6,84 7,135,295 6, 7,61 7,778,168 7, 8,14 8,273,133 [min. -1 ] 8, 8,65 8, , 9,3 8,95 -,8 1, 9,28 9,177 -,13 [mg/l] 11, 9,57 9,352 -,218 12, 9,73 9,487 -,243 13, 9,85 9,591 -,259 [mg/l] 14, 9,89 9,671 -,219 K(T) =,26 CS = 9,94 C = -, exper. vypočt. rozdíl pum68.doc strana 3

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Zadání: 1. Stanovte oxygenační kapacitu a procento využití kyslíku v čisté vodě pro provzdušňovací porézní element instalovaný v plexi válci následujících rozměrů:

Více

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních

Více

PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII. Úvod. Limitace metabolismu kyslíkem

PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII. Úvod. Limitace metabolismu kyslíkem PŘENOS KYSLÍKU V BIOTECHNOLOGII Při aerobních procesech katalyzovaných buňkami nebo enzymy je nutné zabezpečit dostatečný přívod kyslíku do fermentačního média reaktoru (fermentoru). U některých organismů

Více

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Stanovení hloubky karbonatace v čase t 1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: II Název: Měření odporů Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 28.11.2008 Odevzdal

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Citace Růžička J., lidarová M.: Přehled a zhodnocení provozních výsledků po rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 235-240. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY k veřejné zakázce na dodávku měřicí techniky do laboratoří TZB Plnění: Měřicí technika do laboratoří TZB Maximální cena 117 480,- Kč bez

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 OstravaPoruba Zpráva č. 66/13 Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102 Ředitel VEC:

Více

UKÁZKA ZPRÁVY. Brněnská 199 Hradec Králové. Zkušební technik. Přístroj testo 880-1. Zakázka venkovní teplota: 0 C. Značení obrázku: Strana 1/24

UKÁZKA ZPRÁVY. Brněnská 199 Hradec Králové. Zkušební technik. Přístroj testo 880-1. Zakázka venkovní teplota: 0 C. Značení obrázku: Strana 1/24 Firma Zkušební technik Ing. Peter Bednarčík Brněnská 199 Hradec Králové Objednatel UKÁZKA ZPRÁVY Přístroj testo 8801 Výrobní č.: 1727572 Zakázka venkovní teplota: 0 C 7:03:24 IR_04821.BMT 10,0 Bod měření

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

krystalizace výpočty

krystalizace výpočty krystalizace výpočty krystalizace výpočty Základní pojmy: Tabulková rozpustnost: gramy rozpuštěné látky ve 100 gramech rozpouštědla při určité teplotě vyjadřuje složení nasyceného roztoku nasycený roztok

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.

Více

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Evidenční list funkčního vzorku stupeň utajení: bez utajení Funkční vzorek Měření průtoku pomocí výšky hladiny při

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ

Více

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 1. MATERIÁLY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V BIOTECHNOLOGIÍCH A TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK Seznamte se s materiály používanými pro strojní zařízení

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR Zpracoval:

Více

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: ,    List č: 1. tel: 417 535 683, e-mail: port@port-teplice.cz, www.port-teplice.cz List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NOx č. 23/2013 Zákazník: XAVERgen, a.s. Farma Astra Žatec Na Astře 1472

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4 Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zakázka

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: X Název: Hallův jev Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 19.12.2008 Odevzdal dne:

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1) REALISTICKÉ MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI PLYNŮ 1.1 Úvod Kapacitní polymerní sensory relativní vlhkosti jsou principielně teplotně závislé. Kapacita sensoru se mění nejen při změně relativní vlhkosti plynného

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1 Mgr. Jan Holeček jan.holecek@geology.cz 1 Hydrochemické parametry ve vodách Běžnou součástí studia geochemie

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. Příklad 1 Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. m 20[kg], t 15 [ C] 288.15 [K], p 10 [MPa] 10.10 6 [Pa], R 8314 [J. kmol 1. K 1 ] 8,314

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Tento symbol na přístroji odkazuje na provozní nebo bezpečnostní informace v návodu k používání.

Tento symbol na přístroji odkazuje na provozní nebo bezpečnostní informace v návodu k používání. Pokyny Sonda LDO101-01 nebo LDO101-03 DOC302.85.00754Mai06 POZOR PŘED PRVNÍM ZAPOJENÍM SONDY: Před prvním použitím sondy nastavte datum a čas na přístroji. Pokud by došlo ke změně času a datumu po instalaci

Více

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku:

Posouzení konstrukce podle ČS :2007 TOB v PROTECH, s.r.o. Nový Bor Datum tisku: Posouzení konstrukce podle ČS 050-:00 TOB v...0 00 POTECH, s.r.o. Nový Bor 080 - Ing.Petr Vostal - Třebíč Datum tisku:..009 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Firma: Stavba: Místo:

Více

Optimalizace procesu přípravy elektrolytu pro vanadovou redoxní průtočnou baterii

Optimalizace procesu přípravy elektrolytu pro vanadovou redoxní průtočnou baterii Úspěšně obhájeno 2. 6. 2014 na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha Optimalizace procesu přípravy elektrolytu pro vanadovou redoxní průtočnou baterii Autor Jiří Vrána Školitel Juraj Kosek Konzultanti

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

TITULNÍ LIST. Použijte šablonu ve zvláštním souboru.

TITULNÍ LIST. Použijte šablonu ve zvláštním souboru. TITULNÍ LIST Použijte šablonu ve zvláštním souboru. ZADÁNÍ VŠKP Originál zadání je součástí diplomové práce vloženo do vazby. ABSTRAKTY Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12

PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 12 Disertační práce Příloha ke kap. 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Vodní chlazení TG (Okruh statorové vody a VOCH TG)

Vodní chlazení TG (Okruh statorové vody a VOCH TG) Elektronická verze dokumentu: U:\CEZ\Výroba\953TEX_Sdílený_TE\REZIMY\SCHEMIE\ Hodnocení chemie a barier\tg stator\\tg1,2_r HVB1 HVB2 HODNOCENÍ CHEMICKÝCH REŽIMŮ (Okruh statorové vody a VOCH TG) Jméno Podpis

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

DILATOMETR FUNKČNÍ VZOREK. Prof. Mgr. Jan Toman, DrSc.

DILATOMETR FUNKČNÍ VZOREK. Prof. Mgr. Jan Toman, DrSc. FUNKČNÍ VZOREK Prof. Mgr. Jan Toman, DrSc. DILATOMETR Součinitel délkové teplotní roztažnosti je tepelně technický parametr, který je důležitý pro aplikace konkrétních výrobků na stavbě [1]. Vypočte se

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Deskové výměníky řada - DV193, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV193,

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

Graf A. 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1. 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem

Graf A. 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1. 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem Měření č. Teplota [ C] Termoelektrické napětí [mv] 1* 26 0,12

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Deskové výměníky řada - DV285, typ E

Deskové výměníky řada - DV285, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV285,

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 9. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás

Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás Zkvalitnění vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů SŠ v oborech chemie a fyziky CZ.04.1.03/3.1.15.2/0154 Laboratorní práce Inspektorem staveb kolem nás Co je třeba znát V oblasti vytápění

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. 092B/2013 Měření emisí tuhých znečišťujících látek z technologie pásového zavážení VP 3 na Závodě 12 - Vysoké pece společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (zdroj č. 233)

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Třecí ztráty při proudění v potrubí Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

Protokol o zkoušce č. 311/12

Protokol o zkoušce č. 311/12 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Příslušenství měřících přístrojů D3000

Příslušenství měřících přístrojů D3000 Příslušenství měřících přístrojů D3000 Elektrody pro měření ph a ORP Tyto elektrody jsou ideálním příslušenstvím měřících přístrojů D3000 pro přesné a dlouhodobé řízení probíhajících procesů. ph a ORP

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components

Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components 1_Vzduchové filtry pro dmychadla Filtry, pojistné ventily, tlakoměry, zpětné klapky Vzduchové filtry s integrovaným

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P 1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Protokol o zkoušce č. 258/13

Protokol o zkoušce č. 258/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více