A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N2806 -Spotřební chemie N 2 Ing. Původní název SP N2806 -Spotřební chemie platnost předchozí akreditace Typ žádosti akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Spotřební chemie 2806T002 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program Spotřební chemie navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a prohlubuje jeho teoretické základy. Představuje však samostatný celek otevřený i absolventům jiných bakalářských oborů a programů. Spotřební chemií jsou míněny malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření. Jejich společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, na nichž je tento program vystavěn. Studenti získávají hlubší vědomosti ve vybraných oblastech teoretické fyzikální chemie a dále se seznamují s koloidními, fotochemickými nebo plazmochemickými disciplínami. Součástí programu je výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. Studijní plán je od prvého semestru zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Tento trend je podložen seminárními a laboratorními předměty, které vedou studenta od předprojektové přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Podíl přednášek přednášených docenty a profesory činí 85 % celkového počtu hodin přednášek studijního plánu oboru. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ důležitý pro malotonážní a speciální chemické výroby, seznámený s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (kvantová chemie, aplikovaná kinetika, fyzikální chemie makromolekulárních soustav) a rozvinut koloidními, fotochemickými, plazmochemickými nebo materiálově zaměřenými předměty včetně praktické laboratorní výuky. Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Od předchozí akreditace došlo k rozšíření nabídky volitelných předmětů. Nové předměty odrážejí dynamický vývoj v oblastech praxe, částečně se zde odráží i připomínky studentů k náplni předmětů. Nově byly zařazeny následující předměty: Jako povinný předmět přibyla Chemická legislativa a byl rozšířen předmět Pokroky v technologiích spotřebního průmyslu. U povinně volitelných předmětů přibyly následující přeměty: Biochemie II, Chemometrie, Kosmetologie a technologie kosmetiky (+ praktikum), Plazmochemické procesy a technologie, Praktikum z koloidů, Supramolekulární systémy a Vakuová technika. Podstatně byla rozšířena nabídka předmětů vyučovaných v angličtině z původních 4 na 10 a doplněna možnost absolvovat diplomovou práci v angličtině. Materiály k nyní platné akreditaci oboru jsou k dispozici na Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu ne Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Detailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojého na Internet.

3 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná kinetika a katalýza 2 P zkouška P prof. Omelka 2 Diplomová práce 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Diplomový seminář - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Fyzikální chemie III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Fyzikální chemie 2 P zkouška P doc. Veselý 1 makromolekulárních soustav Chemická legislativa IV 1 P zápočet P prof. Příhoda 1 Chemická legislativa V 1 P zápočet P prof. Příhoda 2 Instrumentální a strukturní analýza 2 P zkouška P doc. Čáslavský 1 Laboratoř oboru I - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 1 zápočet Laboratoř oboru II - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 2 zápočet Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 1 průmyslu I 0,5 Exk. Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 2 průmyslu II 0,5 Exk. Praktikum z instrumentální a 4 L klasifikovaný P doc. Klučáková 1 strukturní analýzy - SCH zápočet Příprava a řízení projektu - SCH 1 P zápočet P prof. Pekař 1 další nabízené předměty jsou uvedeny na následujících dvou listech Předměty SZZ Fyzikální chemie Technologie spotřebního průmyslu Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studia studijního oboru Spotřební chemie na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení. Další povinnosti / odborná praxe Student absolvuje všechny povinné předměty a celkově získá minimálně 120 kreditů. U předmětů nabízených i v anglické verzi není možné během studia absolvovat tentýž předmět v obou jazykových mutacích. Student musí v každém ročníku absolvovat minimálně jeden z předmětů vyučovaných v angličtině Návrh témat prací a obhájené práce Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého Organické solární články pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie Molecular study of lipids in humic acids by sequential chemical degradation Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon Návaznost na další stud. program Magisterský navazující program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Spotřební chemie, přičemž je vhodný i pro absolventy jiných chemických bakalářských programů.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná koloidní chemie 2 P zkouška PV prof. Pekař 1 Biochemie II 2 P zkouška PV doc. Márová 1 Biopolymery 2 P zkouška PV doc. Kučerík 1 Ekonomika a řízení podniku 2 P zkouška PV Ing. 1 Herrmannová Fotochemie 2 P zkouška PV doc. Veselý 1 Fyzika III 2 P + 1 C zkouška PV prof. Zmeškal 1 Chemometrie 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Koloidní transportní systémy 2 P zkouška PV doc. Klučáková 2 Kosmetologie a technologie 2 P zkouška PV Ing. Zemanová 1 kosmetiky Matematika III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Metody strukturní analýzy 2 P zkouška PV prof. Friedl 1 Moderní reprodukční technologie 2 P zkouška PV doc. Veselý 2 Moderní spektroskopické metody 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plazmochemie 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma lichý rok technologie I Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma sudý rok technologie II Pokročilé materiálové technologie 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Reologie ve spotřební chemii 2 P zkouška PV doc. Klučáková 1 Struktura a vlastnosti nekovových 2 P zkouška PV prof. Nešpůrek 1 materiálů Supramolekulární systémy 2 P zkouška PV doc. Kučerík 2 Tenké vrstvy 2 P zkouška PV prof. Čech 1 Vakuová technika 2 P zkouška PV doc. Salyk 1 Základy obrazového inženýrství 2 P zkouška PV prof. Zmeškal 1 Základy průmyslového a obchodního 2 P klasifikovaný PV Mgr. Sýkorová 1 práva zápočet Praktikum - moderní reprodukční 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 procesy zápočet Praktikum z fotochemických procesů 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 zápočet Praktikum z koloidů 3 L klasifikovaný PV doc. Pekař 1 zápočet Praktikum z kosmetologie 1 L klasifikovaný PV Ing. Zemanová 1 zápočet Praktikum z plazmochemie 3 L klasifikovaný PV doc. Krčma 1 zápočet Praktikum z obrazového inženýrství 2 L klasifikovaný zápočet PV prof. Zmeškal 1

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Diploma Seminar - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Diploma Thesis 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Physical Chemistry III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Advanced Material Technologies 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Mathematics III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Modern Spectroscopic Methods 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plasma Chemistry 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Laboratory Classes in Imaging 2 L klasifikovaný PV prof. Zmeškal 1 Science and Technology zápočet Laboratory Classes in Modern 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 Reproduction Processes zápočet Laboratory Classes in Photochemical 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 Processes zápočet Laboratory Classes in Plasma Chemistry 3 L klasifikovaný zápočet PV doc. Krčma 1

6 Název studijního předmětu Aplikovaná kinetika a katalýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška složena ze dvou částí: Písemná část 4 příklady (podmínka pro absolvování - zisk alespoň 2 bodů); Ústní zkouška z odpřednášené látky. prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. 1. Vztah mezi termodynamikou a chemickou kinetikou, definice reakční rychlosti. 2. Teorie elementárních reakcí nultého, 1. a 2. řádu, reakce 2.řádu obecného typu aa + bb = pp + rr 3. Reakce složité- vratné, boční, následné, reakce s předsunutou rovnováhou. 4. Řetězové reakce, kinetický rozbor radikálové řetězové reakce H2 + Br2 = 2 HBr, kinetika radikálových polymerizací a polykondenzací. 5. Fotochemické reakce, kinetika fotochemických reakcí, kinetika zhášení - Stern-Volmerova rovnice. 6. Závislost reakční rychlosti na teplotě a tlaku.teorie aktivovaného komplexu, termodynamická formulace rychlostní konstanty. 7. Teorie aktivovaného komplexu, aplikovaná na reakce v roztocích - vliv dielektrické konstanty na reakční rychlost, vliv struktury - Hammettovy vztahy. 8. Teorie homogenní katalýzy, acido-bazická katalýza, autokatalýza. 9. Enzymová katalýza - kinetický rozbor neinhibovaných a inhibovaných enzymových reakcí. 10. Teorie heterogenní katalýzy, Langmuirova izoterma pro adsorpci s disociací a bez disociace, Langmuir- Hinshelwoodův a Eyel-Ridealův mechanizmus povrchové reakce. 11. Kinetický rozbor heterogenně katalyzovaných mono a bimolekulových reakcí, Experimentální aktivační energie v heterogenní katalýze, její vztah k aktivačním energiím dílčích procesů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou P.W.Atkins: Fyzikálna chémia, Oxford/STU Bratislava,1999 L. Treindl: Chemická kinetika, SNTL Praha, 1967 J.C. Jungers a kol.: Chemická kinetika, ČSAV, Praha 1963

7 Název studijního předmětu Aplikovaná koloidní chemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Předmět je ukončen zkouškou, uskutečněnou formou samostatné studentské práce. Student písemně vypracuje a ústně přednese pojednání na vhodné téma z oblasti náplně kursu v rozsahu alespoň deseti textových stran. Součástí ústní prezentace je diskuse k přednesenému tématu a souvisejícím teoretickým základům. Písemnou část student odevzdává vyučujícímu v elektronické formě. Téma i způsob zpracování konzultují studenti s vyučujícím a poté prezentují na přednáškách během semestru. Příklady vhodných témat budou uvedeny na prvé přednášce. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce - přehled. 2. Mezimolekulové interakce - typy. 3. Mezimolekulové interakce - matematické zpracování. 4. Interakce na koloidní úrovni. 5. Vznik a příprava koloidů. 6. Stabilita a stabilizace koloidů. 7. Tenzidy funkce, typy, vlastnosti, detergence. 8. Gely struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 9. Emulze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 10. Suspenze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 11. Pěny struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 12. Aerosoly struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 13. Adhese a smáčení, typy adhesiv. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Viz další požadavky na studenta literatura dle zadaného tématu

8 Název studijního předmětu Biochemie II Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je-li písemná část nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako nevyhovující. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 1. blok živočišná buňka Bioenergetika; mechanismy enzymové katalýzy; regulace katalytické aktivity enzymů. Buněčná signalizace; regulace metabolických procesů na úrovni organismu (hormony) Průběh a regulace genové exprese; posttranslační modifikace. Experimentální přístupy studia regulačních mechanismů Primární a sekundární metabolismus; hlavní metabolické dráhy (aminokyseliny, izoprenoidy a spol.); mechanismy intermediární regulace; pathobiochemie Vybrané sekundární metabolity živočišných buněk feromony, allomony; polyaminy 2. blok mikroorganismy Typy organismů z hlediska zdrojů energie, živin a metabolismu Specifika metabolismu mikroorganismů; mechanismy adaptace, stresové faktory, extrémofily Primární a sekundární metabolismus mikroorganismů Typy fermentace, možnosti buněčné regulace produkce primárních metabolitů Biosyntéza vybraných sekundárních metabolitů MO antibiotika, vitaminy, polysacharidy Biodegradace, bioremediace a biotransformace - přehled 3. blok rostliny Specifika metabolismu rostlin, přehled hlavních drah primárního a sekundárního metabolismu Fotosyntéza; průběh a regulace (oxygenní, anoxygenní) Produkce vybraných sekundárních metabolitů aromatické sloučeniny, přírodní barviva, alkaloidy, steroidy, glykosidy, terpenoidy Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Robertson, P. Walter: Základy buněčné biologie, Espero Publishing, 2. vyd., 2005, ISBN-10: Vodrazka Z.: Biochemie, 2. vyd., Praha: Academia, 1999 Voet D, Voet J.G.: Biochemie, Victoria Publishing a.s., Praha 1995 Lehninger A.L: Biochemistry, (2nd ed.). New York: Worth, 1977 Karlson P.: Základy biochemie, Praha: Academia, 1965 Stryer L: Biochemistry, (3rd ed.) New York: W. H. Freeman and co., 1988 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89715

9 Název studijního předmětu Biopolymery Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška písemná i ústní. doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. 1. Mezimolekulové interakce. 2. Struktury a vlastnosti vody, hydrofobní efekt, hydratace. 3. Struktura a fyzikálně chemické vlastnosti biopolymerů. 4. Přírodní materiály. 5. Průmyslové využití biopolymerů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou E.J. Vandamme, A. Steinbüchel: Biopolymers, Vol. 5-6, Wiley-VCH, Weinheim, 2002 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89722

10 Název studijního předmětu Diplomová práce SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/L Rozsah studijního předmětu 30 L hod. za týden 30 kreditů 24 Způsob zakončení zápočet Forma výuky samostatná lab. práce Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin za týden Samostatná práce studentů. Kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku. literatura dle zadaného tématu

11 Název studijního předmětu Diplomový seminář - SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 S hod. za týden 1 kreditů 2 Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář Účast na seminářích a obhájení ústní prezentace na zadané téma související s diplomovou prací. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. a) Pravidelné diskusní semináře. b) Samostatná práce za konzultace vedoucích DP: Každý/á vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantu/ce vhodný článek, o kterém student zpracuje a přednese prezentaci v rozsahu minut a struktuře - jaký problém a proč byl v článku řešen, - jakými metodami, - k jakým výsledkům autoři došli, - jaký mají výsledky význam obecně i konkrétně pro zadanou diplomovou práci. c) Ústní prezentace. Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru. Text studenti odevzdají v zápočtovém týdnu vedoucímu LO/DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá doc. Veselému k hodnoceni stránky typografické. Následně text předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce. individuálně, dle zadaného tématu

12 Název studijního předmětu Ekonomika a řízení podniku Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednáška Na závěr výuky bude napsán zápočtový test složený ze 6 otázek. Odpovědi budou hodnoceny 0 5 body. Student musí napsat test na minimálně 18 bodů. Ing. Renata Herrmannová 1. Úvod do předmětu. Historie ekonomie. Pravidla a zákony podnikání. 2. Efektivnost podniku. Výrobní faktory. Náklady podniku. 3. Cíle a funkce podniku. Typologie podniků a jeho vnitřní ekonomický život. 4. Majetková a kapitálová struktura podniku. 5. Organizační výstavba podniku. Podnikové řízení. 6. Výrobní činnost podniku. Nákup, odbyt, marketing. 7. Financování podniku a investiční činnost. 8. Účetnictví podniku a výkazy. 9. Specifika výrobních, bankovních a obchodních podniků. 10. Drobné podniky a živnosti. Podniky s mezinárodní účastí. 11. Personální práce. Mzdové systémy. 12. Aplikace PC v práci ekonoma podniku. Informační systémy. 13. Shrnutí předmětu, dotazy, informace. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Záveský, V.: Podniková ekonomika, Praha, VŠCHT, ISBN Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, 4. přeprac. a dopl. vydání, Praha, C.H.Beck, ISBN Meluzín, V.: Účetnictví I, Jednoduché účetnictví, VUT v Brně, ISBN Záveský, V., Grosová, S., Balatka, S.: Inženýrská ekonomika a management, Praha, VŠCHT, ISBN X

13 Název studijního předmětu Fotochemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška je pouze v písemné podobě. doc. Ing. Michal Čeppan, CSc. 1. Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů 2. Elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů 3. Jablonského diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů 4. Základní typy fotochemických reakcí 5. Klasifikace zobrazovacích systémů, fotochemické zobrazovací systémy (polymerní světlocitlivé vrstvy, světlocitlivé systémy s nízkým zesílením) 6. UV-curing systémy 7. Elektrofotografie 8. Fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů 9. Environmentální fotochemické procesy a technologie. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Lapčík L., Pelikán P., Čeppan M.: Fotochemické procesy, Alfa, Bratislava 1989 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89761

14 Název studijního předmětu Fyzika III Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P + 1C hod. za týden 3 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zpracování zadaného projektu. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. 1. Elektromagnetické pole (elektrické a magnetické pole, elektrický proud) 2. Měření elektrických vlastností látek (ustálená a tranzientní měření, impedanční spektroskopie) 3. Měření optických a optoelektrických vlastnosti látek (absorpce, luminiscence, fotovodivost, elektroluminiscence) 4. Teplotní pole (šíření tepla vedením, prouděním a zářením) 5. Měření tepelných vlastností látek (stacionární a tranzientní měření, termokamery) 6. Fyzikální pole (gravitační a elektromagnetické pole, pole slabých a silných interakcí) elementární částice, fyzika vesmíru) Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Zpracování projektu na zadané téma. Potřebné materiály jsou k dispozici v e-learningovém systému VUT. Studenti kombinovaného studia se musí individuálně seznámit před vlastní zkouškou s experimentálními metodami, aby byli schopni diskutovat vlastní experimenty. Arthur Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha, 1978 Halliday D, Resnick R, Walker J. Fundamental of Physics. John Wiley & Sons, 2001 Atkins PW. Physical Chemistry. Oxford University Press, 1998 Carslaw HS, Jaeger JC. Conduction of Heat in Solids. Oxford University Press, 2003 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89766

15 Název studijního předmětu Fyzikální chemie III Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška V rámci samostudia řešení základních příkladů z kvantové mechaniky. K dispozici je interaktivní sbírka řešených příkladů. doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. 1. Potřeba kvantové mechaniky. Záření absolutně černého tělesa. Tepelná kapacita tuhých látek. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Problémy stability atomu a interpretace elektronových spekter. Rozštěpení spektrálních čar v magnetickém poli a spin elektronu. 2. Elementární základy kvantové mechaniky. Operátory a jejich charakteristické hodnoty. 3. Postuláty kvantové mechaniky. Heisenbergův vztah neurčitosti. 4. Jednoduché systémy v kvantové mechanice. Částice v potenciálové jámě. Tunelový efekt. 5. Lineární harmonický oscilátor. 6. Sférické souřadnice. Tuhý rotátor. 7. Atom vodíku. 8. Moment hybnosti v kvantové mechanice a jeho vlastnosti. 9. Orbitální a spinový moment hybnosti. Skládání momentů hybnosti. 10. Elektronová struktura atomu. Problém mnoha částic v kvantové mechanice. Permutační operátory. Slaterův determinant. Pauliho vylučovací princip. Elektronová konfigurace atomu. Atomové termy. 11. Chemická vazba. Molekulový ion H2+. Heitlerův - Londonův model molekuly H Bornova-Oppenheimerova aproximace. Molekulové orbitály (MO). Aproximace LCAO MO. Lokalizované a delokalizované molekulové orbitály. Hybridizace. 13. Metoda VSEPR a geometrie molekul. Teorie krystalového pole. Chemická vazba v tuhých látkách. Semiempirické metody molekulových orbitálu. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou. Cvičení k předmětu probíhá na základě samostudia s využitím e-learningu. R. Zahradník, R. Polák: Základy kvantové chemie, SNTL Praha, 1985 P.W. Atkins: Physical Chemistry, VI. Ed. P.W. Atkins, R.F. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1997 L. Lapčík, P. Pelikán, O. Zmeškal, F. Krčma: Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, Vutium Brno, 2000 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=89776

16 Název studijního předmětu Fyzikální chemie makromolekulárních soustav Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška pouze písemná s důrazem na aplikaci poznatků na technologické problémy. doc. Ing. Michal Veselý, CSc. 1. Kinetické vlastnosti disperzních soustav. Viskozita disperzních soustav. 2.Elastický rozptyl světla. 3. Kvazielastický rozptyl světla. Makromolekulární soustavy: konformační statistika makromolekul, volně otáčivý, volně skloubený řetězec. 4. Omezeně otáčivý řetězec, vzájemně závislé konformace sousedních vazeb, lokální konformace. 5. Ekvivalentní řetězec, perzistenční délka řetězce, doména klubka makromolekul. 6. Termodynamika roztoků polymerů, kombinatorická entropie míšení, entalpie míšení. 7. Zředěné roztoky polymerů: konformační vlastnosti nahodilého klubka. 8. Floryho-Foxova rovnice, hydrodynamické vlastnosti roztoků polymerů. 9. Makromolekulární gely: kovalentní gely a jejich vlastnosti. 10. Ionogenní gely, bobtnání gelů. 11. Fyzikálně a chemicky síťované gely. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Gedde U. W.: Polymer Physics, Kluwer Academic Publishers, 1995, ISBN Holzmüller - Altenburg: Fyzika polymerů, SNTL Praha, 1966 Meissner - Zilvar: Fyzika polymerů, SNTL/Alfa, 1987 Doi M.: Introduction to Polymer Physic, Clarendon Press, 1996 Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998

17 Název studijního předmětu Chemická legislativa IV Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 0 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Prezence na přednášce (pro 1. ročník působení studenta na fakultě) Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86027

18 Název studijního předmětu Chemická legislativa V Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 1 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. Je-li student v posledním ročníku studia, získává zápočet za Chemickou legislativu IV + V. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86028

19 Název studijního předmětu Chemometrie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Hodnocení je dáno výsledkem zkoušky skládající se z písemné a ústní části. doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. 1. Základy popisné statistiky, bodové odhady a jejich vlastnosti. 2. Intervalové odhady, testování statistických hypotéz, chyba 1. a 2. druhu, jednovýběrové testy, testy dobré shody. 3. Pojem náhodného vektoru, simultánní a marginální distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustoty. Podmíněná pravděpodobnost, podmíněné rozdělovací funkce. 4. Číselné charakteristiky náhodných vektorů - střední hodnota, kovarianční matice, korelační matice, varianční matice, Vícerozměrné normální rozdělení. 5. Dvouvýběrové testy, metoda nejmenších čtverců a model lineární a regrese, aplikace. 6. Zobecnění a modifikace modelu lineární regrese, úvod do nelineární regrese, elementy regresní diagnostiky. 7. Úvod do analýzy rozptylu - Tuckeyova metoda, Bartlettův test, jednofaktorová a dvoufaktorová ANOVA. 8. Schéffeho věta a její použití pro určení pásu spolehlivosti regresní přímky. Neparametrické testy - znaménkový, Wilcoxonův a Kruskal-Wallisův test. 9. Vlastní čísla a vlastní vektory, metoda hlavních komponent, využití při redukci vstupních dat. 10. Základy faktorové analýzy a aplikace při zkoumání životního prostředí. 11. Úvod do diskriminační analýzy, aplikace v biomedicíně. Úvod do teorie neuronových sítí- vnitřní potenciál, prahová funkce, organizační, aktivní a adaptivní dynamika. 12. Sitě perceptronů a metoda backpropagation jako učební metoda sítě. Logistická regrese a souvislost s perceptrony, aplikace v biomedicíně. 13. Alternativa neuronových sítí ke statistickému zpracování dat klasickými metodami, informativně lineární asociativní sítě, hebbovská adaptace a aplikace v informatice (autoasociativní a heteroasociativní paměť). Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Anděl Jiří, Matematická statistika, SNTL/Alfa 1985 Hebák P., Kahounová J., Počet pravd v příkladech, Praha 2009, ISBN Hebák, P., Malá I., Hustopecký J., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Hebák P., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Meloun M., Militký J., Hill M., Statistické zpracování experimentálních dat, Academia 2005 Meloun M., Militký J., Hill M., Chemometrics in analytical chemistry Šíma J., Neruda R., Teoretické otázky neuronových sítí, elektronická učebnice Durnová H. Tomáš J., Zapletal J., Introduction to the theory of probability and statistics, elektronická skripta FEKT VUT Brno

20 Název studijního předmětu Instrumentální a strukturní analýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Separační metody: chromatografické-plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, chromatografie za použití superkritické fáze; migrační-elektroforéza, izotachoforéza, elektrické fokusování. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Atomová spektrometrie: emisní, absorpční, fluorescenční. Rentgenová fluorescence. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Metody elektronové spektroskopie (UPS, ESCA, Auger). Analýza povrchů: Elektronová mikrosonda, (SEM, TEM, EPXMA, SIMS, STM, AFM). Rentgenová difrakce. Lasery v analytické chemii. Kombinované techniky. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Holzbecher Z., Churáček J: Analytická chemie, SNTL Praha 1987 Čůta, K. a kol: Instrumentální analýza. SNTL, Praha, 1986 Zýka J. a kol.,analytická příručka 1 a 2. SNTL/ALFA Praha/Bratislava,1988 Štulík K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd., Praha: KU Praha, 2005 Němcová, M; Čermáková, L; Rychlovský, P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova. Karolinum Praha Sommer L.,Teoretické základy analytické chemie I., II., III., 1995, VUT Brno Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Widmer H.M.: Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim 1998 Christian G.D., O'Reilly J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston 1986 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89824

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více