A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N2806 -Spotřební chemie N 2 Ing. Původní název SP N2806 -Spotřební chemie platnost předchozí akreditace Typ žádosti akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Spotřební chemie 2806T002 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program Spotřební chemie navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a prohlubuje jeho teoretické základy. Představuje však samostatný celek otevřený i absolventům jiných bakalářských oborů a programů. Spotřební chemií jsou míněny malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření. Jejich společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, na nichž je tento program vystavěn. Studenti získávají hlubší vědomosti ve vybraných oblastech teoretické fyzikální chemie a dále se seznamují s koloidními, fotochemickými nebo plazmochemickými disciplínami. Součástí programu je výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. Studijní plán je od prvého semestru zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Tento trend je podložen seminárními a laboratorními předměty, které vedou studenta od předprojektové přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Podíl přednášek přednášených docenty a profesory činí 85 % celkového počtu hodin přednášek studijního plánu oboru. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ důležitý pro malotonážní a speciální chemické výroby, seznámený s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (kvantová chemie, aplikovaná kinetika, fyzikální chemie makromolekulárních soustav) a rozvinut koloidními, fotochemickými, plazmochemickými nebo materiálově zaměřenými předměty včetně praktické laboratorní výuky. Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Od předchozí akreditace došlo k rozšíření nabídky volitelných předmětů. Nové předměty odrážejí dynamický vývoj v oblastech praxe, částečně se zde odráží i připomínky studentů k náplni předmětů. Nově byly zařazeny následující předměty: Jako povinný předmět přibyla Chemická legislativa a byl rozšířen předmět Pokroky v technologiích spotřebního průmyslu. U povinně volitelných předmětů přibyly následující přeměty: Biochemie II, Chemometrie, Kosmetologie a technologie kosmetiky (+ praktikum), Plazmochemické procesy a technologie, Praktikum z koloidů, Supramolekulární systémy a Vakuová technika. Podstatně byla rozšířena nabídka předmětů vyučovaných v angličtině z původních 4 na 10 a doplněna možnost absolvovat diplomovou práci v angličtině. Materiály k nyní platné akreditaci oboru jsou k dispozici na Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu ne Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Detailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojého na Internet.

3 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná kinetika a katalýza 2 P zkouška P prof. Omelka 2 Diplomová práce 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Diplomový seminář - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Fyzikální chemie III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Fyzikální chemie 2 P zkouška P doc. Veselý 1 makromolekulárních soustav Chemická legislativa IV 1 P zápočet P prof. Příhoda 1 Chemická legislativa V 1 P zápočet P prof. Příhoda 2 Instrumentální a strukturní analýza 2 P zkouška P doc. Čáslavský 1 Laboratoř oboru I - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 1 zápočet Laboratoř oboru II - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 2 zápočet Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 1 průmyslu I 0,5 Exk. Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 2 průmyslu II 0,5 Exk. Praktikum z instrumentální a 4 L klasifikovaný P doc. Klučáková 1 strukturní analýzy - SCH zápočet Příprava a řízení projektu - SCH 1 P zápočet P prof. Pekař 1 další nabízené předměty jsou uvedeny na následujících dvou listech Předměty SZZ Fyzikální chemie Technologie spotřebního průmyslu Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studia studijního oboru Spotřební chemie na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení. Další povinnosti / odborná praxe Student absolvuje všechny povinné předměty a celkově získá minimálně 120 kreditů. U předmětů nabízených i v anglické verzi není možné během studia absolvovat tentýž předmět v obou jazykových mutacích. Student musí v každém ročníku absolvovat minimálně jeden z předmětů vyučovaných v angličtině Návrh témat prací a obhájené práce Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého Organické solární články pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie Molecular study of lipids in humic acids by sequential chemical degradation Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon Návaznost na další stud. program Magisterský navazující program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Spotřební chemie, přičemž je vhodný i pro absolventy jiných chemických bakalářských programů.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná koloidní chemie 2 P zkouška PV prof. Pekař 1 Biochemie II 2 P zkouška PV doc. Márová 1 Biopolymery 2 P zkouška PV doc. Kučerík 1 Ekonomika a řízení podniku 2 P zkouška PV Ing. 1 Herrmannová Fotochemie 2 P zkouška PV doc. Veselý 1 Fyzika III 2 P + 1 C zkouška PV prof. Zmeškal 1 Chemometrie 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Koloidní transportní systémy 2 P zkouška PV doc. Klučáková 2 Kosmetologie a technologie 2 P zkouška PV Ing. Zemanová 1 kosmetiky Matematika III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Metody strukturní analýzy 2 P zkouška PV prof. Friedl 1 Moderní reprodukční technologie 2 P zkouška PV doc. Veselý 2 Moderní spektroskopické metody 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plazmochemie 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma lichý rok technologie I Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma sudý rok technologie II Pokročilé materiálové technologie 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Reologie ve spotřební chemii 2 P zkouška PV doc. Klučáková 1 Struktura a vlastnosti nekovových 2 P zkouška PV prof. Nešpůrek 1 materiálů Supramolekulární systémy 2 P zkouška PV doc. Kučerík 2 Tenké vrstvy 2 P zkouška PV prof. Čech 1 Vakuová technika 2 P zkouška PV doc. Salyk 1 Základy obrazového inženýrství 2 P zkouška PV prof. Zmeškal 1 Základy průmyslového a obchodního 2 P klasifikovaný PV Mgr. Sýkorová 1 práva zápočet Praktikum - moderní reprodukční 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 procesy zápočet Praktikum z fotochemických procesů 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 zápočet Praktikum z koloidů 3 L klasifikovaný PV doc. Pekař 1 zápočet Praktikum z kosmetologie 1 L klasifikovaný PV Ing. Zemanová 1 zápočet Praktikum z plazmochemie 3 L klasifikovaný PV doc. Krčma 1 zápočet Praktikum z obrazového inženýrství 2 L klasifikovaný zápočet PV prof. Zmeškal 1

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Diploma Seminar - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Diploma Thesis 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Physical Chemistry III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Advanced Material Technologies 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Mathematics III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Modern Spectroscopic Methods 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plasma Chemistry 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Laboratory Classes in Imaging 2 L klasifikovaný PV prof. Zmeškal 1 Science and Technology zápočet Laboratory Classes in Modern 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 Reproduction Processes zápočet Laboratory Classes in Photochemical 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 Processes zápočet Laboratory Classes in Plasma Chemistry 3 L klasifikovaný zápočet PV doc. Krčma 1

6 Název studijního předmětu Aplikovaná kinetika a katalýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška složena ze dvou částí: Písemná část 4 příklady (podmínka pro absolvování - zisk alespoň 2 bodů); Ústní zkouška z odpřednášené látky. prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. 1. Vztah mezi termodynamikou a chemickou kinetikou, definice reakční rychlosti. 2. Teorie elementárních reakcí nultého, 1. a 2. řádu, reakce 2.řádu obecného typu aa + bb = pp + rr 3. Reakce složité- vratné, boční, následné, reakce s předsunutou rovnováhou. 4. Řetězové reakce, kinetický rozbor radikálové řetězové reakce H2 + Br2 = 2 HBr, kinetika radikálových polymerizací a polykondenzací. 5. Fotochemické reakce, kinetika fotochemických reakcí, kinetika zhášení - Stern-Volmerova rovnice. 6. Závislost reakční rychlosti na teplotě a tlaku.teorie aktivovaného komplexu, termodynamická formulace rychlostní konstanty. 7. Teorie aktivovaného komplexu, aplikovaná na reakce v roztocích - vliv dielektrické konstanty na reakční rychlost, vliv struktury - Hammettovy vztahy. 8. Teorie homogenní katalýzy, acido-bazická katalýza, autokatalýza. 9. Enzymová katalýza - kinetický rozbor neinhibovaných a inhibovaných enzymových reakcí. 10. Teorie heterogenní katalýzy, Langmuirova izoterma pro adsorpci s disociací a bez disociace, Langmuir- Hinshelwoodův a Eyel-Ridealův mechanizmus povrchové reakce. 11. Kinetický rozbor heterogenně katalyzovaných mono a bimolekulových reakcí, Experimentální aktivační energie v heterogenní katalýze, její vztah k aktivačním energiím dílčích procesů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou P.W.Atkins: Fyzikálna chémia, Oxford/STU Bratislava,1999 L. Treindl: Chemická kinetika, SNTL Praha, 1967 J.C. Jungers a kol.: Chemická kinetika, ČSAV, Praha 1963

7 Název studijního předmětu Aplikovaná koloidní chemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Předmět je ukončen zkouškou, uskutečněnou formou samostatné studentské práce. Student písemně vypracuje a ústně přednese pojednání na vhodné téma z oblasti náplně kursu v rozsahu alespoň deseti textových stran. Součástí ústní prezentace je diskuse k přednesenému tématu a souvisejícím teoretickým základům. Písemnou část student odevzdává vyučujícímu v elektronické formě. Téma i způsob zpracování konzultují studenti s vyučujícím a poté prezentují na přednáškách během semestru. Příklady vhodných témat budou uvedeny na prvé přednášce. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce - přehled. 2. Mezimolekulové interakce - typy. 3. Mezimolekulové interakce - matematické zpracování. 4. Interakce na koloidní úrovni. 5. Vznik a příprava koloidů. 6. Stabilita a stabilizace koloidů. 7. Tenzidy funkce, typy, vlastnosti, detergence. 8. Gely struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 9. Emulze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 10. Suspenze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 11. Pěny struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 12. Aerosoly struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 13. Adhese a smáčení, typy adhesiv. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Viz další požadavky na studenta literatura dle zadaného tématu

8 Název studijního předmětu Biochemie II Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je-li písemná část nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako nevyhovující. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 1. blok živočišná buňka Bioenergetika; mechanismy enzymové katalýzy; regulace katalytické aktivity enzymů. Buněčná signalizace; regulace metabolických procesů na úrovni organismu (hormony) Průběh a regulace genové exprese; posttranslační modifikace. Experimentální přístupy studia regulačních mechanismů Primární a sekundární metabolismus; hlavní metabolické dráhy (aminokyseliny, izoprenoidy a spol.); mechanismy intermediární regulace; pathobiochemie Vybrané sekundární metabolity živočišných buněk feromony, allomony; polyaminy 2. blok mikroorganismy Typy organismů z hlediska zdrojů energie, živin a metabolismu Specifika metabolismu mikroorganismů; mechanismy adaptace, stresové faktory, extrémofily Primární a sekundární metabolismus mikroorganismů Typy fermentace, možnosti buněčné regulace produkce primárních metabolitů Biosyntéza vybraných sekundárních metabolitů MO antibiotika, vitaminy, polysacharidy Biodegradace, bioremediace a biotransformace - přehled 3. blok rostliny Specifika metabolismu rostlin, přehled hlavních drah primárního a sekundárního metabolismu Fotosyntéza; průběh a regulace (oxygenní, anoxygenní) Produkce vybraných sekundárních metabolitů aromatické sloučeniny, přírodní barviva, alkaloidy, steroidy, glykosidy, terpenoidy Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Robertson, P. Walter: Základy buněčné biologie, Espero Publishing, 2. vyd., 2005, ISBN-10: Vodrazka Z.: Biochemie, 2. vyd., Praha: Academia, 1999 Voet D, Voet J.G.: Biochemie, Victoria Publishing a.s., Praha 1995 Lehninger A.L: Biochemistry, (2nd ed.). New York: Worth, 1977 Karlson P.: Základy biochemie, Praha: Academia, 1965 Stryer L: Biochemistry, (3rd ed.) New York: W. H. Freeman and co., 1988 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89715

9 Název studijního předmětu Biopolymery Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška písemná i ústní. doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. 1. Mezimolekulové interakce. 2. Struktury a vlastnosti vody, hydrofobní efekt, hydratace. 3. Struktura a fyzikálně chemické vlastnosti biopolymerů. 4. Přírodní materiály. 5. Průmyslové využití biopolymerů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou E.J. Vandamme, A. Steinbüchel: Biopolymers, Vol. 5-6, Wiley-VCH, Weinheim, 2002 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89722

10 Název studijního předmětu Diplomová práce SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/L Rozsah studijního předmětu 30 L hod. za týden 30 kreditů 24 Způsob zakončení zápočet Forma výuky samostatná lab. práce Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin za týden Samostatná práce studentů. Kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku. literatura dle zadaného tématu

11 Název studijního předmětu Diplomový seminář - SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 S hod. za týden 1 kreditů 2 Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář Účast na seminářích a obhájení ústní prezentace na zadané téma související s diplomovou prací. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. a) Pravidelné diskusní semináře. b) Samostatná práce za konzultace vedoucích DP: Každý/á vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantu/ce vhodný článek, o kterém student zpracuje a přednese prezentaci v rozsahu minut a struktuře - jaký problém a proč byl v článku řešen, - jakými metodami, - k jakým výsledkům autoři došli, - jaký mají výsledky význam obecně i konkrétně pro zadanou diplomovou práci. c) Ústní prezentace. Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru. Text studenti odevzdají v zápočtovém týdnu vedoucímu LO/DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá doc. Veselému k hodnoceni stránky typografické. Následně text předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce. individuálně, dle zadaného tématu

12 Název studijního předmětu Ekonomika a řízení podniku Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednáška Na závěr výuky bude napsán zápočtový test složený ze 6 otázek. Odpovědi budou hodnoceny 0 5 body. Student musí napsat test na minimálně 18 bodů. Ing. Renata Herrmannová 1. Úvod do předmětu. Historie ekonomie. Pravidla a zákony podnikání. 2. Efektivnost podniku. Výrobní faktory. Náklady podniku. 3. Cíle a funkce podniku. Typologie podniků a jeho vnitřní ekonomický život. 4. Majetková a kapitálová struktura podniku. 5. Organizační výstavba podniku. Podnikové řízení. 6. Výrobní činnost podniku. Nákup, odbyt, marketing. 7. Financování podniku a investiční činnost. 8. Účetnictví podniku a výkazy. 9. Specifika výrobních, bankovních a obchodních podniků. 10. Drobné podniky a živnosti. Podniky s mezinárodní účastí. 11. Personální práce. Mzdové systémy. 12. Aplikace PC v práci ekonoma podniku. Informační systémy. 13. Shrnutí předmětu, dotazy, informace. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Záveský, V.: Podniková ekonomika, Praha, VŠCHT, ISBN Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, 4. přeprac. a dopl. vydání, Praha, C.H.Beck, ISBN Meluzín, V.: Účetnictví I, Jednoduché účetnictví, VUT v Brně, ISBN Záveský, V., Grosová, S., Balatka, S.: Inženýrská ekonomika a management, Praha, VŠCHT, ISBN X

13 Název studijního předmětu Fotochemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška je pouze v písemné podobě. doc. Ing. Michal Čeppan, CSc. 1. Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů 2. Elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů 3. Jablonského diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů 4. Základní typy fotochemických reakcí 5. Klasifikace zobrazovacích systémů, fotochemické zobrazovací systémy (polymerní světlocitlivé vrstvy, světlocitlivé systémy s nízkým zesílením) 6. UV-curing systémy 7. Elektrofotografie 8. Fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů 9. Environmentální fotochemické procesy a technologie. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Lapčík L., Pelikán P., Čeppan M.: Fotochemické procesy, Alfa, Bratislava 1989 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89761

14 Název studijního předmětu Fyzika III Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P + 1C hod. za týden 3 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zpracování zadaného projektu. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. 1. Elektromagnetické pole (elektrické a magnetické pole, elektrický proud) 2. Měření elektrických vlastností látek (ustálená a tranzientní měření, impedanční spektroskopie) 3. Měření optických a optoelektrických vlastnosti látek (absorpce, luminiscence, fotovodivost, elektroluminiscence) 4. Teplotní pole (šíření tepla vedením, prouděním a zářením) 5. Měření tepelných vlastností látek (stacionární a tranzientní měření, termokamery) 6. Fyzikální pole (gravitační a elektromagnetické pole, pole slabých a silných interakcí) elementární částice, fyzika vesmíru) Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Zpracování projektu na zadané téma. Potřebné materiály jsou k dispozici v e-learningovém systému VUT. Studenti kombinovaného studia se musí individuálně seznámit před vlastní zkouškou s experimentálními metodami, aby byli schopni diskutovat vlastní experimenty. Arthur Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha, 1978 Halliday D, Resnick R, Walker J. Fundamental of Physics. John Wiley & Sons, 2001 Atkins PW. Physical Chemistry. Oxford University Press, 1998 Carslaw HS, Jaeger JC. Conduction of Heat in Solids. Oxford University Press, 2003 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89766

15 Název studijního předmětu Fyzikální chemie III Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška V rámci samostudia řešení základních příkladů z kvantové mechaniky. K dispozici je interaktivní sbírka řešených příkladů. doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. 1. Potřeba kvantové mechaniky. Záření absolutně černého tělesa. Tepelná kapacita tuhých látek. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Problémy stability atomu a interpretace elektronových spekter. Rozštěpení spektrálních čar v magnetickém poli a spin elektronu. 2. Elementární základy kvantové mechaniky. Operátory a jejich charakteristické hodnoty. 3. Postuláty kvantové mechaniky. Heisenbergův vztah neurčitosti. 4. Jednoduché systémy v kvantové mechanice. Částice v potenciálové jámě. Tunelový efekt. 5. Lineární harmonický oscilátor. 6. Sférické souřadnice. Tuhý rotátor. 7. Atom vodíku. 8. Moment hybnosti v kvantové mechanice a jeho vlastnosti. 9. Orbitální a spinový moment hybnosti. Skládání momentů hybnosti. 10. Elektronová struktura atomu. Problém mnoha částic v kvantové mechanice. Permutační operátory. Slaterův determinant. Pauliho vylučovací princip. Elektronová konfigurace atomu. Atomové termy. 11. Chemická vazba. Molekulový ion H2+. Heitlerův - Londonův model molekuly H Bornova-Oppenheimerova aproximace. Molekulové orbitály (MO). Aproximace LCAO MO. Lokalizované a delokalizované molekulové orbitály. Hybridizace. 13. Metoda VSEPR a geometrie molekul. Teorie krystalového pole. Chemická vazba v tuhých látkách. Semiempirické metody molekulových orbitálu. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou. Cvičení k předmětu probíhá na základě samostudia s využitím e-learningu. R. Zahradník, R. Polák: Základy kvantové chemie, SNTL Praha, 1985 P.W. Atkins: Physical Chemistry, VI. Ed. P.W. Atkins, R.F. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1997 L. Lapčík, P. Pelikán, O. Zmeškal, F. Krčma: Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, Vutium Brno, 2000 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=89776

16 Název studijního předmětu Fyzikální chemie makromolekulárních soustav Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška pouze písemná s důrazem na aplikaci poznatků na technologické problémy. doc. Ing. Michal Veselý, CSc. 1. Kinetické vlastnosti disperzních soustav. Viskozita disperzních soustav. 2.Elastický rozptyl světla. 3. Kvazielastický rozptyl světla. Makromolekulární soustavy: konformační statistika makromolekul, volně otáčivý, volně skloubený řetězec. 4. Omezeně otáčivý řetězec, vzájemně závislé konformace sousedních vazeb, lokální konformace. 5. Ekvivalentní řetězec, perzistenční délka řetězce, doména klubka makromolekul. 6. Termodynamika roztoků polymerů, kombinatorická entropie míšení, entalpie míšení. 7. Zředěné roztoky polymerů: konformační vlastnosti nahodilého klubka. 8. Floryho-Foxova rovnice, hydrodynamické vlastnosti roztoků polymerů. 9. Makromolekulární gely: kovalentní gely a jejich vlastnosti. 10. Ionogenní gely, bobtnání gelů. 11. Fyzikálně a chemicky síťované gely. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Gedde U. W.: Polymer Physics, Kluwer Academic Publishers, 1995, ISBN Holzmüller - Altenburg: Fyzika polymerů, SNTL Praha, 1966 Meissner - Zilvar: Fyzika polymerů, SNTL/Alfa, 1987 Doi M.: Introduction to Polymer Physic, Clarendon Press, 1996 Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998

17 Název studijního předmětu Chemická legislativa IV Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 0 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Prezence na přednášce (pro 1. ročník působení studenta na fakultě) Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86027

18 Název studijního předmětu Chemická legislativa V Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 1 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. Je-li student v posledním ročníku studia, získává zápočet za Chemickou legislativu IV + V. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86028

19 Název studijního předmětu Chemometrie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Hodnocení je dáno výsledkem zkoušky skládající se z písemné a ústní části. doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. 1. Základy popisné statistiky, bodové odhady a jejich vlastnosti. 2. Intervalové odhady, testování statistických hypotéz, chyba 1. a 2. druhu, jednovýběrové testy, testy dobré shody. 3. Pojem náhodného vektoru, simultánní a marginální distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustoty. Podmíněná pravděpodobnost, podmíněné rozdělovací funkce. 4. Číselné charakteristiky náhodných vektorů - střední hodnota, kovarianční matice, korelační matice, varianční matice, Vícerozměrné normální rozdělení. 5. Dvouvýběrové testy, metoda nejmenších čtverců a model lineární a regrese, aplikace. 6. Zobecnění a modifikace modelu lineární regrese, úvod do nelineární regrese, elementy regresní diagnostiky. 7. Úvod do analýzy rozptylu - Tuckeyova metoda, Bartlettův test, jednofaktorová a dvoufaktorová ANOVA. 8. Schéffeho věta a její použití pro určení pásu spolehlivosti regresní přímky. Neparametrické testy - znaménkový, Wilcoxonův a Kruskal-Wallisův test. 9. Vlastní čísla a vlastní vektory, metoda hlavních komponent, využití při redukci vstupních dat. 10. Základy faktorové analýzy a aplikace při zkoumání životního prostředí. 11. Úvod do diskriminační analýzy, aplikace v biomedicíně. Úvod do teorie neuronových sítí- vnitřní potenciál, prahová funkce, organizační, aktivní a adaptivní dynamika. 12. Sitě perceptronů a metoda backpropagation jako učební metoda sítě. Logistická regrese a souvislost s perceptrony, aplikace v biomedicíně. 13. Alternativa neuronových sítí ke statistickému zpracování dat klasickými metodami, informativně lineární asociativní sítě, hebbovská adaptace a aplikace v informatice (autoasociativní a heteroasociativní paměť). Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Anděl Jiří, Matematická statistika, SNTL/Alfa 1985 Hebák P., Kahounová J., Počet pravd v příkladech, Praha 2009, ISBN Hebák, P., Malá I., Hustopecký J., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Hebák P., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Meloun M., Militký J., Hill M., Statistické zpracování experimentálních dat, Academia 2005 Meloun M., Militký J., Hill M., Chemometrics in analytical chemistry Šíma J., Neruda R., Teoretické otázky neuronových sítí, elektronická učebnice Durnová H. Tomáš J., Zapletal J., Introduction to the theory of probability and statistics, elektronická skripta FEKT VUT Brno

20 Název studijního předmětu Instrumentální a strukturní analýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Separační metody: chromatografické-plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, chromatografie za použití superkritické fáze; migrační-elektroforéza, izotachoforéza, elektrické fokusování. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Atomová spektrometrie: emisní, absorpční, fluorescenční. Rentgenová fluorescence. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Metody elektronové spektroskopie (UPS, ESCA, Auger). Analýza povrchů: Elektronová mikrosonda, (SEM, TEM, EPXMA, SIMS, STM, AFM). Rentgenová difrakce. Lasery v analytické chemii. Kombinované techniky. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Holzbecher Z., Churáček J: Analytická chemie, SNTL Praha 1987 Čůta, K. a kol: Instrumentální analýza. SNTL, Praha, 1986 Zýka J. a kol.,analytická příručka 1 a 2. SNTL/ALFA Praha/Bratislava,1988 Štulík K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd., Praha: KU Praha, 2005 Němcová, M; Čermáková, L; Rychlovský, P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova. Karolinum Praha Sommer L.,Teoretické základy analytické chemie I., II., III., 1995, VUT Brno Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Widmer H.M.: Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim 1998 Christian G.D., O'Reilly J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston 1986 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89824

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Katedra biologie, PřF UJEP

Katedra biologie, PřF UJEP Studijní opora pro distanční studium biologie Předmět Fyzikální biologie Katedra biologie, PřF UJEP ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KURZU Cílem kurzu Fyzikální biologie je uvést studenty biologie do problematiky

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII VLASTNÍ VYPSANÁ tvůrčí činnost ústavu (bio)koloidy molekulární aplikace (elektronika) fotochemie plazmochemie 1 BIOKOLOIDY HYALURONAN přírodní polysacharid

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Chemie a chemické technologie bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Studijní o obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU 28. 30. června 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Molekuly 1 21.09.13. Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba

Molekuly 1 21.09.13. Molekula definice IUPAC. Proč existují molekuly? Molekuly. Kosselův model. Představy o molekulách. mezi atomy vzniká vazba C e l k o v á e n e r g i e 1.09.13 Molekuly 1 Molekula definice IUPAC l elektricky neutrální entita sestávající z více nežli jednoho atomu. Přesně, molekula, v níž je počet atomů větší nežli jedna, musí

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada.

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada. Pravidla pro sestavování individuálních studijních plánů a kontrolu průběhu studia v oboru Environmentální analytická chemie A) Zásady pro tvorbu individuálního studijního plánu 1. Individuální studijní

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Zápisy pro 1. ročník bakalářského studia http://www.fjfi.cvut.cz Zatím nic nikam nepište ani nevyplňujte!!! České vysoké učení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám MAGISTERSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Jaderná chemie Aplikace přírodních věd Jaderná chemie 1. Jednoduché

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více