A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N2806 -Spotřební chemie N 2 Ing. Původní název SP N2806 -Spotřební chemie platnost předchozí akreditace Typ žádosti akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Spotřební chemie 2806T002 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program Spotřební chemie navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a prohlubuje jeho teoretické základy. Představuje však samostatný celek otevřený i absolventům jiných bakalářských oborů a programů. Spotřební chemií jsou míněny malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření. Jejich společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, na nichž je tento program vystavěn. Studenti získávají hlubší vědomosti ve vybraných oblastech teoretické fyzikální chemie a dále se seznamují s koloidními, fotochemickými nebo plazmochemickými disciplínami. Součástí programu je výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. Studijní plán je od prvého semestru zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Tento trend je podložen seminárními a laboratorními předměty, které vedou studenta od předprojektové přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Podíl přednášek přednášených docenty a profesory činí 85 % celkového počtu hodin přednášek studijního plánu oboru. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ důležitý pro malotonážní a speciální chemické výroby, seznámený s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (kvantová chemie, aplikovaná kinetika, fyzikální chemie makromolekulárních soustav) a rozvinut koloidními, fotochemickými, plazmochemickými nebo materiálově zaměřenými předměty včetně praktické laboratorní výuky. Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Od předchozí akreditace došlo k rozšíření nabídky volitelných předmětů. Nové předměty odrážejí dynamický vývoj v oblastech praxe, částečně se zde odráží i připomínky studentů k náplni předmětů. Nově byly zařazeny následující předměty: Jako povinný předmět přibyla Chemická legislativa a byl rozšířen předmět Pokroky v technologiích spotřebního průmyslu. U povinně volitelných předmětů přibyly následující přeměty: Biochemie II, Chemometrie, Kosmetologie a technologie kosmetiky (+ praktikum), Plazmochemické procesy a technologie, Praktikum z koloidů, Supramolekulární systémy a Vakuová technika. Podstatně byla rozšířena nabídka předmětů vyučovaných v angličtině z původních 4 na 10 a doplněna možnost absolvovat diplomovou práci v angličtině. Materiály k nyní platné akreditaci oboru jsou k dispozici na Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu ne Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Detailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojého na Internet.

3 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná kinetika a katalýza 2 P zkouška P prof. Omelka 2 Diplomová práce 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Diplomový seminář - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Fyzikální chemie III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Fyzikální chemie 2 P zkouška P doc. Veselý 1 makromolekulárních soustav Chemická legislativa IV 1 P zápočet P prof. Příhoda 1 Chemická legislativa V 1 P zápočet P prof. Příhoda 2 Instrumentální a strukturní analýza 2 P zkouška P doc. Čáslavský 1 Laboratoř oboru I - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 1 zápočet Laboratoř oboru II - SCH 6 L klasifikovaný P prof. Pekař 2 zápočet Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 1 průmyslu I 0,5 Exk. Pokroky technologií spotřebního 0,5 P + zápočet P prof. Pekař 2 průmyslu II 0,5 Exk. Praktikum z instrumentální a 4 L klasifikovaný P doc. Klučáková 1 strukturní analýzy - SCH zápočet Příprava a řízení projektu - SCH 1 P zápočet P prof. Pekař 1 další nabízené předměty jsou uvedeny na následujících dvou listech Předměty SZZ Fyzikální chemie Technologie spotřebního průmyslu Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studia studijního oboru Spotřební chemie na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení. Další povinnosti / odborná praxe Student absolvuje všechny povinné předměty a celkově získá minimálně 120 kreditů. U předmětů nabízených i v anglické verzi není možné během studia absolvovat tentýž předmět v obou jazykových mutacích. Student musí v každém ročníku absolvovat minimálně jeden z předmětů vyučovaných v angličtině Návrh témat prací a obhájené práce Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého Organické solární články pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie Molecular study of lipids in humic acids by sequential chemical degradation Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon Návaznost na další stud. program Magisterský navazující program bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program Spotřební chemie, přičemž je vhodný i pro absolventy jiných chemických bakalářských programů.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Aplikovaná koloidní chemie 2 P zkouška PV prof. Pekař 1 Biochemie II 2 P zkouška PV doc. Márová 1 Biopolymery 2 P zkouška PV doc. Kučerík 1 Ekonomika a řízení podniku 2 P zkouška PV Ing. 1 Herrmannová Fotochemie 2 P zkouška PV doc. Veselý 1 Fyzika III 2 P + 1 C zkouška PV prof. Zmeškal 1 Chemometrie 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Koloidní transportní systémy 2 P zkouška PV doc. Klučáková 2 Kosmetologie a technologie 2 P zkouška PV Ing. Zemanová 1 kosmetiky Matematika III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Metody strukturní analýzy 2 P zkouška PV prof. Friedl 1 Moderní reprodukční technologie 2 P zkouška PV doc. Veselý 2 Moderní spektroskopické metody 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plazmochemie 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma lichý rok technologie I Plazmochemické procesy a 1 P zápočet PV doc. Krčma sudý rok technologie II Pokročilé materiálové technologie 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Reologie ve spotřební chemii 2 P zkouška PV doc. Klučáková 1 Struktura a vlastnosti nekovových 2 P zkouška PV prof. Nešpůrek 1 materiálů Supramolekulární systémy 2 P zkouška PV doc. Kučerík 2 Tenké vrstvy 2 P zkouška PV prof. Čech 1 Vakuová technika 2 P zkouška PV doc. Salyk 1 Základy obrazového inženýrství 2 P zkouška PV prof. Zmeškal 1 Základy průmyslového a obchodního 2 P klasifikovaný PV Mgr. Sýkorová 1 práva zápočet Praktikum - moderní reprodukční 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 procesy zápočet Praktikum z fotochemických procesů 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 zápočet Praktikum z koloidů 3 L klasifikovaný PV doc. Pekař 1 zápočet Praktikum z kosmetologie 1 L klasifikovaný PV Ing. Zemanová 1 zápočet Praktikum z plazmochemie 3 L klasifikovaný PV doc. Krčma 1 zápočet Praktikum z obrazového inženýrství 2 L klasifikovaný zápočet PV prof. Zmeškal 1

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu N Spotřební chemie Název studijního oboru 2806T002 - Spotřební chemie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. Diploma Seminar - SCH 1 S zápočet P prof. Pekař 2 Diploma Thesis 30 L zápočet P prof. Pekař 2 Physical Chemistry III 2 P zkouška P doc. Krčma 1 Advanced Material Technologies 2 P zkouška PV doc. Weiter 1 Mathematics III 2 P zkouška PV doc. Tomáš 1 Modern Spectroscopic Methods 2 P zkouška PV doc. Krčma 1 Plasma Chemistry 2 P zkouška PV Ing. Kozáková 1 Laboratory Classes in Imaging 2 L klasifikovaný PV prof. Zmeškal 1 Science and Technology zápočet Laboratory Classes in Modern 3 L klasifikovaný PV Ing. Dzik 2 Reproduction Processes zápočet Laboratory Classes in Photochemical 4 L klasifikovaný PV doc. Veselý 1 Processes zápočet Laboratory Classes in Plasma Chemistry 3 L klasifikovaný zápočet PV doc. Krčma 1

6 Název studijního předmětu Aplikovaná kinetika a katalýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška složena ze dvou částí: Písemná část 4 příklady (podmínka pro absolvování - zisk alespoň 2 bodů); Ústní zkouška z odpřednášené látky. prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. 1. Vztah mezi termodynamikou a chemickou kinetikou, definice reakční rychlosti. 2. Teorie elementárních reakcí nultého, 1. a 2. řádu, reakce 2.řádu obecného typu aa + bb = pp + rr 3. Reakce složité- vratné, boční, následné, reakce s předsunutou rovnováhou. 4. Řetězové reakce, kinetický rozbor radikálové řetězové reakce H2 + Br2 = 2 HBr, kinetika radikálových polymerizací a polykondenzací. 5. Fotochemické reakce, kinetika fotochemických reakcí, kinetika zhášení - Stern-Volmerova rovnice. 6. Závislost reakční rychlosti na teplotě a tlaku.teorie aktivovaného komplexu, termodynamická formulace rychlostní konstanty. 7. Teorie aktivovaného komplexu, aplikovaná na reakce v roztocích - vliv dielektrické konstanty na reakční rychlost, vliv struktury - Hammettovy vztahy. 8. Teorie homogenní katalýzy, acido-bazická katalýza, autokatalýza. 9. Enzymová katalýza - kinetický rozbor neinhibovaných a inhibovaných enzymových reakcí. 10. Teorie heterogenní katalýzy, Langmuirova izoterma pro adsorpci s disociací a bez disociace, Langmuir- Hinshelwoodův a Eyel-Ridealův mechanizmus povrchové reakce. 11. Kinetický rozbor heterogenně katalyzovaných mono a bimolekulových reakcí, Experimentální aktivační energie v heterogenní katalýze, její vztah k aktivačním energiím dílčích procesů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou P.W.Atkins: Fyzikálna chémia, Oxford/STU Bratislava,1999 L. Treindl: Chemická kinetika, SNTL Praha, 1967 J.C. Jungers a kol.: Chemická kinetika, ČSAV, Praha 1963

7 Název studijního předmětu Aplikovaná koloidní chemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Předmět je ukončen zkouškou, uskutečněnou formou samostatné studentské práce. Student písemně vypracuje a ústně přednese pojednání na vhodné téma z oblasti náplně kursu v rozsahu alespoň deseti textových stran. Součástí ústní prezentace je diskuse k přednesenému tématu a souvisejícím teoretickým základům. Písemnou část student odevzdává vyučujícímu v elektronické formě. Téma i způsob zpracování konzultují studenti s vyučujícím a poté prezentují na přednáškách během semestru. Příklady vhodných témat budou uvedeny na prvé přednášce. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce - přehled. 2. Mezimolekulové interakce - typy. 3. Mezimolekulové interakce - matematické zpracování. 4. Interakce na koloidní úrovni. 5. Vznik a příprava koloidů. 6. Stabilita a stabilizace koloidů. 7. Tenzidy funkce, typy, vlastnosti, detergence. 8. Gely struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 9. Emulze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 10. Suspenze struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 11. Pěny struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 12. Aerosoly struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. 13. Adhese a smáčení, typy adhesiv. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Viz další požadavky na studenta literatura dle zadaného tématu

8 Název studijního předmětu Biochemie II Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je-li písemná část nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako nevyhovující. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. 1. blok živočišná buňka Bioenergetika; mechanismy enzymové katalýzy; regulace katalytické aktivity enzymů. Buněčná signalizace; regulace metabolických procesů na úrovni organismu (hormony) Průběh a regulace genové exprese; posttranslační modifikace. Experimentální přístupy studia regulačních mechanismů Primární a sekundární metabolismus; hlavní metabolické dráhy (aminokyseliny, izoprenoidy a spol.); mechanismy intermediární regulace; pathobiochemie Vybrané sekundární metabolity živočišných buněk feromony, allomony; polyaminy 2. blok mikroorganismy Typy organismů z hlediska zdrojů energie, živin a metabolismu Specifika metabolismu mikroorganismů; mechanismy adaptace, stresové faktory, extrémofily Primární a sekundární metabolismus mikroorganismů Typy fermentace, možnosti buněčné regulace produkce primárních metabolitů Biosyntéza vybraných sekundárních metabolitů MO antibiotika, vitaminy, polysacharidy Biodegradace, bioremediace a biotransformace - přehled 3. blok rostliny Specifika metabolismu rostlin, přehled hlavních drah primárního a sekundárního metabolismu Fotosyntéza; průběh a regulace (oxygenní, anoxygenní) Produkce vybraných sekundárních metabolitů aromatické sloučeniny, přírodní barviva, alkaloidy, steroidy, glykosidy, terpenoidy Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Robertson, P. Walter: Základy buněčné biologie, Espero Publishing, 2. vyd., 2005, ISBN-10: Vodrazka Z.: Biochemie, 2. vyd., Praha: Academia, 1999 Voet D, Voet J.G.: Biochemie, Victoria Publishing a.s., Praha 1995 Lehninger A.L: Biochemistry, (2nd ed.). New York: Worth, 1977 Karlson P.: Základy biochemie, Praha: Academia, 1965 Stryer L: Biochemistry, (3rd ed.) New York: W. H. Freeman and co., 1988 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89715

9 Název studijního předmětu Biopolymery Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška písemná i ústní. doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. 1. Mezimolekulové interakce. 2. Struktury a vlastnosti vody, hydrofobní efekt, hydratace. 3. Struktura a fyzikálně chemické vlastnosti biopolymerů. 4. Přírodní materiály. 5. Průmyslové využití biopolymerů. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou E.J. Vandamme, A. Steinbüchel: Biopolymers, Vol. 5-6, Wiley-VCH, Weinheim, 2002 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89722

10 Název studijního předmětu Diplomová práce SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/L Rozsah studijního předmětu 30 L hod. za týden 30 kreditů 24 Způsob zakončení zápočet Forma výuky samostatná lab. práce Zadání diplomové práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocení předmětu diplomová práce provádí vedoucí diplomové práce na základě výsledků dosažených diplomantem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání diplomové práce, případně laboratorního deníku. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. 1. Cíl práce 2. Literární rešerše 3. Experimentální práce 4. Výsledky a diskuse Rozsah konzultací (soustředění) 15 hodin za týden Samostatná práce studentů. Kontrola je prováděna průběžně vedoucími diplomových prací, např. kontrolou laboratorního deníku. literatura dle zadaného tématu

11 Název studijního předmětu Diplomový seminář - SCH Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 S hod. za týden 1 kreditů 2 Způsob zakončení zápočet Forma výuky seminář Účast na seminářích a obhájení ústní prezentace na zadané téma související s diplomovou prací. prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. a) Pravidelné diskusní semináře. b) Samostatná práce za konzultace vedoucích DP: Každý/á vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantu/ce vhodný článek, o kterém student zpracuje a přednese prezentaci v rozsahu minut a struktuře - jaký problém a proč byl v článku řešen, - jakými metodami, - k jakým výsledkům autoři došli, - jaký mají výsledky význam obecně i konkrétně pro zadanou diplomovou práci. c) Ústní prezentace. Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru. Text studenti odevzdají v zápočtovém týdnu vedoucímu LO/DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá doc. Veselému k hodnoceni stránky typografické. Následně text předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce. individuálně, dle zadaného tématu

12 Název studijního předmětu Ekonomika a řízení podniku Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení klasifikovaný zápočet Forma výuky přednáška Na závěr výuky bude napsán zápočtový test složený ze 6 otázek. Odpovědi budou hodnoceny 0 5 body. Student musí napsat test na minimálně 18 bodů. Ing. Renata Herrmannová 1. Úvod do předmětu. Historie ekonomie. Pravidla a zákony podnikání. 2. Efektivnost podniku. Výrobní faktory. Náklady podniku. 3. Cíle a funkce podniku. Typologie podniků a jeho vnitřní ekonomický život. 4. Majetková a kapitálová struktura podniku. 5. Organizační výstavba podniku. Podnikové řízení. 6. Výrobní činnost podniku. Nákup, odbyt, marketing. 7. Financování podniku a investiční činnost. 8. Účetnictví podniku a výkazy. 9. Specifika výrobních, bankovních a obchodních podniků. 10. Drobné podniky a živnosti. Podniky s mezinárodní účastí. 11. Personální práce. Mzdové systémy. 12. Aplikace PC v práci ekonoma podniku. Informační systémy. 13. Shrnutí předmětu, dotazy, informace. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Záveský, V.: Podniková ekonomika, Praha, VŠCHT, ISBN Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, 4. přeprac. a dopl. vydání, Praha, C.H.Beck, ISBN Meluzín, V.: Účetnictví I, Jednoduché účetnictví, VUT v Brně, ISBN Záveský, V., Grosová, S., Balatka, S.: Inženýrská ekonomika a management, Praha, VŠCHT, ISBN X

13 Název studijního předmětu Fotochemie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška je pouze v písemné podobě. doc. Ing. Michal Čeppan, CSc. 1. Základní principy, struktura elektronových excitovaných stavů 2. Elektronová absorpční spektra, statické a dynamické vlastnosti elektronových excitovaných stavů 3. Jablonského diagram a přechody mezi elektronovými stavy, kinetika fotofyzikálních a fotochemických procesů 4. Základní typy fotochemických reakcí 5. Klasifikace zobrazovacích systémů, fotochemické zobrazovací systémy (polymerní světlocitlivé vrstvy, světlocitlivé systémy s nízkým zesílením) 6. UV-curing systémy 7. Elektrofotografie 8. Fotodegradace a fotostabilizace polymerních materiálů 9. Environmentální fotochemické procesy a technologie. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Lapčík L., Pelikán P., Čeppan M.: Fotochemické procesy, Alfa, Bratislava 1989 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89761

14 Název studijního předmětu Fyzika III Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P + 1C hod. za týden 3 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zpracování zadaného projektu. prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. 1. Elektromagnetické pole (elektrické a magnetické pole, elektrický proud) 2. Měření elektrických vlastností látek (ustálená a tranzientní měření, impedanční spektroskopie) 3. Měření optických a optoelektrických vlastnosti látek (absorpce, luminiscence, fotovodivost, elektroluminiscence) 4. Teplotní pole (šíření tepla vedením, prouděním a zářením) 5. Měření tepelných vlastností látek (stacionární a tranzientní měření, termokamery) 6. Fyzikální pole (gravitační a elektromagnetické pole, pole slabých a silných interakcí) elementární částice, fyzika vesmíru) Rozsah konzultací (soustředění) 2 hodin za týden Zpracování projektu na zadané téma. Potřebné materiály jsou k dispozici v e-learningovém systému VUT. Studenti kombinovaného studia se musí individuálně seznámit před vlastní zkouškou s experimentálními metodami, aby byli schopni diskutovat vlastní experimenty. Arthur Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha, 1978 Halliday D, Resnick R, Walker J. Fundamental of Physics. John Wiley & Sons, 2001 Atkins PW. Physical Chemistry. Oxford University Press, 1998 Carslaw HS, Jaeger JC. Conduction of Heat in Solids. Oxford University Press, 2003 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89766

15 Název studijního předmětu Fyzikální chemie III Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška V rámci samostudia řešení základních příkladů z kvantové mechaniky. K dispozici je interaktivní sbírka řešených příkladů. doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. 1. Potřeba kvantové mechaniky. Záření absolutně černého tělesa. Tepelná kapacita tuhých látek. Fotoelektrický jev. Comptonův jev. Problémy stability atomu a interpretace elektronových spekter. Rozštěpení spektrálních čar v magnetickém poli a spin elektronu. 2. Elementární základy kvantové mechaniky. Operátory a jejich charakteristické hodnoty. 3. Postuláty kvantové mechaniky. Heisenbergův vztah neurčitosti. 4. Jednoduché systémy v kvantové mechanice. Částice v potenciálové jámě. Tunelový efekt. 5. Lineární harmonický oscilátor. 6. Sférické souřadnice. Tuhý rotátor. 7. Atom vodíku. 8. Moment hybnosti v kvantové mechanice a jeho vlastnosti. 9. Orbitální a spinový moment hybnosti. Skládání momentů hybnosti. 10. Elektronová struktura atomu. Problém mnoha částic v kvantové mechanice. Permutační operátory. Slaterův determinant. Pauliho vylučovací princip. Elektronová konfigurace atomu. Atomové termy. 11. Chemická vazba. Molekulový ion H2+. Heitlerův - Londonův model molekuly H Bornova-Oppenheimerova aproximace. Molekulové orbitály (MO). Aproximace LCAO MO. Lokalizované a delokalizované molekulové orbitály. Hybridizace. 13. Metoda VSEPR a geometrie molekul. Teorie krystalového pole. Chemická vazba v tuhých látkách. Semiempirické metody molekulových orbitálu. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou. Cvičení k předmětu probíhá na základě samostudia s využitím e-learningu. R. Zahradník, R. Polák: Základy kvantové chemie, SNTL Praha, 1985 P.W. Atkins: Physical Chemistry, VI. Ed. P.W. Atkins, R.F. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1997 L. Lapčík, P. Pelikán, O. Zmeškal, F. Krčma: Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, Vutium Brno, 2000 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=89776

16 Název studijního předmětu Fyzikální chemie makromolekulárních soustav Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 6 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Zkouška pouze písemná s důrazem na aplikaci poznatků na technologické problémy. doc. Ing. Michal Veselý, CSc. 1. Kinetické vlastnosti disperzních soustav. Viskozita disperzních soustav. 2.Elastický rozptyl světla. 3. Kvazielastický rozptyl světla. Makromolekulární soustavy: konformační statistika makromolekul, volně otáčivý, volně skloubený řetězec. 4. Omezeně otáčivý řetězec, vzájemně závislé konformace sousedních vazeb, lokální konformace. 5. Ekvivalentní řetězec, perzistenční délka řetězce, doména klubka makromolekul. 6. Termodynamika roztoků polymerů, kombinatorická entropie míšení, entalpie míšení. 7. Zředěné roztoky polymerů: konformační vlastnosti nahodilého klubka. 8. Floryho-Foxova rovnice, hydrodynamické vlastnosti roztoků polymerů. 9. Makromolekulární gely: kovalentní gely a jejich vlastnosti. 10. Ionogenní gely, bobtnání gelů. 11. Fyzikálně a chemicky síťované gely. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Gedde U. W.: Polymer Physics, Kluwer Academic Publishers, 1995, ISBN Holzmüller - Altenburg: Fyzika polymerů, SNTL Praha, 1966 Meissner - Zilvar: Fyzika polymerů, SNTL/Alfa, 1987 Doi M.: Introduction to Polymer Physic, Clarendon Press, 1996 Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998

17 Název studijního předmětu Chemická legislativa IV Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 0 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Prezence na přednášce (pro 1. ročník působení studenta na fakultě) Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86027

18 Název studijního předmětu Chemická legislativa V Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu 1 P hod. za týden 1 kreditů 1 Způsob zakončení zápočet Forma výuky přednáška Úspěšné absolvování testu, který je podmínkou pro práci v libovolných laboratořích FCH. Je-li student v posledním ročníku studia, získává zápočet za Chemickou legislativu IV + V. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. 1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O zacházení chemickými látkami a přípravky, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení) 2. Výstražné symboly, R-věty, S-věty 3. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi 4. Balení a označování chemických látek 5. Nakládání s chemickými odpady 6. Základy první předlékařské pomoci 7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně Rozsah konzultací (soustředění) 0,5 hodin za týden Individuální práce nejsou E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=86028

19 Název studijního předmětu Chemometrie Typ předmětu povinně volitelný doporučený ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Hodnocení je dáno výsledkem zkoušky skládající se z písemné a ústní části. doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. 1. Základy popisné statistiky, bodové odhady a jejich vlastnosti. 2. Intervalové odhady, testování statistických hypotéz, chyba 1. a 2. druhu, jednovýběrové testy, testy dobré shody. 3. Pojem náhodného vektoru, simultánní a marginální distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustoty. Podmíněná pravděpodobnost, podmíněné rozdělovací funkce. 4. Číselné charakteristiky náhodných vektorů - střední hodnota, kovarianční matice, korelační matice, varianční matice, Vícerozměrné normální rozdělení. 5. Dvouvýběrové testy, metoda nejmenších čtverců a model lineární a regrese, aplikace. 6. Zobecnění a modifikace modelu lineární regrese, úvod do nelineární regrese, elementy regresní diagnostiky. 7. Úvod do analýzy rozptylu - Tuckeyova metoda, Bartlettův test, jednofaktorová a dvoufaktorová ANOVA. 8. Schéffeho věta a její použití pro určení pásu spolehlivosti regresní přímky. Neparametrické testy - znaménkový, Wilcoxonův a Kruskal-Wallisův test. 9. Vlastní čísla a vlastní vektory, metoda hlavních komponent, využití při redukci vstupních dat. 10. Základy faktorové analýzy a aplikace při zkoumání životního prostředí. 11. Úvod do diskriminační analýzy, aplikace v biomedicíně. Úvod do teorie neuronových sítí- vnitřní potenciál, prahová funkce, organizační, aktivní a adaptivní dynamika. 12. Sitě perceptronů a metoda backpropagation jako učební metoda sítě. Logistická regrese a souvislost s perceptrony, aplikace v biomedicíně. 13. Alternativa neuronových sítí ke statistickému zpracování dat klasickými metodami, informativně lineární asociativní sítě, hebbovská adaptace a aplikace v informatice (autoasociativní a heteroasociativní paměť). Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Anděl Jiří, Matematická statistika, SNTL/Alfa 1985 Hebák P., Kahounová J., Počet pravd v příkladech, Praha 2009, ISBN Hebák, P., Malá I., Hustopecký J., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Hebák P., Vícerozměrné statistické metody, Praha 2005, ISBN Meloun M., Militký J., Hill M., Statistické zpracování experimentálních dat, Academia 2005 Meloun M., Militký J., Hill M., Chemometrics in analytical chemistry Šíma J., Neruda R., Teoretické otázky neuronových sítí, elektronická učebnice Durnová H. Tomáš J., Zapletal J., Introduction to the theory of probability and statistics, elektronická skripta FEKT VUT Brno

20 Název studijního předmětu Instrumentální a strukturní analýza Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu 2 P hod. za týden 2 kreditů 4 Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Separační metody: chromatografické-plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, chromatografie za použití superkritické fáze; migrační-elektroforéza, izotachoforéza, elektrické fokusování. Termická analýza: termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční skenovací kalorimetrie. Atomová spektrometrie: emisní, absorpční, fluorescenční. Rentgenová fluorescence. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Nukleární magnetická resonance. Elektronová spinová resonance. Metody elektronové spektroskopie (UPS, ESCA, Auger). Analýza povrchů: Elektronová mikrosonda, (SEM, TEM, EPXMA, SIMS, STM, AFM). Rentgenová difrakce. Lasery v analytické chemii. Kombinované techniky. Rozsah konzultací (soustředění) 1 hodin za týden Individuální práce nejsou Holzbecher Z., Churáček J: Analytická chemie, SNTL Praha 1987 Čůta, K. a kol: Instrumentální analýza. SNTL, Praha, 1986 Zýka J. a kol.,analytická příručka 1 a 2. SNTL/ALFA Praha/Bratislava,1988 Štulík K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd., Praha: KU Praha, 2005 Němcová, M; Čermáková, L; Rychlovský, P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova. Karolinum Praha Sommer L.,Teoretické základy analytické chemie I., II., III., 1995, VUT Brno Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Widmer H.M.: Analytical Chemistry, Willey-VCH, Weinheim 1998 Christian G.D., O'Reilly J.E.: Instrumental Analysis (2. edition), Allyn and Bacon, Boston 1986 E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/enrol.php?id=89824

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis

Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis Zasedání OR FCH 27. ledna 2016 zápis 1. Předseda OR (prof. Pekař) informoval o prodloužení akreditace. OR projednala související změny ve struktuře studijních předmětů konstatovala, že návrh z posledního

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A) GARANT PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (ÚFI) VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTU: Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Ing. Stanislav Voborný, Ph.D. (ÚFI) JAZYK

Více

Zápis z korespondenčního zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne

Zápis z korespondenčního zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne Zápis z korespondenčního zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 16. 3. 2009 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof.

Více

Jak si sestavovat studijní plán oborů spotřební chemie? Rady pro studenty bakalářského i magisterského stupně

Jak si sestavovat studijní plán oborů spotřební chemie? Rady pro studenty bakalářského i magisterského stupně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE Purkyňova 118, 612 00 Brno tel.: 541 149 111, fax: 541 211 697 http://www.fch.vutbr.cz Jak si sestavovat studijní plán

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz Časový a obsahový program přednášek Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. Stavové chování tekutin 1,2a 1, 2a Molekulární přístup kinetická teorie

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016.

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Hodnocení výuky studenty FCH probíhalo od konce letního semestru, tj. od 6.5.2016 do konce zkouškového období 31.7.2016.

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 10.11.2008 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof. Taraba, prof.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

Katedra biologie, PřF UJEP

Katedra biologie, PřF UJEP Studijní opora pro distanční studium biologie Předmět Fyzikální biologie Katedra biologie, PřF UJEP ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KURZU Cílem kurzu Fyzikální biologie je uvést studenty biologie do problematiky

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Úvod do moderní fyziky

Úvod do moderní fyziky Úvod do moderní fyziky letní semestr 2015/2016 Vyučující: Ing. Jan Pšikal, Ph.D Tématický obsah přednášek speciální a obecná teorie relativity kvantování energie záření, vlnové vlastnosti částic struktura

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Zkouška a doporučená literatura Ústní kolokvium Doporučená literatura

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014

Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014 Harmonogram výuky předmětu Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014 Vedoucí cvičení: ing. Václav Klika, Ph.D. & MSc. Karolína Korvasová & & ing. Matěj Tušek, Ph.D. Katedra

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika. 4.8.13. Fyzikální seminář Předmět Fyzikální seminář je vyučován v sextě, septimě a v oktávě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15 Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. TEORETICKÁ MECHANIKA...15 1.1 INTEGRÁLNÍ PRINCIPY MECHANIKY... 16 1.1.1 Základní pojmy z mechaniky... 16 1.1.2 Integrální principy... 18 1.1.3 Hamiltonův princip nejmenší

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II CHARAKTERIZACE MATERIÁLU II Vyučující a zkoušející Ing. Martin Kormunda, Ph.D. - CN320 Konzultační hodiny: Po 10-12, St 13 14 nebo dle dohody Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CS.c. - CN Konzultační hodiny:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška mají obvykle tento průběh:

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška mají obvykle tento průběh: Informace a tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2009/2010 1. Průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujících

Více

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu: Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: 12089 Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Název projektu: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Ústní zkouška z oboru Náročnost zkoušky je podtržena její ústní formou a komisionálním charakterem. Předmětem bakalářské zkoušky

Více

9. Chemické reakce Kinetika

9. Chemické reakce Kinetika Základní pojmy Kinetické rovnice pro celistvé řády Katalýza Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti reakční mechanismus elementární reakce a molekularita reakce reakční rychlost

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Ing. Michael Rost, Ph.D.

Ing. Michael Rost, Ph.D. Statistika úvodní přednáška Ing. Michael Rost, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Cíle základního kurzu: seznámit posluchače se základy počtu pravděpodobnosti, seznámit posluchače s aspekty

Více

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Biofyzika Napsal uživatel Marie Havlová dne 9. Leden 2013-0:00. Sylabus předmětu BIOFYZIKA pro letní semestr 1. ročníku,

Více

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník

Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Chemie Ch3 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a vazby

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti (P2808) Studijní obor Chemie, technologie a vlastnosti (2808V016) Forma studia: prezenční

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

Volitelné okruhy. PINIM Procesní inženýrství, informatika a management TEFAC Technická fyzikální a analytická chemie

Volitelné okruhy. PINIM Procesní inženýrství, informatika a management TEFAC Technická fyzikální a analytická chemie Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu "Inženýrství a management" na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2010/2011 1. Průběh státní závěrečné zkoušky

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení

Více

Bakalářské a diplomové práce. katedra matematiky

Bakalářské a diplomové práce. katedra matematiky Bakalářské a diplomové práce katedra matematiky 31.10.2011 Závěrečné práce obecné informace databáze VŠKP výběr a zadání témat -kdy -jak zpracování práce odevzdání a obhajoba práce -kdy -jak okruhy témat

Více