Doplňkové aplikace. Nokia N95-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplňkové aplikace. Nokia N95-1"

Transkript

1 Doplňkové aplikace Nokia N95-1

2 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N95 V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete doplòkové aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMÌ ZÁKONNÝCH PO ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urèitých výrobkù a aplikací a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Nìkteré funkce závisejí na kartì SIM èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny zvlá¹tním poplatkem Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N95 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM. 1. VYDÁNÍ CS

3 Obsah Úvod...4 Sí»ové slu¾by... 4 Podpora... 5 Galerie...6 Online tisk... 6 Online share... 7 Mobilní hledání Práce s aplikací Mobilní hledání...10 Dal¹í informace...10 Stáhnout! Stáhnout!...11 Chat okam¾ité zprávy Pøijmutí nastavení chatu...13 Pøipojení k serveru chatu...13 Zmìna nastavení chatu...13 Hledání skupin chatu a u¾ivatelù...14 Pøipojení ke skupinám chatu...14 Zprávy chatu...14 Zobrazení a zahájení konverzace...15 Kontakty chatu...15 Nastavení serveru chatu...16 Nástroje...17 Internetová volání...17 Push to talk...20 Prùvodce nastavením...24 Pro vá¹ poèítaè...27 Home Media Server...27 Nokia Nseries PC Suite...29

4 Úvod Úvod Èíslo modelu: Nokia N95-1 Dále jen Nokia N95. Nokia N95 je výkonný a inteligentní multimediální pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N95 pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Nìkteré aplikace jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje a dal¹í na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem. Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné licenèní podmínky. Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je aplikace ulo¾ena v pamìti pøístroje ( ) nebo na disku DVD-ROM ( ). Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte v u¾ivatelské pøíruèce. Aplikace ulo¾ené na disku DVD-ROM musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo pøedávání dál nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu. V pøístroji mohou být pøedem instalovány zálo¾ky a odkazy na internetové servery jiných provozovatelù. Pøístroj umo¾òuje také pøístup k dal¹ím serverùm tøetích stran. Servery jiných provozovatelù nemají ¾ádný vztah se spoleèností Nokia a spoleènost Nokia je neschvaluje ani za nì nepøijímá ¾ádnou zodpovìdnost. Pokud se rozhodnete pro pøístup na takové stránky, podniknìte vhodná opatøení vzhledem k jejich bezpeènosti a obsahu. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. 4

5 Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Úvod Podpora K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. Pøíslu¹né odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol této pøíruèky vìnovaných jednotlivým aplikacím. 5

6 Galerie Galerie Online tisk Aplikace Online tisk slou¾í k online objednávání vyti¹tìných fotografií dodávaných do domu nebo do nejbli¾¹ího obchodu. Mù¾ete také objednávat rùzné výrobky s vybraným obrázkem. Nabízené výrobky závisí na provozovateli slu¾by. Chcete-li slu¾bu Online tisk vyu¾ívat, musíte mít nainstalován alespoò jeden soubor konfigurace tiskové slu¾by. Soubory získáte od provozovatelù tiskových slu¾eb podporujících aplikaci Online tisk. Pøi pøenosu fotografií slu¾bì platíte poplatky za pøenos dat. Nacházíte-li se mimo svou domovskou sí», mù¾e být odesílání obrázkù dra¾¹í. Dal¹í informace o roamingu najdete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Objednání fotografií Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Galerie > Obr. a video. 1 Vyberte obrázek nebo obrázky a zvolte mo¾nost Volby > Tisk > Objednat fotografie. 2 Vyberte ze seznamu provozovatele slu¾by. 3 Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Otevøít Zahájí spojení s provozovatelem slu¾by. Odstranit Odstraní provozovatele slu¾by ze seznamu. Výchozí pøíst. bod Volba pou¾itého pøístupového bodu k internetu. Protokol Zobrazí podrobnosti o pøedchozích objednávkách. 4 Pokud má provozovatel slu¾by pouze jeden obchod, budete pøipojeni a systém zobrazí náhledy obrázkù vybraných v aplikaci Galerie. Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Náhled Pøed objednáním tisku systém obrázek zobrazí. Mezi obrázky mù¾ete procházet stisknutím navigaèního tlaèítka nahoru nebo dolù. Objednat Odeslání objednávky. Zmìnit objednávku Podrobné nastavení parametrù výrobku a poètu kopií zvoleného obrázku. V zobrazení objednávky mù¾ete vybrat, který výrobek a typ chcete objednat. Nabízené mo¾nosti a výrobky se u jednotlivých provozovatelù slu¾by li¹í. Pohybem vlevo èi vpravo zobrazte a zmìòte detaily ostatních obrázkù. 6

7 Zmìnit informace o zák. Zmìna informací o zákazníkovi a objednávce. Pøidat snímek Pøidání dal¹ích obrázkù do objednávky. Odebrat snímek Odebrání obrázkù z objednávky. 5 Pokud slu¾bu provozuje skupina obchodníkù, budete pøipojeni k provozovateli slu¾by a vyberete si obchod, kde chcete snímky vyzvednout. Poté uvidíte náhled obrázkù vybraných v aplikaci Galerie. Provozovatel slu¾by mù¾e nabízet procházení a hledání obchodù podle rùzných kritérií hledání. Ke zji¹tìní informací, napøíklad o otevírací dobì vybraného obchodu, slou¾í mo¾nost Volby > Informace (pokud ji provozovatel slu¾by poskytuje). Pøejdìte na po¾adované místo vyzvednutí a stisknìte navigaèní tlaèítko. Snímky si mù¾ete pøed objednáním prohlédnout, zmìnit údaje o snímcích nebo zákazníkovi nebo pøidat nebo odebrat obrázky z objednávky. Chcete-li snímky objednat, zvolte mo¾nost Volby > Objednat. Nedokonèené objednávky mù¾ete ulo¾it jako koncepty. Koncept bude otevøen pøi pøí¹tím spu¹tìní aplikace Online tisk. Online share Tato aplikace slou¾í ke sdílení obrázkù a videoklipù v kompatibilních online albech, na blogovacích serverech nebo v jiných kompatibilních slu¾bách online sdílení na webu. Mù¾ete odesílat obsah, ukládat nedokonèené pøíspìvky jako koncepty a pracovat na nich pozdìji èi zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli slu¾by. Zaèínáme Nejprve musíte mít objednánu slu¾bu u provozovatele slu¾by online sdílení obrázkù. Slu¾bu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele slu¾by. Pokyny k objednání získáte u provozovatele slu¾by. Dal¹í informace o provozovatelích kompatibilních slu¾eb najdete na adrese Pøi prvním spu¹tìní slu¾by v aplikaci Online share budete po¾ádáni o vytvoøení nového úètu a o zadání u¾ivatelského jména a hesla. Chcete-li nastavení pozdìji prohlí¾et nebo zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení. Galerie 7

8 Galerie Odesílání souborù Stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Galerie > Obrázky avideo, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte mo¾nost Volby > Odeslat > Odeslat na web. K online slu¾bám mù¾ete pøistupovat také z hlavního fotoaparátu. Chcete-li vytvoøit nový úèet pro slu¾bu, zvolte v oknì Vybrat slu¾bu mo¾nost Volby > Pøidat nový úèet nebo v seznamu slu¾eb vyberte ikonu slu¾by s textem Vytvoøit nový. Pokud jste vytvoøili nový úèet offline nebo upravili úèet nebo nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe v kompatibilním poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Slu¾bu vyberete stisknutím navigaèního tlaèítka. Kdy¾ vyberete slu¾bu, budou obrázky a videozáznamy zobrazeny ve stavu úprav. Soubory mù¾ete otevírat a zobrazovat, mìnit jejich uspoøádání, pøidávat text, pøípadnì pøidávat nové soubory. Chcete-li zru¹it odesílání na web a ulo¾it vytvoøený pøíspìvek jako koncept, zvolte mo¾nost Zpìt > Ulo¾it jako koncept. Pokud ji¾ bylo odesílání zahájeno, zvolte mo¾nost Zru¹it > Ulo¾it jako koncept. Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì a odeslat soubory na web, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat na web nebo stisknìte tlaèítko Volat. Otevøení online slu¾by Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory v online slu¾bì a koncepty a odeslané polo¾ky v pøístroji, zvolte mo¾nost Obrázky a video > Volby > Otevøít online slu¾bu. Pokud vytvoøíte nový úèet offline nebo upravíte úèet nebo nastavení slu¾eb z webového prohlí¾eèe v kompatibilním poèítaèi, mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat mo¾ností Volby > Naèíst slu¾by. Vyberte slu¾bu ze seznamu. Po otevøení slu¾by mù¾ete zvolit následující mo¾nosti: Otevøít v prohlí¾eèi Pøipojení k vybrané slu¾bì a zobrazení odeslaných alb a konceptù ve webovém prohlí¾eèi. Zobrazení se mù¾e li¹it podle provozovatele slu¾by. Koncepty Zobrazení a úpravy konceptù a odesílání na web. Nedávné pøíspìvky Zobrazení posledních 20 polo¾ek vytvoøených tímto pøístrojem. Nový pøíspìvek Vytvoøení nové polo¾ky. Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it podle provozovatele slu¾by. 8

9 Nastavení aplikace Online share Chcete-li upravit nastavení, zvolte v aplikaci Share online mo¾nost Otevøít online slu¾bu > Volby > Nastavení. Vyhledejte po¾adované nastavení a stisknìte navigaèní tlaèítko. Moje úèty V èásti Moje úèty mù¾ete vytváøet nové úèty a upravovat existující. Chcete-li vytvoøit nový úèet, zvolte mo¾nost Volby > Pøidat nový úèet. Chcete-li upravit existující úèet, vyberte úèet a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Název úètu Zadání po¾adovaného názvu úètu. Provozovatel slu¾by Volba provozovatele slu¾by, kterého chcete pou¾ít. Provozovatele slu¾by existujícího úètu nelze zmìnit, pro nového provozovatele slu¾by musíte vytvoøit nový úèet. Pokud v èásti Moje úèty odstraníte úèet, budou z pøístroje odstranìny i slu¾by související s tímto úètem vèetnì polo¾ek odeslaných na tento úèet. U¾ivatelské jméno a Heslo Zadání u¾ivatelského jména a hesla k úètu vytvoøeného pøi registraci k online slu¾bì. Velikost obr. pro odeslání Volba velikosti obrázkù odesílaných na server slu¾by. Nastavení aplikace Velikost zobr. obrázku Volba velikosti obrázkù zobrazovaných na displeji pøístroje. Toto nastavení neovlivòuje velikost obrázkù pro odesílání. Velikost zobr. textu Volba velikosti písma psaného textu. Pokroèilá nastavení Výchozí pøístupový bod Chcete-li zmìnit výchozí pøístupový bod pou¾ívaný pro pøipojení k online slu¾bì, vyberte v seznamu po¾adovaný pøístupový bod. Provozovatelé slu¾eb Provozovatelé slu¾eb Zobrazení nebo úprava nastavení provozovatele slu¾by, pøidání nového provozovatele nebo zobrazení podrobností o provozovateli slu¾by. Pokud provozovatele slu¾by zmìníte, budou v¹echny informace o úètu pùvodního provozovatele ztraceny. Nastavení pøedem definovaného provozovatele slu¾by nelze mìnit. Galerie 9

10 Mobilní hledání Mobilní hledání Aplikace Mobilní hledání nabízí pøístup k vyhledávacím serverùm a hledání místních slu¾eb, webových serverù, obrázkù a mobilního obsahu a pøipojování se k nim. Touto aplikací mù¾ete vyhledat místní restaurace a obchody a zavolat do nich, pokroèilé mapové technologie vás pak dovedou a¾ k nim. Práce s aplikací Mobilní hledání Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Hledání. Po spu¹tìní zobrazí aplikace Mobilní hledání seznam kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad obrázky) a zadejte do pole hledaný text. Zvolte mo¾nost Hledání. Výsledky hledání budou zobrazeny na displeji. Dal¹í informace Dal¹í nápovìdu a pokyny k práci s aplikací najdete po zvolení mo¾nosti Volby > Nápovìda. Dal¹í informace o aplikaci najdete na serveru 10

11 Stáhnout! Stáhnout! V aplikaci Stáhnout! mù¾ete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, slu¾by a aplikace, které pracují s pøístrojem Nokia N95. Hry, vyzvánìcí tóny, tapety, aplikace a mnohé dal¹í nabídky jsou snadno pøístupné. Zbo¾í je rozdìleno do katalogù a slo¾ek nabízených rùznými provozovateli slu¾eb. Dostupný obsah závisí na provozovateli slu¾by. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Stáhnout!. Aplikace Stáhnout! pou¾ívá pro pøístup k nejaktuálnìj¹ímu obsahu sí»ové slu¾by. Informace o doplòkových polo¾kách dostupných pomocí aplikace Stáhnout! získáte od provozovatele slu¾by nebo dodavatele èi výrobce zbo¾í. Aplikace Stáhnout! pøijímá aktualizace a nabízí do pøístroje nejnovìj¹í obsah, který poskytuje provozovatel slu¾by. Chcete-li obsah v aplikaci Stáhnout! aktualizovat ruènì, zvolte mo¾nost Volby > Obnovit seznam. Chcete-li slo¾ku nebo katalog v seznamu skrýt, napøíklad chcete-li zobrazit pouze èasto prohlí¾ené polo¾ky, zvolte mo¾nost Volby > Skrýt. Chcete-li v¹echny skryté polo¾ky opìt zobrazit, zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit v¹e. Chcete-li si vybranou polo¾ku zakoupit, zvolte v hlavním zobrazení, ve slo¾ce nebo v katalogu mo¾nost Volby > Koupit. Systém otevøe podmenu, ve kterém mù¾ete vybrat verzi polo¾ky a zobrazit cenu. Dostupné mo¾nosti závisí na provozovateli slu¾by. Chcete-li stáhnout polo¾ku poskytovanou zdarma, zvolte mo¾nost Volby > Získat. Nastavení aplikace Stáhnout! Aplikace aktualizuje do pøístroje nejnovìj¹í obsah dostupný od provozovatele slu¾by a ostatní dostupné kanály. Chcete-li nastavení zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Pøístupový bod Zvolte, který pøístupový bod má být pou¾íván pro pøipojení k serveru provozovatele slu¾by a zda se má pøístroj na pøístupový bod ptát pøi ka¾dém pou¾ití. Automatické otevírání Chcete-li obsah nebo aplikaci po sta¾ení automaticky otevøít, zvolte mo¾nost Ano. Potvrzování ukázek Chcete-li automaticky stahovat ukázky obsahu nebo aplikací, zvolte mo¾nost Ne. Má-li se pøístroj pøed ka¾dým sta¾ením ukázky ptát, zvolte mo¾nost Ano. Stáhnout! 11

12 Stáhnout! Potvrzování nákupù Má-li pøístroj pøed zakoupením obsahu nebo aplikace po¾ádat o potvrzení, zvolte mo¾nost Ano. Chcete-li ihned po zvolení mo¾nosti Koupit zahájit proces nakupování, zvolte mo¾nost Ne. Po dokonèení nastavení zvolte mo¾nost Zpìt. Nástroje widget Webový prohlí¾eè podporuje nástroje widget (sí»ová slu¾ba). Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke sta¾ení, které do pøístroje doruèují multimédia, zpravodajství a dal¹í informace jako jsou zprávy o poèasí. Nainstalované nástroje widget jsou ulo¾eny jako samostatné aplikace ve slo¾ce Aplikace. Nástroje widget mù¾ete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu. Výchozí pøístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlí¾eè. Pokud jsou nìkteré nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v pøístroji. 12

13 Chat okam¾ité zprávy Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Aplikace > Média > Chat. Slu¾ba Chat (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje konverzovat s jinými osobami prostøednictvím okam¾itých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s rùzným zamìøením. Rùzní provozovatelé slu¾eb spravují kompatibilní servery, ke kterým se mù¾ete po zaregistrování slu¾by Chat pøihlásit. Jednotliví provozovatelé slu¾eb mohou podporovat rùzné funkce. Mo¾ností Konverzace zahájíte online konverzaci s u¾ivatelem chatu; mo¾nost Kontakty chatu slou¾í k vytváøení, úpravám nebo prohlí¾ení stavu kontaktù chatu; mo¾nost Skupiny chatu umo¾òuje zahájit konverzaci se skupinou více u¾ivatelù chatu nebo v ní pokraèovat; mo¾ností Zaznam. konv. zobrazíte ulo¾enou pøedchozí relaci chatu. Pøijmutí nastavení chatu Nejprve musíte ulo¾it nastavení pro pøístup ke slu¾bì, kterou chcete vyu¾ívat. Nastavení mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì provozovatele, který slu¾bu Chatu nabízí. Nastavení mù¾ete zadat i ruènì. Viz èást Nastavení serveru chatu na str. 16. Pøipojení k serveru chatu 1 Chcete-li se pøipojit k pou¾ívanému serveru chatu, otevøete aplikaci Chat a zvolte mo¾nost Volby > Pøihlá¹ení. Informace o zmìnì pou¾ívaného serveru chatu a ulo¾ení nových serverù chatu najdete v èásti Nastavení serveru chatu na str Zadejte identifikátor u¾ivatele a heslo a pøihlaste se stisknutím tlaèítka. Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele slu¾by. 3 Pro odhlá¹ení zvolte mo¾nost Volby > Odhlá¹ení. Zmìna nastavení chatu Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Nastavení chatu a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Pou¾ít pøezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) Chcete-li zadat pøezdívku, zvolte mo¾nost Ano. Ukázat mou dostupnost Chcete-li, aby vás ostatní u¾ivatelé vidìli, pokud jste online, zvolte mo¾nost V¹em. Chat okam¾ité zprávy 13

14 Chat okam¾ité zprávy Povolit zprávy od Chcete-li pøijímat zprávy od v¹ech u¾ivatelù, zvolte mo¾nost V¹ech. Povolit pozvánky od Chcete-li povolit pøíjem pozvánek pouze od kontaktù chatu, zvolte mo¾nost Jen kontakty chatu. Pozvánky k chatu posílají u¾ivatelé chatu, kteøí vás chtìjí pøipojit do své skupiny. Rychl. posuvu zpráv Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy. Øadit kontakty chatu Zvolte zpùsob øazení kontaktù chatu: Abecednì nebo Dle online stavu. Aktualiz. dostupnosti Pro zvolení zpùsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktù chatu zvolte mo¾nost Automatická nebo Manuální. Offline kontakty Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktù chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline. Barva vlastních zpráv Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu. Barva pøijatých zpráv Vyberte barvu pøijatých zpráv chatu. Tón oznámení chatu Zmìòte tón pøehrávaný pøi pøijetí nové zprávy chatu. Hledání skupin chatu a u¾ivatelù Chcete-li hledat skupiny, zvolte v zobrazení Skupiny chatu mo¾nost Volby > Hledat. Mù¾ete hledat podle hodnot Název skupiny, Téma a Èlenové (ID u¾ivatele). Chcete-li hledat u¾ivatele, zvolte v zobrazení Kontakty chatu mo¾nost Volby > Nový kontakt chatu > Hledat na serveru. Mù¾ete hledat podle hodnot Jméno u¾ivatele, ID u¾ivatele, Telefonní èíslo a ová adresa. Pøipojení ke skupinám chatu Zobrazení Skupiny chatu obsahuje seznam skupin chatu, které jste ulo¾ili nebo ke kterým jste právì pøipojeni. Chcete-li se pøipojit k ulo¾ené skupinì chatu, stisknìte tlaèítko. Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte mo¾nost Volby > Opustit skup. chatu. Zprávy chatu Po pøipojení ke skupinì chatu mù¾ete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupinì napsány, a posílat vlastní zprávy. Chcete-li poslat zprávu, napi¹te do pole editoru zprávy text a stisknìte tlaèítko. 14

15 Chcete-li nìkterému z úèastníkù odeslat soukromou zprávu, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat soukr. zpr.. Chcete-li na pøijatou soukromou zprávu odpovìdìt, vyberte ji a zvolte mo¾nost Volby > Odpovìdìt. Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat pozvánku. Chcete-li znemo¾nit pøíjem zpráv od nìkterých úèastníkù, zvolte mo¾nost Volby > Volby blokování. Záznam chatu Chcete-li zaznamenat zprávy zaslané v prùbìhu konverzace nebo bìhem pøipojení ke skupinì chatu, zvolte mo¾nost Volby > Zaznamenat chat. Zaznamenávání ukonèíte zvolením mo¾nosti Volby > Ukonèit záznam. Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost Zaznam. konv.. Zobrazení a zahájení konverzace V zobrazení Konverzace vidíte seznam jednotlivých úèastníkù, se kterými právì konverzujete. Ve¹kerá probíhající konverzace je automaticky ukonèena po ukonèení slu¾by Chat. Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte úèastníka a stisknìte tlaèítko. Pro pokraèování v konverzaci napi¹te zprávu a stisknìte tlaèítko. Pro návrat do seznamu konverzací bez ukonèení konverzace zvolte mo¾nost Zpìt. Pro ukonèení konverzace zvolte mo¾nost Volby > Ukonèit konverzaci. Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte mo¾nost Volby > Nová konverzace. Chcete-li úèastníka konverzace ulo¾it do kontaktù chatu, zvolte mo¾nost Volby > Pøid. do kont. chatu. Chcete-li posílat automatické odpovìdi na pøíchozí zprávy, zvolte mo¾nost Volby > Zapnout aut. odpov.. Zprávy mù¾ete i nadále pøijímat. Kontakty chatu V zobrazení Kontakty chatu mù¾ete naèíst seznamy kontaktù chatu ze serveru nebo do seznamu pøidat nové kontakty. Po pøihlá¹ení k serveru bude ze serveru automaticky naèten døíve pou¾itý seznam kontaktù chatu. Chat okam¾ité zprávy 15

16 Chat okam¾ité zprávy Nastavení serveru chatu Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Nastavení serveru. Nastavení mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì provozovatele, který slu¾bu Chatu nabízí. Identifikátor u¾ivatele a heslo získáte od provozovatele slu¾by po zaregistrování slu¾by. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, obra»te se na provozovatele slu¾by. Servery Zobrazí seznam v¹ech definovaných serverù chatu. Výchozí server Zmìní server chatu, ke kterému se chcete pøipojit. Typ pøihl. k chatu Pro automatické pøihlá¹ení pøi zapnutí aplikace Chat zvolte mo¾nost Pøi spu¹tìní aplik.. Pro pøidání nového serveru do seznamu serverù chatu zvolte mo¾nost Servery > Volby > Nový server. Zadejte tato nastavení: Název serveru Název serveru chatu. Pou¾itý pøístup. bod Zvolte pøístupový bod, který chcete pro server pou¾ít. Webová adresa URL adresa serveru chatu. ID u¾ivatele Zadejte svùj identifikátor u¾ivatele. Heslo Zadejte své pøihla¹ovací heslo. 16

17 Nástroje Internetová volání Slu¾ba internetového volání (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje volat a pøijímat hovory pøes internet. Poznámka: Dostupnost této slu¾by se mù¾e li¹it podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí. Chcete-li volat nebo pøijmout hovor pøes internet, musí být pøístroj pøipojen ke slu¾bì internetového volání. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > Internet. tel.. Pro pøipojení ke slu¾bì internetového volání musí být pøístroj v dosahu sítì pro pøipojení, napøíklad pøístupového bodu bezdrátové sítì. Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod ¹ifrování pøenosu. Pou¾ití ¹ifrování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. V nìkterých místech, napøíklad ve Francii, platí omezení pro pou¾ívání bezdrátových sítí LAN. Dal¹í informace získáte u místních orgánù. Dostupné pøístupové body se mohou li¹it podle provozovatele slu¾by. Pro pøipojení ke slu¾bì internetového volání vyberte v seznamu dostupnou sí» pro pøipojení a stisknìte tlaèítko Zvolit. Ulo¾ené sítì, oznaèené ikonou, jsou uvedeny na zaèátku seznamu. Chcete-li navazování spojení zastavit, zvolte mo¾nost Zru¹it. Po úspì¹ném pøipojení ke slu¾bì mù¾ete pou¾itou bezdrátovou sí» ulo¾it jako známý pøístupový bod. Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností: Pøipojit ke slu¾bì Navázání spojení se slu¾bou, pokud existuje slu¾ba internetového volání a je k dispozici vhodná sí» pro pøipojení. Odpojit od slu¾by Ukonèení spojení se slu¾bou internetového volání. Zmìnit slu¾bu Volba slu¾by internetového volání pro odchozí hovory (pokud je pøístroj pøipojen k více ne¾ jedné slu¾bì). Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e je nakonfigurována více ne¾ jedna slu¾ba. Konfigurovat slu¾bu Konfigurace nových slu¾eb. Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e existují nenakonfigurované slu¾by. Nástroje 17

18 Nástroje Ulo¾it sí» Ulo¾ení sítì, ke které jste právì pøipojeni. Døíve ulo¾ené sítì jsou v seznamu sítí oznaèeny ikonou. Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e jste pøipojeni k neulo¾ené bezdrátové síti LAN. Pou¾ít skrytou sí» Pøipojení ke slu¾bì internetového volání pøes skrytou bezdrátovou sí» LAN. Obnovit Ruèní obnovení seznamu sítí pro pøipojení. Tuto mo¾nost pou¾ijte, kdy¾ va¹e bezdrátová sí» LAN není v seznamu uvedena. Seznam se mimoto aktualizuje automaticky ka¾dých 15 sekund. Nastavení Zmìna nastavení. Konec Ukonèení aplikace. Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it. Pøístroj mù¾e být v ka¾dém okam¾iku pøipojen pouze k jednomu pøístupovému bodu bezdrátové sítì LAN. Pokud pou¾íváte dvì nebo více slu¾eb internetového volání vyu¾ívající tentý¾ pøístupový bod, mù¾e být pøístroj pøipojen k více slu¾bám souèasnì. Slu¾ba pou¾ívaná pro odchozí internetová volání je uvedena v seznamu sítí pro pøipojení. Chcete-li ji zmìnit, zvolte mo¾nost Zmìnit slu¾bu. Kdy¾ jste pøipojeni ke slu¾bì internetového volání, je v pohotovostním re¾imu zobrazena ikona. V aktivním pohotovostním re¾imu mù¾e být zobrazen zástupce slu¾by Internet. tel., pøípadnì mù¾ete takového zástupce pøidat. Pokud je po pou¾ití zástupce k dispozici slu¾ba internetového volání a pøístupový bod, mù¾ete se pomocí zástupce pøihlásit ruènì. Pokud jste ji¾ k nìkteré slu¾bì internetového volání pøipojeni, zeptá se pøístroj, zda se od slu¾by chcete odpojit. Chcete-li z pohotovostního re¾imu zahájit internetové volání, zadejte telefonní èíslo nebo internetovou adresu a stisknìte tlaèítko. Pro pøepínání mezi psaním èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko #. Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko. Internetové volání mù¾ete zahájit také z aplikací Kontakty a Protokol. Chcete-li volat ze seznamu Kontakty, stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Kontakty, vyhledejte po¾adovaný kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Internetové volání. Chcete-li volat ze seznamu Protokol, stisknìte tlaèítko, zvolte mo¾nost Aplikace > Protokol > Poslední hov. a Nepøijaté hov., Pøijaté hovory nebo Volaná èísla, vyhledejte po¾adovaný kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Volat > Internetové volání. Pokud je nastaven preferovaný typ volání Internetové volání a pøístroj je pøipojen ke slu¾bì internetového volání, jsou volání automaticky navazována jako internetová volání. 18

19 Vá¹ pøístroj podporuje slu¾bu volání pøes internet (internetová volání). Vá¹ pøístroj se nejdøíve pokusí o tísòová volání prostøednictvím mobilní sítì. Nebude-li tísòové volání prostøednictvím mobilní sítì úspì¹né, pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím va¹eho provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísòová volání mìli pou¾ívat mobilní sítì, je-li to mo¾né. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sítì, ovìøte si pøed zahájením tísòového volání, ¾e je mobilní telefon zapnutý a pøipraven k volání. Schopnost provádìt tísòová volání prostøednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti bezdrátové sítì LAN a na implementaci mo¾nosti tísòových volání ze strany va¹eho provozovatele internetového volání. Informaci o mo¾nosti tísòových volání prostøednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání. Nastavení Chcete-li zobrazit nastavení slu¾eb internetového volání, stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > Internet. tel. > Nastavení. Chcete-li zobrazit nebo zvolit preferovaný typ odchozích volání, zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit > Výchozí typ volání > Celulární nebo Internetové volání. Chcete-li otevøít zobrazení nastavení vybrané slu¾by, zvolte mo¾nost Volby > Otevøít. Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it. Nastavení slu¾by Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > Internet. tel. > Volby > Nastavení > Nastavení:... Chcete-li zobrazit nastavení slu¾by, zvolte mo¾nost Typ pøihlá¹ení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností: Automatické Automatické pøihla¹ování ke slu¾bì internetového volání. Pokud pøístroj najde známou sí», pøipojí se ke slu¾bì internetového volání automaticky. Manuální Ruèní pøihla¹ování ke slu¾bì internetového volání. Pokud pou¾íváte automatické pøihla¹ování k bezdrátovým sítím LAN, pøístroj pravidelnì hledá bezdrátové sítì LAN, co¾ urychluje vybíjení baterie a zkracuje její ¾ivotnost. Mo¾nost Ulo¾ené pøipojovací sítì zobrazí sítì pro pøipojení, které slu¾ba internetového volání rozpoznává. Tyto sítì jsou vyu¾ívány pro automatické pøihla¹ování a jsou v seznamu sítí pro pøipojení oznaèeny ikonou. Mo¾ností Upravit nastav. slu¾by otevøete nastavení slu¾by. Tato mo¾nost je dostupná pouze v pøípadì, ¾e je v pøístroji nainstalován softwarový doplnìk pro danou slu¾bu. Nástroje 19

20 Nástroje Ulo¾ené sítì pro pøipojení Chcete-li zobrazit nebo odebrat sítì pro pøipojení, které jste pro slu¾bu internetového volání ulo¾ili, stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > Internet. tel. > Nastavení > Nastavení:... > Ulo¾ené pøipojovací sítì. Mo¾nost Volby > Odebrat slou¾í k odebrání sítì pro pøipojení ze seznamu slu¾by. Push to talk Push to talk (PTT) (sí»ová slu¾ba) je hlasová slu¾ba IP v reálném èase dostupná pøes sí» GSM/GPRS. Slu¾ba PTT umo¾òuje pøímou hlasovou komunikaci stisknutím tlaèítka. Slu¾bu PTT mù¾ete pou¾ít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob. Pøed zahájením práce se slu¾bou PTT musíte definovat pøístupový bod a nastavení slu¾by PTT. Nastavení mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì provozovatele, který slu¾bu PTT nabízí. Pro konfiguraci mù¾ete pou¾ít také prùvodce nastavením, pokud ho provozovatel slu¾by podporuje. Viz èást Prùvodce nastavením na str. 24. Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > PTT. U komunikace PTT jeden u¾ivatel hovoøí a ostatní poslouchají z vestavìného reproduktoru. U¾ivatelé se støídají v odpovìdích. Proto¾e mù¾e mluvit v¾dy pouze jeden èlen skupiny, je maximální doba jednoho úseku hovoru omezena, zpravidla na 30 sekund. Podrobnosti o dobì trvání jednoho úseku hovoru v síti získáte od provozovatele slu¾by. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Telefonní hovory mají v¾dy pøednost pøed hovory PTT. Definice pøístupového bodu PTT Vìt¹ina provozovatelù slu¾eb vy¾aduje, aby jako výchozí pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k internetu (IAP). Nìkteøí provozovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový bod WAP. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Pokud nemáte spojení WAP, po¾ádejte o pomoc s prvním pøipojením provozovatele slu¾by nebo si pøeètìte stránky Nastavení slu¾by PTT Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > PTT > Volby > Nastavení PTT. 20

21 Zvolte mo¾nost Nastavení u¾ivatele a zadejte následující údaje: Volání ze sezn. pøijíman. Zvolte mo¾nost Upozornit a uvidíte upozornìní na pøíchozí hovory. Zvolte mo¾nost Autom. pøijmout a pøístroj bude hovory PTT pøijímat automaticky. Zvolte mo¾nost Nepovolit a pøístroj bude hovory PTT automaticky odmítat. Tón pøi volání PTT Pokud chcete, aby nastavení upozornìní na pøíchozí hovor pro slu¾bu PTT bylo stejné jako tón upozornìní v nejèastìj¹ím aktivním profilu, zvolte mo¾nost Nastaven profilem. Tón po¾. na zpìt. volání Vyberte tón pro po¾adavek na zpìtné volání. Spu¹tìní aplikace Vyberte, zda se chcete ke slu¾bì PTT pøihla¹ovat pøi zapnutí pøístroje. Výchozí pøezdívka Zadejte výchozí pøezdívku zobrazenou ostatním u¾ivatelùm. Mo¾nost úprav mù¾e provozovatel slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout. Ukázat mou adresu PTT Zvolte mo¾nost Pøi individ. volání, Pøi volání ve skupinì, Pøi v¹ech voláních nebo Nikdy. Nìkteré z tìchto mo¾ností mù¾e provozovatel slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout. Zobrazit mùj stav pøihl. Chcete-li, aby vá¹ stav byl viditelný, zvolte mo¾nost Ano, chcete-li stav skrýt, zvolte mo¾nost Ne. Zvolte mo¾nost Nastavení spojení a zadejte následující údaje: Doména Zadejte název domény, který jste získali od provozovatele slu¾by. Název pøístupového bodu Zadejte název pøístupového bodu PTT. Název pøístupového bodu je potøebný k navázání pøipojení k síti GSM/GPRS. Adresa serveru Zadejte IP adresu nebo název domény serveru PTT, které jste získali od provozovatele slu¾by. U¾ivatelské jméno Zadejte své u¾ivatelské jméno dodané provozovatelem slu¾by. Heslo PTT Podle potøeby zadejte heslo pro datové pøipojení. Heslo zpravidla poskytne provozovatel slu¾by a èasto se v nìm rozli¹ují malá a velká písmena. Pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > PTT. Aplikace PTT se pøi spu¹tìní automaticky pøihlásí ke slu¾bì. Po úspì¹ném pøihlá¹ení se aplikace PTT automaticky pøipojí ke kanálùm, které byly aktivní, kdy¾ byla aplikace naposledy ukonèena. Pokud je spojení pøeru¹eno, pøístroj se automaticky pokou¹í pøihlásit zpìt, dokud slu¾bu PTT neukonèíte. Nástroje 21

22 Nástroje Ukonèení aplikace PTT Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > Push to talk > Volby > Konec. Pøístroj zobrazí zprávu Odhlásit se od PTT po ukonèení aplikace?. Mo¾ností Ano se odhlásíte a ukonèíte slu¾bu. Chcete-li aplikaci ponechat aktivní na pozadí, zvolte mo¾nost Ne. Pokud máte otevøeno nìkolik aplikací a chcete mezi nimi pøepínat, podr¾te stisknuté tlaèítko. Individuální volání Zvolte mo¾nost Volby > Kontakty. Vyberte v seznamu kontakt, se kterým chcete navázat spojení, a zvolte mo¾nost Volby > Individuální volání. Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko. Jakmile domluvíte, tlaèítko uvolnìte. S kontaktem mù¾ete hovoøit, podr¾íte-li stisknuté tlaèítko i v jiných zobrazeních aplikace PTT, napøíklad v zobrazení kontaktù. Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte nejprve ukonèit individuální volání. Zvolte mo¾nost Odpojit nebo stisknìte tlaèítko. Tip! V prùbìhu hovoru pomocí slu¾by PTT dr¾te pøístroj pøed sebou, abyste vidìli na displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukou. Pøijetí individuálního volání Chcete-li zahájit individuální hovor, stisknìte tlaèítko. Pro zru¹ení hovoru stisknìte tlaèítko. Tip! Individuální nebo skupinový hovor mù¾ete zahájit i z kontaktù. Zvolte mo¾nost Volby > Volby PTT > Individuální volání nebo Volat s více. Zahájení skupinového hovoru Chcete-li zahájit hovor se skupinou, zvolte mo¾nost Volby > Kontakty, oznaète po¾adované kontakty a zvolte mo¾nost Volby > Volat s více. Objednání stavu pøihlá¹ení ostatních u¾ivatelù Chcete-li získávat informace o stavu pøihlá¹ení ostatních u¾ivatelù slu¾by PTT, zvolte mo¾nost Volby > Kontakty, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit stav pøihlá¹ení nebo Skrýt stav pøihlá¹ení. Odeslání po¾adavku na zpìtné volání V adresáøi Kontakty vyhledejte po¾adované jméno a zvolte mo¾nost Volby > Poslat po¾. na zp. vol.. 22

23 Reakce na po¾adavek na zpìtné volání Kdy¾ vám nìkdo po¹le po¾adavek na zpìtné volání, pøístroj v pohotovostním re¾imu zobrazí zprávu 1 po¾adavek na zpìtné volání. Zvolte mo¾nost Ukázat > Pøijatá zpìtná volání. Chcete-li zahájit individuální hovor, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Individuální volání. Kanály Mù¾ete se také pøipojit k pøedem konfigurovanému kanálu. Veøejné kanály jsou otevøeny pro v¹echny u¾ivatele, kteøí znají adresu URL daného kanálu. Kdy¾ jste pøipojeni ke kanálu, usly¹í vás v¹ichni èlenové pøipojení k tomuto kanálu. Souèasnì mù¾e být aktivních a¾ pìt kanálù. Je-li aktivní více ne¾ jeden kanál, mù¾ete kanál, na kterém chcete hovoøit, pøepínat mo¾ností Pøepnout. Zvolte mo¾nost Volby > Kanály PTT. Pøi prvním pøipojení k veøejnému pøedem konfigurovanému kanálu zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Pøidat existující. Kdy¾ se pøipojujete k pøedem konfigurovanému kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu. Vytváøení vlastních kanálù Chcete-li vytvoøit nový pøedem konfigurovaný kanál, zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Vytvoøit nový. Vlastní veøejný kanál mù¾ete vytvoøit, urèit jeho název a pozvat do nìj èleny. Ka¾dý èlen mù¾e do veøejného kanálu pøizvat dal¹í èleny. Mù¾ete vytváøet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu se mohou pøipojit pouze u¾ivatelé pozvaní hostitelem. Pro ka¾dý kanál definujte údaje Název kanálu, Soukromí kanálu, Pøezdívka a Miniatura (volitelné). Po úspì¹ném vytvoøení kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy. Hovor s u¾ivateli kanálu Chcete-li po pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT zahájit hovor s u¾ivateli, stisknìte tlaèítko. Usly¹íte tón potvrzující udìlení pøístupu. Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko. Jakmile domluvíte, tlaèítko uvolnìte. Pokud se stisknutím tlaèítka pokusíte oslovit kanál v okam¾iku, kdy hovoøí jiný u¾ivatel, pøístroj zobrazí zprávu Èekejte. Uvolnìte tlaèítko, poèkejte, a¾ hovoøící u¾ivatel domluví, a stisknìte tlaèítko znovu. Mù¾ete také ponechat tlaèítko stisknuté a poèkat na zobrazení zprávy Hovoøte. Pokud hovoøíte s u¾ivateli kanálu a jeden u¾ivatel pøestane mluvit, zaèíná mluvit první u¾ivatel, který stiskne tlaèítko. Nástroje 23

24 Nástroje Po ukonèení hovoru PTT zvolte mo¾nost Odpojit nebo stisknìte tlaèítko. Chcete-li pøi aktivním hovoru zobrazit u¾ivatele kanálu, zvolte mo¾nost Volby > Aktivní èlenové. Chcete-li ke kanálu, ke kterému jste pøipojeni, pøizvat dal¹í u¾ivatele, zvolte mo¾nost Volby > Poslat pozvánku a pøejdete do zobrazení pozvánek. Nové èleny mù¾ete zvát pouze do veøejného kanálu nebo jako hostitel soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy. Reakce na pøizvání ke kanálu Chcete-li ulo¾it pøíchozí pozvánku, zvolte mo¾nost Volby > Ulo¾it kanál. Kanál bude pøidán do va¹ich kontaktù PTT (do zobrazení kanálù). Po ulo¾ení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se chcete ke kanálu pøipojit. Chcete-li otevøít zobrazení relací PTT, zvolte mo¾nost Ano. Pokud je¹tì nejste pøihlá¹eni, pøístroj se pøihlásí ke slu¾bì. Pokud pozvánku odmítnete nebo sma¾ete, pøístroj ji ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-li se pøipojit ke kanálu pozdìji, otevøete zprávu s pozvánkou a pozvánku ulo¾te. Chcete-li se pøipojit ke kanálu, zvolte v dialogovém oknì mo¾nost Ano. Zobrazení protokolu PTT Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > PTT > Volby > Protokol PTT > Nepøijatá volání PTT, Pøij. volání PTT a Iniciovaná volání PTT. Chcete-li z okna Protokol PTT zahájit individuální hovor, stisknìte tlaèítko. Prùvodce nastavením Stisknìte tlaèítko a zvolte mo¾nost Nástroje > Nástroje > Prùv. nast.. Nástroj Prùvodce nast. konfiguruje v pøístroji podle informací provozovatele slu¾by nastavení operátora, el. po¹ty, funkce PTT a sdílené videa. Dostupnost nìkterých nastavení v nástroji Prùvodce nast. závisí na vlastnostech pøístroje, SIM karty, operátora a dostupnosti dat v databázi prùvodce nastavením v pamìti pøístroje. Chcete-li tyto slu¾by vyu¾ívat, mù¾e být nutné aktivovat u provozovatele slu¾eb datové spojení nebo jiné slu¾by. Pøi prvním pou¾ití aplikace vás prùvodce provede konfigurací nastavení. Pro spu¹tìní prùvodce zvolte mo¾nost Spustit. Operaci mù¾ete zru¹it zvolením mo¾nosti Konec. 24

25 Pokud není vlo¾ena SIM karta, prùvodce vás po¾ádá o zadání domovské zemì a operátora (provozovatele bezdrátové slu¾by). Pokud zemì nebo operátor navr¾ené prùvodcem nejsou správné, vyberte tyto údaje ze seznamu. Pro pøístup k hlavnímu zobrazení nástroje Prùvodce nast. po konfiguraci nastavení zvolte mo¾nost OK. Pokud konfiguraci nastavení pøeru¹íte, nebudou nastavení definována. Po ukonèení prùvodce mù¾ete zaèít pracovat s nakonfigurovanými aplikacemi (na bì¾ných místech menu). Elektronická po¹ta Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení elektronické po¹ty, po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání údajù adresy el. po¹ty, názvu schránky, u¾ivatelského jména ahesla. Pokud prùvodce zadaného provozovatele slu¾eb el. po¹ty nezná, po¾ádá vás i o zadání typu schránky a serverù pro pøíchozí a odchozí po¹tu. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Po zadání po¾adovaných údajù mù¾ete zvolením mo¾nosti Ano zahájit práci s el. po¹tou nebo se mo¾ností Ne vrátit do hlavního zobrazení nástroje Prùvodce nast.. Operátor Pokud se rozhodnete definovat nastavení operátora (provozovatele bezdrátové slu¾by), po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o volbu z dostupných nastavení a poté o stisknutí tlaèítka OK. Push to talk Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, kdy je v pøístroji nainstalována aplikace a máte objednánu slu¾bu. Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení slu¾by Push to talk (PTT, sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání pøezdívky PTT, u¾ivatelského jména a hesla. Sdílení videa Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, kdy je v pøístroji nainstalována aplikace a máte objednánu slu¾bu. K videohovorùm musíte mít kartu USIM a musíte být v místì s pokrytím sítì UMTS. Nástroje 25

26 Nástroje Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení sdílení videa (sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání adresy pro sdílení videa, u¾ivatelského jména a hesla a u¾ivatelského jména a hesla pro server proxy pro sdílení videa. Poté zvolte mo¾nost OK. Po vytvoøení nastavení pro sdílení videa se nástroj Prùvodce nast. zeptá, zda chcete pøidat adresu pro sdílení videa do kontaktu. Zvolte mo¾nost Ano nebo Ne. Dal¹í informace Pokud pøi práci s nástrojem Prùvodce nast. dojde k potí¾ím, nav¹tivte webový server spoleènosti Nokia pro nastavení telefonù na adrese 26

27 Pro vá¹ poèítaè Home Media Server Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod kódování pøenosu. Pou¾ití ¹ifrování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. Home Media Server vyu¾ívá ke spojení kompatibilních pøístrojù bezdrátovou sítí architekturu UPnP. Architektura UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení stanovené pro pøipojení do bezdrátové sítì. Aplikace Home Media Server slou¾í ke snadnému vytváøení katalogu hudby, obrázkù a videosouborù v kompatibilním poèítaèi. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, fotoalba a filmové sbírky. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Pøístroj mù¾ete pou¾ívat jako dálkový ovladaè a mù¾ete také prohlí¾et mediální soubory z pøístroje nebo z poèítaèe v domácím pøehrávaèi médií kompatibilním s architekturou UPnP, napøíklad v poèítaèi, televizoru nebo stereo pøehrávaèi. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku DVD-ROM dodaného s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud poèítaè chráníte bránou firewall, bude mo¾ná tøeba zmìnit nastavení, aby poèítaè pracoval s pøístrojem Nokia N95. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Správa mediálních souborù Chcete-li si udr¾et pøehled o skladbách, digitálních fotografiích a videoklipech, najdìte soubory v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. Slo¾ky, ve kterých v poèítaèi uchováváte kompatibilní mediální soubory, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. Kdy¾ do sledované slo¾ky ulo¾íte nové mediální soubory, aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny a automaticky je aktualizuje. Pro vá¹ poèítaè 27

28 Pro vá¹ poèítaè Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje 1 Pøipojte pøístroj Nokia N95 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. V aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi vyberte v menu zaøízení pøístroj Nokia N95. 2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou chcete pøenést. 3 Vyberte mediální soubor. 4 Zvolte mo¾nost pøenosu souboru do pøístroje Nokia N95. Pøenos souborù z pøístroje do poèítaèe 1 Pøipojte pøístroj Nokia N95 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi nebo v aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi vyberte v menu zaøízení pøístroj Nokia N95. 2 Vyberte soubor, který chcete pøenést. 3 Zvolte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Prohlí¾ení souborù z poèítaèe v jiných zaøízeních Pøístroj Nokia N95 mù¾ete pou¾ít jako dálkový ovladaè a zobrazovat kompatibilní mediální soubory aplikace Home Media Server v kompatibilním poèítaèi v jiných zaøízeních domácí sítì kompatibilních s architekturou UPnP. Pøístrojem Nokia N95 mù¾ete napøíklad ovládat pøehrávání kompatibilních hudebních souborù ulo¾ených v poèítaèi pøes domácí hudební zaøízení kompatibilní s architekturou UPnP pou¾itím multimediálního pøijímaèe kompatibilního s architekturou UPnP. Ovládání mediálních souborù pøístrojem Nokia N95: 1 Pøipojte pøístroj Nokia N95 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. 2 Vyberte mediální knihovnu obsahující soubor, který chcete pøehrát. 3 Vyberte mediální soubor. 4 Vyberte kompatibilní pøístroj, ve kterém bude soubor zobrazen. 28

29 Dal¹í informace Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server najdete na adrese nebo v nápovìdì zobrazené stisknutím tlaèítka F1 v aplikaci Home Media Server. Nokia Nseries PC Suite Nokia Nseries PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro pou¾ití s pøístrojem Nokia N95. V sadì Nokia Nseries PC Suite jsou v¹echny dostupné aplikace seskupeny v základním oknì, ze kterého je mù¾ete instalovat. Sada Nokia Nseries PC Suite umo¾òuje nainstalovat aplikace do slo¾ky C:\Program Files\ v kompatibilním poèítaèi. Chcete-li sadu Nokia Nseries PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows XP (SP1 nebo SP2) nebo Windows Vista, kompatibilní s datovým kabelem USB nebo umo¾òující spojení Bluetooth èi infraèervené spojení. Ne¾ zaènete sadu Nokia Nseries PC Suite pou¾ívat, musíte ji do kompatibilního poèítaèe nainstalovat. Dal¹í informace najdete na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem. Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia Nseries PC Suite je ulo¾ena na disku DVD-ROM. Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia Nseries PC Suite najdete na adrese Nìkteré u¾iteèné aplikace sady Nokia Nseries PC Suite: Content Copier Zálohování dat z pøístroje a obnovování ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje. Nokia Music Manager Vytváøení a organizace digitálních hudebních souborù v kompatibilním poèítaèi a pøenos do kompatibilního pøístroje. Lifeblog Organizace fotografií, videosouborù, zvukù, textových zpráv, multimediálních zpráv a pøíspìvkù do webových blogù podle èasu a jejich procházení, prohledávání, sdílení, publikování a zálohování. Systém Lifeblog tvoøí aplikace Nokia Lifeblog PC a mobilní aplikace, které v souèinnosti umo¾òují posílat polo¾ky i pøíspìvky do blogu pro ostatní u¾ivatele. Update manager Pøijímání automatických upozornìní na nové verze sady Nokia Nseries PC Suite ze serveru Nokia. One Touch Access Navázání pøipojení k síti aplikací s pøístrojem ve funkci modemu. Obsah disku DVD-ROM se mù¾e li¹it. Dal¹í informace Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia Nseries PC Suite najdete na adrese Pro vá¹ poèítaè 29

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více