Výroční zpráva o činnosti v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti v roce 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti v roce 2011 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík

2 Obsah: Str Úvod Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci Poslání a cíle organizace Struktura organizace Umístění organizace Personální obsazení Zpráva o činnosti organizace H+P Plzeň za rok Činnost H+P Plzeň v oblasti popularizace Přednášková vzdělávací činnost Semináře a sympózia Výstavy Studijní zájezdy a exkurze Doplňková výuková činnost pro školy a soutěže Doplňková výuková činnost pro školy Pořádání soutěží s astronomickou tématikou Astronomická pozorování Astronomická pozorování pro širokou veřejnost Astronomická odborná pozorování pro astronomy amatéry Letní astronomické praktikum Expedice Zájmová astronomická činnost Astronomický klub Odborné kurzy Astronomické kroužky Odborné sekce Propagační, popularizační technická, poradenská a metodická činnost Propagace Popularizační technická činnost Poradenská činnost a metodická činnost Technická činnost Spolupráce H+P Plzeň s jinými organizacemi Kontroly, školení a semináře Jiné aktivity Zpráva o hospodaření Hospodaření v roce příjmy a výdaje Inventarizace majetku Výběrová řízení Závěr 24. Použité materiály 2

3 Výroční zpráva o činnosti H + P Plzeň za rok Úvod Zpracoval: Lumír Honzík Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace (dále jen H+P Plzeň) je jednou z několika městských institucí, jejichž zřizovatelem je Magistrát města Plzně. Od roku 2009, spadá organizace pod Úřad služeb obyvatelstvu podobně jako některé další příspěvkové organizace. H+P Plzeň má však oproti jiným městským organizacím specifickou náplň činnosti zaměřenou zejména do oblasti vzdělávání (včetně školství) a popularizace. Není tedy organizací typicky kulturní, ale zabývá se ve značné míře využitím volného času dětí, mládeže a dospělých. Organizace sídlí od roku 1997 v náhradních prostorách, kde je její činnost pro veřejnost do značné míry omezena. Činnost H+P Plzeň se v roce 2011, podobně jako v letech předešlých, odvíjela a zřejmě i v budoucnu bude nadále odvíjet od prostorových, technických a finančních možností, které má a bude mít k dispozici. 2. Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci název organizace: sídlo: IČO: DIČ: statutární zástupce: zřizovatel: tel.: fax: e mail: www: facebook: Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace U Dráhy 11; Plzeň CZ Lumír Honzík Magistrát města Plzně Poslání a cíle organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace, patří mezi specializovaná zařízení přírodovědného typu, zaměřená na astronomii a příbuzné přírodní a technické vědy. Svoji činnost má organizace vymezenu schválenou zřizovací listinou, kde je přesně definována hlavní a doplňková činnost. Tato činnost je dále upravena organizačním řádem organizace. Jedním z hlavních úkolů je popularizace astronomie a příbuzných vědních oborů, kde se snaží seznamovat širokou veřejnost s poznatky zejména z oborů astronomie a kosmonautiky, ale také fyziky, zeměpisu, matematiky, geologie a dalších přírodních a technických věd. Popularizaci provádí různými formami: pořádáním populárně-naučných a odborných přednášek, případně cyklů přednášek, pořádáním tematicky zaměřených kurzů, případně dalšími vhodnými způsoby jako jsou odborné semináře, konference, besedy, diskusní pořady, filmová představení s besedou, audiovizuální pásma, tematicky zaměřené výstavy, zájezdy a exkurze apod. Celkově by popularizační činnost H+P Plzeň měla směřovat ke zvyšování všeobecného i odborného a kulturního vzdělání občanů. Velmi důležitým úkolem je školní doplňková výuka, která v rámci prostorových možností a vybavení organizace umožňuje návštěvy a exkurze škol. Cílem je rozšíření školní doplňkové výuky o zajímavé obory, samozřejmě s ohledem na aktuální osnovy. Dalším neméně důležitým cílem je zvyšování všeobecného i odborného a kulturního povědomí školní mládeže, zaměřené nejen na vzbuzení zájmu o astronomii a kosmonautiku, ale i o přírodní a technické obory vůbec. 3

4 Samostatnou formou je mimoškolní vzdělávání zaměřené na zájmovou činnost mládeže, která umožňuje přiblížit odbornou astronomickou činnost vážnějším zájemcům o teoretickou i praktickou astronomii. Tyto činnosti jsou určeny členům astronomických kroužků, klubů, odborných kurzů a odborných astronomických sekcí. Hlavním cílem je především velmi rozumné a zároveň aktivní využití volného času, a to nejen mládeže, ale i dospělých. Neméně důležitým úkolem je astronomická pozorovatelská činnost, kdy podle podmínek umožňuje pozorování astronomických jevů na obloze zájemcům z řad veřejnosti, školní mládeže a astronomů amatérů. Pozorovatelskou činnost lze proto rozdělit do dvou oblastí. První je pozorování pro širokou veřejnost, kde je hlavním cílem popularizace astronomie a příbuzných věd pro široký okruh zájemců bez ohledu na věk a vzdělání. Druhou oblastí jsou odborná astronomická pozorování určená menšímu a úzce specializovanému okruhu odborně zdatných zájemců, kteří se tak mohou významně podílet na odborném programu organizace. Cílem je aktivní a efektivní využití volného času vážných zájemců o astronomii z řad mládeže a dospělých. Součástí těchto aktivit je rovněž pořádání odborných astronomických praktik a pozorovacích expedic. Posláním organizace je i šíření poznatků a informací z oboru astronomie a oborů příbuzných a činnost propagační, informovat zájemce z řad veřejnosti i vážnější adepty nejen o dění v oboru, ale i o své činnosti. Pro zájemce pak šířit metodické, odborné, populární i propagační materiály jako jsou např. Zpravodaj, publikace a návody, a to nejen v tiskové podobě, ale i elektronickou formou. Cílem je zajistit celkový přehled a informovanost. Z těchto důvodů také pracoviště doplňuje odbornou knihovnu, aby podle svých možností mohla poskytnout veřejnosti studium odborných materiálů. Posláním organizace je i vzájemná spolupráce a poskytování organizační, metodické a odborné pomoci hvězdárnám, pozorovatelnám, kroužkům a jednotlivcům v oblasti svého působení i mimo ně. Lokálně by organizace měla působit jako hlavní informační, poradenské a metodické centrum ve svém oboru Struktura organizace Umístění organizace H+P Plzeň i v roce 2011 prováděla svoji činnost v náhradních prostorách v Plzni Skvrňanech, v ulici U Dráhy 11, kde sídlí již od jara roku Ve starší renovované budově je několik kanceláří, učebna pro 24 osob, kovodílna a skladové prostory, což neumožňuje plnou činnost organizace. Pro plně rozvinutou činnost chybí především astronomický sál s přístrojem planetária, astronomická pozorovatelna s dalekohledy, větší přednáškový sál, výstavní prostory apod. Organizace se sice snaží chybějící prostory nahradit (např. na přednášky je využíván sál ve Velkém klubu na plzeňské radnici, pozorování pro veřejnost se odehrávají na různých místech v Plzni přenosnými dalekohledy, pro uložení většiny inventáře z bývalého pracoviště v budově Nad Hamburkem slouží pronajatý kryt CO), ale jedná se v některých případech o neuspokojivá řešení. Aby se tato situace změnila, byla v minulosti zpracována prostorová studie návrhu budovy pro H+P Plzeň, ve které bylo definováno, jak by mělo pracoviště vypadat, co by mělo obsahovat, k čemu sloužit a jaký by měl být rozsah jeho budoucí činnosti. Později byl připraven i zpracován návrh prostorové studie přestavby správní budovy v areálu letního amfiteátru v Plzni Lochotíně. Bohužel již v minulých letech došlo ke změnám politických priorit, a tak byla tato prostorová studie odložena na neurčito. Ani během roku 2011 nedošlo k žádným podstatným změnám a tak i v následujících letech bude činnost organizace nadále vázána na náhradní prostory. V polovině roku 2011 začali pracovníci organizace připravovat zcela novou studii, jejímž účelem bude rozšířit současné nevyužívané půdní prostory. Pokud se podaří její realizace, měla by organizace získat menší půdní astronomickou pozorovatelnu a výstavní plochu. Návrh rozšíření pracoviště H+P Plzeň o půdní prostory. 4

5 Personální obsazení Usnesením RMP č. 881 ze dne byl schválen nový organizační řád a organizační struktura. S účinností od usnesením RMP č. 364 ze dne na 15 osob. V roce 2011 dosáhl fyzický počet celkem 14 zaměstnanců (z toho 4 pracovníků na plný pracovní úvazek, zbytek na částečný). Přepočtený stav zaměstnanců se v průběhu roku částečně měnil (viz. tabulka), ale nebyl překročen. Současný stav pracovníků v náhradních podmínkách je dostačující. V organizaci působí zatím na částečné úvazky i noví a mladší zaměstnanci. Fyzický počet pracovníků (k ) ,00 Přepočtený plán pracovníků na rok ,5 Skutečnost za rok ,21 přepočtených pracovníků Průměrný počet zaměstnanců na konci jednotlivých čtvrtletí: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: , , , ,23 5

6 3. Zpráva o činnosti organizace H+P Plzeň za rok Činnost H+P Plzeň v oblasti popularizace Podobně jako v předchozích létech zůstává významnou činností organizace oblast výuky a popularizace zaměřená hlavně na astronomii a příbuzné vědní obory (kosmonautika, meteorologie), včetně zajištění osvěty, aktuálních informací a novinek. Cílovou skupinou zůstává převážně široká veřejnost s různým stupněm vzdělání a obsahující všechny věkové kategorie Přednášková vzdělávací činnost Přednášková činnost byla i v roce 2011 zajištěna dvěma způsoby, které vyhovují veřejnosti, a proto je nebylo zapotřebí měnit. - Pravidelná přednášková činnost pro širokou veřejnost a astronomy amatéry v prostorách Velkého klubu na plzeňské radnici (asi 2x měsíčně během školního roku) s poměrně velkou účastí zájemců. Ta byla opět o něco větší než v letech předchozích. Přednášející byli přední odborníci z různých vědních oborů. Cílovou skupinu tvoří již delší dobu převážně široká veřejnost s různým stupněm vzdělání nad 15 let věku. Během roku 2011 bylo připravováno a uskutečněno celkem 18 pravidelných přednášek (I. pol. 11; II. pol. 7). Většina byla z oblasti astronomie, kosmonautiky a meteorologie. Navštívilo je celkem 1027 posluchačů (I. pol. 686; II. pol. 341). Problémy: - neexistující klimatizace Velkého sálu - převozy projekční a počítačové techniky - literatury apod. - závislost na volných termínech Velkého klubu Během uplynulého období radnice alespoň částečně vyřešila ozvučení sálu a zároveň ho nechala opravit a vymalovat. - Nepravidelné přednášky, které probíhaly na různých místech a zajišťovali je převážně pracovníci nebo spolupracovníci H+P. U tohoto typu přednášek je oproti předešlému roku výrazný nárůst jak v počtu přednášek, tak i v počtu posluchačů. Cílovou skupinu tvořila opět převážně široká veřejnost (případně zájmové skupiny) s různým stupněm vzdělání ve všech věkových kategoriích. Organizace v roce 2011 uspořádala celkem 45 vlastních přednáškových akcí (I. pol. 15; II. pol. 30) pro různé subjekty např.: PF ZČU, letní dětské tábory, ASUF (astronomický seminář pro učitele fyziky) a další, s celkovou návštěvností 1073 posluchačů (I. pol. 240; II. pol. 833). Všechny přednášky byly samostatné a delší. Krátké přednášky v tomto přehledu uvedeny nejsou. Pro tento typ přednášek bylo zapotřebí: - pravidelně aktualizovat přednášená témata, což je poměrně náročné na přípravu - vyhledávat vhodné skupiny posluchačů (zájemců) Semináře a sympózia Organizace nepořádala samostatně v roce 2011 žádné semináře ani sympozia, protože neměla a v současné době ani nemá dostatečně velké a zároveň reprezentační prostory pro tyto aktivity Výstavy H+P Plzeň nemá v současné době dostatečně velké a zároveň reprezentační prostory ani pro konání výstav. Přesto v uplynulých letech několik výstav připravila, zhotovila a instalovala v pronajatých prostorách. V průběhu roku 2011 organizace připravila celkem dvě nové výstavy (ČR členem Evropské jižní observatoře ESO a Mezinárodní kosmická stanice ISS). U některých dalších výstav došlo k aktualizaci a doplnění. V nabídce je nyní celkem 14 tematicky odlišných putovních výstav na vlastních panelech nebo na posterech a jedna tematicky podobná. Výstavy si organizace zhotovila sama včetně nosných podstavců. Výhodou těchto panelů je jejich velmi rychlá a snadná montáž a demontáž. 6

7 Výstavy, nebo jejich části se podařilo umístit celkem do 10 propůjčených výstavních prostor. Jedna z putovních výstav zůstává celoročně umístěna na různých místech ve Slovenské republice. Nabízené výstavy: - Americká astronomie a astronautika - Začalo 21. století a 3. tisíciletí - Místa astronomické vzdělanosti Zatmění Slunce - Astronomie v Plzeňském kraji - Výtvarná soutěž dětská kresba - Mezinárodní heliofyzikální rok Světelné znečištění - Mezinárodní astronomický rok Astronaut Andrew Feustel a let raketoplánu STS Astronaut Andrew Feustel v Plzni - Člověk na Měsíci - ČR členem Evropské jižní observatoře ESO - Mezinárodní kosmická stanice ISS - Ohlédnutí za americkým raketoplánem Celkový počet návštěvníků dosáhl doložitelných návštěvníků (I. pol ; II. pol ). To je mnohem více než v předchozích letech. Pravdou ale zůstává, že velkou roli hraje umístění výstav (v tomto případě hlavně úspěšné putovní výstavy ve Slovenské republice). Skutečný počet ale nelze přesně vyčíslit, neboť na některých akcích konaných v průběhu roku nešlo přesně určit počet návštěvníků výstav a rovněž řada provozovatelů některých propůjčených výstavních prostor evidenci návštěv nevede Studijní zájezdy a exkurze H+P Plzeň připravila nebo se významně podílela na přípravě tematicky zaměřených studijních zájezdů a exkurzí pro členy převážně astronomických kroužků a A - klubu. Během roku 2011 byly připraveny celkem 4 akce (v I. pol. 2, ve II. pol. 2 akce) s celkovou účastí celkem 61 osob. (v I. pol. 33, ve II. pol. 28). Přehled uskutečněných tematických zájezdů a exkurzí v roce 2011: Geologicko - paleontologická exkurze oblast Plzeňského kraje H+P Plzeň uspořádala v roce 2011 několik odborně zaměřených geologicko-paleontologických exkurzí. Důvodem je právě probíhající Kurz základů geologie a paleontologie, který je organizován H+P Plzeň a který je veden panem Josefem Muchou. První z exkurzí probíhala na různých lokalitách v oblasti Plzeňského kraje a částečně Šumavy. Trasu a lokality vybíral vedoucí geologického kurzu, který nás po celou dobu provázel a během exkurze prováděl dohled a odborný výklad. Odborné exkurze, která se uskutečnila do oblasti Plzeňského kraje, se zúčastnilo 20 osob. 7

8 Geologicko - paleontologická exkurze oblast Berounsko Druhou geologicko-paleontologickou exkurzi připravila H+P Plzeň ve spolupráci se ZpČAS. Tentokrát byly navštíveny lokality v oblasti Berounska. Byly navštíveny lokality Čertovy schody, Na Plešivci, Barrandovy jámy a Svatý Jan pod Skalou. Trasu a lokality vybíral Mgr. Štěpán Rak, pracovník muzea Českého krasu, který zajistil jak dohled, tak odborný výklad. Geologické exkurze, která se uskutečnila do oblasti Plzeňského kraje, se zúčastnilo celkem 13 osob. Tematická odborná exkurze za astronomickými zajímavostmi Slovenské republiky H+P Plzeň ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech připravila ve dnech od 1.7. do pro své členy astronomicky zaměřenou exkurzi na Slovensko. Akce opět navazuje na podobné tematicky zaměřené akce připravené a uskutečněné v minulých letech, ať v ČR, nebo v zahraničí. Hlavní náplní byla samozřejmě návštěva astronomických odborných pracovišť a zařízení na Slovensku. Jednalo se zejména o astronomické ústavy, hvězdárny a planetária. Při těchto exkurzích mají možnost účastníci se seznámit s pozorovací technikou, která se na slovenských pracovištích používá jak pro odborné, tak i popularizační účely. Dalším cílem exkurze bylo nejenom poznat odbornou i popularizační činnost slovenských kolegů, ale navázat kontakty, případně upevnit již existující vazby. Exkurze Tematický zájezd do Prahy na Slovensko se zúčastnilo celkem 16 osob. Pro přepravu účastníků bylo použito služební vozidlo Ford Transit a soukromá vozidla účastníků. H+P Plzeň připravila podobně jako v letech předešlých pro své členy astronomických kroužků tematický zájezd do Prahy. Tato akce se uskutečnila v rámci podzimního pozorovacího víkendu. Hlavní náplní programu se staly dvě lokality. V prvé řadě to byla návštěva kina IMAX, kde byl promítán 3D film Letecké legendy. Ten nás zavedl do prostředí zcela nových moderních technologií, které se v dnešní době používají nejen v leteckém, ale i kosmickém průmyslu. Druhým navštíveným místem bylo letecké muzeum v Praze - Kbelích. Kromě různých typů letadel a helikoptér je zde k vidění i kabina přistávacího modulu Sojuz 28 z první mezinárodní mise prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a jeho sovětského kolegy Alexeje Gubareva. 8

9 3. 2. Doplňková výuková činnost pro školy a soutěže Doplňková výuková činnost pro školy V průběhu roku 2011 pokračovala v učebně H+P doplňková výuková činnost. Hlavním cílem bylo a nadále je zvýšení úrovně znalostí, vědomostí a informovanosti žáků a studentů z oblasti astronomie, kosmonautiky a příbuzných vědních oborů. Pro doplňkovou výuku jsou používány speciálně připravené výukové programy, které sice zcela nehradí chybějící planetárium, ale do značné míry mají velkou informační hodnotu. Samozřejmě i nadále přetrvávají některé problémy související s náhradními prostorami, ve kterých organizace nyní přebývá. Problémy učebny: - Omezená kapacita míst v učebně (max osob) nelze řešit. - Hluk z nedaleké Domažlické třídy (podařilo se značně eliminovat těsněním oken a menší dopravou). H+P Plzeň zařazuje do svých výukových programů pro MŠ i praktická astronomická pozorování V minulých letech se podařilo uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci učebny, která, jak se ukazuje, byla velkým přínosem a řadu problémů vyřešila nebo alespoň výrazně eliminovala. Během roku 2011 proběhlo 57 výukových akcí (I. pol. 26; II. pol. 31) celkem pro 1103 žáků ZŠ a SŠ, předškoláků v MŠ apod. (I. pol. 532; II. pol. 571). Řada dalších školních tříd měla o výuku zájem, ale po zjištění, že organizace nemá v činnosti kopuli s projekčním přístrojem planetária, zvolila návštěvu jiné organizace (většinou planetária v Praze). Některé výukové programy byly určeny i pro speciální skupiny posluchačů (zdravotně postižené děti apod.). Výuku s odborným výkladem prováděli odborní pracovníci H+P Plzeň. Programová nabídka v roce 2011: Programová nabídka v roce 2011 zůstala na standardní úrovni. Skládala se ze základní a speciální řady doplňkových výukových programů. Do základní řady bylo začleněno celkem 9 základních výukových programů. Do speciální řady byly začleněny 3 rozšiřující programy. Základní nabídku však bylo možné rozšířit v případě požadavků a potřeb o další úzce specializované programy. V roce 2011 se podařilo zpracovat celkem 2 výukové programy. Jeden z nich s názvem Planeta Země byl začleněn do základní řady a je určen pro žáky tříd. Druhý s názvem Zajímavosti z blízkého i vzdáleného vesmíru byl zařazen do speciální doplňkové výuky. Při výuce je využíváno dostupné techniky a názorných pomůcek jako je telurium, multimediální a zpětný projektor, diaprojektor, počítačová technika, videorekordér, případné ukázky pozorovací techniky. Program je možno po předběžné domluvě a při vhodných pozorovacích podmínkách zkombinovat s praktickým pozorováním. 9

10 Nabízené programy doplňkové školní výuky Základní řada doplňkových výukových programů: Povídání o obloze (MŠ) Co je vidět na obloze (pro předškoláky a ZŠ r.) Planeta Země (ZŠ r.) Člověk a kalendář přírody (ZŠ r.) Sluneční soustava (ZŠ r.) Zatmění Slunce a Měsíce, fáze měsíce (ZŠ r.) Blízký vesmír (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Vzdálený vesmír (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Kosmonautika 20. století (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Speciální řada doplňkových výukových programů: Země jako vesmírné těleso Drtivý dopad Zajímavosti z blízkého i vzdáleného vesmíru Výuka probíhala v souladu se školními osnovami formou mluveného slova a obrazovou projekcí většinou z dataprojektoru. Pro tyto účely je připraveno podle školních osnov několik základních aktuálních audiovizuálních programů pro jednotlivé školní ročníky, které se liší obsahovou náplní a náročností (viz programová nabídka pro školy). Programy se podle potřeb aktualizují a rozšiřují. Učivo zasahuje nejen do oblasti astronomie, ale i do fyziky, kosmonautiky a zeměpisu. Během výuky jsou využívány veškeré pomůcky. Jedná se např. o mechanické telurium, které je pro výuku velmi názorné, byť planetárium zcela nahradit nedokáže. Osvědčila se i velká mechanická otáčivá mapa oblohy umístěná na stropě učebny. Cílová skupina - Výuka byla na rozdíl od let minulých zaměřena hlavně na žáky základních škol a to všech ročníků a na studenty gymnázií a středních škol. Programy však navštěvovali i děti mateřských škol, v menší míře studenti vysokých škol a odborných učilišť. Problémy výuky: - chybějící přístroj planetária (názorná výuka) - autorská práva problém s využitím starších programů řešeno vlastními programy Pořádání soutěží s astronomickou tématikou Již od roku 2001 H+P Plzeň pořádala několik soutěží pro žáky ZŠ a to jak vědomostních, tak i výtvarných. V roce 2011 H+P Plzeň uspořádala samostatnou výtvarnou soutěž pro školy, konkrétně pro žáky prvního stupně. Soutěž nesla název: Krteček ve vesmíru a reagovala na let amerického astronauta Andrewa Feustela, který během mise STS-134 vzal sebou na palubu raketoplánu i tuto pohádkovou figurku. Organizace se také podílela jako odborné konzultační pracoviště na astronomické znalostní soutěži, kterou vyhlásila v několika kategoriích ČAS (Česká astronomická společnost). H+P Plzeň se také připojila jako spolupořadatel soutěže pro školy vyhlášené v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni, kde připravila několik otázek z oboru kosmonautiky. Problémy soutěží: - chybějící prostory zejména astronomická pozorovatelna pro zadání praktických úloh - problematika cen pro vítěze u příspěvkových organizací 10

11 3. 3. Astronomická pozorování Astronomická pozorování pro širokou veřejnost Přednášková a pozorovací akce pro veřejnost ve Vimperku. Ani v roce 2011 nebyl vyřešen problém, týkající se astronomické pozorovatelny. Pevné pozorovací stanoviště dosud neexistuje a proto i nadále probíhala pozorování pro širokou veřejnost formou výjezdů odborných pracovníků s pozorovací technikou na různá místa převážně v Plzni. Pozorování byla plánovaná s ohledem na aktuální astronomické úkazy a meteorologickou situaci. Uskutečnění veřejného pozorování proto bylo závislé na momentálních pozorovacích podmínkách (např. oblačnost, světelné znečištění, smog apod.). Snímek vpravo: Pozorovací akce pro veřejnost: pozorování úplného zatmění Měsíce dne Rok 2011 byl z hlediska pozorování pro širokou veřejnost rovněž úspěšný. Podařilo se připravit celkem 71 pozorovacích akcí (I. pol. 40; II. pol. 31). Z důvodů nepříznivého počasí se nakonec uskutečnilo 57 pozorovacích akcí (I. pol. 31; II. pol. 26), což je více než v předešlých letech. Pozorovacích akcí pro veřejnost se zúčastnilo návštěvníků (I. pol ; II. pol ). Pro pozorování v různých částech Plzně byly používány převážně různé typy přenosných dalekohledů na motorových azimutálních vidlicových, či paralaktických montážích. V některých případech však byla použita i další pomocná pozorovací technika, se kterou organizace v roce 2011 disponovala. Během pozorovacích akcí prováděli odborný výklad s názornými tiskovými obrazovými ukázkami odborní pracovníci organizace. Počet návštěvníků na pozorovacích akcích ovlivňuje jednak počasí, ale také možnost spoluúčasti na větších akcích. V roce 2011 byla H+P Plzeň přizvána na tři masověji zaměřené akce. Během I. pol. byla H+P Plzeň přizvána na tři akce s větší koncentrací návštěvníků. Všechny byly určeny pro děti. První z nich, uskutečněná v I. pol. byla akce k MDD ve Štěnovicích. Další akce s poměrně velkým počtem návštěvníků se uskutečnila ve II. pol. Jednalo se o Dny vědy a techniky v Plzni, které ve venkovních expozicích trvaly dva dny a o Evropskou noc vědců. 11

12 Snímky ze stanoviště Plzeň Sylván, kde se uskutečnilo pozorování úplného zatmění Měsíce dne Organizace byla ve všech případech přizvána jako jeden ze spolupořadatelů. Stanoviště H+P se na akci Dny vědy a techniky v Plzni opět nacházelo na prostranství před Zpč. muzeem. Evropská noc vědců se uskutečnila na dvou stanovištích a proto bylo nutné pracovníky H+P Plzeň rozdělit. Hlavní stanoviště se nacházelo v areálu Škoda, nedaleko 5. brány v objektu haly Techmánie. Dislokovaná skupina měla své pozorovací přístroje instalovány tentokrát v Přešticích. Problémy veřejných pozorování: - chybějící astronomická pozorovatelna vyřeší až nová budova hvězdárny nebo plánovaná střešní nástavba na současném pracovišti H+P Plzeň - časově náročná příprava zajištění auta, pracovníků, techniky - nakládání a manipulace s přístrojovou technikou hrozí nebezpečí poškození - organizačně náročné řešení - závislost na počasí nelze řešit - velké výkyvy v návštěvnosti lze řešit částečně propagací (finančně náročné řešení) Astronomická odborná pozorování pro astronomy amatéry Pozorování pro astronomy amatéry byla rovněž úspěšnější než v předchozím roce. I nadále byla řešena formou výjezdů odborných pracovníků s pozorovací technikou na vytypovaná pozorovací stanoviště, kde se předpokládaly vhodné pozorovací podmínky. Vlevo: Fotografie Vírové galaxie M 51 a satelitní galaxie NGC 5195 v souhvězdí Honících psů. Objekt je vyfotografován pozorovací technikou H+P Plzeň Pozorování byla plánovaná s ohledem na astronomické úkazy a potřeby pozorovacích programů. Jsou však podobně jako v předchozím případě závislá na počasí. Protože jsou však určena početně menším skupinám, s kontaktem na jednotlivce (ve většině případů), lze tato pozorování lépe a operativněji 12

13 organizovat. Cílovou skupinu tvořila kompaktní skupina amatérských astronomů, členové A - klubu, členové astronomických pozorovacích kroužků, kurzů a odborných sekcí zřízených při H+P Plzeň. Pro vážnější zájemce o astronomická pozorování bylo během roku 2011 připraveno celkem 71 (I. pol. 40; II. pol. 31) specializovaných pozorovacích akcí (z toho 17 vícedenních). Z důvodů počasí se podařilo uskutečnit celkem 61 akcí (I. pol. 38; II. pol. 23) s celkovou účastí 475 zájemců (I. pol. 168; II. pol. 307). Asi nejdůležitější významnou pozorovací akcí pro astronomy amatéry zůstává Letní astronomické praktikum Expedice To se uskutečnilo v termínu od Uvedené expediční akce jsou náročné nejen na technickou, odbornou a organizační přípravu, ale i na jejich vlastní správné technické provedení, protože bývají časově omezené. Problémy astronomických amatérských pozorování: - chybějící astronomická pozorovatelna (částečně vyřeší až nová budova hvězdárny nebo plánovaná střešní nástavba na současném pracovišti H+P Plzeň) - závislost na počasí nelze řešit Letní astronomické praktikum Expedice 2011 Letní astronomické praktikum - Expedice 2011 je speciální forma letního tábora s odbornou náplní převážně pro děti a mládež se zájmem o praktickou pozorovací astronomii. Tato aktivita navazuje na celoroční práci astronomických kroužků a stává se i praktickým vyvrcholením jejich činnosti. Cílovou skupinou jsou v prvé řadě členové astronomických kroužků (žáci a mládež). Další skupinu mohou tvořit zcela noví (náhodní) zájemci, kteří se o této akci dozvěděli a po absolvování často mají zájem navštěvovat astronomický kroužek, či se stát členem A - klubu. Pořádání Expedice má v organizaci již dlouholetou tradici a mezi účastníky poměrně značný ohlas (svědčí o něm i reakce na internetových stránkách). Součástí praktika jsou i nejrůznější pokusy a měření. Vlevo: start rakety na THP. Vpravo: nácvik pozičního měření sextantem Letní táborové praktikum, které proběhlo během druhého pololetí (od do ) se zúčastnilo 26 zájemců. Do tohoto počtu nejsou započteni další pozorovatelé, kteří se účastnili akce jen krátkodobě. Program praktika splnil očekávání i vzhledem k počtu nocí s vhodnými pozorovacími podmínkami. Vpravo: příprava na noční start rakety na THP a měření zrychlení fotografickou metodou. 13

14 Program Letního astronomického praktika Expedice 2011 může být i vysoce odborný, jak dokazuje tato kvalitní fotografie chromosféry Slunce pořízená jedním z účastníků. Součástí denního odborného programu je totiž i sledování aktivity Slunce. Organizování letních pozorovacích praktik je poměrně náročnou činností, a to jak v přípravné fázi, tak i v samotném průběhu. Veškeré přípravy vycházely jednak ze zkušeností a poznatků získaných v minulosti a také z potřeb astronomických kroužků. H+P Plzeň se kompletně, tj. organizačně, odborně a technicky podílela na přípravách celého praktika. Podařilo se sestavit denní i noční odborný program, připravit pozorovací a záznamovou techniku, včetně administrativního zázemí. Většina z účastníků Letního astronomického praktika Expedice Zájmová astronomická činnost Zájmová astronomická činnost patří mezi standardy činnosti organizací podobného typu a má několik různých forem, v nichž se mohou jednotlivci podle potřeb realizovat. Cílem je rozšíření nabídky pro celoroční využití volného času nejen dospělých, ale i dětí a mládeže. Každá forma je zaměřena na jinou skupinu zájemců. Zájmovou činnost bylo možné podobně jako v předchozích letech i v roce 2011 realizovat v astronomickém klubu, odborných kurzech, astronomických kroužcích pro děti a mládež a odborných sekcích. 14

15 Astronomický klub Astronomický klub (A - klub), sdružující amatérské zájemce o astronomii, pokračoval v roce 2011 ve své obvyklé činnosti. Počet členů v klubu se udržel na úrovni z roku předchozího (nárůst o jednoho člena). Členskou základnu tvořilo 45 zájemců ve věku od 15 let výše, kteří zaplatili do konce února 2011 roční členský příspěvek. Ten zůstal na úrovni nastavení z roku 2010, kdy došlo k jeho zvýšení a zároveň úpravě jeho struktury. Členský příspěvek byl ve výši 450,- Kč, pro členy, kteří dostávají Zpravodaj v papírové podobě. Pro členy, kteří dostávají Zpravodaj v elektronické podobě, byl stanoven příspěvek ve výši 350,- Kč. Snížený příspěvek byl ve výši 300,- Kč. Klub byl metodicky i odborně řízen pracovníky H+P Plzeň. Jeho hlavní náplní byly odborné přednášky, pozorovací činnost a tematické zájezdy. Pro členy A klubu byl vydáván měsíčně Zpravodaj H+P Odborné kurzy Náplní kurzu je pravidelná, zpravidla vzdělávací nebo praktická činnost, související přímo s astronomií, nebo obory příbuznými. Návštěvníkem kurzu se může stát zájemce (nemusí být členem A klubu, ani astronomického kroužku) po zaplacení stanoveného kurzovného. Kurzy jsou metodicky i odborně řízeny pracovníky H+P Plzeň, nebo pověřenými odborníky v daném oboru. Doba trvání kurzů je časově omezena (zpravidla školní rok). H+P Plzeň pořádala v roce 2011 celkově dva kurzy: Kurzy Aplikované matematiky a fyziky (vedoucí PaedDr. Ota Šmolík). V I. pol dobíhal zájmový kurz, který byl zahájen již ve školním roce 2010/11. V tomto kurzu bylo přihlášeno celkem v I. pol. 11 posluchačů a uskutečnilo se celkem 18 jednotlivých akcí. Od II. pol byl s ohledem na menší zájem a zdravotní problémy vyučujícího otevřen rovněž 1 kurz Aplikované matematiky a fyziky, do kterého se přihlásilo jen 5 posluchačů. Během II. pol. se uskutečnilo se 12 jednotlivých akcí. Kurz základů geologie a paleontologie (vedoucí Josef Mucha). H+P Plzeň na začátku školního roku 2010/11 otevřela dvouletý Kurz základů geologie a paleontologie. V I. pol tento zájmový kurz dobíhal. Bylo v něm přihlášeno celkem v I. pol. 19 posluchačů a uskutečnilo se celkem 8 jednotlivých akcí. Od II. pol byl otevřen 2. ročník, do kterého se přihlásilo na začátku 16 posluchačů (později ještě další 3 posluchači). Během II. pol. se uskutečnily pouze 3 jednotlivé akce. Důvodem byl zdravotní úraz přednášejícího. Vzhledem k velkému rozsahu učiva a zájmu bude Kurz základů geologie a paleontologie prodloužen minimálně o jeden rok. Kurz probíhá kromě praktik na učebně H+P Plzeň. Celkem se během roku 2011 uskutečnilo 41 pravidelných vzdělávacích akcí formou kurzů (z toho v I. pol. 26 akcí, ve II. pol. 15 akcí) Astronomické kroužky Astronomické kroužky jsou určeny amatérským zájemcům o teoretickou i pozorovací astronomii z řad zejména školní, ale i učňovské a středoškolské mládeže. Od zájemců je vybírán členský příspěvek. Kroužky jsou řízeny metodicky i odborně pracovníky H+P Plzeň. Hlavním posláním kroužků je výchova a příprava mladých astronomů, teoretická výuka základů astronomie a příbuzných oborů včetně praktik a systematické pozorovací činnosti. V roce 2011 měla H+P Plzeň v činnosti v prvém i druhém pololetí po dvou astronomických kroužcích (vedoucí Lumír Honzík, H+P Plzeň). V každém pololetí byl vždy jeden z nich pro začátečníky a druhý pro pokročilé zájemce. Přihlášeno bylo v I. pol. 16 členů, ve II. pol. 22 členů. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 38 pravidelných vzdělávacích akcí včetně pozorovacích praktik (z toho v I. pol. 24 akcí, ve II. pol. 14 akcí). 15

16 Odborné sekce V roce 2011 pracovala pod H+P Plzeň jedna odborná sekce. První stálá odborná sekce s odborným pozorovacím programem byla zřízena již v roce Jedná se o zákrytovou sekci (měření zákrytů hvězd Měsícem, tečných zákrytů hvězd a planetkových zákrytů). Tato sekce měla 8 členů a tvořila ji menší operativní skupina astronomů amatérů (členů A klubu nebo astronomických kroužků), která se tímto programem již delší dobu zabývá. Sekce se schází podle potřeb. Sekce připravila a uskutečnila celkem 3 akce (I. pol. 2, ve II. pol. 1). Metodicky i odborně jsou obě řízeny pracovníky H+P Plzeň (vedoucí sekce Ing. Jiří Polák) Propagační, popularizační technická, poradenská a metodická činnost Propagace Organizace již po delší dobu propaguje své akce a činnost několika způsoby, které se osvědčily, které jsou udržitelné ohledně nákladů a jsou úměrné velikosti organizace. - Pravidelně vydávala 1x měsíčně Zpravodaj H+P Plzeň. Zpravodaj obsahuje některé nutné organizační záležitosti, informace o činnosti a o vybraných astronomických úkazech. V roce 2011 vyšlo celkem 12 pravidelných čísel. - Pravidelně minimálně 1x měsíčně aktualizovala (většinou však aktualizovala mnohem častěji po 2 až 3 dnech) svoje internetové stránky, které byly zprovozněny již na jaře roku Stránky obsahují velmi široké spektrum informací. - Plakátování - avízo na vytipované akce pro veřejnost (např. přednášky) H+P zajišťovala plakáty. - Programové smyčky - na většině veřejných přednášek je promítána před hlavním programem několikaminutová programová smyčka s nabídkou jednotlivých akcí v nejbližším období (např. pro veřejnost, školy, astronomy amatéry apod.). - Informace z astronomie i informace o činnosti a akcích H+P Plzeň v tisku, rozhlasu a TV se i během roku 2011 vyskytovaly ve většině lokálních veřejných médií. V Českém rozhlase se objevovaly pravidelné relace o akcích H+P Plzeň zhruba 2x do měsíce. Asi nejvýznamnějším se stala diskuse v populárně odborném programu Turbulence, do kterého byl pozván ředitel L. Honzík. Debata k problematice sluneční energie a jejím vlivům na planetu Zemi byla odvysílána na ČT Do médií se podařilo dostat několik článků o pozorovacích akcích během letního astronomického praktika i o stánku H+P Plzeň na Dnech vědy v ulicích Plzně. Médiím byly i nárazově poskytovány informace týkající se výskytu některých zajímavých astronomických úkazů. - Orientační poutače - na Domažlické ulici byly již dříve instalovány dvě směrové tabule pro organizaci H+P a na budově je instalován prostorový poutač. Stávající formy propagace vyhovují a budou uplatňovány i v následujícím období Popularizační technická činnost Kromě klasické popularizační činnosti jako jsou např. přednášky, pozorování, výstavy apod. probíhala v roce 2011 podobně jako v letech předchozích průběžná inovace a aktualizace stávajících audiovizuálních programů pro školy, kroužky, kurzy a pro případnou budoucí činnost v planetáriu. Jedná se např. o shromažďování a třídění materiálu z odborných časopisů, publikací a internetu, sestavování scénářů pro základní výukové programy pro jednotlivé ročníky škol i veřejnost, výroba obrazového a zvukového záznamu (diaprojektory, film, počítačová projekce) Poradenská činnost a metodická činnost Organizace v roce 2011 stejně jako v letech předešlých provozovala poradenskou a metodickou činnost. Poradenskou činnost využívali nejen astronomové amatéři, ale i široká veřejnost, učitelé na školách, apod. Metodickou činnost využívali spíše jednotlivci nebo menší skupiny. Organizace v roce 2011 spolupracovala mimo jiné: - jako odborné pracoviště pro konzultační a oponentní práce z oblasti astronomie pro studenty středních a vysokých škol - Prováděla teoretickou výuky i praktickou ukázku vyměřovacích prací pro instalaci slunečních hodin 16

17 3. 6. Technická činnost H+P Plzeň má poměrně dobře vybavenou kovodílnu. Proto mohla i v roce 2011 svépomocí provádět běžné opravy a údržbu své astronomické pozorovací, záznamové a měřicí techniky. Dále probíhala další fáze modernizace učebny na pracovišti H+P Plzeň. Vyráběly se i některé výstavní exponáty (např. model pásového dopravníku pro americký raketoplán, včetně modelu raketoplánu). Bylo také zhotoveno stolní puzzle s tématem amerického raketoplánu, což je typ stolní hry pro velké akce typu Věda a technika v ulicích a Evropská noc vědců. Pro výstavní účely a pro akce pořádané H+P Plzeň byly zhotoveny další výstavní panely. Jeden z vyrobených výstavních exponátů H+P Plzeň: raketoplán na pásovém dopravníku Spolupráce H+P Plzeň s jinými organizacemi H+P Plzeň v roce 2011 spolupracovala s některými organizacemi na různých úrovních. V některých případech se jednalo o trvalou formu spolupráce, v jiných měla charakter spíše nárazový. Hlavní cíle spolupráce: - výměna zkušeností a informací - spolupráce při organizování pozorovacích programů (pozorování zákrytů) - spolupráce při pořádání některých společných akcí (zájezdy, astronomické pozorovací akce a tábory) Organizace po odborné stránce spolupracovala zejména s těmito organizacemi: - Česká astronomická společnost (ČAS) - Západočeská pobočka ČAS (ZpČAS) - Hvězdárna v Rokycanech - Asociace hvězdáren a planetárií (AHaP) - SMPH (Sekce meziplanetární hmoty ČAS) pro oblast pozorování meteorů Spolupráce s dalšími organizacemi: - Některé základní, střední školy a gymnázia - Pedagogická fakulta ZČU v Plzni - Stanice mladých techniků v Plzni - Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni - Knihovna města Plzně - Techmania science centrum 17

18 3. 8. Kontroly, školení a semináře V organizaci H+P Plzeň se během roku 2011 uskutečnilo několik periodických i namátkových kontrol a školení (mimo školení odborná). Kontroly provedené v organizaci během roku 2011: Kontrola finančního vypořádání FO MmP (provedla Ing. Fišerová) V jednotlivých čtvrtletích proběhl konzultační den s namátkovými kontrolami hospodaření stanovený MmP. Při konzultačních dnech byly přítomny pracovnice ÚSO MmP. Kontrola hospodaření s finančními prostředky dodržování zákonů a předpisů (dokladů a směrnic), autoprovozu a další provedly pracovnice Kontrolního odboru MmP pí Ing. M Pokorná, Ing. Č. Šebesta a I. Vildmanová Na pracovišti proběhlo několik namátkových kontrol stavu pokladní hotovosti a kontroly účetních dokladů. Prováděl ředitel organizace. Kontrola a dohlídka pracoviště v rámci závodní preventivní péče provedená 1x za rok MUDr. Petr Vozka. Roční pravidelná periodická revize protipožárních zařízení (hadic a hasicích přístrojů) a provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (revize hydrantů). Revizi provedli odborní pracovníci SDH Bolevec. Pravidelná revize elektrických zařízení (včetně revize el. spotřebičů, el. ručního nářadí, prodlužovaček apod.). - provedl revizní technik p. Fajfrlík. Revize klimatizační jednotky na učebně provedli pracovníci firmy Kostečka group Provedena prohlídka a kontrola zabezpečovacího zařízení budovy provedl revizní technik Provedena prohlídka a kontrola vysílací části zabezpečovacího zařízení budovy provedl technik pan Timkiv. Pozn.: přesnější záznam jednotlivých kontrol a revizí včetně datumů je uveden v přehledu činnosti organizace H+P Plzeň za rok Školení a semináře: Odborní pracovníci získávali další odborné znalosti a poznatky z oboru při přednáškách předních odborníků, které pravidelně organizovala H+P Plzeň. Mimo to se během roku 2011 zúčastnili několika celostátně organizovaných odborných školení na vybraných astronomických pracovištích. Rovněž zaměstnanci pracující v oblasti hospodaření se zúčastnili několika školení, které se týkalo jejich činnosti. V tomto oboru se nejvíce jednalo o školení v mzdovém programu Helios Orange, školení v účetnictví příspěvkových organizace a v ovládání e-spisu. Některá z těchto školení pořádala SIT Plzeň. Zároveň pracovnice H+P Plzeň Eva Šindelářová se podílela na proškolování pracovníků ostatních organizací, neboť H+P plzeň se stala pilotní organizací, kde se zaváděl zcela nový účetní program Helios Orange. Autoškola Luděk Reiser proškolila řidiče referentských vozidel H+P Plzeň včetně závěrečného testu. Pozn.: přesnější záznam jednotlivých školení včetně termínů konání je uveden v přehledu činnosti organizace H+P Plzeň za rok

19 3. 9. Jiné aktivity - H+P Plzeň má v nabídce výjezdy na školy v přírodě a na letní dětské tábory. Cílem těchto akcí většinou byla základní orientace na noční obloze, ukázka aktuálních astronomických objektů na obloze a seznámení dětí populární formou s astronomií a kosmonautikou, případně dalšími příbuznými vědními obory. I v roce 2011 bylo uskutečněno několik těchto výjezdů. - H+P Plzeň se podílela ve spolupráci s Katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni na části programu pro tzv. Fyzikální kemp. Ten se uskutečnil poslední týden v měsíci srpnu a byl především určen účastníkům celostátní fyzikální a astronomické olympiády. Pracovníci H+P Plzeň pomáhali zajistit část odborného programu. - H+P Plzeň byla přizvána jako samostatný subjekt na akci věnovanou k MDD. Ta se uskutečnila na fotbalovém hřišti ve Štěnovicích. Organizátoři připravili jednotlivá stanoviště, kde děti formou soutěže plnily jednotlivé úkoly. H+P Plzeň spolu se ZpČAS měla poměrně velké stanoviště s několika disciplinami, samozřejmě tematicky zaměřenými do oblasti astronomie a kosmonautiky. Ani zde nechyběly dalekohledy, se kterými bylo nutné plnit některé úkoly (např. porovnávací souhvězdí). I v tomto případě se povedlo počasí a návštěvnost, která dosahovala jen na stanovišti H+P Plzeň minimálně přes 800 návštěvníků. - H+P Plzeň se podílela i na přípravě dvou astronomických pozorovacích víkendů na Hvězdárně v Rokycanech (jarního a podzimního). Obě pozorovací akce byly určeny především pro členy astronomických kroužků. Jarní pozorovací víkend se uskutečnil v termínu od 1. do Poslední podzimní proběhl ve dnech Akce, které převážně zajišťovala H+P Plzeň, proběhly ve spolupráci s ZpČAS a HvR. H+P Plzeň v obou případech celou třídenní až čtyřdenní akci zajišťovala po stránce organizační, odborné a technické. 19

20 - H+P Plzeň se i v roce 2011 podílela na spolupořádání rozsáhlé propagační akce Dny vědy a techniky v Plzni, která se konala od do Stanoviště H+P Plzeň se nacházelo před budovou Zpč. muzea. Expozice H+P Plzeň byla opět poměrně rozsáhlá. Tentokrát byla zaměřena na ukončení letů amerických raketoplánů do kosmického prostoru. Proto obsahovala několik exponátů k hlavnímu tématu v podobě několika modelů raketoplánů v různých pozicích a také tematickou výstavu k této problematice. Kromě pozorovací techniky se na stanovišti H+P Plzeň nacházely stolové hry s astronomickým námětem, omalovánky a vystřihovánky. Expozice také obsahovala stolní znalostní hru s názvem Magnetická Sluneční soustava. Pro nejmenší byly připraveny i obří dřevěné kostky s motivy z oblasti astronomie a kosmonautiky. Počty návštěvníků nelze přesně zjistit. Jsou uvedeny pouze kvalifikované odhady návštěvníků. U stanoviště dalekohledů kolem 2300 osob, u výstav asi 1800 osob. Další aktivity (stolní astronomické hry, astronomické omalovánky a vystřihovánky apod. asi 1200 osob). Dny vědy a techniky v Plzni. Na stanovišti před Zpč. muzeem měla H+P Plzeň opět stánek s několika atrakcemi a astronomickými dalekohledy pro pozorování aktivity Slunce. - Pracovníci H+P Plzeň se podíleli i na dvou akreditovaných akcích s názvem ASUF (Astronomický seminář pro učitele fyziky). První seminář se uskutečnil dne v Plzni. Hlavním organizátorem se stalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni, která se na akci podílela organizačně a poskytla prostory. H+P Plzeň byla spolupořadatelem a měla na starost kompletně odbornou náplň semináře. Druhý seminář pořádala Hvězdárna v Rokycanech. I v tomto případě se H+P Plzeň podílela jako spolupořadatel. Zajišťovala část programu a zároveň část pozorovací techniky. - H+P Plzeň v průběhu roku 2011 zajišťovala i několik programů s astronomickou tématikou pro skupiny seniorů. - Další masovou akcí, na které se spolupořadatelsky podílela H+P Plzeň byla propagační akce Evropská noc vědců, která se konala v Plzeňském kraji na dvou místech. Jednak v Plzni v areálu Techmanie dne a dále v Přešticích. Pracovníci H+P Plzeň se i tentokrát museli rozdělit. Organizace měla poměrně rozsáhlou expozici jak v Plzni, tak v Přešticích, kde se akce konala ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČAS. 20

21 V Plzni bylo zapotřebí zajistit jednak venkovní stanoviště, na kterém byla soustředěna pozorovací technika pro sledování noční oblohy. Druhé, vnitřní stanoviště obsahovalo expozici H+P Plzeň s nainstalovanou výstavou o amerických raketoplánech s názvem Ohlédnutí za americkým raketoplánem včetně dalších výstavních exponátů. Počty návštěvníků opět nelze přesně zjistit. Jsou uvedeny kvalifikované odhady návštěvníků u stanoviště s dalekohledy - asi 800 osob v Plzni a 150 osob v Přešticích. U expozice výstav a prostorového modelů raketoplánů asi 500 osob. Další aktivity (stolní astronomické hry, astronomické omalovánky a vystřihovánky apod.) se zúčastnilo asi 600 osob. - H+P Plzeň připravila během roku 2011 také dvě akce s názvem Astrovečer. I těchto akcí, které se uskutečnily v učebně H+P Plzeň se zúčastnila řada zájemců. Rovněž v tomto případě došlo ke spolupráci s ostatními subjekty. - Od počátku školního roku 2010/2011 se pracovníci H+P Plzeň podílí i na výuce na ZČU v Plzni v rámci Univerzity třetího věku (U3V), a to jako odborní lektoři pro teoretickou i praktickou část výuky. Tento čtyřsemestrový obor Základy astronomie, který vede ředitel H+P Plzeň L. Honzík, navštěvuje kolem 130 posluchačů. Obor běžel v celém průběhu roku H+P Plzeň také uspořádala školní výtvarnou soutěž pro žáky 1. stupně s názvem Krteček ve vesmíru. Reagovala tak na aktuální záležitost předposlední misi STS 134 raketoplánu Endeavour k ISS. Během této mise byl na palubě i postavička krtka známá z českých pohádek, kterou vzal sebou astronaut Andrew Feustel. Do soutěže dorazilo 386 žákovských prací (227 prací žáků tříd, 159 prací žáků tříd) z celkem 15 škol. Do užšího výběru postoupilo celkem 50 prací. 21

22 4. Zpráva o hospodaření Hospodaření v roce příjmy a výdaje Organizace v roce 2011 hospodařila bez větších výkyvů, nepřekročila stanovené hospodářské ukazatele a zároveň měla kladný hospodářský výsledek. Hospodaření v roce příjmy a výdaje Příjmy: plán: skutečnost: plnění Investiční příspěvek v roce 2011 Příspěvek na provoz: Kč Kč 100,00% 0 Kč Položka Příjmy: rok 2011 I. pol II. pol plán skutečnost plnění skutečnost plnění skutečnost plnění Vstupné Kč Kč 168,00% Kč 92,00% Kč 76,00% Kurzovné Kč Kč 80,00% Kč 55,00% Kč 425,00% Příspěvky AK Kč Kč 150,00% Kč 150,007% 0 Kč 0,00% Ostatní Kč Kč 88,33% Kč 26,67% Kč 61,67% Úroky Kč Kč 106,67% Kč 60,00% Kč 46,67% Prodané zboží Kč Kč 195,00% Kč 75,00% Kč 120,00% Použití fondu odměn 0 Kč Kč Kč Vlastní příjmy celkem Kč Kč 163,64% Kč 59,39% Kč 104,24% Příspěvek na , ,00 0,00 provoz: Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč % 102,63 % Kč Kč % 0 Kč 98,32 % Kč % 4,31 % Náklady: rok 2011 I. pol II. pol Položka plán skutečnost plnění skutečnost plnění skutečnost plnění Materiál a energie Kč Kč 92,96% Kč 41,41% Kč 51,55% Služby Kč Kč 106,04% Kč 43,13% Kč 62,92% Mzdové náklady Kč Kč 103,97% Kč 46,03% Kč 57,94% Soc. a zdrav. pojištění Kč Kč 103,99% Kč 46,08% Kč 57,91% Soc. a ostatní náklady Kč Kč 75,20% Kč 35,20% Kč 40,00% Odpisy Kč Kč 90,50% Kč 42,00% Kč 48,50% Prodané zboží Kč Kč 186,67% Kč 80,00% Kč 106,67% Celkem Kč Kč 100,73 % Kč 44,38 % Kč 57,95 % Hospodářský výsledek skutečné příjmy skutečné výdaje rozdíl Kč Kč Kč Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 579 ze dne schválilo rozpočet Statutárního města Plzeň na rok Příspěvek na provoz činnosti vlastní organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň byl schválen ve výši Kč. Na základě usnesení RMP č. 142 ze dne byl pro 22

Výroční zpráva o činnosti v roce 2004

Výroční zpráva o činnosti v roce 2004 Výroční zpráva o činnosti v roce 2004 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti H + P Plzeň Zpracoval: Lumír Honzík Před čtyřmi lety

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2006

Výroční zpráva o činnosti v roce 2006 Výroční zpráva o činnosti v roce 2006 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 8. 8. 9. 11. 14. 14. 14. 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti v roce 2012 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 1. Úvod 3. 2. Údaje o organizaci 3. 2. 1. Základní údaje o organizaci 3.

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 1. Úvod 3. 2. Údaje o organizaci 3. 2. 1. Základní údaje o organizaci 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 1. Úvod 3. 2. Údaje o organizaci 3. 2. 1. Základní údaje o organizaci 3.

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce na rok 2008

Plán práce na rok 2008 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2008 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 2. Práce s mládeží

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje

Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje Akční plán EVVO 2014 2015 pro plnění cílů Koncepce EVVO Plzeňského kraje 1. Zázemí pro EVVO 1.1. Pracovní skupina Číslo: 1.1.1 Pravidelné schůzky Zajistit realizaci cílů koncepce EVVO PK Všechny Stručný

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce na rok 2007

Plán práce na rok 2007 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2007 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 3. Práce s mládeží

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Zpravodaj pro školy. Praktické informace. První 3D Planetárium v ČR je otevřeno. podzim 2013

Zpravodaj pro školy. Praktické informace. První 3D Planetárium v ČR je otevřeno. podzim 2013 podzim 2013 Zpravodaj pro školy Praktické informace Otevírací doba 3D Planetária: Pondělí, úterý, čtvrtek 8:30 17:00 Středa a pátek: 8:30 18:00 Sobota a neděle: 10:00 18:00 ak se k nám dostanete? Vstup

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Plán práce na rok 2010

Plán práce na rok 2010 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2010 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo. hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 2. Práce s mládeží

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více