Výroční zpráva o činnosti v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti v roce 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti v roce 2011 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík

2 Obsah: Str Úvod Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci Poslání a cíle organizace Struktura organizace Umístění organizace Personální obsazení Zpráva o činnosti organizace H+P Plzeň za rok Činnost H+P Plzeň v oblasti popularizace Přednášková vzdělávací činnost Semináře a sympózia Výstavy Studijní zájezdy a exkurze Doplňková výuková činnost pro školy a soutěže Doplňková výuková činnost pro školy Pořádání soutěží s astronomickou tématikou Astronomická pozorování Astronomická pozorování pro širokou veřejnost Astronomická odborná pozorování pro astronomy amatéry Letní astronomické praktikum Expedice Zájmová astronomická činnost Astronomický klub Odborné kurzy Astronomické kroužky Odborné sekce Propagační, popularizační technická, poradenská a metodická činnost Propagace Popularizační technická činnost Poradenská činnost a metodická činnost Technická činnost Spolupráce H+P Plzeň s jinými organizacemi Kontroly, školení a semináře Jiné aktivity Zpráva o hospodaření Hospodaření v roce příjmy a výdaje Inventarizace majetku Výběrová řízení Závěr 24. Použité materiály 2

3 Výroční zpráva o činnosti H + P Plzeň za rok Úvod Zpracoval: Lumír Honzík Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace (dále jen H+P Plzeň) je jednou z několika městských institucí, jejichž zřizovatelem je Magistrát města Plzně. Od roku 2009, spadá organizace pod Úřad služeb obyvatelstvu podobně jako některé další příspěvkové organizace. H+P Plzeň má však oproti jiným městským organizacím specifickou náplň činnosti zaměřenou zejména do oblasti vzdělávání (včetně školství) a popularizace. Není tedy organizací typicky kulturní, ale zabývá se ve značné míře využitím volného času dětí, mládeže a dospělých. Organizace sídlí od roku 1997 v náhradních prostorách, kde je její činnost pro veřejnost do značné míry omezena. Činnost H+P Plzeň se v roce 2011, podobně jako v letech předešlých, odvíjela a zřejmě i v budoucnu bude nadále odvíjet od prostorových, technických a finančních možností, které má a bude mít k dispozici. 2. Údaje o organizaci Základní údaje o organizaci název organizace: sídlo: IČO: DIČ: statutární zástupce: zřizovatel: tel.: fax: e mail: www: facebook: Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace U Dráhy 11; Plzeň CZ Lumír Honzík Magistrát města Plzně Poslání a cíle organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace, patří mezi specializovaná zařízení přírodovědného typu, zaměřená na astronomii a příbuzné přírodní a technické vědy. Svoji činnost má organizace vymezenu schválenou zřizovací listinou, kde je přesně definována hlavní a doplňková činnost. Tato činnost je dále upravena organizačním řádem organizace. Jedním z hlavních úkolů je popularizace astronomie a příbuzných vědních oborů, kde se snaží seznamovat širokou veřejnost s poznatky zejména z oborů astronomie a kosmonautiky, ale také fyziky, zeměpisu, matematiky, geologie a dalších přírodních a technických věd. Popularizaci provádí různými formami: pořádáním populárně-naučných a odborných přednášek, případně cyklů přednášek, pořádáním tematicky zaměřených kurzů, případně dalšími vhodnými způsoby jako jsou odborné semináře, konference, besedy, diskusní pořady, filmová představení s besedou, audiovizuální pásma, tematicky zaměřené výstavy, zájezdy a exkurze apod. Celkově by popularizační činnost H+P Plzeň měla směřovat ke zvyšování všeobecného i odborného a kulturního vzdělání občanů. Velmi důležitým úkolem je školní doplňková výuka, která v rámci prostorových možností a vybavení organizace umožňuje návštěvy a exkurze škol. Cílem je rozšíření školní doplňkové výuky o zajímavé obory, samozřejmě s ohledem na aktuální osnovy. Dalším neméně důležitým cílem je zvyšování všeobecného i odborného a kulturního povědomí školní mládeže, zaměřené nejen na vzbuzení zájmu o astronomii a kosmonautiku, ale i o přírodní a technické obory vůbec. 3

4 Samostatnou formou je mimoškolní vzdělávání zaměřené na zájmovou činnost mládeže, která umožňuje přiblížit odbornou astronomickou činnost vážnějším zájemcům o teoretickou i praktickou astronomii. Tyto činnosti jsou určeny členům astronomických kroužků, klubů, odborných kurzů a odborných astronomických sekcí. Hlavním cílem je především velmi rozumné a zároveň aktivní využití volného času, a to nejen mládeže, ale i dospělých. Neméně důležitým úkolem je astronomická pozorovatelská činnost, kdy podle podmínek umožňuje pozorování astronomických jevů na obloze zájemcům z řad veřejnosti, školní mládeže a astronomů amatérů. Pozorovatelskou činnost lze proto rozdělit do dvou oblastí. První je pozorování pro širokou veřejnost, kde je hlavním cílem popularizace astronomie a příbuzných věd pro široký okruh zájemců bez ohledu na věk a vzdělání. Druhou oblastí jsou odborná astronomická pozorování určená menšímu a úzce specializovanému okruhu odborně zdatných zájemců, kteří se tak mohou významně podílet na odborném programu organizace. Cílem je aktivní a efektivní využití volného času vážných zájemců o astronomii z řad mládeže a dospělých. Součástí těchto aktivit je rovněž pořádání odborných astronomických praktik a pozorovacích expedic. Posláním organizace je i šíření poznatků a informací z oboru astronomie a oborů příbuzných a činnost propagační, informovat zájemce z řad veřejnosti i vážnější adepty nejen o dění v oboru, ale i o své činnosti. Pro zájemce pak šířit metodické, odborné, populární i propagační materiály jako jsou např. Zpravodaj, publikace a návody, a to nejen v tiskové podobě, ale i elektronickou formou. Cílem je zajistit celkový přehled a informovanost. Z těchto důvodů také pracoviště doplňuje odbornou knihovnu, aby podle svých možností mohla poskytnout veřejnosti studium odborných materiálů. Posláním organizace je i vzájemná spolupráce a poskytování organizační, metodické a odborné pomoci hvězdárnám, pozorovatelnám, kroužkům a jednotlivcům v oblasti svého působení i mimo ně. Lokálně by organizace měla působit jako hlavní informační, poradenské a metodické centrum ve svém oboru Struktura organizace Umístění organizace H+P Plzeň i v roce 2011 prováděla svoji činnost v náhradních prostorách v Plzni Skvrňanech, v ulici U Dráhy 11, kde sídlí již od jara roku Ve starší renovované budově je několik kanceláří, učebna pro 24 osob, kovodílna a skladové prostory, což neumožňuje plnou činnost organizace. Pro plně rozvinutou činnost chybí především astronomický sál s přístrojem planetária, astronomická pozorovatelna s dalekohledy, větší přednáškový sál, výstavní prostory apod. Organizace se sice snaží chybějící prostory nahradit (např. na přednášky je využíván sál ve Velkém klubu na plzeňské radnici, pozorování pro veřejnost se odehrávají na různých místech v Plzni přenosnými dalekohledy, pro uložení většiny inventáře z bývalého pracoviště v budově Nad Hamburkem slouží pronajatý kryt CO), ale jedná se v některých případech o neuspokojivá řešení. Aby se tato situace změnila, byla v minulosti zpracována prostorová studie návrhu budovy pro H+P Plzeň, ve které bylo definováno, jak by mělo pracoviště vypadat, co by mělo obsahovat, k čemu sloužit a jaký by měl být rozsah jeho budoucí činnosti. Později byl připraven i zpracován návrh prostorové studie přestavby správní budovy v areálu letního amfiteátru v Plzni Lochotíně. Bohužel již v minulých letech došlo ke změnám politických priorit, a tak byla tato prostorová studie odložena na neurčito. Ani během roku 2011 nedošlo k žádným podstatným změnám a tak i v následujících letech bude činnost organizace nadále vázána na náhradní prostory. V polovině roku 2011 začali pracovníci organizace připravovat zcela novou studii, jejímž účelem bude rozšířit současné nevyužívané půdní prostory. Pokud se podaří její realizace, měla by organizace získat menší půdní astronomickou pozorovatelnu a výstavní plochu. Návrh rozšíření pracoviště H+P Plzeň o půdní prostory. 4

5 Personální obsazení Usnesením RMP č. 881 ze dne byl schválen nový organizační řád a organizační struktura. S účinností od usnesením RMP č. 364 ze dne na 15 osob. V roce 2011 dosáhl fyzický počet celkem 14 zaměstnanců (z toho 4 pracovníků na plný pracovní úvazek, zbytek na částečný). Přepočtený stav zaměstnanců se v průběhu roku částečně měnil (viz. tabulka), ale nebyl překročen. Současný stav pracovníků v náhradních podmínkách je dostačující. V organizaci působí zatím na částečné úvazky i noví a mladší zaměstnanci. Fyzický počet pracovníků (k ) ,00 Přepočtený plán pracovníků na rok ,5 Skutečnost za rok ,21 přepočtených pracovníků Průměrný počet zaměstnanců na konci jednotlivých čtvrtletí: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: , , , ,23 5

6 3. Zpráva o činnosti organizace H+P Plzeň za rok Činnost H+P Plzeň v oblasti popularizace Podobně jako v předchozích létech zůstává významnou činností organizace oblast výuky a popularizace zaměřená hlavně na astronomii a příbuzné vědní obory (kosmonautika, meteorologie), včetně zajištění osvěty, aktuálních informací a novinek. Cílovou skupinou zůstává převážně široká veřejnost s různým stupněm vzdělání a obsahující všechny věkové kategorie Přednášková vzdělávací činnost Přednášková činnost byla i v roce 2011 zajištěna dvěma způsoby, které vyhovují veřejnosti, a proto je nebylo zapotřebí měnit. - Pravidelná přednášková činnost pro širokou veřejnost a astronomy amatéry v prostorách Velkého klubu na plzeňské radnici (asi 2x měsíčně během školního roku) s poměrně velkou účastí zájemců. Ta byla opět o něco větší než v letech předchozích. Přednášející byli přední odborníci z různých vědních oborů. Cílovou skupinu tvoří již delší dobu převážně široká veřejnost s různým stupněm vzdělání nad 15 let věku. Během roku 2011 bylo připravováno a uskutečněno celkem 18 pravidelných přednášek (I. pol. 11; II. pol. 7). Většina byla z oblasti astronomie, kosmonautiky a meteorologie. Navštívilo je celkem 1027 posluchačů (I. pol. 686; II. pol. 341). Problémy: - neexistující klimatizace Velkého sálu - převozy projekční a počítačové techniky - literatury apod. - závislost na volných termínech Velkého klubu Během uplynulého období radnice alespoň částečně vyřešila ozvučení sálu a zároveň ho nechala opravit a vymalovat. - Nepravidelné přednášky, které probíhaly na různých místech a zajišťovali je převážně pracovníci nebo spolupracovníci H+P. U tohoto typu přednášek je oproti předešlému roku výrazný nárůst jak v počtu přednášek, tak i v počtu posluchačů. Cílovou skupinu tvořila opět převážně široká veřejnost (případně zájmové skupiny) s různým stupněm vzdělání ve všech věkových kategoriích. Organizace v roce 2011 uspořádala celkem 45 vlastních přednáškových akcí (I. pol. 15; II. pol. 30) pro různé subjekty např.: PF ZČU, letní dětské tábory, ASUF (astronomický seminář pro učitele fyziky) a další, s celkovou návštěvností 1073 posluchačů (I. pol. 240; II. pol. 833). Všechny přednášky byly samostatné a delší. Krátké přednášky v tomto přehledu uvedeny nejsou. Pro tento typ přednášek bylo zapotřebí: - pravidelně aktualizovat přednášená témata, což je poměrně náročné na přípravu - vyhledávat vhodné skupiny posluchačů (zájemců) Semináře a sympózia Organizace nepořádala samostatně v roce 2011 žádné semináře ani sympozia, protože neměla a v současné době ani nemá dostatečně velké a zároveň reprezentační prostory pro tyto aktivity Výstavy H+P Plzeň nemá v současné době dostatečně velké a zároveň reprezentační prostory ani pro konání výstav. Přesto v uplynulých letech několik výstav připravila, zhotovila a instalovala v pronajatých prostorách. V průběhu roku 2011 organizace připravila celkem dvě nové výstavy (ČR členem Evropské jižní observatoře ESO a Mezinárodní kosmická stanice ISS). U některých dalších výstav došlo k aktualizaci a doplnění. V nabídce je nyní celkem 14 tematicky odlišných putovních výstav na vlastních panelech nebo na posterech a jedna tematicky podobná. Výstavy si organizace zhotovila sama včetně nosných podstavců. Výhodou těchto panelů je jejich velmi rychlá a snadná montáž a demontáž. 6

7 Výstavy, nebo jejich části se podařilo umístit celkem do 10 propůjčených výstavních prostor. Jedna z putovních výstav zůstává celoročně umístěna na různých místech ve Slovenské republice. Nabízené výstavy: - Americká astronomie a astronautika - Začalo 21. století a 3. tisíciletí - Místa astronomické vzdělanosti Zatmění Slunce - Astronomie v Plzeňském kraji - Výtvarná soutěž dětská kresba - Mezinárodní heliofyzikální rok Světelné znečištění - Mezinárodní astronomický rok Astronaut Andrew Feustel a let raketoplánu STS Astronaut Andrew Feustel v Plzni - Člověk na Měsíci - ČR členem Evropské jižní observatoře ESO - Mezinárodní kosmická stanice ISS - Ohlédnutí za americkým raketoplánem Celkový počet návštěvníků dosáhl doložitelných návštěvníků (I. pol ; II. pol ). To je mnohem více než v předchozích letech. Pravdou ale zůstává, že velkou roli hraje umístění výstav (v tomto případě hlavně úspěšné putovní výstavy ve Slovenské republice). Skutečný počet ale nelze přesně vyčíslit, neboť na některých akcích konaných v průběhu roku nešlo přesně určit počet návštěvníků výstav a rovněž řada provozovatelů některých propůjčených výstavních prostor evidenci návštěv nevede Studijní zájezdy a exkurze H+P Plzeň připravila nebo se významně podílela na přípravě tematicky zaměřených studijních zájezdů a exkurzí pro členy převážně astronomických kroužků a A - klubu. Během roku 2011 byly připraveny celkem 4 akce (v I. pol. 2, ve II. pol. 2 akce) s celkovou účastí celkem 61 osob. (v I. pol. 33, ve II. pol. 28). Přehled uskutečněných tematických zájezdů a exkurzí v roce 2011: Geologicko - paleontologická exkurze oblast Plzeňského kraje H+P Plzeň uspořádala v roce 2011 několik odborně zaměřených geologicko-paleontologických exkurzí. Důvodem je právě probíhající Kurz základů geologie a paleontologie, který je organizován H+P Plzeň a který je veden panem Josefem Muchou. První z exkurzí probíhala na různých lokalitách v oblasti Plzeňského kraje a částečně Šumavy. Trasu a lokality vybíral vedoucí geologického kurzu, který nás po celou dobu provázel a během exkurze prováděl dohled a odborný výklad. Odborné exkurze, která se uskutečnila do oblasti Plzeňského kraje, se zúčastnilo 20 osob. 7

8 Geologicko - paleontologická exkurze oblast Berounsko Druhou geologicko-paleontologickou exkurzi připravila H+P Plzeň ve spolupráci se ZpČAS. Tentokrát byly navštíveny lokality v oblasti Berounska. Byly navštíveny lokality Čertovy schody, Na Plešivci, Barrandovy jámy a Svatý Jan pod Skalou. Trasu a lokality vybíral Mgr. Štěpán Rak, pracovník muzea Českého krasu, který zajistil jak dohled, tak odborný výklad. Geologické exkurze, která se uskutečnila do oblasti Plzeňského kraje, se zúčastnilo celkem 13 osob. Tematická odborná exkurze za astronomickými zajímavostmi Slovenské republiky H+P Plzeň ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech připravila ve dnech od 1.7. do pro své členy astronomicky zaměřenou exkurzi na Slovensko. Akce opět navazuje na podobné tematicky zaměřené akce připravené a uskutečněné v minulých letech, ať v ČR, nebo v zahraničí. Hlavní náplní byla samozřejmě návštěva astronomických odborných pracovišť a zařízení na Slovensku. Jednalo se zejména o astronomické ústavy, hvězdárny a planetária. Při těchto exkurzích mají možnost účastníci se seznámit s pozorovací technikou, která se na slovenských pracovištích používá jak pro odborné, tak i popularizační účely. Dalším cílem exkurze bylo nejenom poznat odbornou i popularizační činnost slovenských kolegů, ale navázat kontakty, případně upevnit již existující vazby. Exkurze Tematický zájezd do Prahy na Slovensko se zúčastnilo celkem 16 osob. Pro přepravu účastníků bylo použito služební vozidlo Ford Transit a soukromá vozidla účastníků. H+P Plzeň připravila podobně jako v letech předešlých pro své členy astronomických kroužků tematický zájezd do Prahy. Tato akce se uskutečnila v rámci podzimního pozorovacího víkendu. Hlavní náplní programu se staly dvě lokality. V prvé řadě to byla návštěva kina IMAX, kde byl promítán 3D film Letecké legendy. Ten nás zavedl do prostředí zcela nových moderních technologií, které se v dnešní době používají nejen v leteckém, ale i kosmickém průmyslu. Druhým navštíveným místem bylo letecké muzeum v Praze - Kbelích. Kromě různých typů letadel a helikoptér je zde k vidění i kabina přistávacího modulu Sojuz 28 z první mezinárodní mise prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a jeho sovětského kolegy Alexeje Gubareva. 8

9 3. 2. Doplňková výuková činnost pro školy a soutěže Doplňková výuková činnost pro školy V průběhu roku 2011 pokračovala v učebně H+P doplňková výuková činnost. Hlavním cílem bylo a nadále je zvýšení úrovně znalostí, vědomostí a informovanosti žáků a studentů z oblasti astronomie, kosmonautiky a příbuzných vědních oborů. Pro doplňkovou výuku jsou používány speciálně připravené výukové programy, které sice zcela nehradí chybějící planetárium, ale do značné míry mají velkou informační hodnotu. Samozřejmě i nadále přetrvávají některé problémy související s náhradními prostorami, ve kterých organizace nyní přebývá. Problémy učebny: - Omezená kapacita míst v učebně (max osob) nelze řešit. - Hluk z nedaleké Domažlické třídy (podařilo se značně eliminovat těsněním oken a menší dopravou). H+P Plzeň zařazuje do svých výukových programů pro MŠ i praktická astronomická pozorování V minulých letech se podařilo uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci učebny, která, jak se ukazuje, byla velkým přínosem a řadu problémů vyřešila nebo alespoň výrazně eliminovala. Během roku 2011 proběhlo 57 výukových akcí (I. pol. 26; II. pol. 31) celkem pro 1103 žáků ZŠ a SŠ, předškoláků v MŠ apod. (I. pol. 532; II. pol. 571). Řada dalších školních tříd měla o výuku zájem, ale po zjištění, že organizace nemá v činnosti kopuli s projekčním přístrojem planetária, zvolila návštěvu jiné organizace (většinou planetária v Praze). Některé výukové programy byly určeny i pro speciální skupiny posluchačů (zdravotně postižené děti apod.). Výuku s odborným výkladem prováděli odborní pracovníci H+P Plzeň. Programová nabídka v roce 2011: Programová nabídka v roce 2011 zůstala na standardní úrovni. Skládala se ze základní a speciální řady doplňkových výukových programů. Do základní řady bylo začleněno celkem 9 základních výukových programů. Do speciální řady byly začleněny 3 rozšiřující programy. Základní nabídku však bylo možné rozšířit v případě požadavků a potřeb o další úzce specializované programy. V roce 2011 se podařilo zpracovat celkem 2 výukové programy. Jeden z nich s názvem Planeta Země byl začleněn do základní řady a je určen pro žáky tříd. Druhý s názvem Zajímavosti z blízkého i vzdáleného vesmíru byl zařazen do speciální doplňkové výuky. Při výuce je využíváno dostupné techniky a názorných pomůcek jako je telurium, multimediální a zpětný projektor, diaprojektor, počítačová technika, videorekordér, případné ukázky pozorovací techniky. Program je možno po předběžné domluvě a při vhodných pozorovacích podmínkách zkombinovat s praktickým pozorováním. 9

10 Nabízené programy doplňkové školní výuky Základní řada doplňkových výukových programů: Povídání o obloze (MŠ) Co je vidět na obloze (pro předškoláky a ZŠ r.) Planeta Země (ZŠ r.) Člověk a kalendář přírody (ZŠ r.) Sluneční soustava (ZŠ r.) Zatmění Slunce a Měsíce, fáze měsíce (ZŠ r.) Blízký vesmír (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Vzdálený vesmír (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Kosmonautika 20. století (ZŠ r., gymnázia, SŠ, SOU) Speciální řada doplňkových výukových programů: Země jako vesmírné těleso Drtivý dopad Zajímavosti z blízkého i vzdáleného vesmíru Výuka probíhala v souladu se školními osnovami formou mluveného slova a obrazovou projekcí většinou z dataprojektoru. Pro tyto účely je připraveno podle školních osnov několik základních aktuálních audiovizuálních programů pro jednotlivé školní ročníky, které se liší obsahovou náplní a náročností (viz programová nabídka pro školy). Programy se podle potřeb aktualizují a rozšiřují. Učivo zasahuje nejen do oblasti astronomie, ale i do fyziky, kosmonautiky a zeměpisu. Během výuky jsou využívány veškeré pomůcky. Jedná se např. o mechanické telurium, které je pro výuku velmi názorné, byť planetárium zcela nahradit nedokáže. Osvědčila se i velká mechanická otáčivá mapa oblohy umístěná na stropě učebny. Cílová skupina - Výuka byla na rozdíl od let minulých zaměřena hlavně na žáky základních škol a to všech ročníků a na studenty gymnázií a středních škol. Programy však navštěvovali i děti mateřských škol, v menší míře studenti vysokých škol a odborných učilišť. Problémy výuky: - chybějící přístroj planetária (názorná výuka) - autorská práva problém s využitím starších programů řešeno vlastními programy Pořádání soutěží s astronomickou tématikou Již od roku 2001 H+P Plzeň pořádala několik soutěží pro žáky ZŠ a to jak vědomostních, tak i výtvarných. V roce 2011 H+P Plzeň uspořádala samostatnou výtvarnou soutěž pro školy, konkrétně pro žáky prvního stupně. Soutěž nesla název: Krteček ve vesmíru a reagovala na let amerického astronauta Andrewa Feustela, který během mise STS-134 vzal sebou na palubu raketoplánu i tuto pohádkovou figurku. Organizace se také podílela jako odborné konzultační pracoviště na astronomické znalostní soutěži, kterou vyhlásila v několika kategoriích ČAS (Česká astronomická společnost). H+P Plzeň se také připojila jako spolupořadatel soutěže pro školy vyhlášené v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni, kde připravila několik otázek z oboru kosmonautiky. Problémy soutěží: - chybějící prostory zejména astronomická pozorovatelna pro zadání praktických úloh - problematika cen pro vítěze u příspěvkových organizací 10

11 3. 3. Astronomická pozorování Astronomická pozorování pro širokou veřejnost Přednášková a pozorovací akce pro veřejnost ve Vimperku. Ani v roce 2011 nebyl vyřešen problém, týkající se astronomické pozorovatelny. Pevné pozorovací stanoviště dosud neexistuje a proto i nadále probíhala pozorování pro širokou veřejnost formou výjezdů odborných pracovníků s pozorovací technikou na různá místa převážně v Plzni. Pozorování byla plánovaná s ohledem na aktuální astronomické úkazy a meteorologickou situaci. Uskutečnění veřejného pozorování proto bylo závislé na momentálních pozorovacích podmínkách (např. oblačnost, světelné znečištění, smog apod.). Snímek vpravo: Pozorovací akce pro veřejnost: pozorování úplného zatmění Měsíce dne Rok 2011 byl z hlediska pozorování pro širokou veřejnost rovněž úspěšný. Podařilo se připravit celkem 71 pozorovacích akcí (I. pol. 40; II. pol. 31). Z důvodů nepříznivého počasí se nakonec uskutečnilo 57 pozorovacích akcí (I. pol. 31; II. pol. 26), což je více než v předešlých letech. Pozorovacích akcí pro veřejnost se zúčastnilo návštěvníků (I. pol ; II. pol ). Pro pozorování v různých částech Plzně byly používány převážně různé typy přenosných dalekohledů na motorových azimutálních vidlicových, či paralaktických montážích. V některých případech však byla použita i další pomocná pozorovací technika, se kterou organizace v roce 2011 disponovala. Během pozorovacích akcí prováděli odborný výklad s názornými tiskovými obrazovými ukázkami odborní pracovníci organizace. Počet návštěvníků na pozorovacích akcích ovlivňuje jednak počasí, ale také možnost spoluúčasti na větších akcích. V roce 2011 byla H+P Plzeň přizvána na tři masověji zaměřené akce. Během I. pol. byla H+P Plzeň přizvána na tři akce s větší koncentrací návštěvníků. Všechny byly určeny pro děti. První z nich, uskutečněná v I. pol. byla akce k MDD ve Štěnovicích. Další akce s poměrně velkým počtem návštěvníků se uskutečnila ve II. pol. Jednalo se o Dny vědy a techniky v Plzni, které ve venkovních expozicích trvaly dva dny a o Evropskou noc vědců. 11

12 Snímky ze stanoviště Plzeň Sylván, kde se uskutečnilo pozorování úplného zatmění Měsíce dne Organizace byla ve všech případech přizvána jako jeden ze spolupořadatelů. Stanoviště H+P se na akci Dny vědy a techniky v Plzni opět nacházelo na prostranství před Zpč. muzeem. Evropská noc vědců se uskutečnila na dvou stanovištích a proto bylo nutné pracovníky H+P Plzeň rozdělit. Hlavní stanoviště se nacházelo v areálu Škoda, nedaleko 5. brány v objektu haly Techmánie. Dislokovaná skupina měla své pozorovací přístroje instalovány tentokrát v Přešticích. Problémy veřejných pozorování: - chybějící astronomická pozorovatelna vyřeší až nová budova hvězdárny nebo plánovaná střešní nástavba na současném pracovišti H+P Plzeň - časově náročná příprava zajištění auta, pracovníků, techniky - nakládání a manipulace s přístrojovou technikou hrozí nebezpečí poškození - organizačně náročné řešení - závislost na počasí nelze řešit - velké výkyvy v návštěvnosti lze řešit částečně propagací (finančně náročné řešení) Astronomická odborná pozorování pro astronomy amatéry Pozorování pro astronomy amatéry byla rovněž úspěšnější než v předchozím roce. I nadále byla řešena formou výjezdů odborných pracovníků s pozorovací technikou na vytypovaná pozorovací stanoviště, kde se předpokládaly vhodné pozorovací podmínky. Vlevo: Fotografie Vírové galaxie M 51 a satelitní galaxie NGC 5195 v souhvězdí Honících psů. Objekt je vyfotografován pozorovací technikou H+P Plzeň Pozorování byla plánovaná s ohledem na astronomické úkazy a potřeby pozorovacích programů. Jsou však podobně jako v předchozím případě závislá na počasí. Protože jsou však určena početně menším skupinám, s kontaktem na jednotlivce (ve většině případů), lze tato pozorování lépe a operativněji 12

13 organizovat. Cílovou skupinu tvořila kompaktní skupina amatérských astronomů, členové A - klubu, členové astronomických pozorovacích kroužků, kurzů a odborných sekcí zřízených při H+P Plzeň. Pro vážnější zájemce o astronomická pozorování bylo během roku 2011 připraveno celkem 71 (I. pol. 40; II. pol. 31) specializovaných pozorovacích akcí (z toho 17 vícedenních). Z důvodů počasí se podařilo uskutečnit celkem 61 akcí (I. pol. 38; II. pol. 23) s celkovou účastí 475 zájemců (I. pol. 168; II. pol. 307). Asi nejdůležitější významnou pozorovací akcí pro astronomy amatéry zůstává Letní astronomické praktikum Expedice To se uskutečnilo v termínu od Uvedené expediční akce jsou náročné nejen na technickou, odbornou a organizační přípravu, ale i na jejich vlastní správné technické provedení, protože bývají časově omezené. Problémy astronomických amatérských pozorování: - chybějící astronomická pozorovatelna (částečně vyřeší až nová budova hvězdárny nebo plánovaná střešní nástavba na současném pracovišti H+P Plzeň) - závislost na počasí nelze řešit Letní astronomické praktikum Expedice 2011 Letní astronomické praktikum - Expedice 2011 je speciální forma letního tábora s odbornou náplní převážně pro děti a mládež se zájmem o praktickou pozorovací astronomii. Tato aktivita navazuje na celoroční práci astronomických kroužků a stává se i praktickým vyvrcholením jejich činnosti. Cílovou skupinou jsou v prvé řadě členové astronomických kroužků (žáci a mládež). Další skupinu mohou tvořit zcela noví (náhodní) zájemci, kteří se o této akci dozvěděli a po absolvování často mají zájem navštěvovat astronomický kroužek, či se stát členem A - klubu. Pořádání Expedice má v organizaci již dlouholetou tradici a mezi účastníky poměrně značný ohlas (svědčí o něm i reakce na internetových stránkách). Součástí praktika jsou i nejrůznější pokusy a měření. Vlevo: start rakety na THP. Vpravo: nácvik pozičního měření sextantem Letní táborové praktikum, které proběhlo během druhého pololetí (od do ) se zúčastnilo 26 zájemců. Do tohoto počtu nejsou započteni další pozorovatelé, kteří se účastnili akce jen krátkodobě. Program praktika splnil očekávání i vzhledem k počtu nocí s vhodnými pozorovacími podmínkami. Vpravo: příprava na noční start rakety na THP a měření zrychlení fotografickou metodou. 13

14 Program Letního astronomického praktika Expedice 2011 může být i vysoce odborný, jak dokazuje tato kvalitní fotografie chromosféry Slunce pořízená jedním z účastníků. Součástí denního odborného programu je totiž i sledování aktivity Slunce. Organizování letních pozorovacích praktik je poměrně náročnou činností, a to jak v přípravné fázi, tak i v samotném průběhu. Veškeré přípravy vycházely jednak ze zkušeností a poznatků získaných v minulosti a také z potřeb astronomických kroužků. H+P Plzeň se kompletně, tj. organizačně, odborně a technicky podílela na přípravách celého praktika. Podařilo se sestavit denní i noční odborný program, připravit pozorovací a záznamovou techniku, včetně administrativního zázemí. Většina z účastníků Letního astronomického praktika Expedice Zájmová astronomická činnost Zájmová astronomická činnost patří mezi standardy činnosti organizací podobného typu a má několik různých forem, v nichž se mohou jednotlivci podle potřeb realizovat. Cílem je rozšíření nabídky pro celoroční využití volného času nejen dospělých, ale i dětí a mládeže. Každá forma je zaměřena na jinou skupinu zájemců. Zájmovou činnost bylo možné podobně jako v předchozích letech i v roce 2011 realizovat v astronomickém klubu, odborných kurzech, astronomických kroužcích pro děti a mládež a odborných sekcích. 14

15 Astronomický klub Astronomický klub (A - klub), sdružující amatérské zájemce o astronomii, pokračoval v roce 2011 ve své obvyklé činnosti. Počet členů v klubu se udržel na úrovni z roku předchozího (nárůst o jednoho člena). Členskou základnu tvořilo 45 zájemců ve věku od 15 let výše, kteří zaplatili do konce února 2011 roční členský příspěvek. Ten zůstal na úrovni nastavení z roku 2010, kdy došlo k jeho zvýšení a zároveň úpravě jeho struktury. Členský příspěvek byl ve výši 450,- Kč, pro členy, kteří dostávají Zpravodaj v papírové podobě. Pro členy, kteří dostávají Zpravodaj v elektronické podobě, byl stanoven příspěvek ve výši 350,- Kč. Snížený příspěvek byl ve výši 300,- Kč. Klub byl metodicky i odborně řízen pracovníky H+P Plzeň. Jeho hlavní náplní byly odborné přednášky, pozorovací činnost a tematické zájezdy. Pro členy A klubu byl vydáván měsíčně Zpravodaj H+P Odborné kurzy Náplní kurzu je pravidelná, zpravidla vzdělávací nebo praktická činnost, související přímo s astronomií, nebo obory příbuznými. Návštěvníkem kurzu se může stát zájemce (nemusí být členem A klubu, ani astronomického kroužku) po zaplacení stanoveného kurzovného. Kurzy jsou metodicky i odborně řízeny pracovníky H+P Plzeň, nebo pověřenými odborníky v daném oboru. Doba trvání kurzů je časově omezena (zpravidla školní rok). H+P Plzeň pořádala v roce 2011 celkově dva kurzy: Kurzy Aplikované matematiky a fyziky (vedoucí PaedDr. Ota Šmolík). V I. pol dobíhal zájmový kurz, který byl zahájen již ve školním roce 2010/11. V tomto kurzu bylo přihlášeno celkem v I. pol. 11 posluchačů a uskutečnilo se celkem 18 jednotlivých akcí. Od II. pol byl s ohledem na menší zájem a zdravotní problémy vyučujícího otevřen rovněž 1 kurz Aplikované matematiky a fyziky, do kterého se přihlásilo jen 5 posluchačů. Během II. pol. se uskutečnilo se 12 jednotlivých akcí. Kurz základů geologie a paleontologie (vedoucí Josef Mucha). H+P Plzeň na začátku školního roku 2010/11 otevřela dvouletý Kurz základů geologie a paleontologie. V I. pol tento zájmový kurz dobíhal. Bylo v něm přihlášeno celkem v I. pol. 19 posluchačů a uskutečnilo se celkem 8 jednotlivých akcí. Od II. pol byl otevřen 2. ročník, do kterého se přihlásilo na začátku 16 posluchačů (později ještě další 3 posluchači). Během II. pol. se uskutečnily pouze 3 jednotlivé akce. Důvodem byl zdravotní úraz přednášejícího. Vzhledem k velkému rozsahu učiva a zájmu bude Kurz základů geologie a paleontologie prodloužen minimálně o jeden rok. Kurz probíhá kromě praktik na učebně H+P Plzeň. Celkem se během roku 2011 uskutečnilo 41 pravidelných vzdělávacích akcí formou kurzů (z toho v I. pol. 26 akcí, ve II. pol. 15 akcí) Astronomické kroužky Astronomické kroužky jsou určeny amatérským zájemcům o teoretickou i pozorovací astronomii z řad zejména školní, ale i učňovské a středoškolské mládeže. Od zájemců je vybírán členský příspěvek. Kroužky jsou řízeny metodicky i odborně pracovníky H+P Plzeň. Hlavním posláním kroužků je výchova a příprava mladých astronomů, teoretická výuka základů astronomie a příbuzných oborů včetně praktik a systematické pozorovací činnosti. V roce 2011 měla H+P Plzeň v činnosti v prvém i druhém pololetí po dvou astronomických kroužcích (vedoucí Lumír Honzík, H+P Plzeň). V každém pololetí byl vždy jeden z nich pro začátečníky a druhý pro pokročilé zájemce. Přihlášeno bylo v I. pol. 16 členů, ve II. pol. 22 členů. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 38 pravidelných vzdělávacích akcí včetně pozorovacích praktik (z toho v I. pol. 24 akcí, ve II. pol. 14 akcí). 15

16 Odborné sekce V roce 2011 pracovala pod H+P Plzeň jedna odborná sekce. První stálá odborná sekce s odborným pozorovacím programem byla zřízena již v roce Jedná se o zákrytovou sekci (měření zákrytů hvězd Měsícem, tečných zákrytů hvězd a planetkových zákrytů). Tato sekce měla 8 členů a tvořila ji menší operativní skupina astronomů amatérů (členů A klubu nebo astronomických kroužků), která se tímto programem již delší dobu zabývá. Sekce se schází podle potřeb. Sekce připravila a uskutečnila celkem 3 akce (I. pol. 2, ve II. pol. 1). Metodicky i odborně jsou obě řízeny pracovníky H+P Plzeň (vedoucí sekce Ing. Jiří Polák) Propagační, popularizační technická, poradenská a metodická činnost Propagace Organizace již po delší dobu propaguje své akce a činnost několika způsoby, které se osvědčily, které jsou udržitelné ohledně nákladů a jsou úměrné velikosti organizace. - Pravidelně vydávala 1x měsíčně Zpravodaj H+P Plzeň. Zpravodaj obsahuje některé nutné organizační záležitosti, informace o činnosti a o vybraných astronomických úkazech. V roce 2011 vyšlo celkem 12 pravidelných čísel. - Pravidelně minimálně 1x měsíčně aktualizovala (většinou však aktualizovala mnohem častěji po 2 až 3 dnech) svoje internetové stránky, které byly zprovozněny již na jaře roku Stránky obsahují velmi široké spektrum informací. - Plakátování - avízo na vytipované akce pro veřejnost (např. přednášky) H+P zajišťovala plakáty. - Programové smyčky - na většině veřejných přednášek je promítána před hlavním programem několikaminutová programová smyčka s nabídkou jednotlivých akcí v nejbližším období (např. pro veřejnost, školy, astronomy amatéry apod.). - Informace z astronomie i informace o činnosti a akcích H+P Plzeň v tisku, rozhlasu a TV se i během roku 2011 vyskytovaly ve většině lokálních veřejných médií. V Českém rozhlase se objevovaly pravidelné relace o akcích H+P Plzeň zhruba 2x do měsíce. Asi nejvýznamnějším se stala diskuse v populárně odborném programu Turbulence, do kterého byl pozván ředitel L. Honzík. Debata k problematice sluneční energie a jejím vlivům na planetu Zemi byla odvysílána na ČT Do médií se podařilo dostat několik článků o pozorovacích akcích během letního astronomického praktika i o stánku H+P Plzeň na Dnech vědy v ulicích Plzně. Médiím byly i nárazově poskytovány informace týkající se výskytu některých zajímavých astronomických úkazů. - Orientační poutače - na Domažlické ulici byly již dříve instalovány dvě směrové tabule pro organizaci H+P a na budově je instalován prostorový poutač. Stávající formy propagace vyhovují a budou uplatňovány i v následujícím období Popularizační technická činnost Kromě klasické popularizační činnosti jako jsou např. přednášky, pozorování, výstavy apod. probíhala v roce 2011 podobně jako v letech předchozích průběžná inovace a aktualizace stávajících audiovizuálních programů pro školy, kroužky, kurzy a pro případnou budoucí činnost v planetáriu. Jedná se např. o shromažďování a třídění materiálu z odborných časopisů, publikací a internetu, sestavování scénářů pro základní výukové programy pro jednotlivé ročníky škol i veřejnost, výroba obrazového a zvukového záznamu (diaprojektory, film, počítačová projekce) Poradenská činnost a metodická činnost Organizace v roce 2011 stejně jako v letech předešlých provozovala poradenskou a metodickou činnost. Poradenskou činnost využívali nejen astronomové amatéři, ale i široká veřejnost, učitelé na školách, apod. Metodickou činnost využívali spíše jednotlivci nebo menší skupiny. Organizace v roce 2011 spolupracovala mimo jiné: - jako odborné pracoviště pro konzultační a oponentní práce z oblasti astronomie pro studenty středních a vysokých škol - Prováděla teoretickou výuky i praktickou ukázku vyměřovacích prací pro instalaci slunečních hodin 16

17 3. 6. Technická činnost H+P Plzeň má poměrně dobře vybavenou kovodílnu. Proto mohla i v roce 2011 svépomocí provádět běžné opravy a údržbu své astronomické pozorovací, záznamové a měřicí techniky. Dále probíhala další fáze modernizace učebny na pracovišti H+P Plzeň. Vyráběly se i některé výstavní exponáty (např. model pásového dopravníku pro americký raketoplán, včetně modelu raketoplánu). Bylo také zhotoveno stolní puzzle s tématem amerického raketoplánu, což je typ stolní hry pro velké akce typu Věda a technika v ulicích a Evropská noc vědců. Pro výstavní účely a pro akce pořádané H+P Plzeň byly zhotoveny další výstavní panely. Jeden z vyrobených výstavních exponátů H+P Plzeň: raketoplán na pásovém dopravníku Spolupráce H+P Plzeň s jinými organizacemi H+P Plzeň v roce 2011 spolupracovala s některými organizacemi na různých úrovních. V některých případech se jednalo o trvalou formu spolupráce, v jiných měla charakter spíše nárazový. Hlavní cíle spolupráce: - výměna zkušeností a informací - spolupráce při organizování pozorovacích programů (pozorování zákrytů) - spolupráce při pořádání některých společných akcí (zájezdy, astronomické pozorovací akce a tábory) Organizace po odborné stránce spolupracovala zejména s těmito organizacemi: - Česká astronomická společnost (ČAS) - Západočeská pobočka ČAS (ZpČAS) - Hvězdárna v Rokycanech - Asociace hvězdáren a planetárií (AHaP) - SMPH (Sekce meziplanetární hmoty ČAS) pro oblast pozorování meteorů Spolupráce s dalšími organizacemi: - Některé základní, střední školy a gymnázia - Pedagogická fakulta ZČU v Plzni - Stanice mladých techniků v Plzni - Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni - Knihovna města Plzně - Techmania science centrum 17

18 3. 8. Kontroly, školení a semináře V organizaci H+P Plzeň se během roku 2011 uskutečnilo několik periodických i namátkových kontrol a školení (mimo školení odborná). Kontroly provedené v organizaci během roku 2011: Kontrola finančního vypořádání FO MmP (provedla Ing. Fišerová) V jednotlivých čtvrtletích proběhl konzultační den s namátkovými kontrolami hospodaření stanovený MmP. Při konzultačních dnech byly přítomny pracovnice ÚSO MmP. Kontrola hospodaření s finančními prostředky dodržování zákonů a předpisů (dokladů a směrnic), autoprovozu a další provedly pracovnice Kontrolního odboru MmP pí Ing. M Pokorná, Ing. Č. Šebesta a I. Vildmanová Na pracovišti proběhlo několik namátkových kontrol stavu pokladní hotovosti a kontroly účetních dokladů. Prováděl ředitel organizace. Kontrola a dohlídka pracoviště v rámci závodní preventivní péče provedená 1x za rok MUDr. Petr Vozka. Roční pravidelná periodická revize protipožárních zařízení (hadic a hasicích přístrojů) a provozní kontrola zařízení pro zásobování požární vodou (revize hydrantů). Revizi provedli odborní pracovníci SDH Bolevec. Pravidelná revize elektrických zařízení (včetně revize el. spotřebičů, el. ručního nářadí, prodlužovaček apod.). - provedl revizní technik p. Fajfrlík. Revize klimatizační jednotky na učebně provedli pracovníci firmy Kostečka group Provedena prohlídka a kontrola zabezpečovacího zařízení budovy provedl revizní technik Provedena prohlídka a kontrola vysílací části zabezpečovacího zařízení budovy provedl technik pan Timkiv. Pozn.: přesnější záznam jednotlivých kontrol a revizí včetně datumů je uveden v přehledu činnosti organizace H+P Plzeň za rok Školení a semináře: Odborní pracovníci získávali další odborné znalosti a poznatky z oboru při přednáškách předních odborníků, které pravidelně organizovala H+P Plzeň. Mimo to se během roku 2011 zúčastnili několika celostátně organizovaných odborných školení na vybraných astronomických pracovištích. Rovněž zaměstnanci pracující v oblasti hospodaření se zúčastnili několika školení, které se týkalo jejich činnosti. V tomto oboru se nejvíce jednalo o školení v mzdovém programu Helios Orange, školení v účetnictví příspěvkových organizace a v ovládání e-spisu. Některá z těchto školení pořádala SIT Plzeň. Zároveň pracovnice H+P Plzeň Eva Šindelářová se podílela na proškolování pracovníků ostatních organizací, neboť H+P plzeň se stala pilotní organizací, kde se zaváděl zcela nový účetní program Helios Orange. Autoškola Luděk Reiser proškolila řidiče referentských vozidel H+P Plzeň včetně závěrečného testu. Pozn.: přesnější záznam jednotlivých školení včetně termínů konání je uveden v přehledu činnosti organizace H+P Plzeň za rok

19 3. 9. Jiné aktivity - H+P Plzeň má v nabídce výjezdy na školy v přírodě a na letní dětské tábory. Cílem těchto akcí většinou byla základní orientace na noční obloze, ukázka aktuálních astronomických objektů na obloze a seznámení dětí populární formou s astronomií a kosmonautikou, případně dalšími příbuznými vědními obory. I v roce 2011 bylo uskutečněno několik těchto výjezdů. - H+P Plzeň se podílela ve spolupráci s Katedrou obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni na části programu pro tzv. Fyzikální kemp. Ten se uskutečnil poslední týden v měsíci srpnu a byl především určen účastníkům celostátní fyzikální a astronomické olympiády. Pracovníci H+P Plzeň pomáhali zajistit část odborného programu. - H+P Plzeň byla přizvána jako samostatný subjekt na akci věnovanou k MDD. Ta se uskutečnila na fotbalovém hřišti ve Štěnovicích. Organizátoři připravili jednotlivá stanoviště, kde děti formou soutěže plnily jednotlivé úkoly. H+P Plzeň spolu se ZpČAS měla poměrně velké stanoviště s několika disciplinami, samozřejmě tematicky zaměřenými do oblasti astronomie a kosmonautiky. Ani zde nechyběly dalekohledy, se kterými bylo nutné plnit některé úkoly (např. porovnávací souhvězdí). I v tomto případě se povedlo počasí a návštěvnost, která dosahovala jen na stanovišti H+P Plzeň minimálně přes 800 návštěvníků. - H+P Plzeň se podílela i na přípravě dvou astronomických pozorovacích víkendů na Hvězdárně v Rokycanech (jarního a podzimního). Obě pozorovací akce byly určeny především pro členy astronomických kroužků. Jarní pozorovací víkend se uskutečnil v termínu od 1. do Poslední podzimní proběhl ve dnech Akce, které převážně zajišťovala H+P Plzeň, proběhly ve spolupráci s ZpČAS a HvR. H+P Plzeň v obou případech celou třídenní až čtyřdenní akci zajišťovala po stránce organizační, odborné a technické. 19

20 - H+P Plzeň se i v roce 2011 podílela na spolupořádání rozsáhlé propagační akce Dny vědy a techniky v Plzni, která se konala od do Stanoviště H+P Plzeň se nacházelo před budovou Zpč. muzea. Expozice H+P Plzeň byla opět poměrně rozsáhlá. Tentokrát byla zaměřena na ukončení letů amerických raketoplánů do kosmického prostoru. Proto obsahovala několik exponátů k hlavnímu tématu v podobě několika modelů raketoplánů v různých pozicích a také tematickou výstavu k této problematice. Kromě pozorovací techniky se na stanovišti H+P Plzeň nacházely stolové hry s astronomickým námětem, omalovánky a vystřihovánky. Expozice také obsahovala stolní znalostní hru s názvem Magnetická Sluneční soustava. Pro nejmenší byly připraveny i obří dřevěné kostky s motivy z oblasti astronomie a kosmonautiky. Počty návštěvníků nelze přesně zjistit. Jsou uvedeny pouze kvalifikované odhady návštěvníků. U stanoviště dalekohledů kolem 2300 osob, u výstav asi 1800 osob. Další aktivity (stolní astronomické hry, astronomické omalovánky a vystřihovánky apod. asi 1200 osob). Dny vědy a techniky v Plzni. Na stanovišti před Zpč. muzeem měla H+P Plzeň opět stánek s několika atrakcemi a astronomickými dalekohledy pro pozorování aktivity Slunce. - Pracovníci H+P Plzeň se podíleli i na dvou akreditovaných akcích s názvem ASUF (Astronomický seminář pro učitele fyziky). První seminář se uskutečnil dne v Plzni. Hlavním organizátorem se stalo Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola v Plzni, která se na akci podílela organizačně a poskytla prostory. H+P Plzeň byla spolupořadatelem a měla na starost kompletně odbornou náplň semináře. Druhý seminář pořádala Hvězdárna v Rokycanech. I v tomto případě se H+P Plzeň podílela jako spolupořadatel. Zajišťovala část programu a zároveň část pozorovací techniky. - H+P Plzeň v průběhu roku 2011 zajišťovala i několik programů s astronomickou tématikou pro skupiny seniorů. - Další masovou akcí, na které se spolupořadatelsky podílela H+P Plzeň byla propagační akce Evropská noc vědců, která se konala v Plzeňském kraji na dvou místech. Jednak v Plzni v areálu Techmanie dne a dále v Přešticích. Pracovníci H+P Plzeň se i tentokrát museli rozdělit. Organizace měla poměrně rozsáhlou expozici jak v Plzni, tak v Přešticích, kde se akce konala ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČAS. 20

21 V Plzni bylo zapotřebí zajistit jednak venkovní stanoviště, na kterém byla soustředěna pozorovací technika pro sledování noční oblohy. Druhé, vnitřní stanoviště obsahovalo expozici H+P Plzeň s nainstalovanou výstavou o amerických raketoplánech s názvem Ohlédnutí za americkým raketoplánem včetně dalších výstavních exponátů. Počty návštěvníků opět nelze přesně zjistit. Jsou uvedeny kvalifikované odhady návštěvníků u stanoviště s dalekohledy - asi 800 osob v Plzni a 150 osob v Přešticích. U expozice výstav a prostorového modelů raketoplánů asi 500 osob. Další aktivity (stolní astronomické hry, astronomické omalovánky a vystřihovánky apod.) se zúčastnilo asi 600 osob. - H+P Plzeň připravila během roku 2011 také dvě akce s názvem Astrovečer. I těchto akcí, které se uskutečnily v učebně H+P Plzeň se zúčastnila řada zájemců. Rovněž v tomto případě došlo ke spolupráci s ostatními subjekty. - Od počátku školního roku 2010/2011 se pracovníci H+P Plzeň podílí i na výuce na ZČU v Plzni v rámci Univerzity třetího věku (U3V), a to jako odborní lektoři pro teoretickou i praktickou část výuky. Tento čtyřsemestrový obor Základy astronomie, který vede ředitel H+P Plzeň L. Honzík, navštěvuje kolem 130 posluchačů. Obor běžel v celém průběhu roku H+P Plzeň také uspořádala školní výtvarnou soutěž pro žáky 1. stupně s názvem Krteček ve vesmíru. Reagovala tak na aktuální záležitost předposlední misi STS 134 raketoplánu Endeavour k ISS. Během této mise byl na palubě i postavička krtka známá z českých pohádek, kterou vzal sebou astronaut Andrew Feustel. Do soutěže dorazilo 386 žákovských prací (227 prací žáků tříd, 159 prací žáků tříd) z celkem 15 škol. Do užšího výběru postoupilo celkem 50 prací. 21

22 4. Zpráva o hospodaření Hospodaření v roce příjmy a výdaje Organizace v roce 2011 hospodařila bez větších výkyvů, nepřekročila stanovené hospodářské ukazatele a zároveň měla kladný hospodářský výsledek. Hospodaření v roce příjmy a výdaje Příjmy: plán: skutečnost: plnění Investiční příspěvek v roce 2011 Příspěvek na provoz: Kč Kč 100,00% 0 Kč Položka Příjmy: rok 2011 I. pol II. pol plán skutečnost plnění skutečnost plnění skutečnost plnění Vstupné Kč Kč 168,00% Kč 92,00% Kč 76,00% Kurzovné Kč Kč 80,00% Kč 55,00% Kč 425,00% Příspěvky AK Kč Kč 150,00% Kč 150,007% 0 Kč 0,00% Ostatní Kč Kč 88,33% Kč 26,67% Kč 61,67% Úroky Kč Kč 106,67% Kč 60,00% Kč 46,67% Prodané zboží Kč Kč 195,00% Kč 75,00% Kč 120,00% Použití fondu odměn 0 Kč Kč Kč Vlastní příjmy celkem Kč Kč 163,64% Kč 59,39% Kč 104,24% Příspěvek na , ,00 0,00 provoz: Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč % 102,63 % Kč Kč % 0 Kč 98,32 % Kč % 4,31 % Náklady: rok 2011 I. pol II. pol Položka plán skutečnost plnění skutečnost plnění skutečnost plnění Materiál a energie Kč Kč 92,96% Kč 41,41% Kč 51,55% Služby Kč Kč 106,04% Kč 43,13% Kč 62,92% Mzdové náklady Kč Kč 103,97% Kč 46,03% Kč 57,94% Soc. a zdrav. pojištění Kč Kč 103,99% Kč 46,08% Kč 57,91% Soc. a ostatní náklady Kč Kč 75,20% Kč 35,20% Kč 40,00% Odpisy Kč Kč 90,50% Kč 42,00% Kč 48,50% Prodané zboží Kč Kč 186,67% Kč 80,00% Kč 106,67% Celkem Kč Kč 100,73 % Kč 44,38 % Kč 57,95 % Hospodářský výsledek skutečné příjmy skutečné výdaje rozdíl Kč Kč Kč Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 579 ze dne schválilo rozpočet Statutárního města Plzeň na rok Příspěvek na provoz činnosti vlastní organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň byl schválen ve výši Kč. Na základě usnesení RMP č. 142 ze dne byl pro 22

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Hvězdárna a planetárium Plzeň příspěvková organizace Zpracoval: Lumír Honzík Obsah: Str. 3. 1. Úvod 3. 2. Údaje o organizaci 3. 2. 1. Základní údaje o organizaci 3.

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Plán práce na rok 2007

Plán práce na rok 2007 Hvězdárna v Úpici Plán práce na rok 2007 Hlavní úkoly: 1. Přednášky pro veřejnost, exkurze, praktická pozorování na hvězdárně i mimo hvězdárnu, předávání informací široké veřejnosti. 3. Práce s mládeží

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015

Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 Kategorie EF pondělí 26. 1. 2015 téma přednášky časová dotace přednášející Zatmění Slunce a Měsíce 1 vyučovací hodina (45 minut) Lumír Honzík Podobnost trojúhelníků 2 v. h. Ivana Štejrová Keplerovy zákony

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ASTRONAUTICKÁ SEKCE ČAS ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Členská základna AS ČAS K 31.12.2010 měla Astronautická sekce ČAS celkem 23 členů, z toho 12 kmenových členů, 7 hostujících, 3 externí a 1 čestného

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ballnerova hvězdárna Sluneční analematické hodiny Vážení přátelé, příznivci naší hvězdárny, kolegové, jsme velmi potěšeni, že Vám

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Základní informace o AKP

Základní informace o AKP Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2014 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Copyright PC Soft Úvod Vážení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011 Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2011 Základní charakteristika: Název společnosti: Zlínská astronomická společnost Typ společnosti: Sdružení občanů podle zákona 83/1990 Sb. Registrace

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Neustále překvapující pohledy na Vesmír Kurz s názvem Neustále překvapující pohledy na Vesmír ukazuje vývoj lidských představ

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010

Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010 Zlínská astronomická společnost Výroční zpráva za rok 2010 Základní charakteristika: Název společnosti: Zlínská astronomická společnost Typ společnosti: Sdružení občanů podle zákona 83/1990 Sb. Registrace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU. Kysucké Nové Mesto, 02. 10. 2012

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU. Kysucké Nové Mesto, 02. 10. 2012 1 ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU Kysucké Nové Mesto, 02. 10. 2012 Účastníci pracovního setkání Jméno a příjmení, tituly Organizace E-mail RNDr. Ján Mäsiar Kysucká hvezdáreň v KNM janmasiar@vuczilina.sk

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZVZ) o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Výběrové

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM v Hradci Králové Zpráva o činnosti za rok 2011 Částečné zatmění Slunce 4. 1. 2011 (79%) Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1Z3 Vesmír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

3. ročník soutěže Objevujte jinak!

3. ročník soutěže Objevujte jinak! 3. ročník soutěže Objevujte jinak! (září 2014 květen 2015) TECHMANIA SCIENCE CENTER, PLZEŇSKÝ KRAJ, MĚSTO PLZEŇ 3. ročník soutěže Objevujte jinak! (září 2014 květen 2015) O SOUTĚŽI Soutěž vznikla jako

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. příspěvková organizace. Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY příspěvková organizace Zřizovatel: hlavní město Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 Zamotánek Mezigalaktické platidlo volně směnitelné na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více