O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 4 duben 2014"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti 69. výročí našeho osvobození z nacistické okupace slatinské občany a příslušníky spojeneckých armád, kteří položili své životy za naši svobodu. K hojné účasti vás zve starosta Jiří Ides AKTUÁLNĚ O KŘIŽOVATCE Od 15. března je uzavřena slatinská frekventovaná křižovatka na ulicích Řípská Hviezdoslavova. Zatímco pro městskou hromadnou dopravu bude průjezdnost tímto prostorem po celou dobu přestavby zachována, řidiči osobních i nákladních automobilů si už zvykají na nutnost používat objízdné trasy. Snad jim k tomu pomohla i podrobná informace zveřejněná v březnových Aktualitách. Na naše otázky odpovídá stavbyvedoucí firmy EUROVIA CS a.s. pan Stanislav Píšek: Jaký je současný stav prací na křižovatce? Stavba se v současné době teprve rozbíhá, začali jsme bouráním stávajícího stavu komunikace a přilehlých prostor, především likvidací starých a přeložky nových inženýrských sítí a kanalizace. Pokud se nic mimořádného nestane, tak do čtrnácti dnů začneme pracovat na úpravě vlastního pozemku křižovatky do hloubky a pak bude následovat povrchová úprava, kladení obrubníků a další navazující práce. Vyskytly se již na začátku stavby nějaké problémy? Všechny práce, např. přeložky trolejového vedení a úprava objízdných tras pro městskou hromadnou dopravu se dokončují a další práce probíhají podle stavebního harmonogramu. Jsme teprve na začátku a doufám, že zásadní problémy nás do skončení stavby nečekají. K probíhající úpravě křižovatky se vyjádřil i pan starosta Jiří Ides: Osobně se účastním kontrolních dnů a na stavbu pečlivě dohlížím. Od zahájení přestavby křižovatky jsme dopravu monitorovali. První dny nebyly pro nás řidiče jednoduché. Dnes se ukazuje, že už jsme si svoji cestu a čas pro cestování našli, i když vím, že není dočasně úplně komfortní. Jsem si mimořádné situace v oblasti dopravy plně vědom, ovšem tři měsíce oproti jiným dopravním stavbám naštěstí není tak dlouhá doba, kterou bychom nezvládli. Musíme ji vydržet všichni, čímž bych chtěl naše občany poprosit o trpělivost a současně poděkovat za tu dosavadní, i když to není vždy jednoduché. Budeme hlídat, aby harmonogram stavby byl poctivě dodržován a kruhový objezd tak byl do letních prázdnin dle plánu zprovozněn. K přestavbě křižovatky Řípská - Hviezdoslavova se v příštích číslech Aktualit budeme pravidelně vracet a informovat čtenáře o průběhu prací. Reda k c e Základní změny na frekventované křižovatce ulic Řípské a Hviezdoslavovy jsou od polovice března v plném proudu. Práce začaly přemístěním trolejového vedení a současně přípravou objízdných tras pro městskou hromadnou dopravu. A pak už následovaly úpravy přímo v prostoru křižovatky. Foto: Štěpán Cenek

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno-Slatina za rok 2013 s příjmy ve výši Kč ,39, výdaji ve výši Kč ,16 a financováním ve výši Kč ,23 schválila: podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brna na vybudování prodloužení vodovodního řadu pro Sběrné středisko odpadů Zemanova prostřednictvím OŽP MMB rozhodla: o podání žádosti o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby k termínu ve výši ,- Kč a ukládá vedoucí BO zpracovat a podat žádost o uzavření smlouvy o likvidaci odpadu se společností SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno, a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, Městské části Brno-Slatina smlouvu podepsat o uzavření smlouvy č. VO/Akt/01097/2014 o podmínkách přípravy a tisku periodika Aktuality o Slatině se Střední školou grafickou a ukládá starostovi podepsat smlouvu jménem SMB, MČ Brno Slatina uložila: místostarostovi zajistit doplnění Zásad pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno Slatina o možnost poskytnutí finančních prostředků z FBV vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravu elektroinstalace v bytových domech Dědická a Dědická , Brno jako nejvýhodnější nabídku firmy VARSTA s.r.o. se sídlem Barvy 8, Brno. Jiří Ides, starosta Přestavba bývalé restaurace Pegas na Langrově ulici na bytový dům se blíží ke konci. V příštím měsíci se dá očekávat jeho kolaudace. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu (EP) na území České republiky se konají v době od 14:00 do 22:00 hod. a v době od 08:00 do 14:00 hod. V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR. K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, musí podle 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon ), požádat o jeho vydání. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ověřený podpis voliče se vyžaduje i v případě, že jeho žádost o vydání voličského průkazu doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba. Žádost o voličský průkaz musí být doručena na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 nejpozději do 16:00 hod. ÚMČ nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky. 1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do EP na území ČR, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území ČR tím, že podá u obecního úřadu (ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2), v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR již při minulých volbách do EP v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do EP na území ČR (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na ÚMČ Brno Slatina, Budínská 2). 2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území ČR, podá u obecního úřadu (ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2), u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do hodin. Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a k žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede: 1. svoji státní příslušnost, 2. místo pobytu, 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci 4. a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR. Vzory obou žádostí a další informace k volbám do EP jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci volby. V příštím vydání Aktualit o Slatině uveřejníme bližší informace k průběhu hlasování a popisy volebních okrsků. S případnými dotazy se obracejte na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Mgr. Danuše Stoklásková, tel.: , JUDr. Radim Janků, tel.: , Martina Jochmanová, tel.: Martina Jochmanová, pověřená přípravou voleb 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI O pravidelný rozhovor do tohoto čísla Aktualit jsme požádali pana MVDr. Roberta Justa, doktora místní veterinární ordinace. Vaše pracoviště je ve Slatině, také zde žijete? Bydlím ve Šlapanicích, vyrůstal jsem v Brně- Černých polích. Ordinaci ve Slatině provozuji od roku Za tu dobu jsem zde, kromě profesních vazeb, navázal i mnoho nepracovních, přátelských vztahů. Na slatinské radnici je evidováno kolem 600 psů, když připočítáme další domácí zvířectvo, práce máte asi dost. Ano, provozování veterinární praxe je časově velmi náročné povolání. Naše práce zdaleka není vymezena jen ordinační dobou. Často ještě řešíme po zavírací době akutní případy, např. neodkladné operace, které vyplynuly z odpoledních pacientů, nebo se do ordinace musíme vrátit k pohotovostnímu případu na základě telefonické domluvy. Není výjimkou, že z práce odcházíme v jedenáct hodin večer. Když k tomu připočteme operační a diagnostické zákroky v polední pauze a nezbytnou administrativní práci, je zřejmé, že nadbytkem volného času určitě netrpím. A co váš rodinný život? Chováte doma také nějaká zvířata? S manželkou máme dva syny ve věku 1,5 a 3,5 roků. Chováme doma dva německé trpasličí špice, v teráriu máme agamu vousatou. Nedávno jsme přišli o britskou modrou kočku. Starostí i radostí je se všemi dost. Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy zvířat ve Slatině, liší se od obecného průměru a setkal jste se s nějakým mimořádným případem? Zdravotní problémy psů ve Slatině se obecně nijak neliší od obecného průměru. Snažíme se klást důraz na prevenci a tím problémům co nejvíce předcházet. Měl jsem před několika dny kuriózní případ. Pětiměsíční štěně pitbula pozřelo hašiš v množství dvou dávek pro člověka. Průběh a příznaky byly prakticky shodné, jako se popisují u člověka, a to včetně halucinací. Protože s užitím u psa nejsou téměř žádné zkušenosti, konzultoval jsem případ s pražským toxikologickým centrem. Ačkoliv se jednalo o silné předávkování, po jednodenní hospitalizaci, přeléčení a detoxikaci je pacient v pořádku a majitelé si snad příště dají pozor na to, co nechají v dosahu svého psa na konferenčním stolku. Jen pro zajímavost jaké psí plemeno je ve Slatině nejoblíbenější? Mezi nejoblíbenější psí plemena patří v poslední době rozhodně jorkšírský teriér, obzvláště co se bytového chovu týče, z větších plemen je velmi rozšířen labradorský retrívr. Některá dříve oblíbená plemena, jako např. pudl, jsou nyní méně početná. Dlouhodobě jsou také populární kříženci. Co byste majitelům psů pro dobrou kondici a zdraví jejich svěřenců doporučoval? Základem je hned na počátku vhodný výběr štěněte, jak z hlediska zdravotního, tak i z hlediska nároků daného plemene. U čistokrevných štěňat doporučuji vybírat z chovu s průkazem původu. V takovém chovu vždy probíhá kontrola dědičnosti. Dále platí, stejně jako u člověka, sázka na zdravý životní styl, tj. dostatek pohybu, kvalitní strava vhodná pro danou věkovou a velikostní kategorii, samozřejmě v přiměřeném množství, a co největší psychická pohoda. Té docílíme citlivým přístupem, ale zároveň pevným a důsledným vedením. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Tato málo známá ulice odbočuje ze silnice směřující na Šlapanice a jmenuje se Kellnerova. VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče Úřad městské části Brno-Slatina a sociální komise Rady městské části oznamují, že se dne 17. května 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. V průběhu minulého měsíce upravovali zaměstnanci Brněnských komunikací chodník na Hviezdoslavově ulici naproti benzinových čerpadel až do ústí Tilhonovy ulice. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 28. BŘEZEN DEN UČITELŮ Svátky bychom neměli podceňovat. V životě člověka mají svůj význam. Není dobré, když mizí z obecného povědomí. Věříme, že Den učitelů tento osud nepotká. Především kvůli tisícům našich učitelů, kteří tento svátek přijali za svůj a kteří v něm vidí symbol své profese. Svátky tu jsou od toho, abychom se na chvíli zastavili, zamysleli a třeba i poděkovali těm, kteří si to zaslouží. Vedení školy děkuje učitelům naší školy a přeje do další práce pevné zdraví, hodně optimismu a pohody. ŠKOLNÍ PLES Poslední únorový den se v prostorách tělocvičen naší školy konal již čtvrtý společenský večer. Na přípravách se podíleli takřka všichni ze školy, děti i dospělí. V hodinách výtvarné výchovy žáci ztvárnili figury v tanečních pózách i doplňky, které patří k slavnostnímu šatu mužů i žen. Tyto výtvory vyzdobily chodby u vstupu. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy pak připravili tělocvičny - taneční sály, aby se zde hosté cítili co nejlépe. V úvodu pátečního večera nám zatančila děvčata z tanečního kroužku školní družiny, později zaujal diváky tanec na tyči a nikdo nemohl přeslechnout úžasný zpěv paní učitelky z mateřské školy. K tanci všem hrály dva hudební soubory. O občerstvení bylo postaráno a nezbývalo než popřát všem příjemnou zábavu. KARNEVAL V pohádkovou říši se v pondělí 3. března proměnila tělocvična naší školy. Probíhal zde totiž každoroční karneval. Mezi maskami jsme mohli najít tradiční pohádkové postavy - princezny, víly, čarodějnice a z modernějších příběhů byl vidět kostým Spidermana. Program karnevalu byl pestrý. Hned na úvod vystoupili žáci ze školní družiny a za klavírního doprovodu zazpívali několik písniček. Pak už zábava vypukla 4 naplno. Na děti čekaly zajímavé soutěže např. podlézání tyče nebo koulovaná. Co by to však bylo za karneval bez veselých písniček a tanečků, a tak ani tentokrát nemohlo chybět společné řádění na parketu, do kterého se zapojili i mnozí rodiče. Když se děti dostatečně vydováděly, dostaly sladkou odměnu, malou památku a ještě jednou si na závěr společně zatančily. Karneval sice skončil, ale všichni odcházeli s krásnou vzpomínkou na odpoledne plné tance, hudby a zábavy. Andrea Školná MACH A ŠEBESTOVÁ je název představení, které zhlédli v divadle Radost žáci 1. A, 1. B a 2. C. Vypravili se do divadla v pátek 7. března. Čekali na ně kamarádi z knihy Miloše Macourka s příběhem, v němž nechybělo utržené sluchátko, paní Kadrnožková, pes Jonatán a samozřejmě ani nezbedové Pažout a Horáček. Veselé dovádění Macha a Šebestové okořeněné humornými a vtipnými scénami se dětem velmi líbilo. Během představení si mohly se všemi účinkujícími zazpívat i známou písničku My jsme žáci 3. B. Děti se dobře bavily, doprovázely představení smíchem a častým potleskem. Mgr. Věra Škardová TEREZÍN V pondělí 3. března navštívili žáci sedmých a osmých tříd naší školy Památník v Terezíně. V České republice se jedná o jedinou instituci svého druhu, která uchovává památku obětí rasové a politické perzekuce z let nacistické okupace. I přes ponurou atmosféru koncentračního tábora a židovského ghetta se podařilo vzbudit v dětech zájem o tu část naší historie, jež nepatří mezi ty nejšťastnější. Národ, který nezná své dějiny, jako by nebyl. S potěšením mohu říci, že naše děti k tomu poznání učinily další krok. Mgr. Jan Bláha Snímek z exkurze v laboratoři výroby polovodičů a čipů. EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY Pondělí (10. 3.) měli žáci 9. ročníku plné exkurzí. Dopoledne jsme navštívili Laboratoř výroby polovodičů - čipů a odpoledne Botanickou zahradu. V Botanické zahradě jsme měli možnost naslouchat poutavému vyprávění paní průvodkyně o jednotlivých druzích rostlin. První část byla věnována tropickým druhům, včetně proslavené Viktorie královské. Tu jsme ovšem mohli vidět pouze na obrázku, protože v tomto období se teprve začala vysazovat semena. V dalším skleníku se tyčily kapradiny a cykasy. Následující skleník byl věnován subtropickým druhům. V poslední části jsme zhlédli některé mohutné a vysoké, jiné drobné kaktusy společně se sukulenty. Dále následovala prohlídka venkovních záhonků. Tato vegetace již nebyla tak bohatá, neboť teprve v tomto období začínají rostliny ožívat. A co na to naši deváťáci: Musím říct, že to bylo zajímavé, mohli jsme vidět rostliny, které u nás normálně nerostou. Dozvěděli jsme se, že každý druh potřebuje u nás v ČR jiné podmínky k růstu. Návštěvu botanické zahrady bych určitě doporučila, nejen těm, kteří se o rostliny zajímají více. Škoda jen, že jsme neviděli Viktorii, pověděla Simona Burianová. Mgr. Iva Kreutzerová HASÍK Dne 11. března se vypravili žáci pátého ročníku do Líšně, aby v rámci programu Hasík oplatili návštěvu hasičům z tamější hasičské stanice. Žákům byly připomenuty zásady chování v krizových situacích, především u požárů. Tentokrát se tedy děti učily nikoliv ve škole, ale v přitažlivém prostředí přímo mezi záchranáři. Žáci si tak v průběhu dne vyzkoušeli dýchání s maskou a slušivost přileb, prohlédli si interiér hasičského vozu a byli svědky i ostrého výjezdu. A hlavně se po celou dobu dozvídali užitečné informace, které se někomu mohou jednou obzvláště vyplatit. Mgr. Jakub Veselý ŘEČ BAREV Ve středu 12. března byli žáci 2. C na výukovém programu Řeč barev v Pražákově paláci. V krásném prostředí stálé expozice moderního českého umění se děti dozvěděly na konkrétních výtvarných dílech, co která barva znamená, jakou řečí k nám promlouvá. Na závěr se řečí barev vyjadřovali i naši druháci, když kreslili, jak se cítí. Mgr. Hana Tomšíková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ SLAVÍCI Z PŘEMYSLOVA NÁMĚSTÍ Letos se v Brně konal další ročník pěvecké soutěže Superstar školních družin. Nejprve proběhlo školní kolo a vítězové postoupili do obvodního kola, které se konalo ve středu 5. března. Porota měla opravdu obtížnou úlohu vybrat ty nejlepší zpěváky. Naši školní družinu zastupovalo šest soutěžících. I přes trému a nervozitu předvedli skvělé výkony a zpívání se všem moc povedlo. Při velmi silné konkurenci se čtyři umístili na nejlepších místech. Tři dokonce obsadili první místo. Jana Heckerlová získala 1. místo za píseň Měla jsem milého sokolíka. Adam Flek vyhrál s písničkou Zimní. Dominik Červinka, který si vybral píseň Cesta od Tomáše Kluse a skupiny Kryštof, byl ve své kategorii také nejlepší. Tito tři zlatí medailisté postoupili do městského kola, kde Jana a Dominik obsadili krásná třetí místa. Všem zúčastněným zpěvákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům blahopřejeme k jejich skvělým výsledkům. Bc. Šárka Lausová Ivana Kučerová ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola zeměpisné olympiády se ve třech kategoriích zúčastnilo 31 žáků 2. stupně. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola na ZŠ Milénova, ve kterém reprezentovali naši školu. Vynikajícího medailového výsledku dosáhl Filip Hell, který se umístil na 3. místě. V kategorii B se Petr Valík umístil na 21. místě a v kategorii C se Bára Daňková umístila na 18. místě. Všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži děkujeme a k výborným umístěním gratulujeme. Mgr. Lada Mazálková MALÍ LYŽAŘI V NĚMČIČKÁCH Málokdo by věřil, že v tuto zimu, která se nám slovy básníka zdála poněkud nešťastná, se uskuteční lyžařský kurz pro děti tříd v Němčičkách u Hustopečí. Ještě v den odjezdu 24. února, kdy krásně svítilo sluníčko a rtuť teploměru šplhala k jarním teplotám, jsme byli velmi nejistí, zda uvidíme alespoň nějaký sníh. Stejně jako v minulých letech nás však provozovatelé lyžařského svahu v Němčičkách nezklamali a bylo vidět, že se ze všech sil snažili udržet poslední zbytky sněhu, i když jen na jedné sjezdovce. Přestože se svah se sněhovou pokrývkou trochu zkrátil a v průběhu týdne víc a víc prostupovaly bílou barvou zelené mapy kartáčů, malí lyžaři si přišli na své. Trénovali, cvičili a zdokonalovali se v lyžařském umění, aby poslední den zajeli závěrečný závod ve slalomu. Ten zvládly i děti, které na lyžích teprve začínaly. Ačkoliv se děti vracely každý večer domů nejen mokré od sněhu, ale i trochu špinavé od bláta, měly veliké štěstí. Sníh, na kterém se vydováděly, byl v letošní lyžařské sezóně opravdu ten poslední. Doufejme, že v příštím roce bude zima zase jak má být a my si to v Němčičkách užijeme!! PaedDr. Iveta Mervartová CO BYLO, JE A BUDE v MŠ Jihomoravské náměstí 5/3 V březnu proběhly v Mateřské škole Jihomoravské náměstí 5/3 karnevaly, o čemž nejlépe vypovídají přiložené fotografie. V pondělí 14. dubna od 16 hodin bude pro maminky s dětmi připraven kurz jarní dekorace s velikonočním vyráběním. Můžete se těšit, že si zhotovíte přízdobu jarní květiny, dekoraci na dveře a velikonoční aranžmá na stůl. Bližší informace naleznete na plakátech v obou budovách MŠ. Připomínáme, že v druhé půlce května plánujeme pro děti přespání ve školce. Zároveň nás moc mrzí, že čtení prarodičů jejich vnučkám a vnukům před spaním mělo tak malou účast. Věříme, že příští ročník se vyvede lépe. Kateřina Dobčáková 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: JAKÝ BYL BŘEZEN VE FANTÁZII 8.3. Free klub keramické hodiny V sobotu 8.3. se sešlo na Fantošce osm dětí, aby si vyrobily originální keramické hodiny. Prvním a nejsložitějším úkolem bylo vytvořit vlastní návrh hodin. Děti si návrhy předkreslily na papír a začaly tvořit. Pod rukama jim začaly vznikat hodiny ve tvaru netopýra, pejska, sovy, kočky a nebo s pandou či morčetem. Všechny hodiny byly moc pěkné a určitě budou krásným doplňkem do pokojíčku a nebo dárkem pro někoho blízkého. V březnu žila Fantázie keramikou čtyři dny v týdnu dopoledne navštívily brněnské i mimobrněnské školy naše pracoviště na keramické výukové programy. Během dopoledne děti vytvářely keramický květináč na Velikonoce a keramický výrobek pro květnový svátek maminek. DUBEN VE FANTÁZII bude ve znamení mnoha akcí a Velikonočních tvořivých dílen Free klub mozaika 9 12 hodin. Sobotní dopoledne pro šikovné děti od deseti let. Děti si vytvoří mozaiku z kousků kachliček a kamínků. Odnesou si domů podložku pod hrníček nebo mozaikové květináčky, které budou ozdobou nejen oken, ale i zahrádek. Na dílnu je třeba se přihlásit, cena je 100,- Kč, s sebou přezůvky Workshop pro dospělé. Od 14 do 18 hodin je připravena tvořivá dílna pro dospělé. Přijďte se jarně naladit a vyrobit si krásné jarní a velikonoční dekorace. Záloha na dílnu je 100,- Kč a bude vám odečtena od konečné ceny výrobků, které si odnesete. Dílnu vedou Klára Horčicová a Hanka Vondrová Velikonoční dílna pro děti 9 13 hodin. Tradiční velikonoční tvořivá dílna pro děti v době školních prázdnin. Na osmi stanovištích si můžete vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Na tuto dílnu se není třeba hlásit předem. S sebou přezůvky, 2 vyfouklá vejce, 80,- Kč, pití, svačinku a tašku na výrobky Velikonoční dílna pro maminky s dětmi do 6 let od 14 do 17 hodin. S sebou přezůvky, 2 vyfouklá vejce, akci připravuje Klubíčko. Fantázie připravila pro děti dvoudenní příměstský tábor o Velikonočních prázdninách (čtvrtek pátek). Příchod dětí 8 9 hodin. Program od 9 hodin ve čtvrtek účast na tvořivé dílně, odpoledne hry a soutěže, v pátek v duchu tradic výlet do přírody (dle počasí). Cena tábora: 230 Kč/den. Přihlášky on-line na TÁBORY FANTÁZIE 2014 Už máte plán na letní prázdniny? Rodinná dovolená je jasná, prázdniny však trvají dva měsíce! Využijte nabídku pobytových či příměstských táborů Fantázie: PŘIHLÁŠKY a informace on-line na Fantázie realizuje projekt ESF Učitelé pro zdraví. S našimi babičkami jsme oslavili MDŽ. O jarních prázdninách byl na Fantázii i příměstský tábor. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2014 VELIKONOCE Sraz dětí 8:00 8:30 hod velikonoční dílna velikonoční výlet Cena: 460,- Kč (je možné se přihlásit i na jeden den) Odchod dětí hod. LÉTO Určeno pro děti 7 12 let. Sraz dětí 8:00 8:30 hod. Program od 8:30 hod. do 15:00 hod. Odchod dětí hod. Cena 1 200,- Kč (strava, materiál, vedoucí, program, vstupné, jízdné mimo Brno) Termíny: , , , , , , Zájmově zaměřený příměstský tábor HLINĚNKA keramický a rukodělný vede Lída Dufková. Vhodný pro děti od 10 let točení na kruhu apod. LETNÍ TÁBORY 2014 RS ŠTÍŘÍ DŮL, Krucemburk Ubytování: pevná budova + okál Program: výlety na kolech po zpevněných cestách, hry, soutěže, koupání, tvoření. A) Tábor na kolech I. děti 7 11 let, Cena: 3200,- Kč (strava 5x denně, ubytování, pitný režim, program, materiál) Doprava: vlastní Program: celotáborová hra Mise Antares B) Tábor na kolech II. děti od 12 let, Cena: 3200,- Kč děti do 15 let, 3500,- Kč děti nad 15 let (strava 5x denně, ubytování, pitný režim, program, materiál) Doprava: tam vlastní, zpět na kolech do Brna s přespáním v Dolní Rožínce. Program: celotáborová hra Mise Usurpator LEZECKÝ TÁBOR, DDM Kopřivnice - pro děti let Ubytování: pevná budova Cena: 2800,- Kč ( strava 5x denně, pitný režim, ubytování, program, materiál, doprava) Doprava: společná vlakem Program: tábor zaměřený na lezení na stěně i skále, lanové aktivity, outdoorové hry a další aktivity využívající principu zážitkové pedagogiky. FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ, DDM Ivančice pro členy zájmových kroužků. TZ ČERNÉ LESY u Brtnice Cena: 2650,- Kč (strava 5x denně, pitný režim, ubytování, program, materiál, odměny, doprava) Doprava: objednaným autobusem A) Letní tábor pro děti 8 14 let, Ubytování: ve čtyřlůžkových chatkách Program: celotáborová hra Hra o trůny, turistické a tábornické dovednosti, tvoření, koupání, hry a soutěže. B) Letní tábor pro děti 6-7 let, Ubytování: pevná budova Program: celotáborová hra Za pokladem pirátů z Černých lesů, tvoření, koupání, hry a soutěže. Přihlašování na letní tábory on-line na Fantázie Tábory 6 AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ DUBNOVÁ VÝROČÍ Po několikaleté organizační, agitační a propagační přípravě se 5. dubna 1874 sešlo v městečku Neudörfel poblíž Vídeňského Nového Města 74 delegátů, zastupujících 25 tisíc dělníků. Cílem jednání bylo založení internacionální dělnické strany. Deset delegátů, v čele s Josefem Boleslavem Peckou (jeden z průkopníků socialismu v našich zemích žil v letech ) bylo české národnosti. Zastupovali české dělnické organizace z Prahy, Vídně, Plzně, Tábora, Jaroměře, Kolína, Brna, Svitav, Březové a Šumperku. Co do počtu zastoupených organizací byla delegace z našich zemí největší. Byli přítomni i delegáti z Vídně, Dolních Rakous, Štýrska, Korutan, Horních Rakous, Uher a z Bratislavy. Tento sjezd byl takto prvním sjezdem, na kterém bylo zastoupeno dělnictvo z celého Rakouska, což umožnilo po projednání programových a organizačních otázek ustavit jednotnou internacionální celorakouskou sociálně demokratickou stranu. V programu strany bylo uvedeno, že rakouská dělnická strana se snaží osvobodit pracující lid z práce za mzdu a panství tříd odstraněním moderního, výsadního kapitalistického způsobu výrobního a na místě jeho se snaží dosáhnouti společenské, státem organizované výroby majetku. V jednotném bratrském působení dělnictva všech národností spatřuje záruku jistého výsledku. Byly vytyčeny konkrétní dílčí požadavky všeobecného volebního práva, práva shromažďovacího, spolčovacího, tisku a koalicí, odluky církve od státu a školy od církve, lidové obrany místo stálého vojska, zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd. Neudörfelský program poskytl straně revoluční programovou základnu, vyzbrojil dělnictvo znalostí nejbližších cílů a umožnil sjednocení dělnictva v Rakousku bez rozdílů národností. Odlišoval stranu od všech měšťáckých stran. Tiskovým orgánem strany se staly pražské Dělnické listy a Gleichkeit. Nejvyšším orgánem strany byl sjezd jednou do roka a výbory ústřední, kontrolní a redakční. Sídlo ÚV strany bylo ve Štýrském Hradci. Mírová konference v Paříži schválila 28. dubna 1919 konečné znění Paktu o Společnosti národů, který se stal součástí jednotlivých mírových smluv. Organizace se sídlem v Ženevě měla za cíl zajištění míru a spolupráce mezi národy, který se nepodařilo splnit. Neblahou úlohu sehrál nástup hitlerovského Německa a jeho politika výbojů v Evropě: obsazení Porýní, anšlus Rakouska, Mnichov 1938, což vedlo k faktickému ukončení činnosti Společnosti národů. Nástupkyní se po druhé světové válce stala Organizace Spojených národů, jejíž ustavující konference se za účasti zástupců 50 států konala ve dnech 25. dubna 26. června 1945 v San Franciscu. Československo tehdy zastupoval ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. SLATINSKÉ PAMÁTKY Další kaplička ve Slatině je umístěna mezi státní silnicí a dálničním přivaděčem v jedné ze zahrad. Vedla tu stará výpadová cesta z Brna na východ. Ve výklenku kapličky, která podle líšeňské kroniky pochází z roku 1726, byl ještě v polovině 20. století obraz převrhnutého kočáru, do něhož jsou zapřaženy dva páry koní a vedle kočáru leží na zemi postava. Podle ústního podání pán velice spěchal a při předjíždění staré káry kočár koly zachytil kříž. V tom okamžiku z temného nebe vyšlehl blesk a udeřil do kočáru. Koně se splašili a kočár se převrátil. Tragédii připomíná kaplička. Do poloviny 20. století se o kapličku starala líšeňská farnost, nyní je v katastru Slatiny. Kaplička chátrala a nebylo jasné, komu vlastně patří. V roce 2005 se o ni začali zajímat členové Slatinského historického klubu. Šlo jim o to, aby kaplička byla prohlášena za kulturní památku. Po několik let probíhala intenzivní jednání s příslušnými institucemi za velké podpory ze strany vedení naší městské části, zejména jejího vedoucího představitele Jiřího Idese. Vyjasnilo se po dražbě parcely, na níž kaplička stojí a 27. června 2011 Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o tom, že k dosud jediné kulturní památce zapsané ve státním seznamu kapličce sv. Floriána na Přemyslově náměstí, přibyla další kulturní památka. Je naděje, že zůstane zachována pro další generace. PŘIPOMÍNÁME SI 1. dubna je Mezinárodní den ptactva, výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva 1. dubna 1809 se narodil ruský spisovatel N.V. Gogol a 1929 spisovatel Milan Kundera, žijící ve Francii, 1979 u nás zaveden letní čas 2. dubna je Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena v roce dubna 1669 se narodil architekt a stavitel pozdního baroka Mořic Grimm v Brně např. Nová radnice, 1904 se narodil literární historik Antonín Grund 4. dubna 1949 vznikl vojensko-politický pakt NATO 15 států v čele s USA 5. dubna 1854 se narodil zemský archivář a historik Vincenc Brandl 5. dubna zamřeli 1969 francouzský humorista Gabriel Chevallier a 1989 scenárista a režisér kreslených a trikových filmů Karel Zeman dubna 1874 založilo 74 delegátů (bylo mezi nimi i 10 Čechů) v Neudörflu Sociálně demokratickou stranu dělnickou v Rakousku 6. dubna 1974 zemřel teolog a litoměřický biskup Štěpán Trochta 7. dubna je Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické organizace v roce1945, v roce 1999 zemřel básník Ivan Diviš 8. dubna je Světový den Romů, 1859 se narodil německý filozof Edmund Husserl, 1914 zemřel spisovatel Jakub Arbes 10. dubna 1929 se narodil autor literatury faktu Miroslav Ivanov 10. dubna 1959 zemřel Jan Černý, v letech moravský zemský prezident, v letech a 1926 předseda úřednické vlády, v letech , a od září do prosince 1938 ministr vnitra 10. dubna 2004 zemřel filmový režisér Jiří Weis 11. dubna 1769 se narodil národní buditel, spisovatel a skladatel František Vladislav Hek, vzor pro hlavní postavu Jiráskovy kroniky F.L.Věk 12. dubna je Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí letu prvního člověka do vesmíru 12. dubna 1944 se narodil básník a písničkář Karel Kryl a zemřel cestovatel Alois Musil 13. dubna 1924 se narodila spisovatelka Ludmila Romportlová 13. dubna 1994 zemřel herec Rudolf Hrušínský, jehož následuje v herectví několik generací Hrušínských 14. dubna 1759 zemřel německý skladatel G.F. Händel 16. dubna je Mezinárodní den hlasu, narodili se 1844 francouzský spisovatel Anatole France, 1864 malíř a spisovatel Ludvík Kuba a 1889 britský herec a režisér Charles Spencer Chaplin 17. dubna 1969 byl do funkce 1. tajemníka ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák a nastalo období tzv. normalizace poměrů u nás 18. dubna je Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel 18. dubna 1929 se narodila herečka Marie Tomášová a 1989 zemřela herečka Vlasta Matulová 19. dubna 1824 zemřel anglický básník G.G. Byron, který ovlivnil naši poezii 21. dubna 1919 zemřel podnikatel ve slévárenství Friedrich Wanieck (Vaňkovka, dnes sídlo mnoha obchodů a galerie) 22. dubna se narodili 1724 německý filozof Immanuel Kant a 1899 americký spisovatel ruského původu Vladimír Nabokov 23. dubna je Světový den knihy a autorského práva 24. dubna je Mezinárodní den proti pokusům na zvířatech 25. dubna 1879 se narodil významný právník František Weyr, jeden z autorů naší první ústavy z roku 1920 a několika dalších zákonů, profesor práva na Masarykově univerzitě, kterou v roce 1919 spoluzakládal, autor rozsáhlých vzpomínek 26. dubna je Mezinárodní pamětní den Černobylu 27. dubna je Světový den grafiky 27. dubna se narodili 1904 Miloslav Disman, zakladatel a umělecký vedoucí Dismanova rozhlasového dramatického souboru, 1929 herec a dramatik Ivan Vyskočil 28. dubna 1919 byla založena Společnost národů se sídlem v Ženevě 29. dubna je Mezinárodní den holocaustu 29. dubna 1899 se narodil americký jazzový skladatel a klavírista Edward Kennedy Ellington Stranu připravil Karel Janiš 7

8 O PŮVODU ULICE STRÁNSKÁ Dovolte, abych upřesnil a doplnil identifikaci ulice Stránská, která byla uvedena seriálem o slatinských ulicích v loňských říjnových Aktualitách o Slatině. Nejdříve upřesnění. Ulice Stránská není, jak uvádí text pod fotografií, horní částí Černoviček, to je zcela špatně. Ulice Stránská je výhradně samostatnou ulicí lokality pod Stránskou skálou, souvislost s Černovičkami lze spojovat jen dobou vzniku. Stránská je zcela jistě o něco starší, než vlastní Černovičky, tedy osada, ne ulice. Zástavba osady byla započata ve dvacátých letech minulého století a osada vlastně vznikla rozhodnutím brněnské městské rady a byla určena jako nouzová kolonie nepřizpůsobivým občanům města doslova cikánského původu. Ti ve skutečnosti tvořili první osadníky kolonie založené u tamnější kostivárny, příznivěji a odborně v mapách vyznačené tov. na spodium (tov. = továrna), kterou přesně dokládají dřívější katastrální mapy tzv. Tereziánského katastru. Kolonie ležela východně od Brna, na skutečné výspě města, zhruba na začátku cesty směrem k Olomouci. Patřila správou do Černovic. Stránskou ulici dle záznamu z těchže katastrálních map tvořily prvotně tři kamenné domky, jako obydlí kameníků, pracujících v nedalekém lomu na Stránské skále. Domky zřejmě kameníci vybudovali z důvodu blízkosti lomu při tehdy jediné přístupové cestě z císařské silnice. Domky měli původně tyrolsko-italský styl, na pěkně zdobené fasádě lidové secese prostředního domku byl kdysi znát letopočet 1912, dnes již neidentifikovatelný. Teprve v souvislosti s budováním další osady - Kolonie pod Stránskou skalou, nyní s názvem Podstránská, se ulice rozšířila na počet 14 domů. Bylo to v období třicátých let, ještě před II. světovou válkou. Ulice se nazývala přeneseně jen Stránská skála, jako nedaleký kopec. V seznamu ulic z roku 1946 je i takto vedena dle starého místního názvu. V době protektorátu se jmenovala Fotografie poničených domů č. 2 a 4 na ulici Stránské byla pořízena po náletu na továrnu Ostmark 25. srpna Detail vojenské mapy z let , kde je vidět zřejmou chybu Stanska Skala. stejně, avšak dvojjazyčně česky a německy Stránskýfelsen (felsen = skála). Z této doby existuje však i fotografie s tabulí, na níž je uveden název Felsenabhang. Trocha němčiny a jsme doma - hang je svah či stráň a ab znamená od, nebo také ze. Název lze tedy přeložit následovně - Stráň dále od skály. Skutečně se ulice v podstatě nachází na úpatí jižního svahu kopce. Z toho lze usoudit, že od skály na pahorku jsou na většinu stran svahy, nebo chcete - li stráně. Proto snad nazývali naši předkové blízký kopec (skálu) Skálou se stráněmi, nebo také Stráňskou skálou. Nechci nikomu tuto myšlenku dogmaticky vnucovat, ale domnívám se, že není daleko pravdě. Kam ale zmizel háček z n, toť opět jen možná domněnka. Snad ho opomněl tvůrce map (rakouský topograf), stejně jako zapomenuté r na jedné z map vojenského mapování z doby Rakouska-Uherska. Skutečně na jedné z nich je uveden nápis Stanska Skala. Krátké a ve slově Skala už ale nebude opomenutí, ale dlužno říci, že skala (psáno s krátkým a) odpovídá pravidlům českého pravopisu, alespoň prvorepublikovým, zda byl uznáván český pravopis i za Rakouska Uherska nevím. (Poznámka: Pravidla českého pravopisu upravují český pravopis až od počátku 20. století. K. Janiš). A tak díky těmto poznatkům víme, že Stránská skála nenese jméno po žádné osobnosti, a že je jen mírně zkomoleným místním názvem. Vždyť přece mapy tvořili lidé, mohli se také mýlit. Název ulice Stránská, jak ho užíváme dnes, platí od roku Pro Aktuality o Slatině připravil v únoru 2014 Lubomír Vysočan, člen Slatinského historického klubu DIVADLO J. K. TYLA INFORMUJE V průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku jsme nastudovali v úpravě národní báchorku J. K. Tyla Strakonický dudák, kterou premiérově odehrajeme v dubnu ve Slatině a v květnu s ní vyjedeme tradičně do domovů pro seniory. Poté plánujeme reprízu opět ve Slatině. Zájemcům o premiérový termín (12. dubna) doporučujeme rezervaci předem prostřednictvím webu nebo telefonicky na č V dubnu a květnu také nastudujeme krátkou pohádku, kterou sehrajeme v rámci letošního Slatinského kulturního léta. PhDr. Martin Krytinář, předseda divadla Vzpomínka na loňské Velikonoce velikonoční kraslice na sněhu, to byla skutečně výjimečná událost. Naopak letošní jaro dalo o sobě vědět již začátkem března. Foto: Sylvie Žampachová DUHA V NÁS Slatinská malířka Eva Krejčí pořádá další výstavu svých obrazů. Tentokráte vystavuje téměř dvě desítky olejů pod názvem Duha v nás v kavárně Kupé na Veveří v Brně. Slavnostní vernisáž je 14. dubna v 18 hodin. Výstava bude otevřena do 10. května v provozní době kavárny. Kavárna je přímo u zastávky tramvaje ul. Grohova. Můžete zde uvidět obrazy pod názvy Kouzlo, Oko růže, Ptáček a další. Nejen slatinská veřejnost je srdečně zvána. - jax - Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Přemyslovo náměstí 18, Brno v sobotu 12. dubna 2014 v 18:00 hodin uvádí v sídle divadla premiéru hry J. K. Tyl STRAKONICKÝ DUDÁK repríza v pondělí 14. dubna 2014 v 17:30 hodin Režie: Ludmila Slancová Slavíková Hrají: Radek Náměstek, Veronika Traxlerová, Petra Striegelová, Petr Čampa, Martin Hromjak, Jiřina Rozmánková, Kamila Plucarová, Martin Merta, Marta Navrátilová Radek Kotrla, Dana Hájková, Zdeněk Pospíšil, Klára Mokrá, Radek Raputa, Filip Raputa Vstupné: Děti 30 Kč, dospělí 50 Kč (rezervace možná prostřednictvím webu divadla) Činnost divadelního souboru finančně podporují: Statutární město Brno a MČ Brno - Slatina 8 AKTUALITY O SLATINĚ

9 SAKO BRNO OBNOVUJE VOZOVÝ PARK Společnost SAKO Brno výrazným způsobem modernizuje vozový park. Sedm nových vozidel značky Mercedes-Benz splňuje nejpřísnější normy a požadavky na ekologii a bezpečnost provozu. Absolutní novinkou jsou dvě moderní auta typu Econic, určená speciálně do prostředí velkých městských aglomerací. Současnou vozovou flotilu společnosti tak posílí tři typy aut. Pět tzv. kuka vozů bude svážet komunální a separovaný odpad, jedno transportní auto bude sloužit ke svozu skla, poslední vůz je určen na transport odpadu v kontejnerech. Nejvýraznější novinkou vozového parku jsou dvě vozidla typu Econic. Jedná se o naprostou špičku vozů v dané třídě, jejichž hlavní předností je minimální hlučnost, úsporný ekologický provoz a vysoká míra bezpečnosti, uvádí ředitel společnosti Ing. Jiří Kratochvil. Snížená poloha kabiny řidiče, vybavená velkým panoramatickým čelním sklem a systémem zpětných zrcátek, umožňuje řidiči daleko lepší přehled o tom, co se děje okolo celého vozidla. Nízká poloha kabiny také umožňuje mnohem pohodlnější pohyb posádky při manipulaci s nádobami, a tím celkově rychlejší a efektivnější svoz odpadu. Vysoká bezpečnost a nízké emisní limity jsou hlavními důvody, proč jsou vozy Econic určeny především k provozu v centru Brna, kde se pohybuje velké množství chodců. Téměř bezhlučný chod motoru pak občané určitě ocení hlavně v brzkých ranních hodinách. Další výhodou nových vozů je jejich hospodárný provoz. Motory řady Econic spotřebují méně paliva a spotřeba kapalného aditiva je nižší až o 40 procent. Díky vyšší spolehlivosti také počítáme s delšími servisními intervaly a snížením nákladů na opravy a údržbu, upřesňuje ekonomické přínosy nových vozů ředitel divize Svoz odpadu Karel Peroutka, do jehož kompetence spadá provoz a správa vozového parku. Společnost SAKO Brno považuje pravidelnou obnovu a modernizaci vozového parku za jednu ze svých priorit. Našim cílem je, aby v brněnských ulicích jezdily čisté, moderní a ekologické vozy, které budou bezpečné jak pro samotné posádky, tak i pro občany města, dodává Jiří Kratochvil. Tři vozidla na tříděný odpad - sklo, papír a plasty jsou pořízeny s podporou Státního fondu životního prostředí, tzn. dotace z Evropských fondů. Tato vozidla budou zajišťovat svoz separovaného odpadu s cílem zvýšit množství vytříděných komodit ve městě Brně. Sbor dobrovolných hasičů Brno Slatina pořádá pro děti DEN S HASIČI KDY: sobota 26.dubna 2014 od 9:00 do 12:00 hodin KDE: v parku na Přemyslově náměstí Dovolujeme si vás pozvat na den plný soutěží, her, hudby a zábavy. Na několika připravených stanovištích můžete porovnat svoje síly s ostatními kamarády. Nejenže si zasoutěžíte, ale zároveň se můžete seznámit s hasičskou technikou a vybavením. Sami si zkusíte slalomový běh s hasicím přístrojem, jak se zapojují hadice a mnohé další. Budete mít možnost obléci se do hasičského kabátu a prozkoumat hasičské vozidlo. Nemusíte se bát, připravené disciplíny jistě zvládnete. Na každého čeká zasloužená odměna. ZA DEŠTIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONÁ! PRO JAKÉKOLI ZMĚNY SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY ZOO V DUBNU Velikonoční pondělí aneb pomlázka v ZOO 21. duben 2014 od 9 do 18 hodin. Bude pro vás připravena velikonoční hra hledání vajíček, soutěžní velikonoční stezka a další. Oslavy Dne Země 26. duben 2014 od 10 do 16 hodin. Malí návštěvníci ZOO simohou u příležitosti Dne Země zasoutěžit na několika stanovištích v areálu ZOO. Vyhlášení kampaně EAZA : Od pólu k pólu. Otevírací doba Zoo Brno v měsíci dubnu je od 9 do 18 hodin. Pokladny se uzavírají v 17 hodin. SHŠ Lucius Vás všechny srdečně zve na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC které se bude konat 30. dubna 2014 od hod. na hřišti na ulici Černozemní v Brně Slatině.V odpoledních hodinách bude zábava určena především dětem. Připraveny jsou různé soutěže, jak pro děti, tak i pro dospělé, vyhlášení nejkrásnější čarodějnice a špekáčky pro děti zdarma. SHŠ Lucius Vám v 19:00 sehraje divadelní představení s následným upálením čarodějnice. Následovat bude taneční večer se soutěžemi a malým překvapením. Občerstvení je zajištěno a vstup pro masky je zdarma. Snímkem se vracíme k březnovému obecnímu fašanku s pochováváním basy. Ve veselých maškarách se ho zúčastnili mladí i starší. Foto: Karel Cenek Za SHŠ Lucius Vás srdečně zve Tomáš Houser 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám všechny příznivce sportu na stránkách slatinských Aktualit. Jarní část fotbalových soutěží již začala a některé týmy mají za sebou první mistrovské zápasy. V našem sportovním areálu vedle fotbalového hřiště jsme již zahájili první stavební práce na nové klubovně s občerstvením. V areálu také úspěšně pokračují Farmářské trhy, uskuteční se v sobotu 12. dubna od 8 do 12 hodin. Všem návštěvníkům areálu přejeme skvělou podívanou a napínavé sportovní zážitky! Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B. Naše A mužstvo již má za sebou první zápas sezony na hřišti zatím čtvrtého Kunštátu (do uzávěrky výsledek nebyl znám). Ještě několik informací k zimní přípravě. A mužstvo se připravuje na začátek jarní sezóny tréninky 3x týdně, a to venku ve Slatině, v tělocvičně, a také na umělé trávě VUT Brno. Odehráli jsme již několik přípravných utkání: Muži A Bystrc 0:3 (0:0). V prvním utkání jsme byli velmi vyrovnaným soupeřem divizní Bystrci. Ještě 20 minut před koncem byl stav 0:0, ale v závěru soupeř třikrát skóroval ze standartních situací. Náš výkon byl velmi kvalitní. Muži A Zastávka 6:1 (4:1), naše branky Fous 4, Mudruněk, Válka. Soupeře z I.B třídy jsme jasně přehráli, výsledek mohl být i vyšší. Střelecky se prosadil Jakub Fous, naše staronová posila do útoku. Muži A Bučovice 3:3 (3:2), naše branky Mikšíček 2, Chadzidis. Také v tomto utkání jsme podali dobrý výkon. Při nepřítomnosti našich brankářů chytal Jirka Nos. Muži A Kohoutovice 3:1 (2:1), naše branky Mikšíček, Mudruněk, Koš. Tento zápas byl slabší úrovně, ale zvládli jsme ho vítězně. Soupeř nás moc neprověřil. Muži A Bořetice 1:5 (1:1), naše branka Gajda. Zbývá nám sehrát poslední přípravný zápas se Svratkou a již začne jarní sezóna. V prvním jarním zápase doma se naše A mužstvo představí v derby s SK Šlapanicemi v sobotu 5.4. v 15:30 hod. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že uvidíte kvalitní fotbal. 10 Dorost starší a Mladší dorost. Starší dorostenci budou mít příležitost vylepšit si postavení v tabulce v dalším zápase jarní sezony v neděli 6.dubna venku s týmem MS Brno. Dorost mladší na tom není o nic lépe, po podzimu byl na 11. místě se 13 body a s pasivním skórem 20:46 a v dalším jarním zápase hrají kluci venku s MS Brno. Oba týmy čekají následující zápasy: Domácí utkání Slatina - Ivančice v sobotu 12.4., venku Rosice - Slatina v neděli 20.4., doma Slatina - Mor. Krumlov v sobotu 26.4., venku Slovan Brno - Slatina v neděli 4.5., doma Slatina - Chrlice v sobotu Starší žáci mají po podzimní části sezony také co napravovat, zatím figurují na 10. místě tabulky s 10 body a skórem 19:34. Napravit to mohou hned v zahajovacím zápase jarní části soutěže doma v sobotu 5. dubna od 9:30 hod. s týmem MS Brno. Následující zápasy: Rosice Slatina neděle hod. doma Slatina - Ivančice v sobotu od 9:30 hod., venku Tuřany - Slatina v sobotu od 9 hod., doma Slatina - Rajhrad v sobotu 3.5. od 9:30 hod. Mladší žáci jsou po podzimu na 8. místě tabulky s 10 body a skórem 28:67. Vylepšit postavení v tabulce si mohou hned v zahajovacím zápase jarní části soutěže doma v sobotu 5. dubna od 11:15 hod. s týmem MS Brno. Následující zápasy: Rosice Slatina neděle 13.4., doma Slatina - Ivančice v sobotu 19.4., venku Tuřany - Slatina v sobotu 26.4., doma Slatina - Rajhrad v sobotu 3.5. od 9:30 hod. Klukům i realizačnímu týmu přejeme jen samé dobré výsledky a radost ze hry. Mladší přípravka. Po poctivé zimní přípravě nastoupí naši nejmenší v pátek 18. dubna ke svému prvnímu zápasu jarní sezony, a to doma proti týmu Tuřan od 16 hod. Starší přípravka ukončila zimní halovou ligu umístěním na 7. místě z 18ti týmů, což je opravdu úspěch! Kluci bojovali ze všech sil, soupeři byli nekompromisní. Ve finálový den nám vyšla vstříc i mladší přípravka zapůjčením brankáře Lukáše Šikuty. Kluci si přinesli z turnaje cenné zkušenosti a diplomy a Martin Vendolský, zvolený jako nejlepší hráč týmu, i zájezd na utkání v Mnichově. Pochvalu a poděkování za stálou reprezentaci si samozřejmě zaslouží skvělá dvojice v obraně Filip Janák a David Ondrášek, v útoku Tomáš Valenta s Martinem Vendolským, Danielem Vu, Lukášem Pavlíkem, Marcelem Hockem, Štěpánem Bečvou a dalšími. Dík patří i současným trenérům a rodičům, kteří se svým malým fotbalistům věnují a fandí. Nově si tým mladších žáků přebírá jeden z našich trenérů - Lukáš Zrzavý, což starší přípravku mrzí, ale na druhé straně je to kladná změna v týmu ročníků 2002 a Starší páni jsou po podzimní části soutěže Ligy starších pánů v Brně průběžně na 9. místě tabulky s 11 body a skórem 33:32 a v pondělí sehráli doma první jarní zápas s týmem Sparta Brno. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračuje v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy vždy v pondělí hod. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí hod. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel.: , majka. ODDÍL STOLNÍHO TENISU Skvělého úspěchu dosáhlo naše D družstvo dospělých, hrající krajskou soutěž KS II. sk. B a v předstihu si před posledním dvoukolem zajistilo postup do Krajské soutěže I. SK Slatina D má po 20 kolech skóre 200:41 a 80 bodů a už nemůže být předstiženo. Gratulujeme. Pravidelné tréninky na novou sezonu pokračují pro naše žáky každé úterý v 15:30 hod. Trénink vede pan Jeřábek, tel trenér mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU Na našich tenisových kurtech probíhají přípravné práce na novou antukovou sezonu, demontuje se nafukovací hala a dojde ke každoroční jarní renovaci antukových kurtů a přípravě na novou sezonu. Kontaktní osoby - správce pan Nešpůrek, tel.: a tajemník oddílu pan Miklík, tel.: ODDÍL KULTURISTIKY Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout tělo a nabrat fyzičku do přízemí naší hlavní budovy. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Oprášili jsme silniční běžeckou obuv a vyrazili jsme do terénu ukrajovat první jarní kilometry v přípravě na novou sezonu, ve které nás čeká několik zajímavých závodů, ať už je to Marathon de Paris (6. dubna v Paříži), Sportisimo 1/2 Maraton Praha (5. dubna v Praze), Mattoni 1/2 Maraton Olomouc (21. června v Olomouci), Běchovice-Praha (28. září v Praze) nebo 5. Ročník závodu Vokolo Príglu (11. října na Brněnské přehradě). Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, přijďte mezi nás. Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel AKTUALITY O SLATINĚ

11 RKOVÁNÍ V BEZPEČNĚ S DĚTMI NA KOLE Letošní mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky zlákala šlápnout do pedálů dřív, než bývá obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který se chystá na vyjížďku s dětmi školního či ještě útlejšího věku má úplně jasno v tom, jaká zákonná ustanovení je třeba respektovat. Chcete mít přesné informace a nechcete trávit nespočet hodin hledáním na internetu nebo obíháním prodejen? Pro všechny, kteří míří s dětmi na silnice či cyklostezky a rozhodně při rozhodování co přesně koupit či zapůjčit nemíní nic podcenit, připravila městská policie ve svém Poradenském centru aktuální téma Bezpečně s dětmi na kole. Od března až do konce května si tak na Křenové 4 můžete zblízka prohlédnout dětskou cyklosedačku, tažnou tyč či vozík za kolo a strážníci vám bezplatně poradí, co vše musí tyto doplňky splňovat, aby byly způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Proč používat přívěsný vozík za jízdní kolo a jak staré dítě v něm může jezdit? Musí mít přilbu? Může přívěsný vozík nahradit kočárek? Jaké jsou výhody a nevýhody předních a zadních cyklosedaček? Na tyto a další dotazy najdete odpověď v Poradenském centru MP Brno, kde jsou také k volnému odběru připraveny tematické letáky a brožury. Příchozí mají možnost ověřit si svoje vědomosti vyplněním krátkého testu. V případě správnosti si odnesou malý dárek v podobě praktické samonavíjecí reflexní pásky. A pokud svůj bezchybně vyplněný lístek navíc necháte zařadit do jednorázového slosování (proběhne 30. května), můžete se právě Vy stát výhercem atraktivní ceny - zapůjčení dětského vozíku nebo tažné tyče na víkend zdarma. Poradenské centrum MP Brno na adrese Křenová 4 je otevřeno denně od 7:30 do 15 hodin, ve středu až do 18 hodin. U JANÁÈKOVA DIVADLA øe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyzoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï m na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst). ími pohony (200 míst). kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP pouze invalidé rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby dlnì zaparkovali. yjdu: ebo výtahem (A) Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím divadlu na Lidické ul. ímu úøadu ebo výtahem (B) eveltovu - CENTRUM do centra mìsta lka Polívky divadlu ohéma divadlu P. Šoba, MP Brno V CENĚ JE ZAHRNUTA DOPRAVA, VYDATNÁ STRAVA 5KRÁT DENNĚ, VEŠKERÉ NÁKLADY NA POBYT V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ ČESKÉ KANADY U OBCE VALTÍNOV. TÁBOR PROBÍHÁ POD DOHLEDEM ZKUŠENÉHO A PROŠKOLENÉHO PERSONÁLU. JE PROVOZOVÁN NA VLASTNÍM POZEMKU, K DISPOZICI JE PEVNÁ JÍDELNA A KUCHYNĚ, VLASTNÍ STUDNA. Moravské námìstí TÁBORU VZHLEDEM K JEHO POLOZE NEHROZÍ ZÁPLAVY. VERONIKA NOVÁKOVÁ KATEŘINA DOBČÁKOVÁ povoleno parkování vozidel na alternativní pohony katastrální úøad Scala Kolištì Místodržitelský palác Divadlo B. Polívky Bìhounská P Rooseveltova Moravská galerie Janáèkovo divadlo Jezuitská Milady Horákové rest. Bohéma Kolištì Rooseveltova 400 parkovacích stání pro vaše pohodlné parkování možnost nabíjení elektromobilù Jezuitská Zemanova kavárna Za Divadlem Bratislavská 1. podlaží áèkova divadla po schodech nebo proskleným výtahem tnám do restaurace Bohéma o vjezdu a výjezdu y Horákové B ží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parkotohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla- 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do divaní kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu vištì) vyjedu z garáží ven. odlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty. ch parkovištì je zakázané kouøení. uji na podlahu, ale do odpadkových košù. ávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech). CENTRUM PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA Po zaparkování vyjdete: 1. Schodištìm nebo výtahem (A) - na køižovatku Rooseveltova-Moravské nám. k pøechodu k tramvajím - k Mìstskému divadlu na Lidické ul. - ke Katastrálnímu úøadu 3. Prùchodem z 1. podlaží - pøímo do Janáèkova divadla po schodech nebo proskleným výtahem do foyer k šatnám - po schodech do restaurace Bohéma 2. Schodištìm nebo výtahem (B) - na ulici Rooseveltovu - CENTRUM - pøes pøechod do centra mìsta - k Divadlu Bolka Polívky - k Janáèkovu divadlu - k restauraci Bohéma - k Mahenovu divadlu - k soudu 4. Podél hlavního vjezdu a výjezdu - do parku - na ulici Milady Horákové - k bance ÈSOB Parkovné 2014: INFO: tel :½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè é 2014: INFO: tel : 1 hod. 15 Kè 2.00 : ½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè 6.00 : 1 hod. 15 Kè 11

12 Inzerce: 180 x 132 mm Kvalitní servis = spolehlivost na cestách i pro starší vozy Výhodný servis pro starší vozy Pro majitele vozů starších 4 let nabízíme velmi výhodnou nabídku servisních služeb se všemi zárukami autorizovaného servisu: zvýhodněná hodinová sazba 484 Kč na servisní práce originální náhradní díly a příslušenství se slevou 15% Přijeďte si pro nezávaznou kalkulaci opravy Vašeho vozu. Ceny jsou uvedeny vč. DPH, cena neplatí pro klempírnu, lakovnu, pojistné události a akční nabídky. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: , Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina tel INZERCE DOVOLENÁ na jednom z nejkrásnějších míst Chorvatska, lokalita SLATINE-TROGIR, www. apartmani-maslina.com Tel.: Dětské tábory Křižanov. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Velikonoční pobyt, květnové víkendy. Tel.: , Ořezy, rizikové kácení, údržba zahrad apod. Tel.: Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. Tel.: MUŽ V AKCI řemesla pro Váš byt, dům i zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: MASÁŽE PONTIKA Strážnická 4, www. masaze-pontika.cz Tel.: , Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny. Krásného 20, Brno. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 3+1 ve Slatině s lodžií za OB 2+1 nebo 1+1 ve Slatině. Tel.: Pronajmu garáž v objektu na ul. Vlárská, 1300,- Kč/měsíc. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Langrova v posch. od konce dubna, nájem 1500,- Kč. Tel.:

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME

PROGRAM. Své narozeniny oslaví: 10.3. Stanislav Konečný 80 let GRATULUJEME Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více