Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R"

Transkript

1

2 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími a snad Vám reportáže z letních škol a výletů za hranice naší vlasti připomenou ty chvíle letní pohody, které už v tuto chvíli jsou bohužel nenávratně pryč. Velkou novinkou je, že se s námi rozloučila šéfredaktorka Jana Špaňhelová. Chtěla bych jí tímto poděkovat za tvrdou práci a čas, který věnovala PrímaLEXu a popřát jí mnoho úspěchů do budoucna. Doufám, že se nám podaří udržet úroveň, kterou Jana nastavila a samozřejmě i letos budeme pracovat na zkvalitňování časopisu. Velký dík, jako vždy, patří lokálním direktorům a hlavně všem, díky nimž můžete PrímaLEX právě teď držet ve svých rukách. Přeji Vám příjemné čtení, a pokud byste měli zájem se podílet na vydání příštího čísla PrímaLEXu, neváhejte kontaktovat direktora na vaší fakultě, nebo napište na Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská Redakce časopisu PrímaLEX Direktor pro Brno Štěpán Stehlíček Direktor pro Olomouc Kateřina Šrytrová Direktor pro Plzeň Miroslav Bína Direktor pro Prahu Zuzana Švihelová G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R PARTNEŘI ELSA ČESKÁ REPUBLIKA A LOKÁLNÍCH SKUPIN PARTNEŘI ELSA ČESKÁ REPUBLIKA Partneři ELSA Brno Partneři ELSA Olomouc Partneři ELSA Plzeň Partneři ELSA Praha Časopis PrímaLEX vychází na akademické půdě Právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydává jej Evropské sdružení studentů práva, ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, Praha 1, kancelář č. 32, IČ: , DIČ: CZ005537, web: tel.: , registrace Ministerstva kultury ČR č ISSN X, sazba a tisk EURO-PRINT Přerov spol. s r.o., náklad výtisků.

3 Zatímco za okny je v okamžiku, kdy píši tato slova, v plném proudu léto, můj článek se Vám dostává do rukou v době, kdy jsou prázdniny nenávratně pryč, a byl zahájen nový akademický rok. Ten sebou pravidelně přináší nové studenty, nové úkoly a samozřejmě také nové problémy. Letošní rok je pro Právnickou fakultu MU v Brně rokem významných výročí společně s Masarykovou univerzitou jsme oslavili 90. výročí založení univerzity a fakulta si připomněla 40. výročí svého znovuobnovení. Nechci hovořit o minulosti či hodnotit činnost fakulty v době vzdálenější či bližší. To náleží jiným. Můj pohled by byl možná příliš kritický fakultu jako dlouholetý pracovník dobře znám a znám její slabé stránky. Nebo naopak nekritický ve snaze nepoškodit vlastní instituci, jako lidé vládnoucí slovem umíme zeslabit nešvary a zesílit pozitiva a poukázat na silné stránky. Podívejme se spíše do budoucnosti a do toho, co fakultu v příštím akademickém roce snad očekává. Ono snad je na místě. Byť jsou po vedení fakulty vyžadovány dlouhodobé záměry pedagogické a vědecké činnosti, přesahující zpravidla funkční období jednoho děkana, odpovědi na základní otázky týkající se úkolů veřejného vysokého školství a zejména financování pedagogické činnosti nedostáváme. Naše výhledy a plány jsou tak vždy podmíněny onou základní podmínkou: dostatkem finančních prostředků. Ano, fakulta sama by se měla také postarat o dodatečné zdroje. To je pravda a fakulta tak v poměrně rozsáhlé doplňkové činností dělá. A navíc a to je dnes často uváděný odkaz - jsou zde evropské zdroje a výzvy. Fakulta se jich účastní a prvý z úspěchů jsme již zaznamenali. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že se jedná o prostředky zatížené obrovskou administrativní zátěží a často i vysoce subjektivním hodnocením projektů, chybějícími seriozními informacemi o kritériích hodnocení, změnami pravidel v průběhu vyhlášení atd. Co si lze myslet o projektu, na nějž fakulta vynaložila řadu týdnů práce, ze 100 možných bodů obdržela 93, získala kladná hodnocení a následně se dozví, že byly podpořeny technické projekty což samozřejmě v podmínkách výzvy nebylo vůbec uvedeno. Slovo děkana SLOVO DĚKANKY PrF MU Právnická fakulta vstupuje i přes nepříznivou ekonomickou situaci ve školství do nového akademického roku jako konsolidovaná instituce, která má nesporně velmi dobré místo v právnickém vzdělávání. Je však nutné si uvědomit realitu, ve které se pohybujeme, a vlastní možnosti. Velkým úspěchem bude udržet v té podobě, na kterou jsme zvyklí, stávající pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity a tam, kde to bude reálné, jít dále. Co lze očekávat od nového akademického roku? Tradičním akcentem vedení Právnické fakulty je akcent na kvalitní pedagogickou práci. Nesporně se dále posune interaktivní a dovednostní výuka. Do nového studijního plánu byl zařazen rozsáhlý projekt odborných praxí zasahující výukový proces prakticky již od třetího ročníku. I v tomto roce bude pokračovat program tzv. krátkých kursů se zahraničními lektory, který si našel svou pozici ve vzdělávacím procesu. V tomto akademickém roce by se již měly projevit prvé aktivity skupiny IT právo a od prvého ledna by mělo vzniknout samostatné pracoviště zajišťující řadu aktivit a garantující nové předměty z této oblasti. Zásadní změny nás čekají v doktorském studiu. V tomto akademickém roce již bude postupováno dle nových studijních plánů a kreditového studia. Doufáme, že bude uspořádán již čtvrtý ročník mezinárodní konference studentů doktorského studia COFOLA. Doktorské studium by tak mohlo získat novou dimenzi a impulsy. Zapomenout není možné ani na bakalářské studium. Fakulta otevírá obor Vyšší justiční úředník a znovu se pokusí získat akreditaci druhého stupně oboru Veřejná správa. Je třeba zdůraznit, že vedení bude pokračovat v podpoře pedagogických a vědeckých aktivit studentů všech stupňů studia. Vypsány byly stipendijní programy směřující jak do oblasti pedagogické, tak i do oblasti vědecko-výzkumné. Je skutečností, že jen málokterá z fakult se může pochlubit tak masivní podporou aktivit svých studentů. Doufáme, že i v letošním roce postavíme týmy pro mezinárodní soutěže a naši studenti se zúčastní řady zajímavých zahraničních konferencí. Rozhovor s děkanem PrF UK, Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc. Ráda bych také uvedla zejména pro studenty prvých ročníků některé věci, které se těm ve vyšších ročnících zdají dnes samozřejmé: plná komunikace studijního oddělení přes Informační systém (prakticky jen tehdy, když potřebujete potvrzení o studiu, je nutné jít osobně na toto oddělení) a naprostá minimalizace osobního kontaktu, jedna z nejlépe vybavených právnických knihoven ve střední Evropě nabízející řadu známých zahraničních databází knih a časopisů, e-shop nabízející fakultní publikace a nová prodejna knih přímo na fakultě, pokrytí budovy fakulty wifi sítí, moderní učebny napojené na PC, možnost registrace předmětů napříč Masarykovou univerzitou atd. To je jen malá ukázka toho, co Vám Právnická fakulta a Masarykova univerzita nabízí. Co ještě dodat. Za dveřmi kanceláře v tuto chvíli probíhají stavební úpravy. Fakulta pokračuje v úpravě vstupního traktu, úpravách některých kanceláří a také vytvářením dalšího prostoru pro odpočinek či sezení studentů. Takže přejme si všichni navzájem, aby i za rok jsme si mohli říci, že se opět leccos změnilo k lepšímu. Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová CSc. o fakultě, systému studia, CŽV, Erasmu a hlavně o studentech Blíží se konec Vašeho funkčního období jakožto děkana Právnické fakulty UK, tedy vyvstává logická otázka - když se ohlédnete zpět, co pro Vás představuje největší úspěch, kterého PrF UK dosáhla? Na to se mě často ptají, ale myslím, že se to nedá tak zcela jednoznačně říci. Celkově se fakulta posunula určitým pozitivním způsobem a myslím, že se posílilo prostředí akademické svobody, tolerance k rozdílným názorům a konsensu na základních cílech naší vědecké a pedagogické činnosti. Z formálního hlediska je rozhodující, že jsme získali akreditace pro profesorské a habilitační řízení ve všech oborech až do roku 2015, pro doktorské studium máme teď nově 13 oborů, takže jsme v současné době jediná fakulta, která může nejen plně vyučovat v magisterském a doktorském studijním programu, ale právě i habilitovat docenty a navrhovat ke jmenování profesory, což činíme také pro jiné fakulty. Dá se tedy říci, že v širším evropském rámci máme tendenci patřit mezi velmi solidní právnické fakulty. Hovoříme tu o udělování titulů a završení studia obecně, napadá mě tedy související otázka týkající se závěrečných státnic. Jaké jsou zkušenosti s jejich rozdělením? Dnes už se k tomu staví pozitivně nejen studenti, ale i katedry, z nichž některé k tomu původně měly určité výhrady. Myslím, že závěrečná část státní zkoušky byla až příliš přeexponovaná, což souviselo s tím, že celý model studia byl trochu vychýlený nejobtížnější byl třetí ročník a celkově právě druhá polovina studia byla výrazně náročnější než první. Tato nevyváženost se ukázala především při přechodu na kreditní systém, kde jsou požadavky na ročníky víceméně vyrovnané (dosažení shodného počtu kreditů za každý rok). Došlo proto k určitým úpravám rozložení předmětů i k řešení otázky 3

4 4 Slovo děkana první a druhé části státní zkoušky, které možná není úplně optimální, ale v dané chvíli bylo pozitivním krokem. V souvislosti s novou akreditací magisterského studia se momentálně diskutují různé možnosti, jak by i toto mohlo být upraveno. Jak myslíte, že se první státnice vyvine? Přeci jenom čtyři předměty najednou, to je pro studenty celkem velká zátěž. Ano, to je kritizováno i katedrami, zejména pak katedrou ústavního práva, a i ze strany studentů to asi není vnímáno příliš pozitivně. Je třeba připustit, že v kreditním systému tyto státní zkoušky (kredity neohodnocené) představují jakýsi cizorodý prvek, který je nesen určitou tradicí. Toto téma se hodně diskutovalo koncem června na výjezdním kolegiu děkana a budeme předkládat určitý návrh do akademického senátu a vědecké rady - zdá se (i když se samozřejmě teprve uvidí, jak to bude posouzeno), že by se první státní zkouška mohla zcela zrušit. To je takové nejradikálnější řešení. Zůstalo by ústavní právo, které by se přesunulo na závěr studia, přičemž závěrečné státní zkoušky by byly i nadále rozdělené do dvou částí, které by se již oficiálně nazývaly veřejnoprávní a soukromoprávní. První část by se tedy skládala z ústavního, trestního a správního práva a druhá část z občanského práva hmotného, procesního a z práva obchodního. Dále je zde ještě jedna zcela nová myšlenka, a sice že z předmětů, z nichž se obhajuje diplomová práce, by se rovněž konala státní zkouška (obhajoba by byla spojena s ústní zkouškou), čímž by student získal určitou specializaci. Tedy určitá obdoba toho, jak funguje rigorózní zkouška. Specializace, to by byl pro studenty jistě velký přínos To si také myslíme, a přestože specializační moduly chceme zavést fakultativně, byli bychom rádi, kdyby se velká část studentů již během magisterského studia rozhodla, jaké oblasti se chce hlouběji věnovat, vybírala si podle toho volitelné a výběrové předměty a následně to završila právě touto státnicí. Tendence ke specializaci se prohlubují, a proto by tu taková možnost měla existovat. Byl by to také určitý signál pro následné doktorské studium. Domnívám se, že tato koncepce by mohla být pozitivně přijata i některými menšími katedrami, které usilují o to, aby mohly konat státní zkoušky, například finanční nebo mezinárodní právo. Týkalo by se to však i oborů z dosavadní první státnice (teorie práva, české právní dějiny a římské právopozn. redakce). A pokud by měl někdo zájem specializovat se na obor, který je již součástí státnice standardní? Důležité je říci, jaká je naše představa závěrečné státní zkoušky. Měla by mít syntetický charakter, čehož bude asi nejtěžší dosáhnout, protože jsme většinou zvyklí na snahu shrnout a zopakovat detailně veškerou materii. Závěrečná zkouška by měla být o mezipředmětových souvislostech a samozřejmě o rozdílech na základě toho, co je společné, a o právních institutech v rámci celého právního systému. Otázky by měly být formulovány tak, aby se dotýkaly všech oborů, které jsou součástí zkoušky - například právo na život: začne se ústavní ochranou a skončí se trestnými činy, které do tohoto práva zasahují. Nezacházet do detailů, ale uvědomit si souvislosti závěrečná státní zkouška by neměla být mechanickým opakováním již složených zkoušek. Z toho tedy plyne, že nic nebrání tomu, aby vedle toho student složil státnici kupříkladu z trestního práva, která půjde více do hloubky a otázky budou jinak koncipovány; z této státnice by pak vycházela státní rigorózní zkouška. Při komunikaci se zahraničními studenty často přijde řeč na specializaci: oni se nás ptají, kdy si můžeme vybrat obor, kterému se chceme věnovat, a my jim říkáme, že u nás studují všichni všechno. Tohle by tedy jistě byl krok zajímavým směrem. Současný návrh by byl v tomto směru krokem kupředu, který by zároveň nezrušil to, co je důležité, tedy společný základ. Stále však musíme uvažovat, co je standardem, tím společným minimem, které by měli znát všichni, a co už jej přesahuje. To je velmi těžké posoudit. Je pravda, že někdy se chce příliš a jindy málo. Je rozdíl v tom, co je požadováno podle učebnic a s čím se via facti smíříme u třetího termínu zkoušky, a to také není úplně správné. Zůstaňme ještě chvíli u závěrečných státnic; existuje nějaká statistika, kolik studentů nedokončí studium právě kvůli nim? To není otázka pouze závěrečných státnic, ale je pravda, že se stávalo, že někdo neuspěl ani u třetího pokusu. Situace se zlepšila, školu dokončí více studentů než v minulých letech, loni poprvé přes pět set. Nový systém by měl slabé či jinými zájmy zaneprázdněné studenty zlikvidovat již dříve, aby platilo, že kdo se dostane k závěrečným státnicím, školu dostuduje. Je ovšem zřejmé, že případným excesům se vyhnout nelze. Zmíněný proces je zahájen hned v prvním ročníku - proto těch šedesát kreditů nutných k postupu, přestože na řadě fakult je počet kreditů požadovaných k postupu do dalšího ročníku nižší. My si ale myslíme, že první ročník by měl být zátěžový; čím se jde výše, tím je potřebný počet kreditů nižší. Samozřejmě může nastat problém, že určitý počet studentů nezíská ke konci pátého ročníku 300 kreditů a nebude připuštěn k závěrečným státnicím. Na druhou stranu, není málo těch, kteří i v ročníkovém systému přetahují přes standardních pět let studia. Vycházíme z toho, že počet takových studentů se tedy nijak radikálně nezvýší. Přesuňme se ještě od konce studia k jeho zahájení: přijímací zkoušky prošly během posledních let výraznými změnami a nyní jsou to v podstatě klasické scio testy. Nejsou to jen scio testy, bereme v potaz i výsledky maturitní zkoušky a jazykové znalosti, což je významná korekce, protože takto je možné získat až 30 bodů navíc a v přijímacím řízení rozhodují i pouhé desetiny. Jinak máte pravdu, že základem jsou scio testy, nicméně jejich výsledky se přepočítávají koeficientem podle rozhodnutí akademického senátu ve prospěch studijních předpokladů, takže i to je určitý rozdíl. V zásadě jsme s tímto systémem spokojeni. Když si fakulta sama vytvářela testy, ukazoval se jistý rozptyl v obtížnosti jednotlivých variant. Pak se přijímací zkoušky začaly psát v jeden den, takže tento problém odpadl. Scio testy však mají více termínů a každý může použít svůj nejlepší výsledek. Navíc jsme rozšířili možnost studovat v kurzu celoživotního vzdělávání, kde byl výrazně navýšen počet studentů. To může být cesta pro ty, kteří neuspěli ve scio testech, aby měli možnost ukázat své předpoklady ke studiu na fakultě. Myslím, že tato forma je přijatelná a je o ni skutečně zájem. Od příštího roku dochází ke zrovnoprávnění studentů v tom, že k přijetí k regulérnímu studiu nebude třeba známkového průměru 1,5, ale získání 60 kreditů (stejná podmínka jako u studentů prvního ročníku, pozn. redakce). Chceme přijmout 200 lidí do CŽV, dle našich zkušeností počítáme ovšem s tím, že část neuspěje při postupu dále. Mají kratší zkouškové období a nemohou si vybírat volitelné předměty, aby navýšili počet kreditů. Pokud někdo prokáže, že je schopen splnit stejné podmínky jako student v regulérním studiu, je logické, že by měl mít stejné postavení při postupu do druhého ročníku. Někdo může říci, že se jedná o obcházení přijímacího řízení, ale výsledky přijímacích testů ne vždy korespondují se schopností studovat. Další věc je, že již loni bylo více uchazečů o CŽV, než kolik jsme mohli přijmout neznamená to tedy, že by mohl studovat každý. Jedním z našich důvodů jsou také finance, protože fakulta, aby mohla uspokojivě fungovat, musí získávat finanční zdroje i mimo státní rozpočet. Má to nějakou souvislost s tím, že se letos v Praze otvírá pobočka bratislavské soukromé vysoké školy (Uninova)? Myslím, že to pro nás znamená jen omezenou konkurenci. Nepřijatý uchazeč se může rozhodnout, jestli půjde do našeho kurzu nebo na tuto školu; obojí má své pro a proti. Frekventanti nultého ročníku nejsou studenty v právním slova smyslu a nemají tak studentské výhody (často ale studují na jiné škole, takže jim to nevadí). Dalším bodem uvažování jsou finance za studium na Uninově zaplatí skoro o Kč/rok více, na druhou stranu ale mají postavení studenta. Uninova má akreditaci podle slovenského zákona o vysokých školách, což obnáší mj. dělené studium na bakalářské a magisterské; to může být možnost i pro bakaláře z jiných fakult. Na této pobočce by měli studenti studovat i slovenské právo; některé právní obory jsou si blízké a jiné zase odlišné, možná to bude založeno na komparaci obou právních systémů, což může být pro někoho atraktivní. Pokud vím, tak Uninova počítá s omezeným počtem studentů, tuším, že okolo jedné stovky. Řada studentů ale zřejmě nakonec upřednostní nultý ročník s potenciální možností stát se regulérním studentem PrF UK, zvlášť poté, co se změní nastavení podmínek pro postup do druhého ročníku. I já mám ten pocit. Již jste se dotkl tématu děleného bakalářského a magisterského studia; u nás se o tom zatím neuvažovalo, ale jaké jsou plány do budoucna? Chceme setrvat u neděleného magisterského programu. Zde bych ještě připomněl, že fakulta je členem kruhu středoevropských právnických fakult, iniciovaného vídeňskou univerzitou, který zastává kritický postoj k dělenému právnickému studiu. V některých zemích je dělené studium dokonce dáno zákonem, dotčené fakulty se tak musely podřídit. U bakalářského programu však vyvstává řada sporných témat - co by se mělo studovat a co ne, kde udělat dělící čáru, jaké je uplatnění bakalářů atd. Na tyto otázky zatím nemáme uspokojivé odpovědi. Příští rok bude fakulta žádat o reakreditaci neděleného magisterského programu a máme v tom i podporu univerzity. Dopadne-li to dle našeho plánu, měli by na základě této akreditace studovat již studenti příštího prvního ročníku. Co se týče programu Erasmus-Sokrates, víte, kolik studentů vyjíždí a kolik naopak příjíždí studovat na naši fakultu? Počet vyjíždějících studentů se za poslední roky významně zvýšil, nyní je to okolo 150 za rok; nicméně takový výrazný nárůst už se asi nebude opakovat, protože rozsah financování je pochopitelně omezen. Je to pěkné číslo, i když uznávám, že vzhledem k počtu studentů je to počet minoritní.

5 Slovo děkana 5 Co se týče zahraničních studentů u nás, jejich počet se také zvyšuje. Letos má přijet asi sto dvacet studentů, což je nejvíce za deset let fungování tohoto programu. Je příprava výuky pro tyto studenty obtížná? Určitým způsobem ano, musíme pro ně připravovat speciální program v angličtině, skripta, snažíme se zapojit větší počet učitelů atd. Je to i organizačně náročné, jedná se v podstatě o samostatnou jednotku, která musí fungovat. Vedle toho máme dvě letní školy - z Jižního Texasu a ze San Francisca - jedna probíhá obvykle v červnu a druhá v červenci. Počet lidí je dán smluvně a jejich zájmem (letos 30 a 50 lidí). Tyto letní školy jsou mnohostranným přínosem pro fakultu a taktéž zdrojem financí. Navíc jsou zde i možnosti, aby naopak naši studenti i učitelé mohli odjet studovat na tyto školy. Podívejme se teď na rekonstrukci fakulty, která byla skutečně zásadní - jak jsou přijímány nové prostory ve čtvrtém patře a jaká překvapení nás případně ještě čekají? Nové prostory jsme potřebovali. Říkalo se, že našimi rezervami jsou půda, která by se dala rozšířit, a pátek, kdy se učí relativně málo. Fakulta má sice tu výhodu, že je situována v jedné budově, ale zároveň jsou tím naše prostory značně limitovány. Pokud se chceme věnovat určitým interaktivním formám výuky, je jasné, že nestačí jen velké posluchárny. Čas výuky se natáhl značně do večera; jsou tam sice ještě rezervy, především v ranních hodinách ale ty by asi většina kolegů využít nechtěla (v současné době jsou předměty na PFUK vypisovány v čase 8:00-20:00 hodin, pozn. redakce). V krajním případě by však i toto mohla být cesta. Rozsah a podoba výuky, zejména pak volitelných předmětů, jsou tedy limitované prostorem a časem. Představa, že by mě v deset večer vrátný vyhazoval z výuky, je skutečně zajímavá Známý fakt, že ELSA Plzeň nezahálí ani v době letních prázdnin opět potvrdili její členové svým pobytem v Estonsku konaným ve dnech První část pobytu jsme se zdržovali na jihovýchodě této velké malé země ve venkovské oblasti Kanepi nedaleko univerzitního města Tartu v obklopení místních lesů, kterých je v celém Estonsku více než požehnaně. Společně s kolegy z národní skupiny ELSA Estonsko a lokální skupiny ELSA Trnava ze Slovenska jsme se věnovali převážně přednáškám a workshopům s tématikou lidských práv, demokracie, občanství Evropské Unie a poznávání našich kultur a názorů na aktuální dění v EU, jako byly například: participace obyvatelstva na volebních modelech jednotlivých států, institut veřejného ochránce práv, vyšetřovací metody zahrnujíc mučení vs. lidská práva a mnoho Na západě je to běžné. Ne snad že by studenti seděli celý den ve škole, ale mají různé bloky. To samé platí pro učitele. I knihovny mají delší otvírací dobu. Momentálně provádíme průzkum, zda by knihovna neměla být otevřena třeba až do půlnoci, ale její využití by pozdě večer zřejmě bylo minimální. Ovšem během zkouškového, to už by byla jiná věc. Co se samotné rekonstrukce budovy týče, využíváme prostředky mimo rozpočet, a abychom dostali dotace, musíme připravovat řadu projektů. Díky tomu se podařilo uskutečnit rekonstrukci knihovny, čtvrtého patra, ale také například elektroinstalace v celé budově, což byla rozsáhlá akce, která výrazně rozšířila možnosti využití informační techniky (seminární učebny jsou postupně vybavovány audiovizuální technikou, což by nebylo bez této elektroinstalace možné). Máme také přislíbené prostředky od ministerstva školství na opravu střechy; při výstavbě čtvrtého patra se ukázalo, že na mnoha místech zatéká. Dále se diskutuje se collegiu maximu, ale prozatím se hledá vhodné řešení, jak skloubit audiovizuální techniku s umístěním gobelínu. V plánu je nové vybavení pro reprodukci zvuku a také rekonstrukce prostoru pro přednášející. Ale na to vše zřejmě dojde až příští rok, včetně malování, restaurace gobelínu a lavic. Je třeba zdůraznit, že naše budova je historickou památkou, takže nemůžeme zasahovat libovolně. Když jsme u té informační techniky, nové televize na chodbách se opravdu nedají přehlédnout. K čemu budou sloužit? Plazmové televize mají usnadnit život studentům - aby nestáli na studijním oddělení, a to hlavně během zápisu. Jsou umístěny i v knihovně a u bufetu. Časem si zvyknete, že nemusíte stát jen bezprostředně před studijním oddělením, ale můžete i na čas odejít. Mělo by to přispět k hladkému chodu studijního oddělení, přičemž v plánu je i rekonstrukce jeho prostor. Pojďme ještě zpět ke studentům, resp. ke studentské části akademického senátu - jak vnímáte jeho práci? Lze ji hodnotit celkem pozitivně, funguje tam dobrá spolupráce, osvědčila se nám výjezdní zasedání, kde je prostor i pro neformální diskuzi. Senát funguje bezproblémově, určitá vážnější diskuze letos proběhla kolem sestavování rozpočtu, ale obávám se, že toto téma bude každým rokem ožehavější. Senát se podílí i na přípravě nové koncepce studia a loni také proběhla konference týkající se praktických forem výuky a právních dovedností. Padly různé návrhy, jak zlepší studium, a diskutoval se například fakt, že hodně studentů pracuje, a to často i na plný úvazek. Jak to vypadá se změnami v praktické výuce? Je to integrální součástí určitých změn, které prosazujeme a chceme, aby byly zdůrazněny v žádosti v reakreditaci, o níž jsme už mluvili. Dojednali jsme spolupráci s Městským soudem a Středočeským krajským soudem, nově máme uzavřenou dohodu s městskou částí Praha 6 a chceme jednat i s Prahou 13, spolupracujeme s ministerstvem životního prostředí. Praxe jsou i na některých centrálních úřadech či v Parlamentu, ale jedná se jen o omezený počet studentů. Naším cílem je modelový nácvik, proto tu máme soudní síň. Reálné soudní jednání totiž nelze zastavit s tím, že toto si vysvětlíme a toto zopakujeme. Nemůžeme studentům zakázat, aby při škole pracovali, a jistě to rozvíjí jejich praktické dovednosti. Na druhou stranu pokud se student kvůli práci nezvládne připravit na zkoušku, tak to není dobře. Je potřeba si uvědomit, že na získávání praxe máte ještě celý život, ale už nikdy nebudete mít tolik času a příležitostí věnovat se do hloubky studiu, jako máte teď na vysoké škole. Simona Adamčová a Zuzana Švihelová Studijní výměnný pobyt ELSA Plzeň - ELSA Estonsko dalších. Zajímavé je, že všechny tři zúčastněné země vstoupily do EU ve stejném roce, tedy 1. května Během pobytu jsme si ovšem našli i čas na návrat do období našeho dětství v podobě her rybičky, rybáři a dalších, což ovšem mělo také svůj účel v prolamování ledů mezi všemi účastníky. Velký úspěch sklidil také typický estonský národní sport sauna. Naši estonští přátelé nás dále seznámili s univerzitním městem Tartu (vzdálené asi hodinu jízdy z našeho venkovského stanoviště), odkud byla převážně polovina z estonských studentů a díky nim jsme měli možnost poznat jeho pamětihodnosti včetně sídel estonských soudních institucí. V tomto městě se zhruba sto tisíci obyvateli sídlí nejstarší estonská univerzita, která byla založena v roce 1632 švédským králem Gustavem II. Adolfem (jehož socha se nachází

6 6 Za hranice hned vedle univerzity), včetně tamější právnické fakulty, která je nejznámější v celém Estonsku. V druhé části naší výpravy jsme pobývali v Tallinnu, hlavním městě nejsevernější pobaltské republiky. V městě, které svým nespočtem pamětihodností vykládá svědectví o někdejším německém a ruském vlivu v této oblasti, jsme přijali pozvání k diskusi se zástupkyní estonského ombudsmana. Obsah pravomocí a kompetencí tamějšího ombudsmana je téměř totožný s českým veřejným ochráncem práv, jen s tím rozdílem, že ten estonský má pravomoc kontrolovat i finanční hospodaření politiků. Dále z oficiálního programu jsme absolvovali v sídle Ministerstva zahraničních věcí prohlídku expozice s výkladem o historii a vývoji zahraničních vztahů Estonska. Návštěva ministerstva byla zakončena přednáškou o nynější mezinárodní politice této republiky. Následná prohlídka estonského parlamentu, který má 101 členů a který si zrovna užíval prázdnin, obohatila studenty o informace ohledně normotvorného procesu této země. Na Estonsku je také zajímavé, že je nejrozvinutější zemí bývalého Sovětského svazu a je zde stále velmi patrná ruská etnická skupina (přes 25 % celkové populace). Nejvíce v celé Evropě je v Estonsku rozšířen bezdrátový internet (tzv. WiFi), který je doslova na každém rohu. V hlavním městě Tallinnu pokrývá WiFi signál přes 80 % rozlohy a místní vláda rozhodla o pokrytí celé země tímto signálem do konce roku 2011, což z Estonska udělá první zemi na světě, kde bude WiFi síť dostupná stejně jako běžný signál GSM, který využívají mobilní telefony. Díky vysoké počítačové gramotnosti a internetovému připojení bylo roku 2005 poprvé přistoupeno k možnosti zúčastnit se komunálních voleb, kromě obvyklého hlasování ve volební místnosti, také přes internet. Snahou vlády je téměř veškerá eliminace papírového styku se státními úřady, bankami a ostatními institucemi. Vývojářům z této země můžeme také děkovat za to, že světu dali komunikační program Skype, na což jsou Estonci náležitě hrdí. Společensky unaveni a s pocitem zisku nových přátel jsme se rozloučili s touto nezapomenutelnou zemí a těšíme se na pokračování této mezinárodní výměny studentů, tentokrát na konci roku 2009 u nás v Plzni! Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Za ELSA Plzeň Miroslav Bína a Milan Fric Studijní výměnný pobyt ELSA Brno- ELSA MRU Vilnius Litva, malá nehornatá zemička u Baltského moře. Je to krajina mého pobytu na Erasmu a také představuje národ, který mi přirostl k srdci. Z tohoto důvodu jsem navrhla přátelskému kolektivu ELSA Mykolas Romeris Universty Vilnius zorganizovat Bilateral Study Visit v jejich hlavním městě. Pro postkomunistické země je typické, že k sobě mají velmi blízko. Jak svým vývojem, tak také náklonností (nejen) vědeckých obcí. Také z tohoto důvodu nebyl pro organizační tým problém zinscenovat debatu v litevském Ústavním soudu, která byla uvedena proslovem o funkci této esenciální státní instituce. Byla jsem mile překvapena kvalitou a plynulostí projevu asistenta jednoho z justice, neboť ani v sofistikovaných kruzích domovské univerzity toto nebylo vždy pravidlem. Výkladem se blížil komparativní studii obou soudních systémů našich republik a obsahem menšímu novému vydání komentáře k zákonu o ústavním soudě. Zcela nepochybně mohu tvrdit, že jsem se dozvěděla tolik informací, že bych nejspíš zvládla jednu menší stáž a jistě bych se v jejich systému nepomotala. Ten je totiž poněkud odlišný a i při dobré vůli si nemohu pomoci netvrdit, že lepší než ten český. V prvé řadě netvoří z ústavního soudnictví jakousi další odvolací instituci, která má léčit traumata utrpěná během několika předchozích jednání, ale vysoce profesionální orgán, zabývající se otázkami ústavnosti a zákonnosti, otázkami přípustnosti jednání ústavních činitelů a otázkou ne-li nejzávažnější, tedy alespoň podstatnou, a tou je otázka viny a neviny prezidenta v činech proti republice. V posledním zmiňovaném případě se Litva může pochlubit, jako jedna ze dvou zemí na světě, praktickou úspěšnou zkušeností, a to z roku Jednalo se o prokázané obvinění z úniku utajovaných informací ke státním příslušníkům sousední Ruské federace. Z návštěvy ústavního soudu je třeba ještě zmínit, že jsme shlédli tamní knihovnu, která se pyšní impozantní sbírkou světových ústav. Ať už těch aktuálně platných, nebo těch historicky význačných. Na závěr o ústavním soudě bych dodala, že v moderní budově moderní duch, veškerá rozhodnutí a usnesení jsou od loňského roku překládána do angličtiny. Naše kroky poté směřovaly k parlamentu. V ona místa, která ještě před pár měsíci bouřila emocemi a plachtícími dlažebními kostkami v posilvestrovském rozhořčení nad finančními rozhodnutími představitelů státu. Parlament je rozlehlý komplex tří budov, z nichž se pro státní účely používá pouze ta nejnovější, nejmodernější. S kruhovým zasedacím sálem jedné komory parlamentu, tiskovými konferenčními místnostmi a kancelářemi asistentů jednotlivých odborů byla tato budova v roce 2005 nově zrekonstruována. Historickým exkurzem průvodkyně jsme se dostali do nedávné historie a do mnohačetného stěhování parlamentu v průběhu 20. století. V socialistické éře byly tyto budovy využívány různě pro administrativní účely a parlament se do Vilniusu vrátil až po revoluci na počátku 90. let. Dnes v původních prostorách dvou starších budov probíhají koncerty vážné hudby a vernisáže. My jsme byli svědky i jednání nově zvoleného parlamentu, jemuž jako kuriozita vévodila strana Celebrity složená z bývalých moderátorů, herců, muzikantů atd. kteří se podle slov mého litevského kamaráda Tadase snažili vnést trochu svěžího ducha a lidskosti do jednání ústavní instituce. Poněkud polemické je vnesení těchto dvou hodnot do jednání o státním rozpočtu, obraně státu, otázkách politiky zaměstnanosti nebo zdravotnictví, kdy je potřeba držet spíše zdravý rozum, ekonomické uvažování a v nouzi tvrdší ruku ve vyrovnaném rozložení. Podobně ale jako v českých reáliích, ani toto v krizi litevský parlament také příliš netrápí. K parlamentu je v zadním traktu přičleněna Evropská kancelář, ve které může i náhodný návštěvník obdržet informace a literaturu o činnosti a působnosti Evropské unie a o různých otázkách, které v souvislosti s členstvím v Evropských společenstvích vyvstávají. Akademický program na půdě univerzity byl reprezentován setkáním s představiteli univerzity, zejména její právnické fakulty. Byli jimi děkan prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, představitel katedry ústavního práva, spolu se svým kolegou děkanem fakulty strategického managementu a politiky doc. dr. Gintarasem Aleknonisem, který s námi naprosto neohroženě komunikoval v češtině, byl schopen zabrousit k jakémukoli tématu a v případě krajní nouze si vypomohl angličtinou. Spolu i s dalšími kolegy a kolegyněmi nám byli ochotni odpovídat na všelijaké dotěrné dotazy k systému výuky, který je organizován na bakalářský a magisterský stupeň. V nižším z nich studenti po 4 letech a půlroční praxi uzavírají státní zkoušky a mohou vykonávat právnické povolaní v advokátní kanceláři, nikoli však samostatně a pod vlastním jménem. Magisterský stupeň je jeden a půl letý a po složení další zkoušky absolventy opravňuje k vyšším pozicím v admi- nistrativě, advokátních kancelářích a jiných právnických profesích dle zvolené specializace. Dále nás zajímal systém přijetí na vysoké školy v Litvě. Ten je řízen celostátními výsledky u maturitních zkoušek a preferencí uchazečů při volbě další školy. Každá vysoká škola má stanoveny prerekvizity pro studenty, kteří se do jejích řad hlásí. Například právnické fakulty mají klasicky historii a všeobecný přehled většinou představovaný sociálními vědami. Pokud student získá dostatečný počet bodů při maturitní zkoušce, je adeptem na přijetí. Obdobně to funguje i u jiných oborů a specializací. Následně se konverzace stočila k ústavnímu soudnictví, neboť jsme se pochlubili, že jsme již Ústavní soud navštívili. Slova se chopil bývalý předseda ústavního soudu, který svým věkem dosahoval úctyhodné hranice 83 let a pohovořil (pochopitelně v angličtině a zcela plynule) o problematice současného konstitucionalismu a navrhl uspořádání společné konference na ústavoprávní téma. V této souvislosti zmínil spojitost Mykolase Romerise s naší prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Mykolas Romeris byl význačným konstitucionalistou, byl soudcem ústavního soudu a s českým prezidentem měli společné nejen sociologické téma, ale i upřímné přátelství a vědeckou kolegialitu. Vilnius se může pochlubit jedním z nejmalebnějších center na východ od Odry. Uličky, které postupně svými klikatými zákoutími směřují k hlavní magistrále Gediminova prospektu jsou zde ještě od zmíněného vládce Gedimina a jeho jméno se prolíná vším, co ve Vilniusu objevíte. Gediminova věž je dominantou města, ční nad hlavami všech obyvatel a ochraňuje je svými mocnými zdmi. Gediminův prospekt začíná symbolicky ve starém historickém centru u Arcikatedrály a bývalého malého hradu a pokračuje bez mála dva kilometry až k novodobým dějinám zastoupeným budovami parlamentu a ústavního soudu. Říká se, že města vystavená na řece mají své neodvolatelné kouzlo. O Vilniusu to platí dvojnásobně, neboť má řeky dvě Vilniu a Neris, spoustu parků a zeleně. Není to ovšem město jen pěkných vzpomínek. Také tímto krajem se prohnaly světové války a hrůzné činy. Dokladem a němým svědectvím, které svými fotografiemi, dopisy a rekonstrukcemi křičí světu pravdu do tváře, je Muzeum genocidy. Škoda jen, že jsme při této návštěvě muzeum neshlédli. Snad příště a budeme se na další shledání s Vilniusem i ELSA MRU velmi těšit. Magdalena Krakovičová

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více