Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R"

Transkript

1

2 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími a snad Vám reportáže z letních škol a výletů za hranice naší vlasti připomenou ty chvíle letní pohody, které už v tuto chvíli jsou bohužel nenávratně pryč. Velkou novinkou je, že se s námi rozloučila šéfredaktorka Jana Špaňhelová. Chtěla bych jí tímto poděkovat za tvrdou práci a čas, který věnovala PrímaLEXu a popřát jí mnoho úspěchů do budoucna. Doufám, že se nám podaří udržet úroveň, kterou Jana nastavila a samozřejmě i letos budeme pracovat na zkvalitňování časopisu. Velký dík, jako vždy, patří lokálním direktorům a hlavně všem, díky nimž můžete PrímaLEX právě teď držet ve svých rukách. Přeji Vám příjemné čtení, a pokud byste měli zájem se podílet na vydání příštího čísla PrímaLEXu, neváhejte kontaktovat direktora na vaší fakultě, nebo napište na Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská Redakce časopisu PrímaLEX Direktor pro Brno Štěpán Stehlíček Direktor pro Olomouc Kateřina Šrytrová Direktor pro Plzeň Miroslav Bína Direktor pro Prahu Zuzana Švihelová G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R PARTNEŘI ELSA ČESKÁ REPUBLIKA A LOKÁLNÍCH SKUPIN PARTNEŘI ELSA ČESKÁ REPUBLIKA Partneři ELSA Brno Partneři ELSA Olomouc Partneři ELSA Plzeň Partneři ELSA Praha Časopis PrímaLEX vychází na akademické půdě Právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vydává jej Evropské sdružení studentů práva, ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, Praha 1, kancelář č. 32, IČ: , DIČ: CZ005537, web: tel.: , registrace Ministerstva kultury ČR č ISSN X, sazba a tisk EURO-PRINT Přerov spol. s r.o., náklad výtisků.

3 Zatímco za okny je v okamžiku, kdy píši tato slova, v plném proudu léto, můj článek se Vám dostává do rukou v době, kdy jsou prázdniny nenávratně pryč, a byl zahájen nový akademický rok. Ten sebou pravidelně přináší nové studenty, nové úkoly a samozřejmě také nové problémy. Letošní rok je pro Právnickou fakultu MU v Brně rokem významných výročí společně s Masarykovou univerzitou jsme oslavili 90. výročí založení univerzity a fakulta si připomněla 40. výročí svého znovuobnovení. Nechci hovořit o minulosti či hodnotit činnost fakulty v době vzdálenější či bližší. To náleží jiným. Můj pohled by byl možná příliš kritický fakultu jako dlouholetý pracovník dobře znám a znám její slabé stránky. Nebo naopak nekritický ve snaze nepoškodit vlastní instituci, jako lidé vládnoucí slovem umíme zeslabit nešvary a zesílit pozitiva a poukázat na silné stránky. Podívejme se spíše do budoucnosti a do toho, co fakultu v příštím akademickém roce snad očekává. Ono snad je na místě. Byť jsou po vedení fakulty vyžadovány dlouhodobé záměry pedagogické a vědecké činnosti, přesahující zpravidla funkční období jednoho děkana, odpovědi na základní otázky týkající se úkolů veřejného vysokého školství a zejména financování pedagogické činnosti nedostáváme. Naše výhledy a plány jsou tak vždy podmíněny onou základní podmínkou: dostatkem finančních prostředků. Ano, fakulta sama by se měla také postarat o dodatečné zdroje. To je pravda a fakulta tak v poměrně rozsáhlé doplňkové činností dělá. A navíc a to je dnes často uváděný odkaz - jsou zde evropské zdroje a výzvy. Fakulta se jich účastní a prvý z úspěchů jsme již zaznamenali. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že se jedná o prostředky zatížené obrovskou administrativní zátěží a často i vysoce subjektivním hodnocením projektů, chybějícími seriozními informacemi o kritériích hodnocení, změnami pravidel v průběhu vyhlášení atd. Co si lze myslet o projektu, na nějž fakulta vynaložila řadu týdnů práce, ze 100 možných bodů obdržela 93, získala kladná hodnocení a následně se dozví, že byly podpořeny technické projekty což samozřejmě v podmínkách výzvy nebylo vůbec uvedeno. Slovo děkana SLOVO DĚKANKY PrF MU Právnická fakulta vstupuje i přes nepříznivou ekonomickou situaci ve školství do nového akademického roku jako konsolidovaná instituce, která má nesporně velmi dobré místo v právnickém vzdělávání. Je však nutné si uvědomit realitu, ve které se pohybujeme, a vlastní možnosti. Velkým úspěchem bude udržet v té podobě, na kterou jsme zvyklí, stávající pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity a tam, kde to bude reálné, jít dále. Co lze očekávat od nového akademického roku? Tradičním akcentem vedení Právnické fakulty je akcent na kvalitní pedagogickou práci. Nesporně se dále posune interaktivní a dovednostní výuka. Do nového studijního plánu byl zařazen rozsáhlý projekt odborných praxí zasahující výukový proces prakticky již od třetího ročníku. I v tomto roce bude pokračovat program tzv. krátkých kursů se zahraničními lektory, který si našel svou pozici ve vzdělávacím procesu. V tomto akademickém roce by se již měly projevit prvé aktivity skupiny IT právo a od prvého ledna by mělo vzniknout samostatné pracoviště zajišťující řadu aktivit a garantující nové předměty z této oblasti. Zásadní změny nás čekají v doktorském studiu. V tomto akademickém roce již bude postupováno dle nových studijních plánů a kreditového studia. Doufáme, že bude uspořádán již čtvrtý ročník mezinárodní konference studentů doktorského studia COFOLA. Doktorské studium by tak mohlo získat novou dimenzi a impulsy. Zapomenout není možné ani na bakalářské studium. Fakulta otevírá obor Vyšší justiční úředník a znovu se pokusí získat akreditaci druhého stupně oboru Veřejná správa. Je třeba zdůraznit, že vedení bude pokračovat v podpoře pedagogických a vědeckých aktivit studentů všech stupňů studia. Vypsány byly stipendijní programy směřující jak do oblasti pedagogické, tak i do oblasti vědecko-výzkumné. Je skutečností, že jen málokterá z fakult se může pochlubit tak masivní podporou aktivit svých studentů. Doufáme, že i v letošním roce postavíme týmy pro mezinárodní soutěže a naši studenti se zúčastní řady zajímavých zahraničních konferencí. Rozhovor s děkanem PrF UK, Prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc. Ráda bych také uvedla zejména pro studenty prvých ročníků některé věci, které se těm ve vyšších ročnících zdají dnes samozřejmé: plná komunikace studijního oddělení přes Informační systém (prakticky jen tehdy, když potřebujete potvrzení o studiu, je nutné jít osobně na toto oddělení) a naprostá minimalizace osobního kontaktu, jedna z nejlépe vybavených právnických knihoven ve střední Evropě nabízející řadu známých zahraničních databází knih a časopisů, e-shop nabízející fakultní publikace a nová prodejna knih přímo na fakultě, pokrytí budovy fakulty wifi sítí, moderní učebny napojené na PC, možnost registrace předmětů napříč Masarykovou univerzitou atd. To je jen malá ukázka toho, co Vám Právnická fakulta a Masarykova univerzita nabízí. Co ještě dodat. Za dveřmi kanceláře v tuto chvíli probíhají stavební úpravy. Fakulta pokračuje v úpravě vstupního traktu, úpravách některých kanceláří a také vytvářením dalšího prostoru pro odpočinek či sezení studentů. Takže přejme si všichni navzájem, aby i za rok jsme si mohli říci, že se opět leccos změnilo k lepšímu. Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová CSc. o fakultě, systému studia, CŽV, Erasmu a hlavně o studentech Blíží se konec Vašeho funkčního období jakožto děkana Právnické fakulty UK, tedy vyvstává logická otázka - když se ohlédnete zpět, co pro Vás představuje největší úspěch, kterého PrF UK dosáhla? Na to se mě často ptají, ale myslím, že se to nedá tak zcela jednoznačně říci. Celkově se fakulta posunula určitým pozitivním způsobem a myslím, že se posílilo prostředí akademické svobody, tolerance k rozdílným názorům a konsensu na základních cílech naší vědecké a pedagogické činnosti. Z formálního hlediska je rozhodující, že jsme získali akreditace pro profesorské a habilitační řízení ve všech oborech až do roku 2015, pro doktorské studium máme teď nově 13 oborů, takže jsme v současné době jediná fakulta, která může nejen plně vyučovat v magisterském a doktorském studijním programu, ale právě i habilitovat docenty a navrhovat ke jmenování profesory, což činíme také pro jiné fakulty. Dá se tedy říci, že v širším evropském rámci máme tendenci patřit mezi velmi solidní právnické fakulty. Hovoříme tu o udělování titulů a završení studia obecně, napadá mě tedy související otázka týkající se závěrečných státnic. Jaké jsou zkušenosti s jejich rozdělením? Dnes už se k tomu staví pozitivně nejen studenti, ale i katedry, z nichž některé k tomu původně měly určité výhrady. Myslím, že závěrečná část státní zkoušky byla až příliš přeexponovaná, což souviselo s tím, že celý model studia byl trochu vychýlený nejobtížnější byl třetí ročník a celkově právě druhá polovina studia byla výrazně náročnější než první. Tato nevyváženost se ukázala především při přechodu na kreditní systém, kde jsou požadavky na ročníky víceméně vyrovnané (dosažení shodného počtu kreditů za každý rok). Došlo proto k určitým úpravám rozložení předmětů i k řešení otázky 3

4 4 Slovo děkana první a druhé části státní zkoušky, které možná není úplně optimální, ale v dané chvíli bylo pozitivním krokem. V souvislosti s novou akreditací magisterského studia se momentálně diskutují různé možnosti, jak by i toto mohlo být upraveno. Jak myslíte, že se první státnice vyvine? Přeci jenom čtyři předměty najednou, to je pro studenty celkem velká zátěž. Ano, to je kritizováno i katedrami, zejména pak katedrou ústavního práva, a i ze strany studentů to asi není vnímáno příliš pozitivně. Je třeba připustit, že v kreditním systému tyto státní zkoušky (kredity neohodnocené) představují jakýsi cizorodý prvek, který je nesen určitou tradicí. Toto téma se hodně diskutovalo koncem června na výjezdním kolegiu děkana a budeme předkládat určitý návrh do akademického senátu a vědecké rady - zdá se (i když se samozřejmě teprve uvidí, jak to bude posouzeno), že by se první státní zkouška mohla zcela zrušit. To je takové nejradikálnější řešení. Zůstalo by ústavní právo, které by se přesunulo na závěr studia, přičemž závěrečné státní zkoušky by byly i nadále rozdělené do dvou částí, které by se již oficiálně nazývaly veřejnoprávní a soukromoprávní. První část by se tedy skládala z ústavního, trestního a správního práva a druhá část z občanského práva hmotného, procesního a z práva obchodního. Dále je zde ještě jedna zcela nová myšlenka, a sice že z předmětů, z nichž se obhajuje diplomová práce, by se rovněž konala státní zkouška (obhajoba by byla spojena s ústní zkouškou), čímž by student získal určitou specializaci. Tedy určitá obdoba toho, jak funguje rigorózní zkouška. Specializace, to by byl pro studenty jistě velký přínos To si také myslíme, a přestože specializační moduly chceme zavést fakultativně, byli bychom rádi, kdyby se velká část studentů již během magisterského studia rozhodla, jaké oblasti se chce hlouběji věnovat, vybírala si podle toho volitelné a výběrové předměty a následně to završila právě touto státnicí. Tendence ke specializaci se prohlubují, a proto by tu taková možnost měla existovat. Byl by to také určitý signál pro následné doktorské studium. Domnívám se, že tato koncepce by mohla být pozitivně přijata i některými menšími katedrami, které usilují o to, aby mohly konat státní zkoušky, například finanční nebo mezinárodní právo. Týkalo by se to však i oborů z dosavadní první státnice (teorie práva, české právní dějiny a římské právopozn. redakce). A pokud by měl někdo zájem specializovat se na obor, který je již součástí státnice standardní? Důležité je říci, jaká je naše představa závěrečné státní zkoušky. Měla by mít syntetický charakter, čehož bude asi nejtěžší dosáhnout, protože jsme většinou zvyklí na snahu shrnout a zopakovat detailně veškerou materii. Závěrečná zkouška by měla být o mezipředmětových souvislostech a samozřejmě o rozdílech na základě toho, co je společné, a o právních institutech v rámci celého právního systému. Otázky by měly být formulovány tak, aby se dotýkaly všech oborů, které jsou součástí zkoušky - například právo na život: začne se ústavní ochranou a skončí se trestnými činy, které do tohoto práva zasahují. Nezacházet do detailů, ale uvědomit si souvislosti závěrečná státní zkouška by neměla být mechanickým opakováním již složených zkoušek. Z toho tedy plyne, že nic nebrání tomu, aby vedle toho student složil státnici kupříkladu z trestního práva, která půjde více do hloubky a otázky budou jinak koncipovány; z této státnice by pak vycházela státní rigorózní zkouška. Při komunikaci se zahraničními studenty často přijde řeč na specializaci: oni se nás ptají, kdy si můžeme vybrat obor, kterému se chceme věnovat, a my jim říkáme, že u nás studují všichni všechno. Tohle by tedy jistě byl krok zajímavým směrem. Současný návrh by byl v tomto směru krokem kupředu, který by zároveň nezrušil to, co je důležité, tedy společný základ. Stále však musíme uvažovat, co je standardem, tím společným minimem, které by měli znát všichni, a co už jej přesahuje. To je velmi těžké posoudit. Je pravda, že někdy se chce příliš a jindy málo. Je rozdíl v tom, co je požadováno podle učebnic a s čím se via facti smíříme u třetího termínu zkoušky, a to také není úplně správné. Zůstaňme ještě chvíli u závěrečných státnic; existuje nějaká statistika, kolik studentů nedokončí studium právě kvůli nim? To není otázka pouze závěrečných státnic, ale je pravda, že se stávalo, že někdo neuspěl ani u třetího pokusu. Situace se zlepšila, školu dokončí více studentů než v minulých letech, loni poprvé přes pět set. Nový systém by měl slabé či jinými zájmy zaneprázdněné studenty zlikvidovat již dříve, aby platilo, že kdo se dostane k závěrečným státnicím, školu dostuduje. Je ovšem zřejmé, že případným excesům se vyhnout nelze. Zmíněný proces je zahájen hned v prvním ročníku - proto těch šedesát kreditů nutných k postupu, přestože na řadě fakult je počet kreditů požadovaných k postupu do dalšího ročníku nižší. My si ale myslíme, že první ročník by měl být zátěžový; čím se jde výše, tím je potřebný počet kreditů nižší. Samozřejmě může nastat problém, že určitý počet studentů nezíská ke konci pátého ročníku 300 kreditů a nebude připuštěn k závěrečným státnicím. Na druhou stranu, není málo těch, kteří i v ročníkovém systému přetahují přes standardních pět let studia. Vycházíme z toho, že počet takových studentů se tedy nijak radikálně nezvýší. Přesuňme se ještě od konce studia k jeho zahájení: přijímací zkoušky prošly během posledních let výraznými změnami a nyní jsou to v podstatě klasické scio testy. Nejsou to jen scio testy, bereme v potaz i výsledky maturitní zkoušky a jazykové znalosti, což je významná korekce, protože takto je možné získat až 30 bodů navíc a v přijímacím řízení rozhodují i pouhé desetiny. Jinak máte pravdu, že základem jsou scio testy, nicméně jejich výsledky se přepočítávají koeficientem podle rozhodnutí akademického senátu ve prospěch studijních předpokladů, takže i to je určitý rozdíl. V zásadě jsme s tímto systémem spokojeni. Když si fakulta sama vytvářela testy, ukazoval se jistý rozptyl v obtížnosti jednotlivých variant. Pak se přijímací zkoušky začaly psát v jeden den, takže tento problém odpadl. Scio testy však mají více termínů a každý může použít svůj nejlepší výsledek. Navíc jsme rozšířili možnost studovat v kurzu celoživotního vzdělávání, kde byl výrazně navýšen počet studentů. To může být cesta pro ty, kteří neuspěli ve scio testech, aby měli možnost ukázat své předpoklady ke studiu na fakultě. Myslím, že tato forma je přijatelná a je o ni skutečně zájem. Od příštího roku dochází ke zrovnoprávnění studentů v tom, že k přijetí k regulérnímu studiu nebude třeba známkového průměru 1,5, ale získání 60 kreditů (stejná podmínka jako u studentů prvního ročníku, pozn. redakce). Chceme přijmout 200 lidí do CŽV, dle našich zkušeností počítáme ovšem s tím, že část neuspěje při postupu dále. Mají kratší zkouškové období a nemohou si vybírat volitelné předměty, aby navýšili počet kreditů. Pokud někdo prokáže, že je schopen splnit stejné podmínky jako student v regulérním studiu, je logické, že by měl mít stejné postavení při postupu do druhého ročníku. Někdo může říci, že se jedná o obcházení přijímacího řízení, ale výsledky přijímacích testů ne vždy korespondují se schopností studovat. Další věc je, že již loni bylo více uchazečů o CŽV, než kolik jsme mohli přijmout neznamená to tedy, že by mohl studovat každý. Jedním z našich důvodů jsou také finance, protože fakulta, aby mohla uspokojivě fungovat, musí získávat finanční zdroje i mimo státní rozpočet. Má to nějakou souvislost s tím, že se letos v Praze otvírá pobočka bratislavské soukromé vysoké školy (Uninova)? Myslím, že to pro nás znamená jen omezenou konkurenci. Nepřijatý uchazeč se může rozhodnout, jestli půjde do našeho kurzu nebo na tuto školu; obojí má své pro a proti. Frekventanti nultého ročníku nejsou studenty v právním slova smyslu a nemají tak studentské výhody (často ale studují na jiné škole, takže jim to nevadí). Dalším bodem uvažování jsou finance za studium na Uninově zaplatí skoro o Kč/rok více, na druhou stranu ale mají postavení studenta. Uninova má akreditaci podle slovenského zákona o vysokých školách, což obnáší mj. dělené studium na bakalářské a magisterské; to může být možnost i pro bakaláře z jiných fakult. Na této pobočce by měli studenti studovat i slovenské právo; některé právní obory jsou si blízké a jiné zase odlišné, možná to bude založeno na komparaci obou právních systémů, což může být pro někoho atraktivní. Pokud vím, tak Uninova počítá s omezeným počtem studentů, tuším, že okolo jedné stovky. Řada studentů ale zřejmě nakonec upřednostní nultý ročník s potenciální možností stát se regulérním studentem PrF UK, zvlášť poté, co se změní nastavení podmínek pro postup do druhého ročníku. I já mám ten pocit. Již jste se dotkl tématu děleného bakalářského a magisterského studia; u nás se o tom zatím neuvažovalo, ale jaké jsou plány do budoucna? Chceme setrvat u neděleného magisterského programu. Zde bych ještě připomněl, že fakulta je členem kruhu středoevropských právnických fakult, iniciovaného vídeňskou univerzitou, který zastává kritický postoj k dělenému právnickému studiu. V některých zemích je dělené studium dokonce dáno zákonem, dotčené fakulty se tak musely podřídit. U bakalářského programu však vyvstává řada sporných témat - co by se mělo studovat a co ne, kde udělat dělící čáru, jaké je uplatnění bakalářů atd. Na tyto otázky zatím nemáme uspokojivé odpovědi. Příští rok bude fakulta žádat o reakreditaci neděleného magisterského programu a máme v tom i podporu univerzity. Dopadne-li to dle našeho plánu, měli by na základě této akreditace studovat již studenti příštího prvního ročníku. Co se týče programu Erasmus-Sokrates, víte, kolik studentů vyjíždí a kolik naopak příjíždí studovat na naši fakultu? Počet vyjíždějících studentů se za poslední roky významně zvýšil, nyní je to okolo 150 za rok; nicméně takový výrazný nárůst už se asi nebude opakovat, protože rozsah financování je pochopitelně omezen. Je to pěkné číslo, i když uznávám, že vzhledem k počtu studentů je to počet minoritní.

5 Slovo děkana 5 Co se týče zahraničních studentů u nás, jejich počet se také zvyšuje. Letos má přijet asi sto dvacet studentů, což je nejvíce za deset let fungování tohoto programu. Je příprava výuky pro tyto studenty obtížná? Určitým způsobem ano, musíme pro ně připravovat speciální program v angličtině, skripta, snažíme se zapojit větší počet učitelů atd. Je to i organizačně náročné, jedná se v podstatě o samostatnou jednotku, která musí fungovat. Vedle toho máme dvě letní školy - z Jižního Texasu a ze San Francisca - jedna probíhá obvykle v červnu a druhá v červenci. Počet lidí je dán smluvně a jejich zájmem (letos 30 a 50 lidí). Tyto letní školy jsou mnohostranným přínosem pro fakultu a taktéž zdrojem financí. Navíc jsou zde i možnosti, aby naopak naši studenti i učitelé mohli odjet studovat na tyto školy. Podívejme se teď na rekonstrukci fakulty, která byla skutečně zásadní - jak jsou přijímány nové prostory ve čtvrtém patře a jaká překvapení nás případně ještě čekají? Nové prostory jsme potřebovali. Říkalo se, že našimi rezervami jsou půda, která by se dala rozšířit, a pátek, kdy se učí relativně málo. Fakulta má sice tu výhodu, že je situována v jedné budově, ale zároveň jsou tím naše prostory značně limitovány. Pokud se chceme věnovat určitým interaktivním formám výuky, je jasné, že nestačí jen velké posluchárny. Čas výuky se natáhl značně do večera; jsou tam sice ještě rezervy, především v ranních hodinách ale ty by asi většina kolegů využít nechtěla (v současné době jsou předměty na PFUK vypisovány v čase 8:00-20:00 hodin, pozn. redakce). V krajním případě by však i toto mohla být cesta. Rozsah a podoba výuky, zejména pak volitelných předmětů, jsou tedy limitované prostorem a časem. Představa, že by mě v deset večer vrátný vyhazoval z výuky, je skutečně zajímavá Známý fakt, že ELSA Plzeň nezahálí ani v době letních prázdnin opět potvrdili její členové svým pobytem v Estonsku konaným ve dnech První část pobytu jsme se zdržovali na jihovýchodě této velké malé země ve venkovské oblasti Kanepi nedaleko univerzitního města Tartu v obklopení místních lesů, kterých je v celém Estonsku více než požehnaně. Společně s kolegy z národní skupiny ELSA Estonsko a lokální skupiny ELSA Trnava ze Slovenska jsme se věnovali převážně přednáškám a workshopům s tématikou lidských práv, demokracie, občanství Evropské Unie a poznávání našich kultur a názorů na aktuální dění v EU, jako byly například: participace obyvatelstva na volebních modelech jednotlivých států, institut veřejného ochránce práv, vyšetřovací metody zahrnujíc mučení vs. lidská práva a mnoho Na západě je to běžné. Ne snad že by studenti seděli celý den ve škole, ale mají různé bloky. To samé platí pro učitele. I knihovny mají delší otvírací dobu. Momentálně provádíme průzkum, zda by knihovna neměla být otevřena třeba až do půlnoci, ale její využití by pozdě večer zřejmě bylo minimální. Ovšem během zkouškového, to už by byla jiná věc. Co se samotné rekonstrukce budovy týče, využíváme prostředky mimo rozpočet, a abychom dostali dotace, musíme připravovat řadu projektů. Díky tomu se podařilo uskutečnit rekonstrukci knihovny, čtvrtého patra, ale také například elektroinstalace v celé budově, což byla rozsáhlá akce, která výrazně rozšířila možnosti využití informační techniky (seminární učebny jsou postupně vybavovány audiovizuální technikou, což by nebylo bez této elektroinstalace možné). Máme také přislíbené prostředky od ministerstva školství na opravu střechy; při výstavbě čtvrtého patra se ukázalo, že na mnoha místech zatéká. Dále se diskutuje se collegiu maximu, ale prozatím se hledá vhodné řešení, jak skloubit audiovizuální techniku s umístěním gobelínu. V plánu je nové vybavení pro reprodukci zvuku a také rekonstrukce prostoru pro přednášející. Ale na to vše zřejmě dojde až příští rok, včetně malování, restaurace gobelínu a lavic. Je třeba zdůraznit, že naše budova je historickou památkou, takže nemůžeme zasahovat libovolně. Když jsme u té informační techniky, nové televize na chodbách se opravdu nedají přehlédnout. K čemu budou sloužit? Plazmové televize mají usnadnit život studentům - aby nestáli na studijním oddělení, a to hlavně během zápisu. Jsou umístěny i v knihovně a u bufetu. Časem si zvyknete, že nemusíte stát jen bezprostředně před studijním oddělením, ale můžete i na čas odejít. Mělo by to přispět k hladkému chodu studijního oddělení, přičemž v plánu je i rekonstrukce jeho prostor. Pojďme ještě zpět ke studentům, resp. ke studentské části akademického senátu - jak vnímáte jeho práci? Lze ji hodnotit celkem pozitivně, funguje tam dobrá spolupráce, osvědčila se nám výjezdní zasedání, kde je prostor i pro neformální diskuzi. Senát funguje bezproblémově, určitá vážnější diskuze letos proběhla kolem sestavování rozpočtu, ale obávám se, že toto téma bude každým rokem ožehavější. Senát se podílí i na přípravě nové koncepce studia a loni také proběhla konference týkající se praktických forem výuky a právních dovedností. Padly různé návrhy, jak zlepší studium, a diskutoval se například fakt, že hodně studentů pracuje, a to často i na plný úvazek. Jak to vypadá se změnami v praktické výuce? Je to integrální součástí určitých změn, které prosazujeme a chceme, aby byly zdůrazněny v žádosti v reakreditaci, o níž jsme už mluvili. Dojednali jsme spolupráci s Městským soudem a Středočeským krajským soudem, nově máme uzavřenou dohodu s městskou částí Praha 6 a chceme jednat i s Prahou 13, spolupracujeme s ministerstvem životního prostředí. Praxe jsou i na některých centrálních úřadech či v Parlamentu, ale jedná se jen o omezený počet studentů. Naším cílem je modelový nácvik, proto tu máme soudní síň. Reálné soudní jednání totiž nelze zastavit s tím, že toto si vysvětlíme a toto zopakujeme. Nemůžeme studentům zakázat, aby při škole pracovali, a jistě to rozvíjí jejich praktické dovednosti. Na druhou stranu pokud se student kvůli práci nezvládne připravit na zkoušku, tak to není dobře. Je potřeba si uvědomit, že na získávání praxe máte ještě celý život, ale už nikdy nebudete mít tolik času a příležitostí věnovat se do hloubky studiu, jako máte teď na vysoké škole. Simona Adamčová a Zuzana Švihelová Studijní výměnný pobyt ELSA Plzeň - ELSA Estonsko dalších. Zajímavé je, že všechny tři zúčastněné země vstoupily do EU ve stejném roce, tedy 1. května Během pobytu jsme si ovšem našli i čas na návrat do období našeho dětství v podobě her rybičky, rybáři a dalších, což ovšem mělo také svůj účel v prolamování ledů mezi všemi účastníky. Velký úspěch sklidil také typický estonský národní sport sauna. Naši estonští přátelé nás dále seznámili s univerzitním městem Tartu (vzdálené asi hodinu jízdy z našeho venkovského stanoviště), odkud byla převážně polovina z estonských studentů a díky nim jsme měli možnost poznat jeho pamětihodnosti včetně sídel estonských soudních institucí. V tomto městě se zhruba sto tisíci obyvateli sídlí nejstarší estonská univerzita, která byla založena v roce 1632 švédským králem Gustavem II. Adolfem (jehož socha se nachází

6 6 Za hranice hned vedle univerzity), včetně tamější právnické fakulty, která je nejznámější v celém Estonsku. V druhé části naší výpravy jsme pobývali v Tallinnu, hlavním městě nejsevernější pobaltské republiky. V městě, které svým nespočtem pamětihodností vykládá svědectví o někdejším německém a ruském vlivu v této oblasti, jsme přijali pozvání k diskusi se zástupkyní estonského ombudsmana. Obsah pravomocí a kompetencí tamějšího ombudsmana je téměř totožný s českým veřejným ochráncem práv, jen s tím rozdílem, že ten estonský má pravomoc kontrolovat i finanční hospodaření politiků. Dále z oficiálního programu jsme absolvovali v sídle Ministerstva zahraničních věcí prohlídku expozice s výkladem o historii a vývoji zahraničních vztahů Estonska. Návštěva ministerstva byla zakončena přednáškou o nynější mezinárodní politice této republiky. Následná prohlídka estonského parlamentu, který má 101 členů a který si zrovna užíval prázdnin, obohatila studenty o informace ohledně normotvorného procesu této země. Na Estonsku je také zajímavé, že je nejrozvinutější zemí bývalého Sovětského svazu a je zde stále velmi patrná ruská etnická skupina (přes 25 % celkové populace). Nejvíce v celé Evropě je v Estonsku rozšířen bezdrátový internet (tzv. WiFi), který je doslova na každém rohu. V hlavním městě Tallinnu pokrývá WiFi signál přes 80 % rozlohy a místní vláda rozhodla o pokrytí celé země tímto signálem do konce roku 2011, což z Estonska udělá první zemi na světě, kde bude WiFi síť dostupná stejně jako běžný signál GSM, který využívají mobilní telefony. Díky vysoké počítačové gramotnosti a internetovému připojení bylo roku 2005 poprvé přistoupeno k možnosti zúčastnit se komunálních voleb, kromě obvyklého hlasování ve volební místnosti, také přes internet. Snahou vlády je téměř veškerá eliminace papírového styku se státními úřady, bankami a ostatními institucemi. Vývojářům z této země můžeme také děkovat za to, že světu dali komunikační program Skype, na což jsou Estonci náležitě hrdí. Společensky unaveni a s pocitem zisku nových přátel jsme se rozloučili s touto nezapomenutelnou zemí a těšíme se na pokračování této mezinárodní výměny studentů, tentokrát na konci roku 2009 u nás v Plzni! Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Za ELSA Plzeň Miroslav Bína a Milan Fric Studijní výměnný pobyt ELSA Brno- ELSA MRU Vilnius Litva, malá nehornatá zemička u Baltského moře. Je to krajina mého pobytu na Erasmu a také představuje národ, který mi přirostl k srdci. Z tohoto důvodu jsem navrhla přátelskému kolektivu ELSA Mykolas Romeris Universty Vilnius zorganizovat Bilateral Study Visit v jejich hlavním městě. Pro postkomunistické země je typické, že k sobě mají velmi blízko. Jak svým vývojem, tak také náklonností (nejen) vědeckých obcí. Také z tohoto důvodu nebyl pro organizační tým problém zinscenovat debatu v litevském Ústavním soudu, která byla uvedena proslovem o funkci této esenciální státní instituce. Byla jsem mile překvapena kvalitou a plynulostí projevu asistenta jednoho z justice, neboť ani v sofistikovaných kruzích domovské univerzity toto nebylo vždy pravidlem. Výkladem se blížil komparativní studii obou soudních systémů našich republik a obsahem menšímu novému vydání komentáře k zákonu o ústavním soudě. Zcela nepochybně mohu tvrdit, že jsem se dozvěděla tolik informací, že bych nejspíš zvládla jednu menší stáž a jistě bych se v jejich systému nepomotala. Ten je totiž poněkud odlišný a i při dobré vůli si nemohu pomoci netvrdit, že lepší než ten český. V prvé řadě netvoří z ústavního soudnictví jakousi další odvolací instituci, která má léčit traumata utrpěná během několika předchozích jednání, ale vysoce profesionální orgán, zabývající se otázkami ústavnosti a zákonnosti, otázkami přípustnosti jednání ústavních činitelů a otázkou ne-li nejzávažnější, tedy alespoň podstatnou, a tou je otázka viny a neviny prezidenta v činech proti republice. V posledním zmiňovaném případě se Litva může pochlubit, jako jedna ze dvou zemí na světě, praktickou úspěšnou zkušeností, a to z roku Jednalo se o prokázané obvinění z úniku utajovaných informací ke státním příslušníkům sousední Ruské federace. Z návštěvy ústavního soudu je třeba ještě zmínit, že jsme shlédli tamní knihovnu, která se pyšní impozantní sbírkou světových ústav. Ať už těch aktuálně platných, nebo těch historicky význačných. Na závěr o ústavním soudě bych dodala, že v moderní budově moderní duch, veškerá rozhodnutí a usnesení jsou od loňského roku překládána do angličtiny. Naše kroky poté směřovaly k parlamentu. V ona místa, která ještě před pár měsíci bouřila emocemi a plachtícími dlažebními kostkami v posilvestrovském rozhořčení nad finančními rozhodnutími představitelů státu. Parlament je rozlehlý komplex tří budov, z nichž se pro státní účely používá pouze ta nejnovější, nejmodernější. S kruhovým zasedacím sálem jedné komory parlamentu, tiskovými konferenčními místnostmi a kancelářemi asistentů jednotlivých odborů byla tato budova v roce 2005 nově zrekonstruována. Historickým exkurzem průvodkyně jsme se dostali do nedávné historie a do mnohačetného stěhování parlamentu v průběhu 20. století. V socialistické éře byly tyto budovy využívány různě pro administrativní účely a parlament se do Vilniusu vrátil až po revoluci na počátku 90. let. Dnes v původních prostorách dvou starších budov probíhají koncerty vážné hudby a vernisáže. My jsme byli svědky i jednání nově zvoleného parlamentu, jemuž jako kuriozita vévodila strana Celebrity složená z bývalých moderátorů, herců, muzikantů atd. kteří se podle slov mého litevského kamaráda Tadase snažili vnést trochu svěžího ducha a lidskosti do jednání ústavní instituce. Poněkud polemické je vnesení těchto dvou hodnot do jednání o státním rozpočtu, obraně státu, otázkách politiky zaměstnanosti nebo zdravotnictví, kdy je potřeba držet spíše zdravý rozum, ekonomické uvažování a v nouzi tvrdší ruku ve vyrovnaném rozložení. Podobně ale jako v českých reáliích, ani toto v krizi litevský parlament také příliš netrápí. K parlamentu je v zadním traktu přičleněna Evropská kancelář, ve které může i náhodný návštěvník obdržet informace a literaturu o činnosti a působnosti Evropské unie a o různých otázkách, které v souvislosti s členstvím v Evropských společenstvích vyvstávají. Akademický program na půdě univerzity byl reprezentován setkáním s představiteli univerzity, zejména její právnické fakulty. Byli jimi děkan prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, představitel katedry ústavního práva, spolu se svým kolegou děkanem fakulty strategického managementu a politiky doc. dr. Gintarasem Aleknonisem, který s námi naprosto neohroženě komunikoval v češtině, byl schopen zabrousit k jakémukoli tématu a v případě krajní nouze si vypomohl angličtinou. Spolu i s dalšími kolegy a kolegyněmi nám byli ochotni odpovídat na všelijaké dotěrné dotazy k systému výuky, který je organizován na bakalářský a magisterský stupeň. V nižším z nich studenti po 4 letech a půlroční praxi uzavírají státní zkoušky a mohou vykonávat právnické povolaní v advokátní kanceláři, nikoli však samostatně a pod vlastním jménem. Magisterský stupeň je jeden a půl letý a po složení další zkoušky absolventy opravňuje k vyšším pozicím v admi- nistrativě, advokátních kancelářích a jiných právnických profesích dle zvolené specializace. Dále nás zajímal systém přijetí na vysoké školy v Litvě. Ten je řízen celostátními výsledky u maturitních zkoušek a preferencí uchazečů při volbě další školy. Každá vysoká škola má stanoveny prerekvizity pro studenty, kteří se do jejích řad hlásí. Například právnické fakulty mají klasicky historii a všeobecný přehled většinou představovaný sociálními vědami. Pokud student získá dostatečný počet bodů při maturitní zkoušce, je adeptem na přijetí. Obdobně to funguje i u jiných oborů a specializací. Následně se konverzace stočila k ústavnímu soudnictví, neboť jsme se pochlubili, že jsme již Ústavní soud navštívili. Slova se chopil bývalý předseda ústavního soudu, který svým věkem dosahoval úctyhodné hranice 83 let a pohovořil (pochopitelně v angličtině a zcela plynule) o problematice současného konstitucionalismu a navrhl uspořádání společné konference na ústavoprávní téma. V této souvislosti zmínil spojitost Mykolase Romerise s naší prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Mykolas Romeris byl význačným konstitucionalistou, byl soudcem ústavního soudu a s českým prezidentem měli společné nejen sociologické téma, ale i upřímné přátelství a vědeckou kolegialitu. Vilnius se může pochlubit jedním z nejmalebnějších center na východ od Odry. Uličky, které postupně svými klikatými zákoutími směřují k hlavní magistrále Gediminova prospektu jsou zde ještě od zmíněného vládce Gedimina a jeho jméno se prolíná vším, co ve Vilniusu objevíte. Gediminova věž je dominantou města, ční nad hlavami všech obyvatel a ochraňuje je svými mocnými zdmi. Gediminův prospekt začíná symbolicky ve starém historickém centru u Arcikatedrály a bývalého malého hradu a pokračuje bez mála dva kilometry až k novodobým dějinám zastoupeným budovami parlamentu a ústavního soudu. Říká se, že města vystavená na řece mají své neodvolatelné kouzlo. O Vilniusu to platí dvojnásobně, neboť má řeky dvě Vilniu a Neris, spoustu parků a zeleně. Není to ovšem město jen pěkných vzpomínek. Také tímto krajem se prohnaly světové války a hrůzné činy. Dokladem a němým svědectvím, které svými fotografiemi, dopisy a rekonstrukcemi křičí světu pravdu do tváře, je Muzeum genocidy. Škoda jen, že jsme při této návštěvě muzeum neshlédli. Snad příště a budeme se na další shledání s Vilniusem i ELSA MRU velmi těšit. Magdalena Krakovičová

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

9. setkání učitelů matematiky všechtypůastupňůškol

9. setkání učitelů matematiky všechtypůastupňůškol 9. setkání učitelů matematiky všechtypůastupňůškol Pořadatelé konference: JČMF matematická pedagogická sekce Česká matematická společnost, sekce JČMF JČMF pobočka Plzeň Katedra matematiky FAV ZČU 11. 13.

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více