Pneumatický regulační ventil Typ a typ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7"

Transkript

1 Pneumatický regulační ventil Typ a typ Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009

2 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení Složení pohonu ventilu Montáž a nastavení Možnost předepnutí u polohy hnací tyč vyjíždí Ventil a pohon s rozdílnými jmenovitými zdvihy Instalace Instalační poloha Potrubí regulačního tlaku Filtr, bypass Kontrolní přípojka Obsluha Údržba výměna dílů Ventil v normálním provedení Výplň ucpávky Sedlo a/nebo kužel Ventil s izolačním dílem nebo těsněním kovového měchu Výplň ucpávky Kužel Sedlo Kovový měch Montáž Ventil s izolačním dílem nebo těsněním kovového měchu Označení materiálu Mechanické značení Kód sedla Popis typových štítků Dotazy na výrobce Vlastní poznámky Tento návod k instalaci a obsluze platí ve spojení s typovým listem T také pro průchodný ventil typu 3246 Class 150 a 300. Poznámka: Neelektrické pohony a provedení regulačních ventilů nemají dle posouzení rizika vznícení podle EN : 2001 odstavec 5.2 ani při zřídka vznikajících provozních poruchách vlastní potenciální zdroj zapálení, a nespadají tedy do platnosti směrnice 94/9/ES. Pro napojení na vyrovnání napětí je třeba respektovat odstavec 6.3 směrnice EN :1977 VDE 0165, část 1. 2 EB 8015 CS

3 Pokyny k bezpečnosti Všeobecné pokyny k bezpečnosti Instalaci, zprovoznění a údržbu regulačního ventilu smí provádět pouze odborný a vyškolený personál při dodržení uznávaných pravidel techniky. Přitom je nutné zajistit, aby nebyli ohroženi zaměstnanci nebo třetí osoby. Je nezbytně nutné dodržovat výstražné pokyny uvedené v tomto návodu, zejména pro instalaci, zprovoznění a údržbu. Regulační ventily splňují požadavky evropské směrnice pro tlakové přístroje 97/23/ES. U ventilů označených značkou CE poskytuje prohlášení o shodě informaci o aplikované metodě posouzení shody. Příslušné prohlášení o shodě poskytneme na požádání. Pro užívání k určenému účelu je nutné zajistit, aby se regulační ventil použil pouze tam, kde provozní tlak a teploty nepřekročí kritéria pro dimenzování, na jejichž základě byla učiněna objednávka. Za škody, které vzniknou působením vnějších sil nebo jiných vnějších vlivů, výrobce nenese odpovědnost! Ohrožení, která by mohla být u regulačního ventilu způsobena protékajícím médiem a provozním tlakem, jakož i regulačním tlakem a pohyblivými díly, je třeba omezit pomocí vhodných opatření. Předpokládá se odborný transport a odborné skladování regulačního ventilu. Důležité! Při instalaci a údržbě regulačního ventilu je nutné zajistit, aby daná část zařízení nebyla pod tlakem a (v závislosti na médiu) byla také vypuštěná. Podle oblasti použití by se ventil před zahájením prací měl ochladit nebo zahřát na teplotu okolí. Při práci na ventilu zajistěte přerušení nebo uzavření dodávky pneumatické pomocné energie a regulačního signálu, aby se zamezilo ohrožení pohyblivými díly regulačního ventilu. U regulačních ventilů je nutná maximální opatrnost, když jsou pohonné pružiny předepnuté. Tyto pohony jsou označené nálepkou a lze je identifikovat také podle tří prodloužených šroubů na spodní straně pohonu. Při práci na ventilu se musí nejprve uvolnit síla předepnutí pružin. EB CS

4 Konstrukce a působení 1 Konstrukce a působení Pneumatické regulační ventily typu a typu se skládají z jednolůžkového průchozího ventilu typu 3241 a pneumatického pohonu typu 3271 nebo typu Protože se jedná o stavebnicové konstrukce, lze pohony vyměnit a běžné provedení doplnit na provedení s izolačním dílem nebo izolací kovového měchu. U mikroventilu je v pouzdru ventilu místo kombinace sedla/kužele integrovaný regulační mikroprvek. Médium proudí ventilem ve směru šipky, poloha kužele (3) přitom určuje průtok sedlem ventilu (2). Nastavení kužele (3) se mění změnou regulačního tlaku, který působí na membránu pohonu. (Jmenovitý rozsah signálu.) Kužel (3) a hnací tyč (8.1) jsou propojeny spojkou (7) a utěsněny kruhovou ucpávkou (4.2), která je zatížena pružinou. Bezpečnostní poloha Podle uspořádání tlakových pružin v pohonu má regulační ventil dvě různé bezpečnostní polohy: Hnací tyč vyjíždí pomocí pružin Při snížení regulačního tlaku nebo při výpadku pomocné energie posunou pružiny hnací tyč dolů a uzavřou ventil. Ventil se otevře při rostoucím regulačním tlaku proti síle pružin. Hnací tyč zajíždí pomocí pružiny Při snížení regulačního tlaku nebo při výpadku pomocné energie posunou pružiny hnací tyč nahoru a otevřou ventil. Ventil se uzavře při rostoucím regulačním tlaku proti síle pružin. 2 Složení pohonu ventilu Místo prostého pneumatického pohonu lze vytvořit také pohon s doplňujícím ručním nastavením nebo elektrický pohon. Pneumatický pohon (s ručním nastavením nebo bez něho) lze vyměnit za pneumatický pohon jiné velikosti. Je-li u kombinace ventilu a pohonu zdvihací rozsah pohonu větší než rozsah regulačního ventilu, provede výrobce předepnutí balíčku pružin pohonu tak, aby se tyto rozsahy shodovaly. 2.1 Montáž a nastavení Pokud ventil a pohon již nesmontoval výrobce nebo pokud se u ventilu má vyměnit původní pohon za pohon jiného druhu nebo jiné velikosti, je třeba při montáži postupovat takto: 1. Uvolněte kontramatici (6.2) a matici spojky (6.1) na ventilu. Zatlačte kužel s kuželovou tyčí pevně do sedlového kroužku. Přitom musí velký segment V-portu ukazovat k výstupu ventilu. Pak vytočte matici spojky a kontramatici směrem dolů. 4 EB 8015 CS

5 Montáž ventilu a pohonu Pohon typu Pouzdro ventilu 1.1 Matice 1.2 Ploché těsnění 2 Sedlo 3 Kužel 4.1 Pružina 4.2 Ucpávka 5 Horní díl ventilu 5.2 Závitové pouzdro 5.3 Zvedací štít 6 Kuželová tyč 6.1 Matice spojky 6.2 Kontramatice 6.3 Rám (DN 200 až 300) 7 Spojka 8 Pohon 8.1 Hnací tyč 8.2 Matice Regulační ventil typu 3241 Regulační mikroprvek 15 Kuželová tyč 16 Kužel ventilu 17 Pouzdro sedla 18 Pružina 19 Matice sedla Obrázek 2: Výkresy řezu EB CS

6 Montáž ventilu a pohonu Pohon typu Pouzdro ventilu 1.1 Matice 1.2 Ploché těsnění 2 Sedlo 3 Kužel 4.1 Pružina 4.2 Ucpávka 5 Horní díl ventilu 5.2 Závitové pouzdro 5.3 Zvedací štít 6 Kuželová tyč 6.1 Matice spojky 6.2 Kontramatice 6.3 Rám (DN 200 až 300) 7 Spojka 8 Pohon 8.1 Hnací tyč 8.2 Matice Obrázek 3: Výkresy řezu, typ a pouzdro DN 200 až EB 8015 CS

7 Údržba výměna dílů 2. Odstraňte sponky spojky (7) a kruhovou matici (8.2) na pohonu (8). Posuňte kruhovou matici přes kuželovou tyč. 3. Nasaďte pohon na horní díl ventilu (5) a přišroubujte pevně pomocí kruhové matice (8.2). 4. Přečtěte si jmenovitý rozsah signálu (nebo rozsah signálu s předepjatými pružinami) a účinek pohonu na typovém štítku pohonu (např. 0,2 až 1 bar a hnací tyč vyjíždí ). Dolní hodnota rozsahu signálu (0,2 baru) odpovídá začátku rozsahu signálu, který je třeba nastavit, horní hodnota (1 bar) konci rozsahu signálu. Účinek (bezpečnostní poloha) hnací tyč vyjíždí nebo hnací tyč zajíždí je u pohonu typu 3271 označen jako FA nebo FE a u pohonu typu 3277 příslušným symbolem. 5. U pohonu s polohou hnací tyč vyjíždí vytvořte ve spodní přípojce membránové komory regulační tlak, který odpovídá hodnotě začátku rozsahu signálu (např. 0,2 baru). U pohonu s polohou hnací tyč zajíždí vytvořte v horní přípojce membránové komory regulační tlak, který odpovídá hodnotě konce rozsahu signálu (např. 1 bar). 6. Otáčejte maticí spojky (6.1) ručně, až se dotkne hnací tyče (8.1), pak otáčejte ještě asi 1/4 otáčky a polohu zajistěte kontramaticí (6.2). 7. Nasaďte a pevně utáhněte sponky spojky (7). Zvedací štít (5.3) vyrovnejte podle hrotu spojky. Poznámka k demontáži pohonu Při demontáži pohonu s polohou hnací tyč vyjíždí, a zejména u provedení s předepjatými pružinami se musí spodní přípojka regulačního tlaku nejprve zatížit tlakem, který je o něco vyšší než spodní hodnota jmenovitého rozsahu signálu (viz typový štítek pohonu), aby bylo možné uvolnit kruhovou matici (8.2). 2.2 Možnost předepnutí u polohy hnací tyč vyjíždí Pro dosažení vyšší regulační síly lze pružiny předepnout o 12,5 % (120 a 240 cm 2 ) nebo až o 25 % (od 350 cm 2 ) jejich zdvihu nebo rozptylu jejich rozsahu jmenovitého signálu. Příklad Pokud požadujete u rozsahu signálu 0,2 až 1 bar předepnutí např. 0,1 baru, posune se rozsah signálu o 0,1 baru na 0,3 až 1,1 baru (0,1 baru odpovídá předepnutí 12,5 %). Při seřizování ventilu je nyní třeba jako začátek rozsahu signálu nastavit regulační tlak 0,3 baru. Nový rozsah signálu 0,3 až 1,1 baru musí být bezpodmínečně uveden na typovém štítku jako jmenovitý rozsah signálu s předepjatými pružinami. EB CS

8 Údržba výměna dílů 2.3 Ventil a pohon s rozdílnými jmenovitými zdvihy Pohon s polohou hnací tyč vyjíždí Důležité! U ventilů, které mají zdvih nižší než jmenovitý zdvih pohonu, se musí vždy použít předepjaté rozsahy pružin. Příklad Ventil DN 100 s jmenovitým zdvihem 30 mm a pohonem cm 2 se jmenovitým zdvihem 60 mm, jmenovitý rozsah signálu 0,4 až 2 bary. 1. Regulační tlak potřebný pro předepnutí nastavte ve výši odpovídající více než polovině zdvihu pohonu (30 mm) 1,2 baru (rozsah 1,2 až 2 bary), tedy na 1,6 baru. 2. Otáčejte maticí spojky (6.1), dokud se nedotkne hnací tyče. 3. Polohu zajistěte kontramaticí a namontujte spojku podle postupu popsaného výše v kapitole Rozsah signálu 1,6 až 2,4 baru platný pro namontovaný regulační ventil zaznamenejte na typový štítek pohonu. Pohon s polohou hnací tyč zajíždí Důležité! Předepnutí pružin pohonu není u provedení hnací tyč zajíždí možné! Když se kombinuje ventil s nadměrně velkým pohonem (jmenovitý zdvih pohonu je větší než jmenovitý zdvih ventilu), lze využít vždy pouze první polovinu jmenovitého rozsahu signálu pohonu. Příklad Ventil DN 100 s jmenovitým zdvihem 30 mm a pohon cm 2 se jmenovitým zdvihem 60 mm, jmenovitý rozsah signálu 0,2 až 1 bar: Při polovičním zdvihu ventilu dostáváme využitelný rozsah signálu 0,2 až 0,6 baru. Pozor! Pohony předepnuté výrobcem bez ventilu jsou jasně označené nálepkou. Kromě toho se poznají podle toho, že na spodní části membrány mají tři prodloužené matice. Při demontáži pohonu umožňují rovnoměrné zrušení předepnutí pružin. 8 EB 8015 CS

9 Údržba výměna dílů 3 Instalace 3.1 Instalační poloha Instalační poloha je libovolná, u ventilů od DN 100 se však upřednostňuje svislá instalace s pohonem nahoru. Jinak je třeba počítat s tím, že údržba bude složitější. U ventilů s izolačním dílem nebo měchem nebo u pohonů o hmotnosti vyšší než 50 kg by se mělo realizovat vhodné podepření nebo zavěšení pohonu. Pozor! Ventil se musí instalovat pokud možno bez vibrací a bez pnutí. Potrubní vedení Pro bezvadnou funkci regulačního ventilu by potrubí před a za ventilem mělo být v délce minimálně 6 x DN rovné, bez odboček a bez přerušení. V případě podkročení této nerušené instalační délky je nutná dohoda s výrobcem. Před instalací ventilu potrubí pečlivě propláchněte. Poznámka! Ventily, které se používají podle NACE MR 0175, se nesmějí izolovat. 3.2 Potrubí regulačního tlaku Potrubí regulačního tlaku u ventilu s pohonem s polohou hnací tyč vyjíždí připojte na spodní straně, u ventilu s pohonem s polohou hnací tyč zajíždí na horní straně membrány. U pohonu typu 3277 je spodní přípojka po straně na spojce spodní vrstvy membrány. 3.3 Filtr, bypass Doporučujeme instalovat před těleso ventilu filtr SAMSON, typ 2. Aby nebylo nutné uvádět zařízení při údržbě mimo provoz, instalujte před filtr a za regulační ventil uzavírací ventil a obtokové potrubí (bypass). 3.4 Kontrolní přípojka Pokud je u provedení s izolací kovového měchu (obrázek 6) na horní přírubě kontrolní přípojka (G 1/8), lze na tomto místě kontrolovat těsnost měchu. Zejména u kapalin a par doporučujeme na tomto místě připojit vhodný ukazatel průsaku (jako např. kontaktní manometr, odtok do otevřené nádoby nebo kukátko). 4 Obsluha (Např. změna směru působení atd.) Viz návod k instalaci a obsluze pro pneumatický pohon. EB 8310 pro typ 3271 a EB 8311 pro typ EB CS

10 Údržba výměna dílů 5 Údržba výměna dílů Zejména v oblasti sedla, kužele a ucpávky podléhá regulační ventil přirozenému opotřebení. V závislosti na podmínkách, ve kterých se používá, je nutné v odpovídajících intervalech ventil kontrolovat, aby se předešlo možným poruchám. Při vzniku netěsností směrem ven může být vadná ucpávka nebo kovový měch u provedení s měchem. Pokud ventil správně netěsní, může to být způsobeno nečistotami nebo jinými cizími tělesy mezi sedlem a kuželem nebo poškozenými těsnicími hranami. Doporučujeme díly demontovat, důkladně vyčistit a v případě nutnosti vyměnit. Důležité! Při montáži horního dílu musí velký segment (brána) kužele V-portu ukazovat k výstupu ventilu. Pozor! Při provádění montážních prací na regulačním ventilu je nezbytně nutné danou část zařízení zbavit tlaku a případně vypustit médium. U vysokých teplot je nutné vyčkat, až se zařízení ochladí na okolní teplotu. Protože ventily obsahují mrtvý prostor, je nutné myslet na to, že ve ventilu mohou být zbytky média. To platí zejména pro provedení ventilu s měchem a izolačním dílem. Doporučujeme ventil demontovat z potrubí. Důležité! Při veškeré práci na pouzdru ventilu se musí nejprve vypnout regulační tlak, odstranit potrubí regulačního tlaku a vymontovat pohon. Poznámka! Vhodné nástroje pro sedlo a speciální nástroje, jakož i utahovací momenty nutné pro montáž jsou uvedené v EB 029 (dříve WA 029), lze je vyhledat také na internetu na adrese: Demontáž pohonu 1. Vyjměte části spojky (7) a odšroubujte kruhovou matici (8.2). U pohonu hnací tyč vyjíždí, a zejména u provedení s předepnutými pružinami nejprve pusťte do pohonu regulační tlak, který bude vyšší než počáteční hodnota rozsahu signálu (srov. s typovým štítkem), aby bylo možné uvolnit kruhovou matici (8.2). 2. Sejměte pohon z horního dílu ventilu. 10 EB 8015 CS

11 Údržba výměna dílů 5.1 Ventil v normálním provedení Výplň ucpávky 1. Odstraňte matice pouzdra (1.1) a sundejte horní díl ventilu (5) s kuželovou tyčí a kuželem z pouzdra. 2. Odšroubujte spojkovou matici a kontramatici (6.1, 6.2) z kuželové tyče. 3. Vytočte závitový čep (5.2) ucpávky a vytáhněte kuželovou tyč s kuželem z horního dílu ventilu. 4. Pomocí vhodného nástroje vytáhněte všechny části ucpávky z prostoru výplně a poškozené části vyměňte. Prostor výplně pečlivě vyčistěte. 5. Odstraňte ploché těsnění (1.2) a pečlivě vyčistěte izolační plochy v pouzdru a na horním dílu. 6. Namažte všechny části výplně ucpávky a kuželovou tyč (6) mazivem. (Objednací číslo ) 7. Zasuňte kuželovou tyč do horního dílu ventilu. 4 Výplň 4.1 Pružina 4.2 Kruhová výplň PTFE nebo kroužky 4.3 Podložka 5 Horní díl 5.2 Závitový čep 6 Kuželová tyč 6.3 Rám Obrázek 4: Výplň ucpávky EB CS

12 Údržba výměna dílů 8. Vložte nový plochý izolační kroužek (1.2) do pouzdra, nasaďte horní díl ventilu na pouzdro, aby velký segment V-portu ukazoval k výstupu ventilu, a poté vše připevněte maticemi (1.1). 9. Opatrně nasuňte části ucpávky přes kuželovou tyč do prostoru výplně ucpávky. Dodržujte správné uspořádání. Našroubujte závitový čep (5.2) a utáhněte. 10. Volně našroubujte kontramatici (6.2) a matici spojky (6.1) na kuželovou tyč. 11. Namontujte pohon a nastavte začátek nebo konec rozsahu signálu, jak je popsáno v kapitole Sedlo a/nebo kužel Doporučujeme v rámci výměny sedla a kužele vyměnit také výplň vycpávky (4.2). Pro výměnu postupujte podle kapitoly Kužel Místo starého kužele použijte nový kužel s kuželovou tyčí. Případně lze použít i starý opravený kužel. Dodržujte přitom správný směr vestavby. Kuželovou tyč před použitím namažte mazacím prostředkem (objednací číslo ). Oprava kužele Mírná poškození izolačních hran kužele lze opravit soustružením. U měkce těsnících kuželů je oprava možná pouze do rozměru x (tabulka na obrázku 5) a pouze u ventilů s otvorem pro sedlo větším než 12 mm. Od velikosti otvoru pro sedlo 63 mm lze v případě potřeby vyměnit celý těsnicí kroužek, části kužele jsou sešroubované. Sedlo Sedlo (2) vyšroubujte pomocí vhodného klíče (viz EB 029). Nové sedlo (nebo případně staré opravené nebo důkladně vyčištěné sedlo) namažte v oblasti závitů a těsnicího kuželového čepu mazivem (objednací číslo ) a zašroubujte. Provedení mikroventil U tohoto provedení lze kompletní regulační mikroprvek (obrázek 2) vyšroubovat z pouzdra ventilu pomocí zástrčného klíče (SW27) a následně demontovat a vyčistit. V případě poškození jednotlivých dílů by se měl vyměnit celý regulační mikroprvek. Obrázek 5: Měkce těsnící kužel Otvor pro sedlo x [mm] 12 0, , , ,5 12 EB 8015 CS

13 Údržba výměna dílů 5.2 Ventil s izolačním dílem nebo těsněním kovového měchu Výplň ucpávky 1. Odšroubujte matici spojky a kontramatici (6.1 a 6.2) z prodloužení kuželové tyče (6.3) a vytočte závitový čep (5.2) ucpávky. 2. Sundejte matice (5.4) a horní díl (5) opatrně odeberte přes prodloužení kuželové tyče. 3. Všechny díly ucpávky vytáhněte pomocí vhodného nástroje z prostoru výplně ucpávky. Poškozené díly vyměňte a prostor výplně vycpávky důkladně vyčistěte. 4. Odeberte ploché těsnění (5.5) v mezikusu (12) a pečlivě vyčistěte těsnicí plochy. 5. Všechny díly i prodloužení kuželové tyče namažte mazacím prostředkem (objednací číslo ). 6. Vložte nové ploché těsnění (5.5) do mezikusu, horní díl opatrně nasaďte přes prodloužení kuželové tyče na mezikus a upevněte maticemi (5.4). 7. Ucpávku opatrně nasuňte přes prodloužení kuželové tyče do prostoru výplně ucpávky. Dbejte přitom na správné uspořádání. Zašroubujte a pevně utáhněte závitový čep (5.2). 8. Kontramatici (6.2) a matici spojky (6.1) volně našroubujte na kuželovou tyč. 9. Namontujte pohon a začátek nebo konec rozsahu signálu nastavte dle kapitoly Kužel Při výměně kužele je třeba zkontrolovat nebo raději vyměnit výplň ucpávky (4.2), jak je popsáno v kapitole 5.1. DN 15 až 150: Pro vyšroubování kužele (6) z prodloužení kuželové tyče (6.3) je nutné našroubovat na vyčnívající závit prodloužení dvě matice pro vzájemné držení. Pozor! Abyste zabránili poškození u provedení s kovovým měchem (u provedení s izolačním dílem měch není), musíte bezpodmínečně dbát na to, aby se na měch, který je sešroubovaný s mezikusem, nepřenášel točivý moment. Doporučujeme používat svěrací nástroj (viz WA 029). 1. Sejměte matice (1.1). 2. Odeberte mezikus (12) společně s prodloužením kuželové tyče, kuželovou tyčí a kuželem z pouzdra ventilu. 3. Odstraňte ploché těsnění (1.2) a pečlivě vyčistěte jeho izolační plochy v pouzdru a na mezikusu. 4. Na našroubované matice prodloužení kuželové tyče nasaďte klíč pro přidržení. EB CS

14 Údržba výměna dílů 1.1 Matice 6 Kuželová tyč 1.2 Ploché těsnění 6.1 Matice spojky 3 Kužel 6.2 Kontramatice 3.5 Upínací kroužek 6.3 Prodloužení kuželové tyče 3.6 Příruba 6.4 Pojistné podložky 3.7 Šrouby 6.5 Matice (DN 15 až 150) 4.2 Výplň 6.6 Kovový měch 5 Horní díl 6.7 Těsnicí kroužek 5.2 Závitový čep 6.8 Těsnicí kroužek (DN ) 5.4 Šrouby 11 Kontrolní přípojka 5.5 Ploché těsnění 12 Mezikus DN 15 až 150 (pouzdro z kované oceli) DN 200 až 300 (s rozdělovačem proudění) Obrázek 6: Provedení s kovovým měchem a izolačním dílem 14 EB 8015 CS

15 Údržba výměna dílů Pomocí vhodného nástroje pevně sevřete kuželovou tyč a vyšroubujte ji z prodloužení. Pozor! Neprotáčejte prodloužení s navařeným měchem. 5. Namažte konec kuželové tyče (6) nového nebo starého, ale opraveného kužele (3) mazacím prostředkem (objednací číslo ). Ujistěte se, že obě pojistné podložky (6.4) jsou ještě v prodloužení kuželové tyče (6.3), pak kuželovou tyč zašroubujte pevně do prodloužení kuželové tyče (6.3) (utahovací moment 50 Nm při 10 mm a 140 Nm při 16 mm). Pro další montáž viz kap DN 200 až Sejměte matice (1.1). 2. Odeberte mezikus (12) společně s prodloužením kuželové tyče, kuželovou tyčí a kuželem z pouzdra ventilu. 3. Odstraňte ploché těsnění (1.2) a pečlivě vyčistěte jeho izolační plochy v pouzdru a na mezikusu. 4. Odeberte šestihranné šrouby (3.7), upínací kroužek (3.5) a přírubu (3.6). 5. Odšroubujte kužel z kuželové tyče. Pro přidržení použijte vhodný svěrací nástroj, aby se nemohl protočit kovový měch navařený na kuželové tyči. 6. Přišroubujte nový kužel s upínacím kroužkem a přírubou na kuželovou tyč. Pro další montáž viz kap U provedení s izolačním dílem nejsou díly (3.5, 3.6 a 3.7). Kužel (3) a kuželová tyč (6) jsou jeden dílec Sedlo Sedlo (2) vyměňte podle návodu v kapitole Kovový měch DN 15 až Vyšroubujte kužel (3) s kuželovou tyčí (6) z prodloužení kuželové tyče (6.3) stejně jako při výměně sedla podle kapitoly Vyšroubujte matici (6.5) pomocí zástrčného klíče SAMSON (viz EB 029). 3. Prodloužení kuželové tyče s navařeným kovovým měchem (6.6) vytáhněte z mezikusu (12). 4. Vyčistěte těsnicí plochy na mezikusu. 5. Zasuňte nový měch do mezikusu a matici (6.5) pevně utáhněte. Pozor! V žádném případě měch neotáčejte. 6. Ujistěte se, že obě pojistné podložky (6.4) jsou ještě v prodloužení kuželové tyče (6.3). Závity kuželové tyče namažte mazivem (objednací číslo ) a kuželovou tyč našroubujte pevně do prodloužení kuželové tyče (6.3). EB CS

16 Údržba výměna dílů (Utahovací moment 50 Nm při 10 mm a 80 Nm při 16 mm.) DN 200 až Kužel (3) odšroubujte z kuželové tyče podle kapitoly a kovový měch (6.6) společně s kuželovou tyčí (6) vytáhněte směrem nahoru z mezikusu (12). 2. Těsnicí kroužek (6.7) vyměňte a vložte novou kuželovou tyč s měchem (6.6). 3. Našroubujte kužel a zajistěte ho upínacím kroužkem (3.5), přírubou (3.6) a šrouby (3.7) Montáž 1. Vložte nové ploché těsnění (1.2) do pouzdra a mezikus (12) nasaďte na pouzdro ventilu (1). Velký segment kuželu V-port pak musí ukazovat k výstupu ventilu. Poté připevněte mezikus maticemi (1.1). 2. Vložte nové ploché těsnění (5.5) do mezikusu, horní díl ventilu (5) nasaďte na mezikus a připevněte šrouby (5.4) a maticemi, dodržujte utahovací momenty podle EB Utáhněte závitový čep (5.2). 4. Našroubujte kontramatici (6.2) a matici spojky (6.1) na prodloužení kuželové tyče (6.3) nebo kuželovou tyč. 5. Namontujte pohon a začátek nebo konec rozsahu signálu nastavte podle kapitoly Ventil s izolačním dílem nebo těsněním kovového měchu U provedení s tlakově odlehčeným kuželem 1. Odšroubujte matici spojky a kontramatici (6.1 a 6.2) z kuželové tyče. 2. Sundejte matice pouzdra (1.1) a opatrně sejměte horní díl ventilu (5) s kuželovou tyčí (6). 3. Vyšroubujte závitový čep (5.2) z ucpávky a kuželovou tyč s kuželem (3) vytáhněte z horního dílu. 4. Odeberte ploché těsnění (1.2) a pečlivě vyčistěte těsnicí plochy v pouzdru a u horního dílu. U DN Výplň (4.2), podložku (4.3) a pružinu (4.1) vytáhněte pomocí vhodného nástroje z prostoru výplně, poškozené díly vyměňte. 6. Vytlačte čep (3.2) a vyměňte manžetu (3.1). 7. Namažte čep (3.2) mazivem (objednací číslo ) a zatlačte ho. 8. Části výplně, kuželovou tyč (6) a dosedací plochy manžety (3.1) rovněž namažte mazacím prostředkem. 9. Kuželovou tyč s kuželem zasuňte do horního dílu ventilu. 16 EB 8015 CS

17 Údržba výměna dílů Další postup montáže 10. Vložte do pouzdra nový plochý těsnicí kroužek (1.2) a horní díl ventilu položte na pouzdro ventilu tak, aby velký segment V-portu směřoval k výstupu ventilu. Připevněte maticemi (1.1). Dodržujte utahovací momenty podle EB Zasuňte části ucpávky přes kuželovou tyč do prostoru výplně. Přitom dbejte na správné uspořádání. 12. Zašroubujte závitový čep (5.2) a utáhněte. 13. Kontramatici (6.2) a matici spojky (6.1) volně našroubujte na kuželovou tyč. 14. Namontujte pohon a začátek i konec rozsahu signálu nastavte, jak je popsáno v kapitole 2.1. DN 65 a 80 3 Kužel 3.1 Manžeta 3.2 Čep 3.3 Podložka, kroužek 3.4 Šroub 6 Kuželová tyč DN 100 až 150 DN 200 až 300 Obrázek 7: Tlakově odlehčený kužel EB CS

18 Popis typových štítků U DN 50 až Vyndejte šroub (3.4) s pojistkou šroubu a podložkou (3.3). Vyměňte manžetu (3.1). 6. Vložte podložku (3.3). Nasaďte šroub (3.4) s pojistkou a pevně utáhněte. 7. Části výplně, kuželovou tyč (6) a dosedací plochy manžety (3.1) namažte mazacím prostředkem (objednací číslo ). 8. Kuželovou tyč s kuželem zasuňte do horního dílu ventilu. Další postup montáže je stejný jako u DN 40, body 10 až 14. U DN 200 až Vyndejte šroub (3.4) s pojistkou šroubu. Vyměňte manžetu (3.1). 6. Sejměte kroužek (3.3) a vyměňte manžetu nebo těsnicí kroužek (3.1). 7. Vložte kroužek (3.3). Nasaďte šroub (3.4) s pojistkou a pevně utáhněte. 8. Části výplně, kuželovou tyč (6) a dosedací plochy manžety (3.1) namažte mazacím prostředkem (objednací číslo ). 9. Kuželovou tyč s kuželem zasuňte do horního dílu ventilu. Další postup montáže je stejný jako u DN 40, body 10 až Označení materiálu U starších ventilů se materiál garnitury pozná podle mechanického označení vodicího čepu, sedla a kužele podle následujícího popisu. Detailní značení materiálu garnitury bylo zavedeno s kódem sedla, který je uveden na typovém štítku pod izolací (kap. 7, pozn. 13 MExx). 6.1 Mechanické značení Vodicí čep (výkružek na čelní ploše) Bez výkružku: Špičatý vypichovaný výkružek: Plochý vypichovaný výkružek: Hastelloy Sedlo Číslo materiálu je buď vyražené nebo vyryté. V případě povrchové úpravy stelity je vyražená zkratka "st". Kužel Drážka pod závitem kuželové tyče: Bez výkružku: Špičatý vypichovaný výkružek: Dva špičaté vypichované výkružky: Plochý vypichovaný výkružek: Hastelloy U ostatních materiálů se vyryje číslo nebo označení materiálu. Hodnota Kvs a charakteristická křivka jsou vyryty na kuželu. V případě povrchové úpravy stelity, netvárnými slitinami na bázi kobaltu, je vyryta zkratka st. 18 EB 8015 CS

19 Označení materiálů 6.2 Kód sedla Označení materiálu garnitury na typovém štítku, pol. 13, MExx. Kód sedla Materiál garnitury Ocel CrNiMo Stelity 6B (ocel CrNiMo, SB s úpravou stelity) 05 Stelity 6B (sídlo plné stelit) V Rozměry a hmotnosti Rozměry a hmotnosti provedení ventilů jsou uvedeny v příslušném typovém listu: Typ 3241 provedení DIN T 8015 Typ 3241 provedení ANSI T 8012 Typ 3246 Class 150/300 T EB CS

20 Popis typových štítků 7 Popis typových štítků 1 Případný znak CE nebo označení: článek 3, odst. 3 2 Případné číslo uvedeného místa, skupina fluidů a kategorie 3 Typové označení 4 Změnový index přístroje 5 Materiál 6 Rok výroby 7 Jmenovitá šířka: DIN: DN, ANSI: NPS 8 Přípustný provozní přetlak při pokojové teplotě DIN: PN, ANSI: CL 9 Číslo zakázky se změnovým indexem 10 Poloha zakázky 11 Koeficient průtoku: DIN: hodnota Kvs, ANSI: hodnota Cv 12 Charakteristická křivka: % stejná procenta, Lin lineární DIN: A/Z Otevřeno/Zavřeno, ANSI: O/C 13 Izolace: MExx kovová (srov. s kap. 6.2) ST stelity, Ni poniklované PT měkce těsnící s PTFE PK měkce těsnící s PEEK 14 Tlakové odlehčení: DIN: D, ANSI: B 15 I nebo III rozdělovač proudění 1 Typové označení 2 Změnový index 3 Plocha působení 4 Směr působení: FA hnací tyč vyjíždí FE hnací tyč zajíždí 5 Zdvih 6 Jmenovitý rozsah signálu (rozsah pružin) 7 Jmenovitý rozsah signálu s předepnutými pružinami Obrázek 8: Typový štítek: ventil vlevo a pohony vpravo 20 EB 8015 CS

21 Dotazy na výrobce 8 Dotazy na výrobce V případě dotazů uveďte prosím následující údaje: Číslo zakázky Typ, číslo výrobku, jmenovitá šířka a provedení ventilu Tlak a teplota protékajícího média Průtok v m 3 /h Jmenovitý rozsah signálu pohonu (např. 0,2 až 1 bar) Je-li instalován filtr Instalační výkres EB CS

22 Vlastní poznámky 9 Vlastní poznámky 22 EB 8015 CS

23 EB CS

24 SAMSON AG MESS- UND REGELTECHNIK Weismüllerstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Internet: EB 8015 CS

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více