VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla"

Transkript

1 VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla Projektov nì a instalace Vyd nì srpen 2001

2 Vyd nì srpen 2001 P etisk nebo rozmnoûov nì, i Ë steënï, jsou moûnè pouze s naöìm svolenìm. STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, Holzminden 2 Omyly a technickè zmïny jsou vyhrazeny

3 VÏtracÌ systèmy. Obsah. strana vod 4-8 NejËistöÌ z ûitek z ËerstvÈho vzduchu 4 SystÈmy 5-6 Pojmy, n zvy a normy 7 SbÌrka vzorc 8 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent 9-14 Popis p Ìstroje, zp sob pr ce 10 Technick data 11 P ÌsluöenstvÌ Instalace p Ìstroj Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 16 Technick data 17 P ÌsluöenstvÌ 18 Instalace Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 22 Technick data 23 P ÌsluöenstvÌ 24 Instalace Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA a LWA 203/303ÖSOL Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 28 Technick data 29 V konovè diagramy/dimenzov nì RozmÏry a p ipojovacì mìry 32 UmÌstÏnÌ Elektrick p Ìpojka 35 Instalace 36 Obsluha 37 P ÌsluöenstvÌ 38 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 303 Integral Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 40 Technick data 41 V konovè diagramy/dimenzov nì RozmÏry a p ipojovacì mìry 44 UmÌstÏnÌ Elektrick p Ìpojka 47 Instalace 48 Obsluha 49 P ÌsluöenstvÌ 50 P ÌsluöenstvÌ DecentralizovanÈ ventily p iv dïnèho vzduchu Centr lnì ventily odpadnìho vzduchu Centr lnì ventily p iv dïnèho vzduchu Pr chodky venkovnì stïnou 58 Pr chodky öikmou st echou 59 Pr chodky plochou st echou 60 VÏtracÌ trubky a tvarovky TlumiËe hluku a ostatnì p ÌsluöenstvÌ Projektov nì soustavy Projektov nì soustavy V poëet mnoûstvì vzduchu Dimenzov nì vzduchovèho kan lu 71 SystÈmy V poëet tlakovè ztr ty NastavenÌ mnoûstvì vzduchu 80 NastavenÌ ventil odpadnìho vzduchu 81 ZjednoduöenÈ nastavenì soustavy KontrolnÌ seznam Centr lnì vïtracì p Ìstroje s rekuperacì tepla 84 Faxov objedn vka 86 3

4 vod. NejËistöÌ z ûitek z ËerstvÈho vzduchu. KontrolovanÈ vïtr nì v obytn ch prostor ch se st v rok od roku d leûitïjöìm, a jiû si bez nïho nelze techniku budov p edstavit. VÏtr nì je v znamn m faktorem pro zdravì. Vöechno je tïsnè. ModernÌ budovy jsou pro ochranu tepla opat eny kompaktnìm pl ötïm. Ten zamezuje ztr t m cennè otopnè energie a pom h öet it p ÌrodnÌ zdroje. Je vöak z roveú zamezeno p irozenè v mïnï vzduchu. Budova je nepropustn. Ke kysliënìku uhliëitèmu p istupujì jeötï vnit nì vlhkost, pachy a v pary z n bytku a stavebnìch materi l. äpatn m vzduchem vznik nevolnost. Spr vnou alternativou se potom jevì otev enì oken. Kdo vöak si p eje vyt pït ulice? Kdo m r d kolem sebe Ëerstv vzduch, nalèz u firmy STIEBEL ELTRON p esnï spr vnou techniku, aniû by p itom vyhazoval cennou topnou energii z okna. Za ÌzenÌ pro vïtr nì byt, kter mohou vìce, neû jen vykouzlit v bytï Ëerstv vzduch. Vöechny p Ìstroje spr vnï vyuûìvajì spot ebovan vzduch!» st tepelnè energie tohoto vzduchu se vracì znovu zpït rekuperacì a v mïnou tepla s Ëerstv m vzduchem. Je lhostejno, zda se rozhodnete pro vïtr nì jednotliv ch mìstnostì, decentralizovan nebo centr lnï p iv dïn vzduch. STIEBEL ELTRON pom h l öet it prim rnì energiì l sniûovat emise CO 2 l zamezovat vlhkosti v mìstnosti a r stu spûr a plìsnì l sniûovat mnoûstvì prachu a roztoë l neutralizovat kuchyúskè pachy a vodnì p ru l vyluëovat pyly, hluk a zneëiötïn vzduch. DennÌ mokro v bytï. PlÌsnÏ nebo plesnivè skvrny vznikajì v mìstnosti öpatn m nebo nedostateën m vïtr nìm, protoûe vlhkost nem ûe unikat. P itom vytv Ì pr mïrn rodina dennï alespoú vlhkost vzduchu rovnajìcì se p ibliûnï dvïma vïdr m vody - a to pouze d ch nìm, sprchov nìm a va enìm! To nenì ökodlivè jenom pro tïleso stavby. Mohou z toho onemocnït zvl ötï dïti. TakÈ roztoëi nach zejì ve vlhkèm a teplèm prost edì ide lnì ûivotnì podmìnky a rychle se rozmnoûujì. Naproti tomu kontrolovan m vïtr nìm bytu lze tïmto jev m zabr nit. ZdravÌ! DalöÌm tèmatem jsou alergie. Jenom n sledky pylovè alergie trpì rok od roku st le vìce lidì. KontrolovanÈ vïtr nì bytu a vytv Ì tak uvnit domu p ÌjemnÈ prost edì, v nïmû se cìtì dob e nejenom postiûenì alergiì. VÏtr nì okny v zimnìch mïsìcìch je a z st v velmi nep ÌjemnÈ. Obzvl ötï kdyû panuje venku t eskut zima a uvnit je p ÌjemnÈ teplo. O kolik by zde bylo p ÌjemnÏjöÌ mìt st le a po cel den Ëerstv, nevypot ebovan, avöak tepl vzduch, aniû by vznikal pr van! Klid, prosìm! Hluk ËinÌ nemocn m. Proto se podle moûnosti odstraúuje pouliënì hluk. Investice do spr vnèho okna zajiöùujì nebesk klid. Pokud jsou okna zav en - nechte je tak. Se soustavami pro vïtr nì byt firmy STIEBEL ELTRON m ûete v celèm klidu hluboce nadechnout a uvolnit se. 4 zamezuje p Ìstupu pyl z venkovnìho prostoru dovnit,

5 SystÈmy. P Ìstroje pro jednotlivè mìstnosti. Optim lnì vyuûitì energie pro jednotlivè mìstnosti: DL 13 zajiöùuje Ëerstv vzduch a p Ìjemnou vlhkost vzduchu. Centr lnì p Ìstroje pro p iv dïn a odpadnì vzduch. ModernÌ a kompaktnì: centr lnì p Ìstroje kolekce STIEBEL ELTRON. Spr vn volba pro vïtr nì a odvïtr v nì nïkolika mìstnostì souëasnï. Centr lnì p Ìstroj pro odpadnì vzduch s decentralizovan m p iv dïn m vzduchem. Tepl voda ze nìzkè ceny: LWA 252..SOL. Pro oh ev teplè vody se vyuûìv teplo, kterè jiû existuje v mìstnosti. bydlenì, spanì kuchynï koupelna 5

6 SystÈmy. T i v jednom: LWA 203/303..SOL. Pro oh ev teplè vody a pro vyt pïnì obytnè mìstnosti se vyuûìv v mìstnosti jiû existujìcì teplo. Pokud by energie tepelnèho Ëerpadla nïkdy nepostaëovala, je systèm podporov n elektrick m kotlem. Jeden, kter m ûe tèmï vöechno: LWZ 303 Integral. TÌmto integr lnìm eöenìm jsou splnïny vöechny funkce (vyt pïnì, p Ìprava teplè vody a vïtr nì). Pokud by energie tepelnèho Ëerpadla nïkdy nepostaëovala, je systèm podporov n elektrick m kotlem. 6

7 Pojmy, n zvy a normy. OdpadnÌ vzduch. TeplÈ mnoûstvì vzduchu v m 3 /hod., proudìcì, p ÌpadnÏ ods vanè z mìstnosti (uvaûov no ven z mìstnosti). Oblast odpadnìho vzduchu. VlhkÈ prostory, p ÌpadnÏ oblasti koupelny, toalety a kuchynï, z nichû se ods v vypot ebovan vzduch. VenkovnÌ vzduch. MnoûstvÌ ËerstvÈho vzduchu v m 3 /hod., nas vanè z venkovnìho prostoru. Pohoda. Lidsk p Ìjemn pocit vlivem psychologickèho a fyziologickèho p sobenì. Obtok. VedenÌ vedlejöìho proudu, oddïlenï od hlavnìho proudu, takè zkr cen pojem pro "obtokovè vedenì". OdvlhËov nì. SnÌûenÌ absolutnì vlhkosti vzduchu. VÏtr nì okny. V mïna vzduchu v mìstnosti za venkovnì vzduch pouze otev en m nebo sklopen m oknem, v mïna vzduchu je nekontrolovateln. Filtrov nì. Redukov nì neëistot v proudech vzduchu. OdvÏtr van vzduch. OdpadnÌ ochlazen vzduch v m 3 /hod., odv dïn do volnèho prostoru. VÏtr nì sp rami. VolnÈ vïtr nì otvory vlivem rozdìl vïtru a teploty, podmìnïn ch stavbou, nap. okny a dve mi. VÏtr nì. V mïna vzduchu z mìstnosti za venkovnì vzduch. Pr chod vzduchu. Otvor v mìstnosti (ve stïnï nebo ve stropu), kter m m ûe vzduch proudit dovnit nebo ven (nap. m Ìûka nebo ventil). Vlhkost vzduchu, relativnì. PomÏr moment lnìho podìlu vodnì p ry vzduchu, vztaûenèho na maxim lnï moûnou hodnotu p i odpovìdajìcì teplotï v % relativnì vlhkosti. Hodnota vzduchu. Objem vzduchu, vztaûen nap. na poëet osob v ËasovÈ jednotce v m 3 /hod. (osoba x hod.). V mïna vzduchu. Objem vzduchu, vymïnïn za hodinu v jednè mìstnosti v 1/hod. Minim lnì v mïna vzduchu. NejmenöÌ v mïna vzduchu, p edepsan z fyziologick ch d vod. P ÌËnÈ vïtr nì. VolnÈ vïtr nì z jednè strany budovy k druhè stranï nap. mezerami nebo otev en mi okny, p ev ûnï vyvol vanè tlakem vïtru. Soustava RLT. Zkratka pro za ÌzenÌ techniky vzduchu v mìstnostech. N razovè vïtr nì. Kr tkodobè silnè vïtr nì (pr van) okny nebo dve mi. Rosn bod. Stav vzduchu, p i kterèm jiû nem ûe vzduch p ijìmat û dnou vodnì p ru (100 % relativnì vlhkosti, nasycenì). Jestliûe se teplota vzduchu p i tomto stavu d le snìûì, dojde k tvo enì rosy. P epouötïcì oblast. Oblast mezi dvïma mìstnostmi bytu, kde vlivem rozdìlu tlaku se vzduch p epouötì (z oblasti p iv dïnèho vzduchu k oblasti odpadnìho vzduchu). Rekuperace tepla. Opat enì k p en öenì tepelnèho obsahu (entalpie) (vyuûitì energie z odpadnìho tepla). P iv dïn vzduch. Veöker p edeh t vzduch v m 3 /hod., proudìcì do mìstnosti. Oblast p iv dïnèho vzduchu. Oblast bytu, resp. pobytu, do nìû se fouk p iv dïn vzduch (nap. obytn mìstnost, loûnice a dïtsk pokoj). PlatnÈ normy a ustanovenì. DIN VÏtr nì koupelen a splachovacìch z chod. DIN 1946 T1. Technika vzduchu v mìstnostech, terminologie a symboly. DIN 1946 T2. Technika vzduchu v mìstnostech, zdravotnïtechnickè poûadavky. DIN 1946 T6 E. Technika vzduchu v mìstnostech, vïtr nì byt. VDI Z klady dimenzov nì, tlumenì hluku, sp d teploty, tepelnè ztr ty pro vzduchovè kan ly. VDI VÏtracÌ za ÌzenÌ pro byty. VDI HygienickÈ poûadavky. VDE Z izov nì silnoproud ch soustav s jmenovit m napïtìm do 1000 V. VBG 20. ChladicÌ za ÌzenÌ. P ÌsluönÈ zemskè stavebnì dy. 7

8 SbÌrka vzorc. V mïna vzduchu objem p iv d./odpad. vzduchu LW = objem mìstnosti Objemov pr tok p iv dïnèho vzduchu (m 3 /hod.) Objem mìstnosti (m 3 ) Rovnice proudïnì V = A x v x 3600 Z kon o kontinuitï v1 A2 = v 2 A 1 A = plocha pr ezu (m 3 ) v = rychlost (m/sek.) V = objemov pr tok (m 3 /hod.) V poëet tlakovè ztr ty p = L x R + Z R = t ecì odpor trubky podle tabulky L = dèlka trubky (m) Z = tlakov ztr ta jednotliv ch odpor ς Z = ζ x x v 2 2 EkvivalentnÌ pr mïr ObdÈlnÌkovÈ kan ly 2 x a x b dg = a + b libovolnè pr ezy 4 x plocha dg = obvod Charakteristika kan lovè sìtï ( ) p1 V1 = p 2 V 2 2 Koeficient zpïtnèho vyuûitì tepla tz - ta Φ = ti - ta tz = teplota p Ìv dïnèho vzduchu ti = teplota odpadnìho vzduchu ta = teplota venkovnìho vzduchu ζ = souëinitel odporu ς = hustota vzduchu v = rychlost proudïnì (m/sek.) Z je moûno p evzìt ze souëtu ζ a rychlosti v potrubnì sìti z tabulky. 8

9 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. DL 13 dosahuje s rekuperacì tepla aû 90 % v konu, kter skuteënï p esvïdëuje. S sporou mìsta pouûijete decentralizovan p Ìstroj tam, kde jej pot ebujete, a s regul torem teploty urëìte, p i kterè teplotï mìstnosti se m p ipojit pot ebnè teplo. A takto p Ìstroj funguje: VÏtracÌ a otopn p Ìstroj STIEBEL ELTRON DL 13 eurovent zajiöùuje zcela automaticky kontrolovanè vïtr nì bytu. Automaticky se p iv dì Ëerstv vzduch, a jiû se netopì ven oknem. Vysoce efektivnì vïtracì systèm s rekuperacì tepla aû 90 % dìky tepelnèmu v mïnìku s k Ìûov m protiproudem zajiöùuje optim lnì otopn komfort a hygienicky zdravè klima v mìstnosti. VÏtracÌ a otopn p Ìstroj DL 13 eurovent se star o pot ebnou kvalitu vzduchu nez visle na st vajìcìm vyt pïnì. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l mìstnosti do obytnè plocha 30 m 2 l nìzkoenergetick d m a p i adaptaci star ch staveb JednÌm pohledem: l rekuperace tepla aû 90 % l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr nì, odpovìdajìcì pot ebï l filtrov nì ËerstvÈho vzduchu a odpadnìho vzduchu l indikace pro vzduchov filtr a kondenz t l 4-stupÚov spìnaë pro objemov pr tok vzduchu l integrovan regul tor teploty mìstnosti l moûno kombinovat se vöemi vyt pïcìmi systèmy venkovnì vzduch odvïtr van vzduch odpadnì vzduch À à œ Œ 1 tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem 2 mikrofiltr odpadnìho vzduchu EU 3 3 mikrofiltr venkovnìho vzduchu EU 5 4 n doba na kondenz t 5 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 6 ventil tor p iv dïnèho vzduchu 7 ovl dacì panel Õ p iv dïn vzduch 9

10 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. 10 DL 13 Kr tce a v stiûnï l rekuperace tepla aû 90 % l nenì zapot ebì dodateënè doh Ìv nì p iv dïnèho venkovnìho vzduchu l provoznì spìnaë ZAP / VYP l 4-stupÚov spìnaë pro objemov pr tok vzduchu, 20 / 40 / 60 m 3 /hod, a "volnè letnì chlazenì" l sèriovï s integrovan m regul torem teploty mìstnosti l indikace pro v mïnu filtru l indikace pro kondenz t Popis p Ìstroje P Ìstroj je pouûiteln pro vïtr nì mìstnostì v kombinaci s jin mi vyt pïcìmi systèmy. Pro mìstnosti s kr tkodobou pot ebou tepla je moûno pouûìt vïtracì-otopn p Ìstroj s pot ebn m topenìm 0,8 kw i pro samotnè vyt pïnì. P i nìzkèm stupni ventil toru (20 m 3 /hod.) hlìdaë teploty obëas pot ebnè topenì vypne. StabilnÌ r mov konstrukce se sk ÌnÌ z ocelovèho plechu s pr ökov m n st ikem krèmovï bìlè barvy RAL M Ìûka v stupu vzduchu bronzovï hnïd. SÈriovÏ s n stïnnou konzolou pro mont û nad podlahou na nosnè stïnï. VedenÌ p iv dïnèho vzduchu a odpadnìho vzduchu venkovnì stïnou. Ovl dacì prvky pohodlnï p ÌstupnÈ zep edu. Zp sob pr ce Vöechny pot ebnè ovl dacì prvky jsou ve vïtracìm-otopnèm p Ìstroji STIEBEL ELTRON DL 13 eurovent umìstïny z ergonomick ch d vod vpravo v p ednì stïnï. P i zapnutèm stavu se dost v venkovnì vzduch vzduchov m kan lem ve venkovnì stïnï do vïtracìho-otopnèho p Ìstroje a je veden mikrofiltrem p es lamely vysoce ËinnÈho tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem, a pomocì ventil toru p iv dïnèho vzduchu se p iv dì do obytnè mìstnosti. Vypot ebovan vzduch z mìstnosti se vede rovnïû opït p es mikrofiltr lamelami tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem a odv dì ventil torem odvïtr vanèho vzduchu druh m vzduchov m kan lem do volnèho prostoru. Teplo z odpadnìho vzduchu se p itom p ed v aû z 90 % na p iv dïn vzduch a tak se opït p iv dì zpït do mìstnosti. Pokud by vznikal ve vïtracìmotopnèm p Ìstroji kondenz t, zachyt v se v n dobï pro kondenz t. PomocÌ stupúovèho spìnaëe vzduch-objemov pr tok vzduchu je moûno p edvolit v mïnu vzduchu v hodnotï 20, 40 nebo takè 60 m 3 /hod. V poloze "volnè letnì chlazenì" se vypìn ventil tor odvïtr vanèho vzduchu. Tento pracovnì reûim dovoluje v tepl ch letnìch dnech p Ìvod chladnèho veëernìho nebo noënìho vzduchu do obytnè mìstnosti. KromÏ provoznìho reûimu "VÏtr nì" je vöak moûno souëasnï se sèriov m pot ebn m topenìm 800 W vyt pït. Pot ebnè topenì se zapne prav m spìnaëem v ovl dacìm panelu. Ve vïtracìmotopnèm p Ìstroji DL 13 sèriovï instalovan elektronick regul tor teploty mìstnosti reguluje na stupeú p esnï poûadovanou teplotu. DalöÌ servis nabìzejì indikace v ovl dacìm panelu. Pokud je zapot ebì vymïnit filtr, pak je to indikov no v ovl dacìm panelu ûlutou kontrolkou. Jestliûe se nashrom ûdi v kondenzaënì n dobï vïtöì mnoûstvì kondenz tu, je to indikov no Ëervenou kontrolkou na ovl dacìm panelu. SpÌnaËem pro zapìn nì a vypìn nì je moûno p Ìstroj odstavit z provozu.

11 Decentr lnì vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Technick data. Typ ObjednacÌ ËÌslo Technick data P Ìpojka V kon topenì v p ÌpadÏ pot eby W Rekuperace tepla % Objemov pr tok vzduchu m 3 /hod. P Ìkon ventil tor W RozmÏry a hmotnosti V öka mm äì ka mm Hloubka mm Hmotnost kg Barva DL /N/PE ~ 230 V, 50 Hz 800 aû 90 20/40/60 17/28/ ,5 krèmovï bìl RAL 9001 RozmÏry, p ipojovacì mìry a minim lnì odstupy* v mm DL 13 RozmÏry v/ö/hl mm 546/870/217 Vzd lenost "c" mm 266/166* Vzd lenost "d" mm 553 (453*) * P i instalaci na podlaze 11

12 VÏtracÌ-otopn p Ìstroj DL 13. DecentralizovanÌ p ÌsluöenstvÌ. Typ Vzduchov filtr FiltraËnÌ souprava, sest vajìcì vûdy z 5 kus mikrofiltr pro p iv dïn vzduch a pro odpadnì vzduch. Objed. ËÌslo FL Kruhov kan l Souprava kruhovèho kan lu "System 100" pro kr tk, horizont lnì otvor p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu. 2 kusy kruhovè trubky po 0,5 m a 2 ks ochrann m Ìûka proti p sobenì vliv povïtrnosti se zpïtn mi klapkami RKL RKL Ploch kan l FKL Souprava plochèho kan lu "System 100" pro kr tk, horizont lnì otvor p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu. 2 kusy plochè kan lovè trubky po 0,5 a 2 kusy zpïtnè klapky se 2 kusy ochrannè m Ìûky proti p sobenì vliv povïtrnosti. FKL DoplÚkov souprava plochèho kan lu FKL 1 DoplÚkov souprava plochèho kan lu "SystÈm 100" pro vedenì vzduchovèho kan lu aû pod parapet venkovnìho okna. Souprava sest v ze 4 kus oblouk plochè trubky a 2 kus ploch ch kan l po 0,5 m. FKL Kryt na venkovnì stïnu ABL HlinÌkov kryt pro zakrytì pr raz stïnou pro venkovnì vzduch a odvïtr van vzduch. Kryt je moûno p i Ìznout na mìstï na pot ebnou dèlkovou mìru. Je moûn n tïr p Ìsluönou barvou fas dy. Na bocìch dvï hlinìkovè krytky. RozmÏry D / V / H = 1600 x 160 x 56 mm. ABL OpÏrn konzola souprava = 2 kusy SKL Pouûiteln ve spojenì se sèriovou n stïnnou konzolou u omezenï nosn ch stïn OpÏrn konzola souprava = 2 kusy BKL Instalace nad zemì u nedostateënï nosn ch stïn. Mont ûnì a vrtacì öablona äablona pro vzduchovè kan ly a upevúovacì otvory MS-DL

13 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Instalace p Ìstroje. UpevnÏnÌ s n stïnn m drû kem. SouË stì dod vky p Ìstroje jsou n stïnnè drû ky vëetnï p ÌsluöenstvÌ. Drû ky je nutno upevnit na instalaënì stïnï s pomocì vrtacì öablony (ve vzd lenosti od zemï 100 mm) nebo v rozteëìch vrtan ch otvor, uveden ch v "Technick ch datech". P itom je nutno respektovat p ÌpustnÈ minim lnì vzd lenosti od sousednìch objekt. Mont û p i omezenï nosnè stïnï. P i omezenï nosnè stïnï je t eba spojit n stïnn drû k s p Ìdavnou opïrnou konzolou (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). VzduchovÈ kan ly. K provozu vïtracìho systèmu musì b t zajiötïn p Ìvod vzduchu a jeho odv dïnì oddïlen mi vzduchov mi kan ly. Toto se prov dì vzduchov mi kan ly (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ), jeû se uloûì do stïny. Otvory pro tyto kan ly je t eba vyvrtat p ed upevnïnìm p Ìstroje na stïnu, nap. s pomocì vrtacì öablony. P itom je takè nutno db t na instrukce k pouûitì a mont ûi soupravy vzduchov ch kan l! P i pr ci s vrtacì öablonou postupovat n sledujìcìm zp sobem: => UmÌstit mont ûnì öablonu na poûadovanè stanoviötï a upevnit ji; => vyvrtat otvory pro n stïnn m drû k (min. otvor 10 mm naho e a dole pro n stïnn drû k) a d le otvory pro vzduchovè kan ly; => sejmout mont ûnì öablonu, p iöroubovat n stïnnè drû ky a usadit vzduchovè kan ly (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Mont û p i dostateënï nosnè stïnï. Pokud je p Ìstroj upevnïn pouze dodan mi n stïnn mi drû ky, musì b t k dispozici dostateënï nosn stïna. Mont û p i omezenï nosnè stïnï. Mont û p i nedostateënï nosnè stïnï. Je-li k disposici nedostateënï nosn stïna, musì se p Ìstroj p ÌdavnÏ k n stïnnèmu drû ku upevnit na podlahovè konzole (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Mont û p i nedostateënï nosnè stïnï. UpevnÏnÌ na podlahu UpevnÏnÌ na podlahu se prov dì p iöroubov nìm dna p Ìstroje k podlaze Ëty i otvory 8 mm. KruhovÈ kan ly System PlochÈ kan ly SystÈm Mont û p i dostateënï nosnè stïnï UpevnÏnÌ na podlahu. 1 Ochrann m Ìûka proti p sobenì vliv povïtrnosti 2 ZpÏtn klapka 3 Kruhov, resp. ploch kan l 13

14 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Ovl dacì panel Konstrukce p Ìstroje S1 venkovnì vzduch 7 odvïtr van 10 vzduch S2 S3 H1 H odpadnì vzduch R1 6 p iv dïn vzduch 9 ~ Indikace svìtì - mikrofiltry jsou zneëiötïny, musejì se bïhem dvou t dn vymïnit (lze je zìskat jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Indikace svìtì - n doba na kondenz t je pln, musì se bïhem deseti hodin vypr zdnit. S1 spìnaë pro zapìn nì/vypìn nì - vïtr nì S2 spìnaë pro zapìn nì/vypìn nì - pot ebnè topenì S3 stupúov spìnaë objemovèho pr toku vzduchu H1 ûlut kontrolka - indikace filtr H2 Ëerven kontrolka - indikace kondenz tu R1 nastavenì teploty mìstnosti 1 ovl dacì panel 2 boënì stïna vlevo 3 tvarov kus 4 mikrofiltr odpadnìho vzduchu EU 3/G3 5 mikrofiltr venkovnìho vzduchu EU S/F 5 6 n doba na kondenz t 7 vìko 8 p ednì stïna 9 m Ìûka v stupu vzduchu 10 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 11 ventil tor p iv dïnèho vzduchu tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem 13 boënì stïna vpravo 14

15 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Centr lnì vïtracì p Ìstroj s rekuperacì tepla. P Ìstroj LWZ 161 m ûe z odpadnìho vzduchu zìskat zpït aû 90 tepla! Je to umoûnïno pouûitìm novodob ch tepeln ch v mïnìk s k Ìûov m protiproudem. Objemov pr tok regulujì dva energii öet ÌcÌ stejnosmïrnè ventil tory nez visle na sobï. P Ìstroj LWZ 161 se tìm st v obzvl ötï v konn m a vysoce Ëinn m, centr lnìm p Ìstrojem pro vïtr nì nïkolika mìstnostì. InovaËnÌ technika, jejìû modernì design se hodì do jakèhokoliv obytnèho konceptu. Hospod rnè, lehce montovatelnè, se snadnou drûbou. A tak fungujì: Jako velmi kompaktnì se p edstavuje vyzr l technologie centr lnìho domovnìho vïtr nì p Ìstrojem LWZ 161. Teplo, odebranè ze vzduchu z mìstnosti, slouûì k oh evu vstupujìcìho ËerstvÈho vzduchu. A protoûe je tento p iv dïn vzduch filtrov n, zlepöuje se z etelnï komfort bydlenì.»emu se tak jednoduöe naslouch, je vyzr l, promyölen technika STIEBEL ELTRON. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l byty a domy do 180 m 2 obytnè plochy JednÌm pohledem: l vïtr nì s rekuperacì tepla aû 90 % l nehluën provoz l filtrov nì p iv dïnèho vzduchu a odpadnìho vzduchu l nejjednoduööì drûba l odvlhëenì bytu l velmi malè n roky na instalaci l konstantnì objemov pr tok l t ÌstupÚov provoz odvïtr van vzduch p iv dïn vzduch odpadnì vzduch Ëerstv vzduch ventil tor p iv dïnèho vzduchu filtr ÌzenÌ tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem ventil tor odvïtr vanèho vzduchu filtr protiz mrzov ochrana 15

16 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWZ 161 Kr tce a v stiûnï l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì bytu nebo domu l rekuperace tepla aû 90 % l stejnosmïrnè ventil tory, proto extrèmnï nìzk elektrick p Ìkon l jednoduchè nastavenì a obsluha vlivem konstantnìho objemovèho pr toku l nìzk hladina hluku l filtrov nì p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu l kontinu lnì odstraúov nì ökodlivin z obytnè oblasti l objemov pr tok vzduchu voliteln ve 3 stupnìch l instalace na podlahu nebo mont û na stïnu Popis p Ìstroje KompaktnÌ p Ìstroj pro vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk, rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu pomocì tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem; jednoduöe vymïnitelnè filtry (G3) pro filtrov nì venkovnìho vzduchu, p iv dïnèho vzduchu, odpadnìho vzduchu a odvïtr vanèho vzduchu (vûdy s chlopúov m tïsnïnìm) na hornì stranï p Ìstroje; objemov pr tok vzduchu voliteln ve t ech stupnìch; regulace konstantnìho objemovèho pr toku; instalace na podlahu nebo mont û na stïnu; sk ÌÚ z pozinkovanèho ocelovèho plechu s pr ökov m n st ikem. Zp sob pr ce VÏtracÌ p Ìstroj LWZ 161 nas v pomocì dvou ventil tor p es vûdy jednu filtraënì rohoû v oddïlen ch kan lech venkovnì vzduch a odpadnì vzduch z mìstnostì, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC). Oba tyto vzduchovè proudy se vedou p es tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem, p iëemû venkovnì vzduch teplo pohlcuje a odpadnì vzduch teplo odevzd v. VedenÌ vzduchu z venkovnìho prost edì a odpadnì vzduch jsou zcela od sebe oddïlena, takûe je p i provozu p Ìstroje vylouëen p enos pachu z odpadnìho vzduchu na venkovnì vzduch. Vhodn mi vzduchov mi kan ly a se Ìzen mi tryskami se oh t p iv dïn vzduch kontrolovan m zp sobem fouk do bytu, ochlazen odvïtr van vzduch se odv dì st echou nebo stïnou. 16

17 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Technick data. Typ LWZ 161 ObjednacÌ ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz OdbÏr proudu max. A 1,15 P Ìkon stupeú 1/2/3 W 20ñ28 / 35ñ68 / 75ñ150 MnoûstvÌ vzduchu stupeú 1/2/3 m 3 /h 80 / 160 / 225 Vyuûiteln tlak stupeú 1/2/3 Pa 10ñ20 / 20ñ68 / 48ñ160 Hladina zvukovèho tlaku stupeú 1/2/3 db(a) 33 / 39 / 50 Max. teplota prost edì C 60 StupeÚ Ëinnosti tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem % 90 FiltraËnÌ t Ìda G 3 P Ìpojka vzduchov ch vedenì DN 150 P Ìpojka odtoku kondenz tu PE DN 16 RozmÏry a hmotnost V öka mm äì ka mm 675 Hloubka mm 420 Hmotnost bez obalu kg RozmÏry a p ipojovacì mìry v mm ø B 154 I IV A I I I I I ø150 ø150 min.10%gefälle A elektrick p Ìpojka 230 V 16 A B p Ìpojka kondenz tu DN 16, PE I p iv dïn vzduch DN 150 II odvïtr van vzduch DN 150 III odpadnì vzduch DN 150 IV venkovnì vzduch DN B I I I I I I IV III IV III

18 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. P ÌsluöenstvÌ. T ÌstupÚov spìnaë pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz ~ 230 V 50 Hz Max. spìnacì v kon A 10 ZkuöebnÌ znaëka VDE Technick popis T ÌstupÚov spìnaë pro nastavenì stupú vïtr nì. Schalter-2 Souprava filtraënìch rohoûì pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data FiltraËnÌ t Ìda G 3 PoËet kus 5 Bin rnì v stup BA 6.4 pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data RozmÏry v x ö x h mm 90 x 72 x 64 NapÏtÌ ~ 230 V 50 Hz Technick popis Bin rnì v stup pro ÌzenÌ stupú ventil tor p es EIB. Obtokov modul pro LWZ 161 Objed. ËÌslo Technick data RozmÏry v x ö x h mm 602 x 675 x 85 Hmotnost kg 3,5 NapÏtÌ ~ 230 V 50 Hz Technick popis Obtokov modul pro mont û p ed LWZ 161. V lètï p i urëit ch teplot ch se upustì od p enosu tepla. LetnÌ kazeta pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data Abmessungen v x ö x h mm 458 x 229 x 415 Technick popis Z suvn modul jako alternativa k tepelnèmu v mïnìku s k Ìûov m protiproudem, aby se neprov dïl p enos tepla v lètï. 18

19 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Instalace. Instalace p Ìstroje. P Ìstroj je nutno instalovat na vhodnèm mìstï, chr nïnèm p ed mrazem (nejvhodnïji centr lnï, aby se dos hlo kr tk ch cest vzduchov ch kan l ). AlternativnÏ k instalaci na podlahu lze p Ìstroj namontovat takè na stïnu s pomocì z vïsn ch liöt, kterè jsou souë stì dod vky. K tomu je nutno oba hornì örouby na zadnì stranï p Ìstroje vyöroubovat a jednu z obou liöt s helnìkem smï ujìcìm dol upevnit örouby na p Ìstroj. Druhou liötu namontovat jako protikus s helnìkem smï ujìcìm nahoru vodorovnï na stïnu pomocì dvou öroub s hmoûdinkami. Pro zamezenì p enosu hluku je t eba pouûìt p i mont ûi podloûky (D) a U- profil (C) podle detailu X v obr zku vpravo naho e. P ed zavïöenìm p Ìstroje na stïnu se musejì p ilepit na zadnì stranu p Ìstroje distanënì prvky (E), kterè jsou souë stì dod vky. P Ìstroj se potom m ûe namontovat zavïöenìm na stïnu. P ed p Ìstrojem ponechat dostatek mìsta, aby se umoûnila bezchybn v mïna filtr. Mont û na stïnu Odtok kondenz tu 4 Einzelheit Detail X X E D C min. 60 mm 1 n levka 2 pachov uz vïr 3 odtokovè potrubì 4 vodnì uz vïr Odvod kondenz tu. RekuperacÌ tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! Sp d kondenzaënìho odtoku musì Ëinit nejmènï 10 % a p Ìstroj musì b t namontov n absolutnï vodorovnï. Charakteristika ventil toru 350 ExternÌ tlak v Pa 300 stupeú stupeú stupeú objemov pr tok vzduchu m 3 /hod. 19

20 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Instalace. Elektrick p Ìpojka. P Ìstroj se dod v p ipraven k p ipojenì, a je t eba ho p ipojit do sìtï na volnï p Ìstupnou z suvku. Respektujte p edpisy pro instalaci elektrick ch spot ebië. P Ìstroj je vybaven t ÌstupÚov m regul torem ot Ëek. T ÌstupÚov regul tor ot Ëek se p ipojuje Ëty ûilov m vodiëem (bez ochrannèho vodiëe) s minim lnìm pr ezem 0,5 mm 2 (viz schèma zapojenì). Maxim lnì dèlka vodiëe nesmì p ekroëit 30 m. Aby se udrûoval nastaven objem vzduchu nez visle na odporu vzduchu konstantnì, p izp sobuje integrovan elektronika trvale ot Ëky obou ventil tor. Proto nejsou ot Ëky obou ventil tor vûdy konstantnì. P Ìstroj se dod v s p ednastaven mi objemov mi pr toky vzduchu: stupeú m 3 /hod. stupeú m 3 /hod stupeú 1 80 m 3 /hod. SchÈma zapojenì ventil tor p iv dïnèho vzduchu zeleno/ûlut modr hnïd ÌdicÌ jednotka zeleno/ûlut modr hnïd den vyp 3-stupÚov spìnaë bez vypìn nì p Ìpojka obtokovèho modulu Ëerven ûlut bìl modr den 3-stupÚov spìnaë s vypìn nìm den VYP Pokud jsou zapot ebì jinè objemovè pr toky vzduchu, lze je nastavit pomocì DIP-spÌnaË na ÌdÌcÌ desce. zeleno/ûlut ventil tor odpadnìho vzduchu Ëerven ûlut bìl modr Ëir bìl protiz mrazovè Ëidlo

21 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Centr lnì vïtracì p Ìstroj s teplovodnìm tepeln m Ëerpadlem. DvÏ funkce v jednom p Ìstroji - z ruka pro optim lnì vyuûitì cennè energie. P Ìstroj LWA 252..SOL vyuûìv teplo z odpadnìho vzduchu pro centr lnì z sobov nì teplou vodou. VzduchovÈ pr chodky ve venkovnì stïnï zajiöùujì pomocì integrovan ch filtr p Ìvod mènï zatìûenèho venkovnìho vzduchu. Dokonce i projektov nì a instalace jsou u p Ìstroje LWA 252..SOL dïtskou hrou. Proto se p Ìstroj hodì bez jak chkoliv problèm takè pro dodateënou instalaci v bytech, rodinn ch domcìch a kancel sk ch mìstnostech. A tak funguje: P Ìstroj pracuje na velmi promyölenèm principu. Centr lnìm potrubnìm systèmem se odv dì z mìstnostì vypot ebovan vzduch, Ëerstv vzduch vnik decentralizovan mi ventily p iv dïnèho vzduchu dovnit a rozdïluje se vznikl m podtlakem do obytn ch prostor. P Ìprava teplè uûitkovè vody (TUV) se prov dì teplem existujìcìm ve vzduchu pomocì teplovodnìho tepelnèho Ëerpadla. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l byty a domy do 180 m 2 obytnè plochy JednÌm pohledem: l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk l snìûenì vlhkosti vzduchu l vyuûitì zdarma zìskanèho odpadnìho tepla pro centr lnì p Ìpravu TUV l volitelnï se sol rnìm tepeln m v mïnìkem a integrovan m regul torem l kontinu lnì filtrov nì p iv dïnèho vzduchu decentralizovan mi ventily. odpadnì vzduch expanznì ventil v parnìk sbïraë ventil tor odvïtr van vzduch vedenì vzduchu odvïtr van vzduch kompresor elektrickè p ÌdavnÈ topenì cirkulaënì hrdlo kondenz tor z sobnìk TUV tepeln v mïnìk 21

22 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWA 252..SOL Kr tce a v stiûnï l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì bytu nebo domu l Ë steën rekuperace tepla odpadnìho vzduchu pro oh ev TUV l kontinu lnì odstraúov nì ökodlivin z obytnè oblasti l volitelnï se sol rnìm tepeln m v mïnìkem a integrovan m sol rnìm regul torem Popis p Ìstroje Centr lnì vïtracì p Ìstroj k vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk a d le k centr lnì p ÌpravÏ TUV pro nïkolik odbïrov ch mìst v dom cnosti. Rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu pomocì tepelnèho Ëerpadla pro TUV. Vzduch v domï se p iv dì centr lnï. KompaktnÌ p Ìstroj obsahuje tepelnè Ëerpadlo vzduch / voda s konstrukënìmi Ë stmi bezpeënostnì tepeln v mïnìk (kondenz tor), odparnìk, kompresor a ventil tor se t emi voliteln mi stupni ventil toru (spìnaë pro volbu stupú ventil toru zajistì uûivatel); vöechny vzduchovè p Ìpojky s b itov m tïsnïnìm; zav en n doba z sobnìku TUV s obsahem 300 litr z oceli, uvnit se speci lnìm smaltem, s antikoroznì tyëì a elektrick m p Ìdavn m oh evem; tepeln izolace bez obsahu freon s nejmenöìmi tepeln mi ztr tami. Kovov sk ÌÚ s bìl m plastov m povlakem. Pot ebnè p ÌsluöenstvÌ l Pr chod vzduchu venkovnì stïnou pro decentralizovan p Ìvod venkovnìho vzduchu. P ÌsluöenstvÌ l Ëerpadlo pro kondenzovanou vodu PK 3 l modulov trubka k prodlouûenì pr chodu vzduchu venkovnì stïnou l jsou k dispozici vöechny pot ebnè mont ûnì souë sti, jako ventily, vinutè dr ûkovè trubky, tvarovè dìly atd. Zp sob pr ce VÏtracÌ p Ìstroj LWA 252..SOL nas v pomocì ventil toru vzduchov mi kan ly odpadnì vzduch z mìstnostì bytu, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC). Tento proud vzduchu se vede p es tepeln v mïnìk (odparnìk) tepelnèho Ëerpadla a obsaûenè teplo se odebìr. P Ìvodem elektrickè energie (pohon kompresoru) se oh Ìv TUV ve druhèm tepelnèm v mïnìku (kondenz tor) aû na 55 C. Ochlazen odpadnì vzduch se odv dì jako odvïtr van vzduch do venkovnìho prostoru. P Ìvod ËerstvÈho vzduchu budovy nebo bytu je proveden decentr lnï tryskami p iv dïnèho vzduchu venkovnì stïnou. Pokyny pro instalaci l db t na kr tkè potrubnì cesty l mìsto pro instalaci p Ìstroje musì b t rovnè a nosnè (p i d evïn ch tr mov ch stropech p Ìstroj p ÌdavnÏ oddïlit). l ponechat p ed p Ìstrojem mìsto nejmènï 60 cm l nezapomenout na odtokovè potrubì pro odvod kondenz tu l trubkovè p Ìvody na p Ìstroji vybavit ohebn mi hadicemi l potrubì izolovat p i pr chodu nevyt pïn mi seky l mìsta spoj potrubì a tvarovek provèst vzduchotïsnï l uvaûovat reviznì otvory l je zapot ebì zvl ötnì z suvka 230 V / 16 A nebo pevn p Ìpojka l izolovat potrubì odvïtr vanèho vzduchu tepelnou izolacì, nepropustnou pro difuzi p ry 22

23 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Technick data. Typ LWA 252 LWA 252 SOL Objed. ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz JiötÏnÌ A P Ìkon tepelnèho Ëerpadla kw 0,48 * 0,48 * P Ìkon p ÌdavnÈho oh evu kw 1,5 1,5 P Ìkon ventil tor W 50 (bei 250 m 3 /h) 50 (bei 250 m 3 /h) Celkov p Ìkon kw 2,1 2,1 Topn v kon kw 1,4 ** 1,4 ** MnoûstvÌ vzduchu m 3 /h 50 ñ ñ 280 Tlak k dispozici Pa 200 (bei 250 m /h) 200 (bei 250 m /h) Rozsah pouûitì odpadnì vzduch C +15 bis bis +35 Teplota vody tepelnèho Ëerpadla C Objem z sobnìku TUV l P Ìpustn provoznì p etlak bar 6 6 P Ìpojka potrubì DN P Ìpojka vody palce R 1 (vnïjöì) R 1 (vnïjöì) P Ìpojka cirkulace palce R 1/2 (vnïjöì) R 1/2 (vnïjöì) P Ìpojka odvodu kondenz tu DN vnit nì (1/2") hadice vnit nì (1/2") hadice Chladivo / mnoûstvì n plnï g R134a / 850 R134a / 850 RozmÏry a hmotnost V öka mm äì ka mm Hloubka mm Hmotnost bez obalu kg Charakteristika provedenì Kondenz tor bezpeënostnì p enos tepla * P i +20 C teploty vzduchu, 40 % relativnì vlhkosti a 45 C teploty vody * * P i +20 C teploty vzduchu, 40 % relativnì vlhkosti, oh ev vody z 15 C na 55 C RozmÏry a p ipojovacì mìry v mm p estavitelnè TWW TW 8 1 p Ìvod studenè vody 2 p Ìvod teplè vody 3 odtok kondenz tu 4 p ipojenì cirkulace 5 hrdlo odpadnìho vzduchu 6 hrdlo odvïtr vanèho vzduchu 7 vypouötïcì kohout 8 pojistn ventil 9 pr chozì uzavìracì ventil 10 zkuöebnì hrdlo pro tlakomïr 11 zpïtn klapka zkuöebnì ventil 13 redukënì ventil pouze p i > 4,8 bar 14 pr chodka pro elektrickè vedenì 15 cirkulaënì Ëerpadlo 16 zpïtn ventil

24 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. P ÌsluöenstvÌ. D lkovè ovl d nì RC l pro LWA 252..SOL Objed. ËÌslo Technick popis D lkovè ovl d nì s prostorov m Ëidlem. Pro zmïnu provoznìch reûim : trvale stupeú ventil toru 1, trvale stupeú ventil toru 3 a programov reûim. 24

25 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Instalace. Zkontrolovat podmìnky na mìstï instalace. MÌstnost, ve kterè se m p Ìstroj LWA 252..SOL instalovat, musì splúovat n sledujìcì podmìnky: l MusÌ b t chr nïna p ed mrazem. l Nosnost podlahy (hmotnost p Ìstroje LWA 252 s vodou cca 455 kg). l P Ìstroj LWA 252..SOL se nesmì pouûìvat v mìstnostech, kterè jsou ohroûeny v buchem plynem, prachem nebo parami. l OdpadnÌ vzduch, p iv dïn k p Ìstroji, by nemïl mìt teplotu niûöì neû + 15 C, neboù jinak odparnìk zamrzne. KromÏ toho se snìûì s klesajìcì teplotou odpadnìho vzduchu hospod rnost provozu tepelnèho Ëerpadla. l Z kladnì plocha mìstnosti pro instalaci p Ìstroje musì Ëinit nejmènï 2 m 2, p iëemû objem nesmì b t menöì neû 4 m 3. l P Ìstroj LWA 252..SOL nesmì b t omezov n stïnami a stropem vìce, neû je uvedeno na vedlejöìm obr zku. l P i instalov nì vïtracìho p Ìstroje v kotelnï musì b t zajiötïno, ûe nebude nep ÌznivÏ ovlivnïn provoz kotle. Instalace p Ìstroje RozmÏry v mm StanoviötÏ p Ìstroje a protihlukov ochrana Pro dosaûenì co moûno nejkratöìch cest vzduchov ch kan l je nutno instalovat p Ìstroj centr lnï. MÌsto instalace musì b t chr nïno proti mrazu. Podklad musì b t rovn a nosn. P i instalaci na d evïn ch tr mov ch stropech musì b t p Ìstroj p ÌpadnÏ dodateënï oddïlen, aby se snìûil p enos zvuku öì ÌcÌho se stavbou. P ipojenì vzduchu. OdvÏtr van vzduch je moûno p ipojit volitelnï shora nebo na boku. Odvod kondenz tu. Vlivem rekuperace tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! 25

26 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Instalace. P ipojenì na p Ìstroj. P Ìpojky na p Ìstroj by mïly b t provedeny ohebn mi trubkami (mal p enos hluku, jednoduch mont û). Elektroinstalace / regulace. Pro vïtracì bytovè za ÌzenÌ je zapot ebì zvl ötnì nap jenì elektrick m proudem 230 V / 16 A. NastavenÌ ventil tor. Nastavit napïtì ventil tor podle pot ebnèho mnoûstvì vzduchu a tlakovè ztr ty. NastavenÌ se prov dì p Ìmo na regul toru. Regul tor. Integrovan elektronika reguluje individu lnï ot Ëky ventil tor a teplotu TUV. P i provoznìm reûimu "Automatika" jsou aktivnì ËasovÈ programy. Regul tor je moûno obsluhou velmi jednoduöe p izp sobit individu lnìm poûadavk m. charakteristika ventil toru externì tlak v Pa Regul tor LWA 252..SOL vzduchov objemov pr tok v m 3 /hod. 26

27 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Centr lnì vïtracì p Ìstroje s rekuperacì tepla, tepeln m Ëerpadlem a p Ìdavn m oh evem. Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL vyuûìvajì nejmodernïjöì dom cì techniku s v sledkem: bezplatn energie prost edì se rekuperacì tepla pomocì v konnèho tepelnèho Ëerpadla vyuûìv pro vyt pïnì a p Ìpravu TUV. JeötÏ v hodnïjöì je celek se sol rnì soustavou na vaöì st eöe. P itom se vyuûìv kromï energie odpadnìho vzduchu takè jeötï teplo sluneënìho z enì. To je ochrana ûivotnìho prost edì, kter dennï pom h öet it. SilnÈ, spornè, öetrnè k ûivotnìmu prost edì. VÏtracÌ p Ìstroje LWA 203/ 303..SOL zajiöùujì pomocì potrubnìho systèmu centr lnì odvïtr nì.»erstv, filtrovan venkovnì vzduch vnik decentralizovan mi ventily p iv dïnèho vzduchu dovnit a rozdïluje se bez pr vanu do obytn ch mìstnostì. TepelnÈ Ëerpadlo zbavuje odpadnì vzduch nejvïtöì Ë sti tepelnè energie, p ev dì ji s nejvyööì efektivitou na uûiteënou energii a p ed v ji na vyt pïcì soustavu a integrovan z sobnìk TUV s obsahem 300 l. Ochlazen objemov pr tok vzduchu se odv dì jako odvïtr van vzduch do volnèho prostoru. Pokud je pot eba energie pro vyt pïnì vïtöì, zapojì se elektrick p Ìdavn oh ev k podpo e tepelnèho Ëerpadla. Aby se pracovalo energeticky ËelnÏ, d v elektrick p Ìdavn oh ev k dispozici pouze energii, kter je takè skuteënï zapot ebì. Velk v kon. P Ìstroj LWA 303..SOL je uvaûov n zejmèna pro nìzkoenergetickè domy s obytnou plochou do 180 m 2 a tepeln mi ztr tami do cca 6,5 kw (podle DIN 4701). Pro menöì objekty do 5,5 kw je nabìzen p Ìstroj LWA 203..SOL. sporn a efektivnì. VÏtracÌ p Ìstroje LWA 203/ 303..SOL zajiöùujì ekologicky öetrnï, hospod rnï a efektivnï kontinu lnì p Ìvod ËerstvÈho vzduchu, teplè vody a spr vnou teplotu. 27

28 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWA 203/303..SOL Kr tce a v stiûnï l kompaktnì p Ìstroj s funkcemi ñ vïtr nì ñ vyt pïnì ñ p Ìprava TUV l vysok vzduchov v kon do 280 m 3 /hod. l teplota TUV aû 60 C pomocì tepelnèho Ëerpadla l nìzkè pohotovostnì n klady na energii l velmi komfortnì p Ìprava TUV pomocì integrovanèho z sobnìku TUV (300 l) l dvï v konovè velikosti tepelnèho Ëerpadla pro optim lnì p izp sobenì na objekt. l jednoduch instalace a obsluha l individu lnï nastaviteln p edvolba programu a vyuûitì za ÌzenÌ l volitelnï se sol rnìm v mïnìkem tepla a integrovan m sol rnìm regul torem Popis p Ìstroje Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL jsou kompletnìmi systèmy pro centr lnì vïtr nì a odvïtr nì byt a rodinn ch domk, a d le k centr lnì p ÌpravÏ TUV a veökerèho z sobov nì teplem pro vyt pïnì, p ednostnï pro st ednï teplotnì a podlahovè vyt pïnì. Rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu se prov dì pomocì agreg tu tepelnèho Ëerpadla vzduch / voda. Vzduch je veden s p Ìzniv m proudïnìm v tvarovk ch EPS (tvrzen lehëen hmota). Ventil tor je stejnosmïrn, obzvl ötï öet ÌcÌ energii. P Ìpojka pro odpadnì vzduch se nach zì na levè stranï a p Ìpojka pro odvïtr van vzduch na hornì stranï p Ìstroje, je vöak moûno pravou pouûìt takè pravè strany. Vzduch se p iv dì decentralizovanï. Agreg t tepelnèho Ëerpadla je vybaven vöemi pojistn mi prvky, jako hlìdaëem vysokèho tlaku a protimrazovou ochranou. ZpÏtnÏ zìskanè teplo se p ed v do integrovanèho z sobnìku TUV (300 l) se speci lnìm smaltov nìm a do vyt pïcìho systèmu. P i velmi nìzk ch teplot ch nebo p i velmi vysokè pot ebï tepla pokr v p Ìstroj LWA 203/303..SOL zbytkovou pot ebu tepla pomocì vestavïnèho elektrickèho p ÌdavnÈho oh evu. U sol rnì varianty je moûnè vyuûitì sol rnì energie pro oh ev TUV. PlnÏ elektronick regul tor je Ìzen venkovnì teplotou a umoûúuje regulaci dvou topn ch okruh, parametrov nì kromï jinèho stupú ventil tor, topn ch k ivek a teplot, a d le ËasovÏ z vislè programov nì vyt pïcìho provozu, vïtracìho provozu a p Ìpravy TUV. Je moûno pouûìt d lkovè ovl d nì s prostorov m Ëidlem. U sol rnì varianty je integrov n kompletnì sol rnì regul tor. Sk ÌÚ p Ìstroje LWA 203/303..SOL sest v z ocelovèho plechu, s bìl m vypalovacìm n tïrem a öed m krytem pro uloûenì regul toru. Zp sob pr ce Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL jsou vybaveny ventil torem odpadnìho vzduchu. OdpadnÌ vzduch se nas v z mìstnostì, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC) ventil torem odpadnìho vzduchu. Tento proud vzduchu je veden p es odparnìk tepelnèho Ëerpadla. P i poûadavku na teplo se nejvïtöì Ë st tepla odnìm. Tuto energii uvede tepelnè Ëerpadlo na vyööì teplotnì roveú, aby bylo moûno oh t TUV a vyt pïcì systèm. Nato se p ed v odvïtr van vzduch do volnèho prostoru vhodn m potrubnìm systèmem, izolovan m nepropustnï proti difuzi p ry. P es vhodnè decentralizovanè ventily p iv dïnèho vzduchu se p iv dì Ëerstv filtrovan venkovnì vzduch do vïtran ch mìstnostì (obytnè mìstnosti a loûnice). P i velmi nìzk ch venkovnìch teplot ch nebo velkè pot ebï tepla kryje p Ìstroj LWA 203/303..SOL zbytkovou pot ebu tepla pomocì elektrickèho doh evu. 28

29 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Technick data. Typ LWA 203 LWA 203 SOL LWA 303 LWA 303 SOL Objed. ËÌslo Technick data V konov data SpodnÌ hranice pouûitì odpadnìho vzduchu C Topn v kon tepelnèho Ëerpadla p i 250 m 3 /hod. a (L20/F40/W35) 1) kw 1,5 1,5 2,1 2,1 V konovè ËÌslo tepelnèho Ëerpadla p i 250 m 3 /hod. a (L20/F40/W35) 1) 4 4 3,8 3,8 Topn v kon elektrickèho doh evu vyt pïnì kw 6,6 6,6 6,6 6,6 Topn v kon elektrickèho doh evu TUV kw 1,5 1,5 1,5 1,5 Topn v kon tepel. Ëerpadla (L20/F40/W35) 1) + el. doh evu kw 8,1 8,1 8,7 8,7 Doba oh evu TUV s tepeln m Ëerpadlem z 15 C na 55 C (L20/F40) 2) hod. 10,1 9,0 6,8 6,0 ElektrotechnickÈ daje Max. p Ìkon kw 8,6 8,6 8,8 8,8 Max. odbïr proudu A 17,5 RozbÏhov proud tepelnèho Ëerpadla A 10 P Ìkon ventil tor p i 250 m 3 /h W 50 P Ìkon obïhovèho Ëerpadla W 46ñ93 SÌùov p Ìpojka: elektr. doh ev + kompresor (L1, L2, L3) n x mm 2 5 x 2,5 transform tor + regul tor (L,N) n x mm 2 3 x 1,5 JiötÏnÌ elektr. doh ev + kompresor (L1, L2, L3) A 20 gl transform tor + regul tor (L,N) A 16 gl NapÏtÌ / kmitoëet - v konov Ë st V / Hz 3/N/PE ~ 400/50 NapÏtÌ / kmitoëet - regul tor V / Hz 1/N/PE ~ 230/50 StupeÚ krytì EN (DIN VDE 0470) IP 20 TepelnÈ Ëerpadlo P Ìpustn provoznì tlak studen okruh MPa 2,34 Chladivo Typ R 134 a PlnÏnÈ mnoûstvì g 1000 Vyt pïnì P Ìpustn provoznì p etlak topnèho okruhu MPa 0,3 Nastaviteln objemov pr tok topenì l/hod. 400 Pohotov tlakov rozdìl na obïhovèm Ëerpadle p i 400 l/hod: stupeú ot Ëek 1 MPa 0,2 stupeú ot Ëek 2 MPa 0,4 stupeú ot Ëek 3 MPa 0,5 TeplotnÌ rozpïtì p i provozu pouze tepel. Ëerpadla 400 l/hod. (L20/F40/W35) 1) K TUV P Ìpustn provoznì p etlak TUV MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 Teplota TUV C Objem z sobnìku TUV l VÏtr nì Objemov pr tok odpadnìho vzduchu pouze pro vïtracì provoz m 3 /h 50ñ200 50ñ ñ ñ280 Min. objem. pr tok odpadnìho vzduchu p i provozu tepel. Ëerpadla m 3 /h Max. pouûiteln externì tlak p i max. ot Ëk ch ventil toru (10 V) a vzduchovèm objemovèm pr toku m 3 /hod. Pa 270 P Ìpojky P Ìpojka vyt pïnì mm 22 (vnïjöì) P Ìpojka TUV mm R 1 (vnïjöì) P Ìpojka cirkulace palce R 1/2 (vnïjöì) P Ìpojka kondenzovanè vody mm hadice vnit nì (1/2") P Ìpojka sol rnìho tepelnèho v mïnìku mm ñ R 1 (vnïjöì) ñ R 1 (vnïjöì) P Ìpojky odvïtr vanèho vzduchu / odpadnìho vzduchu DN 160 Hladina akustickèho tlaku ve vzd lenosti 1 m db(a) RozmÏry a hmotnost v öka / öì ka / hloubka mm 1980 x 660 x 660 Hmotnost pr zdn / s n plnì kg 187 / / / / 501 1) (L20/F40/W35) = teplota odpadnìho vzduchu 20 C, vlhkost odpadnìho vzduchu 40 %, teplota v stupnì vody do topenì 35 C 2) (L20/F40) = teplota odpadnìho vzduchu 20 C, vlhkost odpadnìho vzduchu 40 % 29

30 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. V konovè diagramy / dimenzov nì. P i dimenzov nì je nutno respektovat n sledujìcì: Z kladem pro dimenzov nì je normalizovan pot eba tepla pro vyt pïnì podle DIN 4701, p iëemû by se mïla br t v vahu pro mìstnosti s p iv dïn m vzduchem 0,6n sobn v mïna vzduchu a pro mìstnosti s odpadnìm vzduchem pouze v mïna vzduchu mezerami. Vûdy podle v öe normalizovanè pot eby tepla je tepelnè Ëerpadlo schopnè samo pokr t tepelnou ztr tu aû do urëitè venkovnì teploty. P i niûöìch venkovnìch teplot ch se automaticky p ipojì integrovan elektrick doplúkov oh ev, to vöak m za n sledek zv öenou spot ebu energie. Z tohoto v konovèho chov nì vypl v zpravidla hospod rn oblast pouûitì p Ìstroje LWA 203/303..SOL do 6,5 kw normalizovanè pot eby tepla pro vyt pïnì (podle DIN 4701). Pro LWA 203..SOL do 5,5 kw. Tyto rozsahy pouûitì p edpokl dajì pr mïrn tarif pro tepeln Ëerpadla. P i jin ch podmìnk ch je nutno provèst diferencovanou vahu podle tabulky pro dimenzov nì a doporuëit sledov nì n klad na energii. P i dimenzov nì mnoûstvì vzduchu je nutno si uvïdomit, ûe nejmenöì mnoûstvì vzduchu, kterè je zapot ebì pro efektivnì funkci tepelnèho Ëerpadla, odpovìd minim lnï 0,4-0,5n sobnè v mïnï vzduchu budovy. V konov diagram tepelnèho Ëerpadla a doplúkovèho oh evu V kon v kw ñ ñ10 ñ VenkovnÌ teplota ve C 1 LWA 203 v stupnì teplota 35 C 2 LWA 303 v stupnì teplota 35 C 3 LWA 203 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 4 LWA 303 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 30

31 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Dimenzov nì. P Ìklad dimenzov nì. Je d n obytn d m v Hannoveru s tepelnou ztr tou 6 kw (podle DIN 4701). SystÈm rozvodu tepla sest v z podlahovèho vyt pïnì, dimenzovanèho na 35/30 (35 C v stupnì teplota p i - C venkovnì teploty). Z diagramu dimenzov nì je z ejmè, ûe k ivka tepeln ch ztr t (5) protìn u cca 8 C k ivku 1 (LWA 203) a u cca 6 C k ivku 2 (LWA 303). To pro pouûitì LWA 303 znamen, ûe se dosahuje ve stanoviöti Hannover (normalizovan venkovnì teplota - C) podìlu krytì tepelnèho Ëerpadla cca 0,78, v Ëi tepelnè Ëerpadlo m ûe pokr t roënì vyt pïnì na 78 %. Zb vajìcì podìl je p Ìmo pokryt integrovan m elektrick m doplúkov m oh evem. U p Ìstroje LWA 203 ËinÌ podìl pokrytì pro tento p Ìklad pouze asi 0,66, to znamen podìl elektrickèho p ÌmÈho oh evu ËinÌ potom cca 34 %. Tuto konfiguraci za ÌzenÌ nelze doporuëit. DalöÌmi p sobìcìmi faktory pro podìl pokrytì jsou kromï jinèho objemov pr tok, teplota odpadnìho vzduchu, nepropustnost domu a drûba filtru p iv dïnèho vzduchu. P Ìprava TUV je pokryta p ednostnï a zpravidla v hradnï tepeln m Ëerpadlem. Vûdy podle pot eby TUV a jejì teploty se ovlivúuje podìl pokrytì tepelnèho Ëerpadla pro provoz vyt pïnì. Dimenzov nì a v poëet vïtracì soustavy se prov dì podle daj v kapitole Projektov nì soustavy na str nk ch Diagram dimenzov nì v kon v kw podìl pokrytì tepeln m Ëerpadlem * ñ15 1 0,9 0,8 0,72 spodnì meznì Ë ra dimenzov nì 0,7 0,6 ñ15 ñ ñ10 ñ venkovnì teplota ve C 1 LWA 203 v stupnì teplota 35 C 2 LWA 303 v stupnì teplota 35 C 3 LWA 203 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 4 LWA 303 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 5 K ivka tepeln ch ztr t pro normalizovanou tepelnou ztr tu 6 kw *) PodÌl pokrytì podle VDI 2067 list 6 (zkr cen postup) ñ10 ñ venkovnì teplota ve C Normalizovan venkovnì teplota podle DIN 4701 C C Berlin ñ14 Kassel ñ Bremen ñ Kˆln ñ10 Dortmund ñ Leipzig ñ14 Frankfurt ñ M nchen ñ16 Hamburg ñ N rnberg ñ14 Hannover ñ14 Stuttgart ñ 31

32 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. RozmÏry a p ipojovacì mìry. RozmÏry a p ipojovacì mìry TWW TW p Ìvod studenè vody 2 p Ìpojka TUV 3 odtok kondenz tu 4 p Ìpojka cirkulace 5 v stupnì potrubì do topenì 6 vratnè potrubì z topenì topn okruh 1 7 vratnè potrubì z topenì topn okruh 2 8 plnìcì a vypouötïcì kohouttopn voda 9 v stupnì potrubì tepelnèho v mïnìku 10 vratnè potrubì tepelnèho v mïnìku 11 hrdlo odpadnìho vzduchu hrdlo odvïtr vanèho vzduchu (moûno namontovat volitelnï) 13 plnìcì a vypouötïcì kohouttuv (zajistì uûivatel) 14 pojistn ventil (zajistì uûivatel) 15 pr chozì uzavìracì ventil (zajistì uûivatel) 16 zkuöebnì hrdlo pro tlakomïr (zajistì uûivatel) 17 zpïtn ventil (zajistì uûivatel) 18 zkuöebnì ventil (zajistì uûivatel) 19 redukënì ventil pouze p i vïtöìm p etlaku neû 4,8 bar (zajistì uûivatel) 20 pr chodka pro elektrickè vedenì 21 cirkulaënì Ëerpadlo (zajistì uûivatel) 22 jìmka FunkËnÌ schèma 1 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 2 kompresor 3 elektrick doh ev (vyt pïnì) 4 kondenz tor vyt pïnì 5 obïhovè Ëerpadlo 6 p epìnacì ventil 7 zpïtn ventil 8 elektrick topn tyë (TUV) 9 tepeln v mïnìk 10 kondenz tor TUV 11 z sobnìk TUV zpïtn ventil 13 sbïracì suöië 14 odparnìk 15 expanznì ventil I II III IV V VI odpadnì vzduch odvïtr van vzduch odvïtr van vzduch (volitelnï) TUV cirkulace studen voda 32

33 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Instalace. UmÌstÏnÌ. Podklad pro instalaci p Ìstroje LWA 203/303..SOL by mïl b t vodorovn, pevn a trvanliv. P Ìstroj musì st t zcela rovnomïrnï. Nerovn podklad m ûe ovlivnit hluk p Ìstroje. P Ìstroj LWA 203/303..SOL nem b t instalov n p Ìmo pod nebo vedle obytn ch mìstnostì a loûnic. UpevnÏnÌ potrubì a pr chody stïnami je t eba provèst tlumenï proti zvuku öì ÌcÌmu se tïlesem. MÌstnost, v nìû se m p Ìstroj LWA 203/303..SOL instalovat, musì kromï toho splúovat n sledujìcì podmìnky: l MusÌ b t chr nïna p ed mrazem. l Nosn podlaha (hmotnost p Ìstroje LWA 203/303..SOL s vodou je cca 500 kg). l P Ìstroj nesmì b t umìstïn v mìstnostech, ohroûen ch v buchem prachu, plynu nebo par. l OdpadnÌ vzduch, p iv dïn k p Ìstroji, by nemïl mìt niûöì teplotu neû + 15 C, neboù v jinèm p ÌpadÏ odparnìk rozmïry v mm min. 500 mm zamrzne. D le kles se sniûujìcì se teplotou hospod rnost provozu tepelnèho Ëerpadla. l Z kladnì plocha mìstnosti pro instalaci musì mìt plochu min. 2 m 2. P itom objem nesmì b t menöì, neû 4 m 3. l P i instalov nì vïtracìho p Ìstroje v kotelnï musì b t zajiötïno, ûe nebude nep ÌznivÏ ovlivnïn provoz kotle. Pot ebnè mìsto. Aby bylo moûno bez omezenì otevìrat ovl dacì panel, je zapot ebì p ed p Ìstrojem mìsto cca 600 mm a vlevo vedle p Ìstroje vzd lenost minim lnï 500 mm k p ipojenì potrubì odpadnìho vzduchu. P Ìstroj LWA nesmì b t d le omezen stïnami a stropem vìce, neû je zobrazeno v obr zku dole. K neomezovanè instalaci p Ìstroje musì Ëinit v öka mìstnosti minim lnï 2300 mm. VedenÌ odvïtr vanèho vzduchu. V stupnì otvor odvïtr vanèho vzduchu do venkovnìch stïn nebo ve st eöe by nemïl smï ovat na sousednì okna obytn ch mìstnostì a loûnic. PouûitÌ vhodn ch tlumië hluku v potrubì odvïtr vanèho vzduchu d le sniûuje hladinu hluku. Odvod kondenz tu. RekuperacÌ tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! Kondenzovan voda musì volnï vytèkat z potrubì. Do potrubì nesmì b t vloûen û dn protipachov uz vïr. P i nedostateënèm sp du se doporuëuje pouûìt Ëerpadlo pro kondenzovanou vodu. VedenÌ venkovnìho / p iv dïnèho vzduchu. VenkovnÌ / p iv dïn vzduch se vede decentralizovanï. S pouûitìm vhodn ch decentralizovan ch pr chozìch prvk pro venkovnì vzduch proudì Ëerstv filtrovan venkovnì vzduch do vïtran ch mìstnostì. Dimenzov nì se musì provèst tak, aby nevznikl pro pl novan objemov pr tok p iv dïnèho vzduchu do obytnè jednotky vïtöì podtlak neû 4 Pa oproti venkovnìmu prostoru. Jako pr chozì prvky pro venkovnì vzduch je moûno pouûìt ventily pro p iv dïn vzduch typu "Ventil 80" nebo "Ventil 90". Tyto ventily pro p iv dïn vzduch jsou vybaveny filtrem t Ìdy G3 a ochrannou m Ìûkou proti p sobenì vliv povïtrnosti. 33

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 303/403..SOL CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘÍSTROJ LWZ 0/0..SOL Centrální větrací přístroj s rekuperací tepla, tepelným čerpadlem a přídavným ohřevem LWZ 0/0..SOL byl vyvinut firmou STIEBEL ELTRON speciálně pro nízkoenergetický

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více