VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla"

Transkript

1 VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla Projektov nì a instalace Vyd nì srpen 2001

2 Vyd nì srpen 2001 P etisk nebo rozmnoûov nì, i Ë steënï, jsou moûnè pouze s naöìm svolenìm. STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, Holzminden 2 Omyly a technickè zmïny jsou vyhrazeny

3 VÏtracÌ systèmy. Obsah. strana vod 4-8 NejËistöÌ z ûitek z ËerstvÈho vzduchu 4 SystÈmy 5-6 Pojmy, n zvy a normy 7 SbÌrka vzorc 8 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent 9-14 Popis p Ìstroje, zp sob pr ce 10 Technick data 11 P ÌsluöenstvÌ Instalace p Ìstroj Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 16 Technick data 17 P ÌsluöenstvÌ 18 Instalace Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 22 Technick data 23 P ÌsluöenstvÌ 24 Instalace Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA a LWA 203/303ÖSOL Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 28 Technick data 29 V konovè diagramy/dimenzov nì RozmÏry a p ipojovacì mìry 32 UmÌstÏnÌ Elektrick p Ìpojka 35 Instalace 36 Obsluha 37 P ÌsluöenstvÌ 38 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 303 Integral Popis p Ìstroj. Zp sob pr ce 40 Technick data 41 V konovè diagramy/dimenzov nì RozmÏry a p ipojovacì mìry 44 UmÌstÏnÌ Elektrick p Ìpojka 47 Instalace 48 Obsluha 49 P ÌsluöenstvÌ 50 P ÌsluöenstvÌ DecentralizovanÈ ventily p iv dïnèho vzduchu Centr lnì ventily odpadnìho vzduchu Centr lnì ventily p iv dïnèho vzduchu Pr chodky venkovnì stïnou 58 Pr chodky öikmou st echou 59 Pr chodky plochou st echou 60 VÏtracÌ trubky a tvarovky TlumiËe hluku a ostatnì p ÌsluöenstvÌ Projektov nì soustavy Projektov nì soustavy V poëet mnoûstvì vzduchu Dimenzov nì vzduchovèho kan lu 71 SystÈmy V poëet tlakovè ztr ty NastavenÌ mnoûstvì vzduchu 80 NastavenÌ ventil odpadnìho vzduchu 81 ZjednoduöenÈ nastavenì soustavy KontrolnÌ seznam Centr lnì vïtracì p Ìstroje s rekuperacì tepla 84 Faxov objedn vka 86 3

4 vod. NejËistöÌ z ûitek z ËerstvÈho vzduchu. KontrolovanÈ vïtr nì v obytn ch prostor ch se st v rok od roku d leûitïjöìm, a jiû si bez nïho nelze techniku budov p edstavit. VÏtr nì je v znamn m faktorem pro zdravì. Vöechno je tïsnè. ModernÌ budovy jsou pro ochranu tepla opat eny kompaktnìm pl ötïm. Ten zamezuje ztr t m cennè otopnè energie a pom h öet it p ÌrodnÌ zdroje. Je vöak z roveú zamezeno p irozenè v mïnï vzduchu. Budova je nepropustn. Ke kysliënìku uhliëitèmu p istupujì jeötï vnit nì vlhkost, pachy a v pary z n bytku a stavebnìch materi l. äpatn m vzduchem vznik nevolnost. Spr vnou alternativou se potom jevì otev enì oken. Kdo vöak si p eje vyt pït ulice? Kdo m r d kolem sebe Ëerstv vzduch, nalèz u firmy STIEBEL ELTRON p esnï spr vnou techniku, aniû by p itom vyhazoval cennou topnou energii z okna. Za ÌzenÌ pro vïtr nì byt, kter mohou vìce, neû jen vykouzlit v bytï Ëerstv vzduch. Vöechny p Ìstroje spr vnï vyuûìvajì spot ebovan vzduch!» st tepelnè energie tohoto vzduchu se vracì znovu zpït rekuperacì a v mïnou tepla s Ëerstv m vzduchem. Je lhostejno, zda se rozhodnete pro vïtr nì jednotliv ch mìstnostì, decentralizovan nebo centr lnï p iv dïn vzduch. STIEBEL ELTRON pom h l öet it prim rnì energiì l sniûovat emise CO 2 l zamezovat vlhkosti v mìstnosti a r stu spûr a plìsnì l sniûovat mnoûstvì prachu a roztoë l neutralizovat kuchyúskè pachy a vodnì p ru l vyluëovat pyly, hluk a zneëiötïn vzduch. DennÌ mokro v bytï. PlÌsnÏ nebo plesnivè skvrny vznikajì v mìstnosti öpatn m nebo nedostateën m vïtr nìm, protoûe vlhkost nem ûe unikat. P itom vytv Ì pr mïrn rodina dennï alespoú vlhkost vzduchu rovnajìcì se p ibliûnï dvïma vïdr m vody - a to pouze d ch nìm, sprchov nìm a va enìm! To nenì ökodlivè jenom pro tïleso stavby. Mohou z toho onemocnït zvl ötï dïti. TakÈ roztoëi nach zejì ve vlhkèm a teplèm prost edì ide lnì ûivotnì podmìnky a rychle se rozmnoûujì. Naproti tomu kontrolovan m vïtr nìm bytu lze tïmto jev m zabr nit. ZdravÌ! DalöÌm tèmatem jsou alergie. Jenom n sledky pylovè alergie trpì rok od roku st le vìce lidì. KontrolovanÈ vïtr nì bytu a vytv Ì tak uvnit domu p ÌjemnÈ prost edì, v nïmû se cìtì dob e nejenom postiûenì alergiì. VÏtr nì okny v zimnìch mïsìcìch je a z st v velmi nep ÌjemnÈ. Obzvl ötï kdyû panuje venku t eskut zima a uvnit je p ÌjemnÈ teplo. O kolik by zde bylo p ÌjemnÏjöÌ mìt st le a po cel den Ëerstv, nevypot ebovan, avöak tepl vzduch, aniû by vznikal pr van! Klid, prosìm! Hluk ËinÌ nemocn m. Proto se podle moûnosti odstraúuje pouliënì hluk. Investice do spr vnèho okna zajiöùujì nebesk klid. Pokud jsou okna zav en - nechte je tak. Se soustavami pro vïtr nì byt firmy STIEBEL ELTRON m ûete v celèm klidu hluboce nadechnout a uvolnit se. 4 zamezuje p Ìstupu pyl z venkovnìho prostoru dovnit,

5 SystÈmy. P Ìstroje pro jednotlivè mìstnosti. Optim lnì vyuûitì energie pro jednotlivè mìstnosti: DL 13 zajiöùuje Ëerstv vzduch a p Ìjemnou vlhkost vzduchu. Centr lnì p Ìstroje pro p iv dïn a odpadnì vzduch. ModernÌ a kompaktnì: centr lnì p Ìstroje kolekce STIEBEL ELTRON. Spr vn volba pro vïtr nì a odvïtr v nì nïkolika mìstnostì souëasnï. Centr lnì p Ìstroj pro odpadnì vzduch s decentralizovan m p iv dïn m vzduchem. Tepl voda ze nìzkè ceny: LWA 252..SOL. Pro oh ev teplè vody se vyuûìv teplo, kterè jiû existuje v mìstnosti. bydlenì, spanì kuchynï koupelna 5

6 SystÈmy. T i v jednom: LWA 203/303..SOL. Pro oh ev teplè vody a pro vyt pïnì obytnè mìstnosti se vyuûìv v mìstnosti jiû existujìcì teplo. Pokud by energie tepelnèho Ëerpadla nïkdy nepostaëovala, je systèm podporov n elektrick m kotlem. Jeden, kter m ûe tèmï vöechno: LWZ 303 Integral. TÌmto integr lnìm eöenìm jsou splnïny vöechny funkce (vyt pïnì, p Ìprava teplè vody a vïtr nì). Pokud by energie tepelnèho Ëerpadla nïkdy nepostaëovala, je systèm podporov n elektrick m kotlem. 6

7 Pojmy, n zvy a normy. OdpadnÌ vzduch. TeplÈ mnoûstvì vzduchu v m 3 /hod., proudìcì, p ÌpadnÏ ods vanè z mìstnosti (uvaûov no ven z mìstnosti). Oblast odpadnìho vzduchu. VlhkÈ prostory, p ÌpadnÏ oblasti koupelny, toalety a kuchynï, z nichû se ods v vypot ebovan vzduch. VenkovnÌ vzduch. MnoûstvÌ ËerstvÈho vzduchu v m 3 /hod., nas vanè z venkovnìho prostoru. Pohoda. Lidsk p Ìjemn pocit vlivem psychologickèho a fyziologickèho p sobenì. Obtok. VedenÌ vedlejöìho proudu, oddïlenï od hlavnìho proudu, takè zkr cen pojem pro "obtokovè vedenì". OdvlhËov nì. SnÌûenÌ absolutnì vlhkosti vzduchu. VÏtr nì okny. V mïna vzduchu v mìstnosti za venkovnì vzduch pouze otev en m nebo sklopen m oknem, v mïna vzduchu je nekontrolovateln. Filtrov nì. Redukov nì neëistot v proudech vzduchu. OdvÏtr van vzduch. OdpadnÌ ochlazen vzduch v m 3 /hod., odv dïn do volnèho prostoru. VÏtr nì sp rami. VolnÈ vïtr nì otvory vlivem rozdìl vïtru a teploty, podmìnïn ch stavbou, nap. okny a dve mi. VÏtr nì. V mïna vzduchu z mìstnosti za venkovnì vzduch. Pr chod vzduchu. Otvor v mìstnosti (ve stïnï nebo ve stropu), kter m m ûe vzduch proudit dovnit nebo ven (nap. m Ìûka nebo ventil). Vlhkost vzduchu, relativnì. PomÏr moment lnìho podìlu vodnì p ry vzduchu, vztaûenèho na maxim lnï moûnou hodnotu p i odpovìdajìcì teplotï v % relativnì vlhkosti. Hodnota vzduchu. Objem vzduchu, vztaûen nap. na poëet osob v ËasovÈ jednotce v m 3 /hod. (osoba x hod.). V mïna vzduchu. Objem vzduchu, vymïnïn za hodinu v jednè mìstnosti v 1/hod. Minim lnì v mïna vzduchu. NejmenöÌ v mïna vzduchu, p edepsan z fyziologick ch d vod. P ÌËnÈ vïtr nì. VolnÈ vïtr nì z jednè strany budovy k druhè stranï nap. mezerami nebo otev en mi okny, p ev ûnï vyvol vanè tlakem vïtru. Soustava RLT. Zkratka pro za ÌzenÌ techniky vzduchu v mìstnostech. N razovè vïtr nì. Kr tkodobè silnè vïtr nì (pr van) okny nebo dve mi. Rosn bod. Stav vzduchu, p i kterèm jiû nem ûe vzduch p ijìmat û dnou vodnì p ru (100 % relativnì vlhkosti, nasycenì). Jestliûe se teplota vzduchu p i tomto stavu d le snìûì, dojde k tvo enì rosy. P epouötïcì oblast. Oblast mezi dvïma mìstnostmi bytu, kde vlivem rozdìlu tlaku se vzduch p epouötì (z oblasti p iv dïnèho vzduchu k oblasti odpadnìho vzduchu). Rekuperace tepla. Opat enì k p en öenì tepelnèho obsahu (entalpie) (vyuûitì energie z odpadnìho tepla). P iv dïn vzduch. Veöker p edeh t vzduch v m 3 /hod., proudìcì do mìstnosti. Oblast p iv dïnèho vzduchu. Oblast bytu, resp. pobytu, do nìû se fouk p iv dïn vzduch (nap. obytn mìstnost, loûnice a dïtsk pokoj). PlatnÈ normy a ustanovenì. DIN VÏtr nì koupelen a splachovacìch z chod. DIN 1946 T1. Technika vzduchu v mìstnostech, terminologie a symboly. DIN 1946 T2. Technika vzduchu v mìstnostech, zdravotnïtechnickè poûadavky. DIN 1946 T6 E. Technika vzduchu v mìstnostech, vïtr nì byt. VDI Z klady dimenzov nì, tlumenì hluku, sp d teploty, tepelnè ztr ty pro vzduchovè kan ly. VDI VÏtracÌ za ÌzenÌ pro byty. VDI HygienickÈ poûadavky. VDE Z izov nì silnoproud ch soustav s jmenovit m napïtìm do 1000 V. VBG 20. ChladicÌ za ÌzenÌ. P ÌsluönÈ zemskè stavebnì dy. 7

8 SbÌrka vzorc. V mïna vzduchu objem p iv d./odpad. vzduchu LW = objem mìstnosti Objemov pr tok p iv dïnèho vzduchu (m 3 /hod.) Objem mìstnosti (m 3 ) Rovnice proudïnì V = A x v x 3600 Z kon o kontinuitï v1 A2 = v 2 A 1 A = plocha pr ezu (m 3 ) v = rychlost (m/sek.) V = objemov pr tok (m 3 /hod.) V poëet tlakovè ztr ty p = L x R + Z R = t ecì odpor trubky podle tabulky L = dèlka trubky (m) Z = tlakov ztr ta jednotliv ch odpor ς Z = ζ x x v 2 2 EkvivalentnÌ pr mïr ObdÈlnÌkovÈ kan ly 2 x a x b dg = a + b libovolnè pr ezy 4 x plocha dg = obvod Charakteristika kan lovè sìtï ( ) p1 V1 = p 2 V 2 2 Koeficient zpïtnèho vyuûitì tepla tz - ta Φ = ti - ta tz = teplota p Ìv dïnèho vzduchu ti = teplota odpadnìho vzduchu ta = teplota venkovnìho vzduchu ζ = souëinitel odporu ς = hustota vzduchu v = rychlost proudïnì (m/sek.) Z je moûno p evzìt ze souëtu ζ a rychlosti v potrubnì sìti z tabulky. 8

9 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. DL 13 dosahuje s rekuperacì tepla aû 90 % v konu, kter skuteënï p esvïdëuje. S sporou mìsta pouûijete decentralizovan p Ìstroj tam, kde jej pot ebujete, a s regul torem teploty urëìte, p i kterè teplotï mìstnosti se m p ipojit pot ebnè teplo. A takto p Ìstroj funguje: VÏtracÌ a otopn p Ìstroj STIEBEL ELTRON DL 13 eurovent zajiöùuje zcela automaticky kontrolovanè vïtr nì bytu. Automaticky se p iv dì Ëerstv vzduch, a jiû se netopì ven oknem. Vysoce efektivnì vïtracì systèm s rekuperacì tepla aû 90 % dìky tepelnèmu v mïnìku s k Ìûov m protiproudem zajiöùuje optim lnì otopn komfort a hygienicky zdravè klima v mìstnosti. VÏtracÌ a otopn p Ìstroj DL 13 eurovent se star o pot ebnou kvalitu vzduchu nez visle na st vajìcìm vyt pïnì. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l mìstnosti do obytnè plocha 30 m 2 l nìzkoenergetick d m a p i adaptaci star ch staveb JednÌm pohledem: l rekuperace tepla aû 90 % l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr nì, odpovìdajìcì pot ebï l filtrov nì ËerstvÈho vzduchu a odpadnìho vzduchu l indikace pro vzduchov filtr a kondenz t l 4-stupÚov spìnaë pro objemov pr tok vzduchu l integrovan regul tor teploty mìstnosti l moûno kombinovat se vöemi vyt pïcìmi systèmy venkovnì vzduch odvïtr van vzduch odpadnì vzduch À à œ Œ 1 tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem 2 mikrofiltr odpadnìho vzduchu EU 3 3 mikrofiltr venkovnìho vzduchu EU 5 4 n doba na kondenz t 5 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 6 ventil tor p iv dïnèho vzduchu 7 ovl dacì panel Õ p iv dïn vzduch 9

10 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. 10 DL 13 Kr tce a v stiûnï l rekuperace tepla aû 90 % l nenì zapot ebì dodateënè doh Ìv nì p iv dïnèho venkovnìho vzduchu l provoznì spìnaë ZAP / VYP l 4-stupÚov spìnaë pro objemov pr tok vzduchu, 20 / 40 / 60 m 3 /hod, a "volnè letnì chlazenì" l sèriovï s integrovan m regul torem teploty mìstnosti l indikace pro v mïnu filtru l indikace pro kondenz t Popis p Ìstroje P Ìstroj je pouûiteln pro vïtr nì mìstnostì v kombinaci s jin mi vyt pïcìmi systèmy. Pro mìstnosti s kr tkodobou pot ebou tepla je moûno pouûìt vïtracì-otopn p Ìstroj s pot ebn m topenìm 0,8 kw i pro samotnè vyt pïnì. P i nìzkèm stupni ventil toru (20 m 3 /hod.) hlìdaë teploty obëas pot ebnè topenì vypne. StabilnÌ r mov konstrukce se sk ÌnÌ z ocelovèho plechu s pr ökov m n st ikem krèmovï bìlè barvy RAL M Ìûka v stupu vzduchu bronzovï hnïd. SÈriovÏ s n stïnnou konzolou pro mont û nad podlahou na nosnè stïnï. VedenÌ p iv dïnèho vzduchu a odpadnìho vzduchu venkovnì stïnou. Ovl dacì prvky pohodlnï p ÌstupnÈ zep edu. Zp sob pr ce Vöechny pot ebnè ovl dacì prvky jsou ve vïtracìm-otopnèm p Ìstroji STIEBEL ELTRON DL 13 eurovent umìstïny z ergonomick ch d vod vpravo v p ednì stïnï. P i zapnutèm stavu se dost v venkovnì vzduch vzduchov m kan lem ve venkovnì stïnï do vïtracìho-otopnèho p Ìstroje a je veden mikrofiltrem p es lamely vysoce ËinnÈho tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem, a pomocì ventil toru p iv dïnèho vzduchu se p iv dì do obytnè mìstnosti. Vypot ebovan vzduch z mìstnosti se vede rovnïû opït p es mikrofiltr lamelami tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem a odv dì ventil torem odvïtr vanèho vzduchu druh m vzduchov m kan lem do volnèho prostoru. Teplo z odpadnìho vzduchu se p itom p ed v aû z 90 % na p iv dïn vzduch a tak se opït p iv dì zpït do mìstnosti. Pokud by vznikal ve vïtracìmotopnèm p Ìstroji kondenz t, zachyt v se v n dobï pro kondenz t. PomocÌ stupúovèho spìnaëe vzduch-objemov pr tok vzduchu je moûno p edvolit v mïnu vzduchu v hodnotï 20, 40 nebo takè 60 m 3 /hod. V poloze "volnè letnì chlazenì" se vypìn ventil tor odvïtr vanèho vzduchu. Tento pracovnì reûim dovoluje v tepl ch letnìch dnech p Ìvod chladnèho veëernìho nebo noënìho vzduchu do obytnè mìstnosti. KromÏ provoznìho reûimu "VÏtr nì" je vöak moûno souëasnï se sèriov m pot ebn m topenìm 800 W vyt pït. Pot ebnè topenì se zapne prav m spìnaëem v ovl dacìm panelu. Ve vïtracìmotopnèm p Ìstroji DL 13 sèriovï instalovan elektronick regul tor teploty mìstnosti reguluje na stupeú p esnï poûadovanou teplotu. DalöÌ servis nabìzejì indikace v ovl dacìm panelu. Pokud je zapot ebì vymïnit filtr, pak je to indikov no v ovl dacìm panelu ûlutou kontrolkou. Jestliûe se nashrom ûdi v kondenzaënì n dobï vïtöì mnoûstvì kondenz tu, je to indikov no Ëervenou kontrolkou na ovl dacìm panelu. SpÌnaËem pro zapìn nì a vypìn nì je moûno p Ìstroj odstavit z provozu.

11 Decentr lnì vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Technick data. Typ ObjednacÌ ËÌslo Technick data P Ìpojka V kon topenì v p ÌpadÏ pot eby W Rekuperace tepla % Objemov pr tok vzduchu m 3 /hod. P Ìkon ventil tor W RozmÏry a hmotnosti V öka mm äì ka mm Hloubka mm Hmotnost kg Barva DL /N/PE ~ 230 V, 50 Hz 800 aû 90 20/40/60 17/28/ ,5 krèmovï bìl RAL 9001 RozmÏry, p ipojovacì mìry a minim lnì odstupy* v mm DL 13 RozmÏry v/ö/hl mm 546/870/217 Vzd lenost "c" mm 266/166* Vzd lenost "d" mm 553 (453*) * P i instalaci na podlaze 11

12 VÏtracÌ-otopn p Ìstroj DL 13. DecentralizovanÌ p ÌsluöenstvÌ. Typ Vzduchov filtr FiltraËnÌ souprava, sest vajìcì vûdy z 5 kus mikrofiltr pro p iv dïn vzduch a pro odpadnì vzduch. Objed. ËÌslo FL Kruhov kan l Souprava kruhovèho kan lu "System 100" pro kr tk, horizont lnì otvor p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu. 2 kusy kruhovè trubky po 0,5 m a 2 ks ochrann m Ìûka proti p sobenì vliv povïtrnosti se zpïtn mi klapkami RKL RKL Ploch kan l FKL Souprava plochèho kan lu "System 100" pro kr tk, horizont lnì otvor p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu. 2 kusy plochè kan lovè trubky po 0,5 a 2 kusy zpïtnè klapky se 2 kusy ochrannè m Ìûky proti p sobenì vliv povïtrnosti. FKL DoplÚkov souprava plochèho kan lu FKL 1 DoplÚkov souprava plochèho kan lu "SystÈm 100" pro vedenì vzduchovèho kan lu aû pod parapet venkovnìho okna. Souprava sest v ze 4 kus oblouk plochè trubky a 2 kus ploch ch kan l po 0,5 m. FKL Kryt na venkovnì stïnu ABL HlinÌkov kryt pro zakrytì pr raz stïnou pro venkovnì vzduch a odvïtr van vzduch. Kryt je moûno p i Ìznout na mìstï na pot ebnou dèlkovou mìru. Je moûn n tïr p Ìsluönou barvou fas dy. Na bocìch dvï hlinìkovè krytky. RozmÏry D / V / H = 1600 x 160 x 56 mm. ABL OpÏrn konzola souprava = 2 kusy SKL Pouûiteln ve spojenì se sèriovou n stïnnou konzolou u omezenï nosn ch stïn OpÏrn konzola souprava = 2 kusy BKL Instalace nad zemì u nedostateënï nosn ch stïn. Mont ûnì a vrtacì öablona äablona pro vzduchovè kan ly a upevúovacì otvory MS-DL

13 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Instalace p Ìstroje. UpevnÏnÌ s n stïnn m drû kem. SouË stì dod vky p Ìstroje jsou n stïnnè drû ky vëetnï p ÌsluöenstvÌ. Drû ky je nutno upevnit na instalaënì stïnï s pomocì vrtacì öablony (ve vzd lenosti od zemï 100 mm) nebo v rozteëìch vrtan ch otvor, uveden ch v "Technick ch datech". P itom je nutno respektovat p ÌpustnÈ minim lnì vzd lenosti od sousednìch objekt. Mont û p i omezenï nosnè stïnï. P i omezenï nosnè stïnï je t eba spojit n stïnn drû k s p Ìdavnou opïrnou konzolou (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). VzduchovÈ kan ly. K provozu vïtracìho systèmu musì b t zajiötïn p Ìvod vzduchu a jeho odv dïnì oddïlen mi vzduchov mi kan ly. Toto se prov dì vzduchov mi kan ly (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ), jeû se uloûì do stïny. Otvory pro tyto kan ly je t eba vyvrtat p ed upevnïnìm p Ìstroje na stïnu, nap. s pomocì vrtacì öablony. P itom je takè nutno db t na instrukce k pouûitì a mont ûi soupravy vzduchov ch kan l! P i pr ci s vrtacì öablonou postupovat n sledujìcìm zp sobem: => UmÌstit mont ûnì öablonu na poûadovanè stanoviötï a upevnit ji; => vyvrtat otvory pro n stïnn m drû k (min. otvor 10 mm naho e a dole pro n stïnn drû k) a d le otvory pro vzduchovè kan ly; => sejmout mont ûnì öablonu, p iöroubovat n stïnnè drû ky a usadit vzduchovè kan ly (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Mont û p i dostateënï nosnè stïnï. Pokud je p Ìstroj upevnïn pouze dodan mi n stïnn mi drû ky, musì b t k dispozici dostateënï nosn stïna. Mont û p i omezenï nosnè stïnï. Mont û p i nedostateënï nosnè stïnï. Je-li k disposici nedostateënï nosn stïna, musì se p Ìstroj p ÌdavnÏ k n stïnnèmu drû ku upevnit na podlahovè konzole (zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Mont û p i nedostateënï nosnè stïnï. UpevnÏnÌ na podlahu UpevnÏnÌ na podlahu se prov dì p iöroubov nìm dna p Ìstroje k podlaze Ëty i otvory 8 mm. KruhovÈ kan ly System PlochÈ kan ly SystÈm Mont û p i dostateënï nosnè stïnï UpevnÏnÌ na podlahu. 1 Ochrann m Ìûka proti p sobenì vliv povïtrnosti 2 ZpÏtn klapka 3 Kruhov, resp. ploch kan l 13

14 Decentralizovan vïtracì-otopn p Ìstroj s rekuperacì tepla DL 13 eurovent. Ovl dacì panel Konstrukce p Ìstroje S1 venkovnì vzduch 7 odvïtr van 10 vzduch S2 S3 H1 H odpadnì vzduch R1 6 p iv dïn vzduch 9 ~ Indikace svìtì - mikrofiltry jsou zneëiötïny, musejì se bïhem dvou t dn vymïnit (lze je zìskat jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ). Indikace svìtì - n doba na kondenz t je pln, musì se bïhem deseti hodin vypr zdnit. S1 spìnaë pro zapìn nì/vypìn nì - vïtr nì S2 spìnaë pro zapìn nì/vypìn nì - pot ebnè topenì S3 stupúov spìnaë objemovèho pr toku vzduchu H1 ûlut kontrolka - indikace filtr H2 Ëerven kontrolka - indikace kondenz tu R1 nastavenì teploty mìstnosti 1 ovl dacì panel 2 boënì stïna vlevo 3 tvarov kus 4 mikrofiltr odpadnìho vzduchu EU 3/G3 5 mikrofiltr venkovnìho vzduchu EU S/F 5 6 n doba na kondenz t 7 vìko 8 p ednì stïna 9 m Ìûka v stupu vzduchu 10 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 11 ventil tor p iv dïnèho vzduchu tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem 13 boënì stïna vpravo 14

15 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Centr lnì vïtracì p Ìstroj s rekuperacì tepla. P Ìstroj LWZ 161 m ûe z odpadnìho vzduchu zìskat zpït aû 90 tepla! Je to umoûnïno pouûitìm novodob ch tepeln ch v mïnìk s k Ìûov m protiproudem. Objemov pr tok regulujì dva energii öet ÌcÌ stejnosmïrnè ventil tory nez visle na sobï. P Ìstroj LWZ 161 se tìm st v obzvl ötï v konn m a vysoce Ëinn m, centr lnìm p Ìstrojem pro vïtr nì nïkolika mìstnostì. InovaËnÌ technika, jejìû modernì design se hodì do jakèhokoliv obytnèho konceptu. Hospod rnè, lehce montovatelnè, se snadnou drûbou. A tak fungujì: Jako velmi kompaktnì se p edstavuje vyzr l technologie centr lnìho domovnìho vïtr nì p Ìstrojem LWZ 161. Teplo, odebranè ze vzduchu z mìstnosti, slouûì k oh evu vstupujìcìho ËerstvÈho vzduchu. A protoûe je tento p iv dïn vzduch filtrov n, zlepöuje se z etelnï komfort bydlenì.»emu se tak jednoduöe naslouch, je vyzr l, promyölen technika STIEBEL ELTRON. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l byty a domy do 180 m 2 obytnè plochy JednÌm pohledem: l vïtr nì s rekuperacì tepla aû 90 % l nehluën provoz l filtrov nì p iv dïnèho vzduchu a odpadnìho vzduchu l nejjednoduööì drûba l odvlhëenì bytu l velmi malè n roky na instalaci l konstantnì objemov pr tok l t ÌstupÚov provoz odvïtr van vzduch p iv dïn vzduch odpadnì vzduch Ëerstv vzduch ventil tor p iv dïnèho vzduchu filtr ÌzenÌ tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem ventil tor odvïtr vanèho vzduchu filtr protiz mrzov ochrana 15

16 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWZ 161 Kr tce a v stiûnï l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì bytu nebo domu l rekuperace tepla aû 90 % l stejnosmïrnè ventil tory, proto extrèmnï nìzk elektrick p Ìkon l jednoduchè nastavenì a obsluha vlivem konstantnìho objemovèho pr toku l nìzk hladina hluku l filtrov nì p iv dïnèho a odpadnìho vzduchu l kontinu lnì odstraúov nì ökodlivin z obytnè oblasti l objemov pr tok vzduchu voliteln ve 3 stupnìch l instalace na podlahu nebo mont û na stïnu Popis p Ìstroje KompaktnÌ p Ìstroj pro vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk, rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu pomocì tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem; jednoduöe vymïnitelnè filtry (G3) pro filtrov nì venkovnìho vzduchu, p iv dïnèho vzduchu, odpadnìho vzduchu a odvïtr vanèho vzduchu (vûdy s chlopúov m tïsnïnìm) na hornì stranï p Ìstroje; objemov pr tok vzduchu voliteln ve t ech stupnìch; regulace konstantnìho objemovèho pr toku; instalace na podlahu nebo mont û na stïnu; sk ÌÚ z pozinkovanèho ocelovèho plechu s pr ökov m n st ikem. Zp sob pr ce VÏtracÌ p Ìstroj LWZ 161 nas v pomocì dvou ventil tor p es vûdy jednu filtraënì rohoû v oddïlen ch kan lech venkovnì vzduch a odpadnì vzduch z mìstnostì, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC). Oba tyto vzduchovè proudy se vedou p es tepeln v mïnìk s k Ìûov m protiproudem, p iëemû venkovnì vzduch teplo pohlcuje a odpadnì vzduch teplo odevzd v. VedenÌ vzduchu z venkovnìho prost edì a odpadnì vzduch jsou zcela od sebe oddïlena, takûe je p i provozu p Ìstroje vylouëen p enos pachu z odpadnìho vzduchu na venkovnì vzduch. Vhodn mi vzduchov mi kan ly a se Ìzen mi tryskami se oh t p iv dïn vzduch kontrolovan m zp sobem fouk do bytu, ochlazen odvïtr van vzduch se odv dì st echou nebo stïnou. 16

17 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Technick data. Typ LWZ 161 ObjednacÌ ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz OdbÏr proudu max. A 1,15 P Ìkon stupeú 1/2/3 W 20ñ28 / 35ñ68 / 75ñ150 MnoûstvÌ vzduchu stupeú 1/2/3 m 3 /h 80 / 160 / 225 Vyuûiteln tlak stupeú 1/2/3 Pa 10ñ20 / 20ñ68 / 48ñ160 Hladina zvukovèho tlaku stupeú 1/2/3 db(a) 33 / 39 / 50 Max. teplota prost edì C 60 StupeÚ Ëinnosti tepelnèho v mïnìku s k Ìûov m protiproudem % 90 FiltraËnÌ t Ìda G 3 P Ìpojka vzduchov ch vedenì DN 150 P Ìpojka odtoku kondenz tu PE DN 16 RozmÏry a hmotnost V öka mm äì ka mm 675 Hloubka mm 420 Hmotnost bez obalu kg RozmÏry a p ipojovacì mìry v mm ø B 154 I IV A I I I I I ø150 ø150 min.10%gefälle A elektrick p Ìpojka 230 V 16 A B p Ìpojka kondenz tu DN 16, PE I p iv dïn vzduch DN 150 II odvïtr van vzduch DN 150 III odpadnì vzduch DN 150 IV venkovnì vzduch DN B I I I I I I IV III IV III

18 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. P ÌsluöenstvÌ. T ÌstupÚov spìnaë pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz ~ 230 V 50 Hz Max. spìnacì v kon A 10 ZkuöebnÌ znaëka VDE Technick popis T ÌstupÚov spìnaë pro nastavenì stupú vïtr nì. Schalter-2 Souprava filtraënìch rohoûì pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data FiltraËnÌ t Ìda G 3 PoËet kus 5 Bin rnì v stup BA 6.4 pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data RozmÏry v x ö x h mm 90 x 72 x 64 NapÏtÌ ~ 230 V 50 Hz Technick popis Bin rnì v stup pro ÌzenÌ stupú ventil tor p es EIB. Obtokov modul pro LWZ 161 Objed. ËÌslo Technick data RozmÏry v x ö x h mm 602 x 675 x 85 Hmotnost kg 3,5 NapÏtÌ ~ 230 V 50 Hz Technick popis Obtokov modul pro mont û p ed LWZ 161. V lètï p i urëit ch teplot ch se upustì od p enosu tepla. LetnÌ kazeta pro LWZ 161/160 Objed. ËÌslo Technick data Abmessungen v x ö x h mm 458 x 229 x 415 Technick popis Z suvn modul jako alternativa k tepelnèmu v mïnìku s k Ìûov m protiproudem, aby se neprov dïl p enos tepla v lètï. 18

19 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Instalace. Instalace p Ìstroje. P Ìstroj je nutno instalovat na vhodnèm mìstï, chr nïnèm p ed mrazem (nejvhodnïji centr lnï, aby se dos hlo kr tk ch cest vzduchov ch kan l ). AlternativnÏ k instalaci na podlahu lze p Ìstroj namontovat takè na stïnu s pomocì z vïsn ch liöt, kterè jsou souë stì dod vky. K tomu je nutno oba hornì örouby na zadnì stranï p Ìstroje vyöroubovat a jednu z obou liöt s helnìkem smï ujìcìm dol upevnit örouby na p Ìstroj. Druhou liötu namontovat jako protikus s helnìkem smï ujìcìm nahoru vodorovnï na stïnu pomocì dvou öroub s hmoûdinkami. Pro zamezenì p enosu hluku je t eba pouûìt p i mont ûi podloûky (D) a U- profil (C) podle detailu X v obr zku vpravo naho e. P ed zavïöenìm p Ìstroje na stïnu se musejì p ilepit na zadnì stranu p Ìstroje distanënì prvky (E), kterè jsou souë stì dod vky. P Ìstroj se potom m ûe namontovat zavïöenìm na stïnu. P ed p Ìstrojem ponechat dostatek mìsta, aby se umoûnila bezchybn v mïna filtr. Mont û na stïnu Odtok kondenz tu 4 Einzelheit Detail X X E D C min. 60 mm 1 n levka 2 pachov uz vïr 3 odtokovè potrubì 4 vodnì uz vïr Odvod kondenz tu. RekuperacÌ tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! Sp d kondenzaënìho odtoku musì Ëinit nejmènï 10 % a p Ìstroj musì b t namontov n absolutnï vodorovnï. Charakteristika ventil toru 350 ExternÌ tlak v Pa 300 stupeú stupeú stupeú objemov pr tok vzduchu m 3 /hod. 19

20 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWZ 161. Instalace. Elektrick p Ìpojka. P Ìstroj se dod v p ipraven k p ipojenì, a je t eba ho p ipojit do sìtï na volnï p Ìstupnou z suvku. Respektujte p edpisy pro instalaci elektrick ch spot ebië. P Ìstroj je vybaven t ÌstupÚov m regul torem ot Ëek. T ÌstupÚov regul tor ot Ëek se p ipojuje Ëty ûilov m vodiëem (bez ochrannèho vodiëe) s minim lnìm pr ezem 0,5 mm 2 (viz schèma zapojenì). Maxim lnì dèlka vodiëe nesmì p ekroëit 30 m. Aby se udrûoval nastaven objem vzduchu nez visle na odporu vzduchu konstantnì, p izp sobuje integrovan elektronika trvale ot Ëky obou ventil tor. Proto nejsou ot Ëky obou ventil tor vûdy konstantnì. P Ìstroj se dod v s p ednastaven mi objemov mi pr toky vzduchu: stupeú m 3 /hod. stupeú m 3 /hod stupeú 1 80 m 3 /hod. SchÈma zapojenì ventil tor p iv dïnèho vzduchu zeleno/ûlut modr hnïd ÌdicÌ jednotka zeleno/ûlut modr hnïd den vyp 3-stupÚov spìnaë bez vypìn nì p Ìpojka obtokovèho modulu Ëerven ûlut bìl modr den 3-stupÚov spìnaë s vypìn nìm den VYP Pokud jsou zapot ebì jinè objemovè pr toky vzduchu, lze je nastavit pomocì DIP-spÌnaË na ÌdÌcÌ desce. zeleno/ûlut ventil tor odpadnìho vzduchu Ëerven ûlut bìl modr Ëir bìl protiz mrazovè Ëidlo

21 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Centr lnì vïtracì p Ìstroj s teplovodnìm tepeln m Ëerpadlem. DvÏ funkce v jednom p Ìstroji - z ruka pro optim lnì vyuûitì cennè energie. P Ìstroj LWA 252..SOL vyuûìv teplo z odpadnìho vzduchu pro centr lnì z sobov nì teplou vodou. VzduchovÈ pr chodky ve venkovnì stïnï zajiöùujì pomocì integrovan ch filtr p Ìvod mènï zatìûenèho venkovnìho vzduchu. Dokonce i projektov nì a instalace jsou u p Ìstroje LWA 252..SOL dïtskou hrou. Proto se p Ìstroj hodì bez jak chkoliv problèm takè pro dodateënou instalaci v bytech, rodinn ch domcìch a kancel sk ch mìstnostech. A tak funguje: P Ìstroj pracuje na velmi promyölenèm principu. Centr lnìm potrubnìm systèmem se odv dì z mìstnostì vypot ebovan vzduch, Ëerstv vzduch vnik decentralizovan mi ventily p iv dïnèho vzduchu dovnit a rozdïluje se vznikl m podtlakem do obytn ch prostor. P Ìprava teplè uûitkovè vody (TUV) se prov dì teplem existujìcìm ve vzduchu pomocì teplovodnìho tepelnèho Ëerpadla. P Ìstroj je obzvl ötï vhodn pro l byty a domy do 180 m 2 obytnè plochy JednÌm pohledem: l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk l snìûenì vlhkosti vzduchu l vyuûitì zdarma zìskanèho odpadnìho tepla pro centr lnì p Ìpravu TUV l volitelnï se sol rnìm tepeln m v mïnìkem a integrovan m regul torem l kontinu lnì filtrov nì p iv dïnèho vzduchu decentralizovan mi ventily. odpadnì vzduch expanznì ventil v parnìk sbïraë ventil tor odvïtr van vzduch vedenì vzduchu odvïtr van vzduch kompresor elektrickè p ÌdavnÈ topenì cirkulaënì hrdlo kondenz tor z sobnìk TUV tepeln v mïnìk 21

22 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWA 252..SOL Kr tce a v stiûnï l kontrolovanè vïtr nì a odvïtr v nì bytu nebo domu l Ë steën rekuperace tepla odpadnìho vzduchu pro oh ev TUV l kontinu lnì odstraúov nì ökodlivin z obytnè oblasti l volitelnï se sol rnìm tepeln m v mïnìkem a integrovan m sol rnìm regul torem Popis p Ìstroje Centr lnì vïtracì p Ìstroj k vïtr nì a odvïtr v nì byt a rodinn ch domk a d le k centr lnì p ÌpravÏ TUV pro nïkolik odbïrov ch mìst v dom cnosti. Rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu pomocì tepelnèho Ëerpadla pro TUV. Vzduch v domï se p iv dì centr lnï. KompaktnÌ p Ìstroj obsahuje tepelnè Ëerpadlo vzduch / voda s konstrukënìmi Ë stmi bezpeënostnì tepeln v mïnìk (kondenz tor), odparnìk, kompresor a ventil tor se t emi voliteln mi stupni ventil toru (spìnaë pro volbu stupú ventil toru zajistì uûivatel); vöechny vzduchovè p Ìpojky s b itov m tïsnïnìm; zav en n doba z sobnìku TUV s obsahem 300 litr z oceli, uvnit se speci lnìm smaltem, s antikoroznì tyëì a elektrick m p Ìdavn m oh evem; tepeln izolace bez obsahu freon s nejmenöìmi tepeln mi ztr tami. Kovov sk ÌÚ s bìl m plastov m povlakem. Pot ebnè p ÌsluöenstvÌ l Pr chod vzduchu venkovnì stïnou pro decentralizovan p Ìvod venkovnìho vzduchu. P ÌsluöenstvÌ l Ëerpadlo pro kondenzovanou vodu PK 3 l modulov trubka k prodlouûenì pr chodu vzduchu venkovnì stïnou l jsou k dispozici vöechny pot ebnè mont ûnì souë sti, jako ventily, vinutè dr ûkovè trubky, tvarovè dìly atd. Zp sob pr ce VÏtracÌ p Ìstroj LWA 252..SOL nas v pomocì ventil toru vzduchov mi kan ly odpadnì vzduch z mìstnostì bytu, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC). Tento proud vzduchu se vede p es tepeln v mïnìk (odparnìk) tepelnèho Ëerpadla a obsaûenè teplo se odebìr. P Ìvodem elektrickè energie (pohon kompresoru) se oh Ìv TUV ve druhèm tepelnèm v mïnìku (kondenz tor) aû na 55 C. Ochlazen odpadnì vzduch se odv dì jako odvïtr van vzduch do venkovnìho prostoru. P Ìvod ËerstvÈho vzduchu budovy nebo bytu je proveden decentr lnï tryskami p iv dïnèho vzduchu venkovnì stïnou. Pokyny pro instalaci l db t na kr tkè potrubnì cesty l mìsto pro instalaci p Ìstroje musì b t rovnè a nosnè (p i d evïn ch tr mov ch stropech p Ìstroj p ÌdavnÏ oddïlit). l ponechat p ed p Ìstrojem mìsto nejmènï 60 cm l nezapomenout na odtokovè potrubì pro odvod kondenz tu l trubkovè p Ìvody na p Ìstroji vybavit ohebn mi hadicemi l potrubì izolovat p i pr chodu nevyt pïn mi seky l mìsta spoj potrubì a tvarovek provèst vzduchotïsnï l uvaûovat reviznì otvory l je zapot ebì zvl ötnì z suvka 230 V / 16 A nebo pevn p Ìpojka l izolovat potrubì odvïtr vanèho vzduchu tepelnou izolacì, nepropustnou pro difuzi p ry 22

23 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Technick data. Typ LWA 252 LWA 252 SOL Objed. ËÌslo Technick data JmenovitÈ napïtì V, Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz JiötÏnÌ A P Ìkon tepelnèho Ëerpadla kw 0,48 * 0,48 * P Ìkon p ÌdavnÈho oh evu kw 1,5 1,5 P Ìkon ventil tor W 50 (bei 250 m 3 /h) 50 (bei 250 m 3 /h) Celkov p Ìkon kw 2,1 2,1 Topn v kon kw 1,4 ** 1,4 ** MnoûstvÌ vzduchu m 3 /h 50 ñ ñ 280 Tlak k dispozici Pa 200 (bei 250 m /h) 200 (bei 250 m /h) Rozsah pouûitì odpadnì vzduch C +15 bis bis +35 Teplota vody tepelnèho Ëerpadla C Objem z sobnìku TUV l P Ìpustn provoznì p etlak bar 6 6 P Ìpojka potrubì DN P Ìpojka vody palce R 1 (vnïjöì) R 1 (vnïjöì) P Ìpojka cirkulace palce R 1/2 (vnïjöì) R 1/2 (vnïjöì) P Ìpojka odvodu kondenz tu DN vnit nì (1/2") hadice vnit nì (1/2") hadice Chladivo / mnoûstvì n plnï g R134a / 850 R134a / 850 RozmÏry a hmotnost V öka mm äì ka mm Hloubka mm Hmotnost bez obalu kg Charakteristika provedenì Kondenz tor bezpeënostnì p enos tepla * P i +20 C teploty vzduchu, 40 % relativnì vlhkosti a 45 C teploty vody * * P i +20 C teploty vzduchu, 40 % relativnì vlhkosti, oh ev vody z 15 C na 55 C RozmÏry a p ipojovacì mìry v mm p estavitelnè TWW TW 8 1 p Ìvod studenè vody 2 p Ìvod teplè vody 3 odtok kondenz tu 4 p ipojenì cirkulace 5 hrdlo odpadnìho vzduchu 6 hrdlo odvïtr vanèho vzduchu 7 vypouötïcì kohout 8 pojistn ventil 9 pr chozì uzavìracì ventil 10 zkuöebnì hrdlo pro tlakomïr 11 zpïtn klapka zkuöebnì ventil 13 redukënì ventil pouze p i > 4,8 bar 14 pr chodka pro elektrickè vedenì 15 cirkulaënì Ëerpadlo 16 zpïtn ventil

24 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. P ÌsluöenstvÌ. D lkovè ovl d nì RC l pro LWA 252..SOL Objed. ËÌslo Technick popis D lkovè ovl d nì s prostorov m Ëidlem. Pro zmïnu provoznìch reûim : trvale stupeú ventil toru 1, trvale stupeú ventil toru 3 a programov reûim. 24

25 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Instalace. Zkontrolovat podmìnky na mìstï instalace. MÌstnost, ve kterè se m p Ìstroj LWA 252..SOL instalovat, musì splúovat n sledujìcì podmìnky: l MusÌ b t chr nïna p ed mrazem. l Nosnost podlahy (hmotnost p Ìstroje LWA 252 s vodou cca 455 kg). l P Ìstroj LWA 252..SOL se nesmì pouûìvat v mìstnostech, kterè jsou ohroûeny v buchem plynem, prachem nebo parami. l OdpadnÌ vzduch, p iv dïn k p Ìstroji, by nemïl mìt teplotu niûöì neû + 15 C, neboù jinak odparnìk zamrzne. KromÏ toho se snìûì s klesajìcì teplotou odpadnìho vzduchu hospod rnost provozu tepelnèho Ëerpadla. l Z kladnì plocha mìstnosti pro instalaci p Ìstroje musì Ëinit nejmènï 2 m 2, p iëemû objem nesmì b t menöì neû 4 m 3. l P Ìstroj LWA 252..SOL nesmì b t omezov n stïnami a stropem vìce, neû je uvedeno na vedlejöìm obr zku. l P i instalov nì vïtracìho p Ìstroje v kotelnï musì b t zajiötïno, ûe nebude nep ÌznivÏ ovlivnïn provoz kotle. Instalace p Ìstroje RozmÏry v mm StanoviötÏ p Ìstroje a protihlukov ochrana Pro dosaûenì co moûno nejkratöìch cest vzduchov ch kan l je nutno instalovat p Ìstroj centr lnï. MÌsto instalace musì b t chr nïno proti mrazu. Podklad musì b t rovn a nosn. P i instalaci na d evïn ch tr mov ch stropech musì b t p Ìstroj p ÌpadnÏ dodateënï oddïlen, aby se snìûil p enos zvuku öì ÌcÌho se stavbou. P ipojenì vzduchu. OdvÏtr van vzduch je moûno p ipojit volitelnï shora nebo na boku. Odvod kondenz tu. Vlivem rekuperace tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! 25

26 Centr lnì vïtracì p Ìstroj LWA 252..SOL. Instalace. P ipojenì na p Ìstroj. P Ìpojky na p Ìstroj by mïly b t provedeny ohebn mi trubkami (mal p enos hluku, jednoduch mont û). Elektroinstalace / regulace. Pro vïtracì bytovè za ÌzenÌ je zapot ebì zvl ötnì nap jenì elektrick m proudem 230 V / 16 A. NastavenÌ ventil tor. Nastavit napïtì ventil tor podle pot ebnèho mnoûstvì vzduchu a tlakovè ztr ty. NastavenÌ se prov dì p Ìmo na regul toru. Regul tor. Integrovan elektronika reguluje individu lnï ot Ëky ventil tor a teplotu TUV. P i provoznìm reûimu "Automatika" jsou aktivnì ËasovÈ programy. Regul tor je moûno obsluhou velmi jednoduöe p izp sobit individu lnìm poûadavk m. charakteristika ventil toru externì tlak v Pa Regul tor LWA 252..SOL vzduchov objemov pr tok v m 3 /hod. 26

27 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Centr lnì vïtracì p Ìstroje s rekuperacì tepla, tepeln m Ëerpadlem a p Ìdavn m oh evem. Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL vyuûìvajì nejmodernïjöì dom cì techniku s v sledkem: bezplatn energie prost edì se rekuperacì tepla pomocì v konnèho tepelnèho Ëerpadla vyuûìv pro vyt pïnì a p Ìpravu TUV. JeötÏ v hodnïjöì je celek se sol rnì soustavou na vaöì st eöe. P itom se vyuûìv kromï energie odpadnìho vzduchu takè jeötï teplo sluneënìho z enì. To je ochrana ûivotnìho prost edì, kter dennï pom h öet it. SilnÈ, spornè, öetrnè k ûivotnìmu prost edì. VÏtracÌ p Ìstroje LWA 203/ 303..SOL zajiöùujì pomocì potrubnìho systèmu centr lnì odvïtr nì.»erstv, filtrovan venkovnì vzduch vnik decentralizovan mi ventily p iv dïnèho vzduchu dovnit a rozdïluje se bez pr vanu do obytn ch mìstnostì. TepelnÈ Ëerpadlo zbavuje odpadnì vzduch nejvïtöì Ë sti tepelnè energie, p ev dì ji s nejvyööì efektivitou na uûiteënou energii a p ed v ji na vyt pïcì soustavu a integrovan z sobnìk TUV s obsahem 300 l. Ochlazen objemov pr tok vzduchu se odv dì jako odvïtr van vzduch do volnèho prostoru. Pokud je pot eba energie pro vyt pïnì vïtöì, zapojì se elektrick p Ìdavn oh ev k podpo e tepelnèho Ëerpadla. Aby se pracovalo energeticky ËelnÏ, d v elektrick p Ìdavn oh ev k dispozici pouze energii, kter je takè skuteënï zapot ebì. Velk v kon. P Ìstroj LWA 303..SOL je uvaûov n zejmèna pro nìzkoenergetickè domy s obytnou plochou do 180 m 2 a tepeln mi ztr tami do cca 6,5 kw (podle DIN 4701). Pro menöì objekty do 5,5 kw je nabìzen p Ìstroj LWA 203..SOL. sporn a efektivnì. VÏtracÌ p Ìstroje LWA 203/ 303..SOL zajiöùujì ekologicky öetrnï, hospod rnï a efektivnï kontinu lnì p Ìvod ËerstvÈho vzduchu, teplè vody a spr vnou teplotu. 27

28 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Popis p Ìstroje, zp sob pr ce. LWA 203/303..SOL Kr tce a v stiûnï l kompaktnì p Ìstroj s funkcemi ñ vïtr nì ñ vyt pïnì ñ p Ìprava TUV l vysok vzduchov v kon do 280 m 3 /hod. l teplota TUV aû 60 C pomocì tepelnèho Ëerpadla l nìzkè pohotovostnì n klady na energii l velmi komfortnì p Ìprava TUV pomocì integrovanèho z sobnìku TUV (300 l) l dvï v konovè velikosti tepelnèho Ëerpadla pro optim lnì p izp sobenì na objekt. l jednoduch instalace a obsluha l individu lnï nastaviteln p edvolba programu a vyuûitì za ÌzenÌ l volitelnï se sol rnìm v mïnìkem tepla a integrovan m sol rnìm regul torem Popis p Ìstroje Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL jsou kompletnìmi systèmy pro centr lnì vïtr nì a odvïtr nì byt a rodinn ch domk, a d le k centr lnì p ÌpravÏ TUV a veökerèho z sobov nì teplem pro vyt pïnì, p ednostnï pro st ednï teplotnì a podlahovè vyt pïnì. Rekuperace tepla z odpadnìho vzduchu se prov dì pomocì agreg tu tepelnèho Ëerpadla vzduch / voda. Vzduch je veden s p Ìzniv m proudïnìm v tvarovk ch EPS (tvrzen lehëen hmota). Ventil tor je stejnosmïrn, obzvl ötï öet ÌcÌ energii. P Ìpojka pro odpadnì vzduch se nach zì na levè stranï a p Ìpojka pro odvïtr van vzduch na hornì stranï p Ìstroje, je vöak moûno pravou pouûìt takè pravè strany. Vzduch se p iv dì decentralizovanï. Agreg t tepelnèho Ëerpadla je vybaven vöemi pojistn mi prvky, jako hlìdaëem vysokèho tlaku a protimrazovou ochranou. ZpÏtnÏ zìskanè teplo se p ed v do integrovanèho z sobnìku TUV (300 l) se speci lnìm smaltov nìm a do vyt pïcìho systèmu. P i velmi nìzk ch teplot ch nebo p i velmi vysokè pot ebï tepla pokr v p Ìstroj LWA 203/303..SOL zbytkovou pot ebu tepla pomocì vestavïnèho elektrickèho p ÌdavnÈho oh evu. U sol rnì varianty je moûnè vyuûitì sol rnì energie pro oh ev TUV. PlnÏ elektronick regul tor je Ìzen venkovnì teplotou a umoûúuje regulaci dvou topn ch okruh, parametrov nì kromï jinèho stupú ventil tor, topn ch k ivek a teplot, a d le ËasovÏ z vislè programov nì vyt pïcìho provozu, vïtracìho provozu a p Ìpravy TUV. Je moûno pouûìt d lkovè ovl d nì s prostorov m Ëidlem. U sol rnì varianty je integrov n kompletnì sol rnì regul tor. Sk ÌÚ p Ìstroje LWA 203/303..SOL sest v z ocelovèho plechu, s bìl m vypalovacìm n tïrem a öed m krytem pro uloûenì regul toru. Zp sob pr ce Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL jsou vybaveny ventil torem odpadnìho vzduchu. OdpadnÌ vzduch se nas v z mìstnostì, zatìûen ch pachy, resp. vlhkostì (kuchynï, koupelna, WC) ventil torem odpadnìho vzduchu. Tento proud vzduchu je veden p es odparnìk tepelnèho Ëerpadla. P i poûadavku na teplo se nejvïtöì Ë st tepla odnìm. Tuto energii uvede tepelnè Ëerpadlo na vyööì teplotnì roveú, aby bylo moûno oh t TUV a vyt pïcì systèm. Nato se p ed v odvïtr van vzduch do volnèho prostoru vhodn m potrubnìm systèmem, izolovan m nepropustnï proti difuzi p ry. P es vhodnè decentralizovanè ventily p iv dïnèho vzduchu se p iv dì Ëerstv filtrovan venkovnì vzduch do vïtran ch mìstnostì (obytnè mìstnosti a loûnice). P i velmi nìzk ch venkovnìch teplot ch nebo velkè pot ebï tepla kryje p Ìstroj LWA 203/303..SOL zbytkovou pot ebu tepla pomocì elektrickèho doh evu. 28

29 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Technick data. Typ LWA 203 LWA 203 SOL LWA 303 LWA 303 SOL Objed. ËÌslo Technick data V konov data SpodnÌ hranice pouûitì odpadnìho vzduchu C Topn v kon tepelnèho Ëerpadla p i 250 m 3 /hod. a (L20/F40/W35) 1) kw 1,5 1,5 2,1 2,1 V konovè ËÌslo tepelnèho Ëerpadla p i 250 m 3 /hod. a (L20/F40/W35) 1) 4 4 3,8 3,8 Topn v kon elektrickèho doh evu vyt pïnì kw 6,6 6,6 6,6 6,6 Topn v kon elektrickèho doh evu TUV kw 1,5 1,5 1,5 1,5 Topn v kon tepel. Ëerpadla (L20/F40/W35) 1) + el. doh evu kw 8,1 8,1 8,7 8,7 Doba oh evu TUV s tepeln m Ëerpadlem z 15 C na 55 C (L20/F40) 2) hod. 10,1 9,0 6,8 6,0 ElektrotechnickÈ daje Max. p Ìkon kw 8,6 8,6 8,8 8,8 Max. odbïr proudu A 17,5 RozbÏhov proud tepelnèho Ëerpadla A 10 P Ìkon ventil tor p i 250 m 3 /h W 50 P Ìkon obïhovèho Ëerpadla W 46ñ93 SÌùov p Ìpojka: elektr. doh ev + kompresor (L1, L2, L3) n x mm 2 5 x 2,5 transform tor + regul tor (L,N) n x mm 2 3 x 1,5 JiötÏnÌ elektr. doh ev + kompresor (L1, L2, L3) A 20 gl transform tor + regul tor (L,N) A 16 gl NapÏtÌ / kmitoëet - v konov Ë st V / Hz 3/N/PE ~ 400/50 NapÏtÌ / kmitoëet - regul tor V / Hz 1/N/PE ~ 230/50 StupeÚ krytì EN (DIN VDE 0470) IP 20 TepelnÈ Ëerpadlo P Ìpustn provoznì tlak studen okruh MPa 2,34 Chladivo Typ R 134 a PlnÏnÈ mnoûstvì g 1000 Vyt pïnì P Ìpustn provoznì p etlak topnèho okruhu MPa 0,3 Nastaviteln objemov pr tok topenì l/hod. 400 Pohotov tlakov rozdìl na obïhovèm Ëerpadle p i 400 l/hod: stupeú ot Ëek 1 MPa 0,2 stupeú ot Ëek 2 MPa 0,4 stupeú ot Ëek 3 MPa 0,5 TeplotnÌ rozpïtì p i provozu pouze tepel. Ëerpadla 400 l/hod. (L20/F40/W35) 1) K TUV P Ìpustn provoznì p etlak TUV MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 Teplota TUV C Objem z sobnìku TUV l VÏtr nì Objemov pr tok odpadnìho vzduchu pouze pro vïtracì provoz m 3 /h 50ñ200 50ñ ñ ñ280 Min. objem. pr tok odpadnìho vzduchu p i provozu tepel. Ëerpadla m 3 /h Max. pouûiteln externì tlak p i max. ot Ëk ch ventil toru (10 V) a vzduchovèm objemovèm pr toku m 3 /hod. Pa 270 P Ìpojky P Ìpojka vyt pïnì mm 22 (vnïjöì) P Ìpojka TUV mm R 1 (vnïjöì) P Ìpojka cirkulace palce R 1/2 (vnïjöì) P Ìpojka kondenzovanè vody mm hadice vnit nì (1/2") P Ìpojka sol rnìho tepelnèho v mïnìku mm ñ R 1 (vnïjöì) ñ R 1 (vnïjöì) P Ìpojky odvïtr vanèho vzduchu / odpadnìho vzduchu DN 160 Hladina akustickèho tlaku ve vzd lenosti 1 m db(a) RozmÏry a hmotnost v öka / öì ka / hloubka mm 1980 x 660 x 660 Hmotnost pr zdn / s n plnì kg 187 / / / / 501 1) (L20/F40/W35) = teplota odpadnìho vzduchu 20 C, vlhkost odpadnìho vzduchu 40 %, teplota v stupnì vody do topenì 35 C 2) (L20/F40) = teplota odpadnìho vzduchu 20 C, vlhkost odpadnìho vzduchu 40 % 29

30 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. V konovè diagramy / dimenzov nì. P i dimenzov nì je nutno respektovat n sledujìcì: Z kladem pro dimenzov nì je normalizovan pot eba tepla pro vyt pïnì podle DIN 4701, p iëemû by se mïla br t v vahu pro mìstnosti s p iv dïn m vzduchem 0,6n sobn v mïna vzduchu a pro mìstnosti s odpadnìm vzduchem pouze v mïna vzduchu mezerami. Vûdy podle v öe normalizovanè pot eby tepla je tepelnè Ëerpadlo schopnè samo pokr t tepelnou ztr tu aû do urëitè venkovnì teploty. P i niûöìch venkovnìch teplot ch se automaticky p ipojì integrovan elektrick doplúkov oh ev, to vöak m za n sledek zv öenou spot ebu energie. Z tohoto v konovèho chov nì vypl v zpravidla hospod rn oblast pouûitì p Ìstroje LWA 203/303..SOL do 6,5 kw normalizovanè pot eby tepla pro vyt pïnì (podle DIN 4701). Pro LWA 203..SOL do 5,5 kw. Tyto rozsahy pouûitì p edpokl dajì pr mïrn tarif pro tepeln Ëerpadla. P i jin ch podmìnk ch je nutno provèst diferencovanou vahu podle tabulky pro dimenzov nì a doporuëit sledov nì n klad na energii. P i dimenzov nì mnoûstvì vzduchu je nutno si uvïdomit, ûe nejmenöì mnoûstvì vzduchu, kterè je zapot ebì pro efektivnì funkci tepelnèho Ëerpadla, odpovìd minim lnï 0,4-0,5n sobnè v mïnï vzduchu budovy. V konov diagram tepelnèho Ëerpadla a doplúkovèho oh evu V kon v kw ñ ñ10 ñ VenkovnÌ teplota ve C 1 LWA 203 v stupnì teplota 35 C 2 LWA 303 v stupnì teplota 35 C 3 LWA 203 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 4 LWA 303 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 30

31 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Dimenzov nì. P Ìklad dimenzov nì. Je d n obytn d m v Hannoveru s tepelnou ztr tou 6 kw (podle DIN 4701). SystÈm rozvodu tepla sest v z podlahovèho vyt pïnì, dimenzovanèho na 35/30 (35 C v stupnì teplota p i - C venkovnì teploty). Z diagramu dimenzov nì je z ejmè, ûe k ivka tepeln ch ztr t (5) protìn u cca 8 C k ivku 1 (LWA 203) a u cca 6 C k ivku 2 (LWA 303). To pro pouûitì LWA 303 znamen, ûe se dosahuje ve stanoviöti Hannover (normalizovan venkovnì teplota - C) podìlu krytì tepelnèho Ëerpadla cca 0,78, v Ëi tepelnè Ëerpadlo m ûe pokr t roënì vyt pïnì na 78 %. Zb vajìcì podìl je p Ìmo pokryt integrovan m elektrick m doplúkov m oh evem. U p Ìstroje LWA 203 ËinÌ podìl pokrytì pro tento p Ìklad pouze asi 0,66, to znamen podìl elektrickèho p ÌmÈho oh evu ËinÌ potom cca 34 %. Tuto konfiguraci za ÌzenÌ nelze doporuëit. DalöÌmi p sobìcìmi faktory pro podìl pokrytì jsou kromï jinèho objemov pr tok, teplota odpadnìho vzduchu, nepropustnost domu a drûba filtru p iv dïnèho vzduchu. P Ìprava TUV je pokryta p ednostnï a zpravidla v hradnï tepeln m Ëerpadlem. Vûdy podle pot eby TUV a jejì teploty se ovlivúuje podìl pokrytì tepelnèho Ëerpadla pro provoz vyt pïnì. Dimenzov nì a v poëet vïtracì soustavy se prov dì podle daj v kapitole Projektov nì soustavy na str nk ch Diagram dimenzov nì v kon v kw podìl pokrytì tepeln m Ëerpadlem * ñ15 1 0,9 0,8 0,72 spodnì meznì Ë ra dimenzov nì 0,7 0,6 ñ15 ñ ñ10 ñ venkovnì teplota ve C 1 LWA 203 v stupnì teplota 35 C 2 LWA 303 v stupnì teplota 35 C 3 LWA 203 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 4 LWA 303 v stupnì teplota 35 C a elektrick p Ìm oh ev 6,6 kw 5 K ivka tepeln ch ztr t pro normalizovanou tepelnou ztr tu 6 kw *) PodÌl pokrytì podle VDI 2067 list 6 (zkr cen postup) ñ10 ñ venkovnì teplota ve C Normalizovan venkovnì teplota podle DIN 4701 C C Berlin ñ14 Kassel ñ Bremen ñ Kˆln ñ10 Dortmund ñ Leipzig ñ14 Frankfurt ñ M nchen ñ16 Hamburg ñ N rnberg ñ14 Hannover ñ14 Stuttgart ñ 31

32 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. RozmÏry a p ipojovacì mìry. RozmÏry a p ipojovacì mìry TWW TW p Ìvod studenè vody 2 p Ìpojka TUV 3 odtok kondenz tu 4 p Ìpojka cirkulace 5 v stupnì potrubì do topenì 6 vratnè potrubì z topenì topn okruh 1 7 vratnè potrubì z topenì topn okruh 2 8 plnìcì a vypouötïcì kohouttopn voda 9 v stupnì potrubì tepelnèho v mïnìku 10 vratnè potrubì tepelnèho v mïnìku 11 hrdlo odpadnìho vzduchu hrdlo odvïtr vanèho vzduchu (moûno namontovat volitelnï) 13 plnìcì a vypouötïcì kohouttuv (zajistì uûivatel) 14 pojistn ventil (zajistì uûivatel) 15 pr chozì uzavìracì ventil (zajistì uûivatel) 16 zkuöebnì hrdlo pro tlakomïr (zajistì uûivatel) 17 zpïtn ventil (zajistì uûivatel) 18 zkuöebnì ventil (zajistì uûivatel) 19 redukënì ventil pouze p i vïtöìm p etlaku neû 4,8 bar (zajistì uûivatel) 20 pr chodka pro elektrickè vedenì 21 cirkulaënì Ëerpadlo (zajistì uûivatel) 22 jìmka FunkËnÌ schèma 1 ventil tor odvïtr vanèho vzduchu 2 kompresor 3 elektrick doh ev (vyt pïnì) 4 kondenz tor vyt pïnì 5 obïhovè Ëerpadlo 6 p epìnacì ventil 7 zpïtn ventil 8 elektrick topn tyë (TUV) 9 tepeln v mïnìk 10 kondenz tor TUV 11 z sobnìk TUV zpïtn ventil 13 sbïracì suöië 14 odparnìk 15 expanznì ventil I II III IV V VI odpadnì vzduch odvïtr van vzduch odvïtr van vzduch (volitelnï) TUV cirkulace studen voda 32

33 Centr lnì vïtracì p Ìstroje LWA 203/303..SOL. Instalace. UmÌstÏnÌ. Podklad pro instalaci p Ìstroje LWA 203/303..SOL by mïl b t vodorovn, pevn a trvanliv. P Ìstroj musì st t zcela rovnomïrnï. Nerovn podklad m ûe ovlivnit hluk p Ìstroje. P Ìstroj LWA 203/303..SOL nem b t instalov n p Ìmo pod nebo vedle obytn ch mìstnostì a loûnic. UpevnÏnÌ potrubì a pr chody stïnami je t eba provèst tlumenï proti zvuku öì ÌcÌmu se tïlesem. MÌstnost, v nìû se m p Ìstroj LWA 203/303..SOL instalovat, musì kromï toho splúovat n sledujìcì podmìnky: l MusÌ b t chr nïna p ed mrazem. l Nosn podlaha (hmotnost p Ìstroje LWA 203/303..SOL s vodou je cca 500 kg). l P Ìstroj nesmì b t umìstïn v mìstnostech, ohroûen ch v buchem prachu, plynu nebo par. l OdpadnÌ vzduch, p iv dïn k p Ìstroji, by nemïl mìt niûöì teplotu neû + 15 C, neboù v jinèm p ÌpadÏ odparnìk rozmïry v mm min. 500 mm zamrzne. D le kles se sniûujìcì se teplotou hospod rnost provozu tepelnèho Ëerpadla. l Z kladnì plocha mìstnosti pro instalaci musì mìt plochu min. 2 m 2. P itom objem nesmì b t menöì, neû 4 m 3. l P i instalov nì vïtracìho p Ìstroje v kotelnï musì b t zajiötïno, ûe nebude nep ÌznivÏ ovlivnïn provoz kotle. Pot ebnè mìsto. Aby bylo moûno bez omezenì otevìrat ovl dacì panel, je zapot ebì p ed p Ìstrojem mìsto cca 600 mm a vlevo vedle p Ìstroje vzd lenost minim lnï 500 mm k p ipojenì potrubì odpadnìho vzduchu. P Ìstroj LWA nesmì b t d le omezen stïnami a stropem vìce, neû je zobrazeno v obr zku dole. K neomezovanè instalaci p Ìstroje musì Ëinit v öka mìstnosti minim lnï 2300 mm. VedenÌ odvïtr vanèho vzduchu. V stupnì otvor odvïtr vanèho vzduchu do venkovnìch stïn nebo ve st eöe by nemïl smï ovat na sousednì okna obytn ch mìstnostì a loûnic. PouûitÌ vhodn ch tlumië hluku v potrubì odvïtr vanèho vzduchu d le sniûuje hladinu hluku. Odvod kondenz tu. RekuperacÌ tepla je nutno poëìtat v tepelnèm v mïnìku p i velk ch teplotnìch rozdìlech mezi venkovnìm vzduchem a odpadnìm vzduchem s kondenzovanou vodou. Pro odv dïnì kondenzovanè vody je zapot ebì odtokovè vedenì. Pozor na odolnost v Ëi mrazu! Kondenzovan voda musì volnï vytèkat z potrubì. Do potrubì nesmì b t vloûen û dn protipachov uz vïr. P i nedostateënèm sp du se doporuëuje pouûìt Ëerpadlo pro kondenzovanou vodu. VedenÌ venkovnìho / p iv dïnèho vzduchu. VenkovnÌ / p iv dïn vzduch se vede decentralizovanï. S pouûitìm vhodn ch decentralizovan ch pr chozìch prvk pro venkovnì vzduch proudì Ëerstv filtrovan venkovnì vzduch do vïtran ch mìstnostì. Dimenzov nì se musì provèst tak, aby nevznikl pro pl novan objemov pr tok p iv dïnèho vzduchu do obytnè jednotky vïtöì podtlak neû 4 Pa oproti venkovnìmu prostoru. Jako pr chozì prvky pro venkovnì vzduch je moûno pouûìt ventily pro p iv dïn vzduch typu "Ventil 80" nebo "Ventil 90". Tyto ventily pro p iv dïn vzduch jsou vybaveny filtrem t Ìdy G3 a ochrannou m Ìûkou proti p sobenì vliv povïtrnosti. 33

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla Projektov nì a instalace Vyd nì leden 2005 Vyd nì leden 2005 P etisk nebo rozmnoûov nì, i Ë steënï, jsou moûnè pouze s naöìm svolenìm. STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, 37601

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DL 13 dosahuje s rekuperací tepla až 90 % výkonu, který skutečně přesvědčuje. S úsporou místa použijete decentralizovaný přístroj tam,

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY

TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY OHŘEV VODY VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE TECHNICKÉ INFORMACE VĚTRACÍ SYSTÉMY» VYDÁNÍ 2011 Vydání 2011 Přetiskování nebo kopírování tohoto podkladu nebo jeho části smí být prováděno pouze se svolením

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Projektov nì s kotli De Dietrich

Projektov nì s kotli De Dietrich Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2014

Zásobníkové ohřívače vody 2014 Zásobníkové ohřívače vody 2014 1 2 Úspornost a efektivnost u vás doma 3 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 5 Výběr ohřívače vody... 6 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 7 Malé elektrické ohřívače...

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta LITINOV KOTEL TOPNÝ OLEJ PLYN GT 00 GT 00 K GT 00 DIEMATIC-m Delta odpovìd p edpis m n sledujìcìch 009 evropsk ch smïrnic: - 92/2/EWG. SmÏrnice pro stupeú Ëinnosti - 90/96/EWG. SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Systémová technika. Strana. Ventilační systémy 24. Solární systémy 29. Tepelná čerpadla 34. Uvedení do provozu

Systémová technika. Strana. Ventilační systémy 24. Solární systémy 29. Tepelná čerpadla 34. Uvedení do provozu Systémová technika Strana Ventilační systémy 24 Solární systémy 29 Tepelná čerpadla 34 Uvedení do provozu Uvedení do provozu tepelného čerpadla WPL, WPF, WPC nebo větracích jednotek LWA 203/403 a LWZ 303/403

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Komfortní větrání obytných prostorů

Komfortní větrání obytných prostorů Stručná technická informace Komfortní větrání obytných prostorů CWL Excellent CWL-T Excellent CWL-F Excellent 2 Stručný přehled jednotek CWL Excellent Typ CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent CWL-180

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300 VIESMANN VITOCELL W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnný kotel 80 až 300 litrů objem List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 5 a 7 VITOCELL W 100 Zásobníkový

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VIESMANN VITOCELL 100 V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 V Typ CVW Vertikální

Více

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS VĚTRÁNÍ Dříve probíhala výměna vzduchu četnými spárami ve vnějších stěnách budovy, např. v oknech. Vlhký a znečištěný vzduch z místností mohl

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení

Více

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A.

PŘEDNOSTI domnick hunter hiross S.p.A. P o l e S t a r refrigeration dryers POLESTAR: JASNÃ Z ÿõcõ HVÃZDA SuöiË PoleStar se zrodil po tèmï Ëty iceti letech zkuöenostì spoleënosti dh hiross s v robou a provozem za ÌzenÌ na pravu stlaëenèho vzduchu.

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

I. Teplovodní otopné soustavy

I. Teplovodní otopné soustavy Přednáška č. 5 OTOPNÉ SOUSTAVY Hlavní druhy otopných soustav I. Teplovodní otopné soustavy. II. Velkoplošné sálavé otopné soustavy. III. Otopné soustavy se zavěšenými sálavými panely. IV. Otopné soustavy

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ). Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw 5825 656 7/2009 CZ Vitodens 222-F Plynový kondenzační kompaktní kotel s modulovaným válcovým hořákem MatriX, pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN VPL 28 Větrání, aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev vzduchu Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN VPL 28 jsou

Více

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 ODVLHČOVAČE PROTIZÁMRAZOVÉ SYSTÉMY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 7 WARMWASSERGERÄTE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PROTIZÁMRAZOVÉ

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

Klimakomory MAUTING. www.mauting.com. Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx)

Klimakomory MAUTING. www.mauting.com. Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx) Klimakomory MAUTING Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx) www.mauting.com EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

VITOCROSSAL. Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw

VITOCROSSAL. Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw VITOCROSSAL Plynový kondenzační kotel Jmenovitý tepelný výkon: Vitocrossal 200: 87 až 311 kw Vitocrossal 300: 87 až 978 kw 2 Plynový kondenzační kotel Vitocrossal, 87 až 978 kw Vitocrossal špičková kondenzační

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 160 NTR / 2,2 kw OKCE 200 NTR / 2,2 kw OKCE 250 NTR / 2,2 kw OKCE 300 NTR / 2,2 kw OKCE 300 NTR / 3-6 kw OKCE 200 NTRR / 2,2 kw OKCE

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2016

Zásobníkové ohřívače vody 2016 Zásobníkové ohřívače vody 2016 vydání leden 2016 1 2 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 4 Výběr ohřívače vody... 5 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 6 Jak souvisí tloušťka tepelné izolace a náklady?...

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o.

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

PROGRAMOVATELN REGUL TOR PROSTOROV TEPLOTY

PROGRAMOVATELN REGUL TOR PROSTOROV TEPLOTY z Ì 2004 PROGRAMOVATE REGU TOR PROSTOROV TEPOTY KATAOGOV IST Regul tor je urëen pro ÌzenÌ otopn ch nebo chladicìch soustav v rodinn ch domech, bytech, kancel Ìch a podobnï dle nastavitelnèho ËasovÈho a

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více