O přednášejících / About speakers > > > >

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O přednášejících / About speakers > > > >"

Transkript

1 O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností světového výzkumu v oblasti managementu a jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti řízení a ekonomie vůbec. Věnuje se mezioborovému výzkumu komplexních, významných či nově se objevujících manažerských situací. Publikoval již přes 150 článků v prestižních vědeckých časopisech a jeho články jsou každoročně více než 200 krát citovány. Je také oblíbeným učitelem; získal 3 ocenění ve studentských anketách a hostoval na univerzitách po celém světě. Je (společně s Robertem Kaplanem) spoluautorem uznávaných učebnic manažerského účetnictví. is the Merves Chair in Accounting and Information Technology at the Fox School of Business, Temple University. Dr. Banker is internationally recognized as a leader in interdisciplinary research in management and is one of the most highly cited scholars in management and economics worldwide (with over 150 articles in prestigious research journals and with over 200 citations every year). His research addresses complex and emerging problems of importance to managers. He is a world-renowned scholar, an innovative leader and a distinguished teacher. Dr. Banker is co-author of well-known Management Accounting textbooks (together with Robert Kaplan). Winfried Krause vystudoval podnikovou ekonomiku na Univerzitě v Dortmundu a celou svou kariéru spojil s automobilovým průmyslem. Na konci osmdesátých let pracoval pro Ford-Werke, devadesátá léta pak zasvětil controllingu v různých podnicích skupiny VW (Audi AG, Volkswagen AG v Německu a v Mexiku). Od roku 2001 řídil controlling divizí, od roku 2006 řídil controlling skupiny VW. Již více než rok pracuje na pozici obchodního ředitele Škoda Auto a. s. obtained his MSc. at University of Dortmund and devoted his entire carrier to automotive industry. In late 80s he worked for Ford in Germany and continued with various positions in controlling within the VW Group (Audi AG, Volkswagen AG in Germany and Mexico). He spent 5 years as Head of Divisional Controlling (since 2001) and then another 5 as Head of Group Controlling in VW Group. For over a year now he has been on his mission here in Volkswagen s Czech subsidiary Škoda Auto as Member of the Board of Management for Commercial Affairs Dana Jurásková vystudovala FF UK a pracovala 12 let jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Získala doktorát ze sociálního lékařství a 4 roky vedla Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V roce 2009 byla jmenována do funkce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v květnu téhož roku ji prezident jmenoval ministryní zdravotnictví v úřednické Fischerově vládě. Po 13 měsících vládního angažmá se vrátila na pozici ředitelky. Druhé funkční období je prezidentkou České asociace sester. graduated at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague. After studies she has served for twelve years as assistant director for medical treatment in the Faculty Thomayer Hospital. Then she acquired her doctor s degree of social medical science and she has managed for four years the Institute of theory and practice of medical treatment of the Charles University First Faculty of Medicine. In 2009 she was appointed to position of director of General Faculty Hospital in Prague. In May 2009 she was appointed by President of the Czech Republic to position of minister of health in the Fischer s clerical government. After thirteen month of governmental engagement she returned back to position of General Faculty Hospital director. She has been serving as president of the Czech association of nurses for the second office period. Tomáš Sedláček PhDr., je hlavním makroekonomem hospodářských strategií ČSOB, přednášejícím na vysoké škole, publicistou, dlouholetým poradcem mnoha politiků a vyhledávaným komentátorem v mediích. V letech 2001 až 2003 Sedláček pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla a poté jako expertní poradce ministra financí ( ). Byl členem NERV, Národní ekonomické rady vlády, poradního orgánu pro premiéra ČR v boji proti dopadům finanční krize a při vedení předsednictví EU. Je stipendistou Yaleovy University a doktorandem na Karlově univerzitě, kde pravidelně přednáší. Yale Economic Review jej zařadil mezi pětici perspektivních mladých ekonomů. Jeho akademické práce získaly uznání Děkana fakulty a cenu Nadání Josefa Hlávky. Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Kniha se vzápětí stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskuzí. PhDr., he is a Chief Macroeconomic Strategist at ČSOB. He was a member of National Economic Council, advisory body to the prime minister. He worked as an economic advisor to President Václav Havel ( ) and to Minister of Finance ( ). He is a Yale University World Fellow and PhD student at Charles University, where he lectures. Yale Economic Review (2006) has ranked him among Five hot shots in economics. He is a regular columnist and a sought-after media commentator. He has recently (2009) published a book on philosophy, ethics and history of economic thought Economy of Good and Evil: from the Epic of Gilgamesh to the Financial Crisis, which has unexpectedly become a national bestseller. Bohumil Král prof. Ing. CSc, je vedoucím katedry manažerského účetnictví a předsedou Poradní skupiny rektora pro finance a rozpočet na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí na Pražské mezinárodní manažerské škole a jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem. Významné jsou nejen jeho vědecké a publikační aktivity, ale i široká spolupráce s praxí - zejména jako konzultanta při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. V letech pracoval jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních a v letech byl prezidentem Evropské účetní asociace. Prof. Ing. CSc., he serves as the head of Department of Management Accounting and the chair of rector s Advisory Committee for Finance and Budget at the University of Economics in Prague. He also works for Prague International Business School and he holds the position of the chair of advisory board in JUTA, a.s. Dvůr Králové nad Labem. His activities cover research and publishing as well as consulting area he has worked as consultant in management control projects for many companies. He is involved in professional accounting education deeply. In he was representative of Czech Republic in the Education Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) and in he was president of the European Accounting Association. Miloslav Bjalek absolvoval Technologickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a následně postgraduální kurz Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurz Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvacetileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v r do společnosti Barum Continental. V průběhu dosavadní praxe získal řadu zkušeností např. s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů a řízením implementace controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

2 O přednášejících / About speakers > > > > graduated at the Technological Faculty of the Technical University in Brno and after that post-graduate course Economics and Management of consumer industry. At the beginning of 90th he completed the Management course at big multinational company ENI-Chem in Italy. After more than twenty year practice in moulding industry he left it for Barum Continental Company in He acquired skills and experience from many areas e.g. with foundation and disposal of foreigner joint ventures, with the information system implementation and with controlling system implementation management. Recently, he is honorary secretary of three companies operating in the Continental concern; there he is responsible especially for Finance/Controlling areas. František Kulovaný, jr. Ing., MBA je absolventem VŠE v Praze, MBA studia na Prague International Business School, Středomořského Institutu pro Produktivitu (MIP) a také University of San Francisco. Od r začal pracovat ve společnosti BEST, s.r.o. jako asistent generálního ředitele, od r se stal ředitelem BEST, a.s., od r zastával také souběžně pozici ředitele controllingu společnosti BAEST, a.s. V současné době je členem představenstva a ředitelem společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. Je členem vědecké rady VŠE, členem výboru České manažerské asociace, dále zastává funkci výkonného ředitele Stratég Klubu. Od roku 2005 je projektovým manažerem firemních projektů v oblasti lidských zdrojů a investičních rozvojových projektů. Firma BAEST získala ocenění Exportér roku 2000, 2001, 2003 a 2005, dále Firma kraje 2005 včetně umístnění v CzechTop 100 za inovativnost a flexibilitu. František Kulovaný jr. získal opakovaně ocenění v soutěži Manažer roku, v roce 2010 zvítězil v kategorii Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a současně obsadil 7. místo v Top 10 soutěže Manažer roku pořádané ČMA a SP ČR. graduated at the University of Economics in Prague, he completed his MBA studies at the Prague International Business School, and he also graduated from the Mediterranean Institute of Productivity (MIP) as well as the University of San Francisco. In 1996 he began to work in the company BEST s.r.o. as assistant of the CEO. In 2001, he became the managing director of BEST s.r.o. and since 2002 he also simultaneously held the position of the Head of Controlling of BAEST, a.s. Presently, Mr. Kulovaný is the board member and the CEO of BAEST Machines & Strutures, a.s. František Kulovaný is also a member of the scientific council of the University of Economics in Prague, a member of the Committee of the Managerial Association (CMA), and also holds the office of the Executive Director of the Strategist Club. He has been a project manager of corporate projects in the area of HR and development of investment projects. BAEST received the award of Exporter of the Year 2000, 2001, 2003 and 2005, and furthermore the Company of the Region 2005, including placing within the CzechTOP 100 for innovation and flexibility in František Kulovaný jr. was awarded in the competition Manager of the Year in 2010, where he won in the category of Outstanding Medium Business Manager of up to 250 employees and, at the same time, he received 7th place in the TOP 10 of the Manager of the Year, organized by the Czech Managerial Association and the Confederation of Industry of the Czech Republic. Eva Kislingerová prof. Ing. CSc. je vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Přednáší na PIBS Mezinárodní manažerské škole při VŠE a IPFM v programech MBA. Je členkou vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, na Fakultě podnikohospodářské VŠE, na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou řady redakčních rad. Aktivně se podílí na výzkumu Fakulty podnikohospodářské a intenzívně spolupracuje s podnikovou sférou. Patří k předním odborníkům na oceňování podniků a na finanční management serves as the head of the Department of Business Economics at the Faculty of Business Administration of the University of Economics, Prague. She participates in all forms of teaching at the bachelor, master as well as doctoral studies. She also teaches at PIBS Prague International Business School and IPFM in the MBA programmes. She serves as member of Scientific Boards at the University of Economics, Prague, at the Faculty of Business Administration of the same university, at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno and at the Economic Faculty of the University of West Bohemia in Plzeň. She serves as a member of many editorial boards. She participates intensively in research activities of the Faculty of Business Administration; in this regard, she also collaborates with companies and business sector generally. She is one of the leading experts in the areas of company valuations and financial management. Josef Tesařík RNDr., vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho dlouhodobou vizí je podpora rozvoje olomouckého regionu. Je předsedou představenstva a generálním ředitelem TESCO SW, české firmy zaměřené na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií. Další společností, kterou založil a ve které je jednatelem, je Regionální centrum Olomouc, jehož cca čtverečných metrů ploch je využíváno jako platforma pro společenské, vzdělávací a jiné aktivity olomouckého regionu. V roce 2005 stál u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, jejímž hlavním cílem je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. V současné době pracuje mimo jiné na projektu Vysokoškolského kampusu a centra inovací Olomouc. Jeho výstavba byla zahájena v květnu 2010 a cílem je vytvoření podpůrného prostředí pro vznik inovačních firem. graduated at the Faculty of Science of the Palacký University in Olomouc. His long-term vision is general support of Olomouc region development. He serves as CEO of TESCO SW, Czech company oriented to software development, production and implementation and to complex service rendering in the information technology area. The other company, he founded and where he serves as CEO is Olomouc Regional Centre; its square metres of space is used as a base pro social, educational and other activities of the Olomouc region. In 2005 he stood at the birth of Moravian College of Olomouc whose principle aim is to educate graduate experts for economic-managerial positions. Recently he works beside others on the project of the Economic campus and Centre of Innovation Olomouc. Its development started in May 2010 and its aim is to create support for the innovative companies foundation. Libor Šteffek Ing., MBA; absolvoval TU - VŠB v Ostravě, obor Podniková ekonomika a management. Vystudoval MBA na Business School Netherlands se zaměřením na metodiku Action learning, kde nadále působí v roli externího lektora. Po působení v různých manažerských pozicích v UPC Česká republika nastoupil v roce 2004 do firmy Toyota Tsusho Europe S.A. na pozici Finance and Administrative Director a v roce 2009 byl jmenován viceprezidentem této společnosti. Vede různé projekty v jednotlivých zemích působení firmy a významně přispěl k udělení ceny Firma roku 2008 v oblasti automotive v ČR. graduated at VŠB Technical University in Ostrava, specialization Business Administration and Management. He finished his MBA studies at Business School Netherlands, with principle orientation to Action Learning Methodology; at this School he still serves as an external lecturer. After finishing his activities in UPC Czech Republic where he served in different managerial positions, in 2004 he entered Toyota Tsusho Europe S.A. to position of Finance and Administrative Director. In 2009 he was appointed to position of the company vice-president. He manages different projects in the individual countries where concern operates; he has contributed substantially to the award of Company of 2008 which Toyota Tsusho Europe S.A. acquired in the Czech automotive area. kmu.vse.cz/konference2011

3 Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Photos by J. Koudelka & J. Stránský Management Accounting Department Faculty of Finance and Accounting University of Economics, Prague vás zve na 7. ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti: Kde leží konkurenční výhoda? invites you to 7th international conference Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage? pod záštitou prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., rektora Vysoké školy ekonomické v Praze under the auspices of Prof. Richard Hindls, Rector of University of Economics, Prague září 2011 Hlavní řečníci / Key speakers: Rajiv D. Banker, Temple University, USA Miloslav Bjalek, Barum Continental Dana Jurásková, VFN v Praze Eva Kislingerová, VŠE v Praze Bohumil Král, VŠE v Praze Winfried Krause, Škoda Auto František Kulovaný jr., BAEST Tomáš Sedláček, ČSOB Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe Josef Tesařík, Tesco SW Vysoká škola ekonomická v Praze September 14 16, 2011 University of Economics, Prague kmu.vse.cz/konference2011 Partneři konference / Main partners: Spolupracující instituce / Collaborating partners:

4 Program konference: září 2011 / Conference program: September 14 15, 2011 Doprovodné akce / Special Events 14. září / September Manažerský workshop, vede Rajiv D. Banker 9:00 am 5:00 pm Managerial workshop, hosted by Rajiv D. Banker Výzkumné fórum, vedou John Christensen a Tom Groot 9:00 am 5:00 pm Research forum, hosted by John Christensen & Tom Groot Podrobnosti naleznete na / Learn more about Special Events at Mezinárodní zkušenosti / International experience 15. září dopoledne / September 15 morning moderuje Bohumil Král a Jana Fibírová, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) chaired by Bohumil Král and Jana Fibírová, University of Economics, Prague (live interpretation into English) Zahájení konference Richard Hindls, rektor VŠE v Praze :30 am Welcome address Richard Hindls, Rector University of Economics, Prague Rajiv D. Banker, Temple University / Temple University 9:30 10:30 am Je Strategický Scorecard opravdu vyvážený? / Is the Strategic Scorecard Balanced? Jak bychom měli propojit Scorecard s podnikovou strategií? Která měřítka by ve Scorecardu měla být zdůrazněna? Jak bychom měli rozvinout Strategickou mapu pro vytvoření Strategického Scorecardu? Jak by dopředná a zpětnovazební měřítka měla být propojena se strategií? How should we align the Scorecard with business strategy? What measures should be emphasized in the Scorecard? How should we deploy the Strategy Map to build the Strategic Scorecard? How should lead and lagged measures be aligned to strategy? Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Winfried Krause, Škoda Auto / Škoda Auto 11:00 12:00 am Téma bude upřesněno později / The topic will be specified later Oběd 12:00 am 1:30 pm Lunch Strategické perspektivy / Strategic Perspectives 15. září odpoledne / September 15 afternoon Dana Jurásková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General Faculty Hospital, Prague 1:30 2:15 pm Konkurenceschopnost a zdravotnictví / Competitiveness and Health Care Je naše zdravotnictví připraveno na konkurenci? Hledání konkurenční výhody a její budování Konkurence a etika ve zdravotnictví Otevírá reforma zdravotnictví prostor pro konkurenci? Is our health care ready for competition? Looking for competition advantage and its development Competition and ethics in health care Does the health reform open a space for competition? Tomáš Sedláček, ČSOB / ČSOB 2:15 3:00 pm Člověk jako HR (human resource)? / Human as HR (human resource)? Homo economicus versus animal spirits Kde chceme a kde nechceme být efektivní Dovolená, odpočinek nebo spočinutí? Člověk a práce, Adam, Eva a Pandořina skříňka Homo economicus versus animal spirits Where do we want or refuse to be effective Holidays, relaxation and calmness? Human and business, Adam, Eva and Pandora s box Přestávka na kávu 3:00 3:30 pm Coffee break

5 Program konference: září 2011 / Conference program: September 15 16, 2011 < < < < Manažerské výzvy / Managerial Challenges František Kulovaný jr., BAEST / BAEST Co nás (ne)naučil krizový vývoj v ekonomice pro konkurenceschopnost Lesson (un)learned from crisis time in economy for competitiveness 15. září podvečer / September 15 early evening / 3:30-5:00 pm Od effective k efficient aneb jak jsme reagovali na staronové tržní podmínky na úrovni podniku Strategické řízení, inovace a lidské zdroje jako zdroj zdravého vývoje firmy Mezinárodní konkurenceschopnost a pozice společností strojírenského holdingu BAEST From effective to efficient or how did we respond on once and future market conditions at the corporate level Strategic management, innovations and human resources as a basis for health development of the company International competitiveness and position of BAEST machinery holding Miloslav Bjalek, Barum Continental / Barum Continental Výkonnost podniku v praxi - vybrané otázky / Corporate business performance relevant issues / 3:30-5:00 pm Pružná reakce na měnící se podmínky Dělat správné věci, dělat je včas a dobře Co chceme řídit, musíme měřit Poučit se z vlastních chyb Prompt respond on changing conditions To do right things, to do things on time and right What gets measured gets done Lesson learned from own faults Bohumil Král, VŠE v Praze / University of Economics, Prague / 3:30-5:00 pm Podnikový informační systém jako konkurenční výhoda / Company Information Support as Competitive Advantage Vliv krize na informační podporu řízení Vývojové tendence měření výkonnosti Informační systém a motivační aspekty řízení výkonnosti Crisis and its impact on management information support Developmental tendencies of performance measurement Information system and performance management motivational aspects Recepce ve Foyer VŠE 5:00 8:00 pm Reception in University Hall Panel: Koncepce a praxe řízení výkonnosti 16. září dopoledne / September 16 morning Panel: Theory and practice of performance management moderuje Bohumil Král, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) / chaired by Bohumil Král, UEP (live interpretation into English) Eva Kislingerová, VŠE v Praze / University of Economics, Prague 9:00 9:45 am Měření výkonnosti podniku z nového post-krizového pohledu Business performance measurement: new post-crisis perspective Lze vůbec řídit výkonnost podniku? Nakolik výkonnost ovlivňují objektivní faktory a nakolik manažerské schopnosti? Výkonnost z hlediska dlouhodobého a krátkodobého investora je možné najít udržitelný kompromis? Výkonnost chápaná jako schopnost přežít krizi a následně růst Jakými kritérii se budou hodnotit firmy v polovině našeho století? Is business performance really manageable? How do objective reasons and managerial skills influence performance? Performance from long-term and short-term investor s perspective; is searching for sustainable compromise realistic issue? Performance as an ability to survive crisis and to grow afterwards What measurement criteria will be up-to-date in the middle of 21st century? Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe / Toyota Tsusho Europe 9:45 10:30 am Risk management a jeho zavádění do života podniku Risk management and its implementation in corporate business Úloha managementu při zavádění systému Hlavní předpoklady úspěchu Nejčastější problémy ve finančním podnikovém řízení Praktické přístupy k řízení rizik Managerial role for system s implementation Main pre-requisites for success The most frequent difficulties in financial corporate management Practical approaches to risk management Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Josef Tesařík, Tesco SW / Tesco SW 11:00 11:45 am Cesta od živnosti k inovačnímu klastru / The way from trade to innovational cluster Mezigenerační rovina dědictví otců Hospodářské aktivity potomků přehled, vize, zkušenosti Společenská zodpovědnost Intergenerational dimension heritage of fathers Business activities of descendants overview, vision, experiences Social responsibility Panelová diskuze 11:45 am 12:30 pm Panel Discussion Oběd 12:30 2:00 pm Lunch

6 Přihláška / Registration form on-line: kmu.vse.cz/konference2011 <<<< Ceny a registrace / Prices and registration Vysoká škola ekonomická v Praze září 2011 University of Economics, Prague, September 14 16, 2011 Kontakt / Contact: Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra manažerského účetnictví nám. W. Churchilla Praha 3 Česká republika Univesity of Economics, Prague Department of Management Accounting W. Churchill Sq Prague 3 Czech republic Web: Tel.: Fax: kmu.vse.cz/konference Standardní vložné na konferenci je Kč + 20 % DPH Vložné pro druhého a dalšího účastníka ze stejné instituce Kč + 20 % DPH Registrační poplatek zahrnuje jmenovku, vstup na všechny odborné i společenské akce v rámci konference, podkladové materiály ke konferenci, sborník z konference, 2x oběd a občerstvení v průběhu konference, parkovné v areálu školy, Wi-Fi přístup na internet v místě konference. V případě odřeknutí účasti písemnou formou do bude uhrazená částka vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 25 %. Po tomto datu není možné uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, je však možné převést registraci na jiného účastníka. Registrační poplatky na manažerský workshop a speciální cenové podmínky pro akademické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách konference. Jsme připraveni Vám pomoci při rezervaci hotelu (viz přihláška on-line na webové stránce). Standard conference registration fee is 380 EUR + 20% VAT Special price for second participant from the same organization is 340 EUR + 20% VAT Registration fee includes participation on conference, conference materials, collection of accepted papers (published on CD), lunches and refreshments during coffee breaks and Wi-Fi internet access at university campus. In case of cancellation by August 20, 2011 registration fee will be refund reduced by the cancellation fee of 25 percent. The cancellation after August 20, 2011 is not possible; however the registration can be transferred to another person. Registration fee for managerial workshop and special prices for academics are available at the conference web page. We are ready to arrange your hotel reservation (see on-line registration form on the web site). Photos by J. Koudelka & J. Stránský

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock.

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro zavedení eura v ČR PROGRAM KONFERENCE 8.30 9.30 Registrace účastníků 9.30 11.00 Panel I.: Vstup do eurozóny jako strategické rozhodnutí Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, bývalý národní koordinátor pro

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa

Liberec Cup. For Children and Cadets. Ceska Lipa. Czech Republic. Sports Hall Hotel Lipa The 1 th Liberec Cup Dear Friends, For Children and Cadets 14 th November, 2009 Ceska Lipa Czech Republic Sports Hall Hotel Lipa We have the pleasure to invite you to participate in our karate competition

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

2. 4. prosince 2015 HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL PROGRAM. Jeremenkova 36, Olomouc

2. 4. prosince 2015 HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL PROGRAM. Jeremenkova 36, Olomouc HOSPITAL MANAGEMENT 2015 CLARION CONGRESS HOTEL Jeremenkova 36, Olomouc 2. 4. prosince 2015 PROGRAM 1. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT V TURBULENTNÍM PROSTŘEDÍ FARMACEUTICKÉHO BUSINESSU A ČESKÉHO

Více

Michael Eugene Porter *1947

Michael Eugene Porter *1947 Michael Eugene Porter *1947 Život a přínos M. E. Portera V r. 1947 se narodil ve městě Ann Arbor ve státě Michigan V r. 1969 získal bakalářský titul na univerzitě v Princetonu V r. 1971 promoval na Obchodní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KONFERENCE ČAEK * 21. 22. dubna 2009 * POD ZÁŠTITOU: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny

Více

Chytrý region - příležitosti pro obce a města

Chytrý region - příležitosti pro obce a města Chytrý region - příležitosti pro obce a města Prezentující z úvodního bloku konference Mgr. Zdeněk Semorád Náměstek pro řízení sekce evropských programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, absolvent

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., CTU CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., HAS THE HONOUR TO INVITE YOU TO THE CEREMONIAL ASSEMBLY OF THE SCIENTIFIC

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

KONFERENCE ČAEK * 6. KVĚTNA 2008 * CZECH BROADBAND CAEC 2008 Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE, Koulova 15, Praha 6 Pod záštitou: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka,

Více