O přednášejících / About speakers > > > >

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O přednášejících / About speakers > > > >"

Transkript

1 O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností světového výzkumu v oblasti managementu a jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti řízení a ekonomie vůbec. Věnuje se mezioborovému výzkumu komplexních, významných či nově se objevujících manažerských situací. Publikoval již přes 150 článků v prestižních vědeckých časopisech a jeho články jsou každoročně více než 200 krát citovány. Je také oblíbeným učitelem; získal 3 ocenění ve studentských anketách a hostoval na univerzitách po celém světě. Je (společně s Robertem Kaplanem) spoluautorem uznávaných učebnic manažerského účetnictví. is the Merves Chair in Accounting and Information Technology at the Fox School of Business, Temple University. Dr. Banker is internationally recognized as a leader in interdisciplinary research in management and is one of the most highly cited scholars in management and economics worldwide (with over 150 articles in prestigious research journals and with over 200 citations every year). His research addresses complex and emerging problems of importance to managers. He is a world-renowned scholar, an innovative leader and a distinguished teacher. Dr. Banker is co-author of well-known Management Accounting textbooks (together with Robert Kaplan). Winfried Krause vystudoval podnikovou ekonomiku na Univerzitě v Dortmundu a celou svou kariéru spojil s automobilovým průmyslem. Na konci osmdesátých let pracoval pro Ford-Werke, devadesátá léta pak zasvětil controllingu v různých podnicích skupiny VW (Audi AG, Volkswagen AG v Německu a v Mexiku). Od roku 2001 řídil controlling divizí, od roku 2006 řídil controlling skupiny VW. Již více než rok pracuje na pozici obchodního ředitele Škoda Auto a. s. obtained his MSc. at University of Dortmund and devoted his entire carrier to automotive industry. In late 80s he worked for Ford in Germany and continued with various positions in controlling within the VW Group (Audi AG, Volkswagen AG in Germany and Mexico). He spent 5 years as Head of Divisional Controlling (since 2001) and then another 5 as Head of Group Controlling in VW Group. For over a year now he has been on his mission here in Volkswagen s Czech subsidiary Škoda Auto as Member of the Board of Management for Commercial Affairs Dana Jurásková vystudovala FF UK a pracovala 12 let jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Získala doktorát ze sociálního lékařství a 4 roky vedla Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V roce 2009 byla jmenována do funkce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v květnu téhož roku ji prezident jmenoval ministryní zdravotnictví v úřednické Fischerově vládě. Po 13 měsících vládního angažmá se vrátila na pozici ředitelky. Druhé funkční období je prezidentkou České asociace sester. graduated at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague. After studies she has served for twelve years as assistant director for medical treatment in the Faculty Thomayer Hospital. Then she acquired her doctor s degree of social medical science and she has managed for four years the Institute of theory and practice of medical treatment of the Charles University First Faculty of Medicine. In 2009 she was appointed to position of director of General Faculty Hospital in Prague. In May 2009 she was appointed by President of the Czech Republic to position of minister of health in the Fischer s clerical government. After thirteen month of governmental engagement she returned back to position of General Faculty Hospital director. She has been serving as president of the Czech association of nurses for the second office period. Tomáš Sedláček PhDr., je hlavním makroekonomem hospodářských strategií ČSOB, přednášejícím na vysoké škole, publicistou, dlouholetým poradcem mnoha politiků a vyhledávaným komentátorem v mediích. V letech 2001 až 2003 Sedláček pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla a poté jako expertní poradce ministra financí ( ). Byl členem NERV, Národní ekonomické rady vlády, poradního orgánu pro premiéra ČR v boji proti dopadům finanční krize a při vedení předsednictví EU. Je stipendistou Yaleovy University a doktorandem na Karlově univerzitě, kde pravidelně přednáší. Yale Economic Review jej zařadil mezi pětici perspektivních mladých ekonomů. Jeho akademické práce získaly uznání Děkana fakulty a cenu Nadání Josefa Hlávky. Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Kniha se vzápětí stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskuzí. PhDr., he is a Chief Macroeconomic Strategist at ČSOB. He was a member of National Economic Council, advisory body to the prime minister. He worked as an economic advisor to President Václav Havel ( ) and to Minister of Finance ( ). He is a Yale University World Fellow and PhD student at Charles University, where he lectures. Yale Economic Review (2006) has ranked him among Five hot shots in economics. He is a regular columnist and a sought-after media commentator. He has recently (2009) published a book on philosophy, ethics and history of economic thought Economy of Good and Evil: from the Epic of Gilgamesh to the Financial Crisis, which has unexpectedly become a national bestseller. Bohumil Král prof. Ing. CSc, je vedoucím katedry manažerského účetnictví a předsedou Poradní skupiny rektora pro finance a rozpočet na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí na Pražské mezinárodní manažerské škole a jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem. Významné jsou nejen jeho vědecké a publikační aktivity, ale i široká spolupráce s praxí - zejména jako konzultanta při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. V letech pracoval jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních a v letech byl prezidentem Evropské účetní asociace. Prof. Ing. CSc., he serves as the head of Department of Management Accounting and the chair of rector s Advisory Committee for Finance and Budget at the University of Economics in Prague. He also works for Prague International Business School and he holds the position of the chair of advisory board in JUTA, a.s. Dvůr Králové nad Labem. His activities cover research and publishing as well as consulting area he has worked as consultant in management control projects for many companies. He is involved in professional accounting education deeply. In he was representative of Czech Republic in the Education Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) and in he was president of the European Accounting Association. Miloslav Bjalek absolvoval Technologickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a následně postgraduální kurz Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurz Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvacetileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v r do společnosti Barum Continental. V průběhu dosavadní praxe získal řadu zkušeností např. s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů a řízením implementace controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

2 O přednášejících / About speakers > > > > graduated at the Technological Faculty of the Technical University in Brno and after that post-graduate course Economics and Management of consumer industry. At the beginning of 90th he completed the Management course at big multinational company ENI-Chem in Italy. After more than twenty year practice in moulding industry he left it for Barum Continental Company in He acquired skills and experience from many areas e.g. with foundation and disposal of foreigner joint ventures, with the information system implementation and with controlling system implementation management. Recently, he is honorary secretary of three companies operating in the Continental concern; there he is responsible especially for Finance/Controlling areas. František Kulovaný, jr. Ing., MBA je absolventem VŠE v Praze, MBA studia na Prague International Business School, Středomořského Institutu pro Produktivitu (MIP) a také University of San Francisco. Od r začal pracovat ve společnosti BEST, s.r.o. jako asistent generálního ředitele, od r se stal ředitelem BEST, a.s., od r zastával také souběžně pozici ředitele controllingu společnosti BAEST, a.s. V současné době je členem představenstva a ředitelem společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. Je členem vědecké rady VŠE, členem výboru České manažerské asociace, dále zastává funkci výkonného ředitele Stratég Klubu. Od roku 2005 je projektovým manažerem firemních projektů v oblasti lidských zdrojů a investičních rozvojových projektů. Firma BAEST získala ocenění Exportér roku 2000, 2001, 2003 a 2005, dále Firma kraje 2005 včetně umístnění v CzechTop 100 za inovativnost a flexibilitu. František Kulovaný jr. získal opakovaně ocenění v soutěži Manažer roku, v roce 2010 zvítězil v kategorii Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a současně obsadil 7. místo v Top 10 soutěže Manažer roku pořádané ČMA a SP ČR. graduated at the University of Economics in Prague, he completed his MBA studies at the Prague International Business School, and he also graduated from the Mediterranean Institute of Productivity (MIP) as well as the University of San Francisco. In 1996 he began to work in the company BEST s.r.o. as assistant of the CEO. In 2001, he became the managing director of BEST s.r.o. and since 2002 he also simultaneously held the position of the Head of Controlling of BAEST, a.s. Presently, Mr. Kulovaný is the board member and the CEO of BAEST Machines & Strutures, a.s. František Kulovaný is also a member of the scientific council of the University of Economics in Prague, a member of the Committee of the Managerial Association (CMA), and also holds the office of the Executive Director of the Strategist Club. He has been a project manager of corporate projects in the area of HR and development of investment projects. BAEST received the award of Exporter of the Year 2000, 2001, 2003 and 2005, and furthermore the Company of the Region 2005, including placing within the CzechTOP 100 for innovation and flexibility in František Kulovaný jr. was awarded in the competition Manager of the Year in 2010, where he won in the category of Outstanding Medium Business Manager of up to 250 employees and, at the same time, he received 7th place in the TOP 10 of the Manager of the Year, organized by the Czech Managerial Association and the Confederation of Industry of the Czech Republic. Eva Kislingerová prof. Ing. CSc. je vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Přednáší na PIBS Mezinárodní manažerské škole při VŠE a IPFM v programech MBA. Je členkou vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, na Fakultě podnikohospodářské VŠE, na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou řady redakčních rad. Aktivně se podílí na výzkumu Fakulty podnikohospodářské a intenzívně spolupracuje s podnikovou sférou. Patří k předním odborníkům na oceňování podniků a na finanční management serves as the head of the Department of Business Economics at the Faculty of Business Administration of the University of Economics, Prague. She participates in all forms of teaching at the bachelor, master as well as doctoral studies. She also teaches at PIBS Prague International Business School and IPFM in the MBA programmes. She serves as member of Scientific Boards at the University of Economics, Prague, at the Faculty of Business Administration of the same university, at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno and at the Economic Faculty of the University of West Bohemia in Plzeň. She serves as a member of many editorial boards. She participates intensively in research activities of the Faculty of Business Administration; in this regard, she also collaborates with companies and business sector generally. She is one of the leading experts in the areas of company valuations and financial management. Josef Tesařík RNDr., vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho dlouhodobou vizí je podpora rozvoje olomouckého regionu. Je předsedou představenstva a generálním ředitelem TESCO SW, české firmy zaměřené na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií. Další společností, kterou založil a ve které je jednatelem, je Regionální centrum Olomouc, jehož cca čtverečných metrů ploch je využíváno jako platforma pro společenské, vzdělávací a jiné aktivity olomouckého regionu. V roce 2005 stál u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, jejímž hlavním cílem je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. V současné době pracuje mimo jiné na projektu Vysokoškolského kampusu a centra inovací Olomouc. Jeho výstavba byla zahájena v květnu 2010 a cílem je vytvoření podpůrného prostředí pro vznik inovačních firem. graduated at the Faculty of Science of the Palacký University in Olomouc. His long-term vision is general support of Olomouc region development. He serves as CEO of TESCO SW, Czech company oriented to software development, production and implementation and to complex service rendering in the information technology area. The other company, he founded and where he serves as CEO is Olomouc Regional Centre; its square metres of space is used as a base pro social, educational and other activities of the Olomouc region. In 2005 he stood at the birth of Moravian College of Olomouc whose principle aim is to educate graduate experts for economic-managerial positions. Recently he works beside others on the project of the Economic campus and Centre of Innovation Olomouc. Its development started in May 2010 and its aim is to create support for the innovative companies foundation. Libor Šteffek Ing., MBA; absolvoval TU - VŠB v Ostravě, obor Podniková ekonomika a management. Vystudoval MBA na Business School Netherlands se zaměřením na metodiku Action learning, kde nadále působí v roli externího lektora. Po působení v různých manažerských pozicích v UPC Česká republika nastoupil v roce 2004 do firmy Toyota Tsusho Europe S.A. na pozici Finance and Administrative Director a v roce 2009 byl jmenován viceprezidentem této společnosti. Vede různé projekty v jednotlivých zemích působení firmy a významně přispěl k udělení ceny Firma roku 2008 v oblasti automotive v ČR. graduated at VŠB Technical University in Ostrava, specialization Business Administration and Management. He finished his MBA studies at Business School Netherlands, with principle orientation to Action Learning Methodology; at this School he still serves as an external lecturer. After finishing his activities in UPC Czech Republic where he served in different managerial positions, in 2004 he entered Toyota Tsusho Europe S.A. to position of Finance and Administrative Director. In 2009 he was appointed to position of the company vice-president. He manages different projects in the individual countries where concern operates; he has contributed substantially to the award of Company of 2008 which Toyota Tsusho Europe S.A. acquired in the Czech automotive area. kmu.vse.cz/konference2011

3 Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Photos by J. Koudelka & J. Stránský Management Accounting Department Faculty of Finance and Accounting University of Economics, Prague vás zve na 7. ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti: Kde leží konkurenční výhoda? invites you to 7th international conference Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage? pod záštitou prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., rektora Vysoké školy ekonomické v Praze under the auspices of Prof. Richard Hindls, Rector of University of Economics, Prague září 2011 Hlavní řečníci / Key speakers: Rajiv D. Banker, Temple University, USA Miloslav Bjalek, Barum Continental Dana Jurásková, VFN v Praze Eva Kislingerová, VŠE v Praze Bohumil Král, VŠE v Praze Winfried Krause, Škoda Auto František Kulovaný jr., BAEST Tomáš Sedláček, ČSOB Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe Josef Tesařík, Tesco SW Vysoká škola ekonomická v Praze September 14 16, 2011 University of Economics, Prague kmu.vse.cz/konference2011 Partneři konference / Main partners: Spolupracující instituce / Collaborating partners:

4 Program konference: září 2011 / Conference program: September 14 15, 2011 Doprovodné akce / Special Events 14. září / September Manažerský workshop, vede Rajiv D. Banker 9:00 am 5:00 pm Managerial workshop, hosted by Rajiv D. Banker Výzkumné fórum, vedou John Christensen a Tom Groot 9:00 am 5:00 pm Research forum, hosted by John Christensen & Tom Groot Podrobnosti naleznete na / Learn more about Special Events at Mezinárodní zkušenosti / International experience 15. září dopoledne / September 15 morning moderuje Bohumil Král a Jana Fibírová, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) chaired by Bohumil Král and Jana Fibírová, University of Economics, Prague (live interpretation into English) Zahájení konference Richard Hindls, rektor VŠE v Praze :30 am Welcome address Richard Hindls, Rector University of Economics, Prague Rajiv D. Banker, Temple University / Temple University 9:30 10:30 am Je Strategický Scorecard opravdu vyvážený? / Is the Strategic Scorecard Balanced? Jak bychom měli propojit Scorecard s podnikovou strategií? Která měřítka by ve Scorecardu měla být zdůrazněna? Jak bychom měli rozvinout Strategickou mapu pro vytvoření Strategického Scorecardu? Jak by dopředná a zpětnovazební měřítka měla být propojena se strategií? How should we align the Scorecard with business strategy? What measures should be emphasized in the Scorecard? How should we deploy the Strategy Map to build the Strategic Scorecard? How should lead and lagged measures be aligned to strategy? Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Winfried Krause, Škoda Auto / Škoda Auto 11:00 12:00 am Téma bude upřesněno později / The topic will be specified later Oběd 12:00 am 1:30 pm Lunch Strategické perspektivy / Strategic Perspectives 15. září odpoledne / September 15 afternoon Dana Jurásková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General Faculty Hospital, Prague 1:30 2:15 pm Konkurenceschopnost a zdravotnictví / Competitiveness and Health Care Je naše zdravotnictví připraveno na konkurenci? Hledání konkurenční výhody a její budování Konkurence a etika ve zdravotnictví Otevírá reforma zdravotnictví prostor pro konkurenci? Is our health care ready for competition? Looking for competition advantage and its development Competition and ethics in health care Does the health reform open a space for competition? Tomáš Sedláček, ČSOB / ČSOB 2:15 3:00 pm Člověk jako HR (human resource)? / Human as HR (human resource)? Homo economicus versus animal spirits Kde chceme a kde nechceme být efektivní Dovolená, odpočinek nebo spočinutí? Člověk a práce, Adam, Eva a Pandořina skříňka Homo economicus versus animal spirits Where do we want or refuse to be effective Holidays, relaxation and calmness? Human and business, Adam, Eva and Pandora s box Přestávka na kávu 3:00 3:30 pm Coffee break

5 Program konference: září 2011 / Conference program: September 15 16, 2011 < < < < Manažerské výzvy / Managerial Challenges František Kulovaný jr., BAEST / BAEST Co nás (ne)naučil krizový vývoj v ekonomice pro konkurenceschopnost Lesson (un)learned from crisis time in economy for competitiveness 15. září podvečer / September 15 early evening / 3:30-5:00 pm Od effective k efficient aneb jak jsme reagovali na staronové tržní podmínky na úrovni podniku Strategické řízení, inovace a lidské zdroje jako zdroj zdravého vývoje firmy Mezinárodní konkurenceschopnost a pozice společností strojírenského holdingu BAEST From effective to efficient or how did we respond on once and future market conditions at the corporate level Strategic management, innovations and human resources as a basis for health development of the company International competitiveness and position of BAEST machinery holding Miloslav Bjalek, Barum Continental / Barum Continental Výkonnost podniku v praxi - vybrané otázky / Corporate business performance relevant issues / 3:30-5:00 pm Pružná reakce na měnící se podmínky Dělat správné věci, dělat je včas a dobře Co chceme řídit, musíme měřit Poučit se z vlastních chyb Prompt respond on changing conditions To do right things, to do things on time and right What gets measured gets done Lesson learned from own faults Bohumil Král, VŠE v Praze / University of Economics, Prague / 3:30-5:00 pm Podnikový informační systém jako konkurenční výhoda / Company Information Support as Competitive Advantage Vliv krize na informační podporu řízení Vývojové tendence měření výkonnosti Informační systém a motivační aspekty řízení výkonnosti Crisis and its impact on management information support Developmental tendencies of performance measurement Information system and performance management motivational aspects Recepce ve Foyer VŠE 5:00 8:00 pm Reception in University Hall Panel: Koncepce a praxe řízení výkonnosti 16. září dopoledne / September 16 morning Panel: Theory and practice of performance management moderuje Bohumil Král, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) / chaired by Bohumil Král, UEP (live interpretation into English) Eva Kislingerová, VŠE v Praze / University of Economics, Prague 9:00 9:45 am Měření výkonnosti podniku z nového post-krizového pohledu Business performance measurement: new post-crisis perspective Lze vůbec řídit výkonnost podniku? Nakolik výkonnost ovlivňují objektivní faktory a nakolik manažerské schopnosti? Výkonnost z hlediska dlouhodobého a krátkodobého investora je možné najít udržitelný kompromis? Výkonnost chápaná jako schopnost přežít krizi a následně růst Jakými kritérii se budou hodnotit firmy v polovině našeho století? Is business performance really manageable? How do objective reasons and managerial skills influence performance? Performance from long-term and short-term investor s perspective; is searching for sustainable compromise realistic issue? Performance as an ability to survive crisis and to grow afterwards What measurement criteria will be up-to-date in the middle of 21st century? Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe / Toyota Tsusho Europe 9:45 10:30 am Risk management a jeho zavádění do života podniku Risk management and its implementation in corporate business Úloha managementu při zavádění systému Hlavní předpoklady úspěchu Nejčastější problémy ve finančním podnikovém řízení Praktické přístupy k řízení rizik Managerial role for system s implementation Main pre-requisites for success The most frequent difficulties in financial corporate management Practical approaches to risk management Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Josef Tesařík, Tesco SW / Tesco SW 11:00 11:45 am Cesta od živnosti k inovačnímu klastru / The way from trade to innovational cluster Mezigenerační rovina dědictví otců Hospodářské aktivity potomků přehled, vize, zkušenosti Společenská zodpovědnost Intergenerational dimension heritage of fathers Business activities of descendants overview, vision, experiences Social responsibility Panelová diskuze 11:45 am 12:30 pm Panel Discussion Oběd 12:30 2:00 pm Lunch

6 Přihláška / Registration form on-line: kmu.vse.cz/konference2011 <<<< Ceny a registrace / Prices and registration Vysoká škola ekonomická v Praze září 2011 University of Economics, Prague, September 14 16, 2011 Kontakt / Contact: Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra manažerského účetnictví nám. W. Churchilla Praha 3 Česká republika Univesity of Economics, Prague Department of Management Accounting W. Churchill Sq Prague 3 Czech republic Web: Tel.: Fax: kmu.vse.cz/konference Standardní vložné na konferenci je Kč + 20 % DPH Vložné pro druhého a dalšího účastníka ze stejné instituce Kč + 20 % DPH Registrační poplatek zahrnuje jmenovku, vstup na všechny odborné i společenské akce v rámci konference, podkladové materiály ke konferenci, sborník z konference, 2x oběd a občerstvení v průběhu konference, parkovné v areálu školy, Wi-Fi přístup na internet v místě konference. V případě odřeknutí účasti písemnou formou do bude uhrazená částka vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 25 %. Po tomto datu není možné uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, je však možné převést registraci na jiného účastníka. Registrační poplatky na manažerský workshop a speciální cenové podmínky pro akademické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách konference. Jsme připraveni Vám pomoci při rezervaci hotelu (viz přihláška on-line na webové stránce). Standard conference registration fee is 380 EUR + 20% VAT Special price for second participant from the same organization is 340 EUR + 20% VAT Registration fee includes participation on conference, conference materials, collection of accepted papers (published on CD), lunches and refreshments during coffee breaks and Wi-Fi internet access at university campus. In case of cancellation by August 20, 2011 registration fee will be refund reduced by the cancellation fee of 25 percent. The cancellation after August 20, 2011 is not possible; however the registration can be transferred to another person. Registration fee for managerial workshop and special prices for academics are available at the conference web page. We are ready to arrange your hotel reservation (see on-line registration form on the web site). Photos by J. Koudelka & J. Stránský

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL II Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více