O přednášejících / About speakers > > > >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O přednášejících / About speakers > > > >"

Transkript

1 O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností světového výzkumu v oblasti managementu a jedním z nejcitovanějších autorů v oblasti řízení a ekonomie vůbec. Věnuje se mezioborovému výzkumu komplexních, významných či nově se objevujících manažerských situací. Publikoval již přes 150 článků v prestižních vědeckých časopisech a jeho články jsou každoročně více než 200 krát citovány. Je také oblíbeným učitelem; získal 3 ocenění ve studentských anketách a hostoval na univerzitách po celém světě. Je (společně s Robertem Kaplanem) spoluautorem uznávaných učebnic manažerského účetnictví. is the Merves Chair in Accounting and Information Technology at the Fox School of Business, Temple University. Dr. Banker is internationally recognized as a leader in interdisciplinary research in management and is one of the most highly cited scholars in management and economics worldwide (with over 150 articles in prestigious research journals and with over 200 citations every year). His research addresses complex and emerging problems of importance to managers. He is a world-renowned scholar, an innovative leader and a distinguished teacher. Dr. Banker is co-author of well-known Management Accounting textbooks (together with Robert Kaplan). Winfried Krause vystudoval podnikovou ekonomiku na Univerzitě v Dortmundu a celou svou kariéru spojil s automobilovým průmyslem. Na konci osmdesátých let pracoval pro Ford-Werke, devadesátá léta pak zasvětil controllingu v různých podnicích skupiny VW (Audi AG, Volkswagen AG v Německu a v Mexiku). Od roku 2001 řídil controlling divizí, od roku 2006 řídil controlling skupiny VW. Již více než rok pracuje na pozici obchodního ředitele Škoda Auto a. s. obtained his MSc. at University of Dortmund and devoted his entire carrier to automotive industry. In late 80s he worked for Ford in Germany and continued with various positions in controlling within the VW Group (Audi AG, Volkswagen AG in Germany and Mexico). He spent 5 years as Head of Divisional Controlling (since 2001) and then another 5 as Head of Group Controlling in VW Group. For over a year now he has been on his mission here in Volkswagen s Czech subsidiary Škoda Auto as Member of the Board of Management for Commercial Affairs Dana Jurásková vystudovala FF UK a pracovala 12 let jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Získala doktorát ze sociálního lékařství a 4 roky vedla Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. V roce 2009 byla jmenována do funkce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v květnu téhož roku ji prezident jmenoval ministryní zdravotnictví v úřednické Fischerově vládě. Po 13 měsících vládního angažmá se vrátila na pozici ředitelky. Druhé funkční období je prezidentkou České asociace sester. graduated at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague. After studies she has served for twelve years as assistant director for medical treatment in the Faculty Thomayer Hospital. Then she acquired her doctor s degree of social medical science and she has managed for four years the Institute of theory and practice of medical treatment of the Charles University First Faculty of Medicine. In 2009 she was appointed to position of director of General Faculty Hospital in Prague. In May 2009 she was appointed by President of the Czech Republic to position of minister of health in the Fischer s clerical government. After thirteen month of governmental engagement she returned back to position of General Faculty Hospital director. She has been serving as president of the Czech association of nurses for the second office period. Tomáš Sedláček PhDr., je hlavním makroekonomem hospodářských strategií ČSOB, přednášejícím na vysoké škole, publicistou, dlouholetým poradcem mnoha politiků a vyhledávaným komentátorem v mediích. V letech 2001 až 2003 Sedláček pracoval jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla a poté jako expertní poradce ministra financí ( ). Byl členem NERV, Národní ekonomické rady vlády, poradního orgánu pro premiéra ČR v boji proti dopadům finanční krize a při vedení předsednictví EU. Je stipendistou Yaleovy University a doktorandem na Karlově univerzitě, kde pravidelně přednáší. Yale Economic Review jej zařadil mezi pětici perspektivních mladých ekonomů. Jeho akademické práce získaly uznání Děkana fakulty a cenu Nadání Josefa Hlávky. Na jaře 2009 publikoval knihu Ekonomie dobra a zla: po stopách ekonomického tázání od Gilgameše po finanční krizi. Kniha se vzápětí stala nečekaným bestsellerem a otevřela řadu diskuzí. PhDr., he is a Chief Macroeconomic Strategist at ČSOB. He was a member of National Economic Council, advisory body to the prime minister. He worked as an economic advisor to President Václav Havel ( ) and to Minister of Finance ( ). He is a Yale University World Fellow and PhD student at Charles University, where he lectures. Yale Economic Review (2006) has ranked him among Five hot shots in economics. He is a regular columnist and a sought-after media commentator. He has recently (2009) published a book on philosophy, ethics and history of economic thought Economy of Good and Evil: from the Epic of Gilgamesh to the Financial Crisis, which has unexpectedly become a national bestseller. Bohumil Král prof. Ing. CSc, je vedoucím katedry manažerského účetnictví a předsedou Poradní skupiny rektora pro finance a rozpočet na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí na Pražské mezinárodní manažerské škole a jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem. Významné jsou nejen jeho vědecké a publikační aktivity, ale i široká spolupráce s praxí - zejména jako konzultanta při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. V letech pracoval jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních a v letech byl prezidentem Evropské účetní asociace. Prof. Ing. CSc., he serves as the head of Department of Management Accounting and the chair of rector s Advisory Committee for Finance and Budget at the University of Economics in Prague. He also works for Prague International Business School and he holds the position of the chair of advisory board in JUTA, a.s. Dvůr Králové nad Labem. His activities cover research and publishing as well as consulting area he has worked as consultant in management control projects for many companies. He is involved in professional accounting education deeply. In he was representative of Czech Republic in the Education Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) and in he was president of the European Accounting Association. Miloslav Bjalek absolvoval Technologickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a následně postgraduální kurz Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Začátkem devadesátých let absolvoval kurz Management u velké chemické nadnárodní společnost Eni-Chem v Italii. Po více než dvacetileté praxi v plastikářském průmyslu přešel v r do společnosti Barum Continental. V průběhu dosavadní praxe získal řadu zkušeností např. s problematikou zakládání/prodeje společností se zahraniční majetkovou účastí, implementací informačních systémů a řízením implementace controllingového systému. V současnosti je jednatelem tří společností v rámci koncernu Continental, kde zodpovídá především za oblasti Finance/Controlling.

2 O přednášejících / About speakers > > > > graduated at the Technological Faculty of the Technical University in Brno and after that post-graduate course Economics and Management of consumer industry. At the beginning of 90th he completed the Management course at big multinational company ENI-Chem in Italy. After more than twenty year practice in moulding industry he left it for Barum Continental Company in He acquired skills and experience from many areas e.g. with foundation and disposal of foreigner joint ventures, with the information system implementation and with controlling system implementation management. Recently, he is honorary secretary of three companies operating in the Continental concern; there he is responsible especially for Finance/Controlling areas. František Kulovaný, jr. Ing., MBA je absolventem VŠE v Praze, MBA studia na Prague International Business School, Středomořského Institutu pro Produktivitu (MIP) a také University of San Francisco. Od r začal pracovat ve společnosti BEST, s.r.o. jako asistent generálního ředitele, od r se stal ředitelem BEST, a.s., od r zastával také souběžně pozici ředitele controllingu společnosti BAEST, a.s. V současné době je členem představenstva a ředitelem společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. Je členem vědecké rady VŠE, členem výboru České manažerské asociace, dále zastává funkci výkonného ředitele Stratég Klubu. Od roku 2005 je projektovým manažerem firemních projektů v oblasti lidských zdrojů a investičních rozvojových projektů. Firma BAEST získala ocenění Exportér roku 2000, 2001, 2003 a 2005, dále Firma kraje 2005 včetně umístnění v CzechTop 100 za inovativnost a flexibilitu. František Kulovaný jr. získal opakovaně ocenění v soutěži Manažer roku, v roce 2010 zvítězil v kategorii Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců a současně obsadil 7. místo v Top 10 soutěže Manažer roku pořádané ČMA a SP ČR. graduated at the University of Economics in Prague, he completed his MBA studies at the Prague International Business School, and he also graduated from the Mediterranean Institute of Productivity (MIP) as well as the University of San Francisco. In 1996 he began to work in the company BEST s.r.o. as assistant of the CEO. In 2001, he became the managing director of BEST s.r.o. and since 2002 he also simultaneously held the position of the Head of Controlling of BAEST, a.s. Presently, Mr. Kulovaný is the board member and the CEO of BAEST Machines & Strutures, a.s. František Kulovaný is also a member of the scientific council of the University of Economics in Prague, a member of the Committee of the Managerial Association (CMA), and also holds the office of the Executive Director of the Strategist Club. He has been a project manager of corporate projects in the area of HR and development of investment projects. BAEST received the award of Exporter of the Year 2000, 2001, 2003 and 2005, and furthermore the Company of the Region 2005, including placing within the CzechTOP 100 for innovation and flexibility in František Kulovaný jr. was awarded in the competition Manager of the Year in 2010, where he won in the category of Outstanding Medium Business Manager of up to 250 employees and, at the same time, he received 7th place in the TOP 10 of the Manager of the Year, organized by the Czech Managerial Association and the Confederation of Industry of the Czech Republic. Eva Kislingerová prof. Ing. CSc. je vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Podílí se na všech formách výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Přednáší na PIBS Mezinárodní manažerské škole při VŠE a IPFM v programech MBA. Je členkou vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, na Fakultě podnikohospodářské VŠE, na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Je členkou řady redakčních rad. Aktivně se podílí na výzkumu Fakulty podnikohospodářské a intenzívně spolupracuje s podnikovou sférou. Patří k předním odborníkům na oceňování podniků a na finanční management serves as the head of the Department of Business Economics at the Faculty of Business Administration of the University of Economics, Prague. She participates in all forms of teaching at the bachelor, master as well as doctoral studies. She also teaches at PIBS Prague International Business School and IPFM in the MBA programmes. She serves as member of Scientific Boards at the University of Economics, Prague, at the Faculty of Business Administration of the same university, at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno and at the Economic Faculty of the University of West Bohemia in Plzeň. She serves as a member of many editorial boards. She participates intensively in research activities of the Faculty of Business Administration; in this regard, she also collaborates with companies and business sector generally. She is one of the leading experts in the areas of company valuations and financial management. Josef Tesařík RNDr., vystudoval numerickou matematiku na Přírodovědecké fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho dlouhodobou vizí je podpora rozvoje olomouckého regionu. Je předsedou představenstva a generálním ředitelem TESCO SW, české firmy zaměřené na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií. Další společností, kterou založil a ve které je jednatelem, je Regionální centrum Olomouc, jehož cca čtverečných metrů ploch je využíváno jako platforma pro společenské, vzdělávací a jiné aktivity olomouckého regionu. V roce 2005 stál u zrodu Moravské vysoké školy Olomouc, jejímž hlavním cílem je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. V současné době pracuje mimo jiné na projektu Vysokoškolského kampusu a centra inovací Olomouc. Jeho výstavba byla zahájena v květnu 2010 a cílem je vytvoření podpůrného prostředí pro vznik inovačních firem. graduated at the Faculty of Science of the Palacký University in Olomouc. His long-term vision is general support of Olomouc region development. He serves as CEO of TESCO SW, Czech company oriented to software development, production and implementation and to complex service rendering in the information technology area. The other company, he founded and where he serves as CEO is Olomouc Regional Centre; its square metres of space is used as a base pro social, educational and other activities of the Olomouc region. In 2005 he stood at the birth of Moravian College of Olomouc whose principle aim is to educate graduate experts for economic-managerial positions. Recently he works beside others on the project of the Economic campus and Centre of Innovation Olomouc. Its development started in May 2010 and its aim is to create support for the innovative companies foundation. Libor Šteffek Ing., MBA; absolvoval TU - VŠB v Ostravě, obor Podniková ekonomika a management. Vystudoval MBA na Business School Netherlands se zaměřením na metodiku Action learning, kde nadále působí v roli externího lektora. Po působení v různých manažerských pozicích v UPC Česká republika nastoupil v roce 2004 do firmy Toyota Tsusho Europe S.A. na pozici Finance and Administrative Director a v roce 2009 byl jmenován viceprezidentem této společnosti. Vede různé projekty v jednotlivých zemích působení firmy a významně přispěl k udělení ceny Firma roku 2008 v oblasti automotive v ČR. graduated at VŠB Technical University in Ostrava, specialization Business Administration and Management. He finished his MBA studies at Business School Netherlands, with principle orientation to Action Learning Methodology; at this School he still serves as an external lecturer. After finishing his activities in UPC Czech Republic where he served in different managerial positions, in 2004 he entered Toyota Tsusho Europe S.A. to position of Finance and Administrative Director. In 2009 he was appointed to position of the company vice-president. He manages different projects in the individual countries where concern operates; he has contributed substantially to the award of Company of 2008 which Toyota Tsusho Europe S.A. acquired in the Czech automotive area. kmu.vse.cz/konference2011

3 Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Photos by J. Koudelka & J. Stránský Management Accounting Department Faculty of Finance and Accounting University of Economics, Prague vás zve na 7. ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti: Kde leží konkurenční výhoda? invites you to 7th international conference Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage? pod záštitou prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., rektora Vysoké školy ekonomické v Praze under the auspices of Prof. Richard Hindls, Rector of University of Economics, Prague září 2011 Hlavní řečníci / Key speakers: Rajiv D. Banker, Temple University, USA Miloslav Bjalek, Barum Continental Dana Jurásková, VFN v Praze Eva Kislingerová, VŠE v Praze Bohumil Král, VŠE v Praze Winfried Krause, Škoda Auto František Kulovaný jr., BAEST Tomáš Sedláček, ČSOB Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe Josef Tesařík, Tesco SW Vysoká škola ekonomická v Praze September 14 16, 2011 University of Economics, Prague kmu.vse.cz/konference2011 Partneři konference / Main partners: Spolupracující instituce / Collaborating partners:

4 Program konference: září 2011 / Conference program: September 14 15, 2011 Doprovodné akce / Special Events 14. září / September Manažerský workshop, vede Rajiv D. Banker 9:00 am 5:00 pm Managerial workshop, hosted by Rajiv D. Banker Výzkumné fórum, vedou John Christensen a Tom Groot 9:00 am 5:00 pm Research forum, hosted by John Christensen & Tom Groot Podrobnosti naleznete na / Learn more about Special Events at Mezinárodní zkušenosti / International experience 15. září dopoledne / September 15 morning moderuje Bohumil Král a Jana Fibírová, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) chaired by Bohumil Král and Jana Fibírová, University of Economics, Prague (live interpretation into English) Zahájení konference Richard Hindls, rektor VŠE v Praze :30 am Welcome address Richard Hindls, Rector University of Economics, Prague Rajiv D. Banker, Temple University / Temple University 9:30 10:30 am Je Strategický Scorecard opravdu vyvážený? / Is the Strategic Scorecard Balanced? Jak bychom měli propojit Scorecard s podnikovou strategií? Která měřítka by ve Scorecardu měla být zdůrazněna? Jak bychom měli rozvinout Strategickou mapu pro vytvoření Strategického Scorecardu? Jak by dopředná a zpětnovazební měřítka měla být propojena se strategií? How should we align the Scorecard with business strategy? What measures should be emphasized in the Scorecard? How should we deploy the Strategy Map to build the Strategic Scorecard? How should lead and lagged measures be aligned to strategy? Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Winfried Krause, Škoda Auto / Škoda Auto 11:00 12:00 am Téma bude upřesněno později / The topic will be specified later Oběd 12:00 am 1:30 pm Lunch Strategické perspektivy / Strategic Perspectives 15. září odpoledne / September 15 afternoon Dana Jurásková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General Faculty Hospital, Prague 1:30 2:15 pm Konkurenceschopnost a zdravotnictví / Competitiveness and Health Care Je naše zdravotnictví připraveno na konkurenci? Hledání konkurenční výhody a její budování Konkurence a etika ve zdravotnictví Otevírá reforma zdravotnictví prostor pro konkurenci? Is our health care ready for competition? Looking for competition advantage and its development Competition and ethics in health care Does the health reform open a space for competition? Tomáš Sedláček, ČSOB / ČSOB 2:15 3:00 pm Člověk jako HR (human resource)? / Human as HR (human resource)? Homo economicus versus animal spirits Kde chceme a kde nechceme být efektivní Dovolená, odpočinek nebo spočinutí? Člověk a práce, Adam, Eva a Pandořina skříňka Homo economicus versus animal spirits Where do we want or refuse to be effective Holidays, relaxation and calmness? Human and business, Adam, Eva and Pandora s box Přestávka na kávu 3:00 3:30 pm Coffee break

5 Program konference: září 2011 / Conference program: September 15 16, 2011 < < < < Manažerské výzvy / Managerial Challenges František Kulovaný jr., BAEST / BAEST Co nás (ne)naučil krizový vývoj v ekonomice pro konkurenceschopnost Lesson (un)learned from crisis time in economy for competitiveness 15. září podvečer / September 15 early evening / 3:30-5:00 pm Od effective k efficient aneb jak jsme reagovali na staronové tržní podmínky na úrovni podniku Strategické řízení, inovace a lidské zdroje jako zdroj zdravého vývoje firmy Mezinárodní konkurenceschopnost a pozice společností strojírenského holdingu BAEST From effective to efficient or how did we respond on once and future market conditions at the corporate level Strategic management, innovations and human resources as a basis for health development of the company International competitiveness and position of BAEST machinery holding Miloslav Bjalek, Barum Continental / Barum Continental Výkonnost podniku v praxi - vybrané otázky / Corporate business performance relevant issues / 3:30-5:00 pm Pružná reakce na měnící se podmínky Dělat správné věci, dělat je včas a dobře Co chceme řídit, musíme měřit Poučit se z vlastních chyb Prompt respond on changing conditions To do right things, to do things on time and right What gets measured gets done Lesson learned from own faults Bohumil Král, VŠE v Praze / University of Economics, Prague / 3:30-5:00 pm Podnikový informační systém jako konkurenční výhoda / Company Information Support as Competitive Advantage Vliv krize na informační podporu řízení Vývojové tendence měření výkonnosti Informační systém a motivační aspekty řízení výkonnosti Crisis and its impact on management information support Developmental tendencies of performance measurement Information system and performance management motivational aspects Recepce ve Foyer VŠE 5:00 8:00 pm Reception in University Hall Panel: Koncepce a praxe řízení výkonnosti 16. září dopoledne / September 16 morning Panel: Theory and practice of performance management moderuje Bohumil Král, VŠE v Praze (simultánně tlumočeno) / chaired by Bohumil Král, UEP (live interpretation into English) Eva Kislingerová, VŠE v Praze / University of Economics, Prague 9:00 9:45 am Měření výkonnosti podniku z nového post-krizového pohledu Business performance measurement: new post-crisis perspective Lze vůbec řídit výkonnost podniku? Nakolik výkonnost ovlivňují objektivní faktory a nakolik manažerské schopnosti? Výkonnost z hlediska dlouhodobého a krátkodobého investora je možné najít udržitelný kompromis? Výkonnost chápaná jako schopnost přežít krizi a následně růst Jakými kritérii se budou hodnotit firmy v polovině našeho století? Is business performance really manageable? How do objective reasons and managerial skills influence performance? Performance from long-term and short-term investor s perspective; is searching for sustainable compromise realistic issue? Performance as an ability to survive crisis and to grow afterwards What measurement criteria will be up-to-date in the middle of 21st century? Libor Šteffek, Toyota Tsusho Europe / Toyota Tsusho Europe 9:45 10:30 am Risk management a jeho zavádění do života podniku Risk management and its implementation in corporate business Úloha managementu při zavádění systému Hlavní předpoklady úspěchu Nejčastější problémy ve finančním podnikovém řízení Praktické přístupy k řízení rizik Managerial role for system s implementation Main pre-requisites for success The most frequent difficulties in financial corporate management Practical approaches to risk management Přestávka na kávu 10:30 11:00 am Coffee break Josef Tesařík, Tesco SW / Tesco SW 11:00 11:45 am Cesta od živnosti k inovačnímu klastru / The way from trade to innovational cluster Mezigenerační rovina dědictví otců Hospodářské aktivity potomků přehled, vize, zkušenosti Společenská zodpovědnost Intergenerational dimension heritage of fathers Business activities of descendants overview, vision, experiences Social responsibility Panelová diskuze 11:45 am 12:30 pm Panel Discussion Oběd 12:30 2:00 pm Lunch

6 Přihláška / Registration form on-line: kmu.vse.cz/konference2011 <<<< Ceny a registrace / Prices and registration Vysoká škola ekonomická v Praze září 2011 University of Economics, Prague, September 14 16, 2011 Kontakt / Contact: Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra manažerského účetnictví nám. W. Churchilla Praha 3 Česká republika Univesity of Economics, Prague Department of Management Accounting W. Churchill Sq Prague 3 Czech republic Web: Tel.: Fax: kmu.vse.cz/konference Standardní vložné na konferenci je Kč + 20 % DPH Vložné pro druhého a dalšího účastníka ze stejné instituce Kč + 20 % DPH Registrační poplatek zahrnuje jmenovku, vstup na všechny odborné i společenské akce v rámci konference, podkladové materiály ke konferenci, sborník z konference, 2x oběd a občerstvení v průběhu konference, parkovné v areálu školy, Wi-Fi přístup na internet v místě konference. V případě odřeknutí účasti písemnou formou do bude uhrazená částka vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 25 %. Po tomto datu není možné uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, je však možné převést registraci na jiného účastníka. Registrační poplatky na manažerský workshop a speciální cenové podmínky pro akademické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách konference. Jsme připraveni Vám pomoci při rezervaci hotelu (viz přihláška on-line na webové stránce). Standard conference registration fee is 380 EUR + 20% VAT Special price for second participant from the same organization is 340 EUR + 20% VAT Registration fee includes participation on conference, conference materials, collection of accepted papers (published on CD), lunches and refreshments during coffee breaks and Wi-Fi internet access at university campus. In case of cancellation by August 20, 2011 registration fee will be refund reduced by the cancellation fee of 25 percent. The cancellation after August 20, 2011 is not possible; however the registration can be transferred to another person. Registration fee for managerial workshop and special prices for academics are available at the conference web page. We are ready to arrange your hotel reservation (see on-line registration form on the web site). Photos by J. Koudelka & J. Stránský

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Adam Hazdra Jihomoravské inovační centrum Klubový večer WebTop100 4.4.2013 Adam Hazdra 6+ years of Market Research and Innovation Startup Consultant,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ

INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ INSPIRACI, ZKUŠENOSTI, NEJNOVĚJŠÍ TRENDY VÁM PŘEDAJÍ Mgr. Věra Marušiaková (Konzultant interní komunikace a copywriter na volné noze) Má víc než patnáctiletou zkušenost z interní komunikace a PR, pracuje

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ. TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info

Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ. TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ pod záštitou ministra financí ČR Andreje Babiše Moderuje: PhDr.

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více