Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha."

Transkript

1 Číslo zakázky: 6346DEK B. Energetický posudek program Nová zelená úsporám Rodinný dům Tiskařská 7 Praha Energetický specialista: Číslo oprávnění: Evidenční číslo: Ing. Jan Zelený CSc Datum zpracování:.7.6

2 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Obsah. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ERGETICKÉHO POSDK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předmět energetického posudku Úkol energetického posudku Zadavatel energetického posudku Dodavatel energetického posudku Vypracoval Spolupracoval Zodpovědný energetický specialista Datum zpracování STVISKO ERGETICKÉHO SPECIALISTY Podklady pro zpracování energetického posudku Rozsah zpracování posudku Popis stávajícího stavu objektu Architektonické, dispoziční a konstrukční řešení objektu Popis stávajícího zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy Popis stávajícího zdroje tepla na přípravu teplé vody Popis stávajícího způsobu větrání Popis navrhovaného stavu budovy objektu Popis navržených opatření jednotlivých konstrukcí Popis navrženého zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy Popis navrženého zdroje tepla na přípravu teplé vody Popis navržené solární termické soustavy Popis navrženého fotovoltaického systému Popis navrženého systému vzduchotechniky Závěrečné vyhodnocení a výčet výsledků... 8 EVIDENČNÍ LIST ERGETICKÉHO POSDK... PŘÍLOHY... 3 Kopie dokladu o vydání oprávnění... 3 Schématické obrázky půdorysů, řezů a situace... Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro stávající stav. (protokol)... Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro stávající stav. (souhrnná tabulka)... 4 Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro návrhový stav. (protokol) Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro návrhový stav. (souhrnná tabulka) Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy a výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy pro stávající stav Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy a výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy pro návrhový stav Protokol NZÚ pro stávající stav Protokol NZÚ pro návrhový stav Výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemů a ploch obálky budovy pro stávající stav Výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemů a ploch obálky budovy pro návrhový stav.... 4

3 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ERGETICKÉHO POSDK Energetický posudek je zpracováván podle 9a zákona 46/ Sb., o hospodaření energií, za účelem posouzení proveditelnosti opatření, která jsou financována v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Předmět energetického posudku Rodinný dům Tiskařská 7 Praha Katastrální území: Malešice [7888] par. č.: 77 Vlastník: ) Pavel Černý Tiskařská 7, Praha tel: Úkol energetického posudku Posouzení souladu navrhovaných opatření s požadavky programu Nová zelená úsporám pro oblast A...3 Zadavatel energetického posudku Pavel Černý Tiskařská 7 Praha kontaktní osoba: tel: IČ: Pavel Černý Dodavatel energetického posudku DEKSOFT Tiskařská 7 8 Praha Malešice tel: tel: fax: Vypracoval Ing. Jan Zelený IČ: DIČ: CZ97346 Bankovní spojení: KB /.6 Spolupracoval.7 Zodpovědný energetický specialista Ing. Jan Zelený CSc energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických auditorů pod číslem Datum zpracování.7.6 Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 3

4 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK 3. STVISKO ERGETICKÉHO SPECIALISTY 3. Podklady pro zpracování energetického posudku [] Vyhláška MPO č. 48/ Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického posudku [] Zákon č. 46/ Sb., zákon o hospodaření energií [3] Vyhláška MPO č. 78/3 Sb. o energetické náročnosti budov [4] Vyhláška MPO č. 93/7 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [] Vyhláška MPO č. 94/7 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. [6] ČSN EN 66 změna Z Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov [7] ČSN 73 4 (73 4) Tepelná ochrana budov Část : Terminologie [8] ČSN 73 4 (73 4) Tepelná ochrana budov Část : Požadavky [9] ČSN (73 4) Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin [] ČSN (73 4) Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody [] ČSN EN ISO 3789 (73 6) Tepelné chování budov Měrná ztráta prostupem tepla Výpočtová metoda [] ČSN EN ISO 6946 (73 8) Stavební prvky a stavební konstrukce Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Výpočtová metoda [3] ČSN EN ISO 337 (73 9) Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody [4] ČSN EN ISO 379 Energetická náročnost budov [] Směrnice MŽP č. / o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám včetně příloh v aktuálním znění [6] TNI Energetická náročnost budov Typické hodnoty pro výpočet Pozn.: Všechny uvedené předpisy jsou v akutálním znění (včetně změn platných ke dni zpracování energetického posudku) Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 4

5 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK 3. Rozsah zpracování posudku Posouzení je provedeno pro níže uvedené podoblasti podpory dotačního programu Nová zelená úsporám. Tab. : Oblasti podpory NZÚ pro RD Oblast podpory Podoblast podpory A. A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů A. A. A.3 B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Aplikace NZÚ EH, verze.. B. B. strana

6 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK C.. C.. C..3 C..4 C. C.. C..6 C..7 C..8 C..9 C.. C.. C..3 C Efektivní využití zdrojů energie C..4 C. C.. C..6 C..7 C..8 C..9 C.3. C.3. C.3 C.3.3 C.3.4 C.3. C.3.6 C.4 Aplikace NZÚ EH, verze.. C.4. C.4. strana 6

7 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK 3.3. Popis stávajícího stavu objektu Architektonické, dispoziční a konstrukční řešení objektu Jedná se o volně stojící rodinný dům s půdorysem do tvaru L, který byl postaven v. pol. 7. let. století. Objekt je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. K objektu je přistavěna garáž, v podstřeší jsou půdní prostory. V objektu je jedna bytová jednotka. Základní půdorysné rozměry objektu jsou cca, x,3 m. V.NP se nachází obytné prostory, komunikační prostory se schodištěm, místnost se sociálním zařízením, technická místnost. Garáž je přístupná pouze z exteriéru. V obytném podkroví jsou pokoje, ložnice a místnost se sociálním zařízením. Z pokojů v podkroví je přístup na terasu, která je umístěna nad interiérem.np. Vstup do objektu se nachází v. NP ze severovýchodní strany. Objekt je založen na železobetonových pasech. Obvodové stěny tvoří škvárobetonové tvárnice tl. 4 mm, respektive tl. 3 mm u vnějších stěn prostoru schodiště. Stěny suterénu jsou zděné z pískovcových cihel na maltu o celkové tl. 6 mm. Sokl tvoří obklad z kabřince do výšky mm na úroveň terénu. Vnitřní příčky z zděné z keramických cihel. Stropy jsou tvořeny keramickýmí tvarovkami Hurdis vkládanými do ocelových nosníků a zalitých betonovou mazaninou. Celková tloušťka stropu je mm. Podlaha na zemině je tvořena betonovou mazaninou, škvárovým násypem tl. mm s dřevěným roštěm a dřevěnou podlahou. Střecha objektu je šikmá sedlová s dřevěným krovem. Střecha je zateplena mezi krokvemi tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 8 mm. Krytina je keramická skládaná. Okna jsou dřevěná špaletová se dvěma čirými skly s celkovým součinitelem prostupu tepla w =,3. Venkovní dveře jsou dřevěné s jedním sklem s celkovým součinitelem prostupu d = 4,. Schématické obrázky půdorysů a řezu s vyznačením systémové hranice stávající obálky budovy jsou součástí přílohy ) Popis stávajícího zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy Stávající zdroj tepla na vytápění je teplovodní kotel na černé uhlí s ručním přikládáním bez akumulace o jmenovitém výkonu 3 kw a jmenovitou účinností 68. Kotel je umístěn v prostoru kotelny v.pp. Stávající otopná soustava je teplovodní dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem topné vody. Distribuce tepla je zajištěna otopnými tělesy. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily s hlavicemi Popis stávajícího zdroje tepla na přípravu teplé vody Stávající systém přípravy teplé vody je řešen odděleně od systému vytápění. Teplá voda v objektu je připravována zásobníkovým způsobem. Zdrojem tepla pro přípravu teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač o jmenovitém výkonu kw a objemu zásobníku 6 litrů. Součástí rozvodů je cirkulace teplé vody. Zásobník je umístěný v technické místnosti v.pp Popis stávajícího způsobu větrání Stávající objekt je větrán přirozeně okny Popis navrhovaného stavu budovy objektu Popis navržených opatření jednotlivých konstrukcí Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS tl. 6 mm, mechanicky kotvenou k podkladu. Povrchová úprava bude provedena pomocí systémové omítky. Stávající tepelná izolace ve střeše bude odstraněna. Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken mezi trámy v tl. 8 mm a 6 mm do rastru podhledu pod krove. Strop k půdě bude zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken mezi kleštiny v tl. mm a 6 mm do rastru vodorovného podhledu. Strop nad suterénem bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. mm s povrchovou úpravou systémovou omítkou. Nová okna budou plastová s izolačním trojsklem s celkovým součnitelem prostupu tepla w =,9. Nové dveře budou plastové s izolačním trojsklem s celkovým součintielem prostupu tepla d =,. Do střechy bude osazeno střešní okno s celkovým součinitelem prostupu tepla w =,3 W/m.K. Navrženými opatřeními se mění systémové hranice obálky budovy. Nemění se dispoziční a architektonické řešení objektu. Schémata návrhové obálky budovy jsou uvedeny v Příloze ). Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 7

8 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Popis navrženého zdroje tepla na vytápění a otopné soustavy Výměna zdroje tepla není součástí žádosti o dotaci, otopná soustava není součástí energetického hodnocení Popis navrženého zdroje tepla na přípravu teplé vody Výměna zdroje tepla není součástí žádosti o dotaci, soustava přípravy teplé vody není součástí energetického hodnocení Popis navržené solární termické soustavy Osazení solární termické soustavy není součástí žádosti o dotaci a není tak součástí energetického hodnocení Popis navrženého fotovoltaického systému Osazení fotovoltaické soustavy není součástí žádosti o dotace a není tak součástí energetického hodnocení Popis navrženého systému vzduchotechniky Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla není součástí energetického hodnocení. 3.. Závěrečné vyhodnocení a výčet výsledků Tab. : Energetické údaje objektu stávajícího a návrhového stavu Jednotka Stávající stav Návrhový stav Procentuální změna Celková energeticky vztažná plocha [m] 7,6 7 Celková podlahová plocha vnitřních rozměrů [m] 7,3 66,94 [kwh.m.rok] Technické parametry Měrná roční potřeba tepla na vytápění Tab. 3: Vyhodnocení podoblastí dotace Podoblast podpory A. Sledovaný parametr Jednotka Požadavek Vypočtená hodnota Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kwh.m.rok] 43 Průměrný součinitel prostupu obálky budovy em [W.m.K ],33 (,8 * em,r) Měněné stavební prvky obálky budovy Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření Splnění podmínek poskytnutí podpory,3 [W.m.K] Dle požadavku ČSN 73 4 a vyhlášky č. 78/3 Sb. Viz přílohy splnění požadavku ČSN 73 4, nutno prověřit splnění požadavků vyhlášky 78/3 Sb. [] 87 Navržená opatření pro vybranou podoblast podpory splňují podmínky Směrnice Ministerstva životního prostředí č. / o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 8

9 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK úsporám od roku. Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 9

10 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK EVIDENČNÍ LIST ERGETICKÉHO POSDK Podle 9a odst. písm. d) zákona č. 46/ Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo.346. Část Identifikační údaje. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP Pavel Černý. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) část obce Tiskařská 7 d) obec e) PSČ f) Praha g) telefon Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno Údaje o statutárním orgánu a) jméno g) kontakt. Předmět energetického posudku a) název Rodinný dům b) adresa nebo umístění Tiskařská 7, Praha c) popis předmětu EP Jedná se o volně stojící rodinný dům s půdorysem do tvaru L, který byl postaven v. pol. 7. let. století. Objekt je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. K objektu je přistavěna garáž, v podstřeší jsou půdní prostory. V objektu je jedna bytová jednotka. Základní půdorysné rozměry objektu jsou cca, x,3 m. V.NP se nachází obytné prostory, komunikační prostory se schodištěm, místnost se sociálním zařízením, technická místnost. Garáž je přístupná pouze z exteriéru. V obytném podkroví jsou pokoje, ložnice a místnost se sociálním zařízením. Z pokojů v podkroví je přístup na terasu, která je umístěna nad interiérem.np. Vstup do objektu se nachází v. NP ze severovýchodní strany. Objekt je založen na železobetonových pasech. Obvodové stěny tvoří škvárobetonové tvárnice tl. 4 mm, respektive tl. 3 mm u vnějších stěn prostoru schodiště. Stěny suterénu jsou zděné z pískovcových cihel na maltu o celkové tl. 6 mm. Sokl tvoří obklad z kabřince do výšky mm na úroveň terénu. Vnitřní příčky z zděné z keramických cihel. Stropy jsou tvořeny keramickýmí tvarovkami Hurdis vkládanými do ocelových nosníků a zalitých betonovou mazaninou. Celková tloušťka stropu je mm. Podlaha na zemině je tvořena betonovou mazaninou, škvárovým násypem tl. mm s dřevěným roštěm a dřevěnou podlahou. Střecha objektu je šikmá sedlová s dřevěným krovem. Střecha je zateplena mezi krokvemi tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 8 mm. Krytina je keramická skládaná. Okna jsou dřevěná špaletová se dvěma čirými skly s celkovým součinitelem prostupu tepla w =,3. Venkovní dveře jsou dřevěné s jedním sklem s celkovým součinitelem prostupu d = 4,. Schématické obrázky půdorysů a řezu s vyznačením systémové hranice stávající obálky budovy jsou součástí přílohy ). Aplikace NZÚ EH, verze.. strana

11 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK. Část Seznam stanovených kritérií. Energetická kriteria Objekt po realizaci bude splňovat požadavky programu Nová zelená úsporám pro získání dotace v oblasti A.. Opatřeními bude dosaženo poklesu hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění minimálně o nebo víc oproti stávajícímu stavu. Měrná roční potřeba na vytápění po realizaci bude kwh/(m.rok) nebo bude splněn požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (viz technická kriteria).. Ekologická kriteria Nehodnoceno 3. Ekonomická kriteria Nehodnoceno 4. Technická a ostatní kriteria Průměrný součinitel prostupu tepla obálky bude em,8.em,r nebo bude splněn požadavek na měrnou roční potřebu tepla na vytápění po realizaci (viz energetická kriteria). Všechny měněné stavební prvky obálky budovy budou splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla N, dle ČSN 73 4 a zároveň vyhlášky 78/3 Sb. 3. Část Údaje o posuzovaném návrhu. Popis návrhu Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS tl. 6 mm, mechanicky kotvenou k podkladu. Povrchová úprava bude provedena pomocí systémové omítky. Stávající tepelná izolace ve střeše bude odstraněna. Střecha objektu bude zateplena tepelnou izolací z minerálních vláken mezi trámy v tl. 8 mm a 6 mm do rastru podhledu pod krove. Strop k půdě bude zateplen tepelnou izolací z minerálních vláken mezi kleštiny v tl. mm a 6 mm do rastru vodorovného podhledu. Strop nad suterénem bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. mm s povrchovou úpravou systémovou omítkou. Nová okna budou plastová s izolačním trojsklem s celkovým součnitelem prostupu tepla w =,9. Nové dveře budou plastové s izolačním trojsklem s celkovým součintielem prostupu tepla d =,. Do střechy bude osazeno střešní okno s celkovým součinitelem prostupu tepla w =,3 W/m.K. Navrženými opatřeními se mění systémové hranice obálky budovy. Nemění se dispoziční a architektonické řešení objektu. Schémata návrhové obálky budovy jsou uvedeny v Příloze ).. Základní energetické, ekologické, ekonomické, technické a ostatní údaje Opatřeními bude dosaženo poklesu hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění o oproti stávajícímu stavu. Měrná roční potřeba na vytápění po realizaci bude kwh/(m.rok). Průměrný součinitel prostupu tepla obálky bude,3. Součinitel prostupu tepla všech prvků, na kterých dochází k realizaci opatření, splňují požadavek na součinitel prostupu tepla N, dle ČSN Hodnoty pro jednotlivé konstrukce jsou uvedeny v příloze protokolu. Aplikace NZÚ EH, verze.. strana

12 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK 4. Část Výsledky posouzení proveditelnosti návrhu podle stanovených kriterií. Proveditelnost podle energetických kriterií Navržená opatření splňují všechna energetická kritéria. Návrh je z energetického kritéria proveditelný.. Proveditelnost podle ekologických kriterií Nehodnoceno 3. Proveditelnost podle ekonomických kriterií Nehodnoceno 4. Proveditelnost podle technických a ostatních kriterií Navržená opatření splňují všechna technická kritéria. Návrh je technicky proveditelný.. Část Doporučení a podmínky proveditelnosti. Doporučení Pro získání dotace z dotačního programu Nová zelená úsporám je nutné dodržet podmínky programu a provést navržená opatření uvedené v Energetickém posudku.. Podmínky proveditelnosti Navržená opatření jsou proveditelná za předpokladu splnění všech energetických, ekologických, ekonomických, technických a ostatních kritérií uvedených v Energetickém posudku a platných k datu zpracování Energetického posudku. 6. Část Údaje o energetickém specialistovi. Jméno (jména) a příjmení Jan Zelený. Číslo oprávnění v seznamu energetických specialistů Datum posledního průběžného vzdělávání... Podpis Aplikace NZÚ EH, verze.. Titul Ing. CSc 3. Datum vydání oprávnění Datum.7.6 strana

13 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK PŘÍLOHY ) Kopie dokladu o vydání oprávnění ) Schématické obrázky půdorysů, řezů a situace 3) Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro stávající stav. 4) Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí pro návrhový stav. ) Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy a výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy pro stávající stav. 6) Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy a výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy pro návrhový stav. 7) Protokol NZÚ pro stávající stav. 8) Protokol NZÚ pro návrhový stav. 9) Výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemů a ploch obálky budovy pro stávající stav. ) Výčet a výpočet energeticky vztažné plochy, celkové vnitřní plochy, objemů a ploch obálky budovy pro návrhový stav. Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 3

14 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 4

15 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana

16 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 6

17 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 7

18 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 8

19 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana 9

20 ERGETICKÝ POSDEK NZÚ č. zakázky: 6346DEK Aplikace NZÚ EH, verze.. strana

21 Tepelná technika D verze 3.. Protokol výpočtů součinitelů prostupu tepla konstrukcí [W.m.K] Stávající stav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Výčet norem a metodik ) ČSN 73 4: Tepelná ochrana budov Část : Terminologie ) ČSN 73 4: Tepelná ochrana budov Část : Požadavky 3) ČSN 73 43: Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin 4) ČSN 73 44: Tepelná ochrana budov Část 4: Výpočtové metody ) ČSN EN ISO 6946:8 Stavební prvky a stavební konstrukce Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Výpočtová metoda 6) Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí a Bytové domy v rámci. výzvy k podávání žádostí 7) Směrnice MŽP č. / o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám včetně příloh v aktuálním znění Identifikační údaje o zpracovateli Název zpracovatele: DEKSOFT lice: Tiskařská 7 PSČ: 8 Město zpracovatele: Praha Malešice Datum zpracování:.7.6 Informace o použitém výpočetním nástroji Výpočetní nástroj: Tepelná technika D Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Verze: 3.. Bližší informace na: VYP: OX okna původní dřevěná zdvojená.np J Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce,3

22 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N, Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce VYP: OX okna původní dřevěná zdvojená.np J nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP: OX okna původní dřevěná zdvojená.np S Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff,3 Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N, Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce VYP: OX okna původní dřevěná zdvojená.np S nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP3: OX okna původní dřevěná zdvojená.np J Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce,3

23 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N, Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce VYP3: OX okna původní dřevěná zdvojená.np J nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP4: DX dveře původní dřevěná s jedním sklem.np J Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff,3 Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla: 4, Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,7 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,9 Hodnocení: Konstrukce VYP4: DX dveře původní dřevěná s jedním sklem.np J nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP: DX dveře původní dřevěné plné Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce, 3

24 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:, Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,7 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,9 Hodnocení: Konstrukce VYP: DX dveře původní dřevěné plné nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP6: DX3 dveře původní dřevěné plné Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff, Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:, Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N 3, Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,3 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,7 Hodnocení: Konstrukce VYP6: DX3 dveře původní dřevěné plné splňuje doporučení ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 4

25 Tepelná technika D verze 3.. STN7: SO stěna obvodová 4mm (SO) Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),4,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,4 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,749 Součinitel prostupu tepla:,336 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,3 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce STN7: SO stěna obvodová 4mm (SO) nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce

26 Tepelná technika D verze 3.. STN8: SO stěna obvodová 3mm (SO) Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),3,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,4 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,7 Součinitel prostupu tepla:,74 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,3 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce STN8: SO stěna obvodová 3mm (SO) nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 6

27 Tepelná technika D verze 3.. STN9: SO stěna obvodová mm Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,4 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,39 Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,3 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec, Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,8 Hodnocení: Konstrukce STN9: SO stěna obvodová mm nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 7

28 Tepelná technika D verze 3.. PDL(z): PDL podlaha na zemině Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: (podlaha na terénu) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Nášlapná vrstva,, Beton hutný (),4,3 3 Škvára ulehlá,,7 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,7 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,78 Součinitel prostupu tepla:,8 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,4 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,3 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,, Hodnocení: Konstrukce PDL(z): PDL podlaha na zemině nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 8

29 Tepelná technika D verze 3.. PDL: PDL podlaha nad suterénem Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Nášlapná vrstva,, Beton hutný (),4,3 3 Škvára ulehlá,,7 4 Železobeton (4),,8 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,7 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,7 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 8 Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,7 Součinitel prostupu tepla:,974 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,6 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,4 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,3 Hodnocení: Konstrukce STR: PDL podlaha nad suterénem nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 9

30 Tepelná technika D verze 3.. STR: SCH střecha šikmá Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti č. Název vrstvy d [m] Omítka vápenná,,88 Rákos,,8 3 Dřevěné podbití,,8 4 Nevětraná vzduchová vrstva, mezi trámy 4x9 mm á 8 mm,4,87,766 Dřevěné podbití,,8 6 Laťování + keramické tašky λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi, Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse, Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 3

31 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,739 Součinitel prostupu tepla:,33 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,4 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,6 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,, Hodnocení: Konstrukce STR: SCH střecha šikmá nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 3

32 Tepelná technika D verze 3.. STR3: STR strop k půdě Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti č. Název vrstvy d [m] Omítka vápenná,,88 Rákos,,8 3 Dřevěné podbití,,8 4 Nevětraná vzduchová vrstva, mezi trámy 4x9 mm á 8 mm,4,87,766 Dřevěný povalový strop,,8 6 Jílová mazanina,,7 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi, Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse, Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,338 Součinitel prostupu tepla:,747 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,4 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,6 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,, Hodnocení: Konstrukce STR3: STR strop k půdě nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 3

33 Tepelná technika D verze 3.. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. STR4: STR strop k.np Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok nahoru) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti č. Název vrstvy d [m] Omítka vápenná,,88 Rákos,,8 3 Dřevěné podbití,,8 4 Nevětraná vzduchová vrstva, mezi trámy 4x6 mm á 8 mm,4,,64 Dřevo rostlé měkké tepelný tok kolmo k vláknům; desky z rostlého dřeva,,8 6 Škvára ulehlá,,7 7 Půdovky,3,84 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi, Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,4 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 33

34 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,93 Součinitel prostupu tepla:,83 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,4 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,6 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,, Hodnocení: Konstrukce STR4: STR strop k.np nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP: DX dveře původní dřevěná s jedním sklem.np S Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff,3 Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla: 4, Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP6: OX3 okna původní dřevěná zdvojená.np Z Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce,3 34

35 Tepelná technika D verze 3.. Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. VYP7: OX4 okna původní dřevěná zdvojená.np V Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Výplň Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff zadat hodnotou Podíl plochy neprůsvitných částí výplně ku celkové ploše výplně ff,3 Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Součinitel prostupu tepla:,4 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 3

36 Tepelná technika D verze 3.. STN8: SO4 stěna obvodová 3mm (SO) Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),3,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,4 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 8 Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,7 Součinitel prostupu tepla:,74 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 36

37 Tepelná technika D verze 3.. PDL(z)9: PDL podlaha na zemině Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: (podlaha na terénu) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Nášlapná vrstva,, Beton hutný (),4,3 3 Škvára ulehlá,,7 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,7 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 8 Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,78 Součinitel prostupu tepla:,8 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 37

38 Tepelná technika D verze 3.. STN: SO3 stěna obvodová 4mm (SO) Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),4,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse,3 Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 8 Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,839 Součinitel prostupu tepla:,9 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N,6 Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec,4 Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas,,3 Hodnocení: Konstrukce STN: SO3 stěna obvodová 4mm (SO) nesplňuje požadavky ČSN 73 4: na součinitel prostupu tepla. Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 38

39 Tepelná technika D verze 3.. STN(z): SO stěna sklep Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: (stěna suterénu) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel tepelné vodivosti d [m] Omítka vápenná,,88 Zdivo z plných pálených cihel CP (8),6,84 3 Omítka vápenocementová,,99 λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)] [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 8 Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,887 Součinitel prostupu tepla:,7 Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Pro jednotlivé konstrukce ve skladbě jsou použity normové návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Přirážka na tepelné mosty je. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 39

40 Tepelná technika D verze 3.. PDL(z): PDL3 podlaha na zemině Vnitřní konstrukce: Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů) Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: Konstrukce ve styku se zeminou: (podlaha suterénu) Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem Skladba konstrukce od interiéru: č. Název vrstvy Tloušťka vrstvy d [m] Beton hutný (), Součinitel tepelné vodivosti λ λekv SVT kód λd [W/(m.K)],3 [] Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi,7 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce Rse Návrhová vnitřní teplota θi, Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai, Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 8 Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe, Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 Nadmořská výška budovy (terénu): h 3 m.n.m. Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr Okrajové podmínky: Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 4, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 44: Korekce součinitele prostupu tepla: Δ Odpor při přestupu tepla: RT,47 Součinitel prostupu tepla: 4, Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: N Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: rec Hodnota limitního požadavku pro pasivní domy dle metodického pokynu SFŽP pro NZÚ: pas, Hodnocení: Poznámka ke konstrukci: Součintiel prostupu tepla stanoven v souladu s metodickým pokynem k upřesnění výpočetních postupu NZ. Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. Tepelně technické posouzení konstrukce 4

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Číslo zakázky: DEK. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha. Číslo zakázky: 6346DEK B. Energetický posudek program Nová zelená úsporám Rodinný dům Tiskařská 7 Praha Energetický specialista: Číslo oprávnění: Evidenční číslo: Ing. Jan Zelený CSc 987.346 Datum zpracování:.7.6

Více

B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha. Číslo zakázky:

B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha. Číslo zakázky: Číslo zakázky: 2016-123456-DEK B. Energetický posudek program Nová zelená úsporám Rodinný dům Tiskařská 257 110 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Zelený CSc Číslo oprávnění: 15987 Datum zpracování:

Více

Číslo zakázky: DedR. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha.

Číslo zakázky: DedR. B. Energetický posudek. program Nová zelená úsporám. Rodinný dům Tiskařská Praha. Číslo zakázky: 205009598DedR B. Energetický posudek program Nová zelená úsporám Rodinný dům Tiskařská 257 0 00 Praha Energetický specialista: Číslo oprávnění: Evidenční číslo: Ing. Jan Zelený CSc 5987

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Jana Morávka Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 3 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Jana Morávka 591 592 Jana Morávka 591 592, 254 01 Jílové

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ

SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ V14114 Portfolio služeb společnosti ArchEnergy s.r.o. Ů SLUŽBY PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT OD SPECIALISTŮ ERGETICKÝ PRŮKAZ Průkaz energetické náročnosti budovy známý pod označením energetický štítek

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7

Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 Sokolovská 234/6, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 508.64 0.71 246.7 67.6 74.1 101 111 135 148 203 222 217 270 296 338 370 651 53.5 160.5 Software pro stavební

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI Část A - Identifikační

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04

Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 Anenská Ves 24, k.ú. Hrádek u Krajkové [672254], p.č.... 35709, Krajková Rodinný dům 320.31 0.92 126.04 83.3 90.3 125 135 167 181 250 271 333 361 416 451 464 565 58.5 71.2 Software pro stavební fyziku

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka číslo: 11-2017 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Jiskrova 517/4, Praha 4 - Braník

Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Jiskrova 517/4, Praha 4 - Braník Průkaz energetické náročnosti budovy Bytový dům Jiskrova 517/4, 147 00 Praha 4 - Braník Energetický specialista: Ing. Jan Schwarzer, oprávnění č. 0318 Vypracoval: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 3/2015 POPIS

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Zakázka číslo: 2016-016501-KO Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Energetická studie varianty zateplení bytového domu

Energetická studie varianty zateplení bytového domu Zakázka číslo: 2015-1102-ES Energetická studie varianty zateplení bytového domu Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově Kozlovská

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, 257 21 POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo 168685.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING. MICHAL TOMAN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo 147845.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING.

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel: 234 054 2845, fax: 234 054 291 email: info@dekprojekt.cz http://www.atelierdek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční banka Praha

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. Medlánky, Hrázka 621/38,40, SVJ pro dům Hrázka 621/38,40 v Brně Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci

Více

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04

Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04 Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům

Práčov 13, k.ú , p.č. st , Svídnice Rodinný dům Práčov 13, k.ú. 760706, p.č. st. 98 53821, Svídnice Rodinný dům 559.3 0.78 226.3 151 170 227 255 302 341 453 511 512 600 605 681 747 756 851 859 169.1 194.4 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Prakšice, Prakšice, 687 56 Katastrální území: 732826 Parcelní číslo: 46/2 Datum uvedení budovy do provozu

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům

Vranská 930/29, k.ú , p.č. 1806/ , Praha 4 Rodinný dům Vranská 930/29, k.ú. 728438, p.č. 1806/2 14200, Praha 4 Rodinný dům 422.66 0.62 226 65 67 97 101 108 127 129 135 194 202 226 257 258 270 323 337 51.1 58.1 DEKSOFT - programy pro stavebnictví 1 0.00 0.00

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Zadavatel odborného posudku 1.2. Provozovatele předmětu energetického auditu 1.3. Zpracovatel odborného posudku 1.4. Předmět odborného posudku 1.5 Podklady 2. POPIS PŮVODNÍHO

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Protokol průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Ing. Josef Kastner Zakázka číslo: 201-62-2017 Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více