Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku Vedoucí práce: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc. Odborný konzultant: Ing. Petr Ort Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Lucie Popprová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce, panu doc. Ing. Eduardu Mazákovi, za jeho odborné vedení a rady, které pomohly zvýšit kvalitu bakalářské práce, a panu Ing. Petru Ortovi za jeho připomínky a rady při zpracování posudků oceňovaných nemovitostí, které bych bez jeho pomoci správně nesestavila. Dále bych ráda poděkovala všem, kteří se na této práci podíleli a věnovali mi svůj čas, trpělivost a podporovali mne v mém úsilí.

4 1. ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá profesním vzděláváním dospělých v souvislosti s problematikou oceňování nemovitostí, cenin a podniků. Popisuje, analyzuje a navrhuje optimální manaţerský program Master of Business Administration, ve kterém se skloubí teoretické znalosti účastníka programu s manaţerskými dovednostmi nutnými ke správnému řízení týmů a společností. V praktické části se bakalářská práce dále věnuje analýze realitního trhu části Praha Zbraslav a stanovení aktuální trţní hodnoty majetku. Klíčová slova Blended learning E-learning Manaţer Manaţerské vzdělávání MBA (Master of Business Administration) Oceňování cenin Oceňování nemovitostí Oceňování podniků

6 Annotation This thesis deals with professional adult education in relation to the issue of valuation of real estate, valuables and businesses. Describes compiles, analyzes and proposes an optimal management program Master of Business Administration in which to combine theoretical knowledge program participant with management skills necessary for proper management of teams and companies. In the practical part of the work is also devoted to the analysis of the real estate market in Prague - Zbraslav and determining the current market value of the property. Key words Blended learning Business Valuation E-learning Management education Manager MBA (Master of Business Administration) Property valuation Valuation of valuables

7 Obsah 1. Úvod Vzdělávání manaţerů a vyuţívané vzdělávací metody Definice a pojmy Vzdělávání manaţerů Trendy ve vzdělávání dospělých ve 21. století Koncept manaţerského programu Základní kritéria programu Pro koho je program určen Obsah a náplň programu Srovnání obsahu a náročnosti s jiným vzdělávacím programem Vzdělávací program Stavební fakulty, Praha Srovnání programů Aplikace metod a praktik v rámci nového programu Časový harmonogram programu Implementace metod a praktik Zhodnocení vyuţitelnosti navrţeného programu Vyjádření odborníků Ing. Pavel Kouba, MBA, výrobní ředitel, Vodohospodářské stavby, s.r.o Ing. Ivan Baláš, MBA, obchodní náměstek, DTS Vrbenský a.s Ing. Bohumil Stibal, MBA, jednatel, SOE REAL, s.r.o Ing. Martin Kristián, jednatel, ORIGON spol. s r.o Závěr Seznam literatury a webových zdrojů Seznam pouţitých zkratek Přílohy... 71

8 1. Úvod Téma Vzdělávání jako celoţivotní proces se zaměřením na vzdělávání manaţerů jsem si vybrala, jelikoţ mé profesní ambice se ubírají tímto směrem, chtěla bych se vzděláváním dospělých zabývat ve své budoucí profesionální kariéře a dále si v tomto oboru rozšiřovat své vzdělání, coţ zvýší mé kompetence v tomto oboru a bude vyuţitelné v mé další praxi. Dle mého názoru je zvyšování kvalifikace, kompetencí a zkušeností manaţerů je klíčovým trendem v oblasti vzdělávání dospělých. Finance vynaloţené firmami na vzdělávání manaţerů jsou jejich investicí pro lepší budoucnost a zvýšení konkurenceschopnosti. Proto je třeba věnovat se rozvíjení potenciálu a úrovně manaţerského vzdělávání pro jednotlivé segmenty trhu, které se liší svými potřebami a zvyklostmi. Je nutné zdůraznit, ţe poskytované manaţerské programy by měly být cílené na strategie konkrétních firem, segmentů a zaměřené na manaţerské byznysové zadání manaţerů. Smyslem vzdělávání má být, aby se manaţeři nevzdělávali sami pro sebe, ale aby na základě konkrétních aktivit spojených se svou rolí rozvíjeli své kompetence potřebné pro rozvoj firmy. Samostudiem a konzultacemi s odborníky by práce měla odpovědět na základní otázku, a to: Jaké máme moţnosti při vzdělávání dospělých a zda navrhovaný program má schopnost začlenit se mezi kvalitní vzdělávací programy, které dnešní trţní prostředí nabízí? Většina knih zabývající se vzděláváním dospělých je naplněna filozofickými úvahami a teoretickými poučkami. Pokud jiţ navrhují nebo se zmiňují o aplikovatelných vzdělávacích praktikách a metodách, většinou pouze popisují procesy, které svou funkčností a obsahem jiţ neodpovídají technické úrovni a náročnosti na rozšiřování vědomostí mezi dospělými anebo je nelze v praxi vyuţít. Byla bych ráda, kdyby bakalářská práce slouţila k pochopení principů a náročnosti při tvorbě vzdělávacího programu. Otvírá se zde prostor k uchopení problematiky a k vytvoření manaţerského programu se stabilním základem, s vyuţitím odborných a praktických zkušeností autorů knih, doplněné o pohled autorky bakalářské práce. 8

9 Nabídka dalšího vzdělávání pro manaţery se zaměřením na technicko-stavební, stavební a problematiku oceňování statků je na českém trhu velmi omezená. Bylo by namístě, aby lidé, kteří zodpovídají za správnost, kvalitu a pravdivost informací, materiálů či návrhů řešení, měli příleţitost si své dosavadní teoretické i praktické znalosti utřídit, porovnat se zkušenostmi ostatních manaţerů, a tak rozšířit pohled na danou oblast a dále implementovat nově získané zkušenosti v praxi. Hypotéza č. 1: Jaký je potenciál navrhovaného manaţerského vzdělávacího programu na českém trhu? Hypotéza č. 2: Vytvoření manaţerského programu pro zvýšení kvality manaţerů v oblasti stavebnictví a oceňování majetku. Cílem této bakalářské práce je sestavit optimální a prakticky vyuţitelný podklad pro tvorbu manaţerského vzdělávacího programu MBA v oblasti technicko-stavební a oceňování statků. Dále shromáţdit dostatečné a relevantní mnoţství informací o vybraných vzdělávacích metodách, technologiích a praktikách s aplikací na avizovaný program. 9

10 2. Vzdělávání manaţerů a vyuţívané vzdělávací metody Při tvorbě efektivního a kvalitního profesního vzdělávacího programu není jednoduché přesně stanovit poţadavky na obsah jeho jednotlivých částí. Je nutné zohlednit hned několik aspektů, ať jiţ nároků na vzdělávání manaţerů, tak i informací o zastoupení vytypovaných profesích (pro které je program určen) na trhu práce a jejich atraktivnosti aj. Program musí být do jisté míry modifikovatelný pro individuální potřeby studijní skupiny i samotných účastníků programu, aby mohl reflektovat jejich aktuální potřeby. Proto snahy některých institucí o normování a kvantifikování postupů v této oblasti jsou chybným krokem a sniţují úroveň dalšího vzdělávání dospělých, respektive nic nového nepřináší. Celý proces vzdělávání dospělých je sloţen z podprocesů a jednotlivých úkonů, kde hraje hlavní roli lidský faktor, ať se jiţ jedná o účastníka či lektora kurzu. V tomto ohledu je důleţité téţ kvalitní zázemí back office, které zajišťuje organizaci a bezproblémový průběh vzdělávání. Jelikoţ kaţdý můţe vidět důleţitost svých nároků a potřeb v jiném úhlu, dostávají se do popředí metodiky, směrnice a řády, které udávají jasnou primární linii vzdělávání. Instituce poskytující určitý druh vzdělávání manaţerské vzdělávání postupují podle stěţejních norem, kterými by se měly všechny řídit, avšak modifikují své programy dle zvolené cílové skupiny Definice a pojmy Vzdělávání manaţerů Specifické formy dalšího vzdělávání a rozvoje vedoucích pracovníků, kteří rozhodujícím způsobem ovlivňují úroveň, chod, priority, potřeby, konkurenceschopnost a rozvoj firmy. Nejčastěji se jedná o 1. formální vzdělávání ve školách; 2. neformální vzdělávání, tzv. další profesní vzdělávání realizované v manažerských kurzech pořádaných vzdělávacími institucemi; 3. podnikové vzdělávání, které je zajišťováno interními nebo externími lektory a 4. programy MBA realizované vysokými školami a dalšími akreditovanými institucemi. Většina programů manažerského vzdělávání je realizována prezenční formou, ve vysokoškolském studiu se objevují programy realizované formou kombinovanou s využitím e-learningu případně blended learningu. Převažujícími metodami ve vzdělávání 10

11 manažerů jsou přednášky, workshopy, kulaté stoly, výcviky dovedností, outdoor trening, teambuilding, řešení případových studií či hraní rolí. 1 Z vysokých škol a specializovaných firem poskytujících profesní vzdělávání ve formě MBA jsem zvolila několik institucí s odlišným sloţením výukových metod, které vyuţívají ke vzdělávání manaţerů a k rozvoji jejich dovedností. Institut Program Vyuţívané výukové metody TC Business School MBA 8 třídenních soustředění London International Graduate School, s.r.o. Executive MBA 4 dvoudenní tutoriály, odborný seminář a doporučený workshop z kaţdého předmětu, 4 manaţerské tréninky, další nadstavbové workshopy ISBM Vysoká škola ekonomická v Praze MBA 32 dvoudenních soustředění, výuka anglického jazyka BIBS Vysoká škola MBA Senior Executive přednášky, semináře, ekonomickomanaţerský výzkum, konzultace Business Institut MBA interaktivní workshopy z kaţdého předmětu Vysvětlivky: zelené písmo = nepovinné aktivity černé písmo = povinné aktivity Tabulka č. 1 Přehled výukových metod institucí a vysokých škol poskytující manaţerský program MBA. Autor: POPPROVÁ Lucie. Podklady: webové stránky Datum citování: Master of Business Administration MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory. Požadavky k přijetí jsou na většině institucí a škol v České republice velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (v některých případech stačí i bakalářský titul) a nejméně tři roky praxe na manažerské pozici. Ve výjimečných 1 FORWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manaţerů. Praha, Grada Publishing, a.s.,

12 případech může být ke studiu přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň pětileté manažerské praxe. Forma studia je jak prezenční, tak kombinovaná. Nejběžnější formou studia MBA v České republice je distanční studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání má tu výhodu, že studijní látku mohou účastníci aplikovat přímo ve svém zaměstnání a naopak problémy vzniklé na pracovišti mohou prodiskutovat ve škole. 2 Distanční vzdělávání Forma studia založená na řízeném samostudiu s využitím informačních a komunikačních technologií. Tato multimediální forma vzdělávání je nejčastěji využívána v rámci realizace vysokoškolských studijních programů a v dalším vzdělávání (aktualizace nebo zvýšení kvalifikace), Hlavním cílem distančního vzdělávání je umožnit vzdělávání jedincům, kteří se nemohou zúčastnit prezenční (kontaktní) výuky, nejčastěji z důvodu velké vzdálenosti od vzdělávací instituce či pro pracovní a rodinné vytížení, ale i z důvodu sociálního či fyzického handicapu. Učitel, nazývaný tutor, není v bezprostředním přímém kontaktu se studentem. Jejich komunikace nejčastěji probíhá elektronicky, avšak během studia je realizováno několik prezenčních setkání studentů s tutory, tzv. tutoriálů či letních škol. Základními principy distančního vzdělávání jsou samostatnost na straně studujícího a usměrňování ze strany tutora. Jedinec přejímá odpovědnost za plánování, realizaci a hodnocení, respektive vyhodnocení procesu vzdělávání. V distančním vzdělávání se uplatňují dva systémové přístupy: tuto specifickou formu vzdělávání nabízejí buď samostatné vzdělávací instituce, nebo je využíván tzv. duální systém, jenž umožňuje vzdělávacím institucím realizovat aktivity oběma formami současně (prezenčně i distančně) podle potřeb a požadavků účastníků vzdělávání. 3 Blended learning Specifická forma/proces vzdělávání kombinující klasickou prezenční formu výuky s moderními elektronickými a webovými on-line aplikacemi, zejména e-learningem. Cílem je poskytnout efektivní možnosti a příležitosti k učení, které budou vyhovovat vzdělávacím potřebám a stylům učení jednotlivců. V praxi podnikového vzdělávání (ale i ve využívání informačních a komunikačních technologií a tradičních kurzů /workshopů, seminářů/ 2 Asociace institucí manaţerské vzdělávání, o. s. (AIMV). Zdroj: Datum: ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha,

13 vedoucích k dosažení cílů vzdělávání) umožňuje využití rozličných prezenčních metod v kombinaci se synchronní či asynchronní výukou, on-line či off-line probíhající elektronickou a mobilní výukou. 4 Learning Management Systém (LMS) Softwarová aplikace systému pro řízení výuky, využívaná zejména v rámci e-learningu. Řeší administrativu a organizaci výuky. LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (infonástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence atd.) a zároveň zpřístupňují studentům výukový obsah a studijní materiály, a to jak on-line, tak off-line. 5 E-learning (elearining) Vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě studijního obsahu a jeho distribuci, ke komunikaci mezi studenty a pedagogy, k hodnocení výsledků vzdělávání a k organizaci a řízení studia. E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí (internet, intranet) Vzdělávání manaţerů Jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj lidských zdrojů je profesionálně řízené další (celoţivotní) profesní vzdělávání, které má prostřednictvím zvyšování odborných a manaţerských kompetencí účastníků, přímý vliv na naplnění strategií, další rozvoj a konkurenceschopnost firem. Další profesní vzdělávání je zaměřeno na různorodé skupiny osob a jejich škály vědomostí, dovedností, kompetencí a schopností. Zdeněk Palán (2008, s. 36) charakterizuje toto vzdělávání slovy: Jeho posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností, vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Má přímou vazbu na profesní zařazení a uplatnění dospělého, a tím i na jeho ekonomickou aktivitu. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud 4 VETEŠKA Jaroslav; VACÍNOVÁ Tereza. Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, PRŮCHA, Jan; VETEŠKA Jaroslav. Andragogický slovník. Praha, Grada Publishing, a.s., 2012, s KOPECKÝ Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc, Hanex, 2006, s

14 možno optimálního souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná pracovní způsobilost jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na výkon konkrétní profese), tedy stálé přizpůsobování kvalifikace pracovníka kvalifikovanosti práce. 7 Blended learning forma vzdělávání má v souvislosti s dalším profesním vzděláváním významnou roli, protoţe je to nejefektivnější způsob vzdělávání manaţerů, který zohledňuje jejich nároky a poţadavky. K naplnění nároků a poţadavků na studium jsou vyuţívány některé aktivity a nástroje k jeho podpoře, k získávání nových vědomostí a k výměně zkušeností mezi studenty. Aktivity pouţívané v rámci profesního vzdělávání manaţerů: Manaţerské tréninky jedná se o aktivity, při kterých studenti trénují různorodé manaţerské dovednosti a na základě zpětné vazby mezi sebou a trenérem upravují a rozšiřují své manaţerské zvyky a chování. Workshopy interaktivní setkání za účelem rozvíjení a výměny praktických zkušeností a názorů, pořádaných formou diskuzí a meetingů. Semináře aktivita s prvky přednášky, která je studentům nabízena pro osvěţení základních znalostí problematiky. Jde o tzv. úvod do vybrané oblasti se shrnutím základních pravidel, informací a postupů. Specializované aktivity při vzdělávání dospělých se nesmí zapomínat i na doplňkové aktivity k rozvíjení schopností a dovedností daného studenta. Tyto nadstavbové aktivity jsou pořádány ve spolupráci s manaţery pracujících v oblastech a prostředích, které nejsou v rámci zaměření vzdělávacího procesu zahrnuty. Mluvíme zde například o mezinárodním obchodu, dovozu z Číny, o insolvenčním řízení, o funkci a povinnostech finančního arbitra ČR atd. Diskuzní fóra studentů setkání studentského kolegia, při němţ dochází k výměně zkušeností z absolvovaných aktivit, diskuze nad modelovými situacemi, které jsou součástí ústních zkoušek, výměně názorů ohledně témat a zaměření seminárních prací. Tato aktivita slouţí především k upevňování vztahů mezi studenty. Konzultace jedná se o setkání tutora a studenta, v rámci kterého rozebírají vývoj zpracování jednotlivých typů prací, domlouvají se na dalších krocích a student má zde 7 PALÁN Zdeněk; LANGER Tomáš. Základy andragogiky. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, s

15 prostor k ujasnění si problémových oblastí daného tématu. Tutor je v pozici koordinátora a rádce. Vyuţívané speciální didaktické metody při vzdělávání dospělých, kterými jsou podle Jaroslava Muţíka (1998, s ): Brainwriting - metoda , tzn., každý ze šesti účastníků napíše tři možná řešení daného problému během pěti minut, pak předá list svému sousedovi. Metoda CNB - společný zápisník, každý vede po dobu 4 týdnů poznámkový list k danému problému, kam zapisuje všechny své spontánní myšlenky, poznámky k tématu, náměty z odborné literatury, po uplynutí lhůty se myšlenky uspořádají a vyberou nejlepší nápady a uvedou se návrhy dalšího postupu. Lektor shromáždí příspěvky, vyhodnotí je a na semináři za přítomnosti ostatních prodiskutuje. Metoda Pro-Kontra, při které dochází k tvorbě, a v případě nutnosti k dalšímu rozvíjení, rozličných názorů pro a proti. Z názorů pro a kontra se generují řešení problému. Metoda černé skříňky - Black-box, tato metoda je založena na zjišťování zákonitostí mezi vstupními a výstupními veličinami, které vstupují do námi neznámého jevu. Tato metoda může sloužit ke snížení složitosti a nepřehlednosti určitého systému, a na druhé straně také k lepšímu porozumění souvislostem v systému. Nakonec se může jedinec po četných pokusech přiblížit k optimálnímu řešení. Morfologické metody - ty se používají pro velmi sofistikované problémy, které můžeme řešit teprve tehdy, jestliže je rozčleníme do různých stupňů nebo kroků řešení a jednotlivé stupně opět rozdělíme na prvky nebo varianty řešení. 8 Nástroje slouţící k vytváření efektivního prostředí při vzdělávání dospělých: Webinář jedná se o softwarové programy vytvářející tzv. virtuální místnosti, které umoţňují zapojení se do diskuzí a výměny zkušeností i studentům, kteří se nacházejí mimo místo konání anebo se z důvodu časového vytíţení nemohou aktivity osobně zúčastnit. V rámci virtuální místnosti dochází k audiovizuálnímu přenosu pro všechny zúčastněné. Tento typ softwaru pracuje na bázi on-line připojení, a tím je přístupný pro všechny a všude (podmínkou je stabilní internetové připojení). Software je vyuţíván především při pořádání odborných seminářů a u některých doporučených workshopů 8 MUŢÍK Jaroslav. Andragogická didaktika. 1. vydání. Praha, CODEX Bohemia, 1998, s

16 (např. z oblasti Informační technologie, Práva aj.), čili při veškerých aktivitách, v rámci kterých si studenti neprocvičují modelové situace, hry či jiné interaktivní prvky. Největší předností tohoto softwarového programu je, ţe umoţňuje účastníkům programu studovat a absolvovat vybrané aktivity přímo z domova nebo z práce. Ať jiţ jsou v rámci vzdělávání vyuţívány jakékoliv výkonné, interaktivní, spolehlivé a moderní aplikace, bude stále na prvním místě, jako nejúčinnější nástroj, osobní setkání. Z důvodu nástupu elektronické doby a rozmachu sociálních sítí na internetu je v současnosti osobní styk nahrazován digitálním přenosem, coţ je velkým nedostatkem při vyuţití softwarových aplikací. E-learning on-line vzdělávací aplikace, která díky svému potenciálu začleňuje do vzdělávání nové prvky multimediální a didaktické podpory a vyuţívá tak informační a komunikační technologie pro dosaţení vyšší kvality a efektivity vzdělávání. Poskytuje studentům neomezený přístup ke vzdělávání. Týmové hry aktivity, které jsou svým účelem zaměřené na manaţerské dovednosti účastníků - rozvoj týmových rolí, vedení týmu a práce studenta v týmu, rozvoj schopností jako je delegování, koučování. Další z oborů těchto her se zaměřuje na zvládání stresu, osvojení si pravidel asertivního chování či řízení svého času a jiné. Slovo hra je důleţitým prvkem, jelikoţ se jedná o skupinová cvičení, tréninky, procvičování a vytváření krizových modelových situací tak, aby si student své dovednosti, získané rady a zkušenosti mohl vyzkoušet. Brainstorming - burza nápadů. Je technikou skupinové práce, která má vyústit v kreativní myšlení, brainstorming má formu neomezované diskuse. Synektika - je forma skupinové kreativity, při které se vyvoláváním asociací a tvorbou analogií vytvářejí předpoklady pro nalézání myšlenek. Laterální myšlení směřuje k bezděčnému či vědomému odklonu od dosavadního průběhu myšlení,...tj. aby se myšlení zavedlo na vedlejší cestu. To uvolní navyklý myšlenkový proces, podnítí intuici, a dokonce může vést k novým, nečekaným řešením Trendy ve vzdělávání dospělých ve 21. století Vysoký podíl účasti na celoživotním učení je připisován aktivní politice státu v odstraňování překážek zejména pro další vzdělávání a učení dospělých. Jak však ukázala 9 MUŢÍK Jaroslav. Andragogická didaktika. 1. vydání. Praha, CODEX Bohemia, 1998, s

17 nedávná finanční a ekonomická krize, ani vysoký podíl celoživotně se učících jedinců nemusí být zárukou ekonomického zdraví a stability státu (například Islandu). 10 Právě nezaměstnanost mladých lidí a absolventů škol zásadně určuje ekonomickou situaci a budoucí vývoj hospodářství daného státu. A to později značně ovlivňuje investice do celoţivotního vzdělávání. Pro jasnější představu o nezaměstnanosti vybrané demografické skupiny uvádím výzkum Eurostatu (statistický úřad Evropských společenství) z března Z členských států původní EU 15 se nejvíce potýká s nezaměstnaností mladých lidí i celkovou Španělsko, Řecko a Irsko. Vysoká míra nezaměstnanosti mladých je také v Itálii, přestože celková míra nezaměstnanosti je v Itálii relativně nízká. Problémy mají i pobaltské republiky (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a naše sousední státy Slovensko, Maďarsko a Polsko. Míra nezaměstnanosti mladých lidí v České republice zůstává i nadále poměrně nízká (v porovnání s hodnotami za ostatní členské státy EU). Pokles míry nezaměstnanosti mladých a většinou i celkové zaznamenalo pouze Lucembursko, Německo, Rakousko, Finsko, Malta a Francie. Graf č. 1: Míra nezaměstnanosti. Vydal: Statistický úřad Evropského členství. Zdroj: Datum: VETEŠKA Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha, ROZLET, 2011, s

18 Základním přístupem, který se v rámci konceptu celoživotního učení prosazuje i mimo Evropu, je učení a vzdělávání vedoucí k formování a transformačnímu rozvoji kompetencí (zejména ve smyslu způsobilosti). Takzvané klíčové neboli též průřezové či generické kompetence jsou aktuálně považovány za určující výsledky učení a jejich deficit u poměrně velkého počtu dospělých je nenaplněnou vzdělávací či rozvojovou potřebou primárně právě v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 11 Různé přístupy ke vzdělávání dospělých mají rozdílné preferenční zastoupení. Celkově lze ale říci, ţe přístupy firem ke vzdělávání jejich zaměstnanců můţeme rozdělit do dvou základních predispozic. KLASICKÝ PŘÍSTUP Pracovník jako objekt vzdělávání Je vzděláván v, vzhledem k dané funkci musí absolvovat Za jeho rozvoj odpovídá manaţer, lektor apod. Velký důraz se klade na správnou identifikaci vzdělávacích potřeb vzhledem k současné či plánované pozici. Vzdělávání je více časově ohraničené od - do Velmi obvyklými jsou dvoudenní školení pátek sobota. Ale také můţe jít o jednodenní či kratší, od nichţ se očekává podstatná změna. Vzdělávání se odehrává mimo chod firmy Na jedné straně umoţňuje odpoutání se od operativních úkolů a ohlédnutí se, UČÍCÍ SE ORGANIZACE Pracovník jako subjekt rozvoje Nejpodstatnějším rysem je bezbariérový a individuální přístup. Pracovník si sám plánuje osobní a profesionální rozvoj. Odpovídá za svůj rozvoj. Kaţdý má stejnou příleţitost. Vytvoření atmosféry permanentního rozvoje a vzdělávání Vzdělávání neprobíhá jen na školení, důleţitější je mezidobí, ve kterém probíhá sdílení zkušeností, supervize, samostudium apod. Ze širšího úhlu pohledu se jedná o celoţivotní vzdělávání. Rozvoj a vzdělávání se odehrávají, co nejblíže samotné práci Nejčastěji má podobu on-the-job tréninku nebo supervize a jiné formy zpětné vazby, 11 VETEŠKA Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha, ROZLET, 2011, s

19 na straně druhé je takové vytrţení moţné jen jednou za čas (čtvrtroku, půlroku). Jasné hranice mezi interním a externím vzděláváním Je přesně definováno, které oblasti školí interní lektoři a které externí. Externí lektoři nebo vzdělávací firmy jsou pojímány jako expertní skupiny. Vzdělávací programy jsou dodávány na klíč. Vzdělávací firma připraví program podle poţadavků zadavatele. Důraz na cvik a standardizaci které na místě poskytují kouči, trenéři a kolegové, v menší míře externisté. Externisté jsou však více vtahování do dění ve firmě. Tým lektorů složený z internistů a externistů Hranice mezi vlastní firmou a poradenskou a vzdělávací firmou jsou posunuty. Lektorskou dvojici tvoří interní a externí lektor, program také vznikal společně. Také je zde institut mentora a interního kouče. Důraz na multimediálnost a diferenciaci Nácvik je upřednostňován před jinými Zde je myšlena multimediálnost metodami vzdělávání. Snahou je, aby co ve vlastním slova smyslu vycházet co největší počet zaměstnanců byl nejvíce vstříc různým stylům učení. na znalostech a dovednostech na stejné úrovni. Pak je cílem tuto úroveň postupně Oproti důrazu na standardní výkony je zde spíše zdůrazňován špičkový výkon, zvyšovat. Cílem je druhé dotlačit. který inspiruje. Cílem je druhé přitáhnout. Dobrým bude přidáno a slabším ještě ubráno. Je zde více diferencujících prvků. Tabulka č. 2: Srovnání přístupu ke vzdělávání. Autor: HRONÍK František. Zdroj: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha, Grada Publishing, a.s., 2007, s Další vzdělávání dospělých je významnou, dosud však zejména v praxi podceňovanou, či přinejlepším nedoceňovanou složkou celoživotního učení. Změny, ke kterým dochází ve společenskoekonomickém vývoji, však vytvářejí tlak na účast jednotlivců v procesech vzdělávání a učení a na vlády zemí po urychleném vytvoření strategie a koncepce vzdělávání dospělých VETEŠKA Jaroslav; TURECKIOVÁ Michaela. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha, ROZLET, 2011, s

20 V současné době je zvyšování kvalifikace a absolvování profesního manaţerského programu MBA (Master of Business Administration) povaţováno ze strany manaţerů za určitou nezbytnost a zároveň i za jakousi reprezentativní záleţitost. Na základě tohoto trendu vzniklo v České republice mnoho vzdělávacích institucí a škol, které nabízejí profesní manaţerské programy bez dostatečného zázemí, praxe, akreditace a podkladů. Proto je nutné, aby tyto soukromé instituce a školy byly korigovány asociacemi, které kladou vysoké nároky na kvalitu nabízených programů a jejich průběh. Dané asociace tak akreditují a sdruţují pouze ty školy, které se řídí komplexními standardy a jejich nabízené programy dosahují vysoké kvality a úrovně. Z nejvýznamnějších asociací působících na českém trhu jsou Asociace institucí manaţerského vzdělávání (AIMV) a Česká asociace MBA škol (CAMBAS). Vývoj trendů v profesním vzdělávání na českém trhu v roce 2010 zaznamenal Pavel Makovský (2010, s ). Z výzkumu pana Makovského jsem vybrala několik otázek zabývajících se zkoumáním názorů mezi potenciálními zájemci o manaţerské vzdělávání. Do budoucna se dá předpokládat zvýšený společenský tlak na manaţery firem k povinnosti celoţivotního vzdělávání a následující grafy ukazují, ţe informovanost potencionálních zájemců o moţnostech a typech profesního vzdělávání není ideální. Graf č. 2: Důvody vzdělávání manaţerů. Autor: MAKOVSKÝ Pavel, (2010, s. 57). 20

21 U této otázky mohli respondenti vybrat více odpovědí. Drtivá převaha odpovědí o důvodech pro rozhodnutí o studiu bylo získání nových kontaktů (93 %), výměna zkušeností (89 %). Naopak jen 56 % jako důvod uvedlo doplnění kvalifikace. 13 Graf č. 3: Moţný prostor na trhu pro další nové či inovované program MBA nebo LLM. Autor: MAKOVSKÝ Pavel, (2010, s. 61). Vzhledem k deklarované informovanosti respondentů o nabídce na trhu manažerského profesního vzdělávání v oblasti programů MBA a LLM ve výše uvedených odpovědích je velmi zajímavé, že přes 46 % respondentů si myslí, že je na trhu prostor pro další programy MBA a LLM. Téměř 15 % uvedlo, že nemá dostatek informací, což koresponduje s odpovědí na jinou výše uvedenou otázku týkající se informací o nabídce programů. Třicet devět procent respondentů je přesvědčeno, že prostor na trhu již není, neboť je stávající nabídka dostatečně široká MAKOVSKÝ Pavel. Vývoj a implementace nových manaţerských kurzů MBA a LLM jako součást vzdělávání dospělých. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, rigorózní práce, 2010, s MAKOVSKÝ Pavel. Vývoj a implementace nových manaţerských kurzů MBA a LLM jako součást vzdělávání dospělých. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, rigorózní práce, 2010, s

22 Graf č. 4: Forma výuky vzdělávání. Autor: MAKOVSKÝ Pavel, (2010, s. 63). Jen 2 % odpovědí vybralo jako nejlepší variantu prezenční výuku, tzn. denní docházku s výukou v rozsahu 4-6 hodin. Tuto možnost zjevně ovlivnila volba oslovené cílové skupiny, tzn. pracovníků na manažerských pozicích, pro které by tato varianta znamenala v drtivé většině opuštění svého pracovního místa, protože by časově nešla sloučit manažerská práce a pravidelná denní návštěva vzdělávací instituce. Dalších devět procent účastníků ankety uvedlo jako pro ně nejlepší formu odpolední výuky v rozsahu 4-6 hodin několikrát týdně. 25 % preferuje víkendovou výuku v rozsahu 2-4 víkendů v měsíci. Jen 16 % respondentů by uvítalo, kdyby se připravovali sami bez jakékoli docházky a k vzdělávání by využívali především samostudium z knih, skript apod. nebo kombinaci s e-learningem. Jako nejčastěji zmíněnou a preferovanou variantu si téměř polovina (48 %) zvolila distanční formu vzdělávání v četnosti 1-4 víkendů za semestr Koncept manaţerského programu 15 MAKOVSKÝ Pavel. Vývoj a implementace nových manaţerských kurzů MBA a LLM jako součást vzdělávání dospělých. Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, rigorózní práce, 2010, s

23 Manaţerské profesní vzdělávání je v Evropě a v České republice poskytováno především formou programů DBA, MBA, MSc a BBA. Jejich cílem je rozvíjet a prohlubovat kompetence (způsobilosti), dovednosti a zkušenosti, které budou nápomocné absolventům v kariérním růstu. V současnosti je kladen velký důraz na manaţerské kompetence, které tvoří funkční způsobilost manaţera. Kompetencemi manaţera se rozumí potenciál pracovní i osobnostní. Výstiţně pojem definoval Boyatzis (1982, in Kubeš et al., 2004): schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace a přinášet tak žádoucí výsledky. Retence drţení klíčových lidí ve společnosti, talentů. Plánování kariéry Podle čeho stanovujeme další růst a rozhodujeme o pracovním postupu. Odchod Důvod, proč lidé z firmy odcházejí nebo jsou odejiti. KOMPETENČNÍ MODEL Nábor Koho chci získat. Výběr Která kritéria jsou důleţitá pro výběr. Rozvoj lidí Podle čeho stanovujeme rozvojové potřeby, vazbu na rozvojové aktivity. Hodnocení Podle čeho měříme způsob dosahování cílů, výsledků. Obrázek č. 1: Kompetenční model. Autor: Město Valašské Meziříčí. Zdroj: Metodika tvorby kompetenčního modelu. Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí, 2011, s. 4. Kompetenční model je integrující nástroj: 23

24 Formuluje požadavky pro nově příchozí stávající zaměstnance, je klíčem k rozvoji firmy. Objektivně hodnotí výkon, poskytuje vstupy pro zpětnou vazbu. Definuje rozvojovou potřebu a potenciál nejen v rámci adaptačního procesu, je nástrojem podpory karierního růstu a motivace. 16 Koncept navrhovaného programu je takový, ţe si kaţdý student dle vlastních preferencí sestaví vzdělávací program pro nejefektivnější vyuţití v jeho praxi. Některé sloţky programu jsou stejné pro všechny studenty (základní modul, tréninky manaţerských dovedností), některé jsou plně individuální a jejich sloţení je záleţitostí potřeb jednotlivých účastníků (specializace, volitelný modul). Manaţerský vzdělávací program je navrţen ze čtyř částí: Název Sloţení a) část Základní modul Je sloţen z 5 předmětů se zaměřením na manaţerské dovednosti: Management Human Resources PR a marketingová komunikace Projektové a procesní řízení Finanční management b) část Specializace Student má na výběr ze tří specializací, přičemţ kaţdá je tvořena 2 předměty: Specializace Oceňování nemovitostí Cenové předpisy pro oceňování Majetek a jeho moţnosti Specializace Oceňování podniků Finanční reporting a analýzy Manaţerské účetnictví Specializace Oceňování cenin 16 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Metodika tvorby kompetenčního modelu. Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí. Valašské Meziříčí, 2011, s

25 Právo cenných papírů Finanční reporting a analýzy c) část Volitelný modul Tento modul je sloţený z 5 předmětů, které si vybere student dle svých potřeb a preferencí. Student má na výběr ze škály 9 předmětů: Burzovní zákon Stavební zákon Risk Management Corporate identity Finanční trhy a investování Bezpečnostní zařízení budov Finanční modelování Vývoj a pohyb na realitním trhu BOZP a management kvality d) část Tréninky manaţerských dovedností Manaţerské tréninky jsou v rámci programu pevně stanoveny a studenti je absolvují v průběhu tutoriálů. Komunikační dovednosti Týmová práce Time a Stress Management Obchodní dovednosti a asertivita Tabulka č. 3 Návrh manaţerského vzdělávacího programu MBA Management staveb. Autor: POPPROVÁ Lucie. Přehledný plán studia Nově navrţený vzdělávací program je moţné přehledně rozvrhnout do jednotlivých semestrů studia. Vycházíme z obecné premisy, ţe se jedná o dvouleté studium. V rámci kaţdého semestru (modulu) student absolvuje tři předměty a jeden manaţerský trénink. V harmonogramu čtvrtého modulu se počítá i se zpracováním a s finalizací závěrečné práce, kterou by však studenti měli zpracovávat jiţ od 3. modulu, aby měli dostatek času na vytvoření kvalitního závěrečného projektu. 25

26 1. modul 2. modul Management SP, Zk 1. předmět vybrané specializace SP, Zk Projektové a procesní řízení SP, ZK 2. předmět vybrané specializace SP, Zk Předmět volitelného modulu PS, z Předmět volitelného modulu PS, z Komunikační dovednosti z Obchodní dovednosti a asertivita z 3. modul 4. modul Human Resources SP, Zk Finanční management SP, Zk PR a marketingová komunikace SP, Zk Předmět volitelného modulu PS, z Předmět volitelného modulu PS, z Předmět volitelného modulu PS, z Time a Stress Management z Týmová práce z + závěrečná práce Zk Pouţité zkratky v tabulce: Zk ústní zkouška PS případová studie z zápočet SP seminární práce Tabulka č. 4 Přehledný plán studia programu MBA Management staveb. Autor: POPPROVÁ Lucie. Celková náročnost navrţeného programu Pro navrţený program byl sestaven předběţný odhad výukového rozsahu dle jednotlivých povinných a doporučených aktivit, které jsou součástí programu. Povinné sloţky jsou: Seminární práce, Případové studie, Zápočty, Ústní zkoušky, Manaţerské tréninky, Workshopy na tutoriálech, Závěrečná práce, Závěrečná ústní zkouška plus individuální příprava k tomu potřebná. Doporučené sloţky jsou: Semináře, Workshopy, Konzultace, Diskuzní fóra studentů a Nadstavbové aktivity. U doporučených sloţek studia záleţí vţdy na preferencích studenta a jeho časových moţnostech. Důrazně se však doporučuje tyto aktivity absolvovat, jelikoţ se jedná o podpůrné prvky, které zvyšují celkový přínos z absolvovaného programu. 26

27 Náročnost (počet slov / výuková kapacita) Počet opakování aktivity v průběhu studia Celková náročnost v rámci programu Seminární práce slov 7x 7 seminárních prací Případová studie slov 5x 5 případové studie Zápočet 1 výuková h. 9x 9 výukových h. Ústní zkouška 0,6 výukové h. 7x 4,2 výukových h. Odborný seminář 3 výukové h. 12x 36 výukových h. Doporučený workshop 3 výukové h. 12x 36 výukových h. Osobní konzultace s tutorem 1,5 výukové h. 18x 27 výukových h. Příprava na tutoriál 2,5 výuková h. 4x 10 výukových h. Praktický workshop v rámci tutoriálu 4 výukové h. 12x 48 výukových h. Manaţerský trénink 4 výukové h. 4x 16 výukových h. Nadstavbový workshop 2,5 výukové h. 8x 20 výukových h. Závěrečná práce slov 1x 1x závěrečná práce Závěrečná ústní zkouška 1,5 výukové h. 1x 1,5 výukové h. Diskuzní fórum studentů 2,5 výukové h. 4x 10 výukových h. Příprava ke zpracování seminární práce Příprava ke zpracování případové studie 75 výukových h. 7x 525 výukových h. 35 výukových h. 5x 175 výukových h. Příprava na zápočet 1,5 výukové h. 5x 7,5 výukových h. Příprava ke zpracování závěrečné práce 150 výukových h. 1x 150 výukových h. Příprava k ústní zkoušce 7 výukových h. 7x 49 výukových h. Příprava k závěrečné ústní zkoušce Počet zpracovaných prací 10 výukových h. 1x 10 výukových h. 13x aktivit Celkový počet výukových hodin 1 výuková hodina (h.) = 45 minut Tabulka č. 5 Předběţný odhad náročnosti studia. Autor: POPPROVÁ Lucie ,2 výukových h. 27

28 3.1. Základní kritéria programu i. Cíl a poslaní programu Cílem a posláním programu je přinášet kvalitní manaţerské vzdělávání vycházející z nejnovějších poznatků v oblasti vzdělávání dospělých pro časově velmi zaneprázdněné účastníky a poskytovat komplexní rozvoj se zaměřením na určité spektrum vědomostí, znalostí a dovedností. Studium bude realizováno formou blended learning. Ta vyuţívá moderní a efektivní metody komunikace k získávání a prohlubování teoretických či praktických znalostí a dovedností. ii. Tým tutorů Všichni tutoři (lektoři), kteří provází účastníky manaţerských programů jejich vzděláváním, budou zkušení odborníci a manaţeři s praxí z příslušného oboru, kteří působili či působí na klíčových pozicích v daném segmentu. Tutoři předávají účastníkům programů to nejcennější v manaţerském vzdělávání praktické zkušenosti a schopnost jich vyuţít v pracovním prostředí. iii. Profil absolventa Vzdělávací program MBA je koncipován s ohledem na požadavky teoretických a zejména praktických dovedností a znalostí kladených na manažery ve středních až vrcholových manažerských pozicích. Volbou specializace se mohou účastníci programu nasměrovat do preferované oblasti zájmu. Další prohloubení znalostí zvolené problematiky pak docílí volbou individuálních témat seminárních prací a práce závěrečné. Absolventi programu Executive MBA: získají a prohloubí si své znalosti a dovednosti, v rámci osobních setkání či chatů se obohatí o praktické poznatky a zkušenosti, zdokonalí své řídící a organizační schopnosti, osvojí si schopnost aplikovat získané poznatky do praxe, v rámci praktických tréninků se zdokonalí v prezentačních dovednostech, v týmové práci a další Profil absolventa. Vydal: London International Graduate School. s.r.o. Zdroj: Datum:

29 3.2. Pro koho je program určen Je jednoduché napsat, ţe program je určen pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat a zajímají se o problematiku stavebnictví a oceňování. Zvolená specializace profesního vzdělávání je určena pro top manaţery i pracovníky ve střední linii managementu, coţ je pouze jedno z několika kritérií pro vydefinování vhodných účastníků tohoto programu. K dalším kritériím patři např. manaţerská praxe, dosaţené vzdělání (VŠ, VOŠ a v mimořádných případech SŠ s maturitou). Zájemci o manaţerský program se zaměřením na management staveb by měli být optimálně na níţe uvedených pracovních pozicích anebo by se měli v daných kruzích problematiky pohybovat. Z nastudovaných podkladů a materiálů jsem sestavila profily pracovních pozic, pro které je program koncipován. A. FALICITY MANAGER Obecná charakteristika: Řídící pracovník, který zodpovídá za technický provoz projektu, řešení reklamací a koordinaci závad, výběr a komunikaci s dodavateli a investory. Důleţitou součástí pracovní náplně je i pravidelný kontakt s majiteli a nájemníky bytových a nebytových prostor. Musí mít znalosti jak v oblasti technické správy budov, tak komunikační schopnosti pro jednání s klienty. Jeho hlavní náplní je řízení všech úkonů tak, aby konstrukce a technologie objektů byly optimálně funkční v souladu s právními předpisy. Současně však musí řídit i další sluţby, které se k budově a jejímu provozu váţí. Typické činnosti: - Správa budov (sledování technického stavu budov, zjišťování závad a nedostatků, plánování oprav a dohled nad jejich realizací) preventivní kontroly související s provozem budovy aktivní vyhledávání moţných dalších investičních příleţitostí výběr a jednání s dodavateli (stavební práce, dodávky technologií) vedení administrativy spojené s provozem (pravidelný reporting a vedení provozní dokumentace, příprava rozpočtů a hodnocení nákladů) vedení oddělení údrţby 29

30 - Správa strojů a technologií - sledování technického stavu, zjišťování a odstraňování závad, plánování a kontrola pravidelných oprav strojů a budov Odpovědnosti a povinnosti: - Komunikace s uţivateli objektů, dohled nad dodrţováním povinné údrţby dle smlouvy - Kontrola zajišťování povinné údrţby, vytváření plánů údrţby - Organizace odstraňování garančních závad - Komunikace s dodavateli - Zajišťování menších stavebních úprav poţadovaných nájemci - Energetika, optimalizace provozu objektů - Vyhodnocování provozních nákladů - Organizace PO a BOZP, environmentální problematika - Organizace a účast na výběrových řízeních na subdodávky - Řízení a kontrola vlastních zaměstnanců údrţby, recepčních a uklízeček - Řízení a kontrola subdodavatelských firem na ostrahu, zahradnické práce atd. - Odpovědnost za zimní/letní údrţbu - Příprava a kontrola dodrţování rozpočtů na provoz a údrţbu - Organizování drobných stavebních prací Profil: - SŠ/VŠ vzdělání technického (nejlépe stavebního) směru - Praxe v oboru min. 2 roky, organizační schopnosti, komunikativní vystupování - Odpovídající znalosti k plnění klíčových úkolů - Pečlivost, smysl pro zodpovědnost - Znalost AJ na komunikativní úrovni - Aktivní uţivatelská znalost práce na PC (SW Microsoft Office, apod.) - Řidičský průkaz B B. ŘEDITEL DIVIZE DEVELOPMENT Obecná charakteristika: Plánuje, řídí a koordinuje veškeré činnosti divize, coţ zahrnuje např. řízení kvality, průzkumů a analýzy dat, vypracování projektů, zajišťování financování stavby, propojení 30

31 kvality a výrobní technologie směřující k produkci s co nejniţšími náklady, práci s technickými, ekonomickými a právními údaji. Typické činnosti: - Kontrola činností při vytipování lokalit, analýzy realitních trhů a cenových map - Zadávání a kontrola pro vypracování projektu/projektové dokumentace - Zadání přípravy pro realizaci a financování stavby a následné uskutečnění a kontrola - Zajištění dostupnosti dokumentace, výkresů, specifikace, štítků a další dokumentace - Řízení a rozvoj divize - Navrhování obchodních strategií - Vyhledávání nových obchodních příleţitostí a upevňování vztahů se stávajícími klíčovými zákazníky - Zodpovědnost za kvalitní poskytování sluţeb Odpovědnosti a povinnosti: - Odpovědnost za reporting, rozpočtování, prognózování, treasury (finanční správa), daňové a obchodní podpory - Chod divize s cílem zabezpečit naplnění plánovaných ukazatelů - Zajištění provozu tak, aby byl v souladu se strategií společnosti, státními, evropskými a dalšími směrnicemi, vyhláškami a zákony - Zajištění včasných odevzdání projektů, rozpočtů a dalších materiálů dle udělené zodpovědnosti - Udrţování ekonomického a efektivního provozu divize - Zpracování reportingu pro nejvyšší vedení - Kontrola výstupních analýz a reportů Profil: - Minimálně 5 let praxe v obdobné manaţerské pozici - VŠ vzdělání v oblasti financí / ekonomie / stavebnictví - Zkušenosti při vedení týmu - Plynně česky a anglicky - Výborné organizační a řídící schopnosti 31

32 C. VEDOUCÍ STAVBY Obecná charakteristika: Stavbyvedoucí je autorizovaná osoba, která odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Pracuje samostatně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Typické činnosti: - Řízení montáţních prací (osazení obvodového pláště) na stavbách - Kontrola kvality a úplnosti prací dle montáţní dokumentace - Vedení stavebního deníku a kontrola subdodávek - Zodpovědnost za dodrţení montáţní kalkulace - Převzetí dokončeného díla od subdodavatelských firem - Řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu - Řídí se ověřenou projektovou dokumentací - Dodrţuje povinnosti k ochraně ţivota, zdraví, ţivotního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů - Zajišťuje řádné uspořádání staveniště a provoz na něm - Dodrţuje obecné poţadavky na výstavbu, popřípadě inţenýrskotechnické předpisy a technické normy Odpovědnosti a povinnosti: - Vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb - Provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby - Provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce - Zastupovat navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení - Provádět statické a dynamické výpočty staveb - Provádět stavebně technické nebo inţenýrské průzkumy - Provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak - Vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliţe celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech a v případě oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části projektové dokumentace 32

33 - Podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inţenýrem - Provádět stavebně technické průzkumy - Vést realizaci stavby - Provádět autorský nebo technický dozor Profil: - SŠ/VŠ vzdělání stavebního nebo strojního zaměření - Minimálně 2 roky odborné praxe - Dobrou uţivatelskou znalost IS/IT - Předpoklady pro vedení týmu - Pečlivost a zodpovědnost - Aktivní přístup - Znalost angličtiny je výhodou D. PROJEKTOVÝ MANAŢER Obecná charakteristika: Cílem projektového manaţera je provést projekt všemi fázemi realizace, s minimálními třecími plochami, časovými i finančními výkyvy apod. V procesu stavby je jeho postoj vůči investorovi převáţně ochranný (ve smyslu ochrany před zhotovitelem stavby a ve smyslu ochrany investora před sebou samým). Projektový manaţer by měl umět chránit investora i před špatným, unáhleným rozhodnutím, často učiněným pod časovým tlakem vytvořeným zhotovitelem stavby a také často v důsledku rozhodování o něčem, čemu detailně nerozumí a proto netuší, jaké důsledky přinese dané rozhodnutí. Typické činnosti: - Vyhledávání a vyhodnocování investičních příleţitostí - Spolupráce při navrţení konceptu projektu - Příprava studií - Akvizice příleţitostí, reporting - Spolupráce na projektu s technickým projektovým manaţerem - Příprava smluvních vztahů - Komunikace s úřady, právníky a protistranami 33

34 - Kolaudační řízení - Komunikace se zákazníkem - Podílet se a poskytovat údaje pro tvorbu nabídek nových výrobků včetně cenových kalkulací - U získaných projektů navrhovat, sestavovat a vést projektový tým - Sestavovat návrhy časového harmonogramu a rozpočtu projektu - Na základě spolupráce s týmem výsledky monitorovat a provádět kroky k úspěšnému splnění projektu Odpovědnosti a povinnosti: - Zodpovědnost za tvorbu, řízení a kontrolu plnění plánu projektu (na úrovni projektové struktury) - Definice a dohled nad objednáním poloţek s dlouhým dodacím termínem a kritických dílů - Zajištění a distribuce poţadavků zákazníka (podmínky kontraktu, technická specifikace, způsob dopravy) - Koordinace projektu mezi odděleními na základě principu multidisciplinární spolupráce s cílem zajištění dodání v termínu a rozpočtu - Komunikace s autoritami, dohled nad náklady spojenými s jejich dozorem na úrovni dohledu nad projektem organizace a řízení předání produktu zákazníkovi - Tvorba a dohled nad vyřešením závad a nedodělků zjištěných při přejímce produktu - Koordinace dodávky k zákazníkovi zodpovědnost za dodrţování termínů a rozpočtu Profil: - VŠ ekonomického, technického nebo stavebního směru - Praxe na obdobné pozici min. 3 roky - Samostatnost a schopnost převzít odpovědnost za projekt - Všeobecné právní povědomí, znalost obchodního a stavebního zákona 34

35 E. ŘEDITEL PRODEJE NEMOVITOSTÍ Obecná charakteristika: Formuluje a realizuje prodejní strategie firmy a má zodpovědnost za prodejní výsledky. Podílí se na řízení firmy a inovacích jako člen vedení společnosti. Buduje a řídí prodejní tým. Podílí se na tvorbě obchodních příleţitostí a získávání nových zákazníků a vyhledávání distribučních kanálů. Stará se o klíčové zákazníky. Dohlíţí na systematický průzkum trhu ve vybraných oblastech a sleduje vývoj konkurenčních subjektů. Typické činnosti: - Vedení týmu - Aktivní péče o klíčové zákazníky - Zodpovědnost za obchodní aktivity a výsledky v daných regionech - Prezentace obchodních výsledků a reportů za danou oblast - Spolupráce při vyhledávání nových obchodních aktivit a příleţitostí - Samostatné vedení obchodních jednání schvalování výběru vhodných nemovitostí pro klíčové klienty - Komunikace s investory a developery - Poradenská činnost - Udrţování a rozvíjení obchodních vztahů, získávání nových obchodních partnerů - Schvalování portfolia nabízených nemovitostí - Kontrola a zajištění vedení a zpracování databáze nemovitostí a klientů - Sebevzdělávání v oboru, spolupráce s ostatními makléři - Poradenství v oblasti prodeje nemovitostí včetně moţností propagace - Nabízení exkluzivních sluţeb zajišťujících dobrý přístup ke klientovi Odpovědnosti a povinnosti: - Koordinuje personální obsazení - Kontroluje úroveň obchodního servisu pro zákazníky - Navrhuje hlavní obchodní politiku společnosti - Navrhuje dlouhodobé obchodní smlouvy s většími zákazníky - Vyjadřuje se k tvorbě cen - Vyjadřuje se k zavádění nových metod a technologií - Sleduje cenový vývoj nemovitostí v jednotlivých regionech 35

36 - Sleduje konkurenční subjekty na trhu - Sleduje nové trendy v oboru - Zajišťuje obchodní jednání u rozhodujících zákazníků - Zajišťuje pravidelné porady a rozšíření potřebných informací a materiálů Profil: - VŠ/SŠ vzdělání ekonomického / finančního směru - Praxe na pozici prodejce nemovitostí či podobné min. 5 roky - Obchodní talent se zájmem o realitní trh - Komunikační znalost AJ - Zkušenost s vedením většího týmu podřízených - Komunikační, prezentační dovednosti, odolnost vůči stresu 3.3. Obsah a náplň programu Z dostupných kniţních a internetových zdrojů jsem v rámci samostudia a konzultacemi s odborníky v příslušných oborech vytvořila návrhy základních sylabů k jednotlivým předmětům v rámci navrţeného programu. U kaţdého předmětu je navrţena anotace, několik typových témat ke zpracování seminárních prací a doporučená literatura dle aktuální dostupnosti na trhu. ZÁKLADNÍ MODUL: Management Anotace: V rámci předmětu se věnuje pozornost dvěma hlavním částem managementu a strategickému managementu. V obecné části si účastník na modelových situacích vyzkouší různé manaţerské postupy v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manaţerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům kaţdého účastníka. Výstupem oblasti strategické řízení je seznámení se a vytvoření strategické analýzy, strategického plánování, implementace strategických záměrů a strategické kontroly v rámci společností studentů, tak aby získané výsledky a informace mohli aplikovat rovnou do své praxe. Cílem této části je, aby si účastníci osvojili principy a postupy pro strategické řízení organizací. 36

37 Typová témata semestrálních prací: a) Management změny - určení potřeby, příprava, realizace, teorie úzkých míst, teorie od invence k inovaci. b) Manaţer v globálním světě - multikulturální management, manaţer v zahraničí, role manaţerů muţů a role manaţerů ţen, globalizace. c) Lean management. d) Příčiny vzniku krizí, prevence, sniţování moţnosti jejich vzniku, risk management a krizové řízení. e) Krizové plánování podniku. f) Strategický management - definice, vymezení, model strategického managementu, koncepční myšlení apod. g) Vyuţití metod a technik strategického managementu, příklady vyuţití technik a metod. Doporučená literatura: Antušák Emil. Krizový management: Hrozby Krize Příleţitosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN Častorál Zdeněk. Strategický znalostní management a učící se organizace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. v edici EUPRESS, ISBN Veber Jaromír & kol. Management: Základy, moderní manaţerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, ISBN Human Resources Anotace: Personální práce ve smyslu řízení lidských zdrojů je stěţejní proces v rámci praxe úspěšného manaţera. Lidský kapitál je jedním z nejdůleţitějších sloţek základu podnikání, v němţ se odráţí kvalita, s jakou je o tento zdroj pečováno. V rámci předmětu si na případových studiích a modelových situacích budou účastníci analyzovat a zkoušet jednotlivé procesy. Bude se jednat o rozbor problematiky procesu výběru zaměstnanců, adaptačního procesu, systému odměňování ve vazbě na podávaný výkon zaměstnance a moţnosti organizace, systému hodnocení zaměstnance, výcvik, vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnance, firemní kultury a etiky organizace, personálního auditu, personálního plánování a personálního outsourcingu. Studenti získají praktické poznatky z těchto 37

38 jednotlivých personálních procesů, které jim umoţní jejich aplikaci do vlastní personální a řídící praxe. Typová témata semestrálních prací: a) Tvorba struktury organizace ve vazbě na strategické řízení a ŘLZ. b) Proces personálního plánování. c) Proces vzdělávání zaměstnanců v organizaci. d) Proces výběru a náboru zaměstnanců. e) Plánování LZ v kontextu plánování podnikových cílů. f) Návrh systému, který by ve vašem podniku zvýšil účinnost rozvoje LZ. g) Motivace jako základní nástroj pro změnu pracovního místa, pracoviště, zaměstnavatele a jak ji vyuţít při výběru kvalitních zaměstnanců. h) Metody získání pracovníků a jejich aplikace v praxi. i) Výběr pracovníků ve vybraném podniku, jeho klady a zápory. Doporučená literatura: Armstrong Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Čakrt Michal. Typologie osobnosti: Volba povolání, kariéra a profesní úspěch. Praha: Management Press, ISBN Koubek Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, ISBN PR a marketingová komunikace Anotace: Cílem předmětu je představit formy a role oborů Public relations a marketingu. Ukázat na efektivní práci s médii její moţnosti a rizika. V osobním setkání s novináři si procvičit komunikaci a vyuţití argumentací a správných námitek. S prolínáním PR do marketingu a prostřednictvím praktických ukázek budou mít účastníci moţnost nahlédnout do kuchyně českých médií, získají ucelený přehled jednotlivých nástrojů marketingové komunikace se zaměřením na jejich funkce, a zejména pak na jejich praktické vyuţití. Skupiny studentů se v rámci týmových her stanou marketingovými odděleními abstraktní firmy. Cílem těchto týmů bude navrţení efektivní marketingové komunikace, tvorba komunikačního mixu a marketingové plánu (na 1 rok). V rámci projektu budou pracovat s jednotlivými druhy 38

39 marketingové komunikace, jako je reklama, podpora prodeje, sponzoring, osobní prodej a další. Typová témata semestrálních prací: a) Tisková zpráva, nebo tisková konference? b) Media-list a jeho segmentace aneb jak neskončit jako SPAM? c) Náklady v Public Relations při řízené komunikaci. d) Monitoring médií a moţnosti jeho vyuţití v PR. e) Jak pracuje tiskový mluvčí a kdy přichází jeho role. f) Internet a marketingová komunikace. g) Marketingový plán a strategie nákupního centra (fitness, spa, centra sluţeb apod.). h) Propagace sluţeb (produktu, finančního produktu apod.) za pouţití direct marketingu. Doporučená literatura: Ftorek Jozef. Public Relations jako ovlivňování mínění. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Přikrylová Jana, Jahodová Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN: Scott Meerman David. Nová pravidla marketingu a PR. Brno: ZONER software, s.r.o., ISBN Projektové a procesní řízení Anotace: Cílem předmětu Projektové a procesní řízení je s účastníky aplikovat základní metody a techniky projektového a procesního řízení na konkrétních navrţených modelech. V části věnované projektovému řízení je předmět zaměřen na definování základních procesů včetně nastavení vhodných metrik slouţících k měření definovaných procesů. Část věnovaná procesnímu řízení se zabývá implementací procesů v organizaci a jejich kontinuální optimalizací, souborem aktivit plánování a monitorování efektivity procesů. 39

40 Typová témata semestrálních prací: a) Metody Six Sigma vs. Lean Six Sigma a jejich vyuţití v praxi. b) Vyuţití SW nástrojů pro podporu procesního řízení. c) Balanced Score Cards v praxi. d) Řízení procesních rizik. e) COBIT a vyuţití v praxi. f) Porovnání projektových metodik (Prince, IPMA) a normy ISO g) Softwarová podpora pro projektové řízení - výhody a nevýhody. h) Vzdělávání projektových manaţerů - praktické zkušenosti. i) Úloha a role projektového manaţera. Doporučená literatura: Doleţal Jan, Máchal Pavel, Lacko Branislav a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplnění vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Grasseová Monika a kolektiv. Procesní řízení ve veřejné i soukromém sektoru. Praha: BizBooks, ISBN Svozilová Alena. Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Finanční management Anotace: Předmět je navrţen s cílem poskytnout studentům informace o financích na makroekonomické i mikroekonomické úrovni. Makro úroveň v sobě zahrnuje problémy finančních trhů, jejich segmentaci a nástroje. Principy investičního rozhodování a metody oceňování zvolených finančních nástrojů jsou také součástí předmětu. Mikro úroveň se zaměřuje na finanční řízení společnosti a jeho nástroje, měření a řízení obchodního výkonu. Další důleţitou součástí této úrovně je proces finančního plánování a přípravy rozpočtu, definování vztahů mezi strategickými cíli při plánování dokumentů a motivačních kritérií. Typová témata semestrálních prací: a) Jaké jsou podle Vás příčiny finanční krize? 40

41 b) Dopad finanční krize na strukturu světových burz. c) Financování firmy pomocí nástrojů finančního trhu. d) Metody finanční analýzy. e) Rozvaha a její význam pro reporting finanční pozice podniku. f) Výkaz zisku a ztráty a jeho význam pro reporting profitability podniku. g) Controlling, jeho význam a vztah k manaţerskému účetnictví. h) Metoda standardních nákladů a výnosů. i) Kalkulace a rozpočty v manaţerském účetnictví. Doporučená literatura: Podhájský Petr, Nesnídal Tomáš. Kompletní průvodce úspěšného finančníka. Praha: Centrum finančního vzdělávání, ISBN Růţičková Petra, Roubíčková Michaela. Finanční management. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Synek Miloslav a kolektiv. Manaţerská ekonomika. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN SPECIALIZACE: Oceňování nemovitostí Cenové předpisy k oceňování nemovitého majetku Anotace: Jedna z nejdůleţitějších součástí vzdělávání účastníků v programu zaměřeném na oceňování nemovitostí je jejich znalost a orientace v příslušných cenových předpisech. V rámci předmětu se studenti seznámí s oceňovacími postupy se zaměřením na aktuální cenové předpisy. Vzhledem k tomu, ţe podstatnou součástí této oblasti je oceňovací vyhláška, u které pravidelně dochází k častým změnám, je náplň předmětu rozdělena na dvě části. V první části studenti probírají a doplňují si své znalosti z relativně stabilní části této problematiky, zatímco druhá část je zaměřena právě na konkrétní výklad a příklady k aktuální oceňovací vyhlášce. Typová témata semestrálních prací: a) Nákladová metoda a její vyuţití. b) Porovnávací metoda a její vyuţití. c) Výnosová metoda a její vyuţití. d) Rekodifikace občanského zákona a její dopad na oceňování nemovitosti. 41

42 e) Komparace předpisů pro oceňování nemovitostí v ČR a v EU. f) Katastr nemovitostí a jeho úskalí v návaznosti na oceňování. Doporučená literatura: Bradáč Albert, Fiala Josef a kolektiv. Rádce majitele nemovitosti. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., ISBN Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku); s účinností od Zazvonil Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Praha: Ekopress, ISBN Oceňování nemovitostí Majetek a jeho moţnosti Anotace: Studenti získají přehled o oblastech nehmotného a hmotného majetku, kterými mohou disponovat podniky a subjekty na současném trhu, o hlavních faktorech, které je třeba vzít v úvahu při oceňování tohoto majetku, a o metodách, které se pouţívají pro vlastní ocenění. Získané poznatky budou procvičeny na modelových příkladech a případových studií. Řešením jednotlivých příkladů studenti pochopí význam oceňování majetku v současném ekonomickém prostředí, naučí se rozlišovat klíčové poloţky v oblasti průmyslových práv, volit a aplikovat vhodné metody oceňování dle rozličných druhů majetku a přidruţených problematik (patenty, ochranné známky, know-how, goodwill, licence aj.). Typová témata semestrálních prací: a) Nehmotný majetek a jeho ocenění. b) Oceňování průmyslového vlastnictví. c) Ochranné známky a jejich problematika. d) Patenty, licence, goodwill. e) Hmotný majetek a jeho ocenění. Doporučená literatura: Hálek Vítězslav. Oceňování majetku v praxi. Praha: DonauMedia, ISBN

43 Lošťák Milan, Prudký Pavel. Hmotný a nehmotný majetek v praxi aktualizované vydání. Praha: ANAG, ISBN Oceňování cenin Právo cenných papírů Anotace: Cílem tohoto předmětu je získání přehledu v právní úpravě cenných papírů a kapitálového trhu. Podrobněji - dluhopisy, směnky, šeky. Na příkladech z praxe tutorů a účastníků si ukáţí problematiku věcných práv k cenným papírům - zástavní právo, zajišťovací převod cenných papírů, finanční zajištění. Další oblastí předmětu jsou akcie, zatímní listy, opční listy a poukázky na akcie. Studenti se naučí správným zásadám a principům při práci s cennými papíry. Typová témata semestrálních prací: a) Obecné vymezení cenných papírů. b) Směnka jako zajištění. c) Akcie, zatímní listy, opční listy a poukázky na akcie. d) Dluhopisy. e) Směnky a šeky. f) Cenné papíry na zboţí. g) Podílové listy. h) Převody a zastavení cenných papírů. i) Obstaravatelské obchody s cennými papíry. j) Kapitálové trhy. Doporučená literatura: Kotásek Josef. Kurs obchodního práva právo cenných papírů. 5. vydání. Pihera Vlastimil, Pokorná Jarmila, Raban Přemysl, Vítek Jindřich. Praha: C. H. Beck, ISBN Pospíšilová Alena. Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, ISBN ÚZ č. 911 Cenné papíry, Kapitálový trh. Ostrava: Sagit, ISBN

44 Oceňování podniků/ Oceňování cenin Finanční reporting a analýzy Anotace: Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je účastníkům představit a přiblíţit principy tvorby a vyuţívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalost základních dokumentů finančního řízení a porozumět základním nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy. Finanční analýza: Podstata a postup finanční analýzy podniku; zdroje informací pro finanční analýzu. Finanční výkazy, vztahy mezi nimi a jejich vyuţití (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow). Investování - současná a budoucí hodnota peněz, současná a budoucí hodnota plateb, riziko v investičním rozhodování. Finanční ukazatele: absolutní, rozdílové, poměrové; metody sledování ukazatelů a jejich vyhodnocení. Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy; způsoby vyuţití výsledků finančních analýz pro řízení, strategii a investice. Reporting: Reporting - systém výkazů pro řízení podniku; změny ve finančním účetnictví pro potřeby reportingu. Klasifikace trţeb a nákladů pro potřeby reportingu, výsledovky modifikované pro potřeby reportingu. Analýza, zjišťování a interpretace odchylek. Reporting vnitropodnikových útvarů, reporting po linii výkonů. Typová témata semestrálních prací: a) Rozvaha a její význam pro reporting finanční pozice podniku. b) Výkaz zisku a ztráty a jeho význam pro reporting profitability podniku. c) Reporting cash flow. d) Vypovídací schopnost účetních výkazů a rizika finanční analýzy. e) Metody finanční analýzy. f) Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. g) Benchmarking a jeho vyuţití při hodnocení výsledků finanční analýzy. h) Ukazatele finanční analýzy. 44

45 i) Ekonomická a trţní přidaná hodnota (EVA, MVA). Doporučená literatura: Landa Martin. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, ISBN Mařík Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku pro pokročilé: Hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, ISBN Šoljaková Libuše, Fibírová Jana. Reporting. 5. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Wagner Jaroslav. Měření výkonnosti: Jak měřit, vyhodnocovat a vyuţívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Oceňování podniků Manaţerské účetnictví Anotace: Účastníci si procvičí principy a metody účetnictví, a to za účelem, aby byli schopni efektivně vyuţívat tyto informace v oblasti kontroly a řízení společnosti. Studenti se učí charakteristiky jednotlivých sloţek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a procedury. Je důleţité uvědomit si rostoucí význam účetních dat a jejich vyuţití pro kontrolu, řízení a prezentaci společnosti. Cílem předmětu je vyzkoušet praktické vyuţití metod manaţerského účetnictví včetně jeho vztahu k finančnímu a daňovému účetnictví a oblasti controllingu. Typová témata semestrálních prací: a) Vztah manaţerského účetnictví k jednotlivým sloţkám manaţerského informačního systému podniku. b) Klasifikace nákladů v manaţerském účetnictví a jejich praktické vyuţití. c) Vliv oboru podnikání na manaţerské účetnictví. d) Způsob vyjádření a ocenění nákladů v manaţerském účetnictví. e) Controlling, jeho význam a vztah k manaţerskému účetnictví. f) Metoda standardních nákladů a výnosů. g) Odpovědnostní účetnictví a jeho praktické vyuţití. h) Rozhodování o budoucí kapacitě. i) Kalkulace a rozpočty v manaţerském účetnictví. 45

46 Doporučená literatura: Hradecký Mojmír, Lanča Jiří, Šiška Ladislav. Manaţerské účetnictví. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Kislingerová Eva a kolektiv. Manaţerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN Krabec Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Král Bohumil a kolektiv. Manaţerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, ISBN Sedláček Jaroslav. Účetnictví pro manaţery. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Burzovní zákon Anotace: Cílem tohoto předmětu je pochopit principy a chod burzy a práce burzovního makléře. Studenti se podrobně seznámí se Zákonem o cenných papírech, v rámci modelových příkladů budou upozorněni na největší úskalí této problematiky, seznámí se s návazností zákona na Českou národní banku. Studenti budou rámcově připraveni na zkoušky burzovního makléře. Pro lepší pochopení problematiky budou v rámci týmových prací modelovat chod burzy. V případě zájmu absolvují prohlídku burzy. Typová témata semestrálních prací: a) Burza chod, průběh a nástrahy. b) Burzovní makléř a jeho postoj. c) Investiční příleţitosti. d) Analýza investiční příleţitosti v rámci modelového příkladu. e) ČNB a její postavení na burze. Doporučená literatura: Kostolany André. Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty. Praha: MIRAGE, ISBN

47 Plummer Tony. Prognóza finančních trhů. Brno: Computer Press, ISBN Svoboda Martin. Jak investovat aneb anatomie burzovních lţí. 4. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, ISBN X. Turek Ludvík. První kroky na burze. Praha: Computer Press, ISBN Risk Management Anotace: Cílem předmětu je seznámit účastníky s pojmy řízení finančních a nefinančních rizik a jejich praktické vyuţití. Studenti se budou orientovat v jednotlivých druzích rizik, které firma obvykle podstupuje, seznámí se a na modelech si vyzkouší řízení, metody měření a regulaci finančních rizik. Dále se seznámí s problematikou úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokového rizika, významem kapitálové přiměřenosti, s podstatou a sloţkami trţního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou. Typová témata semestrálních prací: a) Řízení operačního rizika ve vaší firmě. b) Klasifikace podstupovaných rizik ve vaší společnosti. c) Řízení kreditního rizika ve vašem oboru, definice oborové Best Practice. d) Řízení trţních rizik ve vašem oboru, definice oborové Best Practice. e) Řízení rizika likvidity ve vašem oboru, definice oborové Best Practice. f) Klasifikace zajišťovacích instrumentů pouţívaných ve vašem oboru. g) Řízení rizika a finanční krize. Doporučená literatura: Al-Thani Faisla F. Risk management (Řízení rizik ve firmě). Brno: Computer Press, ISBN Dluhošová Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress, ISBN Vlachý Jan. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., ISBN

48 Vývoj a pohyb na realitním trhu Anotace: Trh nemovitostí je prostor, kde rozvíjejí své aktivity různé subjekty se záměrem nabýt, nebo nabídnout objekty typické pro toto prostředí. Studenti v rámci tohoto předmětu budou analyzovat současný stav na vybraném lokálním trhu, ve kterém se pohybují, naučí se posuzovat kapacitu trhu a jeho vytíţenost dle správně nastavených kritérií. Budou si vyměňovat zkušenosti a informace o aktuálních trendech realitního trhu, které získali v rámci vlastní praxe. Setkají se s realitními makléři, majiteli realitních kanceláří a analytiky realitního trhu, s nimiţ v rámci diskuse budou moci své poznatky porovnat a zároveň načerpat tipy a zkušenosti od dalších odborníků. Typová témata semestrálních prací: a) Cenové mapy jejich vznik a vyuţití. b) Lokální analýza trhu s nemovitostmi. c) Prognóza vývoje trendů na realitním trhu v roce d) Kapacita realitního trhu. e) Subjekty a substituty na realitním trhu. Doporučená literatura: K tomuto předmětu není literatura. Informace o cenových mapách, analýzách trhu, vývoji a pohybu naleznou studenti na internetu. Stavební zákon Anotace: Obsah předmětu je zaměřen na legislativní změny v zákoně - v pojmech, působnosti a příslušnosti stavebních úřadů. Na změny v územním řízení s akcentem na jednotlivé typy územního rozhodnutí a změny v zahajování územního řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního souhlasu. Účastníci se podrobně seznámí s novou právní úpravou společného územního, stavebního řízení, společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Na praktických cvičeních se seznámí se změnami v kategorizaci staveb, terénních úprav, zařízení a udrţovacích prací nevyţadujících stavební povolení ani ohlášení ( 103 SZ), změny v ohlašování a povolování staveb, změny v institutu veřejnoprávní smlouvy a 48

49 v činnosti autorizovaného inspektora, změny v problematice uţívání staveb oznámení, kolaudační souhlas, předčasné uţívání, zkušební provoz, změny v problematice odstraňování staveb. S odborníky z oboru prodiskutují význam a účinnost přechodných ustanovení velké novely stavebního zákona a v přítomnosti právníka, který se specializuje na nemovitosti a výklad stavebního zákona, se podívají na největší právní nesrovnalosti a chytáky. Typová témata semestrálních prací: a) Porovnání legislativních změn ve stavebním zákoně. b) Komparace stavebního zákona v EU a v ČR. c) Stavební úřad jeho kompetence, moţnosti a právní úprava. d) Stavební pozemek. e) Ohlašování, povolování a odstraňování staveb. f) Územní řízení a územní rozhodnutí. Doporučená literatura: Blaţek Jiří. Stavební zákon s komentářem vydání. Olomouc: ANAG, ISBN Hodina Jaroslav a kolektiv. Vedení a dozory ve výstavbě, stavební deník, jeho skladba a vedení. Praha: ČKAIT, ISBN Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš. Stavební příručka to nejdůleţitější z norem, vyhlášek a zákonů. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Corporate identity Anotace: Cílem předmětu je komplexní pochopení významu firemního stylu (Corporate identity) a kultury pro správné a efektivní fungování organizace. Firemním stylem ukazuje společnost svému okolí a zákazníkům, v čem a jak chce podnikat, ale především své hodnoty, přístupy aj. (např. kvalitní logo firmy můţe vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy). Corporate identity je tvořena logotypem, ale také souborem pravidel určujících uţití loga v tiskovinách (vizitky, papírové bloky, obálky, desky) i v reklamních materiálech (např. letáky, broţury či inzerce), případně v internetové prezentaci. Pokud se chtějí studenti se svými firmami na trhu lépe prosazovat, je nezbytné, 49

50 aby se důsledně zabýval způsobem své prezentace. Studenti budou schopni předloţit originální prezentaci své firmy, vyuţívat další výhody pozitivní image a definovat filozofii společnosti. Typová témata semestrálních prací: a) Nastavení firemního stylu pokyny, procesy a průběh. b) Definování filozofie společnosti. c) Vytvoření nového loga firmy a dokumentace logotypu. d) Prezentace společnosti praktický příklad. e) Firemní kultura jako nástroj Corporate Identity. Doporučená literatura: Ambrose Gavin, Harris Paul (překlad Magera Ivo). Designové myšlení Grafický design. Praha: Computer Press, ISBN Carter E. David. The Big Book of Corporate Identity Design. Language: English. Canada: Watson-Guptill, First edition, ISBN Vysekalová Jitka, Mikeš Jiří. Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Finanční trhy a investování Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s principem a fungováním finančních trhů, problematikou cenných papírů a jejich obchodováním. Dále se účastníci seznámí s klasifikací finančních trhů, obchody a operacemi na finančních trzích. Získají informace o trhu akcií a trhu obligací, peněţních a kapitálových trzích a burzách. Seznámí se s pojmy jako je riziko, určení cen, návratnost, efektivnost finančních trhů a další. Typová témata semestrálních prací: a) IPO (Initial Public Offerings) v ČR a ve světě před a po finanční krizi. b) Deriváty v post krizové ekonomice. c) Dopad finanční krize na strukturu světových burz. d) Financování firmy pomocí nástrojů finančního trhu. e) Financování firmy pomocí emise nových akcií. 50

51 f) Split akcií. g) Financování firmy pomocí emise obligací. Doporučená literatura: Fotr Jiří, Souček Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Rejnuš Oldřich. Finanční trhy. 3. vydání. Ostrava: KEY Publishing, ISBN Valach Josef a kolektiv. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vydání. Praha: Ekopress, ISBN Bezpečnostní zařízení budov Anotace: Předmět je zaměřen na bezpečnostní a poţární ochranu budov s důrazem na nejvýznamnější prvky bezpečnostních zařízení, směrnic a novinek na trhu bezpečnostních a poţárních systémů. Nabité znalosti porovnají s praktickými zkušenostmi bezpečnostních manaţerů s dlouholetou praxí a na modelovaných situacích si vyzkouší, jaké důsledky mohou nastat na základě jejich rozhodnutí. V návaznosti na modelování kritických situací se obeznámí se systémy pro zabezpečování budov, systémy pro kontrolu přístupu a monitorování pohybu, systémy hlášení poţáru a úniku nebezpečných látek, systémy monitorování a řízení energetických sítí budov a komponenty pro systémovou techniku budov. Typová témata semestrálních prací: a) Evropské směrnice bezpečnostní a poţární ochrany budov. b) Poţární ochrana budov dle české právní úpravy. c) Bezpečnostní ochrana budov podle českých norem. d) Systémy pro ochranu budov a novinky na trhu. e) Nastavení bezpečnostních směrnic pro vybranou firmu. Doporučená literatura: Kulpík Václav. Stavební konstrukce z poţárního hlediska. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

52 Uhlář Jan. Technická ochrana objektů III. díl, ostatní zabezpečovací systémy. Praha: Policejní akademie ČR Praha, ISBN Vrána Jakub a kolektiv. Technická zařízení budov v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Finanční modelování Anotace: Cílem předmětu je účastníky seznámit a naučit zpracování kvalitního finančního modelu jejich firmy, ať jiţ pro účely nové investiční příleţitosti, pro strategické účely, pro ocenění podniku aj. Důleţité je pochopení významnosti jednotlivých obchodních rozhodnutí, které se neodvíjí pouze od dosaţení stanoveného cíle, ale především od uvědomění si finančních důsledků, zváţení alternativních moţností, scénářů nebo citlivosti očekávaného výsledku na změnu jednotlivých nastavených faktorů. Účastníci budou testovat chování firmy na vytvořených modelech (prognózy výdajů, očekávané hotovostní toky, konečná proveditelnost strategického rozhodnutí, návratnost investice atd.), coţ jim umoţní přijímat efektivnější strategická rozhodnutí. Typová témata semestrálních prací: a) Finanční modely pro konkrétní firmu. b) Zásady finančního modelování. c) Strategické řízení investičních příleţitostí. d) Nastavení faktorů pro vyhodnocení efektivity zvoleného finančního modelu ve firmě. e) Stanovení cílů firmy v rámci finančního modelování. Doporučená literatura: Irwing David. Finanční řízení Podpora klíčových rozhodnutí. Praha: Profess Consulting, ISBN Reţňáková Mária. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Zmeškal Zdeněk, Dluhošová Dana, Tichý Tomáš. Finanční modely koncepty, metody, aplikace. 3. vydání. Praha: Ekopress, ISBN

53 Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích (BOZP) a management kvality (MK) Anotace: Tento předmět je rozdělen do dvou větších celků BOZP a MK. V oblasti BOZP se soustředí na zákonnou právní úpravu, prevenci rizik, vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, na systematické vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci, ať se jedná o samotné pracoviště, ergonomii, pracovní nástroje, zařízení, prostředky a pomůcky (osobní ochranné pracovní prostředky) nebo o hygienu pracovního prostředí. Zavedení systému zajišťování, řízení a kontroly kvality je strategickým rozhodnutím konkrétní organizace. Jeho přínos spočívá ve zmapování jednotlivých procesů, stanovení jejich efektivity, zavedení opatření k nápravě a prevenci opakovaných problémů, lepší organizaci práce a celkovém zvýšení spokojenosti všech zainteresovaných. Studenti si vyzkouší zavedení systému řízení kvality v rámci modelové organizace s vyuţitím standardizovaných nástrojů, jako jsou např. normy ISO, model excelence EFQM a z něj odvozený model CAF nebo metoda BSC. Typová témata semestrálních prací: a) Management kvality a jeho vyuţití při správě nemovitostí. b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách. c) Normy ISO a jejich pouţití ve vybrané firmě. d) Stanovení, vyhodnocení a prevence rizik na zvoleném pracovišti. e) BOZP školení pracovníků, rizikové skupiny, procesní zakreslení úrovní bezpečnostního pověření a povinností jednotlivých pracovníků. Doporučená literatura: Janáková Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vydání. Olomouc: ANAG, ISBN Veber Jaromír a kolektiv. Management kvality environmentu a bezpečnost práce, 2. vydání. Praha: Management Press, ISBN Šenk Zdeněk testových otázek BOZP. Praha: ANAG, ISBN

54 4. Srovnání obsahu a náročnosti s jiným vzdělávacím programem 4.1. Vzdělávací program Stavební fakulty, Praha Níţe je uveden přehledný plán programu z roku 2002 na Českém vysokém učení technickém, Stavební fakultě, Praha, studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví, magisterské studium, prezenční forma: II. etapa studia - doporučený časový plán 4. ročníku 7. semestr (Z) Kód Počet Název předmětu předmětu kreditů O S MO KOD_PRED KP KC KV T-EX NÁZEV T 7 00 K124PJ [4] kz Projekt 12 - učí téţ K122, K125, K133, K134 T 7 00 K126ES [4] z,zk Ekonom.ve staveb. 20 (Ceny, náklady, kalkulace) T 7 00 K126EU [0] z Vybrané problémy integrace ČR do EU 10 T 7 00 K126FT [4] z,zk Finanční teorie 30(Burzy a burzovní operace) T 7 00 K126MR [4] z,zk Modelování v řízení 10 (Mod.návrhu stav.díla) T 7 00 K126PR [2] kz Právo 21 (Stavební právo) T 7 00 K126SF [4] z,zk Stavební firma 20 (Účetnictví) T 7 00 K127UZ [4] z,zk Urbanismus a ţivotní prostředí 10 T 7 00 K126SP72 2 [0] z Samostatná práce 7. sem Doporučený volitelný předmět pro zk z druhého cizího jazyka (nepočítá se do součtu kreditů): T. K104D? [0] z Druhý cizí jazyk 10 (? = A, N, F, S, R) 8. semestr (L) Kód Počet Název předmětu předmětu kreditů O S MO KOD_PRED KP KC KV T-EX NÁZEV T 8 00 K105SV [2] kz Společenské vědy 25 (Etika a filosofie) T 8 00 K126ES [1] kz Ek.ve staveb.22 (Proj.z cen,nákladů,kalkul.) T 8 00 K126ES [6] z,zk Ekon.stav.díla 40 (Příprava a řízení staveb) T 8 00 K126ES [3] z,zk Ekon.ve staveb.50 (Hodnotový management) T 8 00 K126EU [2] kz Vybrané problémy integrace ČR do EU 20 T 8 00 K126IN [4] z,zk Investování 10 54

55 T 8 00 K126MR [4] z,zk Modelování v řízení 20(Mod.strategie podniku) T 8 00 K126SF [3] z,zk Stavební firma 21 (Účetnictví II) T 8 00 K128PJ [2] kz Projekt 21 (Projekt inf. soustavy) - téţ K126 T 8 00 K126SP83 3 [0] z Samostatná práce 8. sem Doporučený volitelný předmět pro zk z druhého cizího jazyka (nepočítá se do součtu kreditů): T. K104D? [0] z Druhý cizí jazyk 20 (? = A, N, F, S, R) Počet kreditů 60 Doporučený volitelný předmět: T. K104DJ [4] zk Druhý cizí jazyk 30 (zk) V akademickém roce 2003/2004 T 8 00 K105ET [2] kz Ekonom.teorie 31 (Sem.z makroekonom.teorie) II. etapa studia - doporučený časový plán 5. ročníku 9. semestr (Z) Kód Počet Název předmětu předmětu kreditů O S MO KOD_PRED KP KC KV T-EX NÁZEV T 9 00 K126ES [3] kz Ekon.stav.díla 42 (Proj.z přípravy a říz.st.) T 9 00 K126ES [3] z,zk Ekon.stav.díla 55 (Oceňování nemovitostí) T 9 00 K126IN [3] z,zk Investování 20 (Developing a správa nemovit.) T 9 00 K126MR [3] kz Modelování v řízení 30 (Logistika) T 9 00 K126PJ [4] kz Projekt 30 (Předdiplomní ) T 9 00 K126PR [2] zk Právo 30 T 9 00 K126RL [0] z Řízení lidských zdrojů 21 (Týmová práce) T 9 00 K126SF [3] z,zk Stavební firma 31 (Marketing) T 9 00 K126SF [5] z,zk Stavební firma 40 (Finanční řízení) T 00 K126TEMA 0 0 [0] Téma diplomové práce - zapisuje se podle katedry a DIPR mezi volitelné předměty semestr (L) Kód Počet Název předmětu předmětu kreditů O S MO KOD_PRED KP KC KV T-EX NAZEV T10 00 K105ET [2] kz Ekonomické teorie 40 (Světové hospodářství) T10 00 K105SV [2] z,zk Sp.vědy 35 (Soc.interakce a interper.vztahy) T10 00 K126MR [3] z,zk Model.v řízení 40 (Aplikace mod.ve st.výrobě) T10 00 K126PJ [4] kz Projekt 40 (Diplomní) 55

56 T10 00 K126RL [1] zk Řízení lidských zdrojů 30 (Personalistika) T10 00 K126SF [3] z,zk Stavební firma 43 (Podnikání a daně) T10 00 K126SF [3] zk Stavební firma 51 (Řízení stavební firmy) T10 00 V999VP0T 6 [ ] Volitelné předměty Počet kreditů 45 Počet kreditů volitelných předmětů Celkem za II. etapu: (pro zápis do 1. roč. v r. 1998) Počet kreditů povinných předmětů 102 Počet kreditů volitelných předmětů 7 Tabulka č. 6 Přehledný plán magisterského programu studijního oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. Autor: ČVUT, Praha, Stavební fakulta. Zdroj: Bílá kniha, bk/bk2002/4cast02.pdf. Datum: Srovnání programů Pro přehlednost uvádím srovnání navrhovaného programu s nabídkou vysokoškolského program státní univerzity. Vybraná kritéria vystihují konfliktní oblasti a zároveň poskytují některé základní informace k pochopení konceptu vzdělávacího programu v této práci. Kritérium London International Graduate School ČVUT, Stavební fakulta Rok poskytování programu Název programu Management staveb Management a ekonomika ve stavebnictví Délka programu 2 roky 2 roky (4 semestry) Typ programu Profesní vzdělávání dospělých Vysokoškolské vzdělávání Úroveň programu Master Master Získaný titul MBA Mgr. Jazyk programu Český Český Forma vzdělávání Blended learning Prezenční Akreditace Americká univerzita LIGS (US) Ministerstvo školství, mládeţe a programu tělovýchovy ČR Cena programu Kč 0 Kč Co cena zahrnuje V rámci školného student obdrţí učebnice ke všem předmětům; Student neplatí školné, ale veškeré další náklady a výdaje si 56

57 nabízené semináře a workshopy navštěvuje zdarma; občerstvení a hradí sám učebnice, studijní materiály, doplňkové kurzy a ubytování na tutoriálech je aktivity, veškeré poţadavky hrazeno v rámci školeného; nad rámec studia, studijní veškeré další doplňkové a oddělení je otevřeno pouze podpůrné materiály, přístup několik hodin týdně. do SIS obdrţí student při zahájení studia; studijní oddělení je studentovi k dispozici 8 hodin kaţdý pracovní den. Místo konání výuky Praha a okolí Praha Povinně 4x ročně (uvaţujeme Četnost docházení akademický rok), poté dle studenta individuálního zájmu Denně (pracovní dny) Počet doplňkových Cca 2 3 aktivity / 1 akademický Cca 60 aktivit / 1 akademický rok aktivit rok Rozšiřující aktivity Manaţerské tréninky Ne Podmínky k přijetí Manaţerská praxe min 3 roky, do vzdělávacího vysokoškolské vzdělávání programu Ukončené bakalářské studium Skladba programu Základní modul, specializace, Předdefinovaný obsah volitelný modul jednotlivých semestrů Zpracování seminární práce / Způsob zakončení Ústní zkouška, klasifikovaný modelové situace, individuální předmětů zápočet, zápočet, seminární práce ústní zkouška / zápočet Způsob zakončení programu Absolventská práce, závěrečná ústní zkouška Diplomová práce, státní závěrečná ústní zkouška Po úspěšném absolvování Po úspěšném absolvování programu student obdrţí diplom Ukončení programu student obdrţí diplom americké univerzity LIGS (US), programu z vysoké školy, výkaz o studiu dodatek ke studiu se dle evropské normy. zaznamenaným průběhem studia, 57

58 dodatek o validaci programu na Hawaii. Primární částí studia na vysoké Obsah a náplň předmětů je škole je pouze získání zaměřena především na rozvíjení teoretických znalostí a při pouţití zkušenosti a manaţerských některých nástrojů a aplikací i Pokrytí dovedností studenta. Dalším všeobecný rozhled. Nevýhodou problematiky prvkem je získání nových znalostí zde bývá, ţe student nemá v rámci předmětů a informací o novinkách k dispozici aktuální verzi ve vybrané problematice. aplikace, zaktualizované materiály a pomůcky. Oba tyto studijní programy jsou důleţité, kaţdý ale v jiném časovém období v ţivotě studenta. Kreditní systém na vysokých školách je od roku 1999 určen Je zaloţený na základě dle Boloňského systému, který amerického kreditního systému vytvořil jednotný vzdělávací dle poţadavků americké Kreditní systém systém. Navazující studium univerzity LIGS (US) 120 magisterského typu má dle tohoto kreditů / program MBA (1 kredit systému dosahovat max. 120 = 10 výukových hodin). kreditů (1 kredit = 30 výukových hodin). Tento obor se značně liší Odborníci a manaţeři od klasických vysokoškolských s dlouholetou praxí, čímţ mohou Lektoři programů. I zde je velké studentům předávat své penzum zastoupení odborníků a manaţerů znalostí a zkušeností. z praxe. Tabulka č. 7 Srovnání programů. Autor: POPPROVÁ Lucie. Zdroj: Interní dokumenty LIGS; webový portál Datum:

59 5. Aplikace metod a praktik v rámci nového programu 5.1. Časový harmonogram programu Manaţerský vzdělávací program je sestaven jako dvouletý studijní plán s absolvováním povinné sloţky tutoriálu. Tutoriál je dvoudenní školení pořádaný mimo Prahu, v rámci kterého jsou konány interaktivní workshopy a manaţerské tréninky dle programu studenta. Jde o intenzivní a náročný program kladoucí důraz na výměnu zkušeností a názorů a prohloubení manaţerských dovedností. V rámci školení je podporována stejnou měrou odborná i praktická sloţka vzdělávání. Podpůrnými vzdělávacími aktivitami, které účastník můţe absolvovat v rámci svého osobního rozvoje, jsou semináře a workshopy. Jak je zmíněno v podkapitole č Vzdělávání manaţerů, je mezi těmito metodami značný rozdíl nejen v povaze, ale zejména v interpretaci a podání jednotlivých témat a studovaných oblastí. Kaţdá z aplikovaných metod má své zákonitosti. Také je zde rozdíl v zaměření tutora praxe vs. teorie. Obě tyto oblasti jsou nedílnou součástí studia. Seminář je aplikovanou metodou kombinující teoretické postupy (ověřené praxí), individuální zpětnou vazbou a modelové situace / případové studie z probírané oblasti. Při předávání know-how lektora a zaběhnutých teoretických postupů a pravidel se musí dbát na to, aby se studenti mohli aktivně zapojovat, klást doplňující otázky, ţádat vysvětlení v případě nejednoznačnosti aj. Pokud totiţ tutor studenty zapojí, snáze a ve větší míře si zapamatují prezentované myšlenky a informace. Základem modelové situace je, aby vycházela z reálné situace anebo z velice blízké moţnosti, se kterou se student můţe v průběhu svého pracovního ţivota setkat. Individuální výstupy pro kaţdého studenta jsou jednou z nejdůleţitějších sloţek semináře. Student se na základě zpětné vazby erudovaného odborníka můţe zaměřit na studium svých mezer a doplnit si znalosti z uţších témat. Cílem zpětné vazby je umoţnit studentům, aby nově získané postřehy, byli schopni aplikovat přímo do své praxe. Workshopy jsou velmi efektivní metodou pro zlepšování naučených procesů a pro řešení odborných problémů, které se mohou vyskytnout v praxi studenta. V průběhu workshopu mohou studenti dojít k vyřešení určitého problému, jelikoţ je zde hlavním 59

60 prvkem interakce a diskuze. Tutor je v pozici moderátora a jeho úlohou je řídit diskuzi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a jejich řešení. Účastníci workshopu se učí odstraňovat chyby a tím zvyšovat kvalitu procesu, vytvářet a zlepšovat standardy, aktivně hledat problémy a zároveň jejich řešení atd. Pro vytvoření kvalitního workshopu je nutné, aby tutor správně vybral téma a problematiku, byl seznámen s pracovním zařazením a působností účastníků, aby mohl lépe reagovat na dotazy z oblastí, ve kterých se studenti pohybují a pomohl studentům s osvojením a aplikací získaných dovedností. Při vyuţívání interaktivních procesů v rámci workshopů dosahují studenti rychlých a významných zlepšení Implementace metod a praktik V dnešní době, ovlivněné zejména financemi, je velice důleţité, aby vybrané softwarové programy, aplikace a metody v rámci vzdělávání dospělých byly správně pouţity. Jedná se o aplikaci praktických metod a softwarů, které mají za účel zkvalitnit vzdělávání, formovat dovednosti a zvyšovat kompetence absolventů programu dle poţadavků trhu práce. Při pořizovací finanční náročnosti vybraných prvků je nutné v plné šíři nastavit všechny vstupy a výstupy, správně nastavit kritéria pro zpětné vyhodnocování, vytvořit efektivní firemní komunikační kanály a plán jednotlivých kroků implementace. Cílem implementace je dosaţení maximální efektivnosti při uplatnění zvoleného nástroje, coţ je závislé na zkoordinovaných a standardizovaných procesech s vytyčenými odpovědnostními liniemi a časovým horizontem splnění dílčích kroků implementace. Jedná se zde o spojení některých fází důleţitých pro lidské zdroje s fázemi řízení softwarových projektů, o náročnou kompatibilitu všech vstupních prvků k dosaţení maximální efektivnosti, které je dáno aplikováním metod a nástrojů procesního řízení: Business Process Improvement (BPI) je činnost definující strategické cíle podniku a požadavky zákazníků. SIX Sigma - jedná se o nástroj, jehož metodika nabízí systematický přístup pro zlepšování stávajících procesů, které neplní očekávání zákazníka. Business Process Reengineering (BPR) je procesní metoda, která zásadně přehodnocuje a radikálně rekonstruuje podnikové procesy. Dovoluje manažerům opustit i většinu dosavadních pravidel. Jedná se o velmi radikální rekonstrukci 60

61 podnikových procesů tak, aby bylo dosaženo dramatických zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti (náklady, kvalita, služby a rychlost). Je to tedy generální rekonstrukce procesu. 18 Všeobecně se odhaduje návratnost za vývoj e-learningu a learning management systému cca na 10 aţ 12 let. Z důvodu vysoké vstupní investice je třeba mít celý projekt implementace pečlivě přichystán a naplánován, aby se po konečném auditu projektu nedospělo k závěru, ţe se jednalo pouze o špatnou investici finančních zdrojů firmy. Není však možné řešit e-learning jako samostatný projekt bez návaznosti na vzdělávací systém. Naopak, je třeba se na problematiku dívat jako na zlepšení stávajícího vzdělávacího procesu a e-learning by se měl stát vhodným řešením, které vyplyne při použití procesních nástrojů. 19 Obr. č. 2 - Fáze implementace. Autor: PAZDERSKÝ Michal. Implementace e-learningu. Brno, Zdroj: Datum: PAZDERSKÝ Michal. Implementace e-learningu. Brno, Zdroj: Datum: PAZDERSKÝ Michal. Implementace e-learningu. Brno, Zdroj: Datum:

62 6. Zhodnocení vyuţitelnosti navrţeného programu Je známo, ţe lidé z praxe jsou nejlepšími kritiky a oponenty teoretických prací a návrhů různorodých konceptů. Proto jsem oslovila několik stavebních společností a jednatelů menších společností, které se pohybují v segmentu stavebnictví a oceňování majetku s ţádostí o jejich názor na připravený návrh manaţerského programu určený právě pro ně samotné či jejich zaměstnance. Některé z oslovených firem (Subterra a.s., Strabag PFS a.s., CANABA, a.s., Metrostav a.s. a další) bohuţel odmítli mou ţádost o vyjádření, většinou z důvodu velké pracovní vytíţenosti. Avšak i přes mnohé odmítnutí jsem obdrţela několik velice zajímavých názorů a vyjádření od lidí, kteří se s problematikou setkávají dnes a denně ve své praxi Vyjádření odborníků Ing. Pavel Kouba, MBA, výrobní ředitel, Vodohospodářské stavby, s.r.o. K Vaší práci, myslím, ţe se jedná o zajímavý projekt, který má v současné době poměrně velkou šanci na úspěch. V současné krizové situaci na stavebním trhu a trhu realit a v průmyslu, je prostor pro odborníky na oceňování nemovitostí a podniků. Stačí se podívat, kolik společností se dnes nachází v konkurzu nebo v likvidaci, a pro soudy jsou informace o cenách nemovitostí a podniků nepostradatelné. Ze své praxe vidím, ţe existuje jen málo odborníků pro tuto oblast a sám musím říci, ţe bych pro zvýšení své kvalifikace či pro změnu zaměstnání tento kurz rád měl, protoţe je dle mého názoru zde zajištěna práce na minimálně 5 let, a to proto, ţe v současné době se likvidují stavební firmy postihnuté krizí nebo dochází k převodu majetkových účastí ve stavebních společnostech díky tomu, ţe stávající vlastníci, kteří získali firmy po roce 1989, se dostávají do důchodového věku a firmy prodávají. No a reality se budou prodávat a kupovat stále bez ohledu na období KOUBA Pavel. Vyjádření odborníka. Děčín,

63 Ing. Ivan Baláš, MBA, obchodní náměstek, DTS Vrbenský a.s. Domnívám se, ţe myšlenka obsaţená v této práci vytvořit modifikovatelný studijní program pro manaţery, kteří se pohybují v segmentu stavebnictví, je v současné době velmi atraktivní. Stavebnictví se jiţ několik roků nachází v postupně prohlubující se krizi a tato situace klade na manaţery stále vyšší nároky. Nejedná se pouze o management na straně dodavatele stavebních prací, ale i na straně investora. Ostrý konkurenční boj vede v mnoha případech k nereálným nabídkám dodavatelů stavebních prací a na managementu investora je, aby správně posoudil, která nabídka mu ještě dokáţe garantovat kvalitní provedení stavebního díla. Obě strany potřebují mít dostatečně kvalifikovaný personál, aby se eliminovaly zásadní rozpory mezi poţadavky investora a sluţbami dodavatele. Uvedený program svou variabilitou umoţňuje rozšířit si vzdělání manaţerům na obou stranách smluvního vztahu. Umoţňuje vytvořit optimální mix předmětů, které bude manaţer pro svou práci potřebovat, a nemusí tak ztrácet drahocenný čas studiem nepotřebného materiálu. Rovněţ forma studia dává studentům dostatečnou volnost, aby pracovní povinnosti mohly být bez násilí skloubeny se studiem. V rámci tutoriálů a semestrálních prací pak mohou studenti řešit reálné situace ze své praxe a výsledky studia tak přímo přenášejí do praktického ţivota. Za velmi důleţitý aspekt povaţuji praktické zkušenosti tutorů s příslušnou tématikou, neboť pouze za tohoto předpokladu mohou být na tutoriálech a workshopech přínosnými diskusními partnery pro studenty, kteří s nimi řeší problémy ze své praxe. Uvedené aspekty mohu potvrdit z vlastní zkušenosti ze studia manaţerského programu u LIGS, kdy prakticky ve všech předmětech jsem mohl řešit konkrétní situace v mé praxe a nalezená řešení jsem s úspěchem dokázal pouţít. Aby mohl být plně vyuţit potenciál navrhovaného programu, bude nutno co nepřesněji definovat cílové skupiny a vhodně volenými marketingovými nástroji jim program prezentovat a vyzdvihnout jeho přednosti BALÁŠ Ivan. Vyjádření odborníka. Most,

64 Ing. Bohumil Stibal, MBA, jednatel, SOE REAL, s.r.o. Předloţená práce definuje návrh programu vzdělávání v oblasti výstavby. Zvolené téma je dlouho opomíjeným tématem v oblasti vzdělávání. V současné době se často vyskytuje stav, kdy se kaţdý, kdo postavil rodinný domek nebo alespoň garáţ, cítí být odborníkem na stavební činnost. Podle toho také vypadá investiční výstavba v ČR. Tomuto stavu napomáhá i současné směřování našeho školství. Bohuţel staří zkušení stavitelé odchází do důchodu a mladí manaţeři nemají moţnost získat ucelený komplex zkušeností praxí, ale jsou mnohdy odkázání na samostudium nebo jednorázové kurzy, které jim však nemohou dát ucelený obraz, o tom, co vše je spojeno s managementem staveb. Proto mohu ze svých zkušeností pouze doporučit začít takovýto druh vzdělávání realizovat. Program bude zajisté přínosem nejen pro manaţery stavebních firem. V případě, ţe bude program správně nastaven, bude vhodný např. pro pracovníky investičních a stavebních odborů v oblasti státní správy, stejně tak soukromého sektoru, pro společnosti dodávající technologické celky či jednotlivé profese. Toto vzdělávání zároveň pomůţe dodavatelům nenechati se zatáhnout do špatných smluv, stejně dokáţe ochránit odběratele před nekalou činností dodavatele. Z vlastní zkušenosti si dokáţi představit účast minimálně dvou našich techniků na tomto vzdělávání. K vlastní práci mohu jen konstatovat, ţe směr i zpracování je správné. Práci hodnotím jako zdařilou. Před vlastní realizací doporučuji: komplexněji rozpracovat jednotlivá témata, sylaby konzultovat s odborníky na jednotlivá přednášená témata, při výběru přednášejících dbát na jejich odborné a praktické zkušenosti STIBAL Bohumil. Vyjádření odborníka. Všeradice,

65 Ing. Martin Kristián, jednatel, ORIGON spol. s r.o. Domnívám se, ţe myšlenka e-learningu má svoji budoucnost v dalším osobnostním vzdělávání, obzvláště pro osoby značně zaměstnané s minimem volného času ke studiu tedy manaţery. Velmi obtíţné však bude nalézt správnou cestu a formu tohoto studia, protoţe v porovnání s prezenční výukou bude chybět moţnost srovnávání a porovnávání výkonu a znalostí mezi studenty, přímé komunikace a to jak s pedagogem, tak i se spoluţáky. Otázkou však je, zda je nutné studium typu MBA apod., neboť se jedná převáţně o velmi drahé studium a praktické, konkrétní výsledky budou srovnatelné s různými kurzy za zlomkovou cenu. Dále, v technické profesní praxi v České republice nejsou tituly MBA a LLM příliš oblíbené. Je to převáţně způsobené tím, ţe pocházejí ze soukromých škol, které jsou v současné chvíli značně zdiskreditované různými aférami. Obecně bych místo studia MBA spíše volil či doporučoval cestu cílených vzdělávacích kurzů v dané problematice. Případně nastoupit na doktorandské studium, kde bych se věnoval problematice do hloubky (lze volit i distanční studium). Závěrem chci poznamenat, ţe potenciál navrhovaného programu na českém trhu by bylo moţná vhodnější zjistit kvantitativním průzkumem s reliabilním počtem tazatelů a patřičnou validitou výzkumu, kdy by byl sestaven jasně formulovaný dotazník KRISTIÁN Martin. Vyjádření odborníka. Praha

66 7. Závěr V počátku bakalářské práce jsem uvedla hypotézu, ţe bych chtěla touto prací vytvořit podklady ke kvalitnímu manaţerskému programu se zaměřením na oceňování a stavebnictví a zjistit, zda by daný program byl ţivotaschopný v konkurenci nabídky na trhu. Myslím si, ţe se mi povedlo připravit kvalitní materiály a shromáţdit informace k úspěšnému vytvoření kompletního manaţerského programu, který by měl potvrdit, ţe pro tuto problematiku není na trhu dostatečně zabezpečena nabídka vzdělávacích aktivit. Avšak je zde několik otázek, respektive slabých míst, které bude potřeba vyřešit nebo doladit s odborníky a zkušenými manaţery a ty jsem rozvedla dále v textu. Cílem bakalářské práce mělo být vytvoření prakticky vyuţitelného manaţerského vzdělávacího programu MBA v oblasti technicko-stavební a oceňování, ale i zamyšlení se nad tím, jaké metody a procesy jsou vyuţívány při vzdělávání dospělých. Zda jsou vyuţívané techniky optimální pro rozvoj znalostí a dovedností soudobých manaţerů, co nám zmodernizování zaběhlých praktik můţe přinést, co nám neodhalí psané teorie a na co se musíme zaměřit při sestavování nových vzdělávacích aktivit. Myslím si, ţe se mi povedlo připravit dostatečný podklad pro nový profesně vzdělávací program, ale určitě jsem osobně neočekávala tolik překáţek, rizik a otazníků. Bylo velice sloţité celý program uchopit a řádně jej promyslet a sestavit tak, aby znalosti a dovednosti byly ve správném poměru, aby daný program vyuţil svůj potenciál a nabídl zájemcům moţnost nejen výměny zkušeností mezi studenty navzájem, ale i moţnost rozšíření spektra znalostí a získání nových a v praxi vyuţitelných dovedností. Měla jsem představu nebo určitou vizi o celkové koncepci programu. To vše se však změnilo během vývoje této práce, kdy jsem si uvědomila celkovou náročnost a nutnost propojení studijních aktivit se zpracováním jednotlivých částí do značné hloubky, aby nově vytvořený program zvyšoval úroveň vzdělávání dospělých v této oblasti. Na základě získaných zpětných reakcí od několika vrcholových manaţerů z oblasti stavebnictví a realit se ukázalo, ţe nový vzdělávací program zacílený na vybrané segmenty by mohl pomoci manaţerům a vedoucím pracovníkům nejen k získání nových dovedností a zkušeností, ale především by implementoval odborné znalosti a vědomosti v úrovni 66

67 řídících pracovníků, coţ by zvýšilo celkovou kvalitu poskytovaných sluţeb a prováděných zakázek. Velmi mne zaujal návrh jednoho z hodnotitelů týkající se plošného průzkumu formou dotazníku zaměřeného na základní otázku: Byl by o programu Executive MBA Management staveb zájem z pohledu globální společnosti? Zároveň souhlasím s názory dalších odborníků, ţe vzdělávání v této oblasti je velice potřebným prvkem a ze současného hlediska je více neţ nutné. Vzdělávání dospělých je sloţitý mechanismus, na jehoţ fungování se podílí několik mikro týmů. Pro vytvoření kompletního vzdělávacího programu je potřeba přizvat ke spolupráci odborníky a manaţery s praxí a zkonkretizovat některé procesy a návaznosti v manaţerském programu, aby vytvořený projekt získal reálnou podobu aplikovatelnou v praxi. Další rozpracování a vyhodnocení celkové kompatibility je podmětem k rozšíření této práce, která svým potenciál přímo vybízí k dalšímu rozvíjení. 67

68 8. Seznam literatury a webových zdrojů Publikace: FORWARCZNÁ Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 240 s. ISBN HRONÍK František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 240 s. ISBN KOPECKÝ Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006, 125 s. ISBN KUBEŠ Marián - SPILLEROVÁ Dagmar - KURNICKÝ Roman. Manažerské kompetence - Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, 183 s. ISBN MAKOVSKÝ Pavel. Vývoj a implementace nových manažerských kurzů MBA a LLM jako součást vzdělávání dospělých. Praha, Rigorózní práce. Univerzita Jana Amose Komenského Praha. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. MUŢÍK Jaroslav. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN PALÁN Zdeněk - LANGER Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 184 s. ISBN PRŮCHA Jan - VETEŠKA Jaroslav. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 296 s. ISBN VETEŠKA Jaroslav - TURECKIOVÁ Michaela. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha: ROZLET, 2011, 60 s. ISBN

69 VETEŠKA Jaroslav - VACÍNOVÁ Tereza. Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Andragogika na prahu 21. století. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011, 204 s. ISBN ZLÁMALOVÁ Helena. Distanční vzdělávání a elearning. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 144 s. ISBN Online dokumenty: České vysoké učení technické Praha. Stavební fakulta. Bílá kniha studijních programů. [PDF]. ČVUT Praha, 2002, [ ]. Zdroj: bk/bk2002/4cast02.pdf. London International Graduate School. Interní směrnice k programu Executive MBA. [MS Office Word]. Makovský Pavel a Popprová Lucie, 2012, [ ]. Sdílený disk LIGS. Město Valašské Meziříčí. Metodika tvorby kompetenčního modelu. Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí. [PDF]. Valašské Meziříčí, 2011, [ ]. Zdroj: Webová sídla: B.I.B.S., a.s. BIBS Vysoká škola. bibs.cz. [online]. Brno, , [ ]. Zdroj: Business Institut s.r.o. Business Institut. businessinstitut.cz. [online]. Praha, 2013, [ ]. Zdroj: London International Graduate School, s.r.o. London International Graduate School. ligschool.com. [online]. Praha, , [ ]. Zdroj: Management TC, s.r.o. TC Business School. tcbs.cz. [online]. Praha, , [ ]. Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze. Vysoká škola ekonomická. vse.cz [online]. Praha, , [ ]. Zdroj: 69

70 Webové stránky: London International Graduate School, s.r.o. Executive MBA v ČR. Profil absolventa programu Executive MBA. ligschool.com. [online]. Praha, , [ ]. Zdroj: Malota Production. Asociace institucí manaţerské vzdělávání, o. s. (AIMV). Vše o MBA. vseomba.cz. [online]. Praha, 2013, [ ]. Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání Centrum kariérového poradenství. Nezaměstnanost mladých v ČR a evropských zemích. infoabsolvent.cz. [online]. Praha, 2011, [ ]. Zdroj: Pazderský Michal. Implementace e-learningu. inflow.cz. [online]. Brno, 2012, [ ]. Zdroj: 70

71 9. Seznam pouţitých zkratek BBA Bachelor of Business Administration manaţerské vzdělávání bakalářské úrovně BCS Balanced Scorecard systém vyváţených ukazatelů výkonnosti podniku CAF Common Assessment Framework společný hodnotící rámec DBA Doctor of Business Administration manaţerské vzdělávání doktorské úrovně EFQM European Foundation for Quality Management nezisková organizace vrcholových manaţerů 14 předních evropských společností vyuţívaný model Excelence EVA Economic Value Added ekonomická přidaná hodnota ISO International Standards Organization mezinárodní organizace pro standardizaci MBA Master of Business Administration manaţerské vzdělávání magisterského úrovně MSc Master of Science manaţerské vzdělávání magisterské úrovně MVA Market Value Added trţní přidaná hodnota 10. Přílohy Bakalářská práce neobsahuje přílohy. 71

72 2. ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

73 Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s. ZPRÁVA O HODNOCENÍ Byt č. p. 1818/18 V bytovém domě č. p Jiţní 1818/ Česká Lípa STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU 73

74 A. NÁLEZ Zdroj: Datum: Zdroj: vlastní. Autor: Popprová Lucie. Úkol: Zpracovat odhad trţní hodnoty nemovitosti jako by byla nabídnuta k prodeji na volném trhu. Odhad byl zpracován k technickému stavu a právním skutečnostem ke dni prohlídky Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti majitelů. Výsledky šetření jsou součástí tohoto odhadu. Podklady a dokumentace pro vypracování odhadu: Výpis z katastru nemovitostí Situační podklady Snímek z katastrální mapy Inzerované nabídky porovnatelných nemovitostí Mapa České Lípy s označením umístění porovnávaných nemovitostí Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické údaje byly převzaty z LV č pro katastrální území Česká Lípa. Oceňovaný byt je ke dni ocenění uţíván majiteli nemovitost. Bytová jednotka je ve vlastnictví SJM Popprová Lenka a Poppr Zbyněk a nachází se v panelovém domě č. p. 1818/49, vystavěným na pozemku p. č

75 Způsob ocenění: Ocenění je provedeno v souladu se zákonem č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku. Pro zjištění trţní hodnoty se vychází z výpočtu hodnot stanovených porovnávací a výnosovou metodou. Popis lokality: Česká Lípa se nachází v severovýchodní části Libereckého kraje. Po 2. světové válce byly ve městě odstraněny následky bombardování. Následující čtyři desetiletí přinesla prudký nárůst počtu obyvatel a zvětšení města v souvislosti s uranovou těţbou, která byla zastavena po roce Počet obyvatel v roce 1992 dosáhl Věnec stereotypních panelákových sídlišť, vyrostlých kolem města v 70. a 80. letech, definitivně změnil celkovou tvář České Lípy. Územní plán České Lípy: V platném územním plánu města Česká Lípa je oceňovaná nemovitost zařazena v zóně čistě obytné OB území slouţící pro bydlení. Přístup k nemovitosti: Přístup k oceňované nemovitosti je z veřejné komunikace. Účel oceňovaného majetku: Podle skutečnosti zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých majiteli trţního ocenění je hlavní a zároveň jedinou činností zajištění bydlení majitelů bytu. Byt tedy není primárně určen k podnikatelské činnosti. Celý byt je prostorově vymezen a ohraničen svislými a vodorovnými obvodovými konstrukcemi. Příslušenstvím bytu je uzamykatelná sklepní kóje. Majitelé oceňovaného bytu mají právo uţívat společné domovní prostory. Pozemek: Předmětem ocenění není ţádný samostatný pozemek, ale pouze podíl ve výši 763/25782 na parcele č o výměře 283 m 2. Podíl na uvedeném pozemku není oceněn samostatně, ale je zohledněn ve výpočtu trţní hodnoty. 75

76 Byt a bytový dům: Objekt bydlení se nachází v klidné části souboru panelových bytových domů na okraji sídliště Holý Vrch. Toto panelákové sídliště bylo postaveno začátkem 80. let 20. století. Bytová jednotka se nachází v panelovém domě, který je souběţný s ulicí Na Blatech. Od hlavního silničního průtahu je bytový dům oddělen garáţovou zástavbou a pásem rodinných domů. Dopravní obsluţnost je v této části sídliště velmi dobrá. V dosahu cca 350 m se nacházejí dvě autobusové zastávky hromadné městské dopravy. I Občanská vybavenost je zde nadstandardní. V blízkosti tohoto konkrétního panelákového domu se nachází supermarket Spar, Českolipské pekárny, Základní škola Jiţní, která funguje pro I. a II. stupeň základního vzdělání, mateřská škola, rehabilitační centrum a jiné. V panelovém domě se nachází deset samostatných vchodů. Sekce (vchody) jsou přístupné hlavními vstupními dveřmi vedoucími z ulice Jiţní a zadními vchody z ulice Na Blatech. Budova je napojená na veřejný rozvod vody, kanalizaci a elektřinu. Bytový dům je panelové technologie s plochou střechou. Má sedm nadzemních podlaţí s bytovými jednotkami na všech podlaţích. Schodiště je jednoramenné, přímo osvětlené. Výtah je umístěn uprostřed komunikačního prostoru. Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 1818/19, a ta se nachází v 7. NP napravo od výtahu. Jedná se o pravý krajní byt, dvoustraně orientovaný, s okny do obou ulic. Dispozice bytu: 3 pokoje, kuchyň, předsíň, komora, 2 lodţie, koupelna, WC. Popis nemovitosti Byt se nachází 7. NP Počet NP domu 7 celkem Velikost bytu Výtah ANO Orientace oken Sever, Jih Vybavení koupelny Vana, umyvadlo WC 1 (součást koupelny) Rozvod energií Světlo, teplo, elektřina Tabulka č. 1 Popis nemovitosti. Autor: POPPROVÁ Lucie. 76

77 Výčet místností Započitatelná plocha Předsíň 12,80 m2 Pokoj 1 14,30 m2 Kuchyň 6,00 m2 Lodţie 1 7,20 m2 - nezapočteno Lodţie 2 2,00 m2 nezapočteno Koupelna se záchodem 8,20 m2 Pokoj 2 11,90 m2 Pokoj 3 20,65 m2 Komora 2,45 m2 Sklep 1,00 m2 - nezapočteno Tabulka č. 2 Započitatelná plocha místností. Autor: POPPROVÁ Lucie. V letech proběhly v dané bytové jednotce vnitřní rekonstrukce: Okna byla zabudována nová dvoukomorová plastová okna. Lodţie 2 proběhlo zateplení a zasklení celé otevřené stěny lodţie. Koupelna zde proběhla celková rekonstrukce jádra koupelny byla zabudována nová vana, umyvadlo, záchod, dlaţdice, v roce 2010 byl zakoupen nový boiler. Chodba zde byly dané nové vestavěné skříně, poloţená linoleová lepená podlahová krytina. Elektrické rozvody v rámci rekonstrukce v roce 2011 byly v celém bytě roztaţeny nové elektrické rozvody. Ve všech pokojích jsou podlahovou krytinou parkety, které v současné době zakrývá koberec. Ve všech pokojích jsou zabudované vertikální rolety. Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití: Oceňovaný majetek je ve stavu, který umoţňuje jeho plné trţní vyuţití. Z tohoto důvodu jsem dospěla k závěru, ţe současné vyuţití majetku je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. 77

78 B. ODHAD TRŢNÍ HODNOTY POROVNÁVACÍ METODA Stanovení trţní hodnoty pozemku: Trţní hodnota pozemku není indikována samostatně a je zohledněna při výpočtu majetku jako celku. Stanovení trţní hodnoty nemovitosti jako celku: Při analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzala v úvahu byty porovnatelných parametrů, které byly v České Lípě v nedávné době prodány nebo nabízeny k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsem pro stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolila za srovnávací jednotku 1 m 2 čisté vyuţitelné plochy (NFA). Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu také faktory, jako jsou např. vlastnická práva, atraktivita lokality, ve které se byt nachází, dostupnost automobilem a městskou dopravou aj. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikována porovnávací metodou je ,- Kč Podrobný popis výpočtu provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce. AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTA Oceňovaný majetek Porovnávaný majetek Porovnávaný majetek Porovnávaný majetek A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Panelový dům, Panelový dům, Panelový dům, Panelový dům, Název nemovitosti 6. patro 8. patro 5. patro 2. patro 78

79 Adresa nemovitosti Jiţní ulice Cvikovská ulice Štursova ulice Jiţní ulice Katastrální území Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa Obec / Okres Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa Česká Lípa B. ÚDAJE O POZEMKU Pozemek není oceňován samostatně. C. ZÁKLADNÍ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - NFA Počet jednotek 76, Prodejní cena Cena za jednotku X Datum transakce 11/2012 3/ /2012 5/2013 Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota D. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce Prodej Prodej Prodej Nabídka Korekce 1,00 1,00 0,80 Upravená hodnota Druţstevní Druţstevní Druţstevní Druţstevní Vlastnická práva vlastnictví vlastnictví vlastnictví vlastnictví Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Existence věcných břemen Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Vyuţití podle Bytová, Bytová, Bytová, Bytová, územního plánu vícepodlaţní vícepodlaţní vícepodlaţní vícepodlaţní Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Stavební povolení Ano Ano Ano Ano 79

80 Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Jiná právní omezení a závazky Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota E. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita Výborná Velmi dobrá Dobrá Výborná Korekce 1,07 1,11 1,00 Upravená hodnota Technický stav bytového domu Dobrý Dobrý Velmi dobrý Výborný Korekce 1,00 0,95 0,90 Upravená hodnota Technický stav Po rekonstrukci Velmi dobrý Průměrný Po rekonstrukci Korekce 1,07 1,10 1,00 Upravená hodnota Funkční vyuţitelnost Dobrá Dobrá Velmi dobrá Dobrá Korekce 1,00 0,95 1,00 Upravená hodnota Další moţný rozvoj Omezený Omezený Omezený Omezený Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Dopravní obsluţnost MHD MHD MHD MHD Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Vzdálenost od dopravní obsluţnosti Průměrná Nízká Velká Průměrná Korekce 0,95 1,08 1,00 Upravená hodnota Jiná technická Příslušenství korekce bytu Průměrné Průměrné Po rekonstrukci 80

81 Korekce 1,05 1,05 0,95 Upravená hodnota F. OSTATNÍ PARAMETRY Velikost Menší Obdobný Obdobný Korekce 1,05 1,00 1,00 Upravená hodnota Podíl hodnoty Podíl hodnoty Podíl hodnoty Podíl hodnoty Jiná korekce pozemku pozemku pozemku pozemku Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnávací hodnota jednotky Celková porovnávací hodnota Zaokrouhleno VÝNOSOVÁ METODA Popis výpočtu pomocí výnosové metody: První krokem při metodě kapitalizace příjmu je stanovení hrubého potenciálního příjmu, který můţe být generován oceňovaným majetkem. Výše potenciálního provozního příjmu byla stanovena na základě průměrné výše trţního nájemného v porovnatelných nemovitostech a stejné lokalitě, 9.000,- Kč / měsíc. Ve výpočtu jsem v souladu s běţnou praxí vycházela z tzv. studeného nájemného, kdy sluţby a energie jsou nájemci přeúčtovány na základě jejich skutečného čerpání. 81

82 Dále je stanovena neobsazenost, tzv. riziko výpadku nájemného. Neobsazenost je odečtena od potenciálního hrubého příjmu pro získání provozního příjmu. Byl pouţit koeficient 0,85 (lukrativní oblast v rámci města, ale s větší pravděpodobností výpadku nájemného z důvodu velké nezaměstnanosti v daném okrese). Amortizace, tzv. kumulace prostředků na generální opravu. Nejdříve se stanoví reprodukční cena bytu (76,3 m 2 * 9.400,-Kč / m 2 = ,-Kč), která se vynásobí s podílem prvků krátkodobé ţivotnosti (PKŢ: 65%; ,-Kč * 0,65 = ,-Kč). Výsledek se vydělí dobou potřebnou ke generální opravě (stanoveno 10 let; ,-Kč / 10 let = ,-Kč). Ostatní provozní náklady jsou stanoveny ve výši 9.676,-Kč. - Daň z nemovitosti: 900,-Kč - Pojistné nemovitosti (převzat z pojistné smlouvy): 600,-Kč - Běţná údrţba a opravy bytu jsou stanoveny ve výši 0,5% (škála 0,5 1,5 %) z reprodukční ceny: ,-Kč * 0,005 = 3.586,-Kč - Náklady na správu (stanoveno 5% z hrubého příjmu): 4.590,-Kč Odečtem rezervy na renovace a ostatních provozních nákladů od efektivního provozního příjmu je stanoven čistý provozní příjem před zdaněním (NOI). Trţní hodnota je následně stanovena pomocí dvou alternativních kapitalizačních postupů přímé kapitalizace nebo analýzy diskontovaného cash flow. V tomto konkrétním případě byla pouţita metoda přímé kapitalizace. Kapitalizační míra byla stanovena dlouhodobým sledováním trhu v dané lokalitě a v daném segmentu, tedy sledováním poměru skutečných trţních cen nemovitostí a jejich skutečných výnosů. Kapitalizační míra byla stanovena ve výši 8 %. 82

83 Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota výše uvedeného majetku je indikována výnosovou metodou ve výši ,-Kč. VÝNOSOVÁ METODA Hrubý příjem Kč/p. m. x Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 15% Efektivní hrubý příjem Rezerva na renovace - amortizace Ostatní provozní náklady (daň z nemovitosti, pojištění, údrţba, správa) Čistý provozní příjem (NOI) Kapitalizační míra (R) 8% Trţní hodnota (V) Trţní hodnota zaokrouhlená C. ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: BYTOVÁ JEDNOTKA Indikace (Kč) Váha (%) Váţený průměr (Kč) Porovnávací metoda Kč 90% Kč Výnosová metoda Kč 10% Kč Výsledná cena Kč Zaokrouhleno Kč 83

84 Oceňovaná nemovitost patří mezi typy nemovitostí, které jsou na trhu běţně nabízeny a obchodovány. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe porovnávací metoda nejlépe odráţí stav ekonomiky a konkrétní nabídku a poptávku po tomto druhu majetku. Z těchto důvodů povaţuji indikaci trţní hodnoty porovnávací metodou za rozhodující a přisoudila jsem jí váhu 90%. Oceňovaný majetek je z hlediska typu objektu, atraktivity lokality a sektoru trhu typicky investičním majetkem, u kterého je z hlediska investora rozhodující jeho schopnost produkovat příjmy z pronájmu. Obdobné typy majetku se běţně pronajímají, ale přesto převaţuje jejich vyuţití k zajištění potřeb bydlení majitele. V tomto konkrétním případě indikace trţní hodnoty na základě příjmové metody není pro stanovení výsledné hodnoty tolik podstatná, a proto jsem jí přisoudila pouhých 10%. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu, je ke dni reprezentován částkou ,- Kč. Neprováděla jsem ţádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám ţádnou odpovědnost. Nezkoumala jsem ţádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku produkovat příjmy v provozu, pro který je majetek vyuţíván nebo by mohl být vyuţíván. Závěry uvedené v této zprávě mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých sluţeb. 84

85 D. PŘÍLOHY a) Výpis z Katastru nemovitostí Informace o jednotce Číslo jednotky 1818/19 V budově: č. p. 1817, č. p Katastrální území: Česká Lípa Číslo LV: Typ jednotky: Způsob vyuţití: Podíl jednotky na společných částech domu: Vlastníci, jiní oprávnění byt nebo nebytový prostor byt 7630/ Vlastnické právo Adresa Podíl SJM Poppr Zbyněk a Popprová Lenka Jiţní 1818/49, Česká Lípa Způsob ochrany nemovitosti. Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva. Nejsou evidována ţádná omezení. Jiné zápisy. Nejsou evidovány ţádné jiné zápisy. Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Zdroj: Datum:

86 b) Plánek 1 NP a 7 NP bytového domu Jiţní 1818/49 Zdroj: Kupní smlouva k bytu č. 1818/19. Poskytl: Poppr Zbyněk. c) Mapa České Lípy s vyznačením umístění porovnávaných nemovitostí Zdroj: Datum:

87 d) Katastrální mapa Zdroj: Datum: e) Inzerované nabídky vybraných nemovitostí: Prodej, byt 3+1, 67 m2, DV, Česká Lípa - Lada Lokalita: Cvikovská, Česká Lípa Cena: Kč Popis: Prodej druţstevního bytu 3+1+L o výměře 67 m2, který se nachází v 8. patře osmipodlaţního panelového domu na sídlišti Lada v České Lípě. Byt je po částečných rekonstrukcích (plastová okna, v dětském pokoji a loţnici je nové topení, v kuchyni nová kuchyňská linka). K bytu náleţí sklep. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Moţnost převodu do osobního vlastnictví. 87

88 Doplňující vlastnosti Typ objektu: Byt 3+1 Vlastnictví: Druţstevní Balkon, lodţie: Lodţie Stav objektu: dobrý Konstrukce: Panel Celková plocha: 67 m 2 Podlaţí: 8 Zdroj vody: Veřejný vodovod Kanalizace: Veřejná kanalizace Elektrický proud: 230 (220) V Rozvod plynu: Zemní plyn Vytápění: Dálkové Prodej, byt 3+1, 76 m2, DV, Česká Lípa, ul. Štursova Lokalita: Štursova, Česká Lípa Cena: Kč Popis: Nabízíme k prodeji druţstevní byt 3+1 ul. Štursova v České Lípě v klidné části této obce. Byt lze předělat na 4+1 a to dětský pokoj, který je přizpůsoben tak, ţe má dvě okna a dvoje dveře. Na patře k bytu náleţí sušárna a byt je dalšími dveřmi oddělen od ostatních bytů, coţ poskytuje absolutní soukromí. V blízkosti bydliště veškerá občanská vybavenost. 88

89 Doplňující vlastnosti Typ objektu: Byt 3+1 Vlastnictví: Druţstevní Balkon, lodţie: Lodţie Stav objektu: velmi dobrý Konstrukce: Panel Celková plocha: 76 m 2 Podlaţí: 5 Zdroj vody: Veřejný vodovod Kanalizace: Veřejná kanalizace Elektrický proud: 230 (220) V Rozvod plynu: Zemní plyn Vytápění: Dálkové Prodej bytu m² - Česká Lípa, Jiţní PARAMETRY NEMOVITOSTI Typ transakce: prodej Typ nemovitosti: byt Podtyp nemovitosti: klasický byt Dispozice: 3+1 DETAILNÍ POPIS Nabízíme k prodeji byt 3+1 v ţádané lokalitě Holý Vrch v České Lípě. Plocha bytu je 74 m2, je velice vkusně řešen, má dvě lodţie (jedna zasklená) a sklep. Nachází se ve velmi čistém panelovém domě po celkové rekonstrukci s nízkými náklady na bydlení. V blízkosti veškerá občanská vybavenost. 89

90 E. Omezující podmínky a předpoklady 1. Nebylo provedeno ţádné šetření a převzata ţádná odpovědnost za právní popis nebo právní náleţitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, ţe vlastnické právo k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, ţe vlastnictví je pravé a čisté od všech zadrţovacích práv, sluţebnosti nebo břemen zadluţení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2. Informace z jiných zdrojů, na nichţ je zaloţena celá, anebo části, této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno ţádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3. Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb, byly získány vlastním šetřením nebo z veřejných evidencí, jako je Katastr nemovitostí, a nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly by slouţit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření. 4. Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez pouţití sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud existovaly. Závěry uvedené ve Zprávě o ocenění předpokládají, ţe oceňovaný majetek neobsahuje také materiály jako je azbest, močovino-formaldehydová pojiva a izolace nebo jiné potencionálně škodlivé nebo nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku. Stejně tak nebyly provedeny ţádné půdní rozbory, studie nebo studie vlivu na ţivotní prostředí. 5. Nebere se ţádná odpovědnost za změny v trţních podmínkách a nepředpokládá se, ţe by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po datu ocenění. 6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními zákony a nařízeními. 8. Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění trţní hodnoty pro případný prodej majetku na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 9. Předpokládá se, ţe mohou být získány nebo obnoveny všechny poţadované licence, osvědčení o drţbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní 90

91 oprávnění pro jakoukoliv potřebu a pouţití, na nichţ je zaloţen odhad hodnoty obsaţený v této zprávě. 10. Zjištěná objektivní trţní hodnota je platná pro finanční strukturu platnou k datu ocenění. 91

92 Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s. ZPRÁVA O HODNOCENÍ Komerční objekt výroba potravinářských výrobků Rybova č. p Kralupy nad Vltavou STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU 92

93 A. NÁLEZ Zdroj: vlastní. Autor: Popprová Lucie. Úkol: Zpracovat odhad trţní hodnoty nemovitosti jako by byla nabídnuta k prodeji na volném trhu. Odhad byl zpracován k technickému stavu a právním skutečnostem ke dni prohlídky Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne za přítomnosti správce. Výsledky šetření jsou součástí tohoto odhadu. Podklady a dokumentace pro vypracování odhadu: Výpis z katastru nemovitostí Situační podklady Snímek z katastrální mapy Inzerované nabídky porovnatelných nemovitostí 93

94 Vlastnické a evidenční údaje: Podle údajů z katastrálního úřadu Kralupy nad Vltavou je na základě výpisu z LV 3093 je vlastníkem firma WMS investiční společnost, a.s. Nemovitost se nachází na pozemku p. č. St. 5/2. Způsob ocenění: Ocenění je provedeno v souladu se zákonem č. 151 / 1997 Sb., o oceňování majetku. Pro zjištění trţní hodnoty se vychází z vypočtených hodnot stanovených porovnávací, výnosovou a nákladovou metodou. Popis lokality: Město Kralupy nad Vltavou, které má obyvatel, leţí cca 20 km severozápadně od hlavního města Prahy, poblíţ dálnice D8. Město je průmyslového charakteru, převládá průmysl chemický. Má veškerou občanskou vybavenost. Předmět ocenění se nachází v levobřeţní části města mezi řekou Vltavou a ţelezničním nádraţím, poblíţ historického centra, v průmyslové zóně. Popis nemovitosti: Budova č. p. 17 je situována na nároţí ulice Rybova a Havlíčkova. Jedná se o členitou budovu. Provozní část je podsklepená s 2. NP a vyuţitým podkrovím, administrativní část má 2. NP bez podsklepení. V letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce areálu v důsledku poţadovaných norem EU pro potravinářskou výrobu. K dalšímu zhodnocení objektu došlo na přelomu roku Technický stav rekonstruované stavby je výborný. Pozemek: Obec: Kralupy nad Vltavou Katastrální území: Kralupy nad Vltavou Parcela č. Výměra m 2 Druh Vyuţití St. 5/ zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří Tabulka č. 1 Výměra pozemku. Autor: POPPROVÁ Lucie 94

95 Přístup k nemovitosti: Přístup na pozemek (k budově) je ze zpevněné veřejné komunikace p. č. 566/7 (ul. Rybova), která je majetkem města Kralupy nad Vltavou. Oceňovaný majetek: Podle skutečnosti zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých správcem výrobního objektu je hlavní a zároveň jedinou činností zajištění komerčního vyuţití. Výrobní objekt je primárně určen k podnikatelské činnosti. Celý výrobní objekt je prostorově vymezen a ohraničen svislými a vodorovnými obvodovými konstrukcemi. Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití: Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako výrobní objekt a jeho vyuţití odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsem dospěla k závěru, ţe současné vyuţití nemovitosti je právně přípustné. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k závěru, ţe současné vyuţití je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. B. ODHAD TRŢNÍ HODNOTY Při stanovení trţní hodnoty majetku jsou zpravidla pouţívány tři mezinárodně uznávané metody ocenění. Jedná se o metodu porovnávací, výnosovou a nákladovou. Všechny tyto tři metody byly pouţity pro ocenění tohoto majetku. POROVNÁVACÍ METODA V principu se jedná o vyhodnocení cen uskutečněných prodejů nemovitostí či jejich nabídek srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající situaci na trhu s nemovitostmi, pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí. Uskutečněné prodeje a vyhodnocované nabídky by neměly být starší neţ 1 rok. To proto, ţe se předpokládá, ţe za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. 95

96 Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitosti, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a draţeb a konzultacemi s realitními makléři. S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu vyuţití, jsem toho názoru, ţe oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Nabídka tohoto typu nemovitosti je však značně omezená a mohou být některé nabízené objekty oproti oceňované nemovitosti v horším technickém stavu. Závěrem tohoto šetření je zjištění odhadované prodejní ceny se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení trţní hodnoty pozemku: Při stanovení trţní hodnoty jsem předpokládala, ţe pozemek je volný a připravený k zastavění v souladu s jeho nejvyšším a nejlepším vyuţitím. V případě stanovení trţní hodnoty pozemku souvisejícího s oceněním výrobního objektu jsem porovnala pozemky tří pozemků nabízených k prodeji nebo prodaných v posledním období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotka byla pouţita cena za 1 m 2 pozemku. V případě, ţe se jednalo o nabídky, byla tato skutečnost zohledněna koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Při porovnání pozemků byly dále vzaty v úvahu takové faktory, jako jsou např. lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků a další. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe aktuální trţní hodnota pozemku souvisejícího s výrobním objektem indikována porovnávací metodou je ,-Kč. Výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v následující tabulce. 96

97 TABULKA I - POZEMEK Oceňovaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek Porovnávaný pozemek A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořadové číslo Rybova, Kralupy nad Huťská, 1. máje, Luţec Mělnická, Libiš Název pozemku Vltavou Kladno nad Vltavou u Neratovic Parcelní číslo St. 5/2 5918/109 St. 29 a St. 30 St. 282 a St Adresa pozemku Rybova ulice Huťská ulice 1. máje ulice Mělnická ulice Katastrální území Kralupy nad Vltavou Kladno Mělník Mělník Obec Kralupy nad Vltavou Kladno Luţec nad Vltavou Libiš u Neratovic Okres Mělník Kladno Mělník Mělník C. ZÁKLADNÍ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - CENA ZA 1 m 2 V KČ Prodejní cena celkem X Rozloha pozemku v m Cena za 1 m 2 X Datum transakce 9/2012 3/2013 2/2013 2/2013 Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota D. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce Prodej Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,95 0,95 0,95 Upravená hodnota Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota

98 Existence věcných Zástavní právo břemen smluvní Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Korekce 0,95 0,95 0,95 Upravená hodnota Vyuţití podle Všeobecně Všeobecně územního plánu Výrobní areál Výrobní areál obytné obytné Korekce 1,00 1,05 1,08 Upravená hodnota Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Jiná právní omezení a závazky Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota E. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita Velmi dobrá Lepší Obdobná Obdobná Korekce 0,95 1,00 1,00 Upravená hodnota Tvar pozemku Nepravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Korekce 0,95 0,95 0,95 Upravená hodnota Svaţitost Rovinný Rovinný Rovinný Rovinný Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Dostupnost IS Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota

99 Dopravní obsluţnost Dobrá Dobrá Horší Horší Korekce 1,00 1,10 1,10 Upravená hodnota Moţnost parkování Dobrá Dobrá Průměrná Průměrná Korekce 1,00 1,06 1,06 Upravená hodnota Jiná technická korekce N / A N / A N / A N / A Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota F. OSTATNÍ PARAMETRY Velikost pozemku Větší Větší Větší Korekce 1,08 1,08 1,08 Upravená hodnota Jiná korekce N/A N/A N/A N/A Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnávací hodnota 1 m Celková porovnávací hodnota Zaokrouhleno Stanovení trţní hodnoty nemovitosti jako celku: Při mé analýze pro stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsem vzala v úvahu výrobní a komerční objekty, které jsou ve stejném katastrálním území anebo v blízkém okolí nabízeny k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. Jelikoţ se jedná o nabídky, zohlednila jsem tuto skutečnost koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Pro analýzu 99

100 výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem byla pro stanovení indikace trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolena za srovnávací jednotku celková zastavěná plocha (GFA), která je povaţována za standardní. Při stanovení obvyklé ceny tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahu takové faktory, jako jsou např. vlastnická práva, technický stav budovy, moţnost parkování, velikost budovy apod. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikována porovnávací metodou činí ,-Kč. Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce. TABULKA II - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaná nemovitost Porovnávaná nemovitost Porovnávaná nemovitost A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Porovnávaná nemovitost Pořadové číslo Název nemovitosti Komerční objekt č. 17 Výrobní objekt Komerční objekt Komerční objekt Parcelní číslo St. 5/2 5918/109 St. 29 a St. 30 St. 282 a St Adresa nemovitosti Rybova ulice Huťská ulice 1. máje ulice Mělnická ulice Katastrální území Kralupy nad Vltavou Kladno Mělník Mělník Obec Kralupy nad Vltavou Kladno Luţec nad Vltavou Libiš u Neratovic Okres Mělník Kladno Mělník Mělník B. ÚDAJE O POZEMKU Plocha pozemku

101 Hodnota za 1 m 2 pozemku Hodnota celkem pozemku C. ZÁKLADNÍ ÚDAJ PRO POROVNÁNÍ - M 2 CELKOVÉ ZASTAVĚNÉ PLOCHY PODLAŢÍ Počet srovnávaných jednotek Prodejní cena celkem X Prodejní cena bez ceny pozemku Cena za 1 porovnávací jednotku X Datum transakce 9/2012 3/2013 2/2013 2/2013 Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota D. PRÁVNÍ ÚDAJE Druh transakce Prodej Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,85 0,85 0,85 Upravená hodnota Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Existence věcných břemen Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Vyuţití podle Všeobecně Všeobecně územního plánu Výrobní areál Výrobní areál obytné obytné Korekce 1,00 1,10 1,10 Upravená hodnota

102 Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Jiná právní omezení a závazky Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota E. TECHNICKÉ PARAMETRY Lokalita Velmi dobrá Výborná Dobrá Dobrá Korekce 0,95 1,06 1,06 Upravená hodnota Technický stav objektu Po rekonstrukci Velmi dobrý Velmi dobrý Po rekonstrukci Korekce 1,10 1,10 1,00 Upravená hodnota Technické vybavení budovy Velmi dobré Průměrná Průměrná Průměrná Korekce 1,10 1,10 1,10 Upravená hodnota Funkční vyuţitelnost budovy Lepší Dobrá Velmi dobrá Lepší Korekce 1,15 1,09 1,00 Upravená hodnota Další moţný rozvoj nemovitosti Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota Dopravní obsluţnost Dobrá Dobrá Horší Horší Korekce 1,00 1,20 1,20 Upravená hodnota

103 Dopravní dostupnost a parkování Výborná Velmi dobrá Výborná Výborná Korekce 1,08 1,00 1,00 Upravená hodnota Jiná technická korekce N / A N / A N / A N / A Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota F. OSTATNÍ PARAMETRY Korekce pro velikost nemovitosti Větší Větší Obdobný Korekce 1,15 1,10 1,00 Upravená hodnota Jiná korekce N/A N/A N/A N/A Korekce 1,00 1,00 1,00 Upravená hodnota VÝSLEDNÁ POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnávací hodnota 1 jednotky Celková porovnávací hodnota (bez pozemku) Hodnota pozemku Zaokrouhleno

104 VÝNOSOVÁ METODA Vychází z předpokladu, ţe majitel nemovitost pronajímá za účelem dosaţení trvale odčerpatelného výnosu. Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaloţených z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu. Výnosová hodnota vyjadřuje tzv. věčnou rentu nemovitosti (stavby i pozemku). Zástavbou se totiţ ze stavby a z pozemku stává technická a ekonomická jednotka. Vyuţití a výnosová hodnota zastavěného pozemku je dána vyuţitím a výnosovou hodnotou stavby. Pro vyjádření věčné renty je nutné v nákladech uvaţovat s vytvářením rezervy na obnovu stavby tak, aby byl střádán kapitál na rekonstrukce a modernizace prodluţující ţivotnost budov (obnovovací investice), nebo na vybudování stavby nové po skončení její ţivotnosti. Při pouţití příjmové metody je ocenění provedeno na základě kapitalizace potencionálního čistého příjmu z pronájmu majetku v míře odpovídající investičním rizikům obsaţených ve vlastnictví tohoto majetku. Tato metoda je obecně povaţována za spolehlivou indikaci hodnoty majetku pořizovaných pro jejich schopnost produkovat příjem. Popis výpočtu pomocí výnosové metody: Prvním krokem při metodě kapitalizace příjmu je stanovení hrubého potenciálního příjmu, který můţe být generován oceňovaným majetkem. Výše potenciálního provozního příjmu byla stanovena na základě průměrné výše trţního nájemného v porovnatelných nemovitostech a stejné lokalitě. Ve výpočtu jsem v souladu s běţnou praxí vycházela z tzv. studeného nájemného, kdy sluţby a energie jsou nájemci přeúčtovány na základě jejich skutečného čerpání. 104

105 PŘEHLED Jednotka Trţní nájemné NÁJEMNÉHO m2 Kč/m2/měsíc Administrativní budova + Trţní nájemné celkem za měsíc Potenciální roční hrubý příjem výrobní prostory 1010, Skladovací prostory 58, CELKEM 1068, Tabulka č. 2 Přehled nájemného. Autor: POPPROVÁ Lucie. Dále je stanovena neobsazenost, tzv. riziko výpadku nájemného. Neobsazenost je odečtena od potenciálního hrubého příjmu pro získání provozního příjmu. Byl pouţit koeficient 0,88 (aktivní průmyslová zóna města Kralupy nad Vltavou, ale s větší pravděpodobností výpadku nájemného z důvodu konkurence a výší vstupní investice při zahájení podnikatelského záměru). Amortizace, tzv. kumulace prostředků na generální opravu. Nejdříve se stanoví reprodukční cena stavby (3.237,69 m 3 * 5.813,-Kč / m 3 = ,-Kč), která se vynásobí s podílem prvků krátkodobé ţivotnosti (PKŢ: 58%; ,-Kč * 0,58 = ,-Kč). Výsledek se vydělí dobou potřebnou ke generální opravě (stanoveno 35 let; ,-Kč / 35 let = ,-Kč). Výpočet obestavěného prostoru: OBESTAVĚNÝ PROSTOR Podlaţí Zastavená plocha Výška (m) m 3 (m 2 ) 1. PP 58,1 2,3 133,63 1. NP 384, 15 3, ,74 2. NP 341,27 3, ,47 3. NP 284,98 3,18 666,85 CELKEM 3237,69 m 3 Tabulka č. 3 Obestavěný prostor. Autor: POPPROVÁ Lucie. 105

106 Běţná údrţba a opravy jsou stanoveny ve výši 0,7% (škála 0,5 1,5 %) z reprodukční ceny. Vzhledem ke stavu nemovitosti v době ocenění byl stanoven koeficient 0,7%: ,-Kč * 0,007 = ,-Kč. Daň z nemovitosti: 6.300,-Kč Pojistné nemovitosti (převzato z pojistné smlouvy): 7.200,-Kč Náklady na správu (stanoveno 5% z hrubého příjmu): ,-Kč Marketing: 8.000,-Kč Odečtením celkových nákladů od efektivního hrubého příjmu je následně stanoven čistý provozní příjem před zdaněním (NOI). Trţní hodnota je následně stanovena pomocí dvou alternativních kapitalizačních postupů přímé kapitalizace nebo analýzy diskontovaného cash flow. V tomto konkrétním případě byla pouţita metoda přímé kapitalizace. Kapitalizační míra byla stanovena dlouhodobým sledováním trhu v dané lokalitě a v daném segmentu, tedy sledováním poměru skutečných trţních cen nemovitostí a jejich skutečných výnosů. Kapitalizační míra byla stanovena ve výši 8 %. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota výše uvedeného majetku je indikována výnosovou metodou ve výši ,-Kč. Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce. 106

107 VÝNOSOVÁ METODA Příjem z pronájmu Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 12% Efektivní hrubý příjem Náklady na správu Běţná údrţba a opravy Pojistné Daň z nemovitosti Pronájem cizích pozemků 0 Marketing Provozní náklady celkem Provozní příjem Rezervy na renovace -amortizace Čistý provozní příjem Míra kapitalizace 8% Indikovaná hodnota Zaokrouhleno NÁKLADOVÁ METODA U nákladové metody ocenění je trţní hodnota pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení stavby jako nové. Náklady na pořízení majetku jakoţto nového jsou náklady na vybudování stejného majetku při současných cenách, při pouţití stejných materiálů, stavebních a výrobních norem, projektu, cenového uspořádání a kvality provedení. Ke stanovení trţní hodnoty předmětného majetku v jeho aktuálním stavu jsou z částky nákladů na pořízení majetku odečteny funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud existují a jsou měřitelné. 107

108 Tři prvky, které sniţují hodnotu, jsou definovány takto: Technické opotřebení: sníţení hodnoty vyplívající z provozu a ze způsobu vnějšího prostředí. Funkční opotřebení: sníţení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektu, celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehoţ důsledkem je nepřiměřenost, nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné vyuţití nebo nadměrné provozní náklady části daného majetku. Ekonomické nedostatky: neodstranitelná sníţení hodnoty v důsledku působení vnějších negativních vlivů na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost financování nebo neharmonické vyuţití majetku. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k názoru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku indikována nákladovou metodou je ,-Kč. Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v následující tabulce. Výpočet obestavěného prostoru: OBESTAVĚNÝ PROSTOR Podlaţí Zastavená plocha Výška (m) m 3 (m 2 ) 1 PP 58,1 2,3 133,63 1 NP 384, 15 3, ,74 2 NP 341,27 3, ,47 3 NP 284,98 3,18 666,85 CELKEM 3237,69 m 3 Tabulka č. 4 Výpočet obestavěného prostoru. Autor: POPPROVÁ Lucie. Výpočet základní ceny za m 3 obestavěného prostoru výrobního objektu dle vyhlášky č. 3 / 2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151 /1997 Sb. a změnách 108

109 provedených vyhláškami č. 456/ 2008 Sb., č. 460 / 2009 Sb., č. 364 /2010 Sb., č. 387 / 2011 Sb. a č. 450 / 2012 Sb. Základní cena výrobního objektu uvedená podle přílohy č. 2 vyhlášky 3/ 2008 Sb., se vynásobí koeficienty K 1, K 2, K 3, K 4, K 5, K i podle vzorce bez pouţití K p : ZCU = ZC * K 1 * K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K i ZC základní cena podle přílohy č. 2 (2.830 Kč) K 1 koeficient podle druhu konstrukce, podle přílohy č. 4 (0,939) K 2 koeficient podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaţí [0,92 + (6,60 /336,8) = 0,939] K 3 koeficient podle průměrné výšky podlaţí [(2,10 /3,3) + 0,3) =0,936] K 4 koeficient podle vybavení stavby [1 + (0,54 * 0,987) = 1,533] K 5 koeficient polohový, podle příloha č. 14 (1,05) K i koeficient změny cen staveb, podle přílohy č. 38 (2,103) Kp koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39 (0,519) neuvaţuje se ZCU = (2.830 Kč / m 3 * 3237,69 m 3 )* 0,939 * 0,939 * 0,936 * 1,533 * 1,05 * 2,103 ZCU = ,-Kč = 7.906,-Kč / m 3 109

110 Opotřebení stavby analytickou metodou: Opotřebení stavby Konstrukce a vybavení objemové podíly upravený opotřebení "K" část K podíl v stáří ţivotnost v % tabulka č. 1 v % % části celkem Základy vč. zemních prací 0,072 7, , ,38 2,70 Svislé konstrukce 0,218 21, , ,38 8,18 Stropy 0,119 11, , ,38 4,46 Zastřešení mimo krytinu 0,054 5, , ,50 2,70 Krytiny střech 0,022 2, , ,94 2,06 Klempířské konstrukce 0,006 0, , ,06 0,04 Úprava vnitřních 0,058 5, , ,13 0,54 povrchů 0,058 5, , ,06 0,09 Úprava vnějších povrchů 0,031 3, , ,17 0,52 Vnitřní obklady 0,028 2, , ,40 0,84 keramické 0,028 2, , ,10 0,07 Schody 0,023 2, , ,38 0,86 Dveře 0,033 3, , ,10 0,33 Okna 0,053 5, , ,10 0,53 0,023 2, , ,13 0,20 Povrch podlah 0,023 2, , ,06 0,04 Vytápění 0,043 4, , ,22 0,95 0,052 5, , ,16 0,62 Elektroinstalace 0,052 5, , ,10 0,13 Bleskosvod 0,003 0, , ,10 0,03 0,031 3, , ,20 0,47 Vnitřní vodovod 0,031 3, , ,16 0,12 Vnitřní kanalizace 0,029 2, , ,25 3,63 Vnitřní plynovod 0,003 0, , ,50 0,15 Ohřev teplé vody 0,016 1, , ,13 0,20 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,038 3, , ,08 0,32 Ostatní 0,034 3, , ,10 0,34 OPOTŘEBENÍ STAVBY ANALYTICKOU METODOU 31,12 110

111 NÁKLADOVÁ METODA Komerční objekt - výroba potravinářských Název výrobků Číslo pozemku St. 5/2 Nosná konstrukce zděná Skutečné stáří 75 Efektivní stáří 35 Ekonomická ţivotnost 45 Zastavěná plocha 384,15 Počet podlaţí 1 PP, 3 NP Celková zastavěná plocha 1 068,50 Celkový obestavěný prostor 3 237,69 Jednotkové reprodukční náklady Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení -31% Funkční nedostatky 0% Ekonomické nedostatky -15% Věcnou hodnotu stanovuji odborným odhadem Pozemek Indikovaná hodnota Zaokrouhleno

112 C. ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: KOMERČNÍ OBJEKT Indikace (Kč) Váha (%) Váţený průměr (Kč) Porovnávací metoda Kč 60% Kč Výnosová metoda Kč 20% Kč Nákladová metoda Kč 20% Kč Výsledná cena Kč Zaokrouhleno Kč Oceňovaná nemovitost patří mezi typy nemovitostí, které jsou na trhu běţně nabízeny a obchodovány. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe porovnávací metoda nejlépe odráţí stav ekonomiky a konkrétní nabídku a poptávku po tomto druhu majetku. Z těchto důvodů povaţuji indikaci trţní hodnoty porovnávací metodou za rozhodující a přisoudila jsem jí váhu 60%. Oceňovaná nemovitost není vzhledem k typu majetku a zejména vzhledem k lokaci mimo velká města typicky investičním majetkem, u kterého je z hlediska investora rozhodující jeho schopnost produkovat příjmy z pronájmu. Indikace trţní hodnoty pouze na základě výsledku metody příjmové není tedy pro stanovení výsledné trţní hodnoty rozhodující, a proto jsem určila váhu této metody na 20%. Na trhu s obdobným majetkem v České republice přesahuje v současnosti nabídka poptávku a investoři nejsou ochotni, zejména při koupi starších majetků, akceptovat současnou výši nákladů na jejich výstavbu. Z tohoto důvodu není indikace trţní hodnoty pouze pomocí metody nákladové spolehlivým ukazatelem trţní hodnoty majetku a byla jí přisouzena váha 20%. 112

113 Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu, je ke dni reprezentována částkou ,- Kč. Neprováděla jsem ţádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebírám ţádnou odpovědnost. Nezkoumala jsem ţádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku produkovat příjmy v provozu, pro který je majetek vyuţíván nebo by mohl být vyuţíván. Závěry uvedené v této zprávě mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých sluţeb. D. PŘÍLOHY a) Výpis z Katastru nemovitostí Informace o parcele Parcelní číslo: st. 5/2 Obec: Katastrální území: Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Číslo LV: 3093 Výměra [m 2 ]: 1249 Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Parcela katastru nemovitostí DKM Ze souřadnic v S-JTSK zastavěná plocha a nádvoří Stavba na parcele: č. p

114 Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo podílníků Adresa Podíl Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Olšanská 55/5, Ţiţkov, Praha 3 Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. Omezení vlastnického práva Typ Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány ţádné jiné zápisy. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. Zdroj: Datum: b) Plánek komerčního objektu v ulici Rybova Zdroj: Projektová dokumentace. Autor: WMS investiční společnost, a.s. 114

115 c) Katastrální mapa Zdroj: Datum: d) Inzerované nabídky vybraných nemovitostí: Prodej: Výrobní objekt (Výrobní objekt) Kladno Cena: Kč Uţitná plocha: m 2 Popis nemovitosti Výrobní a skladovací hala ve výhodném místě města Kladno. Areál na pozemku 2070 m2 je disponován do šesti lodí průmyslových hal a budovy s administrativním zázemím. Haly mají lité průmyslové podlahy a splňují předpoklady pro výrobní činnost. Haly jsou vhodné 115

116 pro výrobu, skladování, provoz školicího střediska (svářečská škola apod.). Areál je vytápěn plynovým topením s lokálními zdroji tepla. Dostatečná elektrická přípojka A. Areál je k okamţitému vyuţití. Administrativní budova, Luţec nad Vltavou Prodej: Kč Nabízíme Vám prodej administrativní budovy 1260m² v Luţci nad Vltavou. V přízemí administrativní budovy skladové prostory, kuchyňka a WC. V 1. a 2. patře kancelářské prostory, 5x samostatná kancelář, kuchyňka, WC - celkem 480m². Podkroví - velká zasedací místnost - 240m². Nákladní výtah. Topení ústřední plynové. Na dvoře velká garáţ. Dům po rekonstrukci. Plastová okna, topení plynové nebo elektrické panely. Podlahy - plovoucí, koberce, PVC. Kanalizace. Celý dvůr a příjezdové cesty vyasfaltovány. Prodej dvou komerčních objektů 1000m2 uţitné plochy, pozemek 1606m2 v Libiši u Neratovic, okr. Mělník 116

117 Cena: Lokalita: Typ reality: Kč Neratovice, Mělník, Středočeský Komerční objekty Celková plocha: 1606 m 2 Jedná se o dvě shodné nemovitosti spojené uzavřeným dvorem s přímým vstupem z hlavní silnice. V současné době jsou oba objekty plně vyuţívány. V přízemí prvního je prodejna potravin (100m 2 ), v zadní části výrobna (200m 2 ), v patře pak byt 3+1 se samostatným vchodem z hlavní komunikace a kanceláře. Ke kaţdé části je samostatné sociální zázemí. Druhý objekt je celý vyuţíván jako prodejna ţelezářství s vlastním sociálním zázemím, kanceláří, skladem a v patře s předváděcími prostorami. Oba objekty jsou napojeny na všechny sítě včetně PCO. Nemovitost je velmi zajímavá svou polohou a dobrou dopravní dostupností. Doporučujeme jako zajímavou investici. Základní vlastnosti Celkový počet podlaţí: 3 Umístění objektu: Technologie výstavby: Stav objektu: centrum obce cihlová velmi dobrý Plocha Plocha kanceláře: 110 m 2 Zastavěná plocha: m 2 Plocha zahrada: 753 m 2 Sítě a energie Topení lokální: Ano 117

118 E. Omezující podmínky a předpoklady 1. Nebylo provedeno ţádné šetření a převzata ţádná odpovědnost za právní popis nebo právní náleţitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, ţe vlastnické právo k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, ţe vlastnictví je pravé a čisté od všech zadrţovacích práv, sluţebnosti nebo břemen zadluţení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2. Informace z jiných zdrojů, na nichţ je zaloţena celá, anebo části, této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno ţádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3. Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb, byly získány vlastním šetřením nebo z veřejných evidencí, jako je Katastr nemovitostí, a nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly by slouţit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření. 4. Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez pouţití sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud existovaly. Závěry uvedené ve Zprávě o ocenění předpokládají, ţe oceňovaný majetek neobsahuje také materiály jako je azbest, močovino-formaldehydová pojiva a izolace nebo jiné potencionálně škodlivé nebo nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku. Stejně tak nebyly provedeny ţádné půdní rozbory, studie nebo studie vlivu na ţivotní prostředí. 5. Nebere se ţádná odpovědnost za změny v trţních podmínkách a nepředpokládá se, ţe by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po datu ocenění. 6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními zákony a nařízeními. 8. Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění trţní hodnoty pro případný prodej majetku na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 9. Předpokládá se, ţe mohou být získány nebo obnoveny všechny poţadované licence, osvědčení o drţbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní 118

119 oprávnění pro jakoukoliv potřebu a pouţití, na nichţ je zaloţen odhad hodnoty obsaţený v této zprávě. 10. Zjištěná objektivní trţní hodnota je platná pro finanční strukturu platnou k datu ocenění. 119

120 3. ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

121 ANALÝZA LOKÁLNÍHO TRHU MĚSTSKÁ ČÁST ZBRASLAV HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Nedílnou součástí bakalářské práce studenta oboru Oceňování majetku na Bankovním institutu je i zpracování analýzy lokálního trhu. Primárním účelem této analýzy je porovnat a vyhodnotit chování realitního trhu ve vybrané lokalitě. V této práci se budu věnovat hlavnímu městu České republiky, Praze, i kdyţ pouze jedné její malé části. Zaměřím se na městkou část Zbraslav a její situaci v dnešní době. Je nutné si uvědomit, ţe město Praha je atypicky se chovající realitní trh, ať uţ z hlediska plošnosti ceny na celém území Prahy, tak i faktem, ţe se jedná o hlavním město a srdce Evropy. POPIS MĚSTSKÉ ČTVRTI Zbraslav je bývalé samostatné město Zbraslav nad Vltavou. Od roku 1974 se připojila k Praze a je městskou čtvrtí a katastrálním územím. Rozkládá se na jihu Prahy. MČ Praha - Zbraslav je od roku 1990 tvořena katastrálními územími Zbraslav a Lahovice, které se člení na několik územních částí: Báně, Ţabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky. Rozloha celé městské části je 985,3 ha s celkovým počtem obyvatel Rozšířenou přenesenou působnost pro ni vykonává sousední městská část Praha 16 (Radotín) v rámci stejnojmenného správního obvodu. Téměř celé území praţské čtvrti se rozkládá mezi levým břehem Vltavy a pravým břehem Berounky, malá část (Závist) však zasahuje i na pravý břeh Vltavy, kde se nachází i nádraţí Praha Zbraslav na ţelezniční trati 210 Praha-Čerčany-Dobříš. Zdroj: Erben městské části Praha Zbraslav, wwwm.mc-zbraslav.cz. Datum:

122 Katastrální území Zbraslav Zbraslav vznikla sloučením obcí Zbraslav, Záběhlice a Ţabovřesky. Mimo zástavby těchto tří obcí zde dále existují osady Báně, Strnady a zmíněná Závist. I přes připojení k hlavnímu městu Praha si Zbraslav zachovala ráz maloměsta a soběstačného celku, ať jiţ z pohledu vyţití, kultury, školství aj. Lokalita je dnes vyhledávaná zejména z rezidentních a rekreačních důvodů. Samotná Zbraslav má rozlohu 7,83 km 2 a počet obyvatel skýtá 9213, průměrná hustota zalidnění je 1176,6 obyv./km 2. Katastrální územní Lahovice Jedná se o severní část městské části Praha-Zbraslav. Lahovický katastr má rozlohu 2,03 km 2 a počet obyvatel je 313. Osada Lahovice leţí v klínu mezi Vltavou a Beroun (na pravém břehu Berounky). Do katastrálního území Lahovic spadá i osada Lahovičky, leţící severněji, na protilehlém, levém břehu Berounky. Jelikoţ se Lahovice rozkládají v záplavovém území, nedochází v této oblasti k velkému vývoji na trhu nemovitostí. Přesto je to místo s velkým potenciálem v oblasti rekreace. Zdroj: Katastrální mapa městské části Praha - Zbraslav, VykresyUP/default.aspx. Datum: Zdroj: Území městské části Praha Zbraslav, Datum:

123 INFORMACE Z ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHA Územní plány praţských městských částí jsou součástí Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, které řeší všechny regulativy územního plánu (např. zeleň, záplavová území, velká rozvojová území aj.). Městská část Praha Zbraslav je rozdělena na polyfunkční a monofunkční území. Polyfunkční území se dělí na kategorie: obytná území, smíšená území, území výroby a sluţeb, území sportu a rekreace, zvláštní komplexy. Monofunkční plochy se dělí na kategorie: veřejné vybavení, doprava, technické vybavení, těţba surovin, vodní plochy a suché poldry, příroda, krajina a zeleň, pěstební plochy. Pro všechny funkční plochy je určeno funkční vyuţití, doplňkové funkční vyuţití a výjimečně přípustné funkční vyuţití. V MČ Praha Zbraslav se v budoucnu jiţ ţádná větší bytová výstavba neplánuje. Poslední velký developerský projekt byl dokončen v roce Ekonomická recese ovšem zbrzdila prodej dokončených bytů. V roce 2010 byl proto přírůstek migrací obyvatel mírně záporný. Po zlepšení ekonomické situace se počet přistěhovaných opět zvýšil. V následujících několika letech se očekává kladné migrační saldo z důvodu obsazování bytů ve Slunečním městě a Zahradní čtvrti. Vybraná rizika a pozitiva z územního plánu ovlivňující cenové hladiny v lokalitě: 1. Záplavová území dělíme na: A) území určená k ochraně A1) zajišťované městem A2) zajišťované individuálně B) území neprůtočná C) území průtočná D) aktivní zónu Městská část Praha Zbraslav je v aktivní zóně záplavového území. Zde je umisťování nových staveb stanoveno zvláštními právními předpisy. 123

124 Mapa záplavového území Zdroj: Datum: Dopravní infrastruktura Zbraslav je díky výstavbě Praţského okruhu a Chuchelské radiálce jednou z nejlépe obsluţných okrajových částí Prahy. - Chuchelská radiální komunikace (ulice Strakonická) spojuje oblast Chuchle, Zbraslavi a Lipenců s městem a navazuje na vstup silnice R4 a silnice II/102 (se silným rekreačním zatíţením z oblasti Slap) směrem do města. 124

125 - Stavba 514 Lahovice - Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Společně s právě realizovanými stavbami 513 Vestec - Lahovice a 512 Dálnice D1 Jesenice Vestec a jiţ provozovaným úsekem 515 Slivenec - Třebonice, vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojí dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno). Dokončený praţský okruh bude vytvářet v Praze spolu s Městským okruhem integrovanou dopravní soustavu, schopnou zajistit funkční propojení pro tranzitní dopravu a současně i kvalitní obsluhu města a jeho okolí. Propojí dálnice a rychlostní silnice D1, D3, R4, D5, R6, R7, D8, R10 a D11. Stavba úseku 514 probíhá na území hlavního města Prahy. Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatíţené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umoţnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. 3. Radiokomunikace Radiokomunikace zajištují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenos telefonních hovorů a datové komunikace po radioreléových trasách. Radioreléové sítě jsou tvořeny soustavou vysílačů, přijímačů a retranslačních stanic. Důleţitými radiokomunikačními objekty na území Prahy jsou např. Vysílací středisko Zbraslav, Ústřední telekomunikační budova Praha aj. Mimo území hlavního města jsou umístěny radiokomunikační středisko Cukrák a retranslační stanice Úvaly. 4. Velká rozvojová území (VRÚ) VRÚ jsou území s velkým rozvojovým potenciálem a území významná pro dořešení infrastruktury a vybavení města. Podléhají zvláštnímu reţimu popsanému ve vyhlášce HMP č. 32/99 (příloha 1, oddíl 14) a ve vyhlášce HMP č. 33/99. - VRÚ RADOTÍN - LAHOVICE - ZBRASLAV (179 ha), k. ú. Lahovice, Radotín, Velká Chuchle: Rozvojové území určené pro rekreační areál celoměstského významu, zahrnující plochy jiţně od dostihového závodiště ve Velké Chuchli a v místě bývalého skleníkového areálu v Radotíně. Součástí VRÚ jsou rozvojové plochy pro výhledové rozšíření přístavu Radotín. 125

126 5. Biokoridory Nadregionální biocentra jsou propojena nadregionálními biokoridory, které zajišťují migraci organizmů po nadregionálně významných trasách. Nadregionální biokoridory jsou tvořeny z os a ochranných zón. Prostorové parametry os jsou totoţné s prostorovými parametry regionálních biokoridorů příslušného typu. Na území Prahy, dle migrujících společenstev, jsou zastoupeny tyto typy nadregionálních biokoridorů: a. vodní b. nivní niva Vltavy v úseku Zbraslav Sedlec c. teplomilný dobravní d. mezofilní hájový Zdroj: Výsek z mapy územního plánu hl. m. Prahy + legenda. Datum:

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více