Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze. Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE"

Transkript

1 Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů bakalářského studia Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Název práce: Finanční gramotnost: tempo a struktura zadlužování českých domácností Autor (autoři): Bc. Pavel Dvořák Počet znaků včetně mezer:

2 Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou zadlužování českých domácností, konkrétně jejím tempem a strukturou, a to i ve srovnání s evropskými zeměmi. Poukazuje na rostoucí počet osobních bankrotů, nesplácených spotřebních úvěrů as exekucí a dochází k závěru, že se jedná o závažný problém. Autor nabízí řešení problému zvyšováním finanční gramotnosti prostřednictvím výuky příslušného předmětu na základních a středních školách. Abstract This paper deals with analysis of indebtedness of Czech households, specifically with its pace and structure, and even in the comparison with other european countries. It points to increasing number of personal bankruptcy, outstanding consumer credits and distraints and comes to the conclusion it is a serious deal. Author offers the problem solution by improving financial literacy by teaching relevant subject at primary and secondary schools. Klíčová slova zadlužování osobní bankroty exekuce nesplácené spotřební úvěry finanční gramotnost JEL klasifikace D14

3 Obsah 1 Zadluženost domácností v ČR Vývoj zadluženosti domácností Struktura zadluženosti Srovnání v rámci EU Spotřeba a dluhy Permanentnost příjmů Spoření a půjčování Předlužené domácnosti Osobní bankroty Exekuce Nesplácené spotřební úvěry Návrh řešení zvyšování finanční gramotnosti... 19

4 Úvod Téma zadlužování a problémů s tím spojených je i vzhledem k proběhnuvší celosvětové hospodářské situaci vysoce aktuální. Celý svět stojí na obchodu - nákupu a prodeji výrobků a služeb. Kvůli konkurenci vznikly na trhu společnosti, které jsou ochotny za jistý úrok půjčovat lidem a firmám, pokud ti z různých důvodů mají nedostatek hotovosti. V této práci se budu zabývat pouze půjčováním domácnostem. Je to krok vstříc spotřebitelům, který jim umožňuje získat produkty a služby, které by si nemohli dlouhou dobu dovolit. Naproti tomu to ale vypadá, že se z půjčování peněz a žití s dluhy stal trend, který může mít neblahé následky, v krajním případě až osobní bankrot či exekuci. Cílem této práce je zhodnotit, jestli je zadlužování českých domácností vážným problémem, jenž kvůli nedostatku finanční gramotnosti může vést v některých případech až k exekuci nebo osobnímu bankrotu. Dalším cílem je pokusit se zjistit, jaké hlavní motivy vedou lidi k tomu, aby si půjčovali. Dále se snažím odpovědět na otázku, jestli stále více a více domácností spěje k osobnímu bankrotu. Posledním cílem je navrhnout řešení, které by prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti mělo vést ke snižování zadlužení a problémů s tím spojených. V prvním oddílu se zabývám zadlužeností domácností v ČR, vývojem, strukturou zadluženosti a srovnáním v rámci EU, čímž odpovídám na otázku, jestli je zadlužování českých domácností vážným problémem, a to i ve srovnání ve srovnání s ostatními zeměmi EU. V druhém oddílu se snažím zjistit i podle standardních ekonomických teorií spotřeby, proč domácnosti žijí stále více na dluh, jaké problémy to může přinášet a jakou roli hraje naše psychika v půjčování si. Ve třetím oddílu se zaměřuji na předlužené domácnosti, kde sleduji vývoj počtu osobních bankrotů, exekucí a nesplácených spotřebních úvěrů. Ve čtvrtém oddílu se snažím navrhnout nástroje, pomocí kterých by se mohla zvýšit finanční gramotnost a tím pádem i snížit počet osobních bankrotů a exekucí.

5 1 Zadluženost domácností v ČR Jak již bylo řečeno v úvodu, zadluženy mohou být jak firmy, tak i jednotlivci, přičemž my se budeme zabývat pouze jednotlivci, kteří mohou tvořit vícečlennou, ale i jednočlennou domácnost. Zadlužeností domácností míníme celkovou sumu, kterou domácnosti dluží nějakému finančnímu subjektu. Aktuální výše k je 1,108 bil. Kč 1, což při počtu asi 4,3 mil. domácností 2 dává průměrný dluh ve výši Kč na jednu domácnost. Samozřejmě by byl lepším ukazatelem medián, takový údaj ale bohužel k dispozici nemáme. Pro úplnost dodejme, že aktuální výše úspor činí 2,2 bil. Kč. V této kapitole se budeme zabývat vývojem zadluženosti domácností, jeho strukturou a konečně srovnáním v rámci EU, z čehož by měla vyplynout odpověď na otázku, zda-li je zadlužení českých domácností skutečně tak vysoké, jak je mnohdy publikováno. 1.1 Vývoj zadluženosti domácností Zadluženost domácností v ČR sledujeme od roku 1993, kdy zadlužení, jak můžeme vidět z grafu 1.1, bylo na úrovni 84,5 mld. Kč. Do roku 2000 rostlo velice pomalu a to hlavně díky volatilitě úrokové míry, jak můžeme vidět na grafu 1.2. S rostoucím počtem institucí, které byly ochotny půjčovat, se úroková míra nejen pomalu ustanovovala na stabilních hodnotách, ale hlavně také vytrvale klesala, což způsobilo nárůst objemu půjček. Výrazný začátek růstu ale přinesl až rok 2000, což je přisuzováno nejen nízké volatilitě úroku, ale hlavně prolomení jakési psychické bariéry, kterou činila dvoumístná úroková míra. Jednomístná úroková sazba, období relativní expanze ČR a nízká zadluženost tedy přinesly vytrvalý a výrazný růst v zadlužování domácností. 3 1 Česká národní banka 2 Český statistický úřad 3 Analýza zadluženosti českých domácností, Měšec.cz 1

6 Graf 1.1 Zadluženost domácností Graf 1.2 Úrokové sazby z nově čerpaných úvěrů domácnostmi 2

7 Zdroj: Analýza zadluženosti českých domácností, Měšec.cz Zajímavý vývoj přineslo období kolem roku 2008, který je považován za začátek celosvětové hospodářské recese. Tento rok byla média plná negativních zpráv, některé firmy ze strachu omezovaly svoji investiční aktivitu a posléze zahájily vlnu propouštění, lidé byli psychologicky motivováni ke snížení spotřeby a tím i ke snižování půjčování. Přesto ale v tomto období rostlo zadlužování ještě více než předtím a jak uvidíme v třetí části, rostl i počet osobních bankrotů. Každá domácnost má jistou skladbu výdajů, kde je poptávka po nich v krátkém období spíše neelastická, většina domácností tedy nemůže okamžitě snížit svoje výdaje, neboť je také zvyklá na určitý životní styl. Druhým problémem je to, že mnoho domácností již v té době mělo dluhy a splácelo nějaké půjčky. Se snížením agregátní poptávky a tím i snižováním platů některé domácnosti nebyly schopny své závazky splácet, a proto si ke krytí původních půjček začaly brát půjčky nové. Po odeznění krize a opětovného nastartování růstu nenastal v míře růstu zadluženosti prakticky žádný rozdíl. Vzhledem k obavám některých ekonomů i neekonomů o druhé dno recese, tedy tvar písmene dvojité w, nám pouze budoucnost ukáže, zda-li bude míra půjček klesat, nebo jestli si lidé budou muset opět půjčovat, aby kryli své původní závazky. 3

8 1.2 Struktura zadluženosti Dluhy domácností můžeme rozdělit na 3 složky, a to na bankovní úvěry na bydlení, bankovní úvěry spotřební a ostatní a na nebankovní úvěry spotřební povahy. Pokud se podíváme na graf 1.3, vidíme, že největší podíl mají bankovní úvěry na bydlení, a to 65 % z aktuální výše dluhu, nehledě na to, že vykazují také nejvyšší růst. Bankovní úvěry na bydlení byly také podle mnohých odborníků hlavní příčinou vzniku celosvětové recese, neboť mnoho lidí nebylo schopno splácet své závazky. Vzhledem k tomu, že tyto úvěry na bydlení jsou často uzavírány na několik desítek let a jejich výše vzhledem k platu bývá značná, je to často místo, kde buď přímo vznikají potíže, nebo to vede k potřebě dalších úvěrů. Na druhou stranu jsou to ale úvěry dlouhodobého charakteru, se kterými domácnosti pevně počítají. Graf 1.3 Bankovní a nebankovní úvěry domácnostem 4

9 Bankovní úvěry spotřební a ostatní rostou po celou dobu vytrvalým a pomalejším tempem oproti úvěrům na bydlení a tvoří 24 %. Naproti tomu zajímavá je situace u nebankovních úvěrů spotřební povahy, jejichž výše do roku 2008 rostla podobně jako u spotřebních bankovních úvěrů, ale v roce 2009 nastal pokles a v roce 2010 další. Za možnou příčinu tohoto poklesu se považuje to, že tyto nebankovní úvěry nejsou již o tolik výhodnější než bankovní a že již bylo zaznamenáno hodně případů, kdy měli lidé s vymáháním dluhů od těchto poskytovatelů velké problémy. 4 Jejich podíl na celkovém dluhu tvoří zbylých 11 %. 1.3 Srovnání v rámci EU Při srovnávání zadlužení českých domácností s ostatními evropskými domácnostmi můžeme porovnávat 3 ukazatele, a to výši absolutní, relativní a tempo růstu. Absolutní výše je vzhledem k odlišné velikosti států a jejich HDP ukazatelem nejméně vypovídajícím, přesto si pohledem do grafu 1.4 můžeme udělat alespoň přibližný obrázek, jak na tom co do srovnání se zbytkem EU jsme. ČR patří svojí absolutní výší dluhu mezi méně zadlužené národy, přičemž mezi ty více zadlužené patří v podstatě všechny země západní a severní Evropy s Itálií. Proto vyvstala otázka, jestli výše zadlužení není přímo úměrná s pokud ne životní úrovní, tak s HDP, a to směrem čím větší zadlužení, tím vyspělejší země. Graf 1.3 Srovnání zadluženosti domácností v EU (v mil. EUR) 4 reality.aktualne.centrum.cz 5

10 Druhé srovnání je přepočtem výše zadlužení na HDP, což je vidět v grafu 1.4. ČR se nachází na pomyslném chvostu celé evropské sedmadvacítky, neboť zabírá až 24. místo. Pokud tedy porovnáváme procentuelní zadlužení domácností vzhledem k výši HDP v rámci EU, můžeme s klidem konstatovat, že zadlužení domácností v ČR není nijak vysoké. Graf 1.4 Srovnání zadluženosti domácností v EU 6

11 Poslední možností srovnání je srovnání meziročního procentuelního růstu. Toto srovnání je však v případě ČR s okolními zeměmi problematické, neboť ČR byla ještě na začátku 90. let prakticky bez dluhů, takže by se růst mohl zdát závratný. Další důležitou roli hrají také demografické změny, změny v preferencích zákazníků, nízké a stabilní úrokové sazby a rostoucí mzdy. Z grafu 1.5 je vidět, že tempo růstu dluhů českých domácností v podobě relativní zadluženosti bylo za roky téměř dvojnásobné ve srovnání se zeměmi eurozóny, ovšem úroveň této relativní zadluženosti je stále zhruba poloviční (v ČR dosahovala v roce ,3 % relativní úrovně zadluženosti domácností v EU 16). Z grafu také vyplývá, že např. Maďarsko, vycházející v roce 1997 z ještě nižší úrovně relativní zadluženosti než ČR, vykazuje tempo relativní zadluženosti do roku 2008 ještě vyšší než ČR, navíc s výrazným měnovým rizikem, neboť značná část těchto dluhů spočívá v úvěrech v cizích měnách (v ČR je zadluženost domácností v cizích měnách vlivem nízkých tuzemských úrokových sazeb prakticky zanedbatelná). 5 5 Český statistický úřad 7

12 Graf 1.5 Míra hrubé zadluženosti domácností ve vybraných zemích a eurozóně (stavy půjček k hrubému disponibilnímu důchodu domácností v daném roce) Eurozóna (16 zemí) Německo Maďarsko ČR Nizozemí Zdroj: Eurostat Zjistili jsme tedy, že ač je výše dluhu skoro Kč na průměrnou domácnost a míra zadlužení roste dvakrát rychleji než v zemích evropské šestnáctky, je stále zadluženost jak v absolutní, tak i v relativní výši na HDP v rámci EU nízká. I ve srovnání s Maďarskem, které je ČR podobné, je na tom ČR lépe. Navíc je zadlužení českých domácností z velké míry tvořeno úvěry na bydlení, což jsou stabilní úvěry dlouhodobého charakteru.. 8

13 2 Spotřeba a dluhy Jinou otázkou, na kterou ale nemůžeme uplatnit žádné tabulky, empirická data či podobné údaje, ze kterých se dá číselně něco vyvodit, jsou důvody, proč si lidé půjčují. Můžeme vycházet z moderních teorií spotřeby, především hypotézy životního cyklu a hypotézy permanentního důchodu. Hypotéza životního cyklu říká, že mladý člověk předpovídá, že bude v produktivním věku vydělávat více peněz, a proto si na svoji spotřebu vypůjčuje, během produktivního věku své dluhy splatí a ještě ušetří něco na důchod, přičemž se snaží mít během celého svého života vyrovnanou spotřebu. Hypotéza permanentního důchodu naopak vysvětluje pouze to, že některé příjmy člověka jsou stálé, tedy permanentní, a některé pouze dočasné, tedy krátkodobé. 2.1 Permanentnost příjmů V případě hypotézy permanentního důchodu vzniká problém tam, jaké příjmy považuje člověk za permanentní. Nemusíme mít ani na mysli různé prémie v zaměstnání, jejichž výše se samozřejmě může měnit, ale výši příjmu či příjem samotný. Hospodářská krize ukázala mnohým, že spoléhání se na jeden (či jeden výrazný) zdroj příjmů jednoduše nestačí. Kdyby byly příjem a zvyšování koupěschopnosti v čase jisté, nebyl by v půjčování a zadlužování se žádný problém (pokud si člověk samozřejmě nepůjčí více, než je schopen splatit). Umožnilo by to mít výrobky či služby dříve, za což je člověk ochoten zaplatit něco navíc. Vzhledem k tomu, že příjem ale jistý není, musí každý používat svou finanční inteligenci k tomu, aby posoudil, jak si může dovolit žít, v čemž je samozřejmě zahrnuto i to, jakou výši dluhů si může dovolit mít. Protože ale nějaké obecně známé doporučení neexistuje, jde člověk ve své chtivosti často až na samou hranici (případně i za ni), kam si může dovolit zajít. Proto může například vysoká faktura za nějakou službu způsobit, že spotřebitel není schopen zaplatit splátku, a vzniká problém, kdy se snaží vymanit se z dluhu. 9

14 2.2 Spoření a půjčování Existují ale i statky, kterých si člověk nemůže užívat dopředu, jako jsou např. vánoční dárky či každoroční letní dovolená. Na tyto statky lze opět buď ušetřit, nebo si půjčit. Ušetření se zdá jako výhodnější varianta, neboť se nemusí platit žádný úrok, navíc se během té doby mohou peníze na nějakém termínovaném účtu zhodnocovat. Přesto si mnoho lidí na vánoční dárky či dovolenou půjčuje. Abychom našli odpověď na tuto otázku, musíme se zabývat psychologií člověka, což ve spojení s ekonomií dává oblast behaviorální ekonomie, která na tuto otázku poskytuje uspokojivější odpověď. Zdá se, že pro mnoho lidí je jednodušší, když si na sebe v uvozovkách upletou bič, tedy půjčí si, a pak jsou nuceni splácet. 6 Určitou částku tedy musí odkládat ze svého platu a řeší v podstatě pouze ten problém, jak se zbytkem důchodu vystačit do konce měsíce, co si ještě mohou dovolit a co již nikoli. Zdá se, že by neměl být rozdíl mezi tím, jestli peníze zaplatí nějaké kreditní společnosti, nebo si je odloží stranou na svůj účet. Pro někoho ale pocit toho, že ještě má někde nějaké peníze, vyvolává buď chuť je utratit, nebo pocit disponibilní částky, která v případě potřeby může být utracena. A tato potřeba přichází záhadně často. Z kýžené uspořené částky toho tedy někdy moc nezbude. Pokud o sobě toto jedinec ví, zdá se skutečně jako racionální rozhodnutí si raději půjčit. Obávám se, že toto ale není většinový případ. Ten spíše spočívá v potřebě vydání větší jednorázové částky a půjčkou se dá vyřešit její aktuálnost a placení odsunout na neurčito k lepším zítřkům, neboť ono se to vždycky nějak udělá. 7 Zjistili jsme tedy, že nedostatek finanční inteligence a přeceňování jistoty, výše a pravidelnosti příjmu, může vést k tomu, že se člověk zadluží více, než si může dovolit. Z toho pak mohou vzniknout problémy ve splácení. Zajímavé je zjištění, že si někteří lidé raději na statky, jejichž datum spotřeby se nedá posunout, půjčují, namísto toho, aby na ně raději bez úroku po celý rok odkládali tu stejnou nebo i nižší částku peněz stranou. 6 Ariely, Dan. Jak drahé je zdarma? 7 Ariely, Dan. Jak drahá je intuice? 10

15 3 Předlužené domácnosti Pokud někdo nestíhá splácet své závazky a jeho měsíční výdaje jsou pravidelně vyšší než jeho příjmy, může se dostat do dluhové pasti. Tak je označována situace, kdy si člověk půjčuje jen proto, aby z půjčky financoval své předešlé dluhy. K tomuto účelu začaly na trhu buď úplně nové firmy nebo ty stávající poskytovat službu v podobě tzv. konsolidace. Konsolidace v tomto slova smyslu znamená sloučení půjček do jedné. Firma tedy za klienta zaplatí všechny jeho dluhy, takže klient platí pouze jednu měsíční splátku, která může být i nižší než výše všech původních splátek dohromady. Problém ale nastává, pokud klient nemůže ani tuto částku splácet, a to i kdyby se splácení rozložilo na delší než původně plánovanou dobu. Zde se používá pojem předlužené domácnosti, což jsou domácnosti, které nebudou v dohledné době schopny dostát svým platebním závazkům, nemají dostatečné příjmy ani majetek k prodeji na uspokojení každodenních nezbytných životních potřeb a současně nemohou získat další úvěr. Mezi příčiny můžeme řadit nezaměstnanost, finanční negramotnost, špatné hospodaření, dluhovou past, náhlou změnu rodinné situace atd. V tuto chvíli přichází možnost vyhlásit osobní bankrot. 3.1 Osobní bankroty Od roku 2008 existuje možnost požádat o vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení. O to může požádat pouze fyzická osoba, jejíž dluhy nepocházejí z nějaké výdělečné činnosti. Musí být ale schopna během pěti let splatit alespoň 30 % svých nezajištěných závazků. Samotný postup probíhá tak, že se podá návrh na zahájení insolvenčního řízení a na povolení oddlužení příslušnému krajskému soudu. Samotné podání je zdarma, ale soud může požadovat zálohu na insolvenční řízení ve výši až Kč, tato výše ale bývá v praxi velice výjimečná. Soud má 15 dnů na rozhodnutí, proti kterému se lze do 2 měsíců odvolat. Soud může také nařídit doplnění některých chybějících částí, na což má příslušná 11

16 osoba 15 dnů. V případě vyhovění je zapsána do insolvenčního rejstříku a jsou proti ní zastaveny veškeré exekuce a vymáhání. 8 Samotný akt podání návrhu je problematický, neboť formuláře jsou složité, a pokud je v nich nějaká chyba, návrh je automaticky zamítnut. Vznikly ale firmy, které nabízí vyplnění formulářů za klienta, a konkurence již stihla dojít tak daleko, že firma si nechá zaplatit pouze v případě úspěšného výsledku rozhodnutí o oddlužení. Možnosti vyhlásit osobní bankrot využilo od roku 2008 do konce roku 2011 již lidí, z toho více než polovina v roce Statisticky pochází nejvíce lidí ze severu, hlavně z moravskoslezského kraje, a je jim mezi lety. Nejméně lidí naopak pochází z Prahy. Jeden týdeník označil za typického kandidáta na osobní bankrot třicátníka se zálibou v elektronice. 9 Na grafu 3.1 vidíme rostoucí trend podaných návrhů na vyhlášení osobního bankrotu. Graf 3.1 Počty osobních bankrotů v letech Osobní bankroty, osobnibankroty.cz 9 CCB-Czech Credit Bureau, a.s 12

17 Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB Czech Credit Bureau, která analýzy provádí, k tomu řekla: I když je dynamika osobních bankrotů i nadále poměrně vysoká, postupně se snižuje. V roce 2009 se ve srovnání s rokem 2008 zvýšily o 260 %, o rok později to bylo o 173 % a v roce 2011 již jen o 89 %. 10 Klesající dynamiku počtu osobních bankrotů můžeme vidět na grafu 3.2. Přestože tedy počet osobních bankrotů roste, dynamika klesá. Otázkou však zůstává, zda klesá dostatečně rychle. Osobní bankroty jsou totiž relativně novou institucí, na kterou si lidé musí zvyknout. Až poznají její výhody, může to část dokonce více motivovat k lehkovážnějšímu zadlužování se, neboť existence možnosti požádat o osobní bankrot a následné oddlužení mohou působit jako zadní vrátka. Graf 3.2 Meziroční dynamika počtu osobních bankrotů 10 Czech Credit Bureau a.s. 13

18 Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty CCB-Czech Credit Bureau, a.s. Zdá se tedy, že ač počet osobních bankrotů v absolutních číslech roste, což je špatná zpráva, tempo jeho růstu pomalu klesá, což je zase dobrá zpráva. Netušíme ale, jestli se bude v dlouhodobém horizontu jednat o velice vážný problém, který bude postihovat stále více a více lidí, až nakonec postihne velkou část populace, nebo jestli se i absolutní růst brzy zastaví. Doba čtyř let je příliš krátká k tomu, abychom mohli předjímat jakékoliv závěry, a přestože bychom mohli provést regresní analýzu a predikovat budoucí vývoj, mohly by být výpočty vzhledem k budoucnosti velice zkreslené, a to i vzhledem k tomu, jaké období v ekonomice od roku 2008 panovalo. Přesto to, že za minulý rok vyhlásilo více než lidí osobní bankrot (přičemž žadatelů bylo více než ) a dynamika zůstává stále vysoká, je číslo vzhledem k počtu obyvatel ČR vysoce alarmující. Může nás alespoň těšit, že roste procento těch, kteří žádost podali a byli úspěšní, což za rok 2011 znamenalo již 74 % žadatelů. 3.2 Exekuce Pokud má člověk dluhy nebo nesplácí své závazky, může věřitel, kterým může být fyzická i právnická osoba, podat návrh na provedení exekuce soudu. Protože jsou ale exekutoři soukromé osoby pověřené soudem, jsou sami závislí na výkonu exekuce, čímž mají na jedné straně na provedení a vymožení exekuce zájem, ale na druhé straně mohou odmítnout případy, ve kterých se jim vymožení nějaké částky zdá příliš náročné či nejisté. To je jeden z důvodů, proč je počet vymožených exekucí jiný než počet nařízených. Dále panuje velká různorodost v tom, kdo se rozhodne požádat o exekuci a kdo ještě očekává standardní splacení. Některé pohledávky se dají také vyřešit konsolidací úvěrů. Přesto je počet exekucí důležitým ukazatelem, který má co do činění s finanční gramotností. 11 Všechny exekuce, které jsou nařízeny, se samozřejmě nepodaří vymoci, a to z části i proto, že se jedná o stejné dlužníky, na které je exekuce nařízena opětovně. Při sledování vývoje počtu exekucí v ČR musíme vzít v potaz jednu věc, a to, že v roce 2009 a z menší části i 11 Exekuce - Exekutor 14

19 2010 byl počet ovlivněn vymáháním balíku exekucí od jediné firmy, která se rozhodla vymoci pohledávky od roku Tím pádem si můžeme vybrat dvě interpretace, a to zmíněný počet exekucí započítat či nezapočítat. Z pohledu výsledku trendu nám to totiž poskytne odlišný výsledek. Pokud tento počet exekucí nebudeme započítávat a čísla z let 2009 a 2010 o něj očistíme, výsledný trend by byl stále mírně rostoucí. Naopak, pokud toto číslo započteme, dostaneme sice v roce 2009 velký skok, ale na druhé straně také poprvé v roce 2010 pokles počtu nařízených exekucí oproti předcházejícímu roku, což můžeme vidět na grafu Graf 3.3 Počet nařízených exekucí v letech Bohužel ještě nejsou k dispozici souhrnná data za rok 2011, přesto ale vidíme, že počet nařízených exekucí (pokud si odmyslíme výkyv) vytrvale stoupá. Dlužníky jsou podle Exekutorské komory nejčastěji lidé ve věku od 20 do 35 let a důchodci, často lidé se základním vzděláním a nižším sociálním postavením. Na druhou stranu, za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stovek korun, jako jsou např. 12 Exekutorská komora 15

20 pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, penále zdravotním pojišťovnám či poplatky obcím za svoz odpadků. Zde ale můžeme vidět, že nižší školní vzdělání má výraznou spojitost s nižším finančním vzděláním a vytrvale rostoucí počet exekucí, dosahující ročně hodnoty , je vážným problémem Nesplácené spotřební úvěry Pokud si odmyslíme jedno z životních rozhodnutí, v našem případě pořízení hypotéky, kterým se člověk obvykle zaváže platit relativně vysokou částku po dobu mnoha let, dostaneme druhou velkou oblast půjčování. Tou jsou spotřební úvěry, ať už bankovní nebo nebankovní povahy, kterými člověk financuje zbytek svých potřeb a přání vedle hypotéky. Zde se dostávají do problému i lidé, kteří by si z dlouhodobého pohledu hypotéku na vysokou částku nebo hypotéku vůbec nepořídili. Spotřební úvěry mají totiž obvykle daleko kratší dobu splatnosti, a člověk si je svým příjmem v kratším období více jistý než v období dlouhém, proto se občas nebojí si půjčovat na hranici svých možností, případně za ní, pokud očekává dokonce zlepšení. Spotřební úvěry v ČR mohou poskytovat banky i nebankovní společnosti. K 30. listopadu 2011 půjčily banky i nebankovní subjekty lidem v podobě spotřebních úvěrů přibližně 278 miliard korun (přitom 197,4 miliard poskytly banky a zhruba 80 miliard instituce bez bankovní licence). To znamená, že objem obou druhů půjček v roce 2011 vzrostl. Jak můžeme vidět na grafu 3.4., bankovní úvěry spotřební a ostatní rostou stále vytrvalým tempem. Naproti tomu nebankovní úvěry spotřební povahy, které začaly v roce 2009 klesat, vykázaly v roce 2011 oproti očekávání nárůst. Mělo se za to, že objem nebankovních půjček klesá kvůli rostoucí nezaměstnanosti, omezování výdajů domácností v době krize a také vyšší opatrnosti těchto společností při schvalování úvěrů, neboť roste počet lidí, kteří nedokážou své závazky splácet. Jestli roky 2009 a 2010 byly pouze výjimkami, nebo byl rok 2011 výjimkou v jinak klesající tendenci, budeme moci posoudit až za několik let Czech Credit Bureau, a.s. 14 Česká národní banka 16

21 Graf 3.4 Objem bankovních a nebankovních úvěrů spotřební povahy (v mld. Kč) Zdroj: ČNB S tím, jak si lidé půjčují více peněz, přibývá i těch, kteří nedokážou své závazky splácet. Na konci listopadu 2011 přesáhl podle ČNB objem bankovních úvěrů po splatnosti více než 90 dní (tzv. úvěrů se selháním) 23,4 mld. Kč, což je 11,84 %. U nebankovních společností to bylo více než 19 % dlouhodobě nesplácených úvěrů, což je skoro 18 miliard Kč. Průběh nesplácených bankovních úvěrů můžeme vidět na grafu 3.5. Vidíme, že míra se od roku 2002 pohybuje na velice podobných hodnotách, od roku 2004 do roku 2009 navíc dokonce klesala. Poté začala růst v období, které můžeme přisoudit celosvětové hospodářské situaci. Od začátku roku 2011 se začíná opět pomalu snižovat. 15 Graf 3.5 Míra bankovních spotřebních úvěrů se selháním (v mld. Kč) 15 Česká národní banka, Český statistický úřad 17

22 Zdroj: ČNB Pokud bychom se podívali na spotřební úvěry včetně úvěru hypotečních, podalo by nám to skoro identický obrázek o vývoji nesplácení úvěrů. Zjistili jsme tedy, že ač objem bankovních a nebankovních úvěrů spotřební povahy rostl pravidelným tempem, počet nesplácených úvěrů se do roku 2008 snižoval, poté začal růst a v současné době opět již pomalu klesá. To může být podle některých očekávání dobrý výsledek, tato interpretace je ale vždy ryze subjektivní. Přesto můžeme konstatovat, že pokud je každý devátý bankovní a každý pátý nebankovní úvěr úvěrem v selhání, je to relativně vysoké číslo. Data by ještě bylo vhodné doplnit vývojem nesplácených nebankovních úvěrů, který se mi ale bohužel nepodařilo najít. 18

23 4 Návrh řešení zvyšování finanční gramotnosti Vzhledem k tomu, že roste zadlužování domácností, objem nesplácených úvěrů, osobních bankrotů a následně exekucí, zdá se, že vše jde k horšímu. Jako řešení nás mohou napadnout buď taková řešení, kdy něco omezíme, zakážeme, nařídíme zákonem nějaké podmínky zadlužování, nebo můžeme jít druhou cestou, a to snažit se o zvyšování finanční gramotnosti, aby lidé sami nedělali taková rozhodnutí, které jim v konečném důsledku mohou spíše ublížit. Osobně nejsem zastáncem příkazů a omezení, neboť lidská vynalézavost je nekonečná a přizpůsobení se podmínkám je v nás hluboce zakořeněno. Vždy se navíc najde několik těch, kteří na obcházení zákonů profitují, ač nelegálním způsobem. Ubíral bych se tedy tou cestou, kdy lidé sami nebudou činit taková finanční rozhodnutí, která budou nejistá a která by jim mohla přinést výraznější potíže. Zvyšování finanční gramotnosti lze provádět na dvou polích, a to buď zlepšováním vědomostí, jak peníze vydělávat, nebo zlepšováním vědomostí, jak s penězi hospodařit. Zde se nám jedná o hospodaření a rozhodování na straně utrácení peněz. Jsou v podstatě dvě možnosti, jakým zvyšovat vědomosti o finančním hospodaření, a to že dotyčný buď hledá informace aktivně sám, nebo že mu tyto informace budou sděleny bez ohledu na jeho zájem o ně. Největší roli v oblasti sdělování informací a utváření návyků člověka hrají obvykle rodiče a školní zařízení. Pokud ale vezmeme v úvahu předchozí statistiky, tedy kdo se nejvíce zadlužuje, zjistíme, že je to právě věková skupina, která by se již měla starat o výchovu svých dětí. Samozřejmě se je snaží naučit to nejlepší, co je ale mohou naučit v oblasti finančního hospodaření, pokud mají sami problémy? Může z toho tedy vzniknout člověk, které bude mít buď sám problémy také, nebo bude mít lepší zdravý selský rozum v oblasti hospodaření, nebo se tomu naučí někde jinde. Protože ale toto předávání nejlepších zkušeností a varování vede ke stále se zvyšujícím číslům v oblasti exekucí a osobních bankrotů, vidím jako nutnou úpravu zavedení výuky finančního hospodaření do škol. Pro mne osobně je stěží pochopitelné, kolika věcem, předmětům a teoretickým znalostem se člověk na základní a střední škole učí, přičemž alespoň ty znalosti, které bude 19

24 potřebovat bez výjimky každý člověk po celý život, se opomíjejí, nebo snad nechávají pouze na bedrech rodičů. Dokonce jsem již měl možnost několik učebnic či pracovních sešitů pro žáky druhého stupně základní školy a středních škol vidět a oproti očekávání byly podle mého názoru výborné a leckterý student ekonomie by se v nich mohl přiučit něčemu ze svého oboru. Až se lidé naučí, jak tvořit správná finanční rozhodnutí a jak důležité je vzdělávání se v této oblasti, bude je to více motivovat, aby si o tomto tématu hledali další knihy a informace podle jejich zájmu. Každý by ale dostal povinně základní (a v některých smutných případech vidíme, že by opravdu stačily ty nejzákladnější) znalosti v oblasti hospodaření s penězi. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, o to by ale bylo lepší zahájit ho co nejdříve. Statistiky exekucí patrně nikdy neklesnou na nulu, přesto by měl tento krok zařídit výrazné snížení počtu bankrotů a exekucí, ale také to, že pokud někdo dělá špatné finanční rozhodnutí, nebude mít jen pocit, že je to nejspíš nad jeho finanční možnosti, ale měl by ze školních vědomostí vědět, že toto rozhodnutí činí v přímém rozporu s tím, jaké znalosti mu byly vštěpovány, což část lidí od takového rozhodnutí odradí. Nejdříve by ale bylo nutné vzdělat v této oblasti samotné učitele, neboť nikdo nemůže učit něco, co sám neumí. 20

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Forišková Dana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá analýzou zadluženosti domácností v České republice a jejich vlivem na finanční zdraví českého bankovního sektoru.

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Vyhněte se dluhové pasti

Vyhněte se dluhové pasti Vyhněte se dluhové pasti Finanční gramotnost v praxi Praha, 10/5/2012 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna Obsah Co je dluhová past a jak se do ní lze dostat» Vznik dluhové pasti» Možnosti zlepšení

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné!

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Konsolidace Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Petr Bobysud, Rozvoj obchodu ČS, zástupce ředitele úseku Roman Brychnáč, Aktivní produkty ČS, ředitel odboru Praha, 21.9. 2011 Hodnoty

Více

Osobní půjčka. Kreditní karty

Osobní půjčka. Kreditní karty Osobní půjčka. Kreditní karty HOR_62_INOVACE_8.ZSV.34 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 24. 5. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Osobní půjčka. Kreditní karty. 1 Výukový materiál je připraven

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT

EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT EBOOK: JAK SE NEZADLUŽIT Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro jednotlivce, a zdá se, že ani pro celé státy. V dnešní době prudce

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 2007 Rok úvěrových rekordů a kongresu Poslední dobou si veřejnost zvykla, že stavební spořitelny rok od roku prezentují uplynulý rok jako

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více