Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka"

Transkript

1 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

2 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business name Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka organizační složka/branch Právní forma/legal form Sídlo/Registered seat Myslbek Building, Ovocný trh 8, Praha 1 Identifikační číslo/identification number Datum zápisu do Obchodního rejstříku/date of entry in the Commercial Register Datum zápisu poslední změny/date of the last change CREDIT AGRICOLE CIB se sídlem 9, Quai Du President Paul Doumer, Paříž La Defense Cedex, jednající prostřednictvím své pobočky v České republice Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka CREDIT AGRICOLE CIB with the seat at 9, Quai Du President Paul Doumer, Paris, La Defense Cedex, acting through the mediation of its branch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka in the Czech Republic. 2

3 Vedoucí zaměstnanci banky /Members of the Management Board: Pavel Chlumský Vedoucí organizační složky od Senior Country Officer General Manager since V bankovnictví působí více než patnáct let. V druhé polovině devadesátých let pracoval v londýnské pobočce Živnostenské banky jako vedoucí skupiny primárních trhů východní Evropy. V téže bance byl po návratu do České republiky jmenován vrchním ředitelem úseku podnikového bankovnictví a později členem výkonného výboru banky. He has been acting more than fifteen years in banking. In the second half of 90s he was assigned to the London Branch of Zivnostenska Banka to the position of Head of Primary Markets Eastern Europe. After repatriation to the Czech Republic he was appointed as Managing Director Corporate Banking and later on Member of the Executive Committee of the Bank. Vincent Thomas Finanční a administrativní ředitel pro Českou Republiku a Slovensko od Chief Operating Officer for Czech and Slovak Republic since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky pracoval tři roky v pobočce Crédit Agricole v Tokyu jako provozní ředitel a tajemník pověřený vedením projektu implementace nové platformy Back Office a účetnictví pro společnosti Crédit Agricole Japan Securities a pobočku Crédit Agricole v Tokyu. Předtím působil 8 let v Credit Agricole Luxembourg (dříve Credit Agricole Indosuez Luxembourg, dříve Banque Indosuez Luxembourg) jako vedoucí projektů zaměřených na oblasti compliance, úvěrových rizik, provozu a financí. Vystudoval finance ve francouzské the Ecole Centrale d Electronique v roce 1998 He graduated form the Ecole Centrale d Electronique in 1998 (specializace v oboru sítě, komunikace a umělá inteligence). Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka., he has been working for 3 years for Crédit Agricole Tokyo Branch as Head of Operation and General Secretary following the responsibility of Project Manager for the installation of the new Crédit Agricole Back Office and Accounting platform for both Crédit Agricole Japan Securities and Crédit Agricole Tokyo Branch. He was previously working for 8 years for Credit Agricole Luxembourg (previously Credit Agricole Indosuez Luxembourg, 3

4 previously Banque Indosuez Luxembourg) as Project Manager in projects specifically related to Compliance, Credit Risk, Operations and Finance. He graduated form the Ecole Centrale d Electronique in 1998 (Major in Networks and Communication and in Artificial Intelligence). Jiří Kraus Vedoucí oddělení řízení úvěrových rizik od Head of Credit Risk Management Department Executive Director since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky působil 5 let v Citibank Europe plc, organizační složce v Praze, naposledy ve funkci vice-presidenta a vedoucího oddělení kreditních analýz. Jeho dřívější pracovní zkušenosti mimo jiné zahrnují 3 roky ve společnosti Vattenfall (v Praze a Stockholmu), kde pracoval jako zástupce ředitele pobočky a manažer strategického plánování. Před Vattenfallem pracoval 4 roky v ING-Barings, jako analytik cenných papírů a později jako account executive v oddělení Corporate Finance. Absolvoval Palackého univerzitu v Olomouci a studium MBA na VŠE a Manchester University. Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Jiri Kraus has been working for 5 years for Citibank Europe plc. in Prague - in his last assignment as Vice President and Head of the Credit Risk Analysis Department. His previous working experience includes 3 years in Vattenfall (in Prague and Stockholm) where he worked as Deputy Country Manager and Strategic Planning Manager. Before Vattenfall, Jiri Kraus has worked for 4 years in ING-Barings where he worked as Equity Analysts and Corporate Finance Account Executive. He graduated at University of Palacky in Olomouc and MBA studies form VŠE and Manchester University. Branko Sušić Ředitel divize kapitálových trhů pro Českou Republiku a Slovensko od Capital Markets Executive Director for Czech and Slovak Republic Executive Director since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky působil již 10 let v bankovnictví. Byl zaměstnán jako vedoucí treasury sales v Raiffeisenbank a.s. do roku V Deutsche Bank Praha působil na pozicích Senior Derivative Sales a od roku 2003 nejprve jako vedoucí divize Global Markets pro Českou Republiku a od roku 2005 také pro Slovensko. Zastával rovněž funkci prokuristy. Acting ten years in banking. He worked in Raiffeisenbank, a.s. as Head of Ttreasury Sales till In Deutsche Bank Prague, he was assigned to the position of Senior Derivative Officer and later in 2003 to the position of Head of Global Markets Division for the Czech Republic and since 2005 also for the Slovak Republic. He also acted as proxy. 4

5 Eric Remaud Ředitel divize podnikového bankovnictví a finančních institucí od Corporate Banking and Financial Institutions Executive Director since Před nastoupením do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague pracoval Eric REMAUD v regionální bance Credit Agricole Alpes Provence v Aix en Provence jako ředitel podnikového, mezinárodního a privátního bankovnictví. Působil v pobočkách korporátního bankovnictví jako ředitel obchodních center banky Crédit Lyonnais v Lille a Lyonu. V letech 1993 a 1996 pracoval v Crédit Lyonnais America (pobočka New York), kde měl na starosti velké francouzské skupiny působící na americkém trhu. Jeho profesní zkušenost je zejména orientovaná korporátního bankovnictví. V roce 1982 absolvoval Universitu v Nantes a studium MBA (Centre de Perfectionnement aux Affaires in Lille). Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, Eric REMAUD has been working for the regional bank Credit Agricole Alpes Provence in Aix en Provence, as manager of corporate activity, International and private banking. He was previously with Crédit Lyonnais in corporate banking branches, as manager of Business Center in Lille and in Lyon. Between 1993 and 1996, he has been working with Credit Lyonnais Americas (New York Branch), where he was in charge of the Large French Groups involved in the US market. His professional experience is mainly oriented towards Corporate banking activity. He graduated from University of Nantes in 1982 and MBA studies (Centre de Perfectionnement aux Affaires in Lille). 5

6 Holding Crédit Agricole S.A. ve Francii stav k Holding Crédit Agricole Group in France as of Regional Banks Float* including employees 100% 25% * Including treasury shares 44.8% SAS Rue La Boétie 55,2% 100% National subsidiaries CREDIT AGRICOLE CIB Other bank holdings 6

7 Přehled o činnostech Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Summary of Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka s activities 7

8 Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka v režimu jednotné licence/summary of activities which may be performed under the single licence regime to act as a bank: Přijímání vkladů od veřejnosti / Acceptance of depodits from the public Poskytování úvěrů / Lending Finanční pronájem / Financial leasing Platební styk a zúčtování / Money transmission services Vydávání a správa platebních prostředků / Issuing and management of payment instruments Poskytování záruk / Providing guarantees Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta/ Tradingon its own account or on client s account S nástroji peněžního trhu / with money market instruments S peněžními prostředky v cizích měnách / foreign exchange V oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů / financial futures and options, including exchange and interest rate instruments S převoditelnými cennými papíry / transferable securities Účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb / Participation in securities issues and provision of services related to such issues Poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fůzí a koupí podniků / Advice on capital structure, industrial strategy and related questions and advice as well as services relating to mergers and the purchase of undertakings Peněžní makléřství / Money broking Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství / Portfolio management and advice 8

9 Uložení a správa cenných papírů /Safekeeping and administration of securities Směnárenská činnost /Foreign exchange services Poskytování bankovních informací/providing banking information Úschova cenností / Safe custody services Žádná z činností, které Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka poskytuje nebyla příslušným orgánem omezena, dočasně pozastavena nebo zastavena. None of the activities performed Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka has been restricted, temporarly suspended or stopped by the relevant and competent authority. 9

10 Služby kryté Fondem pojištění vkladů (Deposit Guarantee Fund) založeným na základě zákona ze dne 25. června 1999 o úsporách a finančním zabezpečení. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby Francouzské republiky, vytvořeným na základě zákona o úsporách a finančním zabezpečení. Fond pojištění vkladů spravuje tři typy záruk: Záruka vztahující se na vklady Zaručenými vklady jsou: Jakékoliv aktivní zůstatky vyplývající z finančních prostředků ponechaných na účtu nebo z dočasných stavů vzniklých ve spojitosti s běžnými bankovními transakcemi, které jsou úvěrové instituce povinny vyplatit v souladu s platnými právními a smluvními ustanoveními a podmínkami, zejména v souvislostí s náhradami. Kromě vkladů uložených na jednom nebo na více bankovních účtech, jako jsou vklady na požádání, vkladové účty a spořitelní účty na nákup nemovitosti, jsou Fondem pojištění vkladů kryty zaručené vklady v okamžiku jejich splatnosti. Vklady, na které se záruka nevztahuje: 1. Vklady vzniklé na základě transakcí, za něž byl uznán vkladatel vinným v souvislosti s praním špinavých peněz. 2. Vklady, za něž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Neregistrované vklady (například dluhopisy na doručitele) 4. Převoditelné dlužné cenné papíry (například depozitní certifikáty, střednědobé směnky). 5. Vklady označované jako ostatní dlužné cenné papíry (například dluhopisy) vydané úvěrovou institucí a závazky vyplývající z vlastních akceptovaných směnek a dlužních úpisů. 6. Vklady v jiných měnách než jsou měny států Evropského hospodářského prostoru. 7. Finanční závazky (například akcie a podřízené cenné papíry) zahrnuté do definice vlastního kapitálu instituce. 8. Vklady partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů, majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 9. Vklady pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob uvedených v předchozím bodě 8. 10

11 10. Vklady pocházející od subjektů kolektivního investování (například UCITS, otevřené investiční fondy). 11. Vklady pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních fondů. Maximální výše náhrady a speciální pravidla pro její výpočet: Výše náhrady vychází ze zůstatku na účtech vkladatele ke dni, kdy Francouzská bankovní komise tyto účty zablokuje (zmrazí). Maximální výše náhrady činí na jednoho vkladatele. Maximální záruka platí pro každou instituci, bez ohledu na počet účtů otevřených stejným vkladatelem ve Francii nebo na pobočkách instituce v rámci Evropského hospodářského prostoru. Vklady v měnách zemí Evropského hospodářského prostoru jsou převáděny na eura aktuálním směnným kurzem platným k datu zmrazení vkladů. Výše náhrady pro jednotlivé vlastníky vkladů na společném účtu se vypočítá podle podílu každého jednotlivého vkladatele na celkové částce uložené na tomto společném účtu. Tento podíl bude přičten ke všem konkrétním vkladům, které vlastní jednotliví vkladatelé, přičemž platí uvedená výhrada maximální výše na jednoho vkladatele. Naproti tomu účet, ke kterému mají alespoň dvě osoby oprávnění vyplývající z jejich postavení partnerů či akcionářů ve společnosti, členů sdružení nebo jakéhokoliv podobného společného podniku, který nemá žádný samostatný statut jako právnická osoba (spoluvlastnictví, společný podnik atd.), se považuje za účet přináležející jednomu vkladateli. Pro účely výpočtu maximální výše náhrady se vklady slučují dohromady, jako kdyby patřily stejnému vkladateli. Pokud vkladatel není oprávněnou osobou (například manažerem majetku ve společném vlastnictví, opatrovníkem nezpůsobilých osob atd.) částek uložených na účtu, oprávněná osoba získá záruku Fondu pojištění vkladů za předpokladu, že tato oprávněná osoba byla identifikována nebo je identifikovatelná předtím, než dojde ke zmrazení vkladů. Pokud existuje několik vkladatelů, podíl z celkové částky, který dostane každý z nich, se stanoví podle předpisů upravujících správu uložených částek. Veškeré debetní zůstatky nebo jiné splatné, avšak nesplacené částky, které vkladatelé dluží, budou odečteny od celkové částky, která se má vyplatit. Postup a lhůty při vyplácení náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise, a to bezprostředně po prokázání, že došlo ke zmrazení vkladů, nejpozději do 21 dní poté, co bylo poprvé doloženo, že úvěrová instituce nevyplatila dlužný a splatný vklad, a to z důvodů, které by mohly souviset s její finanční situací. Současně Francouzská bankovní komise vyrozumí příslušnou úvěrovou instituci o tom, že zrušila její oprávnění k provozování činnosti. 11

12 Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované vklady a co možná nejdříve vyrozumí oprávněné osoby doporučeným dopisem o zmrazení jejich vkladů. Tento dopis adresovaný jednotlivým vkladatelům bude uvádět výši a druh vkladů, na které se vztahuje záruka, a také všechny částky, na které se záruka nevztahuje. Tento dopis zároveň informuje vkladatele o tom, že mají lhůtu v délce 15 dní na podání připomínek souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci náhrady v navrhované výši. Po uplynutí této lhůty a pokud nebudou existovat žádné reklamace, proplatí Fond pojištění vkladů náhrady příslušející vkladatelům. b) Lhůty Fond pojištění vkladů proplatí věřitelům odsouhlasené částky vyplývající ze záruky, a to do dvou měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní komisí. Pokud tak budou okolnosti vyžadovat, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení tohoto časového období až o dva měsíce. Komise může povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení nesmí přesáhnout délku dvou měsíců. Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí platby vkladatelům, kteří mohou prokázat, že nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni uplatnit svá práva na získání zaručené částky. Záruka vztahující se na cenné papíry Rozsah záruky zahrnuje vklady hotovosti u členské instituce, která není úvěrovou institucí, související s investičními službami, včetně těch, které byly určeny pro zajištění nebo zabezpečení pozice získané na trhu finančních nástrojů. Vklady musí být propojeny se servisem, úschovou nebo náhradou finančních nástrojů, které zajišťuje úvěrová instituce nebo investiční společnost. Záruka na cenné papíry poskytne dvojitý záruční limit (jeden na finanční nástroje a druhý na hotovost) pouze v tom případě, že předmětná instituce není úvěrovou institucí. Pokud se jedná o úvěrovou instituci, vklady hotovosti jsou pojištěny přímo za stejných ujednání a podmínek, jaké obsahuje záruka na vklady v hotovosti. Cenné papíry, na které se záruka nevztahuje: 1. Cenné papíry pocházející z transakcí, v souvislosti s nimiž byl vkladatel uznán vinným z trestného činu praní špinavých peněz. 2. Cenné papíry, u nichž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Cenné papíry v jiných měnách, než jsou měny států Evropského hospodářského prostoru. 12

13 4. Cenné papíry partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 5. Cenné papíry pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob uvedených v předchozím bodě Cenné papíry pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních fondů. Maximální výše náhrady: Maximální výše náhrady činí na jednoho investora (jednotlivci a právnické osoby, rezidenti i nerezidenti) v případě finančních nástrojů a v případě hotovostních vkladů. U úvěrových institucí jsou hotovostní vklady kryty nikoliv postupem používaným při záruce na cenné papíry, ale postupem používaným při záruce na vklady v hotovosti pro identickou částku. Postup a lhůty při vyplácení náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost se podává, jakmile je doloženo zmrazení cenných papírů následně poté, co instituce nesplní svou povinnost doručit zmíněné cenné papíry z důvodu, který by mohl souviset s její finanční situací, a jakmile se Francouzské bankovní komisi nejeví jako pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti mohly být zmíněné cenné papíry získány zpět. Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované cenné papíry a co možná nejdříve je doporučeným dopisem s doručenkou vyrozumí o částce a druhu cenných papírů krytých zárukou na cenné papíry. Tento dopis zároveň informuje investory, že mají 15ti denní lhůtu na podání připomínek souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci navrhované výše náhrady vypočtené na základě tržní hodnoty finančních nástrojů krytých zárukou, a to k datu, kdy byly cenné papíry zmrazeny. Po uplynutí této lhůty proplatí Fond pojištění vkladů náhrady příslušející investorům. Fond pojištění vkladů může všem investorům zároveň nabídnout náhradu formou stejných cenných papírů, jako byly cenné papíry, které byly zmrazeny, přičemž platí limit , a v závislosti na jejich tržní hodnotě k datu, kdy došlo k jejich zmrazení. Ve lhůtě 15 dní musí každý investor informovat Fond pojištění vkladů, zda akceptuje tuto nabídku či nikoliv. Pokud v této lhůtě nebude investor reagovat, považuje se to za odmítnutí nabídky. V případě, že je proti porušující úvěrové instituci zahájena nucená správa nebo likvidační řízení, výše zmíněný dopis od Záručního vkladového fondu objasní investorům postup, který musí dodržet při deklarování dlužných částek, které nejsou kryty zárukou na cenné papíry, zástupci věřitelů nebo likvidátorovi jmenovanému obchodním soudem. 13

14 Pokud se Fond pojištění vkladů zapojí do řízení týkajícího se úvěrové instituce, proti níž je zahájena nucená správa nebo likvidační řízení, vyrozumí zástupce věřitelů nebo likvidátora jmenovaného obchodním soudem o výši náhrady připadající na jednoho investora a o všech částkách, za které se neposkytuje náhrada. b) Lhůty Fond pojištění vkladů nahradí věřitelům částky jím schválené a pocházející ze záruky na cenné papíry, a to ve lhůtě tří měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní komisí. Pokud tak vyžadují okolnosti, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení této časové lhůty, maximálně na tři měsíce. Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí proplatit částky v souvislosti se zárukou na cenné papíry těm investorům, kteří mohou prokázat, že nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni uplatnit svá práva na získání zaručené částky. Záruka vztahující se na závazky z garancí. Definice zaručených závazků: Tento typ záruky se týká závazků požadovaných ze zákona nebo na základě předpisů, které úvěrová instituce převzala jménem jednotlivců nebo právnických osob podle soukromého práva. Tento postup se použije pouze v případě, že poruší své závazky jak subjekty přebírající závazek (cestovní kanceláře, stavitelé rodinných domů, atd.), tak i úvěrová instituce, která poskytla svou garanci. Závazky z garancí, na které se záruka nevztahuje: 1. Závazky z garancí vydaných za transakce, v souvislosti s nimiž byla oprávněná osoba uznána vinnou z trestného činu praní špinavých peněz. 2. Závazky z garancí, u nichž oprávněná osoba individuálně obdržela sazby a finanční zvýhodnění, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Závazky z garancí vydaných ve prospěch partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů, majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 4. Závazky z garancí pocházející od jakékoliv třetí strany, která jedná jménem osob uvedených v předchozím bodě Závazky vůči systémům důchodového zabezpečení a penzijním fondům. 14

15 Datum, kdy záruka nabývá platnosti pro výpočet náhrady nebo pro odstoupení od závazků: Použije se datum, kdy Francouzská bankovní komise požádala Fond pojištění vkladů o vstup do procesu. Maximální limity pro náhradu nebo pro odstoupení od závazku: Maximální výše náhrady (nebo odstoupení od závazku) jsou omezeny 90% nákladů, které by bývaly vznikly členské úvěrové instituci neplnící své závazky. Část, na kterou se nevztahuje náhrada, nemůže být za žádných okolností nižší než Maximální výše náhrady platí pro každou oprávněnou osobu a pro každou instituci. Postup a lhůty při poskytování náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost o použití postupu záruky závazků z garancí se podává hned poté, kdy je zjištěno, že se úvěrová instituce již nenachází ve stavu, který by jí umožnil plnit její závazky, a to buď v současnosti nebo v blízké budoucnosti Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou institucí zahájí Fond pojištění vkladů postup náhrady závazků, odstoupení od závazků nebo převodu v souvislosti s neplněním závazků příslušné instituce. b) Lhůty Na rozdíl od postupů používaných v případě záruky na vklady v hotovosti nebo záruky na cenné papíry se lhůty stanovené předpisy týkají pouze registrace nároků oprávněných osob a nikoliv jejich náhrady. Jediný časový limit se týká registrace prováděné Fondem pojištění vkladů a týkající se všech závazků vůči oprávněným osobám, které poskytla neplnící členská instituce. Tato lhůta činí dva měsíce od data oznámení Francouzskou bankovní komisí. Během tohoto období musí Fond pojištění vkladů informovat oprávněné osoby o tom, že závazky neplnící instituce byly převedeny na někoho jiného. Tento dopis bude zároveň informovat oprávněné osoby o postupu, který jsou povinny dodržovat a o podkladové dokumentaci, kterou musí předložit za účelem získání náhrady či zahájení postupu záruky na závazky z garancí. Fond pojištění vkladů může požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení tohoto časového období až o dva měsíce. Na žádost Fondu pojištění vkladů může bankovní komise povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení nesmí přesáhnout dobu dvou měsíců. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti se Fond pojištění vkladů vynasnaží poskytnout náhradu všem oprávněným osobám těchto záruk co nejdříve. 15

16 Státy Evropského hospodářského prostoru: 1/ Státy EU Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Holandsko Polsko Portugalsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie Itálie 2/ Státy EFTA Island Norsko Lichenštejn 16

17 Services covered by the Deposit Guarantee Fund, established by the Act dated 25 June 1999 on savings and financial security. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka participates, in the framework of the single licence regime, in the French system of deposits insurance established by the Act on savings and financial security since November 1, The Deposit Guarantee Fund manages three types of guarantee: Deposit guarantee Guaranteed deposits are: Any credit balance resulting from funds left in the account or from temporary situations arising from normal banking transactions, which the credit institution must repay in accordance with applicable legal and contractual terms and conditions, particularly with respect to compensation. In addition to deposits in one or more bank accounts, such as sight deposits, passbook accounts and property purchase saving accounts, guarantee deposits are covered by the Deposit Guarantee Fund, when they fall due on submission of short-term notes and payment methods of any type Deposits not covered by the guarantee: 1. Deposits arising from transactions for which the depositor has had a criminal conviction in connection with a money laundering offence. 2. Deposits for which the depositor, as an individual, has obtained rates and financial advantages, which have worsened the financial situation of the institution. 3. Unregistered deposits (e.g. bearer bonds) other than amounts due on submission of payment by any method issued by the credit institution. 4. Negotiable debt securities (e.g. deposit certificates, medium-term notes). 5. Deposits known as "other debt securities" (e.g. debentures) issued by the credit institution and commitments arising from own acceptance and from promissory notes. 6. Deposits in currencies other than those of states belonging to the European Economic Area. 7. Liabilities (e.g. shares and subordinated securities) falling within the definition of own funds of the institution, relating to shareholders funds. 8. Deposits of personally liable partners or limited partners holding at least 5 % of the capital of the credit institution, Directors, members of the Management Board and the Supervisory Board, managers and auditors of the credit institution as well as any equivalent depositors in other companies of the 17

18 group. 9. Deposits from any third party acting on behalf of persons set out in paragraph 8 above. 10. Deposits from mutual investment entities (e.g. UCITS, mutual funds). 11. Deposits from pension schemes and pension funds. Maximum compensation limit and special rules for its calculation: The compensation amount is based on the balance in depositors accounts on the day the funds are frozen by the French Banking Commission. The maximum compensation limit is 70,000 per depositor. The maximum guarantee applies to each institution, regardless of the number of accounts opened by the same depositor in France or in branches of the institution located in the European Economic Area. Deposits in currencies of countries within the European Economic Area are converted into euros using the current exchange rate on the date the deposits are frozen. The compensation amount for individual deposit holders of a joint account is calculated on the basis of each individual depositor s share of the total amount for the joint account. This share will be added to any specific deposits held by each depositor, subject to a maximum of 70,000 per depositor. By contrast, an account on which at least two persons have a right in their capacity as partners or shareholders in a company, members of an association or any similar collective undertaking that has no separate status as a legal entity (co-ownership, partnership etc.) is deemed to belong to a single depositor. Deposits are combined together as if belonging to the same depositor for purposes of calculating the maximum limit. If the depositor is not the beneficiary (e.g. a manager of a co-owned property, the guardian of disabled people etc.) of amounts deposited in the account, the beneficiary will receive the guarantee from the Deposits Guarantee Fund provided that this beneficiary has been identified or is identifiable before the deposits are frozen. If there are several depositors, the share of the total received by each one will be calculated based on regulations governing the management of the amounts deposited. Any debit balances or other due but unpaid amounts owed by depositors will be deducted from the total amount payable. Compensation procedure and deadlines: a) Procedure The request to the Deposits Guarantee Fund is made by the French Banking Commission and is made immediately after establishing that the deposits are frozen and, at the latest, 21 days after establishing for the first time that a due and payable deposit has not been paid by a credit institution for reasons that could be linked to its financial situation. At the same time, the French Banking Commission notifies the credit institution concerned of the cancellation of its trading authorization. 18

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více