Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka"

Transkript

1 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

2 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business name Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka organizační složka/branch Právní forma/legal form Sídlo/Registered seat Myslbek Building, Ovocný trh 8, Praha 1 Identifikační číslo/identification number Datum zápisu do Obchodního rejstříku/date of entry in the Commercial Register Datum zápisu poslední změny/date of the last change CREDIT AGRICOLE CIB se sídlem 9, Quai Du President Paul Doumer, Paříž La Defense Cedex, jednající prostřednictvím své pobočky v České republice Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka CREDIT AGRICOLE CIB with the seat at 9, Quai Du President Paul Doumer, Paris, La Defense Cedex, acting through the mediation of its branch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka in the Czech Republic. 2

3 Vedoucí zaměstnanci banky /Members of the Management Board: Pavel Chlumský Vedoucí organizační složky od Senior Country Officer General Manager since V bankovnictví působí více než patnáct let. V druhé polovině devadesátých let pracoval v londýnské pobočce Živnostenské banky jako vedoucí skupiny primárních trhů východní Evropy. V téže bance byl po návratu do České republiky jmenován vrchním ředitelem úseku podnikového bankovnictví a později členem výkonného výboru banky. He has been acting more than fifteen years in banking. In the second half of 90s he was assigned to the London Branch of Zivnostenska Banka to the position of Head of Primary Markets Eastern Europe. After repatriation to the Czech Republic he was appointed as Managing Director Corporate Banking and later on Member of the Executive Committee of the Bank. Vincent Thomas Finanční a administrativní ředitel pro Českou Republiku a Slovensko od Chief Operating Officer for Czech and Slovak Republic since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky pracoval tři roky v pobočce Crédit Agricole v Tokyu jako provozní ředitel a tajemník pověřený vedením projektu implementace nové platformy Back Office a účetnictví pro společnosti Crédit Agricole Japan Securities a pobočku Crédit Agricole v Tokyu. Předtím působil 8 let v Credit Agricole Luxembourg (dříve Credit Agricole Indosuez Luxembourg, dříve Banque Indosuez Luxembourg) jako vedoucí projektů zaměřených na oblasti compliance, úvěrových rizik, provozu a financí. Vystudoval finance ve francouzské the Ecole Centrale d Electronique v roce 1998 He graduated form the Ecole Centrale d Electronique in 1998 (specializace v oboru sítě, komunikace a umělá inteligence). Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka., he has been working for 3 years for Crédit Agricole Tokyo Branch as Head of Operation and General Secretary following the responsibility of Project Manager for the installation of the new Crédit Agricole Back Office and Accounting platform for both Crédit Agricole Japan Securities and Crédit Agricole Tokyo Branch. He was previously working for 8 years for Credit Agricole Luxembourg (previously Credit Agricole Indosuez Luxembourg, 3

4 previously Banque Indosuez Luxembourg) as Project Manager in projects specifically related to Compliance, Credit Risk, Operations and Finance. He graduated form the Ecole Centrale d Electronique in 1998 (Major in Networks and Communication and in Artificial Intelligence). Jiří Kraus Vedoucí oddělení řízení úvěrových rizik od Head of Credit Risk Management Department Executive Director since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky působil 5 let v Citibank Europe plc, organizační složce v Praze, naposledy ve funkci vice-presidenta a vedoucího oddělení kreditních analýz. Jeho dřívější pracovní zkušenosti mimo jiné zahrnují 3 roky ve společnosti Vattenfall (v Praze a Stockholmu), kde pracoval jako zástupce ředitele pobočky a manažer strategického plánování. Před Vattenfallem pracoval 4 roky v ING-Barings, jako analytik cenných papírů a později jako account executive v oddělení Corporate Finance. Absolvoval Palackého univerzitu v Olomouci a studium MBA na VŠE a Manchester University. Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Jiri Kraus has been working for 5 years for Citibank Europe plc. in Prague - in his last assignment as Vice President and Head of the Credit Risk Analysis Department. His previous working experience includes 3 years in Vattenfall (in Prague and Stockholm) where he worked as Deputy Country Manager and Strategic Planning Manager. Before Vattenfall, Jiri Kraus has worked for 4 years in ING-Barings where he worked as Equity Analysts and Corporate Finance Account Executive. He graduated at University of Palacky in Olomouc and MBA studies form VŠE and Manchester University. Branko Sušić Ředitel divize kapitálových trhů pro Českou Republiku a Slovensko od Capital Markets Executive Director for Czech and Slovak Republic Executive Director since Před nástupem do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složky působil již 10 let v bankovnictví. Byl zaměstnán jako vedoucí treasury sales v Raiffeisenbank a.s. do roku V Deutsche Bank Praha působil na pozicích Senior Derivative Sales a od roku 2003 nejprve jako vedoucí divize Global Markets pro Českou Republiku a od roku 2005 také pro Slovensko. Zastával rovněž funkci prokuristy. Acting ten years in banking. He worked in Raiffeisenbank, a.s. as Head of Ttreasury Sales till In Deutsche Bank Prague, he was assigned to the position of Senior Derivative Officer and later in 2003 to the position of Head of Global Markets Division for the Czech Republic and since 2005 also for the Slovak Republic. He also acted as proxy. 4

5 Eric Remaud Ředitel divize podnikového bankovnictví a finančních institucí od Corporate Banking and Financial Institutions Executive Director since Před nastoupením do Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague pracoval Eric REMAUD v regionální bance Credit Agricole Alpes Provence v Aix en Provence jako ředitel podnikového, mezinárodního a privátního bankovnictví. Působil v pobočkách korporátního bankovnictví jako ředitel obchodních center banky Crédit Lyonnais v Lille a Lyonu. V letech 1993 a 1996 pracoval v Crédit Lyonnais America (pobočka New York), kde měl na starosti velké francouzské skupiny působící na americkém trhu. Jeho profesní zkušenost je zejména orientovaná korporátního bankovnictví. V roce 1982 absolvoval Universitu v Nantes a studium MBA (Centre de Perfectionnement aux Affaires in Lille). Before joining Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, Eric REMAUD has been working for the regional bank Credit Agricole Alpes Provence in Aix en Provence, as manager of corporate activity, International and private banking. He was previously with Crédit Lyonnais in corporate banking branches, as manager of Business Center in Lille and in Lyon. Between 1993 and 1996, he has been working with Credit Lyonnais Americas (New York Branch), where he was in charge of the Large French Groups involved in the US market. His professional experience is mainly oriented towards Corporate banking activity. He graduated from University of Nantes in 1982 and MBA studies (Centre de Perfectionnement aux Affaires in Lille). 5

6 Holding Crédit Agricole S.A. ve Francii stav k Holding Crédit Agricole Group in France as of Regional Banks Float* including employees 100% 25% * Including treasury shares 44.8% SAS Rue La Boétie 55,2% 100% National subsidiaries CREDIT AGRICOLE CIB Other bank holdings 6

7 Přehled o činnostech Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Summary of Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka s activities 7

8 Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka v režimu jednotné licence/summary of activities which may be performed under the single licence regime to act as a bank: Přijímání vkladů od veřejnosti / Acceptance of depodits from the public Poskytování úvěrů / Lending Finanční pronájem / Financial leasing Platební styk a zúčtování / Money transmission services Vydávání a správa platebních prostředků / Issuing and management of payment instruments Poskytování záruk / Providing guarantees Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta/ Tradingon its own account or on client s account S nástroji peněžního trhu / with money market instruments S peněžními prostředky v cizích měnách / foreign exchange V oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů / financial futures and options, including exchange and interest rate instruments S převoditelnými cennými papíry / transferable securities Účast na vydávání cenných papírů a poskytování souvisejících služeb / Participation in securities issues and provision of services related to such issues Poradenství ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách a poradenství a služby v oblasti fůzí a koupí podniků / Advice on capital structure, industrial strategy and related questions and advice as well as services relating to mergers and the purchase of undertakings Peněžní makléřství / Money broking Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství / Portfolio management and advice 8

9 Uložení a správa cenných papírů /Safekeeping and administration of securities Směnárenská činnost /Foreign exchange services Poskytování bankovních informací/providing banking information Úschova cenností / Safe custody services Žádná z činností, které Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka poskytuje nebyla příslušným orgánem omezena, dočasně pozastavena nebo zastavena. None of the activities performed Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka has been restricted, temporarly suspended or stopped by the relevant and competent authority. 9

10 Služby kryté Fondem pojištění vkladů (Deposit Guarantee Fund) založeným na základě zákona ze dne 25. června 1999 o úsporách a finančním zabezpečení. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka je účastníkem záručního systému osob poskytujících investiční služby Francouzské republiky, vytvořeným na základě zákona o úsporách a finančním zabezpečení. Fond pojištění vkladů spravuje tři typy záruk: Záruka vztahující se na vklady Zaručenými vklady jsou: Jakékoliv aktivní zůstatky vyplývající z finančních prostředků ponechaných na účtu nebo z dočasných stavů vzniklých ve spojitosti s běžnými bankovními transakcemi, které jsou úvěrové instituce povinny vyplatit v souladu s platnými právními a smluvními ustanoveními a podmínkami, zejména v souvislostí s náhradami. Kromě vkladů uložených na jednom nebo na více bankovních účtech, jako jsou vklady na požádání, vkladové účty a spořitelní účty na nákup nemovitosti, jsou Fondem pojištění vkladů kryty zaručené vklady v okamžiku jejich splatnosti. Vklady, na které se záruka nevztahuje: 1. Vklady vzniklé na základě transakcí, za něž byl uznán vkladatel vinným v souvislosti s praním špinavých peněz. 2. Vklady, za něž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Neregistrované vklady (například dluhopisy na doručitele) 4. Převoditelné dlužné cenné papíry (například depozitní certifikáty, střednědobé směnky). 5. Vklady označované jako ostatní dlužné cenné papíry (například dluhopisy) vydané úvěrovou institucí a závazky vyplývající z vlastních akceptovaných směnek a dlužních úpisů. 6. Vklady v jiných měnách než jsou měny států Evropského hospodářského prostoru. 7. Finanční závazky (například akcie a podřízené cenné papíry) zahrnuté do definice vlastního kapitálu instituce. 8. Vklady partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů, majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 9. Vklady pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob uvedených v předchozím bodě 8. 10

11 10. Vklady pocházející od subjektů kolektivního investování (například UCITS, otevřené investiční fondy). 11. Vklady pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních fondů. Maximální výše náhrady a speciální pravidla pro její výpočet: Výše náhrady vychází ze zůstatku na účtech vkladatele ke dni, kdy Francouzská bankovní komise tyto účty zablokuje (zmrazí). Maximální výše náhrady činí na jednoho vkladatele. Maximální záruka platí pro každou instituci, bez ohledu na počet účtů otevřených stejným vkladatelem ve Francii nebo na pobočkách instituce v rámci Evropského hospodářského prostoru. Vklady v měnách zemí Evropského hospodářského prostoru jsou převáděny na eura aktuálním směnným kurzem platným k datu zmrazení vkladů. Výše náhrady pro jednotlivé vlastníky vkladů na společném účtu se vypočítá podle podílu každého jednotlivého vkladatele na celkové částce uložené na tomto společném účtu. Tento podíl bude přičten ke všem konkrétním vkladům, které vlastní jednotliví vkladatelé, přičemž platí uvedená výhrada maximální výše na jednoho vkladatele. Naproti tomu účet, ke kterému mají alespoň dvě osoby oprávnění vyplývající z jejich postavení partnerů či akcionářů ve společnosti, členů sdružení nebo jakéhokoliv podobného společného podniku, který nemá žádný samostatný statut jako právnická osoba (spoluvlastnictví, společný podnik atd.), se považuje za účet přináležející jednomu vkladateli. Pro účely výpočtu maximální výše náhrady se vklady slučují dohromady, jako kdyby patřily stejnému vkladateli. Pokud vkladatel není oprávněnou osobou (například manažerem majetku ve společném vlastnictví, opatrovníkem nezpůsobilých osob atd.) částek uložených na účtu, oprávněná osoba získá záruku Fondu pojištění vkladů za předpokladu, že tato oprávněná osoba byla identifikována nebo je identifikovatelná předtím, než dojde ke zmrazení vkladů. Pokud existuje několik vkladatelů, podíl z celkové částky, který dostane každý z nich, se stanoví podle předpisů upravujících správu uložených částek. Veškeré debetní zůstatky nebo jiné splatné, avšak nesplacené částky, které vkladatelé dluží, budou odečteny od celkové částky, která se má vyplatit. Postup a lhůty při vyplácení náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise, a to bezprostředně po prokázání, že došlo ke zmrazení vkladů, nejpozději do 21 dní poté, co bylo poprvé doloženo, že úvěrová instituce nevyplatila dlužný a splatný vklad, a to z důvodů, které by mohly souviset s její finanční situací. Současně Francouzská bankovní komise vyrozumí příslušnou úvěrovou instituci o tom, že zrušila její oprávnění k provozování činnosti. 11

12 Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované vklady a co možná nejdříve vyrozumí oprávněné osoby doporučeným dopisem o zmrazení jejich vkladů. Tento dopis adresovaný jednotlivým vkladatelům bude uvádět výši a druh vkladů, na které se vztahuje záruka, a také všechny částky, na které se záruka nevztahuje. Tento dopis zároveň informuje vkladatele o tom, že mají lhůtu v délce 15 dní na podání připomínek souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci náhrady v navrhované výši. Po uplynutí této lhůty a pokud nebudou existovat žádné reklamace, proplatí Fond pojištění vkladů náhrady příslušející vkladatelům. b) Lhůty Fond pojištění vkladů proplatí věřitelům odsouhlasené částky vyplývající ze záruky, a to do dvou měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní komisí. Pokud tak budou okolnosti vyžadovat, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení tohoto časového období až o dva měsíce. Komise může povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení nesmí přesáhnout délku dvou měsíců. Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí platby vkladatelům, kteří mohou prokázat, že nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni uplatnit svá práva na získání zaručené částky. Záruka vztahující se na cenné papíry Rozsah záruky zahrnuje vklady hotovosti u členské instituce, která není úvěrovou institucí, související s investičními službami, včetně těch, které byly určeny pro zajištění nebo zabezpečení pozice získané na trhu finančních nástrojů. Vklady musí být propojeny se servisem, úschovou nebo náhradou finančních nástrojů, které zajišťuje úvěrová instituce nebo investiční společnost. Záruka na cenné papíry poskytne dvojitý záruční limit (jeden na finanční nástroje a druhý na hotovost) pouze v tom případě, že předmětná instituce není úvěrovou institucí. Pokud se jedná o úvěrovou instituci, vklady hotovosti jsou pojištěny přímo za stejných ujednání a podmínek, jaké obsahuje záruka na vklady v hotovosti. Cenné papíry, na které se záruka nevztahuje: 1. Cenné papíry pocházející z transakcí, v souvislosti s nimiž byl vkladatel uznán vinným z trestného činu praní špinavých peněz. 2. Cenné papíry, u nichž vkladatel individuálně získal sazby a finanční výhody, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Cenné papíry v jiných měnách, než jsou měny států Evropského hospodářského prostoru. 12

13 4. Cenné papíry partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 5. Cenné papíry pocházející od jakékoliv třetí strany jednající jménem osob uvedených v předchozím bodě Cenné papíry pocházející od systémů důchodového zabezpečení a penzijních fondů. Maximální výše náhrady: Maximální výše náhrady činí na jednoho investora (jednotlivci a právnické osoby, rezidenti i nerezidenti) v případě finančních nástrojů a v případě hotovostních vkladů. U úvěrových institucí jsou hotovostní vklady kryty nikoliv postupem používaným při záruce na cenné papíry, ale postupem používaným při záruce na vklady v hotovosti pro identickou částku. Postup a lhůty při vyplácení náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost se podává, jakmile je doloženo zmrazení cenných papírů následně poté, co instituce nesplní svou povinnost doručit zmíněné cenné papíry z důvodu, který by mohl souviset s její finanční situací, a jakmile se Francouzské bankovní komisi nejeví jako pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti mohly být zmíněné cenné papíry získány zpět. Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou úvěrovou institucí ověří Fond pojištění vkladů částky dlužné vkladatelům se zřetelem na zablokované cenné papíry a co možná nejdříve je doporučeným dopisem s doručenkou vyrozumí o částce a druhu cenných papírů krytých zárukou na cenné papíry. Tento dopis zároveň informuje investory, že mají 15ti denní lhůtu na podání připomínek souvisejících s jejich náhradou nebo na reklamaci navrhované výše náhrady vypočtené na základě tržní hodnoty finančních nástrojů krytých zárukou, a to k datu, kdy byly cenné papíry zmrazeny. Po uplynutí této lhůty proplatí Fond pojištění vkladů náhrady příslušející investorům. Fond pojištění vkladů může všem investorům zároveň nabídnout náhradu formou stejných cenných papírů, jako byly cenné papíry, které byly zmrazeny, přičemž platí limit , a v závislosti na jejich tržní hodnotě k datu, kdy došlo k jejich zmrazení. Ve lhůtě 15 dní musí každý investor informovat Fond pojištění vkladů, zda akceptuje tuto nabídku či nikoliv. Pokud v této lhůtě nebude investor reagovat, považuje se to za odmítnutí nabídky. V případě, že je proti porušující úvěrové instituci zahájena nucená správa nebo likvidační řízení, výše zmíněný dopis od Záručního vkladového fondu objasní investorům postup, který musí dodržet při deklarování dlužných částek, které nejsou kryty zárukou na cenné papíry, zástupci věřitelů nebo likvidátorovi jmenovanému obchodním soudem. 13

14 Pokud se Fond pojištění vkladů zapojí do řízení týkajícího se úvěrové instituce, proti níž je zahájena nucená správa nebo likvidační řízení, vyrozumí zástupce věřitelů nebo likvidátora jmenovaného obchodním soudem o výši náhrady připadající na jednoho investora a o všech částkách, za které se neposkytuje náhrada. b) Lhůty Fond pojištění vkladů nahradí věřitelům částky jím schválené a pocházející ze záruky na cenné papíry, a to ve lhůtě tří měsíců od data žádosti podané Francouzskou bankovní komisí. Pokud tak vyžadují okolnosti, může Fond pojištění vkladů požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení této časové lhůty, maximálně na tři měsíce. Stanovené časové limity (včetně 15ti denního období poskytnutého vkladateli na uplatnění reklamace) nemůže Fond pojištění vkladů použít jako důvod pro zamítnutí proplatit částky v souvislosti se zárukou na cenné papíry těm investorům, kteří mohou prokázat, že nebyli v rámci stanovených časových lhůt schopni uplatnit svá práva na získání zaručené částky. Záruka vztahující se na závazky z garancí. Definice zaručených závazků: Tento typ záruky se týká závazků požadovaných ze zákona nebo na základě předpisů, které úvěrová instituce převzala jménem jednotlivců nebo právnických osob podle soukromého práva. Tento postup se použije pouze v případě, že poruší své závazky jak subjekty přebírající závazek (cestovní kanceláře, stavitelé rodinných domů, atd.), tak i úvěrová instituce, která poskytla svou garanci. Závazky z garancí, na které se záruka nevztahuje: 1. Závazky z garancí vydaných za transakce, v souvislosti s nimiž byla oprávněná osoba uznána vinnou z trestného činu praní špinavých peněz. 2. Závazky z garancí, u nichž oprávněná osoba individuálně obdržela sazby a finanční zvýhodnění, které zhoršily finanční situaci instituce. 3. Závazky z garancí vydaných ve prospěch partnerů s osobním ručením nebo partnerů s ručením omezeným vlastnících alespoň 5 % kapitálu úvěrové instituce, ředitelů, členů správní rady a dozorčí rady, manažerů a auditorů úvěrové instituce, jakož i všech vkladatelů, majících rovnocenné postavení v jiných společnostech skupiny. 4. Závazky z garancí pocházející od jakékoliv třetí strany, která jedná jménem osob uvedených v předchozím bodě Závazky vůči systémům důchodového zabezpečení a penzijním fondům. 14

15 Datum, kdy záruka nabývá platnosti pro výpočet náhrady nebo pro odstoupení od závazků: Použije se datum, kdy Francouzská bankovní komise požádala Fond pojištění vkladů o vstup do procesu. Maximální limity pro náhradu nebo pro odstoupení od závazku: Maximální výše náhrady (nebo odstoupení od závazku) jsou omezeny 90% nákladů, které by bývaly vznikly členské úvěrové instituci neplnící své závazky. Část, na kterou se nevztahuje náhrada, nemůže být za žádných okolností nižší než Maximální výše náhrady platí pro každou oprávněnou osobu a pro každou instituci. Postup a lhůty při poskytování náhrady: a) Postup Žádost na Fond pojištění vkladů podává Francouzská bankovní komise s výjimkou případů zahájení nucené správy nebo likvidačního řízení. Žádost o použití postupu záruky závazků z garancí se podává hned poté, kdy je zjištěno, že se úvěrová instituce již nenachází ve stavu, který by jí umožnil plnit její závazky, a to buď v současnosti nebo v blízké budoucnosti Na základě dokumentů vypracovaných příslušnou institucí zahájí Fond pojištění vkladů postup náhrady závazků, odstoupení od závazků nebo převodu v souvislosti s neplněním závazků příslušné instituce. b) Lhůty Na rozdíl od postupů používaných v případě záruky na vklady v hotovosti nebo záruky na cenné papíry se lhůty stanovené předpisy týkají pouze registrace nároků oprávněných osob a nikoliv jejich náhrady. Jediný časový limit se týká registrace prováděné Fondem pojištění vkladů a týkající se všech závazků vůči oprávněným osobám, které poskytla neplnící členská instituce. Tato lhůta činí dva měsíce od data oznámení Francouzskou bankovní komisí. Během tohoto období musí Fond pojištění vkladů informovat oprávněné osoby o tom, že závazky neplnící instituce byly převedeny na někoho jiného. Tento dopis bude zároveň informovat oprávněné osoby o postupu, který jsou povinny dodržovat a o podkladové dokumentaci, kterou musí předložit za účelem získání náhrady či zahájení postupu záruky na závazky z garancí. Fond pojištění vkladů může požádat Francouzskou bankovní komisi o prodloužení tohoto časového období až o dva měsíce. Na žádost Fondu pojištění vkladů může bankovní komise povolit maximálně dvě další prodloužení, přičemž ani jedno z těchto prodloužení nesmí přesáhnout dobu dvou měsíců. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti se Fond pojištění vkladů vynasnaží poskytnout náhradu všem oprávněným osobám těchto záruk co nejdříve. 15

16 Státy Evropského hospodářského prostoru: 1/ Státy EU Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Holandsko Polsko Portugalsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie Itálie 2/ Státy EFTA Island Norsko Lichenštejn 16

17 Services covered by the Deposit Guarantee Fund, established by the Act dated 25 June 1999 on savings and financial security. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka participates, in the framework of the single licence regime, in the French system of deposits insurance established by the Act on savings and financial security since November 1, The Deposit Guarantee Fund manages three types of guarantee: Deposit guarantee Guaranteed deposits are: Any credit balance resulting from funds left in the account or from temporary situations arising from normal banking transactions, which the credit institution must repay in accordance with applicable legal and contractual terms and conditions, particularly with respect to compensation. In addition to deposits in one or more bank accounts, such as sight deposits, passbook accounts and property purchase saving accounts, guarantee deposits are covered by the Deposit Guarantee Fund, when they fall due on submission of short-term notes and payment methods of any type Deposits not covered by the guarantee: 1. Deposits arising from transactions for which the depositor has had a criminal conviction in connection with a money laundering offence. 2. Deposits for which the depositor, as an individual, has obtained rates and financial advantages, which have worsened the financial situation of the institution. 3. Unregistered deposits (e.g. bearer bonds) other than amounts due on submission of payment by any method issued by the credit institution. 4. Negotiable debt securities (e.g. deposit certificates, medium-term notes). 5. Deposits known as "other debt securities" (e.g. debentures) issued by the credit institution and commitments arising from own acceptance and from promissory notes. 6. Deposits in currencies other than those of states belonging to the European Economic Area. 7. Liabilities (e.g. shares and subordinated securities) falling within the definition of own funds of the institution, relating to shareholders funds. 8. Deposits of personally liable partners or limited partners holding at least 5 % of the capital of the credit institution, Directors, members of the Management Board and the Supervisory Board, managers and auditors of the credit institution as well as any equivalent depositors in other companies of the 17

18 group. 9. Deposits from any third party acting on behalf of persons set out in paragraph 8 above. 10. Deposits from mutual investment entities (e.g. UCITS, mutual funds). 11. Deposits from pension schemes and pension funds. Maximum compensation limit and special rules for its calculation: The compensation amount is based on the balance in depositors accounts on the day the funds are frozen by the French Banking Commission. The maximum compensation limit is 70,000 per depositor. The maximum guarantee applies to each institution, regardless of the number of accounts opened by the same depositor in France or in branches of the institution located in the European Economic Area. Deposits in currencies of countries within the European Economic Area are converted into euros using the current exchange rate on the date the deposits are frozen. The compensation amount for individual deposit holders of a joint account is calculated on the basis of each individual depositor s share of the total amount for the joint account. This share will be added to any specific deposits held by each depositor, subject to a maximum of 70,000 per depositor. By contrast, an account on which at least two persons have a right in their capacity as partners or shareholders in a company, members of an association or any similar collective undertaking that has no separate status as a legal entity (co-ownership, partnership etc.) is deemed to belong to a single depositor. Deposits are combined together as if belonging to the same depositor for purposes of calculating the maximum limit. If the depositor is not the beneficiary (e.g. a manager of a co-owned property, the guardian of disabled people etc.) of amounts deposited in the account, the beneficiary will receive the guarantee from the Deposits Guarantee Fund provided that this beneficiary has been identified or is identifiable before the deposits are frozen. If there are several depositors, the share of the total received by each one will be calculated based on regulations governing the management of the amounts deposited. Any debit balances or other due but unpaid amounts owed by depositors will be deducted from the total amount payable. Compensation procedure and deadlines: a) Procedure The request to the Deposits Guarantee Fund is made by the French Banking Commission and is made immediately after establishing that the deposits are frozen and, at the latest, 21 days after establishing for the first time that a due and payable deposit has not been paid by a credit institution for reasons that could be linked to its financial situation. At the same time, the French Banking Commission notifies the credit institution concerned of the cancellation of its trading authorization. 18

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

NEWSLETTER duben 2013

NEWSLETTER duben 2013 NEWSLETTER duben 2013 Vážení, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Doufáme, že Vám tyto informace napomůžou včas identifikovat

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 31.3.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 15. května 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.12.2004

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.12.2004 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.12.2004 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více