Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020"

Transkript

1

2

3 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku 2007 na pražské burze Rok 2007 v Cyrrusu Nejvýznamnější události roku 2007 Obhospodařování portfolií Podnikové poradenství Analytické oddělení Marketing Lidské zdroje Účetní uzávěrka Zpráva auditora Basic company data Share capital Company s activities Company s assets and financial situation Organization structure Memberships in other entities Company profile Summary of 2007 on Prague Stock Exchange Cyrrus in 2007 Major events of 2007 Portfolio management Corporate consulting Research department Marketing Human resources Financial statements Auditor s report

4 Z á k l a d n í ú d a j e o s p o l e č n o s t i B a s i c c o m p a n y d a t a Firma: CYRRUS a.s. Právní forma: Akciová společnost IČ: Rok založení: 1995 Sídlo: Veveří 111(PLATINIUM), Brno Tel: Fax: Pobočka: Radlická 14 (ANDĚL PARK) PRAHA 5 Smíchov Tel: Fax: Company: CYRRUS, a.s. Legal form: Joint-stock company Company identification number: Year of establishment: 1995 Registered office: Veveří 111 (PLATINIUM), Brno Tel: Fax: Prague Office: Anděl Park, Radlická 14 Tel: Fax:

5 Z Á K L A D N Í K A P I T Á L S H A R E C A P I T A L Základní kapitál činí Kč. Akcionáři s kvalifikovanou účastí na základním kapitálu jsou: Weldone investments N.V., sídlo Oslo 24, 2993 LD Barandrech, Nizozemí 100 % Total share capital is CZK 10,020,000. Shareholders having qualified holdings in the share capital are: Weldone investments N.V., having its registered office at Oslo 24, 2993 LD Barandrech, Netherlands 100% Struktura vlastního kapitálu (v tisících Kč) Structure of shareholder s equity (CZK 000) Základní kapitál Kapitálové fondy 810 Fondy ze zisku Emisní ážio 172 Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Vlastní kapitál Share capital 10,020 Capital funds 810 Funds from profit 2,004 Share premium 172 Retained earnings 53,087 Net profit of current period 20,328 Shareholders equity 86,421

6 Ú D A J E O Č I N N O S T I C O M P A N Y S A C T I V I T I E S Společnost CYRRUS, a.s. (dále též společnost ) je obchodníkem s cennými papíry, který se zabývá poskytováním hlavních a doplňkových investičních služeb. Stěžejní činností společnosti je obchodování s cennými papíry v systému SPAD Burzy cenných papírů Praha, a.s., obchodování v Německu, Polsku, Maďarsku a USA. Významnou činností je dále obhospodařování portfolií zákazníků a obchodování na úvěr. Rozsah povolení společnosti k činnosti obchodníka s cennými papíry dle 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu: Hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování a nástrojům peněžního trhu a derivátům; obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. CYRRUS, a.s. (hereinafter referred to as the Company ) is a securities broker providing both principal and supplementary investment services. The Company s main activity is trading securities in the SPAD system of the Prague Stock Exchange as well as in the German, Polish, Hungarian and US markets. Other important activities include managing securities portfolios and margin trading. Subject to Section 4 of Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Undertakings, the Company is licensed as a securities brokerage to carry out the following activities: Principal investment services Accepting and forwarding instructions concerning investment instruments in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Executing instructions concerning investment instruments for another person s account in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Trading in investment instruments for its own account in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Managing a client s assets on the basis of an agreement concluded with the client, if an investment instrument is a part of such assets, in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Subscribing or placing issues of investment instruments in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives.

7 Doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům a cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; úschova investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, ve vztahu k investičním cenným papírům; poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům; provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, ve vztahu k investičním cenným papírům, cenným papírům kolektivního investování, nástrojům peněžního trhu a derivátům. Společnost má Komisí pro cenné papíry (dnes ČNB) schválený dražební řád a může organizovat veřejné dražby cenných papírů. Supplementary investment services Managing investment instruments in relation to investment securities and collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Keeping investment instruments in custody, in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; In relation to investment securities, providing loans or credits to customers to allow trading in investment instruments in which the provider of the loan or credit participates; Advisory concerning capital structure, industrial strategy and related issues, as well as providing consulting and services concerning company transformations or transfers of enterprises; Advisory concerning investing in investment instruments in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives; Executing foreign exchange operations related to providing investment services; and Services associated with subscription of issues of investment instruments in relation to investment securities, collective investment in securities, money market instruments and derivatives. The Securities Commission (now Czech National Bank) has approved the Company s auction rules and the Company can organise securities auctions.

8 Ú D A J E O M A J E T K U A F I N A N Č N Í S I T U A C I C O M P A N Y S A S S E T S A N D F I N A N C I A L S I T U A T I O N Majetek obchodníka je tvořen souborem movitého a nemovitého majetku podrobněji uvedeného v účetní závěrce a její příloze. The broker s property consists of a set of movable assets and real estate. For more information, see the Financial Statements and Appendices. O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A O R G A N I S A T I O N S T R U C T U R E Statutární orgány Statutory Bodies Představenstvo Bc. Martin Kozumplík Ing. Jiří Loubal, MBA Pavel Pikna předseda místopředseda člen Board of Directors Bc. Martin Kozumplík Ing. Jiří Loubal, MBA Pavel Pikna Chairman Vice-chairman Member Dozorčí rada Ing. Michal Beran Eduard Tesař JUDr. Lumír Schejbal předseda člen člen Supervisory Board Ing. Michal Beran Eduard Tesař JUDr. Lumír Schejbal Chairman Member Member Management společnosti Ing. Jiří Loubal, MBA / ředitel společnosti Bc. Martin Kozumplík / zástupce ředitele společnosti Pavel Pikna / ředitel obchodování Ing. Jan Procházka / ředitel pobočky Praha Společnost je členěna na oddělení, v čele každého oddělení stojí vedoucí. V současné době společnost tvoří následující oddělení: oddělení obchodování (Front Office) oddělení vypořádání (Back Office) oddělení obhospodařování (Asset Management) oddělení podnikových financí (Corporate Finance) oddělení analýz (Research) oddělení informačních technologií (IT) Company Management Ing. Jiří Loubal, MBA / Chief Executive Officer Bc. Martin Kozumplík / Deputy Chief Executive Officer Pavel Pikna / Director of Trading Ing. Jan Procházka / Director of Prague Branch The Company is organised into departments, and each department is headed by a manager. At present, the Company consists of the: Trading Department (front office) Settlement Department (back office) Asset Management Department Corporate Finance Department Research Department IT Department

9 Vedle těchto oddělení jsou ve společnosti samostatní pracovníci bezprostředně podřízení řediteli společnosti. Jedná se zejména o personalistku, pracovníka marketingu a asistentky. In addition to these departments, several individual employees report directly to the Chief Executive Officer. In particular, these are employees responsible for human resources and marketing, as well as assistants. Č L E N S T V Í V J I N Ý C H O S O B Á C H A J E J I C H O R G Á N E C H M E M B E R S H I P I N O T H E R E N T I T I E S A N D T H E I R B O D I E S Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) Pavel Pikna člen výboru pro burzovní obchody Ing. Jiří Loubal člen výboru pro kotace UNIVYC, a.s. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Česká asociace obchodníků s cennými papíry Bc. Martin Kozumplík prezident Prague Stock Exchange (PSE) Pavel Pikna Member of the Exchange Committee on Exchange Trades Ing. Jiří Loubal Member of the Exchange Committee on Listing UNIVYC, a.s. Warsaw Stock Exchange Czech Association of Securities Dealers Bc. Martin Kozumplík President P R O F I L S P O L E Č N O S T I C O M P A N Y P R O F I L E Historie 1995 Založení společnosti a zahájení poskytování investičních služeb Převzetí společnosti CYRRUS, a.s. současným managementem, přemístění sídla do Brna. Společnost byla přijata za člena Asociace obchodníků s cennými papíry. Společnost se současně zavázala dodržovat Etický kodex asociace. History 1995 The Company was founded and began providing investment services CYRRUS, a.s. was taken over by the present management and its registered office was moved to Brno. CYRRUS, a.s. was accepted as a member of the Association of Securities Dealers. At the same time, the Company undertook to adhere to the Association s Code of Ethics.

10 1999 Potvrzení licence obchodníka s cennými papíry v plném rozsahu Komisí pro cenné papíry a následné navýšení základního kapitálu společnosti na více než 10 milionů korun CYRRUS, a.s. se stal členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ). Společnost v současné době patří mezi 21 členů burzy a objemem burzovních obchodů s akciemi se řadí na jedenácté místo Společnosti bylo uděleno povolení Komise pro cenné papíry pro hlavní investiční službu obhospodařování portfolií zákazníků. Investiční služby byly dále rozšířeny o oprávnění organizovat dražby cenných papírů a o poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkům V souvislosti s rozšířením spektra nabízených služeb zahájil CYRRUS, a.s. spolupráci s americkým brokerem a německou pobočkou významného amerického brokera, s cílem zajistit svým klientům možnost obchodování na trzích s cennými papíry v USA NYSE, NASDAQ, AMEX a na německých burzách Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Hannover, Mnichov, Stuttgart a XETRA CYRRUS, a.s. je iniciátorem vzniku a zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry. Prezidentem této asociace je v současnosti zástupce CYRRUS, a.s. Společnost se pravidelně angažuje v procesu tvorby a připomínkování návrhů zákonů upravujících český kapitálový trh Získání derivátové licence, která významným způsobem rozšiřuje nabídku obchodovaných investičních nástrojů zejména o certifikáty. Získání registrace na poskytování investičních služeb v Německu, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku The Czech Securities Commission granted CYRRUS, a.s. a full securities broker s licence. The Company subsequently increased its share capital to over CZK 10 million CYRRUS, a.s. became a member and shareholder of the Prague Stock Exchange a.s. Today, CYRRUS is one of 21 Stock Exchange members, and it ranks eleventh as measured by the volume of stock exchange equity trades The Securities Commission granted the Company a licence to provide clients portfolio management as a principal investment service. Its approved activities were further extended by permissions to organise securities auctions and to provide credits and loans to its clients In connection with expanding the range of services offered, CYRRUS, a.s. initiated cooperation with an American broker and the German branch of a prominent American broker. The aim was to provide its clients the possibility to trade on US securities markets (NYSE, NASDAQ and AMEX) and on German stock exchanges (Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Munich, Stuttgart and XETRA) CYRRUS, a.s. initiated establishment of the newly founded Czech Association of Securities Dealers and became a founding member. The President of the Association is presently a representative of CYRRUS, a.s. The Company regularly participates in drafting and debating legislation regulating the Czech capital market The Company obtained a derivatives licence, thereby substantially extending its possibilities to offer investment instruments, and, in particular, to include trading in certificates. The Company also obtained a licence to provide investment services in Germany, Great Britain, Austria, Poland, Hungary and Slovakia.

11 Získání licence pro investiční služby obchodování na vlastní účet a upisování a umísťování investičních nástrojů. Účast na veletrhu Gewin Messe ve Vídni. Spuštění služby SUPERSPAD, která umožňuje zákazníkům obchodovat v Maďarsku a Polsku s vybranými tituly za stejných podmínek jako ve SPAD Získání členství na Burze cenných papírů ve Varšavě (Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawe s.a.). Rozšíření služby SUPERSPAD o tituly obchodované v Německu a Turecku. Zprostředkování privátní emise zajišťovacích investičních certifikátů A licence was granted to the Company for providing investment services of trading for its own account and for subscription and placement of investment instruments. The Company took part in the prestigious Gewinn Messe fair in Vienna. The SUPERSPAD service was initiated, which allows clients to trade selected titles in Hungary and in Poland under the same conditions as in SPAD The Company became a member of the Warsaw Stock Exchange. The SUPERSPAD service was expanded by titles traded in Germany and Turkey. The Company intermediated a private issue of hedging investment certificates. Současnost V současnosti je CYRRUS, a. s. největší mimopražskou makléřskou společností. Společnost sídlí v Brně a zastoupení má též v Praze. CYRRUS, a.s. poskytuje komplexní služby na kapitálových trzích pro individuální i korporátní klientelu. Zaměřuje se především na burzovní obchody v systému SPAD pražské burzy a obchodování na akciových trzích v Německu, Polsku, Maďarsku, Turecku a USA. Společnost je jedním z největších českých obchodníků s investičními certifikáty. Objem spravovaných aktiv přesahuje 213 milionů Kč a objem zprostředkovaných obchodů za rok 2007 dosáhl téměř 81 miliard Kč. Mezi hlavní přednosti společnosti patří především: široké spektrum poskytovaných investičních služeb, dlouholeté zkušenosti s obchodováním na českém trhu i na světových trzích, SUPERSPAD regionální propojení trhů v ČR, Polsku a Maďarsku a možnost obchodování s využitím úvěru, služba osobní makléř zajišťující individuální přístup ke klientům, bezplatné klientské konzultace a doporučení, kvalitní analytický servis. Today CYRRUS, a.s. is today the largest Czech brokerage company outside of Prague. The firm is headquartered in Brno and also has an office in Prague. CYRRUS, a.s. provides comprehensive capital markets services for both individual investors and corporate clients. It is focused especially on trading in the SPAD system of the Prague Stock Exchange and in the German, Polish, Hungarian, Turkish and US equity markets. The Company is one of the largest Czech brokers dealing in investment certificates. The volume of assets under management exceeds CZK 213 million and the total trading volume intermediated in 2007 was nearly CZK 81 billion. Among the Company s main strengths are especially its wide spectrum of investment services, many years of experience trading in the Czech and world markets, SUPERSPAD a regional interlinkage of the Czech, Polish and Hungarian markets and the possibility for margin trading, personal brokerage service providing individual attention for every client, consulting and recommendations at no charge, and top-quality analytical service.

12 S H R N U T Í R O K U N A P R A Ž S K É B U R Z E S U M M A R Y O F O N P R A G U E S T O C K E X C H A N G E 11 Obchodování na BCPP se v roce 2007 neslo ve znamení nových rekordů, rozšiřování nabídky investičních produktů, ale také zvýšené volatility odrážející turbulence na světových trzích. Objem obchodů na pražské burze vzrostl meziročně o 19,3 % na miliard Kč a index PX dokázal za rok 2007 posílit o 14,2 % na hodnotu bodů, především díky prvnímu pololetí. Ve druhém pololetí BCPP negativně ovlivnilo několik silných propadů, které se projevily zvláště na titulech z bankovního a nemovitostního sektoru. Nejobchodovanější emisí zůstal i v roce 2007 elektrárenský gigant ČEZ, jehož akcie navíc během roku posílily o 42 %. Největší nárůst kurzu ovšem zaznamenaly akcie Unipetrol, které meziročně vzrostly o 44 %. Řady titulů obchodovaných na BCPP v roce 2007 rozšířily dvě emise. Společnost AAA Auto vstoupila na trh v září a její akcie byly zařazeny na trh SPAD. Druhou emisí byly akcie developerské společnosti VGP, které ovšem kvůli nízkému objemu emise na SPAD nedosáhly. Další plánované emise byly odloženy kvůli nepříznivým podmínkám na trhu. BCPP se také soustředila na rozšiřování nabídky derivátových produktů. V průběhu roku se začaly obchodovat futures kontrakty na akcie ČEZ a Erste a strukturované produkty bank Barclays Capital a Volksbank. Počátkem roku 2007 byla založena dceřiná společnost BCPP Energetická burza Praha, a. s., na které se začalo 17. července obchodovat s futures kontrakty na elektřinu. Trading on the PSE in 2007 was marked by new records, expansion of the investment products offering, but also increased volatility reflecting the turbulence on world markets. The trading volume on the Prague exchange grew year on year by 19.3% to CZK trillion, and the PX index strengthened by 14.2% during 2007 to a value of 1,815 points, primarily during the year s first half. In the second half, the PSE was negatively affected by several dramatic declines, which were especially pronounced for titles from the banking and real estate sectors. In 2007, the most traded issue remained the electricity titan ČEZ, whose share price further strengthened during the year by 42%. Unipetrol shares, however, showed the strongest price growth, rising by 44% year on year. The series of equity titles traded on the PSE was expanded by two issues in The company AAA Auto entered the market in September, and its shares joined the ranks of SPAD. The second issue was in shares of the development company VGP, which, due to the issue s low volume, however, was not included in SPAD. Other planned issues were postponed because of unfavourable market conditions. The PSE also focused on expanding its offer of derivative products. During the year, trading began for futures contracts on the shares of ČEZ and Erste and in structured products from the banks Barclays Capital and Volksbank. At the start of 2007, the PSE established a new subsidiary, the Prague Energy Exchange, a.s. Trading on this exchange began in electricity futures on 17 July.

13 12 R O K V C Y R R U S U C Y R R U S I N Rok 2007 naše společnost věnovala dalšímu rozvoji aktivit v zahraničí, zejména posílení pozice jedničky na trhu se strukturovanými produkty. Výsledkem byl nárůst obchodů s deriváty oproti předchozímu roku o více než 40 %. V roce 2007 zachovala naše společnost růst počtu zákazníků v intencích roku Stejně jako v roce 2006 i v roce 2007 se společnosti podařilo zprostředkovat privátní emisi strukturovaného produktu. Jeho podkladovým aktivem je index pražské burzy PX. Emitentem byla Commerzbank a emise byla upsána v září. Obchodování v ČR zcela kopírovalo dění na pražské burze. Ve vleku dění na burzách se tak nesl i vývoj obchodování klientů CYRRUS. Diverzifikaci v globálním měřítku zajistila společnost rozšířením obchodního systému SUPERSPAD o další emise akcií z Německa či Turecka. Klienti tak mohou ještě pružněji reagovat na okamžitý vývoj na vybraných trzích. During 2007, our Company was dedicated to further developing its activities abroad, and especially to strengthening our leading position on the structured products market. The result was growth in derivatives trades by more than 40% compared to the previous year. In 2007, our Company continued in growing the number of its clients from As in 2006, in 2007 the Company succeeded in intermediating the private issue of a structured product. Its underlying asset is the Prague Stock Exchange s PX index. The issuer was Commerzbank and the issue was subscribed in September. Trading in the Czech Republic overall mirrored events on the Prague Stock Exchange. The trading of CYRRUS clients developed in step with events on the exchanges. The Company provided for diversification on a global scale by expanding the SUPERSPAD trading system with further shares issues from Germany and Turkey. Thus, clients may respond even more flexibly to ongoing developments on selected markets.

14 Vývoj indexu PX / Development of PX Index N E J V Ý Z N A M N Ě J Š Í U D Á L O S T I R O K U M A J O R E V E N T S O F ÚNOR Zřízení útvaru Call centrum služby zákazníkům JANUARY Establishment of the Call Centre Client Services section. KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC Spuštění služby úvěrování zákazníků blokací CP; změna akcionářské struktury společnosti Uspořádání 1. ročníku golfového turnaje pro klíčové zákazníky a obchodní partnery Přijetí společnosti Cyrrus na Burzu cenných papírů ve Varšavě ZÁŘí Rozšíření obchodního systému superspad o Německo ŘÍJEN Rozšíření obchodního systému superspad o Turecko LISTOPAD Vybudování on-line zákaznické sekce na webových stránkách společnosti; rozhodnutí valné hromady o navýšení základního kapitálu společnosti MAY JUNE JULY Launch of providing credit to clients using securities as collateral. Change of the Company s shareholder structure. Organisation of the 1st Annual Golf Tournament for Key Clients and Business Partners. Admission of CYRRUS to the Warsaw Stock Exchange. SEPTEMBER Expansion of the SUPERSPAD trading system to Germany. OCTOBER Expansion of the SUPERSPAD trading system to Turkey. NOVEMBER Construction of on-line client section on the Company s web site. Decision of the General Meeting to increase the Company s share capital.

15 14 O B H O S P O D A Ř O V Á N Í P O R T F O L I Í P O R T F O L I O M A N A G E M E N T Jednou z hlavních služeb, kterou společnost svým klientům nabízí, je obhospodařování portfolií cenných papírů. Tuto službu využívají klienti s pasivním přístupem k investování. Loňský rok byl co do objemu obhospodařovaných prostředků růstový. Výjimku tvoří portfolia vedená v USD, kde se nejvíce projevilo enormní oslabení dolaru, a tím i nižší zájem klientů. Výrazné posílení koruny se projevilo i u portfolií vedených v EUR. Z tohoto důvodu jsme začali přistupovat k měnovému zajišťování portfolií pomocí derivátů. I nadále trvá zájem klientů o portfolia v CZK, a to i přes vysokou volatilitu trhů, která odstartovala poslední čtvrtletí roku Securities portfolio management is one of the main services provided by the Company to its clients. This service is used by those clients wanting to take a passive approach to their investing. With respect to the volume of funds under management, 2007 was a year of growth. USD-denominated portfolios are an exception, as they were most affected by the enormous weakening of the dollar, which thereby also reduced clients interest. The marked strengthening of the crown was reflected in EUR-denominated portfolios, too. For this reason, we began currency hedging of portfolios using derivatives. Clients interest in CZK-denominated portfolios continues in spite of the dramatic markets volatility that began in the last quarter of P O D N I K O V É P O R A D E N S T V Í C O R P O R A T E C O N S U L T I N G V roce 2007 zaznamenalo oddělení podnikového poradenství významný nárůst tržeb, zejména v oblasti koncentrace majetkových účastí a akvizic. Také v oblasti obsluhy procesů přeměn společností nastal zřetelný posun oproti roku 2006, kdy převládaly změny podoby akcií. Zcela novou oblastí se stalo emisní poradenství při emisi dluhopisů, a to i v zahraničí. Portfolio nejčastěji využívaných služeb pak doplňovaly procesy přípravy a vypořádání práva výkupu a převzetí jmění, jakož i veřejné dražby cenných papírů. In 2007, the Corporate Finance Department recorded significant revenues growth, particularly in concentration of shareholdings and in acquisitions. A distinct shift also occurred in the area of company transformations services, as compared to 2006 when changes of shares forms prevailed. Consulting relating to bond issues was a brand new area, and that activity occurred even abroad. The portfolio of most frequently used services was expanded to include preparation and settlement of share purchase rights ( squeeze-outs ) and takeovers, as well as public securities auctions.

16 A N A L Y T I C K É O D D Ě L E N Í R E S E A R C H D E P A R T M E N T 15 Analytické oddělení bylo v roce 2007 posíleno o nové členy a ke konci roku jej tak tvořilo 6 analytiků. Díky tomu se v průběhu roku podařilo analyticky pokrýt téměř všechny tituly obchodované na hlavním trhu pražské burzy, včetně nově kótovaných společností. Kromě pravidelného vydávání predikcí a flash analýz k hospodářským výsledkům těchto společností se oddělení zaměřilo na analytickou podporu polských, maďarských, německých a tureckých titulů zařazených v systému SUPERSPAD. Nově začalo oddělení vydávat pravidelné denní komentáře k aktuálním událostem z finančních trhů a ekonomiky. I nadále se rozvíjela úzká spolupráce s médii a s oddělením podnikového poradenství společnosti. The Research Department in 2007 was reinforced with new members and at the end of the year it was comprised of six analysts. Throughout the year, the department successfully provided research coverage for almost all titles traded on the main market of the PSE, including newly listed companies. In addition to the regular preparation of forecasts and flash analyses of the financial results reported for these companies, the department focuses on analytical support of Polish, Hungarian, German and Turkish titles registered in the SUPERSPAD system. The department recently began to publish regular daily commentaries on current events from financial markets and the economy. The close cooperation with the media and the Company s corporate consulting department also continued to develop. M A R K E T I N G M A R K E T I N G Veřejnost se mohla v průběhu roku 2007 pravidelně setkávat s analýzami a komentáři zaměstnanců společnosti, a to v nejvýznamnějších denících, ekonomických časopisech, rozhlasových a televizních mediích. V roce 2007 bylo v českých médiích publikováno více než 150 článků a komentářů společnosti CYRRUS, a.s. Společnost již několik let pořádá bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určeny pro širokou veřejnost a poskytují informace o možnostech obchodování na kapitálových trzích. Tyto semináře jsou pořádány v krajských městech České republiky a také na Slovensku. Účastníci seminářů jsou seznamováni s principy obchodování na domácích i zahraničních trzích. Na seminářích přednášejí zkušení makléři a analytici společnosti. V roce 2007 bylo uspořádáno přes 120 seminářů, kterých se účastnilo přes osob. Návštěvníci seminářů hodnotili jejich obsah jako přínosný. V roce 2007 proběhly rozsáhlé reklamní kampaně směřující k posílení obchodního jména společnosti CYRRUS, a.s. Throughout 2007, the public regularly encountered analyses and commentaries from the Company s employees in the most prominent daily newspapers and economic magazines, as well as on the radio and television. During the year, CYRRUS, a.s. published more than 150 articles and commentaries in the Czech media. For several years now, the Company has organised free educational seminars for informing the general public about the possibilities of trading in capital markets. These seminars are held in major regional cities of the Czech Republic and in Slovakia. Seminar participants are familiarised with the principles of trading on domestic and foreign markets through lectures given by the Company s experienced brokers and analysts. In 2007, over 120 seminars were organised. In total, more than 4,000 people participated in the seminars, and these visitors evaluations showed that they found the seminars content to be beneficial. In 2007, extensive advertisement campaigns were conducted in order to strengthen the CYRRUS, a.s. brand name.

17 16 L I D S K É Z D R O J E H U M A N R E S O U R C E S Na konci roku 2007 měla společnost 84 zaměstnanců. V průběhu roku tak došlo k personálnímu posílení všech oddělení společnosti. Byl optimalizován počet zaměstnanců na pozici makléř, takže v prosinci 2007 bylo ve společnosti 28 licencovaných makléřů, kteří poskytují kvalifikované služby stávajícím i novým klientům. Rok 2007 byl přelomovým i v rozvoji a řízení lidských zdrojů. Společnost schválila a vydala s platností od září 2007 program benefitů pro zaměstnance. Od počátku roku byl realizován plán dalšího vzdělávání zaměstnanců, a to na všech úrovních. V rámci vzdělávání proběhla nejen odborná, ale i manažerská školení a další aktivity související s rozvojem zaměstnanců. Společnost se zaměřila také na rozvoj firemní kultury a sounáležitosti s firmou. As of the end of 2007, the Company had 84 employees. Throughout the year, all departments of the Company were reinforced with personnel, and the number of employees who are brokers was optimised. In December 2007, the Company had 28 licensed brokers providing qualified services to existing and new clients. The year 2007, too, was a turning point in the development and management of human resources. The Company produced and authorised a program of benefits for employees with effect as from September From the start of the year, a plan was implemented to provide additional employee education at all levels. Both technical and managerial training were included in this educational effort, and there were other activities, too, related to staff development. The Company also focused on developing its corporate culture and solidarity within the firm.

18 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A k 3 1. p r o s i n c i ( v t i s í c í c h k č ) F I N A N C I A L S T AT E M E N T S F O R T H E Y E A R E N D I N G 3 1 D e c e m b e r ( C Z K ) 17

19 Aktiva / Assets 18 Označení Reference Hrubá částka Gross amount Skutečnost v účetním období / Current period Úprava Adjustment Čistá částka Net amount Min. období Prior period Čistá částka Net amount 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Cash in hand and cash deposited at central banks 3,297 3,297 2, Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Due from banks and savings associations 368, , ,471 3.a - splatné na požádání - repayable on demand 347, , ,471 3.b - ostatní pohledávky - other receivables 20,854 20, Akcie, podílové listy a ostatní podíly Shares, share certificates, other equities Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets 2,711 1,297 1, c - ostatní - other 2,711 1,297 1, Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets 1, , b - ostatní - other 1, , Ostatní aktiva Other assets 478, , , Náklady a příjmy příštích období Prepayments and accrued income 4,493 4,493 1,367 Aktiva celkem Total assets 858,527 1, , ,388 Označení Reference a a Ostatní pasiva Other liabilities Výnosy a výdaje příštích období Deferred income and accrued expenses Základní kapitál Share capital - splacený základní kapitál - share capital paid up Emisní ážio Share premium Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Reserve funds and other funds from profit - povinné rezervní fondy a rizikové fondy - mandatory reserve funds and risk funds Kapitálové fondy Capital funds Pasiva / Liabilities and Shareholder s Equity Skutečnost v účetním období Current period Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Retained earnings or accumulated losses carried forward Zisk nebo ztráta za účetní období Profit or (loss) for the period Min. období Prior period 769, ,434 1,339 1,862 10,020 10,020 10,020 10, ,004 2,004 2,004 2, ,087 71,086 20,328 Pasiva celkem Total liabilities 857, ,388

20 Výkaz zisků a ztrát / Profit and Loss Account Označení Reference Skutečnost v účetním období Current period Min. období Prior period b 2. 2.b a 9.aa 9.ab 9.ac 9.b Výnosy z úroků a podobné výnosy Interest income and similar income - ostatní výnosy z úroků a podobné - other interest or like income Náklady na úroky a podobné náklady Interest expense and similar expense - ostatní náklady na úroky a podobné - other interest or like expense Výnosy z poplatků a provizí Commissions and fee income Náklady na poplatky a provize Commissions and fee expense Zisk nebo ztráta z finančních operací Net profit or loss on financial operations Ostatní provozní výnosy Other operating income Ostatní provozní náklady Other operating expenses Správní náklady Administrative expenses - náklady na zaměstnance - staff costs - mzdy a platy - wages and salaries - sociální a zdravotní pojištění - social security and health insurance - ostatní - other staff costs - ostatní správní náklady - other administrative expenses Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Depreciation, amortisation, charge for and use of reserves and provisions for tangible and intangible fixed assets Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Profit or (loss) for the period from ordinary activities before taxes Mimořádné výnosy Extraordinary income Mimořádné náklady Extraordinary expenses Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Profit or (loss) for the period from extraordinary activities before taxes Daň z příjmů Income tax Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Net profit or (loss) for the period Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním Net profit or (loss) for the period before taxes 17,413 6,318 17,413 6, , , , ,505 40,443 39,845-11,790-7,895 1,536 1,523 6,786 7,853 87,944 83,456 30,616 27,088 23,689 20,524 6,823 6, ,328 56, ,260 27,588 33, ,367 8,676 20,328 24,940 27,695 33,616

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC COMPANY DATA. Firma: CYRRUS, a.s. Company: CYRRUS, a.s. Legal form: Joint-stock company

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC COMPANY DATA. Firma: CYRRUS, a.s. Company: CYRRUS, a.s. Legal form: Joint-stock company V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 6 z k r á c e n á v e r z e s h o r t v e r s i o n V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 6 z k r á c e n á v e

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 ANNUAL REPORT 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 Obsah / Contents ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI / BASIC COMPANY DATA 3 ZÁKLADNÍ KAPITÁL / SHARE CAPITAL 3 ÚDAJE

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Human resources. Auditor's report

Human resources. Auditor's report 9 9 2009 2009 3 3 3 OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a nanční situaci Pro l společnosti Shrnutí roku 2009 na pražské burze Rok 2009 v Cyrrusu

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007 1 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců...

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014 1.11.13 14.11.13 27.11.13 10.12.13 23.12.13 10.1.14 23.1.14 5.2.14 17.2.14 28.2.14 13.3.14 26.3.14 8.4.14 23.4.14 7.5.14 21.5.14 3.6.14 16.6.14 27.6.14 10.7.14 23.7.14 5.8.14 18.8.14 29.8.14 11.9.14 24.9.14

Více

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016 1.10.15 14.10.15 27.10.15 10.11.15 24.11.15 7.12.15 18.12.15 6.1.16 19.1.16 1.2.16 12.2.16 25.2.16 9.3.16 22.3.16 6.4.16 19.4.16 2.5.16 13.5.16 26.5.16 8.6.16 21.6.16 4.7.16 19.7.16 1.8.16 12.8.16 25.8.16

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016 1.9.15 14.9.15 25.9.15 9.10.15 22.10.15 5.11.15 19.11.15 2..15 15..15 30..15 14.1.16 27.1.16 9.2.16 22.2.16 4.3.16 17.3.16 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016 2.11.15 13.11.15 27.11.15 10.12.15 23.12.15 11.1.16 22.1.16 4.2.16 17.2.16 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016 1.7.15 15.7.15 28.7.15.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15 13..15 26..15 9.11.15 23.11.15 4.12.15 17.12.15 5.1.16 18.1.16 29.1.16 11.2.16 24.2.16 8.3.16 21.3.16 5.4.16 18.4.16 29.4.16 12.5.16 25.5.16 7.6.16

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více