IEE Projekt BiogasIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IEE Projekt BiogasIN"

Transkript

1 IEE Projekt BiogasIN Možnosti a nedostatky financování projektů na výrobu bioplynu v České Republice D.5.1., WP5 5/2011 This Project (Contract No.IEE/09/848) is supported by:

2 Obsah 1 Úvod Veřejná podpora bioplynových projektů v České republice Evropské podpůrné nástroje Národní podpůrné nástroje Soukromé financování Nedostatky ve financování biolynových projektů v ČR Metoda Nedostatky z pohledu finančních institucí Nedostatky z pohledu projektantů a investorů Závěr Zdroje Příloha I: Průzkum financování bioplynových projektů v České republice (dotazník Q2 pro finanční organizace) Příloha II: Průzkum postupů při financování bioplynových projektů v České republice (dotazník Q3 pro investory) Výhradní zodpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou jeho autoři. Nemusí nutně vyjadřovat názor EU. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli použití informací obsažených v tomto dokumentu. 2

3 1 Úvod Obnovitelné zdroje energie patří mezi často diskutovaná témata. Ani bankovní sektor není výjimkou, protoţe bez finančních zdrojů nemůţe být ţádný projekt realizován. Bioplynové stanice představují reálnou alternativu pro smysluplné vyuţití zemědělské produkce a také nové obchodní příleţitosti pro farmáře. Vyrobená elektřina a teplo mohou být vyuţity pro vlastní spotřebu nebo mohou být dodávány do sítě za výkupní ceny. Pro bioplynové stanice existují různé formy národních podpůrných mechanismů ať uţ výkupní ceny/zelené bonusy garantované na dalších 20 let, anebo finanční podpora z operačních programů pro vyuţití obnovitelné energie a druhotných energetických zdrojů. Následující schéma ilustruje příklad obvyklých finančních toků v České republice: Banka Obrázek 1 Toky financí pro bioplynové projekty 3

4 2 Veřejná podpora bioplynových projektů v České republice Typickými investory bioplynových projektů jsou konkrétní farmáři, nebo skupiny farmářů investujících do společného projektu bioplynové stanice, obce, energetické, odpadové nebo průmyslové společnosti. Velikost bioplynových stanic a druh vstupních surovin ovlivňují nejen investiční náklady, ale obvykle se pohybují kolem /kw. Obvyklá velikost bioplynových stanic v ČR je zhruba kw (průměrně 730 kw). Protoţe investiční náklady na tyto projekty jsou obvykle značně vysoké, ve finančních rozvahách je obvykle počítáno s velkým podílem dluhového kapitálu. 2.1 Evropské podpůrné nástroje Počáteční financování BPS je moţné ze strukturálních fondů a programů EU a prostřednictvím finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Strukturální fondy EU (Evropský sociální fond, Evropský regionální rozvojový fond a Fond soudrţnosti) tvoří společně největší část finanční prostředků EU, které jsou přístupné pro ČR. Jedním z těchto tří operačních programů na podporu investic je Infrastruktura a sluţby, který zahrnuje podporu energetické účinnosti a energie šetrné k ţivotnímu prostředí. Jednou z aktivit podporovaných v rámci tohoto programu je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v kogeneraci, včetně bioplynu. Tuto činnost je moţné financovat prostřednictvím Evropského fondu soudrţnosti, prostřednictvím Investiční a rozvojové agentury České republiky, která se jmenuje CzechInvest. Financování se týká veřejných sluţeb společností, které mají licenci na výrobu tepelné energie. Poskytuje se na výstavbu nových kogeneračních jednotek vyrábějících elektrickou energii, které vyuţívají obnovitelné zdroje energie nebo na rekonstrukci stávajících kotelen pro vyuţití obnovitelných zdrojů v kogeneračních jednotkách. Cílem této aktivity je významně zvýšit vyuţívání zdrojů obnovitelné energie, podpořit kombinaci výroby tepla a elektrické energie, a sniţovat závislost na dovozu primárních energetických zdrojů. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) financuje v této oblasti, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky, činnosti týkající se výroby energie ze zemědělské a lesní biomasy v období Cílem je propagace výroby energie ze zemědělské/lesní biomasy, včetně vyuţití bioplynu v kogeneraci pro výrobu elektřiny a tepla. Podpůrné programy EU jako je 7. rámcový program, IEE Inteligentní Energie pro Evropu, atd., financují především různé typy vědeckých výzkumů, šíření a výměny informací týkajících se výroby a vyuţití bioplynu, ne však přímé investice do technologií. Některé poskytují alespoň podporu počátečního financování. Jedním z podpůrných programů, který je k dispozici pro ČR, je také LIFE+, jeţ je nástrojem pro financování evropských environmentálních projektů. Jedním ze základních cílů programu je stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (CIP) je zaměřen především na malé a střední podniky, a podporuje inovační aktivity a sluţby na podporu podnikání v místních regionech. Propagace významnějšího vyuţití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti je jedním ze základních směrů programu. Jeden ze tří operačních programů CIP Podnikání a inovace, poskytuje investice do rozvoje inovací technologií šetrných k ţivotnímu prostředí. Projekty týkající se environmentálních technologií a eko-inovací jsou podporovány také prostřednictvím finančního mechanismu EHP. Nicméně, všechny tyto programy nejsou určeny přímo na podporu investic do bioplynových stanic. Nejbliţším programem pro podporu těchto investic je ELENA (European Local Energy Assistance), program financovaný prostřednictvím programu IEE, poskytující technickou podporu investic v minimální výši 6 milionů. ELENA pokrývá podíl nákladů na technickou podporu, která je nezbytná k přípravě, realizaci a financování investic, jako je například studie proveditelnosti, průzkum trhu, strukturování programů, business plány, energetické audity, nebo příprava pro výběrové řízení. Způsobilými ţadateli pro technickou podporu z programu ELENA jsou i veřejné subjekty. 4

5 V programovém období mohou být pro Českou republiku z fondů EU vyuţity prostředky z následujících programů: Program rozvoje venkova v České republice - garant a koordinátor: Ministerstvo zemědělství, - zprostředkující subjekt: SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), - zdroj: EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) - garant a koordinátor: Ministerstvo ţivotního prostředí, - zprostředkující subjekt: SFŢP (Státní fond ţivotního prostředí) - zdroj: EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) Operační program Podnikání a inovace - garant a koordinátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, - zprostředkující subjekt: CzechInvest - zdroj: EFRR 2.2 Národní podpůrné nástroje Výstavba bioplynových zařízení je v České republice státem podporována. Provozovatelé bioplynových stanic mají legislativně garantované výkupní ceny za vyrobenou elektrickou energii. Aktuální výši výkupních cen stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Podpůrné mechanismy a výkupní podmínky pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie S účinností od vstoupil v platnost zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kterým byla implementována do české národní legislativy směrnice EU 2001/77/EC. Zákon podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tedy: - vodní a větrnou energii, geotermální elektrárny a fotovoltaiku, - elektřinu z důlního plynu z uzavřených dolů, - a z biomasy, včetně skládkového plynu, kalových plynů a bioplynu. Provozovatelé regionálních distribučních soustav jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Výrobci elektřiny si mohou vybrat ze dvou reţimů podpory: - pevné výkupní ceny (výkupní tarif) - zelené bonusy Výkupní ceny: V případě pevných výkupních cen musí provozovatel distribuční soustavy vyrobenou elektřinu vykupovat za regulované, pevně stanovené sazby. Tato cena je valorizována prostřednictvím indexu cen průmyslové výroby. Tato volba představuje pouze minimální riziko. Výkupní ceny (tarify) jsou kaţdoročně předem vyhlašovány prostřednictvím ERÚ na dobu jednoho roku, a to pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů. Jsou stanoveny tak, aby byly splněny podmínky pro dosaţení indikativního cíle 8% v r. 2010, a aby byla zajištěna návratnost investice do 15 let. Pro nové instalace jsou výkupní ceny zelené elektřiny platné pro rok uvedení do provozu, s aplikací cenového indexu. Pro stávající instalace je garantována cena roku 2005, a cenový index je také aplikován. Stabilita výkupní ceny je pro tyto instalace garantována po dobu 15 let. Zelené bonusy: V případě zelených bonusů prodává výrobce elektřinu na trhu za velkoobchodní ceny. Kromě toho obdrţí prémii Zelený bonus (v Kč/MWh) od provozovatele distribuční soustavy. Tento způsob představuje vyšší riziko, ale současně moţnost vyšších příjmů. Zelené bonusy jsou také předem kaţdoročně pevně stanovené pro konkrétní typy OZE, takţe celkové zisky jsou i při průměrné nákupní ceně vyšší neţ u pevně daných výkupních cen. Návratnost investice je v tomto případě kratší. Energetický regulační úřad bere v úvahu zvýšené riziko spojené s uvedením zelené elektřiny na trhu, proto je výše této podpory poměrně vysoká. Cena bonusů se mění v závislosti na výši výkupních cen elektřiny. 5

6 Jak jiţ bylo zmíněno, Energetický regulační úřad určuje výši výkupních cen a zelených bonusů v předstihu, a kaţdoročně. Ceny mohou být niţší neţ 95% hodnoty předešlého roku. Ceny se stanovují podle následujících předpokladů: - návratnost investice 15 let; - jsou diferencované v závislosti na druhu vyuţitého obnovitelného zdroje; - jsou diferencované také podle roku uvedení do provozu. Výkupní ceny a zelené bonusy pro biomasu a bioplyn v r Biomasa Datum uvedení do provozu a typ výrobny elektřiny spalováním čisté biomasy kat. O1 1 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od do spalováním čisté biomasy kat. O2 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od do spalováním čisté biomasy kat. O3 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích od do spalováním čisté biomasy kat. O1 pro zdroje uvedené do provozu před spalováním čisté biomasy kat. O2 pro zdroje uvedené do provozu před spalováním čisté biomasy kat. O3 pro zdroje uvedené do provozu před Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené Bonusy [Kč/MWh] spalováním čisté biomasy kat. O1 ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy kat. O2 ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy kat. O3 ve stávajících výrobnách společným spalováním palivových směsí biomasy kat. S1 a fosilních paliv společným spalováním palivových směsí biomasy kat. S2 a fosilních paliv společným spalováním palivových směsí biomasy kat. S3 a fosilních paliv - 10 paralelním spalováním biomasy kat. P1 a fosilních paliv paralelním spalováním biomasy kat. P2 a fosilních paliv paralelním spalováním biomasy kat. P3 a fosilních paliv Bioplyn, skládkový, kalový a důlní plyn Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené Bonusy [Kč/MWh] Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po včetně Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od do Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010, platné od 8. listopadu Zařazení jednotlivých druhů biomasy do kategorií O1, O2 a O3 pro účely spalování čisté biomasy, kategorií S1, S2 a S3 pro účely společného spalování palivových směsí biomasy a fosilních paliv a kategorií P1, P2 a P3 pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních paliv, a zařazení bioplynových stanic do kategorií AF1 nebo AF2 stanoví zvláštní právní předpis: Vyhláška č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů; a Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 482/2005 Sb., 4, čl. 2 b): AF1 kategorie zahrnuje biomasu s původem v cíleně pěstovaných energetických plodinách určenou k výrobě bioplynu, pokud tato biomasa tvoří vice než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní biomasy a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v Příloze 1 této vyhlášky, tabulka 2 AF2 kategorie zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je specifikováno v kat. AF1 6

7 Do roku 2008 byly bioplynové stanice v České republice rozdělené podle data zprovoznění, a od roku 2009 se dělí na dvě kategorie, v závislosti na typu vyuţívané biomasy (AF1, AF2). Naproti tomu, zařízení vyuţívající skládkový plyn a kalový plyn z ČOV, byly v tom samém roce sloučeny do jedné kategorie a rozděleny dle data uvedení do provozu. Kromě plynu původem z biologických procesů, je v České republice podporována také produkce elektřiny z důlních plynů z uzavřených dolů. Přestoţe se jedná o kuriózní situaci, kdy je v rámci prosazování OZE podporován fosilní zdroj, ale ve většině případů je tímto způsobem vyuţíván plyn, který byl dříve bez vyuţití spalován (a musí být spalován ze dvou důvodů: zaprvé pro nebezpečí výbuchu, a zadruhé, metan je dvacetkrát účinnější skleníkový plyn neţ CO 2, který je vyprodukován jeho spálením). Následující graf představuje vývoj výkupních cen a zelených bonusů pro bioplynové stanice v České republice: Zdroj: Cenová rozhodnutí ERÚ Kromě toho byly příjmy z provozu bioplynových stanic osvobozeny od daně, v roce spuštění a následujících pěti letech. Tato výjimka dnes ji bohuţel neplatí. Investoři mohou získat dotaci na výstavbu obnovitelných zdrojů energie s vyuţitím bioplynu aţ do výše 30% způsobilých výdajů z národních grantových programů. V současné době jsou nabízeny tři moţné dotační tituly: 1. Program rozvoje venkova (PRV) Opatření III.1.1 Diverzifikace ne-zemědělských aktivit, Ministerstvo zemědělství Tento program podporuje zemědělce, kteří chtějí zahájit, anebo rozšířit svou činnost, zvláště v oblasti výroby a zpracování. Podpora je poskytována ve vybraných oblastech hospodářských aktivit. Významná část podpory je zaměřena na výstavbu zařízení, která zpracovávají a vyuţívají obnovitelné zdroje energie. Výše rozpočtu pro toto opatření pro celé programové období činí přibliţně 150 milionů EUR. V letech bylo na Ministerstvu zemědělství v rámci opatření pro diverzifikaci zemědělských aktivit z Programu rozvoje venkova registrováno celkem 171 ţádostí o investiční podporu na novou výstavbu nebo rekonstrukci stávajících bioplynových stanic. Bylo vyplaceno celkem zhruba 3,5 miliardy, jedna čtvrtina podpory pocházela ze státního rozpočtu, a zbývající tři čtvrtiny ze zdrojů EU. 7

8 Kromě bioplynových stanic je tímto programem podporován, v souladu se současnými trendy, také vývoj technologií na čištění bioplynu pro pohon motorových vozidel a vznik nových veřejných plnících stanic, na coţ lze získat dotaci aţ 60 procent způsobilých výdajů. Aktuální stav implementace PRV: Žádosti od roku: Celkem Počet evidovaných žádostí Objem evidovaných žádostí [mil. Kč] Počet schválených projektů Počet žádostí schválených k proplacení [mil. Kč] , Proplaceno [v mil. Kč] Poznámka: - průměrná instalovaná elektrická kapacita podpořených BPS je kolem 605 kw - průměrná výše grantu 17,8 milionů Kč - celková instalovaná elektrická kapacita schválených projektů BPS je 92 MW Zdroj: Ministerstvo zemědělství V roce 2011 však došlo k zastavení administrace přijatých ţádostí o přidělení dotace, a to celý jeden měsíc po ukončení příjmu dotačních ţádostí. Tímto rozhodnutím skončila podpora bioplynových stanic v rámci tohoto dotačního programu. 2. Operační program Životní prostředí (OPŽP) - oblast 3.1 v rámci prioritní osy 3 Státní fond životního prostředí České republiky Operační program Ţivotní prostředí pro období vyuţívá grantové schéma zaměřené na vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Oblast podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Pod-oblasti: Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla vyuţívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny vyuţívajících OZE Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla vyuţívajících OZE. Cílem programu je výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení, při současném zvýšení vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektrické energie a kombinované výroby elektřiny a tepla - pro tuto oblast bylo rezervováno téměř 363 milionů EUR, coţ odpovídá 54% zdrojů prioritní osy 3. V současné době je aktuální 18. výzva v podoblasti podpory (Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny vyuţívající OZE). Omezení výzvy: Maximální výše grantu na jeden projekt v podoblasti je stanovena 50 milionů Kč. Maximální výše grantu na jeden projekt v podoblasti je stanovena 100 milionů Kč. V podoblasti budou přijímány pouze projekty, kde vyuţití vyrobeného tepla dosahuje nejméně 20%, kromě vlastní technologické spotřeby. Projekty s menším vyuţitím tepla budou hodnoceny v rámci podoblasti Další moţností je vyuţití prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady, sníţení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěţí, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Mezi podporované aktivity v rámci této oblasti podpory patří zařízení na úpravu nebo vyuţívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů: mimo jiné i bioplynové a biofermentační 8

9 stanice pro zpracování bioodpadů (spadají sem projekty zahrnující biofermentační nebo bioplynovou stanici, které slouţí ke zpracování bioodpadů (minimálně 20 % vsázky), tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují jiţ existující takový systém svozu a/nebo třídění). 3. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Výstavba zařízení na výrobu bioplynu můţe být podpořena také prostřednictvím programu nazvaného EKO-ENERGIE (OPPI) nebo programu Záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ČZRB), přičemţ oba způsoby podpory je moţné kombinovat, příjemcem podpory ovšem nemůţe být zemědělský subjekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu je garantem programu EKO-ENERGIE, který je určen pro podporu malých a středních podniků. Tímto programem je realizována Prioritní osa 5 Efektivní energie Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu EKO-ENERGIE je stimulace obchodních aktivit malých a středních podniků v oblasti energetických úspor a zvyšování podílu vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 9

10 3 Soukromé financování Stále ještě platí, ţe zelená energie je na trhu povaţována za riskantní investici, a v poslední době zavedlo půjčky na podporu účinnosti vyuţití energie pouze několik málo bank. Nicméně protoţe jsou investice do obnovitelných zdrojů energie stále intenzivnější, nejvýznamnější banky v České republice začínají být financování bioplynových projektů přístupnější, a to i za téměř běţných podmínek, jako u jiných investic. Česká spořitelna, a.s. (ČS, a.s.) poskytuje (jiţ od května 2007) malým a středním podnikům program s příznačným názvem TOP Energyprogram, který je souborem komplexních sluţeb a produktů podporujících přípravu a realizaci inovativních energetických projektů týkajících se energetických úspor a produkce energie z obnovitelných zdrojů. Program zahrnuje informační sluţby, poradenství, financování i management projektu. Program je určen nejen malým a středním podnikům, ale i klientům z veřejného a neziskového sektoru, a rovněţ velkým korporacím a firmám. Specializuje se na financování projektů vyuţívajících celé spektrum obnovitelných zdrojů energie (od fotovoltaických elektráren, přes větrné parky a malé vodní elektrárny, aţ po bioplynové stanice a kotle na biomasu). ČS, a.s., vytvořila speciální tým finančních odborníků, který se zabývají problematikou vyuţití energie a jejího financování tzv. Energy Team. Financování projektu je zde moţné aţ do 100% celkových nákladů a současně lze financování přizpůsobit podmínkám konkrétních dotačních titulů. Moţná je také kombinace s dalšími zdroji (např. podpora EIB Evropská investiční banka). Komerční banka, a.s. (KB a.s.) má také separátní program na financování BPS. Podpora je poskytována na zpracování podnikatelského záměru s ohledem na budoucí dluhové financování, i na výběr optimální struktury financování. Výhody financování bioplynových projektů z pohledu KB a.s.: - garantované formy různé státní podpory, dělají z investice do bioplynové stanice výnosnou a poměrně jistou investici; - tým specialistů na problematiku alternativních zdrojů energie je připraven poskytnout individuální konzultace pro nejlepší způsob financování jiţ při zpracování podnikatelského záměru; - na jednom místě je moţné vyřešit zdroje financování i výhodné pojištění na dobu výstavby a provozu bioplynové stanice. Zapojení finančních expertů jiţ v průběhu přípravy projektu můţe pomoci dosáhnout nejefektivnějšího způsobu financování. Pro zájemce o vyuţití grantových zdrojů KB a.s. nabízí vyuţití specializovaných sluţeb konzultačního střediska nazvaného KB EU Point. Konzultanti banky najdou vhodný grantový program pro daný projekt a regionální specialista pak můţe poskytnout konzultaci přímo na místě realizace projektu. KB a.s. například nabízí následující typy spolufinancování projektu: - krátkodobý překlenovací úvěr na pokrytí DPH; - střednědobý úvěr na předfinancování dotace; - dlouhodobý investiční úvěr na výstavbu bioplynové stanice; - sloučení střednědobého úvěru na předfinancování dotace a dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu bioplynové stanice do jednoho úvěru s mimořádnou splátkou po obdrţení dotace; - odloţení splátek jistiny po dobu výstavby a uvedení do provozu; - pravidelné splácení z výnosů generovaných projektem, tedy z trţeb za prodej elektrické energie, případně tepla. 10

11 Před prvním setkáním s bankou Před zahájením jednání s bankou je nutné mít konkrétní představu o projektu z hlediska technického, ekonomického, o způsobu realizace i provozu. A souhrn všech těchto informací shrnutý ve stručném podnikatelském plánu. Kromě základních informací o investorovi budou bankovního specialistu také zajímat: - důvody pro realizaci projektu, - aktuální stav projektu, - projektové náklady a jejich skladba, - vlastní zdroje mnoţství prostředků, které investor plánuje do projektu investovat, - předpokládaná lokalizace, - sloţení a mnoţství vstupních surovin, jejich zajištění, logistika a skladování, - připojení do sítě, - zda bude vyuţito teplo, - předpokládaný dodavatel stavebních prací, - právní status společnost zaloţená pro konkrétní účel, nebo jiţ existující společnost. GE Money Bank (GE) je členem České Asociace pro Biomasu CZ BIOM, která v dlouhodobém horizontu podporuje vyuţívání biomasy a energie z bioplynu v České republice. Důvodem pro zřízení asociace byla specializace GE Money Bank na financování projektů vyuţívajících obnovitelné zdroje energie a zájem o aktivní podporu eko-energetiky v České republice. Tato orientace je zaloţena na celosvětové iniciativě společnosti General Electric (GE) nazvané Ecomagination, která podporuje ochranu ţivotního prostředí a obnovitelných zdrojů energie. Biomasu a bioplyn povaţujeme za nejperspektivnější obnovitelné zdroje energie s významným realizačním potenciálem v podmínkách ČR. Uplatnění těchto zdrojů bude mít řadu pozitivních celospolečenských efektů, například pro rozvoj venkova a zemědělství, ale i ve formě příspěvku k soběstačnosti a nezávislosti na neekologických energetických zdrojích, uvedl Miroslav Šafařík, předseda sdruţení CZ Biom. Vzájemnou aktivní spoluprací proto chceme přispět k rozvoji vyuţívání biomasy a bioplynu v ČR. Věříme, ţe naše finanční produkty učiní tyto technologie dostupnější všem zájemcům, uvedla Eva Dubovská, manaţerka sektoru eko-energie v GE Money bank. Úvěry u GE: - financování aţ do výše 100% investičních nákladů, podle typu projektu a ekonomiky investora; - splatnost úvěru aţ 15 let (v závislosti na typu projetu a ekonomiky investora), - moţnost volby mezi pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou. EU servis v GE dále pomáhá s vyřízením grantů ze strukturálních fondů EU. Nakonec by bylo příhodné zmínit, ţe v ČR existují také soukromé společnosti zabývající se zprostředkováním a poradenstvím v oblasti projektového financování bioplynových stanic, například BAWAG Energy, EnviTec Biogas, Bioplyn tech servis s.r.o., atd. 11

12 4 Nedostatky ve financování bioplynových projektů v ČR 4.1 Metoda Průzkum nedostatků ve financování bioplynových projektů v České republice byl cílen na dvě zájmové skupiny: - dotazy směrované na finanční organizace (dotazník Q2) - dotazy na bioplynové investory a projektanty (dotazník Q3) Průzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření pomocí dvou dotazníků Q2 a Q3 pro výše zmíněné skupiny dotazovaných. Výsledky tohoto šetření jsou popsány v dalším textu. Kromě vlastního dotazníkového šetření byli také k projednání zkušeností s financováním bioplynových projektů osobně kontaktováni zástupci bank a jednotliví investoři. Tato interview, telefonní rozhovory a ová korespondence byla rovněţ velmi důleţitou součástí průzkumu, protoţe nudné vyplňování dotazníků není samozřejmě příliš oblíbenou činností. Bylo by nejen časově náročné, ale i poněkud málo efektivní pouze ţádat o vyplnění neosobních dotazníků. 1. Rozhovory s finančními institucemi S vědomím, ţe komerční banky jsou velmi konkurenčním prostředím, jsme zvolili cestu separátních rozhovorů a konzultací o investicích do bioplynu s vedoucími manaţery největších bank působících na českém trhu. Všem byl poloţen stejný dotaz zda by chtěli financovat podobnou investici, a za jakých podmínek. Osloveny byly nejvýznamnější české banky: 1) GE Money Bank 2) Komerční banka, a.s. (KB a.s.) 3) Česká spořitelna, a.s. (ČS a.s.) 4) Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) 5) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČZRB) 6) Raiffeisenbank a.s. 2. Rozhovory s bioplynovými investory Probíhající průzkum i také vlastní projekt BiogasIN byl představen v rámci úvodní prezentace na tradiční konferenci České bioplynové asociace v Třeboni v září Průzkum byl dále prezentován na webových stránkách České bioplynové asociace czba.cz. Zde bylo moţné stáhnout vlastní dotazníky, které byly přístupné také na stránkách projektu BiogasIN.org. Dotazník Q3 byl poté prostřednictvím u odeslán na více neţ 60 adres bioplynových investorů, u nichţ jsme předpokládali zájem, nebo zkušenosti z povolovacích procesů, a také účastníkům konferencí o bioplynu. Bylo vyplněno 20 dotazníků a někteří projektanti diskutovali toto téma osobně s pracovníky CzBA. 4.2 Nedostatky z pohledu finančních institucí V následující kapitole jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a uskutečněných rozhovorů s poukazem na nedostatky v moţnostech, i ve vlastním procesu financování z pohledu finančních institucí. Speciální program pro financování bioplynových projektů má v současné době: 1. GE Money Bank 2. Česká spořitelna, a.s. 3. Komerční banka, a.s. V předchozí kapitole byly všechny tyto banky jiţ zmíněny. Všechny nabízejí specializované experty pro projekty vyuţívající obnovitelné zdroje energie, a zaměstnávají i experty určené pro financování bioplynových projektů. 12

13 Následující graf znázorňuje povědomí o existenci národních podpůrných programů, nebo půjček s nízkým úrokem podporujících financování projektů, které vyuţívají obnovitelné zdroje energie. Znáte nějaké národní podpůrné programy, nebo nízkoúrokové půjčky, podporující financování projektů využívacích OZE? 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ano: Operační program infrastruktura (OPI)/ Eko-energie Ano: Státní Zemědělský Intervenční Fond (SZIF) Ano: ČMZR Banka (záruční, nebo bankovní úvěrovový program Progres) Ano: Czechinvest Ne, neznám Není zde žádný národní podpůrný program nebo nízkoúroková půjčka Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou finanční agenturou zřízenou ministerstvem zemědělství, a současně zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské Unie i národních zdrojů. Pilířem finanční podpory jsou přímé platby, vyplácené pomocí zjednodušeného systému, např. na hektar obhospodařované půdy. Skvělou příleţitost pro zemědělství představuje Program Rozvoje Venkova, který funguje od roku CzechInvest je Investiční a rozvojovou agenturou České republiky, jeţ byla zaloţena v roce 1992 ministerstvem průmyslu a obchodu, a jejímţ prostřednictvím je moţné financovat výstavbu bioplynových stanic z evropského Fondu soudrţnosti (OP Podnikání a inovace). Všichni respondenti dále uvedli, ţe nabízejí obojí projektové i úvěrové (soukromé/obchodní) financování, a všechny zmíněné banky nabízí moţnost odkladu splátek pro bioplynové projekty. Na otázku, zda je snazší získat úvěr pro malé, střední anebo velké zařízení, 67% uvedlo, ţe v tom není rozdílu, a zbytek uvedl, ţe je snazší získat půjčku pro střední a velké projekty. Co se týká hlavních kritérií pro poskytování půjček, z 28% je hlavním kritériem uspokojivá finanční situace investora, z 27% je jím historie farmy nebo zemědělské společnosti, zajištění dostatečného mnoţství vstupních surovin a velikost obhospodařované půdy. V následujícím grafu jsou tyto odpovědi znázorněny. Jaké jsou hlavní podmínky Vaší společnosti pro poskytování půjček na bioplynové projekty? 9% akceptovatelná finační situace investora (farmáře) 9% 27% 28% 27% historie farmy/zemědělské společnosti; stabilita hospodaření investora zajištění dostatečné dodávky vstupních surovin, velikost obhospodařované půdy vyřešené všechny administrativní/zákonné otázky (stavební povolení, připojení do sítě, atd.) další individuálně V další části průzkumu se zjišťovala poţadovaná dokumentace pro ţádost o úvěr. Nejčastěji frekventované odpovědi byly následující: 1. Energetický audit 2. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení 3. Stavební povolení 4. Výběrové řízení (výběr dodavatele, návrhy smluv) 5. Rozpočet projektu 13

14 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jmenujte veškerou dokumentaci, kterou Vaše společnost vyžaduje od investora pro zpracování žádosti o úvěr Energetický audit Smlouva o smlouvě budoucí o připojení Stavební povolení Výběrové řízení (výběr dodavatele, návrhy smluv) Rozpočet projektu Další poţadovaná dokumentace se u jednotlivých finančních institucí liší dále je poţadován například: projektový záměr, specifikace vyuţité technologie, informace o investorovi včetně účetní závěrky, studie proveditelnosti, listy vlastnictví, dokumentace k dotaci, atd. Také odpovědi na otázku, zda Je definován podíl vlastního kapitálu požadovaného pro bioplynové projekty? se značně lišily - 34% vyţaduje nejméně 5% podílu vlastního kapitálu, 33% poţaduje obvykle 15% vlastních zdrojů, a zbývajících 33% uvedlo, ţe vlastní kapitál není vyţadován. Průměrná doba potřebná k projednání půjčky pro bioplynové projekty, byla zjištěna: - v jednom případě pouze 2-3 týdny od dodání všech poţadovaných dokumentů, - v dalším případě 8 týdnů (pravděpodobně celý proces), - ostatní respondenti uvedli, ţe je to velmi individuální. Výše rizika financování bioplynových projektů byla odhadnuta u 67ti% odpovědí jako nízká, a pouze 33% ho hodnotilo jako vysoké. Hlavní rizika financování bioplynových projektů je možné shrnout: 1. Technologická rizika (výběr technologie, defekty, atd.) - 43% 2. Provozní rizika (nedostatek vstupů, nezodpovědnost provozovatele, problémy při výstavbě) 29% 3. Finanční rizika (moţnost porušení podmínek čerpání dotace, dluhové zatíţení klienta) 28% Z dalších zajímavých odpovědí k otázce rizik je moţné uvést: špatné vyhodnocení cash-flow projektu; rizika spojená s nefunkčností, neprovozuschopností bioplynové stanice; poruchy; nebo problémy s připojením. Míru rizika je pak moţné popsat následně: financování tohoto typu projektu je odlišnou a novou činností klienta. Provoz a řízení biologického procesu nejsou jednoduchou záleţitostí, a není s ním dosud příliš zkušeností. Udrţení stability biologického procesu je pak poměrně náročné, a externí rizika jsou klientem obtíţně ovlivnitelné. Odhad finančních rizik úvěrů na bioplynové projekty ve srovnání s úvěry na jiné projekty obnovitelných zdrojů energie dopadl takto: 67% odpovědělo Ţádný rozdíl, a zbývajících 33% je ohodnotilo jako Nízké finanční riziko. Tato rizika však nejsou zcela srovnatelná, v případě FVE či vodních elektráren, je hlavním rizikem volba technologie a lokalizace zdroje. V případě bioplynových projektů povaţujeme za hlavní riziko nejen volbu technologie, ale také volbu a dostupnost vstupních surovin. Další respondenti neviděli v hodnocení moţných rizik ţádné podstatné rozdíly, a povaţují kaţdý projekt za velmi individuální. Hlavní překážky při financování bioplynových stanic mohou být shrnuty následovně: 1. současná právní nejistota v souvislosti s Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje energie a novelou zákona o obnovitelných zdrojích energie; 2. relativně krátká historie těchto projektů na českém trhu; 3. nutnost zajištění vlastních vstupních surovin, stabilita investora, a dostatečná velikost obhospodařovaných pozemků, atd. 14

15 Kaţdý projekt je posuzován individuálně, coţ je důvodem, proč někteří respondenti neuvedli ţádné zjevné překáţky. Hlavním faktorem, který ovlivňuje úspěšnost projektu a následné schválení financování bioplynové stanice, je zajištění vlastních vstupních surovin, dostatečná historie zemědělské společnosti, stabilita ekonomiky investora, velikost obhospodařované půdy a doloţení generálního dodavatele vstupních surovin s referencemi. A nakonec poslední otázka, která se týkala účasti na školeních zaměřených na obnovitelné zdroje energie. Odpovědi byly převáţně kladné, otázkou však zůstává, zda školení byla vţdy podnětná a přinesla potřebné informace. Zúčastnil jste se již nějakého školení o obnovitelných zdrojích energie? Ministerstvo životního prostředí 30% BIDs 10% CzBA 10% konzultační agentury 10% Česká zemědělská univerzita 10% CZ Biom 20% Ano, ale napamatuji si organizátora 10% 4.3 Nedostatky z pohledu projektantů a investorů Výsledky průzkumu z pohledu bioplynových projektantů a investorů (dotazník Q3) jsou popsány a graficky znázorněny v následujícím textu. Byly zdůrazněny především problémy týkající se finančních příleţitostí, a následně i potíţe v průběhu celého finančního procesu. Všechny reakce jsou spojeny i s intenzitou odpovědí, které mohou indikovat buďto malý zájem, nebo nedostatek zkušeností v souvislosti s poloţenou otázkou. Z prvního grafu je patrné, ţe většina respondentů (11) odpověděla, ţe mají v plánu výstavbu bioplynové stanice, coţ poukazuje na velký zájem o tuto oblast. Pouze 3 lidé účastnící se tohoto průzkumu jiţ realizovali bioplynovou stanici. Realizoval jste již bioplynovou stanici? Jaké jsou Vaše znalosti v oboru bioplynu? Plánuji realizaci BPS 55% Ne 30% Ano 15% Pokoušel jsem se, ale vzdal jsem to, z následujícího důvodu 0% Střední znalost 55% Dobrá znalost 35% Velmi malá znalost 10% Výborná znalost 0% žádná znalost 0% Další otázka zkoumala znalosti respondentů v oboru bioplynu. Jak bylo moţné očekávat, většina respondentů označila střední znalost. Někteří z dotázaných vybrali dobrou znalost, zvláště ti, kteří jiţ měli nějaké zkušenosti z realizace bioplynového projektu. 15

16 počet odpovědí Další část průzkumu se zabývala obecnou spokojeností s finančními procedurami v České republice. Názor na tvrzení V současné době je velmi obtíţené získat jakýkoli úvěr obecně, a Je velmi obtíţené získat půjčku na bioplynový projekt, byl následující: "Je velmi obtížné získat jakýkoli úvěr obecně" "Je velmi obtížné získat půjčku na bioplynový projekt" Ani souhlas, ani nesouhlas 15% Souhlasím 25% Nesouhlasím 45% Zásadně nesouhlasím 15% Zásadně nesouhlasím 0% Velmi souhlasím 12% Nevím 6% Souhlasím 29% Ani souhlas, ani nesouhlas 18% Nesouhlasím 35% Jak je patrné z výše uvedených výsečových grafů, většina respondentů odpověděla, ţe v České republice není příliš obtíţné získat jakýkoli úvěr obecně. To samé bylo zjištěno i u půjček na bioplynové projekty. Z toho je moţné odvodit, ţe hlavním problémem v ČR není získání úvěru, ale především v systému schvalování a v přístupu některých státních a odpovědných orgánů. Pokud jde o banky, investoři uváděli přední české banky, které jsou připraveny na financování bioplynových projektů. V následujícím grafu je moţné vidět, ve kterých bankách jsou zaměstnanci připraveni a dobře informováni o těchto projektech, samozřejmě s ohledem na individuální zkušenosti respondentů. Jsou zaměstnanci bank informováni o možnostech financování bioplynových projektů? Ano, v GE Money bank Ano, v KB Ano, v ČS Ne Nevím Pokud bychom chtěli hovořit o interních bankovních specialistech pro obnovitelné zdroje energie, odpověď byla pozitivní v případě KB a.s. a GE Money Bank, 5 respondentů nemělo ţádné zkušenosti s financováním bioplynových projektů, a 4 uvedli, ţe jim ţádný specialista nebyl nabídnut. Na otázku týkající se zaujatosti proti bioplynovým projektům odpovědělo 45% ne, 35% nevím a zbývajících 20% souhlasilo s tímto tvrzením. Povědomí o moţnosti vyuţít Evropské podpůrné programy pro financování bioplynových projektů je relativně dobré; výsledek průzkumu zobrazuje následující výsečový graf. Znáte nějaký národní nebo evropský podpůrný program pro financování bioplynových projektů? Ano: Operační program životní prostředí 4% Ano: Operační program Podnikání a inovace 26% Neznám 31% Ano: Program rozvoje venkova 39% 16

17 počet odpovědí Na otázku, zda banky, nebo orgány veřejné správy nabízejí přehled možností financování bioplynových projektů, zazněly následující odpovědi: 40% Nevím 30% Ano, ale pouze banky 25% Ano, tyto přehledy jsou nabízeny jak bankami, tak státní správou a 5% uvedlo Ne Z výše uvedeného grafu je zřejmé, ţe povědomí o poskytovaných informacích není příliš dobré, a mělo by být lepší. Co se týče zvoleného typu financování, obvykle se jedná o projektové financování (50% respondentů), 40% zvolilo financování prostřednictvím bankovních úvěrů, a pouze 10% financuje tyto projekty z vlastních zdrojů. Z průzkumu dále vyplynulo, ţe 67% domácích bank poskytlo půjčky na bioplynové projekty a pouze 16% muselo jít pro tento úvěr do jiné, neţ své domácí banky. 83% zvolilo banku v České republice, vyjednávání s bankou o úvěru na bioplynový projet trvá obvykle 7-10 týdnů. 67% respondentů ohodnotilo náročnost hledání banky pro financování bioplynového projektu jako Snadné a 33% dokonce jako Velmi snadné. Souhrn dokumentace poţadované bankami za účelem zpracování ţádosti o úvěr: - 27% poţaduje smlouvu s dodavatelem (technologie, vstupní suroviny) - 20% poţaduje Studii proveditelnosti - 20% poţaduje Stavební povolení - 20% poţaduje zhodnocení EIA - a 13% uvedlo, ţe poţadují veškerou dokumentaci týkající se projektu. Také další otázka tohoto průzkumu byla velmi zajímavá a zaslouţí grafické znázornění Jaké hlavní problémy vidíte ve financování bioplynových projektů v ČR? Banky nemají v bioplynové projekty důvěru Neexistují nabídky nízkoúročných půjček poskytované národními finančními institucemi Při zpracování žádosti o úvěr je potřeba příliš mnoho dokumentace Zaměstanci bank nemají zkušenosti s financováním bioplynových projektů Je vyžadován příliš vysoký vlastní kapitál Úrokové sazby jsou příliš vysoké Jiné 17

18 Počet dotázených Většina odpovědí se týkala nedostatku půjček s nízkým úrokem poskytovaných národními finančními institucemi a příliš vysokých úrokových sazeb. Hlavní nedostatky při financování bioplynových stanic z pohledu projektantů a investorů byly popsány následně - nedostatečně zajištěná kapacita vstupních surovin (37%) zajištění ploch pro aplikaci digestátu (25%) špatná úroveň připravovaných projektů (25%) nejsou ţádné zásadní problémy při financování BPS (13%) Profese respondentů byly různé, z těch, kteří na tuto otázku odpověděli, můţeme jmenovat: - PhD. student - farmář - poradce v oblasti ţivotního prostředí - chovatel hovězího skotu - specialista na nakládání s odpady Odpovědi na otázku týkající se navštívených školících kurzů zaměřených na obnovitelné zdroje energie byly podobné jako v předchozí kapitole, a můţeme je shrnout do následujícího přehledu: % - Ano, ale nevzpomínám si, kdo to organizoval 29% - Ano, pořádané CzBA 14% - Ano, pořádané MŢP 10% - Ano, pořádané Krajským úřadem 14% - Ne A nakonec, v posledním grafu jsou zobrazeny nejčastější typy motivace pro realizaci bioplynových stanic. stabilizace zemědělství v regionu Pojmenujte prosím Vaši motivaci pro realizaci bioplynové stanice udržení pracovních příležitostí diverzifikace aktivit českého zemědělství více obchodních příležitostí využití odpadních produktů tvoření zisku Vyuţití odpadních produktů bylo na prvním místě u 6 odpovědí, poté následovala stabilizace zemědělských aktivit v regionu a vytváření pracovních příleţitostí (pokaţdé 5 odpovědí), následně byl uváděn zisku, a na posledních příčkách získaných odpovědí je moţné zmínit nové obchodní příleţitosti a diverzifikaci činností českého zemědělství. 18

19 5 Závěr Aktuální výše výkupních tarifů zajišťuje návratnost investic do bioplynu v rozmezí 6 aţ 9 let, smlouvy o prodeji energií jsou uzavírány na 12 let. Pokud by nebyly smluvně zajištěny dlouhodobé dodávky vstupních surovin, byly by investice do bioplynu vystaveny nutnosti dlouhodobého skladování vstupních surovin, případně neakceptovatelnému růstu cen. Po provedení dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, ţe bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, které bioplynové projekty podporují, finanční procedury pro tyto projekty představují v České republice často velmi komplikované a dlouhodobé procesy trvají kolem 1 roku pro 1 bioplynové stanici. Téměř všichni dotázaní investoři v oboru bioplynu si stěţují na tento problém. Zkušenosti s jednáním s českými bankami jsou rovněţ velmi různorodé, a dá se říci rozpačité. Prakticky všichni dotázaní bankovní zaměstnanci byli financování bioplynových projektů nakloněni, coţ by mohlo vytvářet dojem, ţe banky mají o tyto projekty velký zájem. Následují ale komplikace" - nutnost dokládání další a další dokumentace, proces schvalování úvěru pak trval v jednom případě dokonce 50 týdnů... V České republice však existuje bohuţel stále ještě nedostatek kompetentních bankovních úředníků se znalostmi o bioplynu obecně. To oni jsou však posléze autory finančních rozhodnutí, která často vycházejí z pouhého neporozumění projektovým specifikům, kdy instalace bioplynových stanic, její spuštění a dosaţení ustálených podmínek pro fermentaci, je proces velmi rozdílný od například fotovoltaických systémů, které fungují okamţitě po instalaci. Na druhé straně, bioplynové stanice mohou navíc přispět i k čistšímu ţivotnímu prostředí, coţ dává investorům i jejich zaměstnancům nejen finanční, ale i morální satisfakci. Vyuţití organického odpadu a výroba energie z obnovitelných zdrojů má jistě velkou budoucnost. Také legislativa bude jistě i nadále nakloněna úsilí k dosaţení čistšího ţivotního prostředí, potaţmo i rozvoji oboru bioplynu. 19

20 Zdroje Energetický regulační úřad DZ%20final.pdf Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie Ministerstvo průmyslu a obchodu Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) Státní fond ţivotního prostředí Agentura pro podporu podnikání a investic Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Ministerstvo zemědělství České republiky Oficiální portál pro podnikání a export KB a.s., Program pro financování bioplynových stanic 20

21 Příloha I: Průzkum financování bioplynových projektů v České republice (dotazník Q2 pro finanční organizace) IEE Projekt BiogasIN Průzkum financování bioplynových projektů v České Republice Dotazník pro finanční organizace Dotazník Q2 D.5.3., WP

22 Průzkum postupů při financování bioplynových projektů v České Republice BiogasIN Projekt BiogasIN projekt Rozvoj udržitelnosti trhu s bioplynem ve Střední a Východní Evropě (Smlouva č. IEE/09/848) je podporována Evropskou komisí v programu Inteligentní energie pro Evropu. Cílem programu BiogasIN je účinně zlepšit podmínky pro instalaci nových zařízení na výrobu bioplynu v 7 zemích východní Evropy: Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Řecko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko. Projekt BiogasIN spočívá v partnerství 10 evropských organizací. Koordinátorem projektu je národní energetická agentura v Chorvatsku Hrvoje Pozar Energy Institute. Odpovědným zástupcem pro Českou Republiku je Česká bioplynová asociace. Více informací o projektu BiogasIN je k dispozici na webových stránkách: Cíl průzkumu Jednoduché a transparentní financování projektů pro bioplynové stanice, je důležitým předpokladem pro realizaci nových bioplynových stanic., průzkum bude vytvářen za pomoci finančních organizací, s cílem zlepšit a zjednodušit finanční postupy v České republice. Výsledky tohoto průzkumu budou prezentovány odpovědným účastníkům a společnostem podílejícím se na bioplynových projektech v České Republice. Vyplnění dotazníku trvá asi 5 minut. Tento dotazník byl vypracován podle projektu WIP Renewable Energies (www.wip-munich.de), Německo, ve spolupráci s Českou bioplynovou asociací. Kontakt Zašlete prosím tento dotazník po vyplnění zpět em/poštou do 30. ledna 2011 na adresu: Česká bioplynová asociace, o.s. Ing. Jan Matějka Na Zlaté Stoce 1619, CZ-37005, České Budějovice Telefon: Dotazník můžete vyplnit také přímo na webových stránkách: Děkujeme Vám za Váš příspěvek k podpoře a rozvoji výroby a využití bioplynu v České Republice! 22

23 6 Obecné informace o možnostech financování 6.1 Poskytuje Vaše organizace půjčky na projekty z obnovitelných zdrojů energie? Ano Ne Nevím 6.2 Poskytuje Vaše organizace půjčky zejména na bioplynové projekty? Ano Ne Nevím 6.3 Zaměstnává Vaše organizace odborníky na obnovitelné energie? Ano Ne Nevím 6.4 Zaměstnává Vaše organizace odborníky na bioplynové projekty? Ano Ne Nevím 6.5 Znáte nějaké podpůrné programy, nebo nízkoúrokové půjčky, které podporují financování obnovitelných zdrojů energie? Ano, prosím vyjmenujte: Ne, nevím. a) b) c) d) V České Republice neexistují dotační programy, nebo nízkoúrokové půjčky. 6.6 Které způsoby financování se nabízí pro financování bioplynových projektů? Soukromé / podnikatelské půjčky Projektové financování Oboje je moţné Nenabízíme financování bioplynových projektů Další: 23

24 6.7 Poskytuje Vaše organizace možnost bezúročného období(období bez splácení úvěru poskytovateli) pro bioplynové projekty? Ano Ne Záleţí na: 6.8 Je, podle Vašeho názoru jednoduší získat půjčku, jako malý podnik, samostatný investor/zemědělec, nebo získat půjčku, jako střední/velký podnik, sdruţení investor/zemědělců. nejsou ţádné rozdíly. 7 Předpoklady, Vaší společnosti pro financování bioplynových projektů. 7.1 Jaké jsou hlavní podmínky Vaší společnosti k poskytování půjček pro bioplynové projekty? a) b) c) d) e) 7.2 Vyjmenujte veškeré potřebné dokumenty, které Vaše společnost vyžaduje od investora za účelem zpracování žádosti o úvěr: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 7.3 Je stanoven podíl vlastního kapitálu pro bioplynové projekty? Ano, alespoň % Ne 24

25 7.4 Jak dlouho v průměru trvá projednávání půjčky pro bioplynové projekty? Prosím napište číslo v týdnech: 8 Všeobecný názor na bioplynové projekty? 8.1 Jak obecně hodnotíte riziko financování bioplynových projektů? Velmi vysoký Vysoký Nízký Velmi nízký Nevím 8.2 Jaká jsou hlavní rizika financování bioplynových projektů? a) b) c) 8.3 Prosím napište důvod vašich odpovědí v otázkách 3.1 a 3.2! 8.4 Jak odhadujete finanční riziko úvěrů bioplynových projektů, ve srovnání s úvěry na jiné projekty obnovitelných zdrojů energie?(např. větrné elektrárny, solární energie, geotermální zařízení )? Mnohem vyšší Vyšší Ţádný rozdíl Menší Mnohem menší 25

26 8.5 Prosím napište důvod vaší odpovědi na otázku 3.4! 8.6 Jaké jsou, podle vašeho názoru, hlavní překážky financování bioplynových stanic v České Republice? a) b) c) 9 Osobní údaje (nepovinné) 9.1 Prosím jmenujte finanční instituci, pro kterou pracujete. 9.2 Jaká je vaše pozice ve firmě? 9.3 Kolikrát Vaše společnost již poskytla finance pro bioplynové projekty? krát. 9.4 Kolikrát již Vaše společnost odmítla financovat bioplynový projekt? krát. 9.5 Už jste se někdy zúčastnil školení zaměřeného na obnovitelné zdroje energie? Ano; organizované kým: Ne Děkujeme Vám za Váš příspěvek k podpoře a rozvoji výroby a využití bioplynu v České Republice! 26

27 Příloha II: Průzkum postupů při financování bioplynových projektů v České republice (dotazník Q3 pro investory) IEE Projekt BiogasIN Průzkum postupů při financování bioplynových projektů v České Republice Dotazník pro investory Dotazník Q3 D.5.3., WP 5 11/

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více