RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Distribuční služby, s.r.o."

Transkript

1 Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana (celkem 8)

2 Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník společnosti je: RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Praha 10 Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (2) Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Článek 2. Obchodní firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti je: RWE Distribuční služby, s.r.o. (2) Sídlo společnosti je: Brno. Článek 3. Předmět podnikání Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor; - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; - opravy silničních vozidel; - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; - montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny; - vodoinstalatérství, topenářství; - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; - silniční motorová doprava; - poskytování služeb elektronických komunikací; - projektová činnost ve výstavbě; - výroba elektřiny; - geologické práce; - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti podle 2 písm. a) až g) a činnosti prováděné hornickým způsobem podle 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) Strana (celkem 8)

3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; - výkon zeměměřičských činností. Článek 4. Základní kapitál Výše základního kapitálu společnosti je ,-- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých). Článek 5. Výše vkladu společníka Na základním kapitálu společnosti se účastní společník tímto vkladem: - RWE Grid Holding, a.s ,-- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých). Článek 6. Řízení společnosti a kontrola její činnosti (1) Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě zejména tak, že jednatelé jsou povinni jedenkrát (1x) za účetní období podat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. (2) Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená zakladatelskou listinou. Společnost má tyto orgány: 1. jednatele 2. valnou hromadu. Článek 7. Orgány společnosti Článek 8. Jednatelé, způsob jednání za společnost a podepisování (1) Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti a tvoří kolektivní orgán. Společnost má tři (3) jednatele. Jednatelé si ze svého středu zvolí předsedu. (2) Za společnost jednají dva jednatelé společně. (3) Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatelé svůj podpis. (4) Jednatelům náleží obchodní vedení společnosti. (5) Jednatelům přísluší zejména: (a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, (b) vykonávat zaměstnavatelská práva, (c) svolávat valnou hromadu, organizačně ji zabezpečovat a zajišťovat zpracování materiálů předkládaných valné hromadě; (d) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady, a (e) uzavírat s jednateli smlouvy na výkon jejich funkcí. Strana (celkem 8)

4 (6) Omezení jednatelského oprávnění jednatelů zakladatelskou listinou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím valné hromady společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. (7) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a na žádost informovat společníky o záležitostech společnosti. (8) Zákaz konkurence je upraven v 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též zákon o obchodních korporacích ). (9) Je-li udělena prokura, jednají vždy dva prokuristé společně. Článek 9. Zasedání jednatelů (1) Zasedání jednatelů se koná dle potřeb společnosti, v termínech stanovených jednateli. Zasedání jednatelů se koná nejméně desetkrát (10x) ročně, zpravidla v intervalech ne kratších než tři (3) a ne delších než devět (9) týdnů v sídle společnosti či na jiném místě, které jednatelé určí. (2) Zasedání jednatelů svolává předseda pozvánkou. Pokud tak předseda nemůže učinit (proto, že není zvolen, nebo z důvodu své dlouhodobé nepřítomnosti nebo z jiných důvodů), nebo pokud tak neučiní v situaci, kdy je třeba konat zasedání jednatelů, svolá zasedání kterýkoli jednatel. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina konání zasedání a jeho program. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) pracovních dnů před zasedáním, avšak pozvánka může být doručena i méně než sedm (7) pracovních dnů předem, pokud by bylo záležitosti, které mají být na takovém zasedání projednávány, dle rozumného uvážení jednatelů nutné projednat urgentně. Materiály pro zasedání jednatelů se doručují nejméně tři (3) pracovních dnů před zasedáním. Je-li zasedání jednatelů svoláno dle předchozí věty ve lhůtě kratší tři (3) pracovních dnů, materiály se doručují spolu s pozvánkou. (3) Zasedání jednatelů se může konat, i pokud není svoláno výše uvedeným způsobem, v případě, že s tím souhlasí všichni jednatelé a shodnou se na konání zasedání a jeho programu, nebo v případě, že o místě, datu a hodině konání zasedání dříve rozhodli jednatelé. (4) Jednatel se může účastnit zasedání buď osobně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase (zejména, nikoliv však pouze telefon či videopřenos). V takovém případě se jednatel považuje za přítomného. Jednatel může dále v rámci zasedání jednatelů k jednotlivým bodům hlasovat písemně. Písemné stanovisko jednatele, který se neúčastní zasedání jednatelů osobně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky umožňujících přenos zasedání v reálném čase a dvousměrný přenos ústního projevu vůle v reálném čase, musí být na zasedání jednatelů doručeno nejpozději při zahájení zasedání jednatelů. Písemné stanovisko jednatele se přečte před hlasováním ostatních jednatelů. Jednatel, který poskytl své písemné stanovisko, se pro účely posouzení usnášeníschopnosti zasedání jednatelů pro příslušné rozhodnutí považuje za přítomného. (5) Jednací řád, který jednatelé přijmou, upraví další podrobnosti týkající se zasedání a jednání jednatelů. (6) Jednatelé mohou podle své úvahy přizvat na zasedání zaměstnance společnosti, její společníky nebo další osoby. (7) O průběhu zasedání jednatelů a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, seznam přítomných s uvedením způsobu jakým se zasedání účastní, je přílohou zápisu. V zápise se jmenovitě uvádějí jednatelé, kteří Strana (celkem 8)

5 hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených jednatelů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. (8) Jednatelé jsou schopni se usnášet (kvorum), za přítomnosti nebo jiné účasti většiny jednatelů. Jednatelé rozhodují většinou hlasů přítomných nebo jinak se účastnících jednatelů. Každý jednatel má jeden hlas. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. Článek 10. Rozhodování jednatelů mimo zasedání (per rollam) (1) Jednatelé mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K uplatnění rozhodování per rollam není nutný předchozí souhlas všech jednatelů s touto metodou rozhodování, je však nutné, aby byl všem jednatelům předložen návrh usnesení. (2) Rozhodování jednatelů mimo zasedání může být uskutečněno písemnou formou (včetně u nebo faxu), pomocí technických prostředků anebo kombinací těchto způsobů. (3) V případě písemného hlasování zašle předseda jednatelů návrh usnesení jednatelů všem jednatelům společnosti a stanoví lhůtu pro sdělení stanoviska. (4) Je-li pro rozhodování mimo zasedání použit technický prostředek (např. telefon, videokonference apod.), může jednatel hlasovat tímto způsobem, případně si může vyhradit podání svého písemného stanoviska ve lhůtě, kterou k tomu stanoví předseda jednatelů. (5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání jednatelů. K zápisu musí být přiložena stanoviska jednatelů, byla-li sdělována v písemné formě. Pokud byla stanoviska jednatelů sdělována v jiné než písemné formě, uvede se v zápisu též způsob, jakým bylo stanovisko jednatelů sděleno. (6) Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání jednatelů (per rollam) je potřeba většina hlasů všech jednatelů. Pravidlo o rozhodujícím hlasu předsedy při rovnosti hlasů se neuplatní. Článek 11. Valná hromada (A) Působnost valné hromady (1) Do výlučné působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí uvedených v 190 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích dále: (a) rozhodování o jakékoli změně kapitálové struktury společnosti; (b) udělení souhlasu s uzavřením a podpisem dokumentů, kterými se sjednává či realizuje prodej všech či převážné části aktiv společnosti; (c) určení auditora společnosti; (d) rozhodování o předčasném splacení úvěrů poskytnutých společníky či rekapitalizaci společnosti; (e) rozhodnutí o poskytnutí jakýchkoli úvěrů ze strany společnosti společníkům společnosti, vyjma úvěrů společníkům v souladu s kapitálovou strukturou společnosti; (f) rozhodovat o nabytí nebo zcizení majetku společnosti v celkové hodnotě nebo za celkovou protihodnotu převyšující Kč (sto milionů korun českých) (vyjma rozhodnutí dle 59a odst. 2 písm. c) energetického zákona); Strana (celkem 8)

6 (g) rozhodovat o přijímání půjček nebo úvěrů nebo o poskytování půjček nebo úvěrů třetím osobám nebo o poskytování ručení za závazky třetích osob ve výši nad Kč (deset milionů korun českých), pokud to není v souladu s kapitálovou strukturou; (h) rozhodovat o vzniku takového zadlužení společnosti, které není v souladu se zásadami kapitálové struktury společnosti; (i) rozhodovat o změně účetního období společnosti; (j) schvalovat roční a dlouhodobý finanční plán; (k) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy/zakladatelské listiny společnosti; (l) schvalování udělení a odvolání prokury; (m) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; a (n) volba a odvolání likvidátora. (2) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. (B) Usnášeníschopnost valné hromady. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. (C) Rozhodování valné hromady. (1) Každý společník má jeden hlas na každou 1,-- Kč (jednu korunu českou) svého vkladu. (2) Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. (D) Svolání valné hromady. (1) Nestanoví-li zákon popřípadě zakladatelská listina vyšší četnost konání valné hromady, svolávají valnou hromadu jednatelé nejméně jedenkrát (1x) za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 4 (čtyř) měsíců od posledního dne účetního období. (2) Termín, program a místo konání valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Pokud společník sdělí společnosti elektronickou adresu, na níž bude chtít zasílat pozvánku na valné hromady společnosti, bude společníkovi pozvánka na valnou hromadu zasílána na tuto elektronickou adresu. (3) Společník se může vzdát práva na včasné svolání valné hromady popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo zakladatelská listina. (E) Orgány valné hromady, zápis z valné hromady. (1) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel. Sčítání hlasů provádí předsedající. (2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Strana (celkem 8)

7 (F) Rozhodnutí jediného společníka. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. (A) Článek 12. Podíl Výše podílu. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. (B) Druh a počet podílů (1) Se všemi podíly na společnosti jsou spojena stejná práva o povinnosti. Společnost má pouze základní druh podílu; vznik zvláštních druhů podílů se nepřipouští. (2) Společník může vlastnit více podílů. (3) Dojde-li z důvodu rozdělení, převodu nebo přechodu obchodního podílu nebo jeho části či jakéhokoliv jiného důvodu ke zvýšení počtu podílů ve společnosti a bude tak existovat více než jeden podíl na společnosti, jsou jednatelé povinni označit podíly tak, aby byla možná jejich jednoznačná identifikace. Označení podílů bude uvedeno v seznamu společníků. (C) Převod podílu. (1) Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj podíl na jiného společníka. (2) Se souhlasem valné hromady společník může převést svůj podíl na jinou osobu. (3) Má-li společnost jediného společníka, je podíl vždy volně převoditelný. (4) Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy musí být úředně ověřeny. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly spolu s podílem na nabyvatele převedeny. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu. (D) (E) (F) Přechod podílu. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. Dědění podílu. Podíl přechází na dědice. Rozdělení a sloučení podílu. Rozdělení podílu je možné kdykoliv, nikoliv pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Společník je oprávněn kdykoli sloučit více svých podílů do jednoho. K tomuto jednání není třeba souhlasu valné hromady. O sloučení podílů informuje společník společnost do 10 (deseti) pracovních dnů od tohoto sloučení. Strana (celkem 8)

8 (G) Zastavení podílu. Jestliže lze podíl převádět pouze se souhlasem valné hromady, vyžaduje se souhlas valné hromady i k zastavení podílu. (A) (B) (C) Článek 13. Podíl na zisku, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku Podíl na zisku. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Vypořádací podíl. Při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Podíl na likvidačním zůstatku. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Článek 14. Zrušení společnosti (1) Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a v dalších případech vyplývajících ze zákona. (2) Likvidátora volí a odvolává valná hromada. Článek 15. Změna zakladatelské listiny (1) Zakladatelská listina společnosti může být měněna dohodou všech společníků a dále též rozhodnutím valné hromady společnosti. (2) Pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se mění zakladatelská listina, změní její obsah jednatelé v souladu s rozhodnutím valné hromady. Článek 16. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Toto úplné znění zakladatelské listiny společnosti bylo vyhotoveno dne RNDr. Jan Valenta jednatel Ing. Dušan Malý jednatel Strana (celkem 8)

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více