VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o.

2 Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří Holub výkonný ředitel pro obchod Ing. Ludmila Velecká výkonný ředitel pro ekonomiku a finance Sales Executive Manager Executive Manager for Economy and Finance 2

3 Obsah Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti... 4 Orgány společnosti a její management... 7 Organizační schéma společnosti... 8 Zhodnocení činnosti společnosti... 9 Strategické záměry společnosti Struktura vlastníků společnosti Řízení kvality, bezpečnosti a ochrana životního prostředí Lidské zdroje Společenská odpovědnost Zahraniční složka Přehled hospodaření Základní a kontaktní údaje Contents Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company... 4 Company Bodies and Management... 7 Organization Chart of the Company... 8 Review of the Company s Operation... 9 Strategic Plans of the Company Structure of the Company Owners Quality and Safety Management and Environmental Protection Human resources Corporate social responsibility Foreign branch Review of business management Basic information and contact details

4 Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company Vážený společníku, vážení obchodní partneři, spolupracovníci, vážení přátelé, po zhodnocení hospodářských výsledků společnosti bych vás také rád informoval o nejdůležitějších faktech a aktivitách v životě EGP INVEST, spol. s r.o. Při hodnocení roku 2009 s hrdostí konstatuji, že patří mezi nejúspěšnější v celé téměř padesátileté historii společnosti. Společnost dosáhla obratu tis. Kč, z toho tis. Kč v tržbách za projekty, se ziskem před zdaněním tis. Kč. Ve výsledcích je započítána i ztráta z prodeje části podniku bývalého střediska autoservisu. Největší podíl na celkovém výsledku měla naše projektově inženýrská činnost a to především na rekonstrukci a dostavbě jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku, dále jsme měli dobré zakázky na jaderné elektrárně Dukovany a retrofitech klasických elektráren Tušimice a Ledvice. V dobrém hospodaření se projevil kromě těchto faktorů i vliv začlenění EGP INVEST, spol. s r.o. do skupiny ÚJV Řež, a.s. Naše solidní výsledky dokazují nejen stabilitu společnosti, ale i to, že jsme významným partnerem při projektování velkých technologických celků, a to především energetických. Dear Member, Dear Business Partners, Colleagues and Friends, Having reviewed the Company s business results I would like to inform you about the most important facts and activities in the life of EGP INVEST, spol. s r.o. As part of the 2009 review I am proud to say that it ranks among the most successful years in the entire, almost 50-year's history of the Company. The Company generated a turnover of CZK 120,801 thousand, of which CZK 118,041 thousand represented turnover from projects, whereas profit before tax amounted to CZK 16,213 thousand. The results include also a loss from the sale of a part of the business, the former car service centre. The biggest share on the total result was generated by our designing and engineering activity, namely activities carried out on the reconstruction and completion of the construction of the nuclear power plant Mochovce in Slovakia; we had also good contracts relating to the nuclear power plant Dukovany and retrofits of classical power plants Tušimice and Ledvice. Apart from these factors the good business results were also due to the incorporation of EGP INVEST, spol. s r.o. into the ÚJV Řež, a.s. group. Our good results are not only the evidence of the Company stability, but also of the Company being an important partner in the designing of big technological units, namely power-producing unit. 4

5 Rok 2009 přinesl i celou řadu změn. Nejdříve ÚJV Řež, a.s. jako majoritní vlastník jmenoval v únoru Ing. Petra Sláčalu, MBA novým ředitelem společnosti, který se rozhodnutím valné hromady stal i jednatelem společnosti. Ve vedení tak nahradil Ing. Jiřího Kryštofa, který společnost vedl bezmála čtyřicet let. Jednateli společnosti tak byli od března pánové Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, Ing. Martin Jašek, Ing. Petr Sláčala, MBA. Vrcholový management tvořili Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti, Ing. Jan Benešík, výkonný ředitel pro výrobu, Ing Jiří Holub, výkonný ředitel pro obchod a Ing. Ludmila Velecká, výkonný ředitel pro ekonomiku a finance. Vrcholový management spolu s Ing. Jaškem nejdříve připravil a realizoval k prodej autoservisu, čímž společnost nasměroval pouze na jednu oblast podnikání a to projektově inženýrskou činnost. V polovině roku se na valné hromadě společnosti dne stal jediným jejím společníkem ÚJV Řež, a.s. Ve společnosti jsme upravili organizační strukturu tak, abychom byli schopni efektivně a pružně reagovat na požadavky našeho nového zákazníka Inženýrských staveb Košice, a.s. jako dodavatele stavební části jaderného ostrova bloků 3 a 4 jaderné elektrárny Mochovce. Velkou pozornost jsme věnovali personální politice cíleně pracujeme s mladými a perspektivními spolupracovníky, kteří dostali v tomto roce významnou šanci. Dá se říci, že se jí chopili a přispěli tak významnou měrou k dobrým výsledkům společnosti. V oblasti kvality jsme v září zavedli integrovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004 a systém BOZP dle normy OHSAS 18001:2007. Certifikačním orgánem EGP INVEST, spol. s r.o. je Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Úspěšně jsme v průběhu roku absolvovali zákaznický audit společností SE-ENEL, a.s a ČEZ, a.s. The year 2009 brought also a number of changes. First of all ÚJV Řež, a.s., as the majority owner, appointed Ing. Petr Sláčala, MBA, as the new Managing Director in February, who was also appointed the Company Executive upon a resolution of the general meeting of 27 February Thus he replaced Ing. Jiří Kryštof in the Company management, who managed the Company for nearly forty years. So, since March the Executives of the Company have been Messrs. Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, Ing. Martin Jašek and Ing. Petr Sláčala, MBA. Top management included Ing. Petr Sláčala, MBA, Managing Director, Ing. Jan Benešík, Production Executive Manager, Ing Jiří Holub, Sales Executive Manager, and Ing. Ludmila Velecká, Executive Manager for Economy and Finance. First of all the top management together with Ing. Jašek prepared and implemented the sale of the car service as at 1 May 2009, which meant that the Company was set to pursue only one line of business, i.e. designing and engineering activity. In the middle of 2009 ÚJV Řež, a.s. became the sole member of the Company upon the resolution of the general meeting of the Company of 19 June The Company s organizational structure was amended so as to be able efficiently and flexibly respond to requirements of our new customer Inženýrské stavby Košice, a.s., as the supplier of the constructional part of the nuclear island of block 3 and 4 of the nuclear power plant Mochovce. We paid great attention to personnel policy we have focused on working with young and prospective colleagues, who were given significant chance in this year. We may say that they used the chance and contributed thus significantly to the Company s good results. In September we introduced an integrated Quality Management System according to the standard ISO 9001:2008, Environmental Management System according to ISO 14001:2004 and Occupational Safety and Health Protection at Work System according to OHSAS 18001:2007. The certifying authority of EGP INVEST spol. s r.o. is Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. During the year we have successfully completed the customer audit of SE-ENEL, a.s. and ČEZ, a.s. 5

6 V závěru roku jediný společník ÚJV Řež, a.s. v souladu se svojí koncepcí řízení společností s majetkovou účastí ustavil na valné hromadě dne dozorčí radu ve složení Ing. Karel Bíža, Ing. Miroslav Horák, MBA a Ing. Martin Jašek. Jednateli zůstávají pánové Jan Benešík, Jiří Holub a Petr Sláčala. Dále jsme se zaměřili i na prezentaci společnosti navenek (nové logo, inovované webové stránky, slogan, poutače, apod.) a její propojení se životem regionu školství, sport, Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež a obnovení kontaktů s významnými podnikateli. V souladu s naším mottem kvalita práce = kvalita života jsme začali zlepšovat pracovní i venkovní prostředí. V tomto trendu chceme pokračovat i v budoucím roce, kdy naše společnost ve dnech oslaví padesátileté výročí svého trvání. Veškerá naše snaha je směřována k tomu, abychom vytvořili dobrý základ pro minimálně dalších padesát let života společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. Na závěr chci poděkovat všem dodavatelům za spolupráci, našim zákazníkům za projevenou důvěru a svým spolupracovníkům za invenci, loajalitu a pracovní nasazení v roce By the year end the sole member ÚJV Řež, a.s. appointed, in line with its concept of management of companies with ownership interest, a Supervisory Board consisting of Ing. Karel Bíža, Ing. Miroslav Horák, MBA and Ing. Martin Jašek at a general meeting held on 3 December Messrs. Jan Benešík, Jiří Holub and Petr Sláčala remain the Executives of the Company. We have further focused on the Company s external presentation (new logo, innovated Web sites, slogan, billboards etc.) and its linkage to the life of the region education, sport, Social care institute for disabled youth and re-establishment of contacts with important entrepreneurs. In accordance with out motto Quality of work = Quality of life we started to improve both the working and outside environment. We wish to continue in this trend even in the next year when our Company will celebrate its fiftieth anniversary between 6 and 8 October All our efforts are directed at creating good foundations for at least another fifty years of operation of EGP INVEST, spol. s r.o. By way of conclusion I wish to thank all the suppliers for cooperation, our customers for confidence given and our colleagues for invention, loyalty and involvement in Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel a jednatel společnosti Managing Director and Executive of the Company 6

7 Orgány společnosti a její management Company Bodies and Management Jednatelé Executives Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé. Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé. The Company's statutory body (authorized representatives) are its Executives. Always at least two Executives act on behalf of the Company. Ing. Petr Sláčala, MBA Ing. Jan Benešík Ing. Jiří Holub Seznam jednatelů EGP INVEST, spol. s r.o., kteří ukončili svou činnost v roce 2009: Ing. Martin Jašek, jednatel do 3. prosince 2009 List of Executives of EGP INVEST, spol. s r.o., who terminated their activity in 2009: Ing. Martin Jašek, Executive till 3 December 2009 Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Miroslav Horák, MBA předseda dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Karel Bíža člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Martin Jašek člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board Management společnosti Company Management Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Managing Director Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Production Executive Manager Ing. Jiří Holub výkonný ředitel pro obchod Sales Executive Manager Ing. Ludmila Velecká výkonný ředitel pro ekonomiku a finance Executive Manager for Economy and Finance 7

8 Organizační schéma společnosti Organization Chart of the Company 8

9 Zhodnocení činnosti společnosti Review of the Company s Operation Výrobní činnost Výrobní činnost společnosti byla stejně jako v předchozích letech zaměřena především na projektovou a inženýrskou činnost na energetických stavbách (jaderné i klasické) a stavbách průmyslové a občanské vybavenosti. Pro podnikatelskou činnost má společnost vysoce kvalifikovaný potenciál, projektové kapacity, systém archivace, tradici, ale i dobré jméno v odborných investorských kruzích, zejména v oblasti energetiky. Společnost vyprodukovala tis. Kč výnosů, což je o tis. Kč více než v roce Uvedený pozitivní vývoj ovlivnilo meziroční zvýšení tržeb o tis. Kč. Oblast nákladů vykazuje meziroční nárůst o 984 tis. Kč. Uvedené skutečnosti se pozitivně odrážejí v ukazateli přidaná hodnota, kde meziroční zvýšení dosahuje hodnoty tis. Kč. Další činnosti U dalších činností, se jednalo o opravárenské služby autoservisu, v rámci kterých byl prováděn také prodej součástí a náhradních dílů pro běžné typy motorových vozidel. Z důvodu strategie nového společníka a vlastníka společnosti ÚJV Řež, a.s. došlo k podepsání smlouvy o prodeji části podniku. Productive activity Similarly as in the previous years the Company s productive activity focused namely on the designing and engineering activity at power-producing plants (nuclear and classical) and industrial and civic amenities. The Company has highly qualified potential, project capacities, archiving system, tradition as well as good name in the professional investor circles, namely in the filed of power-producing. The Company generated CZK 122,880 thousand in revenues, which is by CZK 26,425 thousand more than in This positive trend was affected by year-on-year increase of sales by CZK 24,016 thousand. Expenses increased by CZK 984 thousand compared to The above facts are positively reflected in the added value indicator, where the year-on-year increase amounted to CZK 25,425 thousand. Other activities Other activities included repair services provided by the car service, within the framework of which sale of components and spare parts for common types of motor vehicles was carried out. By reason of the strategy adopted by the new member and owner of the Company, ÚJV Řež, a.s., a Contract on the sale of a part of a business was signed on 1 May

10 Významné počiny a události roku 2009 Únor Ředitelem a jednatelem společnosti se stává Ing. Petr Sláčala, MBA Duben Zákaznický audit ČEZ, a.s. o způsobilosti společnosti k projektování a výkonu inženýrských činností v investiční výstavbě s platností do dubna 2012 Červen ÚJV Řež, a.s. se stává 100% vlastníkem společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. Září Certifikace integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 certifikačním orgánem Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Listopad Prověrka Národního bezpečnostního úřadu ČR a vydání Osvědčení o přístupu k utajovaným informacím se stupněm utajením Vyhrazené Prosinec Ustavení dozorčí rady společnosti ve složení Ing. Karel Bíža, Ing. Miroslav Horák, MBA, Ing. Martin Jašek Significant acts and events of the year 2009 February Ing. Petr Sláčala, MBA becomes the Managing Director and Executive of the Company April Customer audit of ČEZ, a.s. on the company's qualification to carry out designing and engineering activities in investment construction valid till April 2012 June ÚJV Řež, a.s. becomes a 100 % owner of EGP INVEST, spol. s r.o. September Certification of the integrated management system according to the standards ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 by the Certifying Authority Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. November A clearance by the National Security Authority of the Czech Republic and Certificate on access to classified information with level of classification Restricted December Formation of the Supervisory Board of the Company consisting of Ing. Karel Bíža, Ing. Miroslav Horák, MBA, Ing. Martin Jašek 10

11 Strategické záměry společnosti Strategic Plans of the Company Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. je postavena a i nadále bude zaměřena na energetiku, a to především jadernou v lokalitě ČR a SR. Energetika je totiž jedním z mála odvětví, které se i přes globální krizi rozvíjí a bude i nadále rozvíjet. Toto platí jak v ČR, tak i v SR. Na tomto trendu je založen i strategický záměr ČEZ, a.s.: Soustředit do sféry svého vlivu veškeré odborné kapacity včetně projektových pro obnovu či vybudování nových zdrojů včetně jaderných. Záměr byl v plné míře uplatněn u EGP INVEST, spol. s r.o., když byla tato společnost prostřednictvím své stoprocentní matky ÚJV Řež, a.s. začleněna do skupiny ČEZ, a.s. Dá se tedy s trochou nadsázky konstatovat, že když v příštím roce, v roce 2010, oslaví společnost EGP INVEST, spol. s r.o. padesát let výročí svého vzniku, tak již teď má našlápnuto minimálně na dalších padesát let. Toto tvrzení lze doložit i současnou zakázkovou náplní: Podílíme se na retrofitech elektráren Tušimice a Ledvice, realizujeme projekty v jaderné elektrárně Dukovany a Mochovce - na základě smlouvy s Inženýrskými stavbami Košice, a.s. na dostavbu 3. a 4. bloku (tento projekt realizujeme ve spolupráci s Energoprojekty Bratislava, a.s. jako lídrem, náš podíl činí zhruba 100 mil. Kč). EGP INVEST, spol. s r.o. was built and will further focus on power engineering, namely nuclear power engineering in the Czech Republic and Slovak Republic. It is because of power engineering ranking among those few industries, which have been developing and will further develop despite the global crisis. This applies both for the Czech Republic and Slovak Republic. This trend also forms a basis of the strategic plan of ČEZ, a.s.: Concentrate all professional capacities, including designing, for renewal and building of new sources, including nuclear, into the sphere of its influence." The plan was fully implemented with EGP INVEST, spol. s r.o., when the Company was made a part of the ČEZ, a.s. group through its 100 % parent company ÚJV Řež, a.s. on 19 June With a bit of an overstatement we may say that while EGP INVEST will celebrate its fiftieth anniversary in 2010, it has also at least another fifty years of operation ahead. This statement may be substantiated also by the current order content: We have been involved in retrofits of the power plants Tušimice and Ledvice, we have been implementing projects in the nuclear power plant Dukovany and Mochovce based on a contract with Inženýrské stavby Košice, a.s. for the completion of the construction of block 3 and block 4 (this project has been implemented in cooperation with Energoprojekty Bratislava, a.s., as the leader, whereas our share amounts to about CZK 100 million). 11

12 Z tohoto důvodu jsme společnost nasměrovali tak, abychom byli schopni být vždy o pověstný krok napřed před požadavky svých energetických zákazníků. Důslednou kontrolou nákladů jsme si vytvořili předpoklad pro stabilizaci špičkových mladých projektantů, které jsme motivovali profesní kariérou a také finančním růstem. Jsme snad jediným podnikem ve Zlínském kraji, který v roce 2009 přijímal a nepropouštěl (od února 2009 jsme přijali na 25 nových spolupracovníků), nesnižoval mzdy, ale cíleně a adresně je zvyšoval. V tomto trendu budeme s rozvahou pokračovat i v roce V září 2009 jsme byli jako jedna z mála projektových organizací certifikováni certifikačním orgánem Bureau Veritas na integrovaný systém řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Přes takto deklarovanou kvalitní práci chceme i v dalších letech uspokojovat své, nejen klíčové, zákazníky. Due to this reason we have set the Company s direction so that we are always able to be one step ahead of the requirements of our customers from the power producing industry. Through consistent cost control we have created a prerequisite for stabilizing top young designers, whom we motivated both by professional career development and financial growth. We are perhaps the only company in the Zlín region that did not lay off employees but on the contrary engaged new employees (since 2009 we engaged 25 new colleagues), that did not reduce wages but on the contrary increased wages targettedly and directly. We will reasonably continue in this trend also in In September 2009 we were, as one of the few designing organizations certified by the Certifying Authority Bureau Veritas for the integrated management system (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). By means of such confirmed quality work we want to satisfy our, not only key, customers. 12

13 Struktura vlastníků společnosti Structure of the Company Owners Till 19 June 2009 Since 19 June

14 Řízení kvality, bezpečnosti a ochrana životního prostředí Quality and Safety Management and Environmental Protection Program zabezpečování kvality EGP INVEST, spol. s r.o. si je vědom, že nejen svou vlastní činností, ale zejména výsledky své práce ovlivňuje celou společnost na dlouhá léta dopředu. Jedná se např. o stavby pro energetiku (jadernou i nejadernou), pro petrochemii, pro průmysl nebo občanskou vybavenost. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na kvalitu produktu, tj. na projektovou dokumentaci, inženýrské činnosti a další služby pro investory. Cílem je jednoznačně odbornost, technická úroveň, efektivita, kompletnost a environmentální přístup u každé zakázky. Tento svůj cíl podpořil EGP INVEST, spol. s r.o. zavedením a certifikací managementu kvality podle normy ISO V roce 2009 svůj systém řízení rozšířil ještě o environmentální management podle normy ISO 14001:2004 a systém BOZP podle normy OHSAS 18001:2007. Tímto vznikl integrovaný systém řízení, který byl ve stejném roce certifikován Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. Je možné říci, že EGP INVEST, spol. s r.o. je jednou z mála projektově inženýrských organizací, jež mají zavedený, funkční a certifikovaný integrovaný systém řízení. Quality assurance programme EGP INVEST is aware of the fact that it affects the entire society for many years ahead not only by its activity, but namely by the results of its work. Such results include for example structures for power engineering (nuclear and non-nuclear), petrochemistry, industry or civic amenities. Due to this ground great emphasis is placed on the product quality, i.e. project documentation, engineering activities and other services for investors. The objective is unambiguously expertise, technical standard, efficiency, completeness and environmental-friendliness of each job order. EGP INVEST supported this objective by introducing and certifying the quality management system according to ISO In 2009 it extended its management system by environmental management according to ISO 14001:2004 and occupational safety and health protection at work system according to OHSAS 18001:2007. In this way the integrated management system was created, which was certified by Bureau Veritas Certification Czech Republic in the same year. We can say that EGP INVEST ranks among the few designing and engineering organizations, which have introduced a functional and certified integrated management system. 14

15 Činnost naší společnosti je také pod pravidelným dohledem našich zákazníků, kteří provádějí zákaznické audity. Dokladem, že společnost plní požadavky zákazníků je skutečnost, že společnost má příslušná oprávnění k projektování a inženýrským činnostem včetně prací a dodávek pro stavby s jaderným zařízením ČEZ, a.s. a SE-ENEL, a.s. EGP INVEST, spol. s r.o. byl prověřen Národním bezpečnostním úřadem na funkčnost systému k nakládání s utajovanými informacemi. Na základě výsledků prověrky bylo NBÚ vydáno Osvědčení o přístupu k utajovaným informacím na stupeň utajení Vyhrazené. Trvalé hodnocení a zlepšování kvality je součástí aktivní politiky kvality společnosti. Vrcholový management a všichni zaměstnanci prohlášením politiky kvality, environmentu a BOZP a bezpečnostní politiky se zavazují vytvářet podmínky pro plánování, řízení, hodnocení a zlepšování projektového procesu a výkonu inženýrských činností. Our Company s activity is also regularly monitored by our customers, who carry out customer audits. An evidence of the Company meeting the requirements of customers is the fact that the Company has relevant authorizations to designing and engineering activities, including works and deliveries for structures with nuclear equipment of ČEZ, a.s. and SE-ENEL, a.s. EGP INVEST, spol. s r.o. was checked by the National Security Authority for the functioning of the system of handling of classified information. Based on the check results the National Security Authority issued a Certificate on access to classified information with a level of classification "Restricted". Continuous assessment and quality improvement forms a part of the Company s active quality policy. The top management and all employees undertake to create conditions for planning, management, assessment and improvement of the project process and performance of engineering activities in the statement of quality policy, environmental policy, occupational safety and health protection at work policy and safety policy. 15

16 Politika integrovaného systému řízení Vrcholový management společnosti při projektové přípravě a realizaci staveb klasických, průmyslových a energetických, zejména v oblasti jaderné energetiky na období r vyhlásil závazek, že: I Inženýrským přístupem s využitím všech teoretických znalostí a praktických zkušeností zabezpečíme stavby moderní, progresivní, ekologické i energeticky nenáročné. S Systemizací pracovníků projektantů a odbornou přípravou a výcvikem zajistíme personální zdroje pro růst společnosti, tvorbou pracovních podmínek vytvoříme stabilizovaný projektový všeprofesní tým, schopný realizovat náročné zakázky včas, kvalitně a efektivně. Ř Řízení procesů přizpůsobíme požadavkům a očekávání zákazníků, komplexním a zkoordinovaným inženýringem zajistíme realizaci a autorský dozor na stavbách. E Environmentální aspekty nových i rekonstruovaných a modernizovaných staveb budeme nejen identifikovat, ale stanovíme a do projektové dokumentace a postupů výstavby zahrneme i opatření k zajištění ochrany životního prostředí nejen při realizaci stavby, ale po celou dobu životnosti stavby, minimalizaci vzniku a škodlivosti odpadů a jejich recyklaci G P Generaci klasických produktů projektových procesů v grafické podobě nahradíme progresivními metodami projektování a rozpočtování s využitím moderní výpočetní techniky a ověřeného software včetně systému archivace a změnového řízení u dokumentace skutečného provedení, při procesu identifikujeme problematická místa v systému informací a komunikací a zajistíme ochranu proti úniku Plánování zakázek operativním způsobem zdokonalíme tak, aby operativní plány se staly hybnou silou rozvoje společnosti i podkladem pro individuální hodnocení a odměňování projektantů, zajistíme, aby součástí OP byly i významné environmentální aspekty, rizika BOZP a problematická místa úniku informací I Integrací systému řízení v managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany informací v oblasti jaderné energetiky, kvality vybraných a vyhrazených technických zařízení, jadernou bezpečností a radiační ochranou v souladu s platnou legislativou zajistíme nejvyšší kvalitu projektů a tím upevnění postavení na trhu projektových prací 16

17 Integrated Management System Policy During the design preparation and implementation of classical, industrial and energy constructions, in particular nuclear energy constructions in the period of , the Company's top management applies the following international standards: Quality - ISO 9001:2008 Environmental protection - ISO 14001:2004 Occupational safety - OHSAS 18001:2007 and announces the obligation that: With the engineering approach, using all theoretical knowledge and practical experience, we will secure modern, progressive, ecological and non-energy intensive constructions. With the systemization of our staff - designers and specialized preparation and training - we will ensure human resources for the Company's growth. By the creation of work conditions, we will form a stabilized all-profession design team capable of implementing demanding orders in time, in good quality and efficiently. We will adjust the management of the processes to the requirements and expectations of the customers; with comprehensive and coordinated engineering, we will ensure the implementation and architect's supervision on site. We will not only identify the environmental aspects of new or reconstructed and modernized constructions; we will determine and incorporate the actions for environmental protection in design documentation and construction procedures during the construction implementation as well as during the construction's entire service life. We will endeavour to minimize the generation and harmfulness of waste and will support its recycling. We will replace the generation of classical products of design processes in graphic form by progressive design and budgeting methods using modern computer technology and reliable software, including the system of archiving and change procedure control of the as-built documentation. During the process, we identify the bottlenecks of the information and communication system and will ensure protection against information leaks. We will improve the planning of orders operatively so that the operative plans will become the driving force of the Company's development and the basis for the individual assessment and remuneration of the designers. We will ensure that the operative plans will also include significant environmental aspects, occupational safety risks and hot spots of information leaks. With the integration of the management system in the management of quality, environmental, occupational safety and information protection in the sector of nuclear energy, the quality of selected and reserved technical equipment, nuclear safety and radiation protection in accordance with the valid legislation, we will assure top quality designs and thus will enhance our position on the design market 17

18 Lidské zdroje Human resources Vývoj v personální oblasti Společnost k zaměstnávala celkem 112 osob. Z tohoto počtu zaměstnanců má 50% vysokoškolské vzdělání, 46% středoškolské vzdělání a 4% vyučení. Průměrný věk zaměstnanců společnosti se ustálil na 45 roků. Nemocnost v průběhu roku poklesla oproti roku předešlému o 1,11% na 2,51%. Výcvik a vzdělání Pro své zaměstnance společnost zajišťuje pravidelné vzdělávání a výcvik v oblastech: Odborná způsobilost pro projektové práce a inženýrské činnosti pro stavby s jaderným zařízením Autorizace v ČR a SR pro vybrané profesní projektanty Vzdělávání v oboru vzduchotechniky a klimatizace Vzdělávání v zabezpečování kvality a environmentu Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Jazyková příprava vybraných pracovníků Školení řidičů referentských vozidel Development in the human resources area As at 31 December 2009 the Company employed a total of 112 persons. Of the total number of employees 50 % have higher education, 46 % secondary education and 4 % are skilled workers. The average age of the Company s employees has stabilized at 45 years. When compared to the previous year the sickness rate decreased by 1.11% to 2.51%. Training and education The Company ensures regular education and training of its employees in the following areas: Qualification for designing works and engineering activities for structures with nuclear equipment; Authorization in the Czech Republic and Slovak Republic for selected professional designers; Education in the area of air-conditioning; Education in quality and environmental protection assurance; Training in occupational safety and health protection at work and fire protection; Language education of selected workers; Training of drivers of company cars. Number of EGPI employees between (Total Higher Education Secondary education Skilled) 18

19 Společenská odpovědnost Corporate social responsibility EGP INVEST, spol. s r.o. k naplnění svého motta kvalita práce = kvalita života se chová tak, aby přispívala k udržitelnému rozvoji, byla transparentní a napomáhala celkovému zlepšení stavu společnosti i nad rámec svého působení. EGPI chápe společenskou odpovědnost jako koncepci dobrovolného závazku, který jde nad rámec zákonných požadavků. Zákazníci, dodavatelé a státní správa Princip společenské odpovědnosti uplatňuje EGPI ke svým zákazníkům, dodavatelům a orgánům státní správy. Smluvní vztahy jsou postaveny na vzájemné důvěře a vždy tak, aby obě strany měly ze spolupráce prospěch. Finanční závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny dle smluvních podmínek. Osobitou pozornost EGPI věnuje platební disciplíně při odvodových povinnostech vůči státu. In line with its motto quality of work = quality of life" EGP INVEST has been acting so as to contribute to sustainable development, to be transparent and to promote general improvement of the society even outside the scope of its operation. EGPI understands corporate social responsibility as a concept of voluntary commitment, which extends outside the framework of statutory requirements. Customers, suppliers and state administration EGPI has been applying the principle of corporate social responsibility towards its customers, suppliers and state administration authorities. The contractual relationships are built on mutual trust and always in a manner so that both the parties benefit from the cooperation. Financial obligations towards suppliers are paid according to the contractual terms. EGPI pays special attention to payment discipline as regards payment obligations to the state. 19

20 Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí realizoval EGPI řadu opatření, která vedla ke snižování dopadu z jeho činnosti např. pravidelné prohlídky plynových kotlů pro vytápění budov, třídění odpadu. Jednou z důležitých aktivit v této oblasti byla spolupráce na řešení likvidace nebezpečných karcinogenních látek při dostavbě jaderné elektrárny Mochovce v SR. Jednalo se o etapy mapování výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, materiálech a izolacích, stanovení hygienicky nezávadné technologie a postupu odběru vzorků, metod a zařízení pro laboratorní analýzy. Environment EGPI implemented a number of measures in the area of environmental protection, which resulted in decreased impact from its activity e.g. regular inspection of gas boilers for the heating of buildings and waste sorting. Cooperation on the solution of disposal of hazardous carcinogenic substances during the completion of the construction of the nuclear power plant Mochovce in Slovakia ranked among important activities in this area. In involved individual stages of mapping the occurrence of asbestos in building structures, materials and insulation, determination of a hygienically non-harmful technology and procedure of sampling, methods and equipment for laboratory analyses. Zaměstnanci V oblasti péče o zaměstnance EGPI realizoval řadu kroků, které vedly ke zlepšení pracovního prostředí, k zajištění BOZP a ke zvýšení odborných znalostí. K zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců společnost provedla rozsáhlou rekonstrukci sociálních zařízení ve výši ,- Kč. K zajištění BOZP byl proveden nákup čtyř nových osobních vozů Škoda Octavia ve výši ,- Kč. Stabilizoval se tým špičkových mladých projektantů, kteří byli motivováni jak profesní kariérou, tak i finančním růstem. Pro společenské vyžití zaměstnanců se stávají tradicí Jarní setkání se sportem, oslava Dne energetiků a předvánoční posezení. Employees In the area of care for employees EGPI implemented a number of steps leading to improvement of the working environment, assurance of occupational safety and health protection at work and improvement of professional knowledge. The Company carried out an extensive reconstruction of sanitary facilities for CZK 1,037,992 with the purpose of improvement of the employee working environment. In order to assure occupational safety and health protection at work four new passenger vehicles Škoda Octavia for CZK 1,942,465 were purchased. A team of top young designers was stabilized, who were motivated both by professional career development and financial growth. As regards social enjoyment of employees the so-called Spring meeting with sport, celebration of the Day of power engineers and pre-christmas meeting have become a tradition. 20

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více